You are on page 1of 23

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului Acordului adițional la contractul de


parteneriat public-privat pentru proiectarea și construcția
arenei polivalente de interes național
---------------------------------------------------------------------
În temeiul art.11 lit. e) din Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-
privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art. 605),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă proiectul Acordului adițional la contractul de parteneriat public-
privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național și anexa la
acesta, în condițiile negociate de către părți (se anexează).
2. Se împuternicește doamna Monica Babuc, ministru al educației, culturii și
cercetării, în calitate de partener public, să semneze Acordul adițional la contractul de
parteneriat public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes
național cu partenerul privat și să asigure în continuare monitorizarea executării
obligațiilor contractuale prin intermediul Comisiei de monitorizare a parteneriatului
instituite în acest scop.
3. Se împuternicește domnul Ion Chicu, ministru al finanțelor, să contrasemneze
Acordul adițional la contractului de parteneriat public-privat pentru proiectarea și
construcția arenei polivalente de interes național cu partenerul privat.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul educației,
culturii și cercetării Monica Babuc

Ministrul finanţelor Ion Chicu

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
3

Aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.

Versiunea română
English version

ADDITIONAL AGREEMENT ACORD ADIȚIONAL


la
To
CONTRACTUL DE
PUBLIC-PRIVATE PARTENERIAT
PARTNERSHIP AGREEMENT PUBLIC-PRIVAT

pentru proiectarea și construcția arenei


for the design and construction of the multipurpose
polivalente de interes național
arena of national interest No. 01/PPP/AN/18,
Nr. 01/PPP/AN/18, semnat la data
signed on August 24th, 2018
24 august 2018
concluded between încheiat între
THE MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII
RESEARCH OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII
MOLDOVA
(“Public Partner”) („Partener Public”)
şi
and
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITED LIABILITY COMPANY
LIMITATĂ
‘ARENA NAȚIONALĂ’
‘ARENA NAȚIONALĂ’
(“Public Implementation Company”)
(„Compania Publică de Implementare”)
and
şi
THE MINISTRY OF FINANCE MINISTERUL FINANŢELOR
OF THE REPUBLICOF MOLDOVA AL REPUBLICII MOLDOVA
(“MoF”) („MF”)

and şi

SUMMA TURİZM YATIRIMCILIĞI ANONİM SUMMA TURİZM YATIRIMCILIĞI


ŞİRKETİ ANONİM ŞİRKETİ

(„Partener Privat”)
(“Private Partner”)
și
and SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ
LIMITED LIABILITY COMPANY ‘SAM INVESTMENT COMPANY’
‘SAM INVESTMENT COMPANY’ („Compania Privată de Implementare”)

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
4

(“Private Implementation Company”) datat


Definițiile utilizate în Contractul de
The definitions used in the Public-Private parteneriat public-privat pentru
Partnership Agreement for the design and proiectarea și construcția arenei
construction of the multipurpose arena of national
polivalente de interes național
interest No. 01/PPP/AN/18, signed on August 24th,
Nr. 01/PPP/AN/18 din 24 august 2018
2018 (hereinafter referred to as the Contract) have
the same meaning for this Additional Agreement
(în continuare – Contract) au același
(hereinafter referred to as the Agreement), with the sens pentru prezentul Acord Adițional (în
exceptions provided for in this Agreement. continuare – Acord), cu excepțiile
prevăzute în prezentul Acord.

This Agreement is concluded on ______ Prezentul Acord este încheiat la ______


_______________ 2019 în scopul ajustării
_______________ 2019 for the purpose of
prevederilor Contractului la circumstanțele
adjusting the provisions of the Contract to the legal
de drept și de fapt apărute pe parcursul
and factual circumstances arising during the
executării lucrărilor în baza Contractului,
execution of the Works under the Contract între:
between:

(1) the Ministry of Education, Culture and (1) Ministerul Educaţiei, Culturii şi
Research of the Republic of Moldova, based in Cercetării al Republicii Moldova, cu
the Republic of Moldova, mun. Chisinau, Piata sediul în Republica Moldova,
Marii Adunari Nationale 1, MD-2033, phone: mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări
(+373) 22 227 620, fax: (+ 373 22) 232388, acting Naţionale, 1, MD-2033, telefon: (+ 373)
based on the Government Decision No. 691/2017 22 227 620, fax: (+ 373 22) 232 388,
on the organization and functioning of the Ministry care acţionează în baza Hotărîrii
of Education, Culture and Research represented by Guvernului nr. 691/2017 cu privire la
Ms. Monica BABUC – minister, (“Public organizarea şi funcţionarea Ministerului
Partner”), and Educaţiei, Culturii şi Cercetării,
reprezentat de dna Monica BABUC –
ministru („Partener Public”), și

(2) Societatea cu Răspundere Limitată


(2) Limited Liability Company ‘Arena Națională’,
‘Arena Națională’, cu sediul în
based in the Republic of Moldova, mun. Chişinau,
Republica Moldova, mun. Chişinău, str.
str. Alexandr Puskin 24, registered at the State
Alexandr Pușkin, 24, înregistrată la
Registration Chamber, No. 386005 of 30.05.2018
Camera Înregistrării de Stat, nr. 386005
represented by Mr. Radu LUPAN, Director
din data de 30.05.2018, reprezentată de
(“Public Implementation Company”), and
dl Radu LUPAN, director („Compania
Publică de Implementare”), și

(3) the Ministry of Finance of the Republic of (3) Ministerul Finanţelor al Republicii
Moldova, based in the Republic of Moldova, Mun. Moldova, cu sediul în Republica
Chişinau, str. Constantin Tanase 7, MD-2005, Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin
phone: (+ 373) 22 262 523,fax: (+373) 22 262 517, Tănase, 7, MD-2005, telefon: (+ 373) 22
acting based on the Government Decision No. 262 523, fax: (+373) 22 262 517, care
696/2017 on the organization and functioning of acţionează în baza Hotărîrii Guvernului
the Ministry of Finance represented by Mr. Ion nr. 696/2017 cu privire la organizarea şi

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
5

CHICU – minister, according to Government funcţionarea Ministerului Finanţelor,


Decision No. 407/2018 being the counter-signatory reprezentat de dl Ion CHICU – ministru,
in this PPPA (the “MoF”), on the one hand, and potrivit Hotărîrii Guvernului
nr. 407/2018 cu privire la aprobarea
obiectivelor şi condiţiilor parteneriatului
public-privat pentru proiectarea şi
construcţia arenei polivalente de interes
naţional, precum şi a cerinţelor generale
la selectarea partenerului privat fiind
contrasemnatar al prezentului Acord
(„MF”), pe de o parte, și

(4) Summa Turizm Yatırımcılığı Anonim Şirketi, (4) Summa Turizm Yatırımcılığı Anonim
based in the Republic of Turkey, Istanbul, Huzur Şirketi, cu sediul în Republica Turcia,
Mah., Fazıl Kaftanoğlu Cad., No:3, Summa Plaza, Istanbul, Huzur Mah., Fazıl Kaftanoğlu
located at 34396 Sarıyer, phone: (+90) Cad., No:3, Summa Plaza, cu sediul la
2122903070,fax:(+90) 2122903077, registered to 34396 Sarıyer, telefon: (+90)
Ankara Trade Registry with registry number of 2122903070, fax: (+90) 2122903077,
75094, represented by Mr. Okan SARGIN– înregistrat la Registrul de Comerț de la
director (“Private Partner”), and Ankara cu numărul de înregistrare
75094, reprezentat de dl Okan SARGIN
– director („Partener Privat”), și

(5) Societatea cu Răspundere Limitată


(5) Limited Liability Company ‘SAM ‘SAM Investment Company’, cu
Investment Company’, based in the Republic of sediul în Republica Moldova, mun.
Moldova, mun. Chisinau, MD-2012, str. Sfatul Ţării, Chișinău, str. Sfatul Țării, 23, MD-2012,
23, phone:(+373) 22200799,fax: (+373) 22235383, with telefon (+373) 22 200 799; Fax: (+373)
fiscal no. 1018600036052, represented by Mr. Atilla 22 235 383, cu numărul fiscal
SANCI – director (“Private 1018600036052, reprezentat de dl Atilla
ImplementationCompany”), on the other hand, SANCI – director („Compania Privată
de Implementare”), pe de altă parte,

each a “Party” and together the “Parties”. fiecare individual numit „Parte” şi
împreună „Părţi”.

GIVEN THAT:
AVÎND ÎN VEDERE CĂ:

A. For commissioning of the multi-purpose A. Pentru darea în exploatare a


arena of national interest, it must be arenei polivalente de interes
connected to all the municipal utility național, aceasta trebuie să fie
conectată la toate rețelele
networks necessary for its normal operation; edilitare necesare pentru
operarea normală a acesteia;
B. In accordance with the provisions of the
Contract, the Private Partner has the B. În corespundere cu prevederile
obligation to design, build and arrange all Contractului, Partenerul Privat
are obligația de a proiecta,
utility networks only within the 10 ha land
construi și amenaja toate rețelele
area, intended for the construction of the edilitare doar în perimetrul
multi-purpose arena of national interest; terenului de 10 ha, destinat
pentru construcția arenei
polivalente de interes național;
Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
6

C. Partenerul Public nu are


C. The Public Partner does not have the
resursele necesare disponibile
necessary resources available to design, build pentru a proiecta, construi și
and arrange the multi-purpose arena, water amenaja, de sine stătător și pînă
and sewerage networks outside the 10 ha la darea în exploatare a arenei
land, intended for the construction of the polivalente, rețelele de apă și
multi-purpose arena of national interest, and canalizare din afara terenului de
their connection to the water and sewerage 10 ha, destinat pentru construcția
arenei polivalente de interes
networks built by the Private Partner;
național, precum și conectarea
acestora la rețelele de apă și
canalizare construite de către
Partenerul Privat;

D. SA „Apă-Canal Chișinău”, prin


D. SA „Apă-Canal Chișinău”, in letter no. 01- scrisoarea nr. 01-761 din
761 dated on 4th of April, 2019 declared that 10 aprilie 2019 a menționat că nu
they are not entitled and lack the necessary dispune de împuternicirile și nici
resources for the design, construction and de resursele necesare pentru
arrangement of the water and sewerage proiectarea, construcția și
networks outside the 10 ha land, intended for amenajarea rețelei de apă și
canalizare din afara terenului de
the construction of the multi-purpose arena 10 ha, destinat pentru construcția
of national interest. arenei polivalente de interes
național.
E. The Government Decision no. ____ on the
approval of the draft Agreement for the E. A fost adoptată Hotărîrea
Guvernului nr. ____ cu privire la
modification of the Public-Private
aprobarea proiectului Acordului
Partnership Agreement for the design and adițional la contractul de
construction of the multipurpose arena of parteneriat public-privat pentru
national interest was adopted, proiectarea și construcția arenei
polivalente de interes național,
The Parties have agreed by mutual agreement as Părțile au convenit, de comun acord, după
follows: cum urmează:

1. Partenerul Privat se obligă,


1. The Private Partner undertakes, in addition to adițional obligațiilor prevăzute în
the obligations laid down in the Contract, to Contract, să proiecteze, să
design, construct and arrange the water and construiască și să amenajeze
sewerage networks outside the 10 ha land and rețelele de apă și canalizare în afara
connect them at its own expense, until the terenului de 10 ha și să le
commissioning of the multi-purpose arena of conecteze, pînă la darea în
national interest, to the water and sewage exploatare a arenei polivalente de
networks of the multi-purpose arena of national interes național, la rețelele de apă
interest, in accordance with the works and și canalizare ale arenei polivalente
expense estimates presented in Annex to this pe propria cheltuială, în
Agreement. corespundere cu devizele de lucrări
și cheltuieli din anexa la prezentul
2. In accordance with the additional works of the Acord.
Private Partner set out in point 1 of this
2. În corespundere cu lucrările
Agreement and respectively the increase of the
adiționale ale Partenerului Privat

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
7

necessary investment to be made by the Private prevăzute în punctul 1 din


Partner in this regard, several provisions of the prezentul Acord și, respectiv,
Contract are amended as follows: mărirea investiției necesare a fi
efectuată de către Partenerul
Privat în acest sens, se modifică
mai multe prevederi din Contract
în felul următor:

1) In point 1, after the defitinion of "Construction 1) la punctul 1, după noțiunea


works", the definition of "External water and „Lucrări de construcție”, se introduce
sewerage networks" shall be inserted with the noțiunea „Rețele exterioare de apă și
following content: canalizare” cu următorul conținut:

„Rețele exterioare de apă și canalizare


"The external water and sewerage networks means a
înseamnă un sistem de alimentare cu apă,
water supply system designed as a circular system
proiectat ca un sistem circular, compus
consisting of 2 water supply networks (a 315 mm
din 2 reţele de apeduct (o reţea de apeduct
diameter aqueduct network and 650 meters long and an
cu diametrul de 315 mm şi lungimea de 650
aqueduct network with a diameter of 315 mm and length
de metri și o reţea de apeduct cu diametrul
of 1500 meters) and the water outlet system, which will
de 315 mm şi lungimea de 1500 de metri)
be designed with domestic sewage - fecaloide (different
și sistemul de evacuare a apelor, care va fi
diameters), including the connection of the sewer
prevăzut cu canalizare menajer -
collector with a diameter of 250 mm under pressure
fecaloidă (diametrele diferite), inclusiv
from Stauceni com., both networks being designed,
conectarea în această reţea a colectorului de
constructed and arranged from and connected to
canalizare cu diametrul 250 mm sub
appropiate off-site connection points of 10 hectares,
presiune de la com. Stăuceni, ambele
intended for the construction of the multi-purpose arena
sisteme fiind proiectate, construite și
of national interest, and also conccented to the points of
amenajate de la și conectate la punctele de
connection of the appropriate networs on the land
conexiune corespunzătoare din afara
intended for the construction of the multi-purpose arena
terenului de 10 ha, destinat pentru
of national interest.”;
construcția arenei polivalente, și pînă la
punctele de conexiune ale sistemelor
corespunzătoare de pe terenul destinat
construcției arenei polivalente.”;

2) punctul 3.1.1 se modifică și va avea


2) point 3.1.1 is amended and will have the
următorul conținut:
following content:
„3.1.1. Partenerul Privat va efectua
” 3.1.1. The Private Partner shall carry out the design, proiectarea, construirea, dotarea tehnică şi
construction, technical equipping and commissioning of darea în exploatare a arenei polivalente de
the multipurpose arena of national interest, including the interes naţional, inclusiv Lucrări de
Construction Works and the furniture supply, construcţie şi dotarea cu mobilier, instalarea
installation of accessories and equipment, landscape de accesorii şi echipamente, proiectare
design, roads, connection to utilities and other peisagistică, drumuri, conectarea la utilităţi
infrastructure activities, including the design, şi alte activităţi de infrastructură, inclusiv
construction, arragement of the External water and proiectarea, construirea, amenajarea
sewerage networks and their connection to the Rețelelor exterioare de apă și canalizare
appropriate municipal utilities networks of the multi- și conectarea acestora la rețelele edilitare
purpose arena, in accordance with the provisions of the corespunzătoare ale arenei polivalente, în

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
8

execution project, with the execution details, as well as conformitate cu prevederile proiectului de
technical norms, standards and prescriptions in force in execuție, cu detalii de executare, precum şi
the Republic of Moldova (the "Investment") in cu norme, standarde şi prevederi tehnice în
accordance with this PPPA.”; vigoare în Republica Moldova
(„Investiție”) în conformitate cu prezentul
CPPP.”;
3) punctul 3.3.1 se modifică și va avea
3) Point 3.3.1 is amended and will have the
următorul conținut:
following content:
„3.3.1. Partenerul Privat va efectua lucrări
” 3.3.1. The Private Partner shall conduct the design
de proiectare şi lucrări de construcţie ale
works and the construction works of the multipurpose
arenei polivalente de interes naţional,
arena of national interest, including the Construction
inclusiv Lucrări de construcţie şi dotarea cu
Works and the furniture supply, installation of
mobilier, instalarea de accesorii şi
accessories and equipment, landscape design, roads,
echipamente, proiectare peisagistică,
connection to utilities and other infrastructure activities,
drumuri, conectarea la utilităţi şi alte
including the design, construction, arragement of the
activităţi de infrastructură, inclusiv
External water and sewerage networks and their
proiectarea, construirea, amenajarea
connection to the appropriate municipal utilities
Rețelelor exterioare de apă și canalizare
networks of the multi-purpose arena, in accordance
și conectarea acestora la rețelele edilitare
with the provisions of the execution project, with the
corespunzătoare ale arenei polivalente în
execution details, as well as technical norms, standards
conformitate cu prevederile proiectului de
and prescriptions in force in the Republic of Moldova in
execuție, cu detalii de executare, precum şi
accordance with:
cu norme, standarde şi prevederi tehnice în
vigoare în Republica Moldova şi în
(i) The Designs;
conformitate cu:
(ii) the laws of the Republic of Moldova
(i) documentația de proiect;
applicable Construction Works (currently
being the laws referred to in Annex A) (the (ii) legislaţia Republicii Moldova
"Applicable Moldovan Building Laws"); aplicabilă executării Lucrărilor de
and construcţie (în prezent, legislaţia
menţionată în Anexa A) („Legislaţia
(iii) the principles of Good Industry Practices.”
aplicabilă din domeniul
construcţiilor a Republicii
4) In point 6.1. the text "EUR 43,000,000.00" Moldova”); şi
is replaced by "EUR 44,529,753.00";
(iii) principiile Bunelor practici din
5) Annex C will have the following content: industrie.”;

”Annex C 4) la punctul 6.1, textul


„43,000,000,00 EUR” se substituie cu textul
Reimbursement of Investment Schedule „44,529,753,00 EUR”;

5) Anexa C la Contract va avea


următorul conţinut:
„Anexa C

Graficul Rambursării Investiţiei

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
9

Investment Rambursarea
Duration Amount (euro) Durata Suma (euro)
Reimbursement Investiţiei

During the construction (12 months) În timpul perioadei de construire (12 luni)

From the De la începutul


beginning of the perioadei de
construction period construire pînă
Month 0 – 6 5,000,000.00 5,000,000.00
to the 6th month of în luna a 6-a de
Lunile 0
construction construire
–6

From the 6th Din luna a 6-a


month of de construire
construction to the Month 6 – 12 5,000,000.00 pînă în luna a 5,000,000.00
12th month of 12-a de
construction Lunile 6
construire
– 12
After the construction period (after month 12)
După perioada de construire (după a 12-a
Month 12 – 18 1,589,614.00 lună)
Year 1
Month 18 – 24 1,587,918.00 Anul 1 Lunile 12 – 1,589,614.00
18
Month 24 – 30 1,585,778.00
Year 2 Lunile 18 – 1,587,918.00
Month 30 – 36 1,584,061.00 24

Month 36 – 42 1,581,943.00 Anul 2 Lunile 24 – 1,585,778.00


Year 3
30
Month 42 – 48 1,580,204.00
Lunile 30 – 1,584,061.00
Month 48 – 54 1,578,107.00
36
Year 4
Month 54 – 60 1,576,347.00
Anul 3 Lunile 36 – 1,581,943.00
Month 60 – 66 1,574,271.00 42
Year 5
Month 66 – 72 1,572,490.00 Lunile 42 – 1,580,204.00
48
Month 72 – 78 1,570,435.00
Year 6 Anul 4 Lunile 48 – 1,578,107.00
Month 78 – 84 1,568,633.00 54

Month 84 – 90 1,566,599.00 Lunile 54 – 1,576,347.00


Year 7 60
Month 90 – 96 1,564,776.00
Anul 5 Lunile 60 – 1,574,271.00
Month 96 – 102 1,562,764.00 66
Year 8
Month 102 – 108 1,560,919.00 Lunile 66 – 1,572,490.00
72
Month 108 – 114 1,558,928.00
Year 9 Anul 6 Lunile 72 – 1,570,435.00
Month 114 – 120 1,557,063.00
78
Month 120 – 126 1,555,092.00
Lunile 78 – 1,568,633.00
Year 10
Month 126 – 132 1,553,206.00 84

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
10

Month 132 – 138 1,551,256.00 Anul 7 Lunile 84 – 1,566,599.00


Year 11 90
Month 138 – 144 1,549,349.00
Lunile 90 – 1,564,776.00
96

TOTAL CONTRACT – 12 years 44,529,753.00 Anul 8 Lunile 96 – 1,562,764.00


102

Lunile 102 – 1,560,919.00


3. The provisions of the Agreement are an integral 108
part of the Contract and are applicable from the
date of signature by the parties. Anul 9 Lunile 108 – 1,558,928.00
114
4. This Agreement shall be executed in 6 (six)
copies (1 (one) for each of the parties of this Lunile 114 – 1,557,063.00
Agreement and one for the Public Property 120
Agency).
Anul 10 Lunile 120 – 1,555,092.00
126

Lunile 126 – 1,553,206.00


132

Anul 11 Lunile 132 – 1,551,256.00


138

Lunile 138 – 1,549,349.00


144

TOTAL CONTRACT – 44,529,753.00


12 ani

3. Prevederile Acordului fac parte


integrantă din Contract și se aplică
de la data semnării de către părți.
4. Prezentul Acord va fi perfectat în 6
(șase) copii (cîte 1 (una) pentru
fiecare Parte a prezentului Acord și
1 (una) pentru Agenția Proprietății
Publice a Republicii Moldova).
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR/ SIGNATURES OF THE PARTIES

The Ministry of Education, Culture an Research of SUMMA TURİZM YATIRIMCILIĞI


the Republic of Moldova/ Ministerul Educației, ANONİM ŞİRKETİ/ SUMMA TURİZM
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova YATIRIMCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Prin/ By Monica BABUC Prin/ By Atilla SANCI

_____________________________________ __________________________________

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
11

Limited Liability Company ‘Arena Națională’/ Limited Liability Company ‘SAM


Societatea cu Răspundere Limitată ‘Arena Investment Company’/ Societatea cu
Națională’ Răspundere Limitată ‘SAM Investment
Company’
Prin/ By Radu LUPAN
Prin/ By Atilla SANCI

_______________________________________
___________________________________

COUNTER-SIGNED/ CONTRASEMNAT

The Ministry of Finance of the Republic of Moldova/


Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

Prin/ By Ion CHICU

______________________________________________

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
12

Anexă (Versiunea română)

Reţele exterioare de apă şi canalizare pentru obiectul „Chişinău


Arena Polivalentă”, com. Stăuceni, mun. Chișinău

Deviz general

Compartimentul I – Apeduct D = 315 mm, L= 650 m


Nr. Denumirea lucrărilor Unitatea de Cantitatea Costuri estimative,
crt. măsură estimată în Euro
conformitate pentru 1 total
cu Avizele de unitate
racordare
1 2 3 4 5 6
1. Poziţionarea reţelei de M 650 222, 23 144 449, 50
apeduct, diametrul 315
mm, pn 10 PE, inclusiv:
- săpătura pămîntului,
categorie 2, în tranșeul cu
suprafeţe intersectate;
- defrişarea arborilor;
- compactarea părţii de jos a
șanțului pentru poziţionarea
apeductului;
- montarea căminelor din
beton armat;
- efectuarea stratului de
suport din nisip;
- poziționarea ţevii D 315
mm PE pentru apeduct;
- efectuarea sprijinelor din
beton;
- montarea vanelor şi
supapelor de reglare;
- umplutura cu pămînt a
şanţului, compactarea
pămîntului;
- procurarea şi sădirea
arborilor
2. Montarea apeductului M 50 367, 82 18 391,00
D 315 mm prin metoda
străpungerii în manşon din
ţeavă de oţel cu D 630 mm,
inclusiv:
- forarea orizontală a
pămîntului pentru
poziţionarea manşonului cu
D 630 mm;
- poziţionarea manşonului
din ţeavă de oţel cu
D 630 mm;

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
13

1 2 3 4 5 6
- poziţionarea ţevilor
apeductului cu D 315 mm;
3. Documentaţia de execuţie Compl. 1 18 899,19 18 899,19
pentru efectuarea lucrărilor,
inclusiv:
- elaborarea documentaţiei
de proiect;
- verificarea şi coordonarea
documentaţiei de proiect;
- prospecţiuni topo-
geodezice la finalizarea
lucrărilor;
- transmiterea în
exploatare a apeductului
TOTAL COMPARTIMENTUL I 181 739, 69

Compartimentul II – Apeduct D=315 mm, L=1500 m


Nr. Denumirea lucrărilor Unitate de Cantitate Costuri estimative, Euro
crt. măsură estimată pentru unitatea total, Euro
conform de măsură
Avizului de
racordare
1 2 3 4 5 6
1. Poziţionarea ţevii de М apeduct 500 270, 75 135 375,00
apeduct cu D 315 mm,
pn 10 PE, în locurile
asfaltate, inclusiv:
- demolarea aşternutului
din asfalt al drumurilor
şi trotuarelor;
- transportarea deșeurilor
din asfalt şi pietriş
demolate;
- săpătura mecanizată a
pămîntului în şanţuri;
- săpătura manuală a
pămîntului;
- compactarea părţii de
jos a şanţului;
- amenajarea pernei din
nisip;
- montarea căminelor din
beton armat prefabricat;
- poziționarea ţevilor
apeductului;
- efectuarea sprijinelor
din beton;
- montarea vanelor şi
supapelor de reglare;
- umplerea șanțurilor cu
pămînt şi compactarea în
paralel a pămîntului;
- efectuarea

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
14

1 2 3 4 5 6
aşternuturilor din asfalt
în locurile demolate
2. Poziţionarea reţelei de М apeduct 950 222, 22 211 109,00
apeduct pe traseul din
zona cu arbori,
D 315 mm, pn 10 PE,
inclusiv:
- defrişarea arborilor;
- săpătura pămîntului,
categorie 2, în tranșeul
cu suprafeţe intersectate
şi plantate cu arbori;
- compactarea părţii de
jos a şanţului;
- montarea căminelor
din beton armat;
- efectuarea stratului de
suport din nisip;
- poziţionarea ţevilor D
315 mm PE pentru
apeduct;
- efectuarea sprijinelor
din beton;
- montarea vanelor şi
supapelor de reglare;
- umplutura cu pămînt a
şanţului şi compactarea
pămîntului;
- procurarea şi plantarea
arborilor
3. Montarea apeductului М apeduct 50 367,82 18 391,00
D 315 mm prin metoda
străpungerii în manşon
din ţeavă de oţel cu
D 630 mm, inclusiv:
- forarea orizontală a
pămîntului pentru
poziţionarea manşonului
cu D 630 mm;
- poziţionarea
manşonului din țeavă de
oţel cu D 630 mm;
- poziţionarea ţevii
apeductului cu D 315
mm
4. Documentaţia de Compl. 1 18 911,20 18 911,20
execuţie pentru
efectuarea lucrărilor,
inclusiv:
- elaborarea
documentaţiei de
proiect;
- verificarea şi
coordonarea
documentaţiei de
proiect;

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
15

1 2 3 4 5 6
- prospecţiuni topo-
geodezice la finalizarea
lucrărilor;
- transmiterea în
exploatare a apeductului
TOTAL COMPARTIMENTUL II 383 786,20

Compartimentul III – Rețea de canalizare menajer-fecaloidă. L= 2890 m

Nr. Denumirea lucrărilor Unitate de Cantitate în Costuri estimative, Euro


crt. măsură conformitate pentru unitatea total, Euro
cu avizele de măsură
1 2 3 4 5 6
Poziţionarea canalizării М lungime 800 163, 47 130 776,00
menajer- fecaloide, cu D canal
500 PP, corugată sn 8,
în locurile plantate cu
arbori şi suprafeţe de sol
cu cote variabile,
inclusiv:
- defrişarea arborilor şi
arbuştilor;
- săpătura mecanizată a
pămîntului de categoria
2 în şanţuri;
- compactarea părţii de
1. jos a şanţului;
- efectuarea pernei din
nisip;
- montarea căminelor de
vizitare din beton armat;
- poziţionarea ţevilor de
canalizare;
- testarea la etanșeitate;
- umplerea şanţurilor cu
pămînt şi compactarea în
paralel a pămîntului;
- evacuarea gunoiului
(buşteni, tulpini,
rămăşiţe de crengi)
2. Poziţionarea canalizării М lungime 1900 189,02 359 138,00
menajer- fecaloide cu canal
D 600 mm PP, corugată
sn 8, în locurile plantate
cu arbori şi suprafeţe de
sol cu cote variabile,
inclusiv:
- defrişarea arborilor şi
arbuştilor;
- săpătura mecanizată a
pămîntului de categoria
2 în şanţuri;

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
16

- compactarea părţii de
jos a şanţului;
- efectuarea pernei din
nisip;
- montarea căminelor de
vizitare din beton armat;
- poziţionarea ţevilor de
canalizare;
- testarea la etanșeitate;
- umplerea şanţurilor cu
pămînt şi compactarea
în paralel a pămîntului;
- evacuarea gunoiului
(buşteni, tulpini,
rămăşiţe de crengi)
3. Poziţionarea canalizării М lungime 100 260, 20 26 020,00
menajer - fecaloide cu canal
D 600 mm PP, corugată
sn 8, în locurile cu
suprafeţe asfaltate
(trotuare, drumuri),
inclusiv:
- demolarea suprafețelor
asfaltate;
- încărcarea şi
transportarea asfaltului
demolat la uzină pentru
prelucrare;
- săpătura mecanizată a
pămîntului de categoria
2 în şanţuri;
- compactarea părţii de
jos a şanţului;
- efectuarea pernei din
nisip;
- montarea căminelor de
vizitare din beton armat;
- poziţionarea ţevilor de
canalizare;
- testarea la etanșeitate;
- umplerea şanţurilor cu
pămînt şi compactarea
în paralel a pămîntului;
- asfaltarea suprafețelor
demolate;
- evacuarea gunoiului de
construcție

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
17

4. Poziţionarea canalizării M 50 521, 08 26 054,00


menajer -fecaloide cu D
500 PP, corugată sn 8, D
315 mm, prin metoda
străpungerii în manşon
din ţeavă de oţel cu
D 820 mm, inclusiv:
- forarea orizontală a
pămîntului pentru
poziţionarea manşonului
cu D 820 mm;
- poziţionarea
manşonului din ţeavă
de oţel cu D 820 mm;
- poziţionarea ţevii de
canalizare cu D 500 mm

5. Poziţionarea canalizării М 40 633,47 25 338.80


menajer- fecaloide
D 600 mm PP, corugată
sn 8, prin metoda
străpungerii în manşon
din ţeavă de oţel cu
D 1020 mm, inclusiv:
- forarea orizontală a
pămîntului pentru
poziţionarea manşonului
cu D 1020 mm;
- poziţionarea
manşonului din ţeavă
de oţel cu D 1020 mm;
- poziţionarea ţevii de
canalizare cu D 600
mm
6. Coordonarea cu Unităţi arbori 198 91,95 18 206, 10
Întreprinderea
municipală „SPAŢII
VERZI” a traseului
pentru reţeaua de
canalizare, defrişarea
arborilor şi arbuştilor,
procurarea şi sădirea
noilor arbori

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
18

7. Documentaţia de Compl. 1 18 941, 22 18 941,22


execuţie pentru
efectuarea lucrărilor,
inclusiv:
- elaborarea
documentaţiei de
proiect;
- verificarea şi
coordonarea
documentaţiei de
proiect;
- prospecţiuni topo-
geodezice la finalizarea
lucrărilor;
- transmiterea în
exploatare a reţelei de
canalizare
TOTAL COMPARTIMENTUL III 604 474, 11
TOTAL GENERAL, COMPARTIMENTELE 1,170,000
I+II +III, INCLUSIV TVA

COST LUCRĂRI FĂRĂ TVA 975,000 Euro

COSTUL CHELTUIELELOR (suportate de SUMMA SRL) 68,250 Euro

COSTUL GENERAL FĂRĂ TVA 1,043,250 Euro


TOTAL RATĂ (pentru 11 ani) 486,503 Euro
COSTUL CONTRACTUAL FĂRĂ TVA 1,529,753 Euro

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
19

Annex (English version)

Construction of external water supply networks d= 315 for the


facility '' Chisinau Arena Polyvalent ', com. Stauceni, m. Chisinau

GENERAL СOST BREAKDOWN


Section I - Water Supply D = 315 mm, L = 650 m

Volume Estimated cost, Euro


of
Nr. Description of Works Unit. Works Unit Price Total
Installation of pipe d= 315 atm-10 PE, including:
- development of soil in trenches over rough
terrain, soils of 2 categories,
- cutting down and uprooting of trees,
- consolidation bottom of trenches
- installation of reinforced concrete manholes,
- sand beding under pipes,
- laying of water pipes,
- installation of concrete abutments
- installation of valves and control accessories
(gate valves, control valves),
- backfilling of trenches,
1. - purchase and planting of new trees M 650 222, 23 144 449, 50
Laying of pipe d= 315, by a closed way through a
steel sleeve d= 630 mm. including:
- horizontal drilling of a gallery with a diameter of
630 mm,
- the placing of a sleeve from a metal pipe with a
diameter of 630 mm,
2. - installation of water pipes M 50 367, 82 18 391,00
Working documents for performance of work,
including:
- development of project documentation,
- verification and approval of design
documentation,
- geodesy, executive topographic survey,
3. - commissioning of the water pipeline set 1 18 899,19 18 899,19
TOTAL SECTION I 181 739, 69

Section II - Water Supply D = 315 mm, L = 1500 m

Unit. Volume Estimated cost, Euro


of
Works Unit Price Total
Nr. Description of Works
1 2 3 4 5 6
1. Installation of pipe d= 315 atm-10 PE, including: М 500 270, 75 135 375,00
- cutting of asphalt pavement of roads and

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
20

1 2 3 4 5 6
driveways
- transportation of construction waste from asphalt
paving disassembly,
- trenches excavation,
- soil development by hand,
- compaction of a bottom of trenches,
- sand foundations for pipes,
- installation of reinforced concrete manholes,
- laying of water pipes,
- installation of concrete abutments,
- installation of valves and control accessories
(gate valves, control valves),
- backfilling of trenches with compaction,
- restoration of asphalt pavement
2. Laying of pipes d= 315 atm 10 PE in rough М 950 222, 22 211 109,00
terrain, including:
- cutting of trees,
- development of soil in trenches over rough
terrain, soils of 2 nd categories,
- compaction the bottom of the trench,
- sand foundations for pipes
- laying of water pipes
- installation of reinforced concrete manholes,
- installation of concrete abutments,
- installation of shut-off and control valves (gate
valves, vent valves),
- backfilling of trenches with compaction
- the cost of planting new trees
3. Laying of pipe d= 315, by a closed way through a М 50 367,82 18 391,00
steel sleeve d= 630 mm. including:
- horizontal drilling of a gallery with a diameter of
630 mm,
- the placing of a sleeve from a metal pipe with a
diameter of 630 mm,
- installation of water pipes
4. Working documents for performance of work, set 1 18 911,20 18 911,20
including:
- development of project documentation,
- verification and approval of design
documentation,
- geodesy, executive topographic survey,
- pressure testing of water pipeline,
- commissioning of the water pipeline
TOTAL SECTION II 383 786,20

Section III – Waste water sewerage network L = 2890 m

Description of Works Unit. Volume Estimated cost, Euro


of
Works
Nr. Unit Price Total

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
21

1 2 3 4 5 6
1. Laying of waste water sewage d= 500 PP M 800 163, 47 130 776,00
corrugated pipes sn 8, over rough terrain,
including:
- cutting down, uprooting trees and shrubs,
- development of soil in trenches, soil 2 nd
categories,
- compaction of bottom of trenches,
- sand foundation for pipes,
- installation of sewer manholes,
- laying of sewer pipes,
- leak test of pipes,
- trench backfilling with compaction,
- removal of construction waste (stumps, remains
of trees)

2. Waste water sewage pipes installation d= 600 PP M 1900 189,02 359 138,00
corrugated sn 8 over rough terrain, including:
- cutting down, uprooting trees and shrubs,
- development of soil in trenches, soil 2 nd
categories,
- compaction of bottom of trenches,
- sand foundation for pipes,
- installation of sewer manholes,
- laying of sewer pipes,
- leak test of pipes,
- trench backfilling with compaction,
- removal of construction waste (stumps, remains
of trees)
3. Laying waste water sewage pipes d= 600 PP M 100 260, 20 26 020,00
corrugated sn 8 in the area of asphalt surfaces,
including:
- cutting of asphalt pavement of roads and
driveways
- loading of waste from cutting asphalt into trucks
and transportation for recycling,
- development of soil in trenches, soil 2 nd
categories,
- compaction of a bottom of trenches,
- sand foundation for pipes,
- installation of sewer manholes,
- laying of sewer pipes,
- leak test of pipes,
- trench backfilling with compaction,
- removal of construction waste
4. Laying waste water sewage pipes d= 500 PP M 50 521, 08 26 054.00
corrugated sn 8 in a closed way through a steel
sleeve d= 820 mm, including:
- drilling a horizontal gallery with a diameter of
820 mm,
- installation of a steel sleeve,
- laying of sewer pipes with a diameter of 500
mm

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx
22

1 2 3 4 5 6
5. Laying of the waste water sewerage pipe d= 600 M 40 633,47 25 338.80
PP corrugated sn 8 in the closed way through a
steel sleeve d= 1020 mm, including:
- drilling a horizontal gallery with a diameter of
1020 mm,
- installation of a steel sleeve,
- laying of sewer pipes with a diameter of 600
mm
6. Coordination with ÎM Spaţii Verzi for the pcs 198 91,95 18 206, 10
construction of the sewer network, cutting down
trees and shrubs, purchasing and planting new
trees
7. Working documentation for the performance of set 1 18 941, 21 18 941,21
work, including:
- geodesy, executive topographic survey,
- design,
- commissioning
TOTAL SECTION III 604 474, 11
GENERAL TOTAL 1 170 000,00
I+II+III INCLUDING VAT

COST OF WORKS WITHOUT VAT 975,000 Euro


COST OF EXPENSES (supported by SUMMA SRL) 68,250 Euro
GENERAL REMITTUS WITHOUT VAT 1,043,250
Euro
TOTAL RATE (for 11 years) 486,503 Euro
CONTRACTUAL COSTS WITHOUT VAT 1,529,753
Euro

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7085\7085-redactat-ro.docx