Вы находитесь на странице: 1из 143

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój

za rok 2018

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 1


Spis treści
I. Wstęp ............................................................................................................................................................ 5
II. Informacje ogólne o Rabce-Zdroju ............................................................................................................... 5
III. Informacje finansowe.................................................................................................................................... 6
IV. Informacja o stanie mienia komunalnego ..................................................................................................... 7
1. Stan ewidencji nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. .............................................................................. 7
2. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rabka-Zdrój .................................................... 8
3. Zawarte umowy użyczenia ....................................................................................................................... 9
4. Mienie Jednostki Samorządu Terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne ............................ 9
V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii ................................................................................ 11
1. Plan Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016-2023................................................................... 11
2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023 ............................................... 12
3. Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 .................................................................... 13
4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.............................................................................................. 14
5. Ochrona środowiska................................................................................................................................ 15
6. Opieka nad zwierzętami .......................................................................................................................... 16
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ............................................... 16
8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ............................................................................. 17
9. Operat Uzdrowiskowy Uzdrowiska Rabka-Zdrój................................................................................... 17
10. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Rabka-Zdrój ............................................ 18
11. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rabka-Zdrój ............................ 19
12. Świadczenia rodzinne ......................................................................................................................... 20
13. Roczny program współpracy samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 ...................................... 24
14. Zwalczanie narkomanii ....................................................................................................................... 26
15. Przeciwdziałanie alkoholizmowi ........................................................................................................ 26
VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju ................................................................................... 29
VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi ............................................................................ 40
1. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy ...................................................................... 40
2. Forum Gmin Beskidu Wyspowego ......................................................................................................... 42
3. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich ............................................................................................. 42
4. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski ............................................................................ 43
5. Projekt zintegrowany LIFE ..................................................................................................................... 43
VIII. Część Analityczna ....................................................................................................................................... 44

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 2


1. Ład przestrzenny ..................................................................................................................................... 44
2. Oświata i edukacja .................................................................................................................................. 44
1. Oświata w Gminie Rabce-Zdroju ........................................................................................................... 44
2. Placówki oświatowe................................................................................................................................ 49
3. Gospodarka mieszkaniowa ..................................................................................................................... 62
4. Polityka społeczna .................................................................................................................................. 67
1. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych................................................................................ 67
2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej ...................................................................................... 68
5. Sprawy Obywatelskie ............................................................................................................................. 69
6. Realizacja inwestycji na Osiedlach ......................................................................................................... 72
Osiedle Słone .............................................................................................................................................. 72
Osiedle Traczykówka.................................................................................................................................. 73
Osiedle Nowy Świat ................................................................................................................................... 73
Osiedle Centrum ......................................................................................................................................... 73
Osiedle Orkana............................................................................................................................................ 74
Osiedle Łęgi ................................................................................................................................................ 74
Osiedle Zaryte ............................................................................................................................................. 75
Sołectwo Chabówka.................................................................................................................................... 75
Sołectwo Ponice .......................................................................................................................................... 75
Sołectwo Rdzawka ...................................................................................................................................... 76
7. Działalność gospodarcza ......................................................................................................................... 77
8. Aktywność obywatelska ......................................................................................................................... 77
9. Kultura Fizyczna ..................................................................................................................................... 80
10. Kultura i promocja. ............................................................................................................................. 81
11. Współpraca zagraniczna ..................................................................................................................... 84
12. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.......................................................................................... 85
13. Niska Emisja ....................................................................................................................................... 85
14. Rozwój sieci gazowej ......................................................................................................................... 88
15. Monitoring jakości powietrza ............................................................................................................. 88
16. Rozwój zasobów ludzkich (szkolenia, studia) .................................................................................... 89
17. Gmina w rankingach, konkursach ....................................................................................................... 89
18. Ośrodek Pomocy Społecznej .............................................................................................................. 90
19. Ochrona Przeciwpożarowa ............................................................................................................... 104
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Chabówce................................................................................................ 104
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Ponicach .................................................................................................. 104
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Rdzawce .................................................................................................. 104

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 3


4. Ochotnicza Straż Pożarna w Rabce-Zdroju .......................................................................................... 105
20. Straż Miejska w Rabce-Zdroju ......................................................................................................... 105
21. Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju ....................................................................................... 108
22. Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju ................................................................................ 112
23. Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ....................................................................................... 115
1. Dane podstawowe. ................................................................................................................................ 115
2. Majątek spółki....................................................................................................................................... 115
3. Przedmiot działalności. ......................................................................................................................... 116
4. Sytuacja organizacyjno-finansowa. ...................................................................................................... 116
5. Plany na przyszłość. .............................................................................................................................. 116
24. Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Rabce-Zdrój ................................................................................. 117
1. Działalność............................................................................................................................................ 117
2. Organy Spółki ....................................................................................................................................... 117
3. Stan mienia............................................................................................................................................ 118
4. Ilość pracowników ................................................................................................................................ 120
5. Poszczególne działalności ..................................................................................................................... 121
6. Odpady .................................................................................................................................................. 121
7. Kredyty ................................................................................................................................................. 122
8. Plany na przyszłość ............................................................................................................................... 122
25. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rabce-Zdrój Sp. z o.o. ................................................................. 127
1. Podstawowe informacje o spółce ...................................................................................................... 127
2. Przedmiot działalności spółki ........................................................................................................... 128
3. Personel ............................................................................................................................................. 129
4. Sytuacja majątkowa spółki ............................................................................................................... 129
5. Korzystanie przez spółkę ze środowiska naturalnego ....................................................................... 130
6. Rynek usług świadczonych przez spółkę .......................................................................................... 132
7. Sprzedaż usług .................................................................................................................................. 132
8. Zdarzenia wpływające na sytuację finansową spółki........................................................................ 139
9. Podsumowanie działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej w roku 2018 ................................... 140
10. Działania planowane na rok 2019 ................................................................................................. 142
11. Wynik finansowy roku 2018 ......................................................................................................... 143

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 4


I. Wstęp

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz
Rabki-Zdroju przedstawia Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018.
Zawiera on najistotniejsze informacje o naszej Gminie. Raport opracowano w oparciu o materiały
udostępnione przez Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, Dyrektorów
jednostek organizacyjnych i Prezesów Spółek Miejskich mających oddziaływanie na rozwój Gminy.
Raport zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. o ile nie zaznaczono inaczej.

II. Informacje ogólne o Rabce-Zdroju

Gmina Rabka-Zdrój położona jest w południowej części województwa małopolskiego (do


1999 r. – woj. nowosądeckie), w powiecie nowotarskim, graniczy od północy z gminami: Lubień
(pow. myślenicki), od północnego-wschodu z gminami: Mszana Dolna (pow. limanowski), od
wschodu z gminą Niedźwiedź (pow. limanowski), od południa z gminą Nowy Targ, od zachodu
z gminą Raba Wyżna (powiat nowotarski). Gmina Rabka-Zdrój położona jest w odległości 20 km od
stolicy Podhala – Nowego Targu oraz 65 km od Krakowa.
Gmina Rabka-Zdrój posiada liczne powiązania komunikacyjne z otoczeniem oraz
z największymi ośrodkami miejskimi w Małopolsce: Krakowem, Nowym Sączem, Zakopanem.
Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe o charakterze tranzytowym: nr 7 (E77, relacji Gdańsk –
Chyżne), nr 28 (relacji Zator – Nowy Sącz – Przemyśl), nr 47(Chabówka – Zakopane), drogi
wojewódzkie: nr 958 – relacji Chabówka – Zakopane. Uzupełnieniem komunikacji drogowej na
terenie gminy jest kolej. Przez jej obszar przebiegają linie kolejowe klasy 1: nr 98 (Sucha Beskidzka
– Chabówka), nr 99 (relacji Chabówka – Rabka-Zdrój).
Obszar Gminy Rabka-Zdrój wynosi 69 km2, a zamieszkuje ją 17 009 osób.

Liczba ludności miasta Rabka Zdrój i wsi sołeckich na 31.12.2018 r.:


Miejscowość Liczba mieszkańców
Rabka-Zdrój 12 663
Chabówka 1 608
Ponice 1 198
Rdzawka 1 540

Rabka-Zdrój otoczona jest masywami górskimi – od południowego-wschodu Gorcami, zaś od


północy Beskidem Wyspowym (pasmo Lubonia Wielkiego). Dzięki mikroklimatowi i zasobom wód
mineralnych Rabka-Zdrój jest znanym w kraju uzdrowiskiem. Funkcję tę pełni od połowy XIX
wieku, zaś na listę miejscowości uznanych za uzdrowisko została wpisana na mocy Zarządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 roku. Wody mineralne występujące
w Rabce-Zdroju należą do solanek chlorkowo-sodkowo-jodkowo-bromowych. Solanki stosowane są

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 5


do kuracji kąpielowej, pitnej i wziewnej. Przy ich użyciu można leczyć nieżyty dróg oddechowych,
niedokrwistość, choroby alergiczne, astmę oskrzelową, skazę wysiękową, krzywicę, choroby
przemiany materii, układu krążenia, miażdżycę. Lasy otaczające uzdrowisko spełniają głównie
funkcje ochronne dla wód mineralnych, źródeł i wód bieżących, ponadto oddziaływają łagodząco na
lokalny klimat. Stanowią otulinę uzdrowiskową i z mocy ustawy włączone są do obszarów
chronionych. Poza zasobami wód mineralnych i walorami krajobrazowymi atutem Rabki-Zdroju jest
klimat. Jest on odmienny od klimatu górskiego, gdyż kształtują go ścierające się wpływy mas
powietrza polarno-kontynentalnego i polarno-morskiego. Najlepsze warunki do klimatoterapii panują
od maja do września.
Oferta turystyczno-rekreacyjna Rabki-Zdroju jest ukierunkowana głównie na zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży, czyli jednej z ważniejszych grup odwiedzających uzdrowisko.
w Rabce-Zdroju można spędzać czas aktywnie (latem – szlaki piesze i rowerowe, zimą – narty,
łyżwy, sanki), można także poznawać historię regionu oraz jego tradycję (szlak architektury
drewnianej, pracownia garncarska, malowanie na szkle, pracownia lutnicza). Specyfika Rabki-
Zdroju, określanej Miastem Dzieci Świata, narzuca także profil atrakcji: Teatr Lalek Rabcio,
Rodzinny Park Rozrywki Rabkoland. W centrum Rabki-Zdroju położony jest piękny i rozległy
(23,59 ha) Park Zdrojowy. W wyniku przeprowadzonej kompleksowej rewitalizacji Park Zdrojowy
został kompozycyjnie podzielony na dwie części o odmiennym charakterze. Obecnie część zachodnia
tzw. strefa słońca, pełni funkcję reprezentacyjno-wypoczynkową. Przygotowano tu 10 ogrodów
tematycznych z różnorodną roślinnością m.in. ogród różany, skalny, pnączy i wrzosowisko.
Różnorodność kwiatów i krzewów pośród alejek zachęca do długich spacerów oraz kąpieli
słonecznych. W tej części znajdują się również największe atrakcje Parku: tężnia solankowa, place
zabaw, korty tenisowe i kawiarnia. Druga (wschodnia) część Parku to tzw. strefa cienia o charakterze
spacerowo-refleksyjnym nawiązującym do atmosfery parku angielskiego. Alejki zostały w niej
poprowadzone po liniach prostych pośród wysokich drzew i krzewów. Prócz pięknej przyrody Park
oferuje odwiedzającym zespół urządzeń sportowych na ścieżce zdrowia, boiska sportowe oraz place
zabaw dla dzieci, a także skate i trial park wraz ze specjalnym torem do nauki poruszania się na
wózkach inwalidzkich, czy street workout. W środku parku stoi drewniana altana „Pod Grzybkiem” –
doskonałe miejsce do organizacji rozmaitych wydarzeń artystycznych.

III. Informacje finansowe

Plan dochodów w 2018 r. wyniósł 70 452 540,61 zł, a wykonanie 69 569 413,21 zł. co stanowi
98,75% planu.
Dochody własne zrealizowane zostały w kwocie 26 275 685,20 zł. zatem wskaźnik udziału
dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu gminy za 2018 r. wynosi 0,38.

Nadwyżka operacyjna wynosi 7 481 217,67 zł.


Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 0,11.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 6


W porównaniu do 2017 r. dochody ogółem wzrosły o kwotę 6 150 261,54 zł., przy czym dochody
bieżące są wyższe o kwotę 3 210 226,98 zł, natomiast dochody majątkowe są większe o kwotę
2 940 034,56 zł.
Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wyniosły 12 055 553,00 zł
i w porównaniu do 2017 r. są wyższe 1 716 301,00 zł. co stanowi wzrost o 16,6%. Natomiast
dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2018 r. wyniosły 7 165 147,62 zł i są wyższe od
wykonanych w 2017 r. o kwotę 306 477,69 zł, tj. o 4,47%.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 70 034 459,11 zł, co stanowi 95,91% planu
wydatków budżetu Gminy za 2018 r. natomiast wydatki majątkowe na plan 12 534 840,95 zł,
wykonanie wyniosło 11 510 215,28 zł, tj. 91,83%. Na wydatki związane z modernizacją dróg
publicznych wykonanie wyniosło 4 646 256,19 zł.
Wskaźnik udziału wydatków majątkowych budżetu Gminy w wydatkach ogółem za 2018 r. wynosi
0,16.
Wydatki w 2018 r. były o 3 906 784,38 zł większe niż w roku 2017 r. co stanowi wzrost wydatków
o 5,91%. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do 2017 r. o 2 766 634,35 zł, tj. 4,96%, natomiast
wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1 140 150,03 zł. co daje 10,99% wzrostu w stosunku do 2017r.
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 25 645 588,59 zł, w tym:
- z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 24 860 200,00 zł.,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek kwota 785 388,59 zł.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Stan ewidencji nieruchomości na dzień 31.12.2018 r.


a) nieruchomości (działki ewidencyjne) stanowiące własność Gminy Rabka-Zdrój - 107,3388 ha,
b) nieruchomości (działki ewidencyjne) będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Rabka-Zdrój -
0,8138 ha,
c) nieruchomości (działki ewidencyjne) stanowiące własność Gminy Rabka-Zdrój, które zostały
oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym- 3,8214 ha.

Gospodarowanie mieniem w 2018 roku

L.p. Forma dysponowania Powierzchnia nieruchomości


nieruchomościami – dochody będących przedmiotem obrotu
z mienia komunalnego, w tym w okresie od 01.01.2018r. do
31.12.2018r.
1 Sprzedaż nieruchomości 0,0273 ha
2 Zamiana nieruchomości
a) nabycie 0,0453 ha
b) zbycie 0,0962 ha
3 Sprzedaż lokali 220,11 m2
4 Nabycie nieruchomości 0,5116 ha

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 7


Sprzedaż nieruchomości:
1. Działka ewid. nr 4314/11 o pow. 0,0273 ha (Rabka-Zdrój, ul. Nowy Świat), działka
niezabudowana, sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz osób fizycznych.
Zamiana nieruchomości:
a) Działka ewid. nr 3827/100 o pow. 0,0453 ha (Rabka-Zdrój ul. Piłsudskiego) nabycie od
osoby prawnej.
b) Działka ewid. 4314/10 o pow. 0,0962 ha (Rabka-Zdrój ul. Nowy Świat) zbycie na rzecz
osoby prawnej.

Sprzedaż lokali:
1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego poł. w Rabce-Zdroju, przy ul. Orkana 18F, o pow. 46,61 m2.
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego poł. w Rabce-Zdroju, przy ul. Chopina 6, o pow. 37,40 m2.
3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego poł. w Rabce-Zdroju, przy ul. Orkana 16, o pow. 44,70 m2.
4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego poł. w Rabce-Zdroju, przy ul. Orkana 16, o pow. 44,70 m2.
5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego poł. w Rabce-Zdroju, przy ul. Orkana 14A, o pow. 46,70 m2.

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka-Zdrój:

1. Działki ewid. nr 575/1 o pow.0,3003 ha i nr 593/3 o pow.0,2113 ha (Rdzawka) nabycie do


zasobu pod poszerzenie cmentarza komunalnego w Rdzawce – od osoby fizycznej.

2. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rabka-Zdrój

Przejęcie na własność działek/nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa bądź


przejętych przez Skarb Państwa:

 dot. działek ewid. nr: 3362/2 o pow.0,0020 ha, 3368/2 o pow.0,0030 ha, 3437/2, pow.0,0019
ha, 3438/2 o pow.0,0051 ha, 3440/2 o pow.0,0145 ha, 3442 o pow.0,0376 ha, 3443/2
o pow.0,0035 ha, 3447/2 o pow.0,0018 ha, 3496/2 o pow.0,0023 ha, 3493/2, pow.0,0057 ha,
3495/2 o pow.0,0019 ha, poł. w Rabce-Zdroju przy ul. Na Banię – Decyzja Wojewody
Małopolskiego z dnia 06.11.2017 znak:WS-VII.7532.1.624.2017.BT- działki ewidencyjne
zajęte pod drogę publiczną ul. Na Banię;
 dot. działek ewid. nr: 3705/2, 3302/2, 3300/2, 3299/2, 3005/2, 3324/2, 3322/2, 3321/2,
3320/2, 3745/2 o łącznej pow.0,0313 ha, poł. w Rabce- Zdroju przy ul. Kasprowicza –
Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 15.05.2017 znak: WS-VII.7532.1.508.2017.BT-
działki ewidencyjne zajęte pod drogę publiczną ul. Kasprowicza.

Zasobem nieruchomości zarządza Burmistrz Rabki-Zdroju poprzez pracowników Wydziału


Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Sprowadza się to do rozpatrywania
wniosków składanych do tut. Urzędu dotyczących: dzierżawy gruntów stanowiących własność
Gminy Rabka- Zdrój, zakupu gruntów i lokali od Gminy, zamiany gruntów, użyczenia gruntów na

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 8


rzecz gminnych jednostek organizacyjnych oraz przekazania gruntów w trwały zarząd. Ponadto
Burmistrz Rabki- Zdroju organizuje przetargi na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Rabka- Zdrój. Burmistrz Rabki- Zdroju występuje także z wnioskami do właścicieli
nieruchomości o ich zakup na rzecz Gminy, czy też ewentualnie o możliwość dzierżawy gruntów na
rzecz Gminy Rabka- Zdrój.

3. Zawarte umowy użyczenia

 Działki ewidencyjne: nr 2033/2 i 2033/4 o łącznej pow. 0, 1590 ha, położone w Rabce-Zdroju
przy ul. Kilińskiego, działki przeznaczone na poszerzenie cmentarza, użyczenie na rzecz
zakładów Komunalnych Sp. z o.o., umowa do 11.10.2021 r.
 Działki ewidencyjne: nr 1857/2, 1858, 1859,1860 o łącznej pow. 0, 5000 ha, położone
w Ponicach, działki zajęte pod cmentarz, użyczenie na rzecz Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.,
umowa do 11.04.2019 r.
 Działki ewid. nr 4156/1 i 4156/3 o łącznej pow. 0,6013 ha, położone w Rabce-Zdroju, przy
ul. Do Pociesznej Wody, zabudowane basenem kąpielowym z zapleczem, użyczenie na rzecz
Miejskiego Ośrodka Kultury, umowa do 15.09.2018 r.
 Działki ewid. nr 4197/5 i 4197/3 o łącznej pow. 0,1600 ha, położone w Rabce-Zdroju przy
ul. Parkowej, zabudowane budynkiem Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się lokal o pow.
użyt. 89,54 m2 (lokal nad siedzibą Straży Miejskiej), stanowiący siedzibę Ośrodka Pomocy
Społecznej, użyczenie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, umowa do
01.03.2028 r.
 Działki ewid. nr 4203/3, 679/4 i 679/3 o łącznej powierzchni 0,1954 ha, położone w Rabce-
Zdroju przy ul. Słonecznej, działki na potrzeby funkcjonowania szpitala, użyczenie na rzecz
Szpitala miejskiego w Rabce-Zdroju sp. z o.o., umowa do 31.12.2025 r.
 Działki ewid. nr 4197/5 o pow. 0,0375 ha i 4197/3 o powierzchni 0,1225 ha, położone
w Rabce-Zdroju przy ul. Parkowej, zabudowane budynkiem Urzędu Miejskiego w którym
znajduje się lokal o pow. użytkowej 13,5 m2 (pokój na parterze budynku obok Biura Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju), przeznaczony na tymczasową siedzibę dla Rabczańskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, użyczenie na rzecz Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, umowa do 14.01.2019 r.
 Działki ewid. nr 4189/14 o łącznej powierzchni 4,2047 ha, położone w Rabce-Zdroju plac
i altana koncertowa „Pod Grzybkiem”, użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-
Zdroju, umowa do 30.09.2018 r.

4. Mienie Jednostki Samorządu Terytorialnego w podziale na jednostki


organizacyjne

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 9


Wartość księgowa
inne Forma własności
Nazwa jednostki organizacyjnej Grunty budynki pozostałe Razem
środki
i budowle aktywa
Lp trwałe
pow. ha tyś. zł tyś. zł tyś. zł tyś. zł tyś. zł

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 1 923 8 189 2 120 trwały zarząd

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 2 510 633 98 3 241 trwały zarząd

3 Szkoła Podstawowa Nr 3 3 004 132 57 3 193 nieodpłatne użytkowanie

4 Szkoła Podstawowa Nr 4 657 36 46 739 trwały zarząd

5 Szkoła Podstawowa w Ponicach 650 58 54 762 trwały zarząd

6 Szkoła Podstawowa w Rdzawce 1 492 980 69 2 541 trwały zarząd

7 Szkoła Podstawowa w Chabówce 777 101 43 921 trwały zarząd

8 Zespół Przedszkoli Specjalnych 0 27 4 31 odpłatne użytkowanie

9 Przedszkole Nr 1 465 17 36 518 trwały zarząd

10 Przedszkole Nr 2 42 11 53 odpłatne użytkowanie

11 Przedszkole Chabówka 92 13 43 148 trwały zarząd

12 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 765 122 118 1 005 nieodpłatne użytkowanie

13 Ośrodek Pomocy Społecznej 0 7 7 nieodpłatne użytkowanie

14 Miejski Ośrodek Kultury 22 132 154 nieodpłatne użytkowanie

15 Biblioteka 22 22 nieodpłatne użytkowanie

16 Urząd Miejski 111,9740 33 586 87 076 1 846 32 741 155 249


RAZEM 111,9740 32 982 99 411 4 037 33 670 170 4 X

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 10


V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

1. Plan Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016-2023


jest dokumentem, opracowywanym i przyjmowanym przez właściwą gminę uzdrowiskową,
niezbędnym do ubiegania się o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6 Dziedzictwo
regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie
miejscowości uzdrowiskowych. W schemacie tym wspierane będą inwestycje związane z budową,
rozbudową ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zlokalizowane na terenie
uzdrowisk.
Nadrzędnym celem dokumentu jest takie zaplanowanie i uporządkowanie zamierzeń rożnych
podmiotów, w tym w szczególności samorządu i przedsiębiorców, aby podejmowane inwestycje
wynikały ze zdiagnozowanych potrzeb, aby ich kierunek był spójny w skali całego uzdrowiska,
a podejmowane działania – zarówno przez samorząd, jak i przedsiębiorców związanych z branżą
uzdrowiskową i turystyczno-rekreacyjną - wzajemnie się wzmacniały, przyczyniając się do budowy
wizerunku miejscowości uzdrowiskowej, jak i całej Małopolski jako obszaru niezmiernie
atrakcyjnego turystycznie, z wyróżniającą się w skali kraju kompleksową ofertą łączącą walory
krajobrazowe, lecznicze, turystyczne, kulturowe oraz geograficzne. A w konsekwencji
podejmowanych wysiłków – organizacyjnych i finansowych – aby następował dalszy, dynamiczny
rozwój gospodarczy Rabki-Zdroju, który wzmocni zarówno jej pozycję, jak i pozycję całej
Małopolski jako kluczowego ośrodka uzdrowiskowego w Polsce i Europie.
W Planie Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016 – 2023 są wskazane dwa zadania główne
Gminy Rabka-Zdrój. W 2018 r. w ramach realizacji przedmiotowego dokumentu Gmina Rabka-
Zdrój przystąpiła do wykonania swoich dwóch przedsięwzięć wskazanych w dokumencie tj.
„Rozbudowy Parku Zdrojowego – zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką” oraz „Budowy
Wodnego Placu Zabaw”.

Inwestycja „Rozbudowa Parku Zdrojowego – zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką” jest


w trakcie realizacji. w ramach niniejszego zadania planuje się zagospodarować Bulwary nad
Poniczanką zarówno dla funkcji uzdrowiskowo-leczniczej, jak i sportowo-rekreacyjnej. Obie funkcje
połączone zostaną atrakcyjnym traktem pieszym i ścieżką rowerową, odnowionymi kładkami
i ciekawymi aranżacjami zieleni.
W ramach infrastruktury uzdrowiskowej zaplanowano m.in. unikatowe instalacje wykorzystujące
lokalne walory uzdrowiskowe (wodę i solankę), zaprojektowano zespół urządzeń związanych
z wodolecznictwem (chatę solną do inhalacji, wodospad, tężnię solankową, oczka rekreacyjne).
W ramach infrastruktury rekreacyjnej zaplanowano m.in. ściankę wspinaczkową, park linowy,
siłownię zewnętrzną, boisko do siatkówki plażowej.
Wszystko uzupełnione ciekawymi elementami miejskiej architektury oraz miejscami spotkań na
przestrzeni.

Inwestycja „Budowa Wodnego Placu Zabaw” będzie realizowana w rejonie obecnego dużego placu
zabaw. W ramach projektu planuje się zagospodarować obszar o pow. ok 0,89 ha poprzez budowę

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 11


szeregu elementów małej architektury i urządzeń, które w całości stworzą przestrzeń zabawy
i edukacji w oparciu o wodę.
Na planowanej do zagospodarowania przestrzeni powstaną m.in. fontanny: „Ściana Wodna”,
„Fontanna Skalna” oraz zespół fontann edukacyjnych, w której znajda się m.in. „Fontanna gejzer”,
„Fontanna centralna w kręgach”, fontanna „Koło z parasolami wodnymi” oraz fontanna „Wir
wodny” wraz z systemem do interaktywnych zabaw wodnoświetlno-muzycznych. Wieczorem plac
zabaw zamieniać się będzie w kolorową fontannę, tworząc barwne widowisko świetlne. Całość
otoczona nowymi ciągami pieszospacerowymi oraz nowymi założeniami zieleni. Powstała
infrastruktura będzie atrakcją dla najmłodszych osób odwiedzających Rabkę-Zdrój w okresie
wiosenno-letnim i wczesnojesiennym, będzie też stanowić atrakcyjny element małej architektury
w przestrzeni Parku Zdrojowego budując jego klimat i wizerunek ciekawej, nowocześnie
zagospodarowanej i dostosowanej do oczekiwań odbiorców przestrzeni publicznej.

Ponadto Gmina przystąpiła do realizacji szeregu innych zadań wskazanych w Planie jako
dodatkowych przedsięwzięć kluczowych z punktu widzenia kompleksowego rozwoju Rabki-Zdroju
tj.:

 Modernizacji stadionu KS Wierchy – ogłoszono przetarg na wykonanie bieżni i innych


elementów lekkoatletycznych, który został unieważniony ze względu na zbyt wysoką cenę
ofertową;
 Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie lepszego utrzymania czystości na terenie
gminy Rabka-Zdrój, poprzez zlecenie Straży Miejskiej w ramach patroli monitorowanie stanu
czystości Gminy oraz bieżące przesyłanie uwag do wydziału odpowiedzialnego oraz zlecenie
utrzymania czystości firmie i spółdzielni socjalnej, które dysponują niezbędnym sprzętem
i wieloletnim doświadczeniem;
 Stała współpraca ze przedsiębiorstwami turystycznymi i uzdrowiskowymi w celu wspólnego
wytyczania kierunków rozwoju produktu turystyczno-uzdrowiskowego, diagnozowania
likwidowania barier rozwojowych oraz wspólna promocja Rabki-Zdroju w kraju i poza jego
granicami;
 Edukacja ekologiczna w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz systematyczne kontrole
Straży Miejskiej w zakresie paliwa spalanego w piecach;
 Stworzenie i wdrożenie programu dopłat do wymiany istniejących źródeł ciepła na bardziej
przyjazne środowisku.

2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023

Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 81,07 ha (tj. 1,17% powierzchni gminy),
zamieszkały przez 2 769 osób (tj. 15,90% populacji gminy Rabka-Zdrój). Składa się on
z 4 podobszarów:
 podobszar 1. Rabka-Zdrój – Centrum;
 podobszar 2. Chabówka – stacja kolejowa;
 podobszar 3. Ponice – centrum;

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 12


 podobszar 4. Rdzawka – centrum.
W przedmiotowym dokumencie na 11 zadań podstawowych zaplanowanych do realizacji do 2023r.
Gmina Rabka-Zdrój wskazała 7 zadań z czego w 2018r. realizowała 5, tj. „Rozbudowę Parku
Zdrojowego – zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką”, „Budowę Wodnego Placu Zabaw”,
„Rozbudowę szkoły w Ponicach o nowe pomieszczenia dydaktyczne i sportowo-rekreacyjne wraz
z pomieszczeniem dla przedszkola i sali regionalizmu” (zadanie zakończone), „Rozbudowa szkoły
w Rdzawce i dostosowanie do funkcji przedszkolnych” (zadanie zakończone), „Radosny
Przedszkolak – rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego w Rabce-Zdroju”
(organizacja zajęć dodatkowych – logopeda).
W ramach zadań dodatkowych wskazanych w dokumencie Gmina Rabka-Zdrój prowadziła
kampanię edukacyjną w zakresie ograniczenia niskiej emisji, przebudowę i remont dróg, utylizację
eternitu, budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej, wprowadzenie dopłat dla mieszkańców na
wymianę źródeł ciepła, przystąpienie do realizacji budowy Sali gimnastycznej w Chabówce
(wyłonienie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji i budowę sali).

3. Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 jest podstawowym i najważniejszym


dokumentem lokalnego samorządu, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki
rozwoju, prowadzonej na obszarze Gminy Rabka-Zdrój. Strategia jest narzędziem wspierania
pozytywnych zmian w naszej Gminie oraz niwelowania barier pojawiających się w jej otoczeniu.
W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, Strategia ma na celu wspierać członków
społeczności lokalnej w skutecznym odkrywaniu potencjałów i pełnym wykorzystywaniu szans na
rozwój, stwarzanych zarówno przez nasze własne aktywności, jaki i rozwijające się otoczenie naszej
Gminy.
W 2018r. Gmina Rabka-Zdrój zrealizowała szereg zadań, które wynikają ze Strategii tj.:
- Rozszerzenie obszaru Parku Zdrojowego o tereny wzdłuż potoków Poniczanka i Słonka (budowa
reprezentacyjnych bulwarów uzdrowiskowych nad Poniczanką wraz z zagospodarowaniem
rekreacyjnym terenu);
- Modernizacja dróg dojazdowych do ośrodków sanatoryjnych i hotelowych;
- Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy;
- Rozbudowa oświetlenia;
- Budowa sali gimnastycznej na terenie Ponic;
- Budowa sali gimnastycznej w Chabówce (przetarg na Wykonawcę);
- Opracowanie kompleksowych projektów programów zajęć pozalekcyjnych oraz uzyskanie dla nich
finansowania zewnętrznego (pozyskanie środków w ramach projektu Małopolskie Talenty);
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ponicach i Rdzawce;
- utylizacja eternitu;
- Wdrożenie Programu Likwidacji Niskiej Emisji, edukacja ekologiczna w zakresie ograniczenia
niskiej emisji;

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 13


- Współfinansowanie przez Samorząd Gminy ważnych wydarzeń z zakresu kultury oraz imprez,
które wpływają na poprawę oferty turystyczno-rekreacyjnej Rabki-Zdrój i przyczyniają się do jej
promocji o zasięgu co najmniej regionalnym;
- Stała promocja miasta, jego atrakcji i oferty turystyczno-uzdrowiskowej;
- Udział w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej.

4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowane na terenie


gminy w roku 2018:

 objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem


gospodarowania odpadami komunalnymi;
 nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 selektywna zbiórki odpadów komunalnych obejmująca następujące frakcje odpadów: papieru,
metali, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
 funkcjonowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;
 osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania;
 prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
 kontrola poprawności złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
właściwej segregacji prowadzonej przez mieszkańców gminy.

Na dzień 31.12.2018 r. złożonych było 3548 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie


odpadami komunalnymi, które obejmowały 12 945 mieszkańców.

W 2018 roku złożono 122 nowych a zmieniono 878 deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w roku 2018 wynosiła 11,50 zł (jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny)
i 23,00 zł (jeżeli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny). Na podstawie uchwały
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Nr XXXVIII/297/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
wprowadzono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których
prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na sezonowym wynajmie pokoi, stawka została
ustalona na 0,80 zł za m2 powierzchni lokalu, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny oraz 0,40 zł za m2 powierzchni lokalu, jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 14


W 2018 r. z terenu gminy zebrano 888 ton odpadów segregowanych, 1963 ton odpadów zmieszanych
i 583 ton odpadów zielonych. Łączny koszt jaki poniosła gmina na gospodarkę odpadami wyniósł
w 2018 r. 2 261 774,25 zł, przychody z tytułu opłat od mieszkańców wyniosły 1 806 122,84 zł.,
brakujące środki w kwocie 455 651,41 zł zostały pokryte z budżetu gminy. Odpady komunalne
z terenu gminy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na podstawie umowy
nr SRG.272.341.2017 r., odbierane były przez firmę IB Odpady Sp. z o. o.

5. Ochrona środowiska
Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rabka-Zdrój został uchwalony w dniu 25 stycznia 2017r.
(Uchwała nr XXVIII/212/17), główne założenia Planu to:
- eliminacja niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego oraz gospodarczego wraz ze zwiększeniem
udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze zaopatrzenia budynków w ciepło i ciepłą wodę
użytkową,
- systematyczna poprawa efektywności energetycznej w sektorze komunalnym i pozakomunalnym,
- znaczne zmniejszenie zanieczyszczeń i uciążliwości wynikających z presji ruchu kołowego na
obszarze gminy,
- podniesienie społecznej świadomości potrzeby dbałości o wysoką jakość powietrza (edukacja,
informacja, integracja działań).
W 2018 roku Gmina systematycznie realizowała założenia Planu.

Gmina Rabka-Zdrój nie posiada Programu Ochrony Środowiska, program zostanie zlecony do
opracowania po zabezpieczeniu środków w budżecie.

W ramach zadań poprawiających stan ochrony środowiska w 2018 r. wykonano sieć kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Ponice oraz Rdzawka na kwotę 1 098 766,16 zł. W wyniku realizacji
zadania wybudowano system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o dł. 2,697 km.
W ramach zadania będzie możliwe przyłączenie 140 budynków do kanalizacji sanitarnej, a zarazem
umożliwienie korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej około 240 osobom. W roku 2018r.
zrealizowano 100 przyłączy do kanalizacji. Przyłączane budynki znajdują się w bezpośredniej
bliskości cieków wodnych oraz nad ujęciem wody pitnej dla mieszkańców Rabki-Zdroju.

W 2018 r. z terenu gminy Rabka-Zdrój usunięto wyroby azbestowe z dachów 10 budynków


w łącznej ilości 36 ton. Odpady zawierające azbest wytworzone na terenie gminy Rabka-Zdrój
w całości zostały unieszkodliwione przez składowanie.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 15


6. Opieka nad zwierzętami

W 2018r. jak co rok Gmina Rabka-Zdrój zgodnie z ustawą przyjęła uchwałą Program opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
W ramach realizacji niniejszego programu wydatkowano łącznie 44 105,98zł i wykonano:

- odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Rabka-Zdrój wraz z ich


utrzymaniem w schronisku - 20 750 zł (większość zwierząt Straż Miejska złapała i umieściła
w tymczasowym domu opieki, udało się znaleźć właścicieli i dzięki temu nie trzeba było przenosić
zwierząt do schroniska),
- zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt - 9 586 zł,
- zapewnianie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - 9 999,98 zł.
- elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów - 3 500 zł (zakupiono 285 chipów),
- sterylizacja i kastracja oznakowanych psów - 270 zł.

7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W roku 2018 na terenie gminy obowiązywało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania


przestrzennego Gminy Miasto Rabka-Zdrój zatwierdzone Uchwałą Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia
28.03.2001 r. Nr XXXV/255/01.
Na podstawie uchwały nr LVII/391/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Rabka-Zdrój został opracowany projekt Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rabka-Zdrój, do etapu opiniowania i uzgodnień – projekt
Studium uzyskał opinie i uzgodnienia wszystkich wymaganych organów za wyjątkiem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
Tut. Urząd wystąpił do RDOŚ w Krakowie o rozważenie możliwości wyznaczenia spotkania
przedstawicieli Gminy Rabka-Zdrój z przedstawicielami RDOŚ w Krakowie, celem omówienia
warunków pozytywnego uzgodnienia projektu studium.
Dotychczasowa umowa zawarta na opracowanie projektu studium uległa rozwiązaniu ze względu na
proces likwidacji spółki Wykonawcy. W związku z tym po oszacowaniu wartości zamówienia
zostanie przeprowadzona procedura zapytania ofertowego dotycząca wyłonienia wykonawcy, który
będzie opracowywał projekt studium oraz dokumenty niezbędne do dalszej procedury uchwalania
studium.

W roku 2018 nie została dokonana ocena aktualności studium i planów miejscowych wraz z analizą
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i oceną postępów w opracowywaniu planów
miejscowych oraz wieloletnimi programami ich sporządzania.
Oszacowano wartość zamówienia (szacowana kwota to około 29.000,00 zł) oraz przystąpiono do
przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na opracowanie oceny aktualności studium
i planów miejscowych wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i oceną
postępów w opracowywaniu planów miejscowych oraz wieloletnimi programami ich sporządzania.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 16


8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2018 na terenie gminy Rabka-Zdrój obowiązywały dwa plany zagospodarowania: dla
strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój oraz dla części obszaru Gminy Rabka-
Zdrój obejmującej rejon ul. Podhalańskiej i ul. Rynek w Rabce-Zdroju.
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego obejmują około 2,5 % powierzchni całej
gminy.
W dniu 18.03.2019 r. zostały podjęte przez Radę Miejską w Rabce-Zdroju uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – odrębnie dla Rabki-
Zdroju, Chabówki, Ponic oraz Rdzawki.
W związku z podjętymi uchwałami zawiadomiono organy i instytucje uzgadniające
i opiniujące o przystąpieniu do sporządzenia planów, wystąpiono do PPIS i RDOŚ o uzgodnienie
zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
oraz ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia planów oraz o możliwości składania wniosków do
planów.
Termin składania wniosków został wyznaczony na dzień 31.05.2019 r.
Po oszacowaniu wartości zamówienia zostanie przeprowadzona procedura przetargowa celem
wyłonienia wykonawcy lub wykonawców opracowań miejscowych planów – dla Rabki-Zdroju,
Chabówki, Ponic oraz Rdzawki.

9. Operat Uzdrowiskowy Uzdrowiska Rabka-Zdrój

Zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej


oraz gminach uzdrowiskowych gmina , na obszarze której znajduje się uzdrowisko jest obowiązana
do sporządzenia i przedstawienia Ministrowi Zdrowia nie rzadziej niż raz na 10 lat operatu
uzdrowiskowego celem potwierdzenia spełnienia przez obszar uzdrowiska wymagań określonych
w ustawie – termin dla tut. Gminy to 1.10.2018r.

1) Wykonanie operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Rabka-Zdrój przez firmę zewnętrzną – forma


pisemna ( część opisowa i graficzna ) oraz wersja elektroniczna – którego, integralną częścią
są opracowania w formie załączników :
a) opracowanie pn. „Badania dotyczące właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych ” , wykonane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego , Państwowy Zakład
Higieny w Warszawie – dotyczące wykonania analizy chemiczno-fizycznej wody dla
5 odwiertów w Rabce – Zdroju, zakończone wydaniem świadectw potwierdzających właściwości
lecznicze wód leczniczych z 5 eksploatowanych ujęć,
b) opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości
leczniczych klimatu , w tym oceny stanu sanitarnego powietrza ( badanie elementów i zjawisk
meteorologicznych, hałasu oraz pól elektromagnet. ) oraz oceny właściwości leczniczych
klimatu”, wykonane przez Instytut Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie – zakończone wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze
klimatu, z zastrzeżeniem uwag dot. stanu sanitarnego powietrza.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 17


2) Zaopiniowanie operatu przez Komisję Uzdrowiskową – w dniu 26.09.2018r.
3) Przekazanie operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Rabka-Zdrój Ministrowi Zdrowia w dniu
28.09.2018r. (pismo z dnia 27.09.2018r.) – w celu wydania przez Ministra Zdrowia decyzji
o potwierdzeniu możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za
Uzdrowisko Rabka-Zdrój.

Minister Zdrowia do dnia dzisiejszego nie podjął rozstrzygnięcia w tej sprawie.


W przypadku wystąpienia Ministra Zdrowia do tut. Gminy o uzupełnienie danych lub informacji
zawartych w operacie – przekazanie pisma Min. Zdrowia firmie zewnętrznej opracowującej operat
w celu wprowadzenia uzupełnień zgodnie ze wskazaniami Ministra Zdrowia, następnie sprawdzenie
kompletności uzupełnionego operatu oraz odesłanie uzupełnionego operatu do Ministra Zdrowia
celem potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze Uzdrowiska
Rabka-Zdrój.

10. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Rabka-Zdrój

W oparciu o zapisy art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku „O ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami” sporządzenie programu opieki nad zabytkami – istotnego instrumentu ochrony zabytków
– należy do ustawowych obowiązków samorządu gminnego.
Gminny program opieki nad zabytkami jest opracowywany na 4 lata. z realizacji programu Burmistrz
co 2 lata sporządza sprawozdanie, które przedstawia Radzie Gminy.
Program nie stanowi aktu prawa miejscowego, jest elementem polityki samorządowej,
sporządzany w celu podejmowania przez administrację samorządową szeregu działań wynikających
z przepisów prawa, dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony
zabytków i krajobrazu kulturowego. Dokument ten ma mieć charakter uzupełniający w stosunku do
innych aktów planowania gminnego .

Gminny program opieki nad zabytkami zawiera m. in. :


 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami ; uwarunkowania wynikające
z międzynarodowych uwarunkowań prawnych i krajowych dokumentów strategicznych
i programowych ;
 Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego wynikające
z wojewódzkich i powiatowych dokumentów strategicznych, planistycznych
i programowych;
 Uwarunkowania ochrony i opieki nad zabytkami wynikające z dokumentów
wykonanych na poziomie gminy;
 Charakterystykę zasobów oraz analizę stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego
gminy ;
 Ocenę stanu dziedzictwa kulturowego miasta i gminy.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 18


W 2018r. nie obowiązywał Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Rabka-
Zdrój, jak również nie sporządzono sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami Miasta i Gminy Rabka-Zdrój. Powyższy Program zostanie opracowany w 2019r.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Rabka-Zdrój na lata 2019-2022
zostanie opracowany w 2019r. , następnie przesłany do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
do zaopiniowania, następnie. Po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostanie
przedłożony Radzie Miejskiej celem uchwalenia.

11. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rabka-


Zdrój

Na podstawie art. 16a ustawy o pomocy społecznej /Dz.U z 2018 r. poz. 1508 z późn zm./
Ośrodek rokrocznie przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Rabka-Zdrój. Ocenę
zasobów pomocy społecznej /OZPS/ opracowuje się na podstawie danych uzyskanych z jednostek
organizacyjnych Gminy. Pozyskane dane pozwalają na dokonanie kompleksowej oceny zasobów
pomocy społecznej. Zasoby obejmują w szczególności: infrastrukturę, kadrę, organizacje
pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je
finansujący i realizujący (na przestrzeni kilku lat ). Istotne znaczenie mają tu także kwestie związane
z polityką rynku pracy, ochroną zdrowia oraz polityką mieszkaniową i oświatową a ostatnio
senioralną. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej rodzaje ich
problemów oraz ich rozkład ilościowy.
Zmieniająca się dynamicznie sytuacja społeczno-gospodarcza w państwie powoduje wzrost
zapotrzebowania na świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Tylko wspólne działanie wielu
instytucji i osób daje szansę na kompleksową i długofalową pomoc osobom w trudnej sytuacji. Praca
na rzecz osób potrzebujących to nie tylko liczby przyznanych i wypłaconych świadczeń. To pomoc
w rozwiązywaniu wielu skomplikowanych spraw życiowych to również stały kontakt ze
środowiskiem lokalnym. Diagnoza środowiskowa prowadzona przez pracowników socjalnych
w terenie w oparciu o analizę danych i wskaźników OZPS w okresie ostatnich 3 lat zwraca uwagę
nie tylko konieczność utrzymania nakładów finansowych ale również rozbudowywanie wsparcia dla
mieszkańców o nowe moduły pracy z klientem. Społeczeństwo Gminy pomimo poprawy sytuacji
materialnej jest narażone na niekorzystne zjawiska społeczne jakimi są: odpływ mieszkańców
w wieku produkcyjnym do wielkich ośrodków miejskich, emigracja zarobkowa, rozpad więzi
rodzinnych, przemoc domowa, zaburzenia w sferze pełnienia ról społecznych i wychowawczych,
zagrożenia związane z niekontrolowanym dostępem do środków psychoaktywnych oraz
zagrożeniami wynikającymi z nieumiejętnego i niczym niekontrolowanego dostępu nieletnich do
treści cyfrowych a przede wszystkim gwałtowne starzenie się społeczeństwa. Nie można również
dopuszczać do sytuacji tworzenia się na terenie gminy enklaw biedy i wykluczenia społecznego.
Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi materiał poglądowy mający ułatwić
podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w kolejnym okresie. Jednym
z pozytywnych elementów oceny są zawarte dane pozwalające dokonania porównania na przestrzeni
kilku lat, co w konsekwencji może wskazywać nas tendencję wzrostową lub malejącą.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 19


Na podstawie art. 17 wyżej cyt. ustawy zadaniem własnym gminy o charakterze
obowiązkowym jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki oraz
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych w celu integracji osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rabka-Zdrój na lata 2018-2025
została opracowana w 2017 r. i przyjęta Uchwałą XXXIX/302/17 Rady Miejskiej w Rabce- Zdroju
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Jednostką odpowiedzialną za koordynację wspomnianej strategii jest Ośrodek Pomocy Społecznej,
który jednocześnie bezpośrednio realizuje wiele zadań w niej ujętych. Ośrodek w tym zakresie
współpracuje z administracją rządową, samorządem gminy, przedstawicielami sektora prywatnego,
osobami fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki
społecznej. Stałym procesem obserwacji, która ma na celu zapewnienie informacji na temat
słuszności i skuteczności podejmowanych działań jest monitoring strategii. Celem corocznego
monitoringu na podstawie osiągniętych wskaźników jest określenie stopnia realizacji działań, celów
operacyjnych i strategicznych oraz osiągnięcie celu głównego.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że większość założonych zadań w 2018 r. została zrealizowana,
a pozostałe są w trakcie realizacji.

12. Świadczenia rodzinne

 Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ jest realizacją rządowego Programu "Rodzina 500+".
Jest to program finansowany ze środków budżetu państwa, który rozpoczął się 01.04.2016 r. i trwa
nadal. Program ma na celu pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne
świadczenia wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500,00
złotych. Świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Liczba rodzin pobierających w roku 2018 świadczenie wychowawczy wyniosła 1.066 rodzin i liczba
wydanych decyzji 1.589.
Liczba rodzin, które w 2018 r. pobierały świadczenie na pierwsze dziecko: 699 rodzin.
Ogólna liczba dzieci na które było pobierane świadczenie w 2018 r. wyniosła 1.805 i środki
wydatkowane na ten cel to kwota: 10.820.695,50 zł.

 Program rządowy „Dobry Start” jest realizowany w formie jednorazowego świadczenia


pieniężnego w wysokości 300,00 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje
niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia
20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością świadczenia jest wypłacane do 24 roku
życia, jeśli się uczy lub uczestniczy w zajęciach rewitalizacyjnych. Wnioski o wypłatę
świadczenia składa się od lipca do listopada.
Kwota wypłacona w 2018 r. 573.600,00 zł, liczba dzieci 1.912. Liczba wydanych informacji
wnioskodawcom 1.279.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 20


 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieka nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na dojazdy i zamieszkanie, wychowywania
w rodzinie wielodzietnej). Kwota łączna wypłacona w 2018 r. to 2.550.284,97 zł, liczba rodzin
633, liczba dzieci 1.558.
Zasiłek rodzinny i dodatki są wypłacane jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty
674,00 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku, kiedy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium
dochodowe wynosi 764,00 zł.
Kwota zasiłku rodzinnego jest zróżnicowana ze względu na wiek dziecka: od 0 do 5 lat 95,00 zł, po
ukończeniu 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 124,00 zł, natomiast po ukończeniu 18 roku
życia do czasu nauki w szkole 135,00 zł.
Wysokość przysługujących dodatków: urodzenie dziecka – 1.000,00 zł jednorazowo, dodatek dla
osoby przebywającej na urlopie wychowawczym – 400,00 zł miesięcznie, dodatek samotnego
wychowywania 193,00 zł miesięcznie, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, dodatek z tytułu
kształcenia i rehabilitacji: 90,00 zł do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko
w wieku powyżej 5 lat do 24, dodatek z tytułu wielodzietności 95,00 zł miesięcznie na trzecie
i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
100,00 zł jednorazowo we wrześniu, dodatek na dojazdy 63,00 zł miesięcznie, z wyłączeniem
wakacji, dodatek na zamieszkanie w internacie, 113,00 zł miesięcznie z wyłączeniem wakacji.

 Świadczenia opiekuńcze: 1.985.697,31 zł, w tym:


 zasiłek pielęgnacyjny 770.810,18 zł, liczba osób pobierających 435.
Świadczenie wypłacane bez kryterium dochodowego, przysługujące osobom, które mają orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności i dzieciom do 16 roku życia, które mają orzeczenie
o niepełnosprawności. Obecna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, to kwota 184,42 zł miesięcznie.

 Specjalny zasiłek opiekuńczy 192.785,00 zł, liczba osób pobierających 38.


Świadczenie wypłacane opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Wypłacany osobom,
na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które nie pracują bądź nie podejmują
zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad członkiem rodziny, który posiada orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli
dochód rodziny osoby wymagającej opieki i rodziny osoby, która sprawuje opiekę nie
przekracza miesięcznie kwoty netto 764,00 zł na osobę w rodzinie. Obecna wysokości
specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00 zł miesięcznie.

 Świadczenie pielęgnacyjne 953.100,80 zł, liczba osób pobierających 56.


Jest to świadczenie, o które mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad poważnie
niepełnosprawnym członkiem rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli
niepełnosprawność tej osoby powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku
życia. Przyznanie przedmiotowego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 21


dochodowego rodziny. Obecna wysokości świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.583,00 zł
miesięcznie.

 Zasiłek dla opiekuna 69.001,33 zł, liczba osób pobierających 16.


Zasiłek dla opiekuna przysługiwał jednie osobom, które z dniem 1 lipca 2013 r. na skutek
zmiany przepisów utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku
z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Świadczenie wypłacane na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567). Przyznanie przedmiotowego świadczenia nie było
uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Obecna wysokości zasiłku dla opiekuna
wynosi 620,00 zł miesięcznie.
Od świadczeń opiekuńczych Burmistrz Rabki-Zdroju odprowadza składki społeczne
i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego:
Składki na ubezpieczenie społeczne: 236.650,02 zł, w tym:
- Świadczenie pielęgnacyjne 173.555,43 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 51.838,91 zł,
- zasiłek dla opiekuna 11.255,68 zł.

 Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw.„Becikowe” 108.000,00 zł, liczba


osób, które skorzystały ze świadczenia 108. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli
dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego miesięcznie na osobę w rodzinie
kwoty 1.922,00 zł. Kwota świadczenia to 1.000,00 zł jednorazowo.

 Świadczenie rodzicielskie 361.506,39 zł liczba osób 60. Świadczenie bez kryterium


dochodowego przysługujące osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje za
okres 52 tygodnie w miesięcznej wysokości 1.000,00 zł, a za niepełne miesiące kwota
przysługuje proporcjonalnie do ilości dni, za jakie wypłaca się świadczenie rodzicielskie.
Ilość decyzji wydanych w sprawach dot. Świadczeń rodzinnych w okresie od 01.01.2018 -
31.12.2018 – 1.426.

 Fundusz alimentacyjny kwota wypłacona w 2018 r. 397.500,00 zł, liczba osób


uprawnionych 73, liczba rodzin 53, liczba wydanych decyzji: 82.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.). o powyższe świadczenie ubiegają się osoby, które
mają zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 725,00 zł. Wysokość wypłacanego świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, to kwota zasądzonych alimentów, nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie.

W 2018 r. na w/w świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wydano kwotę:


5.402.988,67 zł pochodzącą z dotacji Budżetu Państwa.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 22


 Od 1 stycznia 2017 r. do nadal w związku z wejściem w życie Ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin jest realizowane świadczenie "Za życiem" z tytułu urodzenia się żywego dziecka
z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowo
w wysokości 4 tys. zł. w 2018 r. wypłacono jednorazowe świadczenie „ Za życiem” 8.000,00 zł
dla dwóch osób.

Pomoc materialna dla uczniów, stypendia wypłacone w 2018 r. na rok szkolny 2017/2018
i 2018/2019 wypłacono stypendia na kwotę: 81.495,00 zł. Liczba dzieci korzystających: 218, liczba
wydanych decyzji: 111.

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” wydatki z dotacji w 2018 r.


Dotacja otrzymana: 10.985.600,00 zł
Kwota wydatków na świadczenie wychowawcze z dotacji wyniosła: 10.820.695,50 zł
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 150.374,45 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 14.355,55 zł
Razem koszty obsługi z dotacji 1,5% 164.730,00 zł
Razem wydatki z dotacji: 10.985.425,50 zł

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” wydatki ze środków własnych w 2018 r.


Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.479,00 zł
Składki na Fundusz Pracy 3.167,04 zł
Odpisy na ZFŚS 3.754,59 zł
Zakup usług pozostałych 899,00 zł
Razem wydatki z środków własnych 18.299,63 zł

Łączna kwota wydatków na świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi:


11.003.725,13 zł, w tym koszty obsługi środki z dotacji i własne: 183.029,63 zł.

Świadczenie „Dobry Start” za 2018 r. dotacja otrzymana i wydatkowana 592.730,00 zł


w tym na świadczenia kwota wydatków: 573.600,00 zł, na koszty obsługi kwota wydatków:
19.130,00 zł (wynagrodzenia 15.345,43 zł, wydatki pozostałe szkolenia, zakup materiałów
biurowych 3.784,57 zł ).

Pomoc materialna dla uczniów, stypendia wypłacone w 2018 r. na rok szkolny 2017/2018
i 2018/2019 razem kwota: 81.495,00 zł
w tym otrzymana dotacja na wypłatę stypendiów w wysokości: 69.531,00 zł,
środki własne gminy na wypłatę stypendiów kwota: 11.964,00 zł.
Dotacja i środki własne wykorzystane w pełnej wysokości na wypłatę stypendiów.
Na w/w zadanie gmina nie otrzymuje środków na koszty obsługi, ponieważ jest to zadanie własne
gminy.
Koszty obsługi zadania ze środków własnych gminy w ramach środków własnych na świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 23


Dotacja otrzymana w 2018 r. 5.812.047,42 zł w tym na świadczenia rodzinne, Fundusz
alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi 5.803.800,00 zł oraz
„Za życiem” 8.247,42 zł wykorzystana w całości.

Kwota wydatków na świadczenie rodzinne z dotacji wyniosła: 5.402.988,67 zł


Kwota na świadczenie „Za życiem” 8.000,00 zł
Składki społeczne od świadczeń 236.650,02 zł
Razem koszty obsługi z dotacji w tym wynagrodzenia osobowe i składki społeczne
164.408,73 zł
Razem wydatki z dotacji: 5.812.047,42 zł

Świadczenia rodzinne wydatki ze środków własnych w 2018 r.


Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.220,79 zł
Składki społeczne 18.054,41 zł
Składki na Fundusz Pracy 2.746,83 zł
Odpisy na ZFŚS 3.754,59 zł
Razem wydatki z środków własnych 36.776,62 zł
w tym środki własne gminy pokryte z wpłat od dłużników alimentacyjnych, przeznaczone na
postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 22.669,94

13. Roczny program współpracy samorządu Gminy Rabka-Zdrój


z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018

Samorząd Gminy Rabka-Zdrój od lat wspiera lokalne organizacje pozarządowe. W tym też celu
powstał „Roczny program współpracy samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2018” uchwalony dnia 29 listopada 2017r. uchwałą Nr XXXVIII/289/17 Rady Miejskiej w Rabce-
Zdroju.
Zgodnie z zapisami Programu współpraca władz Gminy z organizacjami „trzeciego sektora” miała
charakter zarówno finansowy, jak i pozafinansowy.
Współpraca finansowa w ramach Programu opierała się na wspieraniu realizacji zadań
po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz zlecaniu realizacji zadania publicznego na
wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb małych
grantów),w zakresie sfery publicznej w następujących zadaniach( łącznie 328 506,16 zł):

 Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (219 960,97,00 zł) na:
a) Organizowanie i prowadzenie zajęć, szkoleń oraz zawodów.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 24


b) Organizowanie imprez sportowych oraz rekreacyjnych każdego szczebla
(szkolnych, międzyszkolnych, ogólnogminnych, regionalnych, ogólnokrajowych,
międzynarodowych) oraz promujących Gminę.
c) Utrzymywanie i konserwacja obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych.
 Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (96 545,19
zł) na:
a) Wspomaganie lokalnych inicjatyw artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną
Gminy.
b) Organizowanie festiwali, koncertów, przeglądów, prezentacji, wystaw, konkursów,
plenerów, warsztatów, prezentujących różne gatunki twórczości.
c) Organizowanie wolnego czasu i aktywizacja mieszkańców.
 Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa (12 000,00 zł) na:
a) Organizowanie i popularyzacja imprez turystyczno-krajoznawczych.

Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmowała m. in. następujące


formy:
1. wzajemne informowanie się o planowanych działaniach,
2. realizacja wspólnych wydarzeń kulturalnych i sportowych /Senioriada Zimowa, Spartakiada
Integracyjna Dzieci i Młodzieży, Memoriał im. Marii Kaczyńskiej, Podhale Tour, Dożynki
Gminne, Rabka Festival, Karpacki Festiwal zespołów regionalnych/,
3. wspólne działania wpływające na aktywizację dzieci, młodzieży, dorosłych, osób
niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie i bezrobotnych
4. udostępnianie lokali na spotkania organizacji pozarządowych,
5. współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy
Rabka-Zdrój,
6. promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach,
7. udostępnienie im miejsca na stronach internetowych Miasta,
8. umożliwienie konsultacji merytorycznej przed złożeniem oferty konkursowej oraz
sprawozdania przez organizacje,
9. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach komisji konkursowych
w charakterze obserwatorów z głosem doradczym,
10. funkcjonowanie na stronie www.rabka.pl i BIP-ie zakładki pn. „Organizacje pozarządowe”,
11. przekazywanie informacji o współpracy za pośrednictwem strony internetowej i mediów
lokalnych,
12. informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku oraz
ogłaszanych konkursach ofert jak również o sposobach ich rozstrzygnięć,
13. wydawanie opinii o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie rekomendacji
organizacjom i podmiotom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie
z innych źródeł,
14. opiniowanie projektu Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój
z OPP,
15. tworzenie kalendarza imprez i ich koordynacja.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 25


14. Zwalczanie narkomanii

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie


przeciwdziałania narkomanii
Zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla szkół w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. ”Narkotyki to mnie nie kręci”.
Poniesione wydatki – 922,50zł

 Prowadzenie świetlic środowiskowych, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć oraz


dofinansowanie i propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży.
Finansowanie działalności świetlic środowiskowych. Dofinansowanie wyjazdu na kolonię grupy
„Muminki”. Zakup poszycia do kajaków dla TKKF „CARLINA”.
Poniesione wydatki – 18 407,99 zł.

15. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu


alkoholizmowi, środki pozyskane z opłat rocznych za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, przeznaczone są na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi mających na celu działania profilaktyczne, rozwiązywanie
istniejących problemów alkoholowych oraz zapobieganie powstawaniu nowych zagrożeń.

 Prowadzenia zajęć dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka oraz pozalekcyjnych zajęć dla
dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem w/w grupy:
Komisja finansuje działalność siedmiu świetlic środowiskowych w szkołach na terenie Gminy.
Zajęcia prowadzą merytorycznie przygotowani nauczyciele z naszych szkół, dzieci w trakcie zajęć
otrzymują posiłek w formie kanapek, napoje, owoce. Komisja finansuje zakup materiałów
i pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć w świetlicach ( min art. papiernicze, farby, kredki, gry).
Finansuje działalność sekcji szachowej dla dzieci i młodzieży działającej przy Miejskim Ośrodku
Kultury. Komisja finansuje zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu
naszej Gminy (w tym wynajem basenu, pracę instruktora, transport oraz opiekę nad dziećmi w czasie
przejazdu na basen i z basenu). Finansuje działalności siłowni na terenie sołectw Chabówki, Ponic
i Rdzawki. w tym roku dofinansowano zakup podłogi do siłowni w Rdzawce. Dofinansowano
działalność warsztatów wokalnych i edukacji muzycznej w szkołach (Chór Dziecięcy- Rabki-
Zdroju). Zorganizowano wolny czas dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – min dofinansowano
zajęcia animacyjno -artystyczno-sportowych w Chabówce, sfinansowano warsztaty taneczne dla
dzieci i młodzieży „Roztańczone lato 2018”.
Poniesione wydatki – 236 277,31 zł.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 26


 Udzielenie pomocy prawno-społecznej i materialnej dla osób uzależnionych i członków ich
rodzin.
Większość zadań dotyczących pomocy materialnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
zgodnie z obowiązującymi przepisami jest w kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-
Zdroju. Komisja współpracuje z w/w Ośrodkiem.
Z tego tytułu Komisja nie poniosła żadnych wydatków.

 Prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach.


Z tego tytułu Komisja nie poniosła żadnych wydatków.

 Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.


Burmistrz Rabki-Zdroju wspólnie z Komisją i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
zorganizowała w roku 2018 kolonię dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy w miejscowości
Ostrowo. Wykonawcą zadania była firma „LUTUR” z Lublina z którą współpracujemy od wielu lat
z uwagi na jej profesjonalizm, dbałość o dzieci bardzo dobrą organizację. Dofinansowano akcję
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowaną przez Parafia Św. Teresy – kolonia we
Władysławowie, Stowarzyszenie „OLIMPIC”- obóz sportowy w Okunince nad Jeziorem Białym ,
wyjazdy Gromady Zuchów działających przy Szkole Podstawowej nr 4 na biwak Bochnia-Kraków
i wyjazd do Wilna oraz wyjazd Młodzieżowej Orkiestry Dętej na Węgry.
Poniesione wydatki – 24 100,00 zł.

 Współpraca instytucjami i organizacjami współdziałającymi z Komisją w rozwiązywaniu


problemów alkoholowych na terenie naszej Gminy.
Dofinansowano imprezy dla dzieci i młodzieży min. „Dzień Dziecka” oraz spotkania „Mikołajkowo-
świąteczne” dla dzieci i młodzieży podopiecznych: Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
z Niesprawnością Umysłową, Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju. oraz imprezy
organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w tym program „Ferie w mieście”. Dofinansowano
imprezę „II Bieg Św. Mikołaja” oraz wyjazd dzieci na występ regionalny do Krakowa podczas
targów Bożonarodzeniowych. Dofinansowanie działalności grupy terapeutycznej dzieci ofiar
przemocy, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju.
Poniesione wydatki – 14 200,68 zł.

 Zakup i kolportaż materiałów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym.


W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu w której Komisja bierze udział
od wielu lat, zakupiono materiały dotyczące kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018” oraz
„Smart to znaczy mądrze” przeciwdziałanie cyberprzemocy. Zakupiono materiały do
przeprowadzenia kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”
Poniesione wydatki – 3 382,50 zł.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 27


 Szkolenie członków Komisji, pedagogów szkolnych w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom.
W 2018 roku Komisja pokryła koszty udziału w konferencji nt „Różne oblicza depresji w szkole” dla
dwóch pedagogów szkolnych. Dofinansowano organizację Kongresu Trzeźwości na Podhalu
Poniesione wydatki – 1510,00 zł.

 Wydatki na prowadzenie działalności statutowej Komisji.


Na te wydatki składają się : wynagrodzenia członków za pracę w Komisji i Podkomisji, zakup
niezbędnych materiałów biurowych, umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń MKRPA).W 2018r.
Komisja Ogólna odbyła 12 posiedzeń oraz 153 niepłatnych dyżurów udzielając porad i pomocy
zgłaszającym się osobom. Podkomisja Profilaktyki przeprowadziła 73 rozmowy z osobami
uzależnionymi i członkami ich rodzin oraz przeprowadziła kontrole w miejscu zamieszkania osób
uzależnionych. Członkowie podkomisji brali udział w kampaniach społecznych – profilaktyczno-
edukacyjnych. Podkomisja Kontroli w roku 2018 przeprowadziła 96 kontroli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych, przeprowadzała akcję kontroli w/w punktów pod względem stosowania
niedozwolonej reklamy napojów alkoholowych. Kontrolowano też organizacje i instytucje
i podmioty współpracujące z Komisją a otrzymujące wsparcie finansowe z Komisji. Członkowie
Komisji wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju uczestniczyli w pracach zespołu
interdyscyplinarnego i grupach roboczych dotyczących przemocy domowej związanej min.
z uzależnieniem alkoholowym.
Poniesione wydatki – 66 154,03 zł.

 Finansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowania


w trzeźwości prowadzonych przez inne podmioty.
Komisja finansuje działalność Punktu Konsultacyjnego Uzależnień w Rabce-Zdroju ul. Parkowa 2
prowadzonego przez Centrum Doradztwa Terapii Rehabilitacji w Zakresie Problemów
Alkoholowych - Tadeusz Waradzyn. W ramach działalności Punktu prowadzone są też zajęcia
w Domu Pomocy Społecznej „SMREK” w Rabce-Zdroju z uwagi na występujący tam duży problem
z nadużywaniem alkoholu.
Poniesione wydatki – 19 200,00 zł.

 Koszty postępowania sądowego.


Są to koszty związane ze skierowaniem wniosku do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe osoby
uzależnionej i związane z tym opłaty sądowe i obowiązkowe badanie przez biegłych. W roku 2017
Komisja skierowała dwa wnioski do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe. Pozostałe osoby
uzależnione wyraziły zgodę na udział w zajęciach terapeutycznych w Punkcie Konsultacji
Uzależnień w Rabce-Zdroju oraz na spotkania z psychologiem i terapeutą w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rabce-Zdroju.
Poniesione wydatki – 796,00 zł.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 28


VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

W roku 2018 radni Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju VII kadencji podjęli 67 uchwał, a radni
Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju VIII kadencji podjęli 19 uchwał, w sumie w 2018 roku zostało
podjętych 86 uchwał, z tego 30 uchwał budżetowych, które znalazły odzwierciedlenie
w sprawozdaniu finansowym Gminy Rabka – Zdrój za 2018 rok oraz w sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy za 2018 rok.
Pozostałe uchwały zostały przedstawione poniżej:

 Uchwały dotyczące organizacji wyborów samorządowych, organów osiedli, sołtysów i rad


sołeckich:
 Uchwała Nr XLI/320/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 15 marca 2018 roku
w sprawie: podziału gminy Rabka – Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym –uchwała ta była
podjęta pod potrzeby przeprowadzenia wyborów samorządowych,
 Uchwała Nr XLI/321/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 15 marca 2018 roku
w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów
obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Rabka –
Zdrój –uchwała ta była podjęta pod potrzeby przeprowadzenia wyborów samorządowych,
 Uchwała Nr XLV/348/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. –uchwała ta była podjęta pod potrzeby przeprowadzenia wyborów
samorządowych w Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju oraz w Szpitalu Miejskim
w Rabce - Zdroju ,
 Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 22 listopada 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – uchwała została
zrealizowana po wyborach samorządowych- wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej na
VIII kadencję Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju ,
 Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 22 listopada 2018 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – uchwała
została zrealizowana po wyborach samorządowych- wybrano Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej na VIII kadencję Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju ,
 Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie:
przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach: Chabówka, Ponice
i Rdzawka – wybory zostały przeprowadzone w dniu 10 lutego 2019 r.,
 Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie:
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce – Zdroju w wyborach sołtysa i rady
sołeckiej w sołectwach: Chabówka, Ponice i Rdzawka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019
roku – powołana Miejska Komisja Wyborcza pracowała zgodnie z kalendarzem wyborczym
zatwierdzonym przez Radę Miejską w Rabce – Zdroju,

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 29


 Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie:
przeprowadzenia wyborów organów osiedli w gminie Rabka – Zdrój –wybory
Przewodniczących Komitetów Osiedlowych i ich Zarządów zostały przeprowadzone w dniach
7 – 17 stycznia 2019 roku,
 Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie:
powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – Stałe Komisje Rady Miejskiej
zostały powołane,
 Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie:
powołana doraźnej Komisji Statutowej – komisja została powołana ,

 Uchwała Nr XLVI/358/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 września 2018 r.


w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Rabka-Zdrój oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Rabka-Zdrój miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.

W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


i ustawy o bezpieczeństwa imprez masowych (Dz. U. z 2018 poz. 310) zachodziła konieczność
podjęcia przez Radę Miejską w Rabce-Zdroju nowej uchwały określającej maksymalną liczbę
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do czego obliguje Radę treść art. 4
nowelizacji ustawy.
.
Dotychczasową liczbę punktów sprzedaży alkoholu określała Uchwała Nr XVIII/98/11 Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Rabka-
Zdrój, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r., poz. 573). Nowelizacja ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyznaje radzie gminy kompetencje
do określenia maksymalnej ilości zezwoleń w miejsce dotychczasowej możliwości wskazywania
maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %
alkoholu (z wyjątkiem piwa). Ponadto wprowadzono obowiązek określenia liczby zezwoleń na
sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa – zarówno w przypadku placówek handlowych (do spożycia
poza miejscem sprzedaży), jak i w przypadku lokali gastronomicznych (do spożycia w miejscu
sprzedaży). Warto zaznaczyć, że liczba punktów sprzedaży piwa nie była dotychczas limitowana.

Obecny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w Gminie Rabka-
Zdrój wynosi 80. W obowiązującym aktualnym limicie punktów sprzedaży znajduje się
nieograniczona liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu
oraz piwa i 160 zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości pow. 4,5% (z wyjątkiem piwa).
W projekcie nowej uchwały limity wyniosą 100 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i 150 zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości pow.
4,5% (z wyjątkiem piwa). Przyjęta w projekcie maksymalna liczba zezwoleń dostosowuje ich ilość

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 30


do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu. Limity zezwoleń zostały obniżone w stosunku do
aktualnie obowiązującej uchwały, jednak nie spowoduje to utraty zezwoleń przez już działające
punkty. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 1 nakłada na
organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązki w zakresie realizacji
zapisów ustawy. Zgodnie z treścią tego przepisu organy administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego są obowiązane m.in. do podejmowania działań zmierzających do
ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. Uwzględniając
opisany obowiązek, ustalono maksymalną liczbę zezwoleń, odrębnie dla poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych, preferując napoje alkoholowe o niższej zawartości alkoholu i ograniczając
liczbę zezwoleń o zawartości alkoholu powyżej 18%. Stąd największa liczba zezwoleń na sprzedaż
alkoholu do 4,5% oraz piwa, a najmniejsza liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.
Dotychczasowe zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu określa uchwała Nr
VI/49/03 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rabka-Zdrój (Dz.Urz.
Województwa Małopolskiego z dnia 24 lipca 2003 r. Nr 198 poz. 2466).

Uchwała wprowadza zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na


terenie Gminy Rabka-Zdrój, wskazując ich minimalną odległość od miejsc chronionych, takich jak
przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze oraz obiekty kultu religijnego.
W zapisach przedmiotowej uchwały odległość 80 m pozostała bez zmian, doprecyzowano kwestię
pomiaru odległości punktu sprzedaży od obiektu chronionego.

 Uchwały z zakresu gospodarowania mieniem gminnym


 Uchwała Nr XIII/325/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy. Uchwała dotyczyła dzierżawy basenu kąpielowego wraz z zapleczem
położonego
w Rabce-Zdroju przy ul. Do Pociesznej Wody, na działkach ewid. nr 4156/1 i 4156/3,
stanowiących własność Gminy Rabka-Zdrój. Dzierżawca wycofał się z podpisania umowy
dzierżawy. Uchwała nie została zrealizowana.

 Uchwała Nr XIII/333/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z Dnia 20 Czerwca 2018 R.


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy. Uchwała dotyczyła dzierżawy terenu (tj. części działki ewid. nr 4196/13,
stanowiącej własność Gminy Rabka-Zdrój, poł. przy ul. Orkana-deptak zdrojowy) przy
budynku gastronomicznym „Gofry” przeznaczonego na wykonanie zadaszonego tarasu, na
rzecz Pani Antoniny Rachańskiej. Uchwała została zrealizowana.

 Uchwała Nr XLIV/341/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka – Zdrój.
Uchwała dotyczyła nabycia na rzecz Gminy Rabka-Zdrój działek ewd. nr 575/1 i 593/3 poł.
w Rdzawce, stanowiących własność osoby fizycznej tj. Pana Stanisława Rapacza
z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza w Rdzawce. Uchwałę zaskarżona przez
Wojewodę z powodu wpisania do jej projektu ceny za nabycie działek. (Uchwała została

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 31


uchylona poprzez przyjęcie Uchwały NR XLV/351/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia
29 sierpnia 2018 r.) Uchwała nie została niezrealizowana.

 Uchwała Nr XLV/351/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka – Zdrój.
Uchwała dotyczyła nabycia na rzecz Gminy działek ewd. nr 575/1 i 593/3 poł. w Rdzawce,
stanowiących własność osoby fizycznej tj. Pana Stanisława Rapacza. Nabyte działki zostaną
przeznaczone na poszerzenie cmentarza w Rdzawce. Uchwała została zrealizowana.

 Uchwała Nr XLV/349/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej
własność Gminy. Uchwała dotyczyła zamiany działki ewid nr 4314/1, stanowiącej własność
Gminy Rabka-Zdrój, położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Nowy Świat (teren przy sklepie
Adaś), na działkę ewid. nr 3827/100, stanowiącą własność osoby fizycznej tj. Pana Adama
Kościelniaka, położoną w Rabce-Zdroju przy ul. Piłsudskiego (chodnik przed sklepem Adaś).
Uchwała została zrealizowana.

 Uchwała Nr XLV/350/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
w Rabce -Zdroju. Uchwała dotyczyła sprzedaży działki ewid. nr 4314/1, stanowiącej
własność Gminy Rabka-Zdrój, położonej przy ul. Nowy Świat na rzecz właściciela sklepu
„Melba”. Uchwała została zrealizowana.

 Uchwała Nr XLV/352/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy. Uchwała dotyczyła dzierżawy terenu przed Rabkolandem (tj. części
działki ewid. nr 4087/4, stanowiącej własność Gminy Rabka-Zdrój) przeznaczonego na
ogólnodostępny, bezpłatny parking na rzecz Pana Piotra Wiechy. W ramach umowy
Dzierżawca ma dokonać odwodnienia i utwardzenia przedmiotowego parkingu. Uchwała
została zrealizowana.

 Uchwała NR XLVIII/367/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy. Uchwała dotyczyła dzierżawy terenu (tj. części działki ewid. nr 4629,
stanowiącej własność Gminy Rabka-Zdrój) przeznaczonego na parking dla pacjentów
Przychodni przy ul. Podhalańskiej na rzecz NZOZ Ziemiańscy. Uchwała została
zrealizowana.
 Uchwała NR XLVIII/368/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Rabka-Zdrój. Uchwała dotyczyła zamiany działki ewid nr 3827/141,
stanowiącej własność Gminy Rabka-Zdrój, położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Orkana (teren
przy sklepie Małgosia), na działkę ewid. nr 3827/145, stanowiącą własność osoby fizycznej
tj. Pana Kazimierza Stolarczyka, położoną w Rabce-Zdroju przy ul. Orkana (chodnik przed

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 32


punktem Orange). (Uchwała uchylona Uchwłą Nr XLVIII/368/18 Rady Miejskiej w Rabce –
Zdroju z dnia 31 października 2018 r.) Uchwała nie została zrealizowana.

 Uchwała NR III/19/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLVIII/368/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia
31 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rabka-Zdrój. Uchwała dotyczyła zamiany
działki ewid nr 3827/141, stanowiącej własność Gminy Rabka-Zdrój, położonej w Rabce-
Zdroju przy ul. Orkana (teren przy sklepie Małgosia), na działkę ewid. nr 3827/145,
stanowiącą własność osoby fizycznej tj. Pana Kazimierza Stolarczyka, położoną w Rabce-
Zdroju przy ul. Orkana (chodnik przed punktem Orange). Uchwała została zrealizowana.

 Uchwały Oświatowe

 Uchwała Nr XLII/326/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018r.


w sprawie: niewyrażenia zgody na likwidację Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej
Rodziny, z siedzibą w Rabce-Zdroju, przy ul. Jana Pawła II 48 wraz z klasami gimnazjalnymi
prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dom Rodzinny” w Krakowie.
 Rozstrzygnięciem nadzorczym nr WN.II.4131.1.14.2018 Wojewody Małopolskiego
z dnia 23 maja 2018 r. stwierdzono nieważność uchwały w całości.
 Uchwała Nr XLIV/337/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów,
wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli,
którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
 Uchwałą zmieniono obniżkę godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, co wiązało się
z reformą oświatową. Od 01 września 2017 r. na terenie Gminy Rabka-Zdrój nie ma szkół
liczących do 6 oddziałów. Ustalono także pensum pedagoga, logopedy, doradcy
zawodowego, psychologa, terapeuty pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami na
poziomie 22 godzin. Uchwała jest realizowana w całości.
 Uchwała Nr XLIV/338/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja
2015 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin.
Uchylenie Uchwały wynikało z faktu, że zostało to usystematyzowane w ustawie – Karta
Nauczyciela.
 Uchwała Nr XLIV/339/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 33


2015 r. w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych,
oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkołach podstawowych,
gimnazjach prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój.
Uchwała została podjęta z uwagi na uchylenie w Karcie Nauczyciela przepisu
dot. dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. Uchwała jest realizowana w całości.
 Uchwała Nr XLIV/340/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach
wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
Uchwałę została podjęta, gdyż w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych doprecyzowano
charakter prawny opłat z tytułu wychowania przedszkolnego. Uchwała jest realizowana
w całości.
 Uchwała Nr XLIX/376/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 listopada 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/303/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój
przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Uchwała dotyczy zmiany rozliczania przekazanej dotacji. W rozliczeniu należy ująć
wykorzystanie dotacji otrzymanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Uchwała
jest realizowana w całości.
 Uchwała Nr XL/312/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLVIII/324/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie określania wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na
terenie Gminy Rabka-Zdrój.
W związku ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi do lat 3 (Dz. U. 2016.157 t.j. z dnia 2016.02.09) zaszła konieczność wprowadzenia
zmian w Uchwale Nr XLVIII/324/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014
roku w sprawie określania wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na
terenie Gminy Rabka-Zdrój. Zmiana dotyczy zasad dotowania dzieci uczęszczających do
żłobków mających swoją siedzibę na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
 Uchwała Nr XLI/324/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie:
określania wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie
Gminy Rabka-Zdrój.
Zmiana dotyczy zasad dotowania dzieci uczęszczających do żłobków mających swoją
siedzibę na terenie Gminy Rabka-Zdrój.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 34


 Uchwała Nr XLVI/359/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie: określania wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na
terenie Gminy Rabka-Zdrój.

W związku z realizacją zadania audytowego „Prawidłowość realizacji opieki nad dziećmi do


lat 3 w zakresie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla podmiotów
prowadzących żłobki” oraz zaleceniami poaudytowymi zaszła konieczność zmiany dotychczas
obowiązującej:
 Uchwała Nr XLI/324/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: określenia wysokości
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub
dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój
o uwzględnienie zapisu art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Przekazywanie dotacji odbywać się będzie na podstawie
umowy zawartej w oparciu o art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) pomiędzy dotowanym podmiotem a Gminą
Rabka-Zdrój. Do uchwały dodano §2. Pozostała treść uchwały nie uległa zmianie.
w załączniku nr 1 do uchwały w § 4 wykreślono pkt.1. Do uchwały dodano 2 druki
stanowiące załączniki 4 i 6. Załącznik nr 4 dotyczy informacji o faktycznej liczbie dzieci
objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym/przez dziennego opiekuna na terenie Gminy
Rabka-Zdrój a zamieszkujących w innej gminie. Załącznik nr 6 dotyczy rocznego rozliczenia
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek/klub dziecięcy/zatrudniających
dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój udzielonej na dziecko objęte opieką
z terenu innej gminy. Do załącznika nr 5 i 6 dodano tabelę – zestawienie faktur, na podstawie
której podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna
rozliczy dotację otrzymaną z budżetu Gminy Rabka-Zdrój.

 Uchwała Nr XL/314/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie


zaopiniowania projektu planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego – plan ochrony
został zaopiniowany pozytywnie.

 Uchwała nr XL/310/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie


uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2018-2022” została podjęta na wniosek Prezesa ZWiK Sp. z o.o. i zawiera
w sobie plan inwestycyjno-modernizacyjny w zakresie działalności spółki na lata 2018-2022.
Działania wynikające z uchwały są sukcesywnie realizowane w kolejnych latach.

 Uchwała nr XL/342/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie


przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi
regulacyjnemu do zaopiniowania wynikała bezpośrednio ze zmian ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i była obligatoryjna do przekazania

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 35


nowo powołanemu Prawem Wodnym regulatorowi sektora wod-kan. Projekt regulaminu
przekazanego uchwałą został zaopiniowany pozytywnie przez organ regulacyjny.

 Uchwała nr XL/370/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018 r.


w sprawie w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Rabka-Zdrój jest wprowadzeniem do realizacji pozytywnie zaopiniowanego przez regulatora
sektora wod-kan projektu regulaminu przekazanego do zaopiniowania uchwałą Uchwała
nr XL/342/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r.

 W 2018 roku Radni podjęli 4 uchwały w sprawie : rozpatrzenia skarg:


 Uchwała NR XL/318/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie:
rozpatrzenia skargi G.B. z dnia 6 grudnia 2017 r. na Sołtysa wsi Chabówka i równocześnie
radną Rady Miejskiej w Race – Zdroju uznając skargę za bezzasadną,
 Uchwała NR XL/319/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie:
rozpatrzenia skargi M.Z. z dnia 29 listopada 2017 r. na bezczynność kierownika Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej uznając skargę za bezzasadną,
 Uchwała NR XLVII/365/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 10 października 2018r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi S.K. z dnia 20 sierpnia 2018 r. na bezczynność kierownika
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej uznając skargę za bezzasadną,
 Uchwała NR XLIX/375/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie: skargi z 8.10.2018 r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce –
Zdroju ORG.1510.4.2018 „na nierzetelność prowadzenia procedur niebieskiej karty przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce – Zdrój” stwierdzając swoją niewłaściwość do
rozpatrzenia skargi.

 Uchwała Nr XL/311/18 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego.
Uchwała ta została podjęta – radni wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego/garaż/ o pow. 61,06 m2
znajdującego się w budynku położonym w Chabówce na rzecz dotychczasowego najemcy na
okres 5 lat tj. od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

 Uchwała Nr XL/313/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 07 marca 2018r. w sprawie


przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Rabka – Zdrój.

Program został przyjęty i obowiązywał cały 2018 rok. Gmina Rabka – Zdrój w ramach programu
udzieliła opieki 11 psom oraz 120 kotom (4 koty przekazane do schroniska, 116 kotom zlecono
sterylizacje/kastracje). Ponadto Straż Miejska podjęła 75 interwencji w sprawie zwierząt
bezdomnych i płowych.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 36


Całkowity koszt realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój w 2018 r. wynosił 44 777,98 zł.

 Uchwała nr XL/315/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju dnia 7 marca 2018r. w sprawie:


przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016-2023.
Niniejszą uchwałą została przyjęta ostatnia wersja dokumentu, który na bieżąco jest realizowany
przez Gminę Rabka-Zdrój.

 Uchwała nr XLI/322/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju dnia 15 marca 2018r. w sprawie:


przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
Przyjęty niniejszą uchwałą Regulamin po podjęciu niniejszej uchwały w 2018 r. był realizowany.

 Uchwała nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju dnia 15 marca 2018r. w sprawie:


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Po podjęciu uchwała była realizowana.

 Uchwała nr XLIII/332/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie:


powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Rabka – Zdrój.

Uchwała dotyczyła przejęcia cmentarza wojennego z i wojny światowej nr 233, znajdującego się na
cmentarzu parafialnym w Rabce – Zdroju remontu konserwatorskiego ze środków dotacji celowej
przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego. Przedmiotowy remont konserwatorski został
wykonany, zadanie zakończone i dotacja w wysokości 30 000,00 zł rozliczona.

 Uchwała Nr XXXVIII/289/17 Rady Miejskiej w Rabce- Zdroju z dnia 29 listopada 2017r.


w sprawie: Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rabka – Zdrój z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2018.
Zgodnie z zapisami Programu współpraca władz Gminy z organizacjami „trzeciego sektora” miała
charakter zarówno finansowy jak i pozafinansowy.

 Gmina Rabka-Zdrój, w celu poprawy stanu sanitarnego powietrza realizuje Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej, zatwierdzony przez pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i wpisujący się w Program Ochrony
Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 oraz Program Ochrony Powietrza
dla województwa małopolskiego: Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze przyjęty przez Sejmik
Województwa Małopolskiego Uchwała Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017r. w celu

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 37


realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gmina Rabka-Zdrój w 2018 r. podjęła następujące
uchwały:

 Uchwała Nr XLV/353/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/212/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia
25 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Rabka-Zdrój”
 Uchwała Nr XLV/354/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój w ramach zadania: Likwidacja niskiej emisji na
terenie Gminy Rabka-Zdrój finansowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 Uchwała Nr XLVIII/372/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r. NR
XLV/354/18 w sprawie: uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Programu
Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój w ramach zadania: Likwidacja
niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój finansowanego w ramach środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 Uchwała nr XLIX/373/18 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 16 listopada 2018r.


w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
zmieniona
 Uchwałą nr III/10/18 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Zgodnie z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań
własnych gminy należy m.in. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymiW myśl art. 50cytowanej ustawy osobie samotnej, która z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Dalej
ustawa stanowi, że: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane
również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza
pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne
usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 38


zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres
i miejsce świadczenia.
Zgodnie z art. 50 ust 6.ustawy o pomocy społecznej do kompetencji Rady Miasta należy określenie,
w drodze uchwały, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania
z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 Uchwała nr VIII/369/18Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018 r.


w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym uprawnionym, które ostatnie miejsce
zameldowania posiadły na terenie Gminy Rabka-Zdrój
zmieniona
 Uchwałą nr III/11/18Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej.
Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań
własnych gminy charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielenie schronienia,
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym .
Osoby kierowane nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonej w art.8 ust.1 ww. ustawie.
Pośród świadczeniobiorców coraz częściej pojawiają się osoby posiadające własne dochody, które
przekraczają kryterium dochodowe. Dlatego zgodnie z art.97 ust.5 ww. ustawy rada powiatu lub
rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 grudnia 2018r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art.176 pkt 1 i art. 179 ust.2 ustawy z 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 988 z póżn. zm.).
Z uwagi na utratę ważności poprzedniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny który
obejmował okres 2016 – 2018 podjęcie powyższej uchwały było w pełni uzasadnione

 Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 grudnia 2018r.


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie: określenia Uchwała zasad zwrotu wydatków w zakresie w pomocy w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 39


 Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Od 1 stycznia 2014 r. realizowany jest ustanowiony na podstawie Uchwały nr 221 Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2014 r. program w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –
2020. Ustawodawca zaproponował zakończenie realizacji tego programu w roku 2018 i jednocześnie
wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019 roku nowego wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i domu” na lata 2019 -2023 (Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października
2018r.).
Z tego też względu istniało uzasadnienie do podjęcia przez Radę Miejską nowych uchwał
stanowiących podstawę realizacji przedmiotowego programu.

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

1. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

zwane Lokalną Grupą Działania (LGD), jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się
z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz
mieszkańców. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne, a także osoby prawne, w tym jednostki
samorządu terytorialnego, z obszaru gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka
i Lipnica Wielka.

LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:


 działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
 wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR
 promocja obszarów wiejskich
 aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju
obszarów wiejskich
 upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach
wiejskich
 rozwój infrastruktury
 wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej
przez Stowarzyszenie

Wnioski złożone do Lokalnej Grupy Działania Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy:
 „Rozbudowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz utworzenie siłowni zewnętrznej
w Ponicach na terenie Gminy Rabka-Zdrój”

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 40


– zadanie po ocenie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, przygotowana umowa
- całkowita wartość projektu to 259 662,56zł (ceny koniec 2017r.)
- w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości 156 590,00zł (60,3%),
- termin realizacji marzec 2020r.
Zakres robót: bieżnia czterotorowa dł. 60m o nawierzchni poliuretanowej, skocznia do skoku w dal,
piłkochwyt 60m, 15 szt. ławek stanowiących trybunę, siłownia zewnętrzna – 5 szt. urządzeń, nadzór
inwestorski.

 „Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Rabce-Zdroju”


– zadanie po ocenie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, podpisana umowa
- całkowita wartość projektu to 211 377,79zł (ceny i kwartał 2018r.)
- w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości 120 186,00 zł (56,86%),
- termin realizacji marzec 2020r.
Zakres robót: remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian,
nadzór inwestorski.

 „Rozbudowa strefy wypoczynku, rekreacji i zabawy w Chabówce”


– zadanie po ocenie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, podpisana umowa
- całkowita wartość projektu to 133 658,36zł (ceny IV kwartał 2017r)
- w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości 83 789,00 zł (62,69%),
- termin realizacji marzec 2020r.
Zakres robót: przesunięcie ogrodzenia, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 11szt, lampy solarne 4
szt., dojścia do urządzeń, zieleń, nadzór inwestorski.

 „ Promocja produktu lokalnego w Rabce-Zdroju”


– zadanie po ocenie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, podpisana umowa
- całkowita wartość projektu to 60 000,00zł
- w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości 38 178,00zł (63,63%),
- termin realizacji wrzesień 2019r
Zakres: opracowanie i druk materiałów promocyjnych: kartki pocztowe – 4000szt, koperty – 500szt,
mapy – 1500szt, informator turystyczny – 1000szt, folder turystyczny – 1000szt, pacynki Rabcio
i Solanka – 846szt, wirtualny spacer.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 41


2. Forum Gmin Beskidu Wyspowego

Wniosek składany do konkursu Mecenat Małopolski w porozumieniu gmin członkowskich


Stowarzyszenia Forum Gmin Beskidu Wyspowego. Udział Gminy w akcji promocyjnej Odkryj
Beskid Wyspowy – Główny Szlak Beskidu Wyspowego Beskidzkie Wyspy. W ramach akcji
organizowane są wędrówki na szczyty Beskidu Wyspowego, Festiwal Beskidzkie Rytmy i Smaki,
Festiwal Beskidzka Podkówecka, rajd dla dzieci i młodzieży. Drukowane są banery, plakaty oraz
badziki promujące wydarzenia oraz artykuł w Dzienniku Polskim.
W ramach powyższej akcji organizowane jest zdobywanie szczytów Beskidu Wyspowego, w którym
corocznie uczestniczy kilkanaście tysięcy turystów z Polski i z zagranicy. Uczestnictwo w cyklu jest
bezpłatne, nie wymaga zgłoszenia, wystarczy przyjść na miejsce zbiórki. Oprócz górskich wędrówek,
Forum Gmin Beskidu Wyspowego przygotowuje również Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego
"Beskidzkie Rytmy i Smaki", na którym prezentują się zespoły regionalne, kapele, twórcy ludowi
oraz Koła Gospodyń Wiejskich, z potrawami regionalnymi, Festiwal "Beskidzka Podkówecka",
konkurs promujący zespoły regionalne, rajd dla dzieci i młodzieży „Beskidzkie Wyspy”.
„Odkryj Beskid Wyspowy” stał się imprezą cykliczną wpisaną w kalendarz imprez kulturalnych
Rabki-Zdrój. Celem organizacji akcji jest przede wszystkim wspieranie i popularyzacja lokalnego
ruchu turystycznego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań gospodarczych i ekologicznych,
wykorzystywanie i promocja produktów turystycznych, propagowanie różnych form aktywnej
turystyki i rekreacji, ale także promocja kultury, tradycji i historii naszego regionu.
Akcja „Odkryj Beskid Wyspowy” zapoczątkowana została w roku 2010 przez Pana Czesława
Szynalika. Zaraził tym pomysłem burmistrzów i wójtów okolicznych miejscowości, dzięki czemu
kilkanaście gmin postanowiło wspólnie promować nasz region. Wielokrotnie przed rozpoczęciem
akcji odbywał się tzw. Tour Dziennikarski, podczas którego dziennikarze z różnych wydawnictw,
stacji radiowych i portali internetowych poznawali największe atrakcje naszych Gmin, a następnie
bezpłatnie je promują. Na bieżąco prowadzony jest portal z bieżącymi informacjami dotyczącymi
akcji www.odkryjbeskidwyspowy.pl.

3. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Program Zdrowe Miasta został wprowadzony w 1988 przez Światową Organizację Zdrowia
w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii "Zdrowie dla wszystkich", poprzez poprawę
warunków zdrowotnych w miastach, tzn. stanu środowiska i zdrowia mieszkańców.
Według Światowej Organizacji Zdrowia, Zdrowe Miasto oznacza proces, a nie jego wynik.
Zdrowe Miasto to niekoniecznie to, które uzyskało określony status zdrowotny. "Zdrowe miasto" to
takie, które stawia problemy zdrowotne na należnym im miejscu i dąży do poprawy aktualnej
sytuacji. Każde miasto może być "zdrowym" jeżeli tylko postanowi nim być oraz posiada struktury
i działania ukierunkowane na poprawienie zdrowia.
W ramach stowarzyszenia miasta wymieniają się doświadczeniami, corocznie przedstawiciele
spotykają się na konferencjach i szkoleniach dotyczących szeroko rozumianego zdrowia i na te
spotkania zapraszani są m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz specjaliści z różnych dziedzin medycznych.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 42


Co roku stowarzyszenie ogłasza również konkurs grantów w tematyce określonej przez walne
zgromadzenie SZMP, w ramach którego nasi członkowie mogą ubiegać się o dofinansowanie
autorskich programów i projektów, które proponują w swoim mieście. Środki na granty pochodzą ze
składek miast członkowskich stowarzyszenia.
SZMP jest jedną z narodowych sieci zdrowych miast, która spełnia kryteria WHO. Wszystkie
miasta członkowskie otrzymały certyfikaty Światowej Organizacji Zdrowia potwierdzające ich
uczestnictwo w programie. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczą w corocznych spotkaniach
Europejskiej Sieci Zdrowych Miast i narodowych sieci Zdrowych Miast.

4. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

W ramach partnerstwa z 35 gminami, Rabka-Zdrój przystąpiła do realizacji montaży


prosumenckich instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne oraz pompy ciepła) w ramach dofinansowania: Działanie 4.1 Zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu to Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii
Małopolski, a łączna jego wartość to ponad 110 milionów złotych.

5. Projekt zintegrowany LIFE

Gmina jest uczestnikiem Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony


powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt LIFE
koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest
przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane
w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Wartość projektu to około
17 mln euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt będzie
realizowany w okresie od października 2015 r. do końca 2023 r.
LIFE (wybrane działania):
Porady i pomoc udzielona mieszkańcom: 9.974. Liczba uczestników spotkań z mieszkańcami: 3.013.
Liczba uczestników spotkań z lokalnymi liderami: 244. Wykonane Termogramy: 60. Ilość zawartych
umów na wymianę kotłów: 168. Ilość zrefundowanych kotłów: 132. Opracowanie Pilotażowego
Programu Ograniczającego Niską Emisję dla gminy Rabka-Zdrój oraz jego zaprezentowanie wraz
z prośbą o dofinansowanie przed Sejmową Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa, wiceministrem środowiska Sławomirem Mazurkiem, Markiem Surmaczem – zastępcą
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska Arturem Michalskim.

W związku z prowadzonymi przez Zarząd Województwa Małopolskiego konsultacjami dotyczącymi


aktualizacji Programu Ochrony Powietrza gmina Rabka-Zdrój złożyła wniosek, aby przygotować
Gminę do wprowadzenia na terenie strefy uzdrowiskowej a i B uchwały antysmogowej

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 43


wprowadzającej zakaz stosowania paliw stałych. w tym celu, Gmina rozpoczęła innowacyjny projekt
“Program Ochrony Powietrza dla Uzdrowiska Rabka-Zdrój”, w ramach którego przy współpracy
z Fundacją ClientEarth oraz Politechniką Krakowską opracuje zakres i harmonogram działań
zmierzających do poprawy jakości powietrza w całej Gminie oraz do wprowadzenia w strefach a i B
uzdrowiska zakazu spalania paliw stałych. w ocenie Gminy działania te powinny zostać jednak
wsparte systemowo, organizacyjnie i finansowo przez władze województwa oraz kraju.

VIII. Część Analityczna

1. Ład przestrzenny

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” umożliwia


podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane .
Opracowanie i wprowadzenie stosownych regulacji, które stanowić będą prawo miejscowe nie jest
co prawda obligatoryjne, ale stworzy możliwość przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
degradacji krajobrazu i przestrzeni publicznych .

W 2019 roku przygotowywany zostanie projekt uchwały „o ustaleniu zasad i warunków


sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane ”

2. Oświata i edukacja

1. Oświata w Gminie Rabce-Zdroju

Liczba placówek oświatowych z podziałem na ich typy oraz wyodrębnieniem szkół i innych
placówek oświatowych, których prowadzenie przekazano podmiotom prywatnym (na podstawie
przepisów ustawy – Prawo oświatowe), i szkół niepublicznych

Szkoły podstawowe – 8, w tym 1 szkoła publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jst
(Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu prowadzona przez Centrum
Edukacyjne Archidiecezji Krakowskiej). 5 z tych szkół posiada oddziały gimnazjalne (do 31 sierpnia
2019 r.). 7 szkół posiada oddziały przedszkolne.
Przedszkola – 7, w tym 4 to przedszkola niepubliczne. Jedno z przedszkoli jest przedszkolem
specjalnym i prowadzone jest przez Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 44


Punkty przedszkolne – 5, w tym 2 to punkt przedszkolny niepubliczny.
Zespół Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych – zlokalizowany w podmiotach
leczniczych.

Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych (stan na dzień 30.09.2018 r.):


 Szkoła Podstawowa Nr 1:
- 111 uczniów szkoły podstawowej,
- 66 uczniów oddziałów gimnazjalnych,
- 11 dzieci w oddziale przedszkolnym.
 Szkoła Podstawowa Nr 2:
- 497 uczniów szkoły podstawowej,
- 24 dzieci w oddziale przedszkolnym.
 Szkoła Podstawowa Nr 3:
- 179 uczniów szkoły podstawowej,
- 61 uczniów oddziału przedszkolnego.
 Szkoła Podstawowa Nr 4:
- 78 uczniów szkoły podstawowej,
- 15 dzieci w oddziale przedszkolnym,
- 20 dzieci w punkcie przedszkolnym.
 Szkoła Podstawowa w Chabówce:
- 173 uczniów szkoły podstawowej,
- 19 uczniów oddziału gimnazjalnego.
 Szkoła Podstawowa w Ponicach:
- 93 uczniów szkoły podstawowej,
- 13 uczniów oddziału gimnazjalnego,
- 14 dzieci w oddziale przedszkolnym,
- 17 dzieci w punkcie przedszkolnym.
 Szkoła Podstawowa w Rdzawce:
- 136 uczniów szkoły podstawowej,
- 19 uczniów oddziału gimnazjalnego,
- 47 dzieci w oddziałach przedszkolnych.
 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny w Rabce-Zdroju:
- 53 uczniów szkoły podstawowej,
- 46 uczniów oddziałów gimnazjalnych.
 Przedszkole Nr 1 – 125 dzieci
 Przedszkola Nr 2 – 46 dzieci
 Przedszkole w Chabówce – 95 dzieci
 Zespół Przedszkoli Specjalnych – 109 dzieci
 Niepubliczne Przedszkole Językowe „Happy Teddy” – 16 dzieci
 Przedszkole Niepubliczne „Loretto” – 29 dzieci
 Przedszkole Niepubliczne “Wołynianka” – 18 dzieci
 Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących - 2 dzieci
 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Służebniczek NMP NP. – 22 dzieci

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 45


 Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Baby English Academy” – 25 dzieci

Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w przeliczeniu na jednego ucznia


(wyodrębniona wielkość dotacji na jednego ucznia w szkołach prywatnych)
L.p. Placówka Wydatki na 1 ucznia
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 1 106,47 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 662,33 zł

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 673,85 zł


4. Szkoła Podstawowa Nr 4 936,35 zł
5. Szkoła Podstawowa w Chabówce 766,83 zł
6. Szkoła Podstawowa w Ponicach 950,51 zł
7. Szkoła Podstawowa w Rdzawce 716,44 zł
8. Przedszkole Nr 1 675,25 zł
9. Przedszkole Nr 2 801,97 zł
10. Przedszkole w Chabówce 603,05 zł
11. Zespół Przedszkoli Specjalnych 1 175,40 zł
12. Katolicka Szkoła Podstawowa 909,67 zł – oddział gimn.
620,54 zł – kl. IV-VIII SP
654,12 zł – kl. I-III SP
13. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Happy Teddy” 461,77 zł
14. Przedszkole Niepubliczne „Loretto” 461,77 zł
15. Przedszkole Niepubliczne „Wołynianka” 461,77 zł
16. Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niewidomych 4 823,30 zł
i Słabowidzących
17. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Służebniczek NMP 461,77 zł
NP.
18. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Baby English Academy” 461,77 zł

Wydatki gminy na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej (o ile procent więcej, niż wynosi
subwencja, gmina wydaje na oświatę)
L.p. Placówka Wydatki Subwencja %
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 2 704 208,50 zł 1 390 991,56 zł 94,41
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 3 891 861,19 zł 3 360 163,30 zł 15,82
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 1 935 285,80 zł 1 341 612,13 zł 44,25
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 1 164 819,72 zł 647 202,02 zł 79,98
5. Szkoła Podstawowa w Chabówce 1 785 178,92 zł 1 887 307,41 zł -5,41
6. Szkoła Podstawowa w Ponicach 1 653 893,24 zł 1 076 486,42 zł 53,64
7. Szkoła Podstawowa w Rdzawce 1 877 081,40 zł 1 529 711,77 zł 22,71
8. Przedszkole Nr 1 1 012 871,33 zł 411 149,45 zł 146,35
9. Przedszkole Nr 2 429 856,05 zł 65 492,33 zł 556,35
10. Przedszkole w Chabówce 687 472,60 zł 291 748,81 zł 135,64
11. Zespół Przedszkoli Specjalnych 1 706 681,15 zł 2 036 685,00 zł -16,20
12. Katolicka Szkoła Podstawowa 1 099 037,70 zł 624 447,72 zł 76,00
13. Niepubliczne Przedszkole Językowe 96 215,30 zł 0,00 zł 100,00

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 46


„Happy Teddy”
14. Przedszkole Niepubliczne „Loretto” 156 249,72 zł 0,00 zł 100,00
15. Przedszkole Niepubliczne 115 951,84 zł 21 175,47 zł 447,57
„Wołynianka”
16. Przedszkole Specjalne dla Dzieci 154 345,60 zł 173 638,86 zł -11,11
Niewidomych
i Słabowidzących
17. Niepubliczny Punkt Przedszkolny 137 199,22 zł 37 268,83 zł 268,13
Sióstr Służebniczek NMP NP.
18. Niepubliczny Punkt Przedszkolny 130 526,68 zł 3 726,88 zł 3 402,30
„Baby English Academy”
19. RAZEM 20 738 735,96 zł 14 898 807,96 zł 39,20

Zatrudnienie nauczycieli w szkołach samorządowych (z podziałem na pełnoetatowych


i pozostałych)
L.p. Placówka Liczba nauczycieli Liczba nauczycieli
zatrudnionych zatrudnionych
w pełnym w niepełnym
wymiarze wymiarze
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 26 10
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 40 16
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 19 17
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 11 9
5. Szkoła Podstawowa w Chabówce 16 10
6. Szkoła Podstawowa w Ponicach 14 9
7. Szkoła Podstawowa w Rdzawce 16 10
8. Przedszkole Nr 1 9 14
9. Przedszkole Nr 2 4 3
10. Przedszkole w Chabówce 5 5
11. Zespół Przedszkoli Specjalnych 14 7
12. RAZEM 174 110

Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły – ok. 1,5 h (w zależności od korków, trasa Rabka-Zdrój –
Kraków)

Wskaźnik „uprzedszkolnienia” na terenie Gminy Rabka-Zdrój na dzień 30.09.2018 r. wyniósł


82,09%.
Wskaźnik „użłobkowienia” na terenie Gminy Rabka-Zdrój na dzień 05.12.2018 r. wyniósł 17,02%.

Dokształcanie nauczycieli w roku 2018r.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 47


 Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów,
konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – 42.159,76 zł.,
 Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz ich koszty wydruku – 13.506,58 zł.,
 Opłaty za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 22.284,00
zł.,
 Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki oświatowej 5.858,57 zł.

Kierunki rozwoju szkół

 Wdrażanie działań umożliwiających rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, ze szczególnym


uwzględnieniem umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych (współpraca w zespole)
i językowych (praktyczna znajomość języków obcych) przyrodniczych i matematycznych,
 Wdrażanie nowatorskich metod nauczania dostosowanych do potrzeb uczniów, w tym stosowanie
w organizacji procesów edukacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 Umożliwianie uczniom praktycznego zdobywania i utrwalania wiedzy poprzez doświadczenia
i eksperymenty, stosowanie metod problemowych, wycieczki edukacyjne,
 Rozwijanie kompetencji nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji
kluczowych u uczniów,

Żłobki

W 2018 r przekazano dotacje do trzech żłobków działających na terenie Gminy Rabka-Zdrój:


 Niepubliczny Żłobek „Madagaskar Klub Malucha”, gdzie na koniec roku 2018 uczęszczało 31 dzieci
– 125.650,00 zł.,
 Niepubliczny Żłobek „Ple-Ple”, gdzie na koniec roku 2018 uczęszczało 24 dzieci – 103.600,00 zł.,
 Niepubliczny Żłobek Nasze Smyki, gdzie na koniec roku 2018 uczęszczało 20 dzieci – 99.050,00 zł.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

W roku 2018 wydano 33 decyzje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


na kwotę 201.037,31 zł.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 48


2. Placówki oświatowe

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rabce-Zdroju

Wyniki egzaminu gimnazjalnego


Klasa J. polski Historia Matem. P. przyrod. J. ang. J. ang. J. niem
wos podst. rozsz. podst.
32 % 32 % 29 % 28 % 40 % 40 % 40 %
3a 22,1 69,0 17,4 54,5 13,5 46,6 15,4 55,0 28,1 70,3 18,5 46,3 22,3 55,7
3b 23,3 72,8 19,5 60,8 13,1 45,1 16,1 57,6 27,0 67,5 19,2 48,0 - -
3c 22,7 70,8 18,7 58,3 14,3 49,2 15,4 55,2 28,5 71,2 20,6 51,5 21,0 52,5
Szkoła 22,7 70,8 18,5 57,9 13,6 47,1 15,6 55,9 27,9 69,6 19,5 48,8 22,0 55,0
Gmina 22,5 70,4 19,8 62,0 15,0 51,7 16,5 59,1 27,6 69,0 20,6 51,4 22,0 55,0
Powiat 21,6 67,6 18,8 58,7 14,6 50,2 15,5 55,2 24,9 62,1 17,6 44,0 18,6 46,4
Wojew. 22,7 70,8 19,9 62,2 16,0 55,3 16,4 58,7 27,6 69,1 20,8 52,1 21,6 53,9
Kraj 5 6 5 6 5 6
stanin 6 5 4 6 6 6

Wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty


a) dla uczniów szkoły podstawowej:
 w konkursie humanistycznym: 1 uczeń - tytuł Finalisty
b) dla uczniów gimnazjum:
 w konkursie z geografii: 1 uczeń - tytuł Laureata.

Inne osiągnięcia w konkursach:


- Ogólnopolski Konkurs Jezus Chrystus Naszym Królem w kategorii literackiej:
I miejsce: 1 uczeń
III miejsce: 1 uczeń
- Ogólnopolski Konkurs Literacki „Patriotyzm 2.0”
II miejsce: 1 uczeń
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”:
Etap rejonowy:
III miejsce: 1 uczeń
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Niosący radość dzieciom – Kawalerowie Orderu
Uśmiechu” w kategorii literackiej:
III miejsce: 1 uczeń
- Podhalański Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej
III miejsce: 1 uczennica z zespołem
- Szkolny Konkurs Literacko-Plastycznym „Ojczyzna piórem i pędzlem malowana” na 100 lecie
niepodległości, wydanie szkolnego tomiku twórczości uczniów,
- i miejsce klasa IIa w Ogólnopolskim Mikołajkowym Konkursie Plastycznym organizowanym przez
Klub Motocyklowy „Zbóje z Gór”.

Osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim:


Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 49


- Drużynowo XI miejsce
- Wyniki indywidualne bieg na 100 m, i miejsce, Rzut oszczepem i miejsce

Współpraca międzynarodowa
- Współpraca z gimnazjum w Murrhardt - wspólne spotkania i warsztaty językowo-historyczne
w Krzyżowej w lutym 2018 r.
- Współpraca z Miastami Partnerskimi Rabki-Zdroju wyjazd uczniów do Chateau Gontiere w VII
2018r.

Uczestniczenie w programach „Mleko i owoce w szkole”, „Odblaskowa Szkoła”, Akademia


bezpiecznego Puchatka”, „Śniadanie daje moc”, Trzymaj Formę”, „Klimatyczna klasa

Uczestniczenie w akcjach charytatywnych: „Szlachetna Paczka”, „Nakrętki dla Lenki”, współpraca


z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą”, ogólnopolski Dzień Wiatraczka” pomoc
schronisku dla zwierząt w Krakowie

Współpraca z MOK w zakresie współorganizowania miejskich uroczystości związanych wybuchem II


wojny światowej

Prace remontowe i zakup sprzętu i wyposażenia


- Modernizacja kuchni, wymiana pieca węglowego na gazowy,
- Zamontowano żaluzje i rolety w 2 salach,
- Wykonano malowanie pomieszczeń łazienek szkolnych i wymieniono drzwi,
- Zakupiono stoliki uczniowskie krzesła i szafki do oddziału przedszkolnego,
- Zakupiono pomoce do oddziału „O”,
- Zakup mebli i wyposażenia dla uczniów klas i i III,
- Zakup pomocy naukowych dla klas młodszych ,
- Zakup mebli, stolików i krzeseł dla uczniów klas IV-VI,
- Zakupiono wyposażenie szatni dla uczniów klas I-III i oddziału „O”,
- Wymieniono blaty stolików uczniowskich w 2 salach,
- Zakup sprzętu i mebli do świetlicy,
- Zakupiono pomoce do świetlicy,
- Zakupiono lektury i książki do biblioteki dla szkoły podstawowej,
- Zakupiono w ramach programu „Aktywna Tablica” 3 tablice interaktywne, 3 projektory i zestawy
głośników,
- Zakupiono pomoce do chemii.

 Szkoła Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju

Działalność szkoły opiera się na realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


W 2018 r.na szczególną uwagę zasługuje realizacja różnego rodzaju projektów i programów, a to:
 Realizacja całorocznego projektu edukacyjno-patriotycznego organizowanego prze ZHRZ
i MEN "Szkoła Niepodległej 1918-2018 ". Projekt nawiązywał do 100 rocznicy odzyskania

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 50


niepodległości przez Polskę i obejmował szereg wewnętrznych projektów edukacyjnych, zabaw,
konkursów, organizację akademii i wycieczek tematycznie upamiętniających te wydarzenia.
Nasza szkoła znalazła się w gronie szkół z całej Polski, które otrzymały niezwykłe miano
"SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ 1918-2018" - opiekun projektu uczestniczył w Gali Szkoły
Niepodległej w budynku Sejmu RP w Warszawie.

 Całoroczna działalność szkolnego koła SKO przyniosła efekt w postaci zajęcia III miejsca
w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie dla SKO i nagrodę w wysokości 10,000zł., którą dyrektor
i opiekunowie odebrali na uroczystej gali SKO w Warszawie. Ponadto w ciągu całego roku
uczniowie zdobyli w różnego rodzaju konkursach liczne nagrody, w tym bony do Empik
w wysokości 1 000,00zł. W ramach swojej działalności podejmowane były akcje charytatywne
mające na celu pomoc potrzebującym. Wspomagaliśmy dzieci polskie i z różnych
najbiedniejszych rejonów świata, poprzez realizację programów i projektów: "Adaptacja
Miłości", "Leki dla Afryki", "Uratuj dziecko w Afryce", "Pomoc dzieciom w Syrii", "Batonik
dla Afryki", "Zeszyt dla Bangladeszu". Organizowano kiermasze, loterie, zbiórkę surowców
wtórnych, nakrętek, elektrośmieci, okularów, telefonów komórkowych i zabawek .
Wypracowany dochód w wysokości 23.237,00 zł. W całości trafił do potrzebujących.
 Realizacja projektu "Tarcza 2.0/ Masz siłę w sobie" miała na celu rozwijanie ważnych
umiejętności emocjonalno-społecznych takich jak: asertywność, rozwiązywanie konfliktów,
radzenie sobie ze stresem. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pakiety edukacyjne.
 W maju 2018 r. uczniowie kolejny raz uczestniczyli w warsztatach muzycznych w ramach
realizowanego od 2014 r. projektu " Trójkącik Weimarski" w Amiens we Francji. Projekt ma na
celu integrację dzieci Polskich, Niemieckich i Francuskich, doskonalenie znajomości języków
poprzez wspólną zabawę i naukę.
 We wrześniu 2018 r. Szkoła przystąpiła do projektu "Poznajemy tajemnice chemii w szkolnym
escape room - 18 uczniów pod kierunkiem nauczyciela chemii realizuje ogólnopolski projekt
edukacyjny, który aktywizuje uczniów oraz pogłębia ich wiedzę chemiczną i pasje poza
szkolnymi schematami. Na wykonanie zadań szkoła otrzymała grant w wysokości 3 500,00zł. za
który zakupiono: tablet, drukarkę, laminator, odczynniki, szkła i sprzęt laboratoryjny niezbędne
do wykonania zadań projektowych (zakończenie projektu w 2019r.).
 Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w różnych programach, projektach i konkursach
mających na celu szeroko rozumiane bezpieczeństwo, a to: "Odblaskowa szkoła", "Bezpieczny
Puchatek" . Realizowany był program edukacji ekologicznej "Dbamy i szanujemy przyrodę".
 W listopadzie 2018 r. w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie nauczycielka odebrała
nagrodę w Plebiscycie "Nauczyciel na Medal".
 Uczniowie odnosili sukcesy w różnych dziedzinach. Do najważniejszych z nich zaliczyć
możemy:
- I miejsce w rejonie i udział w finale XXXIV Konkursu recytatorskiego w Nowym Sączu,
- III miejsce zespołu teatralnego w XXXIII Festiwalu dzieci i młodzieży "Bajdurek",
- tytuł finalisty VI Niepodległościowego Dyktanda ortograficznego w Krakowie,
- tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie: "Orzeł Matematyczny",
- uzyskanie wyróżnień i bardzo dobrego wyniku w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym-
Kangur,

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 51


- nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie Przyrodniczym "Świetlik",
- liczne nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych (Wielkanocny witraż,
w trosce o czyste powietrze, Życzenia dla Marszałka Piłsudskiego, Mój Robot),
- liczne sukcesy sportowe w grach zespołowych, biegach przełajowych, biegach narciarskich,
narciarstwie alpejskim na szczeblu rejonowym i powiatowym, indywidualne sukcesy uczniów
w Ogólnopolskich zawodach: medal w karate tradycyjnym, I-miejsce w Ogólnopolskim Kolarskim
Wyścigu Przełajowym, III miejsce Ogólnopolskich Mistrzostwach Szachowych oraz szereg innych
na szczeblu powiatowym, rejonowym i miejskim.

 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rabce-Zdroju

 W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa Nr 3 dysponowała trzema oddziałami


przedszkolnymi. Do klasy „0” uczęszczało 24 dzieci. W oddziale P „A” było 24 dzieci,
natomiast w oddziale P „B” 18 dzieci. Ze względu na zróżnicowanie wiekowe w obu grupach
przedszkolnych zastosowano nauczanie wielopoziomowe dostosowane do poszczególnych grup.
 W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła posiada 3 oddziały przedszkolne. W oddziale „0” było 24
dzieci. Do oddziału P „A” uczęszczało 25 dzieci. Oddział przedszkolny P „B” liczył 13 dzieci.
 W Szkole Podstawowej Nr 3 w roku szkolnym 2017/2018 było 10 oddziałów. Liczba uczniów
w szkole wynosiła 170. W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa Nr 3 liczy
11 oddziałów. Liczba uczniów -179
 Uczniowie uczęszczający na świetlicę byli podzieleni w roku 2017/2018 na dwie grupy.
Pierwsza liczy 38 uczniów, druga 24 uczniów. Natomiast w roku 2018/2019 podział grup na
świetlicy szkolnej przedstawiał się następująco: w grupie pierwszej: 29 uczniów, w drugiej 28
uczniów. Na zajęciach świetlicowych dbano o indywidualny rozwój każdego dziecka, aby
spełniało swoje potrzeby i rozwijało umiejętności.

Działania pozalekcyjne i udział w konkursach:


 Uczniowie mający trudności w nauce byli objęci różnorodną formą pracy indywidualnej: zajęcia
wyrównawcze, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne.
 Przez cały rok szkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 realizowano następujące programy: „Nie pal
przy mnie proszę”, „Owoce, warzywa i mleko w szkole” – klasy I-V, „Bezpiecznie
z Puchatkiem” w klasie I, „Trzymaj formę”, „Szkolny Klub Sportowy” – klasy IV – VII, „Być
jak Ignacy” – klasa II.
 Uczniowie zdolni mieli możliwość rozwijać swoje umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych.
W szkole działały: kółko artystyczne, kółko muzyczne, na którym ćwiczono między innymi
oprawę muzyczną apeli, kółko matematyczne, kółko plastyczne w klasach IV – VII oraz
dodatkowe zajęcia sportowe.
 Uczniowie szkoły mogli wykazać swoje zdolności biorąc udział w konkursach. Zorganizowano
konkursy szkolne: „Jem zdrowo i kolorowo”, konkurs przyrodniczy „Zdrowie to podstawa,
konkurs ortograficzny dla klas II i III oraz klas IV-VII. w konkursie „XI XII księga Pana

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 52


Tadeusza” zwyciężyły uczennice klasy VII. Sukcesy odnosili także uczniowie w konkursach
pozaszkolnych: wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie „W trosce o czyste powietrze”,
konkursie „Niosący dzieciom radość”. Gminny konkurs „Stop przemocy i agresji zakończył się
wyróżnieniem dla trzech uczniów naszej szkoły. Pierwsze miejsce w XI Międzyszkolnym
Konkursie Biologiczno – Chemicznym zajęła uczennica klasy VI. Jedna uczennica uczestniczyła
w etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Uczniowie wzięli także udział
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR, a jeden uczeń w konkursie
Gorczańskiego Parku Narodowego „Kwiaty Gorców. Poznaj 50 gatunków roślin”.
Wychowankowie świetlicy zajęli II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym
o tematyce przyrodniczej. W i Podhalańskim Konkursie Piosenki Patriotycznej i wojskowej nasza
uczennica zdobyła wyróżnienie. Czworo uczniów uczestniczyło w etapie rejonowym Biblijnego
Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie”.
 Dwie uczennice szkoły brały udział w etapie wojewódzkim oraz otrzymały tytuły finalistek
Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.
 Uczniowie szkoły uczestniczyli również w zawodach sportowych. W biegu ulicznym „Wilczym
tropem” nasz uczeń zajął II miejsce. W halowym turnieju piłki nożnej o „Puchar ferii zimowych”
klasa V zajęła miejsce drugie, natomiast klasa IV zdobyła miejsce pierwsze. Dwóch uczniów
zostało laureatami Lekkoatletycznego Halowego Pucharu Rabki-Zdroju. Wbiegach przełajowych
o Puchar Burmistrza II oraz III miejsce zajęli nasi uczniowie.

Rozwój bazy szkoły:


 W ramach programu rządowego Aktywna Tablica szkoła została wyposażona w dwa monitory
interaktywne w celu zwiększenia możliwość edukacyjnych w klasach, wprowadzenie nowych
form i metod nauczania zastosowaniem nowych technologii oraz urozmaicenia procesu
przekazywania wiedzy.
 Do pracowni komputerowej zakupiono 16 poleasingowych komputerów stacjonarnych.
 W celu przechowywania podręczników, ubrań i butów uczniów zostały zakupione szafki
ubraniowe. Znajduje się w nich miejsce na rzeczy dla 80 uczniów.
 Dla uczniów przyjeżdżających do szkoły na rowerze kupiono i zainstalowano przy szkole dwa
stojaki rowerowe, łącznie dostosowane do zapewnienia miejsca dziesięciu rowerom.
 W roku 2018 zostały wykonane roboty remontowe w 3 salach lekcyjnych – położono panele
podłogowe w salach nr 1,2 i 3 oraz na zapleczu chemicznym przy sali nr 1, które również
pomalowano, odnowiono i doprowadzono instalację wodno-kanalizacyjną.
 Zakupiono pomoce dydaktyczne i odczynniki chemiczne do nauczania chemii oraz pomoce do
pozostałych przedmiotów - biologii, fizyki i geografii, historii.

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Rabce- Zdroju

W roku 2018 w szkole prowadzone były następujące działania:


Realizacja programów i projektów edukacyjnych:

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 53


 rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,
 ogólnopolski program Szkolny Klub Sportowy,
 projekt „Lepsza szkoła”- badanie poziomu wiedzy i osiągnięć uczniów,
 projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”,
 projekt patriotyczny „Krecik poznaje Polskę”.

Udział uczniów w konkursach ogólnopolskich, gminnych i szkolnych:


 ogólnopolski konkurs plastyczny „Jan Paweł II- Polak patriota”,
 ogólnopolski konkurs poetycki „ Serduszkowy wiersz”,
 100- lat odzyskania Niepodległości uczczone przez apele, festiwale, akcję śpiewania hymnu
narodowego – „Rekord dla Niepodległej”,
 konkurs Gorczańskiego Parku Narodowego „Kwiaty Gorców”,
 gminny konkurs fotograficzny „Zwierzęta wokół nas”, „Tropiciele wiosny”,
 gminny konkurs recytatorski im. Antoniny Zachary- Wnękowej,
 gminny konkurs „Mój Robot”,
 Podhalański konkurs piosenki patriotycznej,
 szkolny konkurs „Jan Kochanowski- patron Szkoły”,
 szkolny Festiwal Zdrowia- prezentacje zdrowej żywności, spotkanie z ratownikami
medycznymi z PWSP w Nowym Targu,
 zawody sportowe- Mistrzostwa Szkoły w rzutkach, tenisie stołowym, w siatkówce
i w szachach,
 gminne zawody sportowe „Mali mistrzowie”.

Udział uczniów w akcjach charytatywnych:


 zbiórka plastikowych nakrętek dla Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością
intelektualną,
 „Mikołajki dla Mukoludków”- zbiórka słodyczy,
 bieg Mikołajów dla Natalki,
 kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów i rodziców Szkoły,
 zbiórka suchego prowiantu dla ubogich z okazji Dnia Dobrych Uczynków.

Udział w Gminnych uroczystościach patriotycznych z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości,


Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Konstytucji 3-go maja.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 54


 Szkoła Podstawowa w Chabówce

Działalność dydaktyczna
Część humanistyczna Część matematyczno- Języki obce
przyrodnicza
Język polski Historia Matematyka Przedmioty Język Język
i wiedza przyrodnicze angielski angielski
o społeczeństwie poziom poziom
podstawowy rozszerzony
Pkt % Pkt % Pkt % Pkt % Pkt % Pkt %
32 100 32 100 29 100 28 100 40 100 40 100
Klasa 3 21,4 66,9 20,9 65,5 15,5 53,5 16,3 58,1 28,9 72,4 22,7 56,7
Szkoła 21,4 66,9 20,9 65,5 15,5 53,5 16,3 58,1 28,9 72,4 22,7 56,7
Gmina 22,5 70,4 19,8 62,0 15,0 51,7 16,5 59,1 27,6 69,0 20,6 51,4
Powiat 21,6 67,6 18,8 58,7 14,6 50,2 15,5 55,2 24,9 62,1 17,6 44,0
Województwo 22,7 70,8 19,9 62,2 16,0 55,3 16,4 58,7 27,6 69,1 20,8 52,1

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych : matematyka, fizyka, biologia, geografia – etap


szkolny;
Udział uczniów w konkursach przedmiotowych: geografia – etap rejonowy.

Wyróżnienia i nagrody w konkursach:


- Gminny Konkurs Fotograficzny „Zwierzęta wokół nas”, Gminny Konkurs Pięknego Czytania,
- „List do Świętego Mikołaja”, „Serduszkowy wiersz”, „Ojca Świętego imię nigdy nie zaginie”,
- „Bezpiecznie na wsi”, Konkurs Recytatorski Poezji Anglo i Niemieckojęzycznej, Udział
w Międzyszkolnym Konkursie Pisanek.

Osiągnięcia sportowe m.in.:


- I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców;
- II miejsce w Miejskich Igrzyskach Dzieci w mini – piłce ręcznej dziewcząt;
- II miejsce w biegach przełajowych o Puchar Burmistrza w kategorii dziewcząt;
- II miejsce w biegach przełajowych o Puchar Burmistrza w kategorii chłopców;

Udział w programach:
- Program WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować” w szkole realizowany jako „Mały Ratownik”
- „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Bieg po zdrowie”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Reprezentowanie gminy:
- Akcja turystyczna „Beskidzkie Wyspy”,
- Zlot Szkół Orkanowskich,
- „ Memorial Day” w ramach Miast Partnerskich.

Działalność społeczna:
- coroczny udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”,
- zbiórka zabawek i żywności dla Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo w Rabce-Zdroju,

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 55


Organizowanie Szkolnych Zawodów Zimowych, propagowanie turystyki poprzez organizację
wycieczek krajoznawczo – turystyczno – edukacyjnych.

 Szkoła Podstawowa w Ponicach

Inwestycje:
- sala gimnastyczna wraz z zapleczem oraz obszerne pomieszczenia: dwuoddziałowego
przedszkola, sali widowiskowo – konferencyjnej, biblioteki, świetlicy, siłowni oraz
supernowoczesnej kotłowni gazowej; w fazie finalizacji - Sala Doświadczania Świata,
- nowa sala lekcyjna, „przerobiona” z księgozbioru bibliotecznego, który został przeniesiony do
nowego budynku,
- całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania w starej części budynku szkolnego,
- nowe stylowe ławeczki przed szkołą oraz nowy napis nad wejściem do szkoły,

Sukcesy:
- naukowe: udział w Super Finale konkursu „Zawód nie zawodzi”, etap rejonowy Konkursu
Geograficznego,
- sportowe: i miejsce w zawodach Mali Mistrzowie (kl. I – III); start w finale powiatowym:
w mini – piłce nożnej i mini – siatkówce; awans do finału wojewódzkiego w siatkówce
chłopców,
- artystyczne: nagrody i wyróżnienia w konkursach: „List do św. Mikołaja”, Światowy Dzień
Poezji, Konkurs Recytatorski Przedszkolaków, Konkurs Recytatorski Antoniny Zachary –
Wnękowej, Konkurs Pięknego Czytania,
- i miejsce zespołu regionalnego Prymni w festiwalu „Beskidzka Podkówecka” i wyróżnienie na
festiwalu „ Złote Kierpce”;
- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, m.in.: balet, taniec towarzyski, akrobatyka sportowa,
szachy, SKS, zespół regionalny;

Inne działania:
- współpraca ze Stowarzyszeniem „Poni…ce do kłębka”, realizacja wspólnych inicjatyw,
np. rozwijanie edukacji regionalnej (kolejna edycja projektu „Ponice regionalnie” i działalność
zespołu Prymni), Sportowego Festynu Rodzinnego, podjęcie współpracy z Wielonami (Łotwa)
i realizacja programu ERASMUS+ wraz z grupami z: Łotwy, Białorusi i Gruzji.
Dokładny zapis wszelkich działań - na stronie szkoły www.spponice.szkolnastrona.pl

 Szkoła Podstawowa w Rdzawce

W Szkole Podstawowej w Rdzawce w I półroczu 2018 r. nauczanie było prowadzone w 9


oddziałach szkolnych: 7 klas Szkoły Podstawowej - 123 uczniów, 2 klasy Gimnazjum - 37
uczniów; oraz
- 1 grupa w Oddziale Przedszkolnym licząca 15 dzieci; - 2 grupy w Punkcie Przedszkolnym
licząca 38 dzieci. Natomiast w II półroczu 2018 r. do naszej szkoły uczęszczało 202 dzieci:
- do Szkoły Podstawowej do klas I-VIII uczęszczało 136 uczniów,

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 56


- do III kl. Gimnazjum 19 uczniów,
- do Oddziału Przedszkolnego uczęszczało - 47 dzieci, do i grupy 23 dzieci, do II grupy młodszej
24 dzieci.

Kadra pedagogiczna liczyła 28 nauczycieli, 14 nauczycieli pracowało w pełnym wymiarze,


12 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin, 2 nauczycielki przebywały na urlopach
wychowawczych. 17 nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany,
pozostali to nauczyciele mianowani i kontraktowi. W szkole zatrudniony był logopeda oraz
pedagog szkolny.
W I połowie 2018 roku szkoła wzbogaciła się o nową 24-stanowiskową pracownię komputerową
oraz o nowe umeblowane pomieszczenia wraz z zapleczem socjalnym dla dwóch grup dzieci
przedszkolnych. Szkoła posiada 10 klas lekcyjnych, w tym 6 klas wyposażonych w tablicę
multimedialną. W szkole znajduje się biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna, mała sala
teatralna, siłownia oraz gabinety pielęgniarki, logopedy i pedagoga szkolnego. Szkoła jest
odpowiednio wyposażona w sprzęt szkolny, sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne.

Ogólny wynik egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. W klasie III gimnazjum był bardzo dobry.
w 9-cio stopniowej skali staninowej we wszystkich częściach egzaminu uczniowie uzyskali
wynik na poziomie 6 stanina, z wyjątkiem języka angielskiego – 4 stanin.

Uczniowie szkoły brali udział w wielu konkursach artystycznych, tematycznych i sportowych na


terenie szkoły, gminy, powiatu i wyżej - uzyskując pochwały i wyróżnienia. Jednak największym
sukcesem w 2018 r. było zajęcie i miejsca przez uczniów klasy 3 gimnazjum w Ogólnopolskim
Konkursie „Archiwum Wspomnień Jana Pawła II”. Dzieci i młodzież naszej szkoły aktywnie
uczestniczą w życiu szkoły – biorą udział w wycieczkach do teatru, kina, do filharmonii,
uczestniczą w rajdach i wycieczkach turystycznych, w zawodach sportowych oraz
w uroczystościach i imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie szkoły.

Nauczyciele wspólnie z pielęgniarką szkolną realizowali programy profilaktyczne „Nie pal przy
mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Trzymaj formę” oraz fluoryzację zębów dla
uczniów naszej szkoły. W klasach I-III szkoły podstawowej oraz w Oddziale Przedszkolnym
realizowany był także program „ Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”.
Szkoła w trakcie całego roku współpracowała z instytucjami gminnymi: Biblioteką Publiczną
w Rabce-Zdroju, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Rabce-Zdroju, Muzeum Wł. Orkana w Rabce-
Zdroju, Skansen w Chabówce, Teatr Rabcio w Rabce-Zdroju, Policja, Straż Pożarna w Rabce-
Zdroju, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju.
Większość działań szkoły zostało opisanych na szkolnej stronie internetowej.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 57


 Przedszkole Miejskie nr 1 w Rabce-Zdroju

W Przedszkolu działa 5 oddziałów dla dzieci od 3 do 6 roku życia. Posiada Gabinet Wczesnego
Wspomagania, w którym zatrudniani są logopedzi, oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci
dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym czy o konieczności pracy indywidualnej ze
specjalistami.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem. Do tradycji należy współuczestniczenie


rodziców w uroczystościach i imprezach przygotowywanych i organizowanych w przedszkolu. Na
szczególną uwagę zasługują takie uroczystości, jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień
Dziecka, Wigilia Przedszkolaków, Mikołajki, Zabawa Karnawałowa, Powitanie Wiosny, Śniadanie
Wielkanocne, uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.

Przedszkole brało udział w akcjach charytatywnych:


Góra Grosza, Razem zbieramy-razem pomagamy (zbiórka nakrętek dla PSONI w Rabce), Pomaganie
przez ubieranie-zbiórka ubrań dla Hospicjum dziecięcego w Krakowie.

Akcje ekologiczne:
Segregacja śmieci, prelekcje dotyczące segregacji śmieci i ochrony środowiska, zbiórka baterii.

Akcje promujące zdrowy tryb życia:


Ogólnopolski program Mamo, Tato Wolę Wodę, Program Antynikotynowy Czyste Powietrze Wokół
Nas.

Systematyczna współpraca ze środowiskiem poprzez udział w uroczystościach i imprezach


gminnych, zapraszanie gości do przedszkola, organizowanie spotkań, pikników z ich udziałem:
Policja, Straż Pożarna, Biblioteka Publiczna, Muzeum im. Orkana, Teatr Rabcio, MOK.
Udział w Ogólnopolskim Programie Patriotycznym z okazji 100-lecia Niepodległości Piękna Nasza
Polska Cała.
Przedszkolaki tradycyjnie odwiedzają pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z kolędami oraz
wiosenno-wielkanocnymi życzeniami, zapraszają członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku na
świąteczne przedstawienia. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1 i 2- uczestnictwo w lekcjach
starszych kolegów, absolwentów naszego przedszkola, w przedstawieniach szkolnych. Udział
w ogólnopolskich konkursach plastycznych, gdzie dzieci zdobywają nagrody i dyplomy.

 Przedszkole Nr 2 w Rabce-Zdroju

Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań: język angielski, religia, warcaby, plastyka, rytmika, kółko
małego odkrywcy, kółko kulinarne.

Przedszkole organizuje imprezy i uroczystości przy współpracy z rodzicami np.: Dzień


Przedszkolaka, Pasowanie na Przedszkolaka ,Powitanie Pani Jesieni, Uroczysty Apel z okazji 100 -

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 58


lecia Odzyskania Niepodległości, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Pluszowego Misia , Andrzejki ,
Mikołajki , Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka ,Bal karnawałowy, Powitanie wiosny ,warsztaty
z rodzicami , Śniadanie Wielkanocne, Dzień Ziemi, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Zawody
sportowe na Orliku, Zakończenie roku szkolnego, Dni Otwarte dla nowych dzieci.

Spotkania z ciekawymi ludźmi min. z policjantem, strażakiem, pielęgniarką, bibliotekarką,


fryzjerką, weterynarzem, krawcową.

Udział w akcjach ekologicznych:


Zbiórka baterii, segregacja śmieci, prelekcje dotyczące segregacji śmieci i ochrony środowiska
spotkanie z pracownikiem IB Odpady;

Akcje promujące zdrowy tryb życia:


Czyste Powietrze wokół nas , Kubusiowi Przyjaciele Przyrody

Udział w akcjach:
- „Pomaganie przez ubieranie” – Hospicjum dla dzieci im. ks. Józefa Tischnera,
- „Mikołajki dla mukoludków” zbieranie słodyczy dla dzieci chorych na mukowiscydozę,
- „Na straży uśmiechu” - zbieranie zabawek dla podopiecznych,
- Góra Grosza,
- Cała Polska czyta Dzieciom,
- Stop przemocy i Agresji.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: udział w uroczystościach i imprezach gminnych zapraszając


gości do przedszkola, organizując spotkania z udziałem ich przedstawicieli: Policji, Straży Pożarnej,
Biblioteki Publicznej, Muzeum im. Władysława Orkana, Teatru Rabcio, MOK, Poczty Polskiej,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju, Przedszkoli
z naszego terenu, odwiedzamy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.

Osiągnięcia wychowanków:
- I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Piękna Nasza Polska Cała”,
- I miejsce w gminnym konkursie plastycznym „ Mikołajki 2018”,
- Udział w konkursie ogólnopolskim "Najpiękniejsza maska karnawałowa",
- Udział w konkursie ogólnopolskim" Suknia Pani Zimy",
- Udział w konkursie ogólnopolskim "Śniegowy Bałwanek",
- Udział w konkursie ogólnopolskim "Piękna Nasza Polska Cała",
- 2 wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim "Śnieg wkoło bawimy się wesoło",
- Nagroda i wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim,
- Udział w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej,
- Udział w konkursie plastycznym "Nasze symbole narodowe",
- Udział w ogólnopolskim śpiewaniu Hymnu Narodowego – „Dla Niepodległej”,
- Udział w konkursie plastycznym "Wielkanocny Baranek”,
- Konkurs recytatorski „Wiersze i wierszyki mówią małe smyki”,
- Udział w konkursie wiedzy o bajkach.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 59


 Przedszkole w Chabówce

Przedszkole w Chabówce liczy 4 oddziały i 95 dzieci /pełny stan/. Przedszkole realizuje różnorodne
programy, które pozwalają pozyskać dla dzieci i przedszkola pomoce dydaktyczne oraz elementy
dydaktyczne np. odblaski, książeczki edukacyjne itp.

Przedszkole posiada KRS 1% - jest od kilku lat członkiem Małopolskiego Stowarzyszenia Pomocy
Szkole - dzięki temu w roku 2018 zakupili dwa duże zestawy instrumentów perkusyjnych dla
dzieci.
W przedszkolu realizowane są programy indywidualne stworzone przez nauczycieli oraz będące
całością realizowanych projektów:
-Wyraźni na drodze,
-Akademia dobrego wychowania,
-Mały miś w świecie literatury,
-Cała Polska czyta dzieciom,
-Góra grosza,
-Bio system zbieramy baterie i telefony,
-zbiórka korków,
-Program 100-lecie Niepodległości /w tym odbył sie pokaz mody patriotycznej, potrawy, festiwal
piosenki patriotycznej, sadzenie drzewka /
-zbiórka fantów na rzecz chorego chłopca,
-Czyste powietrze wokół nas,
- Przedszkolna drużyna strażacka,
-Międzynarodowy Projekt edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała,
-Kubusiowi przyjaciele,
-Akademia Aquafresh,
-Mamo Tato wole wodę,
W przedszkolu działa biblioteka przedszkolna dla dzieci i rodziców, z której bardzo chetnie wszyscy
korzystają. Placówka współpracuje z Poradnią Wychowawczą w Rabce-Zdroju, Policją, Strażą
Miejską, Teatrem Rabcio, Ochotniczą Strażą w Chabówce oraz Państwową Strażą Pożarną w Rabce,
Kołem Gospodyń Wiejskich w Chabówce, sołtysem wsi Chabówka, Dom Opieki Społecznej
w Rabce i Rokicinach, z Miejskim Ośrodkiem Kultury, kino Śnieżka, ze szkołami i oddziałami
przedszkolnym oraz przedszkolami na terenie naszej Gminy i sąsiedniej /Rokiciny, Spytkowice,
Kraków/.
Przedszkole bierze udział w konkursach organizowanych przez Radę Rodziców oraz
ogólnopolskich , a także organizowanych przez inne przedszkola i instytucje np ;
- Na początku była miłość,
- konkurs na kartę z Rabki /związana z mukowiscydozą/,
- Moja rodzina,
- Napisz kartkę do żołnierza,
- List do św. Mikołaja,
- konkurs na ozdoby świąteczne,
- Mój wymarzony lizak,
- stroik świąteczny,

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 60


- jesienny stworek z warzyw i owoców oraz wiele innych .
W przedszkolu działają kółka zainteresowań oraz odbywają się zajęcia dodatkowe tj. szachy,
robotyka, kółko teatralne, taneczne, plastyczne, matematyczne, działa zespół góralski Kierpcusie,
j. angielski, religia, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wczesnego wspomagania.

Organizowane są wyjazdy poza teren przedszkola oraz wycieczki, odwiedzanie zakładów pracy oraz
zapraszanie ciekawych ludzi i do przedszkola. Zapraszane są teatrzyki przedszkolne objazdowe oraz
odbywają się spotkania warsztatowe dla dzieci i rodziców np. podróż do Indii, warsztaty robienia
kartek świątecznych z rodzicami na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Spotkanie 2 razy w roku
z Teatrem Rabcio oraz seanse filmowe w kinie Śnieżka. Także organizowane są zajęcia otwarte dla
rodziców. Imprezy, które organizowane są co roku to: akademie z okazji Święta Niepodległości,
wspomnienie o Janie Pawle II, rodzinne kolędowanie, spotkanie z policjantem, dzień przedszkolaka,
dzień Dziecka, dzień chłopaka, powitanie jesieni, powitanie wiosny, wyjazdy do parku oraz na
cmentarz, wyjazd do zakładów pracy min. zakładu obuwniczego w Skomielnej Białej, odwiedzenie
zakładu odzieżowego w Chabówce, skansen w Chabówce, święto pieczonego ziemniaka, wycieczka
do piekarni w Rokicinach, festiwal piosenki przedszkolnej, kiszenie kapusty, robienie przetworów,
tydzień pluszowego misia, spotkanie opłatkowe z rodzicami, pieczenie pierniczków, walentynki
w przedszkolu, zabawa karnawałowa, dzień Babci i Dziadka, wycieczka na stok do Żura na zawody
zimowe, spotkanie wielkanocne i opłatkowe, zajęcia z Kołem Gospodyń Wiejskich w Chabówce
/udział w konkursie palmy wielkanocnej/, szydełkowanie, lepienie pierogów, pieczenie ciasteczek
.Spotkanie z rodzicami czytanie bajek, warsztaty małego architekta itp. Wyjazdy do Domu seniora
w Rabce oraz w Rokicinach z przedstawieniem oraz drobnymi upominkami. Festiwal Piosenki
Religijnej w Rokicinach. Wycieczki do kopalni w Bochni oraz do Krakowa na zajęcia z robotami do
Motoroli oraz na Wawel. Rodzice dzieciom - bajka przygotowana przez rodziców dla dzieci z okazji
Dnia Dziecka , piknik rodzinny, udział w ścieżce edukacyjnej na Krzywoń z grillem, zwiedzanie
muzeum Orkana oraz muzeum Zbójników i górali z malowaniem na szkle, galeria pod Lilianą -
udział w warsztatach, wycieczka pociągiem do Zakopanego, dzień sportu w przedszkolu na stadionie
w Chabówce, spotkanie z magikiem, pokazy taneczne dla rodziców i teatralne, udział w zajęciach
w szkole w klasie i w Chabówce. Prelekcje na temat bezpieczeństwa z policja oraz Strażą Miejską.

 Zespół Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rabce-Zdroju

Biorąc pod uwagę, że działalność pedagogiczną w znacznym stopniu determinuje stan zdrowia
oraz możliwości psychofizyczne dziecka, podstawowym celem działalności Zespołu Przedszkoli
jest możliwie jak najpełniejsza realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
z szerokim uwzględnieniem aspektu rewalidacyjnego oraz wspomaganie procesu leczenia dzieci.
Diagnoza potrzeb i możliwości każdego wychowanka, ścisła współpraca przy tworzeniu
i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dziecka, indywidualizacja działań
edukacyjnych, wsparcie przy pokonywaniu trudności, wiara w ich możliwości są konieczne
w procesie wspierania dzieci w naszych placówkach. Nauczyciele i wychowawcy pracujący
z dziećmi ( 9 - 10 oddziałów i 5 grup wychowawczych) organizują dodatkowo udział dzieci
w wielu konkursach i imprezach okolicznościowych takich jak:

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 61


 „Orszak Trzech Króli” – Konkurs na Gwiazdę Betlejemską w styczniu 2018r w którym
dzieci zdobyły wyróżnienie.
 Dwa oddziały przedszkolne wzięły udział w Przeglądzie Kolęd i pastorałek w ŚCRU
„Kolędować Panu”. Dzieci prezentowały się w strojach góralskich. – i 2018.
 W styczniu-lutym 2018r dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z nauczycielem
z j. angielskiego wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie -„Mój przepis na szczęście”.
Dwoje dzieci zdobyło i i II miejsce a jedno wyróżnienie.
 W marcu 2018r. dzieci z wszystkich grup wychowawczych i oddziałów przedszkolnych
brały udział w konkursie organizowanym przez Przedszkole w Chabówce pt.„Wiosenna
ozdoba okienna” – zdobyliśmy wiele nagród.
 Na „Konkursie Palm Wielkanocnych” w Muzeum im. W. Orkana dostaliśmy wyróżnienie.
 Na Przeglądzie Twórczości Artystycznej o Świętym Józefie – konkurs organizowany przez
Szkołę św. Tereski nasze dzieci zdobyły wyróżnienie w marcu 2018r.
 Udział dzieci w Konkursie plastycznym w Bibliotece Miejskiej w kwietniu 2018-
zdobyliśmy wyróżnienia i konkursie recytatorskim w maju 2018r. – również wyróżnienia.
 W czerwcu 2018 dzieci z oddziałów1.przedszkolnych i grup wychowawczych brały udział
w Konkursie Piosenki Przedszkolnej w Muszli Koncertowej. Występ był taneczno-
wokalny.W lipcu 2018 dzieci z jednego oddziału brały udział w Festiwalu Piosenki
Turystycznej organizowanym przez Zespół Szkół w ŚCRU.
 W Gminnym Konkursie organizowanym przez ZSU pt. „Cuda z jesiennych liści” nasze
dzieci zajęły II i III miejsce.
 W grudniu tradycyjnie dzieci biorą udział w Konkursie List do Świętego Mikołaja
organizowanym przez Bibliotekę Miejską.
Ponadto Zespół Przedszkoli jest współorganizatorem corocznych Spartakiad Integracyjnych Dzieci
i Młodzieży, w których biorą udział dzieci z wszystkich placówek leczniczych w Rabce-Zdroju,
a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego tych Spartakiad jest dyrektor ZPS .

3. Gospodarka mieszkaniowa
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka-Zdrój został wprowadzony
Uchwałą Nr XXXVII/275/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 października 2017r.
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka-Zdrój.
Głównym celem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka-
Zdrój na lata 2017–2022 jest określenie kierunków działania Gminy Rabka-Zdrój
w zakresie racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy obejmuje:
a) wielkość i stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy,
b) prognozę dotyczącą wielkości, przeznaczenia i stanu technicznego mieszkaniowego zasobu
Gminy,
c) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali,
d) planowaną sprzedaż lokali,
e) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 62


f) sposób i zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy,
g) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
h) wysokość wydatków na utrzymanie i modernizację mieszkaniowego zasobu Gminy,
i) inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy.

Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy.


Mieszkaniowy zasób Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. tworzą:
1. Lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach będących własnością Gminy –
100 lokali o powierzchni 3.688,38 m2,
2. Lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej –
1 lokal o powierzchni 37,80 m2,
3. Lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych –
59 lokali o powierzchni 2.306,19 m2.

Reasumując, mieszkaniowy zasób Gminy Rabka-Zdrój, to 160 lokali mieszkalnych


o powierzchni 6.032,37 m2, z czego: 154 lokale są położone w mieście, a 6 lokali w sołectwie
Chabówka.
Z ogólnej liczby lokali mieszkalnych zostało wyodrębnionych 5 lokali socjalnych
o powierzchni 178,92 m2. Lokale socjalne są zajmowane przez najemców wobec których została
orzeczona eksmisja z prawem do lokalu socjalnego. Umowy najmu w lokalach socjalnych są
zawierane na czas oznaczony. Pozostałe umowy najmu są zawierane na czas nieoznaczony.
W mieszkaniowym zasobie Gminy Rabka-Zdrój znajduje się 16 budynków oraz 2 lokale
w Przedszkolu w Chabówce, 1 lokal mieszkalny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju.
Z ogólnej liczby budynków w mieszkaniowym zasobie Gminy, 5 budynków to budynki zabytkowe
wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego. Są to:
ul. Nowy Świat 1 - („Liliana”)
ul. Nowy Świat 7 - („Antonina”)
ul. Orkana 47 („Warszawa”)
ul. Parkowa 3 („Krzywoń”)
ul. Jana Pawła II 53 („Janówka”)

Budynek „Anioł”, który również jest budynkiem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
Województwa Małopolskiego, na skutek zniszczeń powstałych w czasie pożaru został w całości
wyłączony z użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
z dnia 12.09.2018r. I w ten sposób nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-
Zdrój. W budynku znajdowało się 5 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale użytkowe.

Ponadto 2 budynki są wpisane do gminnego rejestru zabytków:


ul. Kasprowicza 16
ul. Poniatowskiego 49

Nadzór właścicielski nad mieszkaniowym zasobem Gminy sprawuje Burmistrz Rabki-Zdroju.


Czynności administrowania i obsługę finansowo-prawną mieszkaniowego zasobu Gminy wykonuje

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 63


zarządca – samorządowy zakład budżetowy pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju,
z następującymi wyjątkami:
- lokal mieszkalny w Szkole Podstawowej nr 2 został oddany w trwały zarząd w/w Szkole, która
pełni rolę zarządcy,
- lokale mieszkalne w przedszkolu w Chabówce zostały oddane w trwały zarząd w/w Przedszkolu,
które pełni rolę zarządcy.
W budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale mieszkalne będące
własnością Gminy, zarządca wyłaniany jest przez zebranie Wspólnoty. Obecnie ZGM zarządza 14
Wspólnotami Mieszkaniowymi, powstałymi w budynkach które wyodrębniły się z mieszkaniowego
zasobu Gminy Rabka-Zdrój w których sukcesywnie sprzedawane były lokale na rzecz głównych
najemców.
W budynkach Wspólnot znajdują się nadal lokale mieszkalne będące własnością Gminy (59 lokali).
Przedmiotem działania ZGM Rabka-Zdrój jest wykonywanie zadań własnych Gminy Rabka-Zdrój
w zakresie gospodarowania przekazanymi budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi, w tym
mieszkaniowym zasobem gminy, realizowanie w tym zakresie polityki mieszkaniowej gminy,
wykonywanie uprawnień i obowiązków Gminy Rabka-Zdrój wynikających z ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o własności
lokali, a także zabezpieczanie interesów Gminy przy zarządzaniu lokalami mieszkalnymi we
wspólnotach mieszkaniowych. Do zadań Zakładu należy w szczególności zarządzanie
i administrowanie budynkami oraz przyległymi terenami osiedlowymi i przydomowymi
stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy oraz zarządzanie i administrowanie
nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na podstawie zlecenia.

ZGM zarządza obecnie 30 budynkami mieszkalnymi, w tym 16 budynkami będącymi


w całości własnością Gminy Rabka-Zdrój (mieszkaniowy zasób Gminy Rabka-Zdrój).
W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzą następujące budynki:
1. „Krzywoń”, ul. Parkowa 3 - 8 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe,
2. „Lilianna”, ul. Nowy Świat 1 - 13 lokalu mieszkalnych, 2 lokale użytkowe,
3. „Antonina” ul. Nowy Świat 7 - 8 lokali mieszkalnych,
4. „Warszawianka”, ul. Orkana 47 - 11 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe,
5. „Janówka” ul. Jana Pawła II 53 - 4 lokale mieszkalne,
6. ul. Poniatowskiego 33 - 6 lokali mieszkalnych,
7. ul. Poniatowskiego 43 - 6 lokali mieszkalnych,
8. ul. Poniatowskiego 49- 11 lokali mieszkalnych,
9. ul. Al. 1000-lecia 18 - 9 lokali mieszkalnych,
10. ul. Kasprowicza 16 - 4 lokale mieszkalne,
11. ul. Wiejska 1 - 5 lokali mieszkalnych,
12. ul. Gilówka 5 - 1 lokal mieszkalny,
13. ul. Gilówka 12 - 4 lokale mieszkalne,
14. ul. Gilówka 16 - 2 lokale mieszkalne,
15. ul. Gilówka 22 - 1 lokal mieszkalny,
16. Chabówka 279 - 4 lokale mieszkalne, 4 lokale użytkowe.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 64


ZGM zarządza również 1 lokalem mieszkalnym znajdującym się w zasobach Rabczańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokal stał się własnością Gminy w wyniku postępowania spadkowego
po zmarłym właścicielu, który nie posiadał spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia po nim.
Ponadto zarządza lokalem w RSM Rabka-Zdrój, w stosunku do którego toczy się obecnie z wniosku
Gminy sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym właścicielu.

Zasady polityki czynszowej Gminy są określone w rozdziale 6 cytowanej na wstępie Uchwały


Rady Miejskiej. Podwyżki stawek czynszowych mogą być dokonywane raz w roku. Wzrost stawki
bazowej czynszu nie powinien być niższy niż średnioroczny wskaźnik inflacji za rok poprzedni, przy
czym podstawą podwyżki będzie dotychczasowa stawka bazowa ustalona dla roku poprzedzającego
rok, w którym następuje podwyżka. Wynajmujący może podwyższyć czynsz, wypowiadając
dotychczasową wysokość czynszu na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W 2018 roku, zmiana wysokości stawki bazowej czynszu
nastąpiła od dnia 1 kwietnia 2018r. – Zarządzenie Burmistrza S.0050.160.2017 z dnia 24 listopada
2017r. Od dnia 1 kwietnia 2018r. stawka bazowa czynszu wynosi 8,06 zł za 1m2 powierzchni
użytkowej. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ulega obniżce
uwzględnieniem czynników obniżających wartość użytkową lokalu, usytuowanie mieszkania
w budynku oraz stan techniczny budynku wg tabeli oczynszowania mieszkań (tabela 10 cytowanej
wyżej Uchwały).
Kolejna podwyżka stawki bazowej czynszu następuje od dnia 1 czerwca 2019r. i wynosić będzie
8,28 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu - Zarządzenie Burmistrza S.0050.11.2019 z dnia
21 stycznia 2019r.

W zakresie stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy kontynuowane są działania


związane z remontami i modernizacjami budynków w ramach środków finansowych przeznaczonych
w kolejnych latach na te cele. Znaczny stopień dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych wskazuje na
potrzebę przeznaczenia na remonty i modernizacje poważnych środków finansowych i utrzymanie
takiej polityki remontowej przez najbliższe lata. Zabezpieczenie w budżecie Gminy przyjętych
w Programie środków finansowych na remonty i modernizacje istniejącego zasobu mieszkaniowego
Gminy pozwoli na podniesienie standardu budynków i lokali.

Wartość majątku Zakładu na dzień 31.12.2018 r. wynosi:


wartość brutto umorzenie/odpis wartość netto
Środki trwałe: 2.323.861,89 1.436.941,66 886.920,23
Budynki 2.032.979,93 1.268.231,64 764.748,29
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 182.227,15 132.772,81 49.454,34
Środki transportu 90.897,00 18.179,40 72.717,60
Kotły, maszyny, urządzenia 17.757,81 17.757,81 0,00
Wyposażenie 59.463,14 59.463,14 0,00
Wartości niematerialne i prawne 17.201,24 17.201,24 0,00

Należy dodać, że wpływy z czynszów i innych opłat nie pokrywają kosztów utrzymania
nieruchomości będących w zarządzie ZGM, a zwłaszcza potrzeb remontowych, które są coraz
większe. Stan techniczny budynków jest bardzo niski i celowe wydaje się działanie prowadzące do

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 65


jego podniesienia. Podwyżka opłat czynszowych prowadzi jednak do sytuacji, że kolejne osoby
przestają regularnie płacić opłaty i rośnie zadłużenie.

Kwota zadłużeń czynszowych wg stanu na 31.12.2018 r. wynosi:


Zadłużenie - należność główna: 94.448,19 zł + odsetki: 34.819,90 zł dot.: 87 najemców w tym: 38
najemców posiada zadłużenie do 1 miesiąca w kwocie: 5.396,22 zł
Zadłużenie zasądzone prawomocnymi wyrokami sądowymi wynosi:
213.208,74 zł + odsetki 193.103,99 zł - dotyczy 15 najemców
Zwroty kosztów procesów 3.816,75 zł
9 najemców posiada zadłużenie bieżące i zasądzone.
Ogółem należności:
Zadłużenie najemców: 539.397,57 zł
Zadłużenie z tyt. zwrotu za okna: 2.350,00 zł
Należności od budżetów: 4.987,52 zł
Część najemców posiada nadpłaty z tytułu opłat czynszowych na kwotę 23 274,76 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej reguluje swoje zobowiązania na bieżąco, nie posiada


zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018r.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 18.464,95zł
Stan środków obrotowych 31.12.2017 r. 9.114,14 zł 31.12.2018 r. 1.016,51 zł
Wynik finansowy 31.12.2017 r. -42.295,32 zł 31.12.2018 r. -28.075,23 zł

W ramach zaliczki na opłaty za zarządzanie do Wspólnot Mieszkaniowych za mieszkania będące


własnością Gminy odprowadzana jest zaliczka na fundusz remontowy w wysokości:
Orkana 18 2,00 zł/m2
Orkana 16 1,50 zł/m2
Orkana 14 1,00 zł/m2
Orkana 14A 1,00 zł/m2
Orkana 14B 1,00 zł/m2
Chopina 8 0,50zł/ m2
Chopina 6 0,70zł/ m2
Chopina 4 0,50zł/ m2
Gilówka 14 1,00zł/ m2
Podhalańska 42 3,60zł/ m2
Podhalańska 42C 1,50zł/ m2
Kilińskiego 9 w miarę potrzeb remontowych
W/w wysokość stawki uchwalona jest na dorocznych zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych
w pierwszym kwartale roku.

Szczegółowe zasady i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy


reguluje odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. W latach 2017 i 2018 zostało
sprzedanych 6 lokali mieszkalnych o powierzchni 273,68 m2.

W 2012 roku została podjęta Uchwała Nr XX/113/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia
06 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój zmieniona Uchwałą Nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej
w Rabce-Zdroju z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/113/12 Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 66


wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój. Na podstawie w/w Uchwał jest
dokonywana weryfikacja składanych wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego
zasobu Gminy Rabka-Zdrój.

Na koniec 2018r. na listach osób oczekujących na lokale mieszkalne z mieszkaniowego zasobu


Gminy znajduje się następująca liczba rodzin:
- lokale wynajmowane na czas nieoznaczony - 37
- lokale socjalne - 8.

W latach 2007-2018 zostało przydzielonych 54 lokali mieszkalnych oraz nastąpiła zamiana 33 lokali
mieszkalnych zajmowanych przez dotychczasowych najemców na inne lokale mieszkalne
w mieszkaniowym zasobie gminy.
Zgodnie z cytowaną wyżej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/113/12, w 2012r. został powołany
zarządzeniem Burmistrza Zespół doradczy ds. mieszkaniowych (poprzednio zwany Komisją
Mieszkaniową), który jest organem opiniotwórczym i doradczym Burmistrza w sprawie przydziału
lokali mieszkalnych. Obecnie Zespół doradczy ds. mieszkaniowych działa w zmienionym składzie –
Zarządzenie Nr S.0050.30.2019 Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 25 lutego 2019r.

Plany na przyszłość:
1. zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych z paliw stałych na ogrzewanie ekologiczne,
2. remonty budynków zabytkowych zgodnie z decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu,
3. termomodernizacja budynków mieszkalnych, po uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych
na ten cel,
4. remonty odzyskiwanych lokali mieszkalnych po opuszczeniu ich przez najemców (śmierć,
eksmisja),
5. redukcja zadłużenia czynszowego najemców poprzez stworzenie możliwości odpracowania długu,
6. remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych na podstawie podjętych uchwał (m.in.
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Podhalańska 42C po uzyskaniu kredytu
przez Wspólnotę, sukcesywna wymiana instalacji elektrycznej piwnic we wspólnotach na osiedlu
Orkana, sukcesywna wymiana instalacji domofonowej z analogowej na cyfrową we wspólnotach na
osiedlu Orkana)

4. Polityka społeczna

1. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizuje Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym Ośrodek współpracuje z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie oraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /PFRON/.
W ramach współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych który
realizuje projekt pn. „System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON” Ośrodek podpisał
umowę na przekazany w formie użyczenia sprzęt /tablety/. W ramach używania wspomnianego

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 67


sprzętu pracownicy Ośrodka będą mieć możliwość aplikowania w imieniu podopiecznych o środki
PFRON-u, jak również prowadzić działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny


i systemie pieczy zastępczej / tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm./ reguluje kwestie związane
z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy. System ma za zadanie wzmocnić wsparcie
dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo–wychowawczych, a w konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci
umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Pomoc
dotyczyć ma również rodzin, które sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi, pozbawionymi opieki
rodzicielskiej.
W świetle ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo–wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą,
spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej /art. 3
ust.1/ ww. ustawy. Obowiązek o którym mowa jednostki samorządu terytorialnego oraz organy
administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami
i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
Katalog zadań zawarty w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pozwala na
stworzenie w gminie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. Zgodnie z treścią art. 176 pkt.
1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /tj. Dz. U.
z 2017r. poz. 697 ze zm./ do zadań gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych
programów wspierania rodziny. Pierwszy Program na terenie naszej Gminy przyjęto do realizacji
Uchwałą nr XXVII/171/12 Rady Miejskiej Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia i realizacji GminnegoProgramu Wspierania Rodziny w Gminie Rabka-Zdrójna lata
2012 – 2015, w dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Rabce-Zdroju Uchwałą nr XXVII/127/15
przyjęła kolejny Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Rabka-Zdrój na lata 2016 –
2018,w dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Rabce-Zdroju Uchwałą nr III/12/18 przyjęła
obecny Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Rabka-Zdrój na lata 2019 – 2021.
Doświadczenie wynikające z realizacji poprzednich edycji programu utwierdza w przekonaniu, że
podstawowe założenia gminnego systemu wsparcia rodzin wciąż są aktualne i zasadne. Zadaniem
programu wspierania rodziny jest zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez tworzenie systemu
wspomagającego rodzinę i dzieci, w taki sposób aby była w stanie samodzielnie zmierzyć się
z własnymi problemami. Pomoc powinna mieć na celu podtrzymanie umiejętności uczestnictwa
w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych poprzez wzmocnienie zasobów tkwiących
w poszczególnych członkach rodziny, poprawę jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym, wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wobec rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rabce – Zdroju podejmuje działania, których celem jest zapewnienie wsparcia

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 68


i pomocy poprzez: pracę socjalną, konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapię, usługi dla rodzin
z dziećmi.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju 1 raz w roku dokonuje ewaluacji programu i na
podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących w jego realizacji opracowuje
wskaźniki w formie sprawozdania. Przekazuje je Wojewodzie Małopolskiemu w wersji
elektronicznej z zastosowaniem odpowiedniego systemu teleinformatycznego. W terminie do
31 marca każdego roku Burmistrz składa Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby.
Do prawidłowej realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
potrzebne jest: zabezpieczenie środków finansowych na współfinansowanie wydatków związanych
z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie
asystentów rodziny, pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania poprzez
udział w Resortowym programie wsparcia rodziny i systemu pomocy społecznej, realizacja
Gminnego Programu Wspierania Rodziny, podnoszenie umiejętności zawodowych asystentów
rodziny poprzez samokształcenie oraz udział w specjalistycznych szkoleniach, wskazane jest
podjęcie działań w celu utworzenia na terenie Gminy placówki wsparcia dziennego oraz zapewnienie
w niej miejsc dla dzieci.

5. Sprawy Obywatelskie

Urząd Stanu Cywilnego i Zespół Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego


w Rabce-Zdroju realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu
organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów na podstawie
ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o zmianie
imienia i nazwiska, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Kodeks
Wyborczy oraz przepisów szczególnych i rozporządzeń.

Urząd Stanu Cywilnego i Zespół Spraw Obywatelskich realizuje następujący zakres zadań:
- Rejestracja małżeństw i zgonów.
- Przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC
oraz poza lokalem USC.
- Przyjmowanie oświadczeń w sprawach: uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska w trybie art.
90 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zmiany imienia dziecka, powrotu małżonka
rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
- Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących: zmiany imion i nazwisk, odmowy zmiany
imion i nazwisk, odmowy: sprostowania, uzupełnienia, transkrypcji, odtworzenia krajowego
i zagranicznego, rejestracji zdarzenia zagranicznego, wydania odpisu aktu, przeniesienia do RSC
wypisu z ksiąg wyznaniowych, wydania zaświadczenia o stanie cywilnym oraz wydania
zaświadczenia o nieposiadaniu księgi.
- Przenoszenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, będącego dowodem zdarzenia
i jego rejestracji do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji w formie czynności materialno-
technicznej.
- Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 69


- Wydawanie zaświadczeń stwierdzających: zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za
granicą, brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem
cywilnym.
- Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
- Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa i prowadzenie rejestru uznań.
- Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego w formie czynności materialno-
technicznej o uzupełnieniu, sprostowaniu aktu stanu cywilnego.
- Przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego prowadzonych na
podstawie przepisów dotychczasowych do rejestru stanu cywilnego.
- Aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).
- Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w oparciu o rejestr stanu cywilnego.
- Uznawanie orzeczeń zagranicznych wydanych: w państwach nie należących do Unii Europejskiej
oraz wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- Organizowanie uroczystości 100-lecia urodzin.
- Przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
oraz organizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego.
- Prowadzenie archiwum USC.
- Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.
- Prowadzenie rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców do przeprowadzenia
wyborów.
- Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, w tym m. in.:
a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,
b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie skreślenia z rejestru wyborców.
- Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców:
a) zameldowania na pobyt stały i czasowy,
b) wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
c) zgłoszenia wyjazdu poza granice RP oraz powrót z wyjazdu poza granice RP.
- Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie
z pobytu stałego (decyzje, postanowienia, rozprawy administracyjne).
- Prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
- Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
- Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania
cudzoziemców.
- Prowadzenie archiwum ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Zestawienie statystyczne zdarzeń rejestrowanych

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 70


Zakres rzeczowy (rodzaj
sporządzonych dokumentów, Rok 2018
przyjętych oświadczeń, wykonanych
czynności)
Liczba sporządzonych aktów
urodzenia w trybie szczególnym 71
(transkrypcja zagranicznego aktu)
Liczba sporządzonych aktów
małżeństwa (ogółem) 157
w tym:
Liczba małżeństw zawartych w USC 50
Liczba małżeństw konkordatowych 94
Liczba aktów małżeństwa
sporządzonych w trybie szczególnym 13
(transkrypcja zagranicznego aktu)
Liczba sporządzonych aktów zgonu 183
Liczba aktów zgonu sporządzonych
w trybie szczególnym (transkrypcja 2
zagranicznego aktu)
Liczba zaświadczeń wydanych do
małżeństw konkordatowych 76
Liczba zaświadczeń
o zdolności prawnej do zawarcia 8
małżeństwa za granicą
Liczba osób, dla których wystąpiono 84
o Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie
Liczba decyzji administracyjnych 19
w sprawie imion i nazwisk
Liczba wydanych odpisów 3013
z aktów stanu cywilnego
Liczba zmigrowanych aktów stanu 5455
cywilnego do rejestru stanu
cywilnego
Liczba przypisków zamieszczonych przy 1557
akcie
Liczba wzmianek dołączanych do aktów 268
Liczba przyjętych wniosków 1924
o wydanie dowodu osobistego
Liczba zameldowań na pobyt stały ( 333
w tym przemeldowania)
Liczba zameldowań na pobyt czasowy 192
Liczba przyjętych wniosków 155
o udostępnienie danych z ewidencji
ludności i dowodów osobistych
Liczba przyjętych wniosków o wydanie 361
zaświadczenie o zameldowaniu i inne
Liczba prowadzonych postępowań 11
o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego decyzją administracyjną

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 71


Urząd Stanu Cywilnego i Zespół Spraw Obywatelskich realizują zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej, które mają istotne znaczenie dla obywateli oraz administracji
publicznej (generują i przetwarzają podstawowe dane o wszystkich obywatelach). W tym względzie
niezwykle ważne jest zapewnienie należytej sprawności ich działania. Zadania z zakresu: USC,
dowodów osobistych i ewidencji ludności w Rabce-Zdroju prowadzone są przy zatrudnieniu
w wymiarze 4 etatów. Obecny system dotacji celowej, który powinien zapewnić finansowanie zadań
zleconych, nie jest adekwatny do rzeczywistych kosztów funkcjonowania USC, ewidencji ludności
i dowodów osobistych ponoszonych przez naszą Gminę.
Urząd Stanu Cywilnego w Rabce-Zdroju posiada akty stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw,
zgonów z okresu 1946-2015 w liczbie 70 289, które sukcesywnie poprzez migrację winny zasilić
centralny rejestr stanu cywilnego. USC Rabka-Zdrój posiada także księgi parafialne z okresu 1912-
1945, w których znajduje się 11 416 aktów stanu cywilnego.

6. Realizacja inwestycji na Osiedlach

Osiedle Słone
Kwota
Lp. Osiedle Słone - inwestycje
wydatkowana
Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Rabce-
1. 179 860,22 zł
Zdroju
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Zgody w Rabce-Zdroju 42 855,96 zł
Likwidacja stanu awaryjnego drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Rabce-
3. 55 872,69 zł
Zdroju
4. Wykonanie odwodnienia drogi ul. Poniatowskiego boczna w Rabce-Zdroju 94 105,00 zł
Wykonanie zabudowy rowy otwartego w ciągu ul. Poniatowskiego boczna
5. 52 542,24 zł
w Rabce-Zdroju
Przebudowa drogi ul. Poniatowskiego boczna do osiedla Filasówka
6. 122 280,32 zł
w Rabce-Zdroju
Przebudowa drogi ul. Poniatowskiego boczna do osiedla Karkulówka
7. 148 589,21 zł
w Rabce-Zdroju
Przebudowa drogi ul. Poniatowskiego boczna do osiedla Krężelówka
8. 78 989,56 zł
w Rabce-Zdroju
Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku Szkoły
9. 12 000,00 zł
Podstawowej nr 3 w Rabce-Zdroju
10. Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju 22 534,62 zł
Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi ul. Poniatowskiego boczna do
11. 14 990,16 zł
osiedla Do Gila w Rabce-Zdroju
12. Przebudowa drogi ul. Gorczańska boczna w Rabce-Zdroju 60 993,65 zł
Razem inwestycje na Osiedlu Słone 885 613,63 zł
Osiedle Słone – bieżące
1. Interwencyjna poprawa przejezdności drogi do osiedla Miśkowcówka 33 800,00 zł
Razem wydatki bieżące na Osiedlu Słone 33 800,00 zł
ŁĄCZNA KWOTA WYDATKOWANA w 2018 R. – 919 413,63 zł

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 72


Osiedle Traczykówka
Kwota
Lp. Osiedle Traczykówka – inwestycje
wydatkowana
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Traczykówka
1. 202 907,81 zł
w Rabce-Zdroju (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej)
Razem inwestycje na Osiedlu Traczykówka 202 907,81 zł
Osiedle Traczykówka – zadania bieżące
1. Koszenie trawy w ciągu drogi gminnej na terenie os. Traczykówka 5 000,00 zł
Razem wydatki bieżące na Osiedlu Traczykówka 5 000,00 zł
ŁĄCZNA KWOTA WYDATKOWANA w 2018 R. – 207 907,81 zł

Osiedle Nowy Świat


Kwota
Lp. Osiedle Nowy Świat – inwestycje
wydatkowana
Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Nowy Świat w Rabce-Zdroju –
1. 16 141,00 zł
dokumentacja projektowa
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w Rabce-Zdroju 832 965,37 zł
Likwidacja stanu awaryjnego drogi gminnej ul. Nowy Świat w Rabce-
3. 159 155,36 zł
Zdroju
Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju – zagospodarowanie
4. 1 087 658,55 zł
bulwarów na Poniczanką
Zakup urządzeń sportowych wraz z wykonaniem utwardzenia terenu pod
6. 85 485,00 zł
urządzeniami
Razem inwestycje na Osiedlu Nowy Świat 2 181 405,28 zł
Osiedle Nowy Świat – bieżące
Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowym korpusu drogi gminnej ul.
1. 9 977,80 zł
Leśna w Rabce-Zdroju
Wymiana odwodnienia liniowego ul. Gorczańska i udrożnienie kanalizacji
2. 3 500,00 zł
deszczowej
3. Interwencyjne pozimowe remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 7 122,20 zł
Razem wydatki bieżące na Osiedlu Nowy Świat 20 600,00 zł
ŁĄCZNA KWOTA WYDATKOWANA w 2018 R. – 2 202 005,28 zł

Osiedle Centrum
Kwota
Lp. Osiedle Centrum – inwestycje
wydatkowana
1. Przebudowa drogi gminnej ul. Kręta w Rabce-Zdroju 79 925,66 zł
Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
2. 59 619,21 zł
Rabce-Zdroju
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym Orkana-Chopina 78 000,00 zł
4. Likwidacja stanu awaryjnego drogi ul. Jana Pawła II w Rabce-Zdroju 19 684,43 zł
Razem inwestycje na Osiedlu Centrum 237 229,30 zł

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 73


Osiedle Centrum – wydatki bieżące
1. Interwencyjna poprawa przejezdności drogi do lodowiska w Rabce-Zdroju 17 599,82 zł
Razem wydatki bieżące na Osiedlu Centrum 17 599,82 zł
ŁĄCZNA KWOTA WYDATKOWANA w 2018 R. – 254 829,12 zł

Osiedle Orkana
Kwota
Lp. Osiedle Orkana – inwestycje
wydatkowana
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym Orkana-Chopina 78 000,00 zł
2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Orkana w Rabce-Zdroju 157 187,87 zł
3. Wykonanie pomnika ławeczki Antoniny Zachary-Wnękowej 65 000,00 zł
Zakup urządzeń sportowych wraz z wykonaniem utwardzenia terenu pod
4. 85 485,00 zł
urządzeniami (Street Workout)
Razem inwestycje na Osiedlu Nowy Świat 385 672,87 zł
Osiedle Orkana – zadania bieżące
Zabezpieczenie płytami jomb korpusu drogi gminnej ul. Spokojna w Rabce-
1. 3 499,35 zł
Zdroju
2. Montaż lustra drogowego oś. Orkana w Rabce-Zdroju 700,00 zł
Razem wydatki bieżące na Osiedlu Orkana 4 199,35 zł
ŁĄCZNA KWOTA WYDATKOWANA w 2018 R. – 389 872,22 zł

Osiedle Łęgi
Kwota
Lp. Osiedle Łęgi – inwestycje
wydatkowana
Przebudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice odcinek ul.
1. Podhalańskiej w m. Rabka-Zdrój – zadanie współfinansowane 304 317,99 zł
z Starostwem Nowotarskim
Razem inwestycje na Osiedlu Łęgi 304 317,99 zł
Osiedle Łęgi – wydatki bieżące
Interwencyjna udrożnienie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zakopiańskiej
1. 3 500,00 zł
w Rabce-Zdroju
Udrożnienie rowu odwadniającego w ciągu ul. Zakopiańskiej w Rabce-
2. 3 500,00 zł
Zdroju
Naprawa uszkodzonej kładki w rejonie SUW przy ul. Do Pociesznej Wody
3. 1 230,00 zł
w Rabce-Zdroju
4. Poprawa nawierzchni drogi ul. Podhalańska boczna w Rabce-Zdroju 3 499,35 zł
Poprawa nawierzchni drogi ul. Podhalańska boczna w Rabce-Zdroju (Do
5. 3 499,35 zł
Krzywonia)
Razem wydatki bieżące na Osiedlu Łęgi 15 228,70 zł
ŁĄCZNA KWOTA WYDATKOWANA w 2018 R. – 319 546,69 zł

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 74


Osiedle Zaryte
Kwota
Lp. Osiedle Zaryte – inwestycje
wydatkowana
1. Przebudowa drogi ul. Zaryte boczna do osiedla Morgi w Rabce-Zdroju 189 885,17 zł
Przebudowa drogi ul. Zaryte boczna do osiedla Biernatówka Górna
2. 19 269,67 zł
w Rabce-Zdroju
SUMA 209 154,84 zł
Osiedle Zaryte – bieżące
Poprawa nawierzchni drogi ul. Zaryte boczna do osiedla Królówka
1. 3 499,35 zł
w Rabce-Zdroju
2. Poprawa przejezdności ul. Zaryte boczna do osiedla Morgi w Rabce-Zdroju 3 499,35 zł
Poprawa przejezdności ul. Zaryte boczna do osiedla Janowa w Rabce-
3. 2 460,00 zł
Zdroju
Poprawa nawierzchni drogi ul. Zaryte boczna do osiedla Janowa Dolna
4. 2 460,00 zł
w Rabce-Zdroju
SUMA 11 918,70 zł

ŁĄCZNA KWOTA WYDATKOWANA w 2018 R. – 221 073,54 zł

Sołectwo Chabówka
Kwota
Lp. Sołectwo Chabówka – w trakcie realizacji
wydatkowana
1. Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane 40 000,00 zł
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 w miejscowości
2. 158 654,99 zł
Chabówka
3. Przebudowa drogi do osiedla Zembalowa w Chabówce 74 988,49 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części kondygnacji
4. parteru budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno –Sportowego w Chabówce 15 000,00 zł
na przedszkole
Wykonanie zabezpieczenia placu zabaw w Chabówce poprzez montaż
5. 54 851,82 zł
piłkochwytów, oświetlenia i monitoringu
SUMA 343 495,30 zł
Sołectwo Chabówka – zadania w trakcie realizacji

ŁĄCZNA PRZEWIDZIANA KWOTA WYDATKÓW NA 2018 R. – 343 495,30 zł

Sołectwo Ponice
Kwota
Lp. Sołectwo Ponice – w trakcie realizacji
wydatkowana
1. Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Ponicach 318 767,64 zł
2. Przebudowa drogi do osiedla Krupówka w Ponicach 23 616,15 zł
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej
3. 115 943,01 zł
w Ponicach
4. Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej 79 975,03 zł

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 75


w Ponicach
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach
5. 567 031,67 zł
(dobudowa Sali gimnastycznej) (poniesione koszty 2 962 370,00 zł)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ponice oraz Rdzawka
6. 561 449,16 zł
w Gminie Rabka-Zdrój
SUMA 1 666 782,66 zł
Sołectwo Ponice

ŁĄCZNA PRZEWIDZIANA KWOTA WYDATKÓW NA 2018 R. – 1 666 782,66 zł

Sołectwo Rdzawka
Kwota
Lp. Sołectwo Rdzawka – w trakcie realizacji
wydatkowana
1. Przebudowa drogi do osiedla Polakówka w Rdzawce 184 131,07 zł
2. Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce 59 862,58 zł
3. Przebudowa drogi do osiedla Laskówka w Rdzawce 150 000,00 zł
Przebudowa klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej
4. 39 077,85 zł
w Rdzawce
5. Przebudowa kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce 12 680,51 zł
Przebudowa pomieszczeń na Punkt Przedszkolny w Zespole Szkoły
6. 398 132,63 zł
Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ponice oraz Rdzawka
7. 765 959,56 zł
w Gminie Rabka-Zdrój
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu na potoku
8. Rdzawianka w km pot. 3+210 ciągu drogi powiatowej nr 1666K Ponice - 925 000,00 zł
Rdzawka
9. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Rdzawce 500 000,00 zł
10. Zakup samochodu średniego ratowniczego-gaśniczego dla OSP Rdzawka 143 467,00 zł
SUMA 3 178 311,12 zł
Sołectwo Rdzawka – zadania w trakcie realizacji

ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW NA 2018 R. – 3 178 311,12 zł

Łącznie na terenie Gminy Rabka-Zdrój zrealizowano:


- 1,188 km dróg gminnych za kwotę łącznie 1,307 mln zł
- 2,663 km dróg wewnętrznych za kwotę łącznie 1,819 mln zł.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 76


7. Działalność gospodarcza

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej


przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 roku było zarejestrowanych 1279
przedsiębiorców, mających główne miejsce wykonywania działalności w Gminie Rabka-Zdrój,
w tym 78 wpisów wyłącznie w formie spółki cywilnej.

W 2018 r. zarejestrowano 127 nowych podmiotów gospodarczych, natomiast 79 podmiotów


zostało z CEIDG wykreślonych.

8. Aktywność obywatelska

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w 2018 roku:


 Dofinansowanie jednostek pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na drodze otwartego konkursu ofert
i małych grantów wydatkowano środki w wysokości: 96 971,00 zł

L.p. Organizacja Nazwa zadania Dotacja

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Muzyczne zajęcia RABCZAŃSKIEJ ORKIESTRY


1 6 000,00
w Rabce-Zdroju - orkiestra dęta DĘTEJ
Stowarzyszenie
Warsztaty folklorystyczne dla dzieci
2 MIŁOŚNIKÓW KULTURY 8 000,00
i młodzieży
LUDOWEJ

Stowarzyszenie Cykl wykładów Kulturowego Gościńca wraz


3 6 500,00
KULTUROWY GOŚCINIEC z promocją 6 nr "Zeszytów Rabczańskich" 2018

ZWIĄZEK PODHALAN
Kultywowanie tradycji i zwyczajów góralskich regionu
4 Zarząd Oddziału Gorczańskiego 10 000,00
Gorców
w Rabce-Zdroju

5 Stowarzyszenie Przyjaciół Rabcia Konkurs plastyczny o tematyce teatralnej 3 000,00

Stowarzyszenie KOŁO
Kultywowanie całorocznych tradycji
6 GOSPODYŃ WIEJSKICH 5 000,00
i zwyczajów na terenie naszego Sołectwa
w Chabówce

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultywowanie tradycji Podhala wśród dzieci


7 10 000,00
Kulturalnego Wsi Rdzawka i młodzieży

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tradycja i kultura jako czynnik integrujący mieszkańców


8 1 300,00
Kulturalnego Wsi Rdzawka wsi Rdzawka

"Pieśń ujdzie cało" - specjalny program patriotyczny


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
9 z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości 7 200,00
Kulturalnego Wsi Rdzawka
przez Polskę

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 77


Stowarzyszenie „Poni...ce do Ponice regionalnie - w kultywowaniu tradycji
10 10 000,00
kłębka” nasza siła

Stowarzyszenie "Rabczański
11 Kreatywni 50+ 10 340,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz


Osób z Niepełnosprawnością Otwórzmy przed nimi życie-niepełnosprawni śladami
12 6 831,00
Intelektualną /PSONI/ - Koło swoich pokoleń
w Rabce-Zdroju

84 171,00

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż


13 Kultura – Ferie bez komputera i telefon 1 700,00
Pożarna w Rdzawce

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Majówkowy festyn integracyjny dla mieszkańców


14 1 500,00
Pożarna w Ponicach sołectwa Ponice

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Piknik – Integracja Rodzin Zastępczych


15 1 700,00
„Gorczański Promyk” Gminy Rabka-Zdrój

Stowarzyszenie Nauczycieli,
Absolwentów i Sympatyków
16 Dawnej Rabki czar 3 000,00
I LO im. Eugeniusza Romera
w Rabce-Zdroju
Stowarzyszenie Koło Gospodyń
17 Wiejskich 2 Moto Majówka 2 500,00
w Chabówce.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż


18 Wakacyjny Festyn Rodzinny w Rdzawce 1 400,00
Pożarna w Rdzawce

19 Stowarzyszenie LOKOMOTYWA W trakcie składania oferty na przedstawienie 1 000,00

12 800,00

SUMA 96 971,00

 Na dofinansowanie jednostek pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie wspierania


i upowszechniania kultury fizycznej na drodze otwartego konkursu ofert i małych grantów
wydatkowano środki w wysokości: 219 963,20 zł

L.p. Organizacja Nazwa zadania Dotacja

Organizacja sportu wśród dzieci i młodzieży


1 KS „Wierchy”- Rabka-Zdrój w zakresie piłki nożnej oraz organizacja imprez 46 000,00
sportowych

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 78


Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz
2 TKKF „Carlina” Rabka-Zdrój 5 000,00
prowadzenie zajęć ćwiczeniowych

Organizowanie i prowadzenie zajęć, szkoleń oraz


3 Klub Sportowy Chabówka zawodów dla dzieci i młodzieży z sołectwa Chabówka 41 000,00
i Gminy Rabka-Zdrój w roku 2018

Narciarstwo biegowe w gminie Rabka-Zdrój jako forma


4 Stowarzyszenie OLYMPIC propagowania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 23 000,00
w Gminie Rabka-Zdrój

Klub Sportowy "GORCE


5 Szkółka Piłki Nożnej 16 000,00
RDZAWKA"

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- członków MKS


Rabka- Zdrój wraz z organizacją i współorganizacją
6 MKS Rabka-Zdrój 40 000,00
zawodów sportowych o lokalnym i ponadregionalnym
znaczeniu promujących Gminę

Stowarzyszenie Rabczański
7 Sportowa jesień życia 8 970,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej


8 Stowarzyszenie DIDI-GOL w klubie sportowym DIDI-GOL oraz udział w turniejach 11 000,00
i ligach

Upowszechnianie i propagowanie KF i sportu wśród


9 UKS „Jedynka” dzieci i młodzieży oraz kultury masowej społeczności 4 000,00
lokalnej

194 970,00

Stowarzyszenie „GIL Gniazda


10 Zawody narciarskie VI Memoriału im. Marii Kaczyńskiej 9 000,00
Integracji Lokalnej”

11 Stowarzyszenia Adventure Adventure Trophy Małopolska 2018 1 000,00

Stowarzyszenie „Poni…ce
12 Rodzinny Festyn Sportowy 1 500,00
do kłębka”

13 Stowarzyszenie „Volley Rabka” Amatorski Turniej Drużyn Mieszanych w piłce siatkowej 1 000,00

Towarzystwo Cyklistów
14 „Podhale Tour 2018”- III etap 3 500,00
Orzeł Spytkowice

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż XXI Międzynarodowy Turniej Zawodowych Strażaków


15 6 793,20
Pożarna w Chabówce w piłce nożnej Euroregion Beskidy

16 Klub Sportowy Chabówka Organizacja turnieju piłkarskiego 1 200,00

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 79


Organizacja zawodów sportowych pn. „Mali mistrzowie”
Międzyszkolny Klub Sportowy
17 dla dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Rabka- 1 000,00
Rabka-Zdrój
Zdrój

24 993,20

SUMA 219 963,20

 Na dofinansowanie jednostek pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie turystyki


i krajoznawstwa w formie małych grantów wydatkowano środki w wysokości: 12 000,00 zł

L.p. Organizacja Nazwa zadania Dotacja

PTTK - Oddział 64. Młodzieżowy Zlot Turystyczny PTTK


1 2 000,00
w Rabce-Zdroju im. Elfrydy i Czesława Trybowskich

Związek Podhalan
2 Odkryj Beskid Wyspowy 7 000,00
w Rabce-Zdroju

PTTK - Oddział
3 Organizacja akcji „Rabka z Przewodnikiem” 2 000,00
w Rabce-Zdroju

Stowarzyszenie Rabczański
4 IV Rajd Integracyjny – Rabka-Zdrój 2018 1 000,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku
12 000,00

9. Kultura Fizyczna

 Nauka pływania dzieci klas III wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Rabka-Zdrój-
kontynuacja zadania Gminy z lat 2005-2018.
Koszt projektu I-VI i IX-XII.2018 to 102 474,00zł (płatne ze środków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
Zadanie obejmowało naukę pływania dla 299 dzieci klas trzecich wszystkich szkół podstawowych
z terenu Gminy Rabka-Zdrój, które podzielono na grupy liczące 10-15 osób. Dla każdej z grup
program przeprowadzono 16 zajęć po 45min. - pod okiem wykwalifikowanego instruktora pływania
w obecności ratownika. Wszystkim dzieciom zapewniony był transport pod opieką nauczyciela ze
szkoły na pływalnie i z powrotem.
Celem programu było nabycie podstawowych umiejętności pływackich, podniesienie ogólnej
sprawności fizycznej uczniów, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, a także
uświadomienie jakie zagrożenia wynikają z nierozważnego obcowania z wodą.
Warunkiem naboru na zajęcia pływania była zgoda rodziców oraz orzeczenie lekarza, stwierdzające,
że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby uczestniczyć w zajęciach.
Jeżeli tylko istnieje możliwość, to składane są wnioski o pozyskanie dofinansowania ze środków
zewnętrznych na ww. naukę pływania. W 2019r. otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki
dotację w kwocie 18 180,00zł.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 80


 Projekt Jeżdżę z Głową - celem projektu było aktywne zagospodarowanie czasu wolnego
uczniów podczas ferii zimowych, poprawa kondycji zdrowotnej.
W projekcie uczestniczyło 24 uczniów szkół podstawowych, podzielonych na 2 grupy, dla których
zorganizowano kurs nauki jazdy na snowboardzie i nartach. Zajęcia odbywały się w czasie ferii
zimowych od 12.02.2018r.do 23.02.2018r. na stoku narciarskim „U ŻURA” w cyklu sześciu
3-godzinnych lekcji. W ramach projektu uczestnicy mieli zapewniony transport na stok, instruktora,
przejazdy oraz koszty związane z wypożyczeniem sprzętu.
Projekt ten w Gminie Rabka-Zdrój w 28,66% (1 800,00) finansowany był ze środków Województwa
Małopolskiego, pozostałe 71,34% (4 480,00) z funduszy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

 Program Szkolny Klub Sportowy – we współpracy z Małopolskim Szkolnym Związkiem


Sportowym, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu 70 jednostek zajęć sportowych w dwóch edycjach
wiosennej i jesiennej systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego
uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.
W 2018r. pozyskano środki dla 11 grup ze Szkół Podstawowych naszej Gminy (dofinansowanie
zajęć z MSZS w Krakowie w kwocie 30 800,00zł ). Szkoły poniosły tylko jednorazowa roczną opłatę
w kwocie 150zł. za 1 grupę (łącznie wkład Gminy 1 650,00zł).

 Szkolna kultura fizyczna - przeprowadzenie w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja


31 gminnych szkolnych zawodów sportowych w piłce nożnej, halowej piłce nożnej,
siatkówce, koszykówce, 4-boju LA, przełajach, narciarstwie alpejskim i snowboardzie.
Zawody te były eliminacjami do Mistrzostw Powiatu Nowotarskiego (zgodnie z regulaminem
ogólnym Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Powiatu
Nowotarskiego, opracowanym przez PCK w Nowym Targu).
Współorganizacja zawodów Ośrodka Rabka-Zdrój, powiatowych i wojewódzkich.
Organizowanie transportu młodzieży z naszej Gminy na zawody wyższego szczebla.

 Współpraca przy organizacji i dofinansowanie imprez sportowych: biegi górskie i nordic


walking Perły Małopolski (6 000,00zł), kolarstwo górskie Podhale Tour (3 500,00 zł),
Integracyjna Spartakiada Dzieci i Młodzieży, Senioriada Zimowa.

 Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów podczas ferii zimowych i wakacji – lodowisko,


siłownia.

10. Kultura i promocja.

Ważnym ogniwem życia społecznego miasta jest szeroko pojęta sfera kultury. Oferta kulturalna
Rabki-Zdroju odzwierciedla szeroką działalność naszych placówek kultury, służy turystom,
kuracjuszom, a także stałym mieszkańcom, upowszechnia kulturę, rodzimą tradycję i pomaga
w dziale edukacji nowych pokoleń w poczuciu tożsamości i miłości do swej małej ojczyzny. Dzięki

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 81


wielu niezwykle różnorodnym przedsięwzięciom kulturalnym, miasto jest znanym ośrodkiem na
mapie nie tylko regionu, ale i kraju.
Gmina przeznaczyła na dofinansowanie jednostek pozarządowych na realizację zadań z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na drodze otwartego konkursu ofert
i małych grantów wydatkowano środki w wysokości: 96 971,00 zł (str. )

Niektóre imprezy, wydarzenia które sfinansował lub dofinansował Urząd Miejski w 2018 roku:
- Rabka z Przewodnikiem,
- Rajd Trybowskiego,
- Wspieranie działalności zespołów regionalnych (Majeranki, Powicher, Prymni, Robcusie, Orkiestra
OSP, Chór),
- Działalność Stowarzyszeń w Sołectwach (festyny, warsztaty, spotkania),
- Działania skierowane dla osób starszych,
- Święto Miasta – Święto Dzieci,
- Dawnej Rabki Czar,
- Odkryj Beskid Wyspowy - Luboń Wielki (nocne wejście), Beskidzkie Rytmy i Smaki, Rajd
młodzieżowy i Beskidzka Podkówecka,
- Rabka Festival,
- Parowozjada,
- Letnie koncerty Orkiestry OSP Rabka-Zdrój - każda niedziela,
- Święto Rabczańskiej Solanki,
- Rocznica pożaru Kościółka na Obidowej,
- Rajd Integracyjny RUTW,
- Zaduszki Rabczańskie,
- Bieg Niepodległości,
- Bieg Mikołajkowy, Mikołajki.

Promocja Rabki-Zdroju prowadzona jest zgodnie z kierunkiem rozwoju uzdrowiskowo-


turystycznego miasta. Podejmowane kroki służą poprawie wizerunku, jako miejsca atrakcyjnego
przez cały rok pod względem różnorodności form turystyki, czy lecznictwa uzdrowiskowego.
z myślą o turystach corocznie wydawane są materiały promocyjne oraz drukowane wydawnictwa
promocyjne (m.in. mapy, foldery, informatory, przewodniki, itp.), opisujące atrakcyjność Rabki-
Zdroju, jej walory, bazę turystyczną zawierającą informacje o noclegach, gastronomii, a także
o rozrywce. w roku 2018 roku, jak corocznie, miasto brało udział w targach turystycznych. Bardzo
ważna jest również kwestia uczestnictwa Rabki-Zdroju w projekcie Małopolski System Informacji
Turystycznej oraz działalność punktu Informacji Turystycznej, gdzie turyści uzyskują informację
zarówno o atrakcjach, jak i sanatoriach czy pensjonatach. Uzdrowisko Rabka-Zdrój posiada bogatą
i ciekawą ofertę życia kulturalnego, która swą atrakcyjnością przyciąga wielu widzów. W 2018r.
zorganizowano i współorganizowano takie imprezy jak: Festiwal Literatury Dziecięcej – Rabka
Festival, Festiwal Rabczańskiej Solanki, Festiwalu Piosenki Niemieckiej, Angielskiej, Parowozjadę,
zrealizowano programy z radiem i telewizją, kontynuowano akcję Odkryj Beskid Wyspowy,
upowszechniano kulturę poprzez organizację imprez regionalnych i wiele innych wydarzeń.
Z podmiotami, które wychodzą z inicjatywą współorganizowano wydarzenia, tak kulturalne, jak

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 82


i sportowe Gmina nawiązała współpracę i współfinansuje organizację m.in. Bieg Mikołajów - ŚCRU.
Gmina korzystała również z formy promocji, jaką są publikacje tekstów i informacji o Gminie
i podmiotach działających na jej terenie w wydawnictwach tematycznych, gazetach, informatorach,
Wiadomościach Rabczańskich. Umieszczanie informacji w tych wydawnictwach oraz tworzenie
filmów służą promowaniu Miasta, jak i pozostałych podmiotów tak w kraju, jak i zagranicą.
 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki): na obsługę i aktualizację strony
internetowej. Aktualizacja informacji i opis najważniejszych wydarzeń Gminy,
wynagrodzenie dla osób wykonujących usługi promocyjne tj. przewodnickie, zdjęcia atrakcji
Gminy, z wydarzeń promocyjno-kulturalnych, koszty związane z organizacją: konferencji pn.
Spotkanie z Historią, przygotowaniem dzieci do Trójkącika Weimarskiego, gali Osobowość
Rabki-Zdroju, Festiwal Piosenki Niemieckiej.
 Zakup materiałów i wyposażenia:
- czyniąc promocję ciągle aktywną Miasto stara się stopniowo zwiększać jej wachlarz
wydawnictw opisujących Gminę oraz produktów charakterystycznych dla regionu, poprzez
wydanie m.in. folderów, map, materiałów z herbem miasta, materiałów regionalnych,
- zakup wydawnictw opisujących Gminę oraz materiałów z herbem Rabki-Zdroju,
- materiały promocyjne na różnorodne wydarzenia kulturalno-sportowe, okolicznościowe,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- zakup kwiatów oraz materiałów na uroczystości okolicznościowe.

 Zakup środków żywności:


- zakup art. spożywczych na konkursy, spotkania, konferencje, wydarzenia promocyjne m.in.
Senioriada, Piknik Rodzin Zastępczych, uroczystości gminne, spotkania Burmistrza, Mikołajki.

 Nagrody konkursowe:
- zakup nagród na konkursy, tj.: Jedz zdrowo, w trosce o czyste powietrze.

 Zakup usług:
- organizacja akcji Odkryj Beskid Wyspowy,
- udział w targach turystycznych,
- w celu promocji i dostarczenia aktualnych informacji na temat Gminy Rabka-Zdrój
wykupywane było miejsce, powierzchnia reklamowa w gazetach, wydawnictwach,
publikacjach,
- organizacja gali Osobowość Rabki-Zdroju,
- organizacja spotkań Burmistrza Rabki-Zdroju,
- wykonanie okolicznościowych grawerów,
- zakup artykułów w lokalnej gazecie, audycje radiowe,
- koszty związane z organizacją Parowozjady,
- organizacja konferencji z okazji roku Ireny Sendlerowej w ramach 50-lecia ustanowienia
Orderu Uśmiechu,
- transport na wydarzenia promujące Gminę Rabka-Zdrój,
- wykonanie banerów, materiałów promocyjnych, zdjęć, czeków,
- utrzymanie rabczańskiej aplikacji mobilnej,

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 83


- koncerty letnie orkiestry OSP Rabka-Zdrój,
- obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości – delegacja miast partnerskich.

 Podróże służbowe zagraniczne:


Gmina Rabka-Zdrój współpracuje z miastami: Murrhardt (Niemcy), Frome (Wielka Brytania)
i Chateau-Gontier (Francja) oraz Kiskunfelegyhaza. w związku z tym podejmowane są wspólne
działania mające na celu zacieśnienie współpracy między miastami. W lipcu 2018 r. odbyła się
coroczna czterostronna konferencja w Chateau-Gontier.

Poniesione wydatki związane z promocją, organizacją wydarzeń oraz prowadzonymi akcjami


promocyjnymi i wydarzeniami kulturalnymi Gminy Rabka-Zdrój to 244 468,11 zł.

11. Współpraca zagraniczna

Gmina Rabka-Zdrój od kilku lat aktywnie współpracuje z czterema europejskimi miastami


w ramach dwóch niezależnych od siebie partnerstw:
1. Château-Gontier (Francja), Frome (Wielka Brytania) oraz Murrhardt (Niemcy).
Nawiązane kontakty owocują bogatą wymianą doświadczeń, szczególnie w sferze kulturalnej,
turystycznej i edukacyjnej. Obecnie współpraca miast partnerskich realizowana jest przede
wszystkim w formie spotkań mieszkańców, które odbywają się co roku w jednym z czterech krajów.

2. Kiskunfelegyhaza (Węgry)
Współpraca polega przede wszystkim na sporadycznych wyjazdach na spotkania miast partnerskich.

Współpraca młodzieży
Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie lokalnych środowisk nawiązaniem współpracy z ich
odpowiednikami w miastach partnerskich. Szczególnie chętnie angażują się we współpracę
międzynarodową młodzi ludzie, dlatego w każdym mieście partnerskim funkcjonuje inicjatywa pn.
Ambasadorzy Młodzieży (Friends For Europe). Rabczańską grupę tworzą uczniowie szkół
gimnazjalnych i podstawowych (VII i VIII klasa). W ciągu roku szkolnego Ambasadorzy regularnie
spotykają się i przy współpracy z Urzędem Miejskim przygotowują się do corocznych spotkań miast
oraz promują idee partnerstwa. Wykonują różne zadania i na podstawie wyniku ich realizacji są
kwalifikowani na wyjazdy na Spotkania Miast Partnerskich. W 2018 r. w ramach FFE
współpracowało 35 uczniów ze szkół z terenu naszej gminy.

W 2018 roku 15-osobowa grupa rabczańskich Ambasadorów wraz z opiekunami wzięła udział
w spotkaniu miast partnerskich w francuskim Château-Gontier. Podczas tej wizyty młodzież z Rabki
wraz z rówieśnikami z miast partnerskich opracowała wstępne założenia do realizacji na kolejny rok.

 Podczas spotkania w Chateau-Gontier w 2018 r. ustalono m.in.:


 Projekt wymiany szkolnej pomiędzy liceum Pierre i Marie Curie w Chateau-Gontier i LO nr 2
w Rabce-Zdroju – rozmowy odbywają się bezpośrednio między szkołami

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 84


 Projekt poszerzenia partnerstwa o miasto we Włoszech - obecnie na etapie nawiązywania
kontaktów
 Czterostronne Spotkanie Miast Partnerskich w Frome: 19 - 23 września 2019 r. podczas
Frome Carnival - obchody 10-lecia Czterostronnych Spotkań Miast Partnerskich (2009 -
2019) – w tym 10 rocznicy przystąpienia Rabki-Zdroju do partnerstwa (ustalenia w toku)
 Krzyżowy udział przedstawicieli miast partnerskich w uroczystościach upamiętniających
koniec i wojny światowej w każdym z miast w listopadzie 2018 r. (zrealizowano)
 Udział w "CMT - The Holiday Exhibition” (największe publiczne targi turystyki
i wypoczynku) w styczniu 2019 r.

12. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do najważniejszych


można zaliczyć:

 objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem


gospodarowania odpadami komunalnymi;
 nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 ustanowienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej co najmniej
następujące frakcje odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań
wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
 tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;
 zapewnienie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania;
 prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
 kontrola poprawności złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
właściwej segregacji prowadzonej przez mieszkańców gminy.

13. Niska Emisja

Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany kotłów w ramach realizacji zadania Regionalnego


Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020, Tytuł Projektu
Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa
stałe – wymiana kotłów, w ramach działania planuje się wymianę ok. 166 źródeł ciepła opalanych

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 85


paliwem stałym na wysokosprawne i bardziej ekologiczne kotły opalane paliwem stałym - minimum
V generacji oraz montaż 5 szt. pomp ciepła Metodyka kalkulacji kosztów: w związku z brakiem
przeprowadzenia Audytów energetycznych przed terminem składania wniosków Wnioskodawca
przyjął maksymalną wysokość dofinansowania na wymianę źródła ciepła - 8 000,00 zł/ źródło ciepła
w związku z tym Wnioskodawca w przypadku otrzymania oszczędności w ramach zadania oraz
zainteresowanie mieszkańców dopuszcza się możliwość podwyższenia wskaźników w ramach
projektu. Wspierane w ramach projektu urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym
od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji
zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących
ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych
do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia. Przystosowanie instalacji wewnętrznej -
w ramach działania planuje się pracę przystosowawcze instalacji wewnętrznej do wymiany ok. 171
źródeł ciepła.

Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany kotłów w ramach realizacji zadania Regionalnego


Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Na Lata 2014-2020, Tytuł Projektu
Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe –
wymiana kotłów, w ramach działania planuje się wymianę ok. 100 źródeł ciepła opalanych paliwem
stałym na wysokosprawne i bardziej ekologiczne kotły gazowe w budynkach jednorodzinnych.
Metodyka kalkulacji kosztów: w związku z brakiem przeprowadzenia Audytów energetycznych
przed terminem składania wniosków Wnioskodawca przyjął maksymalną wysokość dofinansowania
na wymianę źródła ciepła - 8 000,00 zł/ źródło ciepła. W związku z tym Wnioskodawca w przypadku
otrzymania oszczędności w ramach zadania oraz zainteresowanie mieszkańców dopuszcza się
możliwość podwyższenia wskaźników w ramach projektu. Wspierane w ramach projektu urządzenia
do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem
efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne
zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymóg
dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia.
w ramach działania planuje się prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej do wymiany ok. 100
źródeł ciepła. Metodyka kalkulacji kosztów: w związku z brakiem przeprowadzenia Audytów
energetycznych przed terminem składania wniosków Wnioskodawca przyjął maksymalną wysokość
dofinansowania - 6 000,00 zł/instalacja.

Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany kotłów w ramach realizacji zadania ze środków


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, nazwa projektu:
Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój - wymiana 40 przestarzałych urządzeń
grzewczych. w ramach przedsięwzięcia mającego na celu poprawę jakości powietrza na terenie
gminy uzdrowiskowej Rabka-Zdrój zostało wymienionych łącznie 40 pieców opalanych paliwem
stałym, na kotły gazowe kondensacyjne. Wszystkie inwestycje były przeprowadzone w budynkach
mieszkalnych należących do podmiotów prywatnych. Projekt miał na celu przyczynienie się do
rozwiązania kwestii zanieczyszczenia powietrza oraz poprawy jakości życia i stanu zdrowia
mieszkańców Gminy Rabka-Zdrój, spełnienie norm jakości powietrza, podniesienie atrakcyjności
osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego projektem. Celem bezpośrednim projektu

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 86


było zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska pochodzących z niskiej emisji,
w tym także zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, w tym pyłów PM 2,5, PM 10 oraz
CO2 dzięki wymianie źródeł ciepła. Poprzez realizację projektu nastąpiło dostosowanie systemów
grzewczych mieszkańców do standardów i norm energetycznych, poprawa jakości powietrza na
obszarze Gminy, a w szerszej perspektywie całego regionu.

W 2018 r. gmina Rabka-Zdrój złożyła wniosek: Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka -
Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe - Etap II, RPO. Projekt dotyczy wymiany 150
niskosprawnych urządzeń grzewczych na nowoczesne kotły kondensacyjne gazowe -
dofinansowanie: 2.175.990,00 zł.

PODSUMOWANIE:

WYMIANA KOTŁÓW w 2018 r.


Zakres Wymienione
Lp. Nazwa Projektu Finansowanie Wartość projektu Pozostało
rzeczowy kotły
Likwidacja niskiej emisji
na terenie Gminy Rabki-
1 RPO, GMINA 1 434 719,99
Zdroju poprzez wymianę 100 45 55
źródeł ciepła na gazowe
Likwidacja niskiej emisji
na terenie Gminy Rabki-
2 Zdroju poprzez wymianę RPO, GMINA 1 574 080,00
171 35 136
źródeł ciepła na paliwa
stałe
Likwidacja niskiej emisji
GMINA,
3 na terenie Gminy Rabka- 600 000,00
WFOŚiGW 40 40 -
Zdrój
SUMA: 3 608 799,99
311 120 191
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Zakres
Lp. Nazwa Projektu Finansowanie Wartość projektu Realizacja Pozostało
rzeczowy
Ekopartnerzy na rzecz
1 słonecznej energii RPO, GMINA 2 684 780,88 -
172 172,00
Małopolski
Projekt w realizacji od 2019 r.

WNIOSKI OCZEKUJĘCA NA ROZSTRZYGNIĘCIE


Zakres
Lp. Nazwa Projektu Finansowanie Dofinansowanie
rzeczowy
Likwidacja niskiej emisji
na terenie Gminy Rabka -
1 Zdrój poprzez wymianę RPO 2 175 990,00 150
źródeł ciepła na gazowe -
Etap II

Środki pozyskane: 6 293 580,87


Środki oczekujące: 2 175 990,00
SUMA: 8 469 570,87

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 87


14. Rozwój sieci gazowej

Gmina podpisała list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa (Narodowy Operator Systemu
Dystrybucyjnego Gazu), który stanowi podstawę rozpoczęcia prac analitycznych przez PSG we
współpracy z gminą, mających na celu optymalizację realizacji inwestycji przez PSG, w tym
rozbudowę sieci gazowej i przyłączy gazowych.

Gmina posiada porozumienie zawarte z PGNiG OD, w ramach którego nasz partner zobowiązał się
do prowadzenia programów sprzedaży promocyjnej w celu zachęcenia odbiorców do likwidacji
palenisk opalanych paliwem stałym na rzecz zasilanych paliwem gazowym, zapewnienia dostaw
paliwa gazowego dla nowych odbiorców zmieniających paleniska opalane paliwem stałym na
potrzeby zasilania kuchni, instalacji c.o. i/lub c.w.u., wsparcia od strony formalnej procesu
przyłączeniowego wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji c.o. i/lub c.w.u. w budynkach do sieci
dystrybucyjnej, do prowadzenia dyżurów swojego pracownika, posiadającego kompetencje oraz
narzędzia niezbędne do prowadzenia działań informacyjnych, udzielania merytorycznego wsparcia
i zawierania umów. Takie dyżury odbywają się cyklicznie w Urzędzie Miejskim i cieszą się nie tylko
wśród mieszkańców naszej gminy, naprawdę dużą popularnością.

W kwietniu 2019 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o. poinformowała, że na terenie Gminy
Rabka-Zdrój aktualnie prowadzi następująca ilość spraw:
1. Rabka-Zdrój w realizacji są 42 umowy przyłączeniowe, projektowana długość sieci
gazowej ok. 2.600,00 m.
2. Chabówka w realizacji są 62 umów przyłączeniowe, projektowana długość sieci
gazowej ok 7.200,00 m.
3. Ponice w realizacji jest 15 umów przyłączeniowych, projektowana długość sieci
gazowej ok 2.000,00 m.
4. Rdzawka nie ma zawartych umów przyłączeniowych, w kwietniu wpłynęło 91
wniosków o określenie warunków przyłączenia, są one na etapie rejestracji
i wydawania opinii.

15. Monitoring jakości powietrza

W celach informacyjno-edukacyjnych, w gminie funkcjonuje monitoring w czasie rzeczywistym


z sensorów Airli, do którego każdy może mieć dostęp, włączając w to urządzenia mobilne. Należy
jednak zwrócić uwagę na fakt, że sensory nie są referencyjne, zatem wyniki mogą odbiegać
w znaczący sposób od pomiarów w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

W ramach porozumienia z PSG zainstalowano w kawiarni obok tężni solankowej tablicę


informacyjną z danymi pomiarowymi (pyły zawieszone).

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 88


16. Rozwój zasobów ludzkich (szkolenia, studia)

W Urzędzie Miejskim obowiązuje Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,


który określa szczegółowe procedury z tym związane.

Ogółem na szkolenia w 2018r. wydatkowano kwotę 49.783,96 zł.


Pracownicy uczestniczyli w szeregu szkoleń o tematyce związanej z realizowanymi przez nich
zadaniami i obowiązkami. Łącznie uczestniczyli w 67 szkoleniach.
Pracownicy uczestniczą również w Forach organizowanych przy Małopolskim Instytucie Samorządu
Terytorialnego i Administracji, w tym :
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, Forum Skarbników, Forum Sekretarzy, Forum
Gospodarki Przestrzennej, Forum Kadrowo-Płacowym, Forum Kierowników USC, Forum
Informatyków, Forum Zarządzania Kryzysowego, Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych,
Forum Marki Lokalnej, Forum Oświaty.
Wydatki ogółem na w/w Fora w 2018r. to kwota 10.210,00 zł.
W 2018r. 2 pracowników podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe
z zakresu „Organizacji zarządzania w oświacie”, a także „Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie
i administracji publicznej” oraz 1 pracownik uzupełniał swoje wykształcenie na studiach
licencjackich - „Bezpieczeństwo wewnętrzne”.
Na w/w cel wydatkowano w 2018r. kwotę 5.105.50 zł.

17. Gmina w rankingach, konkursach

 Wspieramy rozwój pracowników - w 2018 roku po raz drugi wręczono Małopolską Nagrodę
Rynku Pracy. Jest to wyróżnienie potwierdzające aktywną postawę, honorujące osoby inicjujące
przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy
Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia
zawodowego z prywatnym. w gronie wyróżnionych, którzy otrzymali nominację do nagrody
w kategorii Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników, znalazł się Urząd Miejski
w Rabce-Zdroju.

 Konkurs BEZ (PRZE)TARGU na niestandardowe kampanie promocyjne został zorganizowany


w dwóch kategoriach: jednostek samorządu terytorialnego (JST) i podmiotów Systemu
Koordynacji Marki Małopolska (SKMM). w pierwszej kategorii zgłoszono 15 projektów,
a w drugiej aż 32 projekty. Laureatem w kategorii JST został Rabka Festival. Międzynarodowy
Festiwal Literatury Dziecięcej. Podczas wręczania nagród podkreślono, że to projekt wyjątkowy,
gdyż promuje coraz mniej popularne czytanie i udowadnia magię książki, a także w niezwykle
kreatywny i niestandardowy sposób pokazuje, że książka ma ogromny potencjał. Ale to nie
wszystko - łączy ona też pokolenia, rozbudza wyobraźnię, skłania do poznawania świata,
otwartości, rozwija wiarę w siebie i kreatywność.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 89


 Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego
Kapituła Nagrody im. Mariana Korneckiego, przyznawanej przez Województwo Małopolskie,
doceniła właścicieli zabytkowej willi „Katarzynka” w Rabce-Zdroju. Nagroda główna
i towarzyszące jej wyróżnienia przyznawane są właścicielom i opiekunom drewnianych zabytków
z Małopolski, którzy wykazują się szczególną dbałością o perły małopolskiej architektury
drewnianej. Ich praca pozwala kuracjuszom przyjeżdżającym do Rabki-Zdroju korzystać z uroków
pochodzącej z dwudziestolecia międzywojennego willi. Właściciele "Katarzynki" Alicja i Bogdan
Gacal otrzymali wyróżnienie za remont przeprowadzony, jak podkreślono, z pieczołowitością
i dbałością o detale, dzięki czemu można dziś poczuć w niej ducha dawnych lat".

 PRO INFANTIS BONO


Podczas odbywających się w weekend uroczystości związanych z jubileuszem 50-lecia ustanowienia
Orderu Uśmiechu, Rabka-Zdrój została uhonorowana Medalem Pamiątkowym Rzecznika Praw
Dziecka z wizerunkiem Janusza Korczaka. Wyróżnienie to zostało wręczone przez Marka Michalaka
Rzecznika Praw Dziecka za ogół działań na rzecz dzieci i upowszechnianie praw dziecka.

18. Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia
osób i rodzin korzystających z pomocy oraz zintegrowanie ich ze środowiskiem. Świadczeniobiorcy
pomocy społecznej są zobowiązani do współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc udzielana w ramach świadczeń z pomocy społecznej ma charakter przejściowy i zakłada
aktywizację osób z niej korzystających.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.zm).
Kryterium dochodowe do 30-09-2018 r stanowiły kwoty:
634,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
514,00 zł na osobę w rodzinie .
Natomiast od 1-10-2018 r. obowiązywały kwoty:
701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
528,00 zł na osobę w rodzinie

Pomoc może być przyznana w różnych formach. Należy do nich system zasiłków
pieniężnych, usług, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne i specyficzna działalność

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 90


zawodowa, jaką jest praca socjalna. Człowiek znajdujący się w sytuacji trudnej, który spotka się
z pracownikiem socjalnym otrzyma odpowiednią informację dotyczącą możliwości skorzystania
z pomocy, jej form i warunków, na jakich będzie mógł tą pomoc otrzymać.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju to samodzielna jednostka organizacyjna
gminy, powołana celem realizacji polityki społecznej państwa, podległa zadaniowo Urzędowi
Miejskiemu w Rabce-Zdroju oraz Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu. Wchodzi w skład
lokalnej administracji samorządowej, posiada status jednostki budżetowej, nie ma osobowości
prawnej.
Regulacje dotyczące tworzenia Ośrodka, jego likwidacji, struktury organizacyjnej
finansowych zasad funkcjonowania zawarte są w:
1. Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017
r., poz.1875 z późn.zm.),
2. Art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017
r., poz. 2077 z późn.zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje zadania w zakresie niżej


wymienionych ustaw:
1. Pomocy społecznej,
2. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. Wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
4. Dodatków mieszkaniowych
5. Zryczałtowanych dodatków energetycznych,
6. Inne zadania – realizowane na podstawie innych ustaw i uchwał Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
oraz zawartych umów i porozumień.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju obejmuje teren gminy Rabka-Zdrój


tj. miasto Rabka-Zdrój oraz sołectwa: Chabówka, Ponice, Rdzawka o łącznej liczbie mieszkańców
17.006 osób /stan na dzień 31-12-2018 r./ tj.
- miasto Rabka-Zdrój – 12.651 osób,
- sołectwa – 4.355 osób /Chabówka – 1.609 osób, Ponice – 1.198 osób, Rdzawka –
1.548 osób /.
Liczba osób bezrobotnych ogółem – 691 osób /stan na dzień 31-12-2018 r./;
- miasto - 527 osób,
- sołectwa - 164 osób.

w 2018 roku budżet Ośrodka opiewał na kwotę 2.399.191,33 zł, natomiast budżet Ośrodka zamknął
się kwotą 2.356.979,23 zł,

W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 11 pracowników w tym: 1 kierownik,


1 główny księgowy, 2 starszych specjalistów pracy socjalnej, 3 specjalistów pracy socjalnej,
3 starszych pracowników socjalnych, 1 pracownik socjalny.

Ponadto w 2018 r. zostały zawarte umowy zlecenia na świadczenie usług z:


– radcą prawnym,

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 91


– asystentem rodziny,
– osobą świadczącą podstawowe usługi opiekuńcze,
– osobą świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
– osobą świadczącą poradnictwo psychologiczne,
– osobą świadczącą doradztwo terapeutyczne,
– informatykiem,
– osobą sprzątającą.

W rozdz. Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatkowano kwotę 833.365,86 zł /w tym ze


środków własnych gminy kwotę 703.865,26 zł, z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy
kwotę 129.500,60 zł/

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Rozwój pomocy społecznej” w ramach którego
zostały poszerzone działania dające osobom borykającym się z bezradnością w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, osobom wykluczonym
i zagrożonym wykluczeniem społecznym, alkoholizmem, narkomanią, niepełnosprawnością,
długotrwałą chorobą, bezrobociem, przemocą możliwość skorzystania z porad psychologa, terapeuty
oraz prawnika.
Ww. specjaliści pełnili dyżury w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie który działa przy tut. Ośrodku. Nadmieniamy także, że dodatkowym zadaniem
psychologa było prowadzenie 2-óch grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym, przemocą, bezradnościąi bezrobociem.
Ponadto w ramach pozyskanych środków finansowych z ww. projektu pracownicy socjalni tut.
Ośrodka skorzystali z superwizji pracy socjalnej oraz ze szkoleń zewnętrznych, które pozwoliły na
podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.

W rozdz. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 33,572,42 zł.
w tym ze środków własnych gminy kwotę 25.852,42 zł, z dotacji celowej na realizację zadań
zleconych gminie kwotę 7.720,00 zł jak niżej:
Osobom wymagającym pomocy w codziennym bytowaniu przyznano usługi opiekuńcze świadczone
w miejscu zamieszkania.
Pomocą objęto 29 osób starszych i niepełnosprawnych, wykonano 1.567 godzin.
Usługi świadczone były przez opiekunkę wykonującą usługi na podstawie umowy zlecenia. Stawka
za jedną godzinę sprawowanej usługi wynosiła 14,00 zł.
Od osób korzystających z wyżej wymienionej formy pomocy została pobrana odpłatność
na podstawie Uchwały Nr IV/5/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.

Natomiast w ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi wydatkowano kwotę 7.720,00 zł.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 92


Pomocą objęto 2 dzieci z autyzmem, wykonano 296 godzin. Usługi świadczone były przez osobę
wykonującą usługi na podstawie umowy zlecenia. Stawka za jedną godzinę sprawowanej usługi do
31 marca 2018 r. wynosiła - 20,00 zł, natomiast od 1 kwietnia 2018 r. wynosiła 30,00 zł.

W roku 2018 rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną ze strony tut. Ośrodka
wynosiła 408 rodzin tj. w formie finansowej 224 rodziny, natomiast wyłącznie w formie pracy
socjalnej 184 rodzin o ogólnej liczbie osób w tych rodzinach 943 w tym 69 rodzin na wsi. Ogółem
wydano 700 decyzji administracyjnych, w tym 11 decyzji odmownych tyle też pracownicy socjalni
przeprowadzili wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania.
Ponadto pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzali m.in. wywiady środowiskowe
w sprawie weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków do przyznania specjalnego
zasiłku opiekuńczego, aktualizację wywiadów u osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy
i zasiłek dla opiekunów, wywiady do dodatków mieszkaniowych, wywiady alimentacyjne cz. II dot.
osób o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, wywiady potwierdzające prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej oraz sporządzali karty informacyjne na wniosek Urzędu Miejskiego
w Rabce – Zdroju oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce – Zdroju.
Liczba osób, którym przyznano świadczenia to 438 osób w tym:
- w ramach zadań zleconych - 2 osoby,
- w ramach zadań własnych - 447 osób.

Przedstawiona poniżej tabela obrazuje wysokość wydatkowanych środków finansowych na


poszczególne formy pomocy w zakresie zadań zleconych:

LP. FORMA ŚWIADCZENIA ILOŚĆ OSÓB KWOTA


wydatkowana
1. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
2 7.720,00 zł
z zaburzeniami psychicznymi
OGÓŁEM 7.720,00 zł

Natomiast przedstawiona poniżej tabela obrazuje wartość wydatkowanych środków inansowych na


poszczególne formy pomocy w zakresie zadań własnych:

LP. FORMA ŚWIADCZENIA ILOŚĆ OSÓB KWOTA


wydatkowana
1. zasiłek stały
68 347.269,98 zł

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne


60 29.092,01 zł

3. zasiłki i pomoc w naturze w tym: 61.577,73 zł


- zasiłki celowe 71 34.200,23 zł
- specjalne zasiłki celowe 22 6.609,00 zł
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów pobytu osób
bezdomnych w schronisku 2 15.868,50 zł
- zasiłki celowe wypłacone w związku ze

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 93


zdarzeniem losowym 5 4.900,00 zł

- zasiłki okresowe 88 113.202,13 zł

174.779,86 zł
OGÓŁEM
4.
usługi opiekuńcze podstawowe 29 25.852,42 zł
5. posiłek:
- dożywianie w szkołach, przedszkolach 151 141.594,75 zł

- zasiłek celowy na zakup posiłku lub 115 74.516,00 zł


żywności

216.110,75 zł
OGÓŁEM
6. domy pomocy społecznej 13 348.713,62 zł
7.
placówki opiekuńczo-wychowawcze 13 144.324,60 zł

8. rodziny zastępcze 10 37.114,98 zł

W 2018r. Ośrodek realizował wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania


„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który został ustanowiony Uchwałą Nr
221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014–2020 ( M.P. z 2013 r., poz. 1024).
Ze środków przekazywanych w ramach Programu udzielano wsparcia osobom spełniającym warunki
otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww.
ustawy. Wsparcia udzielano w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,
w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Pomocą w formie dożywiania w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych szkół


podstawowych objęto 149 dzieci, w tym 22 dzieci na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół. w tej
kwestii zawarto umowy z dyrektorami i ajentami stołówek przedszkolnych, szkolnych prowadzącymi
dożywianie oraz koordynowano kwalifikowanie dzieci do dożywiania, sporządzano listy po
dokonanej w ramach realizacji weryfikacji, czuwano nad realizacją rozdzielonych środków
finansowych na ww. cel. Ponadto pomocą w formie dożywiania objęto 2 osoby dorosłe.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz placówek prowadzących dożywianie dzieci


i uczniów wraz z liczbą dzieci dożywianych na wniosek dyrektorów przedszkoli, szkół.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 94


- Przedszkole nr 1 w Rabce-Zdroju – 21 dzieci,
- Przedszkole nr 2 w Rabce-Zdroju – 6 dzieci,
- Przedszkole w Chabówce – 8 dzieci,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdroju – 15 uczniów,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce-Zdroju – 36 uczniów,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce-Zdroju – 13 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Rabce-Zdroju – 6 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Chabówce – 15 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Ponicach – 10 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Rdzawce – 19 uczniów.

Dożywianie w formie posiłku /obiad dwudaniowy/ opiewało na kwotę 141.594,75 zł, w tym
ze środków Wojewody /dotacja celowa/ wydatkowano kwotę 108.318,88 zł, ze środków własnych
gminy wydatkowano kwotę 33.275,87 zł.
W ramach realizacji wspomnianego wyżej „programu” udzielono także pomocy w postaci
zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku dla 84 rodzin na kwotę 74.516,00 zł, w tym ze
środków dotacji kwotę 44.550,00 zł.
Ogółem w 2018 roku na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
wydatkowano kwotę 216.110,75 zł, z czego środki własne gminy stanowiła kwota 63.241,87 zł,
a środki z dotacji celowej stanowiła kwota 152.868,88 zł.
Rozliczenia środków z dotacji celowej, przeznaczonej na realizację powyższego zadania
dokonano zgodnie z podpisaną umową na realizację programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Umowa nr 1/2018 zawarta w dniu
24-01-2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Rabka-Zdrój.

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie osób do domu


pomocy społecznej o profilu odpowiednim do rodzaju choroby lub zaburzeń osoby. Do domu
pomocy społecznej kierowane są osoby obłożnie chore, którym gmina nie może zapewnić
całodobowej opieki w miejscu zamieszkania.

W 2018 r. w domach pomocy społecznej przebywało 13 osób, w tym:


- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Zaskalu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie w Białce Tatrzańskiej,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach.

W rozdz. domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 348.713,62 zł tytułem ponoszenia


opłat za pobyt ww. osób w domu pomocy społecznej.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 95


Wysokość ponoszonych opłat o których mowa wyżej stanowiła różnicę pomiędzy średnim
miesięcznym kosztem utrzymania osoby w domu pomocy społecznej a równowartością % uiszczaną
przez osobę umieszczoną.

W rozdz. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę


3.990,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia /umowa–zlecenie/psychologa i terapeuty w Punkcie
Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Wspomniani specjaliści świadczyli
bezpłatną pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie oraz zagrożonym przemocą.
Psycholog pełnił dyżur w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 14°° do 17°° w tym od
godz. 14°°do16°° poradnictwo indywidualne, od godz.16°°do 17°°prowadzona była grupa wsparcia
dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. w okresie sprawozdawczym z pomocy psychologicznej
skorzystało 46 osób z 29 rodzin. Łącznie udzielono 93 porady w tym 70 indywidualnych i 23
grupowych w spotkaniach grupy wsparcia uczestniczyło 8 osób z różną częstotliwością. Celem
prowadzonej grupy wsparcia było odbudowanie zdolności do prawidłowego pełnienia ról
społecznych i reagowania na zaburzenia funkcji rodziny oraz pogłębienie kompetencji
interpersonalnych kobiet dotkniętych a także zagrożonych problemem przemocy domowej.
Terapeutka pełniła dyżur w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 16°° do 17°° realizując
program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Prowadzona była
terapia indywidulana i grupowa dla osób zagrożonych stosowaniem przemocy, stosujących przemoc
w rodzinie oraz nadużywających alkohol. Z pomocy terapeutki skorzystało 20 osób z 19 rodzin.
Łącznie udzielono 65 porad w tym 49 porad podczas grupy terapeutycznej i 16 porad
indywidualnych. w 11 spotkaniach grupy terapeutycznej uczestniczyło 18 osób z różną
częstotliwością. Celem prowadzonej grupy terapeutycznej było radzenie sobie z własnymi emocjami
i słabościami celem zaprzestania stosowania przemocy oraz motywowanie osób uzależnionych do
leczenia i podejmowania prób życia w abstynencji.
Ponadto w Punkcie pełnili dyżury pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 10°°do 12°° oraz w każdy czwartek miesiąca w godzinach
od 15°°do 17°°.
W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego tj. raz
na kwartał.
W 2018 r. do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 30 „Niebieskich Kart”
założonych przez przedstawicieli Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju. Powołanych zostało 21 grup
roboczych, które spotykały się na posiedzeniach dotyczących konkretnej rodziny z jej członkami oraz
specjalistami, którzy mogli wspomóc rodzinę w rozwiązaniu trudnej sytuacji. w skład grupy roboczej
wchodzili dzielnicowi, pracownik socjalny, pedagog bądź inny przedstawiciel placówki oświatowej
przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a gdy sprawca bądź
członek rodziny był objęty dozorem kuratora do pracy w grupie roboczej zapraszany był kurator.
Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
współpracował z Firmą Handlowo-Usługową Cosinus z Zabrza, która nieodpłatnie przekazała nam
gry i pomoce edukacyjne oraz plansze dydaktyczne dwustronne na temat: Deperesji, Stop
Dopalaczom, Stop Przemocy, Stop Narkotykom, Pomoc Przedmedyczna.
Firma Cosinus zobowiązała się we własnym zakresie znaleźć firmy, które zgodziły się sfinansować
w/w materiały, szukając fundatorów wśród okolicznych firm. Po zakończeniu akcji Ośrodek wysyłał
fundatorom podziękowania.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 96


Nadmienić należy, że gry i pomoce edukacyjne służyły dzieciom na zajęciach w grupie
terapeutyczno wychowawczej prowadzonej 2 razy w miesiącu przez psychologa w wymiarze
3 godzin w grupie terapeutyczno-wychowawczej w 2018 r. brało udział 35 dzieci z 23 rodzin.
Łącznie odnotowano 108 obecności.
Realizując obowiązek prowadzenia poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne
w stosunku do grup ryzyka /dzieci szkół podstawowych/ Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla uczniów najmłodszych klas zorganizował
„Przedszkolny konkurs dotyczący bezpieczeństwa. Celem konkursu było:
1. upowszechnienie edukacji na temat bezpieczeństwa,
2. kształtowanie pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa,
3. przybliżenie dzieciom przepisów i znaków obowiązujących w ruchu drogowym,
4. dostarczenie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego zagrożenia zdrowia
i życia.
Konkursy przeprowadzono we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy:
Szkoła Podstawowa w Chabówce - 09.03.2018 r. – 16 dzieci.
Szkoła Podstawowa w Ponicach - 24.04.2018 r. – 16 dzieci.
Szkoła Podstawowa Nr 4 – 25.04.2018 r. – 21 dzieci.
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 26.04.2018 r. - 25 dzieci.
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 29.05.2018 r. – 24 dzieci.
Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny – 11.06.2018 r. – 12 dzieci.
Szkoła Podstawowa Nr 1 – 12.06.2018 r. - 17 dzieci.
Szkoła Podstawowa w Rdzawce – 15.06.2018 r. – 35 dzieci.
Z każdego konkursu w którym brał udział pracownik socjalny Ośrodka oraz dzielnicowy
Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju został sporządzony protokół. Dzieci otrzymały nagrody
w formie materiałów i gier edukacyjnych przekazanych przez firmę „Cosinus” .
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju nawiązał współpracę z Ośrodkiem Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem, Świadkom oraz Ich Najbliższym w Nowym Targu, który świadczy
pomoc prawną, psychologiczną, psychiatryczną oraz materialną również ofiarom przemocy. Ponadto
tutejszy Ośrodek współpracuje z PCPR w Nowym Targu, które organizuje Programy Korekcyjno-
Edukacyjne dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. w 2018 r. zgodę na udział w w/w programie
wyraziły 2 osoby, ponadto w 3 przypadkach sporządzono ankiety monitorujące skuteczność w/w
programu.

W rozdziale wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 21.847,56 zł w tym ze środków własnych


gminy wydatkowano kwotę 20.319,78 zł, z dotacji celowej wydatkowano kwotę 1.527,78 zł
pozyskaną w ramach udziału w Resortowym programie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na rok 2018 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na wypłatę
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia z tytułu świadczonej umowy zlecenia przez
asystenta rodziny.
W roku sprawozdawczym podpisano 1 umowę zlecenia na okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Asystent rodziny pracował w 15 rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Pomocą objęto 61 osób w tym 36 dzieci. Zadaniem asystenta rodziny
jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym,
poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie samooceny,

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 97


wzbudzenie wiary we własne siły, a także poprzez pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności.
Bardzo ważnym jest indywidualne podejście do rodziny i jej problemów, co będzie służyło
rozwojowi kompetencji wszystkich jej członków – rodziców i dzieci. Rodzina bowiem, jest
podstawowym środowiskiem jakie powinno gwarantować dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne,
dawać im poczucie więzi i doświadczenia niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Zaburzenia
w funkcjonowaniu rodziny, powodujące groźne dysfunkcje, takie jak uzależnienia, przemoc,
zaniedbanie, bezradność, mogą prowadzić do konieczności objęcia dzieci opieką zastępczą. Jednym
z narzędzi pracy z rodziną w takiej sytuacji jest wprowadzenie do niej asystenta rodziny.

w celu realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2018
w dniu 6.11.2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Rabka –Zdrój została zawarta
Umowa nr 111/A/2018.

W rozdziale rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 37.114,98 zł, ponosząc częściową odpłatność
za pobyt 10-ro dzieci w rodzinach zastępczych jak niżej:

w spokrewnionej rodzinie zastępczej dla 6 dzieci ogółem wydatkowano kwotę 11 423,49 zł


Udział procentowy Razem
L.p. Liczba dzieci
10% 30% 50%
1 6 dzieci 2 239,98 zł 396,00 8 787,51 zł 11 423,49 zł

w niezawodowej rodzinie zastępczej dla 4 dzieci ogółem wydatkowano kwotę 25 691,49 zł


Udział procentowy Razem
L.p. Liczba dzieci
10% 30% 50%
1 4 dzieci - - 25 691,49 zł 25 691,49 zł

Zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia
dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi
odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym
roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim
roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50%wydaktów. na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim
roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

W rozdziale działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 144.324,60


zł, tytułem częściowego zwrotu wydatków na utrzymanie 13 dzieci naszej gminy w placówkach jak
niżej:
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na 6 dzieci ogółem
wydatkowano kwotę 78.744,20 zł
Udział procentowy
L.p. Liczba dzieci Razem
10% 30% 50%
1 4 dzieci 11.666.37 zł 18635,52 - 30.301,89 zł
2 1 dziecko - 4.20530zł 14.892,21zł 19.097,51 zł
3 1 dziecko - 9.885,32zł 19.459,48 29.344,80 zł

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 98


w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na 7 dzieci ogółem wydatkowano
kwotę 65.580,40 zł
Udział procentowy Razem
L.p. Liczba dzieci
10% 30% 50%
1 2 dzieci - - 30.906,88zł 30.906,88zł
2 1 dziecko - 2.139,44 zł 11.008,21zł 13.147,65zł
3 3 dzieci - 10.051,68 zł - 10.051,68zł
4 1 dziecko - 7.381,83 zł 4.092,36zł 11.474,19zł

W roku 2018 czwórka dzieci opuściła placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w tym :
- trójka dzieci została umieszczona w rodzinie adopcyjnej,
- jedno dziecko powróciło do rodziny biologicznej,
- jedno dziecko opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego
i powróciło do rodziny biologicznej.

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej
albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki
w wysokości
10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej;
30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
50%wydaktów. na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej


finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) do
zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium
dochodowe.
W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy pracownicy Ośrodka
przeprowadzali rodzinne wywiady środowiskowe na zasadach i w trybie określonym w przepisach
o pomocy społecznej. Przez Burmistrza Rabki-Zdroju dla 13 osób zostały wydane decyzje
potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
przez okres 90 dni oraz 2 decyzje odmowne.

W 2018 roku osoby i rodziny korzystające z pomocy tut. Ośrodka potrzebowały wsparcia
szczególnie z powodu: ubóstwa – 137 rodziny, bezrobocia – 81 rodzin, niepełnosprawności – 130
rodzin, długotrwałej choroby – 177 rodzin, bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych – 67 rodzin, alkoholizmu – 43 rodzin, narkomani – 1 rodzina, przemocy
w rodzinie - 6 rodzin, zdarzenia losowego – 5 rodzin, trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z Zakładu Karnego – 2 rodziny.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 99


Pomoc ludziom w ciężkiej sytuacji to oczywiście nie tylko środki pieniężne, to także szeroko
rozumiana praca socjalna. Praca socjalna jest zadaniem własnym gminy o charakterze
obowiązkowym.
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym i prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub
wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna świadczona jest osobom
i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Ogółem tą formą pomocy objęto 354 rodzin o liczbie
osób w tych rodzinach 817.
Pracownicy socjalni Ośrodka prowadzili także pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt
jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej, a pracownikiem
socjalnym, która określa sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się
w trudnej sytuacji. Kontraktem objęto 6 osób.
Nadmienić należy, że Ośrodek nasz współpracował z różnymi organizacjami i instytucjami
realizującymi nie tylko zadania pomocy społecznej. Od wielu lat utrzymujemy stały kontakt
z Policją, zwłaszcza z dzielnicowymi. Otrzymujemy informacje dot. interwencji domowych,
zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, nadużywania alkoholu, zwłaszcza przez rodziców
mających pod opieką nieletnie dzieci. Policja informuje nas także o wszczętych procedurach
„Niebieskiej Karty”. Jest to postępowanie prowadzone w rodzinach, w których dochodzi do aktów
przemocy - czy to fizycznej, czy psychicznej. Osobom, którym założono „Niebieską Kartę”
udzielano pomocy przewidzianej przepisami prawa oraz zgodnie z naszymi możliwościami (pomoc
finansową, rzeczową, poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne ). w lokalu budynku Przedszkola
w Chabówce znajduje się mieszkanie chronione. Jest ono przeznaczone jest dla osób, które ze
względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez
jednostki całodobowej opieki oraz dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Prawo pobytu w mieszkaniu chronionym przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej
poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.
Pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem czasowym i odpłatnym z godnie z podjętą uchwałą
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: ustalenia zasad kierowania, korzystania i ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalnych Gminy
Rabka-Zdrój. Zarządzeniem Burmistrza Rabki Zdrój nr Ś.0050.44.2013 z 11 marca 2013 roku
wprowadzono regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym oraz ustalono procedurę związaną
z umieszczeniem osoby/rodziny w mieszkaniu chronionym.
W roku 2018 w mieszkaniu chronionym została umieszczona jedna rodzina, która ucierpiała
w zdarzeniu losowym tj. w pożarze drewnianej willi „Pod Aniołem”, który miał miejsce w dniu
9 września 2018 r.
Ponadto pracownicy Ośrodka współpracowali ze służbą zdrowia: pielęgniarkami środowiskowymi,
lekarzami rodzinnymi w zakresie prowadzonych spraw. Pracownicy Ośrodka występowali do
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskami o podjęcie działań wobec
osób nadużywających alkoholu, a także rekrutacje dzieci na wypoczynek letni finansowany przez
MKRPA. Współpracowali także ze Stowarzyszeniem Miłosierdzia św. W. a Paulo, Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, Prokuraturą, Urzędami Pracy itp. w miesiącu
wrześniu 2018 r. w związku z pożarem drewnianej willi „Pod Aniołem” przy ulicy Parkowej,

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 100


w którym m.in. dach nad głową straciło pięć rodzin tut. Ośrodek zorganizował zbiórkę niezbędnych
rzeczy dla wspomnianych rodzin.

W roku 2018 tut. Ośrodek przystąpił do Projektu Małopolski „TELE-Anioł” który jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Głównym celem projektu jest
poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług
opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne
technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe
bezpieczne pozostanie w ich środowisku. Pracownicy Ośrodka osobom zainteresowanym pomagali
w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych i kompletowaniu dokumentów niezbędnych do rekrutacji.

W rozdz. pozostała działalność wydatkowano kwotę 26.339,54 zł jak niżej:


W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju tutejszy
Ośrodek wydawał osobom i rodzinom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Zgodnie z podpisaną umową z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju z budżetu
Ośrodka dopłacano do kosztów transportu żywności z Krakowa kwotę 8.100,00 zł.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Miłosierdzia św. W. a Paulo, które na terenie naszej
gminy prowadzi „Kuchnię dla ubogich” wydatkowano ze środków Ośrodka kwotę 8.988,69 zł
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ośrodek we współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Targu oraz Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju
organizował prace społeczno - użyteczne na terenie naszej gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej
zajmował się typowaniem osób do realizacji zadania, wypłatą świadczeń pieniężnych osobom
bezrobotnym, a następnie występował z wnioskiem o refundację z Funduszu Pracy wypłaconych
środków za przepracowane godziny.
Świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacane są z budżetu Ośrodka,
a następnie refundowane w 60% przez Fundusz Pracy Powiatowego Urzędu Pracy.
W okresie od 1.04.2018 r. do 30.11.2018r. w pracach społecznie użytecznych wzięła udział 8,30 zł
/od VI do XI/ .
Na ten cel wydatkowano kwotę 1.613,20 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 150,00 zł tytułem zapłaty
za przeprowadzone badania profilaktyczne u osoby, która brała udział w powyższych pracach.
Nadmienić należy, że organizowanie prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania
całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy, łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, możliwości
aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a korzystających ze środków pomocy
społecznej.

W ramach w/w rozdziału wydatkowano kwotę 400,00 zł na udzielenie doraźnej pomocy


psychologicznej dla osób i rodzin w nagłych sytuacjach kryzysowych. Z pomocy psychologicznej
skorzystały 4 osoby poszkodowane w pożarze wilii „Pod Aniołem’ przy ul. Parkowa 5.

Ponadto w miesiącu grudniu 2018 r. w ramach realizowanego projektu socjalnego zorganizowano


”Spotkanie Wigilijne” dla 90 samotnych osób z terenu naszej gminy. Na zorganizowane spotkanie

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 101


przygotowano obiad wigilijny oraz paczkę żywnościową. Osobom, które nie mogły uczestniczyć
w spotkaniu wigilijnym z powodów zdrowotnych, została dostarczona paczka żywnościowa wraz
z posiłkiem wigilijnym została dostarczona do domu przez pracowników tut. Ośrodka. Na ten cel
z budżetu Ośrodka wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.087,65 zł.

W rozdz. Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 641,64 zł .


W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
( Dz. U z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.), która określa zasady przyznawania członkom rodziny
wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji
i finansowania zadań wynikających z ustawy . Rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci mogą ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która uprawniała do korzystania z ulg
i zniżek podlegających publikacji na stronach: www.mpips.gov.plorazwww.rodzina.gov.pl.
W 2018 roku 31 rodzin złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem wydano 172
KDR w tym: 62 KDR dla rodziców, 110 KDR dla dzieci. Ponadto przyznano 97 mobilnych KDR
jako dodatkowa forma KDR.
W roku 2018 Kuratorium Oświaty w Krakowie skierowało do Burmistrza Rabki-Zdroju ofertę
w sprawie wypoczynku letniego w formie kolonii dla 4 dzieci z terenu naszej gminy, które
w okresie od 9.07.2018 r. od 22.07.2018 r. wypoczywały w miejscowości Bobowa.
Koszt wypoczynku dziecka pokrywany był w całości przez wspomniane wyżej Kuratorium.
Ponadto Ośrodek przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wytypował 10 dzieci, które wzięły udział w organizowanej kolonii letniej w miejscowości Ostrowo
w okresie od 22.08.2018 r. do 31.08.2018 r. Koszt kolonii został w całości sfinansowany ze
środków Komisji.
W miesiącu grudniu 2018 r. Ośrodek zorganizował „Spotkanie z Mikołajem” dla 78 dzieci z rodzin
najuboższych znajdujących się w ewidencji tut. Ośrodka.
W czasie spotkania, które miało miejsce w Kinie Śnieżka w Rabce-Zdroju dzieci obejrzały film pt.
„Biały Kieł”. Każde dziecko otrzymało od Mikołaja paczkę o wartości 60,00 zł w której
znajdowały się słodycze zakupione ze środków finansowych Ośrodka na co zostały wydane
decyzje administracyjne, natomiast koszt widowiska pokryła Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rabce -Zdroju.

W ramach realizacji zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych w 2018 r. na tą formę pomocy


wydatkowano kwotę 135.403,67 zł z czego:
135.401,87 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe,
1,80 zł - opłaty bankowe.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem to: 135.401,87 zł w tym:


- mieszkania komunalne - 74.175,29 zł
- spółdzielnia mieszkaniowa - 31.741,86 zł
- właściciele mieszkań - 16.997,60 zł
- podnajemcy mieszkań - 12.487,12 zł

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 102


Ogółem wydano 120 decyzji w tym decyzji pozytywnych 111 jak niżej:
 mieszkania komunalne – 55
 spółdzielnia mieszkaniowa – 27
 właściciele mieszkań – 18
 podnajemcy mieszkań – 11

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy w tut. Ośrodku składała wniosek o przyznanie
dodatku mieszkaniowego, deklarację o wysokości dochodów wg wzoru stanowiącego załącznik do
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.
W ramach weryfikacji treści złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
i złożonej deklaracji pracownicy socjalni tut. Ośrodka sporządzali wywiady środowiskowe
w miejscu zamieszkania Wnioskodawców. w okresie sprawozdawczym sporządzono 56 wywiadów
środowiskowych.

W rozdz. 85215 dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 4.326,22 zł dla 29 gospodarstw


domowych jak niżej:
938,02 zł dla 9 gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną,
2.935,88 zł dla 18 gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób,
452,32 zł dla 2 gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, przysługuje
zryczałtowany dodatek energetyczny.
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek
energetyczny wypłacają gminy, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na
finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie
budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego,
uwzględnione są koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku
energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Dodatek
energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej
oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku
mieszkaniowego.
W 2018 r. wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,22 zł m-nie, od maja 2018 r. – 11,35 zł m - nie,
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,58 zł m-nie, od maja 2018 r. – 15,77 zł m-nie,
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła –18,70 zł m-nie, od maja 2018 r. – 18,92 zł m-nie.

Na zakończenie należy dodać, iż rok 2019 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań
i prowadzonych działań wynikających z ustaw oraz podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 103


rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, żeby instytucja pomocy społecznej była
skuteczna, efektywna i nowoczesna.

Ponadto nadal planuje się :


 realizację aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W ramach
aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych planuje się skierowanie osób do wykonywania
prac społecznie użytecznych,
 wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki
i wychowywania dzieci oraz prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez zatrudnienie
asystenta rodziny w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 kontynuacje realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
a w szczególności: prowadzenie Punktu Wsparcia, Informacji i Pomocy dla osób dotkniętych
przemocą, zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie psychologa, terapeuty,
kontynuacje pracy Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry Ośrodka.

19. Ochrona Przeciwpożarowa


Na terenie gminy funkcjonują cztery jednostki OSP.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Chabówce


24 wyjazdy do akcji ratowniczych i miejscowych zagrożeń
Dysponuje 2 pojazdami ratowniczo - gaśniczymi
20 osób jest czynnymi ratownikami (posiadający badania lekarskie i ubezpieczenie
indywidualne).
Razem członków OSP - 56
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 16 osób

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Ponicach


4 wyjazdy do akcji ratowniczych i miejscowych zagrożeń
Dysponuje 2 pojazdami ratowniczo - gaśniczymi
14 osób jest czynnymi ratownikami (posiadający badania lekarskie i ubezpieczenie
indywidualne).
Razem członków OSP - 34
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - 10 osó

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Rdzawce


30 wyjazdów do akcji ratowniczych i miejscowych zagrożeń
Dysponuje 3 pojazdami ratowniczo - gaśniczymi (1 pojazd nie wprowadzony do podziału
bojowego).
26 osób jest czynnymi ratownikami (posiadający badania lekarskie i ubezpieczenie
indywidualne).
Stan organizacyjny OSP w Rdzawce to:
Razem członków OSP - 58
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopięca - 18

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 104


Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewczęca - 12

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Rabce-Zdroju


OSP Rabka- Zdrój to orkiestra skupiająca głównie młodzież. Jednostka nie prowadzi działalności
bojowej Liczba członków 35 osób.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rabka - Zdrój biorą udział
w zabezpieczeniu imprez kulturalnych sportowych i innych organizowanych na terenie gminy.
Prowadzą działalność prewencyjną wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w rejonie swojego
działania.
Ratownicy OSP podnoszą swoje umiejętności poprzez udział szkoleniach, ćwiczeniach
i zawodach.

Poniesione wydatki w 2018 roku na działalność jednostek OSP:

Dział/Rozdział/Par. Kwota

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00


Składki na ubezpieczenie społeczne 436,28
Wynagrodzenia bezosobowe 22 007,30
Zakup materiałów i wyposażenia 52 420,58
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00
Zakup energii 19 180,66
Zakup usług remontowych 25 990,02
Zakup usług zdrowotnych 4 100,00
Zakup usług pozostałych 13 297,70
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 804,75
Różne opłaty i składki 31 365,50
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 980,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00
Wydatki na zakupy jednostek budżetowych:
- zakup samochodu 143 467,00
- zakup i montaż syreny elektronicznej wraz z systemem łączności dla OSP Rdzawka 32 994,75

RAZEM 854,042,54

20. Straż Miejska w Rabce-Zdroju

W roku 2018 formacja ta w głównej mierze zajmowała się reagowaniem na liczne interwencje ze
strony mieszkańców, przeprowadzała kontrole związane z gospodarką odpadami i brała udział
w różnego rodzaju akcjach, czy wspólnych patrolach z innymi służbami. W roku 2018 Straż
Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła 935 zgłoszeń od mieszkańców. Zgłoszenia dotyczyły: zakłócenia
porządku publicznego i spokoju, zagrożeń w ruchu drogowym, ochrony środowiska i gospodarki
odpadami, zagrożenia życia i zdrowia, zagrożeń pożarowych (katastrof), awarii technicznych,
zwierząt, pozostałe zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa i porządku.
Przeprowadzono 348 kontroli posesji pod kątem gospodarki odpadami oraz spalania opału
w piecach w domach jednorodzinnych. Zabezpieczenie i ochrona miejsc imprez patriotycznych,

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 105


regionalnych, religijnych , itp. Osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych lub w innych,
w których zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, doprowadzone do izby wytrzeźwień
lub do miejsca zamieszkania.
Udział akcjach: Bezpieczna droga do szkoły, Znicz, bezpieczne ferie zimowe, działania priorytetowe
wskazane z mapy zagrożeń.
Współpraca ze szkołami: Szkoła bez przemocy, Szkoła promująca bezpieczeństwo, Mundurowy
Dzień Dziecka.
Wizje lokalne w terenie z wydziałami Urzędu Miejskiego. Nadzorowanie osób skierowanych
do prac społeczno-użytecznych przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, współpraca z kuratorami
w sprawach karnych ds. dorosłych. Konwojowanie dokumentów, wartości pieniężnych Urzędu
miejskiego w Rabce-Zdroju. Kontrolowanie miejsc płatnego parkowania celem wyegzekwowania
opłat z parkometrów. W sprawie zwierząt pozostających bez opieki podejmowano wiele interwencji,
z tego kilka przekazano do schroniska, pozostałym znaleziono nowego właściciela lub zwierzaka
zwrócono właścicielowi.
W zakresie ochrony zwierząt kontynuowana jest współpraca z kołami łowczymi Knieja oraz
Bór, jak również z inspekcją weterynarii oraz lekarzem weterynarii w Rabce-Zdroju.
Za stwierdzone naruszenie przepisów nałożono 59 grzywien na kwotę 14 550, 00 zł. Usunięto
wszystkie reklamy z ul. Jana Pawła II i ul. Orkana z terenów będących w zarządzie Urzędu
Miejskiego w Rabce – Zdroju, nie posiadające zgody na zajęcie przestrzeni miejskiej.
Grzywna
Środki nałożona
oddziaływ w drodze
ania mandatu
Lp. Rodzaj wykroczeń zawartych w: wychowa karnego
wczego
(art. 41
kw) liczba kwota

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń:


a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 1 3 900
wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym
b)
i społecznym
c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 7 7 2500
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
d) 155 23 5750
w komunikacji
e) wykroczenia przeciwko osobie
f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 3 300
g) wykroczenia przeciwko mieniu
h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 5

j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 7 3 700


k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
2. przepisach wprowadzających Kodeks pracy
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
3. 88 6 600
alkoholizmowi

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 106


ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
4. 13
i wyrobów tytoniowych

5. ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4 1500


6. ustawie o ochronie zwierząt 3 450
7. ustawie o odpadach 2 6 1800
8. ustawie - Prawo ochrony środowiska 1 1 50
9. ustawie - Prawo o miarach
10. ustawie - Prawo wodne
11. ustawie o publicznym transporcie drogowym

12. ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób
13.
zakaźnych zwierząt
14. ustawie o ochronie przyrody
15. ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach


16.
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

17. ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


18. ustawie o bateriach i akumulatorach
19. ustawie - Kodeks wyborczy
20. akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)
21. innych
OGÓŁEM 279 59 14550

Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba


1 Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół 0
2 Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym: 0
a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 0
b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 0
- pojazdy usunięte z drogi 0
- zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a 0
3 pojazdy odnalezione 0
4 osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 94
5 ujawnione przestępstwa 0
6 osoby ujęte i przekazane Policji 0
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca
7 2
zagrożonego takim zdarzeniem
8 chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 5
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby
9 276
gminy
10 kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby 0
11 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące: 935
a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju, 94
b) zagrożeń w ruchu drogowym, 202
c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 348
d) zagrożeń życia i zdrowia, 7

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 107


Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba
e) zagrożeń pożarowych (katastrofy), 2
f) awarii technicznych, 1
g) zwierząt 120
Pozostałe zgłoszenia: 161

Współpraca straży gminnych (miejskich) z Policją


Lp. Rodzaj współpracy Krótka informacja dotycząca współpracy
Patrole mieszane 79 - Wspólne patrole w okresie przerwy wakacyjnej
1
- liczba wspólnych patroli w ciągu roku Zabezpieczenie imprez na terenie Miasta Rabki -Zdroju
1 szkolenie – Czynności wyjaśniające prowadzone przez
funkcjonariuszy straży miejskiej.
2 Szkolenia - liczba i rodzaj szkoleń 1 szkolenie – Ochrona danych osobowych RODO
1 szkolenie – Zmiany w uprawnieniach straży miejskiej,
kodeks wykroczeń, uchwała smogowa.
Bezpieczna droga do szkoły – 4 funkcjonariuszy
Akcje prewencyjne, - liczba zaangażowanych Bezpieczna Szkoła - 2 funkcjonariuszy
3
strażników i liczba akcji Bezpieczny uczeń – 1 funkcjonariusz
Znicz – 2 funkcjonariuszy
Objęcie nadzorem miejsc wskazanych przez mieszkańców
na mapie zagrożeń tzw. działania priorytetowe dla
bezpieczeństwa mieszkańców w roku 2018 takich miejsc
wskazano 5. Patrole w wyznaczonych miejscach
4 Inne wspólne inicjatywy
kilkakrotnie w ciągu pełnienia służby w godz. 8:00 – 22:00.
Mundurowy Dzień Dziecka
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Piknik Ekologiczny antysmogowy

21. Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju

Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju realizuje zdania z zakresu kultury, sportu i rekreacji
- festiwale, przeglądy, święta państwowe, gminne, jubileusze, konkursy, wystawy plenerowe,
spotkania, wykłady, koncerty w amfiteatrze, w Kościele św. Teresy, w Muzeum im. Wł. Orkana,
prowadzenie chórów Cantantes Angelicus i Chóru Dziecięcego Rabki-Zdroju, imprezy teatralne,
filmowe, prowadzenie Kina „Śnieżka” i seanse plenerowe, zajęcia, kursy, warsztaty plastyczne,
szkolenia, imprezy rekreacyjne, sportowe, festyny, promocyjne, turnieje i zajęcia szachowe, zadania
z zakresu sportu szkolnego oraz wydawnictwa.
Działalność MOK adresowana jest do każdego typu odbiorcy: do dzieci, młodzieży,
dorosłych i seniorów, a oferta jest zróżnicowana pod względem gatunków sztuki i rodzajów działań.
Wszystkie projekty realizowane są na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Wiele
imprez i działań MOK w 2018 roku zostało zrealizowanych przy współpracy ze stowarzyszeniami,
fundacjami, placówkami edukacyjnymi, instytucjami kultury, biurami podróży i organizatorami
wypoczynku.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 108


Baza MOK /koszty/:
1. Amfiteatr /37 852 zł/
2. Kino „Śnieżka” /214 159 zł/
3. Stadion Miejski i. A. Matery /22 889 zł/
4. Galeria „Pod Lilianną” /6 175 zł/
5. Galeria „Pod Aniołem” do 09.09.2018r. /36 131 zł/
oraz tereny w parku zdrojowym:
1. Mini golf
2. Korty tenisowe, boisko do piłki siatkowej /983 zł/
3. Park linowy
również sezonowo teren placu „Pod Grzybkiem”(maj- wrzesień) i basen (czerwiec – wrzesień)

Budżet 2018 r.
Dotacja UM – 666.000,-
Przychód z biletów wstępu na imprezy, seanse, warsztaty artystyczne – 1.222.205,-
Przychód z najmu, reklamy, sprzedaży towarów – 144.778,-
Pozostałe przychody: 116.388,-
w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.000,-
dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 10.000,- zł
darowizny- 7.000,- zł

W 2018 roku zrealizowano 180 wydarzeń/imprez oraz wydawnictwa:


- „Wiadomości Rabczańskie” 5 numerów (12.000,-)
- „Tenis w Rabce-Zdroju” (7.100,-)
- Katalog do wystawy „Ginące zawody i rzemiosło w kadrze Janka Cieplińskiego” (sfinansowany ze
środków NCK).

Głównym, ogólnopolskim wydarzeniem 2018 roku były obchody 100-lecia odzyskania


Niepodległości. MOK zrealizował następujące wydarzenia poświęcone i dedykowane tej rocznicy
(12.567,-):
- Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - VI bieg TROPEM WILCZYM;
- Recital dla Niepodległej – koncert najpiękniejszych pieśni polskich kompozytorów;
- NIEZWYCIĘŻENI – projekcja filmu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości /codziennie od
maja do grudnia/; jako jedyne kino w Polsce zawarliśmy umowę z Komisją Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie na dystrybucję w/w
filmu;
- Podhalański Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej;
- MAŁOPOLSKA. MOJA WOLNOŚĆ. Koncert Orkiestr Dętych. Wolność śpiewam;
- 100 – lecie odzyskania Niepodległości – koncert, spektakl „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic
nie kosztuje”;
- Niepodległość rodziła się także w Karpatach – wystawa plenerowa na deptaku.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 109


Wśród największych realizacji 2018 r. należy wymienić:
- 42 Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych pod patronatem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (40.881,- w tym 20.000,- ze środków MKiDN)
- XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej z udziałem najwybitniejszych organistów
z Polski, Rosji i Francji, którego dyrektorem artystycznym jest dr Witold Zalewski - organista
Królewskiej Katedry na Wawelu; (10.818,-)
- Dzień Dziecka i III Piknik Mundurowy (23.746,-)
- XVI Spartakiada Integracyjna Dzieci i Młodzieży (10.023,-) oraz V Ogólnopolska Zimowa
Senioriada na Podhalu (8.455,-)
- VI Festiwal Piosenki Angielskiej (9.343,-) i III Małopolski Konkurs Piosenki Niemieckiej;(747,-)
- Orszak Trzech Króli (5.400,-) i VIII Rabczańskie Kolędowanie;(2.100,-)
- Szachowe Mistrzostwa Podhala i Turniej o Wielki Puchar Czekoladowy (4.580,-)
- Puchar Szlaku Solnego (9.594,-)
- Powitanie Nowego Roku – Sylwester w amfiteatrze (28.124,-)

MOK, jak co roku, był głównym organizatorem wydarzeń i imprez gminnych takich jak:
obchody Święta 3-Maja (22.500,-), Dożynki Gminne (26.926,-), Wrzesień 1939 (1.260,-), Święto
Niepodległości.
Istotną rolą MOK jest jego funkcja edukacyjna, którą realizuje m.in poprzez spotkania
autorskie, wykłady i liczne wystawy (5.699,-). Największym zainteresowaniem w 2018 r. cieszyła się
wystawa fotograficzna Marcina Kydryńskiego „Lizbona. Muzyka moich ulic.”, wystawa
„Św. Maksymilian Maria Kolbe i jego dzieła”, wystawa malarstwa Gosi Ornowskiej „Oddech”.
Uczniowie rabczańskich szkół chętnie uczestniczyli w konkursach i przeglądach, tj.
- Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” dla solistów; (1.496,-)
- 34. Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej; (2.876,-)
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej;
- Rabczańskie i Triolkowe kolędowanie; (2.057,-)
- „Śpiewam Tobie Mamo” z udziałem rabczańskich chórów;
a także w warsztatach i zajęciach: tanecznych, wokalnych, teatralnych, szachowych, malarstwa na
szkle, bibułkarstwa, rzeźby w drewnie.
Dla najmłodszych zrealizowano również plenerowe koncerty i spektakle: Międzynarodowy
Festiwal Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”, koncerty Ogólnopolskich Letnich Obozów
Artystycznych, widowisko muzyczne „Zaczarowany świat Alicji”.
Największą popularnością cieszyły się plenerowe imprezy, w których uczestniczą całe
rodziny, takie jak: Majówkowy Piknik Rodzinny, Spektakl Rodzice-Dzieciom „Złota gęś”,
Mundurowy Dzień Dziecka, Tatrzański Zlot Samochodów Zabytkowych, Rodzinny Piknik
Edukacyjny „Bezpieczne wakacje na drogach, w górach, nad wodą”, Wielki Zlot Food Trucków.
Ważną rolą MOK jest promocja i ochrona tradycyjnej kultury ludowej Podhala, którą oprócz
Festiwalu Karpackiego, zrealizowaliśmy przy współpracy z Gorczańskim oddziałem Związku
Podhalan podczas Festynów Góralskich (14.247,-), Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego
„Beskidzkie Rytmy i Smaki”(1.000,-)oraz podczas Festiwalu Sztuki Ludowej i Ginących Zawodów
(12.240,- w tym 10.000,- ze środków Programu NCK EtnoPolska 2018).

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 110


Bardzo cennym miejscem popularyzacji twórczości plastycznej rabczańskich twórców jest
Galeria „Pod Lilianną”, w której mieści się stała wystawa twórczości i codziennie odbywają się
warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych dziedzin plastyki. Twórcy uczestniczą
w targach i jarmarkach sztuki ludowej m.in. w Krakowie (4.374,-)
Do młodzieży adresowane były szczególnie koncerty: Reggae Majówka z zespołem „Cała
Góra Barwinków” (12.000,-), Szymon Wydra & Carpe Diem,(16.000,-) rockowy finał wakacji
z udziałem zespołów KDM System, Novva, Lost Indesyti,(1200,-) zespół Mr Pollak (4.000,-) oraz
warsztaty breakdance.
Dorośli odbiorcy naszej oferty, to przede wszystkim uczestnicy koncertów muzyki
organowej, koncertów chórów, koncertów naszych gości z Anglii - Orkiestr z Oksfordu i Wigan,
koncertu muzyki francuskiej, Rabczańskiego Lata Kabaretowego (1.400,-): Kabaret „Pod
Wyrwigroszem”, Kabaret Marcina Dańca oraz wydarzeń specjalnych w Kinie „Śnieżka”. w 2018 r.
MOK zrealizował retransmisje oper: „Poławiacze pereł”, „Eugeniusz Oniegin” i widowisk
muzycznych „Szaleństwa. Rewia”, „Koncert Andre Rieu – Amore – mój hołd dla miłości”. Są to
wybitne dzieła kultury światowej. Ponadto w Kinie „Śnieżka” odbywały się projekt dla pań, pod
nazwą „Śnieżka też jest kobietą” z udziałem sponsorów, którzy przekazali nagrody rzeczowe
w konkursach. Również w sali prób amfiteatru swoje spotkania przy kawie miały panie, które
przyłączyły się do „Projektu dla kobiet z pasją”.
W 2018 roku z budżetu MOK finansowane były szkolne zawody sportowe i udział młodych
sportowców w igrzyskach młodzieży szkolnej (20.038,-), zawody wędkarskie (2.000,-), koszty
ZAiKS-u od fontanny miejskiej (615,-), rocznica ocalenia kościółka św. Krzyża na Piątkowej
górze(3.000,-). Pod stała opieką MOK znajduje się Aleja Dębów Pamięci na cmentarzu komunalnym
– (639,-) zakup kwiatów, zniczy, biało-czerwonej dekoracji tabliczek.
Wiele przedsięwzięć zrealizowanych przez MOK w 2018 r. było połączonych z akcjami
charytatywnymi na rzecz chorych dzieci, podopiecznych, min. Polskiego Towarzystwa Walki
z Mukowiscydozą, Fundacja im. Adama Worwy, Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem
Umysłowym.
Przy MOK działa klub szachowy oraz dwa chóry: Cantantes Angelicus i Chór Dziecięcy
Rabki-Zdroju (24.669,-) Dzięki znakomitej pracy dyrygentki Kingi Brandys-Wójciak, chóry stały się
wizytówka kulturalną naszego uzdrowiska osiągając laury na krajowych i międzynarodowych
konkursach i przeglądach.
Ogólny koszt imprez w 2018 r. – 402.739,98

Rok 2018 był rekordowy dla Kina „Śnieżka”, które wyświetliło 1909 seansów (o 22 więcej
w porównaniu z rokiem 2017) dla 83648 widzów (wzrost o 7696). w porównaniu z innymi kinami
w Polsce, z jedną salą o porównywalnej liczbie miejsc, jest to mistrzowski rezultat.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 111


Lp. m-c Liczba Ilość Tytuł
widzów seansów najpopularniejszego
ogółem filmu
1. styczeń 6359 166 Narzeczony na niby
2. luty 10990 184 Nowe oblicze Greya
3. marzec 6911 140 Cudowny chłopak
4. kwiecień 3255 136 Piotruś królik
5. maj 3322 134 Deadopool 2
6. czerwiec 6137 156 Wyszczekani
7. lipiec 7823 190 Iniemamocni 2
8. sierpień 6283 186 Ant-Man i Osa
9. wrzesień 8036 153 Dywizjon 303. Historia prawdziwa

10. październik 8265 155 Hotel Transylwania


11. listopad 7886 146 Planeta Singli 2
12. grudzień 8381 163 Grinch
Razem: 83648 1909

Zestawienie działalności kina Śnieżka

Ranking top 10 filmów :


1. Grinch - 4134
2. I nie ma mocni 2 - 3659
3. Planeta Singli 2- 3390
4. Kobiety Mafii - 3309
5. Nowe Oblicze Greya - 3271
6. Dywizjon 303 Historia Prawdziwa - 3023
7. Hotel Transylwania - 32962
8. Fernando - 2434
9. Kler - 2319
10. Zakonnica -1987

Niepowetowaną stratą w 2018 roku jest utrata Galerii „Pod Aniołem”, w której MOK realizował
wystawy, koncerty kameralne, spotkania, wykłady, warsztaty teatralne, zajęcia taneczne. w wyniku
pożaru zostało zniszczone również wyposażenie, m.in. pianino, meble.

Reasumując wszystkie w/w działania MOK były możliwe dzięki dobrej współpracy z innymi
podmiotami, współorganizatorami, a nade wszystko dzięki znakomitej, wzorowej pracy wszystkich
osób zatrudnionych w naszej instytucji.

22. Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 112


Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju koncentruje się na gromadzeniu,
opracowywaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych. Biblioteka prowadzi
również działalność mającą na celu upowszechnianie literatury pięknej i czytelnictwa.
Księgozbiór Biblioteki wynosi około 30 000 książek. Co roku placówka wzbogaca go o nowości
wydawnicze od 1 000 do 1 200 woluminów przeznaczając 28 000,00 Połowę tej kwoty placówka
pozyskuje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek”.
Liczba czytelników co roku wacha się w granicach 2 400 osób, którym wypożycza się około 38 000
książek.
Koszty działalności Biblioteki za 2018 rok przedstawiają się następująco:
- zakup czytnika książek, komputera (wypożyczalnia) - 8 000,00
- Festiwal Literatury dla Dzieci - 22 000,00
- koszty utrzymania pomieszczeń Biblioteki - 164 000,00 w tym:
czynsz - 83 000,00
energia, olej opałowy i woda - 30 666,00
monitoring, przeglądy urządzeń grzewczych, ochrona budynku - 50 000,00
ubezpieczenia, środki czystości
- wynagrodzenie pracowników z narzutami (4,83 etaty) - 320 000,00 w tym 1 etat pracownika Punktu
Informacji Turystycznej
- warsztaty, imprezy kulturalne, spotkania autorskie - 13 000,00
- wydatki pozostałe ( opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, prenumerata gazet, ulotki do
Punktu Informacji Turystycznej, tonery, opłaty abonamentowe – program komputerowy SOWA,
RODO itp. - 27 000,00 zł.

Biblioteka dokłada wszelkich starań, aby czytelnicy i użytkownicy postrzegali naszą jednostkę jako
miejsce w pełni nowoczesne i przyjazne każdemu niezależnie od wieku.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom przede wszystkim ze strony osób niepełnosprawnych
(niewidomych i niedowidzących) biblioteka posiada w swoich zbiorach 36 audiobooków oraz
2 czytniki e-booków (książek w formie elektronicznej) Posiadamy także kafejkę internetową
wyposażoną w sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu, a w czytelni bieżącą prasę
o różnorodnej tematyce. Są to dzienniki i miesięczniki: Gazeta Krakowska, Tygodnik Podhalański,
Wiadomości Rabczańskie, Rzeczpospolita i in.
Wszystkie pozycje książkowe znajdujące się w bibliotece wprowadzone są do bazy komputerowej
i na bieżąco uzupełniane o nowości. Nasza placówka od 2016 r. pracuje na programie SOWA, dzięki
czemu baza komputerowa książek dostępna jest bez względu na godziny otwarcia biblioteki. Dostęp
ten obejmuje nie tylko przeszukiwanie katalogów, ale również dostęp do konta czytelnika
(możliwość dokonania zamówienia pozycji książkowej).
W Bibliotece działa także Punkt Informacji Turystycznej, w którym można uzyskać informacje
o zabytkach Rabki-Zdroju i okolic, imprezach kulturalnych, połączeniach komunikacyjnych i in.
W 2018 roku zorganizowano w bibliotece szereg imprez kulturalnych:
 14 lutego odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Serduszkowy wiersz”. Jurorem był rabczanin mieszkający w Krakowie Piotr „Kuba”
Kubowicz od wielu lat związany z „Piwnicą pod Baranami”, który zagrał i zaśpiewał kilka
utworów. w konkursie wzięło udział 62 autorów, którzy nadesłali 123 wiersze.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 113


 22 marca odbyło się rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu Recytatorskiego z okazji
Światowego Dnia Poezji. Jury aktorzy Teatru „Chrząszcz w Trzcinie” Aneta Gierat i Cezary
Skrocki przesłuchali 77 uczniów i nagrodziło najlepszych.
 W ramach Tygodnia Bibliotek 09 maja odbyło się spotkanie z podróżnikiem i działaczem
społecznym Jaśkiem Melą.
 10 maja z czytelnikami rabczańskiej biblioteki spotkał się Wiesław Drabik autor ponad 300
książek dla dzieci.
 W dniu 21 maja odbyło się rozstrzygnięcie i edycji Konkursu Recytatorskiego dla
Przedszkolaków. Zmagania recytatorskie 37 przedszkolaków oceniło jury w składzie:
Agnieszka Kwiatkowska i Łukasz Łęcki – aktorzy Teatru „Rabcio”.
 8 czerwca w Bibliotece uczniowie z SP nr 2 wystawili przedstawienie zachęcające inne dzieci
do czytania książek i odwiedzania Biblioteki. Montaż słowno-muzyczny obejrzało
60 przedszkolaków z Rabki.
 11 czerwca odbyła się VIII edycja Konkursu Pięknego Czytania. Jury w składzie: Magdalena
Tomalak, polonistka i Anna Barska, bibliotekarka przesłuchały 60 uczniów i wybrały
mistrzów czytania z poszczególnych grup wiekowych i mistrza mistrzów.
 18 czerwca odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i Plastycznego Konkursu dla
Przedszkolaków „Moja ulubiona bajka”. Spośród 85 prac jury w składzie: Grażyna Habieda
mgr sztuki i Monika Rzonca, artysta dekorator wybrało te najpiękniejsze.
 Od 04 do 07 lipca 2018 r. odbyła się 5 edycja Międzynarodowego Festiwalu Literatury
Dziecięcej Rabka Festival 2018 r. której organizatorem była Agencja Promocyjna OKO
a współorganizatorem Miejska Biblioteka Publiczna. Program obejmował ponad 70 wydarzeń
dla dzieci i dorosłych: spotkania, warsztaty, szkolenia, gry miejskie, wystawy, spektakle
i wieczory wspólnego czytania.
Wśród festiwalowych gości ludzie książki, między innymi: Grażyna Bąkiewicz, Justyna
Bednarek, Barbara Gawryluk, Julia Friese (dzięki pomocy Goethe-Institut), Izabella Kaluta,
Joanna Krzyżanek, Grzegorz Leszczyński, Eva Lindstrom, Marianna Oklejak, Joanna Olech,
Eliza Piotrowska, Michał Rusinek, Katarzyna Ryrych, Tomasz Samojlik, Zofia Stanecka,
Elżbieta Wasiuczyńska, Wojciech Widłak oraz aktorzy: Anna Seniuk, Tomasz
Schimscheiner, Jerzy Stuhr, Wiktor Zborowski. Połowa festiwalowego programu została
zrealizowana przez artystów tworzących na co dzień w Rabce. Ogromną pomocą służyli
wolontariusze: studenci Wydziału Polonistyki UJ i Liceum im. Romera w Rabce-Zdroju. V
edycja była dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Miasta Rabka – Zdrój.
 W dniach 10-11 października w Krynicy-Zdroju w imieniu organizatorów rabczańskiego
festiwalu odebrała statuetkę za zwycięstwo w Konkursie BEZ(PRZE)TARGU podczas gali
Made In Małopolska z rąk Marszałka Jacka Krupy.
 25 października Rabka Festival gościł na Targach Książki w Krakowie (warsztaty, spotkania).
 8 września w naszej placówce miało miejsce Narodowe Czytanie pod patronatem Pary
Prezydenckiej. w tegorocznej edycji fragmenty „Przedwiośnia” według scenariusza Łukasza
Łęckiego aktora Teatru „Rabcio” czytali zaproszeni goście: Ewa Przybyło – Burmistrz Rabki-
Zdroju i Radosław Krzyżowski – aktor teatralny i telewizyjny.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 114


 6 października w Bibliotece odbyła się promocja książki „Rabka w literaturze, literaci
w Rabce” której organizatorem było Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec.
 7 listopada w Bibliotece klasa 3 b ze Szkoły Podstawowej nr 2 zorganizowała przedstawienie
na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla przedszkolaków .
 W dniach 9-10 listopada 2018 r. odbył się Festiwal Jedności w Niepodległości. w naszej
placówce odbyły się quizy, dyktando, wystawa i wykłady: Kajetana Rajskiego „Walka
o niepodległość Żołnierzy Wyklętych”, Leszka Jaranowskiego „Wydawnictwa podziemne”
oraz dyskusja „Czym jest patriotyzm”.
 6 grudnia rozstrzygnięto XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki „List do Św. Mikołaja”.
Spośród 117 nadesłanych listów wybrano te najpiękniejsze.
 W dniach 14-15 grudnia w Bibliotece odbył się Świąteczny Kiermasz Rękodzieła.
 Od stycznia do czerwca w Bibliotece odbywały się warsztaty literacko-plastyczne, lekcje
biblioteczne oraz zorganizowane wycieczki podczas, których uczniowie zwiedzali Bibliotekę

23. Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

1. Dane podstawowe.
„Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” Sp. z o.o. został utworzony w 2007. Siedziba Spółki mieści się
Rabce-Zdroju przy ul. Słoneczna 3.
Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000280873.
Posiada kapitał zakładowy o wartości 8 198 500 zł, który dzieli się na 16 397 udziałów. Wszystkie
udziały posiada Gmina Rabka-Zdrój, która jest 100% właścicielem Spółki. Spółka została zawiązana
na czas nieokreślony.
W 2018 r. organami spółki były:
- Zgromadzenie Wspólników:
Ewa Przybyło - Burmistrz Gminy Rabka-Zdrój - do dnia 21 listopada 2018 r.
Leszek Świder - Burmistrz Gminy Rabka-Zdrój - od dnia 22 listopada 2018 r.
- jednoosobowy Zarząd, którego Prezesem była Małgorzata Skwarek,
- 3-osobowa rada nadzorcza: Robert Wójciak – przewodniczący, Małgorzata Stachiewicz, Marta
Gwiazdoń.

2. Majątek spółki.
Najważniejszymi składnikami majątku Spółki są nieruchomości:
1. Nieruchomości przy ul. Słonecznej 3, gdzie znajduje się budynek główny szpitala a także budynek
administracji, wiaty magazynowe i pawilony okulistyki chirurgii jednego dnia.
2. Nieruchomość przy ul. Poniatowskiego 6 – budynek przychodni (wraz z gruntami).
Pozostałe środki trwałe (w tym urządzenia i aparatura medyczna) są mocno wyeksploatowane. Duża
część nowoczesnego sprzętu jest w dyspozycji spółki na podstawie umów użyczenia lub umów
leasingowych.
W 2018 roku zakończono ucyfrowienie aparatu RTG RADspeed. Koszt inwestycji 322 419,61 zł.
Zakupu, za pośrednictwem BFF Medfinance dokonano w układzie ratalnym. Do spłaty pozostało
241 815,37 zł.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 115


3. Przedmiot działalności.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie szpitala, lecznictwa poza szpitalnego oraz
przychodni specjalistycznych.
Działalność szpitalna realizowana jest w następujących jednostkach:
- izba przyjęć,
- Oddział Chirurgii Ogólnej – hospitalizacja planowa,
- Oddział Chorób Wewnętrznych z wydzielonymi łóżkami opieki kardiologicznej i badań
polisomnograficznych,
- Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia,
- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,
- Pracownia Diagnostyki Obrazowej.
W ramach poza szpitalnej działalności leczniczej funkcjonuje:
- Oddział Medycyny Paliatywnej,
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna realizowana jest w poradniach:
chirurgii ogólnej; chirurgii urazowo-ortopedycznej; kardiologicznej; diabetologicznej;
neurologicznej; dermatologicznej; gruźlicy i chorób płuc; ginekologiczno-położniczej;
otolaryngologicznej; zdrowia psychicznego; domowego leczenia tlenem; rehabilitacji i fizjoterapii.

4. Sytuacja organizacyjno-finansowa.
Spółka zatrudniała 213 osoby na umowę o pracę (199,5 etatu) oraz 62 osoby na umowach cywilno-
prawnych.
W 2018 roku wstępne sprawozdanie finansowe, w najważniejszych pozycjach, wykazuje:
- bilans spółki 10.487.165,05 zł.,
- stratę za 2018 r. w wysokości - 693 284,22 zł.,
- skumulowaną stratę za lata poprzednie -7.003.620,17 zł.,
- zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 3 001 795,61 zł.
- przychody netto ze sprzedaży 19.085.924,23 zł.,
- wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi 11.789.100,51 zł.,
- zobowiązania 6.900.634,73 zł.
Powyższe kwoty mogą ulec zmianie. Po raz pierwszy w historii spółki sprawozdanie finansowe za
ubiegły rok zostanie poddane weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta.

5. Plany na przyszłość.
W związku z trudną sytuacją finansową Zarząd Spółki, w grudniu 2018 r., został poproszony
o przygotowanie programu naprawczego. Przygotowany program nie spełniał podstawowych
wymogów merytorycznych i został odrzucony przez Burmistrza Leszka Świdra.
1. Dodatkowe informacje.
Szczegółowe informacje zawarto w „Analizie Ekonomiczno – Finansowej Kierunków Prowadzenia
Działalności https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,m,319465,analizy.html

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 116


24. Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Rabce-Zdrój

1. Działalność

Przedmiotem działalności Spółki są:


I. Usługi Zakładu Techniki Sanitarnej w tym:
1. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
2. Oczyszczanie miasta
3. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
4. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
5. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
6. Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw sprzętu elektrycznego
7. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
8. Budowa i naprawa dróg kołowych i szynowych
9. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
10. Wywóz śmieci i odpadów
11. Usługi sanitarne i pokrewne
12. Odprowadzanie ścieków
13. Gospodarowanie odpadami
14. Akcja zimowa

II. Pogrzeby i działalność pokrewna

III. Usługi Niematerialne – dzierżawy

IV. Sortownia

V. Kwiaciarnia

VI. Sprzedaż materiałów w tym:


a. Sprzedaż materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
b. Sprzedaż odpadów złomu
c. Sprzedaż węgla
d. Pozostała sprzedaż
e. Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych.

2. Organy Spółki

Organy władzy

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 117


Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000156990 funkcję Zarządu
Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Rabce-Zdrój pełni jednoosobowo Prezes Zarządu. Funkcję
Prezesa Zarządu pełni mgr Maria Ponicka.
Rada Nadzorcza
Zgodnie z umową Spółki Rada Nadzorcza składa się z czterech członków (dwóch powołuje
Zgromadzenie Wspólników, dwóch wybiera Załoga Spółki).

Skład Rady Nadzorczej:


1. mgr Marek Panek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. inż. Paweł Woszczyna – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Teresa Korwel – Członek Rady Nadzorczej
4. Krzysztof Wierzba - Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników
Umowa Spółki stwierdza, że do czasu zbycia udziałowców przez Gminę Rabka-Zdrój funkcję
Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Rabki-Zdroju, zgodnie z ustawową zmianą organu
wykonawczego gminy po wyborach samorządowych w 2014 r. Zmiana ta ma konsekwencję
wynikającą z art. 173 Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Stan mienia

Tabela 1. Informacja o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych.


Nazwa grupy składników wartość nabycia /wytworzenia
majątku trwałego stan na przychody rozchody stan na
01.01.2018 31.12.2018
I. środki trwałe w tym: 3 386 810,71 134 880,80 15 710,56 3 505 980,95
-grunty 519 283,42 0,00 0,00 519 283,42
- budynki i lokale 1 640 170,54 13 000,00 0,00 1 653 170,54
-urządzenia techniczne
i maszyny 210 585,42 7 763,86 7 430,40 210 918,88
-środki transportu 988 714,02 114 116,94 3 500,00 1 099 330,96
-inne środki trwałe 28 057,31 0,00 4 780,16 23 277,15
II. wartości niematerialne
i prawne 37 717,28 0,00 0,00 37 717,28
RAZEM 3 424 527,99 134 880,80 15 710,56 3 543 698,23

Tabela 2.Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.


umorzenie/amortyzacja wartość netto
Wyszczególnieni Stan na amortyzacj zmniejszeni Stan na Stan na Stan na

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 118


e 01.01.2018 a roczna e 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018
r r r r
I. środki trwałe 2 197 2 248 1 257
w tym: 091,79 66 078,04 14 958,47 211,36 670 435,50 769,59
-grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 519 283,42 519 283,42
- budynki i lokale 1 110 1 140
421,60 29 827,28 248,88 529 748,94 512 921,66
-urządzenia
technicz.
i maszyny 168 981,95 9 583,41 7 076,74 171 488,62 41 603,47 39 430,26
-środki transportu 892 161,08 25 811,37 3 500,00 914 472,45 96 552,94 184 858,51
-inne środki
trwałe 25 527,16 855,98 4 381,73 22 001,41 2 530,15 1 275,74
II. wartości
niematerialne
i prawne 13 575,92 16 094,24 29 670,16 24 141,36 8 047,12
RAZEM 2 210 2 277 1 265
667,71 82 172,28 14 958,47 881,52 694 576,86 816,71

W lutym 2018r. Spółka zakupiła ciągnik rolniczy Mercedes-Benz Unimog dostosowany


do odśnieżania dróg wraz z pługiem, za łączną kwotę 87 000,00zł.
W maju 2018r zakupiono samochód ciężarowy do przewozu wody. Wartość początkowa
beczkowozu wraz z dostosowaniem pojazdu do wykonywanych prac, wyniosła 27 116,94zł.
W czerwcu zlikwidowano wyeksploatowany zestaw komputerowy oraz zastąpiono do
nowym.
W związku ze znacznym zużyciem i wyeksploatowaniem samochodu marki Lublin,
w miesiącu sierpniu pojazd zezłomowano, ponieważ koszt naprawy przewyższał jego wartość.
w sierpniu wymieniono również stację roboczą w zestawie komputerowym na Bazie ZTS.
W związku z awarią starej sieci wodociągowej na cmentarzu Rabka Zabornia, Spółka
we wrześniu zleciła budowę nowego przyłącza wodociągowego na cmentarzu wraz
z ogólnodostępnym punktem poboru wody tzw. zdrój uliczny. Całkowity koszt inwestycji
to 13 000,00 zł.
W 2017 r. rozpoczęto inwestycję, związaną z poszerzeniem cmentarza komunalnego
na Zaborni oraz budowę nowego ogrodzenia, w roku 2018 prace były nadal kontynuowane. Wartość
niezakończonej inwestycji na koniec koku 2018 wyniosła 42 584,49 zł. Rozpoczęto również starania
o udzielenie pozwoleń na budowę kolumbariów na terenie cmentarza. W 2018 roku rozpoczęto
modernizację na Bazie ZTS, koszt niezakończonej inwestycji wyniósł 22 462,64zł.
Spółka posiada w użyczeniu od właściciela tj. Gminy Rabka-Zdrój, grunty na których
znajdują się budynki Spółki, oraz budynek Sortowni Surowców Wtórnych wraz z infrastrukturą
i wyposażeniem, a także grunty pod tereny cmentarzy.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 119


4. Ilość pracowników

Tabela 3. Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych w 2018 roku.

Treść Średnia liczba w tym Średnia liczba


zatrudnienia zatrudnienia
w roku bieżącym kobiety mężczyźni w roku ubiegłym
Pracownicy 7 4 3 8
umysłowi
Pracownicy 14 1 13 13
fizyczni
Pracownicy 21 6 15 21
ogółem

Struktura Organizacyjna Zakładów Komunalnych

Zgromadzenie Wspólników Spółki

Związek Zawodowy
Pracowników Zakładów Rada Nadzorcza
Komunalnych Sp.z o.o. 4 osoby

Prezes Zarządu
1 osoba

Prokurent, Kierownik kontroli marketingu i rozwoju firmy,


specjalista do spraw księgowości 1 osoba

Kierownik administracyjno-techniczny, Kierownik Specjalista do spraw Specjalista do spraw


administracja cmentarzy, Kadry, Płace Główny księgowy transportu księgowości, kasjer, obsługa marketingu i rozwoju firmy,
1 osoba 1 osoba 1 osoba dzierżawców i umów koordynator do spr. sortowni i
zewnętrznych 1 osoba odbioru odpadów 1 osoba
Pracownik
gospodarczy 1 osoba

Referent do spraw
Grabarz 2 osoby ZTS 1 osoba (1/2 Kierowca Ładowacz Mechanik
etatu) 7 osób 3 osoby 1 osoba

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 120


5. Poszczególne działalności

Wynik finansowy Spółki za okres 01.01.2018– 31.12.2018


w poszczególnych jej działalnościach
Tabela nr 4.
KO SZTY PRZYCHÓ D WYNIK WYNIK WSKAŹNIK
L.P STANO WISKO KO SZTÓ W
01.01-31.12. 01.01-31.12. 01.01-31.12. 01.01-31.12. DYNAMIKI
2018 2018 2018 2017
Z-D T ECHNIKI SANIT ARNEJ
1 2 703 311,11 2 758 055,82 54 744,71 93 212,87
W tym:

OCZYSZCZANIE MIAST A
1.1 720 816,28 433 360,64 -287 455,64 -109 455,15
ZIMOWE UT RZYMANE MIAST A
1.2 254 284,67 315 850,76 61 566,09 35 202,15
W.N.ST AŁYCH
1.3 1 405 653,19 1 549 075,37 143 422,18 -1 773,88
W.N.PŁYNNYCH
1.4 141 859,37 148 318,44 6 459,07 8 392,40
ROZPROWADZANIE WODY
1.5 180 697,60 311 450,61 130 753,01 160 847,35
WYNAJEM SAMOCHODÓW
1.6 0,00 0,00 0,00 0,00
ROZBIÓRKA I BURZENIE
1.7 BUDOWLI 0,00 0,00 0,00 0,00
CMENT ARZE KOMUNALNE
2 643 491,38 288 324,07 -355 167,31 5 997,84
USŁUGI NEM.DZIERŻAWA
3 178 577,35 213 597,35 35 020,00 23 628,15
SORT OWNIA
4 102 766,88 117 063,15 14 296,27 6 887,46
KOSZT Y I PRZYCH. FINANS.
5 50 835,03 35 491,00 -15 344,03 -12 079,61
KOSZT Y I PRZYCH. POZOS.
6 8 005,94 286 610,61 278 604,67 9 042,92
ST RAT Y I ZYSKI
7 NADZWYCZAJNE 0,00 0,00 0,00 0,00
SPRZEDAŻ MAT ERIAŁÓW I
8 WĘGLA 0,00 0,00 0,00 0,00
POZOST AŁA SPRZEDAŻ
9 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 3 686 987,69 3 699 142,00 12 154,31 126 689,63

6. Odpady

Tabela nr 5. Ilości odpadów odebranych w 2018r.

Firmy - 2018r. Mieszkańcy - 2018 r.


15 01 06 Zmieszane odpady odpady opakowaniowe 181,880 Mg 0
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne 683,920 Mg 0
20 03 99 Odpady niewymienione w innych podgrupach 3 132,000 Mg 0

Spółka ma zawartych około 300 umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 121


7. Kredyty
 Fundacja Rozwoju Rabki 200 000,00 zł w roku 2017
1) Zobowiązania długoterminowe na dzień 01.01.2018 r. wynoszą 186 683,23 zł
a) do roku - 45 726,96 zł
b)powyżej 1 roku do 3 lat- 91 453,96zł
c)powyżej 3 lat - 0,00 zł
2) Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 137 180,92 zł.
Zabezpieczeniem pożyczki jest m.in. hipoteka do kwoty 260 000,00 zł na działce nr 4882/5.
25. Pożyczka BS Raba 40 000,00 zł w roku 2018
Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 22 856,00 zł.
26. Pożyczka BS Raba 140 000,00 zł w roku 2018
Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 52 365,28 zł.

8. Plany na przyszłość

Spółka w najbliższym czasie planuje:


1. Budowę kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego na Zaborni, przyczyni się do
racjonalnego wykorzystania powierzchni cmentarnej oraz będzie alternatywą dla
tradycyjnych pochówków. W chwili obecnej prowadzone są badania geologiczne oraz
uzyskiwane niezbędne zezwolenia, związane z tą inwestycją.
2. Wykonanie ogrodzenia w poszerzonej części cmentarza komunalnego na Zaborni, pozwoli
na zabezpieczenie terenu cmentarnego.
3. Zakup specjalistycznych samochodów do zbierania odpadów komunalnych, o obniżonej
emisji spalin, pozwoli na szybsze wykonanie usług i przyczyni się do dbania o środowisko.
4. Termoizolacja budynku oraz przyłącz instalacji gazowej na Bazie Techniki Sanitarnej przy
ul. Podhalańskiej, zmniejszy koszty, pozwoli na obniżenie zanieczyszczenia powietrza oraz
poprawi wizerunek Spółki.
5. Generalny remont dachu wraz instalacją fotowoltaiczną budynku administracyjnego przy ul.
Kilińskiego, co pozwoli na obniżenie wzrastających kosztów energii elektrycznej oraz
przyczyni się do dbania o środowisko naturalne.
6. Zakup sprzętu do zamiatania ulic, co będzie skutkowało dbaniem o wizerunek Miasta
i podniesie jego atrakcyjność.

Bilans na dzień 31.12.2018r.

Stan na dzień Stan na dzień


Wyszczególnienie
Pozycja 31.12.2018 31.12.2017

1 2 3 5
AKTYWA
A. Aktywa trwałe 1 330 863,84 1 230 071,94
I. Wartości niematerialne i prawne 8 047,12 24 141,36
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 122


3 Inne wartości niematerialne i prawne 8 047,12 24 141,36
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 322 816,72 1 205 930,58
1 Środki trwałe 1 257 769,59 1 189 718,92
a) grunty 519 283,42 519 283,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
512 921,66 529 748,94
i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 39 430,26 41 603,47
d) środki transportu 184 858,51 96 552,94
e) inne środki trwałe 1 275,74 2 530,15
2 Środki trwałe w budowie 65 047,13 16 211,66
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
1
dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 773 065,10 763 837,96
I. Zapasy 29 171,86 30 239,70
1 Materiały 29 171,86 30 239,70
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe 617 676,17 596 175,94
1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek 617 676,17 596 175,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 593 421,05 545 540,99
- do 12 miesięcy 593 421,05 545 540,99
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) z tytułów budżetowych 23 747,37 8 724,10
c) inne 507,75 674,50
d) dochodzone na drodze sądowej i wątpliwe 0,00 41 236,35
III. Inwestycje krótkoterminowe 62 736,03 79 792,48
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 62 736,03 79 792,48
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 123


- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 62 736,03 79 792,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 61 944,74 79 792,48
- inne środki pieniężne 791,29
- inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 481,04 57 629,84
RAZEM AKTYWA 2 103 928,94 1 993 909,90
PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny 1 380 889,04 1 368 734,73
I. Kapitał podstawowy 1 360 500,00 1 360 500,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
II.
(wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 9 966,28 9 966,28
V. Kapitał z aktualizacji wyceny 233 454,82 233 454,82
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -235 186,37 -361 876,00
VIII. Zysk (strata) netto 12 154,31 126 689,63
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
IX.
(wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 723 039,90 625 175,17
I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 41 236,35
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
1
dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 0,00 41 236,35
- długoterminowe 0,00 41 236,35
- krótkoterminowa
II. Zobowiązania długoterminowe 137 180,92 186 683,23
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek 137 180,92 186 683,23
a) kredyty i pożyczki 137 180,92 186 683,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe 585 858,98 397 255,59
1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności
- do 12 miesięcy 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Wobec pozostałych jednostek 579 589,25 384 588,91
a) kredyty i pożyczki 75 221,28 4 467,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 124


d) z tytułu dostaw i usług 350 769,10 253 362,67
- do 12 miesięcy 350 769,10 253 362,67
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych
104 892,26 85 501,58
świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 48 706,61 41 256,81
3 Fundusze specjalne 6 269,73 12 666,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
- długoterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe
RAZEM PASYWA 2 103 928,94 1 993 909,90

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT NA DZIEŃ 31.12.2018 r(wariant porównawczy)

Stan na
Lp Wyszczególnienie Stan na 31.12.2017
31.12.2018

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,


A 3 382 891,59 2 727 612,78
w tym
od jednostek powiązanych
I Przychody ze sprzedaży produktów 3 377 040,39 2 753 950,35
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
II 5 851,20 -26 337,57
dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne
III
potrzeby
Przychody netto ze sprzedaży towarów
IV 0,00 0,00
i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 3 633 997,92 2 597 886,46
I Amortyzacja 82 172,28 51 898,44
II Zużycie materiałów i energii 367 795,47 339 691,02
III Usługi obce 1 217 563,44 727 861,06
IV Podatki i opłaty 363 056,15 109 032,58
V Wynagrodzenia 1 245 860,41 1 056 077,98
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 307 001,06 258 102,59
VII Pozostałe koszty rodzajowe 50 549,11 55 222,79
VII
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
I

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 125


C Zysk / strata ze sprzedaży ( a - B ) -251 106,33 129 726,32
D Pozostałe przychody operacyjne 286 610,61 42 360,71
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
I
trwałych
II Dotacje
III Inne przychody operacyjne 286 610,61 42 360,71
E Pozostałe koszty operacyjne 8 005,94 33 317,79
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
I
trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 8 005,94 33 317,79
Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C +
F 27 498,34 138 769,24
D-E)
G Przychody finansowe 35 491,00 484,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym
- od jednostek powiązanych
II Odsetki, w tym 35 491,00 484,00
- od jednostek powiązanych
III Zysk ze zbycia inwestycji
IV Aktualizacja wartości inwestycji
V Inne
H Koszty finansowe 50 835,03 12 563,61
I Odsetki, w tym 50 835,03 12 563,61
- od jednostek powiązanych
II Strata ze zbycia inwestycji
III Aktualizacja wartości inwestycji
IV Inne
Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-
I 12 154,31 126 689,63
H)
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00
I Zyski nadzwyczajne
II Straty nadzwyczajne
K Zysk / strata brutto ( I+/-J ) 12 154,31 126 689,63

L Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku


M
(zwiększenie straty)
N Zysk / strata netto (K- L-M ) 12 154,31 126 9,63

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 126


25. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rabce-Zdrój Sp. z o.o.

1. Podstawowe informacje o spółce

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została


zawiązana w drodze przekształcenia istniejącego wcześniej zakładu budżetowego na podstawie
ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej [tj.: Dz.U. z 2017 r., poz. 887]. Akt
przekształcenia – Umowa Spółki został sporządzony dnia 17 grudnia 1998 r. Aktualne brzmienie
Umowy Spółki pn. „Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” zostało objęte
aktem notarialnym w dniu 09 grudnia 2010r. Spółka jest wpisana pod Nr 0000170072
w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11 178
180,00 złotych i dzieli się na 21 918 równych udziałów o wartości 510,00 zł każdy, które w 100%
są własnością Gminy Rabka-Zdrój. Adres siedziby znajduje się przy ulicy Zaryte 141A, 34-700
Rabka-Zdrój.

Organa Spółki i ich wewnętrzna organizacja w roku 2018

a) Liczebność organów spółki

Zarząd jednoosobowy
czterech członków, z których dwóch powołują Wspólnicy, a pozostałych
Rada Nadzorcza
dwóch wybierają pracownicy spółki
Zgromadzenie Wspólników funkcję tę pełni jednoosobowo Burmistrz Rabki-Zdroju

b) Zgromadzenie Wspólników
 zgodnie z umową spółki do czasu zbycia pierwszych udziałów przez Gminę Rabka-
Zdrój funkcję Zgromadzenia Wspólników spółki pełni Burmistrz Rabki-Zdroju.

b) Rada Nadzorcza
 przez cały 2018r. Rada Nadzorcza działała w składzie 4-osobowym, w tym: dwóch
członków powołanych przez Zgromadzenie Wspólników oraz dwóch wybranych
przez pracowników spółki;
 Z dniem 24 maja 2016r. rozpoczęła się trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej na
podstawie Uchwały Nr 08/16 Zgromadzenia Wspólników spółki z dnia 19 maja
2016r.;

c) Zarząd spółki
 w ciągu całego roku obrotowego 2018 w spółce funkcjonował Zarząd jednoosobowy
w osobie Prezesa Zarządu;
 Prezes Zarządu Pan Bartosz Leksander został powołany z dniem 29 czerwca 2017 r.
na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 06/17 na podstawie kontraktu
menadżerskiego;

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 127


 przez cały rok 2018 ważna była prokura udzielona Panu Robertowi Wojdyle –
pracownikowi spółki.

2. Przedmiot działalności spółki

Działalność podstawowa
Podstawowym zadaniem statutowym spółki jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na
terenie Gminy Rabka-Zdrój.
Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej
w zakresie:
a) pobór wody, jej uzdatnianie i rozprowadzanie systemem sieci do odbiorców;
b) odbiór ścieków od dostawców systemem kanalizacji sanitarnej;
c) oczyszczanie ścieków dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną;
d) przyjmowanie do oczyszczania ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi;
e) wykonywanie usług z zakresu budowy, remontów, modernizacji i konserwacji obiektów
oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nie będących w posiadaniu spółki;
f) wykonywanie usług z użyciem posiadanych maszyn i urządzeń oraz sprzętu
budowlanego.

Posiadane obiekty i urządzenia


Spółka eksploatuje wiele obiektów związanych z prowadzoną działalnością, z których większość
położona jest w Gminie Rabka-Zdrój, a jeden z nich – w Gminie Raba Wyżna. Są to:
g) Stacja Uzdatniania Wody „Poniczanka” – Rabka-Zdrój, ul. Do Pociesznej Wody;
h) Stacja Uzdatniania Wody „Luboński” – Rabka-Zdrój, ul. Sądecka 141;
i) ujęcie wody powierzchniowej „Poniczanka” – Rabka-Zdrój;
j) ujęcie wody powierzchniowej „Luboński” – Rabka-Zdrój;
k) awaryjne ujęcie wody powierzchniowej „Raba”– Raba Wyżna;
l) Oczyszczalnia Ścieków – Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141 A;
m) baza techniczna – Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska;
n) grunt przeznaczony na zaplecze techniczne – Rabka-Zdrój, ul. Zaryte;
o) sieć wodociągowa wraz ze zbiornikami
wyrównawczymi oraz 3 szt. pompowni
sieciowych – teren miasta Rabka-Zdrój;
p) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z 2 szt.
pompowni sieciowych – teren Gminy Rabka-Zdrój.

Prawo posiadania w/w urządzeń


Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wymienione w pkt 3. są własnością spółki z wyjątkiem:

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 128


q) Oczyszczalni Ścieków, która posiadana jest przez spółkę w oparciu o umowę użyczenia
zawartą
z Gminą Rabka-Zdrój;
r) niektórych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pozostających własnością
Gminy Rabka-Zdrój i posiadanych przez spółkę na podstawie umów dzierżawy.

3. Personel

Zatrudnienie w roku obrotowym 2018


Zatrudnienie w spółce na koniec roku obrotowego 2018 wynosiło 46 osób, w przeliczeniu na
etaty 46,13.

Zmiany w zatrudnieniu planowane na 2019r.


W roku, którego dotyczy sprawozdanie, liczebność personelu spółki ulegała tylko niewielkim
wahaniom.
W kolejnym roku obrotowym również nie są planowane radykalne zmiany w zatrudnieniu.
Przewiduje się jedynie uzupełnianie pojawiających się wakatów ze względu na konieczność
zapewnienia wymaganej przez przepisy liczebności obsługi urządzeń pracujących w ruchu
ciągłym z równoczesnym umożliwieniem wykorzystania urlopów przez pracowników, a także –
zapewnienia sprawnej realizacji wszelkich innych obowiązków nakładanych na spółkę przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto – analogicznie jak w latach poprzednich –
na bieżąco będą podejmowane działania optymalizujące organizację pracy i pełne wykorzystanie
umiejętności zatrudnionych pracowników.

4. Sytuacja majątkowa spółki

Udziałowcy spółki
 od chwili utworzenia spółki do zakończenia roku obrotowego 2018 właścicielem
100% udziałów
w spółce jest Gmina Rabka-Zdrój;
 spółka nie posiada udziałów własnych.

Kapitały Spółki

a) Kapitał zakładowy spółki – stan na początek roku obrotowego


Zgodnie z zapisami w księgach rachunkowych spółki na początku roku obrotowego 2018
kapitał zakładowy wynosił 11 178 180 zł i dzielił się na 21 918 równych udziałów po
510,00 zł każdy.
Pokryty był następującymi wkładami niepieniężnymi:
 sieci wodociągowe (nr inw. 2-0627) – o wartości 350 000,00 zł;
 sieci kanalizacyjne (nr inw. 2-0635) – o wartości 650 000,00 zł;
 środki trwałe (wiele nr inw.) – o wartości łącznej 2 479 012,48 zł;

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 129


 sieci kanalizacyjne (nr inw. od 2-0750 do 2-0753) – o wartości 937 987,52 zł;
 kanalizacja sanitarna Krakowska-Sądecka (nr inw. 2-0765) – o wartości
1 555 500,00zł;
 grunty pod SUW Luboński (nr inw. 0-0788) – o wartości 20 400,00 zł;
 grunty przy ul. Zaryte (nr inw. 0-0863) – o wartości 117 300,00 zł;
 grunty przy ul. Podhalańskiej (nr inw. 0-0864) – o wartości 396 780,00 zł.
 sieci kanalizacji sanitarnej (nr inw. od 2-0944 – do 2-0952) – o wartości łącznej
3 918 041,58 zł;
 grunty po pompownią wody ul. Kilińskiego (nr inw. 0-0940) – o wartości
87 650,00 zł;
 grunty pod pompownią wody ul. Polna (nr inw. 0-0941) – o wartości 66 420,00 zł;
 grunty pod zbiornikiem wody czystej SUW Luboński (nr inw. 0-0942) – o wartości
2 790,00 zł;
 grunty po SUW Poniczanka (nr inw. 0-0943) – o wartości 365 945,00 zł.
Pozostała część kapitału zakładowego została pokryta przez jedynego Wspólnika spółki
w formie wkładów pieniężnych.

b) Zmiany kapitału zakładowego w roku obrotowym


W roku obrotowym nie odnotowano żadnych zmian kapitału zakładowego Spółki.

c) Kapitał zakładowy spółki – stan na koniec roku obrotowego


Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wynosi 11 178 180,00 zł i dzielił się na 21 918
równych udziałów po 510,00 zł każdy.

d) Kapitał zapasowy
 na początku roku obrotowego 2018 kapitał zapasowy wynosił 970 273,45 zł;
 w trakcie roku obrotowego 2018 kapitał zapasowy uległ podwyższeniu o kwotę
39 354,87 zł w wyniku jego zasilenia przez zysk bilansowy netto za rok obrotowy
2017;
 na dzień zamknięcia roku obrotowego 2018 kapitał zapasowy wynosi 1 009 628,32 zł.

5. Korzystanie przez spółkę ze środowiska naturalnego

Informacje ogólne
Spółka korzysta ze środowiska naturalnego w sposób przewidziany przez obowiązujące
przepisy prawa w następującym zakresie:
 pobieranie wody z ujęć powierzchniowych;
 zrzut oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki;
 odprowadzanie do rzeki wód opadowych z utwardzonych nawierzchni oczyszczalni ścieków;
 emisja zanieczyszczeń do powietrza;
 wytwarzanie odpadów.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 130


Podstawy prawne korzystania ze środowiska
W roku 2018 spółka korzystała ze środowiska naturalnego w oparciu o następujące decyzje
i zezwolenia:
a) dla ujęć wody:
 ujęcie „Poniczanka” – pozwolenie wodnoprawne dotychczasowe oraz uzyskane w lutym
2016r. nowe pozwolenie ważne do końca lipca 2035r.
 ujęcie „Luboński” – uzyskane w 2015r. nowe pozwolenie wodnoprawne na przebudowę
ujęcia i pobór wody w ramach przygotowywanej modernizacji SUW Luboński i ujęcia wody
z potoku Lubońskiego ważne do połowy 2035r.;
 ujęcie „Raba” – uzyskane w dniu 05.01.2016r. nowe pozwolenie wodnoprawne ważne do
października 2035r.
b) dla zrzutu ścieków oczyszczonych oraz wód opadowych z terenu oczyszczalni ścieków:
 pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków oczyszczonych oraz wód opadowych z terenu
oczyszczalni do rzeki Raba ważne do końca czerwca 2025r.
c) emisja zanieczyszczeń do powietrza:
 w związku z prowadzoną działalnością spółka wprowadza do powietrza zanieczyszczenia
pochodzące z eksploatowanej kotłowni gazowej (na potrzeby własne), z uruchomionych
w 2016r. i eksploatowanych urządzeń klimatyzacyjnych oraz ze spalania paliw w silnikach
pojazdów i maszyn,
 wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza występująca w spółce nie wymaga formalnych
pozwoleń;
d) wytwarzanie odpadów:
 ze względu na ilość wytwarzanych odpadów w 2018 roku, spółka nie ma obowiązku
posiadania zezwolenia Starostwa Powiatowego na wytwarzanie, zbieranie, okresowe
magazynowanie, transport i odzysk odpadów.

Skutki finansowe korzystania ze środowiska


Opłaty z tytułu poboru wód powierzchniowych oraz odprowadzania ścieków oczyszczonych
i wód opadowych do odbiornika na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania spółka
wnosi w oparciu o jednostkowe stawki opłat określone przez obowiązujące przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. Spółka nie ma obowiązku wnoszenia opłaty
środowiskowej z tytułu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze względu na
niewielką kwotę będąca poniżej wskazanego w przepisach progu.

Kary za korzystanie ze środowiska


Za korzystanie ze środowiska naturalnego bez wymaganych zezwoleń lub z przekraczaniem
limitów określonych w posiadanych zezwoleniach obowiązujące przepisy przewidują sankcje,
w tym kary finansowe.
W roku obrotowym 2018 spółka korzystała ze środowiska jedynie w tym zakresie, w którym
posiadała ważne pozwolenia odpowiednich organów. Nie miały miejsca również jakiekolwiek
przekroczenia warunków zawartych w pozwoleniach. W związku z tym nie występowały kary
z tytułu korzystania ze środowiska.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 131


6. Rynek usług świadczonych przez spółkę

Charakter świadczonych usług


Spółka wykonuje zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rabka-Zdrój na
podstawie Decyzji Zarządu Miasta Rabka-Zdrój znak: IK 7030/D/1/2002 z dnia 16 sierpnia
2002r. pn.: „Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków”.
Obszar świadczenia usług jest ograniczony do terenów wyposażonych w rozdzielczą sieć
wodociągową oraz zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do tych sieci na
terenie Gminy Rabka-Zdrój.

Zmiany w rynku usług


Spółka nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość obszaru, na którym świadczy usługi,
ponieważ jest on ograniczony zasięgiem istniejących sieci i ich parametrów. Rozszerzanie
zasięgu terytorialnego wymaga rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w rejonach
dotychczas niewyposażonych w tego rodzaju infrastrukturę. Inwestycje takie są jednak
limitowane ilością i koncentracją nieruchomości możliwych do przyłączenia do nowo
budowanych sieci (współczynnik koncentracji obrazujący ekonomiczną efektywność
inwestycji) oraz zainteresowaniem potencjalnych odbiorców usług, a także – możliwościami
finansowymi Gminy lub spółki.
Ilość aktywnych odbiorców usług spółki oraz wielkość sprzedaży tych usług zależy od ilości
mieszkańców zamieszkujących na stałe w nieruchomościach przyłączonych do sieci, a także
od stopnia wykorzystania istniejących obiektów związanych z lecznictwem uzdrowiskowym,
ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i innych obiektów usługowych przyłączonych do
sieci. Wzrost ilości nieruchomości przyłączonych do sieci ale wyłączonych z użytkowania
przez ich posiadaczy skutkuje zmniejszeniem sprzedaży usług przy tych samych kosztach.

7. Sprzedaż usług

Pozyskiwanie nowych odbiorców usług


Jako dane okresu analizowanego w niniejszym sprawozdaniu przyjęto wielkości zamykające
rok 2008 do roku 2018.
Liczba przyłączy do sieci na koniec kolejnych lat kalendarzowych przedstawia się następująco:

Liczba przyłączy (szt.)


Rok
Wodociąg Kanalizacja
2008 1442 1499
2009 1464 1522
2010 1474 1534
2011 1490 1545
2012 1508 1562

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 132


2013 1516 1589
2014 1535 1607
2015 1584 1633
2016 1610 1658
2017 1626 1683
2018 1645 1825

Przyrost liczby przyłączy do sieci w latach 2008-2018


1850
1800
1750
1700
1650
szt.

1600 wodociąg
1550 kanalizacja
1500
1450
1400
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
rok

W okresie prezentowanym w niniejszym sprawozdaniu, tj. w latach 2008 – 2018


nastąpił sukcesywny przyrost liczby przyłączy wodociągowych o 14,1% i kanalizacyjnych
o 21,7% co wskazuje, że gospodarstwa domowe na terenie działalności przedsiębiorstwa
przyłączają się jednocześnie do sieci wodociągowej jak i kanalizacji sanitarnej. W 2018 roku
można zaobserwować wielką dynamikę wzrostu ilości przyłączy kanalizacyjnych wynikającą
ze zrealizowanych przez Gminę Rabka-Zdrój inwestycji dających możliwość przyłączenia się
mieszkańcom terenów poza aglomeracją. W działania mające na celu wykonanie przyłączy
bezpośrednio włączała się spółka realizując bardzo intensywnie usługi odpłatne.

Zbiorcze zestawienie wielkości sprzedaży usług

Woda Ścieki
Rok
[tys. m3/rok] [tys. m3/rok]
2008 476,3 539,9
2009 447,1 518,7
2010 407,1 487,5
2011 392,8 474,8
2012 389,1 466,3
2013 386,4 465,4
2014 371,2 458,0
2015 371,2 453,0
2016 372,1 447,9
2017 388,3 456,0
2018 406,7 466,9

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 133


Zbiorcze zestawienie wielkości sprzedaży wody w latach 2008-2018 wykazuje
odnotowany znaczny spadek ilości sprzedawanej wody od 2007 roku do 2014 roku w którym
nastąpiło zatrzymanie tendencji spadkowej, w latach 2015-2016 widać niewielki wzrost,
natomiast w roku 2017 i 2018 tendencja wzrostowa jest już wyraźna. Wynikało to głównie ze
specyficznych warunków klimatycznych i braku wystarczającej ilości wody dostępnej
w indywidualnych ujęciach. Natomiast w zakresie ilości odbieranych ścieków tendencja
spadkowa utrzymywała się w okresie 2008-2016, a w 2017 i 2018 można zaobserwować
sukcesywny i ustabilizowany wzrost.

Sprzedaż usług w latach 2008-2018


550
530
510
490
tys. m3/rok

470
450
woda
430
ścieki
410
390
370
350
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
rok

Zestawienie przychodów spółki


Przychody spółki pochodzą głównie z działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w coraz większym udziale z usług
odpłatnych. W porównaniu do roku 2017 widać wyraźny wzrost przychodów w roku 2018
z zakresu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków oraz prawie dwukrotny wzrost usług
odpłatnych co wynika z sytuacji na rynku lokalnym i jest wykorzystane przez spółkę.
Niewielki spadek sprzedaży jest natomiast w zakresie ścieków dowożonych co wynika ze
stopniowego zmniejszania ilości ścieków dowożonych przez ich kluczowego dostawcę.
Sprzedaż razem wzrosła o ponad 10% w stosunku do roku poprzedniego.

Wartość sprzedaży [zł] Wskaźnik


Lp. Wyszczególnienie
2017 2018 wzrostu

1. Sprzedaż wody 2 547 660,62 2 686 686,91


2. Odprowadzanie ścieków 3 349 247,29 3 697 333,71
3. Ścieki dowożone 482 702,65 410 835,85
4. Usługi odpłatne 271 798,19 532 151,20
Razem 6 651 408,75 7 327 007,67 10,16%

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 134


2686686,91
3697333,71
2018
410835,85
532151,2
Sprzedaż wody
Odprowadzanie ścieków
2547660,62
3349247,29 Ścieki dowożone
2017 482702,65
Usługi odpłatne
271798,19

0,00 1 000 000,002 000 000,00


3 000 000,00 4 000 000,00

Struktura przychodów w 2018 roku

Sprzedaż wody Odprowadzanie ścieków Ścieki dowożone Usługi odpłatne

Zestawienie przychodów z pozostałych usług odpłatnych realizowanych przez spółkę


Przychody spółki z usług odpłatnych to uzgodnienia dokumentacji, usługi WUKO, usługi
monterskie oraz usługi laboratoryjne. W Odniesieniu do roku poprzedniego widać wyraźny
wzrost na każdym z rodzajów działalności. Największy jednak można zaobserwować
w zakresie usług monterskich co wynikało z uwarunkowań na rynku lokalnym w roku 2018.

Przychody [ tys. zł]


Lp. Wyszczególnienie
2017 2018
Przychody z uzgodnienia
1. 3 910 4 600
dokumentacji
2. Przychody z usług WUKO 29 045 34 523
3. Przychody z usług monterskich 209 771 461 887
4. Przychody z usług laboratoryjnych 29 072 31 141
5. Razem przychody 271 798 532 151

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 135


500 000 461887,2
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000 209771
200 000
150 000
100 000
50 000 391029045 29072 34523
4600 31141
0
2017
2018
Uzgodnienie dokumentacji
Usługi WUKO
Usługi monterskie
Usługi laboratoryjne

Udział poszczególnych grup odbiorców w całości sprzedaży usług


Dla potrzeb statystycznych i możliwości analizowania struktury sprzedaży spółka prowadzi
ewidencję usług z podziałem na następujące grupy odbiorców: gospodarstwa domowe, służba
zdrowia, turystyka i wypoczynek, inne cele.

a) Usługi wodociągowe
W kolejnych latach udział poszczególnych w/w grup odbiorców usług w całości sprzedaży
przedstawiał się następująco:

Sprzedaż wody wg grup odbiorców [tys. m3/rok]


Rok
Gosp. dom. Służba zdr. Turystyka Inne cele
2008 203,3 147,1 60,1 65,8
2009 201,9 127,5 53,9 64,3
2010 194,5 102,9 42,9 65,7
2011 187,2 99,7 39,8 66,1
2012 182,5 101,3 38,3 67,2
2013 175,3 103,3 42,4 65,6
2014 174,0 93,0 43,1 61,1
2015 177,4 91,0 36,7 66,1
2016 176,7 92,4 33,6 69,4
2017 178,6 91,1 34,1 67,8
2018 195,8 84,5 35,9 90,4

W zakresie sprzedaży wody w poszczególnych grupach odbiorców można zaobserwować


wyraźny wzrost sprzedaży w gospodarstwach domowych, wynikający poniekąd z warunków
pogodowych oraz efektów suszy hydrogeologicznej w terenie. Wzrost sprzedaży na inne cele
wynika bezpośrednio zaś ze zwiększonej sprzedaży wody z hydrantu obok SUW Poniczanka
na potrzeby mieszkańców dotkniętych brakiem wody oraz w przeważającym stopniu na

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 136


potrzeby budowy nowej Zakopianki. Niewielki wzrost występuje też w zakresie turystyki.
Natomiast grupa służby zdrowia niestety zamyka rok z wyraźnym spadkiem sprzedaży co
wprost wynika z najgorszej kondycji tego sektora od czasu kiedy prowadzone są statystyki
w rozbiciu na grupy odbiorców.
Sprzedaż wody wg grup odbiorców
250

200
tys. m3/rok

150
Gosp.dom.
Służba zdr.
100
Turystyka
Inne cele
50

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
rok

b) Usługi kanalizacyjne
W kolejnych latach udział poszczególnych w/w grup odbiorców usług w całości sprzedaży
przedstawiał się następująco:

Struktura odprowadzania ścieków [tys. m3/rok]


Rok
Gosp. dom. Służba zdr. Turystyka Inne cele
2008 230,2 143,4 55,2 111,1
2009 230,2 130,2 49,0 109,3
2010 223,7 105,7 42,9 115,2
2011 215,6 103,1 39,5 116,6
2012 210,0 104,6 36,7 115,0
2013 205,1 106,8 39,3 114,2
2014 206,1 95,9 42,2 113,5
2015 207,6 93,8 35,3 116,3
2016 208,1 92,2 30 117,6
2017 211,6 92,8 32,1 119,4
2018 231,2 86,7 38,0 112,3

W zakresie odbieranych ścieków wyraźne są wzrosty ilości dla grupy gospodarstw domowych
co wynika bezpośrednio z nowo wybudowanych przyłączy w miejscowościach Ponice oraz
Rdzawka. Wyraźny wzrost ilości ścieków występuje w również w grupie turystyka i wynika
on z podłączenia obiektów turystycznych w w/w miejscowościach do sieci kanalizacji
sanitarnej. Spadki w grupie służby zdrowia podobnie jak w zakresie sprzedaży wody wynikają
z najgorszej kondycji tego sektora od czasu kiedy prowadzone są statystyki w rozbiciu na

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 137


grupy odbiorców. Spadek w grupie inne cele wynika wprost ze spadków ilości ścieków
dowożonych na oczyszczalnię ścieków.

Odprowadzanie ścieków wg grup odbiorców


250

200

150
tys. m3/rok

Gosp.dom.
Służba zdr.
100
Turystyka
Inne cele
50

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
rok

Ściąganie należności
Zasady rozliczania usług
Usługi świadczone przez spółkę mają charakter usług ciągłych. Rozliczanie z odbiorcami
usług prowadzone jest w cyklach dwumiesięcznych dla odbiorców zaliczanych do grupy
„gospodarstwa domowe” oraz w cyklach miesięcznych dla odbiorców z pozostałych grup.
Stosowane są również sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe, ale wyłącznie dla obiektów
używanych sezonowo lub będących w budowie. Faktyczny okres rozliczeniowy dla każdego
odbiorcy ustalany jest w umowie. Faktury wystawiane są na koniec okresu rozliczeniowego,
tj. po faktycznym spełnieniu usługi.

a) Postępowania windykacyjne
Aby nie dopuścić do narastania zaległości płatniczych odbiorców usług spółka na bieżąco
śledzi zaległości płatnicze odbiorców, analizuje przyczyny ich wystąpienia i podejmuje
działania odpowiednie do sytuacji rozpoczynając od wysyłania wezwań do zapłaty.
W przypadkach, gdy trudności płatnicze odbiorcy są zdarzeniem jednostkowym, zaległości są
regulowane z niedużym opóźnieniem lub zawierane są ugody płatnicze. W sytuacjach, gdy
zaległości w regulowaniu należności utrzymują się dłużej lub są znaczące, prowadzone są
następujące etapy i tryby postępowań:
 bez zbędnej zwłoki doręczane są dłużnikom wezwania do zapłaty;
 dane tzw. „trudnych dłużników” przekazywane są do Krajowego Rejestru Długów;
 wdrażana jest procedura zaprzestania świadczenia usług przewidziana przez ustawę
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 sprawa kierowana jest na drogę sądową, a następnie do egzekucji komorniczej.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 138


Należności wg
Należności wg ksiąg Odpis aktualizujący
bilansu
1 507 882,97 zł 489 477,90 zł 1 018 405,07 zł

Zgodnie ze swoja polityką spółka na należności powyżej roku dokonała 100% odpisu
aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów
operacyjnych. Odpowiednio część uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa
wartość pozostałych przychodów operacyjnych.

8. Zdarzenia wpływające na sytuację finansową spółki

Zmiana tendencji wielkości sprzedaży usług


Corocznie liczba odbiorców usług spółki wzrasta w związku z budową nowych przyłączy do
sieci. W ostatnich latach wśród odbiorców usług spółki wzrasta ilość jednorodzinnych
budynków mieszkalnych i mieszkań w budynkach wielolokalowych wykorzystywanych
jedynie sezonowo, należących do osób na stałe zamieszkujących w innych miejscowościach.
Ponadto – najczęściej z powodów związanych z zatrudnieniem – trudna do oszacowania ale
znacząca jest liczba mieszkańców Rabki-Zdroju przez większość czasu w roku
przebywających poza domem.

Charakter kosztów świadczonych usług


Podstawowe źródło przychodów spółki to sprzedaż usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Poważna część kosztów działalności w tym
zakresie ma charakter stały i nie zależy wprost od ilości sprzedanej wody i/lub przejętych
ścieków. Wynika to z konieczności zapewnienia obsługi urządzeń technologicznych
pracujących w ruchu ciągłym, stałego utrzymania sieci w gotowości do świadczenia usług,
ponoszenia kosztów związanych z posiadanym majątkiem itp.

Z opisanych powyżej powodów ilość sprzedanej wody i przejętych ścieków ma decydujący


wpływ na koszt jednostkowy produkcji i rozprowadzania wody oraz przejęcia i oczyszczenia
ścieków, a więc na jednostkowe ceny usług świadczonych przez spółkę.

Ryzyka związana z prowadzeniem dzielności


Ryzyka związane z prowadzeniem działalności można podzielić na dwie grupy. Pierwsza
z nich to ryzyka wewnętrzne przedsiębiorstwa, do nich zaliczyć można przede wszystkim zły
stan techniczny obiektów, duży stopień wyeksploatowania części urządzeń, a w związku
z tym konieczność wydatkowania środków finansowych na utrzymanie majątku spółki
w należytym stanie. Ponadto należy zauważyć że kadra spółki w strukturze wiekowej
przesuwa się znacznie ku górnej granicy kiedy osiągany jest wiek emerytalny. Natomiast
ryzyka zewnętrzne to przede wszystkim kondycja kluczowych odbiorców spółki tj. branży
uzdrowiskowej. Spółka podlega też stosowny regulacjom prawnym, które w ostatnim roku
uległy radykalnym zmianom, a w kolejnych latach planowane są następne co nie sprzyja

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 139


dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorstwa. Ponadto występują czynniki zewnętrzne takie jak
anomalia pogodowe, możliwość wystąpienia skażenia środowiska, próby aktów
terrorystycznych na obiekty spółki oraz podobnych zdarzeń na które spółka przygotowuje się
w ramach swojej działalności.

Kluczowi odbiorcy usług


Kluczowymi odbiorcami usług spółki są w większości podmioty zaliczane do szeroko
rozumianego sektora lecznictwa oraz usług turystyczno-wypoczynkowych. Z przyczyn
niezależnych od działań spółki od dłuższego już czasu na terenie miasta następuje
ograniczanie ilości czynnych obiektów sanatoryjno-leczniczych, a poza tym podmioty
świadczące usługi w tym zakresie miewają przejściowe trudności płatnicze. Ponadto duże
obiekty wypoczynkowe na terenie miasta są w dużej części nieczynne, co ma znaczący wpływ
na wielkość sprzedaży usług spółki.

Zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań przez kluczowych odbiorców usług,


a także okresowe wyłączanie z eksploatacji części ich obiektów w trakcie roku obrotowego
utrudnia planowanie finansowe w spółce, a niekiedy uniemożliwia uzyskanie planowanych
przychodów.

Trudności płatnicze osób fizycznych – odbiorców usług


Wzrost cen usług świadczonych przez spółkę skutkuje tym, że koszt mediów w budżetach
domowych odbiorców usług jest coraz poważniejszą pozycją. Z tego powodu odbiorcy usług
dążą do minimalizacji rachunków poprzez ograniczanie zużycia wody i/lub odprowadzania
ścieków. Część z nich również coraz częściej opóźnia regulowanie zobowiązań pieniężnych
wobec spółki.

9. Podsumowanie działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej w roku 2018

Informacje ogólne
Na koniec 2018 r. w eksploatacji Spółki było 49,9 km sieci wodociągowej oraz 53,2 km sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rabka-Zdrój. Do sieci wodociągowej przyłączone
były 1645 obiektów, natomiast do sieci kanalizacji sanitarnej – 1825 obiektów (budynki
mieszkalne jednorodzinne oraz wielolokalowe, budynki usługowe, sanatoryjne,
wypoczynkowe oraz inne nieruchomości).

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 140


1. Zrealizowane zadania inwestycyjne:

Nakłady
Lp Opis
[zł]
Modernizacja systemu wodociągowego
1 SUW Poniczanka oraz ujęcie wody Poniczanka – modernizacja obiektów i urządzeń 21 788,57
technolog.
2 Ujęcie wody Raba – modernizacja obiektu 3 114,48
3 Modernizacja SUW Luboński – urządzenia 60 406,16
4 Budowa sieci wodociągowej w miejsce technicznie zużytych 54 177,78
5 Zakup urządzeń montowanych na sieci 184 936,35

Razem – system wodociągowy 324 423,34


Modernizacja systemu kanalizacyjnego
6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 63 093,32
7 Oczyszczalnia ścieków – zakup i montaż urządzeń technologicznych 55 830,21
8 Zakup urządzeń 8 970,00

Razem – system kanalizacyjny 127 893,53


Odtwarzanie i uzupełnianie innych środków trwałych (obiektów, pojazdów, maszyn i urządzeń)
9 Modernizacja budynku magazynowego przy ul. Podhalańskiej 4 431,79
10 Pozostałe: zakup urządzeń i maszyn 251 917,99

Razem – odtwarzanie i uzupełnianie innych środków trwałych 256 349,78


Łącznie – zakup lub wytworzenie środków trwałych 708 666,65

Jak wykazano w zamieszczonej powyżej tabeli, środki finansowe przeznaczone na zadania


inwestycyjne w roku 2018 w kwocie 708 tys. zł, pochodziły z odpisów amortyzacyjnych.
2. Ważniejsze działania modernizacyjne, remontowe i eksploatacyjne w wariancie
porównawczym:

Wartość w 2017 r. Wartość w 2018 r.


Lp. Opis
[tys. zł] [tys. zł]

1 Uzdatnianie wody T-UW 52,0 68,0

2 Oczyszczanie ścieków T-OS 62,9 151,1

3 Eksploatacja sieci T-ES 216,2 161,2

4 Łącznie 331,1 380,3

Remonty i inne przedsięwzięcia eksploatacyjne – zgodnie z zasadami rachunkowości – są


zaliczane (jednorazowo lub jako rozłożone w czasie) do bieżących kosztów działalności.
Działania remontowe mają jednak znaczący wpływ na warunki prowadzenia działalności oraz
na utrzymanie dobrego stanu obiektów i urządzeń. W stosunku do roku 2017 wzrost wartości

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 141


remontów w 2018 roku wynikał wprost ze złego stanu technicznego obiektów, które wymagały
już od dłuższego czasu działań w tym zakresie.

10. Działania planowane na rok 2019

Informacje ogólne
Zgodnie z aktualnym „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022” w roku 2019 Spółka winna realizować
inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne w zakresie posiadanych urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych. Środki finansowe na planowane przedsięwzięcia
inwestycyjne będą pochodzić z odpisów amortyzacyjnych dla roku 2019.

Przewidywane środki finansowe na cele inwestycyjne:

Lp Źródło pochodzenia Wartość [tyś. zł]


1 Prognozowane odpisy amortyzacyjne przewidziane do wykorzystania na inwestycje 765,0
w roku 2019

Planowane zadania inwestycyjne:

Nr Nazwa zadania Nakłady (zł)


1. Urządzenia wodociągowe
1.1. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne sieci wodociągowej wraz z obiektami 75 000
1.1.1. Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Cichej w Rabce-Zdroju 50 000
1.1.2. Przebudowa rurociągu wody surowej z ujęcia w Rabie Wyżnej do SUW Poniczanka 10 000
1.1.3. Wyposażenie zestawów hydroforowych w urządzenia monitorujące 15 000
1.2. Modernizacja ujęcia i SUW "Luboński" 50 000
1.2.1 Przebudowa ujęcia „Luboński” 50 000
2. Urządzenia kanalizacyjne
2.1. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami 140 000
2.1.1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cichej w Rabce-Zdroju 30 000
2.1.2. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej powyżej Kościoła 50 000
w Ponicach
2.1.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju 60 000
2.2. Modernizacja oczyszczalni ścieków 400 000
2.2.1. Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków 400 000
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
3.1. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody 100 000
3.1.1. Budowa systemu redukcji ciśnienia w sieci wodociągowej 100 000
Suma 765 000

W związku z tym, że w 2018 roku zrealizowane zostały zadania przebudowy sieci


wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Cichej w Rabce-Zdroju, planuje się w roku
2019 środki te wykorzystać na zwiększenie zadania pn. przebudowa części biologicznej
oczyszczalni ścieków. Przesunięcie to będzie konieczne z uwagi na planowany do wykonania
zakres oraz aktualne ceny na rynku budowalnym.

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 142


11. Wynik finansowy roku 2018

Podsumowanie wyniku finansowego roku 2018


Ogólne informacje o wyniku finansowym
Pełne informacje o wynikach finansowych uzyskanych przez spółkę w roku 2018 zostały
przedstawione w “Rocznym sprawozdaniu finansowym”, które wykazało:
 sumę przychodów w kwocie: 7 445 872,82 zł;
 sumę kosztów w kwocie: 7 359 460,16 zł;
 wynik finansowy brutto w kwocie: + 88 109,08 zł;
 wynik finansowy netto w kwocie: + 50 438,08 zł.
Informacja dodatkowa, będąca integralną częścią „Rocznego sprawozdania finansowego”,
wyjaśnia szczegółowo poszczególne pozycje wymienione powyżej oraz zawiera wyniki
działalności w ujęciu porównawczym.
a) Ocena wyniku finansowego
Porównując wyniki finansowe z ostatnich lat działalności należy stwierdzić, że pomimo
trudnych warunków zewnętrznych sytuacja finansowa spółki jest stabilna.
b) Ryzyko finansowe
W trakcie roku obrotowego 2018 spółka nie korzystała z kredytów i pożyczek oraz nie
udzieliła żadnych gwarancji bądź poręczeń, a także nie posiada zobowiązań
długoterminowych. W związku z tym ryzyko finansowe praktycznie nie istnieje. Potwierdza
to również sprawozdanie finansowe.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy


https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,1560473,uchwala-nr-iii1718-rady-miejskiej-w-rabce-
zdroju-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-wieloletn.html

2. Wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej


https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,1585958,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-
rabka-zdroj-za-2018-r.html

Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018 Strona 143

Похожие интересы