Вы находитесь на странице: 1из 689

Goodword

ISBN 978-93-5179-192-8
Goodword KANNADA
www.goodwordbooks.com
www.cpsglobal.org 9 7 8 9351 791928
PܮܰvܨÜÈÉ
PÜPÜ®®Ü°vܨÈÜÈÉ É
PÜPÜPÜáááÃ…B®…
Ã…B®…
Ã…B®…
A®Ü
A®ÜááÊݨÜ
ÊݨÜ
A®ÜáÊݨÜ
AŸáª
AŸáªÓÓÇ
ÕÜ ÇÕÜ ÝÊÜ
ÝÊÜåå……±Ü±Ü⣤⣤WW
æ æ
AŸáªÓÇ
ÕÜ ÝÊÜå… ±Ü⣤Wæ
‫باللغة الكنادية‬ ‫ترمجة معاين القرآن الكرمي‬
ÊÜáá®Üá°w ÊÜáñÜᤠ¯ÃÜã±ÜOæ
ÊÜáá®Üá°w ÊÜáñÜᤠ¯ÃÜã±ÜOæ
ÊÜåèÇÝ®Ý
ÊÜáá®Üá°wÊÜÊÜ×áà¨Ü
ñÜáᤠ¯ÃÜ
©ªàã®…±ÜTÝ®…

ÊÜåèÇÝ®Ý ÊÜ×à¨Üᩪஅ TÝ®…
ÊÜåèÇÝ®Ý ÊÜ×à¨Üᩪஅ TÝ®…
The Translation of the Quran in Kannada

Translated by:
Abdussalam Puthige
aputhige@gmail.com

Introduction by:
Maulana Wahiduddin Khan

First printed by Madhyama Prakashana, 2015


Printed by Goodword Books, 2018

Goodword Books
A-21, Sector 4, Noida-201301, India
Tel. 011-46010170, 011-49534795
Mob. 8588822672
email: info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

Madhyama Prakashana
Shamsuddin Memorial Building
Hameed Shah Complex, Main Road
Cubbonpet, Bangalore-560002

Printed in India
PÜPÜ®®ÜÜ°°v
vÜܨ
¨ÜÜÈ
ÈÉÉ
PܮܰvܨÜÈÉ
PÜPÜááÃ…B®…
Ã…B®…
A®Ü
A®Ü ááÊݨÜ
ÊݨÜ
A®Ü ÕÜ áÝÊÜ
AŸáªÓÇ
AŸáªÓÇ
ÊݨÜ
å… ±Ü⣤Wæ
ÕÜ ÝÊÜå… ±Ü⣤Wæ
AŸáªÓÇ
ÕÜ ÝÊÜå… ±Ü⣤Wæ

ÊÜáá®Üá°w ÊÜáñÜᤠ¯ÃÜã±ÜOæ


ÊÜáá®Üá°w ÊÜáñÜᤠ¯ÃÜã±ÜOæ
ÊÜåèÇÝ®Ý ÊÜ×
ÊÜáá®Üá°w ÊÜáà¨Ü
ñÜáᤠ¯ÃÜ
©ªàã®…
±ÜOTÝ®…
æ
ÊÜåèÇÝ®Ý ÊÜ×à¨Üᩪஅ TÝ®…
ÊÜåèÇÝ®Ý ÊÜ×à¨Üᩪஅ TÝ®…

GOODWORD
iv

±Üâo ÊÜÞ×£
Êæã¨ÜÆ ÊÜÞñÜá ix
1. AÇ… ¶Ý£ÖÜ@ 1
2. AÇ… ŸPÜÃ@Ü 1
3. BÈ CÊÜÞÅ®… 51
4. A¯°ÓÝ 80
5. AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ 110
6. AÇ… A®…BÊÜå… 133
7. AÇ… AA…Ãݶ… 158
8. AÇ… A®…¶ÝÇ… 187
9. Añ褟@ 197
10. ¿áã®ÜáÓ… 217
11. ÖÜ㨅 232
12. ¿áãÓÜᶅ 249
13. AÃÜÅA¨… 264
14. C¸ÝÅ×àÊÜå… 271
15. AÇ… ×h…Å 278
16. A®ÜÖ° …É 284
17. Ÿ¯à CÓÝÅDÇ… 300
18. AÇ… PÜÖܶ… 314
19. ÊÜá¿áìÊÜå… 328
20. ñÝÌ ÖÝ 337
21. AÇ… Aí¹¿Þ 349
22. AÇ…ÖÜh…j 359
23. AÇ… ÊÜááA…Ëá®Üã®… 370
v
24. A®Üãð … 379
25. AÇ…¶ÜâÃ…PÝ®… 389
26. AÍÜáÏAÃÝA… 397
27. A®Ü°ÊÜå…É 409
28. AÇ…PÜÓÜÓ… 418
29. AÇ… A®…PÜŸãñ… 430
30. AÃÜãÅÊåÜ … 438
31. ÆáPݾ®… 444
32. AÓÜg
Õ @ª 449
33. AÇ…AÖ…ÃÜkÞ¸… 452
34. ÓÜ¸Ý 463
35. ¶Ý£Ã… 470
36. ¿Þ Ôà®… 477
37. AÓÝÕ¶Ý#ñ… 483
38. ÓÝ̨… 492
39. AÃÜkå…ÃÜkááÊÜáÃ… 498
40. AÇ… ÊÜááA…Ëá®… 508
41. ¶ÜâÔÕÆñ… 518
42. AÍÜãÃÏ Ý 524
43. AÃÜkå…ÃÜkááSáŶ… 531
44. A¨ÜáªTÝ®… 539
45. AÇ…hÝÔ¿á 542
46. AÇ… AÖ…PÝ̶… 546
47. ÊÜááÖÜÊÜᾨ… 552
48. AÇ… ¶Üñ…Ö… 556
vi
49. AÇ…ÖÜágáÃÝñ… 561
50. PÝ̶… 564
51. AÃÜkÞlÄ¿Þñ… 568
52. AñÜãä … 571
53. A®Üh ° …¾ 574
54. AÇ…PÜÊÜáÃ… 577
55. AÃÜÅÖݾ®… 581
56. AÇ… ÊÝQA@ 584
57. AÇ… Öܩਅ 588
58. AÇ… ÊÜááhÝ©Æ@ 593
59. AÇ… ÖÜÍ…Å 597
60. AÇ… ÊÜááÊÜá¤×®Ü@ 600
61. AÓܶ Õ …# 603
62. AÇ… gáÊÜááA@ 605
63. AÇ… ÊÜáá®ÝµPÜã®… 607
64. AñÜW¤ ÝŸá®… 608
65. AñÜÇ
¤ ÝP… 610
66. AñܤօÄàÊÜå… 613
67. AÇ… ÊÜááÇ…R 615
68. AÇ… PÜÆÊÜå… 618
69. AÇ… ÖÝPÜ@R 621
70. AÇ… ÊÜáBÄh… 623
71. ®ÜãÖ… 626
72. AÇ… i®…° 628
73. AÇ… ÊÜááÃÜkálËá¾Ç… 630
vii
74. AÇ… ÊÜáá¨ÜªÔÕÃ… 632
75. AÇ… Q¿ÞÊÜá@ 634
76. AÇ… C®ÝÕ®… 636
77. AÇ… ÊÜááÃ…ÓÜÇÝñ… 638
78. A®ÜŸ° A… 640
79. A®Ý°ÄkáBñ… 642
80. AŸÓÜ 644
81. AñܤP…ËàÃ… 645
82. AÇ… C®…µñÝÃ… 646
83. AÇ… ÊÜááñܵ#µà®… 647
84. AÇ… C®…ÎPÝP… 648
85. AÇ… ŸáÃÜãh… 649
86. AñÝÌÄP… 650
87. AÇ… AA…ÇÝ 651
88. AÇ…WÝοá 652
89. AÇ…¶Üh…Å 653
90. AÇ… ŸÆ¨… 654
91. AÍÜÊ Ï åÜ …Õ 655
92. AÇæÉ„Ç… 656
93. A¨ÜáÖ ª Ý 656
94. AÇ… C®…ÎÃÝÖ… 657
95. A£¤à®… 657
96. AÇ…AÆP… 658
97. AÇ… Pܨ…Å 659
98. AÇ… ŸÀá®Ü@ 659
viii
99. AÄkálÇ…ÃÜkÞÇ… 660
100. AÇ… B©¿Þñ… 660
101. AÇ… PÝÌÄA@ 661
102. AñܤPÝÓÜáÃ… 661
103. AÇ… AÓ…Å 662
104. AÇ… ÖÜáÊÜáÃÜká@ 662
105. AÇ… µàÇ… 662
106. PÜáÃæçÍ… 663
107. AÇ… ÊÜÞF®… 663
108. AÇ… PèÓÜÃ… 663
109. AÇ…PݵÃÜã®… 663
110. A®ÜÓ° …Å 664
111. AÇ… ÆÖÜŸ… 664
112. AÇ… CTÝÉÓ… 664
113. AÆ… ¶ÜÆP… 665
114. A®Ý°Ó… 665
ÊÜÞ×£WÜÙÜá 666
±ÜÄaÜ¿á 698
q±Ü³~WÜÙÜá 718
ix

Êæã¨ÜÆ ÊÜÞñÜá
PÜáÃ…B®… GíŸá¨Üá ±ÜÅÊÝ© ÊÜááÖÜÊáÜ ¨ ¾ …(ÓÜ) AÊÜÄWæ ¨æàÊÜÃáÜ ¯àw¨Ü ©ÊÜÂ
WÜÅí¥Ü. C¨Üá HPÜPÝƨÜÈÉ Jí¨Üá ±Üä|ì PÜꣿá ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ BWÜËáÔ¨Ü
WÜÅí¥ÜÊÆÜ .É C¨Üá 23 ÊÜÐìÜ WÜÙÜ AÊܘ¿áÈÉ ÓÜ|¡ ÓÜ|¡ »ÝWÜWÙÜ ÝX BWÜËáÔñÜá.
QÅ.ÍÜ. 610 ÃÜÈÉ C¨ÜÃÜ ±ÜÅ¥Ê Ü áÜ »ÝWÜÊâÜ BWÜËáÔ¨ÝWÜ ±ÜÅÊÝ© ÊÜááÖÜÊáÜ ¨ ¾ ÃÜ áÜ
(ÓÜ) ÊÜáRPÝ ±Üor|¨ÜÈɨܪÃÜá. ñÜÃÜáÊÝ¿á ÓÜñÜñÜ ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ C¨ÜÃÜ
ËË«Ü »ÝWÜWÙÜ áÜ AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ A®ÝÊÜÃ| Ü WæãÙÜáñÛ Ç¤Ü àæ C¨ÜÊ ª âÜ . QÅ.ÍÜ. 631ÃÜÈÉ
C¨ÜÃÜ Pæã®æ¿á »ÝWÜÊâÜ Ÿí¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ ÊÜá©à®Ý¨ÜȨ É ÃªÜ áÜ . AÊÜÄWæ PÜáÃ…B®…®Ü
D »ÝWÜWÙÜ áÜ i¹ÅàÆ… GíŸ ÊÜáÆP… (¨æàÊÜÇã æ àPÜ¨Ü iàË¿á) ÊÜáãÆPÜ
ñÜÆá±Ü⣤¨Ê ªÜ âÜ . ÊÜááí¨æ i¹ÅàÆ… AÊÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü ±ÜÅPÝÃÜÊàæ ±ÜÅÓáÜ ñ¤ Ü GÆÉ
»ÝWÜWÙÜ ®Ü ãÜ ° ÓæàÄÔ Jí¨Üá WÜÅí¥Ü¨Ü ÃÜã±Ü¨È Ü É PæãÅàwàPÜÄÓÜÇÝÀáñÜá.
PÜáÃ…B®…®ÜÈÉ Joár 114 A«Ý¿áWÜÚÊæ. B ±æçQ PæÆÊÜâ ©àZì
A«Ý¿áWÜÙݨÜÃæ EÚ¨ÜÊÜâWÜÙÜá ÓÜíü±Ü¤ A«Ý¿áWÜÙÜá. C¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ Joár
ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ ÓÜíTæ 6236. K¨ÜáÊÜÊÜÃÜ A®ÜáPÜãÆRPÝX PÜáÃ… B®Ü®Üá° 30
»ÝWÜWÙÜ ÝX¿áã 7 ±ÜÊìÜ WÜÙÝX¿áã ËíWÜwÓÜÇÝX¨æ.
PÜáÃ…B®… HÙÜ®àæ ÍÜñÊ Ü ÞÜ ®Ü¨Ü ±ÜäÊÝì«Üì¨ÜÈÉ AÊÜ£à|ìÊÝXñÜá.¤ B PÝƨÜÈÉ
BWÜÇàæ PÝWܨ¨ Ü Ü BËÐÝRÃÊ Ü ÝXñÜá.¤ g®ÜÃáÜ ÊÜáÃÜWÙÜ Ü £ÃÜáÙÜ®áÜ ° ŸÙÜÔ PæçPÜÓáÜ ¹®Ü
ÊÜáãÆPÜ PæÆÊÜâ ŸWæ¿á PÝWÜ¨Ü¨Ü ÖÝÙæWÜÙÜ®Üá° ñÜ¿ÞÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ±Ü±æçÃÜÓ…
(papyrus) Gí¨Üá CíXÉÐ…®ÜÈÉ PÜÃæ¿áÇÝWÜáÊÜ D ÖÝÙæWÜÙÜ®Üá° AÃܹ
»ÝÐæ¿áÈÉ "UñÝìÓ…' Gí¨Üá PÜÿ æ áᣤ¨ÃªÜ áÜ . PÜáÃ…B®…®Ü ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü
»ÝWÜÊâÜ AÊÜ£à|ìÊݨÝWÜ A¨Ü®áÜ ° ±ÜÅÓáÜ ñ¤ Ü UñÝìÓ…WÜÙÈ Ü É ŸÃæ©vÜÇÝWÜᣤñáÜ .¤
(®æãàwÄ, PÜáÃ… B®… 6:7). hæãñæWæ ÖÜÆÊÜÃÜá PÜáÃ…B®…®Ü »ÝWÜWÜÙÜ®Üá°
PÜísܱÝsÜ ÊÜÞwPæãÙÜá£Û ¨ ¤ ÃªÜ áÜ . B PÝƨÜÈÉ g®ÜÃÜ ŸÚ PÜáÃ…B®… Jí¨Ü®áÜ ° ¹orÃæ
x

¸æàÃæ ¿ÞÊÜâ¨æà CÓÝÉËáà ÓÝ×ñÜÂÊÜä CÃÜÈÆÉ. g®ÜÃáÜ ®ÜÊÞ Ü h…®ÜÈÉ PÜáÃ…B®…®Ü


PæÆÊÜâ »ÝWÜWÜÙÜ®Üá° K¨Üᣤ¨ÜªÃÜá. «ÜÊÜáì ±ÜÅaÝÃÜ¨Ü QÅÁá¿áÆãÉ g®ÜÄWæ
PÜáÃ…B®…®Ü »ÝWÜWÙÜ ®Ü áÜ ° K© PæàÚÓÜÇÝWÜᣤñáÜ .¤ D Ä࣠PÜáÃ… B®… ®Ü »ÝWÜWÙÜ áÜ
A®ÝÊÜÃÜ|WæãívÜíñæÇÉÝ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ®æ®Ü²®ÜÈÉ ¨ÝSÈÓÜáÊÜ ÖÝWÜã ŸÃæ¨Üá
ÓÜáÃÜüñÜÊÝXvÜáÊÜ ±ÜÅQÅÁáWÜÙÜá hæãñæ hæãñæ¿ÞX ®Üvæ¨ÜÊÜâ . ±ÜÅÊÝ©
ÊÜááÖÜÊáÜ ¨¾ … (ÓÜ) ÃÜ iàÊÜ®ÝÊܘ¿áá¨Ü$ª PR ãÜ D ±ÜÅQÅÁá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÀáñÜá.
QÅ.ÍÜ. 632 ÃÜÈÉ ±ÜÅÊÝ© ÊÜááÖÜÊáÜ ¨ ¾ …(ÓÜ) ¯«Ü®ÃÜ Ý¨ÜÃáÜ . AŸãŸPÜÃ… Ô©ªàP…
ÊÜááÔÉÊáÜ … ÓÜÊÞÜ g¨Ü ±ÜÅ¥Ê Ü áÜ BvÜÚñÜWÝÃÜÃݨÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ ÓÝPÜÐáÜ r ¯WÝ ÊÜ×Ô
PÜáÃ…B®…®Ü GÆÉ »ÝWÜWÜÙÜ®Üá° Jí¨Üá ÓÜí¿ááRñÜ WÜÅí¥Ü¨Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ
ÓÜíÁãàiÔ¨ÜÃÜá. D WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ PÜáÃ…B®…®Ü ÊÝPÜÂWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿áÆá B
PÝƨÜÈÉ ±ÜÄbñÜÊÝX¨Üª PÝWÜ¨Ü¨Ü ÖÝÙæWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜÇÝXñÜá¤. B WÜÅí¥ÜÊÜâ
aèPÝPÝÃܨÜÈÉ C¨Ü᪨ÜÄí¨Ü A¨Ü®Üá° "ÃÜŸ…A' (square) Gí¨Üá
PÜÿæ áÇÝWÜᣤñáÜ .¤
ÊÜááí¨æ ÊÜáãÃÜ®àæ SÈà¶Ý ÖÜgÅñ… EÓݾ®… ¹®… B¶Ý#®… ÃÜ PÝƨÜÈÉ D
WÜÅí¥Ü¨Ü ÖÜÆÊÝÃÜá ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ±ÝÅíñÜ ÖÝWÜã ®ÜWÜÃÜWÜÚWæ
ÃÜÊݯÓÜÇÝÀáñÜá. ËË«ævæWÜÙÜ ±ÜÅÊÜááS ÊÜáÔà©WÜÙÜÈÉ D ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá°
ÓÜáÃÜüñÜÊÝXvÜÇÝXñÜá¤. g®ÜÃÜá B ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ÓÜÌñÜ@ K¨Üᣤ¨ÜªÃÜá ÊÜáñÜá¤
ÖÜÓܤ±ÜÅ£WÜÙÜÈÉ ®ÜPÜÆá ÊÜÞw AÊÜâWÜÙÜ®Üá° CñÜÃÜÄWæ ñÜÆá²ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ×àWæ
PÜáÃ…B®…®Ü ®ÜPÜÆá ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ ËñÜÄÓÜáÊÜ PÝ¿áìÊÜâ ÖÜñæã¤í»Üñܤ®æà
ÍÜñÊÜ Þ
Ü ®Ü¨Ü ÊÜÃWæ ãÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÀáñÜá. ÖÜñã æ í¤ »Üñ®¤Ü àæ ÍÜñÊÜ Þ
Ü ®Ü¨È
Ü É ÊÜáá¨ÜÅ|
¿áíñÜÅ¨Ü BËÐÝRÃÜÊÝÀáñÜá. hæãñæWæ ÖæãÓÜ ñÜíñÜÅþÝ®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ ¨æãvÜx
±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ PÝWÜ¨Ü¨Ü Eñݳ¨Ü®æ¿áã BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. BWÜ g®ÜÃÜá
PÜáÃ…B®…A®Üá° ÊÜáá¨ÜÅOÝÆ¿áWÜÙÜÈÉ ÊÜáá©ÅÓÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. ÊÜáá¨ÜÅ|
ñÜíñÜÅþÝ®ÜÊâÜ ±ÜÅW£Ü ÓݘÓÜáñݤ Öæãà¨Üíñæ g®ÜÃáÜ PÜáÃ…B®… ±ÜÅ£WÜÙ®Ü áÜ ° ÖæãÓÜ
xi

ÖæãÓÜ ÓÜá«ÝÄñÜ Ë®ÝÂÓÜWÙÜ ã æ í©Wæ ÃÜbÓÜ ñæãvÜX¨ÜÃáÜ . C©àWÜ gWÜ£®¤ Ç æ v æÉ æ ¨æãvÜx


±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ PÜáÃ…B®… ±ÜÅ£WÜÙÜá Æ»ÜÂ˨Üáª, gWÜ£¤®Ü ¿ÞÊÜâ¨æà »ÝWܨÜÈÉ,
ÊÜáÔà©WÜÙÜÈÉ, ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ, ±ÜâÓܤPܨÜíWÜwWÜÙÜÈÉ, ×àWæ GÇÉæí¨ÜÃÜÈÉ PÜáÃ…B®…
±ÜÅ£WÜÙáÜ Æ»ÜÂÊÝXÊæ.
©ÊÜ WÜÅí¥ÜÊÝXÃÜáÊÜ PÜáÃ…B®… AÃܹ »ÝÐæ¿áÈÉ ñܮܰ ÊÜáãÆ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ
ÓÜáÃÜüñÜÊÝX¨æ. CíñÜÖÜ WÜÅí¥ÜÊä æ í¨Ü®áÜ ° ¿ÞÊÜ Ä࣠A®ÜáÊÝ©Ô¨ÜÃã Ü A¨Üá
ÊÜáãÆ WÜÅí¥ÜPæR ±Ü¿Þì¿áÊÝWÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ¯gÊÝX PÜáÃ…B®…®Ü
BÍÜ¿á¿áÊÜ®áÜ ° AÄ¿áÆá ®æÃÊ Ü ÝWÜáÊÜâ¨ÜÐàræ A®ÜáÊÝ¨Ü¨Ü E¨æઠÍÜ. C¨ÜÃÜ A¥Üì,
AÃܹ »ÝÐæ Wæ㣤ƨ É ÊÜ ÄÜ Wæ PÜáÃ…B®…A®Üá° A¥ÜìÀáÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉÊíæ ¨ÜÆ.É
AÃܹ »ÝÐæ £Ú©ÆÉ¨Ü g®ÜÃÜá PÜãvÜ PÜáÃ…B®…A®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛÆá
ÓÝ«ÜÂ˨æ. ÊæáàÇæã°àoRPæ PÜáÃ…B®… AÃܹ »ÝÐæ¿áÈɨܪÃÜã ¯gÊÝX A¨Üá
CÃÜáÊÜâ¨Üá ±ÜÅPêÜ £¿á »ÝÐæ¿áÈÉ. ÊÜÞ®ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ÓÜêÑrst ÓÜí¨Ü»ìÜ ¨ÜÈÉ ¨æàÊÜÃáÜ
GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ®Üá°¨æªàÎÔ ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ŸÙÜst »ÝÐæ A¨Üá. Aí¨Üá AÊÜ®Üá
Bw¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙáÜ gWÜ£®¤ Ü ±ÜÅ£Á㟺 ÔŒà ±ÜâÃÜáÐÜÃÜ AíñÜÃÝÙÜ¨È Ü É ÍÝÍÜñÌ Ê Ü ÝX
¨ÝSÈÓÜƳqrÊæ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà PÜáÃ…B®… ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã A¥ÜìÊÝWÜáñܤ¨æ,
PæÆÊÜÄWæ A¨Üá ±ÜÅþ¿ æ á ÊÜáãÆPÜ A¥ÜìÊݨÜÃæ ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜÄWæ ÓÜá±Ü¤ ±ÜÅþ¿ æ á
ÊÜáãÆPÜ A¥ÜìÊÝWÜáñܨ ¤ .æ D ÊÝÓÜÊ ¤ Ê
Ü ®Ü áÜ ° PÜáÃ…B®…®ÜÈÉ CÊÜâ þÝ®Ü ¯àvÜÆo ³ Ê r ÃÜ Ü
ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÝXÊæ Gí¨Üá ÊÜ~ìÓÜÇÝX¨æ. (29:49) Aí¨ÜÃæ
CÊÜâ þݯWÜÙÜ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ È Ü É DWÝWÜÇàæ ¨ÝSÈÓÜÇÝXÃÜáÊÜ ÓÜÐ ³ rÜ ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ÝXÊæ.
Aí¨ÜÃæ PÜáÃ…B®… ±ÜÅþæ¿á »ÝÐæ¿áÈÉ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ±ÜwÓÜᣤÃÜáÊÜ ÊÝÓܤÊÜWÜÙÜá,
ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÓÜá±Ü¤ ±ÜÅþ¿
æ áÈÉ DWÝWÜÇàæ ¨ÝSÈñÜÊÝXÊæ. Aí¨ÜÃæ C©àWÜ ±ÜÅþ¿ æ á
»ÝÐæ¿áÈÉ PÜáÃ…B®… ÊÜááí©vÜᣤÃáÜ ÊÜ ÊÝÓÜÊ ¤ WÜ ÙÜ áÜ ŸÖÜÙÜ ×í¨æÁáà ÊÜÞ®Ü樆 Ü
ÓÜá±Ü¤ ±ÜÅþ¿
æ áÈÉ ¨ÝSÇÝXÊæ. D ¨ÜêÑrÀáí¨Ü PÜáÃ…B®… ±ÜÅ£±Ý©ÓÜáÊÜ ¿ÞÊÜ
ÓÜñÜÂÊÜä ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü ±ÝÈWæ A±ÜÄbñÜÊÜÆÉ. A¨Üá ¯gÊÝX ±ÜÅPÜê£ ÓÜÖÜgÊÝX
xii

ÊÜÞ®ÜÊܯWæ ±ÜÄbñÜÊÝXÃÜáÊÜ ÓÜñÝÂíÍÜWÜÙÜ, ÍÜŸª ÃÜã±Ü¨Ü A¼ÊÜÂQ¤¿ÞX¨æ.


PÜáÃ…B®…®Ü ±ÜÅPÝÃÜ ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÊÜÞ®ÜÊÜ B¨ÜÊÜá…ÃÜ®Üá° ÓÜêÑrst ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÇÉæà
ÇæãàPÝíñܨÜÊÃÜ Xæ ®Ü GÆÉ PÝÆWÜÙÜ g®ÜÃ®Ü áÜ ° ÓÜêÑrÓÇ Ü ÝXñÜᤠÊÜáñÜᤠAÇÉÝÖÜ®áÜ ,
®æàÃÜÊÝX AÊÜÃÜ BñܾWÜÙÜ®Üá° E¨æªàÎÔ PæÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° £ÚԨܪ®Üá. D
ÓܯÊ
° àæ ÍÜ樆 áÜ ° PÜáÃ…B®… ®ÜÈÉ D Ä࣠b£ÅÓÇ Ü ÝX¨æ:
¯Êæã¾væ¿á®Üá B¨ÜÊÜá…ÃÜ ÊÜáRPÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ g¯Ô¨ÜÊÜÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙÜ®Üá° ÓÜÌñÜ@
ñÜÊáÜ ¾ ËÃÜá¨ÜÊ œ àæ ÓÝüWÝXÔ & ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®ÜÆÊ É àæ ? Gí¨Üá PæàÚ¨ÝWÜ
AÊÜÃáÜ , ¿ÞQÆÉ? A¨ÜPR æ ®ÝÊæà ÓÝüWÜÙáÜ , Gí©¨Üê áÜ . ®ÝÙæ ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü
¯àÊÜâ D PÜáÄñÜá ®ÜÊáÜ Wæà®Üã £Ú©ÃÜÈÆÉ G®Ü¸ ° ÝÃܨíæ ¨Üá ×àWæ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá
(7: 172)
C®æã°í¨Üá ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ÊÜá«æ ®Üvæ¨Ü
ÓÜí»ÝÐÜO¿ æ á®Üá° PÜáÃ… B®… D Ä࣠®ÜÊáÜ ¾ ÊÜááí©vÜáñܨ ¤ :æ
®ÝÊÜâ D ÖæãOæ¿á®Üá° BPÝÍÜWÙÜ ,Ü »ÜãËá¿á ÖÝWÜã ±ÜÊìÜ ñÜWÙÜ Ü ÊÜááí©pæÊ r âÜ .
AÊÜâWÜÙáÜ D ÖæãOæ ÖæãÃÜáÊÜâ¨ÜPR æ ×ígĨÜÊâÜ ÊÜáñÜᤠC¨ÜPRæ Aíi¨ÜÊâÜ . Pæã®æWæ
ÊÜá®ÜáÐÜ®Üá D ÖæãOæ¿á®Üá° Öæãñܤ®Üá. ¯gPÜãR AÊÜ®Üá BPÜÅËá ÖÝWÜã
Aþݯ¿ÞX¨ªÝ®æ. (33;72)
±ÜÅÓÜá¤ñÜ GÃÜvÜá ÊÜaÜ®ÜWÜÚí¨Ü ÓܳÐÜrÊÝWÜáÊÜíñæ ÓÜêÑr¿á BÃÜí»Ü¨Ü ÖÜíñܨÜÇÉæà
¨æàÊÜÃáÜ ®æàÃÜÊÝX GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ¨ ° àªæ ÎÔ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü®ª áÜ ÊÜáñÜᤠB ÊÜÞñÜáWÜÙ®Ü áÜ °
GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÃÜ Ü ÓÜá±Ü¤ ±ÜÅþ¿ æ áÈÉ ÓÜáÃÜüñÜÊÝX ¨ÝSÈÓÜÇÝXñÜá.¤ Aí¨ÜÃæ Cí¨Üá
PÜáÃ…B®… ®Ü ÃÜã±Ü¨È Ü É ÊÜÞ®Ü樆 áÜ K¨ÜᣤÃáÜ ÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ樆 áÜ ° AÊÜ®áÜ DWÝWÜÇàæ
®æàÃÜÊÝX ¨æàÊÜÄí¨ÜÇàæ PæàÚ¨ªÝ®æ ÖÝWÜã A¥ÜìÀáÔ Pæãíw¨ªÝ®æ. B¨ÜĪ í¨Ü
PÜáÃ…B®…®Ü ÓÜí¨æàÍÜÊâÜ ÊÜÞ®ÜÊÃÜ Ü ±ÝÈWæ Jí¨Üá ±ÜÄbñÜ ÓÜí¨æàÍÜÊàæ ÖæãÃÜñáÜ
A¨Üá ÖÜsÝñÜ®¤ æ AÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ ŸÃÜᣤÃáÜ ÊÜ ÖæãÓÜ ËÐÜ¿áÊæà®Üã AÆÉ. ¯gÊÝX
PÜáÃ…B®…®Ü ÓÜí¨æàÍÜÊÜâ ÊÜá®ÜáÐÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ñæÃæ¿ááÊÜ ±ÜÅQÅÁá¿ÞX¨æ. D
xiii

¨ÜêÑrÀáí¨Ü PÜáÃ…B®…®Ü A®ÜáÊݨÜÊÜâ PÜáÃ…B®…®Ü BÍÜ¿áÊÜ®Üá° AÄ¿ááÊÜ


©RQ®ÜÈÉ Jí¨Üá ±Ü¿Þì±Ü¤ ÓÝ«Ü®Ê Ü ÝX¨æ.
JŸº ÊÜÂQ¤¿á ±ÜÅPÜꣿáá iàÊÜíñÜÊÝX¨ÜªÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá ñܮܰ ±ÜÅPÜꣿá®Üá°
ËPÜê£WÜÚí¨Ü ÃÜüԨܪÃæ AÊÜ®Üá PÜáÃ…B®…®Ü A®ÜáÊݨÜÊÜ®Üá° K¨ÜÆá
BÃÜí¼Ô¨ÜíñæÁáà AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÔ®Õ ã æ ÙÜWæ Êæã¨ÜÇàæ AvÜXÃÜáÊÜ ÊÜáãÆ ¨æàÊÜ
ÓÜí¨æàÍÜ¨Ü ±ÜâoWÜÙáÜ ñæè æ áÜ PæãÙÜÆ
Û á BÃÜí¼ÓÜáñÜÊ ¤ .æ ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®ÜÆÊ É àæ ?
GíŸá¨Üá ¨æàÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ ÖæàÚPæ¿ÞX¨Üê æ PÜáÃ…B®…®Ü ÓÜí¨æàÍÜÊâÜ AÊÜ®Ü
GÃÜvÜ®æ¿á ÖæàÚPæ¿ÞX¨æ. CÊæÃÜvÜã ±ÜÃÜÓܳÃÜ ±ÜäÃÜPÜÊÝXÊæ ÊÜáñÜᤠJí¨Üá
C®æãí° ¨ÜPRæ ±ÜâÑr J¨ÜXÓÜᣤ¨.æ B¨ÜĪ í¨Ü ñÜÊáÜ Wæ AÃܹ »ÝÐæ £àÃÝ £Ú©ÆÉ
A¥ÜÊÝ ñÜáí¸Ý ÔàËáñÜ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ £Ú©¨æ GíŸ PÝÃÜ|©í¨Ü
PÜáÃ…B®… A¥ÜìÊÝWܨÜÊÜÃÜá ¯ÃÝÍÜÃÝWܸæàQÆÉ. PÜáÃ…B®… ®ÜÈÉ ®ÜÊÜáWæ
±ÜÄaÜÀáÓÜÇÝXÃÜáÊÜ ÊÜÞ®ÜÊ®Ü Ü D ÓÜÃÌ ã Ü ±ÜÊÊ
Ü ®Ü áÜ ° B«Üá¯PÜ ËþÝ®ÜÊâÜ PÜãvÝ
¸æíŸÈÔ¨æ. B«Üá¯PÜ hæ®æqP… Pæãàv… ËþÝ®Ü¨Ü ±ÜíwñÜÃÜá ÊÜáñÜá¤
BíñæãÅà±ÝÆi¿á ±ÜÄ|ñÜÃÜá PÜáÃ…B®…®Ü D ¨ÜêÑr Pæãà®ÜÊÜ®Üá°
ÓÜÊáÜ ¦ìÓÜáñݤÃ.æ .
GÆÉ WÜÅí¥ÜWÙÜ Æ Ü ãÉ Jí¨Üá Pæàí©Åà¿á ËÐÜ¿áËÃÜáñܨ ¤ .æ ¨æàÊÜÃÜ ÓÜêÑr Áãàg®æ
(Creation plan of God) GíŸá¨Üá PÜáÃ…B®…®Ü Pæàí©Åà¿á
ËÐÜ¿áÊÝX¨æ. Aí¨ÜÃæ A¨Üá, ¨æàÊÜÃáÜ D ÇæãàPÜ樆 áÜ ° ÓÜêÑrÔ¨æઠPæ? AÊÜ®áÜ
ÊÜÞ®Ü樆 ®Ü áÜ ° »ÜãËá¿áÈÉ ®æÇÔæ ¨Üê Ü E¨æઠÍÜÊàæ ®Üá? ÊÜáÃÜ|QRíñÜ Êæã¨ÜÈ®Ü
ñܮܰ iàÊܮܨÜÈÉ ÊÜá®ÜáÐÜ®Üá H®Üá ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá AÊÜ®Üá Ÿ¿áÓÜáñݤ®æ?
ÊÜáÃÜOÝ®ÜíñÜÃÜ ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá H®Ü®æ°ÇÉÝ G¨ÜáÄÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ? Gí¹ñÝ©
ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° A¨Üá ËÊÜÄÓÜáñܨ ¤ .æ ÊÜÞ®ÜÊ®Ü Ü Ÿ¨ÜáPÜá ÊÜáÃÜ|¨æãí©Wæ AíñÜÂ
WæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. AÊÜ®Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü ±ÜÅ¿Þ|ÊÜâ ÊÜáÃÜ|¨Ü BaæWÜã
ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááñܨ ¤ .æ PÜáÃ…B®… D ÓÜí±Üä|ì Ÿ¨ÜáQWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÎì¿ÞX¨æ.
xiv

¯gÊÝX Ÿ¨ÜáQ®Ü D ÓÜÃÌ ã Ü ±Ü樆 áÜ ° ÊÜá®ÜÊÄÜ Pæ ÊÜÞwÓÜáÊÜâ¨æà PÜáÃ… B®… ®Ü


±ÜÅ«Ý®Ü E¨æઠÍÜ ÖÝWÜã A¨ÜÃÜ ±ÜÅÊáÜ áS BÍÜ¿áÊÝX¨æ. ¨æàÊÜÃáÜ ÊÜÞ®ÜÊ¯Ü Wæ
ÍÝÍÜÌñÜ Ÿ¨ÜáPæãí¨Ü®Üá° ¯àw¨Ü᪠A¨Ü®Üá° GÃÜvÜá »ÝWÜWÜÙÝX ËíWÜwÔ¨ªÝ®æ.
AÊÜ®áÜ A¨ÜÃÜ £àÃÝ ÓÜ|¡ »ÝWÜÊä æ í¨Ü®áÜ ° ÊÜÞñÜÅ ÊÜáÃÜ|±ÜäÊÜì¨Ü AÊܘ¿áÈÉoár
EÚ¨Ü ÓÜí±Üä|ì »ÝWÜ樆 áÜ ° ÊÜáÃÜOÝ®ÜíñÜè Ü Ü AÊܘ¿áÈÉq¨ r ݪ ®æ. D ±æçQ
ÊÜáÃÜ| ±ÜäÊÜì¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá ±ÜÄàûÝ¥Üì Ÿ¨ÜáPÝX¨Ü᪠ÊÜáÃÜOÝ®ÜíñÜè Ü Ü Ÿ¨ÜáPÜá
±ÜÄàûæ¿á JÙæ¿ Û á A¥ÜÊÝ Pæor ±ÜÄOÝÊÜáÊÜ®áÜ ° A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ Ÿ¨ÜáPÝXÃÜáñܨ ¤ .æ
PÜáÃ…B®… ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ Ÿ¨ÜáQ®Ü ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜ WÜÅí¥ÜÊÝX¨æ.
Ÿ¨ÜáQ®Ü EvÜáWæãÃæ ¯àw¨Ü樆 áÜ PÜáÃ…B®… ®Ü ÊÜáãÆPÜ ñÜ®°Ü EvÜáWæãÃæ¿á®Üá°
®æ®Ü²ÓÜᣤ¨ªÝ®æ. ¨æàÊÜÃÜá ÊÜÞ®ÜÊܮܮÜá° ÖÜÆÊÜâ ËÍæàÐÜ WÜá|WÜÙæãí©Wæ
ÓÜêÑrÔ¨ªÝ®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü Ÿ¨ÜáQWæ ¸æàPÝ¨Ü ÓÜPÜÆ ÓÜÊÜÆñÜá¤WÜÚÃÜáÊÜ, »ÜãËá
GíŸ ÓÜí±Ü®°Ü WÜÅÖ¨ Ü È
Ü É AÊÜ®®Ü áÜ ° ®æÇÔæ ¨ªÝ®æ. ÊÜÞ®Ü樆 áÜ D ÇæãàPÜ¨Ü Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ
±ÜÅPêÜ £¿á GÆÉ PæãvÜáWæWÙÜ ®Ü áÜ ° ŸÙÜÔPæãÙÜáñÛ Ý¤, B PæãvÜáWæWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àw¨ÝñÜ®®Ü áÜ °
ÓܾÄÓÜáñݤ, AÊÜ®Ü ÊÜá×Êæá¿á®Üá° AíXàPÜÄÓÜáñݤ AÊÜ®Ü B¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá°
±ÝÈÓÜáñÜÈ ¤ ¨Üê æ AÊÜ®Ü ÊÜááí©®Ü ÇæãàPÜ¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá ÓÜáWÜÊáÜ ÊÝXÃÜáñܨ ¤ .æ C®Üá°
AÊÜ®áÜ ñÜ®°Ü Jvæ¿á®Ü GÆÉ EvÜáWæãÃæWÙÜ ®Ü áÜ ° ŸÙÜÓáÜ ñݤ Jvæ¿á®Ü®áÜ ° ÊÜáÃæñáÜ
Ÿ¨ÜáQ¨ÜÃæ ®ÜÃÜPÜRPæ AÖÜì®ÝWÜáñݤ®æ. PÜáÃ… B®… D ±ÜÅÊÜááS ÊÝÓܤÊÜÊÜ®Üá°
®æ®Ü²ÓÜáÊÜ WÜÅí¥ÜÊÝX¨æ.
¯àÊÜâ PÜáÃ…B®… ®Ü A«Ü¿á®Ü BÃÜí¼Ô¨ÜÃæ AÈÉ, C¨Üá ¨æàÊÜÃÜá PÜÚÔ¨Ü
ÓÜí¨æàÍÜ GíŸ A¥Üì¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ±Ü¨æà ±Ü¨æà PÝ|áËÄ. ÊæáàÇæã°àoPæR
C¨Üá £àÃÝ ÓÜÃÜÙÜ ÊÜÞñÜá. B¨ÜÃæ ñÜáÓÜá bí£Ô ®æãàw¨ÜÃæ C¨Üá £àÃÝ
AÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝ¨Ü ÊÜÞñÝX¨æ. gWÜ£®¤ È Ü ,É g®ÜÃáÜ ±ÜËñÜÅ Gí¨Üá ®ÜíŸáÊÜ ÖÜÆÊÝÃÜá
WÜÅí¥ÜWÚÜ Êæ. B¨ÜÃæ ñÜ®°Ü PÜáÄñÜá, C¨Üá ¨æàÊÜÃáÜ PÜÚst WÜÅí¥Ü Gí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜáÊ Û Ü
WÜÅí¥Ü PÜáÃ…B®… ÊÜÞñÜÅ. PÜáÃ…B®…A®Üá° K¨ÜáÊÜÊÄÜ Wæ £àÃÝ BÃÜí»Ü¨Ç Ü àæÉ CíñÜÖÜ
xv

ÖæàÚPæ K¨ÜÆá ÔWÜáñܤ¨æ. D ÊÜáãÆPÜ, BÃÜí»Ü¨ÜÇÉæà K¨ÜáWÜÃÜÈÉ, C¨æãí¨Üá


AÓÝÊÜޮܠ©ÊÜ WÜÅí¥Ü, ÓÝÊÜޮܠWÜÅí¥ÜÊÆ Ü É GíŸ ¨ÜêÑrPã æ à®Ü ¸æÙ¿ æ ááñܨ¤ .æ
PÜáÃ…B®…®Ü ¯ÃÜã±ÜOÝ ÍæçÈ PÜãvÝ ñÜáí¸Ý ËÎÐÜÊ r ÝX¨æ. ¸æàÃæ WÜÅí¥ÜWÙÜ È Ü É
ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX PæÆÊÜâ ¯©ìÐÜr ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° BÄÔ, PÜÅÊáÜ ÊÝX Jí¨æãí¨ÝX
AÊÜâWÜÙÜ PÜáÄñÜá ÓÜËÓݤÃÜ ÊÜÞ×£WÜÙ®Ü áÜ ° ¯àvÜÇÝWÜáñܨ ¤ .æ B¨ÜÃæ PÜáÃ…B®…®Ü
¯ÃÜã±ÜOÝ ÍæçÈ¿áá C¨ÜRQíñÜ ¼®Ü°ÊÝX¨æ. ÊæáàÇæã°àoRPæ A¨Üá AÓÜíZqñÜ
ÓÜÃÌ ãÜ ±Ü¨Ü WÜÅí¥ÜÊÝX PÝ~ÓÜáñܨ ¤ .æ B¨ÜÃæ ÓÜãûÜÊ ¾ ÝX ®æãàw¨ÜÃæ A¨Üá ñÜáí¸Ý
ñÜPìÜ Ÿ¨Üœ ÖÝWÜã ÓÜíZqñÜ WÜÅí¥ÜÊÝX¨æ. PÜáÃ…B®… ®Ü ¯ÃÜã±ÜOÝ ÍæçÈ¿áÈÉ
ÃÝg Êæç»ÜÊÜ G¨Ü᪠PÝ|áñܨ ¤ .æ PÜáÃ…B®…A®Üá° K¨Üáñݤ Öæãà¨Üíñæ, »ÝÄà E®Üñ° Ü
Óݧ®¨ Ü È
Ü ¨É áÜ ª GÆÉÃ®Ü ã
Ü ° ®æãàvÜŸÆÉ ÊÜáñÜᤠGÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÃÜ Ü PÜáÄñÜá PÝÙÜi CÃÜáÊÜ
¿ÞÃæãà JŸº®Üá GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ®Üá° E¨æªàÎÔ ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨ªÝ®æ Gí¨Üá
A¯ÓÜáñܨ ¤ .æ AÊÜ®Ü ÊÜÞñÜá JÊæá¾ Jí¨Üá g®ÜÓÊ Ü áÜ ãÖÜ樆 áÜ ° E¨æઠÎÔ¨Üê æ C®æãÊ ° áæ ¾
C®æã°í¨Üá g®ÜÓÜÊÜáãÖÜÊÜ®Üá° E¨æªàÎÔÃÜáñܤ¨æ. PÜáÃ…B®…®Ü Jí¨Üá ËÍæàÐÜñæ
H®æí¨ÜÃæ D WÜÅí¥Ü¨Ü K¨ÜáWÜ®Üá ñݯbcÔ¨ÝWÜ D WÜÅí¥Ü¨Ü PÜñÜì®Ü®Üá°
ÓÜí±ÜQìÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. HPæí¨ÜÃæ D WÜÅí¥Ü¨Ü PÜñÜì®Ý¨Ü ¨æàÊÜÃÜá iàÊÜíñÜ
¨æàÊÜÃÝX¨ªÝ®æ. AÊÜ®áÜ GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° BÊÜÄÔ Pæãíw¨ªÝ®æ. AÊÜ®áÜ ÊÜÞ®ÜÊÃÜ Ü
ÊÜÞñÜ®Üá° ®æàÃÜÊÝX PæàÙÜŸÆÉÊÜ®Üá ÖÝWÜã A¨ÜPæR Óܳí©ÓÜŸÆÉÊÜ®ÝX¨ªÝ®æ.
B¨ÜĪ í¨Ü PÜáÃ…B®…®Ü K¨ÜáWܯWæ, A®ÜáûÜ|ÊÜä ¨æàÊÜÃÜ hæãñæ ÓÜí±ÜPìÜ ¨ÜÈÃÉ Æ Ü á,
AÊÜ®Ü hæãñæ ÓÜí»ÝÐÜOæ ®ÜvÓæ Æ Ü á ÊÜáñÜᤠñÜ®WÜ æ PæàÙÜÈQRÃáÜ ÊÜ ±ÜÅÍW°æ ÙÜ ®Ü áÜ ° ®æàÃÜÊÝX
¨æàÊÜÃÜ ŸÚ PæàÚ EñÜä Ü ±Üv¿ æ áÆá ÓÝ«ÜÂ˨æ.
PæàÊÜÆ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ PÜáÃ…B®…®Ü ±ÜÄaÜ¿á ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜá C¨Üá
iÖݨ…®Ü WÜÅí¥ÜÊíæ ¨Üá ®Üí¹ÃÜáñݤÃ.æ C®Üá° iÖݨ… Gí¨ÜÃæ ×íÓæ¿á ÊÜáãÆPÜ
WÜáÄ ÓݘÓÜáÊÜ Ë«Ý®Ü Gí¨Üá AÊÜÃÜá WÜÅ×ÔÃÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ CÊæÆÉ ñܱÜâ³$
£ÙÜáÊÜÚPæWÙÜ ÝXÊæ. D WÜÅí¥ÜPR æ ×íÓæÁãí©Wæ ÓÜíŸí«ÜËÆÉ, C¨Üá ÓÜí±Üä|ì
xvi

ÍÝí£¿á WÜÅí¥Ü GíŸá¨Üá ®æàÃÜÊÝX PÜáÃ…B®…®Ü A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÄÜ Wæ


ÊÜá®ÜÊÄÜ Pæ¿ÞWÜáñܨ ¤ .æ
PÜáÃ…B®… ®ÜÈÉ ¸æàÃæ A®æàPÜ B¨æàÍÜWÙÜ Ü hæãñæ iÖݨ… ®Ü B¨æàÍÜÊä Ü C¨æ
GíŸá¨Üá ¯g. B¨ÜÃæ PÜáÃ…B®… ±ÜÅ£±Ý©ÓÜáÊÜ iÖݨ…, ÍÝí£¿ááñÜ ±ÜÄÍÜÅÊáÜ
ÖÝWÜã ÖæãàÃÝo¨Ü ÖæÓÃÜ àæ ÖæãÃÜñáÜ ×íÓÝñÜP¾ Ü aÜoáÊÜqPæ¿á ÖæÓÃÜ Æ Ü .É ¯àÊÜâ
C¨ÜÃÜ (D PÜáÃ…B®…®Ü) ÊÜáãÆPÜ ÊÜáÖÝ iÖݨ… (ÖæãàÃÝo) ®ÜvæÔÄ
(25:52) GíŸ PÜáÃ…B®…®Ü ÊÝPÜÂÊÜâ iÖݨ… ®Ü ¯gÓÜÃÌ ã Ü ±Ü樆 áÜ ° ËÊÜÄÓÜáñܨ ¤ .æ
CÈÉ PÜáÃ…B®…®Ü ÊÜáãÆPÜ ÖæãàÃÝo ®ÜvÓæ Æ Ü á PÜÃæ ¯àvÜÇÝX¨æ. PÜáÃ…B®…
×íÓæ¿á AÓÜŒÊæà®ÜÆÉ. C¨æãí¨Üá Óæç¨Ýœí£PÜ WÜÅí¥Ü. C¨Üá ©ÊÜ ԨݜíñÜÊÜ®Üá°
±ÜÄaÜÀáÓÜáñܨ ¤ .æ PÜáÃ…B®…®Ü ±ÜÅPÝÃÜ iÖݨ… Gí¨ÜÃæ ÍÝí£¿ááñÜ Óæç¨Ýœí£PÜ
ÖæãàÃÝo. ¨æàÊÜÃÜ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° g®ÜÄWæ ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwÓÜáÊÜâ¨Üá C¨ÜÃÜ
E¨æઠÍÜÊÝX¨æ. (4:63) Aí¨ÜÃæ g®ÜÃÜ ÊÜá®ÜÓ®ÕÜ áÜ ° ñÜÆá±Ü ŸÆÉ ÖÝWÜã AÊÜÄWæ
ñÜ겤¨Ý¿áPÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜ®áÜ ° AÊÜÄWæ ñÜÆá²Ô B ÊÜáãÆPÜ PÜáÃ…B®… ¯gPÜãR
ÓÜñÂÜ WÜÅí¥ÜÊíæ Ÿá¨Ü®áÜ ° AÊÜÄWæ ÊÜá®ÜÊÄÜ Pæ ÊÜÞwÔ AÊÜÃã æ ÙÜWæ ñÝ£ÌPÜ PÝÅí£¿á®Üá°
ÊÜáãwÓܸàæ PÜá GíŸá¨Üá C¨ÜÃÜ E¨æઠÍÜÊÝX¨æ. ÓÝPÜéÒ ÖÝWÜã ±ÜâÃÝÊæWÚ Ü í¨Ü
ÊÜÞñÜÅ D WÜáÄ¿á®Üá° ÓݘÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà ÖæãÃÜñÜá, ×íÓæ A¥ÜÊÝ ÓÜÍÜÓÜŒ
PÝ¿ÞìaÜÃO Ü Wæ ÚÜ í¨Ü C¨Ü®áÜ ° ÓݘÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ.
PÜáÃ…B®…®ÜÈÉ "UñÝÆ…' A¥ÜÊÝ ¿áá¨ÜœÊÜ®Üá° A®ÜáÊÜá£ÓÜáÊÜ PæÆÊÜâ
ÊÝPÜÂWÜÚÃÜáÊÜâ¨Üá ¯g. B¨ÜÃæ AÊæÆÉ ¿áá¨Ü¨ œ Ü ÓܯÊ
° àæ ÍÜPR æ ÓÜíŸí˜Ô¨Ü ÊÝPÜÂWÜÙáÜ .
¿áá¨Üœ¨Ü Óܯ°ÊæàÍܨÜÈÉ BPÜÅÊÜá| ®Üvæ¨ÝWÜ BñܾÃÜûÜOæWÝX ÖæãàÃÝvÜáÊÜâ¨Ü®Üá°
PÜáÃ…B®… A®ÜáÊÜá£ÓÜáñܤ¨æ. Bñܾ ÃÜPÜÒOæWÜÆÉ¨Ü ¿ÞÊÜ ¿áá¨ÜœÊÜ®Üã° CÓÝÉí
A®ÜáÊÜá£ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. C®Üá° CíñÜÖÜ ¿áá¨ÜÊ œ ®Ü ã
Ü ° Óݧ²ñÜ ÓÜÃPÜ ÝÃÜÊWÜ ÙÜ áÜ ÊÜÞvܸàæ Pæà
ÖæãÃÜñáÜ ÊÜÂQ¤WÙÜ áÜ A¥ÜÊÝ ÓÜíZo®æWÚ Ü Wæ A¨ÜÃÜ A®ÜáÊÜᣠCÆÉ.
xvii

PÜáÃ…B®…®Ü PÜáÄñÜá AÄ£ÃܸæàPÝ¨Ü C®æã°í¨Üá AíÍÜÊæà®æí¨ÜÃæ C¨Üá ÓÜñÜÂ


±ÜÅÓÝÃÜ¨Ü WÜÅí¥ÜÊæà ÖæãÃÜñÜá PÝ®Üã¯®Ü WÜÅí¥ÜÊæà®ÜÆÉ. PÝ®Üã®Üá WÜÅí¥ÜWÜÙÜÈÉ
ŸÙÜÓÇ Ü ÝWÜáÊÜ L±ÜaÝÄPÜ »ÝÐæ A¥ÜÊÝ «Ýq¿á®Üá° PÜáÃ…B®…®ÜÈÉ ŸÙÜÓÇ Ü ÝXÆÉ.
PÝ®Üã¯®Ü WÜÅí¥ÜWÙÜ áÜ ¯¿áËáñÜÊÝ¨Ü L±ÜaÝÄPÜ «Ýq¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñÜÊ ¤ .æ
AÈÉ ±Ü¨ÜWÜÙæà ÊÜááSÂÊÝXÃÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ ÓÜñÜ ±ÜÅÓÝÃÜPÝRXÁáà Ÿí©ÃÜáÊÜ
¨æàÊÜWÅÜ í¥Ü¨È Ü É ±Ü¨WÜ Ú
Ü XíñÜ CíXñÜ A¥ÜÊÝ ñÝñÜ¿ ³ áìÊÜâ ÊÜááSÂÊÝXÃÜáñܨ ¤ .æ CÈÉ
±Ü¨WÜ ÙÜ áÜ PæàÊÜÆ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá A¥ÜÊÝ ÖæàñÜáWÜÙÝXÃÜáñÜÊ ¤ .æ ÓÜñÂÜ ±ÜÅÓÝÃÜ¨Ü WÜÅí¥Ü¨È Ü É
PæÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwÓÜÈRPÝX ŸÖÜÙÜ £àPÜÒ$¡ «Ýq¿á®Üá°
ŸÙÜÓÇ Ü ÝWÜáñܨ ¤ .æ AíñÜÖÜ ÓܯÊ
° àæ ÍÜWÙÜ È Ü É K¨ÜáWÜÃáÜ AÊÜâWÜÙÜ CíXñÜ樆 áÜ ° ñÜÆá±ÜÆá
±ÜſᣰӸ Ü àæ Pæà ÖæãÃÜñáÜ PæàÊÜÆ ±Ü¨WÜ ÙÜ Ü Ëá£Wæ ÔàËáñÜÃÝWܸÝÃܨáÜ . GaÜÄc ÓÜáÊÜ
E¨æઠÍÜ©í¨Ü ÖæàÙÜÇÝ¨Ü ¸æ¨ÄÜ Pæ¿á ÊÜÞñÜáWÜÙ®Ü áÜ ° PÝ®Üã¯®Ü WÜÅí¥ÜWÙÜ È Ü ÃÉ áÜ ÊÜ
¸æ¨ÜÄPæWÜÙÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ®æãàvܸÝÃܨÜá. PÜáÃ…B®…®ÜÈÉ ÖÜÆÊævæ ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮÜá°
GaÜÄc ÓÜÈPR ÝX ÖÝWÜã AÊÜ®ã æ ÙÜX®Ü ÓÜá±Ü¤ »ÝÊÜ®Wæ ÙÜ ®Ü áÜ ° hÝWÜêñÜWã æ ÚÓÜÈPR ÝX
ŸÖÜÙÜ £àûÜ¡ «Ýq¿á®Üá° ŸÙÜÓÇ Ü ÝX¨æ. E¨Ý; ±ÜÅÊÝ©¿á (ÓÜ) PÝƨÜÈ,É ×gÄ
GÃÜv®Ü àæ ÊÜÐìÜ "Ÿ¨Å…' ¿áá¨Üœ ®ÜvÀ æ áñÜá. A¨æãí¨Üá ÃÜûO Ü ÝñÜP¾ Ü ¿áá¨ÜÊœ ÝXñÜá.¤
B ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ ±ÜÅÊÝ©Wæ (ÓÜ) Ëg¿á ±ÝűܤÊÝXñÜá¤. ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ ËÃæãà˜
±ÝÙÜ¿á¨Ü G±Üñ³ áÜ ¤ ÊÜáí© ¿áá¨Üœ Pæç©WÜÙÝX ±ÜÅÊÝ©¿á(ÓÜ) ÊÜÍPÜ æR ÔQR¨ÃªÜ áÜ .
AÊÜÃÜ®Üá° Ÿí˜Ô ÊÜá©à®Ý ±Üor|PæR ñÜÃÜÇÝÀáñÜá. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ,
»ÜãËá¿áÈÉ ÓÝPÜÐÜár ¯¿áíñÜÅ| ÓݘÓÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ñܮܰ ŸÚ Pæç©WÜÙÜ®Üá°
CoárPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá JŸº ±ÜÅÊÝ©Wæ »ÜãÐÜ|ÊÜÆÉ. (8:67) GíŸ ÓÜãPܤÊÜâ
AÊÜ£à|ìWæãíwñÜá. D ÓÜãPÜÊ ¤ ®Ü áÜ ° PæàÊÜÆ PÝ®Üã¯®Ü ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ®æãàw¨ÜÃ,æ
¿áá¨Üœ Pæç©WÜÙ®Ü áÜ ° Pæãí¨æà ¹vܸàæ PÜá GíŸ ñÝñÜ¿ ³ áìÊÜ®áÜ ° ±Üv¿ æ áŸÖÜá¨Üá.
B ±ÜÅPÝÃÜ ±ÜÅÊÝ©ÊÜ¿áìÃÜá (ÓÜ) ñÜÊÜá¾ A˜à®Ü˨ܪ G±Ü³ñÜᤠÊÜáí©¿á®Üá°
¿áá¨Ýœ±ÜÃݘWÜÙæí¨Üá NãàÑÔ AÊÜÄWæ ÊÜáÃÜ| ¨ÜívÜ®æ ˘ÓܸæàPÝXñÜá¤.
xviii

B¨ÜÃæ PÜáÃ…B®…®ÜÈÉ AíñÜÖÜ ÓܳÐÜr B¨æàÍÜÊæà®Üã CÃÜÈÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü


±ÜÅÊÝ©ÊÜ¿áìÃÜá (ÓÜ) B ÓÜãPÜ© ¤ í¨Ü AíñÜÖÜ ñÝñÜ¿ ³ áìÊÜ®áÜ ° WÜÅ×ÓÜÈÆÉ. ¯gÊÝX
±ÜÅÓáÜ ñ¤ Ü ÓÜãPܨ ¤ Ü E¨æઠÍÜ ¿áá¨Üœ Pæç©WÜÙ®Ü áÜ ° GaÜÄc ÓÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã B ÊÜáãÆPÜ
AÊÜÃ®Ü áÜ ° BñݾÊÇ Ü ã
æ àPÜ®Ü ®ÜvÓæ áÜ ÊÜíñæ ±æÅàÃæà²ÓÜáÊÜâ¨ÝXñÜá.¤ Aí¨ÜÃæ CÈÉ ±Ü¨WÜ ÙÜ Ü
¸ÝÖÜ A¥ÜìÊÜ®áÜ ° E¨æઠÎÓÜÇÝXÃÜÈÆÉ. WܨÄÜ ÓÜáÊÜ «Ýq¿á ÊÜáãÆPÜ ±ÜÅÓáÜ ñ¤ Ü
Pæç©WÜÚWæ Jí¨Üá WÜí¼àÃÜ GaÜcÄPæ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. C¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜá
Êæà®ÝÀáñæí¨ÜÃæ, ÊÜááí¨æ B Pæç©WÜÙÜ ±æçQ ÓÜáÖæçÆ… ¹®… AÊÜáÃ…ÃÜíñÜÖÜ
ÖÜÆÊÜÃáÜ ÓÜ¿ Ì áí ±æÅàÄñÜÃÝX CÓÝÉÊáÜ … «ÜÊáÜ ìÊÜ®áÜ ° ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃáÜ .
PÜáÃ…B®…®Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° AÄ¿áÆá ÖæãÃÜvÜáÊÜÊÜÄWæ PÜáÃ…B®…
GÃÜvÜíÍÜWÜÙÜ ÓÜãñÜÅÊæäí¨Ü®Üá° ¯àvÜáñܤ¨æ: 1. ñÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜ
ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü樆 áÜ ° ÓÜí±Üä|ìÊÝX ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨Üá, 2. CñÜÃÜ ÊÜÞ®ÜÊÄÜ Wæ ¨æàÊÜÃÜ
ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜâ¨Üá. ©ÊÜ ÊÝÓܤËPÜñæWÜÙÜ®Üá° ÓÜÌñÜ@ AÄñÜá
PæãÙÜÊ Û âÜ ¨Üá ©ÊÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü樆 áÜ ° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜ ¯qr®È Ü É Êæã¨ÜÆ Öæh¿ jæ ÞX¨æ.
PÜáÃ…B®…®Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÜñÂÜ ¨Ü AÄÊÜâ ±Üv¨ æ Ü ÊÜÂQ¤¿á Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ Jí¨Üá ÊæçaÝÄPÜ
PÝÅí£ EípÝWÜáñܨ ¤ .æ AÊÜ®Ü ²Åà£, ¨æàÌ ÐÜWÙÜ Ü ÊÜޮܨíÜ vÜ Ÿ¨ÜÇÝX ¹vÜáñܨ ¤ .æ
AÊÜ®Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü AíñÜÃíÜ WÜ Ÿ×ÃÜíWÜÊÇ æ ÝÉ ¨æàÊܨñÜ Ê ¤Ü Ý¨Ü Jí¨Üá ÖæãÓÜ aèPÜqWr æ
JÙܱv Ü áÜ ñܨ
¤ .æ ¨æàÊÜ®Ü PÜáÄñÝ¨Ü AÄ訆 ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX AÊÜ®È Ü É EípÝWÜáÊÜ
±ÜÄÊÜñÜì®æ¿áá BÃÝ«Ü®æ, ¨æàÊÜÓܾÃÜOæ, ÓÜaÝcÄñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜñܯÐÜu Ÿ¨ÜáQ®Ü
ÃÜã±Ü¨È Ü É ÊÜÂPÜʤ ÝWÜáñܨ ¤ .æ ÓÜñÂÜ ¨Ü AÄÊÜâ GíŸá¨Üá Jí¨Üá ñÝí£ÅPÜ ±ÜÅQÅÁá¿áÆÉ.
A¨Üá ¯gÊÝX Ÿ¨ÜáQ®Ü ÊÝÓܤÊÜ¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿ÞX¨æ. Ÿ¨ÜáQ®Ü PÜáÄñݨÜ
ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° PÜívÜáPæãívÜÊÜ®Üá ñÜ®æã°ÙÜX®Ü ±ÜÅPÜê£¿á ŸÆ©í¨Ü JŸº ÖæãÓÜ
ÊÜÞ®Ü樆 ÝX Ÿ¨ÜÇÝWÜáñݤ®.æ ÓÜñÂÜ ¨Ü AÄÊÜâ ÊÜá®ÜáÐܯWæ Jí¨Üá ÖæãÓÜ g®ÜÊ ¾ ®Ü à°æ
¯àw ¹vÜáñܨ ¤ .æ B ÖæãÓÜ g®ÜÊ ¾ âÜ Gí¨Üã PÜáWܨ Y ,æ Gí¨Üã ÓÜX§ ñÜÊÝWܨæ ÓܨÝ
¸æÙ¿ æ ááñÜÇ ¤ àæ CÃÜáÊÜ ÊÜêûÜ¨Ü ÓÜÃÌ ã Ü ±Ü¨È Ü ÃÉ áÜ ñܨ
¤ .æ
xix

PÜáÃ…B®…®Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° AÄñÜÊÃÜ Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü C®æãí° ¨Üá B¿ÞÊÜáÊÜ®áÜ °


"¨ÝÊÝ CÆÇÉÝÖ…' A¥ÜÊÝ AÇÉÝÖÜ®v æ Wæ æ BÊÜáíñÜÅ| Gí¨Üá PÜÿ æ áÇÝWÜáñܨ ¤ .æ
Aí¨ÜÃæ ñÝ®Üá AÄñÜ ©ÊÜ ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° CñÜÃÜ ÊÜÞ®ÜÊÃÜ Ü hæãñæ ÖÜíbPæãÙÜáÊ Û Ü ±ÜÅQÅÁá.
C¨æãí¨Üá ñÜáí¸Ý WÜí¼àÃÜ PÝ¿áPÜ. C¨ÜPRæ ÓÜí±Üä|ì ¯Ðæ¿ u á AWÜñÂÜ Ë¨æ. D
¨ÜêÑrÀáí¨ÜÇàæ A¨Ü®áÜ ° iÖݨ… Gí¨ÜáPÜãvÝ PÜÿ æ áÇÝWÜáñܨ¤ .æ PÜáÃ… B®… ®Ü
±ÜÅPÝÃÜ iÖݨ… GíŸá¨Üá ÃÝgQà¿á©í¨Ü ÓÜí±Üä|ì ÊÜááPܤÜ
aÜoáÊÜqPæ¿ÞX¨æ. ÓÜñÂÜ ±ÜÅÓÝÃÜ GíŸ iÖݨ… ®Ü E¨æઠÍÜ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÊÜá®Ü
ÊÜáñÜᤠÊÜáÔ¤ÐÜRÊÜ®Üá° ±ÜÄÊÜ£ìÓÜáÊÜâ¨ÝX¨æ. CíñÜÖÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á®Üá° ñÜÃÜÆá
ÍÝí£¿ááñÜÊÝ¨Ü ÓÜñÂÜ ±ÜÅaÝÃÜ©í¨Ü ÊÜÞñÜÅ ÓÝ«ÜÂÊæà ÖæãÃÜñáÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ñÜè Ü Ü
×íÓæ A¥ÜÊÝ ÍÜQ¤ ±ÜÅÁãàWÜPRæ CÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà AÊÜPÝÍÜËÆÉ.
ÊÜá®ÜáÐÜ®Üá ¨æàÊÜÃÜ ¯ÐÝuÊíÜ ñÜ ¨ÝÓÜ®ÝWܸàæ PÜá Gí¨Üá PÜáÃ…B®… A±æàüÓÜáñܨ ¤ æ
(3:76). Aí¨ÜÃæ ÊÜá®ÜáÐÜ®Üá »ÜãËá¿áÈÉ ¨æàÊÜÃÜ ±ÜÅ£¯˜¿áíñæ,
¨æàÊÜÊáÜ áU¿Þ¨Ü Ÿ¨ÜáPÜ®áÜ ° ÓÝXÓܸàæ PÜá. D ±ÜÄÊÜñìÜ ®æ¿á®Üá° PÜáÃ…B®…
'ñÜh…Q¿á' A¥ÜÊÝ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ Gí¨Üá ÊÜ~ìÓÜáñܤ¨æ (2;129). PÜáÃ…B®…®Ü
±ÜÅPÝÃÜ ÓÜWÌ ìÜ ÊÜâ D Ä࣠ÓÜñÌ @Ü ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÓÜíÓÜÄR PæãívÜá CñÜÃÃÜ ®Ü ã Ü ° ÓÜíÓÜÄR ÓÜáñݤ
ÊÜááí©®Ü Ÿ¨ÜáPÜ®áÜ ° ±ÜÅÊàæ ÎÓÜáÊÜÊÄÜ WÝX ËáàÓÜÇÝX¨æ(20:76). AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜá
A®Ü±æàüñÜÊݨ GÆÉ AíÍÜWÜÚí¨Ü ÊÜááPܤÊÝXÃÜáñܤ¨æ. ÓÜíÓÜRÜÃÜOæ A¥ÜÊÝ
ÍÜábàPÜÃ| Ü ¨Ü GíŸá¨Üá ¯gÊÝX Jí¨Üá ¯ÃÜíñÜÃÜ aÜoáÊÜqPæ. A¨ÜPRæ Pæã®æ
GíŸá©ÆÉ. PÜáÃ…B®…®Ü A®Üá¿ÞÀá¿áá PÜáÃ…B®…®Ü ¸æÙQÜ ®ÜÈÉ ñÜ®°Ü Pæã®æ¿á
EÔÄ®Ü ñÜ®PÜ Ê Ü äÜ D aÜoáÊÜqPæ¿á®Üá° ®ÜvÓæ áÜ ñÜÇ ¤ àæ CÃÜáñݤ®.æ
ÊÜáãÆñÜ@ ±ÜÅ£Á㟺 ÊÜá®ÜáÐÜ®Üã AñÜáÂñÜÊ ¤ áÜ ±ÜÅPêÜ £¿áÈÉ g¯ÔÃÜáñݤ®.æ Aí¨ÜÃæ
±ÜÅ£Á㟺®Üã g®Ü¾®Ü@ ±ÜÅPÜê£¿á ±ÜÅ£ÃÜã±ÜÊÝXÃÜáñݤ®æ. B¨ÜÃæ ¯ñÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü
A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜá AÊÜ®Ü ±ÜÅPÜꣿá®Üá° ÊÜáÈ®ÜWæãÚÓÜáñݤ CÃÜáñܤÊæ. Pæãà±Ü,
ÊÜÞñÜ¿Õ áì, Çæãà»Ü, ÓÜíPÜábñÜñ,æ AÖÜíPÝÃÜ, ±ÜÅ£àPÝÃÜ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ CñÝ©
xx

PܱÜâ³$ aÜáQRWÜÙÜá aÝÄñÜÅé¨Ü ÊÜÞÈ®ÜÂÊÜ®Üá° ÓÜãbÓÜáñܤÊæ. D ¨ÜáÃÜíñÜ GÆÉ


ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ®Üã° PÝvÜáñܤ¨æ. CíñÜÖÜ Óܯ°ÊæàÍܨÜÈÉ ÊÜá®ÜáÐÜ®Üá ŸÖÜÙÜ
ËÊÜáÍÝìñÜP¾ ÊÜ ÝX BñݾÊÇ
Ü ãæ àPÜ®Ü ®ÜvÓæ ¸
Ü àæ PÜá. A¨ÜÄí¨Ü ÊÜá®ÜáÐܯWæ ñÜ®°Ü JÙÜX®Ü
ÊÜÞÈ®ÜÂWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô AÊÜâWÜÚí¨Ü ÊÜááPܤ®ÝX ÊÜáñæ¤ ±ÜÄÍÜá¨Üœ®ÝWÜÆá
ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ±ÜÄÓÜÃÜÊÜâ AÊÜ®Ü ÓÜÖÜg ±ÜÅPÜꣿá®Üá° ÊÜáÈ®Ü
WæãÚÔ¨ÝWÜÇæÆÉ AÊÜ®Üá ñܮܰ®Üá° B ÊÜÞÈ®ÜÂWÜÚí¨Ü ÊÜááPܤWæãÚÔ ñܮܰ®Üá°
ÍÜábàPÜÄÓÜáÊÜ PÝ¿áPܨÜÈÉ ñæãvÜWÜáñܤȨܪÃæ, ¯ÊÜáìÆ ÊÜÂQ¤ñŲ̈Ü
¯ÊÜÞì|ÊÝWÜáñܤ¨æ. AíñÜÖÜ ÊÜÂi¤ñÜÌÊÜ®æ°à PÜáÃ…B®… ¨æàÊÜ ¯ÐÜu ÊÜÂQ¤ñÜÌ Gí¨Üá
Ÿ~¡ÔÃÜáÊÜâ¨Üá.

ÊÜ×à¨Üᩪஅ TÝ®…, ®Üʨ


Ü Ö
æ È
Ü , gã®… 3, 2010
skhan@goodwordbooks.com
Pܮv
°Ü ¨
Ü È
Ü É
PÜáÃ…B®…
A®ÜáÊݨÜ
AÇ… ¶Ý£ÖÜ@, AÇ… ŸPÜÃ@Ü 1

1. AÇ… ¶Ý£ÖÜ@ (BÃÜí»Ü) ÊÜáPÜ@R


1. AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖæÓÄÜ í¨Ü & AÊÜ®áÜ A±ÝÃÜ ¨Ü¿ÞÙÜá, PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá.
2. ±ÜÅÍíÜ ÓæWÙÜ Ç æ ÝÉ GÆÉ ÇæãàPÜWÙÜ Ü Jvæ¿á®Ý¨Ü AÇÝÉÖ¯Ü Wæ. 3. AÊÜ®áÜ A±ÝÃÜ
¨Ü¿ÞÙÜá, PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá. 4. ±ÜÅ£¶ÜÆ¨Ü ©®Ü¨Ü ÊÜÞÆPÜ.5. (K AÇÝÉÖ…) ®ÝÊÜâ
¯®Ü°®Üá° ÊÜÞñÜÅ ±ÜäiÓÜáñæ¤àÊæ ÊÜáñÜᤠ¯¯°í¨Ü ÊÜÞñÜÅ ®æÃÜÊÜ®Üá° ¸æàvÜáñæ¤àÊæ. 6.
®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ®æàÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ®ÜvÓæ áÜ . 7. ¯à®Üá ŸÖÜáÊÜÞ¯Ô¨ÜÊÃÜ Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ
(®ÜvÓæ áÜ ); ¯®Ü° Pæãà±ÜPRæ ñÜáñݤ¨Ê Ü ÃÜ Ü ÊÜáñÜᤠ¨ÝÄ ñܲ¨
³ Ê
Ü ÃÜ Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ AÆÉ.

2. AÇ… ŸPÜÃ@Ü (¨Ü®)Ü ÊÜá©à®Ü@


AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖæÓÄÜ í¨Ü & AÊÜ®áÜ A±ÝÃÜ ¨Ü¿ÞÙÜá, PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá.
1. Aȶ… ÇÝÊÜå… Ëá¾àÊÜå….
2. C¨Üá WÜÅí¥Ü. C¨ÜÃÈ Ü É ÓÜíÍÜ¿áËÆÉ. C¨Üá «ÜÊáÜ ì¯ÐÜÄu Wæ ÓÜĨÝÄ¿á®Üá°
ñæãàÄÓÜáñܨ ¤ .æ 3. AÊÜÃáÜ PÝ|¨Ü®ª áÜ ° ®ÜíŸáÊÜÊÃÜ áÜ , Ô§ÃÊ Ü ÝX "®ÜÊÞ Ü ÃÜkå…' A®Üá°
±ÝÈÓÜáÊÜÊÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ H®Ü®áÜ ° ¯àwÃÜáÊæÊä æ à A¨ÜÄí¨Ü SaÜáì
ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÝXÃÜáñݤÃæ. 4. ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá, ¯ÊÜáWæ (¨æàÊܨÜãñÜÄWæ)
CÚÔPæãvÜÇÝXÃÜáÊÜ ÖÝWÜã ¯ÊÜáXíñÜ ×í¨æ CÚÔPæãvÜÇÝX¨Üª ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ È Ü É
®Üí¹Pæ¿ááÙÜÊ Û ÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠ±ÜÃÇ
Ü ã
æ àPÜ¨Ü PÜáÄñÜá ¨ÜêyÜ ËÍÝÌÓÜ EÙÜÊ Û ÃÜ ÝXÃÜáñݤÃ.æ
5. AÊÜÃàæ , ñÜÊáÜ ¾ Jvæ¿á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü (Ÿí©ÃÜáÊÜ) ÓÜĨÝÄ¿áÈÉÃáÜ ÊÜÊÃÜ áÜ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃàæ ËgÀáWÜÙáÜ .
6. (ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ )° ˜PÜÄR Ô¨ÜÊÄÜ Wæ ¯àÊÜâ GaÜÄc Pæ ¯àw¨ÜÃã Ü Jí¨æà, ¯àvÜ©¨Üê ã Ü
Jí¨æà. AÊÜÃáÜ SíwñÜ ®ÜíŸáÊÜÊÃÜ Æ Ü .É 7. AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÜ ÊæáàÇæ
ÖÝWÜã AÊÜÃÜ QËWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜáá¨æÅÁ㣤¨Ýª®æ. AÊÜÃÜ PÜ|á¡WÜÙÜ ÊæáàÇæ ñæÃæ
2 AÇ… ŸPÜÃÜ@
¹©ª¨æ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ »ÝÄà ¨æãvÜx ÎPæÒ ÔWÜȨæ.
8. g®ÜÃÜÈÉ PæÆÊÜÃÜá ""®ÝÊÜâ AÇÝÉÖܮܮÜá° ÊÜáñÜᤠAí£ÊÜá ©®ÜÊÜ®Üá°
®Üí¹¨æªàÊæ''G®Üá°ñݤÃæ. ¯gÊÝX, AÊÜÃÜá ®Üí¹Pæ EÙÜÛÊÜÃÜÆÉ.* 9.
(ÊæáàÆá®æãàoPæ)R AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÔWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜíbÓÜᣤ¨ÝªÃ.æ
¯gÊÝX AÊÜÃáÜ ÓÜñÌ @Ü ñÜÊáÜ ®¾ à°æ ÊÜíbÓÜᣤ¨ÝªÃ.æ B¨ÜÃæ AÊÜÄWæ A¨ÜÃÜ AÄËÆÉ.
10. AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓáÜ WÜÙÈ Ü É ÃæãàWÜ˨æ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃÜ ÃæãàWÜ樆 áÜ ° ÖæbÔc ¨Ýª®.æ
AÊÜÃáÜ ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÙÜᣤ¨áܪ ¨ÜPÝRX AÊÜÄWæ PÜt| ÎPæÒ ÔWÜȨæ. 11. ""»ÜãËá¿áÈÉ
AÍÝí£ ÖÜÃÜvܸæàw'' Gí¨Üá AÊÜÃæãvÜ®æ ÖæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ""®ÝÊÜâ PæàÊÜÆ
ÓÜá«ÝÃÜPÜÃÜá'' G®Üá°ñݤÃæ.12. ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ! SíwñÜÊÝX¿áã, AÊÜÃæà
AÍÝí£ ÖÜÃv Ü áÜ ÊÜÊÃÜ áÜ . B¨ÜÃæ AÊÜÄWæ A¨ÜÃÜ AÄËÆÉ. 13. ""CñÜÃÃÜ áÜ ®Üí¹¨Üíñæ
¯àÊÜâ ®Üí¹Ä'' Gí¨Üá AÊÜÃã æ vÜ®æ ÖæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ , ""®ÝÊæà®Üá, ÊÜáãSìÃÜá
®Üí¹¨Üíñææ ®ÜퟸæàPæà?'' G®Üáñ° ݤÃ.æ £Ú©ÃÜÈ, ¯gÊÝX AÊÜÃàæ ÊÜáãSìÃÜá.
B¨ÜÃæ AÊÜÄWæ A¨Üá £Ú©ÆÉ. 14. AÊÜÃÜá ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá° PÜívÝWÜ ""®ÝÊÜâ
®Üí¹¨æÊâÜ '' G®Üáñ° ݤÃæ ÊÜáñÜᤠñÜÊáÜ ¾ ÍæçñÝ®ÜÃáÜ WÜÙÜ hæãñæ HPÝíñܨÈ
Ü ¨
É ÝªWÜ ""®ÝÊÜíñÜá
¯ÊÜá¾ hæãñæWæà C¨æªàÊæ, AÊÜÃÜ hæãñæ ®ÝÊÜâ PæàÊÜÆ WæàÈ ÊÜÞvÜᣤ¨æªÊÜâ''
G®Üáñ° ݤÃ.æ 15. ¯gÊÝX AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° WæàÈ ÊÜÞvÜᣤ¨Ýª®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃ®Ü áÜ °
AÊÜÃÜ Ë¨æãÅàÖÜ¨È Ü É ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜᣤ¨Ýª®æ & AÊÜÃáÜ PÜáÃÜávÝX ÊÜ£ìÓÜᣤ¨ÝªÃ.æ
16. AÊÜÃæà ¯gÊÝX ÓܮݾWÜì¨Ü Ÿ¨ÜÆá ¨ÝÄWæàwñÜ®ÜÊÜ®Üá°
SÄà©ÔPæãívÜÊÃÜ áÜ . AÊÜÃÜ D ÊݱÝÃÜ©í¨Ü AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ ÇÝ»ÜÊä Ü BXÆÉ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü樆 ã Ü ° ±Üv¿
æ áÈÆÉ.
17. AÊÜÃÜ (Ô§£¿á) E¨ÝÖÜÃO Ü æ ×àX¨æ ; JŸº®áÜ ¸æíQ EÄԨݪ®.æ A¨Üá
ñÜ®°Ü ÓÜáñÜÊ
¤ áÜ áñÜÆ
¤ ®æÇ° ÝÉ ¸æÙXÜ ¹pÝrWÜ AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃÜ ¨ÜêÑr¿á®Üá° QñÜáP¤ ã æ ívÜ®áÜ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜñÆ ¤Ü ÈÉ ¹oár ¹or®áÜ . AÊÜÄWæà®Üã PÝ~ÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
18. AÊÜÃÜá QÊÜâvÜÃÜá, ÊÜáãWÜÃÜá ÊÜáñÜᤠPÜáÃÜávÜÃÜá. AÊÜÃÜá (ÓÜñܨævæWæ)
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 3

ÊÜáÃÜÙÜáÊÜÊÜÃÜÆÉ. 19. A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜ Ô§£¿áá BPÝÍÜ©í¨Ü ÓÜáÄ¿ááÊÜ


ÊÜáÙæ¿áí£¨æ. A¨ÜÃã æ ÙÜWæ PÜñÆ
¤Ü áWÜÙáÜ , ÔwÆŸºÃÜ ÊÜáñÜᤠËáíaÜáWÜÚÊæ. AÊÜÃáÜ
WÜávÜáX¯í¨ÝX, ÊÜáÃÜ| »Ü¿á©í¨Ü ñÜÊÜá¾ ¸æÃÜÙÜáWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ QËWÜÙæãÙÜWæ
ñÜáÃÜáQPæãÙÜáÛñݤÃæ. AÇÝÉÖÜ®Üá ÓÜñÜ ˜PÝRÄWÜÙÜ®Üá° BÊÜÄÔPæãíw¨Ýª®æ. 20.
ËáíaÜá AÊÜÃÜ ¨ÜêÑrWÙÜ ®Ü áÜ ° QñÜáP¤ ã æ ÙÜáÊ Û âÜ ¨æãà GíŸí£¨æ. A¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ
¸æÙXÜ ¨ÝWÜÇÆ æ É AÊÜÃáÜ A¨ÜÃÈ Ü É (B ¸æÙQÜ ®ÜÈ)É ®Üv¿ æ áñæãvÜWáÜ ñݤÃ.æ ÊÜáñæ¤ AÊÜÃÜ
ÊæáàÇæ PÜñÆ ¤Ü á PÜ˨ÝWÜ AÊÜÃáÜ ¯íñÜá ¹vÜáñݤÃ.æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ Ÿ¿áÔ¨Üê ,æ AÊÜÃÜ
PæàÙÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠ®æãàvÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜìÂÊÜ®áÜ ° QñÜáP¤ ã æ ÙÜá£Û ¨
¤ ®ªÜ áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜ
GÆÉ樆 ã Ü ° ÊÜÞvÜŸÆÉ樆 ÝX¨Ýª®.æ
21. g®ÜÃàæ , ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ×í©®ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ÓÜêÑrst ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü®à°æ
±ÜäiÔÄ & ¯àÊÜâ ÓÜáÃÜQñÒ ÃÜ ÝWÜŸÖÜá¨Üá. 22. AÊÜ®àæ , ¯ÊÜáWÝX »ÜãËá¿á®Üá°
ÖÝÓÝX ÖÝWÜã BPÝÍÜ樆 áÜ ° aÜ±Ã³Ü Ê Ü ÝX ÊÜÞw¨Ü樆 áÜ ÊÜáñÜᤠBPÝÍÜ©í¨Ü ¯àÃÜ®áÜ °
CÚÔ¨Ü樆 áÜ ÖÝWÜã B ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜáWæ BÖÝÃÜÊÝX ¶ÜÆWÜÙ®Ü áÜ ° ¸æÙÔæ ¨Ü樆 áÜ .
¯àÊÜâ (C¨Ü®Ç °æ ÝÉ) £Ú©ÃÜáñݤ, ¿ÞÃÜ®ã Ü ° AÇÝÉÖ¯Ü Wæ ÓÝq¿ÞXÓܸàæ w.
23. ®ÝÊÜâ ®ÜÊáÜ ¾ ¨ÝÓܯWæ CÚÔ PæãqrÃáÜ ÊÜâ¨ÜÃÜ (PÜáÃ…B¯®Ü) PÜáÄñÜá ¯ÊÜáWæ
ÓÜíÍÜ¿á˨Üê ,æ AíñÜÖÜ Jí¨Üá A«Ý¿áÊܮݰ¨ÃÜ ã Ü ¯àÊÜâ ÃÜbÔ ñܯİ ÊÜáñÜá¤
A¨ÜPÝRX AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¯Êæá¾ÆÉ ÓÜÖÝ¿áPÜÃÜ®Üã° PÜÃæÀáÄ & ¯àÊÜâ
ÓÜñÂÜ ÊÜíñÜÃÝX¨Üê æ (CÐÜ®r áÜ ° ÊÜÞwÄ). 24. ¯ÊÜáWæ A¨Ü®áÜ ° ÊÜÞvÜÇÝWÜ©¨Üê æ &
ÊÜáñÜᤠSíwñÜ ¯ÊÜáWæ A¨Ü®áÜ ° ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ & ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá ÊÜáñÜᤠPÜÆáÉWÙÜ àæ
Cí«Ü®Ê Ü ÝXÃÜáÊÜ (®ÜÃPÜ ¨ Ü )Ü ¸æíQWæ AíiÄ & ÓÜñÂÜ ˜PÝRÄWÜÚWÝX A¨Ü®áÜ ° Ԩܜ
±ÜwÓÜÇÝX¨æ. 25. ÓÜñÂÜ ¨ÜÈÉ ®Üí¹Pæ CorÊÄÜ Wæ ÖÝWÜã ÓÜñÊ RÜ áÜ ì ÊÜÞw¨ÜÊÄÜ Wæ
ÓÜáÊÝñæì ¯àwÄ; AÊÜÄWÝX (ÓÜÌWÜì¨ÜÈÉ) ñÜÙܨÜÈÉ ®Ü©WÜÙÜá ÖÜÄ¿ááÊÜíñÜÖÜ
ñæãàoWÜÚÊæ. AÊÜÄWæ B ñæãào¨Ü ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü ¶ÜÆÊÜ®áÜ ° £¯Ô¨ÝWÜÇÆ æ É
AÊÜÃáÜ ""×í¨æ¿áã ®ÜÊáÜ Wæ C¨Ü®à°æ £¯ÓÜÇÝXñÜá'¤ ' G®ÜáÊ ° ÃÜ áÜ . ¯gÊÝX (D
4 AÇ… ŸPÜÃÜ@
×í¨æ) AÊÜÄWæ, A¨ÜPRæ ÖæãàÆáÊÜíñÜÖ¨ Ü ®Ü áÜ ° ¯àvÜÇÝXñÜá.¤ AÈÉ AÊÜÄWæ, ±ÝÊÜ®Ü
±Ü£¿° áÄÃÜáÊÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ A¨ÜÃÈ Ü É ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃáÜ .
26. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ÓæãÙæÛ A¥ÜÊÝ A¨ÜQRíñÜÆã Bb®Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá°
E¨ÝÖÜÄÓÜáÊÜâ¨ÜPRæ ®ÝaÜáÊÜâ©ÆÉ. ËÍÝÌÔWÜÙáÜ , A¨Üá ñÜÊáÜ ¾ Jvæ¿á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü
Ÿí©ÃÜáÊÜ ÓÜñÜ GíŸá¨Ü®Üá° AÄ£ÃÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ˜PÝRÄWÜÙÜá, ""D
E¨ÝÖÜÃÜOæ¿á ÊÜáãÆPÜ AÇÝÉÖÜ®Üá Ÿ¿áÓÜáÊÜâ¨æà®Ü®Üá°?'' G®Üá°ñݤÃæ.
(¯gÊÝX), AÊÜ®Üá D ÊÜáãÆPÜ A®æàPÜÃÜ®Üá° ¨ÝÄWæwÔ ¹vÜáñݤ®æ ÊÜáñÜá¤
A®æàPÜÄWæ ÓÜĨÝÄ¿á®Üá° ñæãàÃÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®áÜ AË«æà¿áÃÜ ÖæãÃÜñáÜ
C®Ý°Ã®Ü ãÜ ° D ÊÜáãÆPÜ ¨ÝÄWæwÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
27. AÊÜÃáÜ (AË«æà¿áÃÜá) AÇÝÉÖ®Ü ã æ í©Wæ ±ÜPÊ ÌÜ Ý¨Ü PÜÃÝÃÜá ÊÜÞwPæãívÜ
ŸÚPÜ A¨Ü®áÜ ° ÊÜááÄ¿ááñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ hæãàwÓܸàæ Pæí¨Üá B¨æàÎÔÃÜáÊÜ
ÓÜíŸí«Ü樆 áÜ ° PÜw¨Üá ÖÝPÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉ AÍÝí£¿á®Üá° ÖÜŸáºñݤÃ.æ
AÊÜÃàæ , ®ÜÐrÜ A®Üá»ÜËÓÜáÊÜÊÃÜ áÜ . 28. (ÊÜÞ®ÜÊÃÜ àæ ,) AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ˜PÜÄR ÓÜÆá
¯ÊÜáWæ ÖæàWæ ñÝ®æà ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܨ ¤ ?
æ ¯àÊÜâ iàÊÜÃ× Ü ñÜÃÝX¨ÝªWÜ ¯ÊÜáWæ iàÊÜ
Pæãor樆 áÜ AÊÜ®áÜ . ÊÜáñæ¤ AÊÜ®áÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÓÝÀáÓÜáÊÜ®áÜ ÊÜáñÜᤠB ŸÚPÜ ±Üâ®Ü@
AÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° iàÊÜíñÜWæãÚÓÜáÊÜ®Üá. Pæã®æWæ AÊÜ®Ü PÜvæWæà ¯ÊÜá¾®Üá°
ÊÜáÃÜÚÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. 29. »ÜãËá¿áÈÉÃáÜ ÊÜ GÆÉ樆 ã Ü ° ¯ÊÜáWÝX ÓÜêÑrÔ¨Ü樆 áÜ
AÊÜ®àæ . ñÜÃáÜ ÊÝ¿á AÊÜ®áÜ BPÝÍܨv æ Wæ æ WÜÊáÜ ®Ü ÖÜÄÔ, B HÙÜá BPÝÍÜWÙÜ ®Ü áÜ °
ÃÜã²Ô¨Ü®áÜ . AÊÜ®áÜ GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 ÝX¨Ýª®.æ
30. ¯Êæã¾væ¿á®Üá "ÊÜáÆP…'WÜÙæãvÜ®æ ""®Ý®Üá »ÜãËá¿áÈÉ JŸº
±ÜÅ£¯˜¿á®Üá° ®æàËáÓÜȨæઠ®æ'' Gí¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ ""AÈÉ AÍÝí£¿á®Üá° ÖÜŸáºÊÜ
ÊÜáñÜᤠÃÜPܤ ÖÜÄÓÜáÊÜÊܮܮÜá° ¯à®Üá ®æàËáÓÜáÊæ¿Þ? ®ÝÊÜíñÜá, ¯®Ü°®Üá°
±ÜÅÍÜíÔÓÜáñݤ ¯®Ü° ±ÝËñÜÅéÊÜ®Üá° g²ÓÜáñݤ ¯®Ü° ±ÝËñÜÅéÊÜ®Üá° PæãívÝvÜáñݤ
CÃÜáñæठÊæ'' Gí¨ÜÃáÜ . AÊÜ®áÜ (AÇÝÉÖ®Ü áÜ ), ""SíwñÜÊÝX¿áã ¯ÊÜáWæ £Ú¿á¨æ
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 5

CÃÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®WÜ æ £Ú©¨æ'' Gí¨Ü®áÜ .


31. AÊÜ®Üá B¨ÜÊÜáÄWæ GÆÉ (ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ) ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° PÜÈÔPæãor®Üá.
ñÜÃáÜ ÊÝ¿á AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜáÆP…WÜÙÜ ÊÜááí©oár, ¯àÊÜâ ÓÜñÂÜ ÊÜíñÜÃÝX¨Üê ,æ ®Ü®WÜ æ
CÊÜâWÜÙÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° £ÚÔÄ Gí¨Ü®Üá. 32. AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ""¯à®Üá
±ÝÊÜ®®Ü áÜ . ¯à®Üá ¯àw¨Ü hÝn®¨ Ü Ü ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃÝÊÜ hÝn®Ê Ü ä Ü ®ÜÊáÜ ¾ ŸÚ CÆÉ.
SíwñÜÊÝX¿áã ¯à®Üá ŸÆÉÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üá''. 33. AÊÜ®Üá (
AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) ""B¨ÜÊáÜ Ãæà, AÊÜÄWæ (ÊÜáÆP…WÜÚWæ) AÊÜâWÜÙÜ ÖæÓÃÜ áÜ WÜÙ®Ü áÜ ° £ÚÔÄ''
Gí¨Ü®áÜ . AÊÜÃáÜ (B¨ÜÊáÜ ÃÜá) AÊÜÄWæ AÊÜâWÜÙÜ ÖæÓÃÜ áÜ WÜÙ®Ü áÜ ° £ÚÔ¨ÝWÜ AÊÜ®áÜ
(AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) ÖæàڨܮáÜ ; ""BPÝÍÜ¨È Ü É ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉ, AvÜXÃÜáÊÜ GÆÉ樆 ã Ü °
®Ý®Üá ŸÇæ®É íæ ¨Üá ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ±ÜÅPq Ü ÓÜáÊÜ ÖÝWÜã AvÜXÓÜáÊÜ GÆÉÊä Ü ®Ü®WÜ æ
£Ú©¨æÁáí¨Üá ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ ÖæàÚÃÜÈÆÉÊàæ ?''
34. ®ÝÊÜâ (AÇÝÉÖÜá) "ÊÜáÆP…'WÜÙæãvÜ®æ, B¨ÜÊÜáÄWæ ÓÝÐÝríWÜ ÊÜí©ÔÄ
Gí¨ÝWÜ, AÊÜÃáÜ ÊÜí©Ô¨ÜÃáÜ . B¨ÜÃæ C¹ÉàÓÜ®Ü ÖæãÃÜñáÜ & AÊÜ®áÜ ¯ÃÝPÜÄԨܮáÜ
ÖÝWÜã AÖÜíPÜÄԨܮáÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®áÜ ˜PÝRÄWÜÙÜ ÓÝÈWæ ÓæàÄPæãívÜ®áÜ . 35.
®ÝÊÜâ ÖæàÚ¨æÊâÜ ; ""B¨ÜÊáÜ Ãæ, ¯àÊÜâ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ±Ü£° ÓÜWÌ ìÜ ¨ÜÈÉ ®æÇÔæ Ä ÊÜáñÜá¤
¯àËŸºÃã Ü , ¯àËbfÓáÜ ÊÜÇÇÉæ ÝÉ C¨ÜÄí¨Ü ¯ÎcíñÜÃÝX £¯°Ä. B¨ÜÃæ B ÊÜáÃÜ¨Ü Öܣä Ü
ÖæãàWÜ©Ä, (Öæãà¨ÜÃæ) ¯àËŸºÃÜã APÜÅËáWÜÙÜ ÓÝÈWæ ÓæàÃÜáËÄ''. 36.
ñÜÃáÜ ÊÝ¿á, ÍæçñݮܮáÜ AÊÜÄŸºÃ®Ü ã Ü ° ±ÜâÓÜÇÝÀáԨܮáÜ ÖÝWÜã AÊÜÃ®Ü áÜ ,° AÊÜÃáÜ
C¨ÜÈ ª íÉ ¨Ü ÖæãÃÜ ÖÝQԨܮáÜ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ÖæàÚ¨æÊâÜ ; ""ñæãÆX ÖæãàXÄ. ¯àÊÜâ
(ÊÜÞ®ÜÊÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠÍæçñÝ®…) ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ÍÜñáÜ ÅWÙÜ áÜ . Jí¨Üá ¯©ìÐÜ$r PÝƨÜÊÃÜ Wæ æ
¯ÊÜáWæ »ÜãËá¿áÈÉ ÊÜÓÜ£ ÖÝWÜã AWÜñÜ嬆 ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá CÊæ''. 37. B ŸÚPÜ
B¨ÜÊáÜ ÃÜá ñÜÊã æ v
¾ ¿
æ á¯í¨Ü (PÜÊ Ò áæ ¸æàvÜáÊÜ) PæÆÊÜ⠱ܨWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÈñÜáPæãívÜÃáÜ
(ÊÜáñÜᤠ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜÅPqÜ Ô¨ÜÃáÜ ). AÊÜ®áÜ (AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) AÊÜÃÜ ±ÜÍÝcñݤ±Ê Ü ®Ü áÜ °
ÔÌàPÜÄԨܮÜá. AÊÜ®Üá SíwñÜ ±ÜÍÝcñݤ±Ü ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜá¤
6 AÇ… ŸPÜÃÜ@
PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿ÞX¨Ýª®æ. 38. ®ÝÊÜâ (AÇÝÉÖÜá) ÖæàÚ¨æÊÜâ; ""¯àÊæÆÉÃÜã
CÈÉí¨Ü CÚ¨Üá ÖæãàXÄ. ®Ü®°Ü PÜvÀ æ áí¨Ü ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ H®Ý¨ÜÃã Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü
ñÜÆᲨÝWÜ, ¿ÞÃÜá ®Ý®Üá ñæãàÄ¨Ü ÊÜÞWÜìÊÜ®áÜ ° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜÃã æ à AÊÜÄWæ
¿ÞÊÜ »Ü¿áÊÜä CÃܨáÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ¨Üá@UÓÜÇÝÃÜÃáÜ ''. 39. ""C®Üá° (ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ )°
˜PÜÄR ÓÜáÊÜÊÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° £ÃÜÓÄRÜ ÓÜáÊÜÊÃÜ àæ ®ÜÃPÜ ÝX°¿áÊÜÃáÜ ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃáÜ A¨ÜÃÈ Ü É ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃáÜ ''.
40. CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙæà, ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ ¯àw¨Ü ®Ü®Ü° A®ÜáWÜÅÖÜWÜÙÜ®Üá°
®æ®Ü²ÔPæãÚÛÄ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° hæãñæ ¯àÊÜâ ÊÜÞw¨Üª PÜÃÝÃÜ®Üá° ±ÝÈÔÄ. (BWÜ)
¯ÊÜá¾ hæãñæ ®Ý®Üá ÊÜÞwÃÜáÊÜ PÜÃÝÃÜ®Üá° ®Ý®Üá ±ÝÈÓÜáÊæ®Üá ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ
®Ü®WÜ æ ÊÜÞñÜÅ AíiÄ. 41. ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá CÚÔÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ¨È Ü É ¯àÊÜâ ®Üí¹Pæ
CwÄ. A¨Üá DWÝWÜÇàæ ¯ÊÜá¾ ŸÚ CÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ樆 áÜ ° ÓÜÊáÜ ¦ìÓÜáñܨ ¤ .æ C®Üá,°
A¨Ü®Üá° ˜PÜRÄÓÜáÊÜÊÜÃÜÈÉ ¯àÊæà Êæã¨ÜÈWÜÃÝWܸæàw ÖÝWÜ㠮ܮܰ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá°
AWܨ Y Ü ¸æÇWæ æ ÊÜÞÃÜ©Ä ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜ⠮ܮWÜ æ ÊÜÞñÜÅ AíiÄ. 42. ¯àÊÜâ ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ °
Ëá¥Ü嬆 hæãñæ ¸æÃÓæ ¸ Ü àæ w ÖÝWÜã ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° £Ú©ÃÜáñݤ A¨Ü®áÜ ° AvÜXÔvܸàæ w.
43. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ Ô§ÃÊ Ü ÝX ®ÜÊÞ Ü ÃÜká®Üá° ±ÝÈÔÄ ÖÝWÜã ÃÜkáPÝñÜ®áÜ ° ±ÝÊÜ£ÔÄ
ÊÜáñÜᤠ(AÇÝÉÖ®Ü ¨ æ áÜ ÃÜá) ¸ÝWÜáÊÜÊÃÜ Ü hæãñæ ÓæàÄ ¸ÝXÄ. 44. ¯àÊæà®Üá g®ÜÄWæ
JÚñÜ®áÜ ° B¨æàÎÔ, ÓÜñÌ @Ü ¯ÊÜᮾ à°æ ÊÜáÃæñáÜ ¹vÜᣤàÃÝ? ¯àÊÜíñÜã WÜÅí¥Ü樆 áÜ °
K¨ÜáÊÜÊÃÜ ÝX©ªàÄ & CÐÝrX¿áã ¯àÊÜâ A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜáÊ Û âÜ ©ÆÉÊàæ ? 45.
¯àÊÜâ ÓÜÖ®Ü æ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÞ Ü ÃÜkå…¯í¨Ü ®æÃÊ Ü âÜ ±ÜvÀ æ áÄ. SíwñÜÊÝX¿áã A¨Üá
»Ü¿á»ÜQ¤ EÙÜÊ Û ÃÜ Ü ÖæãÃÜñáÜ CñÜÃÃÜ Ü ±ÝÈWæ PÜШ rÜ Ü PæÆÓÜÊÝX¨æ. 46. (HPæí¨ÜÃ)æ
AÊÜÃáÜ , (»Ü¿á»ÜQ¿ ¤ ááÙÜÊ Û ÃÜ áÜ ) ñÝÊÜâ ñÜÊáÜ ¾ Jvæ¿á®Ü®áÜ ° »æàq¿ÞWÜÈQR¨æ ÊÜáñÜá¤
ñÝÊÜâ AÊÜ®Ü PÜvWæ æ ÊÜáÃÜÚ ÖæãàWܸàæ PݨÜÊÃÜ áÜ Gí¨Üá ®ÜíŸáÊÜÊÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ
47. CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙàæ , ®Ý®Üá (AÇÝÉÖáÜ ) ¯ÊÜáWæ ¯àw¨Üª A®ÜáWÜÅÖWÜ ÙÜ ®Ü áÜ °
ÊÜáñÜᤠgWÜ£®¤ Ü CñÜÃÃÜ Ü ÊæáàÇæ ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ ×ÄÊæá ¯àw¨Ü®ª áÜ ° ®æ®² Ü ÔPæãÚÛÄ.
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 7

48. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ & ¿ÞÄWÜã ¿ÞÄí¨ÜÆã ÓÜÌƳÊÜä ±ÜÅÁãàg®ÜÊÝWܨÜ,


¿ÞÄí¨ÜÆã ζÝÃÜÓÜ®Üá° ÔàÌPÜÄÓÜÇÝWܨÜ, ¿ÞÄí¨ÜÆã ¿ÞÊÜâ¨æà
±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿áÇÝWÜ¨Ü ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ (A±ÜÃݘWÜÚWæ) ¿ÞÊÜâ¨æà
ÓÜÖÝ¿á ÔWÜÇÝÃÜ¨Ü B ©®Ü¨Ü PÜáÄñÜá GaÜÃc Ê Ü ÝXÄ. 49. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ¯ÊÜᮾ áÜ °
(CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙÜ®Üá°) µÃ…L®Ü®Ü g®ÜÃÜ PæçÀáí¨Ü ËÊæãàbst B
ÓÜí¨Ü»ìÜ (ÊÜ®áÜ ° ®æ®² Ü ÔPæãÚÛÄ)& AÊÜÃíÜ ñÜã ¯ÊÜᮾ áÜ ° AñÜÂíñÜ ¨ÝÃÜá| ²àvÜ®Wæ æ
JÙܱÜwԨܪÃÜá. AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ±ÜâñÜÅÃÜ®Üá° PÜw¨Üá ÖÝPÜᣤ¨ÜªÃÜá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®áÜ ° iàÊÜíñÜËvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . & A¨ÜÃÈ Ü É ¯ÊÜáWæ ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü
Jí¨Üá ¨æãvÜx ±ÜÄàPæÀ Ò áñÜá.¤ 50. ®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWÝX ÓÜÊáÜ á¨ÜÅ樆 áÜ ° ÔàÚ¨æÊâÜ ÖÝWÜã
¯ÊÜᮾ áÜ ° ÃÜQÔÒ ¨æÊâÜ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ®æãàvÜᣤ¨íªÜ ñæÁáà ®ÝÊÜ⠵ÅL®Ü®Ü g®ÜÃ®Ü áÜ °
ÊÜááÙÜáXÔ ¹pæÊ r âÜ . 51. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ÊÜáãÓÝÃÜ hæãñæ ®ÜÆñÌ áÜ ¤ ÃÝ£ÅWÙÜ Ü PÜÃÝÃÜá
ÊÜÞwPæãíw¨ÝªWÜ & ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ¸æ®°Ü ×í¨æ Jí¨Üá PÜÃáÜ ÊÜ®áÜ ° (¨æàÊÜÃÝX)
®æbPc ãæ íwÄ & ÊÜáñÜᤠ(B ÊÜáãÆPÜ) ¯àÊÜâ APÜÅËáWÜÙÝX ¹qrÄ. 52. CÐÝr¨Ü
ŸÚPÜÊä Ü ¯àÊÜâ PÜêñÜgÃn ÝWÜŸÖÜá¨æí¨Üá ®ÝÊÜâ ¯ÊÜᮾ áÜ ° PÜË Ò áÔ¨æÊâÜ . 53. ÊÜáñÜá¤
®ÝÊÜâ ÊÜáãÓÝÄWæ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ÖÝWÜã "¶ÜâPÝì®…' A®Üá° ¯àw¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì
(®æ®² Ü ÃÜÈ)& ¯àÊÜâ ÓÜĨÝÄ¿áÈÉ ®Üv¿ æ á¸æàPæí¨Üá (A¨Ü®áÜ ° ¯àvÜÇÝXñÜá)¤ .
54. ÊÜáñÜᤠÊÜáãÓÝ ñÜÊÜá¾ g®ÝíWܨæãvÜ®æ ; ""®Ü®Ü° g®ÝíWܨÜÊÜÃæà, ¯àÊÜâ
PÜÃáÜ ÊÜ®áÜ ° ±ÜäiÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜñÌ @Ü ¯ÊÜáWæà A®Ý¿á ÊÜÞwPæãíwÃÜáËÄ.
C©àWÜ ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÓÜêÑrPÜñÜì®æ¨ÜáÃÜá ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜwÄ ÊÜáñÜᤠ¯Êæã¾ÙÜX®Ü
(A±ÜÃݘWÜÙ)Ü iàÊÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àÊæà ÊܘÔÄ. ¯ÊÜá¾ ÓÜêÑrPñÜ ìÜ ®Ü ¨ÜêÑr¿áÈÉ C¨ÜáÊæà
¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ EñÜÊ ¤ áÜ ÊÝX¨æ'' Gí©¨Üê áÜ . ñÜÃáÜ ÊÝ¿á AÊÜ®áÜ (AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) ¯ÊÜá¾
±ÜÍÝcñݤ±ÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄԨܮÜá. ¯gPÜãR AÊÜ®Üá ±ÜÍÝcñݤ±ÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ
PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿ÞX¨Ýª®.æ 55. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ""K ÊÜáãÓÝ, ®ÝÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ °
®æàÃÜÊÝX ®æãàvÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ¯ÊÜá¾®Üá° ®ÝÊÜâ ®ÜíŸÇÝÃæÊÜâ'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ªÜ
8 AÇ… ŸPÜÃÜ@
ÓÜí¨Ü»ìÜ (ÊÜ®áÜ ° ÓÜľ ÔÄ). ñÜÃáÜ ÊÝ¿á ¯àÊÜâ ®æãàvÜᣤ¨íªÜ ñæÁáà Jí¨Üá ¼àPÜÃÜ
ÔwÆá ¯ÊÜᮾ áÜ ° BÊÜÄÔPæãíwñÜá. 56. ÊÜááí¨æ, ¯ÊÜá¾ ÊÜáÃÜOÝ®ÜíñÜÃÜ ¯ÊÜᮾ áÜ °
®ÝÊÜâ iàÊÜíñÜWã æ ÚÔ¨æÊâÜ & ¯àÊÜâ PÜêñÜgÃn ÝWܸàæ Pæí¨Üá. 57. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ
¯ÊÜáWæ ÊæãàvÜ¨Ü ®æÃÙÜ ®Ü áÜ ° J¨ÜXÔ¨æÊâÜ ÖÝWÜã ®ÝÊÜâ J¨ÜXst ÍÜá¨Üœ BÖÝÃÜ©í¨Ü
E~¡Ãíæ ¨Üá "ÊÜá®…°' ÊÜáñÜᤠ"ÓÜÇÝÌ'WÜÙ®Ü áÜ ° ¯ÊÜáWæ CÚÔPæãpæÊ r âÜ . AÊÜÃáÜ (¯ÊÜá¾
±ÜäÊÜìgÃÜá) ®ÜÊáÜ ¾ ÊæáàÇæà®Üã APÜÅÊáÜ ÊæÓWÜ È Ü ÆÉ. ¯gÊÝX AÊÜÃáÜ ÓÜñÌ @Ü ñÜÊáÜ ¾
ÊæáàÇæÁáà APÜÅÊáÜ ÊæÓXÜ PæãívÜÃáÜ .
58. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ÖæàÚ¨æÊÜâ; ""D ®ÝvÜ®Üá° (hæÃÜáÓÜÇæàÊÜá®Üá°) ±ÜÅÊæàÎÔÄ
ÖÝWÜã ¯Ëá¾a¿ fæ áíñæ, A¨ÜÃÜ ¿ÞÊÜâ¨æà »ÝWÜ©í¨Ü «ÝÃÝÙÜ E~¡Ä ÖÝWÜã
ˮܿá±ÜäÊÜìPÜ ¸ÝXPæãívÜá A¨ÜÃÜ ¨ÝÌÃܨæãÙÜWæ ±ÜÅÊæàÎÔÄ ÊÜáñÜᤠ"×ñܤ@'
(®ÜÊÜá¾®Üá° PÜÒËáÓÜá) Gí¨Üá ÖæàÙÜáñܤÈÄ & ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾ ±Ý±ÜWÜÙÜ®Üá°
PÜË
Ò áÔ¹vÜáÊæÊâÜ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ÓÜñË RÜ áìWÜÚWæ ÊÜáñÜФ áÜ r ¯àvÜáÊæÊâÜ ''.
59. B¨ÜÃæ APÜÅËáWÜÙÜá, ñÜÊÜáWæ ÖæàÙÜÇÝX¨Üª ÊÜÞñÜ®Üá° ¸æàÃæÁáà ÊÜÞñÝX
Ÿ¨ÜÈÔPæãívÜÃáÜ . Pæã®æWæ ®ÝÊÜâ APÜÅËáWÜÙÜ AË«æà¿áñæ¿á ¶ÜÆÊÝX AÊÜÃÜ
ÊæáàÇæ BPÝÍÜ©í¨Ü Jí¨Üá ÎPæ¿ Ò á®Üá° CÚÔ¨æÊâÜ . 60. ÊÜáñÜᤠÊÜáãÓÝ ñÜÊáÜ ¾
g®ÝíWÜPÝRX ¯àÃÜ®áÜ ° ¸æàw¨ÝWÜ ®ÝÊÜâ, ""¯ÊÜá¾ FÃÜáWæãàȯí¨Ü B ŸívæWæ
ÖæãvæÀáÄ'' Gí¨æÊâÜ . A¨ÜÄí¨Ü Öܮðæ v Ü áÜ bÆáÊæáWÜÙáÜ ÖæãÃÜoÊÜâ. GÆÉ g®ÜÃáÜ
(GÆÉ WæãàñÜÅ¨Ê Ü ÃÜ áÜ ) ñÝÊÜâ ¯àÃÜá ±Üv¿ æ á¸æàPÝ¨Ü ÓÜÙ§ Ê Ü ®Ü áÜ ° WÜáÃÜá£ÔPæãívÜÃáÜ
& ""AÇÝÉÖ®Ü áÜ H®Ü®áÜ ° A®ÜáWÜÅ×ÔÃÜáÊÜ®ã æ à A¨ÜÄí¨Ü E~¡Ä ÖÝWÜã PÜáwÀáÄ
ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉ AÍÝí£ ÖÜÃv Ü áÜ ÊÜÊÃÜ ÝX £ÃÜáWܸàæ w'' (Gí¨Üá BWÜ ¯ÊÜáWæ
B¨æàÎÓÜÇÝXñÜá¤). 61. ÊÜáñÜᤠ(ÓܾÄÔÄ), ""K ÊÜáãÓÝ, Jí¨æà BÖÝÃܨÜÈÉ
ñÜ겤±o
Ü árPã
æ ÙÜÆÛ á ®ÜËá¾í¨ÝWܨáÜ . ¯àË®Üá° ®ÜÊáÜ WÝX, »ÜãËá¿áÈÉ ¸æÙ¿ æ ááÊÜ
ÖÜÔÃÜá ñÜÃÜPÝÄ, Óèñæ, Wæãà˜, ñæãWÜÄ, DÃÜáÚÛ (CñÝ©)WÜÙÜ®Üá°
J¨ÜXÓܸàæ Pæí¨Üá ¯ÊÜá¾ ¨æàÊÜÃ®Ü áÜ ° ±ÝŦìÔÄ''& Gí¨Üá ¯àÊÜâ ÖæàÚ©ªÄ. BWÜ
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 9

AÊÜÃáÜ (ÊÜáãÓÝ) ""¯àÊæà®Üá ÍæÅàÐÜÊ u Ý¨Ü ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ Ü Ÿ¨ÜÈWæ PæÙÓÜ Ã¤Ü ¨


Ü Ü ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ ®Ü áÜ °
A±æàQÒÓáÜ ËÃÝ? ÖÝWݨÜÃ,æ ¯àÊÜâ (¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü ¸æàÃæ) ®ÜWÃÜ PÜ Ræ ÖæãÃÜoá
ÖæãàXÄ, ¯àÊÜâ ¸æàw¨Ü᪠AÈÉ ¯ÊÜáWæ ÔWÜáÊÜâ¨Üá''Gí©¨ÜÃܪ áÜ . Pæã®æWæ A±ÜÊÞ Ü ®Ü
ÖÝWÜã ¨ÝĨÜÅéWÜÙáÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° (CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙ®Ü áÜ )° BÊÜÄÔPæãívÜÊâÜ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü PæãÅà«ÜPRæ ±ÝñÜÅÃÝX ¹orÃáÜ . A¨Üá, AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü
±ÜâÃÝÊæWÜÙÜ®Üá° ˜PÜRÄst ÊÜáñÜᤠA®Ý¿áÊÝX ±ÜÅÊÝ©WÜÙÜ®Üá° Pæãí¨Üá¹or
(PÜêñܨÜ) ¶ÜÆÊÝXñÜá.¤ ÖÝWæÁáà A¨Üá, AÊÜÃÜ AË«æà¿áñæ¿á ÖÝWÜã GÇæÉ
ËáàÄ¨Ü ®ÜvÊ Ü Ú
Ü Pæ¿á ±ÜÄOÝÊÜáÊÝXñÜá.¤
62. (WÜñPÜ ÝƨÜ) ËÍÝÌÔWÜÙáÜ , ¿áÖÜã©WÜÙáÜ , PæùÓÃ¤Ü áÜ ÊÜáñÜᤠÓÜŸ¿á®ÜÃÜ ±æçQ
AÇÝÉÖ®Ü È Ü É ÊÜáñÜᤠAí£ÊÜá ©®Ü (±ÜÃÇ Ü ãæ àPÜ)¨ÜÈÉ ®Üí¹PæÀáor ÖÝWÜã ÓÜñÊ RÜ áÜ ì
ÊÜÞw¨Ü g®ÜÄWÝX, AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü ŸÚ AÊÜÃÜ ±ÜÅ£¶ÜÆ C¨æઠC¨æ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ
¿ÞÊÜâ¨æà »Ü¿áÊÜä CÃܨáÜ , ¨Üá@SÊÜä CÃܨáÜ .
63. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ñÜãÃ… ±ÜÊìÜ ñÜ樆 áÜ ° ¯ÊÜá¾ (CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙ)Ü ÊæáàÇæ
GñÜĤ Ô, ¯Ëá¾í¨Ü PÜÃÝÃÜá ±Üv¨ æ Ü ÓÜí¨Ü»ìÜ ¨ÜÈÉ &""®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæ PæãvÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ °
(ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ PÜ WÜÅí¥Ü樆 áÜ )° ¯àÊÜ⠻ܨÅÜ ÊÝX ×w¨ÜáPæãÚÛÄ ÊÜáñÜᤠC¨ÜÃÈ Ü ÃÉ áÜ ÊÜ
ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° ®æ®² Ü oárPã
æ ÚÛÄ, ¯àÊÜâ «ÜÊáÜ ì¯ÐÜÃu ÝWÜŸÖÜá¨Üá'' (Gí¨Üá ®ÝÊÜâ
ÖæàÚ¨æÊ ª âÜ ). 64. B ŸÚPÜ ¯àÊÜâ, ËÊÜááSÃÝX ¹qrÄ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ
AÇÝÉÖ®Ü Ü A®ÜáWÜÅÖÜ ÊÜáñÜᤠPÜÃáÜ Oæ CÆɨæ C©ª¨ÃªÜ ,æ (Aí¨æà) ¯àÊÜâ ÓæãàñÜÊÃÜ Ü
ÓÝÈWæ ÓæàÄ ¹vÜᣤ©Äª . 65. ¯ÊÜá¾ ±æçQ "Óܸ…¤' (ÍܯÊÝÃܨ)Ü ¯¿áÊÜáÊÜ®áÜ °
EÆÉí™Ô¨ÜÊÃÜ Ü PÜáÄñÜá ¯ÊÜáWæ £Ú¨æà C¨æ. ®ÝÊÜâ AÊÜÃã æ vÜ®æ ""¯àÊÜâ ¯í©ñÜ
Pæãà£WÜÙÝX ¹wÄ'' Gí¨æÊÜâ. 66. Pæã®æWæ ®ÝÊÜâ B Zo®æ¿á®Üá° AÊÜÃÜ
±ÝÈWÜã AÊÜÃÜ ÊÜááí©®Ü ²àÚWæWÙÜ Ü ±ÝÈWÜã Jí¨Üá ±ÝsÜÊÝXÔ¨æÊâÜ ÊÜáñÜá¤
»ÜQ» ¤ ÝÊÜËÃÜáÊÜÊÃÜ Ü ±ÝÈWæ A¨Ü®áÜ ° Jí¨Üá E±Ü¨àæ ÍÜÊÝXÔ¨æÊâÜ .
67. ÊÜáñÜᤠÊÜáãÓÝ, ñÜÊáÜ ¾ g®ÝíWÜ¨Ê Ü ÃÜ ã
æ vÜ®æ ""Jí¨Üá ¨Ü®Ê Ü ®Ü áÜ ° ŸÈPæãvÜÆá
10 AÇ… ŸPÜÃÜ@
AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ B¨æàÎԨݪ®æ'' Gí¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ""¯àÊæà®Üá ®ÜÊæã¾í©Wæ
ñÜÊÞÜ Íæ ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ËÃÝ?'' Gí¨ÜÃáÜ . (ÊÜáãÓÝ) ÖæàÚ¨ÜÃáÜ : ""®Ý®Üá AhÝn¯WÜÙÜ
ÓÝÈWæ ÓæàÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ AÇÝÉÖÜ®Ü ÃÜPÜÒOæ PæãàÃÜáñæ¤à®æ''. 68. AÊÜÃÜá
""®ÜÊáÜ WÝX ¯ÊÜá¾ ¨æàÊÜÃ®Ü áÜ ° ±ÝŦìÔ, B ¨Ü®Ü GíñÜÖ¨ Ü ÝªXÃܸàæ PÜá GíŸá¨Ü®áÜ °
®ÜÊÜáWæ ËÊÜÄÓÜÆá ÖæàÚÄ'' Gí¨ÜÃÜá. ÊÜáãÓÝ ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ""B ¨Ü®Ü ÖæaÜác
ÊÜ¿áÓÝÕ¨Üá¨ÝWÜÈ, £àÃÝ GÙæ¿á¨ÝWÜÈ BXÃܸÝÃܨÜá & A¨ÜÃÜ ®ÜvÜáË®Ü,
ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜ¿áÔծܨݪXÃܸæàPæí¨Üá ¨æàÊÜÃÜá ÖæàÙÜᣤ¨Ýª®æ. C®Ý°¨ÜÃÜã ¯àÊÜâ
¯ÊÜáWæ B¨æàÎԨܪ®Üá° ÊÜÞw¹w''. 69. AÊÜÃÜá (ÊÜáñæ¤) ""®ÜÊÜáWÝX ¯ÊÜá¾
¨æàÊÜÃ®Ü áÜ ° ±ÝŦìÔ, A¨ÜÃÜ Ÿ|¡ ÖæàXÃܸàæ Pæí¨Üá ËÊÜÄÓÜÆá ÖæàÚÄ'' Gí¨ÜÃáÜ .
AÊÜÃáÜ (ÊÜáãÓÝ) ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ; ""A¨Üá ÖÜÙ© Ü Ÿ|¡¨,Ü EgÌÆ ÃÜíWÜáÙÜ,Û PÜívÜÊÄÜ Wæ
ÓÜíñæãàÐÜ ¯àvÜáÊÜíñÜÖÜ ¨Ü®Ê Ü ÝXÃܸàæ PÜá Gí¨Ü樆 áÜ ÖæàÙÜᣤ¨Ýª®'æ '. 70. AÊÜÃáÜ
(CÐÜrPÜãR ñÜê±Ü¤ÃÝWܨæ) ""®ÜÊÜáWÝX ¯ÊÜá¾ ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ±ÝŦìÔ A¨Üá
ÖæàXÃܸàæ Pæí¨Üá (C®ÜÐ ° áÜ )r ËÊÜÄÓÜÆá ÖæàÚÄ. SíwñÜÊÝX¿áã ®ÜÊáÜ Wæ B ¨Ü®¨ Ü Ü
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ Wæãí¨ÜÆÊÝX¨æ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ CbfÔ¨ÜÃæ (D PÜáÄñÜá) ®ÜÊáÜ Wæ
ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü ÔWÜŸÖÜá¨Üá'' Gí¨ÜÃáÜ . 71. ÊÜáãÓÝ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ : ""A¨Üá PæÆÓÜPRæ
ÖÜaÇ cÜ Ý¨Ü ¨Ü®Ê Ü ÝXÃܸÝÃܨáÜ ÖÝWÜã ®æÆÊÜ®áÜ ° EÙÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ÊÜáñÜᤠÖæãÆPæR
¯àÃæñÜá¤ÊÜâ¨ÜPÝRX ŸÙÜÔ¨Ü㪠BXÃܸÝÃܨÜá. ÓÜí±Üä|ì ÓÜáÔ§£¿áÈÉÃÜáÊÜ,
PÜÇæÀáÆÉ¨Ü ¨Ü®ÜÊÝXÃܸæàPÜá Gí¨ÜÊÜ®Üá ÖæàÙÜᣤ¨Ýª®æ''. BWÜ AÊÜÃÜá, ""DWÜ
¯àÊÜâ ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ñÜí©ÃÜáËÄ'' Gí¨ÜÃáÜ . Pæã®æWã Ü AÊÜÃáÜ A¨Ü®áÜ ° ŸÈPæãorÃáÜ .
¯gÊÝX AÊÜÄWæ A¨Ü®áÜ ° ÊÜÞvÜÆá ÊÜá®ÜÔÃÕ È Ü ÆÉ. 72. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ (CÓÝÅDÆÃÜ
ÓÜíñÜ£WÜÙáÜ ) JŸº ÊÜÂQ¤¿á®Üá° Pæãí¨Üá, B ŸÚPÜ B PÜáÄñÜá ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ¨ÜãÐÜO¿ æ áÈÉ
¯ÃÜñÜÃÝX©ªÄ. BWÜ AÇÝÉÖÜ®Üá ¯àÊÜâ Ÿbcqr¨Üª®Üá° ÖæãÃÜ ÖÝPÜÆá
£àÊÜÞì¯Ô¨Ü®ª áÜ . 73. Pæã®æWæ ®ÝÊÜâ ÖæàÚ¨æÊâÜ ; ""A¨ÜPRæ (ÍÜÊPÜ )Ræ A¨ÜÄí¨Ü (¨Ü®¨ Ü Ü
ÊÜÞíÓÜ©í¨Ü) ñÜqÄr , C¨æà Ä࣠AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÓÜñÊ ¤Ü ÃÜ ®Ü áÜ ° iàÊÜíñÜWãæ ÚÓÜáñݤ®æ
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 11

ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ ñܮܰ ¨ÜêÐÝríñÜWÜÙÜ®Üá°


ñæãàÄÔ PæãvÜáñݤ®'æ '.
74. B ŸÚPÜ ¯ÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿áWÜÙáÜ PÜsã æ àÃÜÊÝX ¹orÊâÜ & PÜÆáÉWÙÜ íÜ ñæ A¥ÜÊÝ
AÊÜâWÜÚXíñÜÆã ÖæaáÜ c PÜsã æ àÃÜ. ¯gÊÝX, PæÆÊÜâ PÜÆáÉWÙÜ ã æ ÙÜXí¨Ü bÆáÊæáWÜÙáÜ
ÖæãÊÜáá¾ñܤÊæ ÖÝWÜã PæÆÊÜâ PÜÆáÉWÜÙÜá Ôw¨Üá AÊÜâWÜÚí¨Ü ¯àÄ®Ü «ÝÃæ
ÖÜÄ¿ááñܨ ¤ æ ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜâ PÜÆáÉWÙÜ áÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü »Ü¿á©í¨Ü EÃÜáÚ ¹àÙÜáÊÜâ¨Üã
C¨æ. ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜ PæÆÓÜWÙÜ Ü ŸWæY AÇÝÉÖ®Ü áÜ Agn®ÝXÆÉ.
75. (ËÍÝÌÔWÜÙæà,) ¯àÊæà®Üá, AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ÈÉ ®Üí¹PæÀávÜáÊÜÃæí¨Üá
¯ÄàQÒÓÜᣤÃÜáËÃÝ? AÊÜÃÜÈÉ®Ü Jí¨Üá ±ÜíWÜvÜÊÜíñÜá, AÇÝÉÖÜ®Ü ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá°
PæàÚ¨Ü ŸÚPÜ ÊÜáñÜᤠA¨Ü®áÜ ° A¥Üì ÊÜÞwPæãívÜ ŸÚPÜ £Ú¨Üã £Ú¨Üã A¨Ü®áÜ °
£ÃÜáb ¹vÜáñܨ ¤ .æ 76. AÊÜÃáÜ ËÍÝÌÔWÜÙ®Ü áÜ ° »æàq¿Þ¨ÝWÜ ""®ÝÊÜâ ®Üí¹¨æÊâÜ ''
G®Üáñ° ݤÃ.æ B ŸÚPÜ WÜápÝrX ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ÓÜí˜Ô¨ÝWÜ ""AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ £ÚԨܮª áÜ °
¯àÊÜâ AÊÜÄWæ £ÚÔ, AÊÜÃáÜ A¨Ü®à°æ ¯ÊÜá¾ ¨æàÊÜÃÜ ŸÚ ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ±ÜâÃÝÊæ¿ÞX
ŸÙÜÓáÜ ÊÜíñæ ÊÜÞvÜᣤàÃÝ? ¯ÊÜáWæ AÐÜãr A¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉÊàæ ?'' G®Üáñ° ݤÃ.æ 77.
AÊÜÃáÜ WÜápÝrXvÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠŸ×ÃÜíWÜWã æ ÚÓÜáÊÜ GÆÉ ËaÝÃÜWÙÜ ã Ü AÇÝÉÖ¯Ü Wæ
£Ú©Êæ GíŸá¨Üá AÊÜÄWæ £Ú¿á¨æà?
78. AÊÜÃÈ Ü É PæÆÊÜÃáÜ "EËá¾' (¯ÃÜPÄÒÜ )WÜڨݪÃ.æ AÊÜÄWæ WÜÅí¥Ü¨Ü hÝn®Ë Ü ÆÉ.
AÊÜÃÜ ŸÚ PæàÊÜÆ BÍæWÜÙÜ ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæà®Üã CÆÉ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá PæàÊÜÆ
FÖݱæäàÖÜWÜÙܮܰÐærà AÊÜÆí¹ÔPæãíw¨ÝªÃæ. 79. ñÜÊÜᾨæà PæçWÜÚí¨Ü
WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá, B ŸÚPÜ A¨Ü®Üá° AWÜY¨Ü ¸æÇæWæ ÊÜÞÃÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ""C¨Üá
AÇÝÉÖ®Ü Ü PÜvÀ æ áí¨Ü Ÿí©¨æ'' G®ÜáÊ ° Ü g®ÜÄWæ Ë®ÝÍÜ PÝ©¨æ. ñÜÊáÜ ¾ PæçWÜÚí¨Ü
AÊÜÃáÜ H®Ü®áÜ ° ŸÃæ¨ÃÜ ã æ à A¨ÜPÝRX¿áã AÊÜÄWæ Ë®ÝÍÜ˨æ ÊÜáñÜᤠB ÊÜáãÆPÜ
AÊÜÃáÜ H®Ü®áÜ ° ÓÜí±Ý©ÔÃÜáÊÜÃã æ à A¨ÜPÝRX¿áã AÊÜÄWæ Ë®ÝÍÜ PÝ©¨æ. 80.
AÊÜÃáÜ ""(®ÜÃPÜ ¨ Ü )Ü ¸æíQ¿áá ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÊÜááorÇÝÃܨáÜ . (Öæaícæ ¨ÜÃ)æ PæÆÊÜâ ¯©ìÐÜr
12 AÇ… ŸPÜÃÜ@
©®ÜWÙÜ Ü ÖæãÃÜñáÜ '' G®Üáñ° ݤÃ.æ ÖæàÚÄ; ¯àÊæà®Üá, AÇÝÉÖ¯Ü Wæ ÊÜááÄ¿áÇÝWܨÜ
ÊÝWݪ®Ê Ü ®Ü à°æ ®Ý¨ÜÃã Ü AÇÝÉÖ¯Ü í¨Ü ±Üv¨ æ áÜ PæãíwÃÜáËÃÝ? ¯àÊæà®Üá, ¯ÊÜáWæ
£Ú©Æɨܪ®Üá°, AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáàÇæ BÃæãà²ÓÜᣤÃÜáËÃÝ?'' 81. ¯gÊÝX,
±Ý±ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Ý©Ô¨ÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠñܮܰ ±Ý±ÜWÜÙÜ ÓÜáÚÁãÙÜWæ
ÔQRPã æ íwÃÜáÊÜ樆 áÜ & AÊÜÃàæ ®ÜÃPÜ ÝX°¿áÊÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ A¨ÜÃÈ Ü É ÓܨÝPÝÆ
CÃÜáÊÜÃáÜ . 82. C®Üá,° ÓÜñÂÜ ¨ÜÈÉ ®Üí¹PæÀáorÊÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠÓÜñÊ RÜ áÜ ì ÊÜÞw¨ÜÊÃÜ áÜ
& AÊÜÃàæ ÓÜWÌ ìÜ ¨ÜÊÃÜ áÜ . A¨ÜÃÈ Ü É AÊÜÃáÜ ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃáÜ .
83. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÚí¨Ü ""¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá
¸æàÃÝÃÜ®Üã° BÃݘÓܸÝÃܨÜá. ñÜí¨æ&ñÝÀá¿á hæãñæ ËÍæàÐÜ Óèg®ÜÂ
ñæãàÃܸàæ PÜá ÊÜáñÜᤠŸí«ÜáWÜÙáÜ , A®Ý¥ÜÃáÜ ÖÝWÜã ©à®ÜÃÜ hæãñæWã Ü (Óèg®ÜÂ
ñæãàÃܸæàPÜá) ÊÜáñÜᤠg®ÜÃæãvÜ®æ Óèg®Ü嬆 ÊÜÞñܮݰvܸæàPÜá, ®ÜÊÜÞÃÜká®Üá°
±ÝÈÓܸàæ PÜá ÖÝWÜã ÃÜkáPÝñÜ®áÜ ° ±ÝÊÜ£Óܸàæ PÜá'' Gí¨Üá PÜÃÝÃÜ®áÜ ° ±Üv© æ ¨æÊ ª âÜ .
B¨ÜÃæ B ŸÚPÜ ¯ÊÜáÈ ¾ ®É Ü PæÆÊæà g®ÜÃÜ ÖæãÃÜñáÜ , ¯àÊæÆÃÉ ã Ü B PÜÃÝįí¨Ü
×í¨æ ÓÜĨÜá ¹qrÄ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ A¨Ü®áÜ ° PÜvWæ ~ Ü Ô©Ä.
84. (CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙàæ ) ""±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ÃÜP¤Ü ÖÜÄÓܸàæ w ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáÊ ¾ ÃÜ ®Ü à°æ
¯ÊÜá¾ ®ÝvÜáWÜÚí¨Ü ÖæãÃÜWæãàwÓܸæàw'' Gí¨Üá ®ÝÊÜâ ¯Ëá¾í¨Ü PÜÃÝÃÜ®Üá°
±Üv¨
æ áÜ Pæãíw¨æÊ ª âÜ . ¯àÊÜâ A¨Ü®áÜ ° J²³Pã æ íw©ªÄ ÊÜáñÜᤠ¯àÊæà A¨ÜPRæ ÓÝQÒWÙÜ áÜ .
85. CÐÝrX¿áã, ÓÜñÌ @Ü ¯àÊæà ¯ÊÜáÊ ¾ ÃÜ Ü PæãÇæ ÊÜÞvÜᣤàÄ ÊÜáñÜᤠ¯ÊæãÙ¾ XÜ ®Ü
Jí¨Üá ±ÜíWÜvÊ Ü ®Ü áÜ ° AÊÜÃÜ ®ÝvÜáWÜÚí¨Ü ÖæãÃܨŸ Ü áº£à¤ Ä ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ
±Ý±ÜPêÜ ñÜ ÖÝWÜã APÜÅÊáÜ ÊæÓWÜ áÜ ÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É ¯àÊÜâ (ÍÜñáÜ ÅWÚÜ Wæ) ®æÃÊ Ü ÝWÜᣤàÄ ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃáÜ ¯ÊÜáÊ ¾ ÃÜ Ü ŸÚWæ ¿áá¨Üœ Pæç©WÜÙÝX Ÿí¨ÝWÜ, ¯àÊÜâ ±ÜÄÖÝÃÜ «Ü®Ü Pæãoár
AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¹wÔPæãÙÜá£Û ठÄ. ÊÜáãÆñÜ@ AÊÜÃ®Ü áÜ ° (®Ýw¯í¨Ü) ÖæãÃÜÖÝPÜáÊÜâ¨æà
¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ¯Ñ¨ÜÊ œ ÝXñÜá.¤ ¯àÊæà®Üá, WÜÅí¥Ü¨Ü PæÆÊÜâ »ÝWÜWÙÜ È Ü É ®Üí¹PæÀáoár
ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜâ »ÝWÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ˜PÜÄR ÓÜáËÃÝ? ¯ÊÜá¾ ±æçQ ÖÝWæ ÊÜÞvÜáÊÜÊÄÜ Wæ CÃÜáÊÜ
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 13

±ÜÅ£¶ÜÆÊæà®æí¨ÜÃæ & CÖÜ iàÊܮܨÜÈÉ AÊÜÃÜá ®ÜÐÜrPæãRÙÜWÝWÜáÊÜÃÜá ÊÜáñÜá¤


±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®¨ Ü Ü ©®Ü AÊÜÃ®Ü áÜ ° £àÊÜÅ ñÜè Ü Ü ÎPæÁ
Ò ávæWæ ÊÜáÃÜÚÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. ¯àÊÜâ
GÓÜWáÜ £¤ÃáÜ ÊÜ PÜÊáÜ ìWÜÙÜ ŸWæY AÇÝÉÖ®Ü áÜ Agn®ÝXÆÉ. 86. AÊÜÃáÜ ±ÜÃÇ Ü ã
æ àPܨÜ
Ÿ¨ÜÈWæ D ÇèQPÜ Ÿ¨ÜáPÜ®áÜ ° SÄà©Ô PæãívÜÊÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ AÊÜÃÜ ÎPæ¿ Ò á®Üá°
QíbñÜ㤠PÜwÊæáWæãÚÓÜÇÝWܨáÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ GÈÉí¨ÜÆã ÓÜÖÝ¿á ÔWܨáÜ .
87. ®ÝÊÜâ (AÇÝÉÖ…) ÊÜáãÓÝÄWæ WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° ¯àw¨æÊ ª âÜ ÊÜáñÜᤠB ŸÚPÜÊä Ü
¸æ®Üá° ¸æ¯°Wæ ¨ÜãñÜÃÜ®Üá° PÜÚÓÜáñܤÇæà C¨æªÊÜâ. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ
DÓÝÄWæ ÓÜÐ ³ rÜ ±ÜâÃÝÊæWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àw¨æÊâÜ ÖÝWÜã ±ÜËñÜÅ Bñܨ ¾ Ü ÊÜáãÆPÜ AÊÜÄWæ
ÍÜQ¤¿á®æã°¨ÜXÔ¨æÊÜâ. B¨ÜÃæ ¯àÊæà®Üá, ¨ÜãñÜÃÜá ¯ÊÜá¾ bñܤPæR CÐÜrËÆɨܪ®Üá°
ñÜí¨ÝWÜÇÇ æ ÝÉ AÖÜíPÝÃÜ ñæãàÃÜáËÃÝ? AÊÜÃÈ Ü É PæÆÊÜÃ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ ˜PÜÄR Ô©Ä
ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜÃÜ®Üá° Pæãí¨Üá ¹qrÄ. 88.""®ÜÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÜá ÓÜáÃÜQÒñÜÊÝXÊæ''
Gí¨ÜÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ. ¯gÊÝX AÊÜÃÜ ˜PÝRÃÜ¨Ü PÝÃÜ| AÊÜÃÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá
ÍܲԨݪ®.æ AÊÜÃáÜ ®ÜíŸáÊÜâ¨Üá ŸÖÜÙÜ PÜwÊæá.
89. D ×í¨æ, ˜PÝRÄWÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ ñÜÊáÜ Wæ Ëg¿á ¯àvܸàæ Pæí¨Üá ±ÝŦìÓÜᣤ¨ªÜ
A¨æà ÊÜáí© & C©àWÜ, AÇÝÉÖ®Ü Ü PÜvÀ æ áí¨Ü, DWÝWÜÇàæ ñÜÊáÜ ¾ ŸÚ CÃÜáÊÜ
WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÓÜáÊÜ WÜÅí¥ÜÊÜâ ñÜÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí©ÃÜáÊÝWÜ ÊÜáñÜᤠñÜÊÜáWææ
±ÜÄaÜ¿áËÃÜáÊÜ ÓÜñÂÜ WÜÅí¥ÜÊâÜ ñÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ Ÿí©ÃÜáÊÝWÜ, A¨Ü®áÜ ° ˜PÜÄR ÓÜᣤ¨ÝªÃ.æ
˜PÝRÄWÜÙÜ ÊæáàÇæ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÍݱÜ˨æ. 90. GÐæãír ¨Üá Pæor ÊÜÓáÜ Ë ¤ WÝX AÊÜÃáÜ
ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÊÜÞÄPæãíw¨ÝªÃ!æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñÜ®°Ü A®ÜáWÜÅÖ© Ü í¨Ü (ñÜ®°Ü ÓÜí¨æàÍÜ樆 áÜ )°
ñÜ®°Ü ¨ÝÓÜÃÜ ±æçQ ñÜ®XÜ ÐÜË r ¨ÜÊ ª ÄÜ Wæ CÚÔPæãor®íæ Ÿ ÖÜWñæ ®Ü ©
Ü í¨Ü AÊÜÃáÜ , AÇÝÉÖ®Ü áÜ
CÚԨܮª áÜ ° (PÜáÃ…B®Ü®áÜ )° ˜PÜÄR ԨݪÃ.æ D Ä࣠AÊÜÃáÜ ¸æ®áÜ ° ¸æ¯W° æ (AÇÝÉÖ®Ü )Ü
Pæãà±ÜPRæ ±ÝñÜÅÃÝX ¹qr¨ÝªÃ.æ ˜PÝRÄWÜÚWæ Jí¨Üá A±ÜÊÞ Ü ®ÜPÝÄ ÎPæÒ ÔWÜȨæ.
91. ""AÇÝÉÖ®Ü áÜ CÚÔ PæãqrÃáÜ ÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ樆 áÜ ° ®Üí¹Ä'' Gí¨Üá AÊÜÃã æ vÜ®æ
ÖæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ , ""AÇÝÉÖ®Ü áÜ ®ÜÊáÜ Wæ CÚÔPæãqrÃáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ° ®ÝÊÜâ ®Üí¹¨æઠÊæ''
14 AÇ… ŸPÜÃÜ@
G®Üáñ° ݤÃæ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÝaæXÃÜáÊÜ GÆÉ樆 ã Ü ° AÊÜÃáÜ ˜PÜÄR ÓÜáñݤÃæ & ¯gÊÝX
C¨Üá AÊÜÃÜ ŸÚ CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÓÜáÊÜ ÓÜñÜÂÊæà BX¨æ. ""¯àÊÜâ ¯gPÜãR
ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÝX¨ÜªÃæ, D ×í¨æ ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜáWÜÙÜ®Üá°
Pæãí¨Ü¨àªæ Pæ?'' Gí¨Üá (AÊÜÃã æ vÜ®)æ PæàÚÄ. 92. SíwñÜÊÝX¿áã, ÊÜáãÓÝ
¯ÊÜá¾ ŸÚWæ ŸÖÜÙÜ ÓܳÐÜr ±ÜâÃÝÊæWÜÙæãí©Wæ Ÿí©¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ B ŸÚPÜ
(±ÜähæWÝX) ¯àÊÜâ PÜÃÜáÊÜ®Üá° ®æbcPæãíwÄ ÊÜáñÜᤠ(B ÊÜáãÆPÜ) ¯àÊÜâ
APÜÅËáWÜÙÝX ¹qrÄ. 93. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾ (CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙ)Ü ÊæáàÇæ
±ÜÊìÜ ñÜ樆 £°æ ¤ ""®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæ ¯àvÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ° »Ü¨ÅÜ ÊÝX ×w¨ÜáPæãÚÛÄ ÊÜáñÜá¤
BÈÔÄ'' Gí¨Üá ¯Ëá¾í¨Ü PÜÃÝÃÜ®áÜ ° ±Üv¨ æ áÜ Pæãíw¨æÊ ª âÜ . A¨ÜPRæ AÊÜÃáÜ (¯ÊÜá¾
±ÜäÊÜìgÃÜá) ""®ÝÊÜâ BÈÔ¨æÊâÜ ÊÜáñÜᤠEÆÉí™Ô¨æÊâÜ '' Gí¨ÜÃáÜ . AÊÜÃÜ ˜PÝRÄ
«æãàÃÜO¿ æ á PÝÃÜ| AÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÈ Ü É PÜÃáÜ Êæà ®æÇÔæ ¹qrñáÜ .¤ (¨ÜãñÜÃàæ ,)
""¯àÊÜâ ®ÜíŸáÊÜÊÃÜ ÝX¨Üê ,æ B ¯ÊÜá¾ ®Üí¹Pæ¿áá ¯ÊÜáWæ ¯àvÜᣤÃáÜ ÊÜ B¨æàÍÜWÙÜ áÜ
GÐÜár ¯PÜêÐÜÊ r ÝXÊæ!'' Gí¨Üá (AÊÜÃã æ vÜ®)æ ÖæàÚÄ. 94. ÖæàÚÄ; ""AÇÝÉÖ®Ü Ü
ŸÚ, ±ÜÃÇ Ü ã æ àPÜ¨Ü ÊÜá®æ¿áá, CñÜÃÆæ É ÊÜÞ®ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ¹oár PæàÊÜÆ ¯ÊÜáWÝXÁáà
ËáàÓÜÇÝX¨ÜªÃæ, (ÊÜáñÜᤠÖÝWæ®Üá°ÊÜ) ¯àÊÜâ ¯gPÜãR ÓÜñÜÂÊÜíñÜÃÝX¨ÜªÃæ, ¯àÊÜâ
ÊÜáÃÜ|PÝRX ÖÝñæãÃæÀáÄ''. 95. AÊÜÃÜ PæçWÜÙáÜ ÓÜí±Ý©Ô ÊÜááí¨ÜPRæ PÜÚÔÃÜáÊÜ
PÜÊáÜ ìWÜÚí¨ÝX AÊÜÃáÜ Gí¨æí¨Üã A¨ÜPÝRX (ÊÜáÃÜ|PÝRX) ÖÝñæãÃæ¿áÇÝÃÜÃáÜ .
AÇÝÉÖ®Ü áÜ APÜÅËáWÜÙ®Ü áÜ ° aæ®Ý°X ŸÆÉ®áÜ . 96. SíwñÜÊÝX¿áã ¯àÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ,°
ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ±æçQ, Ÿ¨ÜáQWÝX A£ ÖæaÜác BÍæ ±ÜvÜáÊÜÊÜÃÝX PÝ|áËÄ. D
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÄXíñÜÆã ÊÜááí©¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜÈÉ®Ü
±ÜÅ£Á㟺®ã Ü ÓÝËÃÜ ÊÜÐìÜ Ÿ¨ÜáPÜ Ÿ¿áÓÜáñݤ®.æ AÊÜ®Ü B ©àZì B¿ááÐÜÂÊÜâ
AÊܮܮÜá° ÎPæÒÀáí¨Ü ÃÜQÒÓÜÇÝÃܨÜá. AÇÝÉÖÜ®Üá, AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®æ°ÇÝÉ
®æãàvÜáñÜÇ ¤ àæ C¨Ýª®.æ
97. ÖæàÚÄ; i¹ÅàÆÃÜ ÍÜñáÜ ÅÊÝXÃÜáÊÜ樆 áÜ (£Ú©ÃÜÈ) & AÊÜÃíÜ ñÜá, AÇÝÉÖ®Ü Ü
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 15

B¨æàÍܨÜíñæ, (AÊÜ®Ü ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá°) ¯ÊÜá¾ (ÊÜááÖÜÊÜᾨÜÃÜ) ÖÜê¨Ü¿áPæR


CÚÓÜáÊÜÊÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ A¨Üá ñÜ®XÜ íñÜ ×í¨æ Ÿí©ÃÜáÊÜ ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ÓÜÊáÜ ¦ìÓÜáÊÜÜ
ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®ÜÊÝX¨æÜ ÊÜáñÜᤠÓÜñÂÜ ¨ÜÈÉ ®Üí¹Pæ CorÊÄÜ Wæ ÍÜá»ÜÊÝñæì¿ÞX¨æ. 98.
AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖÝWÜã AÊÜ®Ü ÊÜáÆP…WÜÙÜ ÖÝWÜã AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃáÜ WÜÙÜ ÊÜáñÜᤠi¹ÅàÇ…
ÖÝWÜã ËáàPÝÀáàÆÃÜ ÍÜñáÜ ÅÊÝXÃÜáÊÜ樆 áÜ (£Ú©ÃÜÈ) & SíwñÜÊÝX¿áã
AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÓÜñÂÜ ˜PÝRÄWÜÙÜ ÍÜñáÜ ÅÊÝX¨Ýª®.æ 99. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ®ÝÊÜâ ¯Êæáv ¾ Wæ æ ŸÖÜÙÜ
ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü ÊÝPÜÂWÜÙÜ®Üá° CÚÔPæãqrÃÜáñæ¤àÊæ. AË«æà¿áÃÜ ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃÝÃÜã
AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ˜PÜRÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ. 100. AÊÜÃÜá H®Ý¨ÜÃæãí¨Üá PÜÃÝÃÜ®Üá°
ÊÜÞwPæãívÝWÜÇæÇÝÉ AÊÜÃÜÈÉ®Ü ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ±ÜíWÜvÜÊÜâ A¨Ü®Üá°
ÊÜáãÇæWÓæ ¿ æ áÈÆÉÊ? æ ¯gÊÝX AÊÜÃÈ Ü É Öæb®c Ê
Ü ÃÜ áÜ ®ÜíŸáÊÜÊÃÜ àæ AÆÉ. 101.
ÊÜáñÜᤠD ×í¨æ WÜÅí¥Ü ¯àvÜÇÝX¨ÜÊ ª ÃÜ Ü ±æçQ Jí¨Üá WÜáí²®ÜÊÃÜ áÜ , DWÝWÜÇàæ
ñÜÊáÜ ¾ ŸÚÀáÃÜáÊÜ ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ÓÜÊáÜ ¦ìÓÜáÊÜ ¨ÜãñÜ®ã æ Ÿº®áÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü PÜvÀ æ áí¨Ü
ñÜÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí¨ÝWÜÇæÇÝÉ, B PÜáÄñÜá ñÜÊÜáWæ H®Üã £Ú¿á¨Üá GíŸíñæ,
AÇÝÉÖ®Ü Ü WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° ñÜÊáÜ ¾ ¸æ®°Ü ×í¨ÜPRæ GÓæ¨áÜ ¹orÃáÜ .
102. ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá, ÓÜáÇæçÊÜÞ®ÜÃÜ ÓÝÊÜÞÅg嬆 ÖæÓÜÃÜÈÉ ÍæçñÝ®ÜÃÜá
±ÜtÓÜᣤ¨Ê ªÜ âÜ WÜÙÜ (ÊÜÞo, ÊÜáíñÜÅWÙÜ )Ü ¸æ®áÜ ° ÖÜ£¨ ¤ ÃªÜ áÜ . ¯gÊÝX ÓÜáÇæçÊÜÞ®ÜÃáÜ
ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ˜PÜRÄÔÃÜÈÆÉ. B ÍæçñÝ®ÜÃæà ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ˜PÜRÄԨܪÃÜá. AÊÜÃÜá g®ÜÄWæ
ÊÜÞoÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° PÜÈÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ¸Ý¹Ç…®ÜÈÉ
(¸Ý¹Çæã௿ިÜÈÉ) ÖÝÃÜãñ… ÊÜáñÜᤠÊÜÞÃÜãñ… GíŸ "ÊÜáÆP…'WÜÚWæ
¯àvÜÇÝX¨Üª ˨æ¿á ×í¨æ ¹©ª¨ÜªÃÜá. ¯gÊÝX AÊÜÃÜá (ÖÝÃÜãñ… ÊÜáñÜá¤
ÊÜÞÃÜãñ…)& ""®ÝÊÜâ Jí¨Üá ±ÜÄàPæÒ¿ÞX¨æªàÊæ. ¯à®Üá ˜PÝRÄ¿ÞX
¹vܸÝÃܨáÜ '' Gí¨Üá ÊÜááíWÜvÜ GaÜÄc Pæ ¯àvÜ¨æ ¿ÞÄWÜã A¨Ü®áÜ ° PÜÈÓÜᣤÃÈ Ü ÆÉ.
CÐÝrX¿áã D g®ÜÃáÜ , AÊÜÄí¨Ü, ±Ü£&±Ü£¿ ° áÃÜ ®ÜváÜ Êæ ¹PÜo R ár ÊÜáãwÓÜáÊÜ
˨æ¿á®Üá° PÜÈ¿áᣤ¨ÃªÜ áÜ . ¯gÊÝX, AÇÝÉÖ®Ü Ü A®ÜáÊÜᣠCÆɨ,æ B ÊÜáãÆPÜ
16 AÇ… ŸPÜÃÜ@
¿ÞÃæ㟺ÄWÜã ¿ÞÊÜâ¨æà Öݯ¿ááíoá ÊÜÞvÜÆá AÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂËÃÜÈÆÉ.
¯gÊÝX AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ Wæ ÖݯPÜÃÊ Ü Ý¨Ü ÊÜáñÜᤠñÜÊáÜ Wæ ¿ÞÊÜ ÇÝ»Ü樆 ã Ü ° ñÜè
Ü Ü
˨æ¿á®Üá° PÜÈ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. ÖÝWæí¨Üá, AíñÜÖܨܮÜá° PæãívÜá PæãívÜÊÜÄWæ
±ÜÃÇ Ü ãæ àPÜ¨Ü ÓÜáS¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜ ±ÝÆã CÃÜáÊÜâ©ÆÉÊíæ Ÿá¨Üá AÊÜÄWæ £Ú©ñÜá.¤
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÊÜÞÄPæãívÜá SÄà©Ô¨Ü ÊÜÓáÜ ¤ £àÃÝ Pæo¨ r ÝXñÜá.¤ AÊÜÃáÜ
A¨Ü®Üá° AÄ£¨ÜªÃæ aæ®Ý°XñÜá¤. 103. AÊÜÃÜá ®Üí¹PæÀáqr¨ÜªÃæ ÊÜáñÜᤠ«ÜÊÜáì
¯ÐÜÃu ÝX¨Üê ,æ AÇÝÉÖ®Ü Ü ŸÚ AÊÜÄWæ, GÐæãàr ÍæÅàÐÜu ±ÜÅ£¶ÜÆ ÔWÜᣤñáÜ .¤ AÊÜÃáÜ
A¨Ü®áÜ ° AÄ£¨Üê æ aæ®Ý°XñÜá.¤
104. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , "ÃÝC®Ý' G®Ü¸ ° àæ w, "E®…ÆáØÃÝ°' G¯°Ä ÊÜáñÜᤠBÈÔÄ.
˜PÝRÄWÜÚWæ ¿ÞñÜ®ÝÊÜá¿á ÎPæÒ PÝ©¨æ.* 105. WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ È
Ü ®É Ü ˜PÝRÄWÜÙáÜ
ÊÜáñÜᤠŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÃÜ áÜ , ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü ¯Êæáv ¾ Wæ æ ¿ÞÊÜâ¨æà
JÚñÜá CÚ¨Üá ŸÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° CÐÜr±ÜvÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ñܮܰ
A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü ñݯbfÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° BÄÔPæãÙÜáÛñݤ®æ. AÇÝÉÖÜ®Üá ÊÜáÖÝ
E¨ÝÄ¿ÞX¨Ýª®æ. 106. ®ÝÊÜâ (PÜáÃ…B¯®Ü) ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá°
A®ÜãiìñÜWæãÚÔ¨ÜÃæ A¥ÜÊÝ ÊÜáÃæÔ¹orÃæ, (A¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÈWæ) A¨ÜQRíñÜ
EñÜÊ ¤ áÜ ÊÝ¨Ü A¥ÜÊÝ A¨ÜPRæ ÓÜÊáÜ ®Ý¨Ü ÊÜa®Ü Ê Ü ®Ü áÜ ° ñÜè
Ü æ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ
GÆÉ樆 ã Ü ° ÊÜÞvÜŸÆÉ樆 íæ Ÿá¨Üá ¯ÊÜáWæ £Ú¿á¨æà? 107. BPÝÍÜWÙÜ Ü ÊÜáñÜá¤
»ÜãËá¿á B˜±ÜñÜÂÊæÇÝÉ AÇÝÉÖܯWæ ÊÜÞñÜÅ ÓæàĨæ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæ AÇÝÉÖÜ®Ü
ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã ±æäàÐÜPÃÜ ÝWÜÈ ÓÜÖÝ¿áPÜÃÝWÜÈ CÆÉ GíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæ
£Ú¿á¨æà? 108. (ËÍÝÌÔWÜÙæà,) ¯àÊæà®Üá, D ×í¨æ ÊÜáãÓÝÃæãvÜ®æ
PæàÙÜÇÝ¨Ü ±ÜÅÍW°æ ÙÜ ®Ü à°æ ¯ÊÜá¾ ¨æàÊܨãÜ ñÜÃã æ vÜ®æ PæàÙÜ Ÿ¿áÓÜáËÃÝ? (D Äà£)
ËÍÝÌÓÊ Ü ®Ü áÜ ° ˜PÝRÃÊ
Ü ÝX Ÿ¨ÜÈÔPæãívÜ樆 áÜ ¯gPÜãR ®æàÃÜ ÊÜÞWÜì©í¨Ü ŸÖÜÙÜ
¨ÜãÃÜ ÖæãàX ¹or®áÜ .*
109. WÜÅí¥Ü¨ÜÊÜÃÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜÃÜá, ¯àÊÜâ ËÍÝÌÔWÜÙÝ¨Ü ŸÚPÜ ¯ÊÜá¾®Üá° ÊÜáñæ¤
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 17

˜PÝRè Ü væ Wæ æ ÊÜáÃÜÚÓÜŸ¿áÔ¨Üê áÜ . ÓÜñÂÜ ÊÜâ AÊÜÄWæ ÓÜÐ ³ ÊrÜ Ý¨Ü ŸÚPÜÊä Ü AÊÜÃáÜ
ñÜÊãæ Ù¾ XÜ ®Ü AÓÜãÁáÀáí¨ÝX (×àWæ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃ)æ . ¯àÊÜâ ÊÜÞñÜÅ, D PÜáÄñÜá
AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ B¨æàÍÜÊÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜÊÜä (AÊÜÃÜ®Üá°) PÜÒËáÓÜáñܤÆã
(AÊÜÃÜ ñܱܳ®Üá°) PÜvæWÜ~ÓÜáñܤÆã CÄ. AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ GÆÉÊÜ®Üá°
ÊÜÞvÜŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 110. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ®ÜÊÜÞÃÜká®Üá° ±ÝÈÔÄ ÊÜáñÜá¤
ÃÜkáPÝñ…A®Üá° ±ÝÊÜ£ÔÄ. ¯àÊÜâ ¯ÊÜáWÝX ÊÜááí¨æ PÜÚÓÜáÊÜ GÆÉ
ÓÜñÝR¿áìWÜÙÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Ü ŸÚ PÝ|áËÄ. ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®æ°ÇÝÉ
AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ ®æãàvÜᣤ¨Ýª®æ. 111.¿áÖÜã©¿Þ¨ÜÊÜ®Ü A¥ÜÊÝ
PæùÓܤ®Ý¨ÜÊÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃÝÃÜã ÓÜÌWÜìÊÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÓÜÇÝÃÜ®æí¨Üá AÊÜÃÜá
ÖæàÙÜáñݤÃ.æ A¨Üá PæàÊÜÆ AÊÜÃÜ BÍæ¿ÞX¨æ. ""¯àÊÜâ ÓÜñÂÜ ÊÜíñÜÃÝX¨Üê æ ¯ÊÜá¾
±ÜâÃÝÊæ¿á®Üá° ñܯ°Ä'' Gí¨Üá AÊÜÃæãvÜ®æ ÖæàÚÄ. 112. ¯gÊÝX, ñܮܰ®Üá°
AÇÝÉÖ¯Ü Wæ ÍÜÃO Ü ÝXÔPæãívÜá, ÓÜñÊ RÜ áÜ ìWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜáñÜÈ
¤ ¨Üʪ ®Ü Ü ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜâ AÊÜ®Ü
Jvæ¿á®Ü ŸÚ C¨æ. Aí¥ÜÊÄÜ Wæ ¿ÞÊÜ »Ü¿áÊÜä CÃܨáÜ . ¿ÞÊÜ ÊÜÂ¥æ¿áã
CÃܨáÜ . 113. PæùÓÃ¤Ü Ü ŸÚ H®Üã (¿ÞÊÜ ÓÜñÂÜ ÊÜä) CÆÉÊíæ ¨Üá ¿áÖÜã©WÜÙáÜ
ÖæàÙÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ¿áÖÜã©WÜÙÜ ŸÚ H®Üã CÆÉÊæí¨Üá PæùÓܤÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ.
ÖÝWæí¨Üá, AÊÜÃÜá (CŸºÃÜã) WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° K¨ÜáÊÜÊÜÃÝX¨ÝªÃæ. £ÙÜáÊÜÚPæ
CÆÉ¨Ê Ü ÃÜ ãÜ C¨æà Äà£, AÊÜÃáÜ BvÜᣤÃáÜ ÊÜíñÜÖÜ ÊÜÞñÜ®à°æ BvÜáñݤÃ.æ AÊÜÃáÜ
¼®Üñ° Wæ ãæ ÙÜWÝX¨Üª ËÐÜ¿áWÜÙÈ Ü É ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü, AÇÝÉÖ®Ü àæ AÊÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ £à±Üâì
¯àvÜáÊÜ®Üá. 114. AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜáÔà©WÜÙÜÈÉ AÊÜ®Ü ÖæÓÜÃÜ®Üá° ±ÜÅÓݤ²ÓܨÜíñæ
ñÜvæ¿ááÊÜÊܯXíñÜ ÖÝWÜã AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ±ÝÙÜá¹àÚÓÜÆá ÍÜÅËáÓÜáÊÜÊܯXíñÜ
¨æãvÜx APÜÅËá ¿ÞĨݪ®æ? Aí¥ÜÊÜÃÜá, »Ü¿á »ÜQ¤ÀáÆɨæ AÊÜâWÜÙæãÙÜWæ
±ÜÅÊæàÎÓÜÇæà ¸ÝÃܨÝXñÜá¤. AÊÜÄWæ CÖÜÇæãàPܨÜÈÉ ®ÜÐÜr˨æ ÊÜáñÜá¤
±ÜÃÜÇæãàPܨÜÆãÉ AÊÜÄWæ ÊÜáÖÝ ¿ÞñÜ®æ ÔWÜȨæ.* 115. ±ÜäÊÜì ÊÜáñÜá¤
±ÜÎcÊÜáÊÜâ AÇÝÉÖܯWæà ÓæàĨæ. ¯àÊÜâ ¿ÞÊævæWæ £ÃÜáX¨ÜÃÜã, AÇÝÉÖÜ®Ü
18 AÇ… ŸPÜÃÜ@
Óݯ°«ÜÂÊÜâ AÈɨæ. AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ ÓÜÊÜìÊݲ¿ÞX¨Ýª®æ ÊÜáñÜá¤
ŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 116. ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ""AÇÝÉÖÜ®Üá JŸº®Ü®Üá° ñܮܰ
±ÜâñÜÅ®ÝXÔPæãíw¨Ýª®æ'' G®Üá°ñݤÃæ. AÊÜ®Üá ±ÝÊܮܮÜá. ¯gÊÝX BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ
ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉÃÜáÊÜâ¨æÆÉÊÜä AÊܯWæà ÓæàĨæ. GÆÉÊÜä AÊܯWæ
Ë«æà¿áÊÝX¨æ. 117. AÊÜ®àæ BPÝÍÜWÚ Ü Wæ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËáWæ aÝÆ®æ ¯àw¨Ü樆 áÜ .
AÊÜ®áÜ Jí¨Üá ¯«ÝìÃÜ ÊÜÞw¨ÝWÜ, B¨ÜPRæ "BWÜá' Gí¨ÜÐàræ ÖæàÙÜáñݤ®æ ÊÜáñÜá¤
A¨Üá BX ¹vÜáñܨ ¤ .æ
118. AÄËÆÉ¨Ê Ü ÃÜ áÜ , ""AÇÝÉÖ®Ü àæ Pæ ®ÜÊãæ v ¾ ®Ü æ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ©ÆÉ? A¥ÜÊÝ
®ÜÊáÜ ¾ ŸÚWæãí¨Üá ±ÜâÃÝÊæ¿Þ¨ÜÃã Ü ¿ÞPæ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ?'' G®Üáñ° ݤÃ.æ AÊÜÄXíñÜ
×í©®ÜÊÃÜ ã Ü AÊÜÃáÜ ÖæàÚ¨ÜíñÜÖÜ ÊÜÞñÜ®à°æ ÖæàÚ¨Üê áÜ . AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ áÜ Jí¨æà
ñÜè
Ü ÝªXÊæ. ¨ÜêyÜ ËÍÝÌÓË Ü ÃÜáÊÜ g®ÜÄWÜíñÜã ®ÝÊÜâ ±ÜâÃÝÊæWÙÜ ®Ü áÜ ° DWÝWÜÇàæ
ËÊÜÄÔ ¹qr¨æªàÊæ. 119. (¨ÜãñÜÃæà,) SíwñÜÊÝX¿áã ¯ÊÜá¾®Üá° ®ÝÊÜâ
ÓÜñܨæãí©Wæ PÜÚÔÃÜáñæ¤àÊæ & ÍÜá»Ü ÊÝñæì ¯àvÜáÊÜÊÜÃÝX ÊÜáñÜá¤
GaÜcÄÓÜáÊÜÊÜÃÝX. ®ÜÃÜPܨÜÊÜÃÜ PÜáÄñÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ±ÜÅΰÓÜÇÝWܨÜá. 120. C®Üá°,
¿áÖÜã©WÜÙÝWÜÈ, PæùÓÃ¤Ü ÝWÜÈ, ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ÊÜÞWÜìÊÜ®áÜ ° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜ ñÜ®PÜ Ê Ü ä
Ü
AÊÜÃÜá ¯Ëá¾í¨Ü ÓÜíñÜáÐÜrÃÝWÜÇÝÃÜÃÜá. ""AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®ÜÊæà ®æçg
ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®ÜÊÝX¨æ'' Gí¨Üá (AÊÜÃã æ vÜ®)æ ÖæàÚÄ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ
(ÓÜñÂÜ ¨Ü) hÝn®Ê Ü âÜ Ÿí¨Ü ŸÚPÜÊä Ü ¯àÊÜâ B g®ÜÃÜ A±æàPæWÒ ÙÜ ®Ü áÜ ° A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÃ,æ
AÇÝÉÖ®Ü ¨ æ áÜ ÃÜá ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜ B±Üä ã Ü ÓÜÖÝ¿áPÜÃã Ü CÃÜÇÝÃÜÃáÜ . 121. ®ÝÊÜâ
¿ÞÄWæ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ¯àwÃÜáÊæÊæäà AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° K¨Ü¸æàPÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ
K¨ÜáñݤÃæ (ÊÜáñÜá¤) AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ®ÜíŸáñݤÃæ. C®Üá°, A¨Ü®Üá° ¿ÞÃÜá
£ÃÜÓÄRÜ ÓÜáÊÜÃã æ à AÊÜÃàæ ¯gÊÝX ®ÜÐPrÜ ã æ ÙR WÜ ÝWÜáÊÜÊÃÜ áÜ .
122. CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙæà, ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ ¯àw¨Ü A®ÜáWÜÅÖÜÊÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤
gWÜ£®¤ Ü GÆÉè æ áÜ ÃÜá ¯ÊÜáWæ ÍæÅàÐÜñu æ ¯àw¨Ü®ª áÜ ° ÓÜľ ÔÄ. 123. ÊÜáñÜᤠ¿ÞÄWÜã
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 19

¿ÞÄí¨ÜÆã ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅÁãàg®ÜÊÝWÜ¨Ü ÖÝWÜã ¿ÞÄí¨ÜÆã ±ÜÄÖÝÃÜ


«Ü®Ü ÔÌàPÜÄÓÜÇÝWܨ,Ü ¿ÞÄWÜã ¿ÞÃܨàæ ζÝÃÜÔ¯Õ í¨Ü ÇÝ»ÜÊÝWÜ¨Ü ÊÜáñÜá¤
AÊÜÄWæ (A±ÜÃݘWÜÚWæ) ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÖÝ¿á ÔWÜÇÝÃÜ¨Ü B ©®Ü¨Ü ŸWæY
GaÜcÃÜÊÝXÄ. 124. ÊÜáñÜᤠC¸ÝÅ×àÊÜáÃÜ®Üá° AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá)
PæÆÊÜâ B¨æàÍÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜÄàPæÒWæ JÙܱÜwÔ¨ÝWÜ, AÊÜÃÜá AÊÜâWÜÙÜ®Üá°
±Üä|ìÊÝX ±ÝÈÔ¨ÜÃÜá. (AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÃæãvÜ®æ) ""®Ý®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° GÆÉ
ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ®Ý¿áPÜ®ÝX ®æàËáÓÜȨæªà®æ'' Gí¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ""ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü°
ÓÜíñÜ£¿áÊÜÃ®Ü ã Ü ° (®Ý¿áPÜÃÝXÓÜáÊæ¿Þ?)'' Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃáÜ . BWÜ AÊÜ®áÜ
(AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) ""®Ü®°Ü ÊÝWݪ®Ê Ü âÜ APÜÅËáWÜÚWæ A®Ü¿ Ì áÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ'' Gí¨Ü®áÜ . 125.
®ÝÊÜâ B »ÜÊ®Ü Ü (PÜAŸ)ÊÜ®áÜ ° g®ÜÄWÝX, ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü Joár ÓæàÃÜáÊÜ ÖÝWÜã ÓÜáÃÜQñÒ Ü
ÓÜÙ§ Ê
Ü ÝX ÊÜÞw¨æÊâÜ . C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá ¯íñÜ Óݧ®Ê Ü ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ ®ÜÊÞ Ü Äká®Ü ÓÜÙ§ Ê
Ü ÝX
ŸÙÜÔÄ (Gí¨Üá ®ÝÊÜâ B¨æàÎÔ¨æÊ ª âÜ ). ÊÜáñÜᤠñÜÊݶ… (±ÜŨQÜ O Ò )æ ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ áÜ ,
"CA…£Pݶ…' ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ áÜ , ¸ÝWÜáÊÜÊÃÜ áÜ ÖÝWÜã ÓÝÐÝríWÜÊÃæ WÜ áÜ ÊÜÊÄÜ WÝX
®Ü®°Ü »Ü樆 Ê
Ü ®Ü áÜ ° ¯ÊÜáìÆÊÝXvܸàæ Pæí¨Üá ®ÝÊÜâ C¸ÝÅ×àÊÜå… ÊÜáñÜᤠCÓݾDÆÄWæ
B¨æàÍÜ ¯àw¨æÊ ª âÜ . 126. ÊÜáñÜᤠC¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá ""®Ü®ã æ v
° ¿æ Þ! D ®ÜWÃÜ Ê Ü ®Ü áÜ °
ÍÝí£«ÝÊÜáÊÝX ÊÜÞvÜá ÊÜáñÜᤠCÈÉ¿áÊÜÃÜ ±æçQ AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ÖÝWÜã
±ÜÃÇ Ü ãæ àPÜ¨È Ü É ®Üí¹Pæ CqrÃáÜ ÊÜÊÄÜ Wæ, ËË«Ü ¶ÜÆWÜÙ®Ü áÜ ° BÖÝÃÜÊÝX ¯àvÜá''
Gí¨Üá ±ÝŦìÔ¨ÝWÜ, AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ÖæàڨܮÜá; ""AƳ PÝÆPÝRX
(CÖÜÇæãàPÜ¨Ü ÊÜáqrWæ) ®Ý®Üá A¨Ü®æ°ÇÝÉ ˜PÝRÄWÜã PæãvÜáÊæ®Üá. B¨ÜÃæ B
ŸÚPÜ BñܮܮÜá° GÙæ¨æã¿á᪠®ÜÃÜPÜ¨Ü ÎPæÒWæ ñÜáñݤXÓÜáÊæ®Üá. A¨Üá £àÃÝ Pæor
®æÇ¿ æ ÞX¨æ.''
127.C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá ÖÝWÜã CÓݾDÆÃÜá B »Ü樆 ¨ Ü Ü ñÜÙÖÜ ©
Ü ¿á®Üá° GñÜĤ ÓÜáñݤ
(×àWæí¨Üá ±ÝŦìÔ¨ÜÃáÜ ;)& ""®ÜÊã æ v ¾ ¿
æ Þ (D ÓæàÊæ¿á®Üá)° ®ÜËá¾í¨Ü ÔÌàPÜÄÓÜá.
SíwñÜÊÝX¿áã ¯à®Üá GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠŸÆÉÊÜ®Üá.'' 128.
20 AÇ… ŸPÜÃÜ@
""®ÜÊãæ v ¾ ¿
æ Þ, ®ÜËᾟú ®Ü ã Ü ° ÊÜááÔÉÊáÜ ÃÝXÓÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜíñÜ£WÜÙÈÜ É Jí¨Üá
ÊÜááÔÉÊåÜ … (¯®ÜWæ ÍÜÃO Ü Ý¨Ü) ÓÜÊáÜ á¨Ý¿áÊÜ®áÜ ° ¸æÙÓæ áÜ ÖÝWÜã ®ÜÊáÜ Wæ ®ÜÊáÜ ¾
BÃÝ«Ü®Ý Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° PÜÈÔPæãvÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾ ±ÜÍÝcñݤ±ÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜá.
¯à®Üá ±ÜÍÝcñݤ±Ü ÔàÌPÜÄÓÜáÊÜÊÜ®Üã PÜÃÜáOÝÙÜáÊÜä BXÃÜáÊæ.'' 129.
""®ÜÊãæ v¾ ¿æ Þ, AÊÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ, AÊÜÄWæ ¯®Ü° ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° K© PæàÚÓÜáÊÜ ÖÝWÜã
AÊÜÄWæ WÜÅí¥Ü樆 ã Ü ° ¿ááQ¤¿á®Üã° PÜÈÔPæãvÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓÜíÓÜÄR ÓÜáÊÜ
JŸº ¨ÜãñܮܮÜá° AÊÜÃæãÙÜXí¨ÜÇæà ¸æÙæÓÜá. SíwñÜÊÝX¿áã ¯à®Üá AñÜÂíñÜ
ÓÜÊÜá¥Üì®Üã ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã BXÃÜáÊæ.'' 130. ÓÜÌñÜ@ ñܮܰ®æ°à ÊÜíbÓÜáÊÜÊÜ®Ü
ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃæ ¿ÞÃÜá ñÝ®æà C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜ ÊÜÞWÜì©í¨Ü ËÊÜááS®ÝWÜŸÆÉ®áÜ ?
®ÝÊÜâ D ÇæãàPܨÜÇæàÉ AÊÜÃÜ®Üá° BÄÔPæãíw¨æªÊÜâ. ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ AÊÜÃÜá
SíwñÜ ÓÜgj®ÜÃÜ ÓÝÆÈÉÃÜáÊÜÃÜá. 131. AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Üá AÊÜÃæãvÜ®æ
""ÊÜááÔÉÊáÜ ®ÝWÜá'' (ÍÜÃO Ü ÝWÜá) Gí¨ÝWÜÇàæ AÊÜÃáÜ ""®Ý®Üá ËÍܨ Ì ã
æ væ¿á¯Wæ
ÊÜááÔÉÊáÜ ®Ý¨æ (ÍÜÃO Ü Ý¨æ)'' Gí¨ÜÃáÜ . 132. C¨æà ÊÜÞWÜìÊÜ®áÜ ° C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá
ñÜÊÜá¾ ÓÜíñÜ£Wæ ¸æãà˜Ô¨ÜªÃÜá. ÊÜáñÜᤠ¿áA…PÜãŸÃÜã AÐærà. ""®Ü®Ü° ±ÜâñÜÅÃæà,
AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWÝX C¨æà «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° BÄԨݪ®æ. ¯àË®Üá° ÊÜááÔÉÊÜáÃÜÆɨÜ
Ô§£¿áÈÉ ÓÝ¿á¸ÝÃܨÜá'' (Gí¨Üá AÊÜÃÜá ¸æãà˜Ô¨ÜªÃÜá). 133.
¿áA…PÜãŸÃÜá ÊÜáÃÜ|¨Ü Aíb®ÜÈɨݪWÜ ¯àÊÜâ ®æãàw©ªÃÝ? AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾
±ÜâñÜÅÃãæ vÜ®æ ""®Ü®°Ü (ÊÜáÃÜ|¨Ü) ŸÚPÜ ¯àÊÜâ ¿ÞÃÜ®áÜ ° BÃݘÓÜáËÄ?'' Gí¨Üá
PæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃÜá, ( ±ÜâñÜÅÃÜá) ""¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üã, ¯ÊÜá¾ ±ÜäÊÜìgÃݨÜ
C¸ÝÅ×àÊÜå…, CÓݾDÇ… ÊÜáñÜᤠCÓÝØP…ÃÜ Jvæ¿á®Üã BXÃÜáÊÜ B HPÜ ÊÜÞñÜÅ
BÃÝ«Ü®ܮÜá° ÊÜÞñÜÅ BÃݘÓÜáÊæÊÜâ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ AÊܯWæà ÍÜÃÜOÝXÃÜáÊæÊÜâ''
Gí¨ÜÃáÜ .134. A¨Üá WÜ£Ô Öæãà¨Ü Jí¨Üá ÓÜÊáÜ á¨Ý¿á. AÊÜÃáÜ ÓÜí±Ý©Ô¨Üáª
AÊÜÄWæ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ÓÜí±Ý©Ô¨Ü᪠¯ÊÜáWæ. AÊÜÃáÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ªÜ PÜÊáÜ ìWÜÙÜ ŸWæY
¯ÊÜᮾ áÜ ° ±ÜÅÎÓ° Ç
Ü ÝWܨáÜ .
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 21

135. ""¯àÊÜâ ¿áÖÜã©WÜÙÝXÄ A¥ÜÊÝ PæùÓܤÃÝXÄ, (BWÜ ÊÜÞñÜÅ) ¯àÊÜâ


ÓܮݾWÜì ±Üvæ¨ÜÊÜÃÝWÜáËÄ'' Gí¨Üá AÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ. ÖæàÚÄ; ""¯gÊÝX
ÓÜñܨÜÈÉ HPÝWÜÅbñܤÃÝX¨Üª C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜ ÊÜÞWÜìÊæà (ÓܮݾWÜìÊÝX¨æ).
AÊÜÃíÜ ñÜã "ÊÜááÎÅP…' (ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜP)Ü BXÃÜÈÆÉ.'' 136. ""AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ,°
AÊÜ®Üá ®ÜÊÜáWæ PÜÚÔPæãqrÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá C¸ÝÅ×àÊÜå…,
CÓݾÀáàÇ…, CÓÝØP…, ¿áA…PÜ㸅 ÖÝWÜã AÊÜÃÜ (¿áA…PÜ㸅ÃÜ) ÓÜíñÜ£WÜÚWæ
PÜÚÔPæãqr¨Üª ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠÊÜáãÓÝ ÖÝWÜã DÓÝÄWæ ÊÜáñÜᤠCñÜÃæÆÉ
±ÜÅÊÝ©WÜÚWæ AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü H®Ü®áÜ ° ¯àvÜÇÝXñæãठA¨Ü®áÜ ° ®ÝÊÜâ
®Üí¹¨æઠÊæ. ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ±æçQ ¿ÞÃÜ ®ÜváÜ Êæ¿áã ñÝÃÜñÊ Ü áÜ Â ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ
ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ AÊܯWæ "ÊÜááÔÉÊåÜ …' BXÃÜáÊæÊâÜ (ÍÜÃO Ü ÝXÃÜáÊæÊâÜ )''Gí¨Üá ¯àÊÜâ
NãàÑÔÄ. 137. D ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ¯àÊÜâ ®Üí¹¨Üíñæ AÊÜÃã Ü ®Üí¹¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ
ÓܮݾWÜì¨ÜÈÉÃÜáÊÜÃÜá. C®Üá° AÊÜÃÜá £ÃÜáX ¯íñÜÃæ AÊÜÃæà ÖÜsÜÊÜÞÄWÜÙÜá.
¯ÊÜáWÜíñÜá, AÊÜè æ áÜ ÃÜá AÇÝÉÖ®Ü àæ ÓÝPÜá. AÊÜ®áÜ GÆÉ樆 ã Ü ° PæàÙÜÊÊ Ü ®Ü áÜ ÊÜáñÜá¤
GÆÉ樆 ã Ü ° £Ú¨Ü樆 ÝX¨Ýª®.æ 138. ""AÇÝÉÖ®Ü Ü Ÿ|¡ («ÜÊáÜ ì) ! ¸æàÃÝÃÜ Ÿ|¡
ñÝ®æà AÇÝÉÖܮܨÜQRíñÜ EñܤÊÜáÊÝXÃÜÆá ÓÝ«ÜÂ? ®ÝÊÜíñÜá, AÊܮܮæ°à
±ÜäiÓÜáÊÜÊÃÜ ÝX¨æàÊ ª 'æ ' (Gí¨Üá ¯àÊÜâ NãàÑÔÄ). 139. ÖæàÚÄ; ""¯àÊÜâ
®ÜÊã æ í¾ ©Wæ gWÜÙÝvÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Üá AÇÝÉÖ®Ü Ü ËÐÜ¿á¨ÜÇàÉæ ? (ÖÝWݨÜÃ)æ AÊÜ®áÜ
®ÜÊÜá¾ Jvæ¿á®Üã Öè¨Üá, ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üã Öè¨Üá. C®Üá° ®ÜÊÜá¾ PÜÊÜáìWÜÙÜá
®ÜÊÜáWæ, ¯ÊÜá¾ PÜÊÜáìWÜÙÜá ¯ÊÜáWæ. ®ÝÊÜíñÜá, ®ÜÊÜá¾®Üá° AÊܯWæ
A²ìÔPæãíw¨æઠÊæ.'' 140. ""C¸ÝÅ×àÊÜå…, CÓݾDÇ…, CÓÝØP…, ¿áA…PÜ㸅
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙæÇÝÉ ¿áÖÜã©WÜÙÜá A¥ÜÊÝ PæùÓܤÃÝX¨ÜªÃæí¨Üá ¯àÊÜâ
ÖæàÙÜᣤàÃÝ? ÖæàÚÄ; ÖæaáÜ c £ÙÜáÊÜÚPæ CÃÜáÊÜâ¨Üá ¯ÊÜáWæãà AÇÝÉÖ¯Ü Wæãà?
ñÜ®°Ü ŸÚ CÃÜáÊÜ, AÇÝÉÖ®Ü Ü PÜvÀ æ áí¨Ü Ÿí¨Ü ±ÜâÃÝÊæ¿ Ü á®Üá° ŸbcváÜ ÊÜÊ¯Ü XíñÜ
¨æãvÜx APÜÅËá ¿ÞĨݪ®? æ ¯ÊÜá¾ PÜêñÜÂWÜÙÜ PÜáÄñÜá AÇÝÉÖ®Ü áÜ Agn®ÝXÆÉ. 141.
22 AÇ… ŸPÜÃÜ@
A¨Üá WÜ£Ô Öæãà¨Ü Jí¨Üá ÓÜÊáÜ á¨Ý¿á. AÊÜÃáÜ ÓÜí±Ý©Ô¨Ü᪠AÊÜÄWæ ÊÜáñÜá¤
¯àÊÜâ ÓÜí±Ý©Ô¨Ü᪠¯ÊÜáWæ. AÊÜÃàæ ®Üá ÊÜÞvÜᣤ¨ÃªÜ íæ ¨Üá ¯ÊÜᮾ áÜ ° ±ÜÅÎÓ° Ç Ü ÝWܨáÜ .
142. g®ÜÃÜ ±æçQ PæÆÊÜâ ÊÜáãSìÃÜá ""AÊÜÃæàPæ(®ÜÊÜÞÃÜkå…®ÜÈÉ) ñÜÊÜá¾ D
×í©®Ü "QŸÉ@'©í¨Ü (©QR¯í¨Ü) ¸æàÃævWæ æ £ÃÜáXPæãívÜÃáÜ ?'' Gí¨Üá ±ÜÅÎÓ° áÜ ñݤÃ.æ
ÖæàÚÄ; ""±ÜäÊÜìÊÜä ±ÜÎÊ c áÜ ÊÜä AÇÝÉÖ¯Ü Wæà ÓæàÄÊæ. AÊÜ®áÜ ñݯbfÔ¨ÜÊÄÜ Wæ
Ô§ÃÊ Ü Ý¨Ü ÓܮݾWìÜ ÊÜ®áÜ ° ñæãàÄÔPæãvÜáñݤ®.æ '' 143. D Äà£, g®ÜÃÜ PÜáÄñÜá
¯àÊÜâ (ÊÜááÔÉÊáÜ ÃÜá) ÓÝQÒ¿ÞWܸàæ Pæí¨Üá ÊÜáñÜᤠ¨æàÊܨã Ü ñÜÃáÜ ¯ÊÜá¾ PÜáÄñÜá
ÓÝQÒ¿ÞWܸàæ Pæí¨Üá, ¯ÊÜᮾ áÜ ° ®ÝÊÜâ Jí¨Üá ÊÜá«ÜÂÊÜá ÓÜÊáÜ á¨Ý¿áÊÝXÔ¨æઠÊæ.
¿ÞÃÜá ¨æàÊܨã Ü ñÜÃ®Ü áÜ ° A®ÜáÓÜÄÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ¿ÞÃÜá ¸æ®áÜ ° £ÃÜáXÔPæãÙÜáñÛ Ý¤Ãæ
GíŸá¨Ü®áÜ ° £Ú¿ááÊÜâ¨ÜPÝRX¿áÐæàr D ×í¨æ ¯à˨ܪ "QŸ@É' ÊÜ®áÜ ° (©PÜ®R áÜ )°
®ÝÊÜâ ¯ÍÜÀ c áÔPæãqr¨Ê ªæ âÜ . ÓÜñÌ @Ü AÇÝÉÖ®Ü àæ ¨ÝÄ ñæãàĨÜÊÃÜ Ü ÖæãÃÜñáÜ CñÜÃÃÜ Ü
±ÝÈWæ A¨Üá ¨æãvÜx ÓÜÊáÜ Óæ¿ÞXñÜá.¤ AÇÝÉÖ®Ü áÜ Gí¨Üã ¯ÊÜá¾ ®Üí¹Pæ¿ Ü á®Üá°
ÊÜÂ¥ÜìWæãÚÓÜÆá Ÿ¿áÔÃÜÈÆÉ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÊÜÞ®ÜÊÃÜ Ü ±ÝÈWæ
ÊÝñÜÆ Õ Â±Üä|ì®Üã PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®.æ
144. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ¯ÊÜá¾ ÊÜááSÊÜ⠱ܨàæ ±Ü¨àæ ¸Ý¯®ævWæ æ ÖæãÃÜÙáÜ £¤ÃáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ °
®ÝÊÜâ ®æãàwÃÜáÊæÊÜâ ÊÜáñÜᤠSíwñÜ ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° ¯àËbfÓÜáÊÜ ©QR®ævæWæ
£ÃÜáXÓÜáÊæÊÜâ. ÓÜÄ, ¯àË®Üá° ¯ÊÜá¾ ÊÜááSÊÜ®Üá° "ÊÜáÔj¨ÜáÇ…ÖÜÃÝÊÜå…'®ævæWæ
£ÃÜáXÔPæãÚÛÄ. ¯àÊæÆÉ GÈɨܪÃÜã (®ÜÊÜÞÃÜkå…®Ü ÊæàÙæ) ¯ÊÜá¾ ÊÜááSWÜÙÜ®Üá°
A¨ÜÃævæWæ £ÃÜáXÔPæãÚÛÄ. C¨Üá, ñÜÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü Ÿí©ÃÜáÊÜ
ÓÜñÂÜ ÊæíŸá¨Üá WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÄÜ Wæ SíwñÜ £Ú©¨æ. AÊÜÃáÜ GÓÜWáÜ £¤ÃáÜ ÊÜ PÜêñÜÂWÜÙÜ ŸWæY
AÇÝÉÖ®Ü áÜ Agn®ÝXÆÉ.* 145. ¯àÊÜâ WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÄÜ Wæ, GÆÉ ŸWæ¿á ±ÜâÃÝÊæWÙÜ ®Ü áÜ °
J¨ÜXÔ¨ÜÃã Ü AÊÜÃáÜ ¯ÊÜá¾ ©PÜ®R áÜ ° A®ÜáÓÜÄÓÜÇÝÃÜÃáÜ . ÖÝWæÁáà, ¯àÊÜä AÊÜÃÜ
©PÜR®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜÇÝÄÄ. AÊÜÃÜá (¿áÖÜã©WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠPæùÓܤÃÜá) ±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ
©PÜ®R ã Ü ° A®ÜáÓÜÄÓÜÇÝÃÜÃáÜ . C®Üá° ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ hÝn®Ê Ü âÜ Ÿí¨Üá ¹or ŸÚPÜÊä Ü
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 23

¯àÊÜâ B g®ÜÃÜ CaæWf ÙÜ ®Ü áÜ ° A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÃ,æ ¯àÊÜâ APÜÅËáWÜÙÜ ÓÝÈWæ ÓæàÃÜáËÄ.


146. ¿ÞÄWæ ®ÝÊÜâ WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° ¯àwÃÜáÊæÊä æ à AÊÜÃáÜ , ñÜÊáÜ ¾ ÓÜíÌ ñÜ ±ÜâñÜÅÃ®Ü áÜ °
ŸÆÉíñæ A¨Ü®áÜ ° (ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ )° ŸÆÉÃáÜ . AÊÜÃÇ Ü ãæ íÉ ¨Üá WÜáí±Üâ, £Ú¨Üã £Ú¨Üã
ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ŸbcvÜᣤ¨æ. 147. C¨Üá ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨ÜÇæà Ÿí©ÃÜáÊÜ
ÓÜñÂÜ . ¯àË®Üá° ÓÜíÍÜÀáÓÜáÊÜÊÃÜ Ü ÓÝÈWæ ÓæàÃܸàæ w.
148. ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÓÜÊáÜ á¨Ý¿áPæ,R AÊÜÃáÜ (±ÝÅ¥ìÜ ®æWÝX) £ÃÜáWÜáÊÜ Jí¨Üá
©QR¨.æ ¯àÊÜâ ÓÜñÝR¿áìWÜÙÈ Ü É ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü Óܘ
³ ìÔÄ, ¯àÊÜâ GÇæàÉ C¨Üê ã Ü , AÇÝÉÖ®Ü áÜ
¯ÊæáÆ ¾ ÃÉ ®Ü ã
Ü ° (ËaÝÃÜOWæ ÝX) JoárWã Ü wÓÜáÊÜ®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜ GÆÉ樆 ã Ü °
ÊÜÞvÜŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 149. (¨ÜãñÜÃæà,) ¯àÊÜâ GÈÉí¨Ü ÖæãÃÜoÃÜã
(®ÜÊÜÞÃÜkå…®Ü ÊæàÙæ) ¯ÊÜá¾ ÊÜááSÊÜ®Üá° "ÊÜáÔj¨ÜáÇ… ÖÜÜÃÝÊÜå…'®ævæWæ
£ÃÜáXÔPæãÚÛÄ. C¨Üá ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü (Ÿí©ÃÜáÊÜ) ÓÜñÂÜ , ¯ÊæáÆ ¾ ÃÉ Ü
PÜÊÜáìWÜÙÜ PÜáÄñÜá AÇÝÉÖÜ®Üá Agn®ÜÆÉ. 150. ¯àÊÜâ GÈÉí¨Ü ÖæãÃÜoÃÜã
(®ÜÊÜÞÃÜkå…®Ü ÊæàÙæ) ¯ÊÜá¾ ÊÜááSÊÜ®Üá° "ÊÜáÔj¨ÜáÇ… ÖÜÃÝÊÜå…'®ævæWæ
£ÃÜáXÔPæãÚÛÄ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜä (ËÍÝÌÔWÜÙã Ü ) GÇæàÉ C¨Üê ã Ü , ¯ÊÜá¾ ÊÜááSÊÜ®áÜ °
B ©QRWæ £ÃÜáXÔPæãÚÛÄ. g®ÜÃÜ ±æçQ APÜÅËáWÜÙÜ ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃÝÃÜ ŸÚ¿áã
¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÝ¨Ü EÚ¿á¸ÝÃܨíæ ¨Üá (D B¨æàÍÜ ¯àvÜÇÝX¨æ).
¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ®Ý®Üá ®Ü®°Ü A®ÜáWÜÅÖWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ±Üä£ìWæãÚÓÜáÊÜíñÝWÜÆá ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ
ÓܮݾWìÜ ±Üv¨ æ Ê
Ü ÃÜ ÝWÜÆá & ¯àÊÜâ AÊÜÄWæ Aíg¸æàw, ®Ü®WÜ æ AíiÄ. 151. D
Ä࣠®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾ ®ÜváÜ Êæ ¯Ëá¾í¨ÜÇàæ JŸº®®Ü áÜ ° "ÃÜÓã Ü Ç…' BX (¨ÜãñÜ®ÝX)
®æàËáÔÃÜáÊæÊâÜ . AÊÜÃáÜ ¯ÊÜáWæ ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° K© PæàÚÓÜáñݤÃ.æ ¯ÊÜᮾ áÜ °
ÓÜíÓÜÄR ÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæ WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° ÖÝWÜã ¿ááQ¤¿á®Üá° PÜÈÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜá¤
D ×í¨æ ¯ÊÜáWæ £Ú¿á¨æ C¨Üª ËaÝÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯ÊÜáWæ PÜÈÔPæãvÜáñݤÃ.æ 152.
¯àÊÜ⠮ܮ®°Ü áÜ ° ÓÜľ ÔÄ, ®Ý®Üá ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÓÜľ ÓÜáÊæ®áÜ . ¯àÊÜ⠮ܮWÜ æ PÜêñÜgñn æ ñæãàÄÄ,
ÊÜáñÜᤠ®Ü®WÜ æ PÜêñÜZñ° æ ñæãàÃܸàæ w.
24 AÇ… ŸPÜÃÜ@
153. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , ÓÜÖ®Ü À æ áí¨Ü ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÞ Ü ÃÜkå…¯í¨Ü ®æÃÊ Ü ®Ü áÜ ° ±ÜvÀæ áÄ.
SíwñÜ, AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÓÜÖ®Ü ÎÜ àÆÃÜ hæãñæXÃÜáñݤ®.æ 154. AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ
ÖÜñÃÜ Ý¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ÓÜñÊ
¤Ü ÃÜ ®æ ¸°Ü àæ w. ¯gÊÝX AÊÜÃáÜ iàÊÜíñÜ˨ݪÃ.æ B¨ÜÃæ ¯ÊÜáWæ
A¨ÜÃÜ AÄËÆÉ. 155. »Ü¿á ÖÝWÜã ÖÜÔÊÜâWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÖÝWÜã ÓæãñÜáW¤ ÙÜ ,Ü
iàÊÜWÙÜ Ü ÊÜáñÜᤠ¸æÙWæ ÙÜ Ü ®ÜШ rÜ Ü ÊÜáãÆPÜ ®ÝÊÜâ ¯ÊÜᮾ áÜ ° SíwñÜ ±ÜÄàQÒÓÈ Ü ¨æઠÊæ.
ÓÜÖÜ®ÜÎàÆÄWæ ÍÜá»ÜÊÝñæì ¯àwÄ. 156. AÊÜÃÜá ñÜÊÜáWæà®Ý¨ÜÃÜã ˱ÜñÜá¤
G¨ÜáÃݨÝWÜ ""®ÝÊÜâ AÇÝÉÖܯWæ ÓæàĨÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ AÊÜ®ævæWæà
ÊÜáÃÜÙÈÜ QRÃáÜ ÊÜÊÃÜ áÜ '' G®Üáñ° ݤÃ.æ 157. AÊÜÃàæ , ñÜÊáÜ ¾ Jvæ¿á®Ü A®ÜáWÜÅÖÜ ÊÜáñÜá¤
PÜÃáÜ OæWæ ±ÝñÜÅÃݨÜÊÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃàæ ÓܮݾWìÜ ±Üv¨ æ Ê Ü ÃÜ áÜ .
158. SíwñÜ, "ÓܶÝ' ÊÜáñÜᤠ"ÊÜáÊÜì@'WÜÙÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ÓÜíPæàñÜWÜÙÜ ÓÝÈWæ
ÓæàÄÊæ. AÇÝÉÖ®Ü Ü »Ü樆 ¨ Ü Ü "ÖÜh…j' (PÜvÝx¿á ¿ÞñæÅ) A¥ÜÊÝ "EÊÜáÅ@' (IbfPÜ
¿ÞñæÅ) ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ樆 áÜ AÊæÃv Ü ÃÜ Ü ®ÜváÜ Êæ ®Üv¿
æ ááÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É ñÜ²Æ ³ .É ÓÜC Ì aæÀ
f áí¨Ü
JÚñÜ®áÜ ° ÊÜÞvÜ ÖæãÃÜoÊÜ®áÜ (£Ú©ÃÜÈ); AÇÝÉÖ®Ü áÜ (JÚ£®Ü) ±ÜÅÍíÜ ÓÜP®Ü ã Ü
hÝn¯¿áã BX¨Ýª®.æ 159. ®ÝÊÜâ CÚÔPæãqrÃáÜ ÊÜ ÓÜÐ ³ rÜ ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÖÝWÜã
ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü樆 áÜ &° ®ÝÊÜâ ÊÜÞ®ÜÊÄÜ WÝX Jí¨Üá WÜÅí¥Ü¨È Ü É ÓÜг ÊrÜ ÝX ËÊÜÄÔ¨Ü
ŸÚPÜ (AÊÜâWÜÙÜ®Üá°) ŸbcvÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá ÍܲÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜá¤
ÍܲÓÜáÊÜÊÃÜ Ææ ÃÉ ã Ü ÍܲÓÜáñݤÃæ & 160. & ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±Üoár, ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÓÜá«ÝÄÔPæãívÜá
(ñÝÊÜâ Ÿbcor ÓÜñÜÂÊÜ®Üá°) ÓܳÐÜrÊÝX ËÊÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá. ®Ý®Üá AÊÜÃÜ
±ÜÍÝcñݤ±Ê Ü ®Ü áÜ ° ÔÌàPÜÄÓÜáñæठ®æ. ®Ý®ÜíñÜá ±ÜÍÝcñݤ±Ê Ü ®Ü áÜ ° ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜá¤
PÜÃáÜ OÝÙÜáÊæà BX¨æઠ®æ. 161. ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ˜PÜÄR Ô¨ÜÊÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ˜PÜÄR Ԩܪ
Ô§£¿áÇæàÉ ÊÜáÃÜ|WæãívÜÊÃÜ Ü ÊæáàÇæ AÇÝÉÖ®Ü ,Ü AÊÜ®Ü ÊÜáÆP…WÜÙÜ ÊÜáñÜᤠÓÜPÆ Ü
ÊÜÞ®ÜÊÃÜ Ü ÍݱÜ˨æ. 162. AÊÜÃáÜ ÍÝÍÜñÌ Ê Ü ÝX B Ô§£¿áÇæàÉ CÃÜáÊÜÃáÜ . AÊÜÃÜ
ÎPæÒ¿á®Üá° PÜwÊæáWæãÚÓÜÇÝWܨÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ ÊÜáÃÜá AÊÜÜPÝÍÜÊÜ®Üã°
¯àvÜÇÝWܨáÜ .
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 25

163. ¯ÊÜá¾ ¨æàÊÜÃáÜ HPÜÊÞ Ü ñÜÅ®áÜ . AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃÝÃÜã ¨æàÊÜÄÆÉ. AÊÜ®áÜ
A±ÝÃÜ ¨Ü¿ÞÙÜáÊÜä PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®.æ 164. SíwñÜÊÝX¿áã
BPÝÍÜWÜÙÜ ÖÝWÜã »ÜãËá¿á ÓÜêÑr¿áÈÉ ÊÜáñÜᤠCÃÜáÙÜá ÖÝWÜã ÖÜWÜÈ®Ü
±ÜÄÊÜñìÜ ®æ¿áÈÉ ÊÜáñÜᤠg®ÜÄWæ ÇݻܨݿáPÜÊÝ¨Ü ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÖæãñÜᤠPÜvÆ Ü ÈÉ
ñæàÆáñݤ ÓÝWÜáÊÜ ÖÜvWÜ áÜ WÜÙÈÜ É ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ BPÝÍÜ©í¨Ü CÚÓÜáÊÜ ¯àÄ®ÜÈÉ
ÊÜáñÜᤠB ÊÜáãÆPÜ AÊÜ®Üá »ÜãËá¿á®Üá° A¨ÜÃÜ ÊÜáÃÜOÝ ®ÜíñÜÃÜ ÊÜáñæ¤
iàÊÜíñÜWæãÚÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÖÝWÜã A¨ÜÃÜÈÉ GÆÉ iàËWÜÙÜ®Üá° ÖÜÃÜvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ
ÖÝWÜã WÝÚ¿á aÜÆ®æ¿áÈÉ ÊÜáñÜᤠBPÝÍÜ ÖÝWÜã »ÜãËá¿á ®ÜváÜ Êæ Ë«æà¿á
Ô§£¿áÈÉÃáÜ ÊÜ ÊæãàvÜWÙÜ È Ü É & Ÿá©œ¿ááÙÜÊ Û ÄÜ WÝX A®æàPÜ ¯¨ÜÍìÜ ®ÜWÚ Ü Êæ.
165. (CÐÝrX¿áã) A®ÜÂÃÜ®Üá° AÇÝÉÖܯWæ ÓÝqWÜÙÝX ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜ
PæÆÊÜĨݪÃæ. AÊÜÃÜá AÇÝÉÖܮܮÜá° ²Åà£ÓܸæàPÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° (B
A®ÜÂÃÜ®Üá°) ²Åà£ÓÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ËÍÝÌÔWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ AÇÝÉÖܮܮæ°à AñܘPÜ
²Åà£ÓÜáñݤÃæ. B APÜÅËáWÜÙÜá, ñÝÊÜâ (®ÝÙæ) PÝ|ÈÃÜáÊÜ ÎPæÒ¿á®Üá° Cí¨æà
PÜíw¨ÜªÃæ, ÍÜQ¤ÁáÆÉÊÜä AÇÝÉÖܯWæà ÓæàĨæ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Üá AñÜÂíñÜ PÜt|
ÎPæÒ ¯àvÜáÊÜ樆 ÝX¨Ýª®æ (GíŸá¨Ü®áÜ ° ÊÜá®ÜWÝ|ᣤ¨ÃªÜ áÜ ).
166. (CÈÉ Ëá¥Ü¨Ü) ÊÜááí¨ÝÙÜáWÜÙÝX¨ÜªÊÜÃÜá, Aí¨Üá (±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ)
ñÜÊÜá¾ A®Üá¿ÞÀáWÜÙæãí©Wæ (ñÜÊÜáX¨Üª) ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜÃÜá.
(B¨ÜÃã Ü ) AÊÜÃáÜ ÎPæ¿Ò á®Üá° PÜívæà £àÃÜáÊÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠÓÜPÆ Ü ÓÝ«Ü®WÜ ÙÜ áÜ AÊÜÄí¨Ü
PÜÙ¨
æ áÜ ÖæãàWÜáÊÜÊâÜ . 167. AÊÜÃÜ A®Üá¿ÞÀáWÜÙÝX¨ÜÊ ª ÃÜ áÜ ""®ÜÊáÜ Wæ C®æãí° ¨Üá
AÊÜPÝÍÜ ÔQR ¹orÃ,æ AÊÜÄàWÜ ®ÜÊã æ í¾ ©X®Ü ñÜÊáÜ ¾ ÓÜíŸí«Ü樆 áÜ ° ¯ÃÝPÜÄÔ¨Üíñæ,
®ÝÊÜä AÊÜÄí¨Ü ÓÜíŸí«Ü PÜw¨ÜáPæãÙÜáÊ Û Ê
æ âÜ '' G®ÜáÊ° ÃÜ áÜ . D Ä࣠AÇÝÉÖ®Ü áÜ ,
AÊÜÄWæ ÍæãàPÜÊÝWÜáÊÜíñææ AÊÜÃÜ PÜÊáÜ ìWÜÙ®Ü Ç °æ ÝÉ AÊÜÄWæ ñæãàÄÔ PæãvÜáÊÜ®áÜ .
®ÜÃPÜ ÝX°Àáí¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜÆá ÊÜÞñÜÅ AÊÜÄWæí¨Üã ÓÝ«ÜÂÊÝWܨáÜ .
168. ÊÜÞ®ÜÊÃÜ àæ , »ÜãËá¿áÈÉÃáÜ ÊÜ ÓÜÊáÜ ñ¾ Ê Ü ÝXÃÜáÊÜ, ÍÜá¨Üœ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ ®Ü áÜ ° £¯°Ä
26 AÇ… ŸPÜÃÜ@
ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ÍæçñÝ®Ü®Ü Öæhjæ WÜáÃÜáñÜáWÜÙ®Ü áÜ ° A®ÜáÓÜÄÓܸàæ w. AÊÜ®áÜ ¯ÊÜá¾ ÓÜáÓÜÐ ³ rÜ
ÍÜñáÜ ÅÊÝX¨Ýª®.æ 169. ¨ÜáÐÜr ÖÝWÜã AÎÉàÆ PÜêñÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° GÓÜWáÜ ÊÜíñæ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæ
£Ú©ÆÉ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáàÇæ BÃæãà²ÓÜáÊÜíñæ AÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá°
±æÅàÃæà²ÓÜáñݤ®.æ 170. ""AÇÝÉÖ®Ü áÜ PÜÙáÜ ×ÔÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ樆 áÜ ° A®ÜáÓÜÄÔÄ''
Gí¨Üá AÊÜÃã æ vÜ®æ ÖæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ ""®ÝÊÜâ ®ÜÊáÜ ¾ ñÝñÜ ÊÜááñݤñíÜ ©ÃÜ®áÜ ° ¿ÞÊÜ
¨ÝÄ¿áÈÉ PÜíw¨æÊ ª ä
æ à B ¨ÝÄ¿á®Üá° ÊÜÞñÜÅ A®ÜáÓÜÄÓÜáÊæÊâÜ '' G®Üáñ° ݤÃ.æ AÊÜÃÜ
ñÝñÜ ÊÜááñݤñÜí©ÃÜá ÓÜÌƳÊÜä Ÿá©œ CÆɨÜÊÜÃÝX¨ÜªÃÜã ÊÜáñÜá¤
¨ÝÄWæoÊ r ÃÜ ÝX¨Üê ãÜ (AÊÜÃáÜ AÊÜÃ®Ü à°æ A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜÃàæ )? 171. ˜PÝRÄWÜÙÜ
Ô§£¿áá, PÜãWÝo ÊÜáñÜᤠQÃÜáaÝo¨Ü ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃæà®Ü®ã Ü ° PæàÚÔPæãÙÜ¨Û ®ªÜ áÜ °
(±ÝÅ~¿á®Üá)° PÜãX PÜÿ æ ááÊÝñÜ®íÜ £¨æ. AÊÜÃáÜ QÊÜâvÜÃáÜ , ÊÜáãWÜÃáÜ ÊÜáñÜá¤
PÜáÃÜávÜÃáÜ . AÊÜÄWæ H®Üã A¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ.
172. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯àÊÜâ ¯gPÜãR AÊܮܮæ°à (AÇÝÉÖܮܮæà°)
BÃݘÓÜáÊÜÊÃÜ ÝX¨Üê ,æ ®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæ ¯àwÃÜáÊÜ ÍÜá¨Üœ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ ®Ü áÜ ° £¯°Ä ÊÜáñÜá¤
AÇÝÉÖ¯Ü Wæ PÜêñÜgñn æ ÓÜÈÓÉ áÜ ñÜÈ ¤ Ä. 173. ÍÜÊ,Ü ÃÜP¤Ü ÖÝWÜã ÖÜí©¿á ÊÜÞíÓÜ樆 áÜ °
ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá A®ÜÂÃÜ ÖæÓÜÃÜÈÉ PÜw¿áÇݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° (AíñÜÖÜ
±ÝÅ~WÜÙ®Ü áÜ )° ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ¯Ðæà˜ÓÜÇÝX¨æ. C®Üá° JŸº ÊÜÂQ¤ £àÃÝ AÓÜÖÝ¿áPÜ
Ô§£¿áÈÉ, ˨æãÅàÖÜ¨Ü CÃݨæÀáÆɨ,æ ÖÝWÜã Ëá£ËáàÃܨæ (A¨ÜÄí¨æà®Ý¨ÜÃã Ü
£í¨Üá ¹orÃ)æ AÊÜ®Ü ÊæáàÇæ ±Ý±ÜÊàæ ¯ÆÉ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜ PÜË Ò áÓÜáÊÜ樆 áÜ
ÊÜáñÜᤠPÜÃÜáOÝÙÜáÊÝX¨Ýª®æ. 174. AÇÝÉÖÜ®Üá PÜÚÔPæãqrÃÜáÊÜ WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ®Ü
B¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ŸbcváÜ ÊÜÊÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠÓÜ|¡ ÇÝ»ÜPRæ AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞÃÜáÊÜÊÃÜ áÜ ñÜÊáÜ ¾
ÖæãpæWr ÚÜ Wæ ¸æíQ¿á®ÜÐ ° àræ ñÜáíŸá£¤¨ÝªÃ.æ ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃã æ vÜ®æ
ÊÜÞñÜ®ÝvÜÇÝÃÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÄÍÜá¨ÜœWæãÚÓÜÇÝÃÜ®Üá. AÊÜÄWæ
¿ÞñÜ®ÝÊÜá¿á ÎPæÒ PÝ©¨æ. 175. AÊÜÃæà ¯gÊÝX ÓܮݾWÜì¨Ü Ÿ¨ÜÆá
¨ÝÄWæàwñÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠPÜÒÊæá¿á Ÿ¨ÜÆá ÎPæÒ¿á®Üá° SÄà©ÔPæãívÜÊÜÃÜá.
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 27

®ÜÃÜPÝX°¿á®æ°¨ÜáÄÓÜÆá AÊÜÄWæ A¨æÐÜár ÖÜsÜ! 176. C¨ÜPæR PÝÃÜ|ËÐærà;


AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá ÓÜñÂÜ ¨æãí©Wæà WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° PÜÚԨܮª áÜ . B¨ÜÃæ B ŸÚPÜ B WÜÅí¥Ü¨Ü
ËÐÜ¿á¨ÜÈ Ü É ¼®Üñ° æ ñÝÚ¨ÜÊÃÜ áÜ , ñÜÊáÜ ¾ gWÜÙWÜ ÙÜ Ü »Üè Ü ÈÜ É (ÓÜñÂÜ ©í¨Ü) ŸÖÜÙÜ ¨ÜãÃÜ
ÓÝX¹qr¨ÝªÃ.æ
177. «ÝËáìPÜñ¿ æ áá, ¯àÊÜâ (BÃÝ«Ü®Wæ ÝX) ¯ÊÜá¾ ÊÜááSWÜÙ®Ü áÜ ° ±ÜäÊÜì¨ævWæ æ
£ÃÜáXÓÜáËÃæãà ±ÜÎÊ c áÜ ¨ævWæ æ £ÃÜáXÓÜáËÃæãà GíŸá¨ÜÃÈ Ü Æ
É .É ¯gÊÝX JŸº
ÊÜÂQ¤ AÇÝÉÖ®Ü È Ü ,É ±ÜÃÇ Ü ãæ àPÜ¨È Ü ,É ÊÜáÆP…WÜÙÈ Ü ,É WÜÅí¥Ü¨È Ü É ÊÜáñÜᤠ±ÜÅÊÝ©WÜÙÈ Ü É
®Üí¹Pæ Coár, AÊÜ®Ü ²Åࣿá®Üá° ÓÜí±Ý©ÓÜÈPÝRX ñÜ®°Ü ÓÜí±Üñ®¤Ü áÜ ° Ÿí«ÜáWÜÙáÜ ,
A®Ý¥ÜÃÜá, ŸvÜÊÜÃÜá, ±ÜÅ¿Þ~PÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ¿ÞaÜPÜÄWÝX ÖÝWÜã
¨ÝÓܨÜÈÃÉ áÜ ÊÜÊÃÜ Ü ËÊæãàaÜ®Wæ ÝX SaÜáì ÊÜÞvÜáñݤ, ®ÜÊÞ Ü ÃÜká®Üá° ±ÝÈÓÜáñݤ,
ÃÜkáPÝñ… A®Üá° ±ÝÊÜ£ÓÜáñݤ CÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠPÜÃÝÃÜá ÊÜÞw¨Ü ÊæáàÇæ ñÜÊáÜ ¾
PÜÃÝÄ®Ü ±ÝÆPÜÃÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã ÓÜíPÜШ rÜ ÆÜ ãÉÉ PÝt|¨ÜÆãÉ ÖæãàÃÝo¨Ü
ÊæàÙæ¿áã ÓÜÖ®Ü ÎÜ àÆÃÝXÃÜáÊÜâ¨æà ¯gÊÝ¨Ü «ÝËáìPÜñ¿ æ ÞX¨æ. Aí¥ÜÊ Ü ÃÜ àæ
¯gÊÝ¨Ü ÓÜñÂÜ ÊÜíñÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠAí¥ÜÊÃÜ àæ ¯gÊÝ¨Ü ¨æàÊÜ»PÜ Ã¤Ü áÜ .
178. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , PæãÇæ¿á ±ÜÅPÃÜ | Ü WÜÙÈ Ü É ¯ÊÜáWæ "QÓÝÓ…' (±ÜÅ£àPÝÃܨ)Ü
¯¿áÊÜáÊÜ®Üá° PÜvÝx¿áWæãÚÓÜÇÝX¨æ. ÓÜÌñÜíñÜÅ®Ü Ÿ¨ÜÈWæ ÓÜÌñÜíñÜÅ, WÜáÇÝÊÜá®Ü
Ÿ¨ÜÈWæ WÜáÇÝÊÜá ÊÜáñÜᤠԌà¿á Ÿ¨ÜÈWæ ÔŒà. C®Üá° BñܯWæ (PæãÇæWÝÃܯWæ)
AÊÜ®Ü (PæãÇæ¿Þ¨ÜÊÜ®Ü) ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ®Üá H®Ý¨ÜÃÜã Ä¿ÞÀᤠñæãàÃÜÆá
Ÿ¿áÔ¨ÜÃ,æ EñÜÊ ¤ áÜ ÄࣿáÈÉ (¯¿áÊÜá ±ÜÅPÝÃÜ) ±ÜÅPÃÜ | Ü ÊÜâ CñÜÂ¥ÜìWæãÙܸ Û àæ PÜá
ÊÜáñÜᤠPæãÇæWÝÃÜ®áÜ AÊܯWæ (PæãÇæ¿Þ¨ÜÊ®Ü Ü Ÿí«ÜáËWæ) E¨ÝÃÜ ÄࣿáÈÉ
±ÜÄÖÝÃÜ «Ü®ÜÊÜ®Üá° ±ÝÊÜ£ÓܸæàPÜá. C¨Üá ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü
¯àvÜÇÝWÜᣤÃÜáÊÜ Ä¿ÞÀᤠÊÜáñÜᤠA®ÜáWÜÅÖÜÊÝX¨æ. CÐÝr¨Ü ŸÚPÜÊÜä
A£ÃæàPÜÊæÓÜWÜáÊÜÊܯWæ ¿ÞñÜ®ÝÊÜá¿á ÎPæÜÒÀá¨æ. 179. Ÿá©œÊÜíñÜÃæà, D
"QÓÝÓ…' ¯¿áÊÜá¨ÜÇàÉæ ¯ÊÜáWæ iàÊÜ®Ë Ü ¨æ & ¯àÊÜâ «ÜÊáÜ ì¯ÐÜÃu ÝXÃܸ Ü àæ Pæí¨Üá
28 AÇ… ŸPÜÃÜ@
(C¨Ü®Üᰠ˘ÓÜÇÝX¨æ). 180. ¯ÊÜá¾ÇæãÉŸº®Üá ÊÜáÃÜ|ÊÜ®Üá° ÓÜËáà²Ô¨Üáª,
ÓÜí±Üñܤ®Üá° ¹oár ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃæ, AÊÜ®Üá ñܮܰ ñÜí¨æ ñÝÀá ÊÜáñÜᤠŸí«ÜáWÜÙÜ
±ÜÃÜÊÝX ¯¿áÊÜÞ®ÜáÓÝÃÜ "ÊÜÔ¿áÂñ…' (EÀáÆá) ÊÜÞvܸæàPæíŸá¨Ü®Üá°
¯ÊÜáWæ PÜvÝx¿áWæãÚÓÜÇÝX¨æ. C¨Üá «ÜÊáÜ ì¯ÐÜÃu Ü ÊæáàÈÃÜáÊÜ ÖæãOæ. 181.
¿ÞÃݨÜÃã Ü A¨Ü®áÜ ° (ÊÜÔ¿áÂñ… A®Üá)° PæàÚÔPæãívÜ ŸÚPÜ A¨Ü®áÜ ° £ÃÜáb¨ÜÃ,æ
A¨ÜÃÜ ±Ý±Ü¨Ü ÖæãÃæÜ¿áá, B Ä࣠£ÃÜáaÜáÊÜÊÜÃÜ ÊæáàÇæÁáà CÃÜáÊÜâ¨Üá.
AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÄ¿ááÊÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ.
182. B¨ÜÃæ ÊÜÔ¿áÂñ… ÊÜÞw¨Ü樆 áÜ (ñÜ®°Ü EÀáÈ®ÜÈ)É ±ÜP± ÒÜ ÝñÜ A¥ÜÊÝ
±Ý±ÜPÜêñÜ ÊÜÞwÃÜŸÖÜá¨æíŸ »Ü¿áÊÜâÙÜÛÊÜ®Üá, AÊÜÃÜ (ÖÜPÜáR¨ÝÃÜÃÜ) ®ÜvÜáÊæ
ÓÜí«Ý®Ü H±ÜìwÔ¨ÜÃæ, AÊÜ®Ü ÊæáàÇæ ±Ý±ÜËÆÉ. AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ
PÜÒËáÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠPÜÃÜáOæ¿ááÙÜÛÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 183. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯àÊÜâ
«ÜÊáÜ ì¯ÐÜÃu ÝWܸàæ Pæí¨Üá, ¯ÊÜáXíñÜ ×í©®ÜÊÄÜ Wæ PÜvÝx¿áWæãÚÔ¨Üíñæ ¯ÊÜáWÜã
E±ÜÊÝÓÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜvÝx¿áWæãÚÓÜÇÝX¨æ. 184. (AÊÜâ) PæÆÊÜâ ¯WÜ©ñÜ ©®ÜWÙÜ áÜ .
¯ÊÜá¾ ±æçQ (B ©®ÜWÙÜ È Ü )É ÃæãàX¿ÞXÃÜáÊÜ樆 áÜ A¥ÜÊÝ ±ÜÅ¿Þ|¨ÜÈÃÉ áÜ ÊÜ樆 áÜ ,
¸æàÃæ ©®ÜWÙÜ È Ü É G~Pæ ±Üä£ìWæãÚÓÜÈ ÊÜáñÜᤠñÜáí¸Ý PÜÐrÜ ±Üoár A¨Ü®áÜ °
BaÜÄÓÜŸÆÉÊÃÜ áÜ (E±ÜÊÝÓÜ BaÜÄÓÜ©¨Üê )æ ±ÜÄÖÝÃÜÊÝX JŸº ŸvÜÊ¯Ü Wæ Fo
¯àvܸàæ PÜá. ¿ÞÃݨÜÃã Ü ñܯa
° À
fæ áí¨Ü (C®ÜÐ ° áÜ )r ¨Ý®Ü ÊÜÞw¨ÜÃæ A¨Üá AÊÜ®Ü
±ÝÈWæ ×ñÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá. C®Üá° ¯àÊÜâ £Ú¨ÜÊÃÜ ÝX¨Üê æ E±ÜÊÝÓÜ BaÜÄÓÜáÊÜâ¨æà
¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ JÙæÛ¿á¨Üá. 185. ÃÜÊÜáÃÜkÞ®… £íWÜÙÜÇæÉà PÜáÃ…B®…A®Üá°
CÚÔPæãvÜÇÝÀáñÜá. A¨Üá ÊÜÞ®ÜÊÜÄWæÆÉ ÊÜÞWÜì¨ÜÎì¿ÞX¨æ. (A¨ÜÃÜÈÉ)
ÓܮݾWÜì¨Ü ÓܳÐÜr ËÊÜÃÜWÜÚWæ ÊÜáñÜᤠA¨Üá (ÓÜñÜÂ&Ëá¥ÜÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅñæÂàQÓÜáÊÜ)
JÃæWÇ Ü ÝÉX¨æ. ¯ÊÜáÈ ¾ É D £íWÜÙ®Ü áÜ ° PÜívÜ樆 áÜ E±ÜÊÝÓÜ BaÜÄÓܸàæ PÜá. (D
£íWÜÙÜÈÉ) ÃæãàX¿ÞX¨ÜªÊÜ®Üá A¥ÜÊÝ ±ÜÅ¿Þ|¨ÜÈɨܪÊÜ®Üá CñÜÃÜ ©®ÜWÜÙÜÈÉ
G~Pæ ±Üä£ìWæãÚÓܸæàPÜá. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWÝX («ÜÊÜáìÊÜ®Üá°)
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 29

ÓÜÃÙÜ WÜ ã
æ ÚÓÜŸ¿áÓÜáñݤ®.æ AÊÜ®áÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° CPÜq R Wr æ WÜáıÜwÓÜŸ¿áÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
¯àÊÜâ (E±ÜÊÝÓÜWÙÜ )Ü ÓÜíTæ¿á®Üá° ±Üä£ìWæãÚÔ, AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ J¨ÜXÔ¨Ü
ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®ÜPÝRX AÊÜ®Ü ÊÜá×Êæá¿á®Üá° PæãívÝvܸàæ PÜá ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ AÊܯWæ
PÜêñÜgñn æ ÓÜÈÓÉ ¸Ü àæ Pæí¨Üá (C¨Ü®áÜ ° ˘ÓÜÇÝX¨æ).
186. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ®Ü®°Ü (AÇÝÉÖ®Ü )Ü ¨ÝÓÜÃáÜ ®Ü®°Ü PÜáÄñÜá ¯ÊÜᮾ áÜ ° ËaÝÄÔ¨ÝWÜ
(AÊÜÄWæ £ÚÔÄ); ®Ý®Üá AÊÜÃÜ Öܣä Ê Ü àæ C¨æઠ®æ ÊÜáñÜᤠPÜãWÜáÊÝñÜ®áÜ ®Ü®®°Ü áÜ °
PÜãX¨ÝWÜ ®Ý®Üá A¨ÜPRæ EñÜä Ü ¯àvÜáñæठ®æ. AÊÜÄ®Üá° ®Ü®°Ü PÜÃWæ æ EñÜä Ü ¯àvÜÈ
ÊÜáñÜᤠ®Ü®È°Ü É ®Üí¹Pæ CvÜÈ & AÊÜÃáÜ ÓÜĨÝÄ¿á®Üá° ±Üv¨ æ Ê
Ü ÃÜ ÝWÜŸÖÜá¨Üá. 187.
E±ÜÊÝÓÜ¨Ü ©®ÜWÙÜ È Ü É ÃݣŠÖæãñÜᤠ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ±Ü£¿ ° áÃÜ ŸÚ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Ü®áÜ °
ÓÜÊÜá¾£ÓÜÇÝX¨æ. AÊÜÃÜá ¯ÊÜáWæ EvÜáWæ¿ÞXÃÜáÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ AÊÜÄWæ
EvÜáWæ¿ÞXÃÜáËÄ. ¯àÊÜâ ÓÜñÌ @Ü ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÊÜíbÓÜᣤ¨ªÜ ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ
AÄ£ÃÜáÊÜ®áÜ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ±ÜÍÝcñݤ±Ê Ü ®Ü áÜ ° ÊÜá¯°Ô AÊÜ®áÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° PÜË
Ò áÔÃÜáÊÜ®áÜ .
C®Üá° ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ hæãñæ ÇæçíXPÜ ÓÜí±ÜPìÜ ¸æÙÔæ Ä ÖÝWÜã AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWÝX
˘ÔÃÜáÊÜ ÓÜáSÊÜ®Üá° AÃÜÔÄ ÊÜáñÜᤠÊÜááíhÝË®ÜÈÉ ¯ÊÜáWæ PܱÜâ³
®ÜãÈWæ¨ÜáÃÝX ¹Ú ®ÜãÆ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ¯àÊÜâ £¯°Ä
ÊÜáñÜᤠPÜáwÀáÄ. B ŸÚPÜ ÃݣſáñÜ®PÜ Ü E±ÜÊÝÓÜ ±Üä£ìWæãÚÔÄ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ
"CA…£Pݶ…'®ÜÈÃÉ áÜ ÊÝWÜ, AÊÜÃÜ hæãñæ ÇæçíXPÜ ÓÜí±ÜPìÜ ÊÜÞvܸÝÃܨáÜ . CÊÜâ
AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÍÜcÀáÔÃÜáÊÜ ÊæáàÃæWÜÙÜá. AÊÜâWÜÙÜ ÖÜ£¤ÃÜÊÜä ÓÜáÚ¿á¸æàw. D
Äà£, g®ÜÃÜá «ÜÊÜáì ¯ÐÜuÃÝWܸæàPæí¨Üá AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÄWæ ñܮܰ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá°
ËÊÜÄÔPæãvÜáñݤ®.æ * 188. ¯àÊÜâ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü ÃÜ Ü ÓÜí±Üñ®¤Ü áÜ ° APÜÅÊáÜ ÊÝX PÜŸÚÓܸàæ w
ÊÜáñÜᤠ£Ú¨Üã £Ú¨Üã g®ÜÃÜ ÓÜí±Üñ®¤Ü áÜ ° ±Ý±ÜÊÞ Ü WÜì©í¨Ü PÜŸÚÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX
A¨Ü®áÜ ° (A¨ÜÃÜ ÊÝÂgÂÊÜ®áÜ )° A˜PÝÄWÜÙÜ ŸÚWæ J¿á¸æàw.
189. (¨ÜãñÜÃàæ ) AÊÜÃáÜ ¯Êæãv ¾ ®Ü ,æ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ®Ü PÜáÄñÜá ±ÜÅÎÓ° áÜ ñݤÃ.æ ÖæàÚÄ;
CÊÜâ ÊÜá®ÜáÐÜÂÄWæ PÝÆÊÜ®áÜ ° ÓÜãbÓÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠÖÜh…j ¿ÞñæÅ¿á (PÝÆ £ÚÓÜáÊÜ)
30 AÇ… ŸPÜÃÜ@
ÓÝ«Ü®WÜ ÙÜ ÝXÊæ. ÍæàÅÐñuÜ ¿ æ áá, ¯àÊÜâ ÊÜá®æWÚ
Ü Wæ ×í¸ÝXȯí¨Ü ±ÜÅÊàæ ÎÓÜáÊÜâ¨Ü®áÜ °
AÊÜÆí¹ÔÆÉ. ¯gÊÝX, »Ü¿á »ÜQ¤ EÙÜÛÊÜ®æà ÍæàÅÐÜu®Üá. ¯àË®Üá° ÊÜá®æWÜÚWæ
ÊÜááí¸ÝXȯí¨ÜÇæà ±ÜÅÊæàÎÔÄ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖܯWæ AígáñܤÈÄ & ¯àÊÜâ
ËgÀáWÜÙÝWÜÈPÝRX. 190. ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ Ü ËÃÜá¨Üœ ¯àÊÜâ
AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ¿áá¨Üœ ÊÜÞwÄ. B¨ÜÃæ A£ÃæàPÜÊæÓÜWܸæàw.
SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ A£ÃæàPÜÊÓæ WÜ áÜ ÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ÊæáaÜáÊ c âÜ ©ÆÉ. 191. ÊÜáñÜá¤
Aí¥ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° (¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ¿áá¨Üœ ÓÝĨÜÊÃÜ ®Ü áÜ )° ¯àÊÜâ PÜívÜÈÉ ÊܘÔÄ ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃÜá GÈÉí¨Ü ¯ÊÜá¾®Üá° ÖæãÃܨܹºÃÜáÊÜÃæãà AÈÉí¨Ü ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá°
ÖæãÃܨ¹ Ü Äº . AÍÝí£¿áá PæãÇæXíñÜ Pæo¨ r ÝX¨æ. C®Üá,° ÊÜáÔj¨áÜ Ç… ÖÜÃÝÊÜå…®Ü
ŸÚ & AÊÜÃáÜ ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜáÊÜ ñÜ®PÜ Ü ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¿áá¨Üœ
ÊÜÞvܸàæ w. AÈÉ AÊÜÃáÜ ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ¿áá¨Üœ ÊÜÞw¨ÜÃ,æ ¯àÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊܘÔÄ.
C¨ÜáÊæà ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ˜PÜÄR Ô¨ÜÊÄÜ XÃÜáÊÜ ±ÜÅ£¶ÜÆ. 192. Jí¨Üá ÊæàÙæ AÊÜÃáÜ ñÜv¨ æ áÜ
¯íñÜÃæ (¿áá¨Üœ ËÃÝÊÜá NãàÑÔ¨ÜÃæ), SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá
PÜË
Ò áÓÜáÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜᤠPÜÃáÜ Oæ ñæãàÃÜáÊÜ樆 ÝX¨Ýª®.æ 193. ¿ÞÊÜâ¨æà AÍÝí£
CÆÉÊÝX ¹vÜáÊÜ ñÜ®PÜ Ü ÖÝWÜã «ÜÊáÜ ìÊÜâ ÓÜí±Üä|ìÊÝX AÇÝÉÖ¯Ü Wæ ËáàÓÜÇÝX
¹vÜáÊÜ ñÜ®PÜ Ü ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¿áá¨Üœ ÊÜÞwÄ. C®Üá,° AÊÜÃáÜ ñÜv¨ æ áÜ ¯íñÜÃæ
(¿áá¨Üœ ËÃÝÊÜá NãàÑÔ¨ÜÃ)æ , APÜÅÊáÜ ÊæÓXÜ ¨ÜÊÃÜ Ü ÖæãÃÜñáÜ C®Ý°ÃÜ ÊæáàÆã
BPÜÅÊáÜ |PæR AÊÜPÝÍÜËÆÉ.
194. ±ÜËñÜÅ £íWÜÙÜáWÜÚWæ ±ÜËñÜÅ £íWÜÙÜáWÜÙæà ±ÜÄÖÝÃÜ. ÖÝWæÁáà, GÆÉ
±ÝËñÜÅéWÜÙÜá "QÓÝÓ…'®Ü (±ÜÅ£àPÝÃܨÜ) ¯¿áÊÜáWÜÚWæ A˜à®ÜÊÝXÊæ. ¯ÊÜá¾
ÊæáàÇæ A£PÜÅÊÜáÊæÓÜX¨ÜÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ¯àÊÜâ, (Öæaæcí¨ÜÃæ) AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ
GÓÜX¨ÜÐàræ ±ÜÅ£PÜÅÊáÜ ÊܮӰæ XÜ Ä ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ¯Ü Wæ AíiÄ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ «ÜÊáÜ ì ¯ÐÜÃu Ü
hæãñæX¨Ýª®æíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ.* 195. ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ
SaÜáì ÊÜÞwÄ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÓÜñÌ @Ü ¯ÊÜá¾ Pæç¿ÞÃæ Ë®ÝÍÜPRæ ñÜÙ¸ ÛÜ àæ w. ¯àÊÜâ
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 31

Óèg®Ü ñæãàÄÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ Óèg®ÜÂÎàÃÜÆÃÜ®áÜ ° ²Åà£ÓÜáñݤ®.æ


196. ¯àÊÜâ "ÖÜh…'j ÖÝWÜã "EÊÜáÅ@' (¿ÞñæÅ)WÜÙÜ®Üá° AÇÝÉÖܯWÝX
±Üä£ìWæãÚÔÄ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯ÊÜá¾®Üá° ñÜvæ¿áÇݨÜÃæ, ¯ÊÜáWæ ÓÜáÆ»ÜÊÝX
Æ»ÜÂËÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° (BvÜá, WæãàÊÜâ A¥ÜÊÝ Jípæ¿á®Üá°) ŸÈ ¯àwÄ. ŸÈ
±ÝÅ~¿áá ñܮܰ ŸÈÓݧ®ÜÊÜ®Üá° ñÜÆá±ÜâÊÜ ñÜ®ÜPÜ ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ñÜÇæWÜÙÜ®Üá°
¸æãàÚÔPæãÙÜÛ¸æàw. B¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾ ±æçQ ÃæãàX¿ÞXÃÜáÊÜÊÜ®Üá A¥ÜÊÝ
ñÜÇ¿ æ áÇæàÉ ®Ý¨ÜÃã Ü ÓÜíPÜoËÃÜáÊÜ樆 áÜ (ÓÜÊáÜ ¿áPæR ÊÜáá®Ü° ñÜÇæ ¸æãàÚÔPæãívÜÃ,æ
A¨ÜP)Ræ ±ÜÄÖÝÃÜÊÝX E±ÜÊÝÓÜ BaÜÄÓÜÈ A¥ÜÊÝ ¨Ý®Ü ¯àvÜÈ A¥ÜÊÝ ±ÝÅ~
ŸÈ A²ìÓÜÈ. B ŸÚPÜ ¯ÊÜáWæ »Ü¨ÅÜ ñæ J¨ÜX¨ÝWÜ, ÖÜh…jWæ ÊÜááíbñÜÊÝX "EÊÜáÅ@'
ÊÜÞvÜŸ¿áÓÜáÊÜ樆 áÜ , ñÜ®WÜ æ ÓÜáÆ»ÜÊÝX Æ»ÜÂËÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ŸÈ ¯àvÜÈ. A¨Üá
Æ»ÜÂÊÝWÜ¨Ê Ü ®Ü áÜ ÖÜh…j®Ü AÊܘ¿áÇæàÉ ÊÜáãÃÜá ©®Ü ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ (ÖÜh…j¯í¨Ü)
ÊÜáÃÜÚ¨ÝWÜ HÙÜá ©®Ü E±ÜÊÝÓÜ BaÜÄÓÜÈ. ×àWæ CÊÜâ ±Üä|ì ÖÜñÜá¤
©®ÜWÙÜ ÝWÜáñÜÊ ¤ .æ ¿ÞÃÜ ±ÜÄÊÝÃÜÊâÜ ÊÜáÔj¨áÜ Ç… ÖÜÃÝÊÜå…®ÜÈÉ CÆÉÊä æ à (¿ÞÃÜá
ÊÜáPÜR@¨Ü ¯ÊÝÔWÜÙÜÆÉÊæäà) AÊÜÄWÝX CÃÜáÊÜ ¯¿áÊÜá C¨Üá. ¯àÊÜâ ÓܨÝ
AÇÝÉÖ¯Ü Wæ AígáñÜÈ ¤ Ä. AÇÝÉÖ®Ü Ü ×wñÜÊâÜ ñÜáí¸Ý PÜt|ÊÝXÃÜáñܨ ¤ æ GíŸá¨Üá
¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ. 197. ÖÜh…jWÝX ¯©ìÐÜr £íWÜÙáÜ WÜÚÊæ. B AÊܘ¿áÈÉ ÖÜh…j
¿ÞñæÅ¿á ÖæãOæ ÖæãñÜÊ ¤ ®Ü áÜ (£Ú©ÃÜÈ;) ÖÜh…j®È Ü É AÎÉàÆñæ ÓÜƨ É áÜ , ¿ÞÊÜâ¨æà
±Ý±ÜPÜêñÜ ÓÜÆɨÜá ÊÜáñÜᤠgWÜÙÜ ÓÜÆɨÜá. ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá
ÓÜñÝR¿áìÊÜ®Üã° AÇÝÉÖÜ®Üá £Ú©ÃÜáñݤ®æ. (¿ÞñæÅ¿á ÊæàÙæ) AÊÜÍÜÂPÜ
¿ÞñÝÅÓÝ«Ü®WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° hæãñæXoárPã æ ÚÛÄ. ¯gÊÝX, «ÜÊáÜ ì¯ÐæÁ u áà AñÜáÂñÜÊ ¤ áÜ
¿ÞñÝÅÓÝ«Ü®Ê Ü ÝX¨æ. Ÿá©œ¿ááÙÜÊ Û ÃÜ àæ , ®Ü®WÜ æ ÊÜÞñÜÅ AíiÄ.
198. ¯àÊÜâ (¿ÞñæÅ¿á ®ÜváÜ Êæ) ¯Êæãv ¾ ¿
æ á®Ü A®ÜáWÜÅÖÊÜ ®Ü áÜ ° ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨Üá
ñܱÆ
³Ü .É ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ AÃܶÝñ…¯í¨Ü ÊÜáÃÜÙáÜ ÊÝWÜ (ËÍæàÐÜÊÝX) "ÊÜáÍ…AÄÇ…
ÖÜÃÝÊÜå…' ŸÚ AÇÝÉÖܮܮÜá° ÓܾÄÔÄ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ PÜÈÔPæãqrÃÜáÊÜ
32 AÇ… ŸPÜÃÜ@
ÄࣿáÇæÉà ¯àÊÜâ AÊܮܮÜá° ÓܾÄÔÄ. ¯gÊÝX D ×í¨æ ¯àÊÜâ ¨ÝÄWæorÊÜÃÜ
ÓÝÈWæ ÓæàÄ©ªÄ.* 199. ñÜÃáÜ ÊÝ¿á CñÜÃÆ æ É g®ÜÃáÜ ÊÜáÃÜÚ ŸÃÜáÊÜÈíÉ ¨Ü ¯àÊÜâ
ÊÜáÃÜÚÄ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®æãvÜ®æ PÜÒÊæá¿á®Üá° ¸æàwÄ. SíwñÜÊÝX¿áã
AÇÝÉÖ®Ü áÜ PÜË Ò áÓÜáÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜᤠPÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿ÞX¨Ýª®.æ 200. ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾
(ÖÜh…j®Ü) PÜÊÜáìWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ÊÜááXÔPæãívÜ ŸÚPÜ, (D ×í¨æ) ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾
±ÜäÊÜìgÃÜ®áÜ ° ÓÜľ ÓÜᣤ¨ªÜ ÄࣿáÈÉ A¥ÜÊÝ A¨ÜQíR ñÜÆã A˜PÜÊÝX AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ °
ÓÜľ ÔÄ. g®ÜÃÈ Ü É PæÆÊÜÃáÜ ""®ÜÊã
æ v¾ ¿
æ Þ, ®ÜÊáÜ Wæ D ÇæãàPÜ¨È Ü É ¯àvÜá'' Gí¨Üá
(ÊÜÞñÜÅ) ±ÝŦìÓÜáñݤÃ.æ AÊÜÄWæ ±ÜÃÇ Ü ã
æ àPÜ¨È Ü É ¿ÞÊÜ ±ÝÆã CÃܨáÜ . 201.
AÊÜÃÜÈÉ ""®ÜÊæã¾væ¿Þ ®ÜÊÜáWæ CÖÜÇæãàPܨÜÆãÉ ×ñÜÊÜ®Üá° ¯àvÜá
±ÜÃÇ Ü ã
æ àPÜ¨Æ Ü ãÉ ×ñÜ樆 áÜ ° ¯àvÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ¸æíQ¿á ÎPæÀ Ò áí¨Ü ÃÜQÓÒ áÜ ''
Gí¨Üá ±ÝŦìÓÜáÊÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ. 202. Aí¥ÜÊÜÄWæ AÊÜÃÜá ÍÜÅËáÔ WÜÚÔ¨Ü
±ÝÆá ÔWÜȨæ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Üá ÊæàWÜÊÝX ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÓÜáÊÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ.
203. (ËÍæàÐÜÊÝX) B ¯©ìÐÜr ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¯àÊÜâ AÇÝÉÖܮܮÜá° ÓܾÄÔÄ.
¿ÞÃݨÜÃÜã AÊÜÓÜÃܱÜoár GÃÜvæà ©®ÜWÜÙÜÈÉ (ÖÜh…j¯í¨Ü) ñæÃÜÚ¨ÜÃæ AÊÜÃÜ
ÊæáàÇæ ±Ý±ÜÊàæ ¯ÆÉ. ÖÝWæÁáà, ñÜáÓÜá ËÙÜí¹Ô¨ÜÊ®Ü Ü ÊæáàÆ㠱ݱÜÊàæ ¯ÆÉ.
C¨Üá «ÜÊÜáì¯ÐÜuÄWÝX (CÃÜáÊÜ ¯¿áÊÜá). ¯àÊÜâ AÇÝÉÖܯWæ AíiÄ ÊÜáñÜá¤
¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ, Jí¨Üá ©®Ü ¯ÊæáÆ ¾ ÃÉ ®Ü ã
Ü ° AÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ ÓæàÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.
204. (¨ÜãñÜÃàæ ,) g®ÜÃÜ ±æçQ JŸº®Ü ÊÜÞñÜá D ÇèQPÜ iàÊÜ®¨ Ü Ü ¨ÜêÑrÀáí¨Ü
¯ÊÜáWæ ñÜáí¸Ý ×ñÜPÜÃÜÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. ñܮܰ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÇæÉ௨æ GíŸá¨ÜPæR AÊÜ®Üá
AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ÓÝQÒ¿ÞXÓÜáñݤ®.æ ¯gÊÝX AÊÜ®ã æ Ÿº Ÿ¨Üœ ÊæçÄ¿ÞX¨Ýª®.æ 205.
AÊÜ®Üá (¯ÊÜá¾ ŸÚÀáí¨Ü) ÖæãÃÜoá Öæãà¨Ü ŸÚPÜ »ÜãËá¿áÈÉ Ë«ÜÌíÓÜ
ÊæáÃæ¿ááñݤ, ¸æÙæWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙÜ®Üá° ®ÝÍÜ ÊÜÞvÜáñݤ
KvÝvÜáñݤ®.æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ Ë«ÜíÌ ÓÜ樆 áÜ ° ÊæáaÜáÊ c âÜ ©ÆÉ. 206. AÊÜ®ã æ vÜ®æ ""¯à®Üá
AÇÝÉÖܯWæ Aígá'' G®Ü°ÇݨÝWÜ, AÊÜ®Ü ¨ÜáÃܼÊÜÞ®ÜÊÜâ AÊܮܮÜá° ±Ý±Ü
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 33

PÝ¿áì¨ÜÈÉ ÊÜáñÜÐ ¤ áÜ r Ô§ÃWÜ ã


æ ÚÔ ¹vÜáñܨ ¤ .æ AÊܯWæ ®ÜÃPÜ Ê Ü àæ ÓÝPÜá. A¨Üá ñÜáí¸Ý
Pæor ®æÇ¿ æ ÞX¨æ. 207. ÊÜáñÜᤠg®ÜÃÈ Ü ,É AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊæáaÜáWc æ WÜÚÓÜÈPÝRX ÓÜñÌ @Ü
ñÜÊÜá¾®æ°à ÊÜÞÄPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ. ¯gÊÝX AÇÝÉÖÜ®Üá ¨ÝÓÜÃÜ ±ÝÈWæ
ÊÝñÜÆ Õ ÂÊÜáÀá¿ÞX¨Ýª®.æ
208. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , CÓÝÉËá®æãÙÜWæ ±Üä|ìÊÝX ±ÜÅÊàæ ÎÔÄ ÊÜáñÜᤠÍæçñݮܮÜ
ÖæhæjWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓܸæàw. SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾ Ÿ×ÃÜíWÜ ÍÜñÜáÅ.
209. ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ ÓÜÐ ³ rÜ B¨æàÍÜWÙÜ áÜ Ÿí¨Ü ŸÚPÜÊä Ü ¯àÊÜâ Öæhjæ ñܲ¨ ³ ÃÜ ,æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ
±ÜÅaÜívÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®æíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ. 210. AÊÜÃÜá
¯ÄàQÒÓáÜ £¤ÃáÜ ÊÜâ¨Üá, ÓÝPÝÒñ… AÇÝÉÖ®Ü àæ ÊæãàvÜWÙÜ Ü ®æÃÙÜ È Ü ,É ÊÜáÆP…WÜÙã æ í©Wæ
ñÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ Ÿí¨Üá GÆÉÊä Ü CñÜÂ¥ÜìÊÝX ¹vܸàæ Pæí¨ÜÆÊ É àæ ? ¯gÊÝX, GÆÉ
ËÐÜ¿áWÜÙã Ü Aí£ÊÜáÊÝX AÇÝÉÖ®Ü Ü ŸÚWæà ÊÜáÃÜÙÈ Ü Êæ. 211. ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ
A¨æÐáÜ r ÓÜг rÜ ±ÜâÃÝÊæWÙÜ ®Ü áÜ ° J¨ÜXÔ¨æÊ ª íæ ¨Üá, CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙã æ í©Wæ ¯àÊÜâ
ËaÝÄÔÄ. ¯gÊÝX, AÇÝÉÖÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜÊÜâ ñܮܰ ŸÚWæ Ÿí¨Ü ŸÚPÜ A¨Ü®Üá°
(ÍݱÜÊÝX) ±ÜÄÊÜ£ìÔPæãívÜ樆 áÜ (£Ú©ÃÜÈ); SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ
ŸÖÜÙÜ PÜt| ÎPæÒ ¯àvÜáÊÜ樆 ÝX¨Ýª®.æ 212. ˜PÝRÄWÜÚWæ CÖÜÇã æ àPÜ¨Ü Ÿ¨ÜáPÜ®áÜ °
aÜí¨ÜWÝ~ÓÜÇÝX¨æ. AÊÜÃÜá ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá° WæàÈ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ¯gÊÝX,
±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü¨Ü ©®ÜÜ «ÜÊÜåì¯ÐÜuÃÜá AÊÜÄXíñÜ ÊæáàÈÃÜáÊÜÃÜá. AÇÝÉÖÜ®Üá
ñݯbfÔ¨ÜÊÄÜ Wæ G~ÓÜÇÝWÜ¨Ð Ü áÜ r A®ÜáWÜÅÖÊ Ü ®Ü áÜ ° ¯àvÜáñݤ®.æ
213. (ÊÜáãÆñÜ@) g®ÜÃæÇÝÉ Jí¨æà ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÝX¨ÜªÃÜá. ñÜÃÜáÊÝ¿á
AÇÝÉÖ®Ü áÜ , ÍÜá»ÜÊÝñæì ¯àvÜáÊÜ ÖÝWÜã GaÜÄc ÓÜáÊÜ ¨ÜãñÜÃ®Ü áÜ ° PÜÙáÜ ×ԨܮáÜ
ÊÜáñÜᤠg®ÜÃáÜ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ¼®Ý°¼±ÝÅ¿á ñÝڨܪ ËÐÜ¿áWÜÙÈ Ü É AÊÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ ®Ý¿á
£àÊÜÞì®Ü ÊÜÞvÜÇæí¨Üá AÊÜÃÜ hæãñæ, ÓÜñÜÂËÃÜáÊÜ WÜÅí¥ÜÊܯ°ÚԨܮÜá. B¨ÜÃæ
¿ÞÄWæ WÜÅí¥Ü ¯àvÜÇÝXñæãठA¨æà g®ÜÃáÜ , ñÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ ÓÜÐ ³ rÜ ±ÜâÃÝÊæWÙÜ áÜ Ÿí¨Ü
ŸÚPÜ, ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü Ë¨æàÌ ÐÜ¨Ü PÝÃÜ|, B PÜáÄñÜá ¼®Ý°¼±ÝÅ¿á ñÝÚ¨ÜÃáÜ . Pæã®æWæ
34 AÇ… ŸPÜÃÜ@
AÇÝÉÖÜ®Üá ËÍÝÌÔWÜÚWæ, ÓÜñÜ嬆 PÜáÄñÝX AÊÜÃÜá ¼®Ý°¼±ÝÅ¿á ñÝڨܪ
ËÐÜ¿áWÜÙÈ Ü É ñܯa° Àfæ áí¨Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü ¯àw¨Ü®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñݯbfÔ¨ÜÊÄÜ Wæ,
®æàÃÜ ÊÜÞWÜìÊÜ®áÜ ° ñæãàÄÔ PæãvÜáñݤ®.æ 214. ¯àÊæà®Üá (ÓÜáÆ»ÜÊÝX) ¯àÊÜâ
ÓÜWÌ ìÜ ±ÜÅÊàæ ÎÓÜáËÃæí¨Üá PæãíwÃÜáËÃÝ? ¯gÊÝX, ¯ÊÜáXíñÜ ×í¨æ WÜ£Ô¨ÜÊÄÜ Wæ
G¨ÜáÃÝX¨Üª ÓÜ¯Ê ° àæ ÍÜWÙÜ áÜ ¯ÊÜáX®Üã° G¨ÜáÃÝXÆÉ. AÊÜÃáÜ £àÊÜÅ ÓÜíPÜÐWrÜ ÙÜ ®Ü áÜ °
ÖÝWÜã ×íÓæ¿á®Üá° A®Üá»ÜËÔ¨Üê áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃ®Ü áÜ ° A¨æÐáÜ r ®ÜÃÚ Ü ÓÜÇÝXñæí¤ ¨ÜÃ,æ
(Aí©®Ü) ¨æàÊܨÜãñÜÃÜá ÖÝWÜã AÊÜÃÜ hæãñæX¨Üª ËÍÝÌÔWÜÙÜá, ""¿ÞÊÝWÜ
Ÿí©àñÜá AÇÝÉÖ®Ü Ü ÓÜÖÝ¿á?'' G®ÜáÊ ° íÜ ñÝXñÜá.¤ £Ú©ÃÜÈ, SíwñÜÊÝX¿áã
AÇÝÉÖ®Ü Ü ÓÜÖÝ¿áÊÜâ Öܣä Ê Ü àæ C¨æ.
215. (¨ÜãñÜÃàæ ,) AÊÜÃáÜ ¯Êæãv ¾ ®Ü ,æ ñÝÊÜâ H®Ü®áÜ ° SaÜáì ÊÜÞvܸàæ PÜá Gí¨Üá
ËaÝÄÓÜáñݤÃæ. ÖæàÚÄ; ¯àÊÜâ SaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜí±ÜñÜᤠñÜí¨æ ñÝÀáWæ,
Ÿí«ÜáWÜÚWæ, A®Ý¥ÜÄWæ ÖÝWÜã ŸvÜÊÄÜ Wæ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ¿Þ~PÜÄWæ (ñÜÆá±ÜÈ).
¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÓÜñÝR¿áìÊÜ®ã Ü ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜ AÄ£ÃÜáñݤ®.æ
216. ¯ÊÜáWæ ¿áá¨ÜœÊÜ®Üá° PÜvÝx¿áWæãÚÓÜÇÝX¨æ ÊÜáñÜᤠA¨Üá ¯ÊÜáWæ
A²Å¿áÊÝX¨æ. B¨ÜÃæ ¯ÊÜáWæ A²Å¿áÊÝXÃÜáÊÜ ÓÜíWÜ£Áãí¨Üá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ
×ñÜPÃÜ Ê Ü ÝXÃÜÆã ŸÖÜá¨Üá. ÖÝWæÁáà, ¯àÊÜâ ñÜáí¸Ý ²Åà£ÓÜáÊÜ ÓÜíWÜ£Áãí¨Üá
¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ Pæor¨ÝXÃÜÆãŸÖÜá¨Üá. AÇÝÉÖܯWæ £Ú©¨æ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæ
£Ú©ÆÉ.*
217. (¨ÜãñÜÃàæ ,) AÊÜÃáÜ ¯Êæãv ¾ ®Ü ,æ ±ÜËñÜÅ £íWÜÙÈ Ü É ¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜáÊÜ PÜáÄñÜá
ËaÝÄÓÜáñݤÃ.æ ÖæàÚÄ; B £íWÜÙÈ Ü É ¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ¨æãvÜx A±ÜÃÝ«ÜÊÝX¨æ.
B¨ÜÃæ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì©í¨Ü (g®ÜÃ®Ü áÜ )° ñÜv¿ æ ááÊÜâ¨Üá, AÊÜ®®Ü áÜ ° (AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ )°
˜PÜÄR ÓÜáÊÜâ¨Üá, ÊÜáÔj¨áÜ Ç… ÖÜÃÝÊÜå…¯í¨Ü g®ÜÃ®Ü áÜ ° ñÜv¿ æ ááÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ
¯ÊÝÔWÜÙ®Ü áÜ ° AÈÉí¨Ü ÖæãÃܨŸ Ü áºÊâÜ ¨Üá & CÊæÇÝÉ AÇÝÉÖ®Ü Ü ¨ÜêÑr¿áÈÉ C®Üã°
¨æãvÜx ±Ý±ÜWÜÙÝXÊæ. AÍÝí£¿áíñÜá PæãÇæXíñÜÆã Pæor¨Üá. AÊÜÃÜá
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 35

(˜PÝRÄWÜÙáÜ ) ñÜÊáÜ Wæ ÓÝ«ÜÂÊݨÜÃ,æ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ¯ÊÜá¾ «ÜÊáÜ ì©í¨Ü ËÊÜááSÃÝXÔ


¹vÜáÊÜ ñÜ®PÜ Ê Ü ä
Ü ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ¿áá¨Üœ ÖÜãvÜáñÜÇ ¤ àæ CÃÜáÊÜÃáÜ . C®Üá° ¯ÊÜá¾ ±æçQ,
«ÜÊÜáì©í¨Ü ËÊÜááS®Ý¨ÜÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠ(A¨æà Ô§£¿áÈÉ) ÊÜáêñܮݨÜÊÜ®Ü
PÜÊáÜ ìWÜÙÇ æ ÝÉ D ÇæãàPÜ¨Æ Ü ãÉ ±ÜÃÇ Ü ãæ àPܨÆÜ ãÉ ÊÜÂ¥ÜìÊÝX ¹orÊâÜ . Aí¥ÜÊÃÜ áÜ
®ÜÃPÜ ¨
Ü ÊÜ ÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ AÇæàÉ ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃáÜ . 218. ËÍÝÌÔWÜÙáÜ ÖÝWÜã
AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÊÜÆÓæ Öæãà¨ÜÊÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠÖæãàÃÝw¨ÜÊÃÜ àæ , AÇÝÉÖ®Ü Ü
A®ÜáWÜÅÖÊ Ü ®Ü áÜ ° ¯ÄàQÒÓáÜ £¤ÃáÜ ÊÜÊÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá PÜË Ò áÓÜáÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜá¤
PÜÃáÜ Oæ ñæãàÃÜáÊÜ樆 ÝX¨Ýª®.æ
219. AÊÜÃáÜ ¯Êæãv ¾ ®Ü ,æ ÊÜá¨Ü ÊÜáñÜᤠgãi®Ü PÜáÄñÜá ËaÝÄÓÜáñݤÃ.æ ÖæàÚÄ;
AÊæÃv Ü ÃÜ ÆÜ ãÉ ¨æãvÜx ±Ý±Ü˨æ ÊÜáñÜᤠg®ÜÄWæ PæÆÊÜâ ÇÝ»ÜWÙÜ ã Ü CÊæ. B¨ÜÃæ
AÊÜâWÜÙÜ ±Ý±ÜÊÜâ AÊÜâWÜÙÜ ÇÝ»ÜQRíñÜ ¨æãvÜx¨Üá. ÖÝWæÁáà AÊÜÃÜá ¯Êæã¾vÜ®æ
(ÓÜñÝR¿áìPæ)R ñÝÊæà®Üá SaÜáì ÊÜÞvܸàæ PÜá Gí¨Üá ËaÝÄÓÜáñݤÃ.æ ""AWÜñÂÜ QRíñÜ
Öæbc®Ü¨Ü®Üá° (SaÜáì ÊÜÞwÄ)'' Gí¨Üá ÖæàÚÄ. C¨æà Äà£, ¯àÊÜâ bíñÜ®æ
®ÜvæÓܸæàPæí¨Üá AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWÝX ñܮܰ B¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔPæãvÜáñݤ®æ.*
220. CÖÜÇã æ àPÜPã
RÜ ±ÜÃÇ Ü ãæ àPÜPÜ ã
Ü R (AÊÜâ A®ÜÀÌ áÓÜáñÜÊ ¤ )æ . (¨ÜãñÜÃàæ ,) AÊÜÃáÜ
¯Êæã¾vÜ®æ A®Ý¥ÜÃÜ PÜÄñÜá ËaÝÄÓÜáñݤÃæ. ÖæàÚÄ; AÊÜÃÜ ×ñÝÓÜQ¤¿á®Üá°
±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜâ¨æãÙæÛ¿á¨Üá. C®Üá° ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° (Sbì®ÜÈÉ) ¯ÊÜá¾ hæãñæ
ÓæàÄÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜá. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá, ¿ÞÃÜá
ÖÝÙÜáWævÜÖÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ¿ÞÃÜá ÓÜá«ÝÃÜPÜÃæíŸá¨Ü®Üá° aæ®Ý°X ŸÆÉ®Üá.
AÇÝÉÖ®Ü áÜ Ÿ¿áÔ¨Üê ,æ ¯ÊÜᮾ áÜ ° CPÜq R Wr æ ÔÆáQÓÜŸÖÜá©ñÜá.¤ SíwñÜÊÝX¿áã
AÇÝÉÖ®Ü áÜ ±ÜÅaíÜ vÜ®ã Ü ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BXÃÜáÊÜ®áÜ .
221. (ËÍÝÌÔWÜÙæà,) ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜQ¿áÃÜá ËÍÝÌÔ¯¿áÃÝWÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ
AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ ËÊÝÖÜÊÝWܸàæ w. ¯gÊÝX ËÍÝÌÔ ¨ÝÔ¿áá, (ÓÜñÌ íÜ ñÜÅ) ŸÖÜá
¨æàÊÜÃÝ«ÜQXíñÜ EñÜÊ ¤ áÜ ÙÜá & BPæ ¯ÊÜáWæÐáÜ r CÐÜË r ¨Üê ãÜ ÓÜÄÁáà. ÖÝWæÁáà,
36 AÇ… ŸPÜÃÜ@
ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜ ±ÜâÃÜáÐÜÃÜá ËÍÝÌÔWÜÙÝWÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ AÊÜÃÜ®Üá°
ËÊÝÖÜÊÝWܸÝÃܨÜá. ËÍÝÌÔ ¨ÝÓÜ®Üá, (ÓÜÌñÜíñÜÅ) ŸÖÜá ¨æàÊÝÃÝ«ÜPܯXíñÜ
EñܤÊÜá®Üá & AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæÐÜár CÐÜr˨ܪÃÜã ÓÜÄÁáà. AÊÜÃÜá
(ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÃÜ áÜ ) ®ÜÃPÜ ¨ Ü v
æ Wæ æ PÜÿ
æ ááñݤÃ.æ B¨ÜÃæ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñܯa ° À
fæ áí¨Ü
ÓÜÌWÜì¨ævæWæ ÊÜáñÜᤠPÜÒÊæáÁávæWæ PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá g®ÜÄWÝX ñܮܰ
B¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜг ±
rÜ w
Ü ÓÜáñݤ®æ & AÊÜÃáÜ E±Ü¨àæ ÍÜ ÔÌàPÜÄÓÜÇíæ ¨Üá. 222. ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃáÜ ¯Êæãv ¾ ®Ü æ ÃÜgÔÕ®Ü (MáñÜá ÓÝÅʨ Ü )Ü PÜáÄñÜá ËaÝÄÓÜáñݤÃ.æ (¨ÜãñÜÃàæ )
ÖæàÚÄ; A¨æãí¨Üá ®ÜÃÜÚPæ¿ÞX¨æ. ÃÜgÔÕ®Ü AÊܘ¿áÈÉ ÊÜá×Ùæ¿áÄí¨Ü
¨ÜãÃÜËÄ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ÍÜá¨ÜÃœ ݨÝWÜ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ B¨æàÎÔÃÜáÊÜ ÄࣿáÈÉ
AÊÜÃÜ ŸÚWæ ÖæãàXÄ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜváÜ ÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ²Åà£ÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜá¤
AÊÜ®Üá ¯ÊÜáìÆÃÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ²Åà£ÓÜáñݤ®æ. 223. ¯ÊÜá¾ ±Ü£°¿áÃÜá ¯ÊÜá¾
±ÝÈWæ, ñæãàoWÜÙÝX¨ÝªÃæ. ¯àÊÜâ ¯ÊÜáWæ ¸æàPݨÜíñæ ¯ÊÜá¾ ñæãàoÊÜ®Üá°
±ÜÅÊàæ ÎÔÄ. ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ÓÜíÌ ñÜPÝRX (ÓÜñÊ RÜ áÜ ìWÜÙ®Ü áÜ )° ÊÜááí¨æ PÜÙáÜ ×ÔÄ ÖÝWÜã
AÇÝÉÖܯWæ AíiÄ. ¯àÊÜâ AÊܮܮÜá° »æàq¿ÞWÜÈQR¨æ GíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæ
£Ú©ÃÜÈ. ËÍÝÌÔWÜÚWæ ¯àÊÜâ ÍÜá»ÜÊÝñæì Pæãoár ¹wÄ.*
224. ÓÜñÝR¿áì©í¨Ü, «ÜÊÜáì¯ÐæuÀáí¨Ü ÖÝWÜã g®ÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÓÜí«Ý®Ü
H±ÜìwÓÜáÊÜ PæÆÓÜ©í¨Ü ¯ÊÜᮾ áÜ ° ñÜv¿ æ ááÊÜíñÜÖÜ ±ÜÅ£hæWn Ú Ü WÝX ¯àÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü Ü
ÖæÓÜÃÜ®Üá° ®æ±ÜÊÝX ŸÙÜÓܸæàw. AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜá¤
ŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 225. ¯àÊÜâ ÊÜÞwÃÜáÊÜ ñÜÊÜÞÍæ¿á (WÜí¼àÃÜÊÜÆɨÜ)
±ÜÅ£hæWn Ú
Ü WÝX AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ËaÝÄÓÜÇÝÃÜ®áÜ . B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÝÃæ
ÊÜÞw¨ÜÊÜâWÜÙÜ (WÜí¼àÃÜ ±ÜÅ£hænWÜÙÜ) PÜáÄñÜá AÊÜ®Üá SíwñÜ ¯ÊÜá¾ ËaÝÃÜOæ
®ÜvÓæ áÜ ÊÜ®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ PÜË Ò áÓÜáÊÜ樆 ã Ü ÓÜí¿áËá¿áã BX¨Ýª®.æ 226. ñÜÊáÜ ¾
±Ü£¿° áÄí¨Ü ¨ÜãÃÜËÃÜáÊÜâ¨ÝX ±ÜÅ£hæn ÊÜÞwPæãívÜÊÃÜ áÜ ®ÝÆáR £íWÜÙÜ ñÜ®PÜ Ü
PÝ¿áÈ. (D ÊÜá«æÂ) AÊÜÃáÜ (ñÜÊáÜ ¾ ¯«ÝìÃÜ©í¨Ü) ÊÜáÃÜÚ¨ÜÃ,æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 37

(AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ) SíwñÜ PÜÒËáÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠPÜÃÜáOÝÊÜáÀá ¿ÞX¨Ýª®æ.


227. C®Üá° AÊÜÃáÜ Ëaæàf ¨Ü®Ê Ü ®Ü à°æ £àÊÜÞì¯ÔPæãíw¨Üê ,æ (AÊÜÄWæ £Ú©ÃÜÈ)
AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 228.
Ëaæàf ¨Ü®Ü ±Üv¨æ Ü ÔŒà¿áÃÜá ÊÜáãÃÜá (ÊÜÞÔPÜ ÓÝÅʨ Ü )Ü AÊܘWÜÙÜ ñÜ®PÜ Ü ñÜÊáÜ ®¾ áÜ °
ñÜv¨æ áÜ PæãíwÃܸàæ PÜá (¸æàÃæ ËÊÝÖÜÊÝWܸÝÃܨáÜ ). AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü È Ü É ÊÜáñÜá¤
±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ ®Üí¹Pæ EÙÜÛÊÜÃÝX¨ÜªÃæ, AÇÝÉÖÜ®Üá ñÜÊÜá¾ WÜ»ÜìWÜÙÜÈÉ H®Ü®Üá°
ÓÜêÑrÔÃÜáÊÜ®íæ Ÿá¨Ü®áÜ ° ŸbcváÜ ÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ÓÜÊáÜ ñ¾ Ê Ü Æ
Ü .É AÊÜÃÜ ±Ü£¿áá,
ÓÜíŸí«Ü¨ÜÈÉ ÓÜá«ÝÃÜOæ (±Üâ®ÜËáìÆ®Ü) Ÿ¿áԨܪÃæ D AÊܘ¿áÈÉ B
ÔŒà¿áÃÜ®Üá° (±Ü£°¿áÃÝX) ÊÜáÃÜÚ ±Üvæ¿áÆá AÊÜÃæà ÖæaÜác ÖÜPÜáR¨ÝÃÜÃÜá.
ÔŒà¿áÄWæ PÜñìÜ ÊÜÂWÜÚÃÜáÊÜíñæÁáà AÊÜÄWæ A˜PÝÃÜWÙÜ ã Ü CÊæ ÊÜáñÜᤠԌà¿áÃÜ
ÊæáàÇæ ±ÜâÃÜáÐÜÄWæ Jí¨Üá ÊÜáor¨Ü ×ÄÊæá C¨æ. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ñÜáí¸Ý
±ÜÅaíÜ vÜ®ã Ü ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BX¨Ýª®.æ
229. "ñÜÇÝP…' (Ëaæfà¨Ü®Ü) GÃÜvÜá ¸ÝÄ (GÃÜvÜá ÖÜíñÜWÜÙÜÈÉ). B ŸÚPÜ
(±Ü£¿áá ±Ü£¿ ° á®Üá° ±Ü£¿
° ÞX) EñÜÊ ¤ áÜ ÄࣿáÈÉ EÚÔPæãÙܸ Û àæ PÜá A¥ÜÊÝ
E¨ÝÃÜÊÝX ¹vÜáWÜvæWæãÚÓܸæàPÜá. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ AÊÜÄWæ (±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
ÔŒà¿áÄWæ) PæãqrÃáÜ ÊÜ H®Ü®ã Ü ° ÊÜáÃÜÚ ±Üv¿ æ ááÊÜâ¨Üá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ÓÜÊáÜ ñ¾ Ê Ü Æ Ü É
& AÊÜÄŸºÄWÜã, AÇÝÉÖÜ®Üá ˘ÔÃÜáÊÜ Ëá£WÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜÆá ñÜÊÜáWæ
ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÇÝÃܨíæ Ÿ »Ü¿áËÃÜáÊÜ Ô§£¿á ÖæãÃÜñáÜ . C®Üá° ¯ÊÜáWæ, AÊÜÄŸºÃã Ü
AÇÝÉÖ®Ü áÜ Ë˜ÔÃÜáÊÜ Ëá£WÜÙ®Ü áÜ ° ±ÝÈÓÜÇÝÃÜÃíæ Ÿ »Ü¿áËÃÜáÊÝWÜ, ±Ü£¿ ° áá
±ÜÄÖÝÃÜ ¯àw ¹vÜáWÜvæ ±Üv¨ æ ÃÜ æ AÊÜÄŸºÄWÜã ¨æãàÐÜËÆÉ. CÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü áÜ
˘ÔÃÜáÊÜ Ëá£WÜÙáÜ . CÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° ËáàÃܸàæ w. AÇÝÉÖ®Ü áÜ Ë˜ÔÃÜáÊÜ Ëá£WÜÙ®Ü áÜ °
ËáàÃÜáÊÜÊÃÜ àæ APÜÅËáWÜÙáÜ . 230. C®Üá° AÊÜ®áÜ BPæWæ (ÊÜáãÃÜ®¿ æ á) "ñÜÇÝP…'
Pæãoár ¹orÃ,æ ñÜÃáÜ ÊÝ¿á BPæ ¸æàÃæ㟺 ±Ü£¿á®Üá° ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜ (ÖÝWÜã
Bñܯí¨Ü ¹vÜáWÜvæ ±Üv¿ æ ááÊÜ) ñÜ®PÜ Ê Ü äÜ BPæ BñÜ®Ü (Êæã¨ÜÆ ±Ü£¿á) ±ÝÈWæ
38 AÇ… ŸPÜÃÜ@
ÓÜÊáÜ ñ¾ ÙÜ ÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. B ŸÚPÜ BñÜ (GÃÜv®Ü àæ ±Ü£) BPæ¿á®Üá° Ëaæàf ©Ô¨ÜÃæ &
ñÝÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Üá ˘ÔÃÜáÊÜ Ëá£WÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜŸÇæÉÊæí¨Üá AÊÜÄŸºÃÜã
»ÝËÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ & AÊÜÄŸºÃã Ü (BPæ ÊÜáñÜᤠÊæã¨ÜÆ®æà ±Ü£) ÊÜáñæ¤ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü
PÜãwPæãÙÜáÊ Û âÜ ¨ÜÃÈ
Ü É ¨æãàÐÜËÆÉ. CÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü áÜ Ë˜ÔÃÜáÊÜ ËᣠÊæáàÃæWÙÜ áÜ .
£ÙÜáÊÜÚPæ EÙÜÛÊÜÄWÝX AÊÜ®Üá CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜᣤ¨Ýª®æ. 231. ¯àÊÜâ
ÔŒà¿áÄWæ ñÜÇÝP… ¯àwÃÜáÊÝWÜ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¯©ìÐÜr AÊܘ¿á®Üá°
±Üä£ìWæãÚst ŸÚPÜ EñܤÊÜá ÄࣿáÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° EÚÔPæãÚÛÄ A¥ÜÊÝ
EñÜÊ ¤ áÜ ÄࣿáÈÉ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¹vÜáWÜvWæ ã æ ÚÔÄ. AÊÜÄWæ Öݯ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX
ÖÝWÜã QÃÜáPÜáÙÜ ¯àvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° ñÜvæ©oárPæãÙÜÛ¸æàw. ÖÝWæ
ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá ¯gÊÝX ÓÜÌñÜ@ ñܮܰ ÊæáàÇæÁáà APÜÅÊÜá ÊæÓÜXPæãívÜ®Üá. ¯àÊÜâ
AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° A±ÜÖÝÓÜ嬆 ÊÜÓÜá¤ÊÝXÔPæãÙÜÛ¸æàw. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ,
AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ J¨ÜXÔÃÜáÊÜ A®ÜáWÜÅÖÜWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ
WÜÅí¥ÜÊÜ®Üã° ¿ááQ¤¿á®Üã° CÚÔPæãqrÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜáñÜᤠB ÊÜáãÆPÜ AÊÜ®Üá
¯ÊÜáWæ E±Ü¨æàÎÓÜᣤ¨Ýª®æ GíŸá¨Ü®Üá° ®æ®Ü²wÄ. ¯àÊÜâ, AÇÝÉÖܯWæ AíiÄ
ÖÝWÜã AÇÝÉÖ®Ü áÜ GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 íæ Ÿá¨Üá ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ.
232. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜ⠱ܣ¿ ° áÄWæ ñÜÇÝP… ¯àwÃÜáÊÝWÜ, AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ AÊܘ¿á®Üá°
±Üä£ìWæãÚst ŸÚPÜ, ¯¿áÊÜÞ®ÜáÓÝÃÜ, ±ÜÃÜÓܳÃÜ J²³WæÁãí©Wæ ñÜÊÜá¾
(BÁáR¿á) ¸æàÃæ ±Ü£¿áÃÜ®áÜ ° ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜâ¨ÜPRæ ¯àÊÜâ ñÜvÁ æ ãvܸ x àæ w. ¯ÊÜá¾
±æçQ, AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ÊÜáñÜᤠAí£ÊÜá ©®Ü¨ÜÈÉ ®Üí¹Pæ EÙÜÛÜÊÜÄWÝX C¨Ü®Üá°
¸æãà˜ÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. C¨Üá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ÖæaÜác ÍÜá¨Üœ ÖÝWÜã ¯ÊÜáìÆ
«æãàÃÜOæ¿ÞX¨æ. AÇÝÉÖÜ®Üá ŸÆÉ®Üá B¨ÜÃæ, ¯àÊÜâ AÄ£ÆÉ. 233. ÊÜáñÜá¤
ñÝ¿áí©ÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÚWæ ±Üä£ì GÃÜvÜá ÊÜÐÜì G¨æ ÖÝÆá~ÓÜÈ &
G¨æÖÝÆá~ÓÜáÊÜ AÊܘ¿á®Üá° ±Üä£ìWæãÚÓÜÆá Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÜÄWÝX CÃÜáÊÜ
¯¿áÊÜá˨Üá. AíñÜÖÜ ñÝ¿áí©ÄWæ AÊÜÃÜ BÖÝÃÜ ÊÜáñÜᤠEvÜáWæ¿á®Üá°
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 39

¯¿áÊÜá ±ÜÅPÝÃÜ J¨ÜXÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáWÜá訆 ñÜí¨æ¿á PÜñÜìÊÜÂÊÝX¨æ. ¿ÞÃÜ


ÊæáàÆã AÊÜÃÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìQRíñÜ Öæbc®Ü ÖæãOæ¿á®Üá° ÖæãÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ.
ñÝÀáWæ BPæ¿á ÊÜáWÜá訆 PÝÃÜ| QÃÜáPÜáÙÜ ¯àvܸÝÃܨáÜ . ÖÝWæÁáà, ñÜí¨æWã Ü
BñÜ®Ü ÊÜáWÜá訆 PÝÃÜ| QÃÜáPÜáÙÜ ¯àvܸÝÃܨÜá. EñܤÃݘPÝÄWÜã C¨æà
¯¿áÊÜá A®ÜÌ¿áÊÝWÜáñܤ¨æ. C®Üá° AÊÜÄŸºÃÜã (ñÜí¨æ&ñÝÀá) ±ÜÃÜÓܳÃÜ J²³Wæ
ÖÝWÜã ÓÜÊÞ Ü ÇæãàaÜ®¿ æ á ŸÚPÜ (ÊÜáWÜáËWæ) G¨æ ÖÝÆá ¹wÓÜÆá Ÿ¿áÔ¨ÜÈÉ
AÊÜÄŸºÃÜ ÊæáàÆã ¨æãàÐÜËÆÉ. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÊÜáPÜÚ R Wæ (±ÜÃÜ ÔŒà¿áÄí¨Ü)
G¨æÖÝÆá~ÓÜÆ Ü á Ÿ¿áÔ¨Üê ,æ ¯¿áÊÜá ±ÜÅPÝÃÜ AÊÜÄWæ (ÖÝÆá~ÓÜáÊÜÊÄÜ Wæ)
Pæãvܸàæ PݨÜá¨Ü®áÜ ° Pæãoár ÖÝWæ ÊÜÞwÓÜáÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ¨æãàÐÜÊàæ ¯ÆÉ.
ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ AÇÝÉÖ¯Ü Wæ AíiÄ ÖÝWÜã ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜPÆ Ü ÊÜ®ãÜ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ
®æãàvÜáñÜÇ ¤ àæ C¨Ýª®íæ Ÿá¨Üá ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ.
234. ¯ÊÜá¾ ±æçQ ¿ÞÃݨÜÃã Ü ±Ü£¿
° áÃÜ®áÜ ° ¹oár ÊÜáêñÜÃÝX¨Üê æ B ±Ü£¿ ° áÃÜá
®ÝÆáR £íWÜÙáÜ ÊÜáñÜᤠÖÜñáÜ ¤ ©®ÜWÙÜ Ü PÝÆ ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ñÜv© æ oárPã
æ ÙÜÈÛ . B ñÜÊáÜ ¾
AÊܘ¿á®Üá° (C¨Üñª …) ±Üä£ìWæãÚst ŸÚPÜ AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ËÐÜ¿á¨ÜÈ,É ¯¿áÊÜá
±ÜÅPÝÃÜ, H®Üá ÊÜÞw¨ÜÃÜã ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæà®Üã ¨æãàÐÜËÆÉ. ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ
GÆÉÊÜ®Üã° AÇÝÉÖÜ®Üá AÄ£ÃÜáñݤ®æ. 235. (C¨Üªñ… AÊܘ¿áÈÉ) ¯àÊÜâ B
ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ÓÜãaÜÂÊÝX ËÊÝÖÜ ±ÜÅÓݤ±Ü ¯àw¨ÜÃÜã (B A±æàPæÒ¿á®Üá°)
¯ÊæãÙ¾ WÜ àæ ŸbcoárPã æ ívÜÃã
Ü , ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ¨æãàÐÜÊàæ ¯ÆÉ. ¯àÊÜâ ÓܨÂÜ ¨ÜÇàÉæ
AÊÜÃã æ vÜ®æ D ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤ²ÓÜáËÃæíŸá¨Ü®áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ ŸÆÉ®áÜ . H¯¨Üê ã Ü
¯àÊÜâ AÊÜÃã æ vÜ®æ (D ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ )° ¯¿áÊÜá ±ÜÅPÝÃÜ ÖæàÙܸàæ Pæà ÖæãÃÜñáÜ ,
AÊÜÄWæ ÃÜÖÜÓÜ ÊÝWݪ®Ü ÊÜÞvܸÝÃܨÜá ÊÜáñÜᤠ¯©ìÐÜr AÊܘ¿áá (C¨Üªñ…)
ÊÜááX¿ááÊÜ ñÜ®ÜPÜ ¯àÊÜâ ËÊÝÖÜ Ÿí«Ü®Ü¨Ü ¯«ÝìÃÜ PæçWæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá. ¯ÊÜá¾
ÊÜá®Ü¨ã æ ÙÜXÃÜáÊÜ ËaÝÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ ŸÆÉ®íæ Ÿá¨Üá ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ ÊÜáñÜá¤
¯àÊÜâ AÊÜ®Ü (AÇÝÉÖ®Ü )Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ GaÜÃc Ê Ü ÝXÄ. ÖÝWæÁáà AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñÜáí¸Ý
40 AÇ… ŸPÜÃÜ@
PÜÒËáÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÖÝWÜã ÓÜí¿áËá GíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ. 236. ¯àÊÜâ
¯ÊÜá¾ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®Üá° ÊÜááoárÊÜ ÊÜáá®Ü°Êæà A¥ÜÊÝ AÊÜÄWæ PæãvܸæàPݨÜ
"ÊÜáÖ…Å'A®Üá° ¯WÜ© ±ÜwÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü°Êæà AÊÜÃÜ®Üá° Ëaæfà©Ô¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ
¨æãàÐÜËÆÉ. B¨ÜÃæ (B ÊæàÙæ) ¯àÊÜâ AÊÜÄWæ, Jí¨Üá ÓÜãPܤ ÊæãñÜÊ ¤ ®Ü áÜ ° PæãwÄ,
(D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ) ÓÜí±Ü®Ü°¯Wæ AÊÜ®Ü ÍÜQ¤¿á®ÜáÓÝÃÜ ÊÜáñÜᤠŸvÜÊܯWæ AÊÜ®Ü
ÍÜQ¿¤ á®ÜáÓÝÃÜ ÖæãOæWÝÄPæ C¨æ. ¯¿áÊÜá ±ÜÅPÝÃÜ ¯àvܸàæ PÝ¨Ü D PæãvÜáWæ
¯àvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜg®j ÃÜ Ü PÜñìÜ ÊÜÂÊÝX¨æ. 237. ¯àÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜááoárÊÜ ÊÜáá®ÜÊ ° àæ
Ëaæfà©Ô¨ÜÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ PæãvܸæàPÝ¨Ü "ÊÜáÖ…Å' A®Üá° ¯àÊÜâ Êæã¨ÜÇæà
¯WÜ©WæãÚÔ¨Üê ,æ ¯WÜ©ñÜ Êæãñܨ ¤ Ü A«ÝìíÍÜ樆 áÜ ° PÜvÝx¿áÊÝX ±ÝÊÜ£Óܸàæ PÜá
& B ÊÜá×Ùæ¿áÃæà A¨Ü®áÜ ° PÜË Ò áÔ¹or A¥ÜÊÝ ËÊÝÖÜ¨Ü ¯¿áíñÜÅ| ÖæãñÜÊ ¤ ®Ü áÜ
A¨Ü®Üá° PÜÒËáÔ ¹or ÖæãÃÜñÜá. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ PÜÒËáÔ¨ÜÃæ (±Üä|ì Êæãñܤ
±ÝÊÜ£Ô¨ÜÃ)æ A¨Üá «ÜÊáÜ ì¯ÐæWu æ Öܣä Ë Ü ÃÜáÊÜ «æãàÃÜO¿ æ ÞX¨æ. ¯àÊÜâ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü
(ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜÈÉ) L¨Ý¿áìÊÜ®Üá° ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜá. SíwñÜÊÝX¿áã
AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ GÆÉ樆 ã Ü ° ®æãàvÜᣤ¨Ýª®.æ
238. ¯àÊÜâ ®ÜÊÜÞÃÜká®Üá° GaÜcÄPæÀáí¨Ü ±ÝÈÔÄ. ËÍæàÐÜÊÝX ÊÜá«Ü¨Ü
®ÜÊÞ Ü ÃÜká®Üá° (±ÝÈÔÄ) ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜááí¨æ Ë«æà¿áÃÝX (BÃÝ«Ü®Wæ )æ
¯ÈÉÄ. 239. ¯ÊÜáWæ (BPÜÅÊáÜ |¨Ü) »Ü¿á˨Üê æ (AíñÜÖÜ ñÜáñÜáì ÓÜ¯Ê ° àæ ÍÜ¨Æ Ü ãÉ)
PÝÆ°wWæ¿áÈÉÃáÜ ÊÜ A¥ÜÊÝ ÓÜÊÝÃÜÃÝXÃÜáÊÜ Ô§£¿áÇæàÉ (®ÜÊÞ Ü ÃÜkå… ÓÜÈÔÉ Ä).
B ŸÚPÜ ¯ÊÜáWæ ÍÝí£ ¨æãÃæñÝWÜ, D ×í¨æ ¯ÊÜáWæ £Ú¿á¨æ C¨ÝªWÜ AÊÜ®áÜ
¯ÊÜáWæ PÜÈÔPæãor ±ÜÅPÝÃÜ AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ÓÜľ ÔÄ. 240. ¯ÊÜá¾ ±æçQ, ±Ü£¿ ° áÃÜ®áÜ °
¹oár ÊÜáêñÜÃÝWÜáÊÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±Ü£°¿áÃÜ ±ÜÃÜÊÝX& AÊÜÄWæ Jí¨Üá ÊÜÐÜì
iàÊÜ®ÝíÍÜ J¨ÜXÓܸæàPæí¨Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ®Üá° ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜ
ÖÝPܸÝÃܨíæ ¨Üá EÀáÆá ÊÜÞwÃܸàæ PÜá. C®Üá,° AÊÜÃáÜ ñÝÊÝXÁáà ÖæãÃÜoá
Öæãà¨ÜÈÉ & AÊÜÃáÜ ¯¿áÊÜá ±ÜÅPÝÃÜ ñÜÊáÜ ¾ ÓÜíÌ ñÜ¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ H®æà ÊÜÞw¨ÜÃã Ü
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 41

¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ¨æãàÐÜÊàæ ¯ÆÉ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ±ÜÅaíÜ vÜ®ã Ü ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ãÜ BX¨Ýª®.æ
241. ÊÜáñÜᤠËaæàf ©ñÜ ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ¯¿áÊÜÞ®ÜáÓÝÃÜ H®Ý¨ÜÃã Ü PæãvÜáWæ
¯àvܸæàPÜá. A¨Üá «ÜÊÜáì ¯ÐÜuÃÜ PÜñÜìÊÜÂÊÝX¨æ. 242. ¯àÊÜâ A¥Üì
ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá D Ä࣠AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜáWæ ËÊÜÄÔ
PæãvÜáñݤ®.æ
243. ñÜÊáÜ ¾ ®æÇWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¹oár ÖæãÃÜo B ÊÜáí©¿á®Üá° ¯àÊÜâ PÜíwÃÝ? AÊÜÃáÜ
ÓÝËÃÝÃÜá ÓÜíTæ¿áÈÉ¨ÃªÜ áÜ , B¨ÜÃæ ÊÜáÃÜ|PæR Aíi¨Üê áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃã æ vÜ®æ
""ÓÝÀáÄ'' Gí¨Ü®áÜ . B ŸÚPÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° iàÊÜíñÜWã æ ÚԨܮáÜ . SíwñÜÊÝX¿áã
AÇÝÉÖÜ®Üá ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ñÜáí¸Ý E¨ÝÃÜ®ÝX¨Ýª®æ. B¨ÜÃæ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜÈÉ
Öæb®c Ê
Ü ÃÜ áÜ PÜêñÜgñn æ ÓÜÈÓÉ áÜ ÊÜâ©ÆÉ. 244. ¯àÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÇàÉæ ¿áá¨Üœ
ÊÜÞwÄ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ, AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜá¤
£Ú©ÃÜáÊÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 245. ¿ÞĨݪÃæ, AÇÝÉÖܯWæ JÚ£®Ü ÓÝÆÊÜ®Üá°
¯àvÜáÊÜÊÃÜ áÜ ? AÊÜ®áÜ A¨Ü®áÜ ° ÖÜÆÊÜâ ±Üoár ÖæbÔc AÊܯWæ (ÊÜáÃÜÚÓÜáÊÜ®áÜ ).
(ÓÜí±ÜñÝÕ«Ü®ÜWÜÙÜ®Üá°) ÔàËáñÜWæãÚÓÜáÊÜÊÜ®Üã, ËÍÝÆWæãÚÓÜáÊÜÊÜ®Üã
AÇÝÉÖ®Ü àæ . Pæã®æWæ ¯àÊÜâ AÊÜ®v æ Wæ àæ ÊÜáÃÜÚÓÜÆv ³ áÜ ËÄ.
246. CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£¿áÈÉ®,Ü ÊÜáãÓÝÃÜ A®ÜíñÜè Ü Ü Jí¨Üá ±ÜíWÜvÊ Ü ®Ü áÜ °
¯àÊÜâ PÝ|ÈÆÉÊàæ ? AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ±ÜÅÊÝ©ÁãvÜ®,æ ""®ÝÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ
¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜáÊÜíñÝWÜÆá, ®ÜÊáÜ WÝX JŸº ¨æãÃæ¿á®Üá° ®æàËáÔÄ'' Gí¨ÜÃáÜ .
""¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ¿áá¨ÜÊ œ âÜ PÜvÝx¿áÊÝX ¹pÝrWÜ ¯àÊÜâ ¿áá¨Üœ ÊÜÞvܨæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ
ñÝ®æà?'' Gí¨Üá AÊÜÃáÜ (±ÜÅÊÝ©) PæàÚ¨ÜÃáÜ . BWÜ AÊÜÃáÜ , ""AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ
¿áá¨Üœ ÊÜÞvܨæ CÃÜÆá ®ÜÊÜáWæà®ÝX¨æ? ®ÜÊÜᾮܰíñÜá ®ÜÊÜá¾ ®æÇæWÜÚí¨Ü
ÖæãÃܨŸ Ü Çº ÝX¨æ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜáPÜÚ R í¨Ü ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ¨ÜãÃÜWã æ ÚÓÜÇÝX¨æ'' Gí¨ÜÃáÜ .
Pæã®æWæ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ¿áá¨ÜÊ œ ®Ü áÜ ° PÜvÝx¿áWæãÚÓÜÇݨÝWÜ AÊÜÃÈ Ü ®É Ü PæàÊÜÆ
PæÆÊÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá EÚ¨ÜÊÜÃÜá ÊÜááS £ÃÜáXÔPæãívÜÃÜá. AÇÝÉÖÜ®Üá
42 AÇ… ŸPÜÃÜ@
APÜÅËáWÜÙÜ®Üá° aæ®Ý°X ŸÆÉ®Üá. 247. ""AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWÝX, ñÝÆãñ…ÃÜ®Üá°
¨æãÃæ¿ÞX ®æàËáԨݪ®'æ ' Gí¨Üá AÊÜÃã æ vÜ®,æ AÊÜÃÜ ±ÜÅÊÝ©¿áá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ .
BWÜ AÊÜÃÜá ""®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ AÊÜ®Ü ¨æãÃæñÜ®Ü ®Üvæ¿áÆá ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂ?
¨æãÃæñÜ®ÜPÜRíñÜá ®ÝÊæà AÊܯXíñÜ ÖæÜaÜác AÖÜìÃÝX¨æªàÊæ. AÊܯWÜíñÜã,
ÓÜí±Ü£®¤ Æ Ü ãÉ ÊæçÍÝÆ ¯àvÜÇÝXÆÉ'' Gí¨ÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ (±ÜÅÊÝ©) ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ;
""SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü àæ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ AÊÜ®®Ü áÜ ° BÄÔPæãíw¨Ýª®æ ÊÜáñÜá¤
hÝn®Ü¨ÜÆãÉ ÍÜÄàÃܨÜÆãÉ AÊܯWæ Öæbc®Ü ÓÝÊÜá¥ÜÂì ¯àw¨Ýª®æ. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá
ñܮܰ ÓÝÊÜÞÅgÂÊÜ®Üá° ñݯbfÔ¨ÜÊÜÄWæ ¯àvÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Üá ñÜáí¸Ý
ËÍÝÆ®Üã hÝn¯¿áã BX¨Ýª®'æ '. 248. AÊÜÃã æ vÜ®æ AÊÜÃÜ ±ÜÅÊÝ© ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ;
""SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜ®Ü BÚÌP¿ æ á (Ôí«ÜáñÜPÌ )Ræ ±ÜâÃÝÊæ¿ÞX, B ±æqWr ¿ æ áá
¯ÊÜá¾ ŸÚWæ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá. A¨ÜÃÜÈÉ ¯Êæã¾væ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü Ÿí¨Ü ®æÊÜᾩ¿á
ÓÝ«Ü®ÜWÜÚÊæ ÊÜáñÜᤠÊÜáãÓÝÃÜ ÓÜíñÜ£ ÖÝWÜã ÖÝÃÜã®ÜÃÜ ÓÜíñÜ£¿áá ¹oár
Öæãà¨Ü EÚPæWÚ Ü Êæ. A¨Ü®áÜ ° ÊÜáÆP…WÜÙáÜ Öæ㣤¨ÝªÃ.æ ¯àÊÜâ ËÍÝÌÔWÜÙÝX¨Üê æ
SíwñÜÊÝX¿áã A¨ÜÃÈ Ü É ¯ÊÜáWÝX ±ÜâÃÝÊæ C¨æ''.
249. ñÝÆãñ…, Óæà®æÁãí©Wæ ÖæãÃÜpÝWÜ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ; ""AÇÝÉÖ®Ü áÜ Jí¨Üá
®Ü©¿á ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜá¾®Üá° ±ÜÄàQÒÓÜáÊÜ®Üá. A¨ÜÃÜ ¯àÃÜá PÜáw¿ááÊÜÊÜ®Üá
®Ü®Ü°ÊÜ®ÜÆÉ. A¨ÜÃÜ ÃÜáb¿á®æ°à ®æãàvܨÜÊÜ®Üá ÊÜÞñÜÅ SíwñÜ ®Ü®Ü°ÊÜ®Üá &
¿ÞÃݨÜÃã Ü ñÜ®°Ü PæçÀáí¨Ü, Jí¨Üá ¸æãWÜÓ¿ æ áÐÜár ÊÜÞñÜÅ PÜáw¨ÜÃæ ñÜ±Æ³Ü 'É'.
B¨ÜÃæ AÊÜÃÜÈÉ®Ü PæàÊÜÆ PæÆÊÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá CñÜÃæÆÉÃÜã B ÖæãÙæ¿á ¯àÃÜ®Üá°
PÜáw¨ÜÃÜá. Pæã®æWæ, BñÜ (ñÝÆãñ…) ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü hæãñæX¨Üª ËÍÝÌÔWÜÙÜá
®Ü©¿á®Üá° ¨Ýq¨ÝWÜ, B ÊÜáí©, ""Cí¨Üá ®ÜÊÜá¾ ŸÚ, hÝÆãñ… ÊÜáñܤÊÜ®Ü
±ÜvWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° G¨ÜáÄÓÜáÊÜ ÍÜQ¤ EÚ©ÆÉ'' Gí¨Üá ¹orÃáÜ . B¨ÜÃæ ñÝÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ °
»æàq¿ÞWÜÈQR¨æ GíŸ ¯ÄàPæÒ CoárPæãíw¨ÜªÊÜÃÜá ""A¨æÐæãrà ¸ÝÄ, ÓÜ|¡
±ÜvæWÜÙÜá AÇÝÉÖÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü ¨æãvÜx ±ÜvæWÜÙÜ®Üá° ÓæãàÈÔ¨Üáªíoá.
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 43

AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ÓÜÖÜ®ÜÎàÆÃÜ hæãñæX¨Ýª®æ'' Gí¨ÜÃÜá. 250. ×àWæ, hÝÆãñ…


ÊÜáñÜÊ ¤ ®Ü Ü Óæà®æÁãí©Wæ AÊÜÃÜ ÊÜááTÝÊÜááU¿Þ¨ÝWÜ, AÊÜÃáÜ ""®ÜÊã æ v
¾ ¿
æ Þ,
®ÜÊáÜ Wæ ÓÜÖ®Ü ¿ æ á®Üá° ¨Ü¿á±ÝÈÓÜá ÖÝWÜã ®ÜÊáÜ ¾ ÖæhWjæ ÙÜ ®Ü áÜ ° Ô§ÃWÜ ã æ ÚÓÜá ÊÜáñÜá¤
˜PÝRÄ ÓÜÊáÜ ãÖÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ ®ÜÊáÜ Wæ Ëg¿á ¯àvÜá'' Gí¨Üá ±ÝŦìÔ¨ÜÃáÜ . 251.
Pæã®æWæ AÊÜÃáÜ (ñÝÆãñÜÃÜ ±Üv)æ AÇÝÉÖ®Ü Ü A®ÜáWÜÅÖ© Ü í¨Ü AÊÜÃ®Ü áÜ ° (hÝÆãñÜ®Ü
±Üv¿ æ á®Üá)° ÓæãàÈÔ ¹orÃáÜ ÊÜáñÜᤠ¨ÝÊÜä¨ÜÃáÜ hÝÆãñÜ®®Ü áÜ ° Pæãí¨ÜÃáÜ . B
ŸÚPÜ AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÄWæ (¨ÝÊÜä¨ÜÄWæ) ÓÝÊÜÞÅgÂÊÜ®áÜ ° ÊÜáñÜᤠ¿ááQ¤¿á®Üá°
¯àw¨Ü®Üá ÊÜáñÜᤠñݯbfԨܪ®Üá° AÊÜÄWæ PÜÈÔPæãor®Üá. D Ä࣠AÇÝÉÖÜ®Üá
PæÆÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ñæãÆXÓܨæ C©ª¨ÃªÜ ,æ »ÜãËá¿áÈÉ SíwñÜ
Ë®ÝÍÜ ÊæáÃæ¿áᣤñÜá¤. ¯gÊÝX AÇÝÉÖÜ®Üá ÓÜPÜÆ ÇæãàPÜWÜÙÜ ±ÝÈWæ
E¨ÝÃÜ®ÝX¨Ýª®.æ
252. (¨ÜãñÜÃàæ ,) CÊÜâ, ®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæ ÓÜÄ¿ÞX K© PæàÚÓÜᣤÃáÜ ÊÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü
ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ áÜ . ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ¯ÓÜíÕ ¨æàÖÜÊÝX AÇÝÉÖ®Ü Ü JŸº ¨ÜãñÜÃÝXÃÜáËÄ. 253.
B ¨ÜãñÜÜÃÜÈÉ PæÆÊÜÄWæ ®ÝÊÜâ CñÜÃÜ PæÆÊÜÄXíñÜ Öæbc®Ü ×ÄÊæá¿á®Üá°
¯àwÃÜáÊæÊâÜ . AÊÜÃÈ Ü É JŸºÃã æ vÜ®æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü®ª áÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÈ Ü É
PæÆÊÜÃÜ Óݧ®Ê Ü ®Ü áÜ ° AÊÜ®áÜ E®Üñ° WÜ ã æ ÚԨܮª áÜ . ®ÝÊÜâ ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ DÓÝÄWæ
ÓÜÐ
³ rÜ ±ÜâÃÝÊæWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àw¨æÊ ª âÜ ÊÜáñÜᤠ±ÜËñÜÅ Bñܨ ¾ Ü (i¹ÅàÇ…ÃÜ) ÊÜáãÆPÜ AÊÜÄWæ
®ÝÊÜâ ŸÆ J¨ÜXÔ¨æªÊÜâ. AÇÝÉÖÜ®Üá Ÿ¿áԨܪÃæ, AÊÜÃÜ (B ¨ÜãñÜÃÜ) ŸÚPÜ
Ÿí¨ÜÊÃÜ áÜ (ÊÜááí©®Ü ²àÚWæWÙÜ áÜ ) ÓÜñÂÜ ¨Ü ÓÜÐ ³ rÜ ±ÜâÃÝÊæWÙÜ áÜ ñÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ Ÿí¨Ü
ŸÚPÜ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ÃÜP± ¤Ü ÝñÜ ®ÜvÓæ áÜ £¤ÃÈÜ ÆÉ. B¨ÜÃã Ü AÊÜÃáÜ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ¼®Ý°¼±ÝÅ¿á
ñÝÚ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜÈÉ ËÍÝÌÔWÜÙÜã C¨ÜªÃÜá ˜PÝRÄWÜÙÜã C¨ÜªÃÜá. AÇÝÉÖÜ®Üá
Ÿ¿áԨܪÃæ AÊÜÃÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÃÜPܤ±ÝñÜ ®ÜvæÓÜᣤÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ AÇÝÉÖÜ®Üá ñÝ®Üá
Ÿ¿áԨܮª àæ ° ÊÜÞvÜáñݤ®.æ
254. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¿ÞÊÜâ¨æà ÊݱÝÃÜÊÝWÜÈ Óæ°àÖÜÊÝWÜÈ Î¶ÝÃÜÓÝÕWÜÈ
44 AÇ… ŸPÜÃÜ@
®Üv¿ æ á¨Ü ©®ÜÊä æ í¨Üá ŸÃÜáÊÜ ÊÜáá®ÜÊ ° àæ , ®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæ H®Ü®áÜ ° ¯àwÃÜáÊæÊä æ à
A¨ÜÄí¨Ü (ÓÜñÝR¿áìPæR) SaÜáì ÊÜÞwÄ. ˜PÝRÄWÜÙæà APÜÅËáWÜÙÜá. 255.
AÇÝÉÖ… & AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ±ÜähæWæ AÖÜìÃÜá ¸æàÃÝÃÜã CÆÉ. AÊÜ®Üá ÓܨÝ
iàÊÜíñÜ®Üá, GÆÉÃÜ ¯¿áíñÜÅPÜ®Üá. ñÜãPÜwPæ¿ÞWÜÈ ¯¨æª¿ÞWÜÈ AÊܮܮÜá°
¸Ý˜ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. BPÝÍÜWÙÜ È Ü ÃÉ áÜ ÊÜ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉÃáÜ ÊÜ GÆÉÊä Ü AÊÜ®¨ Ü àæ .
AÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ, AÊÜ®Ü A±ÜO ³ æ CÆɨæ ζÝÃÜÓáÜ ÊÜÞvÜŸÆÉÊÃÜ áÜ ¿ÞÃÜá? AÊÜÃÜ
(g®ÜÃ)Ü ÊÜááí©ÃÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ×í©ÃÜáÊÜ GÆÉ樆 ã Ü ° AÊÜ®áÜ ŸÆÉ®áÜ . AÊÜ®Ü
hÝn®¨ Ü Ü ¿ÞÊÜ AíÍÜ樆 ã Ü ° WÜÅ×ÓÜÆá AÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂËÆÉ & AÊÜ®àæ CbfÓáÜ ÊÜÐÃrÜ Ü
ÖæãÃÜñáÜ . AÊÜ®Ü A˜PÝÃÜ ²àsÜÊâÜ BPÝÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿á®Üá° BÊÜÄÔ¨æ.
AÊÜâWÜÙÜ ÓÜíÃÜPÜÒOæ¿á PæÆÓÜÊÜâ AÊܮܮÜá° ¨Ü~ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá
AñÜá®ܰñÜ®Üã, ÊÜáÖݮܮÜã BX¨Ýª®æ. 256. «ÜÊÜáì¨ÜÈÉ ŸÆÊÜíñÜËÆÉ.
SíwñÜÊÝX¿áã ÓÜĨÝÄ¿áá ñܱâÜ ³ ¨ÝÄWÜÚí¨Ü ±ÜÅñÂæ àPÜÊÝX¨æ. GÆÉ Ëá¥ÜÂ
ÍÜQ¤WÜÙÜ®Üá° ˜PÜRÄÔ AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ®Üí¹Pæ CorÊÜ®Üá ŸÈÐÜu BÍÜÅ¿áÊæäí¨Ü®Üá°
AÊÜÆí¹Ô¨Ü®áÜ . A¨Üá Gí©WÜã ÊÜááÄ¿á¨Ü BÍÜÅ¿áÊÝX¨æ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ
GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üã GÆÉÊÜ®Üã° ŸÆÉÊÜ®Üã BX¨Ýª®æ. 257. AÇÝÉÖÜ®Üá
ËÍÝÌÔWÜÙÜ ±æäàÐÜPÜ®ÝX¨Ýª®æ. AÊÜ®Üá AÊÜÃÜ®Üá° PÜñܤÆáWÜÚí¨Ü ÖæãÃÜñæWæ¨Üá
¸æÙQÜ ®ævWæ æ ®ÜvÓæ áÜ ñݤ®æ ÊÜáñÜᤠÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ˜PÜÄR Ô¨ÜÊÃÜ Ü ±ÝÈWæ, Ëá¥Ü ÍÜQW¤ ÙÜ àæ
±ÜÃÊÜ áÜ ËáñÜÅÃáÜ . AÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¸æÙQÜ ¯í¨Ü ÖæãÃÜñWæ ¨ æ áÜ PÜñÆ¤Ü áWÜÙv
æ Wæ æ ®ÜvÓæ áÜ ñÜÊ
¤ .æ
AÊÜÃáÜ ®ÜÃPÜ ¨ Ü ÊÜ ÃÜ áÜ . AÊÜÃáÜ ÓܨÝPÝÆ AÇæàÉ CÃÜáÊÜÃáÜ .
258. C¸ÝÅ×àÊÜáÃæãvÜ®æ AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü PÜáÄñÜá gWÜÙQÜ Ú R ¨ÝñÜ®®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ
PÝ|ÈÆÉÊæà? AÇÝÉÖÜ®Üá BñܯWæ ÓÝÊÜÞÅgÂÊÜ®Üá° ¯àw¨Üª®Üá. ""iàÊÜíñÜ
WæãÚÓÜáÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜᤠÓÝÀáÓÜáÊÜ樆 àæ ®Ü®°Ü ¨æàÊÜÃáÜ '' Gí¨Üá C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá
ÖæàÚ¨ÝWÜ BñÜ®Üá ""®Ý®Üã iàÊÜ ¯àvÜáñæ¤à®æ ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üã ÓÝÀáÓÜáñæ¤à®æ''
Gí¨Ü®Üá. BWÜ C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá ""AÇÝÉÖÜ®Üá ÓÜã¿áìÊÜ®Üá° ±ÜäÊÜì©í¨Ü
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 45

E¨ÜÀáÓÜáñݤ®æ ¯à®Üá A¨Ü®áÜ ° ±ÜÎÊ c áÜ ©í¨Ü E¨ÜÀáÓÜá'' Gí¨ÜÃáÜ . B ˜PÝRÄ


¸æb¹ c ¨Ü®ª áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ APÜÅËáWÜÙÜ ±ÜíWÜvPÜ Ræ ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ.
259. A¥ÜÊÝ, ñܮܰ aܱܳÃÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ PÜáÔ¨Üá ¹©ª¨Üª (ÓÜí±Üä|ì
ŸávÜÊáæ àÇÝX¨Ü)ªÜ Jí¨Üá Fįí¨Ü ÖݨÜá ÖæãàWÜᣤ¨ªÜ ÊÜÂQ¤¿á®Üá° (¯àÊÜâ
PÝ|ÈÆÉÊàæ )? AÊÜ®áÜ ""C¨Üá (D FÃÜá, ×àWæ) ÓÜñáÜ ¤ ¹¨Üª ŸÚPÜ C¨Ü®áÜ °
AÇÝÉÖÜ®Üá ÖæàWæ ñÝ®æà ÊÜáñæ¤ iàÊÜíñÜWæãÚÓÜáñݤ®æ?'' Gí¨Ü®Üá. AÇÝÉÖÜ®Üá
BñܮܮÜá° ®ÜãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ AÊܘWæ ÓÝÀáԨܮÜá. B ŸÚPÜ AÊܮܮÜá° ÊÜáñæ¤
iàÊÜíñÜWæãÚÔ ""¯à®Üá (ÓÜñܤ Ô§£¿áÈÉ) GÐÜár PÝÆ C¨æª ?'' Gí¨Üá
ËaÝÄԨܮáÜ . ""®Ý®Üá Jí¨Üá ©®Ü A¥ÜÊÝ ©®Ü¨Ü Jí¨Üá »ÝWÜ¨Ð Ü áÜ r PÝÆ B
Ô§£¿áÈɨªæ '' Gí¨Üá BñÜ®áÜ ÖæàڨܮáÜ . BWÜ AÊÜ®áÜ (AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) ÖæàڨܮáÜ ;
""¯gÊÝX ¯à®Üá ®ÜãÃÜá ÊÜÐìÜ (B Ô§£¿áÈÉ) C¨æ.ª C©àWÜ ¯à®Üá ¯®Ü° BÖÝÃÜ
ÊÜáñÜᤠ¯®Ü° ±Ý¯à¿áÊÜ®Üá° ®æãàvÜá. AÊÜâ ÖÜÙÜÓÜÇÝXÆÉ. ÖÝWæÁáà ¯®Ü°
PÜñ¿
¤æ á®æãÊ ° áæ ¾ ®æãàvÜá. ®ÝÊÜâ ¯®Ü®° áÜ ° g®ÜÃÜ ±ÝÈWæ Jí¨Üá ±ÜâÃÝÊæ¿ÞXÓÜáÊæÊâÜ .
ÊÜáñÜᤠ(B ÓÜñ¤Ü PÜñ¿ ¤æ á) GÆáŸáWÜÙ®Ü áÜ ° ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜ Ä࣠ÊÜáñæ¤ hæãàwÓÜáñæठÊæ
ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÚWæ ¿ÞÊÜ Ä࣠ÊÜÞíÓÜ¨Ü ±æäàÐÝPÜ®Üá° ñæãwÓÜáñæ¤àÊæí¨Üá
®æãàvÜá''. Pæã®æWæ BñܯWæ (ÓÜñÂÜ ÊÜâ) ÓÜÐ ³ Ê
rÜ Ý¨ÝWÜ AÊÜ®áÜ ""AÇÝÉÖ®Ü áÜ GÆÉ樆 ã Ü °
ÊÜÞvÜÆá ÍÜP®¤Ü íæ Ÿá¨Üá ®Ü®WÜ æ £ÚÀáñÜá'' Gí¨Ü®áÜ . 260. ÊÜáñÜᤠC¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá,
""®Ü®ãæ v
° ¿ æ Þ, ¯à®Üá ÓÜñÊ ¤Ü ÃÜ ®Ü áÜ ° iàÊÜíñÜ WæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ GíŸá¨Ü®áÜ ° ®Ü®WÜ æ
ñæãàÄÔPæãvÜá'' Gí¨ÝWÜ AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ""¯ÊÜáWæ ®Üí¹Pæ CÆÉÊæà?''
Gí¨Üá PæàڨܮáÜ . AÊÜÃáÜ , ""(®Üí¹Pæ) SíwñÜ C¨æ.Ü B¨ÜÃã Ü ®Ü®°Ü ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü ñÜ겤WÝX
(PæàÙÜᣤ¨àªæ ®æ)'' Gí¨ÜÃáÜ . AÊÜ®áÜ ÖæàڨܮáÜ ; ""¯àËàWÜ ®ÝÆáR ±ÜQWÒ ÙÜ ®Ü áÜ ° ×w¨Üá
ñܯ°Ä ÊÜáñÜᤠAÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜíñæ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ±ÜÙÜXÔÄ. B ŸÚPÜ,
(AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ñÜáívÜÄÔ) AÊÜâWÜÙÜ »ÝWÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜ ¸æorWÜÙÜ ÊæáàÈoár,
AÊÜâWÜÙÜ®Üá° PÜãX PÜÃæÀáÄ. AÊÜâ Kvæãàw ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ ŸÃÜáÊÜÊÜâ. ¯ÊÜáWæ
46 AÇ… ŸPÜÃÜ@
£Ú©ÃÜÈ, AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÊÜáÖÝ ±ÜÅŸÆ®Üá ÊÜáñÜᤠ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®Ü ÝX¨Ýª®'æ '.
261. ñÜÊÜá¾ ÓÜí±Üñܤ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ SaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ
E¨ÝÖÜÃÜOæ¿áá, Jí¨æãí¨Üá ñæ®æ¿áÆãÉ ñÜÇÝ ®ÜãÃÜá PÝÙÜáWÜÙÜá CÃÜáÊÜ
HÙæàÙÜá ñæ®Wæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÊæãÙæÀáÓÜáÊÜ Jí¨Üá PÝÚ®Üí£¨æ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñݯbfÔ¨ÜÊÄÜ Wæ
A¼ÊÜê©œ¿á®Üá° ¯àvÜáñݤ®.æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ŸÖÜÙÜ ÊæçÍÝÆ EÙÜÊ Û ®Ü ã
Ü hÝn¯¿áã
BX¨Ýª®æ. 262. ñÜÊÜá¾ ÓÜí±Üñܤ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ SaÜáì (¨Ý®Ü)
ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠñÝÊÜâ SaÜáì (¨Ý®Ü) ÊÜÞw¨Ü ¸æ¯W° àæ , (¶ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÙÜ
ÊæáàÇæ) Má|»ÝÃÜ ÖæãÄÓܨÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã (AÊÜÃÜ®Üá°)²àwÓܨÜÊÜÃÜá &
AÊÜÄWÝX AÊÜÃÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜâ, AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü ŸÚ C¨æ. AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ »Ü¿áÊÜä
CÃܨáÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ¨Üá@UÓÜÇÝÃÜÃáÜ . 263. Óèg®Ü嬆 Jí¨Üá ÊÜÞñÜá ÊÜáñÜá¤
PÜÒÊæá¿áá, ¨Ý®Ü ¯àw ²àwÓÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ EñܤÊÜá. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ÓÜPÜÆ
A±æàPæWÒ Ú
Ü í¨Ü ÊÜááPÜ®¤ ã Ü A±ÝÃÜ ÓÜí¿áËá¿áã BX¨Ýª®.æ 264. ËÍÝÌÔWÜÙàæ ,
g®ÜÄWæ ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ñܮܰ ÓÜí±Üñܤ®Üá° SaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Üíñæ ÊÜáñÜá¤
AÇÝÉÖ®Ü Ç Ü ÝÉWÈÜ , Aí£ÊÜá ©®Ü¨Ç Ü ÝÉWÈÜ ®Üí¹Pæ CÆÉ¨Ê Ü ®Ü íÜ ñæ, ¯àÊÜâ Má|»ÝÃÜ
ÖæãÄÓÜáÊÜ ÖÝWÜã ²àwÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜá¾ ¨Ý®ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÂ¥ÜìWæãÚÓܸàæ w.
Aí¥ÜÊ®Ü Ü E¨ÝÖÜÃO Ü ¿
æ áá, ÊÜá|á¡ ÊÜáábc¨,Ü ®Üá|á±Ý¨Ü Ÿívæ¿áí£¨æ. A¨ÜÃÜ
ÊæáàÇæ ÓÜáÄ¿ááÊÜ ¹ÃÜáÓÝ¨Ü ÊÜáÙæ¿áá A¨Ü®áÜ ° ÍÜá»ÜÅWã æ ÚÔ¹vÜáñܨ ¤ .æ ñÜÊáÜ ¾
¿ÞÊÜ ÓÜí±Ý¨Ü®¿ æ á ÊæáàÆã AÊÜÄWæ ¯¿áíñÜÅ|ËÆÉ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ , ˜PÝRÄWÜÚWæ
ÓÜĨÝÄ¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
265. C®Üá,° AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊæáaÜáWc ¿ æ á®Üð ÔÜ ÖÝWÜã Ô§Ãb
Ü ñܨ
¤ ã æ í©Wæ ñÜÊáÜ ¾ ÓÜí±Üñ®¤Ü áÜ °
SaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ E¨ÝÖÜÃÜOæ¿áá, GñܤÃÜ¨Ü ®æƨÜÈÉÃÜáÊÜ Jí¨Üá
ñæãào¨Üí£¨æ. A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ¹ÃÜáÓÝ¨Ü ÊÜáÙæ ÓÜáĨÝWÜ, A¨Üá GÃÜváÜ ±Üoár
¶ÜÆ ¯àvÜáñܨ ¤ .æ ¹ÃÜáÓÝ¨Ü ÊÜáÙæ ÓÜáĿᩨÜê ,æ PæàÊÜÆ i®ÜáWÜá ÊÜáÙæ¿áã
A¨ÜPæR ÓÝPÝX ¹vÜáñܤ¨æ. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá, ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ GÆÉÊÜ®Üã°
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 47

®æãàvÜᣤ¨Ýª®.æ 266. ¯ÊÜáÈ ¾ ,É GÆÉ ŸWæ¿á ÖÜ|á¡ ÖÜí±ÜÆáWÜÚÃÜáÊÜ ÖÝWÜã


ñÜÙÜ »ÝWܨÜÈÉ ®Ü©WÜÙÜá ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜ, SgãìÃÜ ÊÜáñÜᤠ¨ÝÅQÒWÜÙÜ Jí¨Üá
ñæãàoËÃÜáÊÜ ¿ÞÃݨÜÃÜã ñÝ®Üá ÊÜê¨Üœ®ÝX, ñܮܰ ÊÜáPÜRÙÜá
¨ÜáŸìÆÃÝXÃÜáÊÝWÜ, B ñæãào¨Ü ÊæáàÇæ ¸æíQ ñÜáí¹¨Ü ¹ÃÜáWÝÚ¿áá A±ÜÚ ³ Ô,
B ñæãàoÊÜâ ÓÜáoár ÖæãàWÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° CÐܱ r vÜ áÜ ÊÜ®àæ ? D Äà£, ¯àÊÜâ bíñÜ®æ
®ÜvÓæ ¸
Ü àæ Pæí¨Üá AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñÜ®°Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¯ÊÜáWæ ËÊÜÄÔPæãvÜáñݤ®.æ
267. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯ÊÜá¾ ÓÜí±Ý¨Ü®æ¿áÈÉ®Ü ÍÜá¨Üœ »ÝWÜÊÜ®Üá° ÖÝWÜã ®ÝÊÜâ
¯ÊÜáWÝX »ÜãËáÀáí¨Ü Eñݳ©ÓÜáÊÜ ¸æÙæWÜÙÜ Jí¨Üá »ÝWÜÊÜ®Üá°
(ÓÜñÝR¿áìWÜÚWæ) SaÜáì ÊÜÞwÄ. ÊÜáñÜᤠ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÜÌñÜ@ ¯àÊÜâ PÜ|á¡
ÊÜáábcPã æ Ùܨ
Û æ ÔàÌPÄÜ ÓÜÇÝÄÃæãà, AíñÜÖÜ ÊÜá騆 »ÝWÜ樆 áÜ ° (×à®Ü ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ ®Ü áÜ ,°
CñÜÃÜÄWæ) ¯àvÜáÊÜ ÓÜíPÜƳ ÊÜÞvܸæàw. AÇÝÉÖÜ®Üá ÓÜÊÜì A±æàPæÒWÜÚí¨Ü
ÊÜááPÜ®¤ ÝXÃÜáÊÜ®áÜ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅÍíÜ ÓæWæ ±ÝñÜÅ®ÝXÃÜáÊÜ®íæ Ÿá¨Üá ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ.
268. ÍæçñݮܮÜá ¯ÊÜáWæ ŸvÜñÜ®Ü¨Ü ¸æ¨ÜÄPæ JvÜáxñݤ®æ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæ
A®æç£PÜñ¿ æ á®Üá° B¨æàÎÓÜáñݤ®.æ Añܤ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ ñÜ®°Ü PÜvÀ æ áí¨Ü PÜÊ Ò áæ
ÊÜáñÜᤠA®ÜáWÜÅÖ¨ Ü Ü ÊÝWݪ®Ü ¯àvÜáñݤ®.æ AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá ËÍÝÆ®Üã hÝn®Ê Ü âÜ ÙÜÊ
Û ®Ü ã
Ü
BX¨Ýª®.æ 269. AÊÜ®áÜ (AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) ñݯbfÔ¨ÜÊÄÜ Wæ ¿ááQ¤¿á®Üá° ¯àvÜáñݤ®.æ
C®Üá,° ¿ááQ¤¿á®Üá° ±Üv¨ æ Ê
Ü ®Ü áÜ «ÝÃÝÙÜ JÚñÜ®áÜ ° ±Üv¨ æ ®Ü áÜ . Ÿá©œÊíÜ ñÜÃÜ ÖæãÃÜñáÜ
¸æàÃÝÃÜã ±ÝsÜ PÜÈ¿ááÊÜâ©ÆÉ.
270. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá SaÜì®Üã° ¯àÊÜâ ÖæãÃÜáÊÜ
±ÜÅ£Áãí¨Üá ÖÜÃÜPæ¿á®Üã° AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ AÄ£ÃÜáñݤ®æ. APÜÅËáWÜÚWæ
¿ÞÃÜã ÓÜÖÝ¿áPÜÄÆÉ. 271. ¯àÊÜ⠨ݮÜÊÜ®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX ¯àw¨ÜÃÜã
JÙæ¿Û á¨æà. B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ A¨Ü®áÜ ° WÜápÝrX ŸvÜÊÄÜ Wæ ñÜÆá²Ô¨ÜÃæ A¨Üá ¯ÊÜá¾
±ÝÈWæ EñÜÊ ¤ áÜ ÊÝX¨æ. BWÜ AÊÜ®áÜ ¯Ëá¾í¨Ü ¯ÊÜá¾ ±Ý±ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯ÊÝÄÓÜáÊÜ®áÜ .
AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ GÆÉ樆 ã Ü ° AÄ£ÃÜáñݤ®.æ 272. (¨ÜãñÜÃàæ ,) AÊÜÃ®Ü áÜ °
48 AÇ… ŸPÜÃÜ@
ÓܮݾWÜì¨ÜÈÉ ®ÜvæÓÜáÊÜ ÖæãOæÁáà®Üã ¯ÊÜá¾ ÊæáàÈÆÉ. ¯gÊÝX, AÇÝÉÖÜ®æà
ñݯbfÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ÓܮݾWÜì¨ÜÈÉ ®ÜvæÓÜáñݤ®æ. (ËÍÝÌÔWÜÙæà, ÓÜñÝR¿áìPæR) ¯àÊÜâ
ÊÜÞvÜáÊÜ GÆÉ SaÜáìWÜÙÜ ÇÝ»ÜÊÜâ ¯ÊÜáWæà ÔWÜȨæ. ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü
ÊæáaÜáWc Wæ ÝX ÊÜÞñÜÅ SaÜáì ÊÜÞwÄ. C®Üá,° ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá SaÜáì
PÜãvÝ ±Üä|ì (±ÜÅ£¶ÜƨÜ) ÃÜã±Ü¨È Ü É ¯ÊÜáWæà ÔWÜȨæ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ
¿ÞÊÜ APÜÅÊÜáÊÜä ®Üvæ¿á¨Üá. 273. (¯ÊÜá¾ ¨Ý®Ü «ÜÊÜáìÊÜâ) AÇÝÉÖÜ®Ü
ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ¯Ÿìí˜ñÜÃÝXÃÜáÊÜ ÊÜáí©Wæ ÓÜÆÉÈ. («Ü®Ü ÓÜí±Ý¨Ü®æWÝX)
»ÜãËá¿áÈÉ KvÝvÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì AÊÜÄXÆÉ. AÊÜÃÜ ÓÜíPæãàaÜ¨Ü PÝÃÜ|,
AhÝn¯WÜÙáÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÎÅàÊÜáíñÜÃíæ ¨Üá WÜÅ×ÓÜáñݤÃ.æ B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ (¨ÜãñÜÃáÜ )
AÊÜÃÜ®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜááS©í¨ÜÇæà WÜáÃÜá£ÓÜŸÆÉÄ. AÊÜÃÜá g®ÜÃÜ ¸æ®Üá° ×w¨Üá
¼PæÒ ¸æàvÜáÊÜâ©ÆÉ. ¯àÊÜâ ÓÜñÝR¿áì¨ÜÈÉ ÊÜÞvÜáÊÜ GÆÉ SaÜáìWÜÙÜ PÜáÄñÜá,
AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜ AÄ£ÃÜáñݤ®.æ 274. ñÜÊáÜ ¾ ÓÜí±Üñ®¤Ü áÜ ° CÃÜáÙÜÆãÉ ÖÜWÆ Ü ÆãÉ,
WÜápÝrX¿áã Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX¿áã SaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÄWæ, AÊÜÃÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜâ
AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü ŸÚ C¨æ. AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ »Ü¿áÊÜä CÃܨÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá
¨Üá@UÓÜÇÝÃÜÃÜá.
275. Ÿwx £®ÜáÊ ° Ê
Ü ÃÜ áÜ (±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü), ÍæçñÝ®Ü®Ü ÓæãàíQ¯í¨ÝX ÖÜáaÜác
×w¨ÜÊÜ®Üá ¯íñÜíñæ ¯ÆáÉÊÜÃÜá. HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá, ÊݱÝÃÜÊÜä Ÿwx¿áã
ÓÜÊÜÞ®ÜÊæí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ. ¯gÊÝX, AÇÝÉÖÜ®Üá ÊݱÝÃÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜᾣԨݪ®æ
ÊÜáñÜᤠŸwx¿á®Üá° ¯Ðæà˜Ô¨Ýª®.æ C®Üá,° ñÜ®WÜ æ ñÜ®°Ü Jvæ¿á®Ü E±Ü¨àæ ÍÜÊâÜ ñÜÆᲨÜ
ŸÚPÜ A¨ÜÄí¨Ü (ŸwxÀáí¨Ü) ¨ÜãÃÜ EÚ¨ÜÊÜ®Ü WÜñÜPÝÆ¨Ü ÓÜí±Ý¨Ü®æ¿áá
AÊܯWæà ÓæàĨæ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ËÐÜ¿áÊÜâ AÇÝÉÖ¯Ü Wæ ¹qr¨.æ B¨ÜÃæ A¨Ü®áÜ ° (Ÿwx
£®Üá°ÊÜ ±Ý±ÜÊÜ®Üá°) ±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ìÓÜáÊÜÊÜÃÜá, ®ÜÃÜPÝX°¿áÊÜÃÝXÃÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá
ÍÝÍÜñÌ ÊÜ ÝX AÇæàÉ CÃÜáÊÜÃáÜ .* 276. AÇÝÉÖ®Ü áÜ Ÿwx¿á®Üá° AÚÓÜáñݤ®æ ÖÝWÜã
¨Ý®Ü«Ê Ü áÜ ìPæR ÓÜÊáÜ ê©œ¿á®Üá° J¨ÜXÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ PÜêñÜZ° ±Ý²WÜÙ®Ü áÜ °
AÇ… ŸPÜÃÜ@ 49

²Åà£ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. 277. ÓÜñÂÜ ¨ÜÈÉ ®Üí¹Pæ¿ááÙÜÊ Û ÃÜ áÜ , ÓÜñÊ


RÜ áÜ ìWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞw¨ÜÊÃÜ áÜ
ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜÞÃÜká®Üá° ±ÝÈÔ¨ÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã ÃÜkáPÝñ…A®Üá° ±ÝÊÜ£Ô¨ÜÊÜÃÜá &
AÊÜÄWÝX AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü ŸÚ ±ÜÅ£¶ÜÆ˨æ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ »Ü¿áÊÜä
CÃܨáÜ ÖÝWÜã AÊÜÃáÜ ¨Üá@UÓÜÇÝÃÜÃáÜ .
278. ËÍÝÌÔWÜÙæà, AÇÝÉÖܯWæ AíiÄ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ¯gPÜãR ®Üí¹Pæ
EÙÜÊÛ ÃÜ ÝX¨Üê ,æ (¯ÊÜáWæ ŸÃÜÆá) ¸ÝQ CÃÜáÊÜ Ÿwx¿á®Üá° ¹oár ¹wÄ. 279.
¯àÊÜâ ÖÝWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉÊíæ ¨Ý¨ÜÃ,æ (¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Ü)œ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü
¨ÜãñÜ®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü ¿áá¨Üœ NãàÑñÜÊÝX¨æ GíŸá¨Ü®áÜ ° AÄñÜáPæãÚÛÄ. ¯àË®Üá°
±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜváÜ ÊÜâ¨Ý¨ÜÃ,æ ¯ÊÜá¾ ÓÜí±Ü£®¤ Ü AÓÜÆá ¯ÊÜáWæà ÓæàÄÃÜáñܨ ¤ .æ ¯àÊÜâ
APÜÅÊáÜ ÊæÓWÜ ÆÜ ã ¸ÝÃܨáÜ ÊÜáñÜᤠAPÜÅÊáÜ PæR ñÜáñݤWÆ Ü ã¸ÝÃܨáÜ .
280. C®Üá° AÊÜ®Üá (ÓÝÆ ±Üvæ¨ÜÊÜ®Üá) PÜÐÜr¨ÜÈɨܪÃæ, ÓÜáÔ§£ ŸÃÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ
(AÊܯWæ) PÝÇÝÊÜPÝÍÜ PæãwÄ. ¯àÊÜâ ŸÆÉÊÃÜ ÝX¨Üê æ (B ÓÝÆÊÜ®áÜ )° ¨Ý®Ü
ÊÜÞw ¹vÜáÊÜâ¨Üá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ EñÜÊ ¤ áÜ ÊÝX¨æ. 281. ¯ÊÜᮾ áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü v æ Wæ æ
ÊÜáÃÜÚÓÜÇÝWÜáÊÜ ©®Ü¨Ü PÜáÄñÜá hÝWÜêñÜÃÝXÄ. Aí¨Üá ±ÜÅ£Á㟺¯WÜã AÊÜ®Ü
¨ÜáwÊæá¿á ±Üä|ì ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®Üá° ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÊæáàÇæ
A®Ý¿áÊÝWܨáÜ .
282. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯àÊÜâ Jí¨Üá ¯ÎcñÜ AÊܘWÝX ÓÝÆ¨Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ
ÊÜÞvÜáÊÝWÜ A¨Ü®áÜ ° ŸÃæ©wÄ. ¯ÊÜá¾ ®ÜváÜ Êæ (ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ樆 áÜ )° ŸÃæ¿ááÊÜ樆 áÜ
®Ý¿áÊÝX ŸÃæ¿áÈ. ŸÃæ¿ááÊÜÊÜ®Üá AÇÝÉÖÜ®Üá ñÜ®ÜWæ PÜÈÔÃÜáÊÜ ±ÜÅPÝÃÜ
ŸÃæ¿ááÊÜâ¨ÜPæR ¯ÃÝPÜÄÓܸÝÃܨÜá. AÊÜ®Üá ŸÃæ¿á¸æàPÜá ÊÜáñÜᤠÖÜPÜáR¨ÝÃÜ®Üá
ŸÃæÓ¸ Ü àæ PÜá. AÊÜ®áÜ ñÜ®°Ü Jvæ¿á®Ý¨Ü AÇÝÉÖ¯Ü Wæ Aígᣤø Ü àæ PÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜ®áÜ
A¨ÜÃÜÈÉ H®Ü®Üã° PÜwñÜWæãÚÓܸÝÃܨÜá. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÖÜPÜáR¨ÝÃÜ®Üá ÊÜáí¨Ü
Ÿá©œ¿áÊÜ®ÝX¨ÜªÃæ A¥ÜÊÝ ¨ÜáŸìÆ®ÝX¨ÜªÃæ A¥ÜÊÝ ÓÜÌñÜ@ ŸÃæÓÜÆá
AÓÜÊáÜ ¥Üì®ÝX¨Üê ,æ AÊÜ®Ü ±æäàÐÜP®Ü áÜ ®ÝÂÁãàbñÜÊÝX ŸÃæÓÈ Ü ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ
50 AÇ… ŸPÜÃÜ@
(CíñÜÖÜ J±Üí³ ¨ÜWÚ Ü Wæ) ¯ÊÜá¾ ±ÜâÃÜáÐÜÃÜ ±æçQ CŸºÃ®Ü áÜ ° ÓÝQÒWÙÜ ÝXÔÄ. C®Üá,° CŸºÃáÜ
±ÜâÃÜáÐÜÃáÜ Æ»ÜÂÃÝWÜ©¨Üê ,æ ¯àÊÜâ J±ÜâÊ ³ Ü JŸº ±ÜâÃÜáÐÜ ÖÝWÜã CŸºÃáÜ ÔŒà¿áÃÜ®áÜ °
ÓÝQÒWÙÜ ÝXÔÄ & AÊÜÃÈ Ü É J¸ÝºPæ ÊÜáÃæñÃÜ æ C®æ㸠° ݺP¿æ áá BPæWæ ®æ®² Ü ÓÜÈPÝRX.
ÊÜáñÜᤠÓÝQÒWÜÙÜá ñÜÊÜá¾®Üá° PÜÃæ¿áÇݨÝWÜ ¯ÃÝPÜÄÓܸÝÃܨÜá. (ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜâ)
Jí¨Üá ¯ÎcñÜ AÊܘWÝXÃÜáÊÝWÜ, A¨Üá ÓÜ|¡©ÃÜÈ, ¨æãvÜx©ÃÜÈ, A¨Ü®Üá°
ŸÃæ¿ááÊÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ BÆÓÜ ñæãàÃܸàæ w. C¨Üá AÇÝÉÖ®Ü Ü ¨ÜêÑr¿áÈÉ ÖæaáÜ c
®ÝÂÁãàbñÜÊÝ¨Ü ÖÝWÜã ÓÝPÜéÒ PæR ÖæaáÜ c ±ÜäÃÜPÊ Ü Ý¨Ü ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ Wæãí¨ÜÆPæR
ÔÆáPܨíÜ ñÝWÜÆá ÖæaáÜ c ÓÜÊáÜ ±ÜìPÜÊÝ¨Ü Ë«Ý®ÜÊÝX¨æ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ¯àÊÜâ
±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ (±ÜÅñÂÜ PÜÒ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊâÜ ) C¨ÜPRæ ÖæãÃÜñÝX¨æ & A¨Ü®áÜ ° ¯àÊÜâ
ŸÃæ¿á©¨ÜªÃÜã ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ±Ý±ÜÊæà¯ÆÉ. ¯àÊÜâ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ
ÓÝQÒWÜÙÜ®Üá° ®æàËáÔÄ ÊÜáñÜᤠŸÃæ¿ááÊÜÊܮܮݰWÜÈ, ÓÝQÒ¿á®Ý°WÜÈ ¿ÞÃÜã
²àwÓܸÝÃܨáÜ . ¯àÊÜâ ÖÝWæ ÊÜÞw¨ÜÃ,æ SíwñÜÊÝX¿áã A¨Üá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ
±Ý±ÜPêÜ ñÜÂÊæ¯ÔPæãÙÜáÊ Û âÜ ¨Üá. ¯àÊÜâ AÇÝÉÖ¯Ü Wæ AíiÄ. AÇÝÉÖ®Ü àæ (C¨Ü®Ç °æ ÝÉ)
¯ÊÜáWæ PÜÈÓÜᣤ¨Ýª®æ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 ÝX¨Ýª®.æ 283. ¯àÊÜâ
±ÜÅ¿Þ|¨ÜÈɨܪÃæ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæ ŸÃæ¿ááÊÜÊÜÃÜá ÔWÜ©¨ÜªÃæ, »Ü¨ÜÅñæ¿á AvÜÊÜâ
±ÜvÀ æ áÄ. C®Üá° ¯ÊÜáÇ ¾ ã æ Ÿ
É Ãº áÜ C®æ㟠° ú Ü ÊæáàÇæ »ÜÃÊÜ ÓÜ æ Cqr¨ÃªÜ ,æ ¿ÞÃÜ ÊæáàÇæ
»ÜÃÜÊÜÓæ CvÜÇÝXñæã¤à BñÜ®Üá ñÜ®ÜWæ ÊÜ×ÔPæãvÜÇÝX¨Üª ÊÜÓÜá¤ÊÜ®Üá° (A¨ÜÃÜ
ÖÜPÜáR¨ÝÃÜÄWæ) ÊÜáÃÜÚÓܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá ñܮܰ Jvæ¿á®Ý¨Ü AÇÝÉÖܯWæ
AígᣤÃܸæàPÜá. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ÓÝPÜÒéÊÜ®Üá° ŸbcvܸÝÃܨÜá. ÓÝPÜÒéÊÜ®Üá°
ŸbcvÜáÊÜÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ SíwñÜ ±Ý±ÜÊÜá¿áÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯àÊÜâ
ÊÜÞvÜáÊÜ GÆÉ樆 ã Ü ° AÄ¿ááñݤ®.æ
284. BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉÃÜáÊÜ GÆÉÊÜä AÇÝÉÖܯWæà ÓæàĨæ.
¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®Ü¨æãÙÜX®Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜã WÜá±Ü¤ÊÝXorÃÜã,
AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã B PÜáÄñÜá ¯Êæãv ¾ ®Ü æ ËaÝÃÜOæ ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ®áÜ . B ŸÚPÜ AÊÜ®áÜ
BÈ CÊÜÞÅ®… 51

ñݯbfÔ¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° PÜË Ò áÓÜáÊÜ®áÜ ÊÜáñÜᤠñݯbfÔ¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ÎQÒÓáÜ ÊÜ®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ


GÆÉ樆 ã Ü ° ÊÜÞvÜŸÆÉ樆 ÝX¨Ýª®.æ 285. ¨ÜãñÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ Jvæ¿á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü
ñÜÊæá¾væWæ CÚÔPæãvÜÇÝXÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÍܨÜÈÉ ®Üí¹PæÀáqr¨ÝªÃæ. ËÍÝÌÔWÜÙÜã
AÐæà.r AÊÜÃÆ æ ,É AÇÝÉÖ®Ü È
Ü ,É AÊÜ®Ü ÊÜáÆP…WÜÙÈÜ ,É AÊÜ®Ü WÜÅí¥ÜWÙÜ È Ü É ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü
¨ÜãñÜÃáÜ WÜÙÈ Ü É ®Üí¹Pæ CqrÃáÜ ñݤÃ.æ ""®ÝÊÜâ AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ ¿ÞÊÜâ¨æà
ñÝÃÜñÊ Ü áÜ Â ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ'' (Gí¨Üá AÊÜÃáÜ ÖæàÙÜáñݤÃ)æ . ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ""®ÝÊÜâ
PæàÚ¨æÊâÜ ÊÜáñÜᤠA®ÜáÓÜÄÔ¨æÊâÜ . ®ÜÊã æ v¾ ¿
æ Þ, ¯®æãv ° ®Ü æ ®ÝÊÜâ PÜÊ
Ò áæ PæãàÃÜáñæठÊæ
ÊÜáñÜᤠAí£ÊÜáÊÝX (GÆÉÃÜã) ¯®æ°væWæà ÊÜáÃÜÙܸæàPÝX¨æ''G®Üá°ñݤÃæ. 286.
AÇÝÉÖÜ®Üá ¿ÞÃÜ ÊæáàÆã AÊÜÃÜ ÓÝÊÜá¥ÜìÂQRíñÜ Öæbc®Ü ÖæãÃæ¿á®Üá°
ÖæãÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ±ÜÅ£Á㟺¯WÜã AÊÜ®áÜ ÓÜí±Ý©Ô¨Ü JÚ£®Ü ¶ÜÆÊÜâ ÔWÜȨæ
ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá WÜÚst PævÜáQ®Ü ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜä ÔWÜȨæ. ""®ÜÊæã¾væ¿Þ, ®ÝÊÜâ
ÊÜáÃæñÜÃæ A¥ÜÊÝ ®ÜËá¾í¨Ü ±ÜÅÊÜÞ¨ÜÊÝX ¹orÃæ ®ÜÊÜá¾®Üá° ¨ÜíwÓܸæàvÜ.
®ÜÊãæ v¾ ¿ æ Þ, ®ÜÊáÜ XíñÜ ×í©®ÜÊÃÜ Ü ÊæáàÇæ ¯à®Üá ÖæãÄÔ¨ÜíñÜÖÜ ÖæãÃæWÙÜ ®Ü áÜ °
®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ ÖæãÄÓܸæàvÜ. ®ÜÊæã¾væ¿Þ, ®ÜÊÜáWæ ÖæãÃÜÇÝWÜ¨Ü ÖæãÃæWÜÙÜ®Üã°
®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ ÖæãÄÓܸæàvÜ ÊÜáñÜᤠ¯à®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ÊÜᯰÓÜá, ®ÜÊÜá¾®Üá° PÜÒËáÓÜá
ÊÜáñÜᤠ®ÜÊáÜ ¾ ÊæáàÇæ PÜÃáÜ Oæ ñæãàÃÜá. ¯à®æà ®ÜÊáÜ ¾ ÃÜPPÒÜ ®Ü áÜ . ˜PÝRÄWÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ
¯à®Üá ®ÜÊáÜ Wæ ®æÃÊ Ü ÝWÜá''(Gí¨Üá ±ÝŦìÔÄ).

3. BÈ CÊÜÞÅ®… (CÊÜÞÅ®ÃÜ Ü ÓÜíñÜ£), ÊÜá©à®Ü@


AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖæÓÄÜ í¨Ü & AÊÜ®áÜ A±ÝÃÜ ¨Ü¿ÞÙÜá, PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá.
1. Aȶ… ÇÝÊÜå… Ëá¾àÊÜå….
2. AÇÝÉÖ… & AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃæ ¨æàÊÜÄÆÉ. AÊÜ®áÜ ÓÜ¨Ý iàÊÜíñÜ®ÝXÃÜáñݤ®æ
(ÊÜáñÜá¤) GÆÉÊÜ®Üã° ¯¿áí£ÅÔorÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 3. (¨ÜãñÜÃæà,) AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ
D WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° ÓÜñÂÜ ¨æãí©Wæ CÚÔPæãqrÃáÜ ÊÜ®áÜ . C¨Üá ñÜ®°Ü ×í©®ÜÊâÜ WÜÙ®Ü áÜ ° (WÜñÜ
52 BÈ CÊÜÞÅ®…
PÝÆ¨Ü ©ÊÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá°) ÓÜÊÜá¦ìÓÜáñܤ¨æ. (D ×í¨æ) ñèÃÝñ… ÊÜáñÜá¤
CíiàÇ…WÜÙ®Ü áÜ ° CÚÔ Pæãor樆 ã Ü AÊÜ®àæ . 4. (AÊÜâ) D ×í¨æ ÊÜÞ®ÜÊÄÜ Wæ
ÊÜÞWÜì¨ÜÎì¿ÞX¨ÜÊ ª âÜ . (C©àWÜ) AÊÜ®áÜ D "¶ÜâPÝì®…' A®Üá° CÚÔPæãqr¨Ýª®.æ
SíwñÜÊÝX¿áã, AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ˜PÜRÄÓÜáÊÜÊÜÄWæ PÜt| ÎPæÒ PÝ©¨æ.
AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã ±ÜÅaíÜ vÜ®ã Ü (PæváÜ QWæ) ±ÜÅ£àPÝÃÜ £àÄÓÜáÊÜ樆 ã Ü BX¨Ýª®.æ 5.
»ÜãËá¿áÇÝÉWÈ Ü BPÝÍÜ¨Ç Ü ÝÉWÈ
Ü CÃÜáÊÜ ¿ÞÊÜ ÊÜÓáÜ Ê ¤ ä
Ü AÇÝÉÖ¯Ü í¨Ü SíwñÜ
ÊÜáÃæ¿ÞXÆÉ. 6. WÜ»ìÜ ¨æãÙÜWàæ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ñݯbfÔ¨Üíñæ b£ÅÔ ÃÜã²ÓÜáÊÜ樆 áÜ
AÊÜ®àæ . AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñáÜ ±ÜähÝÖÜìÃÜá ¸æàÄÆÉ. AÊÜ®áÜ A±ÝÃÜ ÍÜQͤ ÝÈ ÖÝWÜã
ñÜáí¸Ý ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ÝX¨Ýª®.æ 7. AÊÜ®àæ , D WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° ¯ÊÜáWæ CÚÔPæãor樆 áÜ .
C¨ÜÃÈ Ü É SbñÜ ÊÜa®Ü WÜ ÚÜ Êæ & AÊÜâWÜÙàæ D WÜÅí¥Ü¨Ü ÓÝÃÜ. C®Üá,° C¨ÜÃÈ Ü É ŸÖÜá
A¥Üì¨Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ã Ü CÊæ. ñÜÊáÜ ¾ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ ÈÜ É ÊÜPÅÜ ñæ EÙÜÊ Û ÃÜ áÜ , D ±æçQ ŸÖÜá
A¥Üì¨Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ Ü ×í¨æ ®Üv¿ æ ááñݤÃ.æ AÊÜÃáÜ D ÊÜáãÆPÜ Wæãí¨ÜÆ¨Ü ¸æ®áÜ °
×w¿ááñݤÃæ ÊÜáñÜᤠËPÜêñÜ ÊÝÂTÝ®ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° AÃÜÓáÜ £¤ÃáÜ ñݤÃ.æ ¯gÊÝX, AÊÜâWÜÙÜ
ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÊÝÂTÝ®Ü樆 áÜ ° ŸÆÉ樆 áÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃÝÃÜã CÆÉ. ±ÜPÊ ÌÜ Ý¨Ü
hÝn®Ü EÙÜÊ Û ÃÜ áÜ ÊÜÞñÜÅ, ""®ÝÊÜâ C¨Ü®áÜ ° ®Üí¹ÃÜáÊæÊâÜ , C¨æÆÊ É äÜ ®ÜÊãæ v ¾ ¿æ á®Ü
PÜvÀ æ áí¨ÜÇàæ Ÿí©¨æ'' G®Üáñ° ݤÃ.æ ¯gÊÝX Ÿá©œÊíÜ ñÜÃÜ ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃÝÃÜã
±ÝsÜ PÜÈ¿ááÊÜâ©ÆÉ. 8. (Aí¥ÜÊÃÜ áÜ D Ä࣠±ÝŦìÓÜáñݤÃ;æ ) ""®ÜÊã æ v ¾ ¿æ Þ,
¯à®Üá ®ÜÊÜáWæ ÓÜĨÝÄ¿á®Üá° ñæãàÄ¨Ü ŸÚPÜ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ®Üá°
ÊÜPÅÜ Wã
æ ÚÓܸàæ vÜ. ¯®Ü° PÜvÀ æ áí¨Ü ®ÜÊáÜ Wæ A®ÜáWÜÅÖÊ Ü ®Ü áÜ ° PÜÃáÜ ~ÓÜá. ¯à®Üá SíwñÜ
ÊÜáÖÝ E¨ÝÄ¿ÞXÃÜáÊæ''. 9. ""®ÜÊã æ v
¾ ¿æ Þ, ¯ÓÜíÕ ¨æàÖÜÊÝX¿áã ŸÃÜÈÃÜáÊÜ
Jí¨Üá ©®Ü ¯à®Üá SíwñÜ GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ®Üá° Jí¨ævæ ÓæàÄÓÜÈÃÜáÊæ''.
AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá Gí©WÜã ñÜ®°Ü ÊÜÞñÜ®áÜ ° ËáàÃÜáÊÜÊ®Ü Æ Ü .É
10. ˜PÝRÄWÜÙÜ ÓÜí±ÜñݤWÜÈ, ÓÜíñÝ®ÜÊÝWÜÈ AÇÝÉÖÜ®æ¨ÜáÃÜá AÊÜÃÜ ¿ÞÊÜ
®æÃË
Ü WÜã ¸ÝÃܨáÜ . AÊÜÃáÜ ®ÜÃPÜ ¨ Ü Ü Cí«Ü®Ê Ü ÝWÜáÊÜÃáÜ . 11. µÃ…L®Ü®Ü g®ÜÄWæ
BÈ CÊÜÞÅ®… 53

ÊÜáñÜᤠAÊÜÄXíñÜ ×í©®ÜÊÄÜ Wæ J¨ÜX¨Ü WÜ£Ááà AÊÜÄWÜã J¨ÜWáÜ ÊÜâ¨Üá. AÊÜÃáÜ


®ÜÊáÜ ¾ ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜáÙæíÛ ¨Üá £ÃÜÓÄRÜ Ô¨Üê áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃÜ ±Ý±ÜWÙÜ Ü PÝÃÜ|
AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÎQÒԨܮáÜ . ¯gPÜã Ü R AÇÝÉÖ®Ü áÜ ŸÖÜÙÜ PÜt|ÊÝX ¨ÜíwÓÜáÊÜ樆 ÝX¨Ýª®.æ
12. ˜PÝRÄWÜÙæãvÜ®æ ÖæàÚÄ; ""ÎàZÅÊæà ¯àÊÜâ ÓæãàñÜá ÖæãàWÜáËÄ ÊÜáñÜá¤
®ÜÃPÜ ¨ Ü v æ Wæ æ ¯ÊÜᮾ áÜ ° AorÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. A¨Üá £àÃÝ Pæor ®æÇ¿ æ ÞX¨æ''. 13. (Ÿ¨…Å
¿áá¨Ü¨ œ È Ü )É ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ¿áá¨Üœ ¯ÃÜñÃÜ ÝX¨Üª B GÃÜváÜ ±ÜíWÜvWÜ ÙÜ È Ü É ¯ÊÜáWæãí¨Üá
ÓÜãaÜ®À æ áñÜá.¤ AÊÜÃÈ Ü É Jí¨Üá WÜáí±Üâ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãàÃÝvÜᣤ¨ÃªÜ ,æ
C®æãí° ¨Üá WÜáí±Üâ ˜PÝRÄWÜÙ¨ Ü ÝªXñÜá.¤ AÊÜÃáÜ (˜PÝRÄWÜÙáÜ ) ñÜÊáÜ XíñÜ ¨Üá±Üo ³ ár
CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá (ËÍÝÌÔWÜÜÙÜá) PÜOÝ¡Ãæ PÝ|ᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ, AÇÝÉÖÜ®Üá
ñݯbfÔ¨ÜÊÄÜ Wæ ñÜ®°Ü ®æÃË æ ®Ü ÊÜáãÆPÜ ŸÆÊÜ®áÜ ° J¨ÜXÓÜáñݤ®.æ ¨ÜêÑr EÙÜÊ Û ÄÜ Wæ
C¨ÜÃÈ Ü É SíwñÜ ±ÝsÜ˨æ.
14. g®ÜÃÜ ±ÝÈWæ, AÊÜÃÜ ²ÅࣱÝñÜÅÃݨÜÜ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá, ±ÜâñÜÅÃáÜ , b®Ü° ÊÜáñÜá¤
¸æÚ¿ Û á ÃÝÎWÜÙáÜ , ŸÃæ GÙæ¨Ü (±ÜÙXÜ Ô¨Ü) PÜá¨ÜáÃæWÙÜ áÜ , ÓÝPÜá ±ÝÅ~WÜÙáÜ ÊÜáñÜá¤
ÊÜÂÊÜÓÝ¿á¨Ü gËáà®ÜáWÜÙáÜ & CÊÜâWÜÙ®Ü Ç °æ ÝÉ aÜí¨ÜWÝ~ÓÜÇÝX¨æ. B¨ÜÃæ CÊæÇÝÉ
PæàÊÜÆ CÖÜÇã æ àPÜ¨Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü ÓÝ«Ü®WÜ ÙÜ áÜ . ¯gPÜãR AñÜáÂñÜÊ ¤ áÜ ®æÇ¿æ áá AÇÝÉÖ®Ü Ü
ŸÚ C¨æ. 15. ÖæàÚÄ; CÊæÆQÉ íR ñÜ EñÜÊ ¤ áÜ ÊݨÜá¨Ü®áÜ ° ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ £ÚÓÜÇàæ ?
«ÜÊÜáì¯ÐÜuÄWÝX AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü ŸÚ, ñÜÙܨÜÈÉ ®Ü©WÜÙÜá ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜ
ÓÜWÌ ìÜ ñæãàoWÜÚÊæ. AÈÉ AÊÜÃáÜ ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃáÜ . AÈÉ AÊÜÄWÝX ±ÝÊÜ®Ü
±Ü£¿ ° áÄÃÜáÊÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠ(AÊÜÄWæ) AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊæáaÜáWc ¿ æ áá ±ÝÅ±Ê ¤Ü ÝWÜáÊÜâ¨Üá.
AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá ñÜ®°Ü ¨ÝÓÜÃÜ ÊæáàÇæ ÓÜ¨Ý PÜ~q ¡ Ãr áÜ ñݤ®.æ 16. AÊÜÃáÜ («ÜÊáÜ ì¯ÐÜÃu áÜ )
""®ÜÊã æ v ¾ ¿ æ Þ, ®ÝÊÜâ SíwñÜ ®Üí¹ÃÜáÊæÊâÜ . ¯à¯®Üá° ®ÜÊáÜ ¾ ±Ý±ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜË Ò áÓÜá
ÊÜáñÜᤠ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ®ÜÃPÜ ÝX°¿á ×íÓæÀáí¨Ü ÃÜQÓÒ áÜ '' Gí¨Üá ±ÝŦìÓÜᣤÃáÜ ñݤÃ.æ
17. AÊÜÃÜá ÓÜÖÜ®ÜÎàÆÃÝXÃÜáñݤÃæ. ÓÜñܯÐÜuÃÝXÃÜáñݤÃæ. BÃÝ«Ü®Ý
¯ÃÜñÜÃÝXÃÜáñݤÃæ, ¨Ý¯WÜÙÝXÃÜáñݤÃæ, ÊÜáñÜᤠ¯ñÜ ÊÜááíhÝËWæ ÊÜáá®Ü°
54 BÈ CÊÜÞÅ®…
(AÇÝÉÖ®Ü ã æ vÜ®)æ PÜÊ
Ò áæ ¿ÞbÓÜáñݤÃ.æ
18. ñܮܰ ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¨æàÊÜÄÆÉÊæí¨Üá AÇÝÉÖÜ®Üá NãàÑÔÃÜáÊÜ®Üá.
ÊÜáÆP…WÜÙáÜ ÊÜáñÜᤠԧÃÊ Ü ÝX ®Ý¿áÊÜÞWÜì¨ÜÈÃÉ áÜ ÊÜ hÝn¯WÜÙÆ æ ÃÉ ã
Ü (C¨Ü®à°æ
NãàÑÓÜáñݤÃ)æ . ±ÜÅaíÜ vÜ®ã Ü ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BXÃÜáÊÜ BñÜ®Ü ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃæ
¨æàÊÜÄÆÉ. 19. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü Ü ¨ÜêÑr¿áÈÉ CÓÝÉÊåÜ … (ÍÜÃO Ü ÝWÜ£)
®æçg «ÜÊáÜ ìÊÝX¨æ. D ×í¨æ WÜÅí¥Ü ¯àvÜÇݨÜÊÃÜ áÜ , ñÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ hÝn®Ê Ü âÜ Ÿí¨Ü
ŸÚPÜ PæàÊÜÆ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ¨æàÌ ÐÜ¨Ü PÝÃÜ| ¼®ÜÊ ° áÜ ñÜ ñÝÚ¨Üê áÜ . AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ °
˜PÜRÄÓÜáÊÜÊÜÃÜá (£Ú©ÃÜÈ), AÇÝÉÖÜ®Üá ŸÖÜÙÜ ÊæàWÜÊÝX ËaÝÃÜOæ
ÊÜááXÓÜáÊÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 20. AÊÜÃÜá ¯Êæã¾vÜ®æ gWÜÙÝvÜÆá Ÿí¨ÜÃæ ""®Ý®Üá
ÊÜáñÜᤠ®Ü®°Ü A®Üá¿ÞÀáWÜÙíÜ ñÜá AÇÝÉÖ¯Ü Wæ ÓÜí±Üä|ì ÍÜÃO Ü ÝXÃÜáÊæÊâÜ ''Gí¨Üá
¹wÄ. ÖÝWæÁáà, WÜÅí¥Ü ¯àvÜÇݨÜÊÃÜ ã æ vÜ®æ ÊÜáñÜᤠEËá¾à (¯ÃÜPÄÒÜ )WÜÙã æ vÜ®æ
""¯àÊÜä ÍÜÃÜOÝ©ÃÝ?'' Gí¨Üá PæàÚÄ. AÊÜÃÜá ÍÜÃÜOݨÜÃæ, ÓܮݾWÜìÊÜ®Üá°
±Üv¨ æ ÃÜ áÜ . C®Üá° AÊÜÃáÜ ÊÜááS £ÃÜáXÔPæãívÜÃ,æ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÈÃÜáÊÜâ¨Üá, PæàÊÜÆ
(ÓÜñÜÂÊÜ®Üá°) ñÜÆá²ÓÜáÊÜ ÖæãOæ ÊÜÞñÜÅ. AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ ¨ÝÓÜÃÜ®Üá° ÓܨÝ
®æãàvÜᣤÃÜáñݤ®æ. 21. AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ˜PÜRÄÓÜáÊÜÊÜÃÜá, ±ÜÅÊÝ©WÜÙÜ®Üá°
A®Ý¿áÊÝX PæãÆáÉÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ±æçQ ®Ý¿áÊÜ®Üá°
B¨æàÎÓÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° PæãÆáÉÊÊ Ü ÃÜ áÜ & AÊÜÄWæÇÝÉ »ÝÄà PÜt| ÎPæ¿ Ò á ÓÜáÊÝñæì
¯àwÄ. 22. Aí¥ÜÊÜÃÜ PÜÊÜáìWÜÙæÇÝÉ CÖÜÇæãàPܨÜÆãÉ ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÆãÉ
ÊÜÂ¥ÜìÊÝX ¹vÜáÊÜÊâÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ ÓÜÖÝ¿áPÜÃáÜ ¿ÞÃÜã CÃÜÇÝÃÜÃáÜ .
23. WÜÅí¥Ü¨Ü »ÝWÜÊä æ í¨Ü®áÜ ° ¯àvÜÇÝX¨ÜÊ ª ÃÜ ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ ®æãàvÜÈÆÉÊ? æ AÊÜÃÜ
®ÜváÜ ÊÜ| £à²ìWÝX AÊÜÃ®Ü áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü Ü WÜÅí¥Ü¨v æ Wæ æ PÜÿ
æ áÇݨÝWÜ, AÊÜÃÈ Ü ®É Ü
PæÆÊÜÃÜá PÜvæWÜ~ÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠñܲ³ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. 24. C¨æàPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá
""®ÜÃÜPÝX°¿áá ®ÜÊÜá¾®Üá° ÊÜááor¨Üá, (Öæaæcí¨ÜÃæ) PæÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜ ÖæãÃÜñÜá''
G®Üáñ° ݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ÓÜñÌ @Ü ÃÜbÔPæãíwÃÜáÊÜ ÓÜáÙÜáWÛ ÙÜ áÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° «ÜÊáÜ ì¨Ü
BÈ CÊÜÞÅ®… 55

ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÊæãàÓÜPRæ JÙܱw Ü ÔÊæ. 25. ¯ÓÜíÕ ¨æàÖÜÊÝX ŸÃÜÈÃÜáÊÜ Jí¨Üá ©®Ü,
AÊÜÃÜ®æ°ÇÝÉ Jí¨ævæ ÓæàÄÓÜÇݨÝWÜ (AÊÜÃÜ Ô§£) ÖæàX©ªàñÜá? (Aí¨Üá)
±ÜÅ£Á㟺 ÊÜÂQ¤Wã Ü AÊÜ®Ü ÍÜÅÊáÜ ¨Ü ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®áÜ ° ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ
ÊæáàÇæ A®ÝÂ¿á ®Üvæ¿á¨Üá. 26. ÖæàÚÄ; ""ËÍÜÌ ÓÝÊÜÞÅg嬆 Jvæ¿á®Ý¨Ü
AÇÝÉÖÜ®æà, ¯à®Üá ¯à¯bfÔ¨ÜÊÜÄWæ A˜PÝÃÜÊÜ®Üá° ¯àvÜáÊæ ÊÜáñÜá¤
¯à¯bfÔ¨ÜÊÄÜ í¨Ü A˜PÝÃÜ樆 áÜ ° QñÜáP¤ ã æ ÙÜáÊÛ .æ ÖÝWæÁáà ¯à¯bfÔ¨ÜÊÄÜ Wæ ¯à®Üá
WèÃÜÊÜÊÜ®Üá° ¨Ü¿á±ÝÈÓÜáÊæ ÊÜáñÜᤠ¯à¯bfÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° A±ÜÊÜÞ¯ñÜÃÝXÓÜáÊæ.
JÚñæÆÊ É äÜ ¯®Ü° Pæç¿áÇæàÉ C¨æ. SíwñÜÊÝX¿áã ¯à®Üá GÆÉ樆 ã Ü ° ÊÜÞvÜÆá
ÍÜPܤ®Üá''. 27. ""ÖÜWÜÈ®æãÙÜWæ Ãݣſá®Üá° ±æäà~ÓÜáÊÜÊÜ®Üá ¯à®æà ÖÝWÜã
ÃÝ£ÅÁãÙÜWæ ÖÜWÜÆ®Üá° ±æäà~ÓÜáÊÜÊÜ®Üá ¯à®æà. ¯iàìËÁãÙÜXí¨Ü
iàË¿á®Üá° ÖæãÃÜ ñæWæ¿ááÊÜÊÜ®Üã ¯à®æà ÖÝWÜã iàËÁãÙÜXí¨Ü
¯iàìË¿á®Üá° ÖæãÃÜñWæ ¿ æ ááÊÜ樆 ãÜ ¯à®æà. ¯à®Üá ¯à¯bfÔ¨ÜÊÄÜ Wæ A±ÝÃÜ
ÓÜí±ÜñÝÕ«®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° J¨ÜXÓÜáÊæ''.
28. ËÍÝÌÔWÜÙÜá, ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá° ¹oár ˜PÝRÄWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ±æäàÐÜPÜ
ÃÝXÔPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá. ÖÝWæ ÊÜÞw¨ÝñܯWæ AÇÝÉÖÜ®æãí©Wæ ¿ÞÊÜ ®Üíoã
EÚ¿á¨Üá & ¯àÊÜâ AÊÜÄí¨Ü ÓÜáÃÜQñÒ ÃÜ ÝXÃÜÆá PæàÊÜÆ »Ü¨ÅÜ ñ¿ æ á PÜÅÊáÜ ÊÝX
ÖÝWæ ÊÜÞw¨Üê æ A¨Üá PÜÊ Ò áÜ Â. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñÜ®°Ü PÜáÄñÜá ¯ÊÜᮾ áÜ ° GaÜÄc ÓÜáñݤ®.æ
Pæã®æWæ ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®ævæWæà ÊÜáÃÜÙܸæàPÝX¨æ. 29. ÖæàÚÄ; ""¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾
ÊÜá®Ü¨È Ü ÃÉ áÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ° WÜápÝrXorÃã Ü ±ÜÅPo
Ü ±ÜwÔ¨ÜÃã Ü AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜ A¨Ü®áÜ °
AÄ¿ááÊÜ®Üá. AÊÜ®ÜíñÜá, BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ®Ü ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉ®Ü GÆÉÊÜ®Üã°
AÄ£ÃÜáñݤ®.æ ÖÝWæÁáà, AÇÝÉÖ®Ü áÜ GÆÉ樆 ã Ü ° ÊÜÞvÜÆá ÍÜP®¤Ü ÝX¨Ýª®'æ '. 30.
(Aí£ÊÜá ËaÝÃÜO¿ æ á) B ©®Ü, ±ÜÅ£Á㟺®ã Ü ñÝ®Üá ÊÜÞwÃÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá
ÓÜñÊRÜ áÜ ìÊÜ®áÜ ° ÖÝWÜã ñÝ®Üá ÊÜÞwÃÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ¨ÜáÐÜÊ R áÜ ìÊÜ®áÜ ° ñÜ®°Ü ÊÜááí¨æ
PÝ|áÊÜ®áÜ . BWÜ AÊÜ®áÜ , ñÜ®°Ü ÖÝWÜã AÊÜâWÜÙÜ (B ñÜ®°Ü ±Ý±ÜWÙÜ )Ü ®ÜváÜ Êæ »ÝÄà
56 BÈ CÊÜÞÅ®…
AíñÜÃÜËÃܸæàQñÜᤠGí¨Üá ÖÜíŸÈÓÜáÊÜ®Üá. AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ PÜáÄñÜá ¯ÊÜá¾®Üá°
GaÜÄc ÓÜáñݤ®.æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñÜ®°Ü ¨ÝÓÜÃÜ ±ÝÈWæ ñÜáí¸Ý ÊÝñÜÆ Õ ÂÊÜáÀá¿ÞX¨Ýª®.æ
31. (¨ÜãñÜÃæà) ÖæàÚÄ; (g®ÜÃæà,) ¯àÊÜâ ¯gPÜãR AÇÝÉÖܮܮÜá°
²Åà£ÓÜáÊÜÊÃÜ ÝX¨Üê æ ®Ü®®°Ü áÜ ° A®ÜáÓÜÄÔÄ. BWÜ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ²Åà£ÓÜáÊÜ®áÜ
ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWÝX ¯ÊÜá¾ ±Ý±ÜWÜÙÜ®Üá° PÜÒËáÓÜáÊÜ®Üá. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ñÜáí¸Ý
PÜÒÊÜÞÎàÆ®Üã PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®æ. 32. (¨ÜãñÜÃæà,) ""AÇÝÉÖÜ®Ü
ÖÝWÜã (AÊÜ®Ü) ¨ÜãñÜÃÜ BhÝn±ÝÆ®æ ÊÜÞwÄ'' Gí¨Üá B¨æàÎÔÄ. AÊÜÃÜá
PÜvæWÜ~Ô¨ÜÃæ (AÊÜÄWæ £Ú©ÃÜÈ;) AÇÝÉÖÜ®Üá AíñÜÖÜ ˜PÝRÄWÜÙÜ®Üá° SíwñÜ
²Åà£ÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
33. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÓÜÊáÜ Óܤ ÇæãàPÜ¨Ê Ü ÃÜ È Ü É B¨ÜÊåÜ …, ®ÜãÖ…, C¸ÝÅ×àÊÜå…ÃÜ ÓÜíñÜ£
ÊÜáñÜᤠCÊÜÞÅ®…ÃÜ ÓÜíñÜ£¿á®Üá° ËÍæàÐÜÊÝX B¿ááªPã æ ívÜ®áÜ . 34. AÊÜÃÈÜ É
PæÆÊÜÃÜá CñÜÃÜ PæÆÊÜÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙÝX¨ÜªÃÜá (AÊÜÃæÇÝÉ Jí¨æà
±ÜÃíÜ ±Üÿ
æ áÊÜÃÝX¨Üê áÜ ). AÇÝÉÖ®Ü áÜ GÆÉ樆 ã Ü ° BÈÓÜáÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜᤠGÆÉ樆 ã
Ü °
ŸÆÉ樆 ÝX¨Ýª®.æ 35. CÊÜÞÅ®…ÃÜ ±Ü£° ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ; ""®Ü®ã æ v° ¿æ Þ, ®Ý¯¨æãà ®Ü®°Ü
WÜ»Üì¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° (ÊÜáWÜáÊÜ®Üá°) ÓÜí±Üä|ìÊÝX ¯®Ü° ÓæàÊæWæ ÊÜááw±ÝX
CvÜáÊÜâ¨ÝX ÖÜÃÜPæ Öæ㣤¨æªà®æ. ¯à¯¨Ü®Üá° ®Ü¯°í¨Ü ÔÌàPÜÄÓÜá. ¯à®Üá SíwñÜ
GÆÉ樆 ãÜ ° BÈÓÜáÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜᤠGÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 áÜ .''* 36. Pæã®æWæ BPæ A¨Ü®áÜ °
(ÎÍÜáÊÜ®áÜ )° ÖæñݤWÜ ""Jvæ¿Þ, ®Ý®Üá Öæ|á¡ ÊÜáWÜáÊÜ®áÜ ° Öæ£Ã¤ áÜ Êæ®áÜ '' Gí¨ÜÃáÜ .
¯gÊÝX BPæ H®Ü®áÜ ° Ö棨 ¤ ÙªÜ íæ Ÿá¨Üá AÇÝÉÖ¯Ü Wæ aæ®Ý°X £Ú©ñÜá.¤ AÆɨæ WÜívÜá
ÊÜáWÜá Öæ~®¡ íÜ £ÃÜáÊÜâ©ÆÉ. (BPæ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ;) ""®Ý®Üá D ÊÜáWÜáÊÜ®áÜ ° ÊÜá¿áìÊÜå…
Gí¨Üá ÖæÓÜÄÔ¨æªà®æ ÊÜáñÜᤠCÊÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã CÊÜÙÜ ÓÜíñÜ£¿á®Üá° ÍܲñÜ
Íæçñݮܯí¨Ü PݱÝvÜÈ Ü PÝRX ¯®Ü° ÃÜPO ÒÜ Wæ æ J²³ÓáÜ £¤¨àªæ ®æ''. 37. Pæã®æWæ BPæ¿á
Jvæ¿á®Üá BPæ¿á®Üá° (ÊÜá¿áìÊÜå…ÃÜ®áÜ )° E¨ÝÃÜÊÝX ÔÌàPÜÄԨܮáÜ ÖÝWÜã
BPæ¿á®Üá° ÍæàÅÐÜu ÄࣿáÈÉ ¸æÙæԨܮÜá. ñÜÃÜáÊÝ¿á AÊÜ®Üá BPæ¿á
BÈ CÊÜÞÅ®… 57

±æäàÐÜO¿ æ á®Üá° ÃÜkáPÜÄ¿ÞÂÄWæ J²³Ô¨Ü®áÜ . ÃÜkáPÜÄ¿Þ BPæ¿á PæãsÜw¿á


ŸÚWæ Ÿí¨ÝWÜÇÇ æ ÝÉ BPæ¿á ŸÚ BÖÝÃÜ樆 áÜ ° PÝ|ᣤ¨ÃªÜ áÜ . JÊæá¾ AÊÜÃáÜ ""K
ÊÜá¿áìÊÜå…! C¨Üá ¯®Ü° ŸÚWæ GÈÉí¨Ü ŸíñÜá?'' Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃáÜ . BPæ ""C¨Üá
AÇÝÉÖÜ®Ü PÜvæÀáí¨Ü Ÿí©¨æ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá ñݯbfÔ¨ÜÊÜÄWæ
A±ÝÃÜ ÓÜí±Ü®ñ°Ü ¿ æ á®Üá° ¨Ü¿á±ÝÈÓÜáñݤ®'æ ' Gí¨ÜÃáÜ . 38. BWÜ ÃÜkáPÜÄ¿ÞÂ
""®Ü®æã°væ¿Þ! ¯®Ü° ÊÜ£Àáí¨Ü ®Ü®ÜWæ ÓÜgj®Ü ÓÜíñÝ®ÜÊÜ®Üá° PÜÃÜá~ÓÜá.
SíwñÜÊÝX¿áã ¯à®Üá ±ÝÅ¥ìÜ ®æ¿á®Üá° BÈÓÜáÊÜ樆 áÜ '' Gí¨Üá ñÜÊã æ v
¾ ¿æ á®Ü®áÜ °
±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá. 39. AÊÜÃÜá PæãsÜw¿áÈÉ ¯íñÜá ®ÜÊÜÞÃÜkå… ÓÜÈÉÓÜᣤ¨ÝªWÜ
ÊÜáÆP…WÜÙÜá AÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá ""AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ ¿áÖÝÂÃÜ ÍÜá»ÜÊÝñæì
¯àvÜᣤ¨Ýª®.æ AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü PÜvÀ æ áí¨Ü ŸÃÜáÊÜ ÊÜa®Ü ÊÜ ®Ü áÜ ° ÓÜÊáÜ ¦ìÓÜáÊÜÊÃÜ áÜ ,
g®Ü®Ý¿áPÜÃÜá, Bñܾ ¯¿áíñÜÅ| EÙÜÛÊÜÃÜá, ÊÜáñÜᤠJŸº ÓÜgj®Ü
±ÜÅÊÝ©¿ÞWÜáÊÜÃáÜ ''Gí¨ÜÃáÜ . 40. BWÜ AÊÜÃáÜ (ÃÜkáPÜÄ¿ÞÂ) ""®Ü®ã æ v° ¿
æ Þ,
®Ü®WÜ ã
æ Ÿº ±ÜâñÜÅ®áÜ g¯ÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü ÖæàWæ? ®Ý®Üá ñÜáí¸Ý ÊÜê¨Ü®œ ÝX¹qr¨àæ ®ª æ
ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ±Ü£°¿áíñÜá Ÿíhæ¿ÞX¨ÝªÙæ'' Gí¨ÜÃÜá. AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá)
ÖæàڨܮáÜ ; ""ÖÝWæÁáà BWÜáÊÜâ¨Üá & AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñݯbfԨܮª áÜ ° ÊÜÞvÜáñݤ®'æ '.
41. AÊÜÃÜá ""®Ü®æã°væ¿Þ, ®Ü®ÜWæãí¨Üá ±ÜâÃÝÊæ¿á®Üá° J¨ÜXÓÜá'' Gí¨ÜÃÜá.
AÊÜ®áÜ ÖæàڨܮáÜ ; ""¯ÊÜáXÃÜáÊÜ ±ÜâÃÝÊæÁáà®æí¨ÜÃæ ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÙÜ Ü PÝÆ
¯ÊÜáWæ, g®ÜÃæãvÜ®æ PæçÓÜ®æ°WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæà®Üã
ÊÜÞñÜ®ÝvÜÈPÝRW¨ Ü áÜ . (¯àËàWÜ) ¯Êæãv
¾ ¿æ á®Ü®áÜ ° ±Ü¨àæ ±Ü¨àæ ÓÜľ ÔÄ ÖÝWÜã
ÊÜááíhÝË®ÜÆãÉ CÃÜáÙÜÆãÉ AÊÜ®Ü ±ÝËñÜÅéÊÜ®Üá° g²ÔÄ''. 42. (ÊÜááí¨æ)
ÊÜáÆP…WÜÙÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ""K ÊÜá¿áìÊÜå…, AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá°
BÄÔPæãíwÃÜáÊÜ®Üá ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾®Üá° ¯ÊÜáìÆWæãÚÔÃÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠgWÜ£¤®Ü
ÓÜÊìÜ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ±æçQ ¯ÊÜᮾ áÜ ° B¿ááªPã æ íwÃÜáÊÜ®áÜ ''. 43. ""K ÊÜá¿áìÊÜå…,
¯àÊÜâ ¯Êæã¾væ¿á®Ü B¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜáñݤ AÊܯWæ ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜWÜáñܤÆã
58 BÈ CÊÜÞÅ®…
AÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ ¸ÝWÜáÊÜÊÃÜ Ü hæãñæ ÓæàÄ ¸ÝWÜáñÜÆ ¤ ã CÄ''. 44. (¨ÜãñÜÃàæ ,)
CÊæÇÝÉ ®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæ ©ÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ñÜÆá²ÓÜᣤÃÜáÊÜ WÜÜá±Ü¤
ÊÜÞ×£WÜÙáÜ . ¿ÞÃÜá ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±æäàÐÜPÃÜ ÝWܸàæ Pæí¨Üá ¯«ÜìÄÓÜÆá AÊÜÃáÜ
ñÜÊáÜ ¾ ÇæàS¯WÜÙ®Ü áÜ ° GÓæ¿áᣤ¨ªÜ ÊæàÙæ ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ hæãñæXÃÜÈÆÉ. ÖÝWæÁáà,
AÊÜÃáÜ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü gWÜÙÝvÜᣤ¨ÝªWÆ Ü ã ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ŸÚ CÃÜÈÆÉ.
45. ÊÜáÆP…WÜÙáÜ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ; ""K ÊÜá¿áìÊÜå…, AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ ñÜ®v °æ Àæ áí¨Ü
Jí¨Üá "ÊÜa®Ü 'Ü ¨Ü ÍÜá»ÜÊÝñæì ¯àvÜáñݤ®.æ AÊÜÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ "ÊÜáÔàÖ… DÓÝ CŸá°
ÊÜá¿áìÊÜå…' (ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ DÓÝ ÊÜáÔàÖ…) Gí¨ÝXÃÜáÊÜâ¨Üá. AÊÜÃáÜ
CÖÜÇã æ àPܨÆÜ ãÉ ±ÜÃÇ Ü ã
æ àPܨÆ
Ü ãÉ WèÃÜÊݯÌñÃÜ ÝXÃÜáÊÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠ(AÇÝÉÖ®Ü )Ü
B±Ü¤ÃÝXÃÜáÊÜÃÜá''. 46. ""AÊÜÃÜá ñæãqrÆÆãÉ, ÊÜê¨Ýœ±Ü¨ÜÆãÉ g®ÜÃæãvÜ®æ
ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ÓÜg®j ÃÜ ÝXÃÜáÊÜÃáÜ ''. 47. ""®Ü®ã
æ v
° ¿æ Þ, ¿ÞÊÜ
±ÜâÃÜáÐÜ®Ü㠮ܮܰ®Üá° ÓܳÎìÔÁáà CÆÉ©ÃÜáÊÝWÜ ®Ü®ÜWæ㟺 ±ÜâñÜÅ®Üá
g¯ÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÖæàWæ?'' Gí¨Üá BPæ (ÊÜá¿áìÊÜå…) PæàÚ¨ÜÃÜá. AÊÜ®Üá
ÖæàڨܮáÜ ; ""ÖÝWæÁáà BWÜáÊÜâ¨Üá, AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñݯbfԨܮª áÜ ° ÓÜêÑrÓáÜ ñݤ®.æ AÊÜ®áÜ
Jí¨Üá ¯«ÝìÃÜ PæçWæãívÜÃ,æ A¨ÜPRæ "BWÜá' Gí¨ÜÐàræ ÖæàÙÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠA¨Üá
BX ¹vÜáñܨ ¤ 'æ '. 48. (ÊÜáÆP…WÜÙáÜ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ;) ""AÊÜ®áÜ (AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) AÊÜÄWæ
WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠ¿ááQ¤¿á®Üá° ÖÝWÜã ñèÃÝñ… ÊÜáñÜᤠCíiàÇ…WÜÙÜ®Üá°
PÜÈÓÜáÊÜ®áÜ ''. 49. ""ÊÜáñÜᤠAÊÜ®áÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£ÁávæWæ ñÜ®°Ü
¨ÜãñÜ®ÝX ®æàËáÓÜáÊÜ®Üá''. (AÊÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜÃÜá;) ""®Ý®Üá ¯Êæã¾væ¿á®Ü
PÜvæÀáí¨Ü Jí¨Üá ±ÜâÃÝÊæÁãí©Wæ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí©ÃÜáÊæ®Üá. ®Ý¯¨æãà
¯ÊÜáWÝX ÊÜá~¡¯í¨Ü Jí¨Üá ±ÜQÒ¿á ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ¯ËáìÓÜáÊæ®Üá ÊÜáñÜá¤
A¨ÜÃã æ ÙÜWæ F¨ÜáÊæ®áÜ . A¨Üá AÇÝÉÖ®Ü Ü A±ÜO ³ À
æ áí¨Ü (iàÊÜíñÜ) ±ÜQ¿ Ò ÞX
¹vÜáÊÜâ¨Üá. ÖÝWæÁáà ®Ý®Üá, AÇÝÉÖ®Ü Ü B¨æàÍÝ®ÜáÓÝÃÜ ÖÜáoár PÜáÃÜávÜ®®Ü áÜ °
ÖÝWÜã PÜáÐÜrÃæãàX¿á®Üá° WÜá|±ÜwÓÜáÊæ®Üá ÊÜáñÜᤠÊÜáêñܮܮÜá°
BÈ CÊÜÞÅ®… 59

iàÊÜíñÜWã æ ÚÓÜáÊæ®áÜ . ¯àÊÜâ H®Ü®áÜ ° £®Üᣰ à¤ Ä ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æWÙÜ È Ü É H®Ü®áÜ °


ÓÜíWÜÅ×ÔvÜᣤàÄ GíŸá¨Ü®áÜ ° ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ £ÚÓÜáÊæ®áÜ . ¯àÊÜâ ®ÜíŸáÊÜÊÃÜ ÝX¨Üê æ
C¨ÜÃÜÈÉ ¯ÊÜáWæ ±ÜâÃÝÊæ C¨æ''. 50. ""®Ý®Üá ®Ü®Ü° ÊÜááí©ÃÜáÊÜ ñèÃÝñ…®Ü
»ÝWÜ樆 áÜ ° ÓÜÊáÜ ¦ìÓÜáÊÜ樆 ÝX¨æઠ®æ ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ¯Ñ¨Üœ WæãÚÓÜÇÝX¨Üª
PæÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ÓÜÊáÜ ñ¾ WÜ ã æ ÚÓÜÈPÝRX Ÿí©ÃÜáñæठ®æ. ®Ý®Üá
¯ÊÜá¾ ŸÚWæ ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü ±ÜâÃÝÊæ¿á®Üá° ñÜí©ÃÜáñæ¤à®æ.
(B¨Üá¨ÜÄí¨Ü) ¯àÊÜâ AÇÝÉÖ¯Ü Wæ AíiÄ ÊÜáñÜᤠ®Ü®°Ü B¨æàÍÜ ±ÝÈÔÄ''. 51.
""SíwñÜÊÝX¿á㠮ܮã æ v
° ¿
æ á®Üã ¯Êæãv ¾ ¿ æ á®Üã AÇÝÉÖ®Ü àæ . ¯àÊÜâ AÊÜ®®Ü à°æ
BÃݘÔÄ. A¨ÜáÊæà ÓܮݾWìÜ ÊÝX¨æ''.
52. (CÐÝrX¿áã) AÊÜÃÜ PÜvÀ æ áí¨Ü ˜PÝRÃÊ Ü àæ PÜívÝWÜ DÓÝ, ""¿ÞĨݪÃ,æ
AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ®Ü®°Ü ÓÜÖÝ¿áPÜÃáÜ ?'' Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃáÜ . (AÊÜÃ)Ü ¯ÐÜu
A®Üá¿ÞÀáWÜÙáÜ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ; ""®ÝÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÓÜÖÝ¿áPÜÃáÜ . ®ÝÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü È Ü É
®Üí¹Pæ CqrÃáÜ ÊæÊâÜ . ®ÝÊÜâ ÊÜááÔÉÊáÜ ÃÝX¨æઠÊæíŸá¨ÜPRæ ¯àÊÜâ ÓÝQÒ¿ÞXÄ'' 53.
""®ÜÊæã¾væ¿Þ, ¯à®Üá CÚÔPæãqrÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° (ÓÜñÜ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá°) ®ÝÊÜâ
®Üí¹¨æઠÊæ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ¨æàÊܨã Ü ñÜÃÜ A®Üá¿ÞÀáWÜÙÝX¨æઠÊæ. ¯à®Üá ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ °
(ÓÜñÂÜ ¨Ü ±ÜÃ)Ü ÓÝQÒWÙÜ ÝXÃÜáÊÜÊÃÜ Ü ÓÝÆÈÉ ÓæàÄÓÜá''. 54. AÊÜÃáÜ (ËÃæãà˜WÜÙáÜ ,
DÓÝÃÜ ÖÜñÂæ Wæ) Jí¨Üá Áãàg®æ¿á®Üá° ÃÜã²Ô¨ÜÃáÜ . Añܤ AÇÝÉÖ®Ü ã Ü Jí¨Üá
Áãàg®æ¿á®Üá° ÃÜã²Ô¨Ü®Üá. AÇÝÉÖÜ®æà AñÜáÂñܤÊÜá Áãàg®æ¿á®Üá°
ÃÜã²ÓÜáÊÜ樆 ÝX¨Ýª®.æ 55. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÖæàڨܮáÜ ; ""K DÓÝ, ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾
AÊܘ¿á®Üá° ±Üä|ìWæãÚÓÜȨæમæ ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾®Üá° ®Ü®æ°væWæ G£¤PæãÙÜÛȨæªà®æ
ÊÜáñÜᤠ˜PÝRÄWÜÚí¨Ü (AÊÜÃÜ QÃÜáPÜáÙÜWÜÚí¨Ü) ¯ÊÜá¾®Üá° ÊÜááPܤWæãÚÓÜȨæમæ.
AÆÉ¨æ ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü¨Ü ñÜ®PÜ Ü ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ A®Üá¿ÞÀáWÜÚWæ, ˜PÝRÄWÜÙ¨ æ áÜ ÃÜá
±ÝÅŸÆÂÊÜ®áÜ ° ¯àvÜȨæப .æ Pæã®æWæ ¯àÊæÆÃÉ ã Ü ®Ü®v °æ Wæ æ ÊÜáÃÜÚ ŸÃÜáËÄ. BWÜ,
¯àÊÜâ ¼®Ü°ñæ ñÝڨܪ GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ £àÊÜÞì®Ü
60 BÈ CÊÜÞÅ®…
ÊÜÞvÜȨæઠ®æ''. 56. ˜PÝRÄWÜÚWæ ®Ý®Üá CÖÜÇã æ àPÜ¨Æ Ü ãÉ ±ÜÃÜ ÇæãàPÜ¨Æ Ü ãÉ
»ÝÄà PÜt| ÎPæÒ ¯àvÜȨæઠ®æ & AÊÜÄWæ ÓÜÖÝ¿áPÜÃáÜ ¿ÞÃÜã ÔWÜÇÝÃÜÃáÜ .
57. ËÍÝÌÔWÜÙÝX¨Ü᪠ÓÜñÊ RÜ áÜ ìWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜáñÜȤ ÃÜáÊÜÊÄÜ Wæ AÊÜ®áÜ (AÇÝÉÖ®Ü áÜ )
AÊÜÃÜ ±Üä|ì ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®áÜ ° ¯àvÜáÊÜ®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ APÜÅËáWÜÙ®Ü áÜ ° ÊæáaÜáÊ c âÜ ©ÆÉ.
58. CÊæÇÝÉ ®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæ (¨ÜãñÜÄWæ) K© PæàÚÓÜᣤÃÜáÊÜ ©ÊÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá
ÖÝWÜã ¿ááQ¤ ñÜáí¹¨Ü ¸æãà«Ü®Wæ ÙÜ ÝXÊæ.
59. AÇÝÉÖ®Ü Ü ŸÚ, DÓÝÃÜ E¨ÝÖÜÃO Ü ¿
æ áá B¨ÜÊåÜ …ÃÜí£¨æ. AÊÜ®áÜ AÊÜÃ®Ü áÜ °
ÊÜá~¡¯í¨Ü ÓÜêÑrԨܮª áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃã æ vÜ®æ ""BWÜá'' Gí¨ÜÐàræ Öæàڨܮª áÜ , AÊÜÃáÜ
BX ¹qr¨ÃªÜ áÜ .* 60. C¨Üá (PÜáÃ…B®…) ¯Êæãv ¾ ¿ æ á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü Ÿí©ÃÜáÊÜ
ÓÜñÂÜ . ¯àÊÜâ D PÜáÄñÜá ÓÜíÍÜÀáÓÜáÊÜÊÃÜ Ü ÓÝÈWæ ÓæàÃܸàæ w. 61. ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ
ÓÜñÂÜ ÊÜâ Ÿí¨Üá ¹or ŸÚPÜ D PÜáÄñÜá ¯Êæãv ¾ ®Ü æ gWÜÙÝvÜáÊÜÊÃÜ ã æ vÜ®æ ÖæàÚÄ;
""Ÿ¯°, ®ÝÊÜâ ®ÜÊáÜ ¾ ±ÜâñÜÅÃ®Ü ã Ü ° ¯ÊÜá¾ ±ÜâñÜÅÃ®Ü ãÜ ,° ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®ã Ü ,° ¯ÊÜá¾
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®ã Ü ° PÜÃÁ
æ ãà| ÊÜáñÜᤠÓÜñÌ @Ü ®ÝÊÜä ¯àÊÜä ÓæàÄ & ÓÜáÙÜáWÛ ÝÃÜÃÜ
ÊæáàÇæ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÍݱÜËÃÜÈ & Gí¨Üá ÊæãÃæÀávæãà|''. 62. CÊæÇÝÉ ®æçg
ÊÜêñݤíñÜWÙÜ ÝXÊæ. AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖæãÃÜñáÜ ±ÜähÝÖÜìÃÜá ¸æàÃÝÃÜã CÆÉ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ
SíwñÜ AñÜÂíñÜ ±ÜÅŸÆ®Üã ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BX¨Ýª®.æ 63. CÐÝrX¿áã AÊÜÃáÜ
(ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ )° PÜvWæ ~ Ü ÓÜáñݤÃíæ ¨Ý¨ÜÃæ (AÊÜÄWæ £Ú©ÃÜÈ) AÇÝÉÖ®Ü áÜ Wæãí¨ÜÆ
ÖÜŸáºÊÊ Ü ÃÜ ®Ü áÜ ° aæ®Ý°X ŸÆÉ®áÜ . 64. ""WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ àæ , ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ®ÜváÜ Êæ
ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝXÃÜáÊÜ AíÍܨævæWæ Ÿ¯°Ä. ®ÝÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃÝÃÜ®Üã°
±ÜäiÓÜ©Ãæãà| ÊÜáñÜᤠ¿ÞÃÜ®Üã° AÊÜ®Ü hæãñæ ±ÝÆáWæãÚÓÜ©Ãæãà|.
ÖÝWæÁáà ®ÜÊÜá¾ÈÉ ¿ÞÃÜã AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¿ÞÃÜ®Üã°
¨æàÊÜÃáÜ WÜÙÝXÓܸÝÃܨáÜ '' Gí¨Üá ÖæàÚÄ. CÐÝrX¿áã AÊÜÃáÜ ÖÜsÊ Ü Þ
Ü ÄñÜ®Ê Ü ®Ü àæ °
ñæãàĨÜÃæ, ""¯àÊÜâ ÓÝQÒWÜÙÝXÄ, ®ÝÊÜíñÜá SíwñÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÝXÃÜáÊæÊÜâ
(AÇÝÉÖܯWæ ÍÜÃÜOÝXÃÜáÊæÊÜâ)'' Gí¨Üá NãàÑÔÄ. 65. (ÊÜáñÜᤠÖæàÚÄ:)
BÈ CÊÜÞÅ®… 61

""WÜÅí¥Ü¨ÜÊÜÃæà, ¯àÊæàPæ ®ÜÊæã¾vÜ®æ C¸ÝÅ×àÊÜå…ÃÜ PÜáÄñÜá gWÜÙÝvÜᣤàÄ?


ñèÃÝñ… ÊÜáñÜᤠCíiàÇ…WÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜ A®ÜíñÜÃÜÊÜÐærà CÚÓÜÇÝXñÜá¤. ¯àÊÜâ
BÇæãàbÓÜáÊÜâ©ÆÉÊàæ ?'' 66. ""¯ÊÜáWæ AƳÓÆ ÌÜ ³ £Ú©ÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÆ Ü íÉ ñÜá
¯àÊÜâ ÓÝPÜÐÜár gWÜÙÝw¨ÝªÀáñÜá. (C©àWÜ) ¯ÊÜáWæ H®æà®Üã £Ú©ÆɨÜ
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯àÊÜâ gWÜÙÝvÜáÊÜâ¨æàPæ? ŸÆÉÊÜ®Üá AÇÝÉÖÜ®Üá ÊÜÞñÜÅ, ¯àÊÜâ
ŸÆÉÊÃÜ Æ Ü .É 67. C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá ¿áÖÜã©¿ÞWÜÈ PæùÓ®¤Ü ÝWÜÈ BXÃÜÈÆÉ. AÊÜÃáÜ
¯ÐÝuÊÜíñÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÝX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá SíwñÜ ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÃÝXÃÜÈÆÉ.
68. g®ÜÃÜ ±æçQ C¸ÝÅ×àÊÜáÃæãí©Wæ ¯gÊÝ¨Ü ®ÜíqÃÜáÊÜâ¨Üá, AÊÜÃÜ®Üá°
A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜÊÄÜ Wæ & (Aí¨ÜÃ)æ D ¨æàÊܨã Ü ñÜÄWæ ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÔWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ.
AÇÝÉÖ®Ü àæ ËÍÝÌÔWÜÙÜ ±æäàÐÜP®Ü ÝX¨Ýª®.æ 69. WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ ÈÜ ®É Ü Jí¨Üá ±ÜíWÜvÊ Ü âÜ ,
ÖæàWݨÜÃã Ü ¯ÊÜᮾ áÜ ° ¨ÝÄ ñܲӳ ÆÜ á ÖÜíŸÈÓÜᣤ¨.æ ¯gÊÝX AÊÜÃáÜ ÓÜñÌ @Ü ñÜÊáÜ ®¾ àæ °
¨ÝÄWæwÓÜᣤ¨ÝªÃÐ Ü àæ .r B¨ÜÃæ AÊÜÄWæ A¨ÜÃÜ AÄËÆÉ. 70. WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ àæ , AÇÝÉÖ®Ü Ü
ÊÜa®Ü WÜ Ú
Ü Wæ (AÊÜâ ÓÜñÂÜ ÊæíŸá¨ÜP)Ræ ¯àÊæà ÓÝQÒWÙÜ ÝXÃÜáÊÝWÜ ¯àÊæàPæ AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ °
˜PÜÄR ÓÜᣤÃáÜ ËÄ? 71. WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ àæ , ¯àÊÜâ £Ú¨ÜÊÃÜ ÝXÃÜáñݤ ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° AÓÜñÂÜ ¨Ü
hæãñæWàæ Pæ ¸æÃÓæ áÜ £¤àÄ? ÊÜáñÜᤠÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ¯àÊæàPæ ŸbcváÜ £¤àÄ?
72. WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ È
Ü ®É Ü Jí¨Üá WÜáí²®ÜÊÃÜ áÜ ""¯àÊÜâ ÖÜWÈ Ü ®Ü Êæã¨ÜÆ »ÝWÜ¨È Ü É
(ÊÜááíhÝ®æ), ÓÜñÜÂËÍÝÌÔWÜÚWæ CÚÔ PæãvÜÇÝXÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÍܨÜÈÉ ®Üí¹Pæ
±ÜÅPqÜ ÔÄ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ Pæã®æ¿á »ÝWÜ¨È Ü É (ÓÜíhæ) A¨Ü®áÜ ° ˜PÜÄR ÔÄ. C¨ÜÄí¨Ü
AÊÜÃáÜ (ñÜÊáÜ ¾ «ÜÊáÜ ìÊÜ®áÜ )° ñæãÃæ¿áŸÖÜá¨Üá'' G®Üáñ° ݤÃ.æ 73. ""¯ÊÜá¾ «ÜÊáÜ ì¨Ü
A®Üá¿ÞÀáWÜÙÜ ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¿ÞÃÜ®Üã° ®Üퟸæàw'' (Gí¨Üá AÊÜÃÜá
ÖæàÙÜáñݤÃæ). ¯àÊÜâ ÖæàÚÄ; ""AÇÝÉÖÜ®Üá ñæãàÄst ÊÜÞWÜìÊæà SbñÜ
ÓܮݾWìÜ ÊÝX¨æ. A¨Ü®áÜ ° AÊÜ®áÜ (×í¨æãÊæá)¾ ¯ÊÜáWæ ¯àw¨Üíñæ ¸æàÃæ㟺ÄWÜã
¯àvÜŸÆÉ®Üá. A¥ÜÊÝ ¯Êæã¾væ¿á®Ü ŸÚ AÊÜÃÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ
ÓÝQÒ¿ÞXÓÜŸÆÉ®áÜ ''. ÖæàÚÄ; A®ÜáWÜÅÖÊ Ü âÜ SíwñÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü Pæç¿áÈɨ.æ AÊÜ®áÜ
62 BÈ CÊÜÞÅ®…
A¨Ü®Üá° ñݯbfÔ¨ÜÊÜÄWæ ¨Ü¿á±ÝÈÓÜáñݤ®æ. AÇÝÉÖÜ®Üá ñÜáí¸Ý ËÍÝÆ®Üã
hÝn¯¿áã BX¨Ýª®æ''. 74. AÊÜ®Üá ñݯbfÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ñܮܰ A®ÜáWÜÅÖÜPÝRX
ËÍæàÐÜÊÝX B¿ááªPã æ ÙÜáñÛ Ý¤®.æ AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá »ÝÄà »ÜÊÂÜ A®ÜáWÜÅ׿ÞX¨Ýª®.æ
75. ¯àÊÜâ ®Üí¹Pæ Coár ÃÝÎWÜorÇæ ÓÜí±Üñܤ®Üá° ÊÜÍÜPæãR²³Ô¨ÜÃæ A¨Ü®Üá°
(ÓÜáÃÜQñÒ Ê
Ü ÝX) ¯ÊÜáWæ ÊÜáÃÜÚÓÜáÊÜÊÃÜ ã Ü WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ ÈÜ ¨É ݪÃ.æ ÖÝWæÁáà, ¯àÊÜâ
®Üí¹Pæ Coár PæàÊÜÆ Jí¨Üá b®Ü¨ ° Ü ®Ý|ÂÊÜ®áÜ ° ÊÜÍPÜ ã æ ²R Ô³ ¨ÜÃ,æ ¯àÊÜâ ÓÜññÜ Ê
Ü ÝX
¸æ®áÜ ° ×w¿á©¨Üê ,æ A¨Ü®áÜ ° ¯ÊÜáWæ ÊÜáÃÜÚÓÜ¨Ê Ü ÃÜ ãÜ AÊÜÃÈ Ü ¨ É ÝªÃ.æ C¨æàPæí¨ÜÃæ
AÊÜÃáÜ ""EËá¾àWÜÚWæ (A®Ü ÓÜÊáÜ á¨Ý¿á¨ÜÊÄÜ Wæ) ®ÜÊáÜ ¾ ËÃÜá¨Üœ ¿ÞÊÜ ÖÜPã Ü R
CÆÉ'' G®ÜáÊ ° Ê
Ü ÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ ¯gÊÝX AÊÜÃáÜ (ÓÜñÂÜ ÊÜâ) ñÜÊáÜ Wæ £Ú©¨Üê ã Ü AÇÝÉÖ®Ü Ü
PÜáÄñÜá ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÙÜᣤ¨ÝªÃ.æ 76. ÊÝÓÜÊ ¤ ¨
Ü ÈÜ ,É ñÝ®Üá Pæãor ÊÜÞñÜ®áÜ ° ±ÝÈÓÜáñݤ
»Ü¿á»ÜQÁ ¤ ãí©Wæ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ «ÜÊáÜ ì¯ÐÜÃu ®Ü àæ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ ²Åà£ÓÜáñݤ®.æ
77. ñÝÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü hæãñæ ÊÜÞwPæãívÜ PÜÃÝÃÜáWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã ñÜÊÜá¾
±ÜÅ£hænWÜÙÜ®Üá° ÓÜ|¡ ¸æÇæWæ ÊÜÞÄ ¹vÜáÊÜÊÜÄWæ ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ ¿ÞÊÜ ±ÝÆã
ÔWܨáÜ . ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃÜ hæãñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜÇÝÃÜ®áÜ , AÊÜÃ®Ü áÜ °
®æãàvÜÇÝÃÜ®áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃ®Ü áÜ ° ÍÜá©œàPÜÄÓÜÇÝÃÜ®áÜ . AÊÜÄWæ ¿ÞñÜ®ÝÊÜá¿á
ÎPæÒ PÝ©¨æ. 78. AÊÜÃÜ ±æÂQ Jí¨Üá WÜáí²®ÜÊÃÜ áÜ (WÜÅí¥Ü樆 ã æ à° ¨ÜáÊÝWÜ, ñÝÊÜâ
K¨ÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Üá) WÜÅí¥Ü¨Ü »ÝWÜÊíæ ¨Üá ¯ÊÜᮾ áÜ ° ®Üí¹ÓÜÈPÝRX ñÜÊáÜ ¾ ®ÝÈWæ¿á®Üá°
£ÃÜáaÜáñݤÃæ. ¯gÊÝX A¨Üá WÜÅí¥Ü¨Ü »ÝWÜÊÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨Üá AÇÝÉÖÜ®Ü
PÜvÀæ áí¨Ü Ÿí¨Üá¨æí¨Üá AÊÜÃáÜ ÖæàÙÜáñݤÃ.æ ¯gÊÝX A¨Üá AÇÝÉÖ®Ü Ü PÜvÀ æ áí¨Ü
Ÿí©ÃÜáÊÜâ©ÆÉ. AÊÜÃÜá (ÓÜñÜÂÊÜ®Üá°) £Ú©ÃÜáñݤ, AÇÝÉÖÜ®Ü PÜáÄñÜá ÓÜáÙÜáÛ
ÖæàÙÜáñݤÃ.æ 79. AÇÝÉÖ¯Ü í¨Ü WÜÅí¥Ü樆 áÜ ,° A˜PÝÃÜ樆 áÜ ° ÊÜáñÜᤠ¨ÜãñÜÓݧ®Ê Ü ®Ü áÜ °
±Üvæ©ÃÜáÊÜ ¿ÞÊÜ ÊÜá®ÜáÐÜ®Üã g®ÜÃæãvÜ®æ ""¯àÊÜâ AÇÝÉÖܮܮÜá° ¹oár ®Ü®Ü°
¨ÝÓÜÃÝXÄ'' Gí¨Üá SíwñÜ ÖæàÙÜÇÝÃÜ®Üá. AÊÜ®ÜíñÜá ""©ÊÜ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá°
(CñÜÃÄÜ Wæ) PÜÈÓÜᣤÃáÜ ÊÜ ÊÜáñÜᤠÓÜñÌ @Ü A¨Ü®áÜ ° K¨ÜᣤÃáÜ ÊÜ ¯àÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ ¯ÐÝuÊíÜ ñÜ
BÈ CÊÜÞÅ®… 63

¨ÝÓÜÃÝXÄ'' Gí¨æà ÖæàÙÜáÊÜ®Üá. 80. ¯àÊÜâ ÊÜáÆP…WÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã


±ÜÅÊÝ©WÜÙÜ®Üá° ¨æàÊÜÃÜáWÜÙÝXÔPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üã AÊÜ®Üá SíwñÜ ¯ÊÜáWæ
B¨æàÎÓÜÇÝÃÜ®áÜ . AÊÜ®àæ ®Üá, ¯àÊÜâ ÊÜááÔÉÊáÜ ÃÝ¨Ü (AÇÝÉÖ¯Ü Wæ ÍÜÃO Ü Ý¨Ü) ŸÚPÜ
¯ÊÜáWæ ˜PÝRÃÊ Ü ®Ü áÜ ° B¨æàÎÓÜáÊÜ®àæ ?
81. ""®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ WÜÅí¥Ü ÖÝWÜã ¿ááQ¤¿á®Üá° ¯àwÃÜáÊæ®áÜ . ñÜÃáÜ ÊÝ¿á
¯ÊÜá¾ ŸÚ CÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° (ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ )° ÓÜÊáÜ ¦ìÓÜáÊÜ ¨æàÊܨãÜ ñÜÃáÜ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ
Ÿí¨ÝWÜ ¯àÊÜâ SbñÜÊÝX AÊÜÃÜÈÉ ËÍÝÌÓÜËÄÓܸæàPÜá ÖÝWÜã AÊÜÄWæ
®æÃÜÊÝWܸæàPÜá'' Gí¨Üá AÇÝÉÖÜ®Üá ±ÜÅÊÝ©WÜÚí¨Ü PÜÃÝÃÜ®Üá° ±Üv橨ܪ®Üá.
""¯àÊæà®Üá PÜÃÝÃÜ®Üá° J²³PæãíwÃÝ? ÊÜáñÜᤠD PÜáÄñÜá ®Ü®Ü° ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜ®Üá°
(¸Ý«ÜÂñæ¿ÞX) ÔÌàPÜÄÔ©ÃÝ?'' Gí¨Üá AÊÜ®áÜ PæàڨܮáÜ . ""®ÝÊÜâ PÜÃÝÃÜ®áÜ °
J²³ PæãívæÊâÜ '' Gí¨Üá AÊÜÃáÜ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . AÊÜ®áÜ , ""¯àÊÜâ ÓÝQÒWÙÜ ÝXÄ. ¯ÊÜá¾
hæãñæ ®Ý®Üã ÓÝQÒ¿ÞXÃÜáñæத 'æ ' Gí¨Ü®áÜ . 82. CÐÝr¨Ü ŸÚPÜ, (ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ )°
PÜvæWÜ~Ô¨ÜÊÜÃæà ¯gÊÝ¨Ü AË«æà¿áÃÜá. 83. BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ ÖÝWÜã
»ÜãËá¿áÈÉÃáÜ ÊÜ GÆÉÊä Ü ñÜËá¾aÀ fæ áí¨ÜÆã, A¯ÊÝ¿áìÊÝX¿áã AÊܯWæ
(AÇÝÉÖ¯Ü Wæ) ÍÜÃO Ü ÝX ¹qrÃáÜ ÊÝWÜ ÊÜáñÜᤠAí£ÊÜáÊÝX GÆÉÃã Ü AÊÜ®v æ Wæ àæ
ÊÜáÃÜÙ¸Ü àæ PÝXÃÜáÊÝWÜ, AÊÜÃàæ ®Üá AÇÝÉÖ®Ü Ü «ÜÊáÜ ì¨Ü Ÿ¨ÜÆá ¸æàÃæà®Ü®Ý°¨ÃÜ ã Ü
ÖÜávÜáPÜᣤ¨ÝªÃÁ æ áà? 84. ÖæàÚÄ; ""®ÝÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü È Ü É ÖÝWÜã ®ÜÊáÜ Wæ H®Ü®áÜ °
CÚÔPæãvÜÇÝX¨æÁãà A¨ÜÃÈ Ü É ÖÝWÜã C¸ÝÅ×àÊÜå…, CÓݾDÇ…, CÓ…ÖÝP…,
¿áA…PÜ㸅 ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÚWæ H®Ü®áÜ ° CÚÔPæãvÜÇÝXñæãठA¨ÜÃÈ Ü É
ÖÝWÜã ÊÜáãÓÝ, DÓÝ ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ ±ÜÅÊÝ©WÜÚWæ AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Üá H®Ü®Üá°
¨Ü¿á±ÝÈԨܪ®æãà A¨ÜÃÜÈÉ ËÍÝÌÓÜËÄÔÃÜáÊæÊÜâ. ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ±æÂQ ¿ÞÃÜ
ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ ñÝÃÜñÜÊÜá ñæãàÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÝÊÜâ AÊܯWæ (AÇÝÉÖܯWæ)
ÊÜááÔÉÊÜáÃÝXÃÜáÊæÊÜâ (ÍÜÃÜOÝXÃÜáÊæÊÜâ)''. 85. ¿ÞÃݨÜÃÜã CÓÝÉÊÜå…®Ü
(ÓÜí±Üä|ìÊÝX AÇÝÉÖܯWæ ÍÜÃÜOÝWÜáÊÜâ¨ÜÃÜ) ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃÝÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã
64 BÈ CÊÜÞÅ®…
«ÜÊÜáìÊÜ®Üá° Ÿ¿áÔ¨ÜÃæ A¨Üá AÊܯí¨Ü SíwñÜ ÔÌàPÜêñÜÊÝWܨÜá ÊÜáñÜá¤
±ÜÃÇ Ü ã æ àPÜ¨È Ü É AÊÜ®áÜ GÆÉ樆 ã Ü ° PÜÙ¨
æ áÜ PæãívÜÊÃÜ Ü ÓÝÆÈÉÃáÜ ÊÜ®áÜ . 86. JÊæá¾
ËÍÝÌÔWÜÙÝ¨Ü ŸÚPÜ ÖÝWÜã ¨æàÊܨÜãñÜÃÜá ÓÜñÜÂÊÜíñÜÃæí¨Üã ñÜÊÜá¾ ŸÚWæ ÓܳÐÜr
±ÜâÃÝÊæWÙÜ áÜ Ÿí©ÊæÁáí¨Üã ÓÝPÜéÒ ÖæàÚ¨Ü ŸÚPÜ ÊÜáñæ¤ ˜PÝRÄWÜÙÝWÜáÊÜÊÄÜ Wæ
AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÓܮݾWìÜ ñæãàÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü HPæ? AÇÝÉÖ®Ü áÜ APÜÅËáWÜÚWæ ÓܮݾWìÜ
ñæãàÃÜáÊÜâ©ÆÉ. 87. Aí¥ÜÊÃÜ Ü ÊæáàÇæ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖÝWÜã ÊÜáÆP…WÜÙÜ ÊÜáñÜᤠÓÜPÆ Ü
ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ÍݱÜ˨æ. C¨ÜáÊæà AÊÜÄXÃÜáÊÜ ±ÜÅ£¶ÜÆ. 88. AÊÜÃÜá ÓܨÝPÝÆ
A¨ÜÃÇ Ü àÉæ (®ÜÃPÜ ¨Ü ÇÜ àæ )É CÃÜáÊÜÃáÜ . AÊÜÃÜ ÎPæ¿Ò á®Üá° QíbñÜ㤠PÜwñÜWã
æ ÚÓÜÇÝWܨáÜ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ PÝÇÝÊÜPÝÍÜÊä Ü ÔWܨáÜ .
89. B¨ÜÃ,æ B ŸÚPÜ ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±Üoár ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÓÜá«ÝÄÔPæãívÜÊÃÜ Ü ±ÝÈWæ
AÇÝÉÖ®Ü áÜ PÜÊ Ò ÞÜ ÎàÆ®Ü㠨ܿÞÙÜáÊÜä BXÃÜáÊÜ®áÜ . 90. ËÍÝÌÔWÜÙÝ¨Ü ŸÚPÜ
˜PÝRÄWÜÙݨÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠñÜÊÜá¾ ˜PÝRÃÜ¨Ü «æãàÃÜOæ¿áÇæÉà ÊÜáá®Ü°væ¨ÜÊÜÃÜ
±ÜÍÝcñݤ±ÜÊÜâ SíwñÜ ÔÌàPÜêñÜÊÝWܨÜá. AÊÜÃæà ¯gÊÝX ¨ÝÄWæorÊÜÃÜá. 91.
˜PÝRÄWÜÙݨÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã ˜PÝRÄWÜÙÝXÁáà ÊÜáêñÜÃݨÜÊÜÃÜÈÉ ¿ÞÃݨÜÃÜã
ÓÜí±Üä|ì »ÜãËá¿áÐÜár ŸíWÝÃÜ樆 áÜ ° ±ÜÄÖÝÃÜÊÝX ¯àvÜŸ¿áÔ¨ÜÃã Ü A¨Ü®áÜ °
Bñܯí¨Ü SíwñÜ ÔÌàPÜÄÓÜÇÝWܨÜá. AÊÜÃæà PÜsæãàÃÜ ÎPæÒWæ ±ÝñÜÅÃÝWÜáÊÜÊÜÃÜá
ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ ¿ÞÃÜã ÓÜÖÝ¿áPÜÄÃÜÇÝÃÜÃáÜ .
92. ¯àÊÜâ ¯ÊÜáWæ ²Å¿áÊÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° (AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ) SaÜáì
ÊÜÞvÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ¯ÊÜáWæ ÍæÅàÐÜuñæ ±ÝűܤÊÝWܨÜá. ¯àÊÜâ SaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜ
±ÜÅ£Áãí¨Üá ÊÜÓÜá¤Ë®Ü PÜáÄñÜá AÇÝÉÖÜ®Üá AÄ£ÃÜáñݤ®æ. 93. CÓÝÅDÆÃÜ
ÓÜíñÜ£WÜÙÜ ±ÝÈWæ (AÊÜÄí¨Üá ¯Ñ¨ÜªÊæ®Üá°£¤ÃÜáÊÜ) GÆÉ »æãàg®ÜWÜÙÜã
ÓÜÊáÜ ñ¾ ÊÜ ÝX¨ÜáÊ ª âÜ & ñèÃÝñ… WÜÅí¥Ü¨Ü BWÜÊáÜ ®ÜPRæ ÊÜáá®Ü° CÓÝÅDÆÃÜá (±ÜÅÊÝ©
¿áA…PÜãŸÃÜá, A®ÝÃæãàWÜ嬆 PÝÃÜ|) ÓÜñÌ @Ü ñÜÊáÜ ¾ ÊæáàÇæ ¯Ðæà˜ÔPæãívÜÊâÜ WÜÙÜ
ÖæãÃÜñáÜ . ""¯àÊÜâ ÓÜñÂÜ ÊÜíñÜÃÝX¨Üê æ ñèÃÝñÜ®áÜ ° ñÜí¨Üá A¨Ü®áÜ ° K© ñæãàÄÔÄ''
BÈ CÊÜÞÅ®… 65

Gí¨Üá (AÊÜÃæãvÜ®æ) ÖæàÚÄ. 94. CÐÝr¨Ü ŸÚPÜÊÜä AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáàÇæ


ÓÜáÙÝÛÃã æ à±Ü ÖæãÄÓÜáÊÜÊÃÜ àæ APÜÅËáWÜÙÝX¨ÝªÃ.æ
95. ÖæàÚÄ; ""AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÓÜñÂÜ ÊÜ®àæ ° ÖæàÚÃÜáÊÜ®áÜ . HPܯÐÜÃu ÝX¨Üª C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜ
ÊÜáñÜÊÜ®æ°à A®ÜáÓÜÄÔÄ. AÊÜÃÜá ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÃÝXÃÜÈÆ''É. 96.
ÊÜÞ®ÜÊÜÄWÝX (ÓÝÊÜáã×PÜ BÃÝ«Ü®æWæí¨Üá) ¯WÜ©¿Þ¨Ü ±ÜÅ¥ÜÊÜá »ÜÊÜ®ÜÊÜâ,
ÓÜÊáÜ ê©œ ñÜáí¹¨Ü ÊÜáPÜ@R ¨ÜȨ
É æ ÊÜáñÜᤠA¨Üá ÇæãàPÜPÇ Ræ ÝÉ ÊÜÞWÜì¨ÜÎì¿ÞX¨æ.
97. A¨ÜÃÜÈÉ ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü ¨ÜêÐÝríñÜWÜÚÊæ. C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜ Óݧ®Ü˨æ. A¨ÜÃæãÙÜWæ
±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÊÜ®Üá ÓÜáÃÜQÒñܮݨܮÜá. AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáaÜácWæWÝX D »ÜÊÜ®Ü¨Ü ÖÜh…j
(¿ÞñæÅ) ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, (CÈÉW)æ ±ÜÅ¿Þ~ÓÜŸÆÉ g®ÜÃÜ PÜñìÜ ÊÜÂÊÝX¨æ. C¨Ü®áÜ °
˜PÜÄR ÓÜáÊÜ樆 áÜ (£Ú©ÃÜÈ) & SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÓÜÊìÜ ÇæãàPÜWÚ Ü í¨Ü
¯Ãܱàæ PÜ®Ò ÝX¨Ýª®.æ 98. ÖæàÚÄ; ""WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ àæ , ¯àÊæàPæ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ °
£ÃÜÓÜRÄÓÜᣤàÄ? AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜã ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ GÆÉÊÜ®Üã°
ŸÆÉ樆 ÝX¨Ýª®'æ '.99. ÖæàÚÄ; ""WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ àæ , ËÍÝÌÔWÜÙ®Ü áÜ ° ¯àÊæàPæ AÇÝÉÖ®Ü Ü
ÊÜÞWÜì©í¨Ü ñÜvæ¿áᣤàÄ? (AÊÜÃÜá ÓܮݾWÜì¨ÜÈɨݪÃæíŸá¨ÜPæR) ¯àÊæà
ÓÝQÒWÜÙÝX¨ÜªÃÜã ¯àÊÜâ ÊÜPÜÅñæ¿á®Üá° ÖÜávÜáPÜᣤàÄ. ¯ÊÜá¾ PÜêñÜÂWÜÙÜ ŸWæY
AÇÝÉÖ®Ü àæ ®Üã Agn®ÝXÆÉ''.
100. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯àÊÜâ WÜÅí¥Ü ¯àvÜÇÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜ ¿ÞÊÜ ±ÜíWÜvÜÊÜ®Üá°
A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÃÜã AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ËÍÝÌÓÜ¨Ü ŸÚPÜ ÊÜáñæ¤ ˜PÝRÄWÜÙÝX
ÊÜÞ±ÜìwÓÜáÊÜÃÜá. 101. ¯ÊÜáWæ AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° K©
PæàÚÓÜÇÝWÜᣤÃáÜ ÊÝWÜ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü Ü ¨ÜãñÜ®áÜ ¯ÊÜá¾ ®ÜváÜ Êæ CÃÜáÊÝWÜ ¯àÊÜâ
ÖæàWæ ñÝ®æà ˜PÝRÄWÜÙÝWÜŸÈÉÄ? Ô§ÃÜÊÝX AÇÝÉÖܮܮÜá° AÊÜÆí¹Ô¨ÝñܯWæ
ÓܮݾWìÜ ¨ÜÍìÜ ®Ü ±ÝűÊ
¤Ü ÝWÜáñܨ¤ .æ 102. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , Aíg¸æàPÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ
AÇÝÉÖ¯Ü Wæ AíiÄ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ÊÜááÔÉÊáÜ ÃÜƨ É Ü Ô§£¿áÈÉ ÊÜáêñÜÃÝWܸÝÃܨáÜ .
103. ¯àÊæÇÝÉ hæãñæ¿ÞX AÇÝÉÖ®Ü Ü ±ÝÍÜ樆 áÜ ° »Ü¨ÅÜ ÊÝX ×wÀáÄ ÖÝWÜã
66 BÈ CÊÜÞÅ®…
¯àÊÜâ ¼®Üð ÝWܸàæ w. ¯ÊÜá¾ ÊæáàÈÃÜáÊÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü A®ÜáWÜÅÖWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜľ ÔÄ. ¯àÊÜâ
±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ÍÜñáÜ ÅWÙÜ ÝX¨ÝªWÜ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ ®Ü áÜ ° ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ²Åà£Àáí¨Ü
¸æÓ¨ æ ®Ü áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖ© Ü í¨Ü ¯àÊÜâ ÓÜÖãæ à¨ÜÃÃÜ Ý©Ä. ÖÝWæÁáà ¯àÊÜâ
Jí¨Üá AX°PáÜ ívÜ¨Ü Aíb®ÜÈ© É Äª . AÊÜ®áÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° A¨ÜÄí¨Ü ÃÜQÔÒ ¨Ü®áÜ . ¯àÊÜâ
ÓܮݾWìÜ ÊÜ®áÜ ° ±Üv¿ æ á¸æàPæí¨Üá D Ä࣠AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ ñÜ®°Ü ¨ÜêÐÝríñÜWÙÜ ®Ü áÜ °
ËÊÜÄÓÜáñݤ®.æ
104. ¯Êæã¾ÙÜWæ, (g®ÜÃÜ®Üá°) JÚ£®ævæWæ BÊÜáí£ÅÓÜᣤÃÜáÊÜ, ÓÜñÝR¿áìÊÜ®Üá°
B¨æàÎÓÜᣤÃáÜ ÊÜ ÊÜáñÜᤠ¨ÜáÐÜr PÜêñÜÂWÜÚí¨Ü ñÜv¿ æ áᣤÃáÜ ÊÜ WÜáí±æäí¨Üá ÓܨÝ
CÃܸæàPÜá. AÊÜÃæà ËgÀáWÜÙÝWÜáÊÜÃÜá. 105. ñÜÊÜá¾ ŸÚWæ ŸÖÜÙÜ ÓܳÐÜrÊݨÜ
ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®ÜÊÜâ Ÿí¨Ü ŸÚPÜ ËíWÜwñÜÃÝ¨Ü ÖÝWÜã ±ÜÃÜÓܳÃÜ ¼®Ü°ñæ ñÝÚ¨Ü
g®ÜÃÜíñæ ¯àÊÝWܸæàw. AÊÜÄWÝX »ÝÄà NãàÃÜ ÎPæÒ PÝ©¨æ. 106.
(±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü¨Ü) B ©®Ü PæÆÊÜâ ÊÜááSWÜÙÜá ¸æÙÜXÃÜáÊÜÊÜâ ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜâ
ÊÜááSWÜÙáÜ PÜÃÝÙÜÊÝXÃÜáÊÜÊâÜ . ÊÜááSÊÜâ PÜÃÝÙÜÊÝXÃÜáÊÜÊÃÜ ã æ vÜ®æ ""¯àÊæà®Üá,
«ÜÊáÜ ìÊÜ®áÜ ° ®Üí¹¨Ü ŸÚPÜ ÊÜáñæ¤ ˜PÝRÄWÜÙÝ©ÃÝ? ÖÝWݨÜÃæ ¯àÊæÓXÜ ¨Ü ˜PÝRè Ü Ü
¶ÜÆÊÝX C©àWÜ ÎPæÒ¿á®Üá° ÓÜËÀáÄ'' (G®Ü°ÇÝWÜáÊÜâ¨Üá). 107. (Aí¨Üá)
ÊÜááS ¸æÙXÜ ÃÜáÊÜÊÃÜ áÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü ËÍæàÐÜ A®ÜáWÜÅÖ¨ Ü Ü JÙÜXÃÜáÊÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ
ÓܨÝPÝÆ AÇæàÉ CÃÜáÊÜÃáÜ . 108. CÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ áÜ & ®ÝÊÜâ CÊÜâWÜÙ®Ü áÜ °
¯ÊÜáWæ ÓÜÄ¿ÞX K© PæàÚÓÜᣤ¨àªæ Êæ. AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã ÇæãàPÜÊÝÔWÜÙÜ ÊæáÜ àÇæ
¿ÞÊÜâ¨æà A®Ý¿á GÓÜWÜŸ¿áÓÜáÊÜâ©ÆÉ. 109. BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜá¤
»ÜãËá¿áÈÉÃÜáÊÜ GÆÉÊÜä AÇÝÉÖܯWæ ÓæàĨæ ÊÜáñÜᤠGÆÉ ËaÝÃÜWÜÙÜá
Aí£ÊÜáÊÝX AÇÝÉÖÜ®ævæWæà ÊÜáÃÜÙÜÈÊæ.
110. ¯àÊÜâ AñÜáÂñܤÊÜá ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÊÜÃÜá. ¯ÊÜá¾®Üá° ÓÜí±Üä|ì ÊÜÞ®ÜÊÜ
ÓÜÊÜÞgPÝRX ¯ÁãàiÓÜÇÝX¨æ. ¯àÊÜâ (g®ÜÄWæ) ÓÜñÝR¿áìWÜÙÜ®Üá°
B¨æàÎÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã (AÊÜÃÜ®Üá°) Pæor PÜêñÜÂWÜÚí¨Ü ñÜvæ¿ááÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜá¤
BÈ CÊÜÞÅ®… 67

AÇÝÉÖ®Ü È Ü É ËÍÝÌÓÜ EÙÜÊ Û ÃÜ áÜ . WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ áÜ (ÓÜñÂÜ «ÜÊáÜ ìÊÜ®áÜ )° ®Üí¹¨Üê ,æ A¨Üá


AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ EñÜÊ ¤ áÜ ÊÝXÃÜᣤñáÜ .¤ AÊÜÃÆ Ü ãÉ PæÆÊÜâ ËÍÝÌÔWÜڨݪÃæ & B¨ÜÃæ
AÊÜÃÈ Ü É Öæb®c Ê Ü ÃÜ áÜ AË«æà¿áÃÜá. 111. ¯ÊÜáWæ Jí©ÐÜár QÃÜáPÜáÙÜ ¯àvÜáÊÜ
ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃÝÊÜ Öݯ¿á®Üã° ÊÜÞvÜÆá AÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨáÜ . AÊÜÃáÜ ¯ÊÜá¾
ËÃÜá¨Üœ ¿áá¨ÜœQRÚ¨ÜÃÜã (¸æàWÜ®æà) ¯ÊÜáWæ ¸æ®Üá° ñæãàÄÔ KvÜáÊÜÃÜá ÊÜáñÜá¤
AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ ®æÃÜÊÜä ÔWܨÜá. 112. AÊÜÃÜá GÇæÉà CÃÜÈ, AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ
A±ÜÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ÖæàÃÜÇÝX¨æ & AÇÝÉÖÜ®Ü hæãñæX®Ü PÜÃÝÃÜá A¥ÜÊÝ g®ÜÜÃÜ
hæãñæX®Ü PÜÃÝÄ®Ü B«ÝÃÜ¨È Ü É AÊÜÃáÜ ±Üv¿ æ ááÊÜ ñÝñÝRÈPÜ ÃÜPO ÒÜ ¿
æ áá ÊÜÞñÜÅ
C¨ÜPRæ ÖæãÃÜñÝX¨æ. AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü PæãÅà«Ü樆 áÜ ° ÓÜí±Ý©ÔPæãíw¨ÝªÃæ ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ¨ÝĨÜÅéÊÜ®Üá° ÖæàÄ ¹vÜÇÝX¨æ. HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü
ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ˜PÜÄR ÓÜᣤ¨ÃªÜ áÜ ÖÝWÜã A®Ý¿áÊÝX ±ÜÅÊÝ©WÜÙÜ ÖÜñÂæ ®ÜvÓæ áÜ £¤¨ÃªÜ áÜ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ AË«æà¿áÃÝX¨Üê áÜ ÖÝWÜã ËᣠËáàÃÜáÊÜÊÃÜ ÝX¨Üê áÜ .
113. AÊÜÃÆ æ ÃÉ ã Ü ÓÜÊÞ Ü ®ÜÃÆ Ü .É WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ È
Ü É Jí¨Üá WÜáí±Üâ (ÓܮݾWìÜ ¨ÜÈ)É
Ô§ÃÜÊÝX¨æ. ÃݣŠÊæàÙæ AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° K¨ÜᣤÃÜáñݤÃæ ÊÜáñÜá¤
ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜWÜᣤÃÜáñݤÃæ. 114. AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ
ËÍÝÌÓË Ü qrÃáÜ ñݤÃ,æ JÚñÜ®áÜ ° B¨æàÎÓÜáñݤÃ,æ PæváÜ Q¯í¨Ü ñÜv¿ æ ááñݤÃæ ÊÜáñÜá¤
ÓÜñÝR¿áìWÜÙÈ Ü É ÓÜ« ³ ÝìñÜP¾ Ê Ü ÝX ±ÝÆáWæãÙÜáñÛ Ý¤Ã.æ AÊÜÃàæ ÓÜg®j ÃÜ Ü ÓÝÈ®ÜÊÃÜ áÜ .
115. AÊÜÃáÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜñÝR¿áìÊÜâ £ÃÜ ñÜÊÝWܨáÜ . AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã
«ÜÊÜáì¯ÐÜuÃÜ®Üá° aæ®Ý°X ŸÆÉ®Üá. 116. ˜PÝRÄWÜÚWæ AÇÝÉÖÜ®æ¨ÜáÃÜá AÊÜÃÜ
ÓÜí±Ü£¯¤ í¨ÝWÜÈ, ÓÜíñݮܩí¨ÝWÜÈ ¿ÞÊÜ ±ÜÅÁãàg®ÜÊä Ü BWܨáÜ ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃáÜ ®ÜÃPÜ ¨ Ü Ê Ü ÃÜ áÜ . AÊÜÃáÜ ÍÝÍÜñÌ Ê Ü ÝX AÇæàÉ EÚ¿ááÊÜÃáÜ . 117. PæàÊÜÆ
D ÇæãàPÜ¨Ü Ÿ¨ÜáQWÝX SaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ Ü E¨ÝÖÜÃO Ü ¿æ áá, ×ÊÜá ñÜáí¹¨Ü
WÝÚ¿áí£¨æ. A¨Üá ÓÜñÌ @Ü ñÜÊáÜ ¾ ÊæáàÇæ APÜÅÊáÜ ÊæÓXÜ ¨ÜÊ ª ÃÜ Ü ÖæãÆ¨Ü ÊæáàÇæÃXÜ
A¨Ü®áÜ ° ®ÝÍÜ ÊÜÞwñÜá. ¯gÊÝX (D ÊÜáãÆPÜ) AÇÝÉÖ®Ü àæ ®Üã AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ
68 BÈ CÊÜÞÅ®…
APÜÅÊáÜ ÊæÓWÜ È
Ü ÆÉ. ÓÜñÌ @Ü AÊÜÃàæ ñÜÊáÜ ¾ ÊæáàÇæ APÜÅÊáÜ ÊæÓXÜ PæãívÜÃáÜ .
118. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯ÊÜá¾ÊÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá A®ÜÂÃÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ ±ÜÃÜÊÜá
®Üí¹WÜÓÃ§Ü ÝXÔPæãÙܸ Û àæ w. AÊÜÃáÜ ¯ÊÜáWæ Öݯ ÊÜÞvܨæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. AÊÜÃáÜ
¯ÊÜáWæ QÃÜáPÜáÙÜ ¯àvÜŸ¿áÓÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ ÖÜWæñÜ®ÜÊÜâ DWÝWÜÇæà AÊÜÃÜ
¸ÝÀáWÜÚí¨Ü ±ÜÅPÜoÊÝX¨æ. C®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜá®Ü¨æãÙÜWæ AvÜXÃÜáÊÜ ÖÜWæñÜ®ÜÊÜâ
C¨ÜQíR ñÜÆã ËáXÇÝX¨æ. ®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæ ÓÜñÂÜ ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ËÊÜÄÓÜᣤ¨àªæ Êæ. ¯àÊÜâ
Ÿá©œ¿ááÙÜÛÊÜÃÝX¨ÜªÃæ (C¨ÜÃÜ LbñÜÂÊÜ®Üá° AÄÀáÄ).* 119. ¯àÊÜâ
Gí¥ÜÊÜÃæí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ²Åà£ÓÜáÊÜâ©ÆÉÊݨÜÃÜã ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá°
²Åà£ÓÜᣤàÄ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ GÆÉ WÜÅí¥ÜWÙÜ È Ü É ®Üí¹Pæ CvÜᣤàÄ. (CÐÝrX¿áã)
AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° »æàq¿Þ¨ÝWÜ ""®ÝÊÜâ ®Üí¹¨æÊÜâ'' G®Üá°ñݤÃæ, B¨ÜÃæ ñÝÊÜâ
Jíq¿ÞXÃÜáÊÝWÜ ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ BPæãÅàÍÜ©í¨ÜÜ ¸æÃÙÜ áÜ WÜÙ®Ü áÜ ° PÜbPc ã æ ÙÜáñÛ Ý¤Ã.æ
ÖæàÚÄ; ""¯àÊÜâ B ¯ÊÜá¾ Pæãà±Ü¨Ç Ü àÉæ ÓÝÀáÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ
ÊÜá®Ü¨æãÙÜX®Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üã° AÄ£ÃÜáñݤ®æ''. 120. ¯ÊÜáWæà®Ý¨ÜÃÜã
×ñÜÊݨÝWÜ AÊÜÄWæ ¸æàÓÜÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæà®Ý¨ÜÃÜã A×ñÜÊݨÝWÜ
AÊÜÃáÜ ÓÜí»ÜÅËáÓÜáñݤÃ.æ ¯àË®Üá° ÓÜÖ®Ü ÎÜ àÆÃÝX¨Üê æ ÖÝWÜã «ÜÊáÜ ì¯ÐÜÃu ÝX¨Üê ,æ
AÊÜÃÜ ÓÜíaÜá ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜ Öݯ¿á®Üã° ÊÜÞvܨÜá. AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ
GÆÉ樆 ã Ü ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ BÊÜÄÔPæãíw¨Ýª®.æ
121. (¨ÜãñÜÃæà,) ÊÜááíhÝ®æ ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜoá,
ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá° ¿áá¨ÜœPÝRX ¯©ìÐÜr ®æÇæWÜÙÜÈÉ ¯ÁãàiÓÜᣤ©ªÄ. AÇÝÉÖÜ®Üá
GÆÉ樆 ãÜ ° BÈÓÜáÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜᤠAÄ¿ááÊÜ樆 ÝX¨Ýª®.æ 122. ¯ÊÜáÈ ¾ ®É Ü GÃÜváÜ
WÜáí±ÜâWÜÙÜá, AÇÝÉÖÜ®æà ñÜÊÜá¾ ±æäàÐÜPÜ®ÝX¨ÜªÃÜã (ÍÜñÜáÅWÜÚWæ Aíi) ×í¨æ
ÓÜÄ¿á ÖæãÃÜq¨ÜªÃÜá. ¯gÊÝX ËÍÝÌÔWÜÙÜá ÓÜ¨Ý AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ »ÜÃÜÊÜÓæ
CqrÃܸæàPÜá. 123. D ×í¨æ "Ÿ¨…Å'®ÜÈÉ ¯àÊÜâ £àÃÝ ¨ÜáŸìÆÃÝX¨ÝªWÜ
AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ ®æÃÜÊÝXÃÜáÊÜ®Üá. AÇÝÉÖܯWæ AíiÄ. ¯àÊÜâ
BÈ CÊÜÞÅ®… 69

PÜêñÜgÃn ÝWÜŸÖÜá¨Üá. 124. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ¯àÊÜâ ËÍÝÌÔWÜÙã æ vÜ®æ ""¯Êæãv ¾ ¿


æ á®Üá
ÊÜáãÃÜá ÓÝËÃÜ ÊÜáÆP…WÜÙ®Ü áÜ ° CÚÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜáWæ ®æÃÊ Ü Ý¨ÜÃæ ÓÝƨæà?''
Gí¨Üá PæàÚ©ªÄ. 125. ¿ÞQÆÉ? ¯àÊæÇÝÉ ÓÜÖÜ®ÜÎàÆÃÝX¨ÜªÃæ ÊÜáñÜá¤
«ÜÊÜáì¯ÐÜuÃÝX¨ÜªÃæ AÊÜÃÜá (ÍÜñÜáÅ Óæà®æ) ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ÊÜááX ¹¨ÝªWÜ ¯ÊÜá¾
Jvæ¿á®Üá, WÜáÃÜá£ÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü I¨Üá ÓÝËÃÜ ÊÜáÆP…WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜáWæ
®æÃÜÊÝWÜáÊÜ®Üá. 126. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ ÍÜá»ÜÊÝñæì¿ÞX ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾
ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ ÓÜíñÜ겤WÝX D ÊÜÞ×£¿á®Üá° J¨ÜXÓÜᣤ¨Ýª®æ. ®æÃÜÊÜíñÜá
±ÜÅaíÜ vÜ®ã Ü , ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BXÃÜáÊÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃæ ¿ÞÄí¨ÜÆã
ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. 127. ˜PÝRÄWÜÙÜ Jí¨Üá ±ÝÍÜÌìÊÜ®æ°à PÜw¨Üá ÖÝPÜÆá A¥ÜÊÝ
AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓÜí±Üä|ì ¯í¨ÜÂÃÝXÔ, AÊÜÃáÜ ÖÜñÝÍÜÃÝX ÊÜáÃÜÙáÜ ÊÜíñæ ÊÜÞvÜÆá
(AÊÜ®Ü ®æÃÜÊæà ÓÝPÜá).* 128. (¨ÜãñÜÃæà,) D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯ÊÜáWæà®Üã
±ÝñÜÅËÆÉ. AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ñݯbfÔ¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ±ÜÍÝcñݤ±ÜÊÜ®Üá°
ÔÌàPÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÎQÒÓŸ Ü ÖÜá¨Üá. HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ APÜÅËáWÜÙáÜ .
129. BPÝÍÜWÙÜ È Ü É ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉÃáÜ ÊÜ GÆÉÊä Ü AÇÝÉÖ¯Ü Wæà ÓæàĨæ. AÊÜ®áÜ
ñݯbfÔ¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° PÜËÒ áÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠñݯbfÔ¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ÎQÒÓáÜ ñݤ®.æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ
PÜÊ
Ò Þ Ü ÎàÆ®Üã PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®.æ
130. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¨Üá±Ü³oár A¥ÜÊÝ ŸÖÜá±Üoár Ÿwx £®Ü°¸æàw. AÇÝÉÖܯWæ
AíiÄ. ¯àÊÜâ ËgÀáWÜÙÝWÜŸÈÉÄ.
131. ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ, ˜PÝRÄWÜÚWÝXÁáà ÓÜgájWæãÚÔvÜÇÝXÃÜáÊÜ ®ÜÃÜPܨÜ
PÜáÄñÜá GaÜcÃÜÊÝXÄ. 132. ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü ÖÝWÜã (AÊÜ®Ü) ¨ÜãñÜÃÜ
BhÝn±ÝÆPÜÃÝXÄ & ¯àÊÜâ (AÊÜ®)Ü PÜÃáÜ OæWæ ±ÝñÜÅÃÝWÜŸÈÉÄ. 133. ¯àÊÜâ
¯Êæã¾væ¿á®Ü PÜÒÊæáÁávæWæ ÖÝWÜã »ÜãÊÜÞÂPÝÍÜWÜÙÜÐÜár ÊݱÜPÜÊÝXÃÜáÊÜ
ÓÜWÌ ìÜ ¨ævWæ æ «ÝËÔÄ. A¨Ü®áÜ ° «ÜÊáÜ ì¯ÐÜÄu WÝXÁáà ÓÜgájWã æ ÚÔvÜÇÝX¨æ. 134.
AÊÜÃÜá ÓÜáS¨Ü Ô§£¿áÆãÉ ÓÜíPÜÐÜr¨ÜÆãÉ (ÓÜñÝR¿áìWÜÚWÝX) SaÜáì
70 BÈ CÊÜÞÅ®…
ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá, Pæãà±ÜÊÜ®Üá° ®ÜáíX PæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠg®ÜÃÜ®Üá°
PÜË
Ò áÓÜáÊÜÊÃÜ ÝXÃÜáñݤÃ.æ AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá, Óèg®ÜÂÎàÆÃÜ®áÜ ° ²Åà£ÓÜáñݤ®.æ 135.
AÊÜÄí¨Ü A®æç£PÜ PÜêñÜÂÊæà®Ý¨ÜÃÜã ÓÜí»ÜËÔ ¹orÃæ A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾
ÊæáàÇæà®Ý¨ÜÃã Ü APÜÅÊáÜ ÊæÓXÜ PæãívÜÃæ (ñÜP|ÒÜ Êæà) AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ÓÜľ ÔPæãÙÜáñÛ Ý¤Ãæ
ÊÜáñÜᤠñÜËá¾í¨Ý¨Ü ±Ý±ÜPÝRX PÜÊ Ò áæ ¿ÞbÓÜáñݤÃ.æ AÇÝÉÖ®Ü Æ Ü ¨É æ ¸æàÃÝĨݪÃ,æ
±Ý±ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜË
Ò áÓÜáÊÜâ¨ÜP?
Ræ & AÊÜÃáÜ (ñÜÊáÜ ¾ ñܱ®³Ü áÜ )° £Ú©ÃÜáñݤ ñÜÊáÜ ¾ PÜêñܨÜ
PÜáÄñÜá E¨ÜœoÃÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. 136. Aí¥ÜÊÜÄWæ AÊÜÃÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÝX AÊÜÃÜ
Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü PÜÒÊæá ÖÝWÜã ñÜÙܨÜÈÉ ®Ü©WÜÙÜá ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜÜ ÓÜÌWÜì
ñæãàoWÜÙÜá ÔWÜÈÊæ. AÊÜÃÜá AÊÜâWÜÙÜÈÉ ÓÜ¨Ý PÝÆ CÃÜáÊÜÃÜá. A¨æÐÜár
ÍæÅàÐÜuÊÝX¨æ, ÓÜñÜRËáìWÜÙÜ ±ÜÅ£¶ÜÆ! 137. ¯ÊÜáXíñÜ ×í¨æ¿áã ÖÜÆÊÜâ
¿ááWÜWÜÙÜá EÃÜáÚÊæ. ¯àÊÜâ »ÜãËá¿áÈÉ ±ÜÅ¿Þ~Ô & (ÓÜñÜÂÊÜ®Üá°)
£ÃÜÓÄRÜ Ô¨ÜÊÃÜ Ü WÜ£ H®ÝÀáñæí¨Üá ®æãàwÄ. 138. C¨Üá & GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÄÜ WÝX
Jí¨Üá ÓܳÐÜr ±ÜÅPÜoOæ¿ÞX¨æ ÊÜáñÜᤠC¨Üá «ÜÊÜáì¯ÐÜuÜÄWÝX ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü
ÖÝWÜã E±Ü¨àæ ÍÜÊÝX¨æ.
139. ¯àÊÜâ ¯ÃÝÍÜÃÝWܸàæ w ÊÜáñÜᤠ¨Üá@UÓܸàæ w & ¯àÊÜâ ËÍÝÌÔWÜÙÝX¨Üê æ
¯àÊæà ËgÀáWÜÙÝWÜáËÄ. 140. (C©àWÜ) ¯ÊÜáWæ [ÝÔ¿ÞX¨Üê ,æ D ×í¨æ
B (G¨ÜáÃÝÚ) WÜáí²WÜã CíñÜÖ¨ Ü àæ [ÝÔ¿ÞXñÜá.¤ D Ä࣠®ÝÊÜâ PÝÆÊÜ®áÜ °
g®ÜÃÜ ÊÜá«æ ±ÜÄÊÜ£ìÓÜᣤÃÜáñæ¤àÊæ & AÇÝÉÖÜ®Üá ®æçg ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá°
WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜíñÝWÜÆá ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ÈÉ PæÆÊÜÃÜ®Üá° ÓÝQÒWÜÙÝXÓÜÆá
(×àWÝWÜáñܤ¨æ). AÇÝÉÖÜ®Üá APÜÅËáWÜÙÜ®Üá° ÊæáaÜácÊÜâ©ÆÉ. 141. AÇÝÉÖÜ®Üá
ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá° ÓÜíÓÜRÄÓÜÈPÝRX ÖÝWÜã ˜PÝRÄWÜÙÜ ÓܨܪvÜXÓÜÈPÝRX ×àWæ
ÊÜÞvÜáñݤ®.æ 142. ¯àÊæà®Üá, AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜá¾ ±æçQ ÖæãàÃÝo ®ÜvÔæ ¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ °
ÊÜáñÜᤠÓÜÖ®Ü ÎÜ àÆÃÜ®áÜ ° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜ ÊÜáá®ÜÊ° àæ ¯àÊÜâ ÓÜWÌ ìÜ ±ÜÅÊàæ ÎÓÜáËÄ Gí¨Üá
PæãíwÃÜáËÃÝ? 143. ÊÜáÃÜ|ÊÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ¯àÊÜâ A¨ÜPÝRX
BÈ CÊÜÞÅ®… 71

ÖÜíŸÈÓÜᣤ©Äª . C©àWÜ ¯àÊÜâ A¨Ü®áÜ ° PÜOÝ¡Ãæ PÝ|ᣤÃáÜ ËÄ.


144. ÊÜááÖÜÊÜᾨÜÃÜá (AÇÝÉÖÜ®Ü) ¨ÜãñÜÃÜÆÉ¨æ ¸æàÃæà®Üã AÆÉ. AÊÜÄXíñÜ
×í¨æ¿áã ÖÜÆÊÜâ ¨ÜãñÜÃáÜ WܣԨݪÃ.æ AÊÜÄàWÜ ÊÜáêñÜÃݨÜÃæ A¥ÜÊÝ ÖÜñÃÜ Ý¨ÜÃæ
¯àÊæà®Üá ¸æ®áÜ ° £ÃÜáXÔ ÊÜáÃÜÚ ÖæãàWÜáËÃÝ? ÖÝWæ ¸æ®áÜ ° £ÃÜáXÔ ÊÜáÃÜÙáÜ ÊÜ
¿ÞÃÜã (B ÊÜáãÆPÜ) AÇÝÉÖܯWæ ¿ÞÊÜ Öݯ¿á®Üã° ÊÜÞvÜÇÝÃÜ®Üá.
AÇÝÉÖ®Ü áÜ PÜêñÜgÄn Wæ ±ÜÅ£¶ÜÆ ¯àvÜáÊÜ®áÜ . 145. ÈUñÜÊÝXÃÜáÊÜ Jí¨Üá ¯©ìÐÜr
ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ AÇÝÉÖ®Ü áÜ A±ÜO ³ æ ¯àvÜ¨æ ¿ÞÊÜ ÊÜÂQ¤¿áã ÊÜáêñÜ®ÝWÜÇÝÃÜ®áÜ .
CÖÜÇã æ àPÜ¨Ü ÇÝ»Ü樆 áÜ ° Ÿ¿áÓÜáÊÝñܯWæ ®ÝÊÜâ A¨ÜÄí¨ÜÇàæ ¯àvÜáÊæÊâÜ ÊÜáñÜá¤
±ÜÃÇ Ü ãæ àPÜ¨Ü ÇÝ»Ü樆 áÜ ° Ÿ¿áÓÜáÊÝñܯWæ ®ÝÊÜâ A¨ÜÄí¨Ü ¯àvÜáÊæÊâÜ . PÜêñÜgÄn Wæ
®ÝÊÜâ ¸æàWÜ®àæ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®áÜ ° ¯àvÜÈÃÜáÊæÊâÜ . 146. (D ×í¨æ¿áã) ÖÜÆÊÜâ
¨ÜãñÜĨÜê áÜ & AÊÜÃÜ hæãñæ ÓæàÄ A®æàPÜ ¨æàÊÜ»PÜ Ã¤Ü áÜ (Ëá¥Ü嬆 ËÃÜá¨Ü)œ ÓÜÊáÜ ÃÜ
ÖÜãw¨ÜªÃÜá. AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ñÜÊÜáWæ¨ÜáÃÝ¨Ü ÓÜíPÜÐÜrWÜÚí¨Ü AÊÜÃÜá
U®Üð ÝWÜÈÆÉ, ¨ÜáŸìÆÃÝWÜÈÆÉ ÊÜáñÜᤠñÜÇæ ¸ÝWÜÈÆÉ. (AíñÜÖ)Ü ÓÜÖ®Ü ÎÜ àÆÃÜ®à°æ
AÇÝÉÖ®Ü áÜ ²Åà£ÓÜáñݤ®.æ 147. AÊÜÃáÜ ÖæàÙÜᣤ¨áÜ ¨ ª áÜ CÐæàr ; ""®ÜÊãæ v
¾ ¿
æ Þ, ®ÜÊáÜ ¾
±Ý±ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠ®ÜÊáÜ ¾ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®ÜËá¾í¨ÝXÃÜáÊÜ A£ÃæàPÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜË Ò áÓÜá,
®ÜÊáÜ ¾ ÖæhWjæ ÙÜ ®Ü áÜ ° Ô§ÃWÜ ã
æ ÚÓÜá ÊÜáñÜᤠ˜PÝRÄWÜÙ¨ æ áÜ ÃÜá ®ÜÊáÜ Wæ ®æÃÊ Ü ÝWÜá.'' 148.
AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÄWæ CÖÜÇã æ àPÜ¨Ü ±ÜâÃÜÓÝRÃÊ
Ü ®Ü ã
Ü ° ¯àw¨Ü®áÜ ÊÜáñÜᤠ±ÜÃÇ Ü ã
æ àPܨÜ
AñÜáÂñܤÊÜá ±ÜâÃÜÓÝRÃÜÊÜ®Üã° ¯àw¨Ü®Üá. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÜ®Üá°
ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ²Åà£ÓÜáñݤ®.æ
149. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , ¯àÊÜâ ˜PÝRÄWÜÙÜ B¨æàÍÜ ±ÝÈÔ¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ×í¨ÜPRæ
(˜PÝRè Ü Ü ±Üí¥ÜP)Ræ ÊÜáÃÜÚÓÜáÊÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠ(ÖÝWÝX ¹orÃ)æ ¯àÊÜâ »ÝÄà ®ÜÐPrÜ Ræ
ÔÆáPÜáËÄ. 150. ¯gÊÝX AÇÝÉÖ®Ü àæ ¯ÊÜá¾ ±æäàÐÜP®Ü ÝX¨Ýª®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®áÜ
AñÜáÂñܤÊÜá ÓÜÖÝ¿áPÜ®ÝX¨Ýª®æ. 151. ˜PÝRÄWÜÙÜá AÇÝÉÖÜ®Ü hæãñæ
±ÝÆá¨ÝÃÜÃÜ®Üá° ÓæàÄԨܪPÝRX ÎàZÅÊæà ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ »Ü¿áÊÜ®Üá°
72 BÈ CÊÜÞÅ®…
¹ñÜáÊ ¤ Ê
æ âÜ . ¯gÊÝX AÊÜ®áÜ A¨ÜÃÜ (ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«Ü®¿ æ á) ±ÜÃÊ Ü ÝX ¿ÞÊÜâ¨æà
±ÜâÃÝÊæ¿á®Üá° CÚÔPæãqrÆ.É ®ÜÃPÜ Ê Ü àæ AÊÜÃÜ ®æÇ¿ æ ÞX¨æ. APÜÅËáWÜÙÜ B ®æÇæ
ñÜáí¸Ý Pæor¨Üá. 152. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ ¯àw¨Ü ñܮܰ »ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá°
DvæàÄÔÃÜáÊÜ®Üá. (EÖÜᨅ ¿áá¨Üœ¨Ü BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ) ¯àÊÜâ AÊÜ®Ü
A®ÜáÊÜ᣿áíñæ, AÊÜÃ®Ü áÜ ° (ÍÜñáÜ Å Óæà®æ¿á®Üá)° «ÜíÌ ÓÜWã æ ÚÓÜñã æ vÜX©ªÄ. B¨ÜÃæ
¯àÊÜâ Ÿ¿áԨܮª áÜ ° (ÓÜÊáÜ ÃÝiìñÜ ÓÜí±Üñ®¤Ü áÜ )° ¯ÊÜáWæ ñæãàÄÓÜÇÝ¨Ü ŸÚPÜ ¯àÊÜâ
A«æç¿áì ±ÜŨÜÎìÔ©Ä, (ÃÜ|¯à£Wæ ÓÜíŸí˜Ô¨Ü) B¨æàÍÜ¨Ü PÜáÄñÜá
gWÜÙÝvÜñæãvÜX©Ä ÊÜáñÜᤠAË«æà¿áñæ ñæãàÄ©Ä. ¯ÊÜá¾ÈÉ PæÆÊÜÃÜá
CÖÜÇæãàPÜÊÜ®Üá° A±æàQÒÓÜᣤ¨ÜªÃÜá ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜÃÜá ±ÜÃÜÇæãàPÜÊÜ®Üá°
A±æàQÒÓáÜ £¤¨ÃªÜ áÜ . Pæã®æWæ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ±ÜÄàQÒÓÈÜ PÝRX AÊÜè æ áÜ ÃÜá ¯ÊÜáWæ
×®Üv° æ ¯àw¨Ü®áÜ . AÊÜ®áÜ SíwñÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° PÜË Ò áÔÃÜáÊÜ®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ ËÍÝÌÔWÜÙÜ
±ÝÈWæ ÓÜ¨Ý E¨ÝÄ¿ÞXÃÜáñݤ®.æ 153. (®æ®² Ü ÔPæãÚÛÄ;) ¨ÜãñÜÃáÜ ¯ÊÜá¾
×í©¯í¨Ü ¯ÊÜᮾ áÜ ° PÜãX PÜÿ æ áᣤ¨ÝªWÜ ¯àÊÜâ ¿ÞÃÜ PÜvWæ ã Ü £ÃÜáX ®æãàvܨæ
«ÝËÔ ÖæãàWÜᣤ©ªÄ & BWÜ AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ¯Ëá¾í¨Ü H®Üá PÜÙæ¨Üá
Öæãà¨ÜÃã Ü ¯ÊÜáWæ GíñÜÖÜ ÓÜíPÜÐrÜ Ÿí¨æã¨ÜX¨ÜÃã Ü ¯àÊÜâ ¨Üá@UÓܸÝÃܨíæ ¨Üá
(¯ÊÜáWæ PÜÈÓÜÈPÝRX) ¯ÊÜá¾®Üá° ¸æ®Üá° ¸æ¯°Wæà ÓÜíPÜoPæR ÔÆáQԨܮÜá.
AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ GÆÉ樆 ã Ü ° AÄ£ÃÜáñݤ®.æ
154. Pæã®æWæ AÊÜ®Üá ÓÜíPÜo¨Ü ŸÚPÜ ¯ÊÜáWæ ®æÊÜᾩ¿á®Üá° CÚÔPæãor®Üá
ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ÇæãÉí¨Üá WÜáí±Ü®Üá° ñÜãPÜwPæ¿áá BÊÜÄÔñÜá. B¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾ÈÉ®Ü
C®æãí° ¨Üá WÜáí²Wæ ñÜ®°Ü iàÊÜ¨Ü bíñæ PÝwñÜá.¤ AÊÜÄWæ AÇÝÉÖ®Ü Ü PÜáÄñÜá B«ÝÃÜ
ÃÜ×ñÜÊÝ¨Ü A±ÜWÜÅ×PæWÜÚ¨ÜáªÊÜâ & AhÝn®Ü¨Ü A±ÜWÜÅ×PæWÜÙÜá. AÊÜÃÜá ""¿ÞÊÜ
ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ ®ÜÊáÜ Wæà®Üã A˜PÝÃÜËÆÉÊàæ ?''G®Üᣰ ¨ ¤ ÃªÜ áÜ . ""A˜PÝÃÜÊÆ æ Ê
É ä
Ü
ÓÜí±Üä|ìÊÝX AÇÝÉÖܯWæà ÓæàĨæ'' Gí¨Üá ÖæàÚÄ. AÊÜÃÜá ÖÜÆÊÜâ
ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ÊÜá®Ü¨æãÙÜWæà AvÜXÔvÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜá¾
BÈ CÊÜÞÅ®… 73

ÊÜááí¨æ ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ""(ÃÜ|¯à£¿á ¯«ÝìÃܨÜÈÉ) ®ÜÊÜáWæà®Ý¨ÜÃÜã


A˜PÝÃÜ C©ª¨ÃªÜ æ ®ÝËÈÉÉ D Ä࣠ÖÜñÃÜ ÝWÜᣤÃÈ Ü ÆÉ'' Gí¨Üá AÊÜÃáÜ ÖæàÙÜáñݤÃ.æ
""Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æWÜÙÜÇæÉà C©ª¨ÜªÃÜã, ¿ÞÃÜ Ë˜¿áÈÉ ÖÜñæÂ
ŸÃ橨æÁãà AÊÜÃÜá SíwñÜ ñÜÊÜá¾ ÖÜñæ¿á Óݧ®ÜPæR ñÝÊæà «ÝËÔ
ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá'' Gí¨Üá ÖæàÚÄ. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜá¾ ÊÜá®Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá°
±ÜÄàQÒÓÜÈPÝRX ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ÊÜá®Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÍÜá©œàPÜÄÓÜÈPÝRX (C¨æÇÝÉ
ÓÜí»ÜËÔ¨æ). AÇÝÉÖÜ®Üá ÊÜá®Ü¨ÝÙÜ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üã° ŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 155.
GÃÜváÜ ±ÜvWæ ÙÜ áÜ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü G¨ÜáÃÝ¨Ü ©®Ü, ¯ÊÜá¾ ±æçQ £ÃÜáX ¯í£¨ÜÊ ª ÃÜ ®Ü áÜ ,° AÊÜÃÜ
PæÆÊÜâ PÜÊáÜ ìWÜÙÜ PÝÃÜ|, ÍæçñݮܮáÜ ¨ÝÄ ñܲԳ ¨Ü®ª áÜ . Pæã®æWæ AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃ®Ü áÜ °
PÜÒËáÔ ¹or®Üá. AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ ÊÜáÖÝ PÜÒÊÜÞÎàÆ®Üã A±ÝÃÜ
ÓÜí¿áËá¿áã BX¨Ýª®.æ
156. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , ¯àÊÜâ ˜PÝRÄWÜÙíÜ ñÝWܸàæ w. AÊÜÃíÜ ñÜá, ñÜÊáÜ ¾ ÓÜÖã æ à¨ÜÃÃÜ áÜ
»ÜãËá¿áÈÉ ±ÜÅ¿Þ|¨ÜȨ É ÝªWÜ A¥ÜÊÝ ¿áá¨Ü¨ œ ÈÜ ¨
É ÝªWÜ (ÊÜáêñܱo
Ü Ãr )æ ""Jí¨Üá
ÊæàÙæ AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ hæãñæ C©ª¨ÜªÃæ SíwñÜ ÊÜáêñÜÃÝWÜᣤÃÜÈÆÉ A¥ÜÊÝ
ÖÜñÜÃÝWÜᣤÃÜÈÆÉ'' G®Üá°ñݤÃæ. AÇÝÉÖÜ®Üá D ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜWÜÙÜÈÉ
ÖÜñÝÍæ¿á®Ü°Ðærà ¸æÙæÓÜáñݤ®æ. ¯gÊÝX iàÊÜ®Ü ¯àvÜáÊÜÊÜ®Üã, ÊÜáÃÜ|
¯àvÜáÊÜÊÜ®Üã AÇÝÉÖÜ®æà. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ GÆÉÊÜ®Üã°
®æãàvÜᣤ¨Ýª®æ. 157. ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖÜñÜÃݨÜÃæ A¥ÜÊÝ
ÊÜáêñÜÃݨÜÃæ AÇÝÉÖÜ®Ü PÜvæÀáí¨Ü ¯ÊÜáWæ PÜÒÊæá ÖÝWÜã PÜÃÜáOæ¿áá
±ÝÅ±Ê ¤Ü ÝWÜáÊÜâ¨Üá. A¨Üá, ¯àÊÜâ ÓÜíWÜÅ×ÓÜᣤÃáÜ ÊÜ GÆÉQíR ñÜÆã EñÜÊ ¤ áÜ ÊÝX¨æ.
158. ¯àÊÜâ ÊÜáêñÜÃݨÜÃÜã ÖÜñÜÃݨÜÃÜã ¯Êæá¾ÆÉÃÜ®Üã° AÇÝÉÖÜ®Ü ŸÚ Joár
ÓæàÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. 159. (¨ÜãñÜÃæà,) ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ (ËÍÝÌÔWÜÙÜ) ±ÝÈWæ
ÓèÊÜáÂÃÝXÃÜáÊÜâ¨Üá AÇÝÉÖÜ®Ü PÜê±æÁáà BX¨æ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯àÊÜâ JÃÜoá
ÓÜ»Ì ÝÊܨÊÜ ÃÜ ã
Ü PÜsãæ àÃÜ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÊÃÜ ã Ü BX¨Üê ,æ AÊÜÃÇ æ ÝÉ ¯ÊÜá¾ ŸÚÀáí¨Ü
74 BÈ CÊÜÞÅ®…
aܨáÜ Ä ÖæãàWÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ¯àÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜË Ò áÔÄ. AÊÜÃÜ PÜÊ Ò áæ WÝX (AÇÝÉÖ®Ü È Ü )É
±ÝŦìÔÄ ÊÜáñÜᤠËË«Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜ hæãñæ ÓÜÊÜÞÇæãàbÔÄ. C®Üá°
¯àÊÜâ Jí¨Üá ¯«ÝìÃÜ PæçWæãívÜÃæ (B PÜáÄñÜá) AÇÝÉÖ®Ü È Ü É ÓÜí±Üä|ì »ÜÃÊ Ü ÓÜ æ
Coár ¹wÄ. (ñÜ®È °Ü )É »ÜÃÊ Ü ÓÜ æ CvÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜ ²Åà£ÓÜáñݤ®.æ
160. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜá¾ ®æÃË Ü X¨Üê æ ¿ÞÃÜã ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÓæãàÈÓÜÇÝÃÜÃáÜ . C®Üá°
AÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾ Pæç ¹orÃæ, ÊÜáñæ¤ ¿ÞĨݪÃæ ¯ÊÜáWæ ®æÃÜÊÝWÜáÊÜÊÜÃÜá?
ËÍÝÌÔWÜÙíÜ ñÜá AÇÝÉÖ®Ü Ç Ü àÉæ ±Üä|ì »ÜÃÊ Ü ÓÜ æ CqrÃ¸Ü àæ PÜá.
161. ÊæãàÓÜÊâÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅÊÝ©Wæ »ÜãÐÜ|ÊÜÆ.É ÊæãàÓÜ ÊÜÞw¨Ü樆 áÜ ,
±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü ©®Ü ñÝ®Üá ÊÜÞw¨Üª B ÊæãàÓܨæãí©Wæ ÖÝgÃÝWÜáÊÜ®Üá.
ñÜÃáÜ ÊÝ¿á ±ÜÅ£Á㟺¯WÜã AÊÜ®Ü PÜÊáÜ ì¨Ü ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜâ ÔWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ
ÊæáàÇæ A®Ý¿áÊÝWܨÜá. 162. ÓÜ¨Ý AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáaÜácWæ¿á®Üá°
AÃÜÓáÜ £¤ÃáÜ ÊÜ樆 áÜ , AÇÝÉÖ®Ü Ü Pæãà±ÜPRæ ±ÝñÜÅ®ÝXÃÜáÊÜ ÖÝWÜã ®ÜÃPÜ Ê Ü àæ Aí£ÊÜá
®æÇæ¿ÞXÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤¿áíñÝWÜŸÆÉ®æà? A¨Üá (®ÜÃÜPÜÊÜâ) ñÜáí¸Ý Pæor
®æÇ¿ æ ÞX¨æ. 163. AÇÝÉÖ®Ü Ü ŸÚ AÊÜÄWæ ˼®Ü° Óݧ®WÜ Ú Ü Êæ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ
AÊÜÃáÜ ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜ GÆÉ樆 ã Ü ° ®æãàvÜᣤÃáÜ ñݤ®.æ 164. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ËÍÝÌÔWÜÙÜ
®ÜváÜ Êæ AÊÜÃÇ Ü àæ É JŸºÃ®Ü áÜ ° ¨ÜãñÜÃÝX ®æàËáÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ AÊÜÄWæ E±ÜPÝÃÜ
ÊÜÞwÃÜáÊÜ®áÜ . AÊÜÃáÜ (¨ÜãñÜÃáÜ ) AÊÜÄWæ AÊÜ®Ü (AÇÝÉÖ®Ü )Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° K©
PæàÚÓÜáñݤÃ,æ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓÜíÓÜÄR ÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ WÜÅí¥Ü ÖÝWÜã ¿ááQ¤¿á
hÝn®Ê Ü ®Ü áÜ ° ¯àvÜáñݤÃ.æ C¨ÜPRæ ÊÜáá®Ü° AÊÜÃáÜ (ËÍÝÌÔWÜÙáÜ ) ÓÜÐ ³ Ê
rÜ ÝX ¨ÝÄWæor
Ô§£¿áÈÉ¨ÃªÜ áÜ .
165. ¯ÊÜáWæà®Ý¨ÜÃã Ü Öݯ ÓÜí»ÜËÔ¨ÝWÜ ¯àÊÜâ ""(AÁãÂà) C¨æÈíÉ ¨Ü
ŸíñÜá?'' G®Üá°£¤àÃÝ? ¯gÊÝX ¯àÊÜâ (D ×í¨æ ¯ÊÜá¾ ÍÜñÜáÅWÜÚWæ) C¨ÜÃÜ
¨Üá±Üo ³ ár Öݯ ÊÜÞwÃÜáËÄ. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ÖæàÚÄ ; ""C¨Üá ÓÜñÌ @Ü ¯Ëá¾í¨ÝXÁáà
ÓÜí»ÜËÔ¨æ. AÇÝÉÖÜ®Üá, GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜÆá SíwñÜ ÍÜPܤ®ÝX¨Ýª®æ''. 166.
BÈ CÊÜÞÅ®… 75

GÃÜvÜá ±ÜvæWÜÙÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ ZÐÜìOæXÚ¨Ü ©®Ü ÓÜí»ÜËst Öݯ¿áá AÇÝÉÖÜ®Ü


B¨æàÍÜ©í¨ÜÇæà ÓÜí»ÜËÔñÜá¤. ¯gÊÝX A¨Üá, ¿ÞÃÜá ®æçg ËÍÝÌÔWÜÙÜá
GíŸá¨Ü®Üá° £Ú¿ááÊÜâ¨ÜPÝRXñÜá¤. 167. ÊÜáñÜᤠA¨Üá, ¿ÞÃÜá PܱÜqWÜÙÜá
GíŸá¨Ü®áÜ ° £Ú¿ááÊÜâ¨ÜPÝRXñÜá.¤ ""Ÿ¯°Ä, AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ¿áá¨Üœ ÊÜÞwÄ
A¥ÜÊÝ ÃÜPO ÒÜ ÝñÜP¾ Ü ÖæãàÃÝo ®ÜvÔæ Ä'' Gí¨Üá AÊÜÃã æ vÜ®æ ÖæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ
""¿áá¨Ü¨œ Ü PÜáÄñÜá ®ÜÊáÜ Wæ Êæã¨ÜÇàæ £Ú©¨Üê æ ®ÝÊÜâ ¯ÊÜᮾ áÜ ° A®ÜáÓÜÄÓÜᣤ¨Ê ªæ âÜ ''
Gí¨ÜÃáÜ . ¯gÊÝX Aí¨Üá AÊÜÃáÜ ËÍÝÌÓQÜ íR ñÜ ˜PÝRÃPÜ Ræ ÖæaáÜ c ¯PÜoÃÝX¨Üê áÜ .
AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ È
Ü É CÆɨ®ªÜ áÜ ° ñÜÊáÜ ¾ ¸ÝÀáWÜÚí¨Ü ÖæàÙÜáñݤÃ.æ AÊÜÃáÜ
AvÜXÓÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ aæ®Ý°X ŸÆÉ®áÜ . 168. ÓÜñÌ @Ü ÓÜáÊÜᮾ æ PÜáÚ£¨Üá,ª
ñÜÊÜá¾ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜ PÜáÄñÜá ""AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜÞñÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄԨܪÃæ
ÖÜñÜÃÝWÜᣤÃÜÈÆÉ'' G®Üá°ÊÜÊÜÃæãvÜ®æ, ""¯àÊÜâ ÓÜñÜÂÊÜíñÜÃÝX¨ÜªÃæ, ÓÜÌñÜ@ ¯Ëá¾í¨Ü
ÊÜáÃÜ|ÊÜ®áÜ ° ñæãÆXÔ ñæãàÄÔÄ'' Gí¨Üá ÖæàÚÄ.
169. AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖÜñÃÜ Ý¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ ÊÜáêñÜÃíæ ¨Üá ±ÜÄWÜ~Óܸàæ w.
AÊÜÃÜá iàÊÜíñÜ˨ݪÃæ ÊÜáñÜᤠñÜÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü ŸÚ ±æäàÐÜOæ¿á®Üá°
±Üv¿æ áᣤ¨ÝªÃ.æ 170. AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖ© Ü í¨Ü ñÜÊáÜ Wæ ¯àwÃÜáÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É
AÊÜÃáÜ ÓÜí»ÜÅËáÓÜᣤ¨ÝªÃæ ÖÝWÜã DÊÜÃWæ ã Ü ñÜÊáÜ ¾ hæãñæ ÓæàÄPæãÙܨ Û æ ×í¨æ
EÚ©ÃÜáÊÜÊÜÃÜ (ÖÜáñÝñܾÃÝWÜ¨Ü ÓÜñÜÂËÍÝÌÔWÜÙÜ) ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ AÊÜÃÜá
ÓÜíñÜÓܨÜÈɨݪÃæ & AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜâ¨æà »Ü¿áËÃܨÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá
¨Üá@UÓÜÇÝÃÜÃÜá. 171. AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜ£Àáí¨Ü ¨æãÃæñÜ A®ÜáWÜÅÖÜ ÖÝWÜã
PæãvÜáWæWÜÚí¨Ü ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Üá ËÍÝÌÔWÜÙÜ PÜÊÜáì¶ÜÆÊÜ®Üá°
ÊÜÂ¥ÜìWæãÚÓÜáÊÜâ©ÆÉ GíŸá¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜá ÓÜíñÜáÐÜrÃÝX¨ÝªÃæ. 172. ñÜÊÜáWæ
[ÝÔ¿Þ¨Ü ŸÚPÜÊä Ü AÇÝÉÖ… ÊÜáñÜÊ ¤ ®Ü Ü ¨ÜãñÜÃÜ PÜÃWæ æ KWæãorÊÄÜ Wæ ÖÝWÜã
AÊÜÃÜ ±æçQ ÓÜñÜRÊÜáìÊæÓÜX¨ÜÊÜÄWæ ÊÜáñÜᤠÓÜñܯÐÜuÃÝX¨ÜªÊÜÄWæ »ÜÊÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜâ
PÝ©¨æ. 173. (AÊÜÃáÜ Gí¥ÜÊÃÜ íæ ¨ÜÃ)æ g®ÜÃáÜ AÊÜÃã æ vÜ®æ ""¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ Jí¨Üá
76 BÈ CÊÜÞÅ®…
»ÝÄà ±Üvæ¿áá ÓÜhÝjX ¯í£¨æ. AÊÜÄWæ AíiÄ'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃÜ
ËÍÝÌÓÜÊÜâ C®Ü°ÐÜár ÖæbcñÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ""®ÜÊÜáWæ AÇÝÉÖÜ®æà ÓÝPÜá. AÊÜ®Üá
AñÜáÂñܤÊÜá ±æäàÐÜPÜ®ÝX¨Ýª®æ''Gí¨ÜÃÜá. 174. Pæã®æWæ AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü
PæãvÜáWæWÙÜ áÜ ÖÝWÜã AÊÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖWÜ ÙÜ ã æ í©Wæ ÊÜáÃÜÚ¨ÜÃáÜ . ¿ÞÊÜ Öݯ¿áã
AÊÜÃ®Ü áÜ ° ñÜoÈr ÆÉ. AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊæáaÜáWc ¿ æ á®Üð ÔÜ ¨ÜÃáÜ . AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã »ÝÄà
»ÜÊÂÜ A®ÜáWÜÅ׿ÞX¨Ýª®.æ 175. ¯ÊÜᮾ áÜ ° ñÜ®°Ü ËáñÜÅÃÜ PÜáÄñÜá Öæ¨ÄÜ ÓÜáñÜÇ ¤ àæ
C¨Üʪ ®Ü áÜ B ÍæçñݮܮáÜ . ¯àÊÜâ ËÍÝÌÔWÜÙÝX¨Üê ,æ AÊÜÄWæ Aíg¸æàw, ®Ü®WÜ æ ÊÜÞñÜÅ
AíiÄ.
176. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ˜PÝRè Ü Ü ±ÜÃÊ
Ü ÝX ÖæãàÃÝvÜᣤÃáÜ ÊÜÊÃÜ Ü PÜáÄñÜá ¯àÊæà®Üã
¨Üá@UÓܸàæ w. AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ¯Ü Wæ SíwñÜ ¿ÞÊÜ Öݯ¿á®Üã° ÊÜÞvÜÇÝÃÜÃáÜ .
AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÄWæ ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ ¿ÞÊÜ ±ÝÆ®Üã° ¯àvÜ Ÿ¿áÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
AÊÜÄWæ »ÝÄà ÎPæÒ PÝ©¨æ. 177. ËÍÝÌÓÜ¨Ü Ÿ¨ÜÈWæ ˜PÝRÃÜÊÜ®Üá°
SÄà©ÔPæãívÜÊÃÜ áÜ AÇÝÉÖ¯Ü Wæ SíwñÜ ¿ÞÊÜ Öݯ¿á®Üã° ÊÜÞvÜÇÝÃÜÃáÜ .
AÊÜÄWæ PÜt| ÎPæÒ PÝ©¨æ. 178. ˜PÝRÄWÜÙÜá, ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ
PÝÇÝÊÜPÝÍÜÊÜâ AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ EñܤÊÜáÊæí¨Üá ®ÜퟩÃÜÈ. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾
±Ý±ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÖæbÔc PæãÙÜÇ Û íæ ¨Üá ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ PÝÇÝÊÜPÝÍÜ樆 áÜ ° ¯àvÜᣤ¨àæ Ê ª .æ
AÊÜÄWæ »ÝÄà A±ÜÊÞ Ü ®ÜPÝÄ ÎPæÒ PÝ©¨æ. 179. ÊÜáÈ®ÜÃ®Ü áÜ ° ¯ÊÜáìÆÄí¨Ü
±ÜÅñæÂàQÓÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ AÇÝÉÖÜ®Üá ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá° & Cí¨Üá ¯àÊÜâ CÃÜáÊÜíñÜÖÜ
Ô§£¿áÇæàÉ ¹oár ¹vÜÇÝÃÜ®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ GÆÉ WÜá±Ü¤ ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° ¯ÊÜáWæ £ÚÔ
¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. (A¨ÜPÝRX) AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ ¨ÜãñÜÃÜ ±æçQ ñݯbfÓÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá°
B¿ááªPã æ ÙÜáñÛ Ý¤®.æ ¯àÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü È Ü É ÊÜáñÜÊ
¤ ®Ü Ü ¨ÜãñÜÃÈÜ É ËÍÝÌÓËÜ wÄ. D Äà£
¯àÊÜâ ËÍÝÌÓË Ü oár, ÓÜñÂÜ ¯Ðæ¿ u á ÊÜÞWÜìÊÜ®áÜ ° A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÃæ ¯ÊÜáWæ »ÜÊÂÜ ±ÜÅ£¶ÜÆ
ÔWÜȨæ.
180. AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü ñÜÊÜáWæ ¨Ü¿á±ÝÈÔÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ
BÈ CÊÜÞÅ®… 77

(ÓÜí±Ü£¤®ÜÈÉ) i±Üâ|ñæ ñæãàÃÜáÊÜÊÜÃÜá, A¨Üá ñÜÊÜá¾ ±ÝÈWæ EñܤÊÜáÊæí¨Üá


»ÝËÓÜ©ÃÜÈ. ¯gÊÝX A¨Üá (i±Üâ|ñæ) AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ Pæor¨ÝX¨æ. AÊÜÃÜá
i±Üâ|ñæ ñæãàÄ¨Ü B ÓÜí±Üñ®¤Ü áÜ ° ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü ÖæãÃæ¿ÞXÔ AÊÜÃÜ PæãÃÜÚWæ
PÜoÇr ÝWÜáÊÜâ¨Üá. BPÝÍÜWÙÜ Ü ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿á Aí£ÊÜá Jvæñ®Ü Ê Ü âÜ AÇÝÉÖ¯Ü Wæà
ÓæàĨæ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ GÆÉÊÜ®Üã° AÇÝÉÖÜ®Üá ŸÆÉ®Üá. 181.
""AÇÝÉÖÜ®Üá ŸvÜÊÜ®Üá, ®ÝÊÜâ ÎÅàÊÜáíñÜÃÜá'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÊÜÃÜ ÊÜÞñÜ®Üá°
AÇÝÉÖ®Ü áÜ PæàڨܮáÜ . (C©àWÜ) AÊÜÃáÜ ÖæàÙÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ° ÊÜáñÜᤠ(D ×í¨æ)
AÊÜÃÜá A®Ý¿áÊÝX ±ÜÅÊÝ©WÜÙÜ ÖÜñæ ®ÜvæÔÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ ŸÃæ©vÜáÊæÊÜâ
ÊÜáñÜᤠ(®ÝÙæ ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ AÊÜÃæãvÜ®æ) ÖæàÙÜáÊæÊÜâ; '"ÓÜávÜáÊÜ ÎPæÒ¿á®Üá°
ÓÜËÀáÄ.'' 182. ""C¨ÜáÊæà ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ PæçWÜÚí¨Ü ÓÜí±Ý©Ô PÜÙáÜ ×st WÜÚPæ''.
AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ ñܮܰ ¨ÝÓÜÃÜ ÊæáàÇæ A®Ý¿áÊæÓÜWÜáÊÜÊÜ®ÜÆÉ. 183.
(¨ÜãñÜÃàæ ,) ""¸æíQ¿áá (Ÿí¨Üá) £®ÜáÊ ° íÜ ñÜÖÜ Jí¨Üá ŸÈ±ÝÅ~¿á®Üá° ®ÜÊáÜ ¾
ÊÜááí¨æ ñÜÃáÜ ÊÜ ñÜ®PÜ Ü ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜ ¨ÜãñÜ®®Ü ã Ü ° ®ÜퟸÝÃܨíæ ¨Üá AÇÝÉÖ®Ü áÜ
®ÜÊÜá¾ hæãñæ PÜÃÝÃÜá ÊÜÞwÃÜáñݤ®æ'' G®Üá°ÊÜÊÜÃæãvÜ®æ ÖæàÚÄ; ""®Ü®ÜXíñÜ
×í¨æ¿áã ÖÜÆÊÜâ ¨ÜãñÜÃÜá ÓܳÐÜr ±ÜâÃÝÊæWÜÙæãí©Wæ (ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ) ¯àËàWÜ
PæàÙÜᣤÃáÜ ÊÜ ¨ÜêÐÝríñܨã æ í©Wæ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí©¨Üê áÜ . ¯àÊÜâ ÓÜñÂÜ ÊÜíñÜÃÝX¨Üê ,æ
¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° Pæãí¨Üá¨æàPæ ?'' 184. AÊÜÄàWÜ ¯ÊÜá¾®Üá° ˜PÜRÄÓÜᣤ¨ÜªÃæ,
¯ÊÜáXíñÜ ÊÜáá®Ü° ÓÜÐ ³ rÜ ±ÜâÃÝÊæWÙÜ ã
æ í©Wæ, ©ÊÜ PÜê£WÜÙãæ í©Wæ ÊÜáñÜᤠEgÌÆ
WÜÅí¥ÜWÙÜ ã æ í©Wæ Ÿí©¨Üª ¨ÜãñÜÃáÜ WÜÙ®Ü ã Ü ° ˜PÜÄR ÓÜÇÝX¨æ. 185. ±ÜÅ£Áãí¨Üá
iàÊÜÊÜä ÊÜáÃÜ|ÊÜ®Üá° ÓÜË¿áÇæà ¸æàPÜá. ±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü ©®Ü ¯ÊÜáWæ ¯ÊÜá¾
(PÜÊáÜ ìWÜÙ)Ü ±Üä|ì ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜâ ÔWÜȨæ. (Aí¨Üá) ®ÜÃPÜ © Ü í¨Ü ÃÜQñÒ ®Ü ݨÜ樆 áÜ
ÊÜáñÜᤠÓÜWÌ ìÜ ÊÜ®áÜ ° ±ÜÅÊàæ ÎÔ¨Ü樆 áÜ ËgÀá¿Þ¨Ü®áÜ . CÖÜÇã æ àPÜ¨Ü iàÊÜ®Ê Ü íÜ ñÜã
PæàÊÜÆ Jí¨Üá ÊæãàÓÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊàæ ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃæà®Üã AÆÉ.
186. (ËÍÝÌÔWÜÙæà,) ¯ÊÜá¾®Üá° ¯ÊÜá¾ ÓÜí±ÜñÜá¤WÜÙÜ ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ iàÊÜWÜÙÜ
78 BÈ CÊÜÞÅ®…
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ SíwñÜ ±ÜÄàQÒÓÇ Ü ÝWÜáÊÜâ¨Üá. ÖÝWæÁáà ¯àÊÜâ, ¯ÊÜáXíñÜ ÊÜáá®Ü°
WÜÅí¥Ü ¯àvÜÇÝX¨ÜÊ ª ÄÜ í¨Ü ÖÝWÜã ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÄÜ í¨Ü, ÊÜá®Ü®ã æ àÀáÓÜáÊÜ
ÖÜÆÊÜâ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° PæàÙÜáËÄ. (BWÜ) ¯àÊÜâ ÓÜÖÜ®ÜÎàÆÃÝX¨ÜªÃæ ÖÝWÜã
ÓÜñÂÜ ¯ÐÜÃu ÝX¨ÜÃܪ ,æ A¨Üá SíwñÜ Jí¨Üá ÊÜáÖÝ ÓÝÖÜÓ¨ Ü Ü ÓÝ«Ü®¿ æ ÞX¨æ. 187.
""A¨Ü®Üá° (©ÊÜÂWÜÅí¥ÜÊÜ®Üá°) ¯àÊÜâ g®ÜÄWæ ËÊÜÄÔ £ÚÓܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠA¨Ü®Üá°
Ÿbcv¸ Ü ÝÃܨáÜ '' Gí¨Üá AÇÝÉÖ®Ü áÜ WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÄÜ í¨Ü PÜÃÝÃÜ®áÜ ° ±Üv©
æ ¨Ü®ª áÜ . AÊÜÃáÜ
A¨Ü®áÜ ° (B PÜÃÝÃÜ®áÜ )° ÓÜí±Üä|ì PÜvWæ ~ Ü Ô ¹orÃáÜ ÊÜáñÜᤠ£àÃÝ ÓÜ|¡ ¸æÇWæ æ
A¨Ü®Üá° ÊÜÞĹorÃÜá. GÐæãrí¨Üá Pæor¨Üá, AÊÜÃÜ B ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ! 188. ñÝÊÜâ
GÓÜX¨Ü PÜêñÜÂWÜÙÜ PÜáÄñÜá ÓÜíñÜáÐÜrÃÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã ñÝÊÜâ ÊÜÞwÆɨÜ
PæÆÓÜWÜÚWÝX (g®ÜÃÜá) ñÜÊÜá¾®Üá° ÖæãWÜÙܸæàPæí¨Üá Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÜÃÜá
(ËgÀáWÜÙæí¨Üá) ¯àÊÜâ »ÝËÓܸæàw. ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ÎPæÒÀáí¨Ü
ÃÜQÒñÜÃÝWÜáÊÜÃæí¨Üá ¯àÊÜâ »ÝËÓܸæàw. AÊÜÄWæ PÜt| ÎPæÒ PÝ©¨æ. 189.
BPÝÍÜWÙÜ Ü ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿á ±ÜÅ»áÜ ñÜÊ Ì Çæ ÝÉ AÇÝÉÖ¯Ü Wæà ÓæàĨæ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ
GÆÉ樆 ã Ü ° ÊÜÞvÜÆá ÍÜP®¤Ü ÝX¨Ýª®.æ
190. BPÝÍÜWÙÜ Ü ÖÝWÜã »ÜãËá¿á ÓÜêÑr¿áÈÉ ÊÜáñÜᤠÃݣŠÖÝWÜã ÖÜWÆ Ü áWÜÙÜ
Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿áÈÉ Ÿá©œÊÜíñÜÄWæ ±ÜâÃÝÊæWÜÚÊæ. 191. AÊÜÃÜá ¯íñÜÆãÉ
PÜáÚñÜÆãÉ ÊÜáÆXÃÜáÊÜÆãÉ BPÝÍÜWÙÜ Ü ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿á ÓÜêÑr¿á PÜáÄñÜá bíñÜ®æ
®ÜvÓæ áÜ £¤ÃáÜ ñݤÃæ (ÊÜáñÜᤠ±ÝŦìÓÜáñݤÃ;æ ) ""®ÜÊã æ v
¾ ¿
æ Þ, ¯à®Üá C¨Ü®Ç °æ ÝÉ ÊÜê¥Ý
ÓÜêÑrÔÆÉ. ¯à®Üá ±ÝÊܮܮÜá, ®ÜÊÜá¾®Üá° ®ÜÃÜPÝX°¿á ÎPæÒÀáí¨Ü ÃÜQÒÓÜá''. 192.
""®ÜÊæã¾væ¿Þ, ¯à®Üá ¿ÞÃÜ®Üá° ®ÜÃÜPÝX°ÁãÙÜWæ ñÜÚÛ¨æÁãà AÊܮܮÜá°
A±ÜÊÜÞ¯ñÜ®ÝXÔ¨æ. APÜÅËáWÜÚWæ ¿ÞÃÜã ÓÜÖÝ¿áPÜÄÆÉ''. 193.
""®ÜÊã æ v ¾ ¿æ Þ, ËÍÝÌÓ¨ Ü væ Wæ æ ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° PÜÿæ áᣤ¨ªÜ ÖÝWÜã ""¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®ÜÈÉ
ËÍÝÌÓË Ü wÄ'' G®Üᣰ ¨ ¤ 滆 ®Ü Ü PÜÿæ á®Üá° ®ÝÊÜâ PæàÚ¨æÊâÜ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ËÍÝÌÓË Ü pæÊr âÜ .
®ÜÊæã¾væ¿Þ, ®ÜÊÜáWÝX ®ÜÊÜá¾ ±Ý±ÜWÜÙÜ®Üá° PÜÒËáÓÜá. ®ÜÊÜá¾ PævÜáPÜáWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ
BÈ CÊÜÞÅ®… 79

®ÜËá¾í¨Ü ¨ÜãÃÜWã æ ÚÓÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜÊáÜ Wæ ÓÜg®j ÃÜ Ü ÓÜíWÜ¨È Ü É ÊÜáÃÜ|ÊÜ®áÜ ° ¯àvÜá''.


194. ""®ÜÊæã¾væ¿Þ, ¯à®Üá ¯®Ü° ¨ÜãñÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÜÊÜáWæ ¯àwÃÜáÊÜ
ÊÝWݪ®WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ®æÃÊ Ü àæ ÄÓÜá ÊÜáñÜᤠ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° A±ÜÊÞ Ü ¯Óܸàæ vÜ.
SíwñÜÊÝX¿áã ¯à®Üá, Pæãor ÊÜÞñÜ®áÜ ° ñܱâÜ Ê ³ Ê Ü ®Ü Æ
Ü 'É '.
195. AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Üá AÊÜÄWæ EñÜĤ ԨܮáÜ ; SíwñÜÊÝX¿á㠮ݮÜá, ¯ÊÜá¾
±æçQ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜñË RÜ áì ±ÜâÃÜáÐÜ®Ü A¥ÜÊÝ ÔŒà¿á PÜÊáÜ ìÊÜ®áÜ ° ÊÜÂ¥ÜìWæãÚÓÜÇÝÃæ.
¯àÊÜâ ±ÜÃÜÓܳÃÜ AÊÜÆí¹ñÜÃÜá. (®Ü®Ü° ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ) ÊÜÆÓæ Öæãà¨ÜÊÜÃÜá, ñÜÊÜá¾
®ÝvÜáWÜÚí¨Ü ÖæãÃܨܟºÆ³orÊÜÃÜá, ®Ü®Ü° ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ×íÔÓÜƳorÊÜÃÜá,
ÖæãàÃÝw¨ÜÊÃÜ áÜ ÖÝWÜã ÖÜñÃÜ Ý¨ÜÊÃÜ áÜ & AÊÜÃÜ PæváÜ PÜáWÜÙ®Ü áÜ ° ®Ý®Üá SíwñÜ
AÊÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÜWæãÚÓÜáÊæ®Üá ÊÜáñÜᤠñÜÙܨÜÈÉ ®Ü©WÜÙÜá ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜÜ
E¨Ý®ÜWÙÜ È Ü É AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓæàÄÓÜáÊæ®áÜ . C¨Üá AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜ£Àáí©ÃÜáÊÜ ±ÜÅ£¶ÜÆ.
¯gPÜãR AÇÝÉÖ®Ü Ü ŸÚ CÃÜáÊÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊæà AñÜáÂñÜÊ ¤ áÜ ÊÝX¨æ. 196. ®ÝvÜáWÜÙÈ Ü É
ÊæáÃæ¿ááÊÜ ˜PÝRÄWÜÙÜ Êæç»ÜÊÊ Ü âÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÊæãàÓÜWã æ ÚÓÜ©ÃÜÈ.
197. C¨æÇÝÉ £àÃÝ ÔàËáñÜ ÓÜí±ÜñáÜ .¤ AÊÜÃÜ Aí£ÊÜá ®æÇæ ®ÜÃPÜ Ê Ü àæ BX¨æ.
A¨Üá ñÜáí¸Ý Pæor ®æÇ.æ 198. ñÜÊáÜ ¾ Jvæ¿á¯Wæ Aígáñݤ Ÿ¨ÜáQ¨ÜÊÄÜ WÝX,
ñÜÙܨÜÈÉ ®Ü©WÜÙÜá ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜ E¨Ý®ÜWÜÚÊæ. AÊÜÃÜá ÓÜ¨Ý PÝÆ
AÊÜâWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜÃÜá. C¨Üá AÇÝÉÖÜ®Ü B£¥ÜÂ. ÓÜgj®ÜÃÜ ±ÝÈWæ, AÇÝÉÖÜ®Ü ŸÚ
H¯¨æÁãà A¨ÜáÊæà EñÜÊ ¤ áÜ . 199. WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ È
Ü É PæÆÊÜĨݪÃæ & AÇÝÉÖ®Ü È Ü É
®Üí¹Pæ EÙÜÛÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæà®Ü®Üá° CÚÔ PæãvÜÇÝX¨æÁãà A¨ÜÃÜÈÉ
(PÜáÃ…B®…®ÜÈ)É ÖÝWÜã ñÜÊáÜ Wæ CÚÔPæãvÜÇÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É ®Üí¹Pæ EÙÜÊÛ ÃÜ áÜ .
AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü ¨ æ áÜ ÃÜá ˮܿáÎàÆÃÝXÃÜáñݤÃ.æ AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ °
ÓÜ|¡ ¸æÇæWæ ÊÜÞÃÜáÊÜâ©ÆÉ. Aí¥ÜÊÜÄWÝX AÊÜÃÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜâ AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü
(AÇÝÉÖÜ®Ü) ŸÚ C¨æ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá QÒ±ÜÅÊÝX ËaÝÃÜOæ
®ÜvæÓÜáÊÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 200. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ÓÜÖÜ®ÜÎàÆÃÝXÄ, Ô§ÃÜ bñܤÃÝXÄ,
80 A¯°ÓÝ
(ÓÜñÂÜ ¨Ü ±ÜÃ)Ü ÖæãàÃÝoPæR ÓÜ¨Ý ÓÜ®¨
°Ü ÃœÜ ÝXÄ ÊÜáñÜᤠÓÜ¨Ý AÇÝÉÖ¯Ü WæÜ AíiÄ
& ¯àÊÜâ ËgÀáWÜÙÝWÜŸÖÜá¨Üá.

4. A¯°ÓÝ (ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá) ÊÜá©à®Ü@


AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖæÓÄÜ í¨Ü & AÊÜ®áÜ A±ÝÃÜ ¨Ü¿ÞÙÜá, PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá.
1. ÊÜÞ®ÜÊÜÃæà, ¯ÊÜá¾®Üá° Jí¨æà iàÊÜ©í¨Ü ÓÜêÑrst ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á¯Wæ
¯ÐÜuÃÝXÄ. AÊÜ®Üá A¨æà iàÊÜ©í¨Ü A¨ÜÃÜ hæãñæ¿á®Üã° ÓÜêÑrԨܮÜá ÊÜáñÜá¤
AÊÜÄŸºÃÜ ÊÜáãÆPÜ A®æàPÝÃÜá ±ÜâÃÜáÐÜÃÜ®Üã° ÔŒà¿áÃÜ®Üã° (ÇæãàPܨÜÈÉ)
Öܹ¨ º ®Ü áÜ . ¿ÞÊÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖæÓÃÜ È Ü É ¯àÊÜâ ÖÜPáÜ WR ÙÜ ®Ü áÜ ° PæàÙÜᣤàÃæãà AÊܯWæ
ÓÜ¨Ý AíiÄ ÊÜáñÜᤠ¸Ýí«ÜÊÂÜ WÜÙ®Ü áÜ ° PݱÝwÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ
¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ÓÜ¨Ý PÜ~q ¡ Ãr áÜ ñݤ®.æ 2. A®Ý¥ÜÃÜ ÓæãñÜ®¤ áÜ ° AÊÜÄWæà Pæãoár ¹wÄ
ÖÝWÜã ¯ÊÜáìÆÊݨÜá¨ÜPæR ±Ü¿Þì¿áÊÝX ÊÜáÈ®ÜÊݨÜá¨ÜÜ®Üá° Pæãvܸæàw.
AÊÜÃÜ ÓæãñÜ®¤ áÜ ° ¯ÊÜá¾ Óæ㣤®Ü hæãñæ ¸æÃÔæ £®Ü¸ ° àæ w. A¨Üá SíwñÜ ÊÜáÖÝ ±Ý±Ü
PÜêñÜÂÊÝX¨æ. 3. A®Ý¥ÜÃÜ (A®Ý¥Ü Öæ|á¡ ÊÜáPÜÙR )Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®ÝÂ¿á ±ÝÈÓÜÆá
¯ÊÜáWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá GíŸ »Ü¿á ¯ÊÜáX¨ÜªÃæ (CñÜÃÜ) ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ±æçQ
¯ÊÜáXÐÜrËÃÜáÊÜ CŸºÃÜá, ÊÜáãÊÜÃÜá A¥ÜÊÝ ®ÝÆÌÃÜ®Üá° ËÊÝÖÜÊÝXÄ. C®Üá°
(±Ü£°¿áÃÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ) ®ÝÂ¿á ±ÝÈÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá GíŸ »Ü¿á
¯ÊÜáX¨Üê æ JŸºÙàæ ±Ü£¿ ° áÈÉ A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá¾ ÊÜÞÆPÜñ¨ ÌÜ È
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ ¨ÝÔ¿áÈÉ (ñÜ겤
±ÜwÄ). (¯Ëá¾í¨Ü) ¿ÞÊÜâ¨æà A£ÃæàPÜ ÓÜí»ÜËÓܨæ CÃÜáÊÜâ¨ÜPæR C¨Üá ÖæaÜác
ÓÜÖÝ¿áPÜÊÝX¨æ. 4. (¯àÊÜâ ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜ) ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ "ÊæáÖÜÃ…' A®Üá°
ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü ±ÝÊÜ£ÔÄ. AÊÜÃÜá A¨ÜÄí¨Ü H®Ü®Ý°¨ÜÃÜã ÊÜá®ÜÓÝÃæ ¯ÊÜáWæ
¹oárPã æ orÃæ ÊÜÞñÜÅ ¯àÊÜâ A¨Ü®áÜ ° ÓÜáSÊÝX, ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü £®ÜŸ ° ÖÜá¨Üá.
5. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ B¨Ý¿áÊÝXÔÃÜáÊÜ ¯ÊÜá¾ ÓÜí±Üñܤ®Üá°
ÊÜáí¨ÜÊÜá£WÜÙÜ PæçWæ J²³Óܸæàw. B¨ÜÃæ, A¨ÜÄí¨Ü AÊÜÄWæ E~ÔÄ ÊÜáñÜá¤
A¯°ÓÝ 81

EwÔÄ (BÖÝÃÜ, ÊÜÓÜŒ CñÝ©¿á®Üá° J¨ÜXÔÄ) ÊÜáñÜᤠAÊÜÃæãí©Wæ ÓܨÝ


Óèg®Ü嬆 ÊÜÞñÜ®æ°à BwÄ. 6. A®Ý¥ÜÃÜá ËÊÝÖÜ¨Ü ÊÜ¿áÔÕ®ÜÊÜÃÝWÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ
AÊÜÃ®Ü áÜ ° ±ÜÄàQÒÓáÜ ñÜȤ Ä. ¯àÊÜâ AÊÜÃÈ Ü É ±ÜÅŸá¨Üñœ ¿
æ á®Üá° PÜívÝWÜ AÊÜÃÜ ÓÜí±Üñ®¤Ü áÜ °
AÊÜÄWæ J²³Ô ¹wÄ. AÊÜÃÜ ÓÜí±Üñܤ®Üá° A±ÜÊÜ¿á ÊÜÞvÜ©Ä ÖÝWÜã AÊÜÃÜá
¸æÙ¨ æ áÜ ¹vÜáÊÜÃíæ ¨Üá A¨Ü®áÜ ° BñÜáÃÜ©í¨Ü PÜŸÚÓܸàæ w. ÓÜí±Ü®®°Ü ÝXÃÜáÊÜ樆 áÜ
(A®Ý¥ÜÃÜ Óæ㣤¯í¨Ü) ¨ÜãÃÜ EÚ©ÃÜÈ. ŸvÜ樆 áÜ ¯¿áÊÜÞ®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞñÜÅ
A¨Ü®Üá° (ÔàËáñÜÊÝX) ŸÙÜÔPæãÙÜÛÈ. ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ÓÜí±Üñܤ®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜÍÜPæR
J²³ÓÜáÊÝWÜ, A¨ÜPæR AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ÓÝQÒWÜÙÜ®Üá° ®æàËáÔPæãÚÛÄ. (Aí£ÊÜá)
ËaÝÃÜOæWæ AÇÝÉÖÜ®æà ÓÝPÜá. 7. ±ÜâÃÜáÐÜÄWæ, AÊÜÃÜ ñÜí¨æ, ñÝÀá ÊÜáñÜá¤
Ÿí«ÜáWÜÙáÜ ¹oár Öæãà¨Üá¨ÜÃÈ Ü É (Óæ㣤®È Ü )É ±ÝȨæ. ÖÝWæÁáà ÔŒà¿áÄWÜã,
AÊÜÃÜ ñÜí¨æ, ñÝÀá ÊÜáñÜᤠŸí«ÜáWÜÙáÜ ¹oár Öæãà¨Üá¨ÜÃÈ Ü É ±ÝȨæ. ÓÜÆ Ì Ë
³ ÃÜÈ,
ŸÖÜÙË Ü ÃÜÈ & ±ÝÆá ÊÜÞñÜÅ ¯ÎcñÊ Ü ÝX¨æ. 8. (BÔ¤) ËñÜÄÓÜáÊÜ ÊæàÙæ Ÿí«ÜáWÜÙáÜ ,
A®Ý¥ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠŸvÜÊÜÃÜá ÖÝgÃݨÝWÜ, AÊÜÄWæ A¨ÜÄí¨Ü E~¡ÔÄ ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃÜ hæãñæ Óèg®Ü嬆 ÊÜÞñܮݰwÄ. 9. ñÝÊÜâ ÓÜñÌ @Ü ñÜÊáÜ ¾ ¨ÜáŸìÆ ÊÜáPÜÙR ®Ü àæ °
ñÜÊáÜ ¾ ¸æ®°Ü ×í¨æ ¹oár ÖæãàWÜáÊÜâ¨ÝX¨Üê æ (ÊÜáêñÜÃÝWÜáÊÜ⩨Üê )æ ñÜÊáÜ Wæ AÊÜÃÜ
PÜáÄñÜá GÐÜár PÝÙÜi CÃÜᣤñáÜ ¤ GíŸá¨Ü®áÜ ° ÁãàbÔ g®ÜÃáÜ (A®Ý¥ÜÃÜ ÖÜPáÜ WR ÙÜ Ü
PÜáÄñÜá) PÝÙÜi ÊÜ×Óܸàæ PÜá. AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü »Ü¿áÊÜâÙÜÊ Û ÃÜ ÝXÃܸàæ PÜá ÊÜáñÜá¤
ÓÜ¨Ý ®æàÃÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜ®æ°à BvܸæàPÜá. 10. A®Ý¥ÜÃÜ ÓÜí±Üñܤ®Üá° APÜÅÊÜáÊÝX
PÜŸÚÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá SíwñÜÊÝX¿áã ñÜÊÜá¾ ÖæãpærWÜÚWæ ¸æíQ¿á®Üá°
ñÜáíŸá£¤¨ÝªÃæ. ŸÖÜá ¸æàWÜ®æà AÊÜÃÜ®Üá° EÄ¿áᣤÃÜáÊÜ ®ÜÃÜPÝX°Wæ
GÓæ¿áÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.
11. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜá¾ ÊÜáPÜÙR Ü PÜáÄñÜá ¯ÊÜáWæ ¸æãà˜ÓÜᣤ¨Ýª®;æ JŸº ±ÜâÃÜáÐܯWæ
CŸºÃÜá ÔŒà¿áÃÜÐÜár ±ÝÆá. C®Üá° ÔŒà¿áÃÜá (EñܤÃݘPÝÄ ±Üâ£Å¿áÃÜá)
CŸºÄXíñÜ Öæb¨ c ÃªÜ ,æ AÊÜÄWæ (ÊÜáêñÜ®Ü Óæ㣤®È Ü )É ÊÜáãÃÜ®àæ GÃÜváÜ ±ÝÆá. JŸºÙàæ
82 A¯°ÓÝ
C¨ÜªÃæ BPæWæ A«Üì ±ÝÆá. AÊܯWæ (ÊÜáêñܯWæ) ÊÜáPÜRڨܪÃæ AÊÜ®Ü ñÜí¨æ
ñÝÀá¿áÃÜÈÉ ±ÜÅ£Á㟺ÄWæ (ÊÜáêñÜ®Ü) Óæ㣤®ÜÈÉ BÃÜ®æà Jí¨ÜíÍÜ. BñܯWæ
ÊÜáPÜÚR ÆÉÊݨÜÃæ ÖÝWÜã AÊÜ®Ü ñÜí¨æ ñÝÀáÁáà AÊÜ®Ü EñÜä ݘPÝÄWÜÙÝX¨Üê æ
ñÝÀáWæ ÊÜáãÃÜ®æà Jí¨Üá ±ÝÆá. BñܯWæ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜá ÊÜáñÜá¤
ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áĨܪÃæ BñÜ®Ü ñÝÀáWæ BÃÜ®æà Jí¨Üá ±ÝÆá. C¨æÇÝÉ BñÜ®Ü
"ÊÜÔ¿áÂñ…' (EÀáÆá A¥ÜÊÝ E±Ü¨àæ ÍÜ) A®Üá° A®ÜáÐÝu¯Ô¨Ü ŸÚPÜ ÖÝWÜã
AÊÜ®Ü ÓÝÆÊÜ®áÜ ° £àÄst ŸÚPÜ. ¯ÊÜá¾ ÖæñÊ ¤Ü ÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ±ÜâñÜÅÃáÜ (ÊÜáPÜÙR áÜ )
& CÊÜÃÜ ±æçQ ÇÝ»Ü¨Ü ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ¿ÞÃÜá ¯ÊÜáWæ ÖæaáÜ c ¯PÜoÃæíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæ
£Ú¿á¨Üá. CÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÍÜcÀáÔÃÜáÊÜ PÜvÝx¿á ±ÝÆáWÜÙÜá. AÇÝÉÖÜ®Üá
GÆÉ樆 ã Ü ° AÄ£ÃÜáÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜᤠ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ÝX¨Ýª®.æ 12. ¯ÊÜá¾ ±Ü£¿ ° áÄWæ
ÊÜáPÜÚ
R ÆÉ©¨Üê æ AÊÜÃáÜ ¹oár Öæãà¨Üá¨ÜÃÈ Ü É ¯ÊÜáWæ A«Üì ±ÝȨæ ÖÝWÜã AÊÜÄWæ
ÊÜáPÜRڨܪÃæ, AÊÜÃÜá ¹oár Öæãà¨Üá¨ÜÃÜÈÉ ¯ÊÜáWæ PÝÆá »ÝWܨÜÐÜár ±ÝÆá &
AÊÜÃÜ "ÊÜÔ¿áÂñ…' A®Üá° A®ÜáÐÝu¯Ô¨Ü ŸÚPÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÓÝÆÊÜ®áÜ ° £àÄÔ¨Ü
ŸÚPÜ. C®Üá° ¯ÊÜáWæ ÊÜáPÜÚ R ÆÉÊݨÜÃ,æ ¯àÊÜâ ¹oár Öæãà¨Üá¨ÜÃÈ Ü É AÊÜÄWæ PÝÆá
»ÝWÜ¨Ü ±ÝȨæ ÖÝWÜã ¯ÊÜáWæ ÊÜáPÜÚ R ¨Üê ,æ ¯àÊÜâ ¹oár Öæãà¨Üá¨ÜÃÈ Ü É Gío®æ
Jí¨Üá ±ÝÆá AÊÜÄWæ ÓæàÃÜáÊÜâ¨Üá & ¯àÊÜâ ÊÜÞw¨Ü ÊÜÔ¿áÂñ… A®Üá°
A®ÜáÐÝu¯Ô¨Ü ŸÚPÜ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ÓÝÆÊÜ®áÜ ° £àÄst ŸÚPÜ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÓæãñÜá¤
¹oár ÊÜáêñÜ®Ý¨Ü ±ÜâÃÜáÐÜ®áÜ A¥ÜÊÝ AíñÜÖÜ ÔŒà¿áá ÊÜáPÜÚ R ÆÉ¨Ê Ü ÃÜ ÝX¨Üê æ ÊÜáñÜá¤
AÊÜÄWæ JŸº ÓÜÖã æ à¨ÜÃÜ A¥ÜÊÝ ÓÜÖã æ à¨ÜÄ C¨Üê ,æ AÊÜÃÈ Ü É ±ÜÅ£Á㟺ÄWæ BÃÜ®æ
Jí¨Üá ±ÝÆá. C®Üá° AÊÜÃáÜ (ÓÜÖã æ à¨ÜÃÜ ÓÜÖã æ à¨ÜÄ¿áÃÜá) C¨ÜQíR ñÜ Öæb®c Ü
ÓÜíTæ¿áÈÉ¨ÃªÜ ,æ AÊÜÄWæÇÝÉ Joár ÊÜáãÃÜ®æ Jí¨Üá ±ÝÆá & ÖݯPÜÃÊ Ü Æ
Ü ¨É Ü
"ÊÜÔ¿áÂñ…' A®Üá° ±Üä£ìWæãÚst ŸÚPÜ ÊÜáñÜᤠÓÝÆÊÜ®áÜ ° £àÄst ŸÚPÜ. C¨Üá
AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜ£Àáí¨Ü CÃÜáÊÜ B¨æàÍÜ. AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 áÜ ÊÜáñÜá¤
ÓÜí¿áËá¿ÞX¨Ýª®.æ 13. CÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÍÜÀ c áÔÃÜáÊÜ Ëá£WÜÙáÜ . AÇÝÉÖ®Ü Ü
A¯°ÓÝ 83

ÖÝWÜã AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ Bhæn ±ÝÈÓÜáÊÜ樆 ®Ü áÜ ° AÊÜ®áÜ , ñÜÙ¨ Ü ÈÜ É ®Ü©WÜÙáÜ ÖÜÄ¿ááÊÜ


ÓÜWÌ ã
æ àì¨Ý®ÜWÙÜ ã æ ÙÜWæ ÓæàÄÓÜáÊÜ®áÜ . AÊÜÃáÜ AÊÜâWÜÙÈ Ü É ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃáÜ .
C¨ÜáÊæà »ÜÊÂÜ Ëg¿áÊÝX¨æ. 14. C®Üá° AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ BhæWn ÙÜ ®Ü áÜ °
EÆÉí™ÓÜáÊÜ樆 ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠAÊÜ®áÜ ¯ÍÜÀ c ást Ëá£WÜÙ®Ü áÜ ° ËáàÄ ®Üv¨ æ Ê
Ü ®Ü ®Ü áÜ °
AÊÜ®áÜ ®ÜÃPÜ ÝX°ÁãÙÜWæ ÓæàÄÓÜáÊÜ®áÜ . AÊÜ®áÜ A¨ÜÃÈ Ü É ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜ®áÜ &
AÊܯWæ A±ÜÊÞ Ü ®ÜPÝÄ ÎPæÒ ÔWÜȨæ.
15. ¯ÊÜá¾ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ±æçQ A®æ£PÜ PÜêñÜÂÊæÓÜXÃÜáÊÜÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ®ÝÆÌÃÜá
ÓÝQÒWÙÜ ®Ü áÜ ° ñܯİ . AÊÜÃáÜ ÓÝQÒ ÖæàÚ¨ÜÃ,æ AÊÜÃÜ ÊÜáÃÜ|¨Ü ñÜ®PÜ Ü A¥ÜÊÝ AÊÜÄWæ
AÇÝÉÖÜ®Üá H®Ý¨ÜÃÜã ¨ÝÄ ñæãàÃÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ
Ÿí«Ü®Ü¨ÜÈÉwÄ.* 16. ¯ÊÜá¾ ±æçQ CŸºÃÜá D A±ÜÃÝ«ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜªÃæ
AÊÜÄŸºÃÜ®Üã° aæ®Ý°X ¨ÜíwÔÄ. ñÜÃÜáÊÝ¿á AÊÜÃÜá ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜorÃæ ÊÜáñÜá¤
ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÓÜıÜwÔPæãívÜÃ,æ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¹oár ¹wÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ
±ÜÍÝcñݤ±Ü ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠPÜÃÜáOÝÙÜáÊÝX¨Ýª®æ. 17. AhÝn®Ü©í¨Ü
±Ý±ÜPÜêñÜÂÊÜ®æ°ÓÜX B ŸÚPÜ ¸æàWÜ®æà ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜvÜáÊÜÊÜÃÜ ±ÜÍÝcñݤ±ÜÊÜ®Üá°
ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ ÖæãOæ AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáàȨæ. Aí¥ÜÊÜÃÜ ±ÜÍÝcñݤ±ÜÊÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá
ÔÌàPÜÄÓÜáñݤ®æ. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá GÆÉÊÜ®Üã° AÄ£ÃÜáÊÜÊÜ®Üã ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã
BX¨Ýª®.æ 18. ÊÜáÃÜ|ÊÜâ ñÜ®°Ü ÊÜááí¨æ Ÿí¨Üá ¹vÜáÊÜ ñÜ®PÜ Ê Ü äÜ ±Ý±ÜPêÜ ñÜÂWÜÙ®Ü áÜ °
ÊÜÞvÜáñܤÇæà C¨Ü᪠(ÊÜáÃÜ|ÊÜ®Üá° PÜívÝWÜ) ""®Ý¯àWÜ ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜvÜáñæ¤à®æ''
G®ÜáÊ ° ÊÜ ÃÜ Ü ÖÝWÜã ˜PÝRÄWÜÙÝXÁáà ÊÜáêñÜÃݨÜÊÃÜ Ü ±ÜÍÝcñݤ±Ê Ü âÜ ÔÌàPÜêñÜÊÝWܨáÜ .
AÊÜÄWÝX ®ÝÊÜâ PÜt| ÎPæ¿ Ò á®Üá° ñÜ¿ÞÄÔqrÃáÜ ÊæÊâÜ .
19. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯àÊÜâ ŸÆÊÜíñÜ©í¨Ü ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ
EñÜä ݘPÝÄWÜÙÝWÜáÊÜâ¨Üá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ÓÜÊáÜ ñ¾ Ê Ü Æ
Ü .É ÖÝWæÁáà, ¯àÊÜâ AÊÜÄWæ
H®Ü®áÜ ° PæãqrÃáÜ ËÃæãà A¨ÜÄí¨Ü H®Ü®Ý°¨ÃÜ ã Ü ÊÜáÃÜÚ ±Üv¿ æ áÈPÝRX AÊÜÃ®Ü áÜ °
(ÊÜá®æ¿áÈÉ) ñÜvæ©oárPæãÙÜÛ ¸ÝÃܨÜá & AÊÜÃæà®Ý¨ÜÃÜã ÊÜÂPܤ A®æç£PÜ PÜêñÜÂ
84 A¯°ÓÝ
GÓÜXÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÖæãÃÜñáÜ . AÊÜÃÜ hæãñæ ¯àÊÜâ ¯¿áÊÜÞ®ÜáÓÝÃÜ Ÿ¨ÜáPÜá ÓÝXÔÄ.
AÊÜÃáÜ ¯ÊÜáWæ A²Å¿áÃÝX¨Üê æ (¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ;) ¯ÊÜáWæãí¨Üá ÊÜÓáÜ ¤ A²Å¿á
ÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜÇæÉà AÇÝÉÖÜ®Üá (¯ÊÜáWæ) ŸÖÜÙÜÐÜár ×ñÜÊÜ®Üá°
CqrÃÜŸÖÜá¨Üá. 20. ¯àÊÜâ JŸº ±Ü£°¿á Óݧ®ÜPæR (AÊÜÙÜ®Üá° ¹oár) C®æã°Ÿº
±Ü£°¿á®Üá° ñÜÃÜŸ¿áԨܪÃæ, AÊÜÃÜÇæãÉŸºÄWæ ¯àÊÜâ (D ×í¨æ) Jí¨Üá ¨æãvÜx
»ÜívÝÃÜ樆 àæ ° ¯àw¨Üê ã Ü AÊÜÄí¨Ü QíbñÜ®¤ ã
Ü ° ÊÜáÃÜÚ ±Üv¿
æ á¸ÝÃܨáÜ . ¯àÊæà®Üá
ÓÜáÙÝÛÃæãà±ÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÄÔ ÖÝWÜã ÓܳÐÜr ±Ý±ÜPÜêñÜÂWÜÙÜ®æ°ÓÜX A¨Ü®Üá° ÊÜáÃÜÚ
±Üv¿ æ ááËÃÝ? 21. ¯àÊÜâ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü ÃÜ ®Ü áÜ ° ÓÜ謆 ŸÚPÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ¯Ëá¾í¨Ü
ŸÈÐÜu ÊÝWݪ®Ê Ü ®Ü áÜ ° ±Üv¨
æ Ü ŸÚPÜ ¯àÊÜâ A¨Ü®áÜ ° (ÊÜáÖ…Å A®Üá)° ÖæàWæ ñÝ®æà
ÊÜáÃÜÚ ±Üv¿æ ááËÄ? 22. ¯ÊÜá¾ ñÜí¨æ ËÊÝÖÜÊÝX¨Üª ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®áÜ ° ¯àÊÜâ
ËÊÝÖÜÊÝWܸàæ w & ×í¨æ WÜ£Ô¨Ü᪠C¨ÜPRæ ÖæãÃÜñÝX¨æ. SíwñÜÊÝX¿áã A¨Üá
®ÝbPæWàæ w®Ü ×à®Ü PÝ¿áìÊÝXñÜᤠÊÜáñÜᤠ£àÃÝ ¨ÜáÐÜr ÊÜÞWÜìÊÝXñÜá.¤
23. ¯ÊÜá¾ ÊÜÞñæ¿áÃÜ®áÜ ,° ¯ÊÜá¾ ±Üâ£Å¿áÃÜ®áÜ ,° ¯ÊÜá¾ ÓÜÖã æ à¨ÜÄ¿áÃÜ®áÜ ,° ¯ÊÜá¾
ñÜí¨æ¿á ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÃÜ®Üá°, ¯ÊÜá¾ ñÝÀá¿á ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÃÜ®Üá°, ¯ÊÜá¾
ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜ ±Üâ£Å¿áÃÜ®Üá°, ¯ÊÜá¾ ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÃÜ ±Üâ£Å¿áÃÜ®Üá°, ¯ÊÜáWæ
ÖÝÆá~Ô¨Üܪ ¯ÊÜá¾ ÊÜÞñæ¿áÃÜ®áÜ ,° ¯ÊÜá¾ hæãñæ ÖÝÆáívÜ (PÝÃÜ|PÝRX) ¯ÊÜá¾
ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÃݨÜÊÜÃÜ®Üá°, ¯ÊÜá¾ ±Ü£°¿áÃÜ ÊÜÞñæ¿áÃÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ
ÓÜí»æãàXÔÃÜáÊÜíñÜÖÜ ¯ÊÜá¾ ±Ü£¿ ° áÃÜá Öæñ¤Ü ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ±æäàÐÜO¿æ áÈÉÃáÜ ÊÜ
¯ÊÜá¾ ÊÜáÆ ±Üâ£Å¿áÃÜ®áÜ ° (ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜâ¨Ü®áÜ )° ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ¯Ðæà˜ÓÜÇÝX¨æ
& ¯àÊÜâ B ±Ü£¿ ° áÃÜ hæãñæ ÓÜí»æãàXÔÆÉÊݨÜÃæ (AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¹oár AÊÜÃÜ B
±Üâ£Å¿áÃÜ®Üá° ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜâ¨ÜPæR) BPæÒà±ÜËÆÉ. ÖÝWæÁáà ¯ÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ ±ÜâñÜÅÃÜ
±Ü£°¿áÃÝX¨ÜªÊÜÃÜá (¯ÊÜáWæ ¯Ñ¨ÜœÃÝX¨ÝªÃæ). ÊÜáñÜᤠHPÜPÝƨÜÈÉ CŸºÃÜá
ÓÜÖãæ à¨ÜÄ¿áÃÜ®áÜ ° ¯àÊÜâ ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá (¯Ñ¨ÜÊ œ ÝX¨æ) & D ×í¨æ ®Üv¨ æ áÜ
ÖæãàXÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá PÜÒÊÜÞÎàÆ®Üã
A¯°ÓÝ 85

PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®æ. 24. ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ±æçQ C®æã°ŸºÃÜ ËÊÝÖÜ


Ÿí«Ü®¨ Ü ÈÜ ÃÉ áÜ ÊÜÊÃÜ áÜ ¯ÊÜáWæ ¯Ñ¨ÜÃœ ÝX¨ÝªÃæ & (¿áá¨Ü¨ œ È
Ü )É ¨ÝÔ¿áÃÝX ¯ÊÜá¾
ÊÜÍPÜ Ræ Ÿí©ÃÜáÊÜÊÃÜ Ü ÖæãÃÜñáÜ . C¨Üá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ AÇÝÉÖ®Ü Ü B¨æàÍÜÊÝX¨æ. AÊÜÃÜ
ÖæãÃÜñÜá CñÜÃÜ ÔŒà¿áÃÜá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ÓÜÊÜá¾ñÜÃÝXÃÜáÊÜÃÜá & B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ
¯ÊÜá¾ ÓÜí±Üñܤ®Üá° ÊÜÂÀáÔ (¯¿áÊÜÞ®ÜáÓÝÃÜ ÊÜáÖ…Å Pæãoár) AÊÜÃÜ®Üá°
ËÊÝÖÜÊÝWܸæàPÜá. ÓæÌàaÝfaÝÃÜ ®ÜvæÓܸÝÃܨÜá. ¯ÊÜá¾ ±æçQ, AÊÜÃÜÈÉ®Ü
¿ÞÃܮݰ¨ÜÃÜã A®Üá»ÜËÔÃÜáÊÜÊÜÃÜá, AÊÜÃÜ ¯©ìÐÜr ÖÜPÜR®Üá° (ÊÜáÖ…Å A®Üá°)
AÊÜÄWæ ±ÝÊÜ£Óܸàæ PÜá. C®Üá° ¯àÊÜâ A¨Ü®áÜ ° ¯WÜ©±ÜwÔPæãívÜ ŸÚPÜ (±ÝÊÜ£¿á
ÓÜÊáÜ ¿á¨Ü PÜáÄñÜá) ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü J²³Pã æ ívÜÃæ ñܲÆ
³ .É SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ
GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 ã Ü ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BX¨Ýª®.æ 25. ¯ÊÜá¾ ±æçQ, ÓÜñÌ íÜ ñÜÅ ËÍÝÌÔ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®Üá° ËÊÝÖÜÊÝWÜÆá ÓÜÊÜá¥ÜìÃÜÆɨÜÊÜÃÜá, ¯ÊÜá¾ ÊÜÞÆPÜñŲ̈ÜÈÉÃÜáÊÜ
ËÍÝÌÔ ¨ÝÔ¿á®Üá° ËÊÝÖÜÊÝWÜÈ. ¯ÊÜá¾ ËÍÝÌÓ¨ Ü Ü PÜáÄñÜá AÇÝÉÖ®Ü áÜ aæ®Ý°X
ŸÆÉ®áÜ . ¯àÊæÇÝÉ Jí¨æà ÊÜáãƨÜÊÃÜ áÜ . ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ (¨ÝÔ¿áÃÜ) ±æäàÐÜPÃÜ Ü
A®ÜáÊÜᣠ±Üv¨ æ áÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ËÊÝÖÜÊÝXÄ. AÊÜÄWæ AÊÜÃÜ ÖÜP®RÜ áÜ ° (ÊÜáÖ…Å A®Üá)°
®ÝÂÁãàbñÜÊÝX ±ÝÊÜ£ÔÄ. AÊÜÃáÜ PÜoár ¯pÝrX ÓÜáÎàÇæ¿áÃÝXÃܸàæ PÜá.
Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX A®æç£PÜñæ¿áÈÉ ¯ÃÜñÜÃÝXÃÜáÊÜÊÜÃÝWÜÈ WÜápÝrX APÜÅÊÜá
®ÜíoáWÜÙ®Ü áÜ ° ±æäàÑÓÜáÊÜÊÃÜ ÝWÜÈ BXÃܸÝÃܨáÜ . ËÊÝÖÜ Êݲ¤ÁãÙÜWæ Ÿí¨Üá
¹or ŸÚPÜ, AÊÜÃÜá H®Ý¨ÜÃÜã A®æç£PÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ®ÜvæÔ¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá ÓÜÌñÜíñÜÅ
ÊÜá×Ùæ¿áÄXÃÜáÊÜ ÎPæ¿ Ò á A«Üì »ÝWÜPRæ AÖÜìÃÝWÜáÊÜÃáÜ . C¨Üá (¨ÝÔ¿áÃÜ®áÜ °
ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜ A®ÜáÊÜá£), ¯ÊÜá¾ ±æçQ ñÝ®Üá (AËÊÝ×ñÜ®ÝX¨ÜªÃæ)
±Ý±ÜÊæÓÜWÜŸÖÜá¨æíŸ »Ü¿áÊÜâÙÜÛÊÜÄWÝX CÃÜáÊÜ ÓÜÊÜÆñݤX¨æ. C®Üá° ¯àÊÜâ
ÓÜÖÜ®ÜÎàÆÃÝX¨ÜªÃæ ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ A¨ÜáÊæà EñܤÊÜá. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ñÜáí¸Ý
PÜÊ
Ò Þ
Ü ÎàÆ®Üã PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®.æ
26. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ (ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ )° ËÊÜÄÓÜ Ÿ¿áÓÜáñݤ®æ ÖÝWÜã ¯ÊÜáXíñÜ
86 A¯°ÓÝ
×í©®ÜÊÃÜ áÜ ®Üv¨ æ Ü ¨ÝÄWÜÙÜ PÜáÄñÜá ¯ÊÜáWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü ¯àvÜŸ¿áÓÜáñݤ®æ
ÊÜáñÜᤠAÊÜ®áÜ ¯Êæáv ¾ Wæ æ JÈ¿á Ÿ¿áÓÜáñݤ®.æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 ã Ü
¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BX¨Ýª®.æ 27. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯Êæáv ¾ Wæ æ Jȿ៿áÓÜáñݤ®.æ Añܤ
ÓæÌàaæf¿á A®Üá¿ÞÀáWÜÙÜá, ¯àÊÜâ (ÓÜÄ ¨ÝÄÀáí¨Ü) £àÃÝ ¨ÜãÃÜ ÓÝX
¹vܸæàPæí¨Üá Ÿ¿áÓÜáñݤÃæ. 28. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜá¾ ÊæáàÈí¨Ü (ÖæãOæWÜÙÜ)
»ÝÃÜÊÜ®Üá° ÖÜWÜáÃÜ WæãÚÓÜŸ¿áÓÜáñݤ®æ. ÊÜÞ®ÜÊÜ®ÜíñÜá ¨ÜáŸìÆ®ÝXÁáà
ÓÜêÑrÓÜƳqr¨Ýª®æ.
29. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , ¯àÊÜâ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü ÃÜ Ü ÓÜí±Üñ®¤Ü áÜ ° APÜÅÊáÜ Ë«Ý®ÜWÚ Ü í¨Ü PÜŸÚÓܸàæ w
& ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü J²³WÀæ áí¨Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ®ÜvÔæ B¨Ý¿á ÓÜí±Ý©ÓÜáÊÜâ¨Üá ñÜ±Æ ³Ü .É ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü
¿ÞÃܨæà ÖÜñæ ®ÜvæÓܸæàw & AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ÓܨÝ
PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿ÞX¨Ýª®æ. 30. (B¨Ý¿áPÝRX) B Ä࣠A£ÃæàPÜ ÖÝWÜã
A®Ý¿á GÓÜX¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ®ÝÊÜâ ÎàZÅÊàæ ®ÜÃPÜ ¨ Ü Ü ¸æíQÁãÙÜWæ GÓæ¿áȨæઠÊæ.
AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜáqrWæ C¨æÇÝÉ ÓÜáÆ»ÜÊÝX¨æ. 31. ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ¯Ðæà˜ÓÜÇÝXÃÜáÊÜ
ÊÜáÖÝ ±ÝñÜPWÜ Ú Ü í¨Ü ¯àÊÜâ ¨ÜãÃÜ EÚ¨ÜÃ,æ ¯ÊÜá¾ ÓÜ|¡ ±Üâor ±Ý±ÜWÙÜ ®Ü Ç °æ ÝÉ ®ÝÊÜâ
¯ÊÝÄÓÜáÊæÊâÜ ÊÜáñÜᤠŸÖÜÙÜ WèÃÜÊݯÌñÜ ®æÇÁ æ ãí¨ÜÃã æ ÙÜWæ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÓæàÄÓÜáÊæÊâÜ .
32. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáÈ ¾ ®É Ü PæÆÊÜÄWæ ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜÄXíñÜ ÖæaÝcX ¨Ü¿á±ÝÈÔÃÜáÊÜ
A®ÜáWÜÅÖPÜ ÝRX BÍæ ±Üv¸ Ü àæ w. ±ÜâÃÜáÐÜÃáÜ ÓÜí±Ý©Ô¨Ü᪠AÊÜÄWæ (±ÜâÃÜáÐÜÄWæ)
ÊÜáñÜᤠԌà¿áÃÜá ÓÜí±Ý©Ô¨Ü᪠AÊÜÄWæ (ÔàŒ ¿áÄWæ) ÓÜÆáÉÊâÜ ¨Üá. AÇÝÉÖ®Ü È Ü É
AÊÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖÊ Ü ®Ü áÜ ° ¸æàwÄ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜÊÝX¿áã GÆÉ樆 ã Ü ° aæ®Ý°X
ŸÆÉ®áÜ . 33. ®ÝÊÜâ ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã AÊÜÃÜ ÖæñÊ ¤Ü ÃÜ áÜ A¥ÜÊÝ ¯PÜo Ÿí«ÜáWÜÙáÜ
ñæãÃæ¨áÜ ÖæãàWÜáÊÜ Óæ㣤®È Ü É EñÜä ݘPÝÃÜ樆 áÜ ° ¯WÜ© ±ÜwÔ¨æઠÊæ. C®Üá° ¿ÞÃÜ
hæãñæ ¯àÊÜâ PÜÃÝÃÜá ÊÜÞwPæãíwÃÜáËÃæãà AÊÜÄWæ AÊÜÃÜ ±ÝÆ®Üá° ¯àwÄ.
SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ GÆɨPÜ ã Ü R ®æàÃÜ ÓÝQÒ¿ÞX¨Ýª®.æ
34. ±ÜâÃÜáÐÜÃáÜ ÔŒà¿áÃÜ ÓÜíÃÜPPÒÜ ÃÜ áÜ . HPæí¨ÜÃ,æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáÈ ¾ É PæÆÊÜÄWæ
A¯°ÓÝ 87

ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜÄXíñÜ ×ÄÊæá¿á®Üá° ¨Ü¿á±ÝÈÔÃÜáñݤ®Üæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ (±ÜâÃÜáÐÜÃáÜ )


ñÜÊÜá¾ ÓÜí±Ü£¤¯í¨Ü (PÜáoáíŸPÝRX) SaÜáì ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ÓÜgj®Ü ÔŒà¿áÃÜá
Ë«æà¿áÃÝXÃÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ ÃÜQÓÒ ¸ Ü àæ Pæí©ÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° (ñÜÊáÜ ¾ ÊÜÞ®Ü樆 áÜ °
ÖÝWÜ㠱ܣ¿á ÓæãñÜáW¤ ÙÜ ®Ü áÜ )° WÜá±Ü¤ Ô§£¿áÆãÉ (±Ü£¿á A®Üá±ÜÔ£§ ¿áÆãÉ)
ÃÜQÒÓÜáÊÜÊÜÃÝXÃÜáñݤÃæ. ¯ÊÜáWæ ˨æãÅàÖÜ¨Ü BñÜíPÜËÃÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ
E±Ü¨æàÎÔÄ. (AÊÜÃÜá £©ªPæãÙÜÛ©¨ÜªÃæ) B ŸÚPÜ ÊÜáÆWÜáÊÜÈÉ AÊÜÃÜ®Üá°
Jíq¿ÞX ¹wÄ ÊÜáñÜᤠ(BWÜÆã AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° £©ªPã æ ÙÜ© Û ¨Üê ,æ ) AÊÜÃ®Ü áÜ °
¨ÜíwÔÄ. C®Üá° AÊÜÃáÜ ¯ÊÜáWæ Ë«æà¿áÃݨÜÃ,æ AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ (BÃæãà±Ü A¥ÜÊÝ
QÃÜáPÜáÙÜP)Ræ ¨ÝÄ ÖÜávÜáPÜᣤø Ü àæ w. AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜÊÝX¿áã E®Üñ° ®Ü ã Ü
ÊÜáÖݮܮã Ü BXÃÜáñݤ®.æ 35. ¯ÊÜáX®Üá° AÊÜÄŸºÃÜ (¨Üí±Ü£¿áÃÜ) ®ÜváÜ Êæ ¹PÜq R ®r Ü
»Ü¿á˨ܪÃæ BñÜ®Ü PÜáoáퟩí¨Ü JŸº ÊÜá«ÜÂÓܧ®Ü®Üá° ÖÝWÜã BPæ¿á
PÜáoáퟩí¨ÜÆã JŸº ÊÜá«ÜÂÓÜ®§ ®Ü áÜ ° ®æàËáÔÄ. AÊÜÄŸºÃã Ü ÓÜá«ÝÃÜO¿ æ á®Üá°
Ÿ¿áÔ¨Üê ,æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ ÓÝÊÜáÃÜÓÂÜ ÊÜ®áÜ ° ¸æÙÓæ áÜ ÊÜ®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá
ÓÜÊìÜ gn®ãÜ GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜ PÜáÄñÜá hÝWÜêñÜ®ã Ü BXÃÜáÊÜ®áÜ .
36. AÇÝÉÖ®Ü ®Ü à°æ ±ÜäiÔÄ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü hæãñæ H®Ü®ã Ü ° ÓæàÄÓܸàæ w. ÖæñÊ ¤Ü ÃÜ Ü
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÖÝWÜã B±Ü¤ Ÿí«ÜáWÜÙÜá, A®Ý¥ÜÃÜá, ŸvÜÊÜÃÜá, ®æÃæ¿áÈÉÃÜáÊÜ
Ÿí«ÜáWÜÙáÜ , ®æÿ æ áÈÉÃáÜ ÊÜ A±ÜÄbñÜÃáÜ , hæãñæWÝÃÜÃáÜ , ±ÜÅ¿Þ~PÜÃáÜ ÊÜáñÜá¤
¯ÊÜá¾ ÊÜÞÆPÜñ¨ ÌÜ ÈÜ É CÃÜáÊÜÊÃÜ Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ Óèg®Ü ñæãàÄÄ. SíwñÜÊÝX¿áã
AÇÝÉÖÜ®Üá AÖÜíPÝÄWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠÓÜÌñÜ@ ñÜÊÜá¾®æ°à ÖæãWÜÚPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜ®Üá°
²Åà£ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. 37. (ÖÝWæÁáà,) i±Üâ|ñæ ñæãàÃÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ,° g®ÜÄWæ i±Üâ|ñæ
¸æãà˜ÓÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ ñÜ®°Ü A®ÜáWÜÅÖ© Ü í¨Ü ñÜÊáÜ Wæ ¯àwÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ °
ŸbcvÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° (AÇÝÉÖÜ®Üá ²Åà£ÓÜáÊÜâ©ÆÉ). ˜PÝRÄWÜÚWÝX ®ÝÊÜâ
A±ÜÊÜÞ®ÜPÝÄ ÎPæÒ¿á®ÜᰠԨܜWæãÚÔqr¨æªàÊæ. 38. ñÜÊÜá¾ ÓÜí±Üñܤ®Üá° g®ÜÄWæ
ñæãàÄÓÜÈPÝRX SaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã AÇÝÉÖÜ®ÜÇÝÉWÜÈ
88 A¯°ÓÝ
±ÜÃÜÇæãàPܨÜÇÝÉWÜÈ ®Üí¹Pæ CÆɨÜÊÜÃÜá (ÎPÝÒÖÜìÃÜá). ÍæçñݮܮÜá ¿ÞÃÜ
ÓÜíWÝ£¿Þ¨Ü®ã æ à (BñÜ®áÜ £Ú©ÃÜÈ) AÊÜ®áÜ ñÜáí¸Ý Pæor ÓÜíWÝ£. 39. AÊÜÃáÜ
AÇÝÉÖ®Ü È Ü É ÖÝWÜã ±ÜÃÇ Ü ã
æ àPܨÈ
Ü É ®Üí¹Pæ Cqr¨ÃªÜ æ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÄWæ
¯àwÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü SaÜáì ÊÜÞw¨ÜªÃæ, AÊÜÄWæà®ÝWÜᣤñÜá¤? AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá
AÊÜÃÜ®Üá° aæ®Ý°X ŸÆÉ®Üá. 40. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá QíbñÜã¤
A®Ý¿áÊæÓWÜ áÜ ÊÜâ©ÆÉ. Jí¨Üá ÓÜñÊ RÜ áÜ ì˨Üê ,æ AÊÜ®áÜ A¨Ü®áÜ ° ÖÜÆÊÜâ ±Üoár ÖæbÔc ,
ñÜ®°Ü ÊÜ£Àáí¨Ü »ÝÄà »ÜÊÂÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®áÜ ° ¯àvÜáñݤ®.æ
41. (¨ÜãñÜÃæà,) ®ÝÊÜâ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÓÜÊÜáá¨Ý¿á©í¨Ü JŸº ÓÝQÒ¿á®Üá°
ÊÜááí¨æ ñÜí¨ÝWÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ (˜PÝRÄWÜÙ)Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÓÝQÒ¿ÞX
ÊÜááí¨æ ñÜí¨ÝWÜ (AÊÜÃÜ Ô§£) ÖæàX©àªñáÜ ? 42. B ©®Ü, ˜PÝRÄWÜÙáÜ ÊÜáñÜá¤
¨æàÊܨÜãñÜÃÜ Bhæn ËáàÄ ®Üvæ¨ÜÊÜÃÜá, ñÝÊÜâ ®æÆÓÜÊÜáÃÝX¨ÜªÃæ aæ®Ý°Xñæ¤í¨Üá
ÖÜíŸÈÓÜáÊÜÃÜá. H®Ü®Üã° AÇÝÉÖܯí¨Ü ŸbcvÜÆá AÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá. 43.
ËÍÝÌÔWÜÙàæ , ¯àÊÜâ (ÊÜá¨Ü¨Ü) AÊÜáÈ®ÜÈÃÉ áÜ ÊÝWÜ & ¯àÊæà®Üá ÖæàÙÜᣤÃáÜ ËÄ
GíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæ £Ú¿ááÊÜ ñÜ®ÜPÜ & ®ÜÊÜÞÃÜkå…®Ü ÖÜ£¤ÃÜ ÖæãàWܸÝÃܨÜá.
ÓÜí»æãàWÝ®ÜíñÜè Ü Ü Ô§£¿áÆãÉ & ¯àÊÜâ ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ñÜ®PÜ Ü (®ÜÊÞ Ü ÃÜká®Üá°
ÓÜËáà²ÓܸÝÃܨÜá) & ¯àÊÜâ ±ÜÅ¿Þ~ÓÜᣤÃÜáÊÝX®Ü ÖæãÃÜñÜá. C®Üá° ¯àÊÜâ
ÃæãàXWÜÙÝX¨ÜªÃæ, A¥ÜÊÝ ±ÜÅ¿Þ|¨ÜÈɨܪÃæ A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá¾ÇæãÉŸºÃÜá
ÍèaÝÆ¿á©í¨Ü Ÿí©¨ÜªÃæ A¥ÜÊÝ ¯àÊÜâ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®Üá° (ÇæçíXPÜÊÝX)
ÓÜí±ÜQìԨܪÃæ ÊÜáñÜᤠB ŸÚPÜ ¯ÊÜáWæ ¯àÃÜá ÔWÜ©¨ÜªÃæ ¯ÊÜáìÆ ÊÜá~¡¯í¨Ü
"ñÜ¿áÊÜáÊ ¾ åÜ …' ÊÜÞwÄ & (Aí¨ÜÃ)æ A¨Ü®áÜ ° ÓÜγ ìÔ ¯ÊÜá¾ ÊÜááS ÊÜáñÜᤠPæçWÜÙ®Ü áÜ °
ÓÜÊÄÜ PæãÚÛÄ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜÊÝX¿áã (±ÜÅÊÞ Ü ¨ÜWÙÜ ®Ü áÜ )° PÜvWæ ~
Ü ÓÜáÊÜ樆 ã
Ü
(±Ý±ÜWÙÜ ®Ü áÜ )° PÜËÒ áÓÜáÊÜ樆 ã Ü BX¨Ýª®.æ
44. ¯àÊÜâ PÝ|ÈÆÉÊ,æ ©ÊÜ WÜÅí¥Ü¨È Ü ®É Ü »ÝWÜÊä æ í¨Ü®áÜ ° ¯àvÜÇÝX¨ÜÊ ª ÃÜ áÜ
ÓÜñÌ @Ü ¨ÝÄWæàwñÜ®Ê Ü ®Ü áÜ ° SÄà©ÔPæãÙÜá£Û ¨ ¤ ݪÃæ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜᮾ ã Ü ° ÓÜĨÝÄÀáí¨Ü
A¯°ÓÝ 89

¨ÜãÃÜWã æ ÚÓÜŸ¿áÓÜáñݤÃ.æ 45. ¯ÊÜá¾ ÍÜñáÜ ÅWÙÜ ®Ü áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ aæ®Ý°X ŸÆÉ®áÜ .


(¯ÊÜáWæ) ÃÜPPÒÜ ®Ü ÝX AÇÝÉÖ®Ü àæ ÓÝPÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÖÝ¿áPÜ®ÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü àæ
ÓÝPÜá. 46. ¿áÖÜã©WÜÙÜ ±æçQ PæÆÊÜÃáÜ , ÊÜÞñÜ®áÜ ° A¨ÜÃÜ ÊÜáãÆ©í¨Ü ÓÜÄÔ
ËPÜêñÜWãæ ÚÔ¹vÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ""ÓÜËáA…®Ý ÊÜAÓæç®Ý'' (®ÝÊÜâ PæàÚ¨æÊâÜ
ÊÜáñÜᤠAË«æà¿áÃݨæÊâÜ ) Gí¨Üã ""CÓÜA ¾ … WæçÃÜ ÊÜááÓÜC¾ ®…'' (PæàÚÄ&¯àÊÜâ
PæàÚÓÜáÊÜâ¨ÜPæR AÖÜìÃÜÆÉ) Gí¨Üã ""ÃÝC®Ý'' (®ÜÊÜá¾ PÜáÄ PÝ¿ááÊÜÊÜ®Üá)
Gí¨Üã ÖæàÙÜáñݤÃæ & AÊÜÃáÜ D Ä࣠ñÜÊáÜ ¾ ®ÝÈWæ¿á®Üá° £ÃÜáb, «ÜÊáÜ ìPæR
A±ÜaÝÃÜÊÓæ WÜ áÜ ñݤÃ.æ ¯gÊÝX AÊÜÃáÜ "ÓÜËáA…®Ý ÊÜAñÜA…®Ý' (®ÝÊÜâ PæàÚ¨æÊâÜ
ÊÜáñÜᤠA®ÜáÓÜÄÔ¨æÊâÜ ) "ÊÜÓA ¾Ü ' (PæàÚÄ) ÊÜáñÜᤠEíÃÜkááÃÝ° (®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ®æãàwÄ)
Gí©¨ÜªÃæ A¨Üá AÊÜÃÜ ±ÝÈWæà EñܤÊÜáÊÝXñÜᤠÊÜáñÜᤠA¨Üá ÖæaÜác ±ÜPÜÌ
®ÜvÊÜ Ú
Ü Pæ¿ÞXÃÜᣤñáÜ .¤ B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ˜PÝRÄ «æãàÃÜO¿ æ á PÝÃÜ| AÇÝÉÖ®Ü áÜ
AÊÜÃÜ®Üá° ÍܲÔÃÜáÊÜ®Üá & B¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÊÜÃÜÈÉ £àÃÝ PÜwÊæá ÊÜáí© ÊÜÞñÜÅ
®Üí¹Pæ EÙÜÊ Û ÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ
47. WÜÅí¥Ü ¯àvÜƳorÊÜÃæà, (C©àWÜ) ®ÝÊÜâ CÚÔPæãqrÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ
(PÜáÃ…B®…®ÜÈ)É ®Üí¹Pæ CwÄ & A¨Üá, ×í©¯í¨ÜÇàæ ¯ÊÜá¾ ŸÚ CÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ °
(ñèÃÝñ… ÖÝWÜã CíiàÇ… WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá°) ÓÜÊÜá¦ìÓÜáñܤ¨æ. ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ
(˜PÝRÄWÜÙÜ) ÊÜááSWÜÙÜ®Üá° ËPÜêñÜWæãÚÔ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ×í¨ÜPæR £ÃÜáb ¹vÜáÊÜ
A¥ÜÊÝ (D ×í¨æ) "ÍܯÊÝÃÜ¨Ê Ü ÃÜ ®Ü áÜ '° ÍܲԨÜíñæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÍÜ²Ô ¹vÜáÊÜ ÊÜáá®Ü°
(AÊÜÃáÜ ®Üí¹Pæ CvÜÈ). AÇÝÉÖ®Ü Ü B¨æàÍÜÊíÜ ñÜã SíwñÜ A®ÜáÐÝu®Ê Ü ÝWÜáñܨ
¤ .æ
48. ñÜ®°Ü hæãñæ (¿ÞÃܮݰ¨ÃÜ ã Ü ) ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÝXÓÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜ
PÜË
Ò áÓÜáÊÜâ©ÆÉ & A¨ÜÃÜ ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃÝÊÜâ¨Ü®ã Ü ° AÊÜ®áÜ ñݯbfÓáÜ ÊÜÊÃÜ Ü ±ÝÈWæ
PÜÒËáÔ ¹vÜáñݤ®æ. AÇÝÉÖÜ®Ü hæãñæ ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÜ®Üá° ÓæàÄÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáÖÝ
ÓÜáÙÝÛÃæãà±ÜÊÜ®Üá° ÖæãÄԨܮÜá. 49. ñÝÊÜâ »ÝÄà ±ÜÄÍÜá¨ÜœÃæí¨Üá
ÖæàÚPæãÙÜá£Û ä áÜ ÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ PÜíwÃÝ? ¯gÊÝX AÇÝÉÖ®Ü àæ ñݯbfÔ¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ °
90 A¯°ÓÝ
±ÜÄÍÜá¨ÜœÃÝXÓÜáñݤ®æ. (AÊÜ®Ü PÜvæÀáí¨Ü) ¿ÞÃÜ ÊæáàÆã GÙÜÛÐÜãr
A®Ý¿áÊÝWܨáÜ . 50. AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊæáàÇæ GíñæíñÜÖÜ ÓÜáÙÝÛÃã æ à±ÜWÙÜ ®Ü áÜ °
ÖæãÄÓÜᣤ¨ÝªÃíæ Ÿá¨Ü®áÜ ° ®æãàwÄ. C¨Üá, ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü ±Ý±ÜPÜêñÜÂÊÝWÜÆá
±Ü¿Þì±ÜÊ ¤ Ý¨Ü PÜêñÜÂ.
51. WÜÅí¥Ü¨Ü Jí¨Üá »ÝWÜ樆 áÜ ° ¯àvÜÇÝX¨ÜÊ ª ÃÜ ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ PÜíwÃÝ? AÊÜÃáÜ
i¸…¤ (ÊÜÞo,ÊÜáíñÜÅ) ÊÜáñÜᤠñÝWÜãñ… (ÍæçñÝ®Ü)®ÜÈÉ ®Üí¹Pæ CvÜáñݤÃ.æ AÊÜÃáÜ
˜PÝRÄWÜÙÜ PÜáÄñÜá ""ËÍÝÌÔWÜÚXíñÜ CÊÜÃàæ ÖæaáÜ c ÓÜĨÝÄ¿áÈɨݪÃ'æ ' G®Üáñ° ݤÃ.æ
52. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÍܲÔÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃ®Ü à°æ . C®Üá° AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¿ÞÃܮݰ¨ÃÜ ã Ü ÍܲÔ
¹orÃ,æ ÊÜáñæ¤ AÊÜ®Ü ±ÜÃÊÜ ÝX ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜ ÓÜÖÝ¿áPÜ®ã Ü ÔWÜÇÝÃÜ®áÜ . 53.
¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü ÓÝÊÜÞÅg嬆 »ÝWÜÊâÜ AÊÜÃÜ Pæç¿áÈɨÁ æ áà? ÖÝWæ C©ª¨ÃªÜ ã Ü
AÊÜÃÜá g®ÜÄWæ bPÝRÓÜ®Üã° ¯àvÜᣤÃÜÈÆÉ. 54. AÊÜÃæà®Üá, AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ
A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü g®ÜÄWæ ¯àwÃÜáÊÜâ¨ÜPÝRX AÊÜÃÜ (g®ÜÃÜ) PÜáÄñÜá AÓÜãÁá
±ÜvÜᣤ¨ÝªÃæÁá? ®ÝÊÜâ C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜ ÓÜíñÜ£Wæ (©ÊÜÂ) WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ÖÝWÜã
¿ááQ¤¿á®Üá° ¯àwÃÜáÊæÊâÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæãí¨Üá »ÜÊÂÜ ÓÝÊÜÞÅgÂÊÜ®ã Ü ° ¯àw¨æÊ ª âÜ .
55. AÊÜÃÈ Ü É PæÆÊÜÃáÜ A¨Ü®áÜ ° (©ÊÜ WÜÅí¥Ü樆 áÜ )° ®Üí¹¨ÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜÃáÜ
A¨ÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÜ EÚ¨ÜáPæãívÜÃÜá. (Aí¥ÜÊÜÄWæ) »ÜáXÇæ¨Ü᪠EÄ¿ááÊÜ
®ÜÃPÜ ÝX°Ááà ÓÝPÜá. 56. ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ˜PÜÄR ÓÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° SíwñÜÊÝX¿áã
®ÝÊÜâ ŸÖÜá¸æàWÜ®àæ ®ÜÃPÜ ÝX°ÁãÙÜWæ GÓæ¿áȨæઠÊæ. (AÈÉ) AÊÜÃáÜ ÎPæ¿ Ò á®Üá°
ÓÜË¿ááñܤÇæà CÃÜÇæí¨Üá, AÊÜÃÜ aÜÊÜáìÊÜâ ¸æí¨Üá PÜÃÜX Öæãà¨ÝWÜ, ®ÝÊÜâ
A¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÈWæ AÊÜÄWæ ÖæãÓÜ aÜÊÜáìÊÜ®Üá° ñæãwÓÜáÊæÊÜâ. SíwñÜÊÝX¿áã
AÇÝÉÖÜ®Üá ±ÜÅaÜívÜ®Üã ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã BX¨Ýª®æ. 57. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ,
ËÍÝÌÔWÜÙÝX¨ÜªÊÜÃÜá ÖÝWÜã ÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÊÜÃÜ®Üá°, ñÜÙÜ»ÝWܨÜÈÉ
®Ü©WÜÙÜá ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜ ÓÜÌWÜì ñæãàoWÜÙæãÙÜWæ ÓæàÄÓÜáÊæÊÜâ. AÈÉ AÊÜÃÜá
ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃÜá. AÊÜÄWæ AÈÉ ÍÜá¨Üœ ±Ü£°¿áÃÜá CÃÜáÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ
A¯°ÓÝ 91

AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¨Üor ®æÃÚ Ü ®æãÙÜWæ ÓæàÄÓÜáÊæÊâÜ . 58. ¯ÊÜᮾ áÜ ° ®Üí¹ ¯ÊÜáWæã²³ÓÇ Ü Ý¨Ü
ÓæãñÜ®¤ áÜ ° ¯àÊÜâ A¨ÜÃÜ ®æçg ÊÜÞÆPÜÄWæ ÊÜáÃÜÚÓܸàæ Pæí¨Üá ÖÝWÜã ¯àÊÜâ g®ÜÃÜ
®ÜváÜ Êæ £à±Üâì ¯àvÜáÊÝWÜ ®ÝÂÁãàbñÜÊÝX £à±Üâì ¯àvܸàæ Pæí¨Üá AÇÝÉÖ®Ü áÜ
¯ÊÜáWæ B¨æàÎÓÜᣤ¨Ýª®æ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá AñÜáÂñܤÊÜá E±Ü¨æàÍÜ
¯àvÜáÊÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. ¯ÓÜÕí¨æàÖÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáñݤ®æ,
GÆÉÊÜ®Üã° PÝ|áñݤ®æ. 59. ËÍÝÌÔWÜÙæà, AÇÝÉÖÜ®Ü B¨æàÍÜ ±ÝÈÔÄ ÊÜáñÜá¤
AÇÝÉÖ®Ü Ü ¨ÜãñÜÃÜ ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ±æçQ A˜PÝÃÜ Óݧ®¨ Ü È
Ü ÃÉ áÜ ÊÜÊÃÜ Ü B¨æàÍÜ ±ÝÈÔÄ.
¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ÖÝWÜã ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ ®Üí¹Pæ EÙÜÛÊÜÃÝX¨ÜªÃæ,
¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ ËÊÝ¨Ü EípݨÝWÜ, A¨Ü®Üá°
AÇÝÉÖ… ÊÜáñÜÊ ¤ ®Ü Ü ¨ÜãñÜÃv æ Wæ æ ÊÜáÃÜÚÔÄ. C¨ÜáÊæà AñÜáÂñÜÊ ¤ áÜ «æãàÃÜO¿ æ ÞX¨æ
ÖÝWÜã C¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÜâ EñܤÊÜáÊÝXÃÜáñܤ¨æ. 60. ¯Êæá¾væWæ
CÚÓÜÇÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®ã Ü ° (PÜáÃ…B®…A®Üã)° ¯ÊÜáXíñÜ ×í¨æ CÚÓÜÇÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®ã Ü °
(ñèÃÝñ… ÊÜáñÜᤠCíiàÇ…WÜÙÜ®Üã°) ñÝÊÜâ ®Üí¹ÃÜáÊÜâ¨ÝX
ÖæàÚPæãÙÜá£Û ä áÜ ÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ PÜíwÃÝ? AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ËÊݨÜWÙÜ Ü £à±Üì®Üá°
APÜÅÊáÜ ÍÜQW¤ Ú Ü Wæ J²³ÓŸ Ü ¿áÓÜáñݤÃ.æ ¯gÊÝX B ÍÜQW¤ ÙÜ ®Ü áÜ ° ˜PÜÄR Óܸàæ Pæí¨Üá
AÊÜÄWæ B¨æàÎÓÜÇÝX¨æ. ÍæçñݮܮáÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¨ÝÄWæwÔ ¨ÝÄWæàwñÜ®¨ Ü È
Ü É ŸÖÜÙÜ
¨ÜãÃÜ J¿á Ÿ¿áÓÜáñݤ®.æ 61. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ""AÇÝÉÖ®Ü áÜ CÚÔPæãqrÃáÜ ÊÜâ¨ÜÃÜ
PÜvæWæ (PÜáÃ…B®…®ævæWæ) ÊÜáñÜᤠ(AÊÜ®Ü) ¨ÜãñÜÃævæWæ Ÿ¯°Ä'' Gí¨Üá
Pܱq
Ü WÜÙã æ vÜ®æ ÖæàÚ¨ÝWÜ, AÊÜÃáÜ ¯Ëá¾í¨Ü ×ígĨÜá ¨ÜãÃÜ ÓÜÄ¿ááÊÜâ¨Ü®áÜ °
¯àÊÜâ PÝ|ᣤàÄ. 62. ÖæàX¨æ! ÓÜÌñÜ@ AÊÜÜÃܨæà PæçWÜÙÜ WÜÚPæ¿á PÝÃÜ|
AÊÜÄWæà®Ý¨ÜÃã Ü Ë±ÜñáÜ ¤ G¨ÜáÃݨÝWÜ AÊÜÃáÜ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí¨Üá AÇÝÉÖ®Ü Ü
ÖæÓÜÃÜÈÉ BOæ ÖÝQ ""®ÝÊÜâ PæàÊÜÆ ×ñÜÊÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜáÃÜÓÜÂÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ
Ÿ¿áÔ¨æÊ ª âÜ '' G®Üáñ° ݤÃ.æ 63. AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ ã
æ ÙÜWæ CÃÜáÊÜâ¨Ü®Ç °æ ÝÉ AÇÝÉÖ®Ü áÜ
ŸÆÉ®Üá. ÓܨÜ ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° PÜvæWÜ~ÔÄ ÊÜáñÜᤠ(A¨æà ÊæàÙæ) AÊÜÄWæ
92 A¯°ÓÝ
E±Ü¨àæ ÎÔÄ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ hæãñæ, AÊÜÃÜ AíñÜÃÝÙÜPRæ ®ÝoáÊÜíñÜÖÜ ÊÜÞñܮݰwÄ.
64. ®ÝÊÜâ ±ÜÅ£Á㟺 ¨ÜãñÜÃ®Ü ã Ü ° AÇÝÉÖ®Ü Ü B¨æàÍÜ ±ÜÅPÝÃÜ (g®ÜÃáÜ ) AÊÜÃ®Ü áÜ °
A®ÜáÓÜÄÓܸàæ Pæí¨æà PÜÙáÜ ×ÔÃÜáÊæÊâÜ . (¨ÜãñÜÃàæ ,) Jí¨Üá ÊæàÙæ B g®ÜÃáÜ ÓÜñÌ @Ü
ñÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ APÜÅÊÜáÊæÓÜXPæãívÝWÜÇæà ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí¨Üá AÇÝÉÖÜ®Ü ŸÚ
PÜÊ
Ò áæ ¿á®Üá° ¸æàw¨Üê æ ÊÜáñÜᤠ(AÇÝÉÖ®Ü )Ü ¨ÜãñÜÃáÜ AÊÜÃÜ PÜÊ Ò áæ WÝX ±ÝŦìÔ¨Üê æ
& SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜÃÜá AÇÝÉÖܮܮÜá°, ±ÜÍÝcñݤ±Ü ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜÊÜ®ÝX¿áã
PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿ÞX¿áã PÝ|ᣤ¨ÃªÜ áÜ . 65. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ¯Êæãv ¾ ¿
æ á®ÝOæ!
AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ ËÊݨÜËÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ ¯ÊÜá¾®Üá° £à±ÜâìWÝÃÜÃÝX
J±Üâ³ÊÜ ñÜ®ÜPÜ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ £à²ì®Ü PÜáÄñÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà
×ígÄPæ¿á®Üá° PÝ|¨æ A¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜÓÝÃæ J²³PæãÙÜáÛÊÜ ñÜ®ÜPÜ & AÊÜÃÜá
ËÍÝÌÔWÜÙÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. 66. Jí¨Üá ÊæàÙæ ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ & ""¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾®æ°à
Pæãí¨Üá PæãÚÛÄ'' A¥ÜÊÝ ""¯ÊÜá¾ ÊÜá®æWÙÜ ®Ü áÜ ° ¹oár ÖæãÃÜoá ÖæãàXÄ'' Gí¨Üá
˘ԨܪÃæ, AÊÜÃÜÈÉ PæÆÊæà ÊÜáí©¿á ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃÝÃÜã A¨Ü®Üá°
±ÝÈÓÜᣤÃÈ Ü ÆÉ. ¯gÊÝX AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ Wæ E±Ü¨àæ ÎÓÜÇݨÜá¨Ü®áÜ ° A®ÜáÓÜÄÔ¨Üê ,æ
A¨Üá AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ EñܤÊÜáÊÝXÃÜᣤñÜᤠÊÜáñÜᤠA¨ÜÄí¨Ü AÊÜÄWæ ÓÝPÜÐÜár
Ô§ÃñÜ ¿æ áã J¨ÜWáÜ £¤ñáÜ .¤
67. ÊÜáñÜᤠÖÝXÃÜᣤ¨ÜªÃæ ®ÝÊÜâ, ®ÜÊÜá¾ PÜvæÀáí¨ÜÆã AÊÜÄWæ »ÝÄà
±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®áÜ ° ¯àvÜᣤ¨Ê ªæ âÜ . 68. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ ®æàÃÜ ÊÜÞWÜìÊÜ®áÜ ° ñæãàÄÔ
PæãvÜᣤ¨Ê ªæ âÜ . 69. AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖÝWÜã AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ BhÝn±ÝÆ®æ ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ áÜ
(ÓÜÌWÜì¨ÜÈÉ), AÇÝÉÖܯí¨Ü ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÝ¨Ü ±ÜÅÊÝ©WÜÙÜá, AÊÜÃÜ ¯ÐÝuÊÜíñÜ
ÓÜíWÝ£WÜÙÜá, ÖÜáñÝñܾÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÜgj®ÜÃÜ hæãñæXÃÜáÊÜÊÜÃÜá & AÊÜÃæà ÍæÅàÐÜu
ÓÜíWÝ£WÜÙÜá. 70. C¨Üá AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜ£Àáí¨Ü CÃÜáÊÜ A®ÜáWÜÅÖÜ. ŸÆÉÊÜ®ÝX
AÇÝÉÖ®Ü àæ ÓÝPÜá.
71. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , ÓÜ¨Ý ÓÜ®¨ °Ü œÜ Ô§£¿áÈÉÄ. ñÜÃáÜ ÊÝ¿á ¯àÊÜâ (¿áá¨ÜPœ )Ræ ±ÜÅñÂæ àPÜ
A¯°ÓÝ 93

¨ÜívÜáWÜÙÝX ÖæãÃÜwÄ A¥ÜÊÝ GÆÉÃã Ü hæãñæ¿ÞX ÖæãÃÜwÄ. 72. ¯ÊÜáÈ ¾ É


(¿áá¨Üœ¨Ü ÊæàÙæ) ×í¨æÁáà EÚ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ PæÆÊÜĨݪÃæ. AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾
ÊæáàÇæà®Ý¨ÜÃÜã ˱ÜñÜᤠŸí¨æÃÜX¨ÝWÜ ""AÇÝÉÖÜ®Üá ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ A®ÜáWÜÅÖÜ
ñæãàĨܪÄí¨Ü, B ÊæàÙæ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ hæãñæXÃÜÈÆÉ'' G®Üá°ñݤÃæ. 73. C®Üá°,
AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæà®Ý¨ÜÃã Ü A®ÜáWÜÅÖÜ ñæãàĨÝWÜ, AÊÜ®áÜ , ¯ÊÜá¾ ÖÝWÜã
AÊÜ®Ü ®ÜváÜ Êæ Gí¨Üã ¿ÞÊÜâ¨æà Óæà° ÖÜ ÓÜíŸí«Ü CÃÜÇàæ CÆÉÊíæ Ÿíñæ ""AÁãÂà,
®Ý®Üá AÊÜÃÜ hæãñæWæ C©ª¨ÃªÜ æ ®Ü®WÜ æ »ÝÄà Óè»ÝWÜ ÔQR ¹vÜᣤñáÜ '¤ ' G®Üáñ° ݤ®.æ
74. ±ÜÃÜÇæãàPÜPÝRX CÖÜÇæãàPÜ¨Ü Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÊÜÞÄPæãívÜÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü
ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãàÃÝvܸæàPÜá. AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãàÃÝw¨ÜÊÜ®Üá,
ÖÜñ®Ü ݨÜÃãÜ ËgÀá¿Þ¨ÜÃã Ü ®ÝÊÜíñÜá AÊܯWæ ŸÖÜá ¸æàWÜ®àæ »ÜÊÂÜ ±ÜÅ£¶ÜÆ
¯àvÜȨæઠÊæ. 75. ¯ÊÜáWæà®ÝX¨æ? AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ& ""®ÜÊã æ v
¾ ¿æ Þ,
APÜÅËáWÜÙÜ D ®Ýw¯í¨Ü ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ËÊæãàbÓÜá ÖÝWÜã ¯®Ü° PÜvÀ æ áí¨Ü ®ÜÊáÜ WÝX
JŸº ÃÜPÜÒPܮܮÜá° PÜÚÓÜá ÊÜáñÜᤠ¯®Ü° PÜvæÀáí¨Ü ®ÜÊÜáWÝX JŸº ÓÜÖÝ¿áPܮܮÜá°
PÜÚÓÜá'' Gí¨Üá ÊæãÃæ CvÜᣤÃáÜ ÊÜ ÊÜá©ìñÜ ±ÜâÃÜáÐÜÃáÜ , ÔŒà¿áÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜÙR Ü
±ÜÃÊ Ü ÝX ¯àÊæàPæ ÖæãàÃÝvÜáÊÜâ©ÆÉ? 76. ËÍÝÌÔWÜÙáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ
ÖæãàÃÝvÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ˜PÝRÄWÜÙáÜ APÜÅÊáÜ ÍÜQW¤ ÙÜ Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãàÃÝvÜáñݤÃ.æ
¯àÊÜâ ÍæçñÝ®Ü®Ü B±Üä Ü ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝwÄ. SíwñÜÊÝX¿áã ÍæçñÝ®Ü®Ü ÓÜíaÜá
¨ÜáŸìÆÊÝXÃÜáñܨ ¤ .æ
77. ¯àÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜíwÃÝ? ""¯ÊÜá¾ PæçWÜÙ®Ü áÜ ° ñÜv©æ oárPã æ ÚÛÄ (BPÜÅÊáÜ |PæR
CÚ¿á¸æàw), ®ÜÊÜÞÃÜkå…A®Üá° ±ÝÈÔÄ ÊÜáñÜᤠÃÜkáPÝñ…A®Üá° ±ÝÊÜ£ÔÄ''
Gí¨Üá (D ×í¨æ) AÊÜÄWæ B¨æàÎÓÜÇÝXñÜá¤. ñÜÃÜáÊÝ¿á, AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ
¿áá¨ÜœÊÜ®Üá° PÜvÝx¿áWæãÚÓÜÇݨÝWÜ AÊÜÃÜÇæãÉí¨Üá WÜáí±Üâ, AÇÝÉÖܯWæ
Aíg¸æàPÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ A¥ÜÊÝ A¨ÜQíR ñÜÆã ÖæaÝcX g®ÜÄWæ Aíg ñæãvÜXñÜá.
AÊÜÃáÜ ""®ÜÊã æ v¾ ¿
æ Þ, ¯à®Üá ®ÜÊáÜ ¾ ÊæáàÇæ ¿áá¨ÜÊ œ ®Ü áÜ ° PÜvÝx¿áWæãÚÔ¨æઠPæ?
94 A¯°ÓÝ
®ÜÊÜáWæ ¯à®Üá C®Ü°ÐÜár PÝÇÝÊÜPÝÍÜÊÜ®æ°àPæ ¯àvÜÈÆÉ?'' G®Üá°ñݤÃæ. ÖæàÚÄ;
""CÖÜÇæãàPÜ¨Ü ŸívÜÊÝÙÜÊæÇÝÉ £àÃÝ ñÝñÝRÈPÜ. «ÜÊÜáì¯ÐÜuÜÃÜ ±ÝÈWæ
±ÜÃÜÇæãàPÜÊæà EñܤÊÜáÊÝX¨æ. (AÈÉ) ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ QíbñÜ㤠A®Ý¿á
®Üvæ¿á¨Üá.'' 78. ¯àÊæÇæÉà C¨ÜªÃÜã ÊÜáÃÜ|ÊÜíñÜã SíwñÜ Ÿí¨Üá ¯ÊÜá¾®Üá°
BÊÜÄÓÜȨæ & ¯àÊÜâ ÓÜí±Üä|ì ÓÜá»Ü¨ÅÜ ÊÝ¨Ü PæãàpæWÙÜ Ü JÙÜX¨Üê ã Ü ÓÜÄÁáà.
(¨ÜãñÜÃàæ ,) AÊÜÃáÜ , ñÜÊáÜ Wæà®Ý¨ÜÃã
Ü ×ñÜÊݨÝWÜ ""C¨Üá AÇÝÉÖ®Ü Ü PÜvÀ æ áí¨Ü
Ÿí©¨æ''& G®Üá°ñݤÃæ. AÊÜÄWæà®Ý¨ÜÃÜã A×ñÜ ÓÜí»ÜËÔ¨ÝWÜ ÊÜÞñÜÅ ""C¨Üá
¯Ëá¾í¨ÝX ÓÜí»ÜËÔ¨æ'' G®Üáñ° ݤÃ.æ ¯àÊÜâ ""GÆÉÊä Ü AÇÝÉÖ¯Ü í¨ÜÇàæ ŸÃÜáñܨ ¤ 'æ '
Gí¨Üá ¹wÄ. B g®ÜÄWæà®ÝX¨æ? AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜ ÊÜÞñÜ®Üã° A¥ÜìÀáÔ
PæãÙÜáÛ£¤ÆÉÊÜÇÝÉ! 79. (¨ÜãñÜÃæà,) ¯ÊÜáWæ ñÜÆá±ÜâÊÜ ×ñÜÊæÆÉÊÜä AÇÝÉÖÜ®Ü
PÜvæÀáí¨ÜÇæà Ÿí©ÃÜáñܤ¨æ ÖÝWÜã ¯ÊÜáWæ ñÜÆá±ÜâÊÜ A×ñÜPæR ¯àÊæà
PÝÃÜ|ÃÝXÃÜᣤàÄ. ®ÝÊÜíñÜã ¯ÊÜá¾®Üá° GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÜÃævæWæ ¨ÜãñÜÃÝX
PÜÙáÜ ×Ô¨æઠÊæ. C¨ÜPRæ ÓÝQÒ¿ÞX AÇÝÉÖ®Ü àæ ÓÝPÜá.
80. ¨æàÊܨã Ü ñÜÃÜ BhÝn±ÝÆ®æ ÊÜÞw¨Ü樆 áÜ ¯gÊÝX AÇÝÉÖ®Ü Ü BhÝn±ÝÆ®æ
ÊÜÞw¨Ü®áÜ ÊÜáñÜᤠ(A¨Ü®áÜ )° ¿ÞÃݨÜÃã Ü PÜvWæ ~Ü Ô¨ÜÃæ (¯ÊÜáWæ ®æ®² Ü ÃÜÈ),
®ÝÊæà®Üã ¯ÊÜᮾ áÜ ° AÊÜÃÜ PÝÊÜÆáWÝÃÜÃÝX PÜÚÔÆÉ.
81. AÊÜÃáÜ (¯ÊÜá¾ ÊÜááí¨æ), ®ÝÊÜâ Ë«æà¿áÃݨæÊâÜ G®Üáñ° ݤÃ.æ ñÜÃáÜ ÊÝ¿á
¯ÊÜáÈ ¾ íÉ ¨Ü ÖæãÃÜoáÖæãà¨ÝWÜ AÊÜÃÈ Ü ®É Ü Jí¨Üá WÜáí±Üâ, ¯Êæãv¾ ®Ü æ ÖæàÚ¨ÜPª Ræ
ËÃÜá¨ÜœÊÝX ÃݣŠÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜáñܤ¨æ. AÊÜÃÜá ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ
ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ AÇÝÉÖÜ®Üá ¨ÝSÈÔvÜᣤ¨Ýª®æ. ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá°
PÜvæWÜ~ÔÄ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ »ÜÃÜÊÜÓæ CwÄ. PÝ¿áìÓÝ«ÜPÜ®ÝX AÇÝÉÖÜ®æà
ÓÝPÜá. 82. AÊÜÃàæ ®Üá, PÜáÃ…B®…®Ü PÜáÄñÜá bíñÜ®æ ®ÜvÓæ áÜ ÊÜâ©ÆÉÊ? æ Jí¨Üá
ÊæàÙæ C¨Üá AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃæ ¿ÞÃÜ PÜvÀ æ áí¨Ü Ÿí©¨Üê ã Ü , AÊÜÃáÜ
C¨ÜÃÈ Ü É ÖÜÆÊÜâ ËÃæãà«Ý»ÝÓÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÝ|ᣤ¨ÃªÜ áÜ . 83. AÊÜÃáÜ , ÍÝí£¿á
A¯°ÓÝ 95

A¥ÜÊÝ ¼à£¿á ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü ÊÜÞ×£¿áá ñÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ Ÿí¨æãvÜ®æ A¨Ü®áÜ °


GÇæv É æ Öܹº ¹vÜáñݤÃ.æ (C¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÆá) AÊÜÃáÜ B ÊÜÞ×£¿á®Üá° ¨æàÊܨã Ü ñÜÄWæ
A¥ÜÊÝ ñÜÊÜá¾ÈÉ®Ü ÖæãOæWÝÃÜ ÊÜÂQ¤WÜÚWæ ñÜÆá²Ô¨ÜªÃæ AÊÜÃÜ ±æçQ ñܯTæ
®ÜvÓæ áÜ ÊÜÊÃÜ áÜ B PÜáÄñÜá (ÊÝÓÜʤ Ê
Ü ®Ü áÜ )° AÄ¿áᣤ¨ÃªÜ áÜ . ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ AÇÝÉÖ®Ü Ü
A®ÜáWÜÅÖÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü PÜê±æ CÆÉ©ÃÜᣤ¨ÜªÃæ PæÆÊÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá, ¯àÊæÇÝÉ
ÍæçñݮܮܮÜá° A®ÜáÓÜÄÓÜᣤ©ªÄ.
84. (¨ÜãñÜÃæà,) ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãàÃÝwÄ. ¯àÊÜâ PæàÊÜÆ
¯ÊÜá¾ PÜáÄñÜá ÊÜÞñÜÅ ÖæãOæWÝÃÜÃáÜ . C®Üá° ¯àÊÜâ ËÍÝÌÔWÜÙ®Ü áÜ ° (ÖæãàÃÝoPæ)R
ÓÜgájWæãÚÔÄ. ÎàZŨÜÇæÉà AÇÝÉÖÜ®Üá ˜PÝRÄWÜÙÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° PÜáí©Ô
¹vÜŸÖÜá¨Üá. AÇÝÉÖÜ®Üá »ÝÄà ÍÜQ¤¿ááÙÜÛÊÜ®Üá ÖÝWÜã PÜsæãàÃÜ ÎPæÒ
¯àvÜáÊÜ樆 ÝX¨Ýª®.æ 85. Jí¨Üá ÓÜñÝR¿áì¨Ü ±ÜÃÊ Ü ÝX ζÝÃÜÓáÜ ÊÜÞw¨ÝñܯWæ
A¨ÜÃÜÈÉ ±ÝÆá ÔWÜȨæ. ÖÝWæÁáà, Jí¨Üá Pæor PÜêñÜ嬆 ±ÜÃÜÊÝX ζÝÃÜÓÜá
ÊÜÞw¨ÜÊܯWæ, A¨ÜÃÜÈÉ ±ÝÆá ÔWÜȨæ. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜã GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜÆá
ÍÜPܤ®ÝX¨Ýª®æ. 86. ¿ÞÃݨÜÃÜã ¯ÊÜá¾®Üá° ÖÜÃÜÓÜáÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚ¨ÜÃæ
(¯ÊÜáWæ ÓÜÇÝÊÜå… ÖæàÚ¨ÜÃ)æ ¯àÊÜâ A¨ÜQíR ñÜ EñÜÊ ¤ áÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÈ Ü É (BñÜ®®Ü áÜ )°
ÖÜÃÜÔÄ A¥ÜÊÝ (PܯÐÜu ±ÜPÜÒ) AÐærà ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃÜÚ ÖæàÚÄ.
SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜ ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÓÜȨݪ®æ. 87.
AÇÝÉÖ… & AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñáÜ ±ÜähÝÖÜìÃÜá ¸æàÄÆÉ. ¯ÓÜíÕ ¨æàÖÜÊÝX ŸÃÜÈÃÜáÊÜ
±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü ©®Ü AÊÜ®Üá ¯Êæá¾ÆÉÃÜ®Üã° Jí¨ævæ ÓæàÄÓÜÈÃÜáÊÜ®Üá. ÊÜÞ£®ÜÈÉ
AÇÝÉÖܯXíñÜ ÖæaÜác ÓÜñÜÂÊÜíñÜ®Üá ¿ÞĨݪ®æ? 88. C¨æà®ÝX¨æ ¯ÊÜáWæ?
PܱÜqWÜÙÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯Êæã¾ÙÜWæ GÃÜvÜá ±ÜíWÜvÜWÜÚÊæ. AÊÜÃÜ ¨ÜáÐÜr PÜêñÜÂWÜÙÜ
PÝÃÜ| AÇÝÉÖÜ®æà AÊÜÃÜ®Üá° (˜PÝRÃܨævæWæ) ÖæãÃÜÚÔ ¹qr¨Ýª®æ. ¯àÊæà®Üá,
AÇÝÉÖ®Ü àæ ¨ÝÄWæwÔ ¹pÝrñ®Ü ®Ü áÜ ° ÓÜĨÝÄWæ ñÜÃÜ Ÿ¿áÓÜáËÃÝ? AÇÝÉÖ®Ü àæ
¨ÝÄ WæwÔÃÜáÊÝñܯWÝX ¯àÊÜâ ¿ÞÊÜ ¨ÝÄ¿á®Üã° PÝ|ÇÝÄÄ. 89.
96

AÊÜÃíÜ ñÜã, ñÝÊÜâ ˜PÝRÄWÜÙݨÜíñæ ¯àÊÜä ˜PÝRÄWÜÙÝX ñÜÊáÜ Wæ ÓÜÊÞ Ü ®ÜÃÝX


¹qr¨ÃªÜ æ GÐÜár aæ®Ý°XñÜᤠGí¨Üá ÖÜíŸÈÓÜᣤ¨ÝªÃ.æ AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ
"×gÅñ…' ÊÜÞvÜáÊÜ (ÊÜÆÓæ ÖæãàWÜáÊÜ) ñÜ®PÜ Ü ¯àÊÜâ AÊÜÃÈ Ü É ¿ÞÃÜ®ã Ü ° ¯ÊÜá¾
B±Üä ÝXÔPæãÙܸ Û àæ w. B ŸÚPÜ AÊÜÃáÜ ÊÜáñæ¤ ÊÜááS £ÃÜáXÔPæãívÜÃ,æ ¯àÊÜâ
AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜívÜÈÉ ×wÀáÄ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊܘÔÄ. AÊÜÃÈ Ü É ¿ÞÃÜ®ã Ü ° ¯ÊÜá¾
B±Ü¤ ËáñÜÅ A¥ÜÊÝ ÓÜÖÝ¿áPÜ®ÝXÔPæãÙܸ Û àæ w & 90. & ¯ÊÜá¾ hæãñæ ÓÜí«Ý®Ü
ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ g®ÝíWÜPæR ÓæàĨÜÊÜÃÜá A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ
ÖæãàÃÝvÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜÈ ñÜÊÜá¾ g®ÝíWÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜÈ ñÜÊÜá¾
ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ JÆËÆɨæ, ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí©ÃÜáÊÜÊÜÃÜá C¨ÜPæR ÖæãÃÜñÝX¨ÝªÃæ.
AÇÝÉÖ®Ü áÜ CbfÔ¨Üê æ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ÖæàÄ ¹vÜᣤ¨®ªÜ áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ
¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ SíwñÜ ÖæãàÃÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá. (C©àWÜ) AÊÜÃÜá ¯Ëá¾í¨Ü ¨ÜãÃÜ
EÚ¨ÜÃæ ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜ©¨Üê æ ÊÜáñÜᤠÍÝí£¿á ±ÜÅÓݤ±Ê Ü ®Ü áÜ °
¯ÊÜá¾ ÊÜááí©orÃæ & AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ (ÖæãàÃÝvÜÆá) ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜ
AÊÜPÝÍÜ樆 ã Ü ° CqrÆ.É 91. ¯àÊÜâ ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜÃ®Ü áÜ ° PÝ|áËÄ & AÊÜÃáÜ (ñÜÊáÜ ¾
ÓÝÌ¥ÜìPÝRX) ¯Ëá¾í¨ÜÆã ÓÜáÃÜQÒñÜÃÝX CÃÜŸ¿áÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠñÜÊÜá¾
g®ÝíWÜ©í¨ÜÆã ÓÜáÃÜQÒñÜÃÝX CÃÜÜŸ¿áÓÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ QwWæàwñܮܨÜñܤ
ÊÜáÃÜÙáÜ ÊÜ ÓÜ¯Ê ° àæ ÍÜ Ÿí¨ÝWÜÇÇ æ ÝÉ AÊÜÃáÜ A¨ÜÃv æ Wæ æ (ÍÜñáÜ Å ±ÝÙܨævWæ )æ ÖæãÃÜÚ
¹vÜáñݤÃ.æ AÊÜÃáÜ ¯Ëá¾í¨Ü ¨ÜãÃÜ EڿᩨÜê æ ÖÝWÜã ÍÝí£¿á ±ÜÅÓݤ±Ê Ü ®Ü áÜ °
¯ÊÜá¾ ÊÜááí©vÜ©¨Üê æ ÊÜáñÜᤠñÜÊáÜ ¾ PæçWÜÙ®Ü áÜ ° ñÜv©
æ oárPã æ ÙÜ© Û ¨Üê æ ¯àÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ °
PÜívÜÈÉ ×wÀáÄ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊܘÔÄ. Aí¥ÜÊÃÜ Ü ËÃÜá¨Üœ (PÝ¿ÞìaÜÃO Ü Wæ )æ
®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæ ÊÜááPܤ ±ÜÃÊ Ü Ý®ÜX¿á®Üá° J¨ÜXÔ¨æઠÊæ.
92. JŸº ËÍÝÌÔ¿áá C®æã°Ÿº ËÍÝÌÔ¿á®Üá° ÊܘÓܸÝÃܨÜá & ±ÜÅÊÜިܨÜ
ÖæãÃÜñÜá. C®Üá°, ±ÜÅÊÜިܩí¨Ü JŸº ËÍÝÌÔ¿á®Üá° ÊܘԨÜÊÜ®Üá JŸº ËÍÝÌÔ
¨ÝÓÜ®®Ü áÜ ° ÊÜááPÜW¤ ãæ ÚÓܸàæ PÜá ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü (ÖÜñ®Ü )Ü Ÿí«ÜáWÜÚWæ ±ÜÄÖÝÃÜ «Ü®Ü
97

¯àvܸàæ PÜá & AÊÜÃàæ (Ÿí«ÜáWÜÙàæ ) A¨Ü®áÜ ° PÜË Ò áÔ¨Üê Ü ÖæãÃÜñáÜ . BñÜ®áÜ (ÖÜñ®Ü áÜ )
¯ÊÜá¾ ÍÜñÜáÅ g®ÝíWܨÜÊÜ®ÝX¨ÜªÃæ ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÔ¿áã BX¨ÜªÃæ, JŸº ËÍÝÌÔ
¨ÝÓܮܮÜá° ÊÜááPܤWæãÚÓܸæàPÜá. Jí¨Üá ÊæàÙæ BñÜ®Üá, ¯ÊÜá¾ hæãñæ ÓÜí«Ý®Ü
ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ g®ÝíWÜ¨Ê Ü ®Ü ÝX¨Üê ,æ BñÜ®Ü (ÖÜñ®Ü )Ü Ÿí«ÜáWÜÚWæ PÜvÝx¿áÊÝX
±ÜÄÖÝÃÜ «Ü®Ü ¯àvܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠJŸº ËÍÝÌÔ ¨ÝÓܮܮÜá° ÊÜááPܤWæãÚÓܸæàPÜá.
(¨ÝÓÜ) ÔWÜ©¨ÜªÊÜ®Üá ÓÜñÜñÜ GÃÜvÜá £íWÜÙÜá E±ÜÊÝÓÜ BaÜÄÓܸæàPÜá & C¨Üá
AÇÝÉÖ®Ü áÜ Ë˜ÔÃÜáÊÜÜ ±ÜÍÝcñݤ±Ü Ë«Ý®Ü. AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 ã Ü
¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BX¨Ýª®.æ 93. C®Üá,° E¨æઠÍܱä Ü ÊÜìPÜ JŸº ËÍÝÌÔ¿á ÖÜñÂæ
®ÜvæÔ¨ÜÊÜ®Ü ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜâ ®ÜÃÜPÜÊæà BX¨æ. AÊÜ®Üá A¨ÜÃÜÈÉ ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜ®Üá
ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Ü PæãÅà«Ü ÖÝWÜã ÍݱÜÊÜâ AÊÜ®Ü ÊæáàÈÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜá¤
(AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) BñܯWÝX »ÝÄà ÎPæ¿ Ò á®Üá° Ô¨ÜÊ œ ÝXqrÃáÜ ÊÜ®áÜ . 94. ËÍÝÌÔWÜÙàæ ,
¯àÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãàÃÝoPæR ÖæãÃÜqÃÜáÊÝWÜ (GÆÉ ÊÝÓÜÊ ¤ WÜ ÙÜ ®Ü áÜ )°
SbñÜ ±ÜwÔPæãÚÛÄ. ¯ÊÜáWæ "ÓÜÇÝÊÜå…' ÖæàÚ ÖÜÃÜÔ¨ÝñܯWæÜ ""¯à®Üá
ËÍÝÌÔ¿áÆÉ'' G®Ü¸ ° àæ w. ¯àÊÜâ CÖÜÇã æ àPÜ¨Ü ÓÝ«Ü®WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÖÜávÜáPÜᣤÃáÜ ËÄ &
¯gÊÝX AÇÝÉÖ®Ü Ü ŸÚ A±ÝÃÜ ÓÜí±ÜñáÜ W¤ Ú Ü Êæ. ×í¨æ ¯àÊÜä AÊÜÃíÜ ñæÁáà C©ªÄ.
Pæã®æWæ AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ L¨Ý¿áì ñæãàĨܮÜá. B¨ÜªÄí¨Ü (GÆÉ
ÊÝÓܤÊÜWÜÙÜ®Üá°) SbñÜ ±ÜwÔPæãÚÛÄ. AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜÊÝX¿áã ¯àÊÜâ
ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜ GÆÉ樆 ã Ü ° AÄ£ÃÜáñݤ®.æ 95. ËÍÝÌÔWÜÙÜ ±æçQ, ÓÜãPܤ PÝÃÜ|ËÆɨæ
(ÖæãàÃÝo¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Óܨæ) PÜáÚ£ÃÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠñÜÊÜá¾ ÓÜí±ÜñÜá¤WÜÙÜ®Üá°
ÖÝWÜã ñÜÊáÜ ¾ iàÊÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ñæãvÜXÔ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ iÖݨ… (ÖæãàÃÝo)
®ÜvæÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÓÜÊÜÞ®ÜÃÜÆÉ. ñÜÊÜá¾ ÓÜí±ÜñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã ñÜÊÜá¾ iàÊÜWÜÙÜ®Üá°
ñæãvÜXÔ iÖݨ… ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÄWæ AÇÝÉÖÜ®Üá, PÜáÚ£ÃÜáÊÜÊÜÄXíñÜ Öæbc®Ü
×ÄÊæá¿á®Üá° A®ÜáWÜÅ×Ԩݪ®æ. ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã AÊÜ®Üá ÓÜñÜ#Æ¨Ü ÊÝWݪ®ÜÊÜ®æ°à
ÊÜÞwÃÜáñݤ®.æ ÊÜáñÜᤠPÜáÚñÜÊÄÜ Wæ ÖæãàÈÔ¨ÜÃ,æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÖæãàÃÝoWÝÃÜÄWæ
98 A¯°ÓÝ
»ÝÄà ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®áÜ ° A®ÜáWÜÅ×Ԩݪ®.æ 96. AÊÜ®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü (AÊÜÄWæ) E®Üñ° Ü
Óݧ®WÜ ÙÜ áÜ , PÜÊ
Ò áæ ÊÜáñÜᤠPÝÃÜá|ÂÊÜâ ÔWÜȨæ. AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá ñÜáí¸Ý PÜÊ Ò ÞÜ ÎàÆ®Üã
PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®.æ
97. ÓÜñÌ @Ü ñÜÊáÜ ¾ ÊæáàÇæ APÜÅÊáÜ ÊæÓXÜ Pæãíw¨Üʪ ÃÜ Ü iàÊÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜͱ
Ü wÜ ÔPæãÙÜáÊ
Û Ü
ÊÜáÆP…WÜÙáÜ AÊÜÃã æ vÜ®æ ""¯àÊÜâ GíñÜÖÜ Ô§£¿áÈɩĪ ?'' Gí¨Üá PæàÙÜáÊÜÃáÜ .
AÊÜÃÜá ""®ÝÊÜâ »ÜãËá¿áÈÉ ÊÜá©ìñÜÃÝX¨æªÊÜâ''G®Üá°ÊÜÃÜá. BWÜ AÊÜÃÜá
(ÊÜáÆP…WÜÙÜá) ""AÇÝÉÖÜ®Ü »ÜãËá¿áá ËÍÝÆÊÝXÃÜÈÆÉÊæà? ¯àÊÜâ
(ÊÜá¨ÜìPÜÃÜ ®Ýw¯í¨Ü) ÊÜÆÓæ ÖæãàWÜŸÖÜá©ñܤÇÝÉ?'' G®Üá°ÊÜÃÜá. ®ÜÃÜPÜÊæà
Aí¥ÜÊÃÜ Ü ®æÇ¿ æ ÞX¨æ. A¨Üá ñÜáíŸ Pæor ®æÇ.æ 98. ¿ÞÊÜ E±Ý¿áÊÜä CÆÉ©¨Üª
ÖÝWÜã ¿ÞÊÜ ¨ÝÄ¿á®Üã° PÝ|¨Ü, ÊÜá©ìñÜ ±ÜâÃÜáÐÜÃÜá, ÔŒà¿áÃÜá ÊÜáñÜá¤
ÊÜáPÜRÙÜá C¨ÜPæR ÖæãÃÜñÝX¨ÝªÃæ. 99. AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜᯰÓÜŸÖÜá¨Üá.
AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñÜáí¸Ý ÊÜᯰÓáÜ ÊÜ樆 ã Ü PÜÊ Ò Þ
Ü ÎàÆ®Üã BX¨Ýª®.æ 100. AÇÝÉÖ®Ü Ü
ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÊÜÆÓæ Öæãà¨ÝñÜ®áÜ »ÜãËá¿áÈÉ «ÝÃÝÙÜ BÍÜÅ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° ÖÝWÜã
ÓÝPÜÐÜár ÊæçÍÝÆÂÊÜ®Üá° PÝ|áÊÜ®Üá. ñܮܰ ÊÜá®æÀáí¨Ü, AÇÝÉÖ… ÊÜáñܤÊÜ®Ü
¨ÜãñÜÃævæWæ ÊÜÆÔWÜ®ÝX ÖæãÃÜoÊÜ®Üá (¨ÝÄ¿áÈÉ) ÊÜáêñܮݨÜÃæ,
SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜ®Ü ±ÜÅ£¶ÜÆ¨Ü ÖæãOæ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊæáàȨæ. AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã
PÜÊ
Ò Þ Ü ÎàÆ®Üã PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®.æ
101. ¯àÊÜâ »ÜãËá¿áÈÉ ±ÜÅ¿Þ~ÓÜᣤÃáÜ ÊÝWÜ, ¯ÊÜáWæ ˜PÝRÄWÜÙÜ QÃÜáPÜáÙܨÜ
»Ü¿á˨ܪÃæ ¯àÊÜâ ®ÜÊÜÞÃÜkå… A®Üá° "PÜÓ…Å' (ÓÜíQұܤ) WæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá ñܱܳÆÉ.
˜PÝRÄWÜÙáÜ SíwñÜ ¯ÊÜá¾ Ÿ×ÃÜíWÜ ÍÜñáÜ ÅWÙÜ ÝX¨ÝªÃ.æ * 102. (¨ÜãñÜÃàæ , ¿áá¨Üœ
ÓÜ¯Ê ° àæ ÍÜ¨È Ü )É ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ C¨Üá,ª AÊÜÄWæ ®ÜÊÞ Ü ÃÜkå… ÊÜÞwÓÜᣤÃáÜ ÊÝWÜ,
AÊÜÃÜ Jí¨Üá ñÜívÜÊâÜ ñÜ®°Ü B¿áá«ÜWÙÜ Ü hæãñæ ÓÜhÝjX ¯ÊÜá¾ hæãñæXÃÜÈ. AÊÜÃáÜ
ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜX¨Ü ŸÚPÜ, ¯ÊÜá¾ ×í¨ÜPæR ÖæãàWÜÈ ÊÜáñÜᤠBÊÜÃæWæ ®ÜÊÜÞÃÜkå…
ÓÜÈÔÉ ÆÉ¨Ü C®æãí° ¨Üá ñÜívÜÊâÜ hÝWÜêñÜÊÝX¨Ü᪠ñÜ®°Ü B¿áá«ÜWÙÜ Ü hæãñæ ÓÜhÝjX
A¯°ÓÝ 99

¯ÊÜá¾ hæãñæ ®ÜÊÜÞÃÜkå… ÓÜÈÉÓÜÈ. ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ B¿áá«ÜWÜÙÜ ÖÝWÜã CñÜÃÜ


ÓÝ«Ü®WÜ ÙÜ Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ñÜáÓÜá ¯ÆìPÜéÒ ñæãàĨæãvÜ®,æ ÖÜsÝñݤX HPÜPÝƨÜÈÉ
¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ÊÜááX ¹àÙÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ˜PÝRÄWÜÙáÜ ÖæãíaÜá ÖÝPÜᣤ¨ÝªÃ.æ C®Üá°
ÊÜáÙæÀáí¨ÝX ¯àÊÜâ ÓÜíPÜoPæR ÔÆáQ¨ÜªÃæ A¥ÜÊÝ ¯àÊÜâ A®ÝÃæãàWÜÂ
²àwñÜÃÝX¨Üê ,æ ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ B¿áá«ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÙbÜ vÜáÊÜâ¨Üá ñÜ±Æ ³Ü .É B¨ÜÃæ ÓܨÝ
hÝWÜêñÜÃÝXÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá ˜PÝRÄWÜÚWæ A±ÜÊÜÞ®ÜPÝÄ
Ò á®Üá° ñÜ¿ÞÄÔqr¨Ýª®.æ * 103. ¯àÊÜâ ®ÜÊÞ
ÎPæ¿ Ü ÃÜkå… A®Üá° ÊÜááXst ŸÚPÜÊä Ü
¯íñÜÆãÉ, PÜáÚñÜÆãÉ, ÊÜáÆXÃÜáÊÜÆãÉ AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ÓÜľ ÓÜáñÜÈ ¤ Ä. ñÜÃáÜ ÊÝ¿á
¯àÊÜâ (»Ü¨ÜÅñæ¿á PÜáÄñÜá) ÓÜíñÜê±Ü¤ÃݨÝWÜ (±Üä|ì) ®ÜÊÜÞÃÜkå… A®Üá°
±ÝÈÔÄ. ¯©ìÐÜr ÓÜÊÜá¿áWÜÙÜÈÉ ®ÜÊÜÞÃÜkå… A®Üá° ËÍÝÌÔWÜÙÜ ÊæáàÇæ
PÜvÝx¿áWæãÚÓÜÇÝX¨æ. 104. (ÍÜñáÜ ÅWÙÜ )Ü B ±Üv¿ æ á®Üá° ¸æ®o
°Ü árÊÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ
×ígÄ¿á¸æàw. (Cí¨Üá) ¯àÊÜâ ±ÝvÜá ±ÜváÜ £¤¨ÃªÜ ,æ ¯àÊÜâ ±ÝvÜá ±Üoír ñæÁáà
AÊÜÃÜã ±ÝvÜá ±ÜvÜᣤ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ AÇÝÉÖܯí¨Ü AÊÜÄXÆÉ¨Ü ÍÜá»Ü ¯ÄàPæÒ
¯ÊÜáX¨æ. AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 ã
Ü ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BX¨Ýª®.æ
105. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ ñæãàÄÔPæãqrÃáÜ ÊÜÜ ÄࣿáÈÉ ¯àÊÜâ g®ÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ
®ÝÂ¿á £àÊÜÞì®Ü ÊÜÞvܸàæ Pæí¨Üá ®ÝÊÜâ D WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° ÓÜñÂÜ ¨æãí©Wæ ¯ÊÜáWæ
CÚÔ PæãqrÃáÜ ÊæÊâÜ . ¯àÊæí¨Üã ÊÜíaÜPÃÜ Ü ±ÜÃÊ Ü ÝX ÊÝ©ÓÜáÊÜÊÃÜ ÝWܸÝÃܨáÜ .
106. AÇÝÉÖ®Ü Ü ŸÚ PÜÊ Ò áæ ¸æàwÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ PÜË Ò áÓÜáÊÜ樆 ã
Ü
PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®æ. 107. ¯àÊÜâ BñܾÊÜíaÜPÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝX ÊݨÜPæR
CÚ¿á¸æàw. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÊÜíaÜPÜ ±Ý²WÜÙ®Ü áÜ ° ÊæáaÜáÊ c âÜ ©ÆÉ.
108. AÊÜÃáÜ g®ÜÄí¨Ü AvÜX PæãíwÃÜáñݤÃæ B¨ÜÃæ AÇÝÉÖ¯Ü í¨Ü AvÜXÃÜÆá
AÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂËÆÉ. AÊÜÃÜá Ãݣſá ÊæàÙæ A®Ü±æàQÒñÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá°
aÜbìÓÜᣤÃáÜ ÊÝWÜ AÊÜ®Ü áÜ AÊÜÃÜ hæãñæWàæ CÃÜáñݤ®.æ AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã AÊÜÃÜ GÆÉ
aÜoáÊÜqPæWÙÜ ®Ü áÜ ° BÊÜÄÔPæãíw¨Ýª®.æ
100 A¯°ÓÝ
109. ÓÜÄ. CÖÜÇæãàPÜ¨Ü Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ¯àÊÜâ B g®ÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝX ÊÝ©Ô©Ä.
B¨ÜÃæ ±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü¨Ü ©®Ü AÊÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝX AÇÝÉÖÜ®æãí©Wæ ¿ÞÃÜá ñÝ®æà
ÊÝ©ÓÜáÊÜÃáÜ ? A¥ÜÊÝ ¿ÞÃÜá ñÝ®æà (AÈÉ) AÊÜÃÜ ÃÜPPÒÜ ÃÜ ÝXÃÜáÊÜÃáÜ ? 110.
¿ÞÃݨÜÃÜã Jí¨Üá ±Ý±ÜPÜêñÜÂÊÜ®Üá° ÊÜÞw A¥ÜÊÝ ñܮܰ ÊæáàÇæ
APÜÅÊáÜ ÊæÓXÜ PæãívÜá B ŸÚPÜ AÇÝÉÖ®Ü È Ü É PÜÊÒ áæ ¿ÞbÔ¨ÜÃæ AÊÜ®áÜ AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ °
PÜÊ
Ò Þ
Ü ÎàÆ®ÝX¿áã PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿ÞX¿áã PÝ|áÊÜ®áÜ . 111. ±Ý±Ü樆 áÜ °
ÓÜí±Ý©ÓÜáÊÜÊÜ®Üá ¯gÊÝX ÓÜÌñÜ@ ñÜ®ÜWæ ËÃÜá¨ÜœÊݨÜá¨Ü®Üá° ÓÜí±Ý©ÓÜáñݤ®æ.
AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ÝX¨Ýª®.æ 112. C®Üá,° ÓÜñÌ @Ü Jí¨Üá
±ÜÅÊÞ Ü ¨Ü樆 áÜ ° A¥ÜÊÝ Jí¨Üá ±Ý±ÜPêÜ ñÜÂÊÜ®áÜ ° ÊÜÞw, B ŸÚPÜ A¨ÜÃÜ ÖæãOæ¿á®Üá°
JŸº ¯ÃܱÃÜ Ý˜¿á ÊæáàÇæ ÖæãÄÔ ¹or樆 áÜ ÓÜáÙÝÛÃã æ à±Ü¨Ü ÖÝWÜã Jí¨Üá
ÓܳÐÜr ±ÝñÜPÜ¨Ü ÖæãÃæ¿á®Üá° Öæãñܤ®Üá. 113. (¨ÜãñÜÃæà,) Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯ÊÜá¾
ÊæáàÇæ AÇÝÉÖ®Ü Ü ËÍæàÐÜ A®ÜáWÜÅÖÜ ÊÜáñÜᤠPÜê±æ CÆÉ©ÃÜᣤ¨ÃªÜ ,æ AÊÜÃÈ Ü ®É Ü Jí¨Üá
WÜáí±ÜíñÜã ¯ÊÜᮾ áÜ ° ¨ÝÄ ñܲӳ áÜ ÊÜâ¨ÝX ¯«ÜìÄÔ ¹qrñáÜ .¤ ¯gÊÝX ÓÜñÌ @Ü ñÜÊáÜ ¾
ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃÝÃÜ®Üã° ¨ÝÄWæwÓÜÆá AÊÜÄí¨ÝWܨÜá. ÖÝWæÁáà, ¯ÊÜáWæ
¿ÞÊÜâ¨æà Öݯ¿á®Üá° ÊÜÞvÜÆá AÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ
(©ÊÜÂ) WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° ÖÝWÜã ¿ááQ¤¿á®Üá° CÚÔPæãqrÃáÜ ÊÜ®áÜ . ¯ÊÜáWæ £Ú¿á©¨Üª
ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜáWæ £ÚÔÃÜáÊÜ®Üá. ¯gPÜãR ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ AÇÝÉÖÜ®Ü »ÜÊÜÂ
A®ÜáWÜÅÖÜ˨æ. 114. AÊÜÃÜá ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ Öæbc®Ü WÜá±Ü¤ ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æWÜÙÜÈÉ
×ñÜÊàæ ®Üã CÆÉ & ¨Ý®Ü «ÜÊáÜ ìÊÜ®áÜ ° B¨æàÎÓÜáÊÜ, JÚñÜ®áÜ ° ¸æãà˜ÓÜáÊÜ A¥ÜÊÝ
g®ÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ ÓÜí«Ý®Ü H±ÜìwÓÜÈPÝRX ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ ÓÜÊÞ Ü ÇæãàaÜ®Wæ ÙÜ Ü ÖæãÃÜñáÜ .
AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáaÜácWæ¿á®Üá° ÓÜí±Ý©ÓÜÈPÝRX D PÝ¿áìÊÜ®Üá°
(ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æWÜÙÜ®Üá°) ®ÜvæÓÜáÊÜÊÜÄWæ ®ÝÊÜâ ÎàZŨÜÇæÉà »ÝÄà ±ÜÅ£¶ÜÆ
¯àvÜȨæઠÊæ. 115. ñÜ®WÜ æ ÓܮݾWìÜ ÊÜâ ŸÖÜÙÜ ÓÜÐ ³ ÊrÜ ÝX ÊÜá®ÜÊÄÜ Pæ¿Þ¨Ü ŸÚPÜÊä Ü ,
(AÇÝÉÖÜ®Ü) ¨ÜãñÜÃÜ®Üá° ËÃæãà˜ÓÜáÊÜ ÖÝWÜã ËÍÝÌÔWÜÙÜ ÊÜÞWÜì¨Ü Ÿ¨ÜÆá
A¯°ÓÝ 101

¸æàÃæà®Ü®Ý°¨ÜÃÜã A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜ ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ®ÝÊÜâ, AÊÜ®Üá H®Ü®Üá°


AÊÜÆí¹ÔÃÜáÊÜ®æãà A¨ÜÃÜ ÊÜÍÜPæàR J²³Ô ¹vÜáñæ¤àÊæ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ BñܮܮÜá°
®ÜÃPÜ ¨ Ü ã
æ ÙÜWæ GÓæ¿áȨæઠÊæ. A¨Üá ŸÖÜÙÜ Pæor ®æÇ.æ
116. ¿ÞÃܮݰ¨ÜÃÜã ñܮܰ ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÝXÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ
PÜÒËáÓÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨ÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæÆÉÊÜ®Üã° AÊÜ®Üá ñݯbfÓÜáÊÜÊÜÃÜ ±ÝÈWæ
PÜË
Ò áÔ ¹vÜáÊÜ®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü Ü hæãñæ ¿ÞÃܮݰ¨ÃÜ ã Ü ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÝXÔ¨Ü樆 áÜ ,
¨ÝÄ ñܲ³, ñܱÜ⳨ÝÄ¿áÈÉ ñÜáí¸Ý ¨ÜãÃÜ ÓÝX ¹or®Üá. 117. AÊÜÃÜá
AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ¹oár PæÆÊÜâ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®áÜ ° PÜè æ áÜ ±ÝŦìÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ˨æãÅà×
Íæçñݮܮ®Ü áÜ ° PÜè æ áÜ ±ÝŦìÓÜáñݤÃ.æ 118. AÊÜ®®Ü áÜ ° (Íæçñݮܮ®Ü áÜ )° AÇÝÉÖ®Ü áÜ
ÍܲÔÃÜáÊÜ®Üá. AÊÜ®Üá (ÍæçñݮܮÜá) ""®Ý®Üá ¯®Ü° ¨ÝÓÜÃÜ ±æçQ Jí¨Üá ¯©ìÐÜr
±ÝÆ®Üá° SíwñÜ ±Üv¿ æ ááÊæ®áÜ '' Gí¨Üá Öæàڨܮª áÜ . 119. (ÖÝWæÁáà AÊÜ®áÜ )
""®Ý®Üá SíwñÜ AÊÜÃÜ®Üá° ¨ÝÄWæwÓÜáÊæ®Üá, AÊÜÃÜÈÉ BÍæWÜÙÜ®Üá° ÖÜáqrÓÜáÊæ®Üá
ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ B¨æàÍÜ ¯àvÜáÊæ®Üá & BWÜ AÊÜÃÜá ±ÝÅ~WÜÙÜ QËWÜÙÜ®Üá°
PÜñÄ¤Ü ÓÜáÊÜÃáÜ . ÊÜáñæ¤ ®Ý®Üá AÊÜÄWæ B¨æàÍÜ ¯àvÜáÊæ®áÜ & BWÜ AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü
ÓÜêÑrWÜÙÜ ÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üá° ËPÜêñÜWæãÚÓÜáÊÜÃÜá'' (Gí©¨Üª®Üá). AÇÝÉÖܮܮÜá° ¹oár
Íæçñݮܮ®Ü áÜ ° ñÜ®°Ü ±æäàÐÜP®Ü ÝXÔPæãívÜ樆 áÜ ¯gÊÝX ÓÜÐ ³ Ê
rÜ Ý¨Ü ®ÜÐPrÜ Ræ ñÜáñݤ¨®Ü áÜ .
120. AÊÜ®Üá AÊÜÄWæ ÊÝWݪ®Ü ÊÜÞvÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜÈÉ BÍæWÜÙÜ®Üá°
ÊÜáãwÓÜáñݤ®æ & ÍæçñÝ®Ü®Ü ÊÝWݪ®WÜ ÙÜ Ç æ ÝÉ PæàÊÜÆ ÊæãàÓÜWÙÜ ÝXÃÜáñÜÊ ¤ .æ 121.
®ÜÃÜPÜÊæà AÊÜÃÜ (ÍæçñÝ®Ü®Ü A®Üá¿ÞÀáWÜÙÜ) Aí£ÊÜá ®æÇæ¿ÞX¨æ. AÈÉí¨Ü
±ÜÇÝ¿á®ÜPRæ AÊÜÃáÜ ¿ÞÊÜ ¨ÝÄ¿á®Üã° PÝ|ÇÝÃÜÃáÜ . 122. ËÍÝÌÔWÜÙáÜ ÊÜáñÜá¤
ÓÜñÊ RÜ áÜ ìWÜÙ®Ü Ó°æ XÜ ¨ÜÊÃÜ áÜ & AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®ÝÊÜâ ñÜÙ»Ü ÝWܨÈÜ É ®Ü©WÜÙáÜ ÖÜÄ¿áᣤÃáÜ ÊÜ
ÓÜWÌ ã æ àì¨Ý®ÜWÙÜ ã æ ÙÜWæ ÓæàÄÓÜáÊæÊâÜ . AÈÉ AÊÜÃáÜ ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃáÜ . AÇÝÉÖ®Ü Ü
ÊÝWݪ®Ê Ü âÜ ÓÜ¨Ý ÓÜñÂÜ Êæà BXÃÜáñܨ ¤ .æ ÊÜÞ£®ÜÈÉ AÇÝÉÖ¯Ü XíñÜ ÖæaáÜ c ÓÜñÂÜ ÊÜíñÜÃáÜ
¸æàÃÝĨݪÃ? æ
102 A¯°ÓÝ
123. (Aí£ÊÜá WÜ£¿áá) ¯ÊÜá¾ BÍæWÜÙܮݰWÜÈ, WÜÅí¥Ü¨ÜÊÜÃÜ BÍæWÜÙܮݰWÜÈ
AÊÜÆí¹ÔÆÉ. ¨ÜáÐÜÊ R áÜ ìWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞw¨Ü樆 áÜ A¨ÜÃÜ ¶ÜÆÊÜ®áÜ ° ±Üv¨ æ àæ £àÃÜáÊÜ®áÜ .
AÊܯWæ ÃÜPÜÒPÜ®ÝX ÊÜáñÜᤠÓÜÖÝ¿áPÜ®ÝX AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã
ÔWÜÇÝÃÜÃÜá. 124. ÖÝWæÁáà, ÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá ±ÜâÃÜáÐÜÄÃÜÈ
ÊÜá×Ùæ¿áÄÃÜÈ, AÊÜÃÜá ËÍÝÌÔWÜÙÝX¨ÜªÃæ, AÊÜÃÜá ÓÜÌWÜìñæãàoWÜÙÜ®Üá°
±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÊæáàÇæ GÙÜÛÐÜãr A®Ý¿áÊÝWܨÜá. 125.
ÓÜí±Üä|ì ¯ÐæÁ u ãí©Wæ AÇÝÉÖ¯Ü Wæ ÍÜÃO Ü ÝXÃÜáÊÜ, ÓÜñË
RÜ áì¿ÞXÃÜáÊÜ ÖÝWÜã
HPܯÐÜÃu ÝX¨Üª C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜ ¨ÝÄ¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÊ®Ü Ü «ÜÊáÜ ìQRíñÜ ÍæÅàÐÜu «ÜÊáÜ ì
¿ÞÃÜ©ª¨æ? C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ B±Ü¤ ËáñÜÅ®ÝXÔ Pæãíw¨Üª®Üá.
126. BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉÃÜáÊÜ GÆÉÊÜä AÇÝÉÖܯWæà ÓæàÄÊæ.
AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá, ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÊÜÓáÜ Ê ¤ ®Ü ãÜ ° BÊÜÄÔPæãíw¨Ýª®.æ
127. (¨ÜãñÜÃàæ ,) AÊÜÃáÜ ¯Êæãv ¾ ®Ü ,æ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ PÜáÄñÜá B¨æàÍÜ PæàÙÜáñݤÃ.æ
ÖæàÚÄ; ""AÊÜÃÜ PÜáÄñÜá AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ B¨æàÍÜ ¯àvÜáñݤ®æ ÊÜáñÜá¤
WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯ÊÜáWæ K© PæàÚÓÜÇÝWÜᣤ¨æ; ¯àÊÜâ PÜvÝx¿áÊÝX
±ÝÊÜ£ÓܸæàPݨÜá¨Ü®Üá° ±ÝÊÜ£ÔÆÉ¨Ü ÖÝWÜã ¯àÊÜâ ËÊÝÖÜÊÝWÜÈPÜãR
×ígÄ¿ááÊÜ A®Ý¥Ü ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá, ¯WÜì£PÜ ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜáñÜᤠA®Ý¥ÜÃÜ
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯àÊÜ⠮ݿáÊÜ®à°æ ±ÝÈÓܸàæ PÜá. ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá
ÓÜñÝR¿áì¨Ü PÜáÄñÜã AÇÝÉÖ®Ü áÜ aæ®Ý°X ŸÆÉ®áÜ . 128. JŸº ÊÜá×ÙæWæ ñÜ®°Ü ±Ü£¿á
PÜvÀæ áí¨Ü ¨ègì®Ü嬆 A¥ÜÊÝ ¯ÆìPÜéÒ ¨Ü »Ü¿á˨Üê æ AÊÜÄŸºÃã Ü ñÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Êæ
ÓÜí«Ý®Ü ÊÜÞwPæãÙÜáÊ Û âÜ ¨Üá ñÜ±Æ³Ü .É ¯gÊÝX, ÓÜí«Ý®ÜÊàæ EñÜÊ ¤ áÜ . ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ È
Ü É
ÓÝÌ¥ÜìËÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝÌ»ÝËPÜ. B¨ÜÃÜã ¯àÊÜâ Óèg®Ü ñæãàĨÜÃæ ÖÝWÜã
«ÜÊÜáì¯ÐÜuÃÝX¨ÜªÃæ (¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ) & AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ
GÆÉÊÜ®Üã° AÄ£ÃÜáñݤ®æ. 129. ¯àÊæÐærà Ÿ¿áÔ¨ÜÃÜ㠱ܣ°¿áÃÜ ®ÜvÜáÊæ
ÓÜí±Üä|ì ®ÝÂ¿á ±ÝÈÓÜÆá ¯ÊÜáWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨáÜ . B¨ÜÃæ (AÊÜÃÈ Ü É ¿ÞÃÜ
A¯°ÓÝ 103

PÜvæWÜã) ÓÜí±Üä|ì ÊÝÈ ¹vܸæàw ÖÝWÜã (¿ÞÃÜ®Üã°) ÓÜí±Üä|ìÊÝX


¯ÆìQÒÔ hæãàñÝvÜáÊÜ Ô§£¿áÈÉ ¹oár ¹vܸæàw. ¯àÊÜâ ÓÜá«ÝÄÔPæãívÜÃæ
ÊÜáñÜᤠ«ÜÊÜáì¯Ðæu ±ÝÈÔ¨ÜÃæ (¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ) & AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ
PÜÒÊÜÞÎàÆ®Üã PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®æ. 130. C®Üá°, AÊÜÄŸºÃÜá
(¨Üí±Ü£¿áÃÜá) ¸æà±ÜìorÃ,æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñÜ®°Ü ËÍÝÆ ÓÝÊÜá¥Üì©í¨Ü AÊÜÃÈ Ü É
±ÜÅ£ÁãŸºÃ®Ü ã Ü ° (±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü AÊÜÆퟮæÀáí¨Ü) ÊÜááPܤ WæãÚÓÜáÊÜ®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá
ñÜáí¸Ý ÊæçÍÝÆ EÙÜÊ Û ®Ü ãÜ ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BX¨Ýª®.æ
131. BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉÃÜáÊÜ GÆÉÊÜä AÇÝÉÖܯWæà ÓæàÄÊæ.
""AÇÝÉÖܯWæ AíiÄ. ¯àÊÜâ ˜PÝRÄWÜÙݨÜÃæ, BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜá¤
»ÜãËá¿áÈÉÃáÜ ÊÜ GÆÉÊä Ü AÇÝÉÖ¯Ü Wæà ÓæàÄÊæ (GíŸá¨Ü®áÜ ° ÊÜáÃæ¿á¸æàw)''
Gí¨Üá D ×í¨æ WÜÅí¥Ü ¯àvÜÇÝX¨ÜÊ ª ÄÜ Wæ ®ÝÊÜâ E±Ü¨àæ ÎÔ¨æÊ ª âÜ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWÜã
E±Ü¨æàÎÓÜᣤ¨æªàÊæ. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜã GÆÉ AWÜñÜÂWÜÚí¨Ü ÊÜááPܤ®Üã GÆÉ
±ÜÅÍíÜ ÓæWÚ
Ü Wæ AÖÜì®Üã BXÃÜáÊÜ®áÜ . 132. BPÝÍÜWÙÜ È Ü É ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉÃáÜ ÊÜ
GÆÉÊä Ü AÇÝÉÖ¯Ü Wæà ÓæàÄÊæ. (GÆÉÃÜ ±ÝÈWæ) PÝ¿áìÓÝ«ÜP®Ü ÝX AÊÜ®àæ ÓÝPÜá.
133. g®ÜÃæà, AÊܯbfÔ¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾®Üá° ñæãÆXÔ CñÜÃÜÃÜ®Üá° ñÜÃÜŸÆÉ®Üá. ÖÝWæ
ÊÜÞvÜÆá AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ ÍÜPܤ®ÝX¨Ýª®æ. 134. PæàÊÜÆ CÖÜÇæãàPܨÜ
±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®Üá° Ÿ¿áÓÜáÊÝñÜ®Üá (£Ú©ÃÜÈ) & AÇÝÉÖÜ®Ü ŸÚ CÖÜÇæãàPܨÜ
±ÜÅ£¶ÜÆÊÜä C¨æ ±ÜÃÇ Ü ã æ àPÜ¨Ü ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜä C¨æ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜ GÆÉ樆 ã Ü °
PæàÙÜáÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜᤠ®æãàvÜáÊÜ樆 ÝX¨Ýª®.æ
135. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , ¯àÊÜâ PÜoár¯pÝrX ÓÜ¨Ý ®Ý¿áÊÜ®áÜ ° ±ÝÈÓÜáÊÜÊÃÜ ÝXÄ
ÖÝWÜã AÇÝÉÖ¯Ü WÝX (ÓÜñÂÜ ¨Ü ±ÜÃ)Ü ÓÝQÒ ÖæàÙÜáÊÜÊÃÜ ÝXÄ & A¨Üá ÓÜñÌ @Ü ¯ÊÜá¾
ËÃÜá¨Üœ A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá¾ ñÜí¨æ&ñÝÀá¿á A¥ÜÊÝ ¯PÜo Ÿí«ÜáWÜÙÜ ËÃÜá¨ÜÊ œ ÝX¨Üê ã
Ü
ÓÜÄÁáà. ÎÅàÊÜáíñܯÃÜÈ Ü , ŸvÜÊ¯Ü ÃÜÈ, AÊÜÄŸºÃÜ ±ÝÈWÜã CñÜÃÆ æ ÄÉ XíñÜ ÖæaÝcX
AÇÝÉÖÜ®æà ×ñæçÑ¿ÞX¨Ýª®æ. ¯àÊæí¨Üã ¯ÊÜá¾ bñݤPÝíPæÒWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÔ
104 A¯°ÓÝ
®Ý¿á±ÝÆ®æ¿áÈÉ ñܱ³Ü ¸æàw. (®ÝÂ¿á ±ÜÅQÅÁá¿áÈÉ) ¯àÊÜâ ®ÝÈWæ £ÃÜáb¨ÜÃæ
(ÓÝPÜéÒ ÊÜ®áÜ ° Ÿ¨ÜÈÔ¨ÜÃ)æ A¥ÜÊÝ hÝÄPæãívÜÃ,æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊæáÆ ¾ É PÜêñÜÂWÜÙÜ
PÜáÄñÜá AÄÊÜâ EÙÜÊ Û ®Ü ÝX¨Ýª®æ (GíŸá®Üá° ÊÜáÃæ¿á¸æàw).
136. ËÍÝÌÔWÜÙæà, AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ, AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜÈÉ, AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÄWæ
CÚÔPæãvÜÇÝXÃÜáÊÜ WÜÅí¥Ü¨È Ü É ÊÜáñÜᤠD ×í¨æ CÚÔPæãvÜÇÝX¨Üª WÜÅí¥ÜWÙÜ È Ü É
®Üí¹Pæ CwÄ. AÇÝÉÖܮܮÜá°, AÊÜ®Ü ÊÜáÆP…WÜÙÜ®Üá°, AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤
Aí£ÊÜá ©®Ü樆 áÜ ° ˜PÜÄR Ô¨Ü樆 áÜ ¨ÝÄWæoár, ¨ÝÄWæàwñÜ®¨ Ü È
Ü É ñÜáí¸Ý ¨ÜãÃÜ
ÖæãàX¹or®Üá. 137. («ÜÊÜáì¨ÜÈÉ) JÊæá¾ ËÍÝÌÓÜËÄÔ B ŸÚPÜ
˜PÝRÄWÜÙݨÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã ÊÜáñæ¤ ËÍÝÌÓÜËÄÔ ÊÜáñæ¤ ˜PÝRÄWÜÙݨÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜá¤
˜PÝRè Ü ÇÜ àÉæ ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜÊÃÜ áÜ (£Ú©ÃÜÈ;) AÊÜÃ®Ü áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ PÜË Ò áÓÜÇÝÃÜ®áÜ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ AÊÜ®áÜ ÓÜĨÝÄ¿á®Üã° ñæãàÄÔPæãvÜÇÝÃÜ®áÜ . 138. Pܱq Ü WÜÚWæ
ñÜáí¸Ý PÜt| ÎPæÒ ÔWÜȨæ GíŸ ÍÜá»ÜÊÝñæì ¯àwÄ. 139. ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá°
¹oár ˜PÝRÄWÜÙ®Ü áÜ ° ñÜÊáÜ ¾ ±æäàÐÜPÃÜ ÝXÔPæãívÜÊÃÜ áÜ , AÊÜÃÜ (˜PÝRÄWÜÙ)Ü ŸÚ
WèÃÜÊÊ Ü ®Ü áÜ ° ÖÜávÜáPÜᣤ¨ÝªÃÁæ áà? WèÃÜÊÊ Ü íÜ ñÜã ÓÜí±Üä|ìÊÝX AÇÝÉÖ¯Ü Wæà
ÓæàĨæ.
140. (ËÍÝÌÔWÜÙàæ ,) AÊÜ®áÜ (AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) ©ÊÜ WÜÅí¥Ü¨È Ü É ¯ÊÜáWÝX Jí¨Üá
B¨æàÍÜÊÜ®Üá° ¯àw¨Ýª®æ; g®ÜÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ˜PÜRÄÓÜáñݤ A¨Ü®Üá°
A±ÜÖÝÓÜ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ PæàÚ¨ÝWÜ, ÊÜáñæ¤ AÊÜÃÜá ¸æàÃæ
ÊÜÞñÜáPÜñWæ ÙÜ È Ü É ñÜÈàÉ ®ÜÃÝWÜáÊÜ ñÜ®PÜ Ü ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ hæãñæ PÜã£Ãܸàæ w. A®ÜÂ¥Ý
¯àÊÜä AÊÜÃÜíñæÁáà BX ¹vÜáËÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉ
Pܱq
Ü WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠ˜PÝRÄWÜÙ®Ü áÜ ° ®ÜÃPÜ ¨Ü È
Ü É Joár ÓæàÄÓÜÈÃÜáÊÜ®áÜ . 141. (¯ÊÜá¾
WÜ£ H®ÝWÜáÊÜâ¨æí¨Üá) PÝñÜé Ü í¨Ü ®æãàvÜᣤÃáÜ ÊÜÊÃÜ áÜ (Pܱq Ü WÜÙáÜ ) AÇÝÉÖ®Ü Ü
PÜvæÀáí¨Ü ¯ÊÜáWæ Ëg¿á ±ÝűܤÊݨÜÃæ "'®ÝÊæà®Üá ¯ÊÜá¾ hæãñæWæà
CÃÜÈÆÉÊ? æ ''G®Üáñ° ݤÃ.æ C®Üá° Ëg¿áÊÜâ ˜PÝRÄWÜÙÜ ±ÝÇݨÜÃæ (AÊÜÃã æ vÜ®)æ
A¯°ÓÝ 105

""®ÜÊáÜ Wæ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ±ÝÅŸÆ ¨æãÃ棨ݪWÜ ®ÝÊæà®Üá ¯ÊÜᮾ áÜ ° ËÍÝÌÔWÜÚí¨Ü


ÃÜQÔÒ ÃÜÈÆÉÊàæ ?'' G®Üáñ° ݤÃ.æ ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü AÇÝÉÖ®Ü àæ ¯ÊÜá¾ ®ÜváÜ Êæ ®Ý¿á
£àÊÜÞì®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá. AÇÝÉÖÜ®Üá ËÍÝÌÔWÜÙæ¨ÜáÃÜá Ëg¿á ÓݘÓÜÆá
˜PÝRÄWÜÚWæ ¿ÞÊÜ AÊÜPÝÍÜ樆 ã Ü ° ¹qrÆ.É
142. Pܱq Ü WÜÙáÜ AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ÊÜíbÓÜᣤ¨ÝªÃ.æ B¨ÜÃæ ¯gÊÝX AÊÜ®áÜ AÊÜÃ®Ü áÜ °
ÊÜíbÓÜᣤ¨Ýª®æ. AÊÜÃÜá ®ÜÊÜÞÄkáWæ ¯ÆáÉÊÝWÜ, PæàÊÜÆ g®ÜÄWæ
ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX, £àÃÝ BÆÔWÜÙÝX ¯ÆáÉñݤÃæ. AÊÜÃÜá AÇÝÉÖܮܮÜá°
ÓÜľ ÓÜáÊÜâ¨Üá £àÃÝ PÜwÊæá. 143.AÊÜÃáÜ (Pܱq Ü WÜÙáÜ ) ÓÜÄ¿ÞX B PÜvWæ ã Ü
CÆÉ, D PÜvæWÜã CÆÉÊæíŸíñæ, AÊæÃÜvÜÃÜ (ÓÜñÜÂ&Ëá¥ÜÂWÜÙÜ) ®ÜvÜáÊæ
hæãàñÝvÜᣤÃÜáñݤÃæ. AÇÝÉÖÜ®æà ¨ÝÄWæwÔ ¹pÝrñܯWÝX ¯àÊÜâ ¿ÞÊÜ
¨ÝÄ¿á®Üã° PÝ|ÇÝÄÄ. 144. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯àÊÜâ ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá° ¹oár
˜PÝRÄWÜÙ®Ü áÜ ° ¯ÊÜá¾ ±æäàÐÜPÜ Ü ËáñÜÅÃÝXÔPæãÙܸ Û àæ wÄ. ¯àÊæà®Üá, ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ
AÇÝÉÖ¯Ü Wæ Jí¨Üá ÓÜÐ ³ rÜ ±ÜâÃÝÊæ¿á®Üá° J¨ÜXÓÜŸ¿áÓÜáËÃÝ? 145. Pܱq Ü WÜÙáÜ
®ÜÃPÜ ¨
Ü Ü £àÃÝ PæÙXÜ ®Ü AíñÜÔ®¤ È Ü ÃÉ áÜ ÊÜÃáÜ . AÊÜÄWæ ¯àÊÜâ ¿ÞÊÜ ÓÜÖÝ¿áPÜ®®Ü ã Ü °
PÝ|ÇÝÄÄ. 146. ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±Üoár, ñÜÊÜá¾®Üá° ÓÜá«ÝÄÔPæãívÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã
»Ü¨ÅÜ ÊÝX AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° AÊÜÆí¹Ô, ñÜÊáÜ ¾ ¯Ðæ¿ u á®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX AÇÝÉÖ¯Ü Wæ
ËáàÓÜÇÝXorÊÃÜ Ü ÖæãÃÜñáÜ . AÊÜÃáÜ (±ÜÃÇ Ü ã
æ àPÜ¨È Ü )É ËÍÝÌÔWÜÙÜ hæãñæXÃÜáÊÜÃáÜ .
AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÎàZÅ¨Ç Ü àÉæ ËÍÝÌÔWÜÚWæ »ÝÄà ±ÜÅ£¶ÜÆ ¯àvÜáÊÜ®áÜ . 147. ¯àÊÜâ
PÜêñÜgnÃݨÜÃæ ÖÝWÜã ËÍÝÌÔWÜÙݨÜÃæ, ¯ÊÜá¾®Üá° ÎQÒÔ AÇÝÉÖܯWæ
H®ÝWܸàæ PÝX¨æ? AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã (JÚ£®Ü) ±ÜÅÍíÜ ÓÜP®Ü ã Ü GÆÉ樆 ãÜ ° ŸÆÉ樆 ã Ü
BX¨Ýª®.æ
148. Ÿ×ÃÜíWÜÊÝ¨Ü Ÿ¿ÞªoÊÜ®áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÊæáaÜáÊ c âÜ ©ÆÉ & B¨ÜÃæ ÊÜá©ìñÜ®Ü
ÖæãÃÜñáÜ . AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá GÆÉ樆 ã Ü ° PæàÙÜáÊÜ樆 ãÜ ŸÆÉ樆 ã Ü BX¨Ýª®.æ
149. ¯àÊÜâ ÓÜñÝR¿áìÊÜ®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX ÊÜÞw¨ÜÃæ A¥ÜÊÝ WÜápÝrX
106 A¯°ÓÝ
ÊÜÞw¨ÜÃæ A¥ÜÊÝ ¯àÊÜâ (CñÜÃÃÜ )Ü ñܱ®³Ü áÜ ° PÜË Ò áÔ ¹orÃæ & AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã ÓܨÝ
PÜË
Ò áÓÜáÊÜ樆 ã Ü ÓÜÊáÜ ¥Üì®Üã BX¨Ýª®.æ 150. SíwñÜÊÝX¿áã, AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ °
ÊÜáñÜʤ ®Ü Ü ¨ÜãñÜÃ®Ü áÜ ° ˜PÜÄR ÓÜáÊÜÊÃÜ áÜ ÖÝWÜã AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜáñÜÊ ¤ ®Ü Ü ¨ÜãñÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ
ñÝÃÜñÜÊÜá ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ""®ÝÊÜâ AÊÜÃÜÈÉ (¨ÜãñÜÃÜÈÉ) PæÆÊÜÃÜ®Üá°
®ÜíŸáñæ¤àÊæ ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜÃÜ®Üá° £ÃÜÓÜRÄÓÜáñæà¤Êæ'' G®Üá°ÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜâÜWÜÙÜ
(ÓÜñÂÜ &Ëá¥ÜÂWÜÙ)Ü ®ÜváÜ Êæ ¸æàÃæãí¨Üá ÊÜÞWÜìÊÜ®áÜ ° ÖÜávÜáPÜᣤÃáÜ ÊÜÊÃÜ áÜ & 151.
& AÊÜÃæà ¯gÊÝ¨Ü ˜PÝRÄWÜÙÜá. (CíñÜÖÜ) ˜PÝRÄWÜÚWÝX ®ÝÊÜâ £àÃÝ
A±ÜÊÜÞ®ÜPÝÄ ÎPæÒ¿á®ÜᰠԨܜWæãÚÔqr¨æªàÊæ. 152. AÇÝÉÖÜ®ÜÆãÉ AÊÜ®Ü
¨ÜãñÜÃÆ Ü ãÉ ®Üí¹Pæ EÙÜÊ Û ÄÜ Wæ ÖÝWÜã AÊÜÃÈ
Ü É (¨ÜãñÜÃÈ Ü )É ¿ÞÃÜ ®ÜváÜ Êæ¿áã
ñÝÃÜñÜÊÜá ÊÜÞvܨÜÊÜÄWæ (AÇÝÉÖÜ®Üá) ÎàZŨÜÇæÉà AÊÜÃÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®Üá°
¯àvÜáÊÜ®Üá. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ñÜáí¸Ý PÜÒËáÓÜáÊÜÊÜ®Üã PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿áã
BX¨Ýª®.æ
153. (¨ÜãñÜÃæà,) WÜÅí¥Ü¨ÜÊÜÃÜá ¯Êæã¾vÜ®æ, ñÜÊÜáWÝX BPÝÍÜ©í¨Ü Jí¨Üá
WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° CÚÔPæãvܸàæ Pæí¨Üá BWÜÅ×ÓÜᣤ¨ÝªÃ.æ D ×í¨æ AÊÜÃáÜ ÊÜáãÓÝÃÜ
ÊÜááí¨æ C¨ÜQíR ñÜ ¨æãvÜx BWÜÅÖWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜáíwÔ¨Üê áÜ ÊÜáñÜᤠ""®ÜÊáÜ Wæ ÊÜÂPÜÊ Ü¤ ÝX
AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ñæãàÄÔ PæãwÄ'' Gí©¨Üê áÜ . Pæã®æW,æ AÊÜÃÜ APÜÅÊáÜ WÜÙÜ PÝÃÜ|
AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ÔwÇæÃXÜ ¹qrñáÜ . ÊÜááí¨æ, ñÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ ŸÖÜÙÜ ÓÜÐ ³ rÜ ±ÜâÃÝÊæWÙÜ áÜ
Ÿí¨Ü ŸÚPÜÊä Ü AÊÜÃáÜ PÜÃáÜ ÊÜ®áÜ ° (¨æàÊÜÃÝX) ®æbPc ã æ ívÜÃáÜ . CÑr¨ã Ü ª ®ÝÊÜâ
AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜË
Ò áÔ¨æÊâÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáãÓÝÄWæ ŸÖÜÙÜ ÓÜÐ ³ Ê
rÜ Ý¨Ü ±ÝÅŸÆÂÊÜ®áÜ ° ¯àw¨æÊâÜ .
154. ®ÝÊÜâ ñÜãÃ… ±ÜÊìÜ ñÜ樆 áÜ ° AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ G£¤ ×w¨Üá (A¨ÜÃÜ ñÜ±Æ ³Ü ÈÉ)
AÊÜÄí¨Ü ±ÜÅ£hæn ÊÜÞwÔ¨æÊÜâ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ AÊÜÃæãvÜ®æ ""ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜWÜáñݤ
(®ÜWÃÜ ¨Ü )Ü ¸ÝXÇæãÙÜWæ ±ÜÅÊàæ ÎÔÄ'' Gí¨æÊâÜ . ÖÝWæÁáà ®ÝÊÜâ ""ÍܯÊÝÃÜ ©®Ü¨Ü
¿ÞÊÜ ¯¿áÊÜáÊÜ®ã Ü ° EÆÉí™ÓܸÝÃܨáÜ '' Gí¨Üá AÊÜÄWæ B¨æàÎÔ¨æÊâÜ . ÊÜáñÜá¤
(D PÜáÄñÜá) ®ÝÊÜâ AÊÜÄí¨Ü ±ÜÅŸÆÊÝ¨Ü ±ÜÅ£hæ¿ n á®Üá° ±Üv¨ æ Êæ âÜ .
A¯°ÓÝ 107

155. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÜÅ£hæn¿á®Üá° ÊÜááĨÜá, AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá°


˜PÜRÄԨܪÄí¨Ü, A®Ý¿áÊÝX ±ÜÅÊÝ©WÜÙÜ®Üá° Pæãí¨Ü¨ÜªÄí¨Ü ÊÜáñÜᤠ""®ÜÊÜá¾
ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ áÜ ÓÜá»Ü¨ÅÜ ÊÝXÊæ'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜĪ í¨Ü (AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¨ÜíwÓÜÇÝÀáñÜá).
¯gÊÝX AÊÜÃÜ ˜PÝRÃÜ¨Ü PÝÃÜ| AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÚWæ ÊÜáá¨æÅ J£¤
¹or®áÜ . B¨ÜĪ í¨Ü AÊÜÃáÜ (ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ )° ®ÜíŸáÊÜâ©ÆÉ & PæàÊÜÆ PæÆÊÜÃÜ ÖæãÃÜñáÜ .
156. ÖÝWæÁáà, AÊÜÃÜ ˜PÝRè Ü Ü PÝÃÜ| ÖÝWÜã ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ÊæáàÇæ AÊÜÃáÜ
ÖæãÄst NãàÃÜ ÓÜáÙÝÛÃã æ à±Ü¨Ü PÝÃÜ| (AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¨ÜíwÓÜÇÝÀáñÜá). 157.
ÊÜáñÜᤠ""AÇÝÉÖ®Ü Ü ¨ÜãñÜÃÝX¨Ü,ª ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ DÓÝ ÊÜáÔàÖÜÃ®Ü áÜ ° ®ÝÊÜâ
Pæãí¨æÊÜâ'' GíŸ AÊÜÃÜ ÖæàÚPæ¿á PÝÃÜ| (AÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜíwÓÜÇÝÀáñÜá).
¯gÊÝX AÊÜÃáÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° (DÓÝÃÜ®áÜ )° PæãÆÉÆã CÆÉ, ÎÆá¸æWàæ ÄÓÜÆã CÆÉ.
AÊÜÄWæ A¨Ü®Üá° B Ä࣠PæàÊÜÆ PÝ~ÓÜÇÝXñÜá¤. D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¼®Ü°ñæ
ñÝÚÃÜáÊÜÊÜÃæÇÝÉ SíwñÜ D PÜáÄñÜá ÓÜíÍÜ¿á¨ÜÈɨݪÃæ. AÊÜÄWæ D PÜáÄñÜá
¿ÞÊÜ hÝn®Ê Ü äÜ CÆÉ. AÊÜÃáÜ PæàÊÜÆ FÖæ¿á®ÜÐ ° àræ A®ÜáÓÜÄÓÜᣤ¨ÝªÃ.æ AÊÜÃáÜ
BñÜ®®Ü áÜ ° PæãÆÉÈÆÉ GíŸá¨ÜíñÜã SbñÜ. 158. ¯gÊÝX AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃ®Ü áÜ °
(DÓÝÃÜ®Üá°) ñÜ®æ°væWæ G£¤PæãívÜ®Üá. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ñÜáí¸Ý ±ÜÅaÜívÜ®Üã
¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BXÃÜáÊÜ®áÜ .
159. SíwñÜÊÝX¿áã, WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ È
Ü É ¿ÞÃÜã ñÜ®°Ü ÊÜáÃÜ|PæR ÊÜáá®Ü,° AÊÜÃÈ Ü É
(DÓÝÃÜÈ)É ®Üí¹Pæ Cvܨæ CÃÜÇÝÃÜ®áÜ ÊÜáñÜᤠ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü AÊÜÃáÜ (DÓÝ)
AÊÜÃÜ (WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ )Ü ËÃÜá¨Üœ ÓÝQÒ¿ÞWÜáÊÜÃáÜ . 160. ¿áÖÜã©WÜÙÈ Ü ®É Ü ÖÜÆÊÜÃÜ
APÜÅÊáÜ WÜÙÜ PÝÃÜ|, AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ (×í¨æ) «ÜÊáÜ ìÓÜÊáÜ ñ¾ Ê Ü ÝX¨Üª ÖÜÆÊÜâ ¯ÊÜáìÆ
ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ¯Ðæà˜Ô¨æÊÜâ. AÊÜÃÜá A®æàPÜÃÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì©í¨Ü
ñÜv¿
æ áᣤ¨áÜ ¨ ª ãÜ C¨ÜPRæ PÝÃÜ|ÊÝXñÜá.¤
161. ÖÝWæÁáà, AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ±ÝÈWæ ¯Ðæà˜ÓÜÇÝX¨Üª Ÿwx¿á®Üá° £®Üᣰ ¨ ¤ áÜ ¨
ª áÜ
ÊÜáñÜᤠg®ÜÃÜ ÓÜí±Üñܤ®Üá° APÜÅÊÜáÊÝX PÜŸÚÓÜᣤ¨Ü᪨Üá PÜãvÝ (D ÎPæÒWæ
108 A¯°ÓÝ
PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤). AÊÜÃÜ ±æçQ ˜PÝRÄWÜÚWÝX ®ÝÊÜâ PÜt| ÎPæÒ¿á®Üá°
ñÜ¿ÞÄÔqr¨àªæ Êæ. 162. AÊÜÃÜ ±æçQ ±ÜPÌÜ hÝn®Ê Ü âÜ ÙÜÊ
Û ÃÜ áÜ ÖÝWÜã ËÍÝÌÔWÜÙáÜ ÊÜÞñÜÅ,
¯ÊÜáWæ CÚÔPæãvÜÇÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ (PÜáÃ…B®…®ÜÈÉ) ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáXíñÜ ×í¨æ
CÚÔPæãvÜÇÝX¨Üê È Ü É (©ÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ¨È Ü )É ®Üí¹Pæ CvÜáñݤÃ.æ ®ÜÊÞ Ü ÃÜkå… A®Üá°
±ÝÈÓÜáñݤÃæ, ÃÜkáPÝñ… A®Üá° ±ÝÊÜ£ÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ÖÝWÜã
±ÜÃÇÜ ã
æ àPÜ¨È Ü É ®Üí¹Pæ CqrÃáÜ ñݤÃ.æ AÊÜÄWæ ®ÝÊÜâ »ÜÊÂÜ ±ÜÅ£¶ÜÆ ¯àvÜȨæઠÊæ.
163. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ®ÜãÖ…ÄWæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ A®ÜíñÜè Ü Ü ¨æàÊܨã
Ü ñÜÄWæ CÚÔ
Pæãoríñæ (D ÓÜí¨æàÍÜ樆 áÜ )° ®ÝÊæà ¯ÊÜáWæ CÚÔPæãqrÃáÜ ÊæÊâÜ . (D ×í¨æ)
®ÝÊÜâ C¸ÝÅ×àÊÜå…, CÓݾDÇ…, CÓ…ÖÝP…, ¿áA…PÜ㸅, ¿áA…PÜãŸÃÜ ÓÜíñÜ£,
DÓÝ, A¿á㸅, ¿áã®ÜáÓ…, ÖÝÃÜã®… ÊÜáñÜᤠÓÜáÇæçÊÜÞ®…ÄWæ (©ÊÜÂ
ÓÜí¨æàÍÜ樆 áÜ )° CÚÔPæãqr¨Ê ªæ âÜ . ÖÝWæÁáà, ¨ÝÊÜ䨅ÄWæ ®ÝÊÜâ "ÃÜkáŸãÃ…'
A®Üá° ¯àw¨æÊ ª âÜ . 164. ÖÝWæÁáà, ®ÝÊÜâ D ×í¨æ ¯ÊÜá¾ ÊÜááí¨æ ±ÜÅÓݤ²ÔÃÜáÊÜ
ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ÊÜááí¨æ ±ÜÅÓݤ²ÔÆÉ¨Ü ¨æàÊܨÜãñÜÄWæÇÝÉ (ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá°
PÜÚÓÜÇÝXñÜá)¤ . ÊÜáñÜᤠÊÜáãÓÝÃæãvÜ®æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ®æàÃÜÊÝX ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü®ª áÜ .
165. ¨æàÊܨã Ü ñÜÃáÜ Ÿí¨Ü ŸÚPÜ AÇÝÉÖ®Ü ¨ æ áÜ ÃÜá g®ÜÃÜ ŸÚ ¿ÞÊÜâ¨æà ®æ±Ü
EÚ¿á¸ÝÃܨæí¨Üá, B ¨æàÊܨÜãñÜÃÜ®Üá° ÍÜá»ÜÊÝñæì ¯àvÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜá¤
GaÜcÄÓÜáÊÜÊÜÃÝX PÜÚÓÜÇÝXñÜá¤. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜã ±ÜÅaÜívÜ®Üã, ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã
BX¨Ýª®.æ
166. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ H®Ü®Üá° CÚÔPæãqrÃÜáÊÜ®æãà A¨Ü®Üá° AÊÜ®Üá ñܮܰ
hÝn®Ü¨Ü B«ÝÃܨÜÈÉ CÚÔ PæãqrÃÜáÊÜ®æí¨Üá AÊÜ®æà ÓÝQÒ ÖæàÙÜáñݤ®æ ÊÜáñÜá¤
ÊÜáÆP…WÜÙã Ü ÓÝQÒ ÖæàÙÜáñݤÃ.æ ¯gÊÝX ÓÝQÒ¿ÞX AÇÝÉÖ®Ü àæ ÓÝPÜá. 167.
(ÓÜñÜÂÊÜ®Üá°) ˜PÜRÄÔ¨ÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ(g®ÜÃÜ®Üá°) AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì©í¨Ü
ñÜv¿
æ ááÊÜÊÃÜ áÜ ¨ÝÄWæàwñÜ®¨ Ü È Ü É ¯gPÜãR ñÜáí¸Ý ¨ÜãÃÜ ÓÝX¹qr¨ÝªÃ.æ 168.
˜PÝRÄWÜÙݨÜÊÜÃÜ®Üá° ÖÝWÜã APÜÅÊÜáÊæÓÜX¨ÜÊÜÃÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá PÜÒËáÓÜÇÝÃÜ®Üá
A¯°ÓÝ 109

ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ¨ÝÄ¿á®Üá° ñæãàÃÜÇÝÃÜ®Üá & 169. & ®ÜÃÜPܨÜ


¨ÝÄ¿á ÖæãÃÜñÜá. A¨ÜÃÜÈÉ AÊÜÃÜá ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃÜá. C¨æÇÝÉ AÇÝÉÖÜ®Ü
±ÝÈWæ £àÃÝ ÓÜáÆ»ÜÊÝX¨æ. 170. ÊÜÞ®ÜÊÜÃæà, ¯Êæá¾væWæ ¯Êæã¾væ¿á®Ü
PÜvÀ æ áí¨Ü ÓÜñÂÜ ¨æãí©Wæ JŸº ¨ÜãñÜÃáÜ Ÿí©ÃÜáÊÜÃáÜ . AÊÜÃÈ Ü É ®Üí¹Pæ CwÄ.
A¨Üá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ JÙæ¿ Û á¨Üá. C®Üá° ¯àÊÜâ ˜PÜÄR Ô¨ÜÃ,æ (¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ),
BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉÃÜáÊÜ GÆÉÊÜä AÇÝÉÖܯWæà ÓæàÄÊæ ÊÜáñÜá¤
AÇÝÉÖ®Ü áÜ GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 áÜ ÖÝWÜã ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ÝX¨Ýª®.æ
171. WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ àæ , ¯ÊÜá¾ «ÜÊáÜ ì¨ÜÈÉ A£ÍÜ¿áÊæÓWÜ ¸ Ü àæ w ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü Ü
PÜáÄñÜá, ÓÜñÜÂÊÜÆÉ¨Ü H®Ü®Üã° ÖæàÙܸæàw. ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ DÓÝ ÊÜáÔàÖ…,
AÇÝÉÖÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÝX¨ÜªÃÜá ÖÝWÜã AÊÜ®Üá ÊÜá¿áìÊÜáÄWæ PÜÃÜá~Ô¨Ü, AÊÜ®Ü
ÊÜa®Ü ÊÜ ÝX¨Üê áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü PÜvÀæ áí¨Ü PÜÚÓÜÇÝX¨Üª Jí¨Üá BñÜÊ ¾ ÝX¨Üê áÜ . ¯àÊÜâ
""(¨æàÊÜÃÜá) ÊÜáãÊÜĨݪÃæ'' G®Ü°¸æàw. ÖÝWæ ÖæàÙÜ©ÃÜáÊÜâ¨æà ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ
EñܤÊÜá. AÇÝÉÖÜ®æ㟺®Üá ÊÜÞñÜÅ ±ÜähÝÖÜì®Üá. AÊܯWæ㟺 ±ÜâñÜůÃÜÆá,
AÊÜ®ÜíñÜã ñÜáí¸Ý ±ÝÊܮܮÝX¨Ýª®æ. BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉ
CÃÜáÊÜâ¨æÆÊ É ä Ü AÊܯWæà ÓæàÄÊæ. PÝ¿áì ÓÝ«Ü®PÜ ®Ü ÝX (GÆÉÄWÜã) AÇÝÉÖ®Ü àæ
ÓÝPÜá. 172. DÓÝ ñÝ®Üá AÇÝÉÖ®Ü Ü ¨ÝÓÜ®ÝXÃÜáÊÜâ¨ÜPRæ ÓÜíPæãàaÜ ±ÜváÜ ÊÜâ©ÆÉ.
(AÇÝÉÖ®Ü )Ü B±Ü¤ ÊÜáÆP…WÜÙã Ü AÐæàr . AÊÜ®®Ü áÜ ° (AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ )° ±ÜäiÓÜáÊÜâ¨ÜPRæ
×ígÄ¿ááÊÜ ÖÝWÜã AÖÜíPÝÃÜ ñæãàÃÜáÊÜ GÆÉÃ®Ü ã Ü ° AÊÜ®áÜ (ËaÝÃÜOWæ ÝX)
ñÜ®°Ü ŸÚ ÓæàÄÓÜȨݪ®.æ 173. «ÜÊáÜ ì¨ÜÈÉ ®Üí¹Pæ Coár ÓÜñÊ RÜ áÜ ì ÊÜÞw¨ÜÊÄÜ Wæ
(AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) AÊÜÃÜ ÓÜí±Üä|ì ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®áÜ ° ¯àvÜáÊÜ®áÜ ,ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü ,É AÊÜ®áÜ ñÜ®°Ü
A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü AÊÜÄWæ C®Üã° Öæbc®Ü¨Ü®Üá° ¯àvÜáÊÜ®Üá. (ñÝÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ
¨ÝÓÜÃæ®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR) ÓÜíPæãàaÜ ±ÜorÊÜÃÜ®Üá° ÖÝWÜã AÖÜíPÝÃÜ ñæãàĨÜÊÜÃÜ®Üá°
AÊÜ®Üá ¿ÞñÜ®ÝÊÜá¿á ÎPæÒWæ WÜáıÜwÓÜáÊÜ®Üá. AÊÜÄWæ AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá
¸æàÃÝÃÜã ÃÜPPÒÜ ÃÜ ÝWÜÈ ÓÜÖÝ¿áPÜÃÝWÜÈ ÔWÜÇÝÃÜÃáÜ . 174. ÊÜÞ®ÜÊÃÜ àæ , C¨æãà
110 AÇ… ÊÜÞC¨Ü@
¯ÊÜá¾ ŸÚWæ ¯Êæãv ¾ ¿
æ á®Ü PÜvÀ
æ áí¨Ü ŸÖÜÙÜ ÓÜÐ ³ Ê
rÜ Ý¨Ü ±ÜâÃÝÊæÁãí¨Üá Ÿí©¨æ
ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ Jí¨Üá EgÌÆ ±ÜÅPÝÍÜ樆 áÜ ° ¯ÊÜáWæ CÚÔ PæãqrÃáÜ ÊæÊâÜ .
175. AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ®Üí¹Pæ Coár AÊܮܮæ°à »Ü¨ÜÅÊÝX AÊÜÆí¹ÔÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá°
AÊÜ®Üá ñܮܰ PÜê±æ ÊÜáñÜᤠA®ÜáWÜÅÖܨæãÙÜWæ ÓæàÄÓÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá AÊÜÄWæ
ñÜ®°Ü PÜvXæ ÃÜáÊÜ ®æàÃÜ ¨ÝÄ¿á®Üá° ñæãàÄÔPæãvÜáÊÜ®áÜ . 176. (¨ÜãñÜÃàæ ,) AÊÜÃáÜ
¯Êæã¾vÜ®æ £à±Üâì PæàÙÜáñݤÃæ. ÖæàÚÄ; ""PÜÇÝÆ@ (EñܤÃݘPÝÄWÜÙÝX
ñÜí¨æ&ñÝÀá¿ÞWÜÈ, ÊÜáPÜÙR ÝWÜÈ CÆÉ¨Ê Ü ÃÜ áÜ )WÜÙÜ PÜáÄñÜá AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ
£à±Üâì ¯àwÃÜáÊÜ®áÜ . JŸº ±ÜâÃÜáÐÜ®áÜ ÊÜáêñÜ®ÝX¨Üá,ª AÊܯWæ ÊÜáPÜÚ R Æɨ,æ JŸº
ÓÜÖã æ à¨ÜÄ CÃÜáÊÜÙíæ ¨Ý¨ÜÃæ AÊÜ®áÜ ¹oár Öæãà¨Ü Óæ㣤®È Ü É BPæWæ A«Üì »ÝWÜ
ÔWÜáÊÜâ¨Üá. C®Üá° ÊÜáêñÜ ÊÜÂQ¤ ÊÜá×Ùæ¿ÞX¨Ü᪠BPæWæ ÊÜáPÜRÚÆÉÊݨÜÃæ AÊÜ®Üá
(ÓÜÖã æ à¨ÜÃ®Ü áÜ ) BPæ¿á EñÜä ݘPÝÄ¿ÞWÜáÊÜ®áÜ . Jí¨Üá ÊæàÙæ ÊÜáêñÜ ÊÜÂQ¤Wæ
CŸºÃáÜ ÓÜÖã æ à¨ÜÄ¿áÃÜá C¨Üê æ BñÜ®áÜ ¹oár Öæãà¨Ü Óæ㣤®È Ü É AÊÜÄWæ ÊÜáãÃÜ®àæ
GÃÜvÜá ±ÝÆá ÔWÜáÊÜâ¨Üá. ÖÜÆÊÜâ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÖÜÆÊÜâ
ÓÜÖã æ à¨ÜÄ¿áĨÜê ,æ ÔŒà¿áÄWæ (ÓÜÖã æ à¨ÜÄ¿áÄWæ) ÔWÜáÊÜâ¨ÜÃÜ CÊÜáw ¾ ±ÝÆá,
±ÜâÃÜáÐÜÄWæ (ÓÜÖã æ à¨ÜÃÄÜ Wæ) ÔWÜáÊÜâ¨Üá. ¯àÊÜâ ¨ÝÄ ñܱ¸ ³Ü ÝÃܨíæ ¨Üá AÇÝÉÖ®Ü áÜ
¯ÊÜáWæ (C¨Ü®Ç °æ ÝÉ) ËÊÜÄÓÜᣤ¨Ýª®.æ AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 ÝX¨Ýª®.æ

5. AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ (Êæáàgá), ÊÜá©à®Ü@


AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖæÓÄÜ í¨Ü & AÊÜ®áÜ A±ÝÃÜ ¨Ü¿ÞÙÜá, PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá.
1. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , ±ÜÅ£hæWn ÙÜ ®Ü áÜ ° ±ÝÈÔÄ. ®ÝÆáR PÝ騆 hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙ®Ü áÜ ° ¯ÊÜá¾
±ÝÈWæ ÓÜÊÜá¾ñÜWæãÚÓÜÇÝX¨æ & (±ÜÅñæÂàPÜÊÝX) ¯ÊÜáWæ £ÚÓÜÇÝWÜáÊÜÊÜâWÜÙÜ
ÖæãÃÜñáÜ . ÖÝWæÁáà ¯àÊÜâ "CÖÝÅÊåÜ …'®ÜÈÉ (ÖÜh…j A¥ÜÊÝ EÊÜáÅ@¨Ü ÓÜí¨Ü»ìÜ ¨Ü
ËÍæàÐÜ EvÜáWæ¿áÈÉ) CÃÜáÊÝWÜ, ¸æàpæ¿ÞvܸÝÃܨÜá. SíwñÜÊÝX¿áã
AÇÝÉÖÜ®Üá ñݯbfÓÜáÊÜâ¨Ü®æ°à B¨æàÎÓÜáñݤ®æ. 2. ËÍÝÌÔWÜÙæà, AÇÝÉÖÜ®Ü
AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ 111

PÜáÃÜáÖÜáWÜÚWæ, (®ÝÆáR) ±ÝÊÜ®Ü £íWÜÙáÜ WÜÚWæ, ÖÜÃPÜ Wæ Ú Ü Wæ (PÜA…Ÿ@ »Ü樆 PÜ íRæ ¨Üá
ÖÜÃPÜ Wæ æ ¹vÜÇÝ¨Ü hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÚWæ), PæãÃÜÙÈ Ü É (ÖÜÃPÜ ¿ æ á) ±Üqr CÃÜáÊÜÊâÜ WÜÚWæ
ÊÜáñÜᤠñÜÊã æ v¾ ¿
æ á®Ü A®ÜáWÜÅÖÜ ÖÝWÜã ÊæáaÜáWc ¿ æ á®Üá° ÖÜávÜáPÜáñݤ ±ÜËñÜÅ »Ü樆 Ü
(PÜA…Ÿ@)¨ævWæ æ ÖæãÃÜoÊÜÄWæ ¿ÞÊÜâ¨æà A±ÜaÝÃÜ GÓÜW¸ Ü àæ w. "CÖÝÅÊåÜ …'¯í¨Ü
ÊÜááPÜä Ý¨Ü ŸÚPÜ ¯àÊÜâ ¸æàpæ¿ÞvÜŸÖÜá¨Üá. Jí¨Üá g®ÝíWÜÊâÜ ±ÜËñÜÅ »Ü樆 Ü
(PÜA…Ÿ@)©í¨Ü ¯ÊÜá¾®Üá° ñÜvæ¨Ü PÝÃÜ| AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ¯ÊÜáXÃÜáÊÜ ¨æÌàÐÜÊÜâ,
¿ÞÊÜâ¨æà A®ÝÂ¿á ®ÜvÓæ áÜ ÊÜâ¨ÜPRæ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ±ÜÅaã æ à©ÓܸÝÃܨáÜ . ÓÜñÊ RÜ áÜ ì ÖÝWÜã
«ÜÊáÜ ì ¯Ðæ¿ u á PæÆÓÜWÙÜ ÈÜ É (GÆÉÃÜ hæãñæ) ÓÜÖPÜ ÄÜ ÔÄ ÊÜáñÜᤠ±Ý±Ü¨Ü ÖÝWÜã
A£PÜÅÊÜá¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ (¿ÞÃÜ hæãñæWÜã) ÓÜÖÜPÜÄÓܸæàw. ÓÜ¨Ý AÇÝÉÖܯWæ
AíiÄ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ SíwñÜ ŸÖÜÙÜ PÜt| ÎPæÒ ¯àvÜáÊÜ樆 ÝX¨Ýª®.æ
3. ÍÜÊÜÊÜ®Üá°, ÃÜPܤÊÜ®Üá°, ÖÜí©¿á ÊÜÞíÓÜÊÜ®Üá°, AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá CñÜÃÜÃÜ
ÖæÓÃÜ È Ü É ŸÈ ¯àvÜÇÝXÃÜáÊÜ ±ÝÅ~¿á®Üá,° PæãÃÜÙáÜ ×ÓÜáQ Pæãí©ÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ,°
±æoár £í¨Üá Óܣä áÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ,° GñÜä ©
Ü í¨Ü ¹¨Ü᪠Óܣä áÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ,° (PÜãÅÃÜ ±ÝÅ~¿áá)
Pæãí¹¯í¨Ü ÔàÚ Pæãí©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ¯Ñ¨Üœ WæãÚÓÜÇÝX¨æ.
ÖÝWæÁáà, PÜãÅÃÜ ±ÝÅ~¿áá £í¨Üá ¹qrÃÜáÊÜâ¨Üá (¯ÊÜáWæ ¯Ñ¨ÜœÊÝX¨æ) &
¯àÊÜâ iàÊÜíñÜ ±Üv¨ æ áÜ ©¸…Ø ÊÜÞw¨Üê Ü ÖæãÃÜñáÜ . (Ëá¥Ü ¨æàÊÜÃ)Ü WÜáwWÜÙÈ Ü É
ŸÈ ¯àvÜÇÝ¨Ü ±ÝÅ~WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠ¸Ý|WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ A¨ÜêÐÜr ¯«ÜìÄÓÜáÊÜâ¨Ü®áÜ °
¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ¯Ñ¨ÜœWæãÚÓÜÇÝX¨æ. CÊæÇÝÉ ±Ý±Ü PÜêñÜÂWÜÙÝXÊæ. ˜PÝRÄWÜÙÜá
Cí¨Üá ¯ÊÜá¾ «ÜÊáÜ ì¨Ü PÜáÄñÜíñæ ¯ÃÝÍÜÃÝX¨ÝªÃ.æ ¯àË®Üá° AÊÜÄWæ Aíg¸æàw.
®Ü®ÜWæ ÊÜÞñÜÅ AíiÄ. Cí¨Üá ®Ý®Üá ¯ÊÜáWÝX ¯ÊÜá¾ «ÜÊÜáìÊÜ®Üá°
±Üä|ìWæãÚÔ¨æઠ®æ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ®Ü®°Ü PæãvÜáWæ¿á®Üá° ±Üä£ìWæãÚÔ¨æઠ®æ.
ÖÝWæÁáà ¯ÊÜáWÝX ®Ý®Üá, CÓÝÉÊåÜ … «ÜÊáÜ ìÊÜ®áÜ ° Êæábc¨àªæ ®æ. ¿ÞÃݨÜÃã Ü
ÖÜÔ˯í¨Ü ®ÜÃÜÙÜᣤ¨Üáª, ±Ý±Ü PÜêñÜÂÊæÓÜWÜáÊÜ CÃݨæ CÆɨÜÊÜ®ÝX¨ÜªÃæ,
(Aí¥ÜÊܯí¨Ü ¯¿áÊÜá¨Ü EÆÉíZ®æ ®Üvæ¨ÜÃÜã) AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ
112 AÇ… ÊÜÞC¨Ü@
PÜÊ
Ò Þ
Ü ÎàÆ®Üã, PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®.æ
4. (¨ÜãñÜÃæà,) AÊÜÃÜá ¯Êæã¾vÜ®æ, ñÜÊÜá¾ ±ÝÈWæ ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá°
ÓÜÊÜá¾ñÜWæãÚÓÜÇÝX¨æ Gí¨Üá ±ÜÅΰÓÜáñݤÃæ. ÖæàÚÄ; ÍÜá¨Üœ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ¯ÊÜá¾
±ÝÈWæ ÓÜÊáÜ ñ¾ WÜ ã æ ÚÓÜÇÝX¨æ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ ¯àw¨Ü hÝn®¨ Ü Ü ±ÜÅPÝÃÜ, ¯àÊÜâ
¸æàpæ¿ÞvÜáÊÜâ¨ÜPíRæ ¨Üá ±ÜÙXÜ Ô¨Ü ±ÝÅ~WÜÙáÜ , ¯ÊÜáWÝX ×w©or ±ÝÅ~WÜÙ®Ü áÜ °
AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæÓÜÃÜ®Üá°aÜcÄÔ (©¸…Ø ÊÜÞw) £¯°Ä. ÓÜ¨Ý AÇÝÉÖܯWæ AíiÄ.
SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ QÒ±ÅÜ ÊÝX ËaÝÃÜOæ ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ樆 ÝX¨Ýª®.æ 5. Cí¨Üá
¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ GÆÉ ÍÜá¨Üœ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜá¾ñÜWæãÚÓÜÇÝX¨æ. C®Üá°, WÜÅí¥Ü¨ÜÊÜÃÜ
BÖÝÃÜÊÜâ ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ÓÜÊÜá¾ñÜÊÝX¨æ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ BÖÝÃÜÊÜâ AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ
ÓÜÊáÜ ñ¾ Ê
Ü ÝX¨æ. ÖÝWæÁáà, ËÍÝÌÔWÜÙÈ Ü ®É Ü ÓÜáÎàÆ ÔŒà¿áÃÜá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáXíñÜ
ÊÜááíaæ «ÜÊÜáìWÜÅí¥Ü ¯àvÜÇÝX¨ÜªÊÜÃÜÈÉ®Ü ÓÜáÎàÆ ÔŒà¿áÃÜá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ
ÓÜÊÜá¾ñÜÃÝX¨ÝªÃæ & ¯àÊÜâ AÊÜÄWæ AÊÜÃÜ ÍÜáÆR (ËÊÝÖÜ«Ü®Ü)ÊÜ®Üá° ±ÝÊÜ£Ô¨Ü
ŸÚPÜ. ¯àÊÜâ (AÊÜÃÜ hæãñæ, ËÊÝÖܨÜ) ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° PÜoár ¯pÝrX
±ÝÈÓÜáÊÜÊÃÜ ÝXÃܸàæ PÜá, A®æç£PÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÙÜ È Ü É ñæãvÜXÃܸÝÃܨáÜ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ
WÜá±Ü¤ ®ÜíoáWÜÙ®Ü áÜ ° ±æäàÑÓܸÝÃܨáÜ . ËÍÝÌÓÊ Ü ®Ü áÜ ° ˜PÜÄR Ô¨ÜÊ®Ü Ü PÜÊáÜ ìWÜÙÇ
æ ÝÉ
ÊÜÂ¥ÜìÊݨÜÊÜâ. ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ AÊÜ®Üá, GÆÉÊÜ®Üã° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÊÜÃÜ
ÓÝÆÈÉÃÜáÊÜ®Üá.
6. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , ¯àÊÜâ ®ÜÊÞ Ü ÃÜkå…WÝX ÖæãÃÜpÝWÜ ¯ÊÜá¾ ÊÜááSWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜá¤
Êæã|WÜíoáWÜÙÜ ñÜ®ÜPÜ ¯ÊÜá¾ PæçWÜÙÜ®Üá° ñæãÙæ¨ÜáPæãÚÛÄ. ¯ÊÜá¾ ñÜÇæWÜÙÜ®Üá°
ÓÜÊÄÜ PæãÚÛÄ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ PÝÆáWÜÙ®Ü áÜ ° PæÙWÜ íÜ oáWÜÙÜ ñÜ®PÜ Ü ñæãÙæ¨áÜ PæãÚÛÄ. C®Üá°
¯àÊÜâ "g®ÝŸñ…' (ÓÝ°®Ü PÜvÝx¿áËÃÜáÊÜ) Ô§£¿áÈɨܪÃæ, aæ®Ý°X
ÍÜá©œàPÜÄÔPæãÚÛÄ. C®Üá° ¯àÊÜâ A®ÝÃæãàWÜ ²àwñÜÃÝX¨ÜªÃæ A¥ÜÊÝ
±ÜÅ¿Þ|¨ÜȨ É ÃªÜ æ A¥ÜÊÝ ¯ÊÜáÇ
¾ ã
æ Ÿ
É Ãº áÜ ÍèaÝÆ¿á©í¨Ü Ÿí©¨Üê æ A¥ÜÊÝ ÔŒà
ÓÜíWÜ ÊÜÞw¨ÜªÃæ ÊÜáñÜᤠB ÊæàÙææ ¯ÊÜáWæ ¯àÃÜá ÔWÜ©¨ÜªÃæ, ÍÜá¨Üœ ÊÜá~¡¯í¨Ü
AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ 113

"ñÜ¿áÊÜáÊ ¾ åÜ …' ÊÜÞwÄ (Aí¨ÜÃæ ÊÜá|¡®áÜ ° ÊÜááqr) ¯ÊÜá¾ ÊÜááSWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜá¤


PæçWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜÄPæãÚÛÄ. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ¿ÞÊÜâ¨æà CPÜRqrWæ
JÙܱw Ü ÓÜŸ¿áÓÜáÊÜâ©ÆÉ. AÊÜ®íÜ ñÜá, ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÍÜá¨ÜWœ ã
æ ÚÓÜŸ¿áÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜá¤
¯ÊÜáWæ ñܮܰ PæãvÜáWæWÜÙÜ®Üá° ±Üä£ì¿ÞX ¯àvÜŸ¿áÓÜáñݤ®æ & ¯àÊÜâ
PÜêñÜgÃn ÝWܸàæ Pæí¨Üá.
7. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ ¯àwÃÜáÊÜ PæãvÜáWæ¿á®Üá° ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü hæãñæ ¯àÊÜâ
ÊÜÞwÃÜáÊÜ PÜÃÝÃÜ®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÚÛÄ. BWÜ ¯àÊÜâ, ""®ÝÊÜâ PæàÚ¨æÊÜâ ÊÜáñÜá¤
A®ÜáÓÜÄÔ¨æÊÜâ'' Gí¨Üá ÖæàÚ©ªÄ. ÓÜ¨Ý AÇÝÉÖܯWæ AíiÄ. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá
ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 8. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯àÊÜâ ÓܨÝ
AÇÝÉÖ¯Ü WÝX ®Ý¿á¨Ü ±ÜÃÜ ÓÝQÒ ¯ÆáÉÊÊ Ü ÃÜ ÝXÄ. Jí¨Üá g®ÝíWÜ¨Ü ÊæáàÈ®Ü
ÖÜWñæ ®Ü Ü PÜãvÝ, ®ÝÂ¿á ±ÝÈÓܨæ CÃÜÆá ¯ÊÜᮾ áÜ ° ±ÜÅaã æ à©ÓÜ ¸ÝÃܨáÜ . ¯àÊÜâ
ÓÜ¨Ý ®Ý¿áÊÜ®æ°à ±ÝÈÔÄ. A¨ÜáÊæà «ÜÊÜáì¯ÐæuWæ ÖæaÜác ¯PÜo
«æãàÃÜO¿ æ ÞX¨æ. ÓÜ¨Ý AÇÝÉÖ¯Ü Wæ AíiÄ. AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá, ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜ
GÆÉÊÜ®Üã° aæ®Ý°X AÄ£ÃÜáñݤ®æ. 9. ËÍÝÌÔWÜÙÝX¨Üáª, ÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÜ®Üá°
ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜÊÄÜ Wæ PÜÊÒ áæ ÊÜáñÜᤠ»ÝÄà ±ÜÅ£¶ÜÆ C¨æ Gí¨Üá AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÊÝWݪ®Ü
ÊÜÞw¨Ýª®æ. 10. C®Üá° ˜PÝRÄWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÙæÛí¨Üá
£ÃÜÓÄRÜ Ô¨ÜÊÃÜ áÜ & AÊÜÃàæ ®ÜÃPÜ ¨
Ü Ê Ü ÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ 11. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ
¨Ü¿á±ÝÈÔÃÜáÊÜ A®ÜáWÜÅÖWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ®æ®² Ü Ô PæãÚÛÄ & Jí¨Üá g®ÝíWÜÊâÜ ¯ÊÜá¾
ÊæáàÇæ BPÜÅÊÜá| ÊÜÞvÜȨݪWÜ AÊÜ®Üá AÊÜÃÜ PæçWÜÙÜ®Üá° ¯Ëá¾í¨Ü ñÜvæ©or®Üá.
ÓÜ¨Ý AÇÝÉÖܯWæ AíiÄ. ËÍÝÌÔWÜÙÜíñÜá AÇÝÉÖÜ®ÜÇæÉà ÓÜí±Üä|ì »ÜÃÜÊÜÓæ
CqrÃáÜ ñݤÃ.æ
12. AÇÝÉÖÜ®Üá CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÚí¨Ü PÜÃÝÃÜ®Üá° ±Üv橨ܪ®Üá. ®ÝÊÜâ
(AÇÝÉÖ…) AÊÜÃÜ ±æçQ 12 ÊÜáí©¿á®Üá° ®æàñÝÃÜÃÝX ®æàËáÔ¨æÊ ª âÜ . AÊÜÃã
æ vÜ®æ
AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÖæàڨܮáÜ : ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ hæãñæX¨æઠ®æ. ¯àÊÜâ ®ÜÊÞ Ü ÃÜkå…®Ü ±ÝÆ®æ
114 AÇ… ÊÜÞC¨Ü@
ÊÜÞvÜáñÜÈ ¤ ¨Üê ,æ ÃÜkáPÝñ… A®Üá° ±ÝÊÜ£ÓÜáñÜÈ ¤ ¨Üê ,æ ®Ü®°Ü ¨ÜãñÜÃÈ Ü É ®Üí¹Pæ CÄÔ,
AÊÜÄWæ ®æÃÜÊÝWÜáñܤȨܪÃæ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ AÇÝÉÖܯWæ JÚ£®Ü ÓÝÆÊÜ®Üá°
¯àvÜáñÜÈ ¤ ¨Üê æ ®Ý®Üá SíwñÜ ¯Ëá¾í¨Ü ¯ÊÜá¾ ±Ý±ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯ÊÝÄÓÜáÊæ®áÜ ÊÜáñÜá¤
¯ÊÜᮾ áÜ ,° ñÜÙ¨Ü ÈÜ É ®Ü©WÜÙáÜ ÖÜÄ¿áᣤÃáÜ ÊÜ ÓÜWÌ ã æ àì¨Ý®ÜWÙÜ ã æ ÙÜWæ ÓæàÄÓÜáÊæ®áÜ .
C®Üá° C¨Ý¨Ü ŸÚPÜ ¯ÊÜá¾ ±æçQ ˜PÝRÄ¿Þ¨Ü樆 áÜ SíwñÜÊÝX¿áã ÓܮݾWìÜ ÊÜ®áÜ °
PÜÙ¨
æ áÜ PæãívÜ®áÜ & (Gí¨Üá AÊÜÄWæ £ÚÓÜÇÝXñÜá.¤ ) 13. Pæã®æW,æ AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾
PÜÃÝÃÜ®áÜ ° ÊÜááĨÜá¨ÜÄí¨Ü ®ÝÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÍܲԨæÊâÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ ®Ü áÜ °
PÜsæãàÃÜWæãÚÔ¨æÊÜâ. AÊÜÄàWÜ ÊÜÞñÜ®Üá° A¨ÜÃÜ ×®æ°ÇæÀáí¨Ü ÓÜÄÔ £ÃÜáb
¹vÜᣤ¨ÝªÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ ¯àvÜÇÝX¨Üª ¸æãà«Ü®Wæ ÙÜ Ü ¨æãvÜx »ÝWÜ樆 áÜ ° AÊÜÃáÜ
ÊÜáÃæñáÜ ¹qr¨ÝªÃ.æ AÊÜÃÈ Ü ®É Ü PæÆÊÜÃÜ ÖæãÃÜñáÜ EÚ¨ÜÊÃÜ Ü ÊÜíaÜ®¿ æ á ÓÜᩪWÙÜ áÜ
¯ÊÜáWæ ÓÜ¨Ý ñÜÆá±ÜâñÜÇ ¤ àæ CÃÜáñÜÊ ¤ .æ H¯¨Üê ã Ü ¯àÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜË Ò áÔÄ ÊÜáñÜá¤
(AÊÜÃÜ ñܱâÜ W³ ÙÜ ®Ü áÜ )° PÜvWæ ~ Ü ÔÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ E¨ÝÄWÜÙ®Ü áÜ °
²Åà£ÓÜáñݤ®.æ
14. "®ÝÊÜâ ®ÜÓÝÃÝWÜÙáÜ ' (PæùÓÃ¤Ü áÜ ) Gí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜáÊ Û Ê Ü ÃÜ È
Ü É ÖÜÆÊÜĨݪÃæ
& ®ÝÊÜâ AÊÜÄí¨Ü PÜÃÝÃÜ®áÜ ° ±Üv¨ æ áÜ PæãívæÊâÜ . B¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ Wæ ¯àvÜÇݨÜ
E±Ü¨àæ ÍÜ¨Ü Öæb®c Ü »ÝWÜ樆 áÜ ° ÊÜáÃæñáÜ ¹orÃáÜ . Pæã®æWæ ®ÝÊÜâ ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü¨Ü
ñÜ®PÜ Ü AÊÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ ¨æàÌ ÐÜ ÊÜáñÜᤠÖÜWñæ ®Ü Ê Ü ®Ü áÜ ° ¸æÙÔæ ¹pæÊ r âÜ . AÊÜÃáÜ ÃÜbÓÜᣤ¨áÜ ¨ ª áÜ
H®Ü®áÜ ° GíŸá¨Ü®áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÎàZÅÊàæ AÊÜÄWæ £ÚÓÜȨݪ®.æ
15. WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ àæ , (C©àWÜ) ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ ®ÜÊáÜ ¾ ¨ÜãñÜÃáÜ Ÿí©¨ÝªÃ.æ WÜÅí¥Ü¨È Ü ®É ,Ü
¯àÊÜâ AvÜXÔqr¨ªÜ ÖÜÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ ¯ÊÜáWæ ÓÜÐ ³ rÜ ±ÜwÓÜᣤ¨ÝªÃæ ÊÜáñÜá¤
(¯ÊÜá¾ ñܱâÜ W³ ÙÜ È Ü )É Öæb®c Ê Ü âÜ WÜÙ®Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ PÜË Ò áÓÜᣤ¨ÝªÃ.æ ¯gPÜãR ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ
AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜ£Àáí¨Ü Jí¨Üá ±ÜÅPÝÍÜ ÊÜáñÜᤠŸÖÜÙÜ ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü Jí¨Üá WÜÅí¥ÜÊÜâ
Ÿí©¨æ. 16. D ÊÜáãÆPÜ AÇÝÉÖ®Ü áÜ , AÊÜ®Ü ÊæáaÜáWc ¿ æ á®Üá° Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÄÜ Wæ
ÍÝí£¿á ÊÜÞWÜìWÜÙ®Ü áÜ ° ñæãàÄÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠñÜ®°Ü B¨æàÍÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃ®Ü áÜ °
AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ 115

PÜñÈ
¤Ü í¨Ü ÖæãÃÜñWæ ¨ æ áÜ ¸æÙQÜ ®ævWæ æ ®ÜvÓæ áÜ ñݤ®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ ®æàÃÜ ÊÜÞWÜìÊÜ®áÜ °
ñæãàÄÔPæãvÜáñݤ®æ. 17. SíwñÜÊÝX¿áã ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ ÊÜáÔàÖÜÃæà
AÇÝÉÖÜ®æí¨Üá ÊÝ©Ô¨ÜÊÜÃÜá ˜PÝRÄWÜÙÝX ¹orÃÜá. ÖæàÚÄ; Jí¨Üá ÊæàÙæ
AÇÝÉÖÜ®Üá ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ DÓÝÃÜ®Üã°, AÊÜÃÜ ñÝÀá¿á®Üã°,
»ÜãËá¿áÈÉÃáÜ ÊÜ GÆÉÃ®Ü ã Ü ° ®ÝÍÜ ÊÜÞvÜ Ÿ¿áÔ¨ÜÃ,æ AÊÜ®®Ü áÜ ° ¿ÞÃÜá ñÝ®æà
ñÜv¿ æ áŸÆÉÃáÜ ? BPÝÍÜWÙÜ ,Ü »ÜãËá¿á ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜ ®ÜváÜ Êæ CÃÜáÊÜ GÆÉÊâÜ WÜÙÜ
A˜PÝÃÜÊâÜ AÇÝÉÖ¯Ü Wæà ÓæàĨæ. AÊÜ®áÜ ñݯbfԨܮª áÜ ° ÓÜêÑrÓáÜ ñݤ®.æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ
GÆÉ樆 ãÜ ° ÊÜÞvÜÆá ÍÜP®¤Ü ÝX¨Ýª®.æ
18. ¿áÖÜã©WÜÙáÜ ÊÜáñÜᤠPæùÓÃ¤Ü áÜ & ®ÝÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü Ü ±ÜâñÜÅÃáÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü
²Å࣠±ÝñÜÅÃÜá & G®Üá°ñݤÃæ. ÖæàÚÄ; ÖÝWݨÜÃæ ¯ÊÜá¾ ±Ý±ÜWÜÚWÝX AÊÜ®Üá
¯ÊÜá¾®Üá° ÎQÒÓÜáÊÜâ¨æàPæ? ¯gÊÝX ¯àÊÜâ, AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ÓÜêÑrÔÃÜáÊÜ
ÊÜÞ®ÜÊÜÃÝXÃÜáËÄ. AÊÜ®ÜíñÜá ñݯbfÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° PÜÒËáÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜá¤
ñݯbfÔ¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ÎQÒÓáÜ ñݤ®.æ BPÝÍÜWÙÜ ,Ü »ÜãËá¿á ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜ ®ÜváÜ Ë®Ü
GÆÉÊâÜ WÜÙÜ B˜±ÜñÂÜ ÊÜâ AÇÝÉÖ¯Ü Wæà ÓæàÄÊæ. Aí£ÊÜá ÊÜáÃÜÚPæ PÜãvÝ AÊÜ®Ü PÜvWæ àæ
CÊæ. 19. WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ àæ , C¨æãà ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ ®ÜÊáÜ ¾ ¨ÜãñÜÃáÜ Ÿí¨Üá ¹qr¨ÝªÃæ
ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæ ÓÜÐ ³ rÜ ¸æãà«Ü®æ ¯àvÜᣤ¨ÝªÃ.æ ¨æàÊܨã Ü ñÜÃÜ BWÜÊáÜ ®Ü ÓÜÃ~
Ü ¿áá
(ŸÖÜáPÝÆ) ÓÜX§ ñÜWã æ ívÜ PÝÃÜ| ¯àÊÜâ, ÓÜáÊÝñæì ¯àvÜáÊÜ A¥ÜÊÝ GaÜÄc Pæ
¯àvÜáÊÜ ¿ÞÃÜã ®ÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ ŸÃÜÈÆÉÊíæ ¨Üá ÖæàÙܸÝÃܨíæ ¨Üá, C¨æãà ¯ÊÜá¾
ŸÚWæ Ÿí¨Üá ¹qr¨ÝªÃæ & ÓÜáÊÝñæì ¯àvÜáÊÜÊÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠGaÜÄc Pæ ¯àvÜáÊÜÊÃÜ áÜ .
AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá GÆÉ樆 ã Ü ° ÊÜÞvÜÆá ÍÜP®¤Ü ÝX¨Ýª®.æ
20. (®æ®Ü²ÔPæãÚÛÄ) ÊÜáãÓÝ, ñÜÊÜá¾ g®ÝíWܨÜÊÜÄWæ ÖæàڨܪÃÜá; ®Ü®Ü°
g®ÝíWܨÜÊÜÃæà, ¯ÊÜá¾ ÊæáàÈÃÜáÊÜ AÇÝÉÖÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜWÜÙÜ®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÚÛÄ.
AÊÜ®áÜ ¯ÊÜá¾ ®ÜváÜ Êæ ¨ÜãñÜÃáÜ WÜÙ®Ü áÜ ° ®æàËáԨܮáÜ , ¯ÊÜᮾ áÜ ° AÊÜ®áÜ ¨æãÃæWÙÜ ÝX
ÊÜÞw¨Ü®Üá ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜì ÇæãàPÜWÜÙÜÈÉ ¸æàÃæ ¿ÞÄWÜã ¯àwÆɨܪ®Üá° ¯ÊÜáWæ
116 AÇ… ÊÜÞC¨Ü@
¯àw¨Ü®áÜ . 21. ®Ü®°Ü g®ÝíWÜ¨Ê Ü ÃÜ àæ , AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæí¨æà ŸÃæ©qrÃáÜ ÊÜ ±ÝÊÜ®Ü
®æÆÊÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÔÄ, ¸æ®Üá° £ÃÜáXÔ ×í©ÃÜáWܸæàw & A®ÜÂ¥Ý ¯àÊÜâ
ÓæãàñÜÊÃÜ ÝX ÊÜáÃÜÙáÜ ËÄ. 22. AÊÜÃáÜ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ; K ÊÜáãÓÝ, AÈÉ ñÜáí¸Ý
ŸÈÐÜÃu Ü Jí¨Üá g®ÝíWÜ˨æ. AÊÜÃáÜ AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜoá ÖæãàWÜáÊÜ ñÜ®PÜ Ü ®ÝÊÜâ
B ®ÝvÜ®áÜ ° ±ÜÅÊàæ ÎÓÜÇÝÃæÊâÜ . AÊÜÃáÜ AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜoá Öæãà¨ÜÃæ ÊÜÞñÜÅ, ®ÝÊÜâ
SíwñÜ AÈÉWæ ±ÜÅÊàæ ÎÓÜáÊæÊâÜ . 23. ×àWæ ¼àñÜÃÝX¨Üª B g®ÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ, AÇÝÉÖ®Ü Ü
A®ÜáWÜÅÖWÜ Ú
Ü Wæ ±ÝñÜÅÃÝX¨Üª CŸºÃáÜ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ; ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ, ¸ÝXÈí¨ÜÇàæ
«ÝÚ ÊÜÞwÄ. ¯àÊÜâ A¨ÜÃæãÙÜWæ ÖæãPÝRWÜ ËgÀáWÜÙÝWÜáËÄ. ¯àÊÜâ
ËÍÝÌÔWÜÙÝX¨Üê æ AÇÝÉÖ®Ü È Ü É ÓÜí±Üä|ì »ÜÃÊ Ü ÓÜ æ CwÄ. 24. AÊÜÃáÜ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ;
K ÊÜáãÓÝ, AÊÜÃÜá (ÍÜñÜáÅWÜÙÜá) AÈÉÃÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ®ÝÊÜíñÜã B ÓܧÙÜÊÜ®Üá°
±ÜÅÊæàÎÓÜÇÝÃæÊÜâ. ¯àÊÜâ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ¨æàÊÜÃÜá ÖæãàXÄ ÊÜáñÜᤠ¯àËŸºÃÜá
ÖæãàÃÝwÄ. ®ÝÊÜâ CÇæàÉ PÜáÚ£ÃÜáñæठÊæ.
25. AÊÜÃáÜ (ÊÜáãÓÝ) ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ; ®Ü®ã æ v° ¿æ Þ, ®Ü®WÜ íÜ ñÜ㠮ܮ°Ü ÖÝWÜ㠮ܮ°Ü
ÓÜÖãæ à¨ÜÃ®Ü Ü ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃæ ¿ÞÃÜ ÊæáàÆã ¯¿áíñÜÅ|ËÆÉ. ¯à®Üá ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ °
ÖÝWÜã D AË«æà¿á g®ÝíWÜ樆 áÜ ° ±ÜÅñÂæ àQÔ¹vÜá. 26. AÊÜ®áÜ (AÇÝÉÖ®Ü áÜ )
ÖæàڨܮáÜ ; D »Üã»ÝWÜÊâÜ ®ÜÆñÌ áÜ ¤ ÊÜÐìÜ WÜÙÜ ñÜ®PÜ Ü CÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ¯Ñ¨ÜÊ œ ÝX¨æ.
B ñÜ®PÜ Ü AÊÜÃáÜ »ÜãËá¿áÈÉ AÇæ¿ááñÜÇ ¤ àæ CÃÜáÊÜÃáÜ . AË«æà¿á g®ÝíWܨÜ
PÜáÄñÜá ¯àÊÜâ ËÐÝ©Óܸàæ w. 27. ¯àÊÜâ AÊÜÄWæ B¨ÜÊáÜ ÃÜ CŸºÃáÜ ±ÜâñÜÅÃÜ ®æçg
Zo®æ¿á®Üá° £ÚÔÄ. AÊÜÄŸºÃÜã ŸÈ¨Ý®Ü ¯àw¨ÝWÜ, AÊÜÃÜ ±æçQ JŸº®Ü
ŸÈ¨Ý®ÜÊÜâ ÔÌàPÜêñÜÊÝÀáñÜá ÊÜáñÜᤠC®æã°Ÿº®Ü¨Üá ÔÌàPÜêñÜÊÝWÜÈÆÉ. AÊÜ®Üá &
""®Ý®Üá SíwñÜ ¯®Ü°®Üá° ÊܘÓÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Ü®Üá. AÊÜ®Üá (Êæã¨ÜÆ®æ¿áÊÜ®Üá)
EñܤÄԨܮÜá; ""AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá, (¿ÞÊÜâ¨Ü®Üã°) «ÜÊÜáì¯ÐÜuÄí¨Ü ÊÜÞñÜÅ
ÔÌàPÜÄÓÜáñݤ®'æ '. 28. ""¯à¯àWÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° PæãÆÉÈPæíR ¨Üá ®Ü®°Ü ÊæáàÇæ Pæç G£¤¨ÃÜ ã
Ü ,
®Ý®ÜíñÜã ¯®Ü®° áÜ ° PæãÆÉÆá ¯®Ü° ÊæáàÇæ Pæç GñÜáÊ ¤ ÊÜ ®Ü Æ
Ü .É SíwñÜÊÝX¿á㠮ܮWÜ æ
AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ 117

ÓÜÊÜìÇæãàPÜWÜÙÜ ±ÝÆPÜ®Ý¨Ü AÇÝÉÖÜ®Ü »Ü¿á˨æ'' 29. ""SíwñÜÊÝX¿áã


¯à¯àWÜ ®Ü®Ü° ±Ý±ÜWÜÙÜ®Üã° ¯®Ü° ±Ý±ÜWÜÙÜ®Üã° ÖæãñÜᤠ®ÜÃÜPÜÊÝÔWÜÙÜ ÓÝÈWæ
ÓæàÃܸàæ Pæí¨Üá ®Ý®Üá Ÿ¿áÓÜáñæठ®æ. APÜÅËáWÜÚWæ CÃÜáÊÜâ¨Üá A¨æà ±ÜÅ£¶ÜÆ.''
30. Pæã®æWæ AÊÜ®Ü bñÜÊ ¤ âÜ ñÜ®°Ü ÓÜÖã æ à¨ÜÃ®Ü Ü ÖÜñÂæ Wæ AÊÜ®®Ü áÜ ° Ô¨ÜWœ ã æ ÚÔñÜá.
AÊÜ®áÜ ñÜ®°Ü ÓÜÖãæ à¨ÜÃ®Ü ®Ü áÜ ° Pæãí¨Üá ¹or®áÜ ÊÜáñÜᤠGÆÉ樆 ã Ü ° PÜÙ¨æ áÜ PæãívÜÊÃÜ Ü
ÓÝÈWæ ÓæàĨܮáÜ . 31. B ŸÚPÜ AÇÝÉÖ®Ü áÜ (AÊÜ®v æ Wæ )æ Jí¨Üá PÝWæ¿á®Üá°
PÜÙÜá×ԨܮÜá. ñܮܰ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ®Ü ÍÜÊÜÊÜ®Üá° ÖæàWæ AvÜXÓܸæàPæí¨Üá BñܯWæ
ñæãàÄÓÜÆá A¨Üá ®æÆÊÜ®áÜ ° PæãÃæ¿áᣤñáÜ ¤ . BWÜ AÊÜ®áÜ ÖæàڨܮáÜ ; ''AÁãÂà
®Ü®Ü° AÊÜÓæ§! ®Ü®Ü° ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ®Ü ÍÜÊÜÊÜ®Üá° AvÜXÓÜáÊÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ D
PÝWæ¿áíñÝWÜÈPÜãR ®Ü¯í° ¨ÝWÜÈÆÉ''. ×àWæ AÊÜ®áÜ , ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜváÜ ÊÜÊÃÜ Ü ÓÝÈWæ
ÓæàĨܮÜá.
32. C¨æà PÝÃÜ|©í¨Ü ®ÝÊÜâ CÓÝÅDÇ… ÓÜíñÜ£WÜÚWæ D Ä࣠˘ԨæÊâÜ ;
Jí¨Üá ÊÜÞ®ÜÊÜ iàÊÜPæR ±ÜÅ£¿ÞX (Jí¨Üá PæãÇæWæ ÎPæÒ¿ÞX) A¥ÜÊÝ
»ÜãËá¿áÈÉ AÍÝí£ ÖÜÃÜw¨ÜªPæR (ÎPæÒ¿ÞX) ÖæãÃÜñÜá & Jí¨Üá ÊÜÞ®ÜÊÜ
iàÊÜ樆 áÜ ° Pæãí¨Ü樆 áÜ GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° Pæãí¨Üíñæ. ÖÝWæÁáà A¨Ü®áÜ ° (Jí¨Üá
ÊÜÞ®ÜÊÜ iàÊÜ樆 áÜ )° ÃÜQÔÒ ¨Ü樆 áÜ GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ÃÜQÔÒ ¨Üíñæ. ÊÜááí¨æ AÊÜÃÜ
ŸÚWæ ÓܳÐÜr ±ÜâÃÝÊæWÜÙæãí©Wæ ®ÜÊÜá¾ A®æàPÜ ¨ÜãñÜÃÜá Ÿí¨ÜÃÜá. CÐÝrX¿áã
AÊÜÃÈ Ü É Öæb®c Ê
Ü ÃÜ áÜ »ÜãËá¿áÈÉ A£ÃæàPÜ GÓÜWáÜ ÊÜÊÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ 33. AÇÝÉÖ…
ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¿áá¨Üœ ÓÝĨÜÊÜÄWæ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉ
AÍÝí£¿á®Üá° ÖÜŸÆ º á Öæ|WÝvÜáÊÜÊÄÜ Wæ CÃÜáÊÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊæà®æí¨ÜÃ,æ AÊÜÃ®Ü áÜ °
PæãÆɸæàPÜá A¥ÜÊÝ ÎÆá¸æWæàÄÓܸæàPÜá A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜ PæçWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã
PÝÆáWÜÙ®Ü áÜ ° ËÃÜá¨Üœ PÜvWæ ÙÜ È Ü É (E¨Ý: ŸÆWæç ÊÜáñÜᤠGvÜPÝÆá) PÜñÄ¤Ü Óܸàæ PÜá
A¥ÜÊÝ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®Ýw¯í¨Ü ÖæãÃÜWo Ü ¸
r àæ PÜá. C¨Üá CÖÜÇã æ àPÜ¨È Ü É AÊÜÄXÃÜáÊÜ
A±ÜÊÞ Ü ®Ü. C®Üá° ±ÜÃÇ Ü ã
æ àPÜ¨Æ Ü íÉ ñÜã AÊÜÄWÝX »ÝÄà ×íÓæ PÝ©¨æ. 34. ¯ÊÜá¾
118 AÇ… ÊÜÞC¨Ü@
¯¿áíñÜÅ|PæR ŸÃÜáÊÜ ÊÜáá®ÜÊ ° àæ ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜoÊ r ÃÜ áÜ C¨ÜPRæ ÖæãÃÜñÝX¨ÝªÃ.æ ¯ÊÜáWæ
£Ú©ÃÜÈ! AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñÜáí¸Ý PÜË Ò áÓÜáÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜᤠPÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿ÞX¨Ýª®.æ
35. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ÓÜ¨Ý AÇÝÉÖÜ®Ü »Ü¿á EÙÜÛÊÜÃÝXÄ ÖÝWÜã AÊܯWæ
Öܣä ÊÜ ÝWÜáÊÜ ¨ÝÄ¿á®Üá° ÖÜávÜáPÜáñÜÈ ¤ Ä ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãàÃÝwÄ
& ¯àÊÜâ ËgÀáWÜÙÝWÜÆá. 36. SíwñÜÊÝX¿áã »ÜãËá¿áÈÉÃáÜ ÊÜ GÆÉÊä Ü
˜PÝRÄWÜÙÜ ŸÚ C¨Üê æ ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü ,É ÖæaáÜ Ê
c ÄÜ ¿ÞX ÊÜáñæ¤ AÐæàr AÊÜÃÜ ŸÚ C¨Üê æ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ A¨æÆÊ É ®Ü ã
Ü ° ±ÜÄÖÝÃÜÊÝX Pæãoár ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü¨Ü ÎPæÀ Ò áí¨Ü
±ÝÃÝWÜÆá Ÿ¿áÔ¨ÜÃæ, AÊÜÄí¨Ü A¨Ü®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜÇÝWܨÜá. AÊÜÄWæ
¿ÞñÜ®ÝÊÜá¿á ÎPæÒ PÝ©¨æ. 37. AÊÜÃÜá ®ÜÃÜPÝX°Àáí¨Ü ÖæãÃÜ ÖæãàWÜÆá
ÖÜíŸÈÓÜáÊÜÃáÜ . B¨ÜÃæ A¨ÜÄí¨Ü ÖæãÃÜ ÖæãàWÜÆá AÊÜÄWæí¨Üã ÓÝ«ÜÂÊÝWܨáÜ .
AÊÜÄXÃÜáÊÜâ¨Üá & ÍÝÍÜñÌ Ê Ü Ý¨Ü ¿ÞñÜ®.æ 38. PÜÙÊ Ü âÜ ÊÜÞw¨Ü ±ÜâÃÜáÐÜ ÊÜáñÜá¤
PÜÙÜÊÜâ ÊÜÞw¨Ü ÔŒà & AÊÜÃÜ Pæç PÜñܤÄÔÄ. C¨Üá AÊÜÃܨæà WÜÚPæ¿á ±ÜÅ£¶ÜÆ
(ÊÜáñÜá¤) AÇÝÉÖÜ®Ü PÜvæÀáí¨Ü Jí¨Üá ±ÝsÜÊÝX¨æ. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ±ÜÅŸÆ®Üã
¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BX¨Ýª®.æ 39. ¿ÞÃÜá ñÝ®Üá APÜÅÊáÜ ÊæÓXÜ ¨Ü ŸÚPÜ (ñÜ®®°Ü áÜ )°
£©ªPæãÙÜáÛÊÜ®æãà AÊÜ®Ü ±ÜÍÝcñݤ±ÜÊÜ®Üá° SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá
ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ®Üá. ¯ÓÜÕí¨æàÖÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá PÜÒËáÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜá¤
PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá¿ÞX¨Ýª®.æ 40. ¯ÊÜáWæ £Ú©ÆÉÊàæ , BPÝÍÜWÙÜ Ü ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿á
A˜PÝÃÜÊæÆÉÊÜä AÇÝÉÖܯWæ ÓæàĨæ Gí¨Üá? AÊÜ®Üá ñݯbfÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá°
ÎQÒÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠñݯbfÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° PÜÒËáÓÜáñݤ®æ. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá GÆÉÊÜ®Üã°
ÊÜÞvÜÆá ÍÜP®¤Ü ÝX¨Ýª®.æ
41. ¨ÜãñÜÃàæ , ¯ÊÜᮾ áÜ ° ¨Üá@SQRàvÜá ÊÜÞvܸÝÃܨáÜ & "®ÝÊÜâ ®Üí¹¨æÊâÜ ' Gí¨Üá
ñÜÊáÜ ¾ ¸ÝÀáÀáí¨Ü ÖæàÙÜáñݤ ñÜÊáÜ ¾ ÊÜá®ÜÔ¯Õ í¨Ü ®Üí¹Pæ Cqrƨ É Ü g®ÜÃÜ ±æçQ,
˜PÝRè Ü È
Ü É ÖÜáÃÜá±Üâ ñæãàÃÜáÊÜÊÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠ¿áÖÜã©WÜÙÜ ±æçQ Ëá¥Ü嬆 ±ÜÃÊ Ü ÝX
(WÜáor®áÜ )° BÈÓÜáÊÜÊÃÜ áÜ & AÊÜÃáÜ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí©ÆÉ¨Ü C®æãí° ¨Üá ±ÜíWÜv¨ Ü Ü
AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ 119

±ÜÃÜÊÝX (WÜáor®Üá°) BÈÓÜᣤ¨ÝªÃæ (¸æàÖÜáWÝÄPæ ®ÜvæÓÜᣤ¨ÝªÃæ). AÊÜÃÜá


ÊÜÞñÜ®áÜ ° A¨ÜÃÜ ×®æÇ ° À æ áí¨Ü ÓÜÄÔ ËPÜêñÜWã æ ÚÓÜáñݤÃ.æ AÊÜÃáÜ (g®ÜÃã æ vÜ®)æ
¯ÊÜáWæ CíñÜÖܨܮÜá° ¯àvÜÇݨÜÃæ ÔÌàPÜÄÔÄ ÊÜáñÜᤠA¨Ü®Üá° ¯ÊÜáWæ ¯àvÜ©¨ÜªÃæ
¯àÊÜâ ¨ÜãÃÜËÄ Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ. ¯gÊÝX AÇÝÉÖÜ®Üá ¿ÞÃÜ®Üá°
±ÜÄàQÒÓŸ Ü ¿áÓÜáñݤ®ã æ à AÊÜÃÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ AÇÝÉÖ¯Ü Wæ¨áÜ ÃÝX ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜ
A˜PÝÃÜÊä Ü CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. AÊÜÃáÜ Gí¥ÜÊÃÜ íæ ¨ÜÃ,æ AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ ®Ü áÜ °
¯ÊÜáìÆ WæãÚÓÜŸ¿áÓÜáÊÜâ©ÆÉ. AÊÜÄWæ D ÇæãàPܨÜÇæÉà A±ÜÊÜÞ®Ü PÝ©¨æ
ÊÜáñÜᤠ±ÜÃÇ Ü ã
æ àPܨÆ
Ü íÉ ñÜã AÊÜÄWæ NãàÃÜ ¿ÞñÜ®æ C¨æ.
42. AÊÜÃÜá Ëá¥Ü嬆 ±ÜÃÜÊÝX ¸æàÖÜáWÝÄPæ ®ÜvæÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAPÜÅÊÜá
ÓÜí±Ý¨Ü®¿ æ á®æà° £®ÜáÊ ° ÊÜ ÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ AÊÜÃáÜ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí¨ÜÃæ ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ
®ÜváÜ Êæ £àÊÜÞì®Ü ÊÜÞwÄ A¥ÜÊÝ AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜvWæ ~ Ü Ô ¹wÄ. ¯àÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ °
PÜvWæ ~
Ü Ô ¹orÃã Ü AÊÜÃáÜ ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜ Öݯ¿á®Üã° ÊÜÞvÜÇÝÃÜÃáÜ . C®Üá°
¯àÊÜâ £àÊÜÞì®Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÈÉ AÊÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ ®ÝÂÁãàbñÜ £àÊÜÞì®Ü樆 à°æ
ÊÜÞwÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ ®ÝÂ¿á ±ÝÈÓÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ²Åà£ÓÜáñݤ®.æ
43. AÊÜÃÜ ŸÚ, AÇÝÉÖÜ®Ü B¨æàÍÜËÃÜáÊÜ ñèÃÝñ… WÜÅí¥ÜËÃÜáÊÝWÜ AÊÜÃÜá
¯ÊÜᮾ áÜ ° £à±ÜâìWÝÃÜÃÝX ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü ÖæàWæ? B¨ÜÃæ B ŸÚPÜ AÊÜÃáÜ
£ÃÜáX ¯ÆáÉñݤÃæ & C®Üá° AÊÜÃáÜ ®ÜíŸáÊÜÊÃÜ íÜ ñÜã AÆÉ.
44. SíwñÜÊÝX¿áã ñèÃÝñ…A®Üá° ®ÝÊæà CÚÔ¨æÊâÜ . A¨ÜÃÈ Ü É ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü
ÊÜáñÜᤠ±ÜÅPÝÍÜ˨æ. ®ÜÊÜá¾ BhÝn±ÝÆPÜÃÝX¨Üª ¨æàÊܨÜãñÜÃÜáWÜÙÜá A¨ÜÃÜ
(ñèÃÝñ…®Ü) ÊÜáãÆPÜÊæà ¿áÖÜã©WÜÚWæ B¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜᣤ¨ÜªÃÜá.
(AÊÜÃÈ Ü ®É )Ü ¨æàÊÜ»PÜ Ã¤Ü áÜ ÊÜáñÜᤠ˨ÝÌíÓÜÃáÜ PÜãvÜ ÖÝWæÁáà ÊÜÞvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ .
HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Ü WÜÅí¥Ü¨Ü ÃÜPÜÒPÜÃÝX ÊÜÞvÜÇÝXñÜᤠÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá
A¨ÜÃÜ ±ÜÃÜ ÓÝQÒWÙÜ ÝX¨Üê áÜ . ¯àÊÜâ g®ÜÄWæ Aíg¸æàw. ®Ü®WÜ æ ÊÜÞñÜÅ AíiÄ.
ÖÝWæÁáà ¯àÊÜ⠮ܮܰ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜ|¡ ¸æÇæWæ ÊÜÞÃܸæàw. AÇÝÉÖÜ®Üá CÚÔ
120 AÇ… ÊÜÞC¨Ü@
PæãqrÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ (AÊÜ®Ü ¯¿áÊÜá¨Ü) ±ÜÅPÝÃÜ £à±Üâì ¯àvܨÜÊÜÃÜá
˜PÝRÄWÜÙÝXÃÜáñݤÃ.æ 45. A¨ÜÃÈ Ü É (ñèÃÝñ…®ÜÈ)É ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ & iàÊÜPRæ iàÊÜ,
PÜ~W¡ æ PÜ|á¡, ÊÜáãXWæ ÊÜáãWÜá, QËWæ QË ÊÜáñÜᤠÖÜÈWÉ æ ÖÜÆáÉ ±ÜÄÖÝÃÜÊíæ ¨Üá
ÊÜáñÜᤠWÝ¿áWÜÚWÜã ±ÜÄÖÝÃÜ˨æ Gí¨Üá, ÖÝWæÁáà ±ÜÅ£àPÝÃÜ¨Ü ÖÜP®ÜR áÜ ° PÜË Ò áÔ
¹orÊ¯Ü Wæ A¨ÜPÝRX ±ÜÄÖÝÃÜ «Ü®Ü Eípæí¨Üá ˘ԨæÊ ª âÜ . C®Üá° AÇÝÉÖ®Ü áÜ CÚÔ
PæãqrÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ (AÊÜ®Ü ¯¿áÊÜá¨Ü) ±ÜÅPÝÃÜ £à±Üâì ¯àvܨÜÊÜÃÜá
APÜÅËáWÜÙÝXÃÜáñݤÃ.æ 46. AÊÜÃÜ (WÜñPÜ ÝÆ¨Ü ¨ÜãñÜÃáÜ WÜÙ)Ü Öæhjæ WÜáÃÜáñÜáWÜÙÜ
ÊæáàÇæ ®ÝÊÜâ ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ DÓÝÃÜ®áÜ ° PÜÚÔ¨æÊâÜ & ñèÃÝñ…®Ü ±æçQ AÊÜÃÜ
(¿áÖÜã©WÜÙ)Ü ŸÚ EÚ©¨Üª »ÝWÜ樆 áÜ ° ¨Üê{àPÜÄÓÜáÊÜÊÃÜ ÝX. ÖÝWæÁáà ®ÝÊÜâ
AÊÜÄWæ (DÓÝÄWæ) CíiàÇ… A®Üá° ¯àw¨æÊâÜ . A¨ÜÃÈ Ü É ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü ÊÜáñÜá¤
±ÜÅPÝÍÜ˨æ. A¨Üá ñèÃÝñ…®Ü ±æçQ AÊÜÃÜ ŸÚ EÚ©ÃÜáÊÜ »ÝWÜÊÜ®Üá°
ÓÜÊÜá¦ìÓÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠA¨Üá ¨æàÊÜ»ÜPܤÃÜ ±ÝÈWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÎì ÖÝWÜã
E±Ü¨æàÍÜÊÝX¨æ. 47. CíiàÇ… WÜÅí¥Ü¨ÜÊÜÃÜá, AÇÝÉÖÜ®Üá A¨ÜÃÜÈÉ
CÚÔPæãqrÃáÜ ÊÜ (¯¿áÊÜá) ±ÜÅPÝÃÜ £à±Üâì ¯àvÜÈ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ CÚÔPæãqrÃáÜ ÊÜ
¯¿áÊÜá¨Üíñæ £à±Üâì ¯àvÜ¨Ê Ü ÃÜ áÜ AË«æà¿áÃÝX¨ÝªÃ.æ
48. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ®ÝËàWÜ ¯ÊÜáWæ ÓÜñÂÜ ËÃÜáÊÜ WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° CÚÔ PæãqrÃáÜ ÊæÊâÜ .
C¨Üá (WÜñPÜ ÝƨÜ) WÜÅí¥Ü¨Ü ±æçQ g®ÜÃÜ ŸÚ EÚ©ÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ÓÜÊáÜ ¦ìÓÜáÊÜ ÊÜáñÜá¤
A¨Ü®Üá° PݱÝvÜáÊÜ WÜÅí¥ÜÊÝX¨æ. ¯àË®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá CÚÔÃÜáÊÜ ¯¿áÊÜá
±ÜÅPÝÃÜÊàæ AÊÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ £à±Üâì ¯àwÄ. ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ ÓÜñÂÜ ÊÜâ Ÿí©ÃÜáÊÝWÜ,
¯àÊÜâ AÊÜÃÜ A±æàPæWÒ ÙÜ ®Ü áÜ ° A®ÜáÓÜÄÓܸàæ w. ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾ ±æçQ ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã
(±ÜÅ£Áãí¨Üá ÓÜÊáÜ á¨Ý¿áPÜã)R ¯©ìÐÜr ¯¿áÊÜá ÖÝWÜã ¨ÝÄÁãí¨Ü®áÜ ° ¯WÜ©
±ÜwÔ¨æªàÊæ. AÇÝÉÖÜ®Üá Ÿ¿áԨܪÃæ ¯Êæá¾ÆÉÃÜ®Üá° Jí¨æà ÓÜÊÜáá¨Ý¿á
ÊÝXÓÜᣤ¨®ªÜ áÜ . B¨ÜÃæ AÊÜ®áÜ , ¯ÊÜáWæ H®Ü®áÜ ° ¯àwÃÜáÊÜ®ã æ à A¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜÊàæ
¯ÊÜá¾®Üá° ±ÜÄàQÒÓÜŸ¿áÓÜáñݤ®æ. ¯àËàWÜ JÚ£®ÜÈÉ ±ÜÃÜÓܳÃÜ Óܳ˜ìÔÄ. Pæã®æWæ
AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ 121

¯àÊæÆÉÃÜã AÇÝÉÖÜ®ævæWæà ÊÜáÃÜÙÜÈQR¨æ & BWÜ AÊÜ®Üá, ¯àÊÜâ ¼®Ü°ñæ ñÝڨܪ


ËÐÜ¿áWÜÙÜ PÜáÄñÜá ¯ÊÜáWæ £ÚÓÜáÊÜ®Üá.
49. ¯àË®Üá° AÇÝÉÖ®Ü áÜ CÚÔPæãqrÃáÜ ÊÜ ¯¿áÊÜáPÜ®R áÜ ÓÝÃÜÊÝXÁáà AÊÜÃÜ
®ÜváÜ Êæ £à±Üâì ¯àwÄ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ A±æàPæWÒ ÙÜ ®Ü áÜ ° A®ÜáÓÜÄÓܸàæ w. AÇÝÉÖ®Ü áÜ
¯ÊÜáWæ CÚÔPæãqrÃÜáÊÜ ¯¿áÊÜá¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà »ÝWÜ¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá
¯ÊÜᮾ áÜ ° ÊæãàÓÜWã æ ÚÓܨíÜ ñæ GaÜÃc Ü ÊÜ×ÔÄ. ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ; AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃÜ
PæÆÊÜ⠱ݱÜWÜÙÜ PÝÃÜ| AÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜíwÓÜ Ÿ¿áÓÜáñݤ®æ. ¯gPÜãR g®ÜÃÜÈÉ
Öæb®c Ê Ü ÃÜ áÜ AË«æà¿áÃÝX¨ÝªÃ.æ 50. AÊÜÃàæ ®Üá, AhÝn®Ü PÝÆ¨Ü ¯¿áÊÜáÊÜ®áÜ °
A±æàQÒÓáÜ £¤¨ÝªÃÁ æ áà? ¨ÜêyÜ ËÍÝÌÓÜ EÙÜÊ Û ÃÜ Ü ±ÝÈWæ AÇÝÉÖ®Ü Ü ¯¿áÊÜáQRíñÜ
EñÜÊ ¤ áÜ ¯¿áÊÜá ¸æàÃÝÊÜ⩨æ?
51. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , ¿áÖÜã©WÜÙáÜ ÊÜáñÜᤠPæŃÓÜä ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ±æäàÐÜPÃÜ ÝX
®æbPc ãæ Ùܸ Û àæ w. AÊÜÃáÜ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü ÃÜ Ü ±ÝÈWæ ÊÜÞñÜÅ ±æäàÐÜPÃÜ ÝXÃÜáñݤÃ.æ ¯ÊÜá¾ ±æçQ,
AÊÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ±æäàÐÜPÜÃÝX ®æbcPæãívÜÊÜ®Üá SíwñÜ AÊÜÃÜÇæãÉŸº®ÝX
¹vÜáÊÜ®Üá. APÜÅËáWÜÚWÜíñÜã AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ ÓÜÄ ¨ÝÄ ñæãàÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
52. ñÜÊáÜ ¾ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ ÈÜ É ÃæãàWÜËÃÜáÊÜÊÃÜ áÜ AÊÜÃv æ Wæ æ «ÝËÔ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Ü®áÜ °
¯àÊÜâ PÝ|áËÄ. ""®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° PÝÆaÜPÅÜ ÊâÜ ¸Ý˜ÔàñæíŸ (B±ÜñÝRÆ Ÿí©àñæíŸ)
»Ü¿á ®ÜÊáÜ X¨æ"" Gí¨Üá AÊÜÃáÜ ÖæàÙÜáñݤÃ.æ ¯gÊÝX, AÇÝÉÖ®Ü áÜ (ÎàZÅ¨Ç Ü àÉæ )
Ëg¿áÊÜ®áÜ ° ñÜí¨Üá PæãvÜáÊÜ A¥ÜÊÝ ñÜ®°Ü PÜvÀ æ áí¨Ü Jí¨Üá ËÍæàÐÜ B¨æàÍÜ樆 áÜ °
PÜÙÜá×ÓÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ C¨æ. BWÜ AÊÜÃÜá, ñÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙæãÙÜWæ ŸbcqrÃÜáÊÜ
ËÐÜ¿áWÜÙÜ PÜáÄñÜá ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜvŸ Ü ÖÜá¨Üá. 53. (Aí¥ÜÊÃÜ Ü PÜáÄñÜá) ËÍÝÌÔWÜÙáÜ
""®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾ hæãñæX¨æªàÊæí¨Üá AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæÓÜÃÜÈÉ BOæ ÖÝQ ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÊÜÃÜá
CÊÜÃàæ ?"" Gí¨Üá PæàÙÜáñݤÃ.æ ¯gÊÝX AÊÜÃÜ PÜÊáÜ ìWÜÙÆ æ Ê
É ä
Ü ÊÜÂ¥ÜìÊݨÜÊâÜ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ GÆÉ樆 ã Ü ° PÜÙ¨ æ áÜ PæãívÜÊÃÜ Ý¨ÜÃáÜ .
54. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯ÊÜá¾ÈÉ ¿ÞÃݨÜÃÜã ñܮܰ «ÜÊÜáì©í¨Ü ËÊÜááS®ÝX¨ÜªÃæ
122 AÇ… ÊÜÞC¨Ü@
(AÊܯWæ £Ú©ÃÜÈ;) AÇÝÉÖÜ®Üá ŸÖÜá ¸æàWÜ®æà C®æã°í¨Üá g®ÝíWÜÊÜ®Üá°
ñÜÃÜáÊÜ®Üá & AÊÜ®Üá AÊÜÃÜ®Üá° ²Åà£ÓÜᣤÃÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá AÊܮܮÜá°
²Åà£ÓÜᣤÃÜáÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá ËÍÝÌÔWÜÙÜ ±ÝÈWæ ÓèÊÜáÂÃÝXÃÜáÊÜÃÜá ÊÜáñÜá¤
˜PÝRÄWÜÙÜ ±ÝÈWæ PÜt|ÃÝXÃÜáÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ
ÖæãàÃÝvÜáÊÜÊÃÜ ÝXÃÜáÊÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáã¨ÜÈÓÜáÊÜÊÃÜ Ü ÊÜáã¨ÜÈPæWæ AÊÜÃáÜ
AígÇÝÃÜÃÜá. C¨æÇÝÉ AÇÝÉÖÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜ. AÊÜ®Üá C¨Ü®Üá° ñݯbfÔ¨ÜÊÜÄWæ
¨Ü¿á±ÝÈÓÜáñݤ®.æ AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá ËÍÝÆ hÝn®Ü EÙÜÊ Û ®Ü ÝX¨Ýª®.æ 55. ¯gÊÝX
AÇÝÉÖ…, AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÔWÜÙáÜ ÊÜÞñÜÅ ¯ÊÜá¾ ±æäàÐÜPÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ
AÊÜÃÜá (ËÍÝÌÔWÜÙÜá) ®ÜÊÜÞÃÜkå… A®Üá° Óݧ²ÓÜáÊÜÊÜÃÜá, ÃÜkáPÝñ…
±ÝÊÜ£ÓÜáÊÜÊÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠ(AÇÝÉÖ®Ü ¨ æ áÜ ÃÜá) ¸ÝWÜáÊÜÊÃÜ ÝXÃÜáñݤÃ.æ 56. AÇÝÉÖ…
ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ®Üá° ÖÝWÜã ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá° ±æäàÐÜPÜÃÝX ®æbcPæãívÜÊÜÃÜá
(£Ú©ÃÜÈ;) & AÇÝÉÖ®Ü Ü ±Üv¿ æ áÊÜÃàæ SíwñÜ ËgÀá WÜÙÝWÜáÊÜÃáÜ .
57. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯ÊÜáXíñÜ ÊÜááíaæ WÜÅí¥Ü ¯àvÜÇÝX¨ÜªÊÜÃÜ ±æçQ, ¯ÊÜá¾
«ÜÊÜáìÊÜ®Üá° PæàÊÜÆ ñÜÊÜÞÐæ¿ÞX ÖÝWÜã BoÊÝX PÝ|áÊÜÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤
˜PÝRÄWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ ±æäàÐÜPÜÃÝX ®æbcPæãÙÜÛ¸æàw. ¯àÊÜâ ËÍÝÌÔWÜÙÝX¨ÜªÃæ,
AÇÝÉÖ®Ü Ü »Ü¿á EÙÜÊ Û ÃÜ ÝXÄ. 58. ¯àÊÜâ ®ÜÊÞ Ü ÄkáWæ PÜÃæ ¯àvÜáÊÝWÜ AÊÜÃáÜ
A¨Ü®áÜ ° Jí¨Üá ñÜÊÞ Ü Ðæ ÖÝWÜã BoÊæíŸíñæ PÝ|áñݤÃæ & HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ
A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜáÊ Û Ü g®ÜÃÆ Ü .É 59. ¯àÊÜâ ÖæàÚÄ: WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ àæ , ®ÝÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü È
Ü ,É
AÊÜ®áÜ ®ÜÊáæ v ¾ Wæ æ CÚÔPæãqrÃáÜ ÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ¨È Ü É ÊÜáñÜᤠD ×í¨æ CÚÓÜÇÝX¨Üª
ÓÜí¨æàÍÜ¨È Ü É ®Üí¹Pæ EÙÜÊ Û ÃÜ áÜ GíŸá¨Ü®áÜ ° ¹orÃæ ¯ÊÜáWæ ®ÜÊáÜ ¾ ËÃÜá¨Üœ CÃÜáÊÜ
ÖÜWñæ ®Ü Ê
Ü Ý¨ÜÃã Ü H®Üá? ¯gÊÝX AÊÜÃÈ Ü É Öæb®c ÊÜ ÃÜ áÜ AË«æà¿áÃÜá. 60. ¯àÊÜâ
ÖæàÚÄ; AÇÝÉÖÜ®Ü ŸÚ C¨ÜQRíñÜÆã (AË«æà¿áÄXíñÜÆã) Pæor ®æÇæ
¿ÞÃܨíæ ¨Üá ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ £ÚÓÜÇàæ ? AÇÝÉÖ¯Ü í¨Ü ¯í©ñÜÃݨÜÊÃÜ áÜ , AÊÜ®Ü
Pæãà±ÜPRæ ±ÝñÜÅÃݨÜÊÃÜ áÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ±æçQ AÊÜ®áÜ ¿ÞÃÜ®áÜ ° Pæãà£WÜÙÝX¿áã,
AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ 123

ÖÜí©WÜÙÝX¿áã ÊÜÞw¨Ü®ã æ à AÊÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠÍæçñÝ®Ü®Ü ¨ÝÓÜÃݨÜÊÃÜ áÜ . AÊÜÃÜ


®æÇæÁáà £àÃÝ ¯àaÜ ®æÇæ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃæà ®æàÃÜ ÊÜÞWÜì©í¨Ü
ñÜáí¸Ý ¨ÜãÃÜ ÖæãÃÜoá Öæãà¨ÜÊÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ
61. AÊÜÃáÜ ¯ÊÜá¾ ŸÚ Ÿí¨ÝWÜ, ®ÝÊÜâ ®Üí¹¨æÊâÜ G®Üáñ° ݤÃ.æ ¯gÊÝX AÊÜÃáÜ
˜PÝRè Ü ã
æ í©Wæà JÙÜ Ÿí©¨Üê áÜ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃã æ í©Wæà ÊÜáÃÜÚ Öæãà¨ÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ
ŸbcqÃr áÜ ÊÜ GÆÉ樆 ã Ü ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ aæ®Ý°X ŸÆÉ®áÜ . 62. AÊÜÃÈ Ü É Öæb®c ÊÜ ÃÜ áÜ ±Ý±Ü
ÖÝWÜã ¨æãÅàÖÜ¨Ü PæÆÓÜWÙÜ È Ü É EñÝÕÖÜ ñæãàÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ÊÜáñÜᤠ¯Ñ¨Üœ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ ®Ü áÜ °
£®ÜáÊ ° âÜ ¨Ü®áÜ ° ¯àÊÜâ PÝ|áËÄ. AÊÜÃáÜ ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨æÆÊ É ä Ü £àÃÝ Pæo¨ r áÜ .
63. (AÊÜÃÜ) «ÝËáìPÜ ®æàñÝÃÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ˨ÝÌíÓÜÃÜá AÊÜÃÜá ±Ý±Ü¨Ü
ÊÜÞñÜáWÜÙܮݰvܨÜíñæ ÊÜáñÜᤠ¯Ñ¨ÜœÊÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° £®Ü°¨Üíñæ AÊÜÃÜ®æ°àPæ
ñÜv¿ æ ááÊÜâ©ÆÉ? AÊÜÃáÜ ÃÜbÓÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨æÆÊ É äÜ £àÃÝ Pæo¨ r áÜ .
64. AÇÝÉÖÜ®Ü PæçWÜÙÜá PÜqrÊæ Gí¨Üá ¿áÖÜã©WÜÙÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ. PÜorƳvÜÈ
AÊÜÃÜ PæçWÜÙáÜ . AÊÜÃÜ ÖæàÚPæ¿á PÝÃÜ| AÊÜÃáÜ ÍܲñÜÃݨÜÃáÜ . ¯gÊÝX AÇÝÉÖ®Ü Ü
PæçWÜÙáÜ «ÝÃÝÙÜ ËÍÝÆÊÝXÊæ. AÊÜ®áÜ ñݯbfÔ¨Üíñæ SaÜáì ÊÜÞvÜáñݤ®.æ ¯ÊÜá¾
Jvæ¿á®Üá ¯ÊÜáWæà®Ü®áÜ ° CÚÔ PæãqrÃáÜ ÊÜ®ã æ à A¨ÜÄí¨ÝX AÊÜÃÈ Ü É Öæb®c Ê Ü ÃÜ Ü
˨æãÅàÖÜ ÊÜáñÜᤠ˜PÝRÃÊ Ü âÜ ÊÜáñÜФ áÜ r ÖæaÈ
cÜ ¨æ. ®ÝÊÜâ ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®Ü ©®Ü¨Ê Ü ÃÜ Wæ ã Ü
AÊÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ ÊæçÃÜ ÊÜáñÜᤠÊæçÐÜÊáÜ ÂÊÜ®áÜ ° ¹£¤ÃáÜ ÊæÊâÜ . AÊÜÃáÜ ¿áá¨Ü¨ œ Ü ¸æíQ¿á®Üá°
»ÜáXÇæ¹Ôº ¨ÝWÜ AÇÝÉÖ®Ü áÜ A¨Ü®áÜ ° ñÜ~Ô ¹vÜáñݤ®.æ B¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ »ÜãËá¿áÈÉ
AÍÝí£ ÖÜŸÆ º á ÍÜÅËáÓÜáñÜÇ ¤ àæ CÃÜáñݤÃ.æ AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá, AÍÝí£ ÖÜŸáºÊÊ Ü ÃÜ ®Ü áÜ °
SíwñÜ ÊæáaÜáÊ c âÜ ©ÆÉ.
65. WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ áÜ ËÍÝÌÔWÜÙÝX, «ÜÊáÜ ì ¯ÐÜÃu ÝX ¹qr¨ÃªÜ æ ®ÝÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° AÊÜÃÜ
GÆÉ ±Ý±ÜWÜÚí¨Ü ÊÜááPܤWæãÚÔ ¹vÜᣤ¨æªÊÜâ ÊÜáñÜᤠA®ÜáWÜÅÖÜWÜÙæà ñÜáí¹ÃÜáÊÜ
ÓÜWÌ ìÜ ñæãàoWÜÙã æ ÙÜWæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓæàÄÓÜᣤ¨Ê ªæ âÜ . 66. Jí¨Üá ÊæàÙæ AÊÜÃáÜ ñèÃÝñ…
ÊÜáñÜᤠCíiàÇ…WÜÙ®Ü áÜ ° ÖÝWÜã (C©àWÜ) AÊÜÄWæ AÊÜÃã æ væ¿á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü
124 AÇ… ÊÜÞC¨Ü@
H®Ü®Üá° CÚÔPæãvÜÇÝX¨æÁãà A¨Ü®Üá° (PÜáÃ…B®Ü®Üá°) Óݧ²ÔÃÜᣤ¨ÜªÃæ AÊÜÃÜ
ÊæáàÈí¨ÜÆã AÊÜÃÜ PÝÆwÀáí¨ÜÆã AÊÜÄWæ BÖÝÃÜÊâÜ ÖÜĨÜá ŸÃÜᣤñáÜ .¤
AÊÜÃÜÈÉ ÊÜá«ÜÂÊÜá ¯Æá訆 Jí¨Üá ±ÜíWÜvÜ˨æ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜÃÜá
Pæo¨ r ®ªÜ à°æ ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ
67. ¨ÜãñÜÃàæ , ¯ÊÜáWæ ¯Êæãv ¾ ¿
æ á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü H®Ü®áÜ ° CÚÔPæãvÜÇÝX¨æÁãà
A¨Ü®áÜ ° (g®ÜÄWæ) ñÜÆá²ÔÄ. ¯àÊÜâ ÖÝWæ ÊÜÞvÜ©¨Üê ,æ ¯àÊÜâ AÊÜ®Ü ±ÜÅ£¯˜ñܨ Ì Ü
ÖæãOæ¿á®æ°à DvæàÄÓÜÈÆÉÊæí¨ÝWÜáÊÜâ¨Üá. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° g®ÜÄí¨Ü
ÃÜQÓÒ áÜ ÊÜ®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ ˜PÝRÄWÜÚWæ Gí¨Üã ÓÜĨÝÄ¿á®Üá° ñæãàÃÜáÊÜâ©ÆÉ.
68. ÖæàÚÄ; ""WÜÅí¥Ü¨ÜÊÜÃæà, ¯àÊÜâ ñèÃÝñ… A®Üá°, CíiàÇ… A®Üá° ÊÜáñÜá¤
¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá ¯Êæá¾væWæ CÚÔPæãqrÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÜíÓݧ²ÓÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ¯ÊÜáWæ
¿ÞÊÜ ®æÇ¿ æ áã CÆÉ.'' ¯gÊÝX, ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü ¯Êæáv ¾ Wæ æ CÚÔ
PæãvÜÇÝXÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÍÜÊâÜ AÊÜÃÈ Ü É (WÜÅí¥Ü¨Ê Ü ÃÜ ÈÜ )É Öæb®c Ê
Ü ÃÜ Ü Ë¨æãÅàÖÜ ÊÜáñÜá¤
˜PÝRÃÊ Ü ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜÐ
¤ áÜ r ÖæbÔc ¨æ. ¯àÊÜâ ˜PÝRÄWÜÙÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¸æàÓÜÄÓܸàæ w. 69.
SíwñÜÊÝX¿áã ËÍÝÌÔWÜÙÜá, ¿áÖÜã©WÜÙÜá, ÓÜŸ¿á®ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠPæùÓܤÃÜÈÉ
AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊæáàÇæ ÖÝWÜã Aí£ÊÜá ©®Ü¨Ü ÊæáàÇæ ®Üí¹Pæ EÙÜÊ Û ÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠÓÜñÊ RÜ áÜ ì
ÊÜÞw¨ÜÊÊ Ü ÄÜ Wæ ¿ÞÊÜ »Ü¿áÊÜä CÆÉ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ¨Üá@UÓÜÇÝÃÜÃáÜ .
70. ®ÝÊÜâ CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÚí¨Ü ÓÜÐ ³ rÜ PÜÃÝÃÜ®áÜ ° ±Üv© æ ¨æÊ ª âÜ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ
AÊÜÃv æ Wæ æ ¨ÜãñÜÃ®Ü áÜ ° PÜÙáÜ ×Ô¨æÊâÜ . AÊÜÃÜ ÓæàÌ aæWf æ ËÃÜá¨ÜÊ œ Ý¨Ü ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü
B¨æàÍܨã æ í©Wæ ¨ÜãñÜÃáÜ AÊÜÃÜ ŸÚWæ Ÿí¨ÝWÜÇÇ æ ÝÉ AÊÜÃÈ Ü É PæÆÊÜÃáÜ AÊÜÃ®Ü áÜ °
(¨ÜãñÜÃÜ®Üá°) £ÃÜÓÜRÄÔ¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜÃÜá AÊÜÃÜ®Üá° Pæãí¨Üá ¹orÃÜá. 71.
(ñÜÊÜáWæ) ¿ÞÊÜâ¨æà ÎPæÒ¿ÞWܨæí¨Üá AÊÜÃÜá »ÝËԨܪÃÜá. ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá
PÜáÃÜávÜÃÜã QÊÜâvÜÃÜã BX¨ÜªÃÜá. Pæã®æWæ AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÃævæWæ JÆÊÜâ
ñæãàĨܮáÜ . B¨ÜÃã Ü AÊÜÃÈ Ü É Öæb®c ÊÜ ÃÜ áÜ PÜáÃÜávÜÃáÜ ÖÝWÜã QÊÜâvÜÃÝXÁáà
C¨Üê áÜ . AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜã AÊÜÃáÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Æ °æ É ®æãàvÜᣤÃáÜ ÊÜ樆 àæ BX¨Ýª®.æ
AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ 125

72. SíwñÜÊÝX¿áã, AÇÝÉÖÜ®æà ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ ÊÜáÔàÖÜ®æí¨Üá


ÖæàÚ¨ÜÊÜÃÜá ˜PÝRÄWÜÙÝX ¹orÃÜá. ¯gÊÝX ÊÜáÔàÖÜÃÜá (DÓÝ A.) ×àWæ
ÖæàÚ¨Üê áÜ ; CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙàæ , ®Ü®°Ü Jvæ¿á®Üã ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üã BXÃÜáÊÜ
AÇÝÉÖ®Ü ®Ü à°æ ¯àÊÜâ BÃݘÔÄ. AÇÝÉÖ®Ü Ü hæãñæ ¿ÞÃܮݰ¨ÃÜ ã Ü ÓæàÄÓÜáÊÜ樆 Ü
±ÝÈWæ AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜÊÝX¿áã ÓÜÌWÜìÊÜ®Üá° ¯Ñ¨ÜœWæãÚÔÃÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜá¤
®ÜÃPÜ ÊÜ àæ AÊÜ®Ü ®æÇ¿ æ ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá. APÜÅËáWÜÙÜ ±ÝÈWæ ¿ÞÃÜã ÓÜÖÝ¿áPÜÄÆÉ.
73. AÇÝÉÖÜ®Üá ÊÜáãÊÜÃÜÈÉ JŸº®Üá Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÊÜÃÜá SíwñÜ
˜PÝRÄWÜÙݨÜÃáÜ . ¯gÊÝX HPæçPÜ ±ÜähÝÖÜì®Ü ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃÝÃÜã ±ÜähÝÖÜìÃÜÆ.É
AÊÜÃáÜ ÓܨÂÜ ñÝÊÜâ H®Ü®áÜ ° ÖæàÙÜᣤÃáÜ ÊÜÃã æ à A¨ÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÜ EڿᩨÜê ,æ
AÊÜÃÜÈÉ®Ü ˜PÝRÄWÜÚWæ ñÜáí¸Ý PÜt| ÎPæÒ ÔWÜȨæ. 74. AÊÜÃæà®Üá AÇÝÉÖÜ®Ü
ŸÚ ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜvÜáÊÜâ©ÆÉÊæÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®ÜÈÉ PÜÒÊæá ¿ÞbÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæ?
AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ñÜáí¸Ý PÜÒÊÜÞÎàÆ ÊÜáñÜᤠPÜÃÜáOÝÊÜáÀá BX¨Ýª®æ. 75.
ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ ÊÜáÔàÖÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜÆÉ¨æ ¸æàÃæà®ÜÆÉ. AÊÜÄXíñÜ
×í¨æ¿áã ¨æàÊܨã Ü ñÜĨÜê áÜ . AÊÜÃÜ ñÝÀá (ÊÜá¿áìÊÜå…) ñÜáí¸Ý ÓÜñÂÜ ÊÜíñÜ
ÊÜá×Ùæ¿ÞX¨Üê áÜ . AÊÜÄŸºÃã Ü BÖÝÃÜ ÓæàËÓÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜ ÄࣿáÈÉ
AÊÜÄWæ ±ÜâÃÝÊæWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔPæãvÜᣤ¨æªàÊæíŸá¨Ü®Üá° ®æãàwÄ ÊÜáñÜá¤
(CÐÝrX¿áã) AÊÜÃáÜ GÇæÇ É ã æ àÉ AÇæ¿áᣤÃáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ° ®æãàwÄ. 76. ÖæàÚÄ;
¯àÊæà®Üá AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ¹oár, ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÇÝ»ÜÊ®Ü Ý°WÈ Ü , ®ÜÐÊ
rÜ ®Ü Ý°WÈ
Ü
ÊÜÞvÜÇÝWÜ¨Ê Ü ÃÜ ®Ü áÜ ° ±ÜäiÓÜáËÃÝ? AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá GÆÉ樆 ã Ü ° PæàÙÜáÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜá¤
GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 ÝX¨Ýª®.æ
77. ÖæàÚÄ; WÜÅí¥Ü¨ÜÊÜÃæà, ¯àÊÜâ ÓÜñÜÂPæR¨ÜáÃÝX ¯ÊÜá¾ «ÜÊÜáì¨ÜÈÉ
A£ÍÜ¿áÊæÓWÜ ¸ Ü àæ w ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ, D ×í¨æÁáà ¨ÝÄ ñܲó áÜ ÊÜÊÃÜ Ü A±æàPæWÒ ÙÜ ®Ü áÜ °
A®ÜáÓÜÄÓܸæàw. AÊÜÃÜá A®æàPÜÃÜ®Üá° ¨ÝÄWæwԨݪÃæ ÊÜáñÜᤠÓÜÌñÜ@ ¨ÝÄ
ñܲ¨ ³ ÊÜ ÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ
126 AÇ… ÊÜÞC¨Ü@
78. CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙÜ ±æçQ ˜PÝRÄWÜÙÜá ¨ÝÊÜ䨅ÃÜ ¸ÝÀáÀáí¨Ü
ÖÝWÜã ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ DÓÝÄí¨Ü ÍܲñÜÃݨÜÃÜá. AÊÜÃÜá AË«æà¿á
ÃÝX¨Ü᪨Üá ÊÜáñÜᤠA£ÃæàPÜÊæÓÜWÜᣤ¨Ü᪨æà C¨ÜPæR PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. 79. AÊÜÃÜá
¨ÜáÐÜ¢ñÜÂWÜÙÜ®Üá° GÓÜWܨÜíñæ ±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ®Üá° ñÜvæ¿áᣤÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜá Pæor¨Üª®æ°à
ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. 80. AÊÜÃÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜÃÜá ˜PÝRÄWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾
±æäàÐÜPÃÜ ÝXÔPæãíwÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ¯àÊÜâ PÝ|ᣤàÄ. AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ WÝX PæàÊÜÆ
PævÜáPÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ÊÜááí¨æ PÜÙÜá×ԨݪÃæ. C¨ÜÄí¨ÝX AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÃÜ ŸWæY
Pæãà±ÜWã æ íwÃÜáÊÜ®áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ÓÜ¨Ý PÝÆ ¿ÞñÜ®¿ æ áÈÉÃáÜ ÊÜÃáÜ . 81.
Jí¨Üá ÊæàÙæ AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ, ¨ÜãñÜÃÜÈÉ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃævæWæ CÚÔ
PæãvÜÇÝXÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÍܨÜÈÉ ®Üí¹Pæ EÙÜÛÊÜÃÝX¨ÜªÃæ, D Ä࣠AÊÜÃÜ®Üá°
(˜PÝRÄWÜÙÜá) ñÜÊÜá¾ ±æäàÐÜPÜÃÝXÔPæãÙÜáÛ£¤ÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜÃÜá
AË«æà¿áÃÝX¨ÝªÃ.æ
82. g®ÜÃÜ ±æçQ ¿áÖÜã©WÜÙáÜ ÊÜáñÜᤠŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÃÜ áÜ ËÍÝÌÔWÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ
ÖæaáÜ c ÍÜñáÜ ÅñÌÜ EÙÜÊ Û ÃÜ ÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ¯àÊÜâ PÝ|áËÄ. ÖÝWæÁáà ""®ÝÊÜâ PæùÓÃ¤Ü áÜ ''
Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ ËÍÝÌÔWÜÙÜ hæãñæ Öæb®c Ü Óæà° ÖÜ EÙÜÊ Û ÃÜ ÝX PÝ|áËÄ.
C¨æàPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ ¯ÓÝÌ¥ìÜ «ÜÊáÜ ì ÓæàÊÜPÃÜ áÜ ÖÝWÜã ÓÝ«ÜáWÜڨݪÃæ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ AÖÜíPÝÃÜ ±ÜváÜ ÊÜÊÃÜ Æ Ü .É 83. ¨ÜãñÜÃv
æ Wæ æ CÚÔPæãvÜÇÝXÃÜáÊÜ
ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° PæàÚ¨ÝWÜ, AÊÜÃÜá ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô¨ÜªÄí¨Ü AÊÜÃÜ PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ
PÜ~à¡ ÃÜá EPÜáÊ R âÜ ¨Ü®áÜ ° ¯àÊÜâ PÝ|ᣤàÄ. AÊÜÃáÜ ÖæàÙÜáñݤÃ;æ ""®ÜÊã æ v
¾ ¿ æ Þ,
®ÝÊÜâ ®Üí¹¨æÊÜâ. ®ÜÊÜá¾ ÖæÓÜÃÜ®Üá° (ÓÜñÜ嬆 ±ÜÃÜ) ÓÝQÒWÜÙÜ hæãñæ ŸÃæ''. 84.
""AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ÖÝWÜã ®ÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ Ÿí©ÃÜáÊÜ ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ®ÝÊæàPæ ®ÜퟸÝÃܨáÜ ?
®ÝÊÜíñÜá, ®ÜÊæã¾væ¿á®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ÓÜgj®ÜÃÜ ÓÝÈWæ ÓæàÄÓܸæàPæí¨Üá
ÖÜíŸÈÓÜᣤ¨æªàÊæ'' 85. AÊÜÃÜ D ÖæàÚPæ¿á ¶ÜÆÊÝX AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÄWæ,
ñÜÙܨÜÈÉ ®Ü©WÜÙÜá ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜ ñæãàoWÜÙÜ®Üá° ¨Ü¿á±ÝÈԨܮÜá. AÊÜÃÜá
AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ 127

AÊÜâWÜÙÈ Ü É ÓÜ¨Ý PÝÆ CÃÜáÊÜÃáÜ . C¨Üá ÓÜg®j ÄÜ XÃÜáÊÜ ±ÜÅ£¶ÜÆ. 86. ˜PÝRÄWÜÙáÜ
ÊÜáñÜᤠ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° £ÃÜÓÄRÜ Ô¨ÜÊÃÜ áÜ & ®ÜÃPÜ ¨Ü Ê
Ü ÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ
87. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæ ÓÜÊáÜ ñ¾ WÜ ã æ ÚÔÃÜáÊÜ ¯ÊÜáìÆ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ ®Ü áÜ °
¯Ñ¨ÜœÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~Óܸæàw ÊÜáñÜᤠËᣠËáàÃܸæàw. ËᣠËáàÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá°
AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ ÊæáaÜácÊÜâ©ÆÉ. 88. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ ¯àwÃÜáÊÜ ÓÜÊÜá¾ñÜ
ÖÝWÜã ÍÜá¨Üœ BÖÝÃÜÊÜ®Üá° £¯°Ä ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ®ÜíŸáÊÜ B AÇÝÉÖܯWæ ÓܨÝ
AíiÄ. 89. ¯àÊÜâ PæàÊÜÆ ñÜÊÞ Ü Ðæ¿ÞX ÊÜÞw¨Ü ±ÜÅ£hæWn Ú Ü WÝX AÇÝÉÖ®Ü áÜ
¯ÊÜá¾®Üá° ËaÝÄÓÜÇÝÃÜ®Üá. B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ ÊÜÞw¨Ü WÜí¼àÃÜ ±ÜÅ£hænWÜÙÜ PÜáÄñÜá
AÊÜ®Üá SíwñÜ ¯ÊÜá¾®Üá° ËaÝÄÓÜáÊÜ®Üá. (AíñÜÖÜ ±ÜÅ£hæn ÊÜááĨÜÃæ) A¨ÜPæR
±ÜÄÖÝÃÜÊÝX ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÊÜÄWæ E~ÓÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜáor¨Ü
»æãàg®ÜÊÜ®Üá° ÖÜñÜᤠÊÜáí© ŸvÜÊÜÄWæ E~ÓܸæàPÜá A¥ÜÊÝ AÊÜÄWæ (AÐÜár
ÊÜáí©Wæ) Ÿpær EwÓܸæàPÜá A¥ÜÊÝ JŸº WÜáÇÝÊÜá®Ü®Üá° ¨ÝÓÜ©í¨Ü
ÊÜááPܤWæãÚÓܸæàPÜá. C¨Ü®Üá° ÊÜÞvÜÇÝWܨÜÊÜ®Üá ÊÜáãÃÜá ©®Ü E±ÜÊÝÓÜ
BaÜÄÓܸàæ PÜá. C¨Üá, ¯àÊÜâ ±ÜÅ£hæn ÊÜÞw¨Ü ŸÚPÜ ±ÜÅ£hæ¿ n á®Üá° ÊÜááĨÜá¨ÜPRæ
±ÜÄÖÝÃÜÊÝX¨æ. ¯ÊÜá¾ ±ÜÅ£hænWÜÙÜ®Üá° ÓÜ¨Ý ±ÝÈÔÄ. ¯àÊÜâ ÓܨÝ
PÜêñÜgnÃÝXÃܸæàPæí¨Üá, D Ä࣠AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ ñܮܰ B¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá°
ËÊÜÄÔPæãvÜáñݤ®.æ
90. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ÊÜá¨ÜÂ, gãhÝo, ËWÜÅÖÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ¨ÝÙܨÝo CÊæÇÝÉ
ÍæçñÝ®Ü®Ü ÊÜá騆 aÜoáÊÜqPæWÙÜ ÝXÊæ. ¯àÊÜâ ËgÀáWÜÙÝWÜÆá AÊæÆÊ É âÜ WÜÚí¨Ü
¨ÜãÃÜ EÚÀáÄ. 91. ÍæçñݮܮíÜ ñÜá ÊÜá¨Ü ÖÝWÜã gãgáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜá¾
®ÜváÜ Êæ ¨æàÌ ÐÜ ÖÝWÜã ÖÜWñæ ®Ü Ê Ü ®Ü áÜ ° ¸æÙÓæ ŸÜ ¿áÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜᮾ áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü Ü
®æ®²Ü ¯í¨Ü ÖÝWÜã ®ÜÊÞ Ü ÃÜkå…¯í¨Ü ñÜv¿ æ ៿áÓÜáñݤ®.æ B¨ÜĪ í¨Ü C®Ý°¨ÃÜ ã Ü
¯àÊÜâ (AÊÜâWÜÚí¨Ü) ¨ÜãÃÜ EÚ¿ááËÃÝ? 92. ¯àÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü Ü BhÝn±ÝÆ®æ
ÊÜÞwÄ ÖÝWÜã ¨ÜãñÜÃÜ BhÝn±ÝÆ®æ ÊÜÞwÄ ÊÜáñÜᤠ(PævÜáPÜáWÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ)
128 AÇ… ÊÜÞC¨Ü@
ÓÜ¨Ý hÝWÜêñÜÃÝXÄ. ¯àË®Üá° £ÃÜáX ¯íñÜÃ,æ ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ, ®ÜÊáÜ ¾ ¨ÜãñÜÃÜ
ÊæáàÈÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÐ ³ Ê
rÜ ÝX ÓÜí¨æàÍÜ ñÜÆá²Ô ¹vÜáÊÜ ÖæãOæ ÊÜÞñÜÅ. 93. ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ °
®Üí¹ ÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá (WÜñÜPÝƨÜÈÉ) H®Ü®Üá° £í©¨ÜªÃÜã,
AÊÜÃÜá «ÜÊÜáì¯ÐÜuÃÜã, ËÍÝÌÔWÜÙÜã BX¨Ü᪠ÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÜ®Üá°
ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜÊÃÜ ÝX¨Üê æ ÊÜáñÜᤠÓÜ¨Ý «ÜÊáÜ ì¯ÐÜÃu ã Ü , ÓÜñÂÜ ¨ÜÈÉ ®Üí¹Pæ EÙÜÊ Û ÃÜ ã
Ü ,
PæváÜ PÜáWÜÚí¨Ü ¨ÜãÃÜ EÚ¿ááÊÜÊÃÜ ã Ü , Óèg®Ü ñæãàÃÜáÊÜÊÃÜ ã Ü BX¨Üê ,æ AÊÜÃÜ
ÊæáàÇæ ±Ý±ÜÊàæ ¯ÆÉ. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÓÜñË RÜ áìWÜÙ®Ü áÜ ° ²Åà£ÓÜáñݤ®.æ
94. ËÍÝÌÔWÜÙæà, PÜOÝ¡Ãæ PÝ|¨æ ñܮܰ®Üá° ¿ÞÃÜá AígáñݤÃæíŸá¨Ü®Üá°
AÄ¿áÈPÝRX ¯ÊÜá¾ PæçWÜÙÜ ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ DqWÜÙÜ Êݲ¤Wæ Ÿí©ÃÜáÊÜ ¸æàpæ¿á
±ÝÅ~¿á ÊÜáãÆPÜ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° SíwñÜ ±ÜÄàQÒÓáÜ ÊÜ®áÜ . CÐÝrX¿áã
ÊæáàÃæ ËáàÄ ÖæãàWÜáÊÝñܯWæ PÜt| ÎPæÒ PÝ©¨æ. 95. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯àÊÜâ
"CÖÝÅÊåÜ …'®Ü Ô§£¿áÈÉÃáÜ ÊÝWÜ ¸æàpæ¿á ±ÝÅ~¿á®Üá° PæãÆɸàæ w. C®Üá° ¯ÊÜá¾
±æçQ ¿ÞÃݨÜÃã Ü E¨æઠÍܱä Ü ÊÜìPÜ A¨Ü®áÜ ° Pæãí©¨Üê æ & AÊÜ®áÜ Pæãí¨Ü ±ÝÅ~Wæ
ÓÜÊáÜ ®ÝXÃÜáÊÜ ®ÝvܱÝÅ~Ááà A¨ÜPRæ ±ÜÄÖÝÃÜÊÝX¨æ. D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯ÊÜáÈ ¾ ®É Ü
CŸºÃáÜ ®Ý¿áÊÜíñÜÃáÜ £à±Üâì ¯àvÜÈ. D ±ÜÄÖÝÃÜ樆 áÜ ° PÝ~Pæ¿ÞX PÜA…Ÿ@
»ÜÊÜ®ÜPæR ñÜÆá²ÓܸæàPÜá. A¥ÜÊÝ (±ÜÄÖÝÃÜÊÝX) PæÆÊÜâ ŸvÜÊÜÄWæ BÖÝÃÜ
E~Óܸàæ PÜá. A¥ÜÊÝ, A¨ÜPRæ ÓÜÊáÜ ®ÝWÜáÊÜÐáÜ r E±ÜÊÝÓÜ BaÜÄÓܸàæ PÜá. AÊÜ®áÜ
ñÜ®°Ü PÜêñÜ嬆 ¶ÜÆÊÜ®áÜ ° A®Üá»ÜËÓÜÇíæ ¨Üá (C¨Ü®áÜ ° ˘ÓÜÇÝX¨æ). ×í¨æ WÜ£Ô
Öæãà¨Üá¨Ü®Ç °æ ÝÉ AÇÝÉÖ®Ü áÜ PÜË
Ò áÔÃÜáÊÜ®áÜ . C©àWÜ A¨Ü®à°æ ±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ìÓÜáÊÜÊÃÜ Ü
ËÃÜá¨Üœ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ±ÜÅ£àPÝÃÜ £àÄÓÜáÊÜ®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ »ÝÄà ±ÜÅŸÆ®Üã ±ÜÅ£àPÝÃÜ
£àÄÓÜŸÆÉ樆 ã Ü BX¨Ýª®.æ
96. (CÖÝÅËá®Ü Ô§£¿áÈÉ) PÜvÈ Ü ®Ü ¸æàpæ¿á®Üá° ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ÓÜÊáÜ £¾ ÓÜÇÝX¨æ.
A¨ÜÃÜ BÖÝÃÜÊâÜ ¯ÊÜáWæ ÖÝWÜã PÜvÆ Ü ±ÜÅ¿Þ~PÜÄWæ E±Ü¿ááPÜÊ ¤ ÝX¨æ. ¯àÊÜâ
"CÖÝÅÊåÜ …'®Ü Ô§£¿áÈÉÃáÜ ÊÝWÜ »Üã»ÝWÜ¨Ü ¸æàpæ¿áá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ¯Ñ¨ÜÊ œ ÝX¨æ.
AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ 129

¯àÊÜâ AÇÝÉÖܯWæ AíiÄ. Pæã®æWæ AÊÜ®Ü ŸÚÁáà ¯Êæá¾ÆÉÃÜ®Üá° Joár


ÓæàÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. 97. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ±ÜËñÜÅ »ÜÊ®Ü Ü PÜA…Ÿ@ÊÜ®áÜ ° ÊÜÞ®ÜÊÃÜ Ü BÍÜÅ¿á
«ÝÊÜáÊÝXÔÃÜáÊÜ®Üá. ÖÝWæÁáà, ±ÜËñÜÅ £íWÜÙÜáWÜÙÜá, ŸÈ±ÝÅ~Ü ÊÜáñÜá¤
PæãÃÜÙܱÜqrÀáÃÜáÊÜ (ÖÜÃÜPæ¿á) ±ÝÅ~WÜÙÜá (AÊÜ®Ü ÓÜíPæàñÜWÜÙÝXÊæ).
BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉÃÜáÊÜ GÆÉÊÜ®Üã° AÇÝÉÖÜ®Üá ŸÆÉ®Üá ÊÜáñÜá¤
AÇÝÉÖÜ®Üá ±ÜÅ£Áãí¨Üá ËÐÜ¿á¨Ü hÝn®Ü EÙÜÛÊÜ®Üá GíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæ
£Ú©Ãܸàæ Pæí¨Üá (C¨Ü®Ç °æ ÝÉ ¯ÊÜáWæ ËÊÜÄÓÜÇÝWÜᣤ¨)æ . 98. ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ
& AÇÝÉÖ®Ü áÜ »ÝÄà PÜt| ÎPæÒ ¯àvÜáÊÜ樆 ÝX¨Ýª®æ ÊÜáñÜᤠA¨æà ÊæàÙæ AÇÝÉÖ®Ü áÜ
ñÜáí¸Ý PÜÒÊÜÞÎàÆ®Üã, PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®æ. 99. ¨ÜãñÜÃÜ
ÊæáàÈÃÜáÊÜâ¨Üá (ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá°) ñÜÆá²ÓÜáÊÜ ÖæãOæWÝÄPæ ÊÜÞñÜÅ. ¯àÊÜâ
±ÜÅPo
Ü ±ÜwÓÜᣤÃáÜ ÊÜ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ŸbcváÜ £¤ÃáÜ ÊÜ GÆÉ樆 ã Ü ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ ŸÆÉ®áÜ .
100. ÖæàÚÄ; ÊÜá騆 ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáìÆÊÜâ ÓÜÊÞ Ü ®ÜÊÝWÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ÊÜÞȮܨÜ
¸ÝÖÜáÙÜÂÊÜâ ¯ÊÜáWæÐáÜ r A¨Üáñ½ Ê Ü ¯æ Ô¨ÜÃã Ü ÓÜÄÁáà. B¨ÜĪ í¨Ü, Ÿá©œÊíÜ ñÜÃàæ , ¯àÊÜâ
ÓÜ¨Ý AÇÝÉÖ®Ü Ü »Ü¿á»ÜQ¤ EÙÜÊ Û ÃÜ ÝXÄ & ¯àÊÜâ ËgÀáWÜÙÝWÜŸÖÜá¨Üá.
101. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯ÊÜáWæ £ÚÔ¨ÜÃæ ¯ÊÜáWæ Pæor¨æ¯ÓÜáÊÜíñÜÖÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ
PÜáÄñÜá ±ÜÅÎÓ° ¸Ü àæ w. PÜáÃ…B®… CÚ¿áᣤÃáÜ ÊÜ ÊæàÙæ ¯àÊÜâ AíñÜÖÜ ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ °
PæàÚ¨ÜÃæ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜáWæ £ÚÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜâWÜÙÜ®Üá°
PÜË
Ò áÔÃÜáÊÜ®áÜ . AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá ñÜáí¸Ý PÜÊ Ò Þ
Ü ÎàÆ®Üã ÓÜí¿áËá¿áã BX¨Ýª®.æ
102. ¯ÊÜáXíñÜ ×í©®Ü g®ÝíWÜWÙÜ ã Ü AíñÜÖÜ ±ÜÅÍW°æ ÙÜ ®Ü áÜ ° PæàÚ¨Üê áÜ . B¨ÜÃæ B
ŸÚPÜ AÊÜÃáÜ A¨Ü®áÜ ° (ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ )° ˜PÜÄR ÓÜáÊÜÊÃÜ Ý¨ÜÃáÜ . 103. Ÿ×àÃÜ@, ÓÝÀáŸ@,
ÊÜÔàÇÝ ÊÜáñÜᤠÖÝÊÜå… & CÊÜÃÜ ±æçQ ¿ÞÃÜ®Üã° AÇÝÉÖÜ®Üá (±ÜägÂÃÝX)
®æàËáÔÆÉ. ¯gÊÝX ˜PÝRÄWÜÙáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊæáàÇæ BÃæãà±ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÖæãÄÓÜáñݤÃ.æ
AÊÜÃÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜÃÜá BÇæãàbÓÜáÊÜâ©ÆÉ.* 104. AÇÝÉÖÜ®Üá CÚÔPæãqrÃÜáÊÜ
ÓÜí¨æàÍܨvæ Wæ æ ÊÜáñÜᤠ¨æàÊܨã Ü ñÜÃv æ Wæ æ Ÿ¯°Ä Gí¨Üá AÊÜÃã æ vÜ®æ ÖæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ ,
130 AÇ… ÊÜÞC¨Ü@
""®ÝÊÜâ ®ÜÊáÜ ¾ ±ÜäÊÜìgÃÜ®áÜ ° ¿ÞÊÜ ¨ÝÄ¿áÈÉ PÜíwÃÜáÊæÊä æ à, A¨ÜáÊæà ®ÜÊáÜ Wæ
ÓÝPÜá'' G®Üáñ° ݤÃ.æ AÊÜÃÜ ±ÜäÊÜìgÃÜá H®Ü®ã Ü ° AÄ¿á¨ÜÊÃÜ áÜ ÖÝWÜã ÓܮݾWìÜ
±Üv¿ æ á¨ÜÊÃÜ ÝX¨Üê ã Ü (AÊÜÄWæ B ¨ÝÄ ÓÝPæà)? 105. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , ¯àÊÜâ
ÓÜÌñÜ@ ¯ÊÜá¾ PÜáÄñÜá bí£ÔÄ. ¯àÊÜâ ÓܮݾWÜì¨ÜÈɨܪÃæ, ¨ÝÄ ñܲ³¨ÜÊܯí¨Ü
¯ÊÜáWæà®Üã ®ÜÐÊ rÜ ÝWܨáÜ . Pæã®æWæ ¯àÊæÆÃÉ ã Ü AÇÝÉÖ®Ü Ü ŸÚWæà ÊÜáÃÜÙáÜ ËÄ. ¯àÊÜâ
H®æÆÉ ÊÜÞvÜᣤ©Ãª íæ Ÿá¨Ü®áÜ ° (AÈÉ) AÊÜ®áÜ ¯ÊÜáWæ £ÚÓÜáÊÜ®áÜ .
106. ËÍÝÌÔWÜÙàæ , ¯ÊÜáÈ ¾ É ¿ÞÃݨÜÃã æ ŸºÃÜ ÊÜáÃÜ|ÊÜâ ÓÜËáà²Ô¨Üê ,æ AÊÜ®áÜ
EÀáÆ®Üá° ¸æãà˜ÓÜáÊÜ ÊæàÙæ ¯ÊæãÙ¾ XÜ ®Ü CŸºÃáÜ ®Ý¿áÊÜíñÜÃáÜ ÓÝQÒWÙÜ ÝWÜÈ.
A¥ÜÊÝ, ¯àÊÜâ »ÜãËá¿áÈÉ ±ÜÅ¿Þ~ÓÜᣤÃÜáÊÝWÜ ¯ÊÜáWæ ÊÜáÃÜ|¨Ü B±ÜñÜá¤
G¨ÜáÃݨÜÃæ, ¯ÊÜá¾ ±ÝÙÜ¿á¨Ü ÖæãÃÜX®Ü CŸºÃÜá (ÓÝQÒWÜÙÝWÜÈ). ¯ÊÜáWæ
ÓÜíÍÜ¿á˨ܪÃæ, ¯àÊÜâ ®ÜÊÜÞÃÜkå…®Ü ŸÚPÜ AÊÜÃÜ®Üá° ñÜvæ¨Üá ¯ÈÉÔÄ ÊÜáñÜá¤
AÊÜÄŸºÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü BOæ ÖÝQ ""®ÝÊÜâ C¨Ü®áÜ ° (ÓÝPÜéÒ ÊÜ®áÜ )° ¿ÞÊÜâ¨æà ¸æÇWæ æ
ÊÜÞÃÜÇÝÃæÊâÜ & ËÐÜ¿áÊÜâ B±ÜĤ Wæ ÓÜíŸí˜Ô¨Ýª¨ÃÜ ã Ü ÓÜÄÁáà. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ
AÇÝÉÖÜ®Ü ÓÝPÜÒéÊÜ®Üá° ÊÜáÃæÊÜÞaÜÇÝÃæÊÜâ. ÖÝWæ ÊÜÞw¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ
±Ý²WÜÙÝWÜáÊæÊâÜ '' Gí¨Üá ±ÜÅÊÞ Ü | ÊÜÞvÜÈ. 107. ñÜÃáÜ ÊÝ¿á AÊÜÄŸºÃã Ü
ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ÊÜáÃæÊÞ Ü aÜáÊÜ ±Ý±Ü PÜêñÜÂÊÜ®áÜ ° GÓÜXÃÜáÊÜÃíæ ¨Üá £Ú¨Üá Ÿí¨ÜÃ,æ AÊÜÃÜ
Óݧ®¨ Ü È
Ü ,É ÖÜPáÜ Ê
R íÜ bñÜÃÜ ±æçQ ÊÜáêñÜ ÊÜÂQ¤Wæ ÖæaáÜ c ¯PÜo Ÿí«ÜáWÜÙÝXÃÜáÊÜ CŸºÃáÜ
ÓÝQÒWÙÜ ÝX ¯ÆÉÈ. AÊÜÄŸºÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü BOæ ÖÝQ, ""®ÜÊáÜ ¾ ÓÝPÜéÒ ÊÜâ AÊÜÄŸºÃÜ
ÓÝPÜéÒ QRíñÜ ÖæaáÜ c ±ÜPÊ ÌÜ ÝX¨æ. ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨æà A£ÃæàPÜÊ®Ü Ó°æ XÜ ÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ
®ÝÊÜâ ÖÝWæ ÊÜÞw¨ÜÃ,æ ®ÝÊÜâ APÜÅËáWÜÙÜ ÓÝÈWæ ÓæàÃÜáÊæÊâÜ '' Gí¨Üá ±ÜÅÊÞ Ü |
ÊÜÞvÜÈ. 108. D Ä࣠AÊÜÃÜá ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÝPÜÒé ÖæàÙÜáÊÜ A¥ÜÊÝ ñÜÊÜá¾
ÓÝPÜÒéÊÜâ (CñÜÃÜÃÜ) ÓÝPÜÒé¨Ü ÊÜááí¨æ £ÃÜÓÜ¢ñÜÊÝ©àñæí¨Üá AígáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ
A˜PÜ˨æ. AÇÝÉÖܯWæ AíiÄ ÖÝWÜã BÈÔÄ. AÇÝÉÖÜ®Üá AË«æà¿áÄWæ
ÓÜĨÝÄ¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
AÇ… ÊÜÞC¨Ü@ 131

109. AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉ ¨ÜãñÜÃÜ®Üá° Jí¨ævæ ÓæàÄÓÜáÊÜ ©®Ü, AÊÜÃæãvÜ®æ,


""¯ÊÜáWæà®Üá EñÜä Ü ÔQRñáÜ ?'' Gí¨Üá PæàÙÜáÊÜ®áÜ . AÊÜÃáÜ ""®ÜÊáÜ Wæ £Ú¿á¨Üá.
¯à®ÜíñÜá GÆÉ WÜá±Ü¤ ËaÝÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° SbñÜÊÝX ŸÆÉ樆 ÝXÃÜáÊæ'' G®ÜáÊ ° ÃÜ áÜ . 110.
AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÖæàڨܮáÜ ; ""K ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ DÓÝ! ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾
ñÝÀá¿á ÊæáàÇæ ®Ý®Üá ñæãàÄ¨Ü A®ÜáWÜÅÖÜÊÜ®Üá° ÓܾÄÔÄ. ®Ý®Üá ±ÜËñÜÅ Bñܾ
(i¹ÅàÇ…)®Ü ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜáWæ ®æÃÊ Ü Ý¨ÝWÜ, ¯àÊÜâ ñæãqrÈí¨ÜÆã, (B ŸÚPÜ)
¸æÙ¨æ Ü ŸÚPÜÊä Ü g®ÜÃã æ vÜ®æ ÊÜÞñÜ®Ýw©Ä. ÖÝWæÁáà, ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ WÜÅí¥Ü
ÖÝWÜã hÝO澿á®Üá° ÊÜáñÜᤠñèÃÝñ… ÖÝWÜã CíiàÇ…WÜÙÜ®Üá° PÜÈÔPæãpær®Üá
ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜ⠮ܮ°Ü B¨æàÍܨíÜ ñæ ÊÜá~¡¯í¨Ü ±ÜQ¿ Ò á ÃÜã±Ü樆 áÜ ° ÃÜbÔ©Ä ÖÝWÜã
¯àÊÜâ A¨ÜÃæãÙÜWæ F©¨ÝWÜ A¨Üá ®Ü®Ü° B¨æàÍܨÜíñæ ÖÝÃÜáÊÜ ±ÜQÒ¿ÞX
¹vÜᣤñáÜ .¤ ÖÝWæÁáà, ÖÜáoár PÜáÃÜávÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠPÜáÐÜÃu ãæ àXWÜÙ®Ü áÜ ° ¯àÊÜ⠮ܮ°Ü
B¨æàÍܨíÜ ñæ WÜá|±ÜwÔ ¹vÜᣤ©Äª . ÊÜáñÜᤠ®Ü®°Ü B¨æàÍܨíÜ ñæ ¯àÊÜâ ÊÜáêñÜÃ®Ü áÜ °
(WæãàÄÀáí¨Ü) iàÊÜíñÜ ÖæãÃÜñæWæ¿áᣤ©ªÄ. ¯àÊÜâ ÓܳÐÜr ±ÜâÃÝÊæWÜÙæãí©Wæ
CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙÜ ŸÚWæ Ÿí©¨ÝªWÜ (¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ Pæç Gñܨ ¤ íÜ ñæ) AÊÜÃ®Ü áÜ °
®Ý®Üá ñÜv橨檮Üá. AÊÜÃÜÈÉ®Ü ˜PÝRÄWÜÙÜá, ""C¨Üá ÓܳÐÜr ÊÜÞoWÝÄPæ¿áÆɨæ
¸æàÃæà®Üã AÆÉ'' Gí¨ÜÃáÜ .
111. ®Ý®Üá ÖÜÊÝÄWÜÚWæ (DÓÝÃÜ ÎÐÜÂÄWæ), ®Ü®Æ °Ü ãÉ ®Ü®°Ü ¨ÜãñÜÃÆ Ü ãÉ ®Üí¹Pæ
CwÄ GíŸ ©ÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ樆 áÜ ° PÜÚÔ¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ ""®ÝÊÜâ ®Üí¹¨æÊâÜ . ¯à®Üá
ÓÝQÒ¿ÞXÃÜá, SíwñÜÊÝX¿áã ®ÝÊÜâ ÊÜááÔÉÊáÜ ÃݨæÊâÜ '' Gí©¨Üê áÜ . 112.
(ÊÜááí¨æ) ÖÜÊÝÄWÜÙáÜ ""K ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ DÓÝ, BPÝÍÜ©í¨Ü ®ÜÊáÜ Wæãí¨Üá
»æãàg®Ü ñÜáí¹¨Ü ñÜp¿ ræ á®Üá° CÚÔPæãvÜÆá ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á¯Wæ ÓÝ«ÜÂÊæ?'' Gí¨Üá
PæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ (DÓÝ) ""¯àÊÜâ ÓÜñÂÜ ¨ÜÈÉ ®Üí¹Pæ EÙÜÊ Û ÃÜ ÝX¨Üê ,æ AÇÝÉÖ¯Ü Wæ
AígáñܤÈÄ'' Gí¨ÜÃÜá. 113. AÊÜÃÜá (ÖÜÊÝÄWÜÙÜá) ÖæàÚ¨ÜÃÜá ; ""®ÝÊÜâ
A¨ÜÄí¨Ü (B ñÜpÀ ræ áí¨Ü) E|á¡ñݤ ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜ겤±wÜ ÓÜᣤø Ü àæ PÜá
132 AÇ… ÊÜÞC¨Ü@
ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí¨æ ÓÜñÜÂÊÜ®æ°à ÖæàÚ©ªÃæíŸá¨Üá ®ÜÊÜáWæ (SbñÜÊÝX)
£Ú¨Üá ®ÝÊÜâ A¨ÜPæR ÓÝQÒWÜÙÝWܸæàPæíŸá¨Üá ®ÜÊÜá¾ A±æàPæÒ¿ÞX¨æ'' 114.
ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ DÓÝ ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ""K AÇÝÉÖ…, ®ÜÊæã¾væ¿Þ, ®ÜÊÜáWæ
BPÝÍÜ©í¨Ü »æãàg®Ü ñÜáí¹¨Ü Jí¨Üá ñÜpær¿á®Üá° CÚÔPæãvÜá. A¨Üá ®ÜÊÜá¾
Êæã¨ÜÈWÜÄWÜã Pæã®æ¿áÊÜÄWÜã ÓÜí»ÜÅÊáÜ ÊÝWÜÈ ÊÜáñÜᤠA¨Üá ¯®Ü° ÊÜ£Àáí¨Ü
Jí¨Üá ±ÜâÃÝÊæ¿ÞWÜÈ. ®ÜÊÜáWæ ¯à®Üá BÖÝÃÜÊÜ®Üá° ¨Ü¿á±ÝÈÓÜá. ¯à®æà
AñÜáÂñÜÊ ¤ áÜ BÖÝÃÜ ¯àvÜáÊÜ樆 áÜ ''. 115. AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÖæàڨܮáÜ ; ""®Ý®Üá SíwñÜ
A¨Ü®Üá° ¯ÊÜáWæ CÚÔPæãvÜáÊæ®Üá. B¨ÜÃæ B ŸÚPÜÊÜä ¯ÊÜá¾ÈÉ ¿ÞÃݨÜÃÜã
˜PÝRÄ¿Þ¨ÜÃ,æ BñܯWæ ®Ý®Üá ÓÜÊìÜ gWÜ£®¤ È Ü É ¿ÞÄWÜã ¯àwÆÉ¨Ü ÎPæ¿ Ò á®Üá°
¯àvÜáÊæ®áÜ ''
116. (±ÜÃÇ Ü ãæ àPܨÈÜ )É AÇÝÉÖ®Ü áÜ ; ""ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ DÓÝ, ¯àÊæà®Üá
g®ÜÃæãvÜ®æ & AÇÝÉÖܮܮÜá° ¹oár ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ñÝÀá¿á®Üá°
¨æàÊÜÃÝXÔPæãÚÛÄ & Gí¨Üá ÖæàÚ©ªÃÝ?'' Gí¨Üá PæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ (DÓÝ)
ÖæàÙÜáÊÜÃÜá; ""¯à®Üá ±ÝÊܮܮÜá. ®Ü®ÜWæ ÖæàÙÜÆá ÖÜPæRà CÆɨÜíñÜÖÜ ÊÜÞñÜ®Üá°
ÖæàÙÜÆá ®Ü¯í° ¨Ü ÓÝ«ÜÂËÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ®Ý®Üá ÖÝWæà®Ý¨ÜÃã Ü ÖæàÚ¨Üê æ ¯®ÜWæ
A¨ÜÃÜ AÄËÃÜᣤñÜá¤. ®Ü®Ü° ÊÜá®Ü¨æãÙÜWæ CÃÜáÊÜâ¨æÆÉÊÜä ¯®ÜWæ £Ú©¨æ. ¯®Ü°
ÊÜá®Ü¨æãÙÜXÃÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨Ü㠮ܮÜWæ £Ú¿á¨Üá. ¯à®ÜíñÜá GÆÉ WÜá±Ü¤
ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üã° SíwñÜ ŸÆÉÊÜ®Üá''. 117. ""¯à®Üá ®Ü®ÜWæ B¨æàÎÔÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ
ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃæà®Ü®ã Ü ° ®Ý®Üá AÊÜÄWæ ÖæàÚÆÉ. & ®Ü®°Ü Jvæ¿á®Üã ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üã
AXÃÜáÊÜ AÇÝÉÖ®Ü ®Ü à°æ BÃݘÔÄ (Gí¨ÜÐàræ ®Ý®Üá ÖæàÚ¨æ)ª . ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ
C¨ÜЪ áÜ r PÝÆ AÊÜÃÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®Ý®æà ÓÝQÒ¿ÞX¨æ.ª ñÜÃáÜ ÊÝ¿á ¯à®Üá ®Ü®®°Ü áÜ °
ÊæáàÇæ£P¤ ã æ ívÜ ŸÚPÜ ¯à®æà AÊÜÃÜ ÊæáàÈÌaÝÃÜP®Ü ÝX¨æ.æª ¯à®ÜíñÜã ±ÜÅ£Áãí¨Üá
ËÐÜ¿áPÜãR ÓÝQÒ¿ÞXÃÜáÊæ'' 118. ""¯à¯àWÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÎQÒÓáÜ ÊÜâ¨Ý¨ÜÃ,æ AÊÜÃáÜ
¯®Ü° ¨ÝÓÜÃÜá. C®Üá° ¯à®Üá AÊÜÃÜ®Üá° PÜÒËáÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ¯à®ÜíñÜá ±ÜÅaÜívÜ®Üã,
AÇ… A®…BÊÜå… 133

¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü BXÃÜáÊæ''


119. AÇÝÉÖÜ®Üá ÖæàÙÜáÊÜ®Üá; Cí©®Ü ©®ÜÊÜâ ÓÜñÜÂÊÜíñÜÄWæ AÊÜÃÜ ÓÜñÜÂÊÜâ
ÇÝ»ÜÊæä¨ÜXÓÜáÊÜ ©®ÜÊÝX¨æ. AÊÜÄWÝX, ñÜÙÜ »ÝWܨÜÈÉ ®Ü©WÜÙÜá
ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜíñÜÖÜ ñæãàoWÜÚÊæ. AÊÜÃÜá ÓܨÝPÝÆ AÊÜâWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜÜÃÜá.
AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÄí¨Ü ÓÜíñÜáÐÜr®Ý¨Ü®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá AÇÝÉÖܯí¨Ü
ÓÜíñÜáÐÜÃr ݨÜÃáÜ . C¨ÜáÊæà ÊÜáÖÝ Ëg¿á. 120. BPÝÍÜWÙÜ Ü ÖÝWÜã »ÜãËá¿á
ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ CÃÜáÊÜ GÆÉÊÜâWÜÙÜ ÊÜÞÆPÜñÜÌÊÜâ AÇÝÉÖܯWæ ÓæàĨæ.
AÊÜ®íÜ ñÜá GÆÉ樆 ã Ü ° ÊÜÞvÜŸÆÉ®áÜ .

6. AÇ… A®…BÊÜå… (hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙáÜ ) ÊÜáPÜ@R


AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖæÓÄÜ í¨Ü & AÊÜ®áÜ A±ÝÃÜ ¨Ü¿ÞÙÜá, PÜÃáÜ OÝÊÜáÀá.
1. GÆÉ ±ÜÅÍÜíÓæ AÇÝÉÖܯWæ. AÊÜ®æà, BPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã »ÜãËá¿á®Üá°
ÓÜêÑrÔ¨Ü樆 áÜ ÊÜáñÜᤠPÜñÆ
¤Ü áWÜÙ®Ü áÜ ° ÖÝWÜã ¸æÙPÜ ®Ü áÜ ° ÃÜã²Ô¨Ü樆 áÜ . CÐÝrX¿áã
˜PÝRÄWÜÙÜá (A®ÜÂÃÜ®Üá°) ñÜÊÜá¾ Jvæ¿á¯Wæ ÓÜÊÜÞ®ÜÃæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜáñݤÃæ. 2.
AÊÜ®æà ¯ÊÜá¾®Üá° ÊÜá~¡¯í¨Ü ÓÜêÑrÔ¨ÜÊÜ®Üá ÖÝWÜã B ŸÚPÜ (¯ÊÜá¾ ÊÜáÃÜ|PæR)
Jí¨Üá ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° ¯WÜ©WæãÚÔ¨ÜÊÜ®Üá. AÊÜ®Ü ŸÚ¿áíñÜá (GÆɨÜPÜãR)
ÓÜÊáÜ ¿áÊÜâ ¯ÎcñÊ Ü ÝX¨æ. B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ ÓÜíÍÜÀáÓÜᣤÃáÜ ËÄ. 3. BPÝÍÜWÙÜ Æ Ü ãÉ
»ÜãËá¿áÆãÉ B AÇÝÉÖÜ®æà CÃÜáÊÜ®Üá. ¯ÊÜá¾ WÜá±Ü¤ ÖÝWÜã Ÿ×ÃÜíWÜÊݨÜ
GÆÉ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üã° AÊÜ®Üá ŸÆÉ®Üá ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ H®Ü®Üá° ÓÜí±Ý©ÓÜᣤÃÜáËÄ
GíŸá¨Üã AÊܯWæ £Ú©¨æ. 4. AÇÝÉÖ®Ü Ü ¨ÜêÐÝríñÜWÙÜ Ü ±æçQ, ñÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ Ÿí¨Ü
±ÜÅ£Áãí¨Üá ¨ÜêÐÝríñÜÊÜ®Üã° AÊÜÃÜá PÜvæWÜ~Ô¨ÜÃÜá. 5. ÓÜñÜÂÊÜâ ñÜÊÜá¾ ŸÚWæ
Ÿí¨ÝWÜÇÇ æ ÝÉ AÊÜÃáÜ A¨Ü®áÜ ° ÓÜáÙæíÛ ¨Üá £ÃÜÓÄRÜ Ô¨ÜÃáÜ . B¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ D ñÜ®PÜ Ü
WæàÈ ÊÜÞvÜᣤ¨ªÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ ÓÜñÝÂíÍÜÊâÜ ÎàZÅÊàæ AÊÜÄWæ £Ú¿áȨæ. 6. ®ÝÊÜâ
AÊÜÄXíñÜ ÊÜáá®Ü° A¨æÐÜár g®ÝíWÜWÜÙÜ®Üá° ®ÝÍÜWæãÚÔÃÜáÊæÊæí¨Üá AÊÜÃÜá
134 AÇ… A®…BÊÜå…
PÜíwÆÉÊæà? »ÜãËá¿áÈÉ ¯ÊÜáWæ ¯àwÆɨÜÐÜár Ô§ÃÜñæ¿á®Üá° ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ
¯àw¨æÊ ª âÜ ÖÝWÜã BPÝÍÜ©í¨ÜÆã AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ «ÝÃÝÙÜ ÊÜáÙæ¿á®Üá° ÓÜáÄÔ¨æÊâÜ
ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ñÜÙ¨ Ü ÈÜ É ®Ü©WÜÙ®Ü áÜ ° ÖÜÄÔ¨æÊâÜ & Pæã®æW,æ AÊÜÃÜ ±Ý±ÜWÙÜ Ü
PÝÃÜ| ®ÝÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®ÝÍÜ ÊÜÞw¨æÊâÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ŸÚPÜ ¸æàÃæ g®ÝíWÜWÙÜ ®Ü áÜ °
ÊÜááí¨æ ñÜí¨æÊâÜ .
7. (¨ÜãñÜÃàæ ,) Jí¨Üá ÊæàÙæ ®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæ PÝWܨ¨ Ü È
Ü É ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ樆 áÜ °
CÚÔPæãqr¨ÃªÜ æ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ (g®ÜÃáÜ ) A¨Ü®áÜ ° ñÜÊáÜ ¾ PæçWÜÚí¨Ü ÊÜááoárÊíÜ £¨Üê ,æ
BWÜÆã ˜PÝRÄWÜÙÜá & C¨æÇÝÉ ÓܳÐÜr ÊÜÞoWÝÄPæ¿áÆÉ¨æ ¸æàÃæà®Üã AÆÉ &
G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. 8. ""AÊÜÃÜ (¨ÜãñÜÃÜ) hæãñæ "ÊÜáÆP…' A®Üá° ¿ÞPæ
CÚÔPæãvÜÇÝXÆÉ?'' Gí¨Üá AÊÜÃÜá PæàÙÜáñݤÃæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ®ÝÊÜâ
ÊÜáÆP…WÜÙÜ®Üá° CÚÔ¹qr¨ÜªÃæ GÆÉÊÜä CñÜÂ¥ÜìÊÝX ¹vÜᣤñÜᤠÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ
PÝÇÝÊÜPÝÍÜÊàæ ÔWÜᣤÃÈ Ü ÆÉ. 9. C®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜáÆP… A®Üá° PÜÚÔ¨Üê ã Ü , BñÜ®®Ü áÜ °
ÊÜÞ®ÜÊÜ ÃÜã±Ü¨Ç Ü àÉæ PÜÙáÜ ×ÓÜᣤ¨Ê ªæ âÜ ÊÜáñÜᤠBWÜÆã, ®ÝÊÜâ AÊÜÃÈ Ü ,É AÊÜÃáÜ
DWÜ ±ÜÅPq Ü ÓÜᣤÃáÜ ÊÜíñÜÖÜ ÓÜí¨æàÖÜ樆 à°æ ¹ñÜᣤ ¨ ¤ ʪæ âÜ . 10. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ¯ÊÜáXíñÜ
×í©®Ü ¨æàÊܨã Ü ñÜÃáÜ WÜÙ®Ü ã Ü ° WæàÈ ÊÜÞvÜÇÝXñÜá.¤ B¨ÜÃæ Pæã®æW,æ AÊÜÃáÜ H®Ü®áÜ °
WæàÈ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃæãà A¨ÜáÊæà AÊÜÃÜÈÉ®Ü WæàÈ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá°
BÊÜÄÔPæãíwñÜá. 11. ÖæàÚÄ; »ÜãËá¿áÈÉ ±ÜÅ¿Þ~ÔÄ ÊÜáñÜᤠ˜PÝRÄWÜÚWæ
GíñÜÖÜ WÜ£ J¨ÜXñæíŸá¨Ü®áÜ ° ®æãàwÄ.
12. BPÝÍÜWÙÜ È Ü É ÖÝWÜã »ÜãËá¿áÈÉ CÃÜáÊÜâ¨æÆÊ É ä
Ü ¿ÞÄWæ ÓæàĨæíª ¨Üá
(g®ÜÃã æ vÜ®)æ PæàÚÄ (ÊÜáñÜá)¤ ÖæàÚÄ; AÇÝÉÖ¯Ü Wæà ÓæàĨæ. AÊÜ®áÜ ñÜ®°Ü ÊæáàÇæ
PÜÃÜáOæ¿á®Üá° PÜvÝx¿áWæãÚÔÃÜáñݤ®æ. AÊÜ®Üá ±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü ©®Ü ¯Êæá¾ÆÉÃÜ®Üã°
ÓæàÄÓÜáÊÜ®æíŸá¨ÜÃÜÈÉ ÓÜí¨æàÖÜËÆÉ. ÓÜÌñÜ@ ñÜÊÜá¾®Üá° ®ÜÐÜrPæãRÙܱÜwÔPæãívÜÊÜÃÜá
(ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ )° ®ÜíŸÇÝÃÜÃáÜ . 13. CÃÜáÙÜÆãÉ ÖÜWÆ Ü ÆãÉ CÃÜáÊÜ GÆÉÊä Ü AÊܯWæà
(AÇÝÉÖܯWæà) ÓæàĨæ. AÊÜ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠGÆÉÊÜ®Üã°
AÇ… A®…BÊÜå… 135

ŸÆÉÊÜ®Üá. 14. ÖæàÚÄ; ®Ý®æà®Üá AÇÝÉÖܮܮÜá° ¹oár A®ÜÂÃÜ®Üá° ®Ü®Ü°


±æäàÐÜPÜ®ÝXÔ PæãÙÜÛ¸æàPæà? AÊÜ®ÜíñÜá BPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿á®Üá°
¯ËáìÔ¨ÜÊÜ®Üá. AÊÜ®Üá (GÆÉÄWæ) E~ÓÜáñݤ®æ B¨ÜÃæ ñÝ®Üá E|á¡ÊÜâ©ÆÉ.
ÖæàÚÄ; ®Ü®WÜ íÜ ñÜá (AÇÝÉÖ¯Ü Wæ) ÍÜÃO Ü Ý¨ÜÊÃÜ È Ü É ±ÜÅ¥Ê
Ü áÜ ®ÝWܸàæ Pæí¨Üá ÖÝWÜã
AÊÜ®Ü hæãñæ (A®ÜÂÃÜ®áÜ )° ±ÝÆáWæãÚÓÜáÊÜ樆 ÝWܸÝÃܨáÜ Gí¨Üá B¨æàÎÓÜÇÝX¨æ.
15. ÖæàÚÄ; Jí¨Üá ÊæàÙæ ®Ý®Üá AË«æà¿á®Ý¨ÜÃ,æ Jí¨Üá ÊÜáÖÝ ©®Ü¨Ü ÎPæ¿ Ò á
»Ü¿á ®Ü®XÜ ¨æ. 16. Aí¨Üá A¨Ü®áÜ ° (ÎPæ¿ Ò á®Üá)° ¿ÞÄí¨Ü ¯ÊÝÄÓÜÇÝÀáñæãà
AÊÜ®Ü ÊæáàÇæ AÊÜ®áÜ (AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) PÜÃáÜ Oæ ñæãàĨܮáÜ & A¨Üá ¯gPÜãR ÓÜÐ ³ rÜ
Ëg¿áÊÝX¨æ.
17. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæà®Ý¨ÜÃÜã Öݯ ÊÜÞw¨ÜÃæ AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ
¿ÞÃÜã A¨Ü®áÜ ° ¯ÊÝÄÓÜÇÝÃÜÃáÜ . ÖÝWæÁáà, AÊÜ®áÜ ¯ÊÜáWæà®Ý¨ÜÃã Ü ×ñÜ樆 áÜ °
ÊÜÞw¨ÜÃæ, AÊÜ®ÜíñÜá GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜÆá ÍÜPܤ®Üá. 18. AÊÜ®Üá ñܮܰ ¨ÝÓÜÃÜ
ÊæáàÇæ ±ÝÅŸÆ EÙÜÛÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã AÄÊÜâ EÙÜÛÊÜ®Üã
BX¨Ýª®.æ 19. (¨ÜãñÜÃàæ ) ""¿ÞÃÜ ÓÝPÜéÒ ÊÜâ ÖæaáÜ c ¨æãvܨ x áÜ ?'' Gí¨Üá PæàÚÄ
(ÊÜáñÜá)¤ ÖæàÚÄ; ""AÇÝÉÖ®Ü ¨ Ü áÜ . ®Ü®°Ü ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ®ÜváÜ Êæ AÊÜ®àæ ÓÝQÒ. D
PÜáÃ…B®…®Ü ÊÜáãÆPÜ ®Ý®Üá ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÖÝWÜã C¨Üá ¿ÞÄWæÇÝÉ ñÜÆá±ÜâÊÜâ¨æãà
AÊÜÃÆ æ ÃÉ ®Ü ã
Ü ° GaÜÄc Óܸàæ Pæí¨Üá C¨Ü®áÜ ° ®Ü®WÜ æ ©ÊÜ ÓÜí¨æàÍÜÊÝX ¯àvÜÇÝX¨æ.
AÇÝÉÖ®Ü Ü hæãñæ ¸æàÃæ ¨æàÊÜĨݪÃíæ ¨Üá ¯àÊæà®Üá ÓÝQÒ ÖæàÙÜŸÈÉÃÝ?'' ÖæàÚÄ;
""®Ý®ÜíñÜá (B Äà£) ÓÝQÒ ÖæàÙÜÇÝÃæ.'' ÖæàÚÄ; ""±ÜähÝÖÜì®Üá AÊÜ®ã æ Ÿº®áÜ
ÊÜÞñÜÅ. ¯àÊÜâ AÊÜ®Ü hæãñæ ±ÝÆáWæãÚÓÜáÊÜ GÆÉÊÜâWÜÚí¨Ü ®Ý®Üá
ÊÜááPÜ®¤ ÝX¨æઠ®æ.''
20. ¿ÞÄWæ ®ÝÊÜâ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ¯àwÃÜáÊæÊæäà AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÜâñÜÅÃÜ®Üá°
WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜíñæ C¨Ü®áÜ ° (PÜáÃ…B®Ü®áÜ )° WÜáÃÜá£ÓÜáñݤÃ.æ B¨ÜÃæ ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ñÝÊæà
®ÜШrÜ È
Ü É ÔÆáQÔPæãívÜÊÃÜ áÜ ®ÜíŸáÊÜÊÃÜ Æ Ü .É 21. AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊæáàÇæ ÓÜáÙÝÛÃã æ à±Ü
136 AÇ… A®…BÊÜå…
ÖæãÄÓÜáÊÝñܯXíñÜ A¥ÜÊÝ AÊÜ®Ü (AÇÝÉÖ®Ü )Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° £ÃÜÓÄRÜ ÓÜáÊÝñܯXíñÜ
¨æãvÜx APÜÅËá ¿ÞĨݪ®? æ APÜÅËáWÜÙáÜ SíwñÜ ËgÀáWÜÙÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. 22.
®ÝÊÜâ AÊÜÃÆ æ ÃÉ ®Ü ã
Ü ° Jí¨ævæ ÓæàÄÓÜáÊÜ ©®Ü, ®ÝÊÜâ ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÃÜ ã æ vÜ®æ
""GÈɨݪÃæ ¯àÊÜâ A¼ÊÜÞ®Ü ±ÜváÜ £¤¨ªÜ B ¯ÊÜá¾ ¨æàÊÜñ¨ ÌÜ Ü ±ÝÆá¨ÝÃÜÃáÜ ?'' Gí¨Üá
±ÜÅΰÓÜáÊæÊÜâ. 23. BWÜ AÊÜÃÜ ŸÚ ""®ÜÊæã¾væ¿á®Ý¨Ü AÇÝÉÖÜ®ÝOæ, ®ÝÊÜâ
ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜ ÃÝXÃÜÈÆÉ'' G®Üá°ÊÜâ¨Üá ¹orÃæ ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ PÜáñÜíñÜÅÊÜä
EÚ©ÃÜÇÝÃܨáÜ . 24. AÊÜÃáÜ ¿ÞÊÜ Ä࣠ÓÜñÌ @Ü ñÜÊáÜ ¾ ËÃÜá¨ÜÊ œ àæ ÓÜáÙÜáWÛ ÙÜ ®Ü áÜ °
ÖæàÙÜᣤ¨ÝªÃæíŸá¨Ü®Üá° ®æãàwÄ. Pæã®æWæ AÊÜÃÜá ÃÜbÔPæãíw¨Üª GÆÉÊÜä
AÊÜÄí¨Ü PÜÙæ¨Üá ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá.
25. (¨ÜãñÜÃæà,) AÊÜÃÜÈÉ PæÆÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ÊÜÞñÜ®Üá° QËWæãoár PæàÙÜáñݤÃæ.
B¨ÜÃæ A¨Üá AÊÜÄWæ A¥ÜìÊÝWܨÜíñæ ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ ÊæáàÇæ ñæÃæ
GÙæ©ÃÜáÊæÊÜâ. AÊÜÃÜ QËWÜÙÜÈÉ ñÜvæ C¨æ. AÊÜÃÜá (ÓÜñÜ嬆 ±ÜÃÜÊÝX) GÆÉ
¨ÜêÐÝríñÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜívÜÃã Ü A¨Ü®áÜ ° ®ÜíŸáÊÜÊÃÜ Æ Ü .É AÊÜÃáÜ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí¨ÝWÜ
¯Êæã¾vÜ®æ gWÜÙÝvÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ˜PÝRÄWÜÙÜá ""CÊæÇÝÉ WÜñÜPÝƨÜÊÜÃÜ PÜñæWÜÙÜá
ÊÜÞñÜÅ'' G®Üáñ° ݤÃ.æ 26. AÊÜÃáÜ A¨ÜÄí¨Ü (ÓÜñÂÜ ©í¨Ü) CñÜÃÃÜ ®Ü áÜ ° ñÜv¿ æ ááñݤÃæ
ÊÜáñÜᤠÓÜñÌ @Ü A¨ÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÜ EÚ¿ááñݤÃ.æ ¯gÊÝX AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ñÝÊæà
®ÝÍÜ ÊÜÞwPæãÙÜá£Û ¨ ¤ ݪÃ.æ B¨ÜÃæ AÊÜÄWæ A¨ÜÃÜ AÄËÆÉ. 27. (B ¨ÜêÍÜÂÊÜ®áÜ )°
¯àÊÜâ PÝ|¸æàQñÜá¤! AÊÜÃÜ®Üá° ®ÜÃÜPÜ¨Ü ¸æíQ¿áÈÉ ¯ÈÉÓÜÇݨÝWÜ AÊÜÃÜá
ÖæàÙÜáÊÜÃáÜ ; ""AÁãÂà, ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÊÜáÃÜÚ (CÖÜÇã æ àPÜP)Ræ PÜÚÔ¨Üê æ GÐÜár aæ®Ý°XñÜá!¤
®ÝÊÜâ ®ÜÊæã¾væ¿á®Ü ¿ÞÊÜ ¨ÜêÐÝríñÜÊÜ®Üã° £ÃÜÓÜRÄÓܨæ, ÓÜñÜÂËÍÝÌÔWÜÜÙÝX
¹vÜᣤ¨Ê ªæ âÜ '' 28. ¯gÊÝX AÊÜÃáÜ D×í¨æ Ÿbcq¨ r ªÜ GÆÉÊä
Ü AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ
±ÜÅPo
Ü ÊÝX¨æ. AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜáñæ¤ (CÖÜÇã æ àPÜP)Ræ ÊÜáÃÜÚÔ¨ÜÃ,æ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¿ÞÊÜâ¨ÜÄí¨Ü
ñÜvæ¿áÇÝX¨æÁãà, A¨Ü®æ°à AÊÜÃÜá ÊÜáñæ¤ ÊÜÞvÜáÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá SíwñÜ
ÓÜáÙÜáÛWÝÃÜÃÜá.
AÇ… A®…BÊÜå… 137

29. ""®ÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáPÜá CÃÜáÊÜâ¨Üá D ÇæãàPܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ. (ÊÜáÃÜOÝ®ÜíñÜÃÜ)


®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÊÜáñæ¤ iàÊÜíñÜWã æ ÚÓÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ'' Gí¨Üá AÊÜÃáÜ ÖæàÙÜáñݤÃ.æ 30.
AÊÜÃÜ®Üá° AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü ÊÜááí¨æ ¯ÈÉÓÜÇÝWÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜ®Üá° ¯àÊÜâ
PÝ|¸æàQñÜᤠ! AÊÜ®áÜ (AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) AÊÜÃã æ vÜ®æ ""C¨æÇÝÉ ÓÜñÂÜ ÊÜÆÊ É ?æ '' Gí¨Üá
PæàÙÜáÊÜ®áÜ . AÊÜÃáÜ ""®ÜÊã æ v¾ ¿
æ á®ÝOæ, C¨æÆÊÉ ä
Ü SíwñÜ ÓÜñÂÜ '' G®ÜáÊ ° ÃÜ áÜ . BWÜ
AÊÜ®Üá ""¯àÊÜâ (C¨Ü®æ°ÇÝÉ) ˜PÜRÄst ¶ÜÈñÝíÍÜÊÝX C©àWÜ ÎPæÒ¿á®Üá°
ÓÜËÀáÄ'' Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ®áÜ .
31. AÇÝÉÖܮܮÜá° »æàq¿ÞWÜÈQR¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜá »ÝÄà
®ÜÐÜr¨ÜÈÉÃÜáÊÜÃÜá. Aí£ÊÜá ZÚWæ¿áá ÖÜsÝñܤ®æ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ Ÿí¨æÃÜX¨ÝWÜ
AÊÜÃáÜ ""AÁãÂà ®ÜÊáÜ ¾ ¨ÜáÔ§£! ®ÝÊÜâ C¨Ü®áÜ ° PÜvWæ ~ Ü Ô¨æÊ ª âÜ '' G®ÜáÊ ° ÃÜ áÜ . Aí¨Üá
AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ¸æ®°Ü ÊæáàÇæ ñÜÊáÜ ¾ (±Ý±ÜWÙÜ )Ü »ÝÃÜ樆 áÜ ° ÖæãñÜáP¤ ã æ íwÃÜáÊÜÃáÜ .
£Ú©ÃÜÈ! £àÃÝ Pæo¨ r áÜ , AÊÜÃÜ B ÖæãÃæ. 32. CÖÜÇã æ àPÜ¨Ü Ÿ¨ÜáPæíŸá¨Üá
PæàÊÜÆ Bo ÖÝWÜã ÊÜá®ÜÃíÜ g®æ¿ÞX¨æ. ÓÜñÂÜ ¯ÐÜÃu Ü ±ÝÈWÜíñÜá ±ÜÃÇ Ü ãæ àPܨÜ
¯ÊÝÓÜÊàæ ÍæÅàÐÜÊ u ÝX¨æ. ¯àÊæà®Üá BÇæãàbÓÜáÊÜâ©ÆÉÊàæ ?
33. (¨ÜãñÜÃàæ ) AÊÜÃáÜ BvÜᣤÃáÜ ÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü ¯ÊÜáWæ ¨Üá@SÊÝWÜᣤ¨æ
GíŸá¨Üá ®ÜÊáÜ Wæ SíwñÜ £Ú©¨æ. ¯gÊÝX AÊÜÃáÜ ˜PÜÄR ÓÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Üá ¯ÊÜᮾ Æ °Ü .É
B APÜÅËáWÜÙáÜ ÓÝPÝÒñ… AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° £ÃÜÓÄRÜ ÓÜᣤ¨ÝªÃ.æ 34. ¯ÊÜáXíñÜ
×í©®Ü ¨ÜãñÜÃáÜ WÜÙ®Ü ã Ü ° ˜PÜÄR ÓÜÇÝXñÜá.¤ B¨ÜÃæ ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ˜PÜÄR ÓÜÇݨÝWÜ ÖÝWÜã
ñÜÊáÜ Wæ QÃÜáPÜáÙÜ ¯àvÜÇݨÝWÜ AÊÜÃáÜ ÓÜÖ®Ü æ ñæãàĨÜÃáÜ Pæã®æWæ AÊÜÃÜ ŸÚWæ
®ÜÊáÜ ¾ ®æÃÊ Ü âÜ Ÿí¨Üá ¹qrñáÜ . AÇÝÉÖ®Ü Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¿ÞÃÜã Ÿ¨ÜÈÓÜáÊÜí£ÆÉ.
¨ÜãñÜÃÜáWÜÙÜ ÊÜêñݤíñÜÊÜâ DWÝWÜÇæà ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí©¨æ. 35. AÊÜÃÜ
AÊÜW| Ü ®æ¿áá ¯ÊÜáWæ AÐæãír ¨Üá AÓÜÖ¯Ü à¿áÊÝX¨Üê æ & ¯ÊÜáWæ ÓÝ«ÜÂ˨Üê æ
& »ÜãËá¿áÇæãíÉ ¨Üá ÓÜáÃÜíWÜ樆 áÜ ° AWæÀáÄ A¥ÜÊÝ BPÝÍÜPã æ íR ¨Üá H~¿á®Üá°
ÖÜávÜáQÄ ÖÝWÜã (AÊÜÄWæ ¸æàPÝXÃÜáÊÜ) ±ÜâÃÝÊæ¿á®Üá° AÊÜÄWæ ñÜí¨Üá PæãwÄ.
138 AÇ… A®…BÊÜå…
AÇÝÉÖÜ®Üá Ÿ¿áԨܪÃæ (AÊÜ®æà) AÊÜÃæÆÉÃÜ®Üã° ®æàÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ Jí¨Üá
WÜãwÓÜᣤ¨Üª®Üá. ¯àÊÜâ AÄËÆɨÜÊÜÃÜ ÓÝÈWæ ÓæàÃܸæàw. 36. ¯gÊÝX,
BÈÓÜáÊÜÊÃÜ áÜ ÊÜÞñÜÅ EñÜĤ ÓÜáñݤÃ.æ ÓÜñÊ ¤Ü ÃÜ ®Ü áÜ ° AÇÝÉÖ®Ü áÜ iàÊÜíñÜ WæãÚÓÜáÊÜ®áÜ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá AÊÜ®ævæWæ ÊÜáÃÜÙÜáÊÜÃÜá.
37. ""AÊܯWæ AÊÜ®Ü Jvæ¿á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜâÃÝÊæ¿á®Üá° ¿ÞPæ
CÚÔPæãvÜÇÝXÆÉ?'' Gí¨Üá AÊÜÃáÜ PæàÙÜáñݤÃ.æ ""AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá ±ÜâÃÝÊæ¿á®Üá°
CÚÔPæãvÜÆá ÓÜ¨Ý ÍÜP®¤Ü ÝX¨Ýª®'æ ' Gí¨Üá ÖæàÚÄ; B¨ÜÃæ AÊÜÃÈ Ü É Öæb®c ÊÜ ÃÜ áÜ
ŸÆÉÊÃÜ Æ Ü .É 38. »ÜãËá¿áÈÉ aÜÈÓÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá iàË ÖÝWÜã ñÜ®°Ü GÃÜváÜ
ÃæPæRWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÖÝÃÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ±ÜQÒ & AÊæÇÝÉ ¯ÊÜá¾íñÜÖܨæà
ÓÜÊáÜ á¨Ý¿áWÜÙáÜ . ®ÝÊÜâ WÜÅí¥Ü¨È Ü É H®Ü®ã Ü ° ¨ÝSÈÓÜ¨æ ¹qrÆ.É Pæã®æWæ GÆÉÃ®Ü ã Ü °
AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü ŸÚ Joár ÓæàÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. 39. ®ÜÊÜá¾ ±ÜâÃÝÊæWÜÙÜ®Üá°
£ÃÜÓÄRÜ Ô¨ÜÊÃÜ áÜ (Aí¨Üá) QÊÜâvÜÃã Ü , ÊÜáãWÜÃã Ü BX PÜñÆ ¤Ü ÈÉÃáÜ ÊÜÃáÜ . AÇÝÉÖ®Ü áÜ
ñݯbfÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ¨ÝÄWæwÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠñݯbfÔ ¨ÜÊܮܮÜá° Ô§ÃÜÊÝ¨Ü ®æàÃÜ
ÊÜÞWÜìPæR J¿ááÂñݤ®.æ
40. ÖæàÚÄ; ¯àÊÜâ ®æãàw©ÃÝ? Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÎPæ¿ Ò áá
Ÿí¨Üá ¹orÃæ A¥ÜÊÝ Aí£ÊÜá ZÚWæ¿áá ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ Ÿí¨æÃXÜ ¨ÜÃ,æ ¯àÊæà®Üá
AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¿ÞÄWݨÜÃÜã ÊæãÃæ CvÜáËÃÝ? ¯àÊÜâ
ÓÜñÂÜ ÊÜíñÜÃÝX¨Üê æ (ÖæàÚÄ). 41. ¯àÊÜâ AÊܯWæ (AÇÝÉÖ¯Ü Wæà) ÊæãÃæ CvÜᣤàÄ
ÊÜáñÜᤠAÊÜ®áÜ CbfÔ¨ÜÃ,æ ¿ÞÊÜ (˱ܣ®¤ )Ü PÝÃÜ| ¯àÊÜâ ÊæãÃæ Cqr©Ãª ã æ à
A¨Ü®Üá° AÊÜ®Üá ¯Ëá¾í¨Ü ¯ÊÝÄÔ ¹vÜáñݤ®æ. BWÜ ¯àÊÜâ, (¨æàÊÜñŲ̈ÜÈÉ)
±ÝÆáWæãÚÔ¨ÜÊ ª ÃÜ ®Ü Ç
°æ ÝÉ ÊÜáÃæñáÜ ¹vÜᣤàÄ.
42. ¯ÊÜáXíñÜ ×í©®Ü ÓÜÊáÜ á¨Ý¿áWÜÙÜ PÜvWæ ã Ü ®ÝÊÜâ ¨ÜãñÜÃ®Ü áÜ ° PÜÙáÜ ×Ô¨æÊ ª âÜ
ÊÜáñÜᤠB g®ÜÃáÜ Ë®Ü¿áÎàÆÃÝWÜÇíæ ¨Üá ®ÝÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÝt|ÂWÜÚWæ ÖÝWÜã
ÓÜíPÜÐWrÜ ÚÜ Wæ ñÜáñݤXÔ¨æÊâÜ . 43. ®ÝÊÜâ PÜÙáÜ ×st ÓÜíPÜÐÊ rÜ âÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ñÜÆᲨÝWÜ
AÇ… A®…BÊÜå… 139

AÊÜÃÜá ˮܿáÎàÆÃÝWܸæàQñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá ÊÜáñܤÐÜár


PÜt|WæãívÜÊÜâ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤ¨Üª GÆÉÊÜ®Üã° ÍæçñݮܮÜá AÊÜÄWæ
aÜí¨ÜWÝ~Ԩܮª áÜ . 44. AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ Wæ ¯àvÜÇÝX¨Üª ¸æãà«Ü®¿ æ á®Üá° ÊÜáÃæñáÜ
¹pÝrWÜ ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ GÆÉ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ Ü ¸ÝXÆáWÜÙ®Ü áÜ ° ñæè æ áÜ ¹pæÊ
r âÜ . Pæã®æWæ
AÊÜÃÜá, ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ ¯àw¨Ü PæãvÜáWæWÜÙÜÈÉ Êæáç ÊÜáÃæñÝWÜ ÖÜsÝñܤ®æ ®ÝÊÜâ
AÊÜÃ®Ü áÜ ° ×w¨ÜáPæãívæÊâÜ & BWÜ AÊÜÃáÜ £àÃÝ ¯ÃÝÍÜÃÝX¹orÃáÜ . 45. Pæã®æWæ
APÜÅËá g®ÝíWÜ¨Ü ŸávÜÊÜ®æ°à PÜw¨Üá ÖÝPÜÇÝÀáñÜá. ±ÜÅÍÜíÓæWÜÙæÇÝÉ
ÓÜÊìÜ ÇæãàPÜWÙÜ Ü Jvæ¿á®Ý¨Ü AÇÝÉÖ¯Ü Wæ.
46. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ÖæàÚÄ; ¯àÊÜâ ®æãàw©ÃÝ? Jí¨Üá ÊæàÙæ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜá¾
ÍÜÅÊ|Ü ÍÜQ¿ ¤ á®Üá° ÖÝWÜã ¨ÜêÑr¿á®Üá° QñÜáP¤ ã æ ívÜÃæ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ Ü
ÊæáàÇæ ÊÜáá¨æÅ J£¤ ¹orÃæ AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ ¨æàÊÜĨݪÃæ,
AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° ¯ÊÜáWæ ñÜí¨Üá PæãvÜŸÆÉÊÃÜ áÜ ? ®ÝÊÜâ ÓÜñÂÜ ¨Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¿ÞÊÜ
Ä࣠˫ÜË«ÜÊÝX ËÊÜÄÓÜáñæठÊæ GíŸá¨Ü®áÜ ° ®æãàwÄ & CÐÝrX¿áã AÊÜÃáÜ
(ÓÜñÂÜ ©í¨Ü) ¨ÜãÃÜ EÚ¿áᣤ¨ÝªÃ.æ 47. ÖæàÚÄ; ¯àÊÜâ £ÚÓÜáËÃÝ? Jí¨Üá
ÊæàÙæ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ AÇÝÉÖÜ®Ü ÎPæÒ¿áá ÖÜsÝñݤX A¥ÜÊÝ ±ÜäÊÜì
ÓÜãaÜ®æÁãí©Wæ Ÿí¨æÃÜX¨ÜÃæ, APÜÅËáWÜÙÜ ÖæãÃÜñÜá C®Ý°ÃݨÜÃÜã
®ÝÍÜÊÝWÜáÊÜÃàæ ? 48. ®ÝÊÜâ GÆÉ ¨ÜãñÜÃ®Ü ã Ü ° ÍÜá»ÜÊÝñæì ¯àvÜáÊÜÊÃÜ áÜ ÖÝWÜã
ÊÜáá®æa ° ÄcÜ Pæ ¯àvÜáÊÜÊÃÜ ÝXÁáà PÜÚÔÃÜáÊæÊâÜ . ÓÜñÂÜ ¨ÜÈÉ ®Üí¹Pæ Coár ñÜÊáÜ ®¾ áÜ °
ÓÜá«ÝÄÔPæãívÜÊÄÜ Wæ ¿ÞÊÜâ¨æà »Ü¿áËÃܨáÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ¨Üá@UÓÜÇÝÃÜÃáÜ .
49. C®Üá,° ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° £ÃÜÓÄRÜ Ô¨ÜÄWæ AÊÜÃÜ AË«æà¿áñæ¿á PÝÃÜ| ÎPæÒ
ÔWÜáÊÜâ¨Üá. 50. (¨ÜãñÜÃæà), ÖæàÚÄ; ®Ü®Ü° ŸÚ AÇÝÉÖÜ®Ü »ÜívÝÃÜWÜÚÊæ
Gí¨ÝWÜÈ, WÜá±Ü¤ ËÐÜ¿áWÜÙÜ hÝn®Ü ®Ü®XÜ ¨æ Gí¨ÝWÜÈ ®Ý®Üá ¯Êæãv ¾ ®Ü æ ÖæàÚÆÉ.
ÖÝWæÁáà ®Ý®Üá "ÊÜáÆP…' Gí¨Üá PÜãvÝ ¯Êæã¾vÜ®æ ®Ý®Üá ÖæàÚPæãíwÆÉ.
®Ý®ÜíñÜá, ®Ü®æ°væWæ PÜÚÓÜÇÝWÜᣤÃÜáÊÜ ©ÊÜ ÓÜí¨æàÍÜÊܮܰÐærà A®ÜáÓÜÄÓÜᣤ¨æªà®æ.
140 AÇ… A®…BÊÜå…
ÖæàÚÄ; PÜáÃÜávÜÃÜá ÊÜáñÜᤠPÝ|ŸÆÉÊÜÃÜá ÓÜÊÜÞ®ÜÃæà? ¯àÊæà®Üá
bí£ÓÜáÊÜâ©ÆÉÊàæ ?
51. ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ñÜÊã æ v¾ ¿ æ á®Ü ÊÜááí¨æ Joár ÓæàÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠAÈÉ AÊÜ®Ü
ÖæãÃÜñáÜ ñÜÊáÜ Wæ ¿ÞÃÜã ÃÜPPÒÜ ÃÜ ÝWÜÈ Î¶ÝÃÜÓáÜ ¨ÝÃÜÃÝWÜÈ CÃÜÇÝÃÜÃáÜ GíŸ
»Ü¿á EÙÜÊ Û ÄÜ Wæ ¯àÊÜâ D ÊÜáãÆPÜ GaÜÄc Pæ ¯àwÄ & AÊÜÃáÜ ÓÜáÃÜQñÒ ÃÜ ÝWÜÆã
ŸÖÜá¨Üá. 52. ÊÜááíhÝ®æ¿áã ÓÜíhæ Öæ㣤®Æ Ü ãÉ ñÜÊãæ v ¾ ¿
æ á®Ü ÊæáaÜáWc ¿
æ á®Üá°
A±æàQÒÓáÜ ñݤ AÊÜ®®Ü áÜ ° ±ÝŦìÓÜᣤÃáÜ ÊÜ g®ÜÃ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ ¨ÜãÃÜWã æ ÚÓܸàæ w. AÊÜÃÜ
ËaÝÃÜO¿ æ á PÜáÄñÝ¨Ü ¿ÞÊÜ ÖæãOæ¿áã ¯ÊÜá¾ ÊæáàÈÆÉ. ÖÝWæÁáà ¯ÊÜá¾
ËaÝÃÜO¿ æ á PÜáÄñÝ¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ÖæãOæ AÊÜÃÜ ÊæáàÈÆÉ. ¯àË®Üá° AÊÜÃ®Ü áÜ °
¨ÜãÃÜ WæãÚÔ¨ÜÃ,æ APÜÅÊáÜ ÊæÓXÜ ¨ÜÊÃÜ Ü ÓÝÈWæ ÓæàÃÜáËÄ. 53. A¨æà Äà£, ®ÝÊÜâ
AÊÜÃÜÈÉ®Ü PæÆÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜÄàQÒÔ¨æÊÜâ & ""®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ
AÇÝÉÖ®Ü áÜ A®ÜáWÜÅ×ÔÃÜáÊÜâ¨Üá CÊÜÃ®Ü à°æ ?'' Gí¨Üá AÊÜÃáÜ PæàÙÜÇíæ ¨Üá. ¯gÊÝX
PÜêñÜgÃn ®Ü áÜ ° ÖæaáÜ c ŸÆÉ樆 áÜ AÇÝÉÖ®Ü àæ AÆÉÊàæ ?
54. ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ È Ü É ®Üí¹Pæ EÙÜÊ Û ÃÜ áÜ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí¨ÝWÜ ÖæàÚÄ; ¯ÊÜá¾
ÊæáàÇæ ÍÝí£ CÃÜÈ. ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá, PÜê±æ¿á®Üá° ñܮܰ ÊæáàÇæ PÜvÝx¿á
WæãÚÔPæãíwÃÜáÊÜ®Üá. GÐærí¨ÜÃæ, ¯ÊÜá¾ ±æçQ AhÝn®Ü©í¨Ü ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã
¨ÜáÐÜÊR áÜ ìÊܮӰæ XÜ ¨Ü樆 áÜ , B ŸÚPÜ ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±Üoár ñÜ®®°Ü áÜ ° ÓÜıÜwÔPæãívÜÃ,æ
AÊÜ®áÜ (AÇÝÉÖ®Ü áÜ ) SíwñÜ PÜÊ Ò Þ
Ü ÎàÆ®Üã PÜÃáÜ OÝÙÜáÊÜä BXÃÜáÊÜ®áÜ . 55.
D Ä࣠®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáñæ¤àÊæ & A±ÜÃݘWÜÙÜ ¨ÝÄ
¿ÞÊÜâ¨æíŸá¨Üá ÓÜÐ ³ Ê rÜ ÝWÜÇíæ ¨Üá.
56. ÖæàÚÄ; ¯àÊÜâ AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ¹oár PÜãX ±ÝŦìÓÜáÊÜÊâÜ WÜÙ®Ü áÜ ° (Ëá¥ÜÂ
¨æàÊÜÃÜáWÜÙÜ®Üá°) BÃݘÓܨÜíñæ ®Ü®Ü°®Üá° ñÜvæ¿áÇÝX¨æ. ÖæàÚÄ; ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾
A±æàPæÒWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜÇÝÃæ. ÖÝWæ ÊÜÞw¨ÜÃæ ®Ý®Üá SíwñÜ ¨ÝÄWæoár
ÖæãàWÜáÊæ®áÜ ÊÜáñÜᤠ®Ý®æí¨Üã ÓܮݾWìÜ ¨ÜÍìÜ ®Ü ±Üv¨ æ Ê
Ü ÃÜ Ü ÓÝÈWæ ÓæàÃÜÇÝÃæ®áÜ .
AÇ… A®…BÊÜå… 141

57. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ÖæàÚÄ; ®Ý®ÜíñÜã SíwñÜÊÝX¿á㠮ܮ°Ü Jvæ¿á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü


ñæãàÃÜÇÝXÃÜáÊÜ ÓܳÐÜr ÓܮݾWÜì¨ÜÈɨæªà®æ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ A¨Ü®Üá° ÓÜáÙæÛí¨Üá
£ÃÜÓÄRÜ ÓÜᣤÃáÜ ËÄ. ¯àÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨ÜPÝRX BñÜáÃÜ ±ÜváÜ £¤ÃáÜ ËÃæãà A¨Üá (B ©ÊÜÂ
ÎPæÒ) ®Ü®Ü° Pæç¿áÈÉÆÉ. A˜PÝÃÜÊÜâ PæàÊÜÆ AÇÝÉÖÜ®æ㟺¯Wæà ÓæàĨæ. AÊÜ®æà
ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° £ÚÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®àæ AñÜáÂñÜÊ ¤ áÜ £à±Üâì ¯àvÜáÊÜ樆 ÝX¨Ýª®.æ 58.
(¨ÜãñÜÃàæ ,) ÖæàÚÄ; Jí¨Üá ÊæàÙæ, ¯àÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨ÜPÝRX BñÜáÃÜ ±ÜváÜ £¤ÃáÜ ËÃæãà
A¨Üá (B ©ÊÜ ÎPæ)Ò ®Ü®°Ü Pæç¿áÈÉ C©ª¨ÃªÜ æ ®Ü®°Ü ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ®ÜváÜ Êæ DWÝWÜÇàæ
£àÊÜÞì®ÜÊâÜ BX ¹vÜᣤñáÜ .¤ AÇÝÉÖ®Ü íÜ ñÜá APÜÅËáWÜÙ®Ü áÜ ° aæ®Ý°X ŸÆÉ®áÜ . 59.
WÜá±Ü¤ ÇæãàPÜWÙÜ Ü QàÈ PæçWÜÙÇ æ ÝÉ AÊÜ®Ü ŸÚ¿áÇæàÉ CÊæ. AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° ŸÆÉÊÃÜ áÜ
AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃÝÃÜã CÆÉ. AÊÜ®íÜ ñÜã ®æÆ»ÝWÜ ÖÝWÜã gÆ»ÝWÜ¨È Ü ÃÉ áÜ ÊÜ
GÆÉÊÜ®Üã° ŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. AÊÜ®Ü AÄËWæ ŸÃܨæ Jí¨Üá GÇæ¿áã E¨ÜáÄ
¹àÙÜáÊÜâ©ÆÉ. »ÜãËá¿á PÜñÆ ¤Ü áWÜÙÈ
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà «Ý®ÜÂÊÝWÜÈ, ¿ÞÊÜâ¨æà
ÖÜÔ ÊÜÓáÜ Ê ¤ ÝWÜÈ, J| ÊÜÓáÜ Ê¤ ÝWÜÈ Jí¨Üá ÓÜÐ ³ rÜ WÜÅí¥Ü¨È
Ü É ¨ÝSÇÝWܨæ EÚ©ÆÉ.
60. AÊÜ®àæ , CÃÜáÙÜÈÉ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ¯iàìÊÜWã æ ÚÓÜáÊÜ樆 áÜ ÖÝWÜã ÖÜWÆÜ ÈÉ ¯àÊÜâ
H®Ü®Üá° ÓÜí±Ý©Ô©Ä GíŸá¨Ü®Üá° AÄ£ÃÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¯WÜ©ñÜ PÝÇÝÊܘ
±Üä£ì¿ÞWÜÇæí¨Üá ¯ÊÜá¾®Üá° A¨ÜÃÜÈÉ (CÃÜáÚ®Ü ŸÚPÜ ÖÜWÜÆÈÉ) ÊÜáñæ¤
iàÊÜíñÜWæãÚÓÜáÊÜÊÜ®Üá. Pæã®æWæ ¯àÊÜâ AÊÜ®ævæWæà ÊÜáÃÜÙÜáËÄ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ
H®æÇÝÉ ÊÜÞvÜᣤ©ªÃæíŸá¨Ü®Üá° AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ £ÚÓÜáÊÜ®Üá. 61. AÊÜ®Üá ñܮܰ
¨ÝÓÜÃÜ ÊæáàÇæ ÓÜí±Üä|ì ¯¿áíñÜÅ| EÙÜÛÊÜ®ÝX¨Ýª®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾
ÊæáàÇæ PÜ~¡vÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° PÜÙÜá×ÓÜáñݤ®æ. Pæã®æWæ ¯ÊÜá¾ ±æçQ ¿ÞÃܨݨÜÃÜã
ÊÜáÃÜ|ÊÜâ Ÿí¨Üá ¹pÝrWÜ ®ÜÊÜá¾ ±ÜÅ£¯˜WÜÙÜá BñÜ®Ü iàÊÜÊÜ®Üá°
ÊÜͱ Ü w
Ü ÔPæãÙÜáñÛ Ý¤Ãæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ñܱâÜ Ê ³ âÜ ©ÆÉ. 62. Pæã®æWæ GÆÉÃã Ü ñÜÊáÜ ¾ ®æçg
Jvæ¿á®Ý¨Ü AÇÝÉÖÜ®ævæWæ ÊÜáÃÜÚÓÜƳvÜáÊÜÃÜá. £Ú©ÃÜÈ! ±ÜÃÜÊÜÞ˜PÝÃÜÊÜâ
AÊܯWæà ÓæàĨæ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®áÜ AñܘPÜ ÊæàWÜ©í¨Ü ËaÝÃÜOæ ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ樆 ÝX¨Ýª®.æ
142 AÇ… A®…BÊÜå…
63. ÖæàÚÄ; ®æÆ¨Ü ÊÜáñÜᤠgÆ¨Ü PÝWÜìñܤÆáWÜÚí¨Ü ¯ÊÜá¾®Üá° ÃÜQÒÓÜáÊÜÊÜ®Üá
¿ÞÃÜá? ¯àÊÜíñÜá (B±Ü£¤®ÜÈɨݪWÜ) & ""C¨ÜÄí¨Ü ®ÜÊÜá¾®Üá° ÃÜQÒÔ¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ
PÜêñÜgÃn Ü ÓÝÈWæ ÓæàÃÜáÊæÊâÜ '' (G®Üáñ° ݤ) ®ÜváÜ WÜáñÜÆ ¤ ã, WÜápÝrX¿áã AÊܯWæ
ÊæãÃæ CvÜᣤàÄ. 64. ÖæàÚÄ; ¯ÊÜá¾®Üá° A¨ÜÄí¨Ü ÃÜQÒÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠGÆÉ
ÓÜíPÜÐÜrWÜÚí¨Ü PݱÝvÜáÊÜÊÜ®Üá AÇÝÉÖÜ®æà. CÐÝrX¿áã ¯àÊÜâ (CñÜÃÜÃÜ®Üá°,
AÊÜ®)Ü ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÝXÓÜᣤàÄ. 65. ÖæàÚÄ; AÊܯbfÔ¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇݽW© Ü í¨Ü
A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá¾ PÝÆwÀáí¨Ü ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ÎPæÒ¿á®Üá° GÃÜXÓÜŸÆÉ®Üá A¥ÜÊÝ
AÊÜ®áÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ËË«Ü ±ÜíWÜvWÜ ÙÜ ÝX ËíWÜwÔ PæÆÊÜÄWæ ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜÃÜ (ÍÜQ¿ ¤ á)
ÃÜáb¿á®Üá° E~ÓÜŸÆÉ®áÜ . AÊÜÃáÜ AÄÊÜâ EÙÜÊ Û ÃÜ ÝWܸàæ Pæí¨Üá ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜ
Ä࣠±ÜâÃÝÊæWÙÜ ®Ü áÜ ° ËÊÜÄÓÜáñæठÊæíŸá¨Ü®áÜ ° ®æãàwÄ. 66. B¨ÜÃæ (¨ÜãñÜÃàæ ,)
¯ÊÜá¾ g®ÝíWÜÊâÜ , C¨Üá ÓÜñÂÜ ÊÝX¨Üê ã Ü C¨Ü®áÜ ° £ÃÜÓÄRÜ ÔñÜá. ÖæàÚÄ; ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾
Êæáà騆 PÝÊÜÆáWÝÃÜ®æà®Üã AÆÉ. 67. ±ÜÅ£Áãí¨Üá Zo®æ¿á ÓÜí»ÜÊÜPÜãR
Jí¨Üá ¯WÜ©ñÜ ÓÜÊáÜ ¿á˨æ. ¸æàWÜ®àæ ¯ÊÜáWæ £Ú¿áȨæ. 68. ¯àÊÜâ ®ÜÊáÜ ¾
ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ Ü PÜáÄñÜá gWÜÙÝvÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° PÜívÝWÜ & AÊÜÃáÜ ¸æàÃæãí¨Üá ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ
ÊÜáWÜ°ÃÝWÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ¯àÊÜâ AÊÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÜ EÚÀáÄ. C®Üá°, Jí¨Üá ÊæàÙæ
ÍæçñݮܮáÜ ¯ÊÜáWæ ÊÜáÃæ樆 áÜ í° oá ÊÜÞw¨ÜÃã Ü , ®æ®±Ü Ý¨Ü ŸÚPÜÊíÜ ñÜã APÜÅËáWÜÙÜ
hæãñæ PÜáÚ£Ãܸàæ w. 69. AÊÜÃÜ (APÜÅËáWÜÙ)Ü ¿ÞÊÜâ¨æà PÜÊáÜ ì¨Ü ÖæãOæWÝÄPæ
ÓÜñÜÂÓÜí«ÜÃÜ ÊæáàÈÆÉ. AÊÜÃÜ ÊæáàÈÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜá ÓÜñÜÂÓÜí«ÜÃÝWÜÇæí¨Üá
¸æãà˜ÓÜáÊÜ ÖæãOæ ÊÜÞñÜÅ. 70. ñÜÊÜá¾ «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° PæàÊÜÆ Bo ÖÝWÜã
ñÜÊÞÜ Ðæ¿ÞX ±ÜÄWÜ~ÔÃÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° (AÊÜÃÜ ±ÝwWæ) ¹oár ¹wÄ. D ÇæãàPܨÜ
iàÊÜ®Ê Ü âÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊæãàÓÜWã
æ ÚÔ¨æ. ¿ÞÊÜ aæàñÜ®Ê Ü ä
Ü ñÜ®°Ü PÜÊáÜ ìWÜÙÜ ¶ÜÆÊÝX
Ë®ÝÍÜPRæ WÜáÄ¿ÞWܸÝÃܨíæ ¨Üá ¯àÊÜâ C¨ÜÃÜ (D PÜáÃ…B®…®Ü) ÊÜáãÆPÜ g®ÜÄWæ
E±Ü¨àæ ÎÔÄ. AíñÜÖÜ aæàñÜ®PÜ Ræ AÇÝÉÖ®Ü Æ Ü ¨É æ ¸æàÃÝÃÜã ÃÜPPÒÜ ÃÜ áÜ CÃÜÇÝÃÜÃáÜ
ÊÜáñÜᤠ¿ÞÊÜ Î¶ÝÃÜÓáÜ ¨ Õ ÝÃÜÃã
Ü ÔWÜÇÝÃÜÃáÜ . A¨Üá (B aæàñÜ®Ê Ü âÜ ) ÓÜÊìÜ ÓÜÊ
Ì ®Ü ã
Ü °
AÇ… A®…BÊÜå… 143

±ÜÄÖÝÃÜÊÝX ¯àvÜ Ÿ¿áÔ¨ÜÃÜã A¨Ü®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜÇÝWܨÜá. AÊÜÃæà, ñÜÊÜá¾


PÜÊÜáìWÜÙÜ PÝÃÜ| Ë®ÝÍÜPæR WÜáÄ¿Þ¨ÜÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá ˜PÝRÄWÜÙÝX¨Ü᪨ÜPÝRX
AÊÜÄWÝX £àÊÜÅ PÜá©¿ááÊÜ ±Ý¯à¿á ÊÜáñÜᤠA±ÝÃÜ ®æãà訆 ÎPæÒ PÝ©¨æ.
71. ÖæàÚÄ ; ®ÝÊæà®Üá, AÇÝÉÖ®Ü ®Ü áÜ ° ¹oár ®ÜÊáÜ Wæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÇÝ»ÜÊ®Ü Ý°WÈ Ü ,
®ÜÐÊ rÜ ®Ü Ý°WÈ Ü ÊÜÞvÜÇÝWÜ¨Ê Ü ÄÜ Wæ ÊæãÃæ Cvܸàæ Pæà? ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ ®ÜÊáÜ Wæ
ÓܮݾWìÜ ÊÜ®áÜ ° ñæãàÄ¨Ü ŸÚPÜ ®ÝÊæà®Üá ÊÜáñæ¤ ¸æ®áÜ ° £ÃÜáXÔ ÊÜáÃÜÙ¸ Ü àæ Pæà? ñÜ®°Ü
ÓÜíWÜwWÜÃÜá "®ÜÊæá¾væWæ ¸Ý' Gí¨Üá ñܮܰ®Üá° ÓÜĨÝÄÁávæWæ PÜÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜã,
ÍæçñÝ®ÜÃáÜ ÊÜáíPÜáWæãÚÔ¨ÜĪ í¨Ü »ÜãËá¿áÈÉ ¨ÝÄ ñܲ³ AÇæ¿áᣤÃáÜ ÊÜ樆 íÜ ñæ
(®ÝÊÝWܸàæ Pæà)? ÖæàÚÄ; AÇÝÉÖ®Ü áÜ ñæãàÄ¨Ü ¨ÝÄÁãí¨æà ÓÜĨÝÄ¿ÞX¨æ.
®ÜÊáÜ WÜíñÜá, ÓÜPÆ Ü ËÍÜWÌ ÙÜ Ü Jvæ¿á¯Wæ ÍÜÃO Ü ÝWܸàæ Pæí¨Üá B¨æàÎÓÜÇÝX¨æ. 72.
ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜÞÃÜkå… A®Üá° ±ÝÈÓܸæàPÜá ÖÝWÜã ÓÜ¨Ý AÊÜ®Ü »Ü¿á»ÜQ¤
EÙÜÊ Û ÃÜ ÝXÃܸàæ PÜá (Gí¨Üá ®ÜÊáÜ Wæ B¨æàÎÓÜÇÝX¨æ) & Pæã®æWæ ¯ÊæáÆ ¾ ÃÉ ®Ü ãÜ °
AÊÜ®Ü ŸÚÁáà ÓæàÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. 73. AÊÜ®æà BPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤
»ÜãËá¿á®Üá° ¯gPÜãR ÓÜêÑrÔ¨ÜÊÜ®Üá. AÊÜ®Üá "BWÜá' Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ ©®ÜÊæà
GÆÉÊä Ü BX ¹vÜáñܨ ¤ .æ AÊÜ®Ü ÊÜÞñæà ÓÜñÂÜ . (Aí£ÊÜá) PÜÖÙÜ æ F¨ÜÇÝWÜáÊÜ
©®Ü A˜PÝÃÜÊâÜ ÓÜí±Üä|ìÊÝX AÊܯWæà ÓæàÄÃÜáÊÜâ¨Üá. AÊÜ®áÜ WÜá±Ü¤ ÖÝWÜã
ÊÜÂPÜÊ ¤ Ý¨Ü GÆÉ樆 ã Ü ° ŸÆÉ樆 áÜ ÊÜáñÜᤠAñÜÂíñÜ ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü AÄÊÜâ EÙÜÊ Û ®Ü ã Ü
BX¨Ýª®æ. 74. C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá ñÜÊÜá¾ ñÜí¨æ BÃÜkáÃ…®æãvÜ®æ ÖæàÚ¨ÜÃÜá ;
""¯àÊæà®Üá, ËWÜÅÖWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¨æàÊÜÃÝXÔPæãíwÃÜáËÃÝ? ®Ý®ÜíñÜá ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÖÝWÜã
¯ÊÜá¾ g®ÝíWÜ樆 áÜ ° ÓÜÐ ³ ÊrÜ ÝX ¨ÝÄWæor Ô§£¿áÈÉ PÝ|ᣤ¨àªæ ®æ''.
75. D Ä࣠®ÝÊÜâ C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá AaÜÆ ®Üí¹Pæ EÙÜÊ Û ÃÜ ÝWÜÇíæ ¨Üá AÊÜÄWæ
BPÝÍÜWÜÙÜ ÖÝWÜã »ÜãËá¿á BÚÌPæ¿á®Üá° ñæãàÄÔPæãpærÊÜâ. 76. (Jí¨Üá
ÖÜíñÜ¨È Ü )É AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ CÃÜáÙÜá PÜ˨ÝWÜ AÊÜÃáÜ ®ÜPñÒÜ ÅÜ Ê®Ü áÜ ° PÜívÜÃáÜ . ""C¨ÜáÊæà
®Ü®°Ü ¨æàÊÜÃáÜ '' Gí¨ÜÃáÜ . A¨Üá ÊÜáÃæ¿Þ¨ÝWÜ ""®Ý®Üá, ÊÜáÃæ¿ÞX ¹vÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ °
144 AÇ… A®…BÊÜå…
ÊæáaÜáÊc âÜ ©ÆÉ'' Gí¨ÜÃáÜ . 77. ñÜÃáÜ ÊÝ¿á AÊÜÃáÜ ¸æÙXÜ ¨Ü aÜí¨ÜÅ®®Ü áÜ ° PÜívÜá,
""C¨ÜáÊæà ®Ü®°Ü ¨æàÊÜÃáÜ '' Gí¨ÜÃáÜ . A¨Üá PÜ|þ ¿ æ Þ¨ÝWÜ ""®Ü®°Ü ¨æàÊÜÃàæ ®Ü®WÜ æ
ÓÜĨÝÄ¿á®Üá° ñæãàÃÜ©¨ÜªÃæ ®Ý®Üá ¨ÝÄWæor ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÜ®Üá° ÓæàÃÜáÊÜâ¨Üá
SbñÜ'' Gí¨ÜÃÜá. 78. ÊÜááí¨æ AÊÜÃÜá EÄ¿ááÊÜ ÓÜã¿áì®Ü®Üá° PÜívÝWÜ
""C¨ÜáÊæà ®Ü®°Ü ¨æàÊÜÃáÜ . C¨Üá CñÜÃÆ æ ÄÉ XíñÜ ¨æãvܨ x ÝX¨æ'' Gí¨ÜÃáÜ . Pæã®æWæ
A¨Üá PÜ|þ ¿ æ Þ¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ; ""K ®Ü®°Ü g®ÝíWÜ¨Ê Ü ÃÜ àæ , ¯àÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ
hæãñæWæ ±ÝÆáWæãÚÓÜᣤÃáÜ ÊÜ GÆÉÊâÜ WÜÚí¨ÜÆ㠮ݮÜá ÊÜááPÜ®¤ áÜ ''. 79. ""®Ý®Üá
HPÝWÜÅ bñÜ®¤ ÝX ®Ü®°Ü ÊÜááSÊÜ®áÜ ,° BPÝÍÜWÙÜ Ü ÖÝWÜã »ÜãËá¿á ÓÜêÑrPñÜ ìÜ ®ævWæ æ
£ÃÜáXÔPæãívæ®Üá. SíwñÜÊÝX¿á㠮ݮÜá (¨æàÊÜÄWæ) ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÜ®Üá°
®æàËáÓÜáÊÜÊÜ®ÜÆÉ''. 80. AÊÜÃÜ g®ÝíWÜÊÜâ AÊÜÃÜ hæãñæ gWÜÙÝwñÜá. AÊÜÃÜá
(C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá) ÖæàÚ¨ÜÃÜá ; ""¯àÊæà®Üá, AÇÝÉÖÜ®Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®Ü®æã°vÜ®æ
gWÜÙÝvÜᣤÃáÜ ËÃÝ? AÊÜ®àæ ®Ü®WÜ æ ÓܮݾWìÜ ÊÜ®áÜ ° ñæãàÄÃÜáÊÜ®áÜ . ¯àÊÜâ AÊÜ®Ü
hæãñæ ±ÝÆáWæãÚÓÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨ÜPã Ü R ®Ý®Üá AígáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜñÌ @Ü ®Ü®°Ü Jvæ¿á®æà
H®Ü®Ý°¨ÃÜ ã Ü ÊÜÞvÜÆá CbfÓ¨ Ü æ (H®Üã BWÜáÊÜâ©ÆÉ). ®Ü®ã æ v° ¿æ á®Ü hÝn®Ê Ü âÜ
GÆÉÊÜ®Üã° BÊÜÄÔPæãíw¨æ. ¯àÊæà®Üá bí£ÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæ?'' 81. ""AÇÝÉÖÜ®Üá
¿ÞÃÜ ±ÜÃÜÊÝX ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜâÃÝÊæ¿á®Üá° CÚÔÆÉÊæäà Aí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° AÊÜ®Ü
±ÝÆá¨ÝÃÜÃæ®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR ¯àÊÜâ Aíg©ÃÜáÊÝWÜ, ¯àÊÜâ ®æàËáÔPæãívÜ
±ÝÆá¨ÝÃÜÄWæ ®Ý®æàPæ Aíg¸æàPÜá?'' ¯àÊÜâ £Ú¨ÜÊÜÃÝX¨ÜªÃæ, D GÃÜvÜá
WÜáí±ÜâWÜÙÜ ±æçQ ÍÝí£Wæ ÖæaÜác AÖÜìÃÜá ¿ÞÃÜá (GíŸá¨Ü®Üá° ¯àÊæà
£àÊÜÞì¯ÔÄ). 82.¯gÊÝX, ÓÜñÂÜ ¨ÜÈÉ ®Üí¹Pæ Coár, ñÜÊáÜ ¾ ®Üí¹Pæ¿á®Üá° APÜÅÊáÜ ¨Ü
hæãñæ ¸æÃÔæ ÆÉ¨Ê Ü ÃÜ áÜ & ÍÝí£¿áá AÊÜÄWæà ÓæàĨæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃàæ ÓܮݾXìWÜÙáÜ .
83. ®ÝÊÜâ C¸ÝÅ×àÊÜáÄWæ AÊÜÃÜ g®ÝíWܨ¨ æ áÜ ÃÜá ¯àw¨Ü ±ÜâÃÝÊæ C¨æà BXñÜá.¤
®ÝÊÜâ, ®ÝËbfÔ¨ÜÊÜÃÜ Óݧ®ÜÊÜ®Üá° E®Ü°ñÜWæãÚÓÜáñæ¤àÊæ. SíwñÜÊÝX¿áã
¯Êæãv ¾ ¿æ á®Üá ¿ááQ¤ÊíÜ ñÜ®ã Ü hÝn¯¿áã BX¨Ýª®.æ 84. ÊÜááí¨æ ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ
AÇ… A®…BÊÜå… 145

(C¸ÝÅ×àÊÜáÄWæ) CÓ…ÖÝP… ÊÜáñÜᤠ¿áA…PÜ㸅ÃÜ®Üá° ¨Ü¿á±ÝÈÔ¨æÊÜâ.


AÊÜÄWæÇÝÉ ®ÝÊÜâ ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü ¯àw¨æÊ æª âÜ . D ×í¨æ ®ÝÊÜâ ®ÜãÖ…ÄWæ, AÊÜÃÜ
ÓÜíñÜ£WÜÚWæ, ¨ÝÊÜä¨ÜÄWæ, ÓÜáÇæçÊÜÞ®…, A¿á㸅, ¿áãÓÜᶅ, ÊÜáãÓÝ
ÊÜáñÜᤠÖÝÃÜã®…ÄWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü ¯àw¨æÊ ª âÜ . ÓÜñË
RÜ áìWÜÚWæ ®ÝÊÜâ C¨æà Äà£
ÓÜñÆ#Ü ¯àvÜáñæठÊæ.
85. ÖÝWæÁáà, ÃÜkáPÜÄ¿ÞÂ, ¿áÖÝÂ, DÓÝ ÊÜáñÜᤠCÇÝÂÓ…(ÄWÜã
ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü ¯àvÜÇÝXñÜá)¤ . AÊÜÃÆ æ ÃÉ ã
Ü ÓÜg®j ÃÜ Ü ÓÝÈWæ ÓæàĨÜê áÜ . 86. A¨æà
Äà£, CÓݾDÇ…, AÇ… ¿áÓÜA…, ¿áã®ÜáÓ… ÊÜáñÜᤠÆãñ… & AÊÜÄWæÇÝÉ
®ÝÊÜâ GÆÉ ÇæãàPÜWÜÙÜÊÜÄXíñÜ Öæbc®Ü ÍæÅàÐÜuñæ¿á®Üá° ¯àw¨æªÊÜâ. 87.AÊÜÃÜ
ñÜí¨æ&ñÝñÜí©ÃÜá, AÊÜÃÜ ÊÜáPÜÙR áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ A®æàPÜ Óæãà¨ÜÃÃÜ Æ Ü ãÉ PæÆÊÜÄWæ
(®ÝÊÜâ ÍæÅàÐÜñu ¿
æ á®Üá° ¯àw¨æÊ ª âÜ ) ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° BÄÔPæãíw¨æÊ ª âÜ ÖÝWÜã
®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ Ô§ÃÊ Ü Ý¨Ü ÓܮݾWìÜ ÊÜ®áÜ ° ¨Ü¿á±ÝÈÔ¨æÊ ª âÜ . 88. C¨Üá AÇÝÉÖ®Ü Ü
ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü & AÊÜ®Üá D ÊÜáãÆPÜ ñܮܰ ¨ÝÓÜÃÜ ±æçQ ñݯbfÔ¨ÜÊÜÄWæ
ÓÜĨÝÄ¿á®Üá° ñæãàÃÜáñݤ®æ. Jí¨Üá ÊæàÙæ AÊÜÃÜá, (AÇÝÉÖÜ®Ü hæãñæ)
±ÝÆá¨ÝÄPæ ÊÜÞw¨Üê ,æ AÊÜÃáÜ WÜÚÔ¨æÆ ª Ê É äÜ AÊÜÄí¨Ü PÜÙ¨ æ áÜ ÖæãàWÜᣤñáÜ .¤
89. AÊÜÄWæ ®ÝÊÜâ & WÜÅí¥Ü樆 áÜ ,° A˜PÝÃÜ樆 áÜ ° ÊÜáñÜᤠ¨ÜãñÜ ±Ü¨Ë Ü ¿áÊÜ®áÜ °
¯àw¨æÊ ª âÜ . C©àWÜ B g®ÜÃáÜ C¨Ü®áÜ ° (ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ )° ˜PÜÄR Ô¨ÜÃ,æ C¨Ü®áÜ ° ˜PÜÄR ÓܨÜ
C®æãí° ¨Üá g®ÝíWÜPRæ ®Ý˨ܮáÜ ° J²³ÓáÜ ÊæÊâÜ . 90. AÊÜÃàæ , AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÓܮݾWìÜ ¨ÜÈÉ
®ÜvæÔ¨ÜÊÜÃÜá & ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ¨ÝÄ¿á®æ°à A®ÜáÓÜÄÔÄ. ÖæàÚÄ ; D PÜáÄñÜá
®Ý®Üá ¯Ëá¾í¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®áÜ ° ¸æàvÜáÊÜâ©ÆÉ. C¨Üá ÓÜÊìÜ ÇæãàPÜWÚ Ü WÝX
CÃÜáÊÜ ¸æãà«Ü®æ. 91. AÊÜÃÜá AÇÝÉÖܮܮÜá° AÄ¿á¸æàPÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ
AÄ¿áÈÆÉ. ""AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¿ÞÊÜ ÊÜÞ®ÜÊ¯Ü WÜã H®Ü®ã Ü ° CÚÔ PæãqrÆ'É ' & Gí¨Üá
AÊÜÃáÜ ÖæàÚ¨ÝWÜ, ¯àÊÜâ ÖæàÚÄ; ""ÊÜáãÓÝ AÊÜÃáÜ ñÜí©¨Üª , GÆÉ g®ÜÄWÝX
±ÜÅPÝÍÜ ÊÜáñÜᤠÓܮݾWìÜ Ë¨Üª WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° CÚÔ¨ÜÊÃÜ áÜ ¿ÞÃÜá? ¯àÊÜâ (CÓÝÅDÆÃÜ
146 AÇ… A®…BÊÜå…
ÓÜíñÜ£WÜÙáÜ ) A¨Ü®áÜ ° (B WÜÅí¥Ü樆 áÜ )° PæàÊÜÆ e¨ÜÅ ÖÝÙæWÙÜ ÝX ±ÜÄÊÜ£ìÔ©Ä &
A¨ÜÃÜ ñÜáÓÜá »ÝWÜÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ Ÿ×ÃÜíWÜ ±ÜwÔ Öæbc®Ü »ÝWÜÊÜ®Üá° ŸbcqrÄ.
¯ÊÜáWÝWÜÈ, ¯ÊÜá¾ ±ÜäÊÜìgÄWÝWÜÈ £Ú©ÃÜ¨Ü A®æàPÜ ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° (B WÜÅí¥Ü¨Ü
ÊÜáãÆPÜ) ¯ÊÜáWæ PÜÈÔPæãorÊÜ®Üá ¿ÞÃÜá?'' ÖæàÚÄ ; ""AÇÝÉÖÜ®Üá.''
ñÜÃÜáÊÝ¿á ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° ¹oár ¹wÄ & AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ PÜáaæàÐærWÜÙÜÇæÉà
ÊÜáWÜ°ÃÝXÃÜÈ.
92. C¨Üá, ®ÝÊÜâ CÚÔPæãqrÃáÜ ÊÜ ÓÜÊáÜ ê©œ ñÜáí¹¨Ü WÜÅí¥Ü & ñÜ®XÜ íñÜ Êæã¨ÜÆá
Ÿí©¨Üª WÜÅí¥ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° C¨Üá ÓÜÊáÜ ¦ìÓÜáñܨ ¤ .æ C¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ¯àÊÜâ ÊÜáPÝR¨Ê Ü ÃÜ ®Ü áÜ °
ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ÓÜáñܤ ÊÜááñÜÈ ¤ ®ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° GaÜÄc Óܸàæ Pæí¨Üá (C¨Ü®áÜ ° PÜÚÓÜÇÝX¨æ).
±ÜÃÇÜ ãæ àPÜ¨È Ü É ®Üí¹Pæ EÙÜÊ Û ÃÜ áÜ , C¨ÜÃÈ Ü É ®Üí¹Pæ CÄÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ
ñÜÊÜá¾ ®ÜÊÜÞÃÜkå…WÜÙÜ®Üá° PݱÝvÜáñݤÃæ. 93. AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáàÇæ ÓÜáÙÝÛÃæãà±Ü
ÖæãÄÔ¨ÜÊܯXíñÜ A¥ÜÊÝ ñÜ®ÜWæ ¿ÞÊÜ ÓÜí¨æàÍÜÊÜä ÔWܨæÁáà, ñÜ®ÜWæ ©ÊÜÂ
ÓÜí¨æàÍÜ ÔQR¨æ G®Üá°ÊÜÊܯXíñÜ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Üá CÚÔ¨ÜíñÜÖܨܮæ°à ñÝ®Üã
CÚÓÜáñæठ®æ G®ÜáÊ ° Ê Ü ¯Ü XíñÜ ¨æãvÜx APÜÅËá ¿ÞĨݪ®? æ ¯àÊÜâ B ¨ÜêÍÜÂÊÜ®áÜ °
®æãàvܸàæ QñÜá;¤ APÜÅËáWÜÙáÜ ÊÜáÃÜ|¨Ü ÓÜíPÜo¨ÜÈÉ ÔÆáQÃÜáÊÝWÜ, ÊÜáÆP…WÜÙáÜ
ñÜÊÜá¾ PæçWÜÙÜ®Üá° aÝb ""ÖæãÃÜ ñæWæÀáÄ ¯ÊÜá¾ ±ÝÅ|WÜÙÜ®Üá°, ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü
PÜáÄñÜá ÓÜñÂÜ ÊÜƨ É ®ªÜ áÜ ° ÖæàÙÜᣤ¨áÜ ¨ ª PÜ ÝRX ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ AÊÜ®Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ
AÖÜíPÝÃÜ ñæãàÃÜᣤ¨Ü᪨ÜPÝRX Cí¨Üá ¯ÊÜáWæ »ÝÄà A±ÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÎPæÒ¿áá
¨æãÃæ¿áȨæ'' G®ÜáÊ ° ÃÜ áÜ .
94. ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ ÓÜêÑrÔ¨ÝWÜ C¨Üªíñæ, (Cí¨Üá) ¯àÊÜâ
Jíq¿ÞX ®ÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ Ÿí©ÃÜáËÄ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæ ¯àw¨æÆ ª Ê É ®Ü ã
Ü ° ¯àÊÜâ
¯ÊÜá¾ ×í¨æ ¹oár Ÿí©ÃÜáËÄ. ÖÝWæÁáà ¯àÊÜâ AÐæãrí¨Üá ®Üí¹Pæãíw¨Üª
ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ (¨æàÊÜÃÜ) ÓÜÖÜ»ÝX¿ÞX¨Üª ¯ÊÜᾠζÝÃÜÓÜá¨ÝÃÜÃÜ®Üá°
Cí¨Üá ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾ hæãñæ PÝ|ᣤÆÉÊÜÇÝÉ! ¯gÊÝX ¯ÊÜá¾ ®ÜvÜáÊÜ| ®Üíoá
AÇ… A®…BÊÜå… 147

ÊÜááĨÜá ÖæãàX¨æ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ H®Ü®áÜ ° AÊÜÆí¹Ô©ªÃã æ à A¨Üá ¯Ëá¾í¨Ü PÜÙ¨ æ áÜ


ÖæãàX¨æ. 95. SíwñÜÊÝX¿áã, PÝÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠWæãÃÜo®Üá° ÔàÙÜáÊÜÊÜ®Üá
AÇÝÉÖ®Ü àæ . AÊÜ®àæ , ¯iàìËÀáí¨Ü iàË¿á®Üá° ÖæãÃÜñWæ ¿ æ ááÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜá¤
iàËÀáí¨Ü ¯iàìË¿á®Üá° ÖæãÃÜ ñæW¿ æ ááÊÜ樆 áÜ . AÊÜ®àæ ¯ÊÜá¾ AÇÝÉÖ… &
×àXÃÜáñݤ, ¯àÊÜâ A¨æÈÉ AÇæ¿áᣤÃáÜ ËÄ?
96. (CÃÜáÚ®Ü PÜñÆ ¤Ü ®Üá° ÔàÚ) ¸æÙWÜ ®Ü áÜ ° ÖæãÃÜ ñÜÃáÜ ÊÜ樆 áÜ ÊÜáñÜᤠCÃÜáÙÜ®áÜ °
ËÍÝÅí£¿á PÝÆÊÝX ÊÜÞwÃÜáÊÜ樆 áÜ AÊÜ®àæ , AÊÜ®áÜ ÓÜã¿áì®Ü®áÜ ° ÖÝWÜã
aÜí¨ÜÅ®®Ü áÜ ° (PÝÆ) WÜ|®æ¿á E±Ý˜WÜÙÝXÔÃÜáÊÜ®áÜ . C¨Üá B ±ÜÅaíÜ vÜÊݨÜ
hÝn¯¿áá ˘ÔÃÜáÊÜ ¯¿áÊÜá. 97. ®æÆ ÊÜáñÜᤠgÆ¨Ü PÜñܤÆáWÜÙÜÈÉ ¯àÊÜâ
ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü ±Üv¿ æ ááÊÜíñÝWÜÆá ¯ÊÜáWÝX ®ÜPñÒÜ ÅÜ WÙÜ ®Ü áÜ ° CqrÃáÜ ÊÜ樆 áÜ AÊÜ®àæ .
AÄÊÜâ EÙÜÛÊÜÄWÝX ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÝPÜÐÜár ËÊÜÄÔÃÜáÊæÊÜâ. 98.
AÊÜ®àæ , ¯ÊÜᮾ áÜ ° PæàÊÜÆ Jí¨Üá iàÊÜ©í¨Ü ÓÜêÑrÔ¨Ü樆 áÜ . C®Üá° ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã
Jí¨Üá ÍÝÍÜñÌ Ü ®æÇæ CÃÜáñܨ ¤ .æ ÖÝWæÁáà Jí¨Üá ñÝñÝRÈPÜ ®æÇ¿ æ áã CÃÜáñܨ ¤ .æ
bíñÜ®æ ®ÜvÓæ áÜ ÊÜÊÄÜ WÝX ®ÝÊÜâ ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ËÊÜÄÔÃÜáÊæÊâÜ .
99. AÊÜ®æà BPÝÍÜ©í¨Ü ¯àÃÜ®Üá° ÓÜáÄÔ¨ÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠB ÊÜáãÆPÜ ®ÝÊÜâ
GÆÉ ¸æÙWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÖæãÃÜ ñæW¨ æ Êæ âÜ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÄí¨ÜÇàæ ®ÝÊÜâ ÖÜÔÃÜ®áÜ ° ÖæãÃÜñWæ ¨ æ Ê æ âÜ
ÊÜáñÜᤠA¨ÜÄí¨ÜÇàæ , ÃÝÎÃÝÎ «Ý®ÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° ÖæãÃÜñWæ ¨ æ Ê
æ âÜ ÊÜáñÜᤠSgãìÃܨÜ
Wæã®æWÙÜ ÈÜ É »ÝÃÜ©í¨Ü ¸ÝXÃÜáÊÜ WæãíaÜÆáWÜÙ®Ü áÜ ° ÖæãÃÜñWÜæ ¨ æ Ê
æ âÜ & ÖÝWæÁáà
¨ÝÅQÒ, ÃækáçñÜã®… ÊÜáñÜᤠ¨ÝÚí¸æWÜÙÜ ñæãàoWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÔ¨æÊÜâ & AÊÜâWÜÙÜÈÉ
PæÆÊÜâ Jí¨æà ñæÃÜ®ÝX WæãàaÜÄÔ¨ÜÃæ ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜâ £àÃÝ Ë¼®Ü°ÊÝX
WæãàaÜÄÓÜáñÜÊ ¤ .æ AÊÜâ bWÜáÃÜáÊÝWÜ ÊÜáñÜᤠ¸æÙ¨ æ áÜ ÖÜOÝ¡WáÜ ÊÝWÜ ¯àÊÜâ AÊÜâWÜÙÜ
¶ÜÆWÜÙÜ®Üá° ®æãàwÄ & ®Üí¹Pæ EÙÜÛÊÜÄWæ C¨ÜÃÜÈÉ SíwñÜÊÝX¿áã ¨æãvÜx
±ÝsÜWÜÚÊæ. 100. AÊÜÃÜá i®…°WÜÙÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Ü ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÝXԨݪÃæ.
¯gÊÝX AÊÜ®àæ AÊÜâWÜÙÜ ÓÜêÑrPñÜ ìÜ ®ÝX¨Ýª®.æ AÊÜÃáÜ AÄËÆɨ,æ BñܯWæ ±ÜâñÜÅÃáÜ
148 AÇ… A®…BÊÜå…
ÖÝWÜã ±Üâ£Å¿áĨݪÃíæ ¨Üá PÜ¥æ PÜoárñݤÃ.æ ¯gÊÝX AÊÜ®áÜ ±ÝÊÜ®®Ü ÝX¨Ýª®æ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá BÃæãà²ÓÜáÊÜ WÜá|WÜÚXíñÜ ñÜáí¸Ý E®Ü°ñÜ®ÝX¨Ýª®æ. 101.
AÊÜ®àæ , BPÝÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿á®Üá° ÖæãÓܨÝX BÃÜí¼Ô¨Ü樆 áÜ . AÊܯWæ
±Ü£°Ááà CÆÉÊæí¨Ü ÊæáàÇæ AÊܯWæ ±ÜâñÜůÃÜÆá ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂ? AÊÜ®ÜíñÜá
±ÜÅ£Áãí¨Üá ÊÜÓÜá¤Ë®Ü ÓÜêÑrPÜñÜì®ÝX¨Ýª®æ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ£Áãí¨Üá ËÐÜ¿áÊÜ®Üá°
ŸÆÉ樆 ÝX¨Ýª®.æ 102. B AÇÝÉÖ®Ü àæ ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá. AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃæ
¨æàÊÜÄÆÉ. AÊÜ®àæ GÆÉ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ Ü ÓÜêÑrPñÜ ìÜ ®Üá. AÊÜ®®Ü à°æ ±ÜäiÔÄ. AÊÜ®áÜ GÆÉ
ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ Ü ÊæáàÈÌaÝÃÜP®Ü áÜ . 103. PÜ|á¡WÙÜ áÜ AÊÜ®®Ü áÜ ° WÜÅ×ÓÜÇÝÃÜÊâÜ . B¨ÜÃæ AÊÜ®áÜ
PÜ|á¡WÙÜ ®Ü áÜ ° WÜÅ×ÓÜŸÆÉ®áÜ . AÊÜ®áÜ £àÃÝ ÓÜãPÜ$Ò ¾ ÓÜíWÜ£WÜÙ®Ü ã Ü ° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜ樆 áÜ
ÊÜáñÜᤠAÄÊÜâ EÙÜÊ Û ®Ü ÝX¨Ýª®.æ 104. (¨ÜãñÜÃàæ , ÖæàÚÄ) ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ ¯ÊÜá¾
Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü ±ÜâÃÝÊæWÜÙÜá Ÿí¨Üá ¹qrÊæ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ (ÓÜñÜÂÊÜ®Üá°)
PÝ|áÊÜÊܯWæ A¨ÜÃÜ ÇÝ»ÜÊÜâ ÔWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ¿ÞÃÜá (AÊÜâWÜÙævæWæ)
PÜáÃÜávÜ®ÝWÜáÊÜÊÜ®Üá A¨ÜÃÜ ®ÜÐÜrÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ®Üá. ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ ÊæáàÈ®Ü
PÝÊÜÆáWÝÃÜ®àæ ®ÜÆ.É 105. ""¯àÊÜâ (GÈÉí¨ÜÇã æ à) PÜÈñÜá Ÿí©©ªàÄ'' Gí¨Üá
AÊÜÃáÜ (˜PÝRÄWÜÙáÜ ) ÖæàÙÜÇíæ ¨Üá ÖÝWÜã AÄÊÜâ EÙÜÊ Û ÄÜ Wæ ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° ÓÜÐ ³ rÜ
±ÜwÓÜÇíæ ¨Üá D Ä࣠®ÝÊÜâ ©ÊÜ ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° Ë«ÜË«ÜÊÝX ËÊÜÄÓÜáñæठÊæ.
106. (¨ÜãñÜÃæà,) ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü ¯ÊÜáWæ ¯àvÜÇÝXÃÜáÊÜ
ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÔÄ. AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¨æàÊÜÄÆÉ. ÖÜÆÊÜÃÜ®Üá°
BÃݘÓÜáÊÜÊÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÜ EÚÀáÄ. 107. AÇÝÉÖÜ®Üá Ÿ¿áԨܪÃæ, AÊÜÃÜá
ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«Ü®æ ÊÜÞvÜᣤÃÜÈÆÉ. ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° AÊÜÃÜ PÝÊÜÆáWÝÃÜ®ÝX
®æàËáÔÆÉ. ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ±æäàÐÜPÜÃÜã AÆÉ. 108. (ËÍÝÌÔWÜÙæà,) g®ÜÃÜá
AÇÝÉÖ®Ü Ü ÖæãÃÜñáÜ ¿ÞÃÜ®Ç °æ ÝÉ ±ÝŦìÓÜáñݤÃãæ à AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜáã¨ÜÈÓܸàæ w &
(¯àÊÜâ ÊÜáã¨ÜÈÔ¨ÜÃæ) AÊÜÃÜá ÖÜWæñܮܩí¨Ü, AÄËÆɨæ AÇÝÉÖܮܮÜá°
ÊÜáã¨ÜÈÓÜáÊÜÃáÜ . D Ä࣠®ÝÊÜâ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÓÜÊáÜ á¨Ý¿á¨Ü ±ÝÈWæ A¨ÜÃÜ
AÇ… A®…BÊÜå… 149

PÜêñÜÂÊÜ®áÜ ° aÜí¨ÜWÝ~ÔÃÜáÊæÊâÜ . Pæã®æWæ AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ Jvæ¿á®Ü ŸÚWæ ÊÜáÃÜÙÈ Ü QR¨.æ


BWÜ AÊÜÃáÜ ÊÜÞvÜᣤ¨áÜ ¨ ª áÜ H®æíŸá¨Ü®áÜ ° AÊÜ®áÜ AÊÜÄWæ £ÚÓÜáÊÜ®áÜ . 109.
ñÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ ±ÜâÃÝÊæÁáà®Ý¨ÜÃã Ü Ÿí©¨Üê æ ñÝÊÜâ SíwñÜ ®ÜíŸá£¤¨Ê ªæ âÜ Gí¨Üá
AÊÜÃáÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü BOæ ÖÝQ ÖæàÙÜáñݤÃ.æ ""±ÜâÃÝÊæWÙÜ Ç æ ÝÉ AÇÝÉÖ®Ü Ü ŸÚ CÊæ''
Gí¨Üá ÖæàÚÄ. ¯ÊÜáWæà®Üá WæãñÜá? ¤ AÊÜâWÜÙáÜ (±ÜâÃÝÊæWÙÜ áÜ ) Ÿí¨Ü ŸÚPÜÊä Ü
AÊÜÃáÜ ®ÜíŸÇÝÃÜÃáÜ . 110. AÊÜÃáÜ Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ D ±ÜâÃÝÊæWÙÜ ®Ü áÜ ° ®ÜíŸÆá
¯ÃÝPÜÄÔ¨Üíñæ, ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã ¨ÜêÑrWÜÙÜ®Üá° £ÃÜáb
¹vÜáÊæÊÜâ. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá°, ñÜÊÜᾠ˨æãÅàÖÜ ¯à£¿áÇæÉà ¨ÝÄWæoár
AÇæ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ¹oár ¹vÜáÊæÊÜâ. 111. Jí¨Üá ÊæàÙæ ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜÈÉWæ
"ÊÜáÆP…'WÜÙ®Ü áÜ ° CÚÔ¨Üê æ ÖÝWÜã ÍÜÊWÜ ÙÜ áÜ AÊÜÃÜ hæãñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨ÃªÜ æ ÊÜáñÜá¤
(AÊÜÃáÜ Ÿ¿áÓÜáÊÜ) GÆÉ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ ®Ü áÜ ° ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ÃÝÎ ÖÝQ¨Üê æ &
BWÜÆã AÊÜÃÜá ®ÜíŸá£¤ÃÜÈÆÉ & AÇÝÉÖÜ®Üá Ÿ¿áԨܪÃÜ ÖæãÃÜñÜá. ¯gÊÝX
AÊÜÃÈ Ü É Öæb®c Ê
Ü ÃÜ áÜ AhÝn¯WÜÙáÜ . 112. D Ä࣠®ÝÊÜâ ±ÜÅ£Á㟺 ±ÜÅÊÝ©¿á
±ÝÈWæ, ÊÜÞ®ÜÊÃÜ áÜ ÖÝWÜã i®…°WÙÜ ã æ ÙÜX®Ü ÍæçñÝ®ÜÃ®Ü áÜ ° ÍÜñáÜ ÅWÙÜ ÝXÔÃÜáÊæÊâÜ .
AÊÜÃÜá ÊæãàÓÜ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ®Üá° ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáñܤÈÃÜáñݤÃæ.
¯gÊÝX ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá Ÿ¿áÔ¨Üê ,æ AÊÜÃáÜ ÖÝWæ ÊÜÞvÜᣤÃÈ Ü ÆÉ. ¯àÊÜâ
¹oár ¹wÄ & AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ PÜoár PÜñWæ ÙÜ ®Ü áÜ .°
113. ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ ®Üí¹Pæ CÆɨÜÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá AÊÜâWÜÙævæWæ JÈ©ÃÜÈ,
AÊÜÃÜá AÊÜâWÜÙÜÇæÉà ñÜê±Ü¤ÃÝXÃÜÈ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ÓܨÜ ÓÜí±Ý©ÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®æ°à
(±Ý±ÜÊÜ®æ°à) ÓÜí±Ý©ÓÜᣤÃÜÈ. 114. (¨ÜãñÜÃæà,) ""AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá)
ÓÜËÓݤÃÜÊÝ¨Ü WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ¯Êæá¾væWæ CÚÔPæãqrÃÜáÊÝWÜ, ®Ý®æà®Üá AÇÝÉÖܮܮÜá°
¹oár £à±ÜâìWÝÃÜ®ÝX ¸æàÃæ㟺®Ü®Üá° ÖÜávÜáPܸæàPæà?'' Gí¨Üá PæàÚÄ . ®ÝÊÜâ
¿ÞÄWæ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ¯àwÃÜáÊæÊæäà AÊÜÄWæ, A¨Üá (PÜáÃ…B®…) ¯Êæã¾væ¿á®Ü
PÜvæÀáí¨Ü, ÓÜñܨæãí©Wæ CÚÓÜÇÝXÃÜáÊÜ WÜÅí¥ÜÊæí¨Üá SbñÜÊÝX £Ú©¨æ.
150 AÇ… A®…BÊÜå…
¯àËàWÜ ÓÜíÍÜÀáÓÜáÊÜÊÜÃÜ ÓÝÈWæ ÓæàÃܸæàw.
115. ÓÜñܨÜÆãÉ ®Ý¿á¨ÜÆãÉ ¯Êæã¾væ¿á®Ü ÊÜÞñæà ±ÜıÜä|ìÊÝX¨æ. AÊÜ®Ü
ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ CÆÉ. AÊÜ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠGÆÉÊÜ®Üã°
ŸÆÉÊÜ®Üá. 116. »ÜãËá¿áÈÉÃÜáÊÜ Öæbc®ÜÊÜÃÜ®Üá° ¯àÊÜâ A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÃæ AÊÜÃÜá
¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ÊÜ Þ WÜ ì ©í¨Ü ¨ÝÄ ñÜ ² ³ Ô ¹vÜ á ÊÜ Ã Ü á . AÊÜ Ã Ü á Pæ à ÊÜ Æ
FÖæ ¿ á®Ü á ° A®Ü á ÓÜ Ä ÓÜ á ñݤ à æ ÊÜ á ñÜ á ¤ ÓÜ ¨ Ý »Ü Å Êæ á ¿á Çæ P ÝR a ÝÃÜ W Ü Ù Ü È É
ÊÜáWÜ°ÃÝXÃÜáñݤÃæ. 117. ¿ÞÃÜá ñܮܰ ÊÜÞWÜì©í¨Ü ñܲ³ ®Üvæ¨ÜÊÜÃæíŸá¨Ü®Üá°
¯Êæã¾væ¿á®Üá aæ®Ý°XŸÆÉ®Üá ÊÜáñÜᤠÓÜÄ ¨ÝÄ¿áÈÉÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üã° AÊÜ®Üá aæ®Ý°X
ŸÆÉ®áÜ . 118. ¯àÊÜâ AÊÜ®Ü (AÇÝÉÖ®Ü )Ü ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ®ÜíŸáÊÜÊÃÜ ÝX¨Üê ,æ AÇÝÉÖ®Ü Ü
ÖæÓÜÃÜ®Üá° EaÜcÄÓÜÇݨÜá¨Ü®Üá° (ÖÜÇÝÇ… ÊÜÞíÓÜÊÜ®Üá°) £¯°Ä.
119. ¯ÊÜáWæà®ÝX¨æ? AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæÓÜÃÜ®Üá° EaÜcÄÓÜÇÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯àÊæàPæ
£®Üá°ÊÜâ©ÆÉ? AÊÜ®ÜíñÜá, ñÝ®Üá ¯ÊÜáWæ ¯Ñ¨ÜœWæãÚÔÃÜáÊÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá ° ¯ÊÜáWæ
ËÊÜ Ã Ü Ê ÝX £ÚÔÃÜ á ÊÜ ® Ü á & ¯àÊÜ â ¯Ÿìí˜ñÜ Ã Ý¨ÝX®Ü Ô§ £ ¿áá A¨Ü P æ R
A£àñÜÊÝX¨æ. Öæbc®ÜÊÜÃÜá hÝn®ÜËÆɨæ PæàÊÜÆ ñÜÊÜá¾ Caæf¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÔ
(g®ÜÃÜ®Üá°) ¨ÝÄ ñܲ³ÓÜáñݤÃæ. (D Äà£) ËᣠËáàÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá
aæ®Ý°X ŸÆÉ®Üá. 120. ÊÜÂPܤ ÖÝWÜã WÜá±Ü¤ ±Ý±ÜPÜêñÜÂWÜÙÜ®Üá° ¯àÊÜâ ¹oár ¹wÄ &
±Ý±Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÓÜ í ±Ý©ÓÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ Ê Ü Ã Ü á SíwñÜ Ê ÝX¿áã ñÜ Ê Ü á ¾ WÜ Ú Pæ ¿ á
±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜÃÜá. 121. AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæÓÜÃÜ®Üá° EaÜcÄÓÜÇÝXÆɨܪ®Üá°
£®Ü°¸æàw & A¨Üá ±Ý±ÜPÜêñÜÂÊÝX¨æ. ÍæçñÝ®ÜÃÜíñÜá ¯Êæã¾vÜ®æ gWÜÙÝvܸæàPæí¨Üá
ñÜÊÜá¾ B±Ü¤ÃÜ®Üá° ±ÜÅaæãà©ÓÜáñܤÇæà CÃÜáñݤÃæ. ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÃæ
SíwñÜÊÝX¿áã ÖÜÆÊÜÃÜ BÃÝ«ÜPÃÜ ÝWÜáËÄ. 122. ÊÜáêñÜ®ÝX¨Üª JŸº ÊÜÂQ¤¿á®Üá°
®ÝÊÜâ iàÊÜíñÜWæãÚÔ, BñܯWæ ±ÜÅPÝÍÜÊÜ®Üá° J¨ÜXÔ, BñÜ®Üá A¨ÜÃæãí©Wæ g®ÜÃÜ
®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¿ááÊÜíñæ ÊÜÞw¨Üáª, AíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤¿áá, ÓÜ¨Ý PÜñܤÆÈÉÃÜáÊÜ ÊÜáñÜá¤
A¨ÜÃæãÙÜXí¨Ü ÖæãÃÜ ŸÃÜÇÝWÜ¨Ü ÊÜÂQ¤Wæ ÓÜÊÜޮܮÝWÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà? D Äà£
AÇ… A®…BÊÜå… 151

˜PÝRÄWÜÚWæ AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ GÆÉÊÜ®Üã° aÜí¨ÜWÝ~ÓÜÇÝX¨æ.


123. C¨æà Ä࣠®ÝÊÜâ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ®Ýw®ÜÈÉ, AÈÉ®Ü ÊÜáÖÝ A±ÜÃݘWÜÙÜ®Üá°,
AÈÉ ÓÜíaÜá ÖÜãvÜᣤÃÜÆá ¹oár ¹qr¨æªàÊæ. ¯gÊÝX AÊÜÃÜá ÓÜÌñÜ@ ñÜÊÜá¾ ËÃÜá¨ÜœÊæà
ÓÜíaÜá ÖÜãvÜᣤ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ AÊÜÄWæ A¨ÜÃÜ AÄËÆÉ. 124. AÊÜÃÜ ŸÚWæ Jí¨Üá
±ÜâÃÝÊæ¿áá Ÿí¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ""AÇÝÉÖÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜáWÜÚWæ ¯àwÃÜáÊÜíñÜÖܨܪ®æ°à
®ÜÊÜáWæ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ®ÝÊÜâ ®ÜíŸáÊÜâ©ÆÉ'' G®Üá°ñݤÃæ. ñܮܰ ¨èñÜÂÊÜ®Üá° ÖæàWæ
PÜÙÜá×ÓܸæàPæí¨Üá AÇÝÉÖÜ®Üá aæ®Ý°X ŸÆÉ®Üá. B A±ÜÃݘWÜÙÜá ¸æàWÜ®æà AÇÝÉÖÜ®Ü
ŸÚ NãàÃÜ A±ÜÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜȨݪÃæ ÊÜáñÜᤠñÜÊÜá¾ ¨ÜáÐÜr ÓÜíaÜáWÜÙÜ PÝÃÜ|
»ÝÄà ¿ÞñÜ®æWæ WÜáÄ¿ÞWÜȨݪÃæ. 125. AÇÝÉÖÜ®Üá ¿ÞÄWæ ÓÜĨÝÄ
ñæãàÃÜŸ¿áÓÜáñݤ®æãà AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° CÓÝÉËá®Ü ±ÝÈWæ ñæÃæ¨Üá ¹vÜáñݤ®æ.
ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá ¿ÞÃÜ®Üá° ¨ÝÄWæwÓÜ Ÿ¿áÓÜáñݤ®æãà BñÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ÊÜáá¨ÜáwÔ
£àÃÝ ÓÜíPÜábñÜWæãÚÔ ¹vÜáñݤ®æ. (ÓÜñÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÜâ) AÊÜ®Ü ±ÝÈWæ, BPÝÍÜPæR
ÊæáqrÇæàÃÜáÊÜâ¨æãà GíŸÐÜár PÜt| PÝ¿áìÊÝX ¹vÜáñܤ¨æ. D Ä࣠AÇÝÉÖÜ®Üá
ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ®ÜퟨÜÊÜÃÜ ÊæáàÇæ PÜÙÜíPÜÊÜ®Üá° ÖæãÄÓÜáñݤ®æ.
126. ¯Êæ ã ¾ v æ ¿ á®Ü D ÊÜ Þ WÜ ì Êæ à ®æ à ÃÜ ÊÜ Þ WÜ ì ÊÝX¨æ . ±ÝsÜ
PÜÈ¿ááÊÜÊÜÄWÝX ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜËÓݤÃÜÊÝX ËÊÜÄÔÃÜáÊæÊÜâ. 127.
Aí¥ÜÊÜÄWæ AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü ŸÚ ÍÝí£¿á ¯ÊÝÓÜ˨æ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ PÜÊÜáìWÜÙÜ
¶ÜÆÊÝX AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) AÊÜÃÜ ±ÜÃÜÊÜޱܤ®ÝXÃÜáÊÜ®Üá. 128. AÊÜ®Üá
AÊÜÃæÆÉÃÜ®Üã° Jí¨ævæ ÓæàÄÓÜáÊÜ ©®Ü ""i®…°WÜÙæà, ¯àÊÜâ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜÈÉ A®æàPÜÃÜ®Üá°
ÊÜÎàPÜÄÔPæãíwÄ'' G®Ü°ÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. BWÜ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ±æçQ AÊÜÃÜ (i®…°WÜÙÜ)
B±Ü¤ÃÜá ÖæàÙÜáÊÜÃÜá; ""®ÜÊæã¾væ¿Þ, ®ÜÊÜá¾ÈÉ®Ü PæÆÊÜÃÜá ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜÄí¨Ü ±ÜÃÜÓܳÃÜ
ÇÝ»Ü ±Üvæ¨ÜÃÜá. Pæã®æWæ ®ÝÊÜâ, ¯à®Üá ®ÜÊÜáWÝX ¯WÜ©±Üwst Aí£ÊÜá WÜvÜáÊÜ®Üá°
ñÜÆᲨæÊÜâ.'' AÊÜ®Üá ÖæàÙÜáÊÜ®Üá; ®ÜÃÜPÝX°Ááà ¯ÊÜá¾ ®æÇæ¿ÞX¨æ. AÇÝÉÖÜ®Üá
¿ÞÃÜ®Üá° ÃÜQÒÓÜÈbfÓÜáÊÜ®æãà AÊÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá ¯àÊæÆÉÃÜã C¨ÜÃÜÇæÉà ÍÝÍÜÌñÜÊÝX
152 AÇ… A®…BÊÜå…
CÃÜ á ËÄ. SíwñÜ Ê ÝX¿áã ¯Êæ ã ¾ v æ ¿ á®Ü á ¿ááQ¤ Ê Ü í ñÜ ® Ü ã hÝn ¯ ¿áã
BXÃÜáÊÜ®Üá.
129. D Ä࣠®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ WÜÚPæ¿á ¶ÜÆÊÝX, PæÆÊÜâ APÜÅËáWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñæ¤
PæÆÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ÖæàÃÜáñܤÇæà CÃÜáñæ¤àÊæ. 130. ""i®…°WÜÙæà ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜÊÜÃæà,
¯ÊÜáWæ ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠD ©®ÜÊÜ®Üá° ¯àÊÜâ PÝ|ÈÃÜáÊÜ
PÜáÄñÜá ¯ÊÜáWæ ÊÜáá®æ°aÜcÄPæ ¯àvÜáÊÜ ¨ÜãñÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí©ÃÜÈÆÉÊæà?''
(Gí¨Üá PæàÙÜÇݨÝWÜ) AÊÜÃÜá ""®ÜÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ C¨æãà ®ÝÊæà ÓÝQÒ ÖæàÙÜáñæ¤àÊæ''
G®Üá°ÊÜÃÜá. ¯gÊÝX, CÖÜÇæãàPÜ¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá AÊÜÃÜ®Üá° ÊæãàÓÜWæãÚÔñÜᤠÊÜáñÜá¤
ñÝÊÜâ ˜PÝRÄWÜÙÝX¨æªÊæ í¨Üá AÊÜÃæà ñÜÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ÓÝQÒ ÖæàÙÜáÊÜÃÜá. 131.
C¨æàPæí¨ÜÃæ, ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá, APÜÅÊÜáPæR ÎPæÒ¿ÞX ¿ÞÊÜâ¨æà ®ÝvÜ®Üá°, B
®Ýw®ÜÊÜÄWæ AÄÊæà CÆÉ¨Ü Ô§£¿áÈÉ (ÊÜáá®æ°aÜÄPæ ¯àvܨæ) ®ÝÍÜ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®ÜÆÉ.
132. ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã AÊÜÃÜÊÜÃÜ PÜÊÜáìWÜÚWæ A®ÜáÓÝÃÜÊÝ¨Ü Óݧ®Ü˨æ ÊÜáñÜá¤
¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá AÊÜÃÜ PÜÊÜáìWÜÙÜ PÜáÄñÜá AÄËÆɨÜÊÜ®ÜÆÉ.
133. ¯gÊÝX, ¯Êæ ã ¾ v æ ¿ á®Ü á «ÝÃÝÙÜ EÙÜ Û Ê Ü ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ A®Ü á WÜ Å ×
¿ÞXÃÜáÊÜ®Üá. AÊÜ®Üá Ÿ¿áÔ¨ÜÃæ, ¸æàÃæãí¨Üá g®ÝíWÜ¨Ü ÓÜíñÜ£Àáí¨Ü
¯ÊÜá¾®Üá° ¸æÙæÔ¨Üíñæ, ¯ÊÜá¾®Üá° ñæãÆXÔ, ¯ÊÜá¾ ŸÚPÜ ñݯbfÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ¯ÊÜá¾
EñÜ ¤ à ݘPÝÄWÜ Ù ÝX ÊÜ Þ vÜ Ÿ ÆÉ ® Ü á . 134. ¯ÊÜ á Wæ ¿ÞÊÜ â ¨Ü Ã Ü ÊÝWݪ ® Ü
¯àvÜÇÝWÜᣤ¨æÁãà A¨Üá SíwñÜÊÝX¿áã ŸÃÜȨæ ÊÜáñÜᤠ(AÇÝÉÖܮܮÜá°)
¯Ÿìí˜ÓÜÆá ¯Ëá¾í¨Ü ÓÝ«ÜÂËÆÉ. 135. (¨ÜãñÜÃàæ ,) ÖæàÚÄ; ®Ü®°Ü g®ÝíWÜ¨Ê Ü ÃÜ àæ ,
¯ÊÜá¾ Óݧ®Ü¨ÜÈÉ ¯àÊÜâ ÓÜQÅ¿áÃÝXÄ; ®Ý®Üã ÓÜQÅ¿á®ÝXÃÜáñæ¤à®æ. Aí£ÊÜá
®æÇæ¿áá ¿ÞÄWæ ÓæàĨæ GíŸá¨Üá ¸æàWÜ®æà ¯ÊÜáWæ £Ú¿áȨæ. APÜÅËáWÜÙÜá
SíwñÜ ËgÀáWÜÙÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. 136. AÇÝÉÖÜ®Üá ÓÜêÑrÔÃÜáÊÜ ÖæãÆ ÊÜáñÜá¤
hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá AÇÝÉÖܯWæ Jí¨Üá ±ÝÆ®Üá° ¯WÜ©±ÜwÔ, ñÜÊÜᾨæà
ÇæPÝRaÝÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ, C¨Üá AÇÝÉÖܯWæ ÊÜáñÜᤠC¨Üá ®ÜÊÜá¾ ÓÜÖÜ»ÝXWÜÚWæ G®Üá°ñݤÃæ.
AÇ… A®…BÊÜå… 153

¯gÊÝX, AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÝÆá¨ÝÃÜÄWæ H®Ü®Üá° ËáàÓÜÈqrÃÜáÊÜÃæãà A¨Üá


AÇÝÉÖܯWæ ñÜÆá±ÜâÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá AÇÝÉÖܯWæ ¯WÜ©±ÜwÔÃÜáÊÜ ±ÝÆá
AÊÜÃÜ ±ÝÆá¨ÝÃÜÄWæ ñÜÆá² ¹vÜáñܤ¨æ. ñÜáí¸Ý Pæor¨ÝX¨æ, AÊÜÃÜ £àÊÜÞì®Ü.
137. C¨æà Äà£, Öæbc®Ü ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÄWæ, (¨æàÊÜñŲ̈ÜÈÉ®Ü) AÊÜÃÜ
±ÝÆá¨ÝÃÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜ ÖÜñæ¿á®Üá° aÜí¨ÜWÝ~Ô ¹qr¨ÝªÃæ & AÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÍÜ
±ÜwÓÜÈPÝRX ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° AÊÜÄWæ AÓܳÐÜrWæãÚÓÜÈPÝRX. AÇÝÉÖÜ®Üá
CbfԨܪÃæ AÊÜÃÜá ÖÝWæ ÊÜÞvÜᣤÃÜÈÆÉ. ¯àËàWÜ AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá
PÜoár£¤ÃÜáÊÜ ÓÜáÙÜáÛWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜ ±ÝwWæ ¹oár ¹wÄ. 138. ""D ±ÝÅ~WÜÙÜá ÊÜáñÜá¤
D ¸æÙæWÜÙÜá ¯Ñ¨ÜœÊÝXÊæ. ®ÝÊÜâ Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃÝÃÜã CÊÜâWÜÙÜ®Üá°
£®Ü°¸ÝÃܨÜá'' Gí¨Üá AÊÜÃÜá, ñÜÊÜá¾ »ÜÅÊæá¿áÈÉ ÖæàÙÜáñݤÃæ. A¨æà Äà£, PæÆÊÜâ
±ÝÅ~WÜÙÜ Êæáà騆 ÓÜÊÝÄ¿á®Üá° AÊÜÃÜá ¯Ñ¨ÜœWæãÚԨݪÃæ ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜâ
±ÝÅ~WÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ÊܘÓÜáÊÜâ©ÆÉ & CÊæÇÝÉ AÊÜÃÜá AÊÜ®Ü
(AÇÝÉÖÜ®Ü) ÊæáàÇæ ÖæãÄÓÜáÊÜ BÃæãà±ÜWÜÙÜá. AÊÜÃÜá PÜqrPæãívÜ D ÓÜáÙÜáÛWÜÙÜ
±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®Üá° AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) AÊÜÄWæ ¯àvÜȨݪ®æ. 139. ""D ±ÝÅ~WÜÙÜ
WÜ»Üì¨ÜÇæÉ௨æÁãà A¨Üá PæàÊÜÆ ®ÜÊÜá¾ ±ÜâÃÜáÐÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ ËáàÓÜÇÝX¨æ. ®ÜÊÜá¾
±Ü£°¿áÃÜ ±ÝÈWæ AÊÜ⠯ѨܜÊÝXÊæ. C®Üá° AÊÜâ ÊÜáêñÜ Ô§£¿áÈÉ g¯Ô¨ÜÃæ ÊÜÞñÜÅ
AÊÜÃÜã A¨ÜÃÜÈÉ ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÝWÜáÊÜÃÜá'' Gí¨Üá AÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ. (D Äà£)
ÓÜáÙÜáÛWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrԨܪÃÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®Üá° AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) AÊÜÄWæ ¯àvÜáÊÜ®Üá.
AÊÜ ® Ü í ñÜ á A±ÝÃÜ ¿ááQ¤ Ê Ü í ñÜ ® Ü ã gÝn ¯ ¿áã BXÃÜ á ÊÜ ® Ü á . 140.
ÊÜáãSìñܮܩí¨Ü, gÝn®ÜËÆɨæ ñÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° Pæãí¨ÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Ü
ÊæáàÇæ ÓÜáÙÝÛÃæãà±ÜÊÜ®Üá° ÖæãÄÔ, AÇÝÉÖÜ®Üá ñÜÊÜáWæ ¯àw¨Üª®Üá° ñÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ
¯Ðæà˜ÔPæãívÜÊÜÃÜá SíwñÜ ®ÜÐÜrPæãRÙÜWݨÜÃÜá. AÊÜÃÜá SíwñÜ ¨ÝÄWæqr¨ÜªÃÜá
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ®æàÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉÃÜÈÆÉ. 141. AÊÜ®æà, ÊÜáío±ÜËÃÜáÊÜ (E¨Ý:
¨ÝÅü) ÖÝWÜã ÊÜáío±ÜËÆÉ¨Ü ñæãàoWÜÙÜ®Üá°, SgãìÃÜÊÜ®Üá°, ËË«Ü ŸWæ¿á
154 AÇ… A®…BÊÜå…
¸æÙæWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáÃÜã²WÜÙÝX¿áã, ¼®Ü° ÃÜã²WÜÙÝX¿áã CÃÜáÊÜ
ÃækáçñÜã®… (C±æ³) ÖÝWÜã ¨ÝÚí¸æWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÔ¨ÜÊÜ®Üá. AÊÜâ ¶ÜÆ ¯àw¨ÝWÜ
AÊÜ â WÜ Ù Ü ¶Ü Æ ÊÜ ® Ü á ° £¯° Ä ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ â WÜ Ù Ü ¸æ Ù æ Pæ ã ¿ááÂÊÜ ©®Ü AÊÜ â WÜ Ù Ü
¸Ý«ÜÂñæ¿á®Üá° (EÍ…Å A¥ÜÊÝ ÖÜñܤ®æà Jí¨ÜíÍÜ ¨Ý®ÜÊÜ®Üá°) ±ÝÊÜ£ÔÄ. A±ÜÊÜ¿á
ÊÜ Þ vÜ ¸ æ à w. A±Ü Ê Ü Â ¿á ÊÜ Þ vÜ á ÊÜ Ê Ü Ã Ü ® Ü á ° AÊÜ ® Ü á (AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ) SíwñÜ
ÊæáaÜácÊÜâ©ÆÉ.
142. AÊÜ®æà, gÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙÜ ±æçQ ÖæãÃæ ÖæãÃÜáÊÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° (¨æãvÜxÊÜâWÜÙÜ®Üá°)
ÊÜáñÜᤠÓÜ|¡ÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÔ¨ÜÊÜ®Üá. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ ¨Ü¿á ±ÝÈÔÃÜáÊÜÊÜâWÜÚí¨Ü
£¯°Ä ÊÜáñÜᤠÍæçñÝ®Ü®Ü ÖæhæjWÜÙÜ®Üá° A®ÜáPÜÄÓܸæàw. SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾
ÓÜ ³ Ð Ü r ÍÜ ñ Ü á ÅÊÝX¨Ýª ® æ . 143. (¨Ü ã ñÜ Ã æ à , AÊÜ ® Ü á ) Gíoá hæ ã ñæ W Ü Ù Ü ® Ü á °
ÓÜêÑrÔÃÜáÊÜ®Üá. PÜáÄWÜÙÜÈÉ GÃÜvÜá ŸWæ ÖÝWÜã BvÜáWÜÙÜÈÉ GÃÜvÜá ŸWæ. ¯àÊÜâ
Öæ à ÚÄ; ""D ±æ ç Q AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ¯Ðæ à ˜ÔÃÜ á ÊÜ â ¨Ü á GÃÜ v Ü ã ŸWæ ¿ á WÜ í vÜ á
ÊÜWÜì¨ÜÊÜâWÜÙÜ®æã°à A¥ÜÊÝ Öæ|á¡ ÊÜWÜì¨ÜÊÜâWÜÙÜ®æã°à A¥ÜÊÝ GÃÜvÜã ŸWæ¿á
Öæ|á¡ ÊÜWÜì¨Ü ±ÝÅ~WÜÙÜ WÜ»Üì¨ÜÈÉÃÜáÊÜÊÜâWÜÙÜ®æã°à? ¯àÊÜâ ÓÜñÜÂÊÜíñÜÃÝX¨ÜªÃæ.
hÝn®Ü¨Ü B«ÝÃܨÜÈÉ ®Ü®ÜWæ £ÚÔÄ''.
144. ÖÝWæÁáà, Jípæ¿á gÝ£¿áÈÉ GÃÜvÜá ÖÝWÜã Wæãà訆 gÝ£¿áÈÉ
GÃÜvÜá ŸWæWÜÚÊæ. ÖææàÚÄ; ""D ±æçQ AÇÝÉÖÜ®Üá ¯Ðæà˜ÔÃÜáÊÜâ¨Üá WÜívÜá ÊÜWÜì¨Ü
GÃÜvÜ®æã°à A¥ÜÊÝ Öæ|á¡ ÊÜWÜì¨Ü GÃÜvÜ®æã°à? A¥ÜÊÝ D ±æçQ GÃÜvÜã ŸWæ¿á
Öæ | á¡ ±ÝÅ~WÜ Ù Ü WÜ » Ü ì ¨Ü È É Ã Ü á ÊÜ â ¨Ü ® æ ã ° à ? AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ÖÝWæ í ¨Ü á ¯ÊÜ á Wæ
E±Ü¨àæ ÎÓÜáÊÝWÜ ¯àÊæà®Üá ÖÝgÄ©ªÃÝ? gÝn®Ë Ü Æɨæ g®ÜÃ®Ü áÜ ° ¨ÝÄ ñܲӳ È
Ü PÝRX
AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáàÇæ ÓÜáÙÝÛÃæãà±Ü ÖæãÄÓÜáÊÝñܯXíñÜ ¨æãvÜx APÜÅËá ¿ÞĨݪ®æ?
SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá APÜÅËáWÜÚWæ ÓÜĨÝÄ ñæãàÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ.'' 145.
(¨ÜãñÜÃæà) ÖæàÚÄ; ®Ü®æ°væWæ CÚÔPæãvÜÇÝXÃÜáÊÜ ©ÊÜ ÓÜí¨æàÍܨÜÆÉíñÜá
£®Üá°ÊÜÊÜ®Ü ±ÝÈWæ ÍÜÊÜ, ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜ ÃÜPܤ A¥ÜÊÝ ÖÜí©¿á ÊÜÞíÓÜ¨Ü ÖæãÃÜñÜá
AÇ… A®…BÊÜå… 155

& ¸æàÃæà®Ü®Ý°¨ÜÃÜã £®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR ¯Ðæà«Ü ÖæàÄÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®Ý®Üá PÝ|áÊÜâ©ÆÉ.


HPæí¨ÜÃæ AÊÜâ ÊÜá騆 ÊÜÓÜá¤WÜÙÝXÊæ. ÖÝWæÁáà AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ
¿ÞÃܨݨÜÃÜã ÖæÓÜÃÜÈÉ ÊܘÓÜÇÝ¨Ü (A¥ÜÊÝ ŸÈ ¯àvÜÇݨÜ) ±ÝÅ~¿áã
¯Ñ¨ÜœÊÝX¨æ. HPæí¨ÜÃæ A¨Üá ±Ý±ÜPÜêñÜÂÊÝX¨æ. CÐÝrX¿áã JŸº ÊÜÂQ¤ £àÃÝ
AÓÜ Ö Ý¿áPÜ ® ÝX¨Ü ª à æ ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ ® Ü á AË«æ à ¿á®ÝWÜ È A¥Ü Ê Ý
ŸívÜáPæãàÃÜ®ÝWÜÈ AÆÉ©¨ÜªÃæ ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®ÜíñÜá SíwñÜÊÝX¿áã A±ÝÃÜ
PÜÒÊÜÞÎàÆ®Üã PÜÃÜáOÝÙÜáÊÜä BXÃÜáÊÜ®Üá. 146. ¿áÖÜã©WÜÙݨÜÊÜÃÜ ±ÝÈWæ
®ÝÊÜâ EWÜáÃÜáÙÜÛ GÆÉ iàËWÜÙÜ®Üá° ¯Ðæà˜Ô¨æªÊÜâ ÊÜáñÜᤠ¨Ü®Ü ÖÝWÜã BvÜáWÜÙÜ,
¸æ®Ü°ÈÉÃÜáÊÜ, PÜÃÜáÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÖÝWÜã ÊÜáãÙæWÜÚWæ ñÜWÜÈÃÜáÊÜ Pæ㹺®Ü ÖæãÃÜñÜá
CñÜÃÜ Pæ㟺®Üá° ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ¯Ðæà˜Ô¨æܪÊÜâ. C¨Üá ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ QwWæàwñÜ®ÜPæR
¯àw¨Ü ±ÜÅ£¶ÜÆ. SíwñÜ ®ÝÊæà ÓÜñÜÂÊÜíñÜÃÜá.
147. (¨ÜãñÜÃæà,) AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° £ÃÜÓÜRÄÓÜáñݤÃæí¨Ý¨ÜÃæ ÖæàÚÄ; ¯ÊÜá¾
Jvæ¿á®Üá »ÝÄà ËÍÝÆ A®ÜáWÜÅÖÜ EÙÜÛÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. B¨ÜÃæ, A±ÜÃݘWÜÚí¨Ü
AÊÜ®Ü Îûæ¿á®Üá° ¯ÊÝÄÓÜÆá ¿ÞÄWÜã ÓÝ«ÜÂËÆÉ. 148. ""AÇÝÉÖÜ®Üá ÖÝWæ
Ÿ¿áԨܪÃæ ®ÝÊÝWÜÈ ®ÜÊÜá¾ ±ÜäÊÜìgÃÝWÜÈ ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«Ü®æ ÊÜÞvÜᣤÃÜÈÆÉ
ÊÜ á ñÜ á ¤ ®ÝÊÜ â ¿ÞÊÜ â ¨Ü ® Ü ã ° ¯Ñ¨Ü œ Ê æ í ¨Ü á ±Ü Ä WÜ ~ ÓÜ á £¤ Ã Ü È ÆÉ ' '& Gí¨Ü á
ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÃÜá SíwñÜ ÖæàÙÜáÊÜÃÜá. AÊÜÄXíñÜ ×í©®ÜÊÜÃÜã ®ÜÊÜá¾ Îûæ¿á
ÃÜáb PÝ|áÊÜ ñÜ®ÜPÜ C¨æà Äࣿá ÓÜáÙÜÛ®Üá° ÖæàڨܪÃÜá. ÖæàÚÄ; ¯ÊÜá¾ ŸÚ SbñÜ
gÝn®ÜÊæà®Ý¨ÜÃÜã C¨ÜªÃæ A¨Ü®Üá° ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí¨æ ±ÜÅPÜqÔÄ. ¯àÊÜíñÜá PæàÊÜÆ
FÖæ¿á ×í¨æ ®Üvæ¿áᣤÃÜáËÄ ÊÜáñÜᤠPæàÊÜÆ »ÜÅËáÓÜᣤÃÜáËÄ.
149. (¨ÜãñÜÃæà,) ÖæàÚÄ; Aí£ÊÜá ÊݨÜÊÜâ AÇÝÉÖܯWæà ÓæàĨæ. AÊÜ®Üá
Ÿ¿áԨܪÃæ ¯Êæá¾ÆÉÃÜ®Üã° ÓÜĨÝÄ¿áÈÉ ®ÜvæÓÜᣤ¨Üª®Üá. 150. (¨ÜãñÜÃæà,)
""CÊÜâWÜÙÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá ¯Ðæà˜ÔÃÜáÊÜ®æí¨Üá ÓÝPÜÒ ÖæàÙÜŸÆÉ ¯ÊÜá¾ ÓÝüWÜÙÜ®Üá°
PÜÃæ ñܯ°Ä'' Gí¨Üá ÖæàÚÄ. Jí¨Üá ÊæàÙæ AÊÜÃÜá ÖÝWæí¨Üá ÓÝPÜÒ ÖæàÚ¨ÜÃÜã ¯àÊÜâ
156 AÇ… A®…BÊÜå…
AÊÜÃÜ hæãñæ ÓÝPÜÒ ÖæàÙܸæàw. ÖÝWæÁáà ¯àÊÜâ, ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÙæÛí¨Üá
£ÃÜÓÜRÄÔ¨ÜÊÜÃÜ, ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ ËÍÝÌÓÜËÆɨÜÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠ(Ëá¥Ü ¨æàÊÜÃÜáWÜÙÜ®Üá°)
ñÜÊÜá¾ Jvæ¿á¯Wæ ÓÜÊÜÞ®ÜÃÝX ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜÊÜÃÜ A±æàûæWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓܸæàw.
151. (¨Ü ã ñÜ Ã æ à ,) Öæ à ÚÄ; Ÿ¯° , ¯ÊÜ á ¾ Jvæ ¿ á®Ü á ¯ÊÜ á ¾ ±ÝÈWæ H®Ü ® Ü á °
¯Ðæà˜ÔÃÜáÊÜ®Üá GíŸá¨Ü®Üá° ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ K© PæàÚÓÜáñæ¤à®æ; ¯àÊÜâ H®Ü®Üã°
AÊÜ®Ü hæãñæ ±ÝÆá¨ÝÃÜ®ÝX ÊÜÞvܸÝÃܨÜá. ¯ÊÜá¾ ñÝÀá&ñÜí¨æ¿á hæãñæ
±ÜÃÜÊÜá Óèg®Ü嬆 ¯à£¿á®Üá° ±ÝÈÔÄ. ŸvÜñÜ®Ü¨Ü »Ü¿á©í¨Ü ¯ÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá°
PæãÆɸæàw. ®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæ BÖÝÃÜÊÜ®Üá° J¨ÜXÓÜᣤ¨æªàÊæ, AÊÜÄWÜã J¨ÜXÓÜáÊæÊÜâ.
ÊÜÂPܤÊÝXÃÜáÊÜ A¥ÜÊÝ WÜá±Ü¤ÊÝXÃÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà AÎÉàÆñæ¿á ÖÜ£¤ÃÜÊÜä
ÓÜ á Ú¿á¸æ à w. AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ÊÜ Þ ®Ü  Wæ ã ÚÔÃÜ á ÊÜ ¿ÞÊÜ â ¨æ à iàÊÜ Ê Ü ® Ü á °
A®Ý¿áÊÝX PæãÆɸæàw. ¯àÊÜâ Ÿá©œÊÜíñÜÃÝWܸæàPæí¨Üá C¨Ü®æ°ÇÝÉ AÊÜ®Üá
¯ÊÜáWæ ¸æãà˜ÔÃÜáÊÜ®Üá.
152. A®Ý¥Ü®Üá ñܮܰ ¿áÊÜÌ®ÜÊÜ®Üá° ñÜÆá±ÜâÊÜ ñÜ®ÜPÜ ¯àÊÜâ AÊÜ®Ü Óæãñܤ®Üá°
ÓÜËáà²ÓܸÝÃܨÜá & AñÜáÂñܤÊÜá Ë«Ý®Ü¨Ü ÖæãÃÜñÜá. ÖÝWæÁáà ¯àÊÜâ AÙÜñæ ÊÜáñÜá¤
ñÜãPÜÊÜ®Üá° ®ÝÂÁãàbñÜÊÝX ±Üä£ìWæãÚÔÄ. ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨æà iàÊÜ¨Ü ÊæáàÇæ
A¨Ü Ã Ü ÓÝÊÜ á ¥Ü Â ìQR í ñÜ Öæ b c ® Ü Öæ ã Ãæ ¿ á®Ü á ° Öæ ã ÄÓÜ á ÊÜ â ©ÆÉ . ¯àÊÜ â
ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÝWÜ ®Ý¿áÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜ®æ°à BwÄ & £àÃÝ B±Ü¤ÃÜ ËÐÜ¿áÊÝX¨ÜªÃÜã
ÓÜÄÁáà. ÖÝWæÁáà, AÇÝÉÖÜ®Ü hæãñæX®Ü PÜÃÝÃÜ®Üá° ±Üä|ìÊÝX ±ÝÈÔÄ & ¯àÊÜâ
E±Ü ¨ æ à ÍÜ ÔÌ à PÜ Ä ÓÜ á ÊÜ Ê Ü Ã ÝWÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á C¨Ü ® æ ° Ç ÝÉ AÊÜ ® Ü á ¯ÊÜ á Wæ
¸æãà˜ÔÃÜáÊÜ®Üá.
153. C¨Üá ®Ü®Ü° Ô§ÃÜÊݨÜ, ®æàÃÜÊÜÞWÜì & C¨Ü®æ°à A®ÜáÓÜÄÔ ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ
ÊÜÞWÜìWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓܸæàw. AÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° AÊÜ®Ü (AÇÝÉÖÜ®Ü) ÊÜÞWÜì©í¨Ü
¨ÜãÃÜWæãÚÓÜáÊÜÊÜâ. ¯àÊÜâ «ÜÊÜáì¯ÐÜuÃÝWܸæàPæí¨Üá C¨Ü®æ°ÇÝÉ AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ
¸æãà˜ÔÃÜáÊÜ®Üá. 154. ®ÝÊÜâ ÊÜáãÓÝÄWæ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ¯àw¨æÊÜâ & ÓÜñÜRËáì¿á
AÇ… A®…BÊÜå… 157

±ÝÈWæ ®Ü Ê Ü á ¾ A®Ü á WÜ Å ÖÜ Ê Ü ® Ü á ° ±Ü Ä ±Ü ä |ìWæ ã ÚÓÜ È PÝR X , GÆÉ ËÐÜ ¿ áWÜ Ù Ü


ËÊÜÃÜÊÜ®Üá° J¨ÜXÓÜÈPÝRX ÊÜáñÜᤠÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÖÝWÜã A®ÜáWÜÅÖÜÊÝX & AÊÜÃÜá
ñÜÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü®Üá° »æàq¿ÞWÜÈQRÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®ÜíŸÇæí¨Üá.
155. (C©àWÜ) D ÓÜÊÜáê©œ ñÜáí¹¨Ü WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ CÚÔPæãqrÃÜáÊæÊÜâ.
C¨Ü®Üá° A®ÜáÓÜÄÔÄ ÊÜáñÜᤠ«ÜÊÜáì ¯ÐÜuÃÝXÄ & ¯àÊÜâ PÜÃÜáOæWæ ±ÝñÜÅÃÝWÜ
ŸÖÜá¨Üá.'' 156. DWÜ ¯àÊÜâ & ""®ÜÊÜáXíñÜ ×í©®Ü GÃÜvÜá WÜáí±ÜâWÜÚWæ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá°
CÚÔPæãvÜÇÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊÜÄWæ ¯àvÜÇÝX¨Üª ¸æãà«Ü®æWÜÙÜ PÜáÄñÜá ®ÜÊÜáWæà®Üã
£Ú©ÃÜÈÆÉ'' & Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜí£ÆÉ. 157. ÖÝWæÁáà ¯àËàWÜ & ""Jí¨Üá ÊæàÙæ
®Ü Ê Ü á Wæ WÜ Å í¥Ü Ê Ü ® Ü á ° CÚÔPæ ã qr ¨ Ü ª Ã æ ®ÝÊÜ â AÊÜ Ä XíñÜ Öæ a Ü á c
ÓܮݾWÜì¨ÜÈÉÃÜᣤ¨æªÊÜâ''&Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜí£ÆÉ. C©àWÜ ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü,
ÊÜÂPܤÊÝ¨Ü ±ÜâÃÝÊæ, ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÖÝWÜã A®ÜáWÜÅÖÜÊÜâ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí©¨æ.
AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÙæÛí¨Üá £ÃÜÓÜRÄÓÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÄí¨Ü (g®ÜÃÜ®Üá°)
ñÜvæ¿ááÊÝñܯXíñÜ ¨æãvÜx APÜÅËá ¿ÞĨݪ®æ? D Ä࣠®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÚí¨Ü
(g®ÜÃÜ®Üá°) ñÜvæ¨ÜÊÜÄWæ ®ÝÊÜâ, AÊÜÃÜá ñÜvæ¨Üá¨ÜÃÜ ¶ÜÆÊÝX PÜt| Îûæ¿á®Üá°
¯àvÜȨæઠÊæ. 158. AÊÜÃáÜ PÝ¿áᣤÃáÜ ÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ ŸÚWæ ÊÜáÆP…WÜÙáÜ ŸÃܸàæ PÜá
A¥ÜÊÝ ÓÝPÝÒñ… ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®æà ŸÃܸæàPÜá A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PæÆÊÜâ
±ÜâÃÝÊæWÜÙÜá ŸÃܸæàPÜá GíŸá¨ÜPæR ñÝ®æà? ¯gÊÝX, ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PæÆÊÜâ
±ÜâÃÝÊæWÙÜ áÜ Ÿí¨Üá ¹vÜáÊÜ ©®Ü, Êæã¨ÜÇàæ ®Üí¹Pæ Cqrƨ É Ü A¥ÜÊÝ ñÜ®°Ü ®Üí¹Pæ¿á
ÊÜáãÆPÜ JÚñÜ®Üá° ÓÜí±Ý©ÔÆÉ¨Ü ¿ÞÄWÜã AÊÜÃÜ ®Üí¹PæÀáí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà
±ÜÅÁãàg®ÜÊÝWܨáÜ . ÖæàÚÄ; ¯àÊÜâ PÝ¿ááñÜÈ ¤ Ä & ®ÝÊÜä PÝ¿áᣤ¨àªæ Êæ. 159.
SíwñÜÊÝX¿áã, ñÜÊÜá¾ «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ËíWÜwÔ¨ÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËbf¨ÜÅÃÝX
¹orÊÜÃæãí©Wæ ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜíŸí«ÜËÆÉ. AÊÜÃÜ ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜâ AÇÝÉÖܯWæ
ÓæàĨæ. AÊÜÃÜá H®æÇÝÉ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃæíŸá¨Ü®Üá° AÊÜ®Üá AÊÜÄWæ £ÚÓÜáÊÜ®Üá.
160. (AÇÝÉÖÜ®Ü ŸÚWæ) Jí¨Üá ÓÜñÜRÊÜáìÊÜ®Üá° ñÜí¨ÝñܯWæ A¨ÜÃÜ ÖÜñÜᤠ±Üoár
158 AÇ… A®…BÊÜå…
±ÜÅ£¶ÜÆ ÔWÜȨæ. B¨ÜÃæ Jí¨Üá ±Ý±ÜPÜêñܨæãí©Wæ Ÿí¨ÝñܯWæ AÐÜár ÊÜÞñÜÅ
±ÜÅ£¶ÜÆ ÔWÜȨæ. AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ SíwñÜ A®Ý¿áÊÝWܨÜá.
161. (¨ÜãñÜÃæà,) ÖæàÚÄ; ¯ÓÜÕí¨æàÖÜÊÝX¿á㠮ܮܰ Jvæ¿á®Üá ®Ü®ÜWæ Ô§ÃÜÊݨÜ
®æàÃÜÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ñæãàÄÔPæãqr¨Ýª®æ. C¨ÜáÊæà ±ÜPÜÌ «ÜÊÜáìÊÝX¨æ, HPÜ ¯ÐÜu
C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜ ÊÜÞWÜì & AÊÜÃÜá SíwñÜ ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÃÝXÃÜÈÆÉ.
162. (¨ÜãñÜÃæà) ÖæàÚÄ; SíwñÜÊÝX¿á㠮ܮܰ ®ÜÊÜÞÃÜkå…, ®Ü®Ü° ŸÈ¨Ý®Ü,
®Ü®Ü° iàÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ÊÜáÃÜ|ÊÜâ ÓÜÊÜìÇæãàPÜWÜÙÜ Jvæ¿á®Ý¨Ü AÇÝÉÖܯWæà
ËáàÓÜ Ç ÝX¨æ . 163. AÊÜ ¯ Wæ ¿ÞÃÜ ã ±ÝÆá¨ÝÃÜ Ä ÆÉ . ®Ü ® Ü W æ C¨Ü ® æ ° à
B¨æàÎÓÜÇÝX¨æ ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá CñÜÃæÆÉÄXíñÜ ÊÜáá®Ü° ÊÜááÔÉÊÜá®ÝX¨æªà®æ. 164.
ÖæàÚÄ; AÇÝÉÖÜ®æà GÆÉ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ Jvæ¿á®ÝXÃÜáÊÝWÜ ®Ý®æà®Üá AÇÝÉÖÜ®Ü
Öæ ã ÃÜ ñ Ü á ¸æ à Ãæ ã Ÿº ¨æ à ÊÜ Ã Ü ® Ü á ° ÖÜ á vÜ á PÜ ¸ æ à Pæ à ? ±Ü Å £Á㟺 ® Ü ã ñÝ®Ü á
ÓÜ í ±Ý©ÔÃÜ á ÊÜ â ¨Ü P æ R Ç ÝÉ ñÝ®æ à Öæ ã Oæ æ W ÝÃÜ ® ÝXÃÜ á ñݤ ® æ . Öæ ã Ãæ Öæ ã ÃÜ á ÊÜ
¿ÞÃæ㟺ÃÜã C®æã°ŸºÃÜ ÖæãÃæ¿á®Üá° ÖæãÃÜÇÝÃÜÃÜá. Aí£ÊÜáÊÝX ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾
Jvæ¿á®Ü PÜvWæ àæ ÊÜáÃÜÙ¸ Ü àæ PÝX¨æ.¯àÊÜâ ¼®Üñ° æ ñÝڨܪ GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜ ÊÝÓÜÊ ¤ Ê
Ü ®Ü áÜ °
AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ £ÚÓÜáÊÜ®Üá. 165. AÊÜ®æà, »ÜãËá¿áÈÉ ¯ÊÜá¾®Üá° ±ÜÅ£¯˜WÜÙÝX
PÜÙÜá×Ô¨ÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæà®Ü®Üá° ¯àvÜÇÝX¨æÁãà B ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜá¾®Üá°
±Ü Ä àüÓÜ È PÝR X ¯ÊÜ á ¾ È É Pæ Æ ÊÜ Ä Wæ CñÜ Ã Ü Pæ Æ ÊÜ Ä XíñÜ E®Ü ° ñ Ü Óݧ ® Ü W Ü Ù Ü ® Ü á °
¯àw¨ÜÊÜ®Üá. SíwñÜÊÝX¿áã ¯Êæã¾væ¿á®Üá ü±ÜÅÊÝX ÎüÓÜáÊÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ
ÊÜáñÜᤠ¯ÓÜÕí¨æàÖÜÊÝX¿áã AÊÜ®Üá PÜÒÊÜÞÎàÆ®Üã PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿áã
BX¨Ýª®æ.

7. AÇ… AA…Ãݶ… (L®Üñ° ÂÜ WÜÙáÜ ) ÊÜáPÜ@R


AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæÓÜÄí¨Ü & AÊÜ®Üá A±ÝÃÜ ¨Ü¿ÞÙÜá, PÜÃÜáOÝÊÜáÀá.
1. Aȶ… ÇÝÊÜå… Ëá¾àÊÜå… ÓÝ̨….
AÇ… AA…Ãݶ… 159

2. (¨ÜãñÜÃæà,) D WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ¯Êæá¾væWæ CÚÔPæãvÜÇÝX¨æ. D PÜáÄñÜá ¯ÊÜá¾


ÊÜá®Ü¨ÈÜ É ¿ÞÊÜâ¨æà ×ígÄPæ CÃܸÝÃܨáÜ . HPæí¨ÜÃæ D ÊÜáãÆPÜ ¯àÊÜâ (ÊÜÞ®ÜÊÜ
PÜáÆÊÜ®Üá°) GaÜcÄÓܸæàPÝX¨æ ÊÜáñÜᤠC¨Üá ËÍÝÌÔWÜÙÜ ±ÝÈWæ E±Ü¨æàÍÜÊÝX¨æ.
3. (g®ÜÃæà,) ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü ¯Êæá¾væWæ CÚÔPæãvÜÇÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá°
(PÜáÃ…B®…A®Üá°) A®ÜáÓÜÄÔÄ ÊÜáñÜᤠAÊܮܮÜá° ¹oár CñÜÃÜ ±æäàÐÜPÜÃÜ®Üá°
A®ÜáÓÜÄÓܸæàw. ¯àÊÜâ E±Ü¨æàÍÜ ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá £àÃÝ PÜwÊæá. 4. ®ÝÊÜâ
A¨æÐã æ àr ®ÝvÜáWÜÙ®Ü áÜ ° ®ÝÍÜWã æ ÚÔÃÜáÊæÊâÜ & ®ÜÊáÜ ¾ ÎPæ¿
Ò áá Ãݣſá ÊæàÙæ A¥ÜÊÝ
ÖÜWÜÆÈÉ g®ÜÃÜá ËÍÝÅí£ ±Üvæ¿áᣤ¨ÝªWÜ ÖÜsÝñܤ®æ Ÿí¨æÃÜXñÜá¤. 5. ®ÜÊÜá¾ Îûæ¿áá
AÊÜÃÜ®Üá° ñÜÆᲨÝWÜ ""¯gPÜãR ®ÝÊÜâ APÜÅËáWÜÙÝX¨æªÊÜâ'' G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ¹orÃæ
¸æàÃæ ¿ÞÊÜ ÊݨÜÊÜä AÊÜÃÜ ŸÚ EÚ©ÃÜÈÆÉ. 6. ¿ÞÃævæWæ ¨ÜãñÜÃÜ®Üá°
PÜÚÓÜÇÝXñæã¤à AÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ SíwñÜ ±ÜÅΰÓÜáÊæÊÜâ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ¨ÜãñÜÃÜ®Üã°
SíwñÜ ±Ü Šΰ Ó Ü á Êæ Ê Ü â . 7. SíwñÜ Ê ÝX¿áã gÝn ® Ü ¨ Ü B«ÝÃÜ ¨ Ü È É ®ÝÊÜ â ,
®Üvæ¨Üá¨æÆÉÊÜ®Üã° AÊÜÄWæ £ÚÓÜáÊæÊÜâ & ®ÝÊÜâ Gí¨Üã A®Üá±ÜÔ§ñÜÃÝXÃÜÈÆÉ. 8.
Aí¨Üá (Aí£ÊÜá ËaÝÃÜOæ¿á ©®Ü) PÜÊÜáìWÜÙÜ ñÜãPÜ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá SbñÜ
ÓÜñÜÂÊÝX¨æ. Aí¨Üá ¿ÞÃÜ (ÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÜ) »ÝÃÜÊÜâ A˜PÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨æãà AÊÜÃæà
ËgÀáWÜ Ù ÝWÜ á ÊÜ Ã Ü á . 9. ÊÜ á ñÜ á ¤ ¿ÞÃÜ (ÓÜ ñ Ü R Ê Ü á ìWÜ Ù Ü ) »ÝÃÜ Ê Ü â
PÜwÊæá¿ÞXÃÜáÊÜâ¨æãà AÊÜÃæà, ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ APÜÅÊÜáÊæÓÜWÜáÊÜ
ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜáWæ ñÝÊæà ®ÜÐÜrÊÜ®Üá°íoáÊÜÞwPæãívÜÊÜÃÜá.
10. ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° »ÜãËá¿áÈÉ ®æÇæÔ¨æÊÜâ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜÈÉ ¯ÊÜáWæ ËË«Ü
ÓÝ«Ü®ÜWÜÙÜ®Üá° J¨ÜXÔPæãpærÊÜâ. B¨ÜÃÜã ¯àÊÜâ PÜêñÜýñæ ÓÜÈÉÓÜáÊÜâ¨Üá £àÃÝ PÜwÊæá.
11. ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° ÓÜêÑrÔ¨æÊÜâ, B ŸÚPÜ ¯ÊÜáWæ ®ÝÊÜâ ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° PæãpærÊÜâ, B
ŸÚPÜ ÊÜáÆP…WÜÙæãvÜ®æ, B¨ÜÊÜáÃÜ ÊÜááí¨æ ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜXÄ Gí¨Üá ÖæàÚ¨æÊÜâ.
AÊÜÃæÇÝÉ ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜX¨ÜÃÜá & B¨ÜÃæ C¹ÉàÓÜ®Ü (ÍæçñݮܮÜ) ÖæãÃÜñÜá. AÊÜ®Üá
ÊÜÞñÜÅ ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜX¨ÜÊÜÃÜ ÓÝÈWæ ÓæàÃÜÈÆÉ. 12. ®Ý®Üá ¯®ÜWæ B¨æàÎÔ¨ÝWÜ,
160 AÇ… AA…Ãݶ…
ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜWܨÜíñæ ¯®Ü°®Üá° ñÜvæ¨Üá¨Üá ¿ÞÊÜâ¨Üá? Gí¨Üá AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá)
PæàÚ¨ÝWÜ AÊÜ®Üá (ÍæçñݮܮÜá) ÖæàڨܮÜá; ®Ý®Üá AÊܯXíñÜ ÍæÅàÐÜu®Üá. ®Ü®Ü°®Üá°
¯à®Üá ¸æíQÀáí¨Ü ÓÜêÑrÔÃÜáÊæ ÊÜáñÜᤠAÊܮܮÜá° ÊÜá~¡¯í¨Ü ÓÜêÑrÔÃÜáÊæ. 13.
AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ÖæàڨܮÜá; ¯à®Üá CÈÉí¨Ü CÚ¨Üá ¹vÜá . CÈÉ ¨æãvÜxÔ¤Pæ
Êæ á Ãæ ¿ ááÊÜ ¿ÞÊÜ ÖÜ P Ü ã R ¯®Ü X ÆÉ & Öæ ã ÃÜ o á Öæ ã àWÜ á . ¯à®Ü á £àÃÝ
¯àaÜ®ÝXÃÜáÊæ. 14. AÊÜ®Üá (ÍæçñݮܮÜá) ÖæàڨܮÜá; ±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü ©®Ü¨Ü ñÜ®ÜPÜ
®Ü ® Ü W æ PÝÇÝÊÜ P ÝÍÜ ¯àvÜ á . 15. AÊÜ ® Ü á (AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ) Öæ à Ú¨Ü ® Ü á ;
SíwñÜÊÝX¿áã ¯®ÜWæ PÝÇÝÊÜPÝÍÜ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. 16. AÊÜ®Üá(ÍæçñݮܮÜá)
ÖæàڨܮÜá; ""¯à¯àWÜ ®Ü®Ü°®Üá° ¨ÝÄ ñܲ³¨ÜÊÜ®æí¨Üá £àÊÜÞì¯ÔÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ®Ý®Üá
AÊÜÄWÝX (ÓÜĨÝÄ¿áÈÉ CÃÜáÊÜÊÜÄWÝX) ¯®Ü° ®æàÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãíaÜá
ÖÝPÜᣤÃÜáñæ¤à®æ''. 17. ""ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, AÊÜÃÜ ÊÜááí»ÝWÜ©í¨ÜÆã, AÊÜÃÜ
×í»ÝWÜ©í¨ÜÆã, AÊÜÃÜ ŸÆ »ÝWÜ©í¨ÜÆã, AÊÜÃÜ GvÜ »ÝWÜ©í¨ÜÆ㠮ݮÜá
SíwñÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ñÜÆá±Üâñæठ®æ. AÊÜÃÈ
Ü É Öæb®c Ê Ü ÃÜ ®Ü áÜ ° ¯à®Üá PÜêñÜgÃn ÝX PÝ|ÇÝÃæ.''
18. AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ÖæàڨܮÜá; ""¯à®Üá ¯í©ñÜ®ÝX¿áã ÍܲñÜ®ÝX¿áã
CÈÉí¨Ü ÖæãÃÜoá ÖæãàWÜá. AÊÜÃÜ ±æçQ ¯®Ü°®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜÊÜÄí¨Ü ÊÜáñÜá¤
¯Êæá¾ÆÉÄí¨Ü ®Ý®Üá ®ÜÃÜPÜÊÜ®Üá° ñÜáíŸÈ¨æªà®æ.''
19. ""C®Üá°, K B¨ÜÊÜå…, ¯àÊÜâ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ±Ü£° ÓÜÌWÜì¨ÜÈÉ ®æÇæÔÄ ÊÜáñÜá¤
¯àËŸºÃÜã (CÈÉ) ¯ÊÜáWæ CÐÜrÊݨÜá¨Ü®æ°ÇÝÉ £¯°Ä. B¨ÜÃæ, B ÊÜáÃÜ¨Ü ÖÜ£¤ÃÜ
ÖæãàWÜ©Ä & (Öæãà¨ÜÃæ) ¯àËŸºÃÜã APÜÅËáWÜÙÝWÜáËÄ.'' 20. Pæã®æWæ AÊÜÃÜ
±ÝÈWæ WÜ á ±Ü ¤ Ê ÝX¨Ü ª AÊÜ Ã Ü WÜ á ±Ý¤ í WÜ W Ü Ù Ü á AÊÜ Ã Ü (±Ü Ã Ü Ó Ü ³ Ã Ü Ã Ü ) ÊÜ á áí¨æ
±ÜÅPÜoÊÝWÜÇæí¨Üá ÍæçñݮܮÜá AÊÜÄŸºÃÜ ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ ÓÜíÍÜ¿áÊÜ®Üá° ¹£¤¨Ü®Üá. ""¯ÊÜá¾
Jvæ ¿ á®Ü á B ÊÜ á ÃÜ © í¨Ü ¯Ëá¾ Ÿ º Ã Ü ® Ü á ° ñÜ v æ © ÃÜ á ÊÜ â ¨Ü á ¯àËŸº Ã Ü ã
ÊÜáÆP…WÜÙÝWܸÝÃܨÜá A¥ÜÊÝ bÃÜíiàËWÜÙÝX ¹vܸÝÃܨÜá GíŸ PÝÃÜ|PÝRX
ÊÜÞñÜÅ'' Gí¨Üá AÊÜ®Üá (AÊÜÃæãvÜ®æ) ÖæàڨܮÜá. 21. ÖÝWæÁáà AÊÜ®Üá,
AÇ… AA…Ãݶ… 161

""SíwñÜÊÝX¿á㠮ݮÜá ¯ÊÜá¾ ×ñæçÑ'' Gí¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ BOæ ÖÝQ¨Ü®Üá.


22. Pæã®æWæ AÊÜ®Üá ÊæãàÓÜ©í¨Ü AÊÜÃÜ®Üá° JÈÔPæãívÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÄŸºÃÜã
B ÊÜáÃÜ¨Ü ¶ÜÆÊÜ®Üá° ÓÜ˨ÝWÜ AÊÜÃÜ WÜá±Ý¤íWÜWÜÙÜá AÊÜÃÜ (±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ) ÊÜááí¨æ
±ÜÅPÜoÊÝX ¹orÊÜâ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄŸºÃÜã ÓÜÌWÜì¨Ü GÇæWÜÚí¨Ü ñÜÊÜá¾®Üá° ÊÜáábcPæãÙÜÛ
ñæãvÜX¨ÜÃÜá. (BWÜ) AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Üá AÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá ÖæàڨܮÜá; ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾®Üá°
B ÊÜáÃÜ©í¨Ü ñÜvæ©ÃÜÈÆÉÊæà? A¥ÜÊÝ ÍæçñݮܮÜá ¯ËᾟºÃÜ ±ÝÈWÜã ÓܳÐÜr
ÍÜñÜáÅÊÝX¨Ýª®æí¨Üá ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ ÖæàÚÃÜÈÆÉÊæà? 23. AÊÜÄŸºÃÜã ÖæàÚ¨ÜÃÜá;
®ÜÊæã¾væ¿Þ! ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæÁáà APÜÅÊÜáÊæÓÜX¨æÊÜâ. ¯à®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá°
PÜ Ò Ë áÓÜ © ¨Ü ª à æ ÊÜ á ñÜ á ¤ ®Ü Ê Ü á ¾ Êæ á àÇæ PÜ Ã Ü á Oæ ñæ ã àÃÜ © ¨Ü ª Ã æ ®ÝÊÜ â SíwñÜ
®ÜÐÜrPæãRÙÜWݨÜÊÜÃÜ ÓÝÈWæ ÓæàÃÜáÊæÊÜâ. 24. AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ÖæàڨܮÜá;
CÚ¨Üá ÖæãàXÄ. ¯àÊÜâ ±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ ±ÝÈWæ ÍÜñÜáÅWÜÙÜá. Jí¨Üá ¯©ìÐÜr PÝÆ¨Ü ñÜ®ÜPÜ
¯ÊÜáWæ »ÜãËá¿áÈÉ ®æÇæ C¨æ ÊÜáñÜᤠÓÝ«Ü®ÜWÜÚÊæ. 25. A¨ÜÃÜÇæÉà ¯àÊÜâ
Ÿ¨ÜáPÜáËÄ, A¨ÜÃÜÇæÉà ¯àÊÜâ ÓÝ¿ááËÄ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃæãÙÜXí¨ÜÇæà ¯ÊÜá¾®Üá°
ÖæãÃÜñæWæ¿áÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.
26. B¨ÜÊÜå…ÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙæà, ¯ÊÜáWæ ®ÝÊÜâ, ¯ÊÜá¾ ÊÜÞ®Ü¨Ü »ÝWÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜááaÜácÊÜ
ÊÜáñÜᤠAÆíPÝÃÜÊÝWÜáÊÜ EvÜáWæ¿á®Üá° CÚÔPæãqrÃÜáÊæÊÜâ. ¯gÊÝX «ÜÊÜáì
¯Ðæ u ¿ á EvÜ á ±æ à AñÜ á ÂñÜ ¤ Ê Ü á . C¨Ü á AÊÜ Ã Ü á ÓÜ ¾ Ä ÓÜ á £¤ Ã Ü È PÝR X AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á
J¨ÜXÔÃÜáÊÜ Jí¨Üá ¯¨ÜÍÜì®Ü. 27. B¨ÜÊÜå…ÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙæà, ÍæçñݮܮÜá ¯ÊÜá¾ ñÜí¨æ
ñÝÀá¿á®Üá° ÓÜÌWÜì©í¨Ü ÖæãÃÜ ÖÝQÔ¨Üíñæ (ÖÝWÜã) AÊÜÃÜ ÊæáàÈí¨Ü AÊÜÃÜ
EvÜáWæWÜÙÜ®Üá° PÜÙÜbÔ AÊÜÃÜ ÊÜÞ®Ü¨Ü »ÝWÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ±ÜÅPÜo±ÜwÔ¨Üíñæ
AÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ¨ÝÄWæwÓÜ©ÃÜÈ. SíwñÜÊÝX¿áã, AÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü
±Ü í WÜ v Ü ¨ Ü Ê Ü Ã Ü á , ¯ÊÜ á Wæ AÊÜ Ã Ü ® Ü á ° ®æ ã àvÜ Ç ÝWÜ ¨ Ü PÜ v æ À áí¨Ü , ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á °
®æãàvÜᣤÃáÜ ñݤÃ.æ ®ÝÊÜíñÜá ÍæçñÝ®ÜÃ®Ü áÜ ,° ËÍÝÌÔWÜÙÆ Ü ¨
É Ê
Ü ÃÜ Ü ±æäàÐÜPÃÜ ÝXÔ¨æઠÊæ.
28. AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã AÎÉàÆ PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ÝWÜ, ""®ÜÊÜá¾ ±ÜäÊÜìgÃÜ®Üá°
162 AÇ… AA…Ãݶ…
®ÝÊÜâ C¨æà ¨ÝÄ¿áÈÉ PÜíw¨æઠÊæ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ®Ü áÜ C¨Ü®áÜ ° ®ÜÊáÜ Wæ B¨æàÎԨݪ®'æ '
G®Ü á ° ñ ݤ à æ . Öæ à ÚÄ; SíwñÜ Ê ÝX¿áã AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á AÎÉ à Æñæ ¿ á®Ü á °
B¨æ à ÎÓÜ á ÊÜ â ©ÆÉ . ¯àÊæ à ®Ü á , ¯ÊÜ á Wæ £Ú©ÆÉ ¨ Ü ª ® Ü á ° AÇÝÉ Ö Ü ® Ü Êæ á àÇæ
BÃæãà²ÓÜᣤàÃÝ? 29. ÖæàÚÄ; ®Ü®Ü° Jvæ¿á®Üá ®Ý¿áÊÜ®æ°à B¨æàÎԨݪ®æ.
¯àË®Üá° ±ÜÅ£¸ÝÄ¿áã ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜWÜáÊÝWÜ ¯ÊÜá¾ ÊÜááSWÜÙÜ®Üá° ÓÜÄ¿Þ¨Ü
©QR®ÜÈÉwÄ ÊÜáñÜᤠ«ÜÊÜáìÊÜ®Üá° AÊܯWæà ËáàÓÜÇÝXoár (PæàÊÜÆ AÊܯWæ
¯ÐÜuÃÝX) AÊܮܮÜá° PÜãXÄ. AÊÜ®Üá Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ ¯ÊÜá¾®Üá° ÓÜêÑrÔ¨ÜíñæÁáà
¯àÊÜâ ÊÜáñæ¤ ÓÜêÑrÓÜƳvÜáËÄ. 30. AÊÜ®Üá Jí¨Üá ±ÜíWÜvÜPæR ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü
ÊÜÞwÃÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠC®æã°í¨Üá ±ÜíWÜvÜÊÜâ ¨ÝÄWæqrÃÜáÊÜâ¨ÜPæR AÖÜìÊæíŸá¨Üá
ÓݹàñÝX¨æ. SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜÃÜá AÇÝÉÖܮܮÜá° ¹oár ÍæçñݮܮܮÜá° ñÜÊÜá¾
B±Ü ¤ Ë áñÜ Å ÃÝXÔPæ ã íwÃÜ á ÊÜ Ã Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ñÝÊÜ â ÓÜ ® ݾ W Ü ì ¨Ü Ç æ É à C¨æ ª à Êæ
Gí¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜÃÜá.
31. B¨ÜÊÜå…ÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙæà, ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ GÆÉ BÃÝ«Ü®Ý ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ ¯ÊÜá¾
AÆíPÝÃÜWÜÙÜ®Üá° «ÜÄÔÄ. £¯°Ä ÊÜáñÜᤠPÜáwÀáÄ B¨ÜÃæ A±ÜÊÜ¿á ÊÜÞvÜ©Ä.
SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜ®áÜ A±ÜÊÂÜ ¿á ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ÊæáaÜáÊ c âÜ ©ÆÉ. 32. ÖæàÚÄ;
AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ ¨ÝÓÜÄWÝX Eñݳ©ÔÃÜáÊÜ AÆíPÝÃÜ ÓÝÊÜáXÅWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠÍÜá¨Üœ
BÖÝÃÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ¯Ðæà˜ÔÃÜáÊÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? ÖæàÚÄ; CÖÜÇæãàPܨÜÈÉ CÊÜâ
ËÍÝÌ Ô WÜ Ú Wæ ÓÜ Ê Ü á ¾ ñ Ü Ê ÝXÊæ & ±Ü Ã Ü Ç æ ã àPÜ ¨ Ü Æ É í ñÜ ã CÊÜ â AÊÜ Ä Wæ í ¨æ à
ËáàÓÜÇÝXÃÜáñܤÊæ. D Ä࣠®ÝÊÜâ AÄÊÜâ EÙÜÛÊÜÄWÝX ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá°
ËÊÜÄÓÜáñæ¤àÊæ. 33. ÖæàÚÄ; ÊÜÂPܤ ÖÝWÜã WÜá±Ü¤ÊÝ¨Ü GÆÉ AÎÉàÆ PÜêñÜÂWÜÙÜ®Üá°,
±Ý±Ü PÜêñÜÂWÜÙÜ®Üá°, APÜÅÊÜá ŸÆ±ÜÅÁãàWÜÊÜ®Üá°, ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝX AÇÝÉÖÜ®Üá
¿ÞÊÜ â ¨æ à ±Ü â ÃÝÊæ ¿ á®Ü á ° CÚÔÆÉ Ê æ ä à A¨Ü ® Ü á ,° AÇÝÉ Ö Ü ® Ü hæ ã ñæ
±ÝÆáWæ ã ÚÓÜ á ÊÜ â ¨Ü ® Ü á ° ÊÜ á ñÜ á ¤ AÇÝÉ Ö Ü ® Ü PÜ á ÄñÜ á ¯ÊÜ á Wæ £Ú©ÆÉ ¨ Ü ª ® Ü á °
ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ü®Üá° & ®Ü®æã°væ¿á®Üá ¯Ðæà˜ÔÃÜáÊÜ®Üá.
AÇ… AA…Ãݶ… 163

34. ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPÜãR Jí¨Üá PÝÇÝÊܘ ¯WÜ©ñÜÊÝX¨æ. ñÜÊÜá¾


AÊܘ ÓÜËáà²Ô¨ÝWÜ A¨Ü®Üá ° PÜÒ|ÊÜÞñÜÅPÝR¨ÜÃÜã ÊÜááí¨ÜãvÜÆá A¥ÜÊÝ
×í¨ÜãvÜÆá AÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá. 35. B¨ÜÊÜå…ÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙæà, ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ,
¯Êæã¾ÙÜXí¨ÜÇæà, ¯ÊÜáWæ ®Ü®Ü° ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° PæàÚÓÜáÊÜ ¨ÜãñÜÃÜá Ÿí¨ÝWÜ,
«ÜÊÜáì¯ÐÜu®ÝX ñܮܰ ÓÜá«ÝÃÜOæ ÊÜÞwPæãívÜÊÜ®Üá & AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ »Ü¿áÊÜä
CÃܨÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ¨Üá@UÓÜÇÝÃÜÃÜá. 36. ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÙæÛí¨ÜÊÜÃÜá
ÊÜáñÜᤠA¨ÜPæR¨ÜáÃÝX AÖÜíPÝÃÜ ñæãàĨÜÊÜÃÜá & AÊÜÃæà ®ÜÃÜPÜÊÝÔWÜÙÜá. AÊÜÃÜá
ÓÜ¨Ý PÝÆ A¨ÜÃÜÇæÉà CÃÜáÊÜÃÜá. 37. AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáàÇæ ÓÜáÙÝÛÃæãà±Ü ÖæãÄÔ¨Ü
A¥ÜÊÝ AÊÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÙæÛí¨ÜÊܯXíñÜ ¨æãvÜx APÜÅËá ¿ÞĨݪ®æ? & ®ÜÊÜá¾
(ÊÜáÃÜ|) ¨ÜãñÜÃÜá AÊÜÃÜ ŸÚWæ Ÿí¨Üá AÊÜÃÜ®Üá° ÓÝÀáÓÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ, ˘
WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ AÊÜÃÜ ±ÝÆá AÊÜÄWæ ÔWÜáñܤÇæà CÃÜáÊÜâ¨Üá. AÊÜÃÜá (ÊÜáÃÜ|
¨ÜãñÜÃÜá) ""AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¯àÊÜâ ±ÝŦìÓÜᣤ¨ÜªÊÜÃæÇÝÉ GÈɨݪÃæ?'' Gí¨Üá
PæàÙÜáÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá ""AÊÜÃÜá ®ÜËá¾í¨Ü PÜÙæ¨Üá ÖæãàXÃÜáÊÜÃÜá'' G®Üá°ÊÜÃÜá ÊÜáñÜá¤
ñÝÊÜâ ˜PÝRÄWÜÙÝX¨æªÊæí¨Üá AÊÜÃæà ñÜÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ÓÝQÒ ÖæàÙÜáÊÜÃÜá.
38. AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ÖæàڨܮÜá; ¯àÊÜâ, i®…° ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ±æçQ
¯ÊÜáXíñÜ ×í¨æ WÜ£Ô¨Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜ hæãñæ ®ÜÃÜPÝX°¿á®Üá° ±ÜÅÊæàÎÔÄ.
(AÈÉWæ) ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÜä ñܮܰ ÓÜíWÝ£ (±ÜäÊÜì)
ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÜ®Üá° ÍܲÓÜáÊÜâ¨Üá. Pæã®æWæ AÊÜÃæÆÉÃÜã A¨ÜÃæãÙÜWæ ÓæàÃÜáÊÜÃÜá.
(AÈÉ) ÊÜááí©®ÜÊÜÃÜá ×í©®ÜÊÜÃÜ PÜáÄñÜá & ""®ÜÊæã¾væ¿Þ! CÊÜÃæà ®ÜÊÜá¾®Üá°
¨ÝÄWæwÔ¨ÜÊÜÃÜá. CÊÜÄWæ ®ÜÃÜPÝX°¿á CÊÜá¾w ÎPæÒ ¯àvÜá'' G®Üá°ÊÜÃÜá. AÊÜ®Üá
(AÇÝÉÖÜ®Üá) ÖæàÙÜáÊÜ®Üá; CÊÜá¾w ÎPæÒ GÆÉÄWÜã C¨æ. B¨ÜÃæ ¯ÊÜáWæ £Ú©ÆÉ.''
39. A¨ÜÃÜÈÉ®Ü ×í©®ÜÊÜÃÜá, ÊÜááí©®ÜÊÜÃæãvÜ®æ ""®ÜÊæᾨÜáÃÜá ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜ
ÊæáàÇ澿áã CÆÉ. DWÜ, ¯ÊÜá¾ WÜÚPæ¿á ¶ÜÆÊÝX ¿ÞñÜ®æ¿á®Üá° ÓÜËÀáÄ''
G®Üá°ÊÜÃÜá.
164 AÇ… AA…Ãݶ…
40. SíwñÜÊÝX¿áã, ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÙæÛí¨ÜÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠB PÜáÄñÜá
AÖÜíPÝÃÜ ñæãàĨÜÊÜÃÜ ±ÝÈWæ BPÝÍÜ¨Ü ¸ÝXÆáWÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¿áÇÝWܨÜá ÊÜáñÜá¤
ÓÜãi¿á ÃÜí«ÜŨæãÙÜWæ Jípæ¿áá ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ AÊÜÃÜá ÓÜÌWÜìÊÜ®Üá°
±ÜÅÊæàÎÓÜÇÝÃÜÃÜá. ®ÝÊÜâ C¨æà Ä࣠A±ÜÃݘWÜÚWæ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®Üá° ¯àvÜáñæ¤àÊæ.
41. AÊÜ Ã Ü ±ÝÈWæ ®Ü Ã Ü P Ü ¨ Ü »ÝWÜ Ê æ à ÖÝÔWæ ÊÜ á ñÜ á ¤ ®Ü Ã Ü P Ü ¨ Ü »ÝWÜ Ê æ à
Öæã©Pæ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá. ®ÝÊÜâ C¨æà Ä࣠APÜÅËáWÜÚWæ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®Üá° ¯àvÜáñæ¤àÊæ,
42. ËÍÝÌÔWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓÜñÜRÊÜáì ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá (£Ú©ÃÜÈ) ®ÝÊÜâ ¿ÞÃÜ
ÊæáàÆã AÊÜÃÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° ËáàÄ¨Ü ÖæãÃæ¿á®Üá° ÖæãÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ & AÊÜÃæà
ÓÜÌWÜì¨ÜÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÓÜ¨Ý PÝÆ A¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜÃÜá. 43. AÊÜÃÜ ÊÜá®Ü¨æãÙÜX®Ü
Êæ ç ÐÜ Ê Ü á ÂWÜ Ù Ü ® æ ° Ç ÝÉ ®ÝÊÜ â ñæ ã ÆXÔ ¹vÜ á Êæ Ê Ü â . AÊÜ Ã Ü ñÜ Ù Ü ¨ Ü È É ®Ü © WÜ Ù Ü á
ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜÊÜâ. AÊÜÃÜá ""GÆÉ ±ÜÅÍÜíÓæWÜÙÜá, ®ÜÊÜáWæ C¨ÜÃÜñܤ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü
ÊÜÞw¨Ü AÇÝÉÖܯWæ ËáàÓÜÆá. AÇÝÉÖÜ®Üá ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞwÃÜ©¨ÜªÃæ ®ÝÊÜâ
ÓܮݾWÜìÊÜ®Üá° ±Üvæ¿áᣤÃÜÈÆÉ. ®ÜÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü ¨ÜãñÜÃÜá ÓÜñܨæãí©Wæ ®ÜÊÜá¾ ŸÚWæ
Ÿí©¨ÜªÃÜá'' G®Üá°ÊÜÃÜá. C¨ÜPÜáRñܤÃÜÊÝX, ""¯ÊÜá¾ PÜÊÜáìWÜÙÜ ¶ÜÆÊÝX, ¯àÊÜâ ÓÜÌWÜì¨Ü
ÊÝÃÜÓÜá¨ÝÃÜÃÝWÜáËÄ.'' Gí¨Üá AÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá ÖæàÙÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.
44. ÓÜÌWÜì¨ÜÊÜÃÜá, ®ÜÃÜPܨÜÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá ""®ÜÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá ®ÜÊÜáWæ ¯àw¨Ü
ÊÝWݪ®ÜWÜÙæÆÉ ÓÜñÜÂÊÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ PÜívÜáPæãívæÊÜâ. ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü
ÊÝWݪ®ÜWÜÙæÆÉ ÓÜñÜÂÊÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ PÜíwÃÝ? Gí¨Üá PæàÙÜáÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá
""Öè¨Üá'' G®Üá°ÊÜÃÜá. BWÜ AÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ PÜãWÜáÊÜÊÜ®æ㟺®Üá PÜãX ÖæàÙÜáÊÜ®Üá;
""AÇÝÉÖÜ®Ü ÍݱÜ˨æ APÜÅËáWÜÙÜ ÊæáàÇæ.'' 45. ""AÊÜÃÜá (g®ÜÃÜ®Üá°) AÇÝÉÖÜ®Ü
ÊÜÞWÜì©í¨Ü ñÜvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá, A¨ÜÃÜÈÉ ÊÜPÜÅñæ¿á®Üá° ÖÜávÜáPÜᣤ¨ÜªÃÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá
±ÜÃÜÇæãàPÜÊÜ®Üá° ˜PÜRÄÓÜáÊÜÊÜ ÃÝX¨ÜªÃÜá.''
46. B GÃÜvÜá ÊÜWÜìWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ Jí¨Üá ñæÃæ CÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ"AA…Ãݶ…'®ÜÈÉ
(ñæÃæ¿á ÊæáàÆá ñÜá©¿áÈÉ) PæÆÊÜÃÜá CÃÜáÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá ±ÜÅ£Á㟺ÃÜ®Üã° AÊÜÃÜ
AÇ… AA…Ãݶ… 165

ÊÜááS©í¨ÜÇæà WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÓÜÌWÜì¨ÜÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá ""¯ÊÜáWæ ÍÝí£


ÔWÜÜÈ'' G®Üá°ÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá BÊÜÃæWÜã A¨Ü®Üá° (ÓÜÌWÜìÊÜ®Üá°) ±ÜÅÊæàÎÔÃÜÇÝÃÜÃÜá,
B¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ¯ÄàQÒÓÜᣤÃÜáÊÜÃÜá. 47. C®Üá° AÊÜÃÜ ¨ÜêÑrWÜÙÜá ®ÜÃÜPܨÜÊÜÃÜ PÜvæWæ
£ÃÜáX¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ""®ÜÊæã¾væ¿Þ, ®ÜÊÜá¾®Üá° APÜÅËáWÜÙÜ hæãñæ ÓæàÄÓܸæàvÜ''
G®Üá°ÊÜÃÜá. 48. ÊÜáñÜᤠ"AA…Ãݶ…'®ÜÊÜÃÜá, ñÝÊÜâ ÊÜááS©í¨ÜÇæà WÜáÃÜá£Ô¨Ü
PæÆÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÃÜá; ¯ÊÜá¾ ÓÜíTÝŸƩí¨ÝWÜÈ, ¯àÊÜâ AÖÜíPÝÃÜ
±ÜvÜᣤ¨Üª ÊÜÓÜá¤WÜÚí¨ÝWÜÈ ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜ ÇÝ»ÜÊÜä BWÜÈÆÉ. 49. CÊÜÄWæ
AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ ¿ÞÊÜ A®ÜáWÜÅÖÜÊÜ®Üã° ñÜÆá²ÓÜÇÝÃÜ®æí¨Üá ¯àÊÜâ BOæ ÖÝQ
ÖæàÙÜᣤ¨Ü᪨Üá CÊÜÃÜ (D ÓÜÌWÜìÊÝÔWÜÙÜ) PÜáÄñæà AÆÉÊæà? (Cí¨Üá AÊÜÃæãvÜ®æ)
""¯àÊÜâ ÓÜÌWÜìÊÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÔÄ. ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜ »Ü¿áÊÜä CÆÉ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ
¨Üá@UÓÜÇÝÄÄ'' (Gí¨Üá ÖæàÙÜÇÝX¨æ).
50. Añܤ ®ÜÃÜPܨÜÊÜÃÜá ÓÜÌWÜì¨ÜÊÜÃÜ®Üá° PÜãX ""®ÜÊÜá¾ PÜvæWæ Jí©ÐÜár ¯àÃÜ®Üá°
ÖÜÄÔ ¹wÄ A¥ÜÊÝ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ¯ÊÜáWæà®Ü®áÜ ° ¯àwÃÜáÊÜ®ã æ à A¨ÜÄí¨Ü (Jí©ÐÜ®r áÜ °
®ÜÊÜáWæ ¯àwÄ)'' G®Üá°ÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜÃÜá; ""SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá
AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ˜PÝRÄWÜÙÜ ±ÝÈWæ ¯Ðæà˜ÔÃÜáÊÜ®Üá.''
51. ""AÊÜÃÜá (˜PÝRÄWÜÙÜá) ñÜÊÜá¾ «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° PæàÊÜÆ Bo ÖÝWÜã Êæãài®Ü
ËÐÜ¿áÊÝX ±ÜÄWÜ~ԨܪÃÜá ÊÜáñÜᤠÇèQPÜ iàÊÜ®ÜÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜíaÜ®æWæ
JÙܱÜwÔñÜá¤. AÊÜÃÜá D ©®Ü¨Ü »æàq¿á®Üá° ÊÜáÃæñÜíñæ Cí¨Üá ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá°
ÊÜáÃæ£ÃÜáÊæÊÜâ. AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ˜PÜRÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.''
52. ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ŸÚWæ Jí¨Üá WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ñÜÆá²ÔÃÜáÊæÊÜâ. A¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ
hÝn®Ü¨Ü B«ÝÃܨÜÈÉ ÓÝPÜÐÜár ËÍÝÆWæãÚÔÃÜáÊæÊÜâ. ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÜ ±ÝÈWæ A¨Üá
ÊÜÞWÜì¨ÜÎì ÖÝWÜã A®ÜáWÜÅÖÜÊÝX¨æ. 53. AÊÜÃÜá PÝ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨Üá, A¨ÜÃÜ
(ÇæãàPÝíñÜ嬆 PÜáÄñÝ¨Ü »ÜËÐÜ ÊÝ~WÜÙÜ) DvæàÄPæ¿á®Ü°Æɨæ ÊÜáñæ¤à®Ü®Üá°?
¯gÊÝX, A¨ÜÃÜ DvæàÄPæ¿á ©®Ü Ÿí¨ÝWÜ, ×í¨æ A¨Ü®Üá° ÊÜáÃ棨ܪÊÜÃÜá, ""®ÜÊÜá¾
166 AÇ… AA…Ãݶ…
Jvæ¿á®Ü ¨ÜãñÜÃÜá SíwñÜ ÓÜñܨæãí©Wæà Ÿí©¨ÜªÃÜá. (DWÜ) ®ÜÊÜá¾ ±ÜÃÜÊÝX
ζÝÃÜÓÜá ÊÜÞvÜÆá ζÝÃÜÓÜá¨ÝÃÜÃÜá ¿ÞÃݨÜÃÜã C¨ÝªÃæÁáà? A¥ÜÊÝ
®ÝÊÜâ ×í¨æ ÊÜÞvÜᣤ¨Ü᪨ÜQRíñÜ ¼®Ü°ÊÝ¨Ü PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜíñÝWÜÆá,
®ÜÊÜá¾®Üá° ÊÜáÃÜÚÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨æà?'' G®Üá°ÊÜÃÜá. SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜÃÜá ÓÜÌñÜ@
ñÜÊÜá¾®Üá° ®ÜÐÜrPæR JÙܱÜwÔPæãívÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá PÜqrPæãíw¨Üª ÓÜáÙÜáÛWÜÙæÇÝÉ
AÊÜÄí¨Ü PÜÙæ¨Üá Öæãà¨ÜÊÜâ.
54. ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ý¨Ü AÇÝÉÖÜ®æà BÃÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ BPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤
»Ü ã Ëá¿á®Ü á ° ÓÜ ê Ñr Ô ¨Ü Ê Ü ® Ü á . ñÜ Ã Ü á ÊÝ¿á AÊÜ ® Ü á ËÍÜ Ì ÔíÖÝÓÜ ® Ü ¨ Ü È É
BÔà®Ü®Ý¨Ü®Üá. AÊÜ®Üá Ãݣſá®Üá° ÖÜWÜ騆 ÊæáàÇæ BÊÜÄÓÜáñݤ®æ & A¨Üá
(ÖÜWÜÆá) A¨ÜÃÜ (Ãݣſá) ¸æ¯°Wæà «ÝËÔ ŸÃÜáñܤ¨æ. C®Üá°, ÓÜã¿áì ÊÜáñÜá¤
aÜí¨ÜÅ ÖÝWÜã ®ÜPÜÒñÜÅWÜÙÜá AÊÜ®Ü B¨æàÍܨÜíñæ ¯¿áí£ÅñÜÊÝXÊæ. £Ú©ÃÜÈ;
ÓÜêÑrÁáÆÉÊÜä AÊܯWæà ÓæàĨæ ÊÜáñÜᤠA˜PÝÃÜÊÜä AÊܮܨæà. ÓÜÊÜìÇæãàPÜWÜÙÜ
Jvæ¿á®Ý¨Ü AÇÝÉÖÜ®Üá ñÜáí¸Ý ÓÜÊÜáê¨Üœ®Üá. 55. »Ü¿á ÊÜáñÜᤠˮܿá¨æãí©Wæ
¯ÊÜ á ¾ Jvæ ¿ á®Ü ® Ü á ° PÜ Ã æ ¨ Ü á ±ÝŦìÔÄ. SíwñÜ Ê ÝX¿áã AÊÜ ® Ü á
Ëá£ËáàÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ÊæáaÜácÊÜâ©ÆÉ. 56. »ÜãËá¿áÈÉ ÓÜá«ÝÃÜOæ B¨Ü ŸÚPÜ,
AÍÝí£¿á®Ü á ° ÖÜ Ã Ü v Ü ¸ æ à w. »Ü ¿ á ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯ÄàPæ Ò Á ãí©Wæ AÊÜ ® Ü ® Ü á °
(AÇÝÉÖܮܮÜá°) PÜãX ±ÝŦìÔÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜÊÜâ
ÓÜñÜRËáìWÜÚWæ ¯PÜoÊÝXÃÜáñܤ¨æ. 57. AÊÜ®æà (AÇÝÉÖÜ®æà) ñܮܰ A®ÜáWÜÅÖÜPæR
(ÊÜáÙæWæ) ÊÜáá®Ü°, ÍÜá»ÜÊÝñæì¿ÞX WÝÚ¿á®Üá° PÜÙÜá×ÓÜáÊÜÊÜ®Üá. Pæã®æWæ AÊÜâ
(¯àÄí¨Ü) »ÝÃÜÊÝ¨Ü ÊæãàvÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãñÜᤠñÜí¨ÝWÜ ®ÝÊÜâ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯iàìÊÜ
®Ýw®ævæWæ J¿ááÂñæ¤àÊæ ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÚí¨Ü ¯àÃÜ®Üá° ÓÜáÄÓÜáñæ¤àÊæ ÖÝWÜã A¨ÜÃÜ
ÊÜáãÆPÜ ®ÝÊÜâ GÆÉ ŸWæ¿á ¶ÜÆWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜÃÜáñæ¤àÊæ & C¨æà Ä࣠®ÝÊÜâ
ÊÜáêñÜÃÜ®Üá° (iàÊÜíñÜ) ÖæãÃÜ ñÜÃÜȨæªàÊæ & ¯àÊÜâ ±ÝsÜ PÜÈ¿á¸æàPæí¨Üá (C¨Ü®Üá°
ÖæàÙÜÇÝWÜᣤ¨æ). 58. ÍÜá¨Üœª ®æÆ©í¨Ü, A¨ÜÃÜ Jvæ¿á®Ü B¨æàÍܨÜíñæ, E±Ü¿ááPܤ
AÇ… AA…Ãݶ… 167

¸æ Ù æ ¿ áá EñÜ ³ ® Ü ° Ê ÝWÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . B¨Ü à æ AÍÜ á ¨Ü œ ®æ Æ ÊÜ â Pæ à ÊÜ Æ PÜ Ó Ü P Ü w x W Ü Ù Ü ® Ü á °


Eñݳ©ÓÜáñܤ¨æ. D Ä࣠®ÝÊÜâ PÜêñÜgn g®ÜÄWÝX ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ËË«Ü
ÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ ËÊÜÄÓÜáñæ¤àÊæ.
59. ®ÝÊÜâ ®ÜãÖÜÃÜ®Üá° AÊÜÃÜ g®ÝíWܨævæWæ PÜÙÜá×Ô¨æªÊÜâ. AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá;
®Ü®Ü° g®ÝíWܨÜÊÜÃæà, AÇÝÉÖܮܮÜá° BÃݘÔÄ. ¯ÊÜáWæ AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃÝÊÜ
¨æàÊÜÃÜã CÆÉ. ¯àÊÜâ Jí¨Üá ÊÜáÖÝ ©®Ü¨Ü ÎPæÒWæ ñÜáñݤWÜáÊÜ »Ü¿á ®Ü®ÜX¨æ.
60. AÊÜÃÜ g®ÝíWÜ¨Ü PæÆÊÜ⠮ݿáPÜÃÜá ""®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° ÓܳÐÜrÊÝX ¨ÝÄWæor
Ô§£¿áÈÉ PÝ|ᣤ¨æªàÊæ.'' Gí¨ÜÃÜá. 61. AÊÜÃÜá (®ÜãÖÜÃÜá) ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ®Ü®Ü°
g®ÝíWÜ¨Ê Ü ÃÜ àæ , ®Ý®æà®Üã ¨ÝÄWæqÆ r .É ¯gÊÝX ®Ý®Üá ÓÜÊìÜ ÇæãàPÜWÙÜ Ü Jvæ¿á®Ü
¨Ü ã ñÜ ® ÝX¨æ ª à ®æ . 62. ®Ý®Ü á ®Ü ® Ü ° Jvæ ¿ á®Ü ÓÜ í ¨æ à ÍÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ¯ÊÜ á Wæ
ñÜÆá²ÓÜᣤ¨æªà®æ. ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ ×ñæçÑ¿ÞX¨æªà®æ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Ü PÜvæÀáí¨Ü,
¯ÊÜáWæ £Ú©ÆÉ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜá ®Ü®ÜWæ £Ú©Êæ. 63. ¯ÊÜá¾®Üá° GaÜcÄÓÜÈPÝRX, ¯ÊÜá¾®Üá°
«ÜÊÜáì¯ÐÜuÃÝXÓÜÈPÝRX ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ PÜÃÜáOæWæ ±ÝñÜÅÃÝWÜáÊÜâ¨ÜPÝRX, ¯ÊÜá¾
Jvæ¿á®Ü E±Ü¨æàÍÜÊÜâ ¯Êæã¾ÙÜX®Ü JŸº ÊÜÂQ¤¿á ŸÚWæ Ÿí©ÃÜáÊÜ PÜáÄñÜá
¯àÊæà®Üá AaÜcÄ ±ÜvÜᣤàÃÝ? 64. AÊÜÃÜá (®ÜãÖÜÃÜ g®ÝíWܨÜÊÜÃÜá) AÊÜÃÜ®Üá°
ÓÜáÙÜáÛWÝÃÜ®æí¨Üá £ÃÜÓÜRÄÔ¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° ÖÝWÜã ÖÜvÜX®ÜÈÉ AÊÜÃÜ
hæãñæX¨ÜªÊÜÃÜ®Üá° ÃÜQÒÔ¨æÊÜâ. C®Üá°, ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÙæÛí¨Üá £ÃÜÓÜRÄÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá°
®ÝÊÜâ ÊÜááÙÜáXÔ¹pærÊÜâ. SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜÃÜá (ÓÜñÜ嬆 ±ÝÈWæ) Jí¨Üá
PÜáÃÜávÜ g®ÝíWÜÊÝX¨ÜªÃÜá.
65. Añܤ, B¨… g®ÝíWܨævæWæ ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÖÜ㨅ÃÜ®Üá° PÜÚÔ¨æÊÜâ.
AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ®Ü®Ü° g®ÝíWܨÜÊÜÃæà, AÇÝÉÖܮܮæ°à BÃݘÔÄ. AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá
¯ÊÜáWæ ¸æàÃÝÊÜ ¨æàÊÜÃÜã CÆÉ. ¯àÊæà®Üá AígáÊÜâ©ÆÉÊæà? 66. AÊÜÃÜ
g®ÝíWܨÜÈÉ®Ü PæÆÊÜâ ˜PÝRÄ ®Ý¿áPÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá; SíwñÜÊÝX¿áã ®ÝÊÜâ
¯ÊÜá¾®Üá° ÊÜáãSìñܮܨÜÈÉ PÝ|ᣤ¨æªàÊæ ÊÜáñÜᤠSíwñÜÊÝX¿áã ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá°
168 AÇ… AA…Ãݶ…
ÓÜáÙÜáÛWÝÃÜÃæí¨Üá »ÝËÓÜáñæ¤àÊæ. 67. AÊÜÃÜá (ÖÜ㨅) ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ®Ü®Ü°ÈÉ
¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜáãSìñÜ®ÜËÆÉ. ¯gÊÝX ®Ý®Üá ÓÜÊÜì ÇæãàPÜWÜÙÜ Jvæ¿á®Ü
¨ÜãñÜ®ÝX¨æªà®æ. 68. ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ ®Ü®Ü° Jvæ¿á®Ü ÓÜí¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá° ñÜÆá²ÓÜᣤ¨æªà®æ
ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ®Ý®Üá JŸº ®ÜíŸÆÖÜì ×ñæçÑ¿ÞX¨æªà®æ. 69. ¯àÊæà®Üá,
¯ÊÜá¾®Üá° GaÜcÄÓÜÆá, ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü E±Ü¨æàÍÜÊÜâ ¯Êæã¾ÙÜX®Ü JŸº ÊÜÂQ¤¿á ŸÚWæ
Ÿí©ÃÜáÊÜ PÜáÄñÜá AaÜcıÜvÜᣤàÃÝ? ÓܾÄÔÄ; ®ÜãÖÜÃÜ g®ÝíWÜ¨Ü ŸÚPÜ, AÊÜ®Üá
(AÇÝÉÖÜ®Üá) ¯ÊÜá¾®Üá° EñܤÃݘPÝÄWÜÙÝX ÊÜÞw¨Ü®Üá ÊÜáñÜᤠÃÜaÜ®æ¿áÈÉ ¯ÊÜáWæ
Íæ Å àÐÜ u ñ æ ¿ á®Ü á ° ¯àw¨Ü ® Ü á . AÇÝÉ Ö Ü ® Ü A®Ü á WÜ Å ÖÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÓÜ ¾ Ä ÔÄ & ¯àÊÜ â
ËgÀáWÜÙÝWÜŸÖÜá¨Üá.
70. AÊÜ Ã Ü á Öæ à Ú¨Ü Ã Ü á ; ¯àÊæ à ®Ü á , AÇÝÉ Ö Ü ® æ ã Ÿº ® Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ ñÜ Å ®ÝÊÜ â
±Ü ä iÓÜ ¸ æ à PÜ á ÊÜ á ñÜ á ¤ ®Ü Ê Ü á ¾ ±Ü ä ÊÜ ì gÃÜ á ±Ü ä iÓÜ á £¤ ¨ Ü ª Ê Ü â WÜ Ù Ü ® æ ° Ç ÝÉ ¹oár
¹vܸæàPæí¨Üá ÖæàÙÜÆá ®ÜÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí©ÃÜáËÃÝ ? ¯àÊÜâ ÓÜñÜÂÊÜíñÜÃÝX¨ÜªÃæ,
¿ÞÊÜâ¨Üá ŸÃÜȨæ Gí¨Üá ®ÜÊæã¾vÜ®æ ¯àÊÜâ ÖæàÙÜᣤÃÜáËÃæãà A¨Ü®Üá° ñÜí¨Üá
¹w. 71. AÊÜÃÜá (ÖÜ㨅) ÖæàÚ¨ÜÃÜá; C¨æãà, ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ Ÿí¨æÃÜXñÜá ¯ÊÜá¾
Jvæ¿á®Ü ÎPæÒ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü BPæãÅàÍÜ. ¯àÊæà®Üá, ¯àÊÜâ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ±ÜäÊÜìgÃÜá
Coár P æ ã íwÃÜ á ÊÜ Pæ à ÊÜ Æ Pæ Æ ÊÜ â Öæ Ó Ü Ã Ü á WÜ Ù Ü PÜ á ÄñÜ á ®Ü ® æ ã ° v Ü ® æ
gWÜ Ù ÝvÜ á £¤ Ã Ü á ËÃÝ? ¯gÊÝX AÊÜ â WÜ Ù Ü ±Ü Ã Ü Ê ÝX AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ¿ÞÊÜ
±ÜâÃÝÊæ¿á®Üã° CÚÔÆÉ. C©àWÜ PÝÀáÄ, ¯ÊÜá¾ hæãñæ ®Ý®Üã PÝ¿ááñæ¤à®æ. 72.
Pæã®æWæ ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü, AÊÜÃÜ®Üá° (ÖÜ㨅ÃÜ®Üá°) ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ hæãñæWæ
C¨ÜªÊÜÃÜ®Üá° ÃÜQÒÔ¨æÊÜâ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÙæÛí¨Üá £ÃÜÓÜRÄÔ¨ÜÊÜÃÜ
ÊÜáãÆÊÜ®æ°à PÜw¨Üá ÖÝQ¨æÊÜâ. AÊÜÃÜá ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÜíñÜá BXÃÜÈÆÉ.
73. ÖÝWæÁáà, ÓÜÊÜá㨅 g®ÝíWܨævæWæ ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÓÝÈÖ…ÃÜ®Üá°
PÜÙÜá×Ô¨æÊÜâ. AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ®Ü®Ü° g®ÝíWܨÜÊÜÃæà, AÇÝÉÖܮܮÜá° ÊÜÞñÜÅ
±ÜäiÔÄ AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¯ÊÜáWæ ¸æàÃæ ¨æàÊÜÄÆÉ. C©àWÜ ¯Êæã¾væ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü
AÇ… AA…Ãݶ… 169

¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Jí¨Üá ÓܳÐÜr ±ÜâÃÝÊæ¿áá Ÿí©¨æ. C¨Üá AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæOæã¡ípæ. C¨Üá
¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæãí¨Üá ÓÜãaÜ®æ¿ÞX¨æ. C¨Ü®Üá° C¨ÜÃÜ ±ÝwWæ ¹oár ¹wÄ & C¨Üá
AÇÝÉÖÜ®Ü »ÜãËá¿áÈÉ Êæáà¿áᣤÃÜÈ. Pæor ÓÜíPÜƳ©í¨Ü C¨Ü®Üá° ÊÜááor¸æàw
(ÊÜááqr¨ÜÃæ) »ÝÄà PÜt| ÎPæÒ¿áá ¯ÊÜá¾®Üá° BÊÜÄÓÜȨæ. 74. ®æ®Ü²ÔPæãÚÛÄ;
AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá)B¨… g®ÝíWÜ¨Ü ŸÚPÜ ¯ÊÜá¾®Üá° EñܤÃݘPÝÄWÜÙÝX
ÊÜÞw¨Ü®Üá ÖÝWÜã AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ »ÜãËá¿áÈÉ ®æÇæ¿á®Üá° J¨ÜXԨܮÜá.
¯àËàWÜ A¨ÜÃÜ Ÿ¿áÆá ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ AÃÜÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° ¯ËáìÓÜᣤàÄ ÊÜáñÜá¤
¸æorWÜÙÜ®Üá° PæãÃæ¨Üá ¯ÊÝÓÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÓÜᣤàÄ. AÇÝÉÖÜ®Ü PæãvÜáWæ WÜÙÜ®Üá° ÓܾÄÔÄ
ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉ AÍÝí£¿á®Üá° ÖÜŸáºÊÜÊÜÃÝX AÇæ¿á¸æàw. 75. AÊÜÃÜ
g®ÝíWÜ ¨ Ü AÖÜ í PÝÄ ®Ý¿áPÜ Ã Ü á , ÓÜ ñ Ü Â ÊÜ ® Ü á ° ®Ü í ¹¨Ü ª ñÜ Ê Ü á ¾ g®ÝíWÜ ¨ Ü
ÊÜá©ìñÜÃã æ vÜ®,æ ""ÓÝÈÖ…, ñÜ®°Ü Jvæ¿á®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü PÜÙáÜ ×ÓÜÆo ³ Ê r ®Ü íæ ¨Üá ¯ÊÜáWæ
Wæãñæ¤à?'' Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá; ""SíwñÜÊÝX¿áã, AÊÜÃÜ®Üá° ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜ
hæãñæ PÜÙÜá×ÓÜÇÝX¨æÁãà A¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ ®Üí¹ÃÜáÊæÊÜâ.'' Gí¨Üá EñܤÄÔ¨ÜÃÜá.
76. AÖÜíPÝÄWÜÙÜá; ""¯àÊÜâ ®Üí¹ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ ˜PÜRÄÓÜáñæ¤àÊæ.'' Gí¨ÜÃÜá.
77. ÊÜááí¨æ, AÊÜÃÜá B ÖæOæã¡ípæ¿á®Üá° Pæãí¨Üá ¹orÃÜá ÖÝWÜã ñÜÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü
B¨æàÍÜÊÜ®Üá° ËáàÄ ®Üvæ¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÖæàÚ¨ÜÃÜá; ""K ÓÝÈÖ…, ¯gPÜãR ¯à®æ㟺
¨æàÊܨÜãñÜ®ÝX¨ÜªÃæ, ¯à®Üá ®ÜÊÜáWæ ÊÝWݪ®Ü ÊÜÞvÜᣤ¨Ü᪨ܮÜá° ®ÜÊÜá¾ ŸÚWæ ñÜí¨Üá
¹vÜá.'' 78. Pæã®æWæ, ¼àPÜÃÜ »ÜãPÜí±ÜÊæäí¨Üá AÊÜÃÜ®Üá° BÊÜÄÔPæãíwñÜá ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¯ÊÝÓÜWÜÙÜÇæÉà ¯ÍÜcÆ ÍÜÊÜWÜÙÝX ¹¨ÜáªPæãíw¨ÜªÃÜá. 79. ÓÝÈÖ…ÃÜá
AÊÜÃÜ®Üá° PÜvæWÜ~Ô¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ""®Ü®Ü° g®ÝíWܨÜÊÜÃæà, ®Ý®Üá ®Ü®Ü° Jvæ¿á®Ü
ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ¯ÊÜáWæ ñÜÆá²Ô¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ ×ñæçÑ¿ÞX¨æª®Üá. B¨ÜÃæ
¯àÊÜâ ×ñæçÑWÜÙÜ®Üá° ²Åà£ÓÜáÊÜâ©ÆÉ.'' Gí¨ÜÃÜá.
80. C®Ü á ° Æãñ…, ñÜ Ê Ü á ¾ g®ÝíWÜ ¨ Ü Ê Ü Ã æ ã vÜ ® æ Öæ à Ú¨Ü Ã Ü á ; ""¯àÊæ à ®Ü á
ÓÜÊÜìÇæãàPܨÜÈÉ ¯ÊÜáXíñÜ Êæã¨ÜÆá ¿ÞÃÜã ÊÜÞwÆÉ¨Ü AÎÉàÆ PÜêñÜÂÊÜ®Üá°
170 AÇ… AA…Ãݶ…
GÓÜWÜᣤàÃÝ?'' 81. ""¯àÊÜíñÜá, PÝÊÜÞ±æàPæÒÁãí©Wæ, ÔŒà¿áÃÜ Ÿ¨ÜÆá
±Ü â ÃÜ á ÐÜ Ã Ü ŸÚWæ Öæ ã àWÜ á £¤ à Ä. SíwñÜ Ê ÝX¿áã ¯àÊÜ â
A£ÃæàPÜÊæÓÜWÜáÊÜÊÜÃÝX©ªàÄ.'' 82.C¨ÜPæR AÊÜÃÜ g®ÝíWÜ¨Ü EñܤÃÜ ""CÊÜÃÜ®Üá° ¯ÊÜá¾
®Ýw¯í¨Ü ÖæãÃÜPæR Aqr ¹wÄ. CÊÜÃÜá »ÝÄà ±ÝËñÜÅé Ÿ¿áÓÜáÊÜ g®ÜÃÝX¨ÝªÃæ''
G®Üá°ÊÜâ¨ÜÐærà BXñÜá¤. 83.Pæã®æWæ ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° (Æãñ…ÃÜ®Üá°) ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ
ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÃÜQÒÔ¨æÊÜâ & AÊÜÃÜ ±Ü£°¿á ÖæãÃÜñÜá. HPæí¨ÜÃæ BPæ ×í¨æ
EÚ¿ááÊÜÊÜÃÜ ÓÝÈWæ ÓæàĨܪÙÜá. 84. AÊÜÃÜ (Æãñ…ÃÜ g®ÝíWܨÜ) ÊæáàÇæ
®ÝÊÜ â Jí¨Ü á ÊÜ á Ùæ ¿ á®Ü á ° ÓÜ á ÄÔ ¹pæ r Ê Ü â . ®æ ã àwÄ, A±Ü à ݘWÜ Ù Ü WÜ £
H®ÝÀáñæí¨Üá!
85. ÖÝWæÁáà ®ÝÊÜâ ÊÜᨅ¿á®… g®ÝíWܨÜÊÜÃævæWæ AÊÜÃÜ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ
ÍÜáI¸…ÃÜ®Üá° PÜÙÜá×Ô¨æÊÜâ. AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ""®Ü®Ü° g®ÝíWܨÜÊÜÃæà, AÇÝÉÖܮܮÜá°
ÊÜÞñÜÅ ±ÜäiÔÄ, AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¯ÊÜáWæ ¸æàÃæ ¨æàÊÜÄÆÉ. C©àWÜ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ
¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü ÓܳÐÜr ±ÜâÃÝÊæ¿áá Ÿí©¨æ. ¯àË®Üá°, ±ÜıÜä|ìÊÝX
AÙæÀáÄ ÊÜáñÜᤠñÜãXÄ. g®ÜÄWæ AÊÜÃÜ ÓÜÃÜPÜáWÜÙÜ®Üá° PÜwñÜWæãÚÔ Pæãvܸæàw.
ÖÝWæÁáà, »ÜãËá¿áÈÉ ÓÜá«ÝÃÜOæ¿Þ¨Ü ŸÚPÜ ¯àÊÜâ A¨ÜÃÜÈÉ AÍÝí£¿á®Üá°
ÖÜŸº¸æàw. ¯àÊÜâ ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÝX¨ÜªÃæ, D «æãàÃÜOæÁáà ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ EñܤÊÜá.''
86.""¯àÊÜâ GÆÉ ¨ÝÄWÜÙÈ Ü É PÜáÚñÜá, g®ÜÃ®Ü áÜ ° ¸æ¨ÄÜ ÓÜáÊÜÊÃÜ ã
Ü AÇÝÉÖ®Ü È
Ü É ®Üí¹Pæ
CorÊÜÃÜ®Üá° AÊÜ®Ü ¨ÝÄÀáí¨Ü ñÜvæ¿ááÊÜÊÜÃÜã BWܸæàw ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜÈÉ
ÊÜPÜÅñæ¿á®Üá° ÖÜávÜáPܸæàw. ®æ®Ü²ÔPæãÚÛÄ; ¯àÊÜâ £àÃÝ PÜwÊæá ÓÜíTæ¿áÈɨݪWÜ
AÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾ ÓÜíTæ¿á®Üá° ÖæbcԨܮÜá. ÖÝWæÁáà, AÍÝí£ ÖÜŸáºÊÜÊÜÃÜ WÜ£
H®ÝÀáñæíŸá¨Ü®Üá° ®æãàwÄ.'' 87. C©àWÜ ¯ÊÜá¾ÈÉ®Ü Jí¨Üá WÜáí±Üâ, ®Ü®Ü°®Üá°
¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜ hæãñæWæ PÜÚÓÜÇÝX¨æÁãà A¨Ü®Üá° ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÝX¨ÝªÃæ, ÖÝWÜã
C®æã°í¨Üá WÜáí±Üâ A¨Ü®Üá° ®ÜíŸá£¤ÆÉ & AÇÝÉÖÜ®Üá ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ £à±Üâì ¯àvÜáÊÜ
ñÜ®ÜPÜ ÓÜÖÜ®æ ÊÜ×ÔÄ & AÊÜ®Üá AñÜáÂñܤÊÜá £à±Üâì ¯àvÜáÊÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ.
AÇ… AA…Ãݶ… 171

88. AÊÜÃÜ g®ÝíWÜ¨Ü AÖÜíPÝÄ ®Ý¿áPÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ÍÜáIŸÃæà, ¯ÊÜá¾®Üá°


ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ hæãñæ (ÓÜñÜ«ÜÊÜáì¨ÜÈÉ) ®Üí¹Pæ CorÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ®Ýw¯í¨Ü
ÖæãÃÜPæR Aqr ¹vÜáÊæÊÜâ. A¥ÜÊÝ (A¨Üá ¸æàvÜÊݨÜÃæ) ¯àÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ±Üí¥ÜPæR
ÊÜáÃÜÚŸÃܸæàPÜá. AÊÜÃÜá (ÍÜáIŸÃÜá) PæàÚ¨ÜÃÜá; ®ÜÊÜáWæ CÐÜrËÆÉ©¨ÜªÃÜã
(ÊÜáÃÜÙܸæàPæà)? 89. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜá¾ ±Üí¥Ü©í¨Ü ®ÜÊÜá¾®Üá° ÃÜüst ŸÚPÜ ®ÝÊÜâ
ÊÜ á ñæ ¤ A¨Ü à æ v æ W æ ÊÜ á ÃÜ Ú ¨Ü Ã æ ®ÝÊÜ â AÇÝÉ Ö Ü ® Ü Êæ á àÇæ Jí¨Ü á »ÝÄà
ÓÜáÙÝÛÃæãà±ÜÊÜ®Üá° ÖæãÄÔ¨ÜíñÝ©àñÜá. ×àXÃÜáñݤ ®ÜÊæã¾væ¿á®Ý¨Ü AÇÝÉÖÜ®æà
CbfÓÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ, A¨ÜÃævæWæ ÊÜáÃÜÙÜÆá ®ÜÊÜáWæ ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ®ÜÊæã¾vÜ®æ¿á®Ü gÝn®ÜÊÜâ
GÆÉÊÜ®Üã° BÊÜÄÔPæãíw¨æ. ®ÝÊÜâ AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ÓÜí±Üä|ì »ÜÃÜÊÜÓæ CqrÃÜáÊæÊÜâ.
®ÜÊæã¾væ¿Þ, ¯à¯àWÜ ®ÜÊÜá¾ ÖÝWÜã ®ÜÊÜá¾ g®ÝíWÜ¨Ü ®ÜvÜáÊæ ÓÜñܨæãí©Wæ
£àÊÜÞì®Ü ÊÜÞw¹vÜá. ¯à®Üá AñÜáÂñܤÊÜá £àÊÜÞì®Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®ÝXÃÜáÊæ. 90.
AÊÜÃÜ g®ÝíWÜ¨Ü ˜PÝRÄ ®Ý¿áPÜÃÜá (g®ÜÃæãvÜ®æ) ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ¯àÊÜâ ÍÜáIŸÃÜ®Üá°
A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÃæ, SíwñÜÊÝX¿áã ¯àÊÜâ ®ÜÐÜrPæãRÙÜWݨÜÊÜÃÜ ÓÝÈWæ ÓæàÃÜáËÄ.
91. Pæã®æWæ Jí¨Üá »ÝÄà »ÜãPÜí±ÜÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° BÊÜÄÔPæãíwñÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá
ñÜÊÜá¾ ¯ÊÝÓÜWÜÙÜÇæÉà ¯ÍÜcÆ ÍÜÊÜWÜÙÝX ¹¨ÜáªPæãíw¨ÜªÃÜá. 92. ÍÜáIŸÃÜ®Üá°
˜PÜÄR Ô¨ÜÊÃÜ áÜ , ×í¨æí¨Üã Ÿ¨ÜáQÁáà CÃÜÈÆÉÊä æ à GíŸíñæ AÚ¨Üá Öæãà¨ÜÃáÜ .
×àWæ, ÍÜáIŸÃÜ®Üá° ˜PÜRÄÔ¨ÜÊÜÃæà ®ÜÐÜr A®Üá»ÜËÔ¨ÜÊÜÃݨÜÃÜá. 93. AÊÜÃÜá
(ÍÜáIŸÃÜá) B g®ÜÄí¨Ü ÊÜááS £ÃÜáXÔPæãívÜá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ; ®Ü®°Ü g®ÝíWÜ¨Ê Ü ÃÜ àæ ,
®Ü®Ü° Jvæ¿á®Ü ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ ñÜÆá²Ô¨æ ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾
×ñæçÑ¿ÞX¨æª. C©àWÜ Jí¨Üá ˜PÝRÄ g®ÝíWÜ¨Ü PÜáÄñÜá ®Ý®Üá ÖæàWæ ñÝ®æà
¨Üá@UÓÜÈ?
94. ®ÝÊÜâ ¿ÞÊæÆÉ ®ÝvÜáWÜÚWæ ®ÜÊÜá¾ ¨ÜãñÜÃÜ®Üá° PÜÙÜá×ÔÃÜáÊæÊæäà B GÆÉ
®ÝvÜáWÜÙÜ g®ÜÃÜá ˮܿáÎàÆÃÝXÃܸæàPæí¨Üá ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜíPÜÐÜr ÖÝWÜã
PÝt|ÂPæ R JÙÜ ± Ü w ÔÃÜ á Êæ Ê Ü â . 95. B ŸÚPÜ ®ÝÊÜ â (AÊÜ Ã Ü ) ¨Ü á Ô§ £ ¿á®Ü á °
172 AÇ… AA…Ãݶ…
ÓÜáÔ§£¿ÞX ±ÜÄÊÜ£ìÔ¨æÊÜâ. GÐærí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá ÓÜÊÜáê¨ÜœÃÝX, ÓÜíPÜÐÜr ÖÝWÜã
ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü ±ÜÄÔ§£WÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ ±ÜäÊÜìgÄWæ G¨ÜáÃÝWÜᣤ¨ÜªÊÜâ G®Ü°ñæãvÜX¨ÜÃÜá.
Pæã®æWæ ®ÝÊÜâ ÖÜsÝñܤ®æ AÊÜÃÜ®Üá° ×w¨Üá¹pærÊÜâ & AÊÜÄWæ A¨ÜÃÜ AÄÊæà CÃÜÈÆÉ.
96. Jí¨Üá ÊæàÙæ ®ÝvÜáWÜÙÜ g®ÜÃÜá (ÓÜñܨÜÈÉ) ®Üí¹Pæ Coár, ÓÜñÜ ¯ÐÜuÃÝX¨ÜªÃæ
®ÝÊÜ â AÊÜ Ã Ü ±ÝÈWæ BPÝÍÜ © í¨Ü Æ ã »Ü ã ËáÀáí¨Ü Æ ã ÓÜ Ê Ü á ê©œ ¿ á
¸ÝXÆáWÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¨Üá¹vÜᣤ¨æªÊÜâ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá (ÓÜñÜÂÊÜ®Üá°) ÓÜáÙæÛí¨ÜÃÜá. Pæã®æWæ
®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ PÜêñÜÂWÜÙÜ PÝÃÜ| AÊÜÃÜ®Üá° ×w¨ÜáPæãívæÊÜâ. 97. ®ÝvÜáWÜÙÜ g®ÜÃæà®Üá,
CÃÜáÙÜÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜáÆXÃÜáÊÝWÜ ®ÜÊÜá¾ Îûæ¿áá ÖÜsÝñܤ®æ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ Ÿí¨Üá
GÃÜWÜÇÝÃܨæí¨Üá ®æÊÜᾩÀáí©ÃÜáÊÜÃæà? 98. A¥ÜÊÝ ®ÝvÜáWÜÙÜ g®ÜÃæà®Üá,
ÖÜWÜÆÈÉ AÊÜÃÜá BpæãàoWÜÙÜÈÉ ¯ÃÜñÜÃÝXÃÜáÊÝWÜ ®ÜÊÜá¾ Îûæ¿áá AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ
Ÿí¨æÃÜWÜÇÝÃܨæí¨Üá ®æÊÜᾩÀáí©ÃÜá ÊÜà æà ? 99. AÊÜà æà®Üá , AÇÝÉ ÖÜ ® Ü
Áãàg®æ¿á PÜáÄñÜá ¯ÎcíñÜÃæà? ¯gÊÝX, ®ÜÐÜrPæãRÙÜWÝWÜáÊÜÊÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá
¸æ à ÃÝÃÜ ã AÇÝÉ Ö Ü ® Ü Áãàg®æ W Ü Ù Ü PÜ á ÄñÜ á ¯Îc í ñÜ Ã ÝXÃÜ á ÊÜ â ©ÆÉ . 100.
(ñÜÊÜáXíñÜ ×í©®Ü) »ÜãÊÝÔWÜÙÜ ŸÚPÜ »ÜãËá¿á EñܤÃݘPÝÄ WÜÙݨÜÊÜÄWæ
ÓÜãaÜ®æ ÔWÜÈÆÉÊæà, ®ÝÊÜâ Ÿ¿áÔ¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ±Ý±ÜWÜÙÜ PÝÃÜ| AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜíPÜÐÜrPæR
WÜáıÜwÓÜŸÇæÉÊæí¨Üá? ¯gÊÝX ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜáá¨æÅ
J£¤ÃÜáÊæÊÜâ. AÊÜÃÜá H®Ü®Üã° PæàÙÜᣤÆÉ. 101. CÊÜâ B ®ÝvÜáWÜÙÜá & ®ÝÊÜâ AÊÜâWÜÙÜ
ÊÜêñݤíñÜÊÜ®Üá° ¯ÊÜáWæ ËÊÜÄÓÜᣤ¨æªàÊæ. AÊÜÃÜ ŸÚWæ AÊÜÃÜ ¨æàÊܨÜãñÜÃÜáWÜÙÜá
ÓܳÐÜr ±ÜâÃÝÊæWÜÙæãí©Wæ Ÿí©¨ÜªÃÜá. CÐÝrX¿áã, ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá D
×í¨æ¿áã ˜PÜRÄԨܪÃæãà A¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá ®ÜíŸÈÆÉ. D Ä࣠AÇÝÉÖÜ®Üá
˜PÝRÄWÜÙÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜáá¨æÅ J£¤ÃÜáñݤ®æ. 102. AÊÜÃÜ ±æçQ Öæbc®ÜÊÜÃÜÈÉ
®ÝÊÜâ ÊÜaÜ®Ü ±ÝÆ®æ¿á®Üá° PÝ|ÈÆÉ. ¯gÊÝX AÊÜÃÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ
¨ÜáÐÜRËáìWÜÙÝX PÜívæÊÜâ.
103. AÊÜÃÜ ŸÚPÜ ÊÜáãÓÝÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ¨ÜêÐÝríñÜWÜÙæãí©Wæ µÃ…L®…
AÇ… AA…Ãݶ… 173

ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü (g®ÝíWܨÜ) ®Ý¿áPÜÃÜ ŸÚWæ PÜÚÔ¨æÊÜâ. AÊÜÃÜã AÊÜâWÜÙÜ


ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ APÜÅÊáÜ «æãàÃÜO¿ æ á®Üá° ñæãàĨÜÃáÜ . ®æãàwÄ, AÍÝí£ ÖÜÃv Ü áÜ ÊÜÊÃÜ Ü
WÜ £ H®ÝÀáñæ í ¨Ü á ! 104. ÊÜ á ãÓÝ Öæ à Ú¨Ü Ã Ü á ; K µÃ…L®…, ®Ý®Ü á
SbñÜÊÝX¿áã ÓÜÊÜìÇæãàPÜWÜÙÜ Jvæ¿á®Ü ¨ÜãñÜ®Üá. 105. AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæÓÜÃÜÈÉ,
ÓÜñÜ嬆 ÖæãÃÜñÜá ¸ æàÃæà®Ü®Üã° ÖæàÙܸÝÃܨæíŸá¨æà ®Ü®Ü° PÜñÜìÊÜÂÊÝX¨æ. ®Ý®Üá
¯Êæã¾vÜ®æ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ ÓܳÐÜr ±ÜâÃÝÊæWÜÙÜ®Üá° ñÜí©¨æªà®æ. CÓÝÅDÆÃÜ
ÓÜíñÜ£¿á®Üá° ®Ü®Ü° hæãñæ PÜÚÔ¹vÜá. 106. AÊÜ®Üá (µÃ…L®…) ÖæàڨܮÜá; ¯à®Üá
¨ÜêÐÝríñܨæãí©Wæ Ÿí©¨ÜªÃæ (ÖÝWÜã) ¯à®Üá ÓÜñÜÂÊÜíñÜ®ÝX¨ÜªÃæ A¨Ü®Üá°
ÊÜááí©vÜá. 107. AÊÜÃÜá (ÊÜáãÓÝ) ñÜÊÜá¾ FÃÜáWæãàÆ®Üá° GÓæ¨ÜÃÜá ÊÜáñÜá¤
ÖÜsÝñܤ®æ A¨Üá ÓܳÐÜrÊÝX Jí¨Üá Öæ¸ÝºÊÝX ¹qrñÜá. 108. ñÜÃÜáÊÝ¿á AÊÜÃÜá
ñÜ Ê Ü á ¾ Pæ ç ¿á®Ü á ° Öæ ã ÃÜ ñ æ W æ ¨ Ü Ã Ü á . ÖÜ s ÝñÜ ¤ ® æ A¨Ü á ®æ ã àvÜ á ÊÜ Ê Ü Ä Wæ ñÜ á í¸Ý
EgÌÆÊÝX PÜíwñÜá. 109. µÃ…L®Ü®Ü g®ÝíWÜ¨Ü ÓÜÃܨÝÃÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá; CÊÜ®Üá
SíwñÜ JŸº ñÜý gݨÜãWÝÃÜ®ÝX¨Ýª®æ. 110. CÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ¯ÊÜá¾ ®Ýw¯í¨Ü
Öæ ã ÃÜ ¨ Ü Ÿ º Ÿ¿áÓÜ á ñݤ ® æ . DWÜ ¯àÊæ à ®Ü á B¨æ à ÎÓÜ á £¤ à Ä? 111. AÊÜ Ã Ü á
(µÃ…L®Ü ® æ ã vÜ ® æ ) Öæ à Ú¨Ü Ã Ü á ; CÊÜ ® Ü ® Ü á ° ÖÝWÜ ã CÊÜ ® Ü ÓÜ Ö æ ã à¨Ü Ã Ü ® Ü ® Ü á °
ñÜvæ©oárPæã ÊÜáñÜᤠËË«Ü ®ÜWÜÃÜWÜÚWæ ¨ÜãñÜÃÜ®Üá° PÜÙÜá×ÓÜá. 112. AÊÜÃÜá GÆÉ
ñÜý gݨÜãWÝÃÜÃÜ®Üá° ¯®Ü° ŸÚWæ ñÜÃÜÈ.
113. ×àWæ, gݨÜãWÝÃÜÃÜá µÃ…L®Ü®Ü ŸÚWæ Ÿí¨ÜÃÜá. ®ÝÊÜâ ËgÀáWÜÙݨÜÃæ
SíwñÜÊÝX¿áã ®ÜÊÜáWæ ±ÜÅ£¶ÜÆ ÔWÜȨæ Gí¨ÜÃÜá. 114. AÊÜ®Üá (µÃ…L®…)
ÖæàڨܮÜá; Öè¨Üá, hæãñæWæ ¯àÊÜ⠮ܮܰ B±Ü¤ÃÜ ÓÝÈWæ ÓæàÃÜáËÄ. 115. AÊÜÃÜá
(gÝ¨Ü ã WÝÃÜ Ã Ü á ), K ÊÜ á ãÓÝ, ¯à®Ü á GÓæ ¿ ááÊæ ¿ Þ A¥Ü Ê Ý ®ÝÊÜ â
GÓæ¿á¸æàPæà?Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃÜá. 116. AÊÜÃÜá (ÊÜáãÓÝ), ¯àÊæà GÓæÀáÄ
Gí¨ÜÃÜá. ×àWæ AÊÜÃÜá (gݨÜãWÝÃÜÃÜá ¨ÝÙÜWÜÙÜ®Üá°) GÓæ¨ÜÃÜá, g®ÜÃÜ PÜ|á¡WÜÙÜ®Üá°
ÊÜáíPÜáWæãÚÔ¨ÜÃÜá ÖÝWÜã AÊÜÃÜ®Üá° Öæ¨ÜÄÔ¹orÃÜá ÊÜáñÜᤠ»ÝÄà »ÜÊÜÂ
174 AÇ… AA…Ãݶ…
gݨÜáÊÜ®Üá° ÊÜááí©orÃÜá. 117. BWÜ ®ÝÊÜâ ÊÜáãÓÝÃÜ PÜvæWæ ©ÊÜÂÊÝ~¿á®Üá°
PÜÚÔ¨æÊÜâ ; GÓæÀáÄ ¯ÊÜá¾ FÃÜáWæãàÆ®Üá°, AÊÜÃÜ GÆÉ PÜêñÜPÜ ÃÜaÜ®æWÜÙÜ®Üá°
A¨Üá ®ÜáíX¹vÜáÊÜâ¨Üá & Gí¨Üá. 118. Pæã®æWæ, ÓÜñÜÂÊÜâ ÓݹàñÝX ¹qrñÜá ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃÜá (gݨÜãWÝÃÜÃÜá) ÊÜÞw¨ææªÆÉÊÜä Ëá¥ÜÂÊÝÀáñÜá. 119. ×àWæ, AÊÜÃÜá
(µÃ…L®Ü®Ü PÜvæ¿áÊÜÃÜá) AÇæÉà ÓæãàñÜá Öæãà¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠA±ÜÊÜÞ¯ñÜÃÝX
ÊÜáÃÜÚ¨ÜÃÜá. 120. Añܤ , gݨÜãWÝÃÜÃÜá ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜX¨ÜÃÜá. 121. AÊÜÃÜá
ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ®ÝÊÜâ ÓÜÊÜìÇæãàPÜWÜÙÜ Jvæ¿á®Ü®Üá° ®Üí¹¨æÊÜâ. 122. ÊÜáãÓÝ ÊÜáñÜá¤
ÖÝÃÜã®ÜÃÜ Jvæ¿á®Ü®Üá°.
123. µÃ…L®… ÖæàڨܮÜá; ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ A®ÜáÊÜᣠ¯àvÜáÊÜ ÊÜáá®Ü°Êæà ¯àÊÜâ
®Üí¹ ¹qrÄ. SíwñÜÊÝX¿áã C¨Üá, D ®ÜWÜÃܨÜÈÉ, CÈÉ¿áÊÜÃÜ®Üá° CÈÉí¨Ü
ÖæãÃܨܟºÆá ¯àÊÜâ ®ÜvæÔÃÜáÊÜ Jí¨Üá ÓÜíaÝX¨æ. (C¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÜ®Üá°)
¸æàWÜ®æà ¯àÊÜâ AÄ¿ááËÄ. 124. SíwñÜÊÝX¿á㠮ݮÜá ¯ÊÜá¾ PæçWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤
PÝÆáWÜÙÜ®Üá° ËÃÜá¨Üœ »ÝWÜWÜÙÜÈÉ PÜw¨Üá ¹vÜáÊæ®Üá B ŸÚPÜ ¯Êæá¾ÆÉÃÜ®Üã°
ÎÆá¸æWæàÄÓÜáÊæ®Üá. 125. AÊÜÃÜá (gݨÜãWÝÃÜÃÜá) ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ®ÝÊÜíñÜá ®ÜÊÜá¾
Jvæ¿á®Ü PÜvæWæ ÊÜáÃÜÙÜáÊæÊÜâ. 126. ®ÜÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü ¨ÜêÐÝríñÜWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí¨æ
Ÿí¨ÝWÜ AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° ®ÝÊÜâ ®Üí¹¨æÊâÜ GíŸá¨ÜÐàræ ¯®ÜWæ ®ÜÊáÜ ¾ ÊæáàÈÃÜáÊÜ Pæãà±ÜPRæ
PÝÃÜ|. (ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ×àWæ ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá) ®ÜÊæã¾væ¿Þ, ®ÜÊÜáWæ Ô§ÃÜñæ¿á®Üá°
¨Ü¿á±ÝÈÓÜá ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ÊÜááÔÉÊÜáÃÝXÃÜáÊÜ Ô§£¿áÈÉ ®ÜÊÜáWæ ÊÜáÃÜ|ÊÜ®Üá°
¯àvÜá.
127. µÃ…L®Ü®Ü g®ÝíWÜ¨Ü ®Ý¿áPÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ¯à®æà®Üá, »ÜãËá¿áÈÉ
Wæ ã í¨Ü Æ ÖÜ Ã Ü v Ü á £¤ Ã Ü È PÝR X ÖÝWÜ ã ¯®Ü ° ® Ü á ° ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯®Ü ° ¨æ à ÊÜ Ã Ü á WÜ Ù Ü ® Ü á °
ñæ ã Ãæ © ÃÜ È PÝR X ÊÜ á ãÓÝ ÊÜ á ñÜ á ¤ BñÜ ® Ü g®ÝíWÜ Ê Ü ® Ü á ° ÖÝWæ Á áà ¹oár
¹vÜáÊæ¿Þ? AÊÜ®Üá ÖæàڨܮÜá; ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ±ÜâñÜÅÃÜ®Üá° Pæãí¨Üá¹vÜáÊæ®Üá
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ±Üâ£Å¿áÃÜ®Üá° iàÊÜíñÜËvÜáÊæ®Üá. D Ä࣠®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ
AÇ… AA…Ãݶ… 175

¯¿áíñÜÅ| ÓݘÓÜáÊæÊÜâ. 128. ÊÜáãÓÝ, ñÜÊÜá¾ g®ÝíWܨÜÊÜÃæãvÜ®æ ÖæàÚ¨ÜÃÜá;


¯àÊÜ â AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ®æ Ã Ü Ê Ü ® Ü á ° ¸æ à wÄ ÊÜ á ñÜ á ¤ ÓÜ Ö Ü ® Ü Î àÆÃÝXÄ. »Ü ã Ëá¿áá
AÇÝÉ Ö Ü ¯ Wæ à Óæ à Ĩæ . AÊÜ ® Ü á ñÜ ® Ü ° ¨ÝÓÜ Ã Ü ±æ ç Q ñݯbf Ô ¨Ü Ê Ü Ã Ü ® Ü á ° A¨Ü à Ü
EñܤÃݘPÝÄWÜÙÝX ÊÜÞvÜáñݤ®æ. Aí£ÊÜá Ëg¿áÊÜâ ÓÜñܯÐÜuÄWæà ÓæàĨæ.
129. AÊÜÃÜá (ÊÜáãÓÝÃÜ g®ÝíWܨÜÊÜÃÜá) ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ¯àÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ŸÚWæ ŸÃÜáÊÜ
ÊÜáá®ÜÊ° äÜ ¯àÊÜâ ®ÜÊáÜ ¾ ŸÚWæ Ÿí¨Ü ŸÚPÜÊä Ü ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÓÜñÝÀáÓÜÇÝÀáñÜá. AÊÜÃáÜ
(ÊÜáãÓÝ) ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ŸÖÜá¸æàWÜ®æà, ¯Êæã¾væ¿á®Üá ¯ÊÜá¾ ÍÜñÜáÅÊÜ®Üá° ®ÝÍܱÜwÔ
»ÜãËá¿áÈÉ ¯ÊÜá¾®Üá° EñܤÃݘPÝÄWÜÙÝX ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ H®æÆÉ
ÊÜÞvÜáËÄ GíŸá¨Ü®Üá° ®æãàvÜáÊÜ®Üá.
130. ®ÝÊÜ⠵ÅL®Ü®Ü g®ÝíWÜÊÜ®Üá° ÓÜñÜñÜ ŸÃÜWÝÆ ÖÝWÜã ¸æÙæWÜÙÜ ®ÜÐÜr¨ÜÈÉ
ÔÆáQÔ¨æÊÜâ & AÊÜÃÜá ±ÝsÜPÜÈ¿á¸æàPæí¨Üá. 131. AÊÜÃÜ ŸÚWæ JÚñæà®Ý¨ÜÃÜã
Ÿí¨ÝWÜ AÊÜ Ã Ü á , ®ÝÊÜ â C¨Ü P æ R à AÖÜ ì ÃÜ á , G®Ü á ° £ ¤ ¨ Ü ª Ã Ü á . C®Ü á ° AÊÜ Ä Wæ
A×ñÜÊæà®Ý¨ÜÃÜã ÓÜí»ÜËÔ¨ÝWÜ, A¨ÜPÝRX AÊÜÃÜá ÊÜáãÓÝ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ
hæãñæWÝÃÜÃÜ »ÝWÜÂÊÜ®Üá° ÊÜáã¨ÜÈÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. £Ú©ÃÜÈ! SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜÃÜ
»ÝWÜÂÊæÆÉÊÜä AÇÝÉÖÜ®Ü ŸÚ¿áÇæÉà C¨æ. B¨ÜÃæ Öæbc®ÜÊÜÃÜá AÄ£ÃÜáÊÜâ©ÆÉ. 132.
AÊÜ Ã Ü á Öæ à ÙÜ á £¤ ¨ Ü ª Ã Ü á ; ¯à®Ü á ®Ü Ê Ü á ¾ ® Ü á ° ÊÜ Þ oPæ R JÙÜ ± Ü w ÓÜ Æ á A¨æ í ñÜ Ö Ü
¨ÜêÐÝríñÜÊÜ®Üá° ñÜí¨ÜÃÜã ®ÝÊÜíñÜá ¯®Ü°®Üá° ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÜÆÉ.
133. Pæ ã ®æ W æ ®ÝÊÜ â AÊÜ Ã Ü Êæ á àÇæ , aÜ í vÜ Ê Ü Þ ÃÜ á ñÜ Ê Ü ® Ü á ° GÃÜ X Ô¨æ Ê Ü â .
ËáwñæWÜÙÜ®Üá°, QÅËáQàoWÜÙÜ®Üá°, Pܱæ³WÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠÃÜPܤÊÜ®Üá° CÚÔ¨æÊÜâ. CÊæÇÝÉ
±ÜÅñÜ ±ÜÅñæÂàPÜ ÓÜãaÜ®æWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. CÐÝrX¿áã AÊÜÃÜá AÖÜíPÝÃÜ ñæãàĨÜÃÜá.
AÊÜÃÜá ¯gPÜãR Jí¨Üá A±ÜÃݘ g®ÝíWÜÊÝX¨ÜªÃÜá. 134. AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ˱ÜñÜá¤
GÃÜX¨ÝWÜÇæÇÝÉ AÊÜÃÜá, K ÊÜáãÓÝ, ¯®Ü° ŸÚ CÃÜáÊÜ AÊÜ®Ü (AÇÝÉÖÜ®Ü)
ÊÝWݪ®Ü¨Ü B«ÝÃܨÜÈÉ ¯à®Üá ®ÜÊÜá¾ ±ÜÃÜÊÝX ¯®Ü° Jvæ¿á®Ü®Üá° ±ÝŦìÓÜá. Jí¨Üá
ÊæàÙæ ¯à®Üá ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÈí¨Ü D ˱Üñܤ®Üá° ñæãÆXÔ¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ SíwñÜ ¯®Ü°®Üá°
176 AÇ… AA…Ãݶ…
®ÜíŸáÊæÊÜâ ÊÜáñÜᤠCÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£¿á®Üá° ¯®Ü° hæãñæ PÜÙÜá×ÔPæãvÜáÊæÊÜâ,
G®Ü á ° £ ¤ ¨ Ü ª Ã Ü á . 135. ÊÜ á ñæ ¤ ®ÝÊÜ â , AÊÜ Ã Ü á A®Ü á »Ü Ë ÓÜ ¸ æ à PÝX¨Ü ª Jí¨Ü á
AÊܘ¿áÊÜÃæX®Ü ˱Üñܤ®Üá° AÊÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÜWæãÚÔ¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá°
ÊÜááĨÜá¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá.
136. Pæã®æWæ ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ±ÜÅ£àPÝÃÜ £àÄÔ¨æÊÜâ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ®Üá°
ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜÈÉ ÊÜááÙÜáXÔ¹pærÊÜâ&HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÙæÛí¨Üá
˜PÜRÄԨܪÃÜá ÊÜáñÜᤠB PÜáÄñÜá ¯ÆìPÜÒé ñæãàĨܪÃÜá. 137. ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ
ÊÜá©ìñÜÃÝX¨ÜªÊÜÃÜ®Üá°, ®ÝÊæà ÓÜÊÜáê¨ÜœWæãÚԨܪ, »ÜãËá¿á ±ÜäÊÜì»ÝWܨÜ
ÖÝWÜã ±ÜÎcÊÜá »ÝWÜ¨Ü EñܤÃݘPÝÄWÜÙÝX ÊÜÞw¨æÊÜâ. ×àWæ, CÓÝÅDÆÃÜ
ÓÜíñÜ£WÜÙÜá ñæãàÄ¨Ü ÓÜÖÜ®æ¿á PÝÃÜ|, ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá AÊÜÄWæ ÊÜÞw¨Üª JÚ£®Ü
ÊÝWݪ®ÜÊÜâ ±Üä£ìWæãíwñÜá ÊÜáñÜᤠµÃ…L®… ÖÝWÜã AÊÜ®Ü g®ÝíWÜÊÜâ PÜqr¨Üª
ÖÝWÜã GñܤÃÜPæR ¸æÙæԨܪ GÆÉÊÜ®Üã° ®ÝÊÜâ ®æÇæÓÜÊÜáWæãÚÔ¹pærÊÜâ.
138. Añܤ , CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ PÜvÜÇÝaæ¿á ¨ÜvÜPæR ñÜÆá²Ô¨æÊÜâ.
ÊÜááí¨æ AÊÜÃÜá, ñÜÊÜá¾ÈÉ®Ü ËWÜÅÖÜWÜÙÜ BÃÝ«Ü®æ¿áÈÉ ñÜÈÉà®ÜÃÝX¨Üª Jí¨Üá
g®ÝíWÜÊÜ®Üá° G¨ÜáÄÔ¨ÜÃÜá. BWÜ AÊÜÃÜá (CÓÝÅDÆÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙÜá), K ÊÜáãÓÝ,
AÊÜÃÜ ŸÚ CÃÜáÊÜíñÜÖܨæà ¨æàÊÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ®ÜÊÜáWæ ñÜ¿ÞÄÔPæãvÜá Gí¨ÜÃÜá.
AÊÜÃÜá (ÊÜáãÓÝ) ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ¯àÊÜâ AgÝn¯WÜÙÝX ÊÜ£ìÓÜᣤÃÜáËÄ. 139.
AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¯ÃÜñÜÃÝXÃÜáÊÜÃæãà A¨æÆÉÊÜä SíwñÜ ®ÝÍÜÊÝWÜȨæ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨æÆÉÊÜä Ëá¥ÜÂÊÝX¨æ. 140. AÊÜÃÜá (ÊÜáãÓÝ)
ÖæàÚ¨ÜÃÜá; AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ÓÜÊÜìÇæãàPÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¯ÊÜáWæ ÍæÅàÐÜuñæ¿á®Üá°
¨Ü¿á±ÝÈÔÃÜáÊÝWÜ, ®Ý®æà®Üá ¯ÊÜáWÝX AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ㟺 ¨æàÊÜÃÜ®Üá°
ÖÜ á vÜ á PÜ ¸ æ à Pæ à ? 141. ÊÜ á ñÜ á ¤ (ÓÜ ¾ Ä ÔÄ;) ®ÝÊÜ â ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° µÃ…L®Ü ® Ü
g®ÝíWÜ ¨ Ü Ê Ü Ä í¨Ü ÃÜ ü st Êæ à Ùæ , AÊÜ Ã Ü á ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° »ÝÄà PÜ t | ×íÓæ W æ
WÜáıÜwԨܪÃÜá. AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ±ÜâñÜÅÃÜ®Üá° Pæãí¨Üá¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾
AÇ… AA…Ãݶ… 177

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®Üá° iàÊÜíñÜËvÜᣤ¨ÜªÃÜá. B Ô§£¿áÈÉ ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü


PÜvæÀáí¨Ü »ÝÄà ¨æãvÜx ±ÜÄàûæ CñÜá¤.
142. ÊÜááí¨æ, ®ÝÊÜâ ÊÜáãÓÝÄWæ ÊÜáãÊÜñÜᤠÃÝ£ÅWÜÙÜ ÊÝWݪ®Ü ÊÜÞw¨æÊÜâ
ÊÜáñÜᤠÖÜñÜᤠÃÝ£ÅWÜÙÜ®Üá° ÓæàÄÔ A¨Ü®Üá° ±Üä£ìWæãÚÔ¨æÊÜâ. ×àWæ AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Üá
¯ÍÜcÀást ®ÜÆÌñÜᤠÃÝ£ÅWÜÙÜ AÊܘ¿áá ±Üä|ìWæãíwñÜá. (D AÊܘWÝX
ñæÃÜÙÜáÊÝWÜ) ÊÜáãÓÝ ñÜÊÜá¾ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÖÝÃÜã®ÜÃæãvÜ®æ ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ¯à®Üá ®Ü®Ü°
g®ÝíWܨÜÈÉ ®Ü®Ü° ±ÜÅ£¯˜¿ÞXÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÜá«ÝÃÜOæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜá. AÍÝí£
ÖÜŸáºÊÜÊÜÃÜ ¨ÝÄ¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÓܸæàvÜ. 143. ÊÜáãÓÝ , ®ÝÊÜâ ¯WÜ©±ÜwÔ¨Ü
AÊܘWÝX Ÿí¨ÝWÜ, ñÜÊÜá¾ Jvæ¿á®æãvÜ®æ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. ®Ü®æã°væ¿Þ, ®Ý®Üá
¯®Ü°®Üá° ®æãàvÜŸÆÉíñÜÖÜ ¨ÜêÑr¿á®Üá° ¯à®Üá ®Ü®ÜWæ ¯àvÜá Gí¨Üá AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá.
AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ÖæàڨܮÜá; ®Ü®Ü°®Üá° ®æãàvÜÆá ¯®ÜWæ ÓÝ«ÜÂËÆÉ. B¨ÜÃæ ¯à®Üá
B ±Ü Ê Ü ì ñÜ ¨ æ v æ W æ ®æ ã àvÜ á , A¨Ü á ñÜ ® Ü ° Óݧ ® Ü ¨ Ü Ç æ É à ¯í£¨Ü ª Ã æ ¯à®Ü á ®Ü ® Ü ° ® Ü á °
®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. ñÜÃÜáÊÝ¿á AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Üá ±ÜÊÜìñܨævæWæ ©ÊÜ ¸æÙÜPÜ®Üá° ¹àÄ
A¨Ü ® Ü á ° aÜ ã ÃÜ á aÜ ã ÃÝXÔ ¹or ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ÊÜ á ãÓÝ ±Ü Å þæ PÜ Ù æ ¨ Ü á Pæ ã ívÜ á
¹¨Ü᪹orÃÜá. B ŸÚPÜ AÊÜÄWæ ±ÜÅþæ Ÿí¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ¯à®Üá ±ÜÃÜÊÜá
±ÝÊܮܮÜá, ®Ý®Üá ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±Üoár ¯®æ°væWæ ÊÜáÃÜÙÜáñæ¤à®æ ÊÜáñÜᤠ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÜ ±æçQ
®Ý®Üá ±ÜÅ¥ÜÊÜá®ÝWÜáñæ¤à®æ.
144. AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ÖæàڨܮÜá; K ÊÜáãÓÝ, ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ÓÜí¨æàÍÜWÜÚWÝX
ÊÜáñÜᤠ®Ü®°Ü ÓÜí»ÝÐÜOWæ ÝX GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÃÜ Ü ±æçQ ¯ÊÜᮾ áÜ ° BÄÔPæãíw¨æઠ®æ. ¯àËàWÜ
®Ý®Üá ¯àvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÔÌàPÜÄÔÄ ÊÜáñÜᤠPÜêñÜýÃÝXÄ. 145. B ŸÚPÜ ®ÝÊÜâ
AÊÜÄWÝX (ÊÜáãÓÝÄWÝX) GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜ PÜáÄñÝ¨Ü E±Ü¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤
GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜ PÜáÄñÝ¨Ü ÓܳÐÜr ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜ®Üá° ¶ÜÆPÜWÜÙÜÈÉ ŸÃæ¨æÊÜâ (ÊÜáñÜá¤
ÖæàÚ¨æÊâÜ ); ¯àÊÜâ C¨Ü®áÜ ° »Ü¨ÅÜ ÊÝX ×w¨ÜáPæãÚÛÄ ÊÜáñÜᤠC¨ÜÃÜ EñÜÊ ¤ áÜ »ÝWÜ樆 áÜ °
(Óܨ… ÊÝÂTÝ®ÜÊÜ®Üá°) ÔÌàPÜÄÓܸæàPæí¨Üá ¯ÊÜá¾ g®ÝíWܨÜÊÜÄWæ B¨æàÎÔÄ.
178 AÇ… AA…Ãݶ…
AË«æà¿áÃÜ ®æÇæ¿á®Üá° (AÊÜÃÜ WÜ£ H®ÝWÜáñܤ¨æíŸá¨Ü®Üá°) ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæÇÝÉ
ñæãàÄÓÜáÊæ®Üá. 146. A®Ý¿áÊÝX »ÜãËá¿áÈÉ AÖÜíPÝÃÜ ÊæáÃæ¿ááÊÜÊÜÃÜ®Üá°
®Ý®Ü á ®Ü ® Ü ° ¨Ü ê ÐÝr í ñÜ W Ü Ú í¨Ü ¨Ü ã ÃÜ ÓÜ Ä Ô ¹vÜ á Êæ ® Ü á . AÊÜ Ã Ü í ñÜ á , GÆÉ
¨ÜêÐÝríñÜWÜÙÜ®Üá° PÜívÜÃÜã A¨Ü®Üá° ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÜÆÉ. ÓÜñÜ嬆 ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° PÜOÝ¡Ãæ
PÜívÜÃÜã B ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜÊÜÃÜÆÉ. AÊÜÃÜá ¨ÜáÐÜr ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá°
PÜívÜÃæ A¨Ü®Üá° ÊÜÞñÜÅ ÊÜÞWÜìÊÝX A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜÃÜá. C¨æàPæí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾
¨ÜêÐÝríñÜWÜÙÜ®Üá° ˜PÜRÄԨݪÃæ ÊÜáñÜᤠB PÜáÄñÜá AÄËÆɨÜÊÜÃÝX¨ÝªÃæ. 147. C®Üá°,
®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã ±ÜÃÜÇæãàPÜ¨Ü »æàq¿á®Üá° ˜PÜRÄÔ¨ÜÊÜÃÜ PÜÊÜáìWÜÙæÇÝÉ
ÊÜÂ¥ÜìÊݨÜÊÜâ. AÊÜÄWæ, AÊÜÃæà®Üá ÊÜÞw¨ÜªÃæãà A¨ÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ±ÜÅ£¶ÜÆ
ÔQRàñæà?
148. ÊÜáãÓÝÃÜ A®Üá±ÜÔ§£¿áÈÉ AÊÜÃÜ g®ÝíWܨÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ B»ÜÃÜ|WÜÚí¨Ü
Jí¨Üá PÜÃÜá訆 ËWÜÅÖÜÊÜ®Üá° ÃÜbÔPæãívÜÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ Wæãà訆 «Ü̯ CñÜá¤. A¨Üá
ñÜÊæã¾vÜ®æ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Üã CÆÉ ÊÜáñÜᤠñÜÊÜáWæ ¨ÝÄ ñæãàÃÜáÊÜâ¨Üã CÆÉ
GíŸá¨Ü®áÜ ° AÊÜÃáÜ PÝ|ÈÆÉÊàæ ? B¨ÜÃã Ü AÊÜÃáÜ A¨Ü®áÜ ° ®Üí¹PæãívÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ
APÜÅËáWÜÙÝX¨ÜªÃÜá. 149. ÊÜááí¨æ, AÊÜÄWæ ñÜÊÜá¾ ñܲ³®Ü AÄÊݨÝWÜ ÊÜáñÜᤠñÝÊÜâ
¨ÝÄ ñܲ³ÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÄWæ ÊÜá®ÜÊÜÄPæ¿Þ¨ÝWÜ, AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ®ÜÊÜá¾
Jvæ¿á®Üá ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ PÜÃÜáOæ ñæãàÃÜ©¨ÜªÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° PÜÒËáÓÜ©¨ÜªÃæ
SíwñÜÊÝX¿áã ®ÝÊÜâ ®ÜÐÜrPæãRÙÜWÝWÜáÊæÊÜâ. 150. B ŸÚPÜ, ÊÜáãÓÝ ñÜÊÜá¾
g®ÝíWܨævæWæ ÊÜáÃÜÚŸí¨ÝWÜ Pæãà±ÜWæãívÜÃÜá ÖÝWÜã ¨Üá@UñÜÃݨÜÃÜá. AÊÜÃÜá
ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ®Ü®Ü° A®Üá±ÜÔ§£¿áÈÉ ¯àÊÜ⠮ܮܰ ±ÝÅ£¯«Ü嬆 ÖæãOæ¿á®Üá° ŸÖÜÙÜ
Pæor¨ÝX ¯ÊÜì×Ô©Ä. ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü B¨æàÍÜ¨Ü PÜáÄñÜá ¯àÊÜâ BñÜáÃÜ ±ÜqrÃÝ?
& ÊÜáñÜᤠÊÜáãÓÝ (AÇÝÉÖÜ®Üá Pæãor) ¶ÜÆPÜWÜÙÜ®Üá° aæÈɹorÃÜá ÖÝWÜã ñÜÊÜá¾
ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ (ÖÝÃÜã®…)ÃÜ ñÜÇæ¿á®Üá° ×w¨Üá ñÜÊÜá¾væWæ GÙæ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá
(ÖÝÃÜã®…) ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ®Ü®Ü° ñÝÀá¿á ±ÜâñÜÅ®æà ! D g®ÝíWܨÜÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá°
AÇ… AA…Ãݶ… 179

£àÃÝ ¨ÜáŸìÆWæãÚÔ ¹orÃÜá. AÊÜÃÜíñÜá ®Ü®Ü°®Üá° PæãÆáÉÊÜÊÜĨܪÃÜá. ¯à¯àWÜ


®Ü®Ü° ŸWæY ÍÜñÜáÅWÜÙÜá ®ÜWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvܸæàvÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü°®Üá° APÜÅËáWÜÙÜ ÓÝÈWæ
ÓæàÄÓܸæàvÜ. 151. AÊÜÃÜá (ÊÜáãÓÝ) ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ®Ü®æã°væ¿Þ, ®Ü®Ü°®Üá° ÖÝWÜã
®Ü®Ü° ÓÜÖæãà¨ÜÃܮܮÜá° PÜÒËáÔ¹vÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾®Üá° ¯®Ü° A®ÜáWÜÅÖܨÜÈÉ ÓæàÄÓÜá.
¯à®ÜíñÜá GÆÉ PÜÃÜáOÝÙÜáWÜÚXíñÜ ÊÜáÖÝPÜÃÜáOÝÙÜáÊÝXÃÜáÊæ.
152. SíwñÜ Ê ÝX¿áã, PÜ Ã Ü á ÊÜ ® Ü á ° (¨æ à ÊÜ Ã ÝX) ®æ b c P æ ã ívÜ Ê Ü Ä Wæ ,
ŸÖÜá¸æàWÜ®æà AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü Pæãà±ÜÊÜâ ñÜorȨæ ÊÜáñÜᤠCÖÜÇæãàPܨÜÈÉ AÊÜÄWæ
A±ÜÊÜÞ®ÜÊÜâ G¨ÜáÃÝWÜȨæ. ÓÜáÙÜáÛWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÓÜáÊÜÊÜÄWæ. ®ÝÊÜâ C¨æà Äà£
±ÜÅ£¶ÜÆ ¯àvÜáñæ¤àÊæ. 153. ±Ý±ÜPÜêñÜÂWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü ŸÚPÜ ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜorÊÜÃÜá
ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÓÜËorÊÜÃÜá & SíwñÜÊÝX¿áã CÐÝr¨Ü ŸÚPÜ ¯Êæã¾væ¿á®Üá (AÊÜÃÜ
±ÝÈWæ) PÜÒÊÜÞÎàÆ®Üã PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿áã BXÃÜáñݤ®æ.
154. ÊÜáãÓÝÃÜ Pæãà±Ü ñÜ~¨ÝWÜ, AÊÜÃÜá ¶ÜÆPÜWÜÙÜ®Üá° G£¤PæãívÜÃÜá. AÊÜâWÜÙÜ
ŸÃÜÖÜWÜÙÜÈÉ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÖÝWÜã A®ÜáWÜÅÖÜËñÜᤠ& ñÜÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü »ÜQ¤
EÙÜÛÊÜÄWÝX. 155. ÊÜááí¨æ ÊÜáãÓÝ, ®ÜÊÜá¾ hæãñæX®Ü PÜÃÝÄ®Ü AÊܘWÝX ñÜÊÜá¾
g®ÝíWÜ¨Ü G±Ü³ñÜᤠÊÜáí© ±ÜâÃÜáÐÜÃÜ®Üá° BÄÔPæãívÜÃÜá. ñÜÃÜáÊÝ¿á AÊÜÄWæ
»ÜãPÜí±ÜÊÜâ G¨ÜáÃݨÝWÜ, AÊÜÃÜá (ÊÜáãÓÝ) ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ""®Ü®æã°væ¿Þ
¯à¯bfԨܪÜÃæ, CÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü°®Üá° D ×í¨æÁáà ®ÝÍÜ ±ÜwÓÜᣤ¨æª. C©àWÜ
®ÜÊÜá¾ÈÉ®Ü ÊÜáãSìÃÜ PÜêñÜÂPÝRX ¯à®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ®ÝÍÜ ±ÜwÓÜáÊæ¿Þ? C¨Üá ¯®Ü°
±ÜÄàûæ¿áÆÉ¨æ ¸æàÃæà®ÜÆÉ. D ÊÜáãÆPÜ ¯à®Üá, ¯à¯bfÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ¨ÝÄWæwÓÜáÊæ
ÊÜáñÜᤠ¯à¯bfÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ÓÜĨÝÄWæ ñÜÃÜáÊæ. ®ÜÊÜá¾ ±æäàÐÜPÜ®Üá ¯à®æà. B¨ÜªÄí¨Ü
®ÜÊÜá¾®Üá° PÜÒËáÓÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ PÜÃÜáOæñæãàÃÜá. ¯à®Üá AñÜáÂñܤÊÜá
PÜÒÊÜÞÎàÆ®Üá.'' 156. ""¯à®Üá ®ÜÊÜá¾ ±ÝÈWæ D ÇæãàPܨÜÆãÉ ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÆãÉ
JÚñÜ®æ°à ˘ÓÜá. ®ÝÊÜíñÜá ¯®æ°væWæ ÊÜáÃÜÚÃÜáÊæÊÜâ.'' & AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá)
ÖæàڨܮÜá; ®Ý®Üá ®Ü®Ü° Îûæ¿á®Üá° ®Ý¯bfÔ¨ÜÊÜÄWæ ¯àvÜáñæ¤à®æ. C®Üá° ®Ü®Ü°
180 AÇ… AA…Ãݶ…
A®ÜáWÜÅÖÜÊÜâ GÆÉÊÜ®Üã° BÊÜÄÔPæãíw¨æ. ®Ý®Üá A¨Ü®Üá°, «ÜÊÜáì¯ÐÜuÃÜ, ÃÜkáPÝñ…
±ÝÊÜ£ÓÜáÊÜÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ŸÃæ¨Üá ¹vÜáÊæ®Üá.
157. AÊÜÃÜá ¯ÃÜPÜÒÄ ±ÜÅÊÝ©¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ (B ±ÜÅÊÝ©¿á)
PÜ á ÄñÜ á ñÜ Ê Ü á ¾ ŸÚ CÃÜ á ÊÜ ñèÃÝñ… ÊÜ á ñÜ á ¤ CíiàÇ…WÜ Ù Ü È É (D Äà£)
ŸÃæ©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá PÝ|áñݤÃæ; ""AÊÜÃÜá (B ±ÜÅÊÝ©) AÊÜÄWæ, JÚñÜ®Üá°
B¨æàÎÓÜáÊÜÃÜá, AÊÜÃÜ®Üá° PævÜáQ¯í¨Ü ñÜvæ¿ááÊÜÃÜá, ¯ÊÜáìÆÊݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá°
AÊÜ Ã Ü ±ÝÈWæ ÓÜ Ê Ü á ¾ ñ Ü W æ ã ÚÓÜ á ÊÜ Ã Ü á , ÊÜ á 騆 ÊÜ Ó Ü á ¤ W Ü Ù Ü ® Ü á ° AÊÜ Ã Ü ±ÝÈWæ
¯Ðæà˜ÓÜáÊÜÃÜá, AÊÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ »ÝÃÜWÜÙÜ®Üá° CÚÓÜáÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÊæáàȨܪ
®æãWÜWÜÙÜ®Üá° PÜÙÜaÜáÊÜÃÜá & AÊÜÃÜÈÉ ®Üí¹Pæ Coár AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÓÜáÊÜÊÜÃÜá,
AÊÜÄWæ ®æÃÜÊÝWÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ hæãñæWæ CÚÓÜÇÝXÃÜáÊÜ ±ÜÅPÝÍÜÊÜ®Üá°
A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜÊÜÃæà ËgÀáWÜÙÜá.'' 158. (¨ÜãñÜÃæà) ÖæàÚÄ; ÊÜÞ®ÜÊÜÃæà, ®Ý®Üá
¯Êæá¾ÆÉÃÜ ±ÝÈWæ AÇÝÉÖÜ®Ü ¨ÜãñÜ®ÝXÃÜáÊæ®Üá. BPÝÍÜWÜÙÜ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿á
B˜±ÜñÜÂÊÜâ AÊܯWæ (AÇÝÉÖܯWæ) ÓæàĨæ. AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¨æàÊÜÄÆÉ. AÊÜ®æà
iàÊÜíñÜWæãÚÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠÊÜáÃÜ| ¯àvÜáÊÜÊÜ®Üá. ¯àËàWÜ AÇÝÉÖÜ®ÜÆãÉ
BñÜ®Ü ¨ÜãñÜ®ÜÆãÉ ®Üí¹Pæ CwÄ & AÊÜÃÜá ¯ÃÜPÜÒÄ ±ÜÅÊÝ©¿ÞX¨Üáª, AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ
ÖÝWÜã AÊÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ ®Üí¹Pæ EÙÜÛÊÜÃÝX¨ÝªÃæ. ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ±Üvæ¿áÈPÝRX
¯àÊÜ â AÊÜ Ã Ü ® Ü á ° A®Ü á ÓÜ Ä Ô. 159. ÊÜ á ãÓÝÃÜ g®ÝíWÜ ¨ Ü È É ÓÜ ñ Ü Â ¨æ ã í©Wæ
ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠB ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®ÝÂ¿á ±ÝÈÓÜáÊÜ Jí¨Üá
ÓÜÊÜáá¨Ý¿á˨æ.
160. ®ÝÊÜ â AÊÜ Ã Ü ® Ü á ° ÖÜ ® æ ° Ã Ü v Ü á PÜ á Æ Wæ ã àñÜ Å WÜ Ù ÝX ËíWÜ w Ô¨æ Ê Ü â .
ÊÜáãÓÝÃæãvÜ®æ AÊÜÃÜ g®ÝíWÜÊÜâ ¯àÃÜ®Üá° PæàÚ¨ÝWÜ ""B PÜÈÉ®Ü ÊæáàÇæ ¯ÊÜá¾
FÃÜáWæãàȯí¨Ü ÖæãvæÀáÄ'' Gí¨Üá ®ÝÊÜâ AÊÜÃævæWæ ©ÊÜÂÊÝ~¿á®Üá°
PÜ Ú Ô¨æ Ê Ü â ; BWÜ A¨Ü Ä í¨Ü ÖÜ ® æ ° Ã Ü v Ü á bÆáÊæ á WÜ Ù Ü á ÖÜ Ä ¿áñæ ã vÜ X ¨Ü Ê Ü â .
±ÜÅ£Á㟺ÃÜã ñÜÊÜá¾ gÆÊÜáãÆÊÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÔPæãívÜÃÜá. ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ
AÇ… AA…Ãݶ… 181

ÊæãàvÜ¨Ü ®æÃÜÙÜ®Üá° BÊÜÄÔ¨æÊÜâ. AÊÜÄWæ ÊÜá®…° ÊÜáñÜᤠÓÜÇÝÌ (GíŸ BÖÝÃÜ


ÓÝÊÜáXÅ)WÜÙÜ®Üá° CÚÔPæãpærÊÜâ.""¯ÊÜáWæ J¨ÜXÓÜÇÝXÃÜáÊÜ ÍÜá¨Üœ ÊÜÓÜá¤WÜÚí¨Ü
£¯°Ä'' (Gí¨Üá AÊÜÄWæ B¨æàÎÓÜÇÝXñÜá¤. C¨Ü®Üá° ËáàÃÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ) AÊÜÃÜá
®Ü Ê Ü á ¾ Êæ á àÇæ à ®Ü ã APÜ Å ÊÜ á Êæ Ó Ü W Ü È ÆÉ . AÊÜ Ã Ü á ÓÜ Ì ñ Ü @ ñÜ Ê Ü á ¾ Êæ á àÇæ Á áà
APÜÅÊÜáÊæÓÜXPæãívÜÃÜá. 161. AÊÜÃæãvÜ®æ ×àWæ®Ü°ÇÝXñÜá¤; ¯àÊÜâ D ±Üor|¨ÜÈÉ
ÊÝÔÔÄ, CÈÉ Ã Ü á ÊÜ â ¨Ü Ã Ü È É ¯àËbf Ó Ü á ÊÜ í ñæ £¯° Ä , '×ñÜ ¤ @ ' G®Ü á ° ñ Ü ¤ È Ä
(PÜÒÊæá¿ÞbÓÜáñܤÈÄ) ÊÜáñÜᤠÓÝÐÝríWÜÊæÃÜWÜáñݤ ±Üor|¨Ü ¨ÝÌÃÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÔÄ.
®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾ ±ÜÅÊÜÞ¨ÜWÜÙÜ®Üá° PÜÒËáÔ ¹vÜáÊæÊÜâ. ÓÜñÜRËáìWÜÚWæ ®ÝÊÜâ ŸÖÜá¸æàWÜ®æà
C®Ü°ÐÜr®Üá° ¯àvÜáÊæÊÜâ. 162. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜÈÉ®Ü APÜÅËáWÜÙÜá ñÜÊÜáWæ ¯àvÜÇÝX¨Üª
ÍÜŸªÊÜ®Üá° ¸æàÃæ¿á¨ÝX Ÿ¨ÜÈÔ ¹orÃÜá. Pæã®æWæ AÊÜÃÜá GÓÜWÜᣤ¨Üª APÜÅÊÜá¨Ü
¶ÜÆÊÝX ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ BPÝÍÜ©í¨Ü ÎPæÒ¿á®Üá° GÃÜXÔ¹pærÊÜâ.
163. ¯àÊÜâ AÊÜÃæãvÜ®æ, PÜvÜÆ £àÃܨÜÈɨܪ B ±Üor|¨Ü PÜáÄñÜá PæàÚÄ. AÊÜÃÜá
Óܸ…¤®Ü (ÍܯÊÝÃܨÜ) ¯¿áÊÜáÊÜ®Üá° ËáàÄ ¹orÃÜá. AÊÜÃÜ Óܸ…¤®Ü ©®ÜÊæà
Ëáà®ÜáWÜÙÜá AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ Ÿí¨Üá ¹vÜᣤ¨ÜªÊÜâ ÊÜáñÜᤠÓܸ…¤ AÆÉ¨Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ
AÊÜâ AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ŸÃÜᣤÃÜÈÆÉ. D Ä࣠®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÄàüÓÜᣤ¨æªÊÜâ.
HPæ í ¨Ü Ã æ AÊÜ Ã Ü á AË«æ à ¿áÃÝX¨Ü ª Ã Ü á . 164. AÊÜ Ã Ü È É ® Ü Jí¨Ü á WÜ á í±Ü â
""AÇÝÉÖÜ®Üá ®ÝÍÜÊÜÞvÜÈÃÜáÊÜ A¥ÜÊÝ £àÊÜÅ ¿ÞñÜ®æWæ WÜáıÜwÓÜÈÃÜáÊÜ
Jí¨Ü á g®ÝíWÜ P æ R ¯àÊæ à Pæ E±Ü ¨ æ à ÍÜ ¯àvÜ á £¤ à Ä?''Gí©ñÜ á . AÊÜ Ã Ü á
(¸æãà«ÜPÜÃÜá) ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü ÊÜááí¨æ ®æ±ÜÊÝWÜÆá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá
¨æàÊܻܿá EÙÜÛÊÜÃÝWÜÆã ŸÖÜá¨æí¨Üá.
165. Pæã®æWæ AÊÜÃÜá, ñÜÊÜáWæ ¯àvÜÇÝ¨Ü E±Ü¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÊÜáÃæñÜá¹pÝrWÜ,
AÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜáÐÜr PæÆÓÜWÜÚí¨Ü ñÜvæ¿áᣤ¨ÜªÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÃÜüÔ¨æÊÜâ ÊÜáñÜá¤
APÜ Å ËáWÜ Ù Ü ® Ü á ° AÊÜ Ã Ü AË«æ à ¿áñæ ¿ á PÝÃÜ | ×w¨Ü á , »ÝÄà Pæ o r Îûæ W æ
WÜáıÜwÔ¨æÊÜâ. 166. AÊÜÄWæ ÖæàÃÜÇÝX¨Üª ¯Ÿìí«ÜÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá EÆÉí™Ô¨ÝWÜ
182 AÇ… AA…Ãݶ…
®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ ""A±ÜÊÜÞ¯ñÜ Pæãà£WÜÙÝX ¹wÄ'' Gí¨æÊÜâ. 167. ±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü
©®Ü¨ÜÊÜÃæWÜã, NãàÃÜ ×íÓæ¿á ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜíwÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° AÊÜÃÜ
ÊæáàÇæ ÖæàÃÜáñܤÇæà CÃÜáÊæ®æí¨Üá ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá NãàÑÔÃÜáÊÜ®Üá. ¯ÊÜá¾
Jvæ¿á®Üá ü±ÜÅÊÝX ¨ÜíwÓÜŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá SíwñÜÊÝX¿áã
AñÜÂíñÜ PÜÒÊÜÞÎàÆ®Üã PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®æ. 168. ñÜÃÜáÊÝ¿á ®ÝÊÜâ
AÊÜÃÜ®Üá° WÜáí±Üâ WÜáí±ÜâWÜÙÝX »ÜãËá¿áÈÉ ÖÜÃÜw ¹pærÊÜâ. AÊÜÃÜÈÉ ÓÜgj®ÜÃÜã
C¨ÝªÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜÈÉ CñÜÃÜÃÜã C¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá (ÓܮݾWÜì¨ævæWæ) ÊÜáÃÜÚ
ŸÃÜÇæí¨Üá ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° JÚñÜáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜÊÜä PævÜáPÜáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜÊÜä
±ÜÄàûæWæ JÙܱÜwÔ¨æÊÜâ.
169. AÊÜÃÜ ŸÚPÜ Jí¨Üá ¨ÜáÐÜr ²àÚWæ¿áá WÜÅí¥Ü¨Ü EñܤÃݘPÝÄ¿ÞÀáñÜá.
AÊÜ Ã Ü á D Çæ ã àPÜ ¨ Ü ÓÜ á SÊÜ ® æ ° à BÄÔPæ ã ívÜ Ã Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ®Ü Ê Ü á ¾ ® Ü á °
PÜÒËáÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. ¯gÊÝX A¨æà ÓÜí±ÜñÜᤠÊÜáñæ¤ AÊÜÃÜ ŸÚWæ Ÿí¨ÜÃæ
AÊÜÃÜá A¨Ü®æ°à BÄÓÜáÊÜÃÜá. AÇÝÉÖÜ®Ü PÜáÄñÜá ÓÜñÜÂÊÜÆɨܪ®Üá° ÖæàÙܸÝÃܨæí¨Üá
ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜÈÉ (WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ) CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá WÜÅí¥Ü¨Ü
B«ÝÃܨÜÈÉ AÊÜÄí¨Ü PÜÃÝÃÜ®Üá° ±Üvæ¿áÇÝXÃÜÈÆÉÊæà? «ÜÊÜáì¯ÐÜuÃÜ ±ÝÈWæ
±ÜÃÜÇæãàPÜ¨Ü ®æÇæÁáà ÍæÅàÐÜuÊݨÜá¨Üá. ¯àÊæà®Üá, A¥ÜìÀáÔPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉÊæà?
170. WÜ Å í¥Ü Ê Ü ® Ü á ° »Ü ¨ Ü Å ÊÝX ×w¨Ü á Pæ ã ívÜ ÖÝWÜ ã ®Ü Ê Ü Þ ÃÜ k å…A®Ü á °
±ÝÈÓÜáÊÜíñÜÖÜ ÓÜñÜRËáìWÜÙÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ SíwñÜ ÊÜÂ¥ÜìWæãÚÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
171. ®ÝÊÜâ ±ÜÊÜìñÜÊÜ®Üá°, ®æÃÜÙÜáPæãvÜáÊÜ aܱܳÃܨÜíñæ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ G£¤¨ÝWÜ,
A¨Üá ñÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ ¹¨Ü᪠¹vÜáÊÜâ¨æí¨Üá AÊÜÃÜá »ÝËÔ¨ÜÃÜá. ""¯ÊÜáWæ ®ÝÊÜâ
¯àwÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° »Ü¨ÜÅÊÝX ×w¨ÜáPæãÚÛÄ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜÇæÉ௨æÁãà A¨Ü®Üá°
®æ ® Ü ² oár P æ ã ÚÛ Ä . ¯àÊÜ â ÓÜ á ÃÜ Q Ò ñ Ü Ã ÝWÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á '' (Gí¨Ü á AÊÜ Ä Wæ
B¨æàÎÓÜÇÝXñÜá¤.)
172. ¯Êæã¾væ¿á®Üá B¨ÜÊÜå…ÃÜ ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜáãÆPÜ g¯Ô¨Ü AÊÜÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙÜ®Üá°,
AÇ… AA…Ãݶ… 183

ÓÜÌñÜ@ ñÜÊÜá¾ ËÃÜá¨ÜœÊæà ÓÝüWÜÙÝXÔ ""®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®ÜÆÉÊæà?'' Gí¨Üá


PæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃÜá, ""¿ÞPÜÆÉ? A¨ÜPæR ®ÝÊæà ÓÝüWÜÙÜá'' Gí©¨ÜªÃÜá. ®ÝÙæ
±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü ©®Ü ¯àÊÜâ D PÜáÄñÜá ®ÜÊÜáWæà®Üã £Ú©ÃÜÈÆÉ G®Ü°¸ÝÃܨæí¨Üá ×àWæ
ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. 173. A¥ÜÊÝ ¯àÊÜâ, ""ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«Ü®æ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá
WÜñÜPÝÆ¨Ü ®ÜÊÜá¾ ±ÜäÊÜìgÃÜá. ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÓÜíñÜ£WÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ. B ¨ÝÄWæorÊÜÃÜ
PÜêñÜÂPÝRX ¯à®æà®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ®ÝÍܱÜwÓÜáÊæ¿Þ?'' G®Ü°¸ÝÃܨæí¨Üá (×àWæ
ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá). 174. D Äà£, AÊÜÃÜá (ÓÜñܨævæWæ) ÊÜáÃÜÙܸæàPæí¨Üá ®ÝÊÜâ
®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáñæ¤àÊæ. 175. B ÊÜÂQ¤¿á ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ¯àÊÜâ AÊÜÄWæ
K© ÖæàÚÄ; ®ÝÊÜâ BñܯWæ ®ÜÊÜá¾ ±ÜâÃÝÊæWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨æªÊÜâ. AÊÜ®Üá AÊÜâWÜÚí¨Ü
gÝÄPæãívÜ®Üá. ÍæçñݮܮÜá AÊÜ®Ü ¸æ®Üá° ÖÜ£¤¨Ü®Üá. Pæã®æWæ AÊÜ®Üá ÓÜí±Üä|ì
¨ÝÄWæoÊ r ®Ü ݨܮáÜ . 176. ®ÝÊÜâ Ÿ¿áÔ¨Üê æ AÊÜâWÜÙÜ (±ÜâÃÝÊæ) ÊÜáãÆPÜ BñÜ®®Ü áÜ °
E®Ü°£WæàÄÓÜŸÖÜá©ñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊÜ®Üá ÊÜÞñÜÅ ®æƨævæWæà ¸ÝX¨Üª®Üá ÊÜáñÜᤠñܮܰ
ÓæÌàaæf¿á®æ°à A®ÜáÓÜÄԨܮÜá. AÊÜ®Ü E¨ÝÖÜÃÜOæ ®ÝÀá¿áí£¨æ. ¯àÊÜâ A¨Ü®Üá°
¥ÜÚÔ¨ÜÃÜã A¨Üá ®ÝÆWæ¿á®Üá° ÖæãÃÜaÝb PÜí²ÓÜᣤÃÜáñܤ¨æ. ¯àÊÜâ A¨Ü®Üá°
ÖÝWæÁáà ¹orÃÜã A¨Üá ®ÝÆWæ ÖæãÃÜaÝb PÜí²ÓÜᣤÃÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá°
˜PÜRÄÓÜáÊÜÊÜÃÜ E¨ÝÖÜÃÜOæ¿áã ×àWæÁáà C¨æ. ¯àÊÜâ AÊÜÄWæ (CíñÜÖÜ)
ÊÜêñݤíñÜWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔÄ. AÊÜÃÜá bíñÜ®æ ®ÜvæÓÜÈ. 177. ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá°
£ÃÜÓÜRÄst ÖÝWÜã ÓÜÌñÜ@ ñÜÊÜá¾ ÊæáàÇæÁáà APÜÅÊÜáÊæÓÜXPæãívÜ g®ÜÃÜ AÊÜÓæ§ ñÜáí¸Ý
Pæ o r ¨ ÝX¨æ . 178. AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ¿ÞÄWæ ¨ÝÄ ñæ ã àÄ¨Ü ® æ ã à AÊÜ ® æ à
ÓÜ Ä ¨ÝÄ¿áÈÉ Ã Ü á ñݤ ® æ . AÊÜ ® Ü á ¿ÞÃÜ ® Ü á ° ¨ÝÄWæ w st ® æ ã à AÊÜ Ã æ à ®Ü Ð Ü r
A®Üá»ÜËÓÜáÊÜÊÜÃÝX¨ÝªÃæ.
179. ®ÝÊÜâ i®…° ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ±æçQ A®æàPÜÃÜ®Üá° ®ÜÃÜPÜPÝRXÁáà ÓÜêÑrÔ¨æªàÊæ.
AÊÜÄWæ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÚÊæ, B¨ÜÃæ B ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃÜá bíñÜ®æ ®ÜvæÓÜáÊÜâ©ÆÉ. AÊÜÄWæ
PÜ|á¡WÜÚÊæ, B¨ÜÃæ B ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃÜá ®æãàvÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖÝWæÁáà, AÊÜÄWæ
184 AÇ… AA…Ãݶ…
QËWÜÚÊæ, B¨ÜÃæ B ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃÜá PæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ. AÊÜÃÜá ±ÝÅ~WÜÙÜí£¨ÝªÃæ,
ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, C®Üã° ÖæaÜác ¨ÝÄWæqr¨ÝªÃæ. AÊÜÄWæ AÄËÆÉ. 180. AñÜáÂñܤÊÜá
ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá AÇÝÉÖܯWæ ÓæàÄÊæ. ¯àÊÜâ AÊܮܮÜá° AÊÜâWÜÚí¨ÜÇæà PÜÃæÀáÄ. AÊÜ®Ü
ÖæÓÜÃÜáWÜÚWæ AWèÃÜÊÜ ñæãàÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ¹oár¹wÄ. AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤ¨Ü᪨ÜÃÜ
¶ÜÆÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá E|¡È¨ÝªÃæ. 181. ®ÝÊÜâ ÓÜêÑrÔÃÜáÊÜ Jí¨Üá ÓÜÊÜáá¨Ý¿á˨æ.
AÊÜÃÜá (g®ÜÄWæ) ÓÜñܨæãí©Wæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ
B«ÝÃܨÜÇæÉà ®Ý¿á±ÝÆ®æ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. 182. C®Üá°, ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá°
ÓÜáÙæÛí¨ÜÊÜÃÜ®Üá° (ÎüÓÜÆá) ®ÝÊÜâ , AÊÜÄWæ AÄÊæà BWܨÜíñæ ÖÜíñÜÖÜíñÜÊÝX
AÊÜÃÜ®Üá° ×w¨ÜáPæãÙÜáÛñæ¤àÊæ. 183. ®Ý®Üá AÊÜÄWæ «ÝÃÝÙÜ PÝÇÝÊÜPÝÍÜ
¯àvÜáñæ¤à®æ. ®Ü®Ü° Áãàg®æ SíwñÜ ŸÖÜÙÜ ŸÈÐÜuÊÝXÃÜáñܤ¨æ.
184. AÊÜÃæà®Üá BÇæãàbÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæà? AÊÜÃÜ hæãñæWÝÃܯWæ (¨ÜãñÜÜÄWæ)
ÖÜáaæcà®Üã CÆÉ. AÊÜÃÜá ÓܳÐÜrÊÝX GaÜcÄÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ. 185. AÊÜÃæà®Üá,
BPÝÍÜWÜÙÜ ÖÝWÜã »ÜãËá¿á ÓÝÊÜÞÅgÂÊÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Üá ÓÜêÑrÔÃÜáÊÜ
¿ÞÊÜ ÊÜ Ó Ü á ¤ Ê Ü ® Ü ã ° ®æ ã àvÜ á ÊÜ â ©ÆÉ Ê æ à ? AÊÜ Ã Ü AíñÜ Â (ÊÜ á ÃÜ | ÊÜ â )
ÓÜËáà²ÔÃÜŸÖÜá¨Üá. B ŸÚPÜ AÊÜÃáÜ H®Ü®áÜ ° ñÝ®æà ®ÜíŸáÊÜÃáÜ ? 186. ¿ÞÃÜ®áÜ °
AÇÝÉÖÜ®Üá ¨ÝÄWæwԨܮæãà AÊܯWæ ÓÜĨÝÄ ñæãàÃÜŸÆÉÊÜÃÜá ¿ÞÃÜã CÆÉ.
AÊÜ®ÜíñÜá AÊÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜᾠ˨æãÅàÖÜ¨Ü ÊÜáÃÜáÙÜÇæÉà AÇæ¿áᣤÃÜÆá ¹oár
¹vÜáñݤ®.æ 187.(¨ÜãñÜÃàæ ,) AÊÜÃáÜ ¯Êæãv ¾ ®Ü ,æ ±Üâ®ÜÃáÜ ñݧ®¨
Ü Ü ZÚWæ¿á PÜáÄñÜá,
A¨Üá ¿ÞÊÝWÜ ŸÃÜȨæ Gí¨Üá ±ÜÅΰÓÜáñݤÃæ. ÖæàÚÄ; A¨ÜÃÜ gÝn®ÜÊÜ⠮ܮܰ Jvæ¿á®Ü
ŸÚ C¨æ, A¨Ü®Üá° (±Üâ®ÜÃÜáñݧ®ÜÊÜ®Üá°) A¨ÜÃÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜo±ÜwÓÜáÊÜÊÜ®Üá
AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃÝÃÜã AÆÉ. A¨Üá BPÝÍÜWÜÙÜ ÖÝWÜã »ÜãËá¿á ±ÝÈWæ
ñÜáí¸Ý PÜt|ÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá. ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ A¨Üá £àÃÝ ÖÜsÝñܤ®æ Ÿí¨Üá ¹vÜáÊÜâ¨Üá.
¯àÊÜâ A¨Ü®æ°à PÝ¿áᣤÃÜáËÃæãà GíŸíñæ AÊÜÃÜá ¯Êæã¾vÜ®æ (B PÜáÄñÜá)
PæàÙÜáñݤÃæ. ÖæàÚÄ; A¨ÜÃÜ gÝn®ÜÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü ŸÚ ÊÜÞñÜÅ C¨æ. B¨ÜÃæ Öæbc®Ü g®ÜÃÜá
AÇ… AA…Ãݶ… 185

AÄ£ÆÉ. 188. ÖæàÚÄ; ®Ý®ÜíñÜá, AÇÝÉÖÜ®Üá CbfÓܨæ, ÓÜÌñÜ@ ®Ü®ÜWæ ¿ÞÊÜâ¨æà


ÇÝ»Ü A¥ÜÊÝ ®ÜÐÜrÊÜ®Üá°íoáÊÜÞvÜáÊÜ A˜PÝÃÜ EÙÜÛÊÜ®ÜÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ®Ü®ÜWæ
WÜá±Ü¤ ËÐÜ¿áWÜÙÜ gÝn®Ü C©ª¨ÜªÃæ ®Ý®Üá »ÝÄà ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ JÚñÜ®Üá° (ÓÜí±Üñܤ®Üá°)
ÓÜíWÜÅ×ÓÜᣤ¨æª ÊÜáñÜᤠ¿ÞÊÜ Öݯ¿á㠮ܮÜWæ ÓÜí»ÜËÓÜᣤÃÜÈÆÉ. ®Ý®Üá, GaÜcÄPæ
¯àvÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠ®ÜíŸáÊÜÊÜÄWæ ÍÜá»ÜÊÝñæì ¯àvÜáÊÜ PæàÊÜÆ JŸº ÊÜá®ÜáÐÜ®ÜÆɨæ
¸æàÃæà®Ý¨ÜÃÜã BXÃÜáÊæ®æà?
189. AÊÜ®æà, ¯ÊÜá¾®Üá° Jí¨Üá iàÊÜ©í¨Ü ÓÜêÑrÔ¨ÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠA¨Üá ÓÜáS
±Üvæ¿áÇæí¨Üá A¨ÜÄí¨ÜÇæà A¨ÜÃÜ hæãñæ¿á®Üá° ¯ËáìÔ¨ÜÊÜ®Üá. ÊÜááí¨æ AÊÜ®Üá
(±ÜâÃÜáÐÜ®Üá) AÊÜÙÜ®Üá° BÊÜÄÔ¨ÝWÜ, AÊÜÙÜá ÆZáÊÝ¨Ü WÜ»ÜìÊÜ®Üá° «ÜÄÔ¨ÜÙÜá
ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ hæãñæ ®Üvæ¨Ýw¨ÜÙÜá. ñÜÃÜáÊÝ¿á A¨Üá »ÝÃÜÊݨÝWÜ AÊÜÄŸºÃÜã,
""¯à®Üá ®ÜÊÜáWæ ÓÜgj®Ü ÓÜíñÜ£¿á®Üá° ¨Ü¿á±ÝÈÔ¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ SíwñÜ ¯®ÜWæ
PÜêñÜýÃÝXÃÜáÊæÊÜâ'' Gí¨Üá ñÜÊÜá¾ Jvæ¿á®Ý¨Ü AÇÝÉÖÜ®æãvÜ®æ ±ÝŦìÓÜáñݤÃæ.
190. ÊÜááí¨æ AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) AÊÜÄWæ ÓÜgj®Ü ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ¯àw¨ÝWÜ, AÊÜÃÜá
ñÜÊÜáWæ AÊÜ®Üá ¯àw¨ÜªÃÜÈÉ CñÜÃÜÃÜ®Üá° ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÝXÓÜáñݤÃæ. ¯gÊÝX AÊÜÃÜá
±ÝÆá¨ÝÃÜÃÝX ÊÜÞw¨Ü GÆÉÄXíñÜÆã AÇÝÉÖÜ®Üá E®Ü°ñÜ®ÝX¨Ýª®æ. 191.
AÊÜÃæà®Üá, H®Ü®Üã° ÓÜêÑrÔÆɨÜÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠÓÜêÑrÓÜƳorÊÜÃÜ®Üá° (¨æàÊÜÃÜ)
±ÝÆá¨ÝÃÜÃÝXÓÜáñݤÃæÁáà? 192. ¯gÊÝX AÊÜÃÜá (B ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÜá)
AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÖÝ¿áÊÜÞvÜÆá ÍÜPܤÃÜÆÉ. ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, AÊÜÃÜíñÜá ÓÜÌñÜ@
ñÜÊáÜ WÜã ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÇÝÃÜÃáÜ . 193. ¯àÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓܮݾWìÜ ¨ævWæ æ
PÜÃæ¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜÇÝÃÜÃÜá. ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨ÜÃÜã Jí¨æà
A¥ÜÊÝ ÊÜáè®ÜÊÝX¨ÜªÃÜã Jí¨æà. 194. AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÝX ¯àÊÜâ ¿ÞÃÜ®Üá°
PÜ Ã æ ¨ Ü á ±ÝŦìÓÜ á ËÃæ ã à AÊÜ Ã Ü á ¯ÊÜ á ¾ í ñÜ Ö Ü ¨ÝÓÜ Ã Ü á ÊÜ Þ ñÜ Å . ¯àÊÜ â
ÓÜñÜÂÊÜíñÜÃÝX¨ÜªÃæ, AÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá ®æãàwÄ, AÊÜÃÜá ¯ÊÜáWæ EñܤÄÓÜÈ.
195. AÊÜÃÜ ŸÚ, ®Üvæ¨ÝvÜáÊÜâ¨ÜPæRà®Üá PÝÆáWÜÚÊæÁáà? ×w¿ááÊÜâ¨ÜPæRà®Üá
186 AÇ… AA…Ãݶ…
AÊÜÃÜ ŸÚ PæçWÜÚÊæÁáà? ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜPæRà®Üá AÊÜÃÜ ŸÚ PÜ|á¡WÜÚÊæÁáà? A¥ÜÊÝ
Pæ à ÙÜ á ÊÜ â ¨Ü P æ R à ®Ü á AÊÜ Ã Ü ŸÚ QËWÜ Ú Êæ Á áà? Öæ à ÚÄ; ¯àÊÜ â B ¯ÊÜ á ¾
±ÝÆá¨ÝÃÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá ®æãàwÄ. B ŸÚPÜ ®Ü®Ü° ËÃÜá¨Üœ ÓÜíaÜá ÖÜãwÄ ÊÜáñÜá¤
(®Ü®ÜWæ) PÝÇÝÊÜPÝÍÜÊÜ®æ°à PæãvܸæàwÄ. 196. SíwñÜÊÝX ©ÊÜÂWÜÅí¥ÜÊÜ®Üá°
CÚst AÇÝÉÖÜ®æà ®Ü®Ü° ±ÜÃÜÊÜá ±æäàÐÜPÜ®ÝX¨Ýª®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®æà GÆÉ ÓÜgj®ÜÃÜ
±ÜÃÜÊÜá ±æäàÐÜPÜ®ÝX¨Ýª®æ. 197. AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¯àÊÜâ ¿ÞÃÜ®æ°ÇÝÉ PÜÃæ¨Üá
±ÝŦìÓÜáËÃæãà AÊÜÃÜá ¯ÊÜáWæ ®æÃÜÊÝWÜÆá ÍÜPܤÃÜÆÉ. ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, AÊÜÃÜíñÜá ÓÜÌñÜ@
ñÜÊÜáWæà ®æÃÜÊÝWÜÆá AÍÜPܤÃÝXÃÜáÊÜÃÜá. 198. ¯àÊÜâ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®ÜPÝRX
AÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨ÜÃæ AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° PæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ. AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ®æãàvÜᣤÃÜáÊÜíñæ
¯àÊÜâ PÝ|ᣤàÄ. B¨ÜÃæ ¯gÊÝX AÊÜÃÜá H®Ü®Üã° ®æãàvÜáÊÜâ©ÆÉ.
199. ¯àÊÜâ (g®ÜÃÜ®Üá°) PÜÒËáÔÄ, JÚñÜ®Üá° B¨æàÎÔÄ ÊÜáñÜᤠAgÝn¯WÜÙÜ®Üá°
¯ÆìüÔÄ. 200. (¨ÜãñÜÃæà,)ÍæçñÝ®Ü®Ü PÜvæÀáí¨Ü ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ñÜÃܨÜ
±ÜÅaæãà¨Ü®æ¿ááípݨÜÃæ, AÇÝÉÖÜ®Ü ÃÜPÜÒOæ Ÿ¿áÔÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜ®Üá
GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 201. SíwñÜÊÝX¿áã,
«ÜÊáÜ ì¯ÐÜÄu Wæ ÍæçñÝ®Ü®Ü PÜvÀ æ áí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ¨ÜáÐÜr ±æÅàÃÜOæ EípݨÝWÜ, AÊÜÃáÜ
(AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ® Ü á ° ) ÓÜ ¾ Ä ÓÜ á ñݤ à æ ÊÜ á ñÜ á ¤ BWÜ Ç æ à AÊÜ Ã Ü á (ÓÜ Ä ¨ÝÄ¿á®Ü á ° )
PÜívÜáPæãÙÜáÛñݤÃæ. 202. C®Üá° AÊÜÃÜ (ÍæçñÝ®ÜÃÜ) ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜá AÊÜÃÜ®Üá°
ñÜ ± Ü â ³ $ ¨ÝÄWæ GÙæ ¿ ááñÜ ¤ Ç æ à CÃÜ á ñݤ à æ ÊÜ á ñÜ á ¤ (B ËÐÜ ¿ á¨Ü È É ) AÊÜ Ã Ü á
×ígÄ¿ááÊÜâ©ÆÉ.
203. (¨ÜãñÜÃæà,) ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ŸÚWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ©ÊÜ ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° ñÜÃܨæ C¨ÝªWÜ
AÊÜÃÜá, ""ÓÜÌñÜ@ ¯àÊæà A¨Ü®æ°àPæ ÃÜbÔPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ?'' Gí¨Üá PæàÙÜáñݤÃæ. ÖæàÚÄ;
""®Ý®ÜíñÜá, ®Ü®Ü° Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü ®Ü®ÜWæ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜ ©ÊÜÂÊÝ~¿á®Ü°Ðærà
A®ÜáÓÜÄÓÜáñæ¤à®æ. C¨Üá (PÜáÃ…B®…) ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü Ÿí©ÃÜáÊÜ, PÜ|á¡
ñæÃæÓÜáÊÜ E±Ü¨æàÍÜÊÝX¨æ ÊÜáñÜᤠC¨Üá ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü
AÇ… A®…¶ÝÇ… 187

ÖÝWÜã A®ÜáWÜÅÖÜÊÝX¨æ. 204. PÜáÃ…B®… A®Üá° K¨ÜÇݨÝWÜ A¨Ü®Üá° PæàÚÄ


ÊÜáñÜᤠÊÜáè®ÜÊÝXÄ & ¯àÊÜâ PÜÃÜáOæWæ ±ÝñÜÅÃÝWÜŸÖÜá¨Üá. 205. (¨ÜãñÜÃæà,)
¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®Ü¨æãÙÜWæà ¯Êæã¾væ¿á®Ü®Üá° ÓܾÄÓÜáñܤÈÄ & ˮܿá¨æãí©Wæ
ÖÝWÜã »Ü¿á »ÜQ¤Áãí©Wæ, «Ü̯¿á®Üá° GñܤÄÓܨæ, ÊÜááígÝ®æ ÖÝWÜã ÓÜíhæ,
ÊÜáñÜᤠ¯àÊæí¨Üã (AÊÜ®®Ü áÜ )° ¯ÆìüÔ¨ÜÊÃÜ ÝXÃܸàæ w. 206. SíwñÜÊÝX¿áã,
¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü ŸÚ CÃÜáÊÜÊÜÃÜá AÊܮܮÜá° BÃݘÓÜáÊÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ Gí¨Üã
AÖÜíPÝÃÜ ñæãàÃÜáÊÜâ©ÆÉ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá AÊÜ®Ü ±ÝËñÜÅéÊÜ®Üá° g²ÓÜᣤÃÜáñݤÃæ
ÖÝWÜã AÊܯWæà ÓÝÐÝríWÜ ÊÜí©ÓÜᣤÃÜáñݤÃæ.

8. AÇ… A®…¶ÝÇ… (ÓÜÊáÜ ÃÜ ÓÜí±ÜñáÜ )¤ ÊÜá©à®Ü@


AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæÓÜÄí¨Ü & AÊÜ®Üá A±ÝÃÜ ¨Ü¿ÞÙÜá PÜÃÜáOÝÊÜáÀá
1. (¨ÜãñÜÃàæ ,) AÊÜÃáÜ ¯Êæãv ¾ ®Ü ,æ ¿áá¨Ü¨
œ È
Ü É ÔQR¨Ü ÓÜí±Ü£®¤ Ü PÜáÄñÜá PæàÙÜáñݤÃ.æ
ÖæàÚÄ; ¿áá¨Üœ ÓÜí±ÜñÜᤠAÇÝÉÖܯWæ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñܯWæ ÓæàĨæ. ¯àÊÜâ
ËÍÝÌ Ô WÜ Ù ÝX¨Ü ª à æ AÇÝÉ Ö Ü ¯ Wæ AíiÄ ÖÝWÜ ã ±Ü Ã Ü Ó Ü ³ Ã Ü ÓÜ í Ÿí«Ü W Ü Ù Ü ® Ü á °
ÓÜá«ÝÄÔPæãÚÛÄ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü ÖÝWÜã AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ BgÝn±ÝÆ®æ
ÊÜÞwÄ. 2. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæÓÜÃ棤¨ÝWÜ ËÍÝÌÔWÜÙÜ ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÜÈÉ
»ÜQ¤ EPÜáRñܤ¨æ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ AÊÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° K¨ÜÇݨÝWÜ AÊÜÃÜ
ËÍÝÌÓÜÊÜâ ŸÈÐÜuÊÝWÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ Jvæ¿á®ÜÈÉ ÓÜí±Üä|ì »ÜÃÜÊÜÓæ
CqrÃÜáñݤÃæ. 3. AÊÜÃÜá ®ÜÊÜÞÃÜká®Üá° ±ÝÈÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ ®ÝÊÜâ
¯àwÃÜáÊÜ ÓÜí±Ü£¤¯í¨Ü (ÓÜñÝR¿áìPæR) SaÜáì ÊÜÞvÜáñݤÃæ. 4. AÊÜÃæà ®æçg
ËÍÝÌÔWÜÙÜá. AÊÜÄWÝX AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü ŸÚ E®Ü°ñÜ Óݧ®ÜWÜÚÊæ, PÜÒÊæá C¨æ ÊÜáñÜá¤
«ÝÃÝÙÜ ÓÜí±Ü£¤¨æ.
5. (¨ÜãñÜÃæà,) ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æÀáí¨Ü ÓÜñܨæãí©Wæ
ÖæãÃÜ ñÜí©¨ÝªWÜ ËÍÝÌÔWÜÙÜ Jí¨Üá ±ÜíWÜvÜÊÜâ B PÜáÄñÜá AñÜê±Ü¤ÊÝXñÜá¤. 6. ÓÜñÜÂÊÜâ
188 AÇ… AA…Ãݶ…
ŸÖÜ Ù Ü ÓÜ ³ Ð Ü r Ê ÝX ±Ü Å PÜ o ÊÝ¨Ü ŸÚPÜ Ê Ü ä AÊÜ Ã Ü á B PÜ á ÄñÜ á ¯Êæ ã ¾ v Ü ® æ
ÊݨÜQRÚ¿áᣤ¨ÜªÃÜá & AÊÜÃÜá PÜOÝ¡Ãæ PÝ|ᣤÃÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜáÃÜ|¨ævæWæ AÊÜÃÜ®Üá°
Aor Ç ÝWÜ á £¤ ¨ æ Á áà GíŸíñæ . 7. GÃÜ v Ü á WÜ á í±Ü â WÜ Ù Ü ±æ ç Q Jí¨Ü á ¯ÊÜ á ¾
ÊÜÍÜÊÝWÜáÊÜâ¨æí¨Üá AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ ÊÝWݪ®Ü ÊÜÞw¨ÝWÜ, B¿áá«ÜËÆɨÜ
WÜáí±Üâ ¯ÊÜᨠ¾ ÝWܸàæ Pæí¨Üá ¯àÊÜâ (¨ÜãñÜÃÜ PæÆÊÜâ ÓÜÊáÜ PÝÈà®ÜÃáÜ ) A±æàüÔ©ªÄ.
B¨Ü à æ AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ÊÜ Þ ñÜ Å ñÜ ® Ü ° ÊÜ a Ü ® Ü W Ü Ù Ü ÊÜ á ãÆPÜ ÓÜ ñ Ü Â ÊÜ ® Ü á ° ÓÜ ñ Ü Â Êæ í ¨Ü á
ÓݹàñÜ á ±Ü w ÓÜ Æ á ÖÝWÜ ã ˜PÝR Ä WÜ Ù Ü ÊÜ á ãÆÊÜ ® æ ° à ÊÜ á áÄ¿áÆá
£àÊÜÞì¯Ô¨Üª®Üá. 8. ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ÓÜñÜÂÊæí¨Üá ÖÝWÜã Ëá¥ÜÂÊÜ®Üá° Ëá¥ÜÂÊæí¨Üá
ÓݹàñÜá ±ÜwÓÜÈPÝRX & A¨Üá A±ÜÃݘWÜÚWæ GÐærà A²Å¿áÊÝX¨ÜªÃÜã ÓÜÄÁáà.
9. (®æ®Ü²ÔPæãÚÛÄ;) ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®æãvÜ®æ ®æÃÜÊÜ®Üá° ¸æàw¨ÝWÜ, ¸æ®Üá°
¸æ¯°Wæà ŸÃÜáÊÜ ÓÝËÃÜ ÊÜáÆP…WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜáWæ ®æÃÜÊÝWÜáÊæ®æí¨Üá AÊÜ®Üá
¯ÊÜáWæ EñܤÄԨܮÜá. 10. A¨Üá, ¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá ÓÜíñÜê±Ü¤ÊÝWÜÇæí¨Üá
AÇÝÉÖÜ®Üá PÜÙÜá×Ԩܪ ÍÜá»ÜÊÝñæì¿ÞXñÜá¤. ¯gÊÝX, ®æÃÜÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá
¸æàÃæ ¿ÞÄí¨ÜÆã ÔWÜáÊÜâ©ÆÉ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá ±ÜÅaÜívÜ®Üã
¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã BX¨Ýª®æ. 11. AÊÜ®Üá (¿áá¨Üœ¨Ü ®ÜvÜáÊæ) ¯ÊÜáWæ ÊÜáí±ÜÃÜá
ŸÄÔ¨ÝWÜ, A¨Üá AÊÜ®Ü PÜvæÀáí¨Ü PÜÚÓÜÇÝ¨Ü ®æÊÜᾩ¿ÞXñÜá¤. C®Üá° ¯ÊÜá¾®Üá°
ÍÜábàPÜÄÓÜÈPÝRX, ¯Ëá¾í¨Ü ÍæçñÝ®Ü®Ü ÊÜÞÈ®ÜÂÊÜ®Üá° ¯ÊÝÄÓÜÈPÝRX, ¯ÊÜá¾
ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ®Üá° Ô§ÃÜWæãÚÓÜÈPÝRX ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ÖæhæjWÜÙÜ®Üá° »Ü¨ÜÅWæãÚÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX
AÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ BPÝÍÜ©í¨Ü ¯àÃÜ®Üá° ÓÜáÄԨܮÜá. 12. ÊÜááí¨æ, ¯ÊÜá¾
Jvæ¿á®Üá ÊÜáÆP…WÜÚWæ & ""ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá° ¯àÊÜâ Ô§ÃÜÊÝXwÄ, ®Ý®Üá ˜PÝRÄWÜÙÜ
ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ BñÜíPÜÊÜ®Üá° ¹ñܤȨæªà®æ, ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ PæãÃÜÙÜ ÊæáàÇæ ÖæãvæÀáÄ ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ¸æÃÜÙÜ ñÜá©Wæ ÖæãvæÀáÄ'' Gí¨Üá ©ÊÜÂÊÝ~ ¿á®Üá°
PÜÙÜá×ԨܮÜá. 13. C¨æàPæí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá (˜PÝRÄWÜÙÜá) AÇÝÉÖ… ÊÜáñܤÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ
ËÃæãà˜WÜÙÝX¨ÜªÃÜá. AÇÝÉÖ… ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ ËÃæãà˜WÜÚWæ AÇÝÉÖÜ®Üá
AÇ… A®…¶ÝÇ… 189

SíwñÜ PÜt| Îûæ ˘ÓÜáñݤ®æ. 14. ¯àÊÜâ C¨Ü®Üá° ÓÜËÀáÄ. ˜PÝRÄWÜÚWæ


®ÜÃÜPÝX°¿á ÎûæÁáà WÜ£ (Gí¨Üá AÊÜÃæãvÜ®æ ÖæàÙÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá).
15. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¿áá¨ÜœÃÜíWܨÜÈÉ ¯ÊÜáWæ ˜PÝRÄWÜÙÜá G¨ÜáÃݨÝWÜ AÊÜÄWæ
¸æ ® Ü á ° ñæ ã àÄÓÜ ¸ æ à w. 16. ¿áá¨Ü œ ñÜ í ñÜ Å PÝR X A¥Ü Ê Ý ñÜ ® Ü ° ±Ü v æ ¿ á®Ü á °
Óæ à ÄPæ ã ÙÜ á Û Ê Ü â ¨Ü P ÝR X ¿áÆÉ ¨ æ (¸æ à ÃÝÊÜ â ¨æ à PÝÃÜ | PÝR X ) Aí¨Ü á ¸æ ® Ü á °
ñæãàĨÜÊÜ®Üá AÇÝÉÖÜ®Ü Pæãà±ÜÊÜ®Üá° ÓæÙæ¨ÜáPæãívÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ®ÜÃÜPÜÊæà AÊÜ®Ü
®æÇæ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá & A¨Üá ñÜáí¸Ý Pæor ®æÇæ.
17. (¨ÜãñÜÃæà,) AÊÜÃÜ®Üá° (¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ ÍÜñÜáÅWÜÙÜ®Üá°) Pæãí¨Ü¨Ü᪠¯àÊÜÆÉ.
¯gÊÝX AÇÝÉÖÜ®æà AÊÜÃÜ®Üá° Pæãí©ÃÜáÊÜ®Üá. ¯àÊÜâ A¨Ü®Üá° (×wÊÜá|¡®Üá°)
GÓæ¨ÝWÜ, ¯gÊÝX A¨Ü®Üá° GÓæ¨ÜÊÜÃÜá ¯àÊÜÆÉ & AÇÝÉÖÜ®æà A¨Ü®Üá° GÓ橨ܪ®Üá.
AÊÜ®Üá ñܮܰ PÜvæÀáí¨Ü, ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá° ÍæÅàÐÜu ±ÜÄàûæWæ JÙܱÜwÓÜ Ÿ¿áԨܪ®Üá.
SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ.
18. C¨ÜÆɨæ, AÇÝÉÖÜ®Üá ˜PÝRÄWÜÙÜ ÓÜíaÜáWÜÙÜ®Üá° SíwñÜ Ë¶ÜÆWæãÚÓÜáÊÜ®Üá.
19. ¯àÊÜâ Ÿ¿áÓÜáÊÜâ¨Üá £à±Üì®Ý°¨ÜÃæ, C¨æãà Ÿí¨Üá ¹qrñÜá ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ
(ÓÜñܨÜ) Ëg¿á. (˜PÝRÄWÜÙæà,) ¯àË®Üá° ¨ÜãÃÜ ¯íñÜÃæ A¨Üá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæà
EñܤÊÜá. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯àÊÜâ (ÖÜÙæ¿á¯à£¿á®æ°à) ±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ìÔ¨ÜÃæ, ®ÝÊÜä
±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ìÓÜáÊæÊÜâ. (BWÜ) ¯ÊÜá¾ ±Üvæ¿áá GÐÜár ¨æãvÜx©¨ÜªÃÜã, ¯ÊÜáWæà®Üã
±ÜÅÁãàg®ÜÊÝWܨÜá. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá SíwñÜ ËÍÝÌÔWÜÙÜ hæãñæX¨Ýª®æ.
20. ËÍÝÌÔWÜÙæà, AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ BgÝn±ÝÆ®æ ÊÜÞwÄ. (AÊÜÃÜ
B¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ )° PæàÙÜáñݤ ¯àÊÜâ AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° PÜvWæ ~Ü Óܸàæ w. 21. ""®ÝÊÜâ PæàÚ¨æÊâÜ ''
G®Üá°ñݤ ¯gÊÝX PæàÙÜ©ÃÜáÊÜ g®ÜÃÜíñæ ¯àÊÝWܸæàw. 22. (DÄà£) QÊÜâvÜÃÜã
ÊÜáãWÜÃÜã BXÃÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠBÇæãàbÓܨÜÊÜÃæà AÇÝÉÖÜ®Ü ¨ÜêÑr¿áÈÉ AñÜÂíñÜ
¯PÜêÐÜr iàËWÜÙÝX¨ÝªÃæ. 23. AÊÜÃÜÈÉ JÚñæà®Ý¨ÜÃÜã Eípæí¨Üá AÇÝÉÖܯWæ
£Ú©¨ÜªÃæ, AÊÜ®Üá SíwñÜ AÊÜÄWæ PæàÚÓÜᣤ¨Üª®Üá. C®Üá° Jí¨Üá ÊæàÙæ AÊÜ®Üá
190 AÇ… AA…Ãݶ…
AÊÜÄWæ PæàÚÔ¨ÜÃÜã AÊÜÃÜíñÜá (ÓÜñÜÂÊÜ®Üá°) PÜvæWÜ~ÓÜáÊÜÊÜÃæà BX¨ÝªÃæ.
24. ËÍÝÌÔWÜÙæà, AÇÝÉÖ… ÊÜáñܤÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜá, ¯ÊÜáWæ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° J¨ÜXÓÜÆá
¯ÊÜá¾®Üá° PÜÃæ¨ÝWÜ AÊÜÃÜ PÜÃæ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÔÄ. & AÇÝÉÖÜ®Üá ÊÜÞ®ÜÊÜ ÊÜáñܤÊÜ®Ü
ÊÜ á ®Ü Ô Õ ® Ü ®Ü v Ü á Êæ CÃÜ á ñݤ ® æ ÊÜ á ñÜ á ¤ Pæ ã ®æ W æ ¯ÊÜ á ¾ ® æ ° Ç ÝÉ AÊÜ ® Ü ŸÚÁáà
ÓæàÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá GíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ . 25. B ±ÜÄàPæÒ¿á PÜáÄñÜá GaÜcÃÜ
ÊÜ×ÔÄ & A¨ÜÃÜ ¸Ý«æ¿áá PæàÊÜÆ ¯ÊÜá¾ÈÉ®Ü APÜÅËáWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ ÔàËáñÜÊÝX
EÚ¿á¨Üá. £Ú©ÃÜÈ, AÇÝÉÖÜ®Üá ŸÖÜÙÜ EWÜÅÊÝX ÎüÓÜáÊÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ.
26. ®æ®Ü²ÔPæãÚÛÄ; ¯àÊÜâ £àÃÝ PÜwÊæá ÓÜíTæ¿áÈɨÜáª, »ÜãËá¿áÈÉ
ÊÜ á ©ìñÜ Ã ÝX¨Ýª W Ü ÖÝWÜ ã g®Ü Ã Ü á ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° ¯®ÝìÊÜ á Wæ ã ÚÓÜ á ÊÜ Ã æ í ¨Ü á
Aígᣤ¨ÝªWÜ, ¯àÊÜâ PÜêñÜýÃÝXÃܸæàPæí¨Üá, AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ¯ÊÜáWæãí¨Üá
®æÇæ¿á®æã°¨ÜXԨܮÜá ÖÝWÜã ñܮܰ ®æÃÜ訆 ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜáWæ ÍÜQ¤¿á®Üá° ¯àw¨Ü®Üá
ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæ ÍÜá¨Üœ BÖÝÃÜÊÜ®Üá° ±ÜäÃæçԨܮÜá. 27. ËÍÝÌÔWÜÙæà, AÇÝÉÖܯWæ ÊÜáñÜá¤
AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÄWæ ËÍÝÌÓÜ ¨æãÅàÖÜÊæÓÜWܸæàw. ÖÝWæÁáà ¯àÊÜâ, £Ú¨Üã £Ú¨Üã
¯ÊÜá¾ÈÉ ®Üí¹Pæ CvÜÇÝ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ ÊÜíbÓܸæàw. 28. ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ, ¯ÊÜá¾
ÓÜí±ÜñÜá¤WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ÓÜíñÜ£WÜÙÜá ¯gÊÝX ±ÜÄàûæWÜÙÝXÊæ. ÊÜáÖÝ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜâ
AÇÝÉÖÜ®Ü ŸÚ¿áÇæÉà C¨æ.
29. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü »Ü¿áÊÜâÙÜÛÊÜÃÝX¨ÜªÃæ, AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ
(JÚñÜá&PævÜáPÜ®Üá° ±ÜÅñæÂàQÔ £ÚÓÜáÊÜ) JÃæWÜÆÉ®Üá° ¯àvÜáÊÜ®Üá ÖÝWÜã ¯Ëá¾í¨Ü
¯ÊÜá¾ ±Ý±ÜWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÝÄÔ ¯ÊÜá¾®Üá° PÜÒËáÔ¹vÜáÊÜ®Üá. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá A±ÝÃÜ
A®ÜáWÜÅ׿ÞX¨Ýª®æ. 30. ˜PÝRÄWÜÙÜá ¯ÊÜá¾®Üá° Ÿí˜ÓÜÆá A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá¾®Üá°
PæãÆÉÆá A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá¾®Üá° (ÊÜáPÜR@©í¨Ü) ÖæãÃÜÖÝPÜÆá WÜá±Ü¤ ÓÜíaÜáWÜÙÜ®Üá°
ÖÜãvÜᣤ¨ÝªWÜ & AÊÜÃÜã ÓÜíaÜáÖÜãvÜᣤ¨ÜªÃÜá ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Üã ÓÜíaÜá
ÖÜãvÜᣤ¨Üª®Üá. AÇÝÉÖÜ®æà AñÜáÂñܤÊÜá ÓÜíaÜá ÖÜãvÜáÊÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ !
31. AÊÜÄWæ ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° K© PæàÚÓÜÇݨÝWÜ AÊÜÃÜá & ®ÝÊÜâ PæàÚ¨æÊÜâ,
AÇ… A®…¶ÝÇ… 191

®ÝÊÜâ Ÿ¿áÔ¨ÜÃæ CíñÜÖܨܮÜá° ®ÝÊÜä ÖæàÙÜŸÇæÉÊÜâ. CÊæÇÝÉ WÜñÜPÝÆ¨Ü PÜñæWÜÙÜá


ÊÜ Þ ñÜ Å G®Ü á ° ñ ݤ à æ . 32. ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ Ã Ü á , K AÇÝÉ Ö …, ¯gPÜ ã R C¨æ Ç ÝÉ ¯®Ü °
PÜvæÀáí©ÃÜáÊÜ ÓÜñÜÂÊæí¨Ý¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ BPÝÍÜ©í¨Ü PÜÈÉ®Ü ÊÜáÙæ¿á®Üá°
ÓÜáÄÔ¹vÜá A¥ÜÊÝ ®ÜÊÜáWæãí¨Üá ¿ÞñÜ®ÝÊÜá¿á Îûæ¿á®Üá° ñÜí¨ÜáPæãvÜá &
G®Üá°ñݤÃæ. 33. (¨ÜãñÜÃæà,) ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ CÃÜáÊÝWÜ AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÃÜ®Üá°
ÎüÓÜÇÝÃÜ®Üá & ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá PÜÒÊæá¿ÞbÓÜᣤÃÜáÊÝWÜ AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÃÜ®Üá°
ÎüÓÜÇÝÃÜ®Üá. 34. AÊÜÃÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá ÎüÓܸÝÃܨÜá Gí¨æà®Üã CÆÉ. AÊÜÃÜá
"ÊÜáÔj¨ÜáÇ… ÖÜÃÝÊÜå…'®Ü A˜PÝÄWÜÙæà®Üã AÆÉ. B¨ÜÃÜã AÊÜÃÜá g®ÜÃÜ®Üá°
A¨Ü Ä í¨Ü ñÜ v æ ¿ ááñݤ à æ . ¯gÊÝX, «Ü Ê Ü á ì¯ÐÜ u Ã Ü á ÊÜ Þ ñÜ Å A¨Ü à Ü
A˜PÝÄWÜÙÝWÜŸÆÉÃÜá & B¨ÜÃæ AÊÜÃÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜÃÜá AÄ£ÆÉ. 35. ¨æàÊÜ»ÜÊÜ®Ü
(PÜ A …¸Ý)¨Ü ŸÚ AÊÜ Ã Ü BÃÝ«Ü ® æ ¿ áá Pæ à ÊÜ Æ ÎÙÜ á Û ÊÜ á ñÜ á ¤ aÜ ± ݳ Ù æ W æ
ÔàËáñÜÊÝXñÜá¤. ¯àÊÜâ ÓÜñܘPÝRÄWÜÙÝX¨Ü᪨ÜPæR ÎPæÒ¿á®Üá° C©àWÜ A®Üá»ÜËÔÄ.
36. ˜PÝRÄWÜÙÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì©í¨Ü (g®ÜÃÜ®Üá°) ñÜvæ¿áÈPÝRX ñÜÊÜá¾
ÓÜí±Üñܤ®Üá° SíwñÜ SaÜáì ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. ÊÜááí¨æ¿áã ÊÜÞvÜáÊÜÃÜá & Pæã®æWæ
C¨æÇÝÉ AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ Tæà¨Ü¨Ü ËÐÜ¿áÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã AÊÜÃÜá ÓÜí±Üä|ì
ÓæãàÈÓÜƳvÜáÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ˜PÝRÄWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ®ÜÃÜPܨÜÈÉ JoárÓæàÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá&
37. &AÇÝÉÖÜ®Üá AÍÜá¨ÜœÊÜ®Üá° ÍÜá¨Üœ©í¨Ü ±ÜÅñæÂàQÓÜáÊÜíñÝWÜÈPÝRX ÊÜáñÜá¤
AÍÜá¨ÜÃœ ®Ü áÜ ° JŸºÃÜ ÊæáàÇæ㟺ÃíÜ ñæ GÓæ¨áÜ AÊÜÃ®Ü Ç °æ ÝÉ Jí¨Üá ÃÝοÞXÔ ®ÜÃPÜ PÜ Ræ
PÜÚÓÜÈPÝRX. AÊÜÃæà ¯gPÜãR ®ÜÐÜr A®Üá»ÜËÓÜáÊÜÊÜÃÜá.
38. ˜PÝR Ä WÜ Ù æ ã vÜ ® æ , AÊÜ Ã Ü á (¨Ü á ÊÜ Þ ìWÜ ì ©í¨Ü ) ×ígÄ¨Ü Ã æ , ×í¨æ
®Üvæ¨Üá¨æÆÉÊÜ®Üã° AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ PÜÒËáÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨æí¨Üá ÖæàÚÄ. C®Üá°, AÊÜÃÜá
(×í©®Ü ñܱܳ®æ°à) ±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ìÔ¨ÜÃæ, WÜñÜPÝƨÜÊÜÄWæ J¨ÜX¨ÜÜ WÜ£¿áá (AÊÜÃÜ
ÊÜááí©¨æ). 39. ÊÜá¨Üì®ÜÊÜâ CÆÉÊÝWÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ÊÜáñÜᤠ«ÜÊÜáìÊÜâ ÓÜí±Üä|ìÊÝX
AÇÝÉÖܯWæ ËáàÓÜÇÝX ¹vÜáÊÜÜ ñÜ®ÜPÜ ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝwÄ. C®Üá°
192 AÇ… AA…Ãݶ…
AÊÜ Ã Ü á (ÊÜ á ¨Ü ì ®Ü © í¨Ü ) ¨Ü ã ÃÜ EÚ¨Ü Ã æ , AÇÝÉ Ö Ü ® Ü í ñÜ á AÊÜ Ã Ü á
ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®æ°ÇÝÉ ®æãàvÜᣤ¨Ýª®æ. 40. Jí¨Üá ÊæàÙæ AÊÜÃÜá ÊÜááS
£ÃÜáXÔPæãívÜÃæ, ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ & AÇÝÉÖÜ®æà ¯ÊÜá¾ ±æäàÐÜPÜ®Üá. AÊÜ®Üá
AñÜáÂñܤÊÜá ±æäàÐÜPÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAñÜáÂñܤÊÜá ÓÜÖÝ¿áPÜ®Üá.
41. ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ, ¯ÊÜá¾ ¿áá¨Üœ ÓÜí±Ü£¤®ÜÈÉ I¨Ü®æà Jí¨Üá »ÝWÜÊÜâ
AÇÝÉÖܯWæ, (AÊÜ®Ü) ¨ÜãñÜÄWæ, (¯ÊÜá¾) Ÿí«ÜáWÜÚWæ, A®Ý¥ÜÄWæ, ŸvÜÊÜÄWæ ÊÜáñÜá¤
±ÜÅ¿Þ~PÜÄWæ ÓæàĨæ . ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ®Üí¹Pæ EÙÜÛÊÜÃÝX¨ÜªÃæ ÊÜáñÜá¤
(ÓÜñÜÂ&Ëá¥ÜÂWÜÙÜ) ±ÜÅñæÂàPÜñæ¿á ©®Ü ÖÝWÜã GÃÜvÜá ±ÜvæWÜÙÜá G¨ÜáÃÜáWæãívÜ
(Ÿ¨…Å¿áá¨Ü¨ œ )Ü ©®Ü ®ÝÊÜâ ®ÜÊáÜ ¾ ¨ÝÓܯWæ ¯àw¨Üê È
Ü É (©ÊÜ ÓÜÖÝ¿á¨ÜÈ)É ®Üí¹Pæ
EÙÜ Û Ê Ü Ã ÝX¨Ü ª à æ (D ¯¿áÊÜ á ÊÜ ® Ü á ° ±ÝÈÔÄ). AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á GÆÉ Ê Ü ® Ü ã °
ÊÜÞvÜŸÆÉ®Üá.
42. (ËÍÝÌÔWÜÙæà,) Aí¨Üá ¯àÊÜâ (Ÿ¨…Å Êæáç¨Ý®Ü¨Ü) Jí¨Üá Pæã®æ¿áÈɨܪÃæ,
AÊÜÃÜá (ÍÜñÜáÅ ±Üvæ) C®æã°í¨Üá Pæã®æ¿áÈɨܪÃÜá ÊÜáñÜᤠÊݱÝÃÜ ñÜívÜÊÜâ
¯ÊÜáXíñÜ ñÜWÜáY ±ÜŨæàÍܨÜÈÉñÜá¤. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯àÊÜâ (ÊÜááTÝÊÜááUWæ) PÝÆ
¯ÍÜcÀáÓÜÆá ÖæãÃÜq¨ÜªÃæ ¯ÎcñÜ PÝÆ¨Ü PÜáÄñÜá ¼®Ü°ñæ ñÝÙÜᣤ©ªÄ. B¨ÜÃæ
®ÝÍÜÊÝWÜáÊÜÊÜ®Üá ÓܳÐÜr ±ÜâÃÝÊæÁãí©Wæ ®ÝÍÜÊÝWܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠŸ¨ÜáQ
EÚ¿ááÊÜ樆 áÜ ÓÜÐ ³ rÜ ±ÜâÃÝÊæÁãí©Wæ Ÿ¨ÜáQ EÚ¿á¸æàPæíŸ ñÜ®°Ü ¯«ÝìÃÜ樆 áÜ °
AÇÝÉÖÜ®Üá ÓÝ˜Ô ñæãàÄÓÜ Ÿ¿áԨܪ®Üá. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá SíwñÜÊÝX¿áã
GÆÉ Ê Ü ® Ü ã ° Pæ à ÙÜ á ÊÜ Ê Ü ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ AÄ¿ááÊÜ Ê Ü ® ÝX¨Ýª ® æ . 43.
(¨ÜãñÜÃæà,)AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ ¯ÊÜá¾ PÜ®ÜÔ®ÜÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° (ÍÜñÜáÅ ±Üvæ¿á®Üá°)
PÜwÊæá¿ÞX PÝ~Ԩܪ®Üá & Jí¨Üá ÊæàÙæ AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ, AÊÜÃÜ®Üá° ŸÖÜÙÜÊÝX
PÝ~ԨܪÃæ ¯àÊæÇÝÉ ×ígÄ¿áᣤ©ªÄ ÊÜáñÜᤠB (¿áá¨Üœ¨Ü) ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¼®Ü°ÊÜáñÜ
ñÝÙÜᣤ©Äª . B¨ÜÃæ AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÃÜQÔÒ ¨Ü®áÜ . SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜ®áÜ ÊÜá®Ü¨ã æ ÙÜX®Ü
ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üã° AÄ£ÃÜáñݤ®æ. 44. ÊÜááí¨æ, ¯àÊÜâ ±ÜÃÜÓܳÃÜ G¨ÜáÃݨÝWÜÆã,
AÇ… A®…¶ÝÇ… 193

AÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾ PÜ|á¡WÜÚWæ AÊÜÃÜ®Üá° PÜwÊæá¿ÞX PÝ~ԨܮÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ


PÜ|á¡WÜÚWæ ¯ÊÜá¾®Üá° PÜwÊæá¿ÞX PÝ~ԨܮÜá. HPæí¨ÜÃæ AÇÝÉÖÜ®Ü £àÊÜÞì®ÜÊÜâ
A®ÜáÐÝu®ÜÊÝWÜÇæà¸æàPÜá. Pæã®æWæ GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜã AÇÝÉÖÜ®ævæWæà ÊÜáÃÜÙÜáñܤÊæ.
45. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯àÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨æà ±Üvæ¿á®Üá° G¨ÜáÄÔ¨ÝWÜ, Ô§ÃÜÊÝXÄ ÊÜáñÜá¤
¯àÊÜâ ËgÀáWÜÙÝWÜÆá, ±Ü¨æà ±Ü¨æà AÇÝÉÖܮܮÜá° ÓܾÄÔÄ. 46. ÖÝWæÁáà, ¯àÊÜâ
AÇÝÉÖÜ®Ü ÖÝWÜã AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ BhÝn±ÝÆ®æ ÊÜÞwÄ ÊÜáñÜᤠ±ÜÃÜÓܳÃÜ gWÜÙÜWÜÙÜÈÉ
¯ÃÜñÜÃÝWܸæàw. A®ÜÂ¥Ý, ¯ÊÜá¾ «æç¿áì PÜáí¨ÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ÍÜQ¤¿áá
®ÜÐÜrÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. ¯àÊÜâ ÓÜÖÜ®ÜÎàÆÃÝXÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá ÓÜÖÜ®Ü
ÎàÆÃÜ hæãñæXÃÜáñݤ®æ. 47. ¯àÊÜâ, g®ÜÄWæ ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX BvÜíŸÃÜ©í¨Ü
ñÜ Ê Ü á ¾ ÊÜ á ®æ À áí¨Ü Öæ ã ÃÜ o ÊÜ Ã Ü á ÖÝWÜ ã AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ÊÜ Þ WÜ ì ©í¨Ü
ñÜ v æ ¿ ááÊÜ Ê Ü Ã Ü í ñÝWÜ ¸ æ à w. AÊÜ Ã Ü á ÊÜ Þ vÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ GÆÉ Ê Ü ® Ü ã ° AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á
BÊÜÄÔPæãíw¨Ýª®æ.
48. ÍæçñݮܮÜá AÊÜÃÜ PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° AÊÜÄWæ aÜí¨ÜWÝ~ÔÃÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ""Cí¨Üá
ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ±æçQ ¿ÞÃÜã ¯ÊÜá¾®Üá° ÓæãàÈÓÜÇÝÃÜÃÜá ÖÝWÜã SíwñÜÊÝX¿áã
®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ hæãñæXÃÜáÊæ®Üá'' Gí¨Üá ÖæàÚÃÜáÊÜ®Üá. ÊÜááí¨æ, GÃÜvÜá ±ÜvæWÜÙÜá
G¨ÜáÃÜáWæãívÝWÜ AÊÜ®Üá £ÃÜáX¯íñÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ""®Ý®Üá ¯Ëá¾í¨Ü ÓÜí±Üä|ì
ÊÜááPܤ®Üá. ¯àÊÜâ PÝ|¨Ü®Üá° ®Ý®Üá PÝ|ᣤ¨æªà®æ. ®Ý®ÜíñÜá SíwñÜ AÇÝÉÖܯWæ
Aígáñæ¤à®æ. AÇÝÉÖÜ®Üá ñÜáí¸Ý PÜt| ÎPæÒ ¯àvÜáÊÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ'' Gí¨Ü®Üá. 49.
PܱÜqWÜÙÜá ÖÝWÜã ÊÜá®ÜWÜÙÜÈÉ ÃæãàWÜ EÙÜÛÊÜÃÜá («ÜÊÜáì ¯ÐÜuÃÜ PÜáÄñÜá)
""AÊÜÃÜ®Üá° AÊÜÃÜ «ÜÊÜáìÊÜâ ÊÜáÃÜáÙÜá WæãÚÔ¹qr¨æ'' G®Üá°ñݤÃæ. AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ
»ÜÃÜÊÜÓæ CorÊÜ®Üá £Ú©ÃÜÈ & SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá ñÜáí¸Ý ±ÜÅaÜívÜ®Üã
¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã BXÃÜáñݤ®æ.
50. "ÊÜáÆP…'WÜÙÜá ˜PÝRÄWÜÙÜ ±ÝÅ|ñæWæ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ ®æãàw¨ÜªÃæ
(aæ®Ý°XÃÜᣤñÜá¤.) AÊÜÃÜá (ÊÜáÆP…WÜÙÜá) ""ÓÜËÀáÄ, »ÜáXÇæàÙÜáÊÜ ®ÜÃÜPÝX°¿á
194 AÇ… AA…Ãݶ…
×íÓæ¿á®Üá°'' G®Üá°ñݤ AÊÜÃÜ ÊÜááSWÜÚWÜã ¸æ®Üá°WÜÚWÜã Öæãvæ¿áᣤÃÜáñݤÃæ.
51. ""¯ÊÜá¾ PæçWÜÙÜá ÓÜí±Ý©Ô PÜÚÔÃÜáÊÜâ¨Üá C¨Ü®æ°à. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá SíwñÜ ñܮܰ
¨ÝÓÜÃÜ ÊæáàÇæ A®Ý¿á GÓÜWÜáÊÜÊÜ®ÜÆÉ'' (Gí¨Üá AÊÜÃæãvÜ®æ ÖæàÙÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá).
52. AÊÜÃÜ Ô§£¿áá µÃ…L®Ü®Ü g®ÜÃÜá ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ×í©®ÜÊÜÃÜí£¨æ. AÊÜÃÜá
AÇÝÉÖÜ®Ü ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®Üá° ˜PÜRÄԨܪÃÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ±Ý±ÜWÜÙÜ PÝÃÜ| AÇÝÉÖÜ®Üá
AÊÜÃÜ®Üá° ×w¨Ü®Üá. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá ŸÖÜÙÜ ÍÜQ¤ÍÝÈ¿ÞX¨Ýª®æ
ÖÝWÜã ŸÖÜÙÜ PÜt|ÊÝX ×w¿ááÊÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ.
53. C¨æàPæí¨ÜÃæ, Jí¨Üá g®ÝíWÜÊÜâ ñÝ®æà ñܮܰ AíñÜÃÜíWÜÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÈÓÜáÊÜ
ñÜ®ÜPÜ AÇÝÉÖÜ®Üá B g®ÝíWÜPæR ñÝ®Üá ¯àwÃÜáÊÜ A®ÜáWÜÅÖÜÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÈÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üã AÄ£ÃÜáÊÜÊÜ®Üã BX¨Ýª®æ. 54. AÊÜÃÜ
Ô§£¿áá µÃ…L®Ü®Ü g®ÜÃÜá ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ×í©®ÜÊÜÃÜí£¨æ. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü
ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®Üá° ˜PÜRÄÔ¨ÜÃÜá. Pæã®æWæ AÊÜÃÜ ±Ý±ÜWÜÙÜ PÝÃÜ| ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá°
®ÝÍÜWæãÚÔ¨æÊÜâ ÊÜáñÜᤠµÃ…L®Ü®Ü g®ÜÃÜ®Üá° ÊÜááÙÜáXÔ ¹pærÊÜâ. AÊÜÃæÆÉÃÜã
APÜÅËáWÜÙÝX¨ÜªÃÜá.
55. SíwñÜÊÝX¿áã, ˜PÝRÄWÜÙæà AÇÝÉÖÜ®Ü ¨ÜêÑr¿áÈÉ AñÜÂíñÜ ¯àaÜ
iàËWÜÙÝX¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá (ÓÜñÜÂÊÜ®Üá°) ®ÜíŸáÊÜâ©ÆÉ. 56. ¯àÊÜâ AÊÜÄí¨Ü
PÜÃÝÃÜ®Üá° ±Üvæ©ÃÜáËÄ. B¨ÜÃæ ±ÜÅ£¸ÝÄ¿áã AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ PÜÃÝÃÜ®Üá° ÊÜááĨÜá
ÖÝPÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá (AÇÝÉÖܯWæ) AígáÊÜâ©ÆÉ. 57. AÊÜÃÜá ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾
ÊÜÍÜPæR ÔQR¨ÜÃæ, AÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ, AÊÜÃÜ ×í©ÃÜáÊÜ CñÜÃÜÄWæ ±ÝsÜÊÝWÜáÊÜíñæ AÊÜÃÜ
hæãñææ ÊÜÂÊÜÖÜÄÔÄ & AÊÜÃÜá ±ÝsÜPÜÈ¿áŸÖÜá¨Üá.58. ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã
g®ÝíWÜ©í¨Ü ¯ÊÜáWæ ÊæãàÓÜ¨Ü »Ü¿á˨ܪÃæ, ÓÜÊÜÞ®Ü ±ÜÅ£PÜÅÊÜáÊÝX (AÊÜÃÜ
ÓÜí«Ý®Ü樆 áÜ )° AÊÜÃv æ Wæ æ GÓæ¨áÜ ¹wÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖ®Ü áÜ ÊÜíaÜPÃÜ ®Ü áÜ °
ÊæáaÜácÊÜâ©ÆÉ.
59. ñÝÊÜâ Wæ¨Ü᪹pærÊæí¨Üá ˜PÝRÄWÜÙÜá »ÝËÓÜ©ÃÜÈ. SíwñÜÊÝX¿áã (ÓÜñÜÂ
AÇ… A®…¶ÝÇ… 195

«ÜÊÜáìÊÜ®Üá°) AÊÜÃæí¨Üã ÓæãàÈÓÜÇÝÃÜÃÜá. 60. ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜÆá,


¯ÊÜáWæ ÓÝ«ÜÂËÃÜáÊÜÐÜár ÍÜQ¤Áãí©Wæ ÖÝWÜã ±ÜÙÜX¨Ü PÜá¨ÜáÃæWÜÙæãí©Wæ ÓܨÝ
Óܮܰ¨ÜœÃÝXÄ. D ÊÜáãÆPÜ ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü ÍÜñÜáÅWÜÙÜ®Üá°, ¯ÊÜá¾ ÍÜñÜáÅWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃÜÆɨæ & ¯ÊÜáWæ £Ú©ÆÉ¨Ü ÖÝWÜã AÇÝÉÖܯWæ £Ú©ÃÜáÊÜ CñÜÃÜÃÜ®Üá° (CñÜÃÜ
ÍÜñÜáÅWÜÙÜ®Üá°) & Öæ¨ÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. ¯àÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ SaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜ
±ÜÅ£Áãí¨Üá ÊÜÓÜá¤Ë®Ü ÓÜí±Üä|ì ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®Üá° ¯ÊÜáWæ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜá¤
¯ÊÜáWæ QíbñÜ㤠A®Ý¿áÊÝWܨÜá. 61. (¨ÜãñÜÃæà,) Jí¨Üá ÊææàÙæ AÊÜÃÜá
(ÍÜñÜáÅWÜÙÜá) ÍÝí£¿á JÆÊÜâ ñæãàĨÜÃæ, ¯àÊÜâ A¨ÜPæR JÆÊÜâ ñæãàÄÄ ÊÜáñÜá¤
AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáàÇæ »ÜÃÜÊÜÓæ CwÄ. AÊÜ®Üá SíwñÜ GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜá¤
GÆÉÊÜ®Üã° ŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 62. C®Üá° AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ÊÜíbÓÜáÊÜ ÓÜíPÜƳ
ÊÜÞw¨ÜªÃÜã ¯ÊÜáWæ (¯ÊÜá¾ ®æÃÜËWæ)SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®æà ÓÝPÜá. ¯ÊÜáWæ,
ñܮܰ ®æÃÜ訆 ÊÜáãÆPÜ ÖÝWÜã ËÍÝÌÔWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜ¨Ý ŸÆ J¨ÜXÓÜáñݤ
Ÿí©ÃÜáÊÜÊÜ®Üá AÊÜ®æà. 63. ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ (ËÍÝÌÔWÜÙÜ) ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜÈÉ ±ÜÃÜÓܳÃÜ
²Åࣿá®Üá° ¸æÙæÔ¨ÜÊÜ®Üã AÊÜ®æà. ¯àÊÜâ »ÜãËá¿áÈÉ®Ü ÓÜí±Üä|ì ÓÜí±Üñܤ®Üá°
ÊÜÂÀáԨܪÃÜã AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜÈÉ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ²Åࣿá®Üá° ¸æÙæÓÜÆá ¯ÊÜáWæ
ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ¯gPÜãR AÇÝÉÖÜ®æà AÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ²Åࣿá®Üá° ¸æÙæԨܮÜá.
SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜ®Üá AñÜÂíñÜ ±ÜÅŸÆ®Üã ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã BXÃÜáÊÜ®Üá.
64. ¨ÜãñÜÃæà, ¯ÊÜáWæ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ A®Üá¿ÞÀáWÜÙÝXÃÜáÊÜ ËÍÝÌÔWÜÚWæ
AÇÝÉÖÜ®æà ÓÝPÜá. 65. ¨ÜãñÜÃæà, ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá° ¿áá¨ÜœPæR Óܮܰ¨ÜœWæãÚÔÄ. ¯ÊÜá¾ÈÉ
C±Ü³ñÜᤠÊÜáí© ÓÜÖÜ®Ü ÎàÆĨܪÃæ AÊÜÃÜá C®Üã°ÃÜá ÊÜáí©¿á®Üá° ÓæãàÈÓÜáÊÜÃÜá
ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ÈÉ ®ÜãÃÜá g®ÜĨܪÃæ, AÊÜÃÜá ÓÝËÃÜ ˜PÝRÄWÜÙÜ®Üá° ÓæãàÈÓÜáÊÜÃÜá &
HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá (˜PÝRÄWÜÙÜá) £ÙÜáÊÜÚPæ CÆɨÜÊÜÃÝX¨ÝªÃæ. 66. C©àWÜ
AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ¯ÊÜ á ¾ Öæ ã Oæ ¿ á®Ü á ° ÖÜ W Ü á ÃÜ W æ ã ÚÓÜ á ñݤ ® æ & ¯ÊÜ á ¾ È É
¨èŸìÆÂËÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° AÊÜ®Üá ŸÆÉ®Üá. ¯ÊÜá¾ÈÉ ®ÜãÃÜá g®Ü ÓÜÖÜ®ÜÎàÆĨܪÃæ,
196 AÇ… AA…Ãݶ…
AÊÜÃÜá C®Üã°ÃÜá ÊÜáí©¿á®Üá° ÓæãàÈÓÜáÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ÈÉ ÓÝËÃÜ g®ÜĨܪÃæ
AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ÓÜÊÜá¾£Àáí¨Ü GÃÜvÜá ÓÝËÃÜ ÊÜáí©¿á®Üá° ÓæãàÈÓÜáÊÜÃÜá.
AÇÝÉÖÜ®Üá ÓÜÖÜ®Ü ÎàÆÃÜ hæãñæX¨Ýª®æ.
67. »ÜãËá¿áÈÉ ÓÝPÜÐáÜ r ¯¿áíñÜÅ| ÓݘÓÜáÊÜ ñÜ®PÜ ,Ü ñÜ®°Ü ŸÚ¿áÈÉ Pæç©WÜÙ®Ü áÜ °
CoárPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá JŸº ±ÜÅÊÝ©Wæ »ÜãÐÜ|ÊÜÆÉ. ¯àÊÜâ (g®ÜÃÜá) CÖÜÇæãàPܨÜ
ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° Ÿ¿áÓÜᣤàÄ. AÇÝÉÖÜ®Üá ±ÜÃÜÇæãàPÜÊÜ®Üá° Ÿ¿áÓÜáñݤ®æ. AÇÝÉÖÜ®Üá
ŸÖÜÙÜ ±ÜÅŸÆ®Üã ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã BX¨Ýª®æ. 68. AÇÝÉÖÜ®Ü PÜvæÀáí¨Ü Êæã¨ÜÇæà
ÈUñÜ £àÊÜÞì®ÜÊä æ í¨Üá CÆÉ©ÃÜᣤ¨ÃªÜ ,æ ¯àÊÜâ (Pæç©WÜÙ®Ü áÜ )° CoárPã æ íw¨ÜPª ÝRX
Jí¨Ü á »ÝÄà ÎPæ Ò ¿ áá ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° BÊÜ Ä ÓÜ á £¤ ñ Ü á ¤ . 69. C©àWÜ ¿áá¨Ü œ
ÓÜí±Ý¨Ü®æ¿ÞX ¯ÊÜáWæ ¨æãÃæ£ÃÜáÊÜâ¨ÜÈÉ ÓÜÊÜá¾ñÜ ÖÝWÜã ÍÜá¨ÜœÊÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá°
£¯° Ä . hæ ã ñæ W æ AÇÝÉ Ö Ü ¯ Wæ AígáñÜ ¤ È Ä. SíwñÜ Ê ÝX¿áã AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á
PÜÒËáÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠPÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿ÞX¨Ýª®æ.
70. ¨ÜãñÜÃæà, ¯ÊÜá¾ Pæç¿áÈÉ Pæç©WÜÙÝXÃÜáÊÜÊÜÃæãvÜ®æ, ÖæàÚÄ; ""¯ÊÜá¾
ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜÈÉ JÚñæà®Ý¨ÜÃÜã CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá WÜáÃÜá£Ô¨ÜÃæ, ¯Ëá¾í¨Ü
H®Ü®Üá° ±Üvæ¿áÇÝX¨æÁãà A¨ÜQRíñÜ EñܤÊÜáÊݨÜá¨Ü®Üá° AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ
¯àvÜ á ÊÜ ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ ® Ü á ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° PÜ Ò Ë áÓÜ á ÊÜ ® Ü á . AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ñÜ á í¸Ý
PÜÒÊÜÞÎàÆ®Üã PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿áã BX¨Ýª®æ. 71. C®Üá° AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá°
ÊÜíbÓÜáÊÜ ÓÜíPÜƳ ÊÜÞw¨ÜªÃæ, (¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ;) D ×í¨æ AÊÜÃÜá AÇÝÉÖܮܮÜá°
ÊÜíbÔÃÜáÊÜÃÜá. Pæã®æWæ, AÊÜ®Üá AÊÜÃÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ ÊÜÍÜPæR Pæãor®Üá. AÇÝÉÖÜ®Üá
GÆÉÊÜ®Üã° ŸÆÉÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®ÝX¨Ýª®æ.
72. SíwñÜÊÝX¿áã, ËÍÝÌÔWÜÙÜá, ÊÜÆÔWÜÃÜá ÊÜáñÜᤠñÜÊÜá¾ ÓÜí±ÜñÜá¤WÜÙæãí©Wæ
ÖÝWÜã ñÜÊÜá¾ iàÊÜWÜÙæãí©Wæ AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãàÃÝw¨ÜÊÜÃÜá, BÍÜÅ¿á
J¨ÜXÔ¨ÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ®æÃÜÊݨÜÊÜÃÜá & AÊÜÃæà ±ÜÃÜÓܳÃÜ B±Ü¤ËáñÜÅÃÜá. C®Üá°,
ËÍÝÌÔWÜÙÝX¨ÜªÃÜã ÊÜÆÓæ ÖæãàWܨÜÊÜÃÜá & ÊÜÆÓæ ÖæãàWÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ AÊÜÃÜ hæãñæ
Añ褟@ 197

¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜ ®Üíoã CÆÉ. C®Üá° AÊÜÃÜá «ÜÊÜáì¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ®æÃÜÊÜâ
Ÿ¿áÔ¨ÜÃæ, ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜáÊÜâ¨Üá ¯ÊÜá¾ PÜñÜìÊÜÂÊÝX¨æ & B¨ÜÃæ, ¿ÞÊÜ g®ÝíWܨÜ
ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæÜ PÜÃÝÃÜá C¨æÁãà AÊÜÃÜ ËÃÜá¨ÜœÊÜÆÉ. ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ
GÆÉ Ê Ü ® Ü ã ° AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ®æ ã àvÜ á £¤ ¨ ݪ ® æ . 73. ˜PÝR Ä WÜ Ù Ü á ±Ü Ã Ü Ó Ü ³ Ã Ü Ã Ü
±æäàÐÜPÜÃÝXÃÜáñݤÃæ. ¯àÊÜâ ÖÝWæ ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃæ »ÜãËá¿áÈÉ ÊݱÜPÜ Wæãí¨ÜÆ
ÖÝWÜã »ÝÄà AÍÝí£ EípÝWÜáÊÜâ¨Üá.
74. ËÍÝÌÓÜËorÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÊÜÆÓæÜ Öæãà¨ÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã
ÖæãàÃÝw¨ÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠBÍÜÅ¿á ¯àw¨ÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã ®æÃÜÊݨÜÊÜÃÜá & AÊÜÃæà
®æçg ËÍÝÌÔWÜÙÜá. AÊÜÄWæ PÜÒÊæá C¨æ ÖÝWÜã WèÃÜÊݯÌñÜ BÖÝÃÜ ÔWÜȨæ. 75. B
ŸÚPÜ ËÍÝÌ Ô WÜ Ù Ý¨Ü Ê Ü Ã Ü á , ÊÜ Æ Óæ Öæ ã à¨Ü Ê Ü Ã Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯ÊÜ á ¾ hæ ã ñæ Óæ à Ä
ÖæãàÃÝw¨ÜÊÜÃÜá & AÊÜÃæà ¯ÊÜá¾ÊÜÃÜá. B¨ÜÃæ AÇÝÉÖÜ®Ü WÜÅí¥Ü¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ, ÃÜPܤ
ÓÜ í Ÿí˜WÜ Ù Ü á ±Ü Ã Ü Ó Ü ³ Ã Ü Öæ b c ® Ü ÖÜ P Ü á R ¨ ÝÃÜ Ã ÝXÃÜ á ñݤ à æ . AÇÝÉ Ö Ü ® Ü í ñÜ á
SíwñÜÊÝX¿áã GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üã° ŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ.

9. Añ褟@ (±ÜÍÝcñݤ±)Ü , ÊÜá©à®Ü@


1. ¯àÊÜâ PÜÃÝÃÜá ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÃÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ, AÇÝÉÖ…
ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ ® Ü ¨Ü ã ñÜ Ã Ü ÊÜ £ Àáí¨Ü (¯ÊÜ á Wæ ) Öæ ã Oæ ÊÜ á áQ¤ ¿ á®Ü á °
NãàÑÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. 2. (ŸÖÜá ¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÃæà,) ®ÝÆáR £íWÜÙÜ PÝÆ ¯àÊÜâ
»ÜãËá¿áÈÉ «ÝÃÝÙÜ £ÃÜáWÝwÄ. B¨ÜÃæ ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ & AÇÝÉÖܮܮÜá°
Óæ ã àÈÓÜ Æ á ¯Ëá¾ í ¨ÝWÜ ¨ Ü á . ¯gÊÝX AÇÝÉ Ö Ü ® æ à ˜PÝR Ä WÜ Ù Ü ® Ü á °
A±ÜÊÜÞ¯ñÜÃÝXÓÜȨݪ®æ. 3. ÊÜáÖÝ®… ÖÜh…j ¿ÞñæÅ¿á ©®Ü, AÇÝÉÖ… ÊÜáñÜá¤
AÊÜ ® Ü ¨Ü ã ñÜ Ã Ü PÜ v æ À áí¨Ü , ÓÜ P Ü Æ ÊÜ Þ ®Ü Ê Ü Ä WÝXÃÜ á ÊÜ NãàÐÜ O æ C¨Ü á ;
ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÃÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ AÇÝÉÖ… ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜá ÖæãOæ ÊÜááPܤÃÜá.
¯àËàWÜ ±Ü Í Ýc ñ ݤ ± Ü ±Ü o r à æ A¨Ü á ¯ÊÜ á ¾ ±ÝÈWæ EñÜ ¤ Ê Ü á . C®Ü á ° ¯àÊÜ â
198 Añ褟@
PÜvæWÜ~ÓÜáËÃݨÜÃæ, ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ; AÇÝÉÖܮܮÜá° ÓæãàÈÓÜÆá ¯Ëá¾í¨ÝWܨÜá.
˜PÝRÄWÜÚWæ PÜt| ÎPæÒ¿á ÍÜá»ÜÊÝñæì ¯àwÄ. 4. ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÃÜ ±æçQ ¯àÊÜâ
PÜÃÝÃÜá ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠB ŸÚPÜ ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÖÜPáÜ a R áÜ Â£ ÊÜÞwÆɨÜ
ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ¿ÞÄWÜã ®æÃÜÊÜâ ¯àwÆÉ¨Ü g®ÝíWÜWÜÙÜ PÜÃÝÃÜáWÜÙÜ®Üá°
AÊÜ â WÜ Ù Ü AÊÜ ˜ ¿á ñÜ ® Ü P Ü ±Ü ä £ìWæ ã ÚÔÄ. SíwñÜ Ê ÝX¿áã AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á
«ÜÊÜáì¯ÐÜuÃÜ®Üá° ²Åà£ÓÜáñݤ®æ.
5. (®ÝÆáR) ±ÜËñÜÅ £íWÜÙÜáWÜÙÜá ÊÜááX¨ÝWÜ, B ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÃÜ®Üá° PÜívÜÈÉ
PæãÈÉÄ, AÊÜÃÜ®Üá° ×wÀáÄ, ÓÜáñÜá¤ÊÜÄÀáÄ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ£Áãí¨Üá B¿áPÜqr®Ü
ÓܧÙܨÜÈÉ AÊÜÄWÝX Öæãíb®ÜÈÉÄ. ñÜÃÜáÊÝ¿á, AÊÜÃÜá ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜorÃæ,
®ÜÊÜÞÃÜkå…A®Üá° ±ÝÈÓÜáÊÜÊÜÃݨÜÃæ ÊÜáñÜᤠÃÜkáPÝñ…A®Üá° ±ÝÊÜ£Ô¨ÜÃæ, AÊÜÄWæ
AÊÜÃÜ ¨ÝÄ¿á®Üá° ¹oár PæãwÄ. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá PÜÒËáÓÜáÊÜÊÜ®Üá
ÊÜ á ñÜ á ¤ PÜ Ã Ü á OÝÊÜ á Àá¿ÞX¨Ýª ® æ . 6. C®Ü á ° ŸÖÜ á ¨æ à ÊÝÃÝ«Ü P Ü Ã Ü ±æ ç Q
¿ÞÃݨÜÃÜã ¯ÊÜá¾ BÍÜÅ¿á Ÿ¿áÔ¨ÜÃæ, AÊÜ®Üá AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÝ~¿á®Üá° PæàÙÜáÊÜ
ñÜ®ÜPÜ AÊܯWæ BÍÜÅ¿á ¯àwÄ . B ŸÚPÜ AÊܮܮÜá° AÊÜ®Ü ÓÜáÃÜQÒñÜ ÓܧÙÜPæR ñÜÆá²ÔÄ.
C¨æàPæí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá AÄËÆɨÜÊÜÃÜá. 7. ¯àÊÜâ "ÊÜáÔj¨ÜáÇ… ÖÜÃÝÊÜå…'®ÜÈÉ PÜÃÝÃÜá
ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜÊÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá (CñÜÃÜ) ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÄWæ AÇÝÉÖÜ®Ü
hæãñæWÝWÜÈ AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ hæãñæWÝWÜÈ ¿ÞÊÜâ¨æà PÜÃÝÃÜá CÃÜÆá ÖæàWæ ñÝ®æà
ÓÝ«ÜÂ? AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ hæãñæ ®æàÃÜÊÝXÃÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ hæãñæ ®æàÃÜÊÝXÄ.
SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá, ÓÜñܯÐÜuÜÃÜ®Üá° ²Åà£ÓÜáñݤ®æ. 8. ÖæàX¨æ (AÊÜÃÜ D
«æãàÃÜOæ)? AÊÜÄWæ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ±ÝÅŸÆ ÔQR¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ hæãñæX®Ü
¸Ýí«Ü Ê Ü Â ÊÜ ® Ý° W Ü È , PÜ Ã ÝÃÜ ® Ý° W Ü È Çæ Q R Ó Ü á ÊÜ Ê Ü Ã Ü Æ É . AÊÜ Ã Ü á Pæ à ÊÜ Æ ñÜ Ê Ü á ¾
ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü ¯ÊÜá¾®Üá° JÈÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá J±Üâ³ÊÜâ©ÆÉ.
AÊÜÃÜÈÉ ÖæÜbc®ÜÊÜÃÜá ÊÜaÜ®Ü »ÜÅÐÜrÃÝX¨ÝªÃæ. 9. AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° £àÃÝ
ÓÜ|¡ ¸æÇæWæ ÊÜÞÃÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ(g®ÜÃÜ®Üá°) AÊÜ®Ü ÊÜÞWÜì©í¨Ü ñÜvæ¿ááñݤÃæ.
Añ褟@ 199

SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨æÆÉÊÜä £àÃÝ Pæor¨ÝX¨æ. 10.


¿ÞÊÜâ¨æà ËÍÝÌÔ¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ¸Ýí«ÜÊÜÂÊܮݰWÜÈ PÜÃÝÃܮݰWÜÈ
ÇæQRÓÜáÊÜâ©ÆÉ. AÊÜÃæà ¯gÊÝX GÇæÉ ËáàÃÜáÊÜÊÜÃÜá. 11. CÐÝrX¿áã, AÊÜÃÜá
±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜorÃæ, ®ÜÊÜÞÃÜkå…A®Üá° ±ÝÈÔ¨ÜÃæ ÊÜáñÜᤠÃÜkáPÝñ… A®Üá° ±ÝÊÜ£Ô¨ÜÃæ,
AÊÜÃÜá «ÜÊÜáì¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜá. ®ÝÊÜíñÜá, AÄ¿ááÊÜÊÜÄWÝX ®ÜÊÜá¾
ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáñæ¤àÊæ.
12. C®Üá° AÊÜÃÜá, PÜÃÝÃÜá ÊÜÞwPæãívÜ ŸÚPÜ ñÜÊÜá¾ ±ÜÅ£hænWÜÙÜ®Üá° ÊÜááĨÜÃæ
ÊÜáñÜᤠ«ÜÊÜáì¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾®Üá° ¯í©Ô¨ÜÃæ, ÓÜñܘPÝRÃÜ¨Ü ®æàñÝÃÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ
ÓÜÊÜáÃÜ ÖÜãwÄ. AÊÜÃÜ ±ÜÅ£hænWÜÙÜíñÜá SíwñÜ ®ÜíŸÆÖÜìÊÜÆÉ. (¿áá¨ÜœPæR Aíi)
AÊÜÃÜá ¨ÜãÃÜ EÚ¿áŸÖÜá¨Üá. 13. ¯àÊæà®Üá, ñÜÊÜá¾ PÜÃÝÃÜ®Üá° ÊÜááÄ¨Ü ÖÝWÜã
¨æàÊܨÜãñÜÃÜ®Üá° (®Ýw¯í¨Ü) ÖæãÃÜ ÖÝPÜÆá ¯«ÜìÄst ÖÝWÜã ¯ÊÜáXíñÜ
Êæã¨ÜÆá ñÝÊæà (BPÜÅÊáÜ |) BÃÜí¼Ô¨Ü g®ÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉÊàæ ?
¯àÊæà®Üá AÊÜÄWæ AígáËÃÝ? ¯gÊÝX, ¯àÊÜâ ËÍÝÌÔWÜÙÝX¨ÜªÃæ, ¯ÊÜá¾ AíiPæWæ
AÇÝÉÖÜ®æà ÖæaÜác AÖÜì®Üá. 14. ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ (ÍÜñÜáÅ ±ÜvæWÜÙÜ) ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝwÄ.
AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ¯ÊÜ á ¾ Pæ ç WÜ Ú í¨Ü AÊÜ Ã Ü ® Ü á ° ÎQÒ Ó Ü á ÊÜ ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ Ã Ü ® Ü á °
A±ÜÊÜÞ¯ÓÜáÊÜ®Üá. ÖÝWæÁáà AÊÜ®Üá AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¯ÊÜáWæ ®æÃÜÊÝWÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜá¤
ËÍÝÌÔWÜÙÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ®Üá° ñÜ~Ô¹vÜáÊÜ®Üá. 15. AÊÜ®Üá AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ
PæãÅà«ÜÊÜ®Üá° ¯ÊÝÄÓÜáÊÜ®Üá. C®Üá°, AÇÝÉÖÜ®Üá ñݯbfÓÜáÊÜÊÜÃÜ ±ÜÍÝcñݤ±ÜÊÜ®Üá°
ÔÌàPÜÄÓÜáñݤ®æ. AÇÝÉÖÜ®Üá AÄÊÜâÙÜÛÊÜ®Üã ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã BXÃÜáñݤ®æ.
16. AÇÝÉÖÜ®Üá, ¯ÊÜá¾ ±æçQ ÖæãàÃÝvÜáÊÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ…, AÊÜ®Ü
¨ÜãñÜ ÖÝWÜã ËÍÝÌÔWÜÙÜ ÖæãÃÜñÜá ¿ÞÃÜ®Üã° ñÜÊÜá¾ ±æäàÐÜPÜÃÝXÔPæãÙÜÛ¨ÜÊÜÃÜá
¿ÞÃÜá, GíŸá¨Ü®Üá° AÄ¿á¨æÁáà ¯ÊÜá¾®Üá° ¹oár ¹vÜÇÝWÜáÊÜâ¨æí¨Üá ¯àÊÜâ
®Üí¹ÃÜáËÃÝ? ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ GÆÉÊܮܰã AÇÝÉÖÜ®Üá aæ®Ý°X ŸÆÉ®Üá.
17. ŸÖÜ á ¨æ à ÊÝÃÝ«Ü P Ü Ã Ü á , ñÝÊÜ â ¨æ à ÊÜ ˜PÝR Ä WÜ Ù æ í Ÿá¨Ü P æ R ñÝÊæ à
200 Añ褟@
ÓÝQÒWÜÙÝXÃÜáÊÝWÜ, AÇÝÉÖÜ®Ü »ÜÊÜ®ÜWÜÙÜ (ÊÜáÔà©WÜÙÜ) A˜PÝÄWÜÙÝWÜÆá AÊÜÃÜá
AÖÜìÃÜÆÉ. AÊÜÃÜ PÜÊÜáìWÜÙæÇÝÉ ÊÜÂ¥ÜìÊݨÜÊÜâ. AÊÜÃÜá ®ÜÃÜPÝX°¿áÈÉ ÓܨÝPÝÆ
CÃÜáÊÜÃÜá. 18. AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ÖÝWÜã Aí£ÊÜá ©®Ü¨ÜÈÉ ®Üí¹Pæ EÙÜÛÊÜÃÜá,
®ÜÊÜÞÃÜkå…A®Üá° ±ÝÈÓÜáÊÜÊÜÃÜá, ÃÜkáPÝñ…A®Üá° ±ÝÊÜ£ÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜá¤
AÇÝÉ Ö Ü ® Ü Öæ ã ÃÜ ñ Ü á C®Ý° Ã Ü ® Ü ã ° Aíg¨Ü Ê Ü Ã Ü á ÊÜ Þ ñÜ Å AÇÝÉ Ö Ü ® Ü »Ü Ê Ü ® Ü W Ü Ù Ü
A˜PÝÄWÜÙÝWÜŸÆÉÃÜá. Aí¥ÜÊÜÃÜá ÓÜĨÝÄ¿áÈÉÃÜáÊÜÃæí¨Üá ¯ÄàQÒÓÜŸÖÜá¨Üá.
19. ¯àÊæà®Üá, ÖÜh…j ¿Þ£ÅPÜÄWæ ¯àÃÜá PÜáwÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ"ÊÜáÔj¨ÜáÇ…
ÖÜÃÝÊÜå…'®Ü A˜PÝÄWÜÙÝXÃÜáÊÜâ¨Üá (CÐÜr®Üá° ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá)& AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ÖÝWÜã
±Ü Ã Ü Ç æ ã àPÜ ¨ Ü È É ËÍÝÌ Ó Ü ËpÝr ñ Ü ¯ Wæ ÖÝWÜ ã AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ÊÜ Þ WÜ ì ¨Ü È É
ÖæãàÃÝw¨ÝñܯWæ ÓÜÊÜޮܮæí¨Üá ®Üí¹ÃÜáËÃÝ? AÇÝÉÖÜ®Ü ¨ÜêÑr¿áÈÉ AÊÜâ
ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝWÜÇÝÃÜÊÜâ. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá, APÜÅËáWÜÚWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ.
20. ËÍÝÌ Ó Ü Ë or Ê Ü Ã Ü á , ÊÜ Æ Óæ Öæ ã à¨Ü Ê Ü Ã Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ñÜ Ê Ü á ¾ ÓÜ í ±Ü ñ Ü á ¤ ÖÝWÜ ã
iàÊÜWÜÙæãí©Wæ AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãàÃÝw¨ÜÊÜÃÜá & AÊÜÄWæ AÇÝÉÖÜ®Ü
ŸÚ E®Üñ° Ü Óݧ®Ë Ü ¨æ. AÊÜÃàæ ¯gÊÝX ËgÀáWÜÙáÜ . 21. AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Üá AÊÜÄWæ
ñܮܰ ÊÜ£Àáí¨Ü A®ÜáWÜÅÖܨÜ, ÊæáaÜácWæ¿á ÖÝWÜã ÓÜÌWæãàì¨Ý®ÜWÜÙÜ ÍÜá»ÜÊÝñæì
¯àvÜ á ñݤ ® æ . AÈÉ AÊÜ Ä Wæ ÍÝÍÜ Ì ñ Ü Pæ ã vÜ á Wæ W Ü Ú Êæ . 22. AÊÜ Ã Ü á ÓÜ ¨ ÝPÝÆ
A¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜÃÜá. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Ü ŸÚ ÊÜáÖÝ®… ±ÜÅ£¶ÜÆ˨æ.
23. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯ÊÜá¾ ñÜí¨æ & ñÝñÜí©ÃÜá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜá,
ËÍÝÌÓÜPæR¨ÜáÃÝX ˜PÝRÃÜÊÜ®æ°à ²Åà£ÓÜáÊÜÊÜÃÝX¨ÜªÃæ, AÊÜÃÜ®Üá° ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾
±æäàÐÜPÜÃÝX ±ÜÄWÜ~Óܸæàw. ¯ÊÜá¾ ±æçQ, AÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÃÜÊÜá B±Ü¤ÃÝXÔPæãívÜÊÜÃæà
APÜÅËáWÜÙÜá. 24. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯ÊÜá¾ ñÜí¨æ & ñÝñÜí©ÃÜá, ¯ÊÜá¾ ±ÜâñÜÅÃÜá, ¯ÊÜá¾
ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜá, ¯ÊÜá¾ ±Ü£°¿áÃÜá, ¯ÊÜá¾ Ÿí«ÜáWÜÙÜá, ¯àÊÜâ ÓÜí±Ý©ÔÃÜáÊÜ ÓÜí±ÜñÜá¤
, ®ÜÐÜrÊÝ©àñæí¨Üá ¯àÊÜâ AígáÊÜ ÊݱÝÃÜ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ²Åà£ÓÜáÊÜ ¯ÊÝÓÜWÜÙÜá
& ¯ÊÜ á Wæ AÇÝÉ Ö Ü ¯ XíñÜ , AÊÜ ® Ü ¨Ü ã ñÜ Ä XíñÜ ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ ® Ü ÊÜ Þ WÜ ì ¨Ü È É ® Ü
Añ褟@ 201

ÖæãàÃÝoQRíñÜ ²Å¿áÊÝX¨ÜªÃæ & AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ B¨æàÍÜÊÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ


PÝÀáÄ. AÇÝÉÖÜ®Üá »ÜÅÐÜr g®ÜÄWæ ÓÜĨÝÄ ñæãàÃÜáÊÜâ©ÆÉ.
25. D ×í¨æ ÖÜÆÊÜâ ÃÜ|ÃÜíWÜWÜÙÜÈÉ AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ ®æÃÜÊÝXÃÜáÊÜ®Üá.
"ÖÜá®æç®…'®Ü ©®Ü&¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÓÜíTÝÂŸÆ¨Ü PÜáÄñÜá ÓÜíñÜáÐÜrÃÝX©ªÄ. B¨ÜÃæ A¨Üá
(ÓÜíTÝŸÆ) ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜ ×ñÜÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜÈÆÉ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áá ñÜ®æ°ÇÝÉ
ÊæçÍÝÆ嬆 ÖæãÃÜñÝX¿áã ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ £àÃÝ ÔàËáñÜÊÝX ¹qrñÜá. Pæã®æWæ
¯àÊÜâ ¸æ®Üá° ñæãàÄÔ ±ÜÇÝ¿á®Ü ÊÜÞw©Ä.
26. Pæã®æWæ AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ ¨ÜãñÜÄWæ ÖÝWÜã ËÍÝÌÔWÜÚWæ ñܮܰ PÜvæÀáí¨Ü
ÓÝíñÜÌ®ÜÊÜ®Üá° CÚÔPæãor®Üá ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ PÝ|¨Ü ±ÜvæWÜÙÜ®Üá° CÚÔ ˜PÝRÄWÜÙÜ®Üá°
ÎQÒԨܮÜá. C¨ÜáÊæà ˜PÝRÄWÜÚXÃÜáÊÜ ±ÜÅ£¶ÜÆ. 27. ñÜÃÜáÊÝ¿á AÇÝÉÖÜ®Üá
ñݯbfÔ¨ÜÊÜÃÜ ±ÜÍÝcñݤ±ÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜáñݤ®æ. AÇÝÉÖÜ®Üá PÜÒÊÜÞÎàÆ®Üã
PÜ Ã Ü á OÝÊÜ á Àá¿áã BX¨Ýª ® æ . 28. ËÍÝÌ Ô WÜ Ù æ à , ŸÖÜ á ¨æ à ÊÝÃÝ«Ü P Ü Ã Ü á
ÊÜáÈ®ÜÃÜá. D ÊÜÐÜì¨Ü ŸÚPÜ AÊÜÃÜá "ÊÜáÔj¨ÜáÇ… ÖÜÃÝÊÜå…'®Ü ÖÜ£¤ÃÜ ŸÃܸÝÃܨÜá.
¯ÊÜáWæ ¨ÝĨÜÅé¨Ü »Ü¿á˨ܪÃæ, AÇÝÉÖܯbfÔ¨ÜÃæ, AÊÜ®Üá ñܮܰ A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü
¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° ÓÜ í ±Ü ® Ü ° à ÝXÓÜ á ÊÜ ® Ü á . SíwñÜ Ê ÝX¿áã AÊÜ ® Ü á GÆÉ Ê Ü ® Ü ã °
AÄ£ÃÜáÊÜÊÜ®Üã ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã BXÃÜáÊÜ®Üá.
29. AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ÖÝWÜã Aí£ÊÜá ©®Ü¨ÜÈÉ ËÍÝÌÓÜËvÜ¨Ü ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖ… ÊÜáñܤÊÜ®Ü
¨ÜãñÜÃÜá ¯Ðæà˜ÔÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯Ñ¨ÜœÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜ¨Ü ÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÖÝWÜã
WÜÅí¥Ü¯àvÜƳorÊÜÃÜ ±æçQ, ÓÜñÜ «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓܨÜÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¿áá¨Üœ ÓÝÄÄ &
AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ PæçÀáí¨Ü "iÄká¿Þ' (¨ÜívÜ) ±ÝÊÜ£Ô, A˜à®ÜÃÝX ¹vÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ.
30. ¿áÖÜã©WÜÙÜá, EÃækáçÃ… AÇÝÉÖÜ®Ü ±ÜâñÜÅÃæí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠPæùÓܤÃÜá
ÊÜáÔàÖÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ±ÜâñÜÅÃæí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ. C¨Üá PæàÊÜÆ AÊÜÃÜ ¸ÝÀá ÊÜÞñÜá.
AÊÜÃÜá WÜñÜPÝÆ¨Ü ˜PÝRÄWÜÙÜ ÊÜÞñÜ®æ°à A®ÜáPÜÄÓÜᣤ¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ AÇÝÉÖÜ®Ü
±ÜÅÖÝÃÜ˨æ. AÊÜÃÜá ¨ÝÄWæoár A¨æÈÉ AÇæ¿áᣤ¨ÝªÃæ?
202 Añ褟@
31. AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÝX, ñÜÊÜᾠ˨ÝÌíÓÜÃÜ®Üá°, ÓÜ®ÝÂÔWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤
ÊÜá¿áìÊÜáÃÜ ±ÜâñÜÅ ÊÜáÔàÖÜÃÜ®Üá° ¨æàÊÜÃÝXÔPæãíw¨ÝªÃæ. ¯gÊÝX AÊÜÄWæ, JŸº
¨æàÊÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¿ÞÃÜ®Üã° ±ÜäiÓܸÝÃܨæí¨Üá B¨æàÎÓÜÇÝX¨æ. AÊÜ®Ü
ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã ±ÜähÝÖÜìÃÜÆÉ. AÊÜÃÜá ±ÝÆáWæãÚÓÜáÊÜ GÆɨÜÄí¨Ü
AÊÜ ® Ü á ÓÜ í ±Ü ä |ì ÊÜ á áPÜ ¤ ® Ü á . 32. AÊÜ Ã Ü á AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ±Ü Å PÝÍÜ Ê Ü ® Ü á ° ñÜ Ê Ü á ¾
¸ÝÀáÀáí¨Ü F© ®Üí©ÓÜ Ÿ¿áÓÜáñݤÃæ. AÇÝÉÖÜ®Üá ÊÜÞñÜÅ ñܮܰ ±ÜÅPÝÍÜÊÜ®Üá°
±Ü Ä ±Ü ä |ìÊÝX ÊݲÓÜ ¨ æ ¹vÜ Ç ÝÃÜ ® Ü á & ˜PÝR Ä WÜ Ú Wæ A¨Ü á GÐæ r à
A²Å¿áÊÝX¨Üê ã Ü ÓÜÄÁáà. 33. AÊÜ®àæ , ñÜ®°Ü ¨ÜãñÜ®®Ü áÜ ° ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ ®Ü¨ã æ í©Wæ
ÖÝWÜã GÆÉ «ÜÊÜáìWÜÚWææ¨ÜáÃÝX ¸æÙÜWÜÆá ÓÜñÜ «ÜÊÜáì¨æãí©Wæ PÜÙÜá×Ô¨ÜÊÜ®Üá.
ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÄWæ A¨Üá GÐærà A²Å¿áÊÝX¨ÜªÃÜã ÓÜÄÁáà.
34. ËÍÝÌÔWÜÙæà, SíwñÜÊÝX¿áã «ÜÊÜáìWÜáÃÜáWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓÜ®ÝÂÔWÜÙÜÈÉ
Öæbc®ÜÊÜÃÜá g®ÜÃÜ ÓÜí±Üñܤ®Üá° APÜÅÊÜá Ë«Ý®ÜWÜÚí¨Ü PÜŸÚÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Ü
ÊÜÞWÜì©í¨Ü ñÜvæ¿ááñݤÃæ. (AÊÜÄWÜã) b®Ü° ÖÝWÜã ¸æÚÛ¿á®Üá° AÇÝÉÖÜ®Ü
ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ SaÜáìÊÜÞvܨæ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÔoárPæãÙÜáÛÊÜÊÜÄWÜã PÜt|
ÎPæÒ¿á ÍÜá»ÜÊÝñæì ¯àwÄ. 35. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° (B b®Ü°, ¸æÚÛWÜÙÜ®Üá°) ®ÜÃÜPÝX°¿áÈÉ
EÄÓÜÇÝWÜáÊÜ ©®Ü, A¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ ÖÜOæWÜÚWæ, ÊÜáWÜáYÆáWÜÚWæ ÊÜáñÜᤠ¸æ®Üá°WÜÚWæ
ŸÃæ GÙæ¿áÇÝWÜáÊÜâ¨Üá & C¨ÜáÊæà ¯àÊÜâ ¯ÊÜáWÝX ÓÜíWÜÅ×Ôor ÓÜí±ÜñÜᤠ. C©àWÜ
ÓÜËÀáÄ ¯àÊÜâ ÓÜíWÜÅ×Ԩܪ®Üá°.
36. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Ü ŸÚ, (ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ) £íWÜÙÜáWÜÙÜ ÓÜíTæ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá.
AÊÜ ® Ü á , BPÝÍÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÖÝWÜ ã »Ü ã Ëá¿á®Ü á ° ÓÜ ê Ñr Ô ¨Ü ©®Ü Ê æ à ÖÝWæ í ¨Ü á
˘ÔÃÜáÊÜ®Üá. AÊÜâWÜÙÜÈÉ ®ÝÆáR, ±ÝÊÜ®Ü £íWÜÙÜáWÜÙÜá. C¨ÜáÊæà ÓÜÄ¿Þ¨Ü
«ÜÊÜáì. B £íWÜÙÜáWÜÙÜÈÉ ¯àÊÜâ ÓÜÌñÜ@ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ APÜÅÊÜáÊæÓÜWܸæàw. ÊÜáñÜá¤
ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÃæÆÉ Jí¨ÝX ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜáÊÜíñæ, ¯àÊæÆÉ Jí¨ÝX
AÊÜ Ã Ü ËÃÜ á ¨Ü œ Öæ ã àÃÝwÄ. ¯ÊÜ á Wæ £Ú©ÃÜ È , AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á «Ü Ê Ü á ì¯ÐÜ u à Ü
Añ褟@ 203

hæãñæX¨Ýª®æ.
37. ±ÜËñÜÅ £íWÜÙÜ ÊÜááí¨ÜãwPæ¿áá, ˜PÝRÃÜ¨Ü («æãàÃÜOæ¿á) ÊæáàÈ®Ü
C®æã°í¨Üá ÖæaÜcÙÜÊÝX¨æ. AÇÝÉÖÜ®Üá ¯Ñ¨Üœ WæãÚÔÃÜáÊÜ £íWÜÙÜáWÜÙÜ G~Pæ
±Üä£ìWæãÚÓÜÈPÝRX, AÊÜÃáÜ B £íWÜÙ®Ü áÜ ° Jí¨Üá ÊÜÐìÜ ÓÜÊáÜ ñ¾ Ê Ü ÝXÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜá¤
C®æã°í¨Üá ÊÜÐÜì A¨Ü®Üá° ¯Ñ¨ÜœÊÝXÓÜáñݤÃæ & D Ä࣠AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Üá
¯Ðæà˜ÔÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÜÊÜá¾ñÜÊÝXÓÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ AÊÜÃÜ Pæor PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá°
aÜí¨ÜWÝ~ÓÜÇÝX¨æ. AÇÝÉÖÜ®Üá ˜PÝRÄWÜÚWæ ÓÜÄ ¨ÝÄ¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
38. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ¯ÊÜáWæà®ÝX¨æ ? AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãÃÜwÄ Gí¨Üá
¯Êæã¾vÜ®æ ÖæàÙÜÇݨÝWÜ ¯àÊÜâ ®æÆPæR AíqÃÜᣤàÄ. ¯àÊæà®Üá ±ÜÃÜÇæãàPܨæ¨ÜáÃÜá,
CÖÜ Ç æ ã àPÜ ¨ Ü iàÊÜ ® Ü Ê Ü ® æ ° à Êæ á bc P æ ã íwÃÜ á ËÃÝ? ¯gÊÝX ±Ü Ã Ü Ç æ ã àPÜ P æ R
ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ CÖÜÇæãàPÜ¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá £àÃÝ PÜáÒÆÉPÜ.
39. ¯àÊÜ â (AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ÊÜ Þ WÜ ì ¨Ü È É ) Öæ ã ÃÜ v Ü © ¨Ü ª à æ , AÊÜ ® Ü á ¯ÊÜ á Wæ
¿ÞñÜ®ÝÊÜá¿á ÎPæÒ¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ Ÿ¨ÜÈWæ ¸æàÃæãí¨Üá
g®ÝíWÜÊÜ®Üá° ÊÜááí¨æ ñÜÃÜáÊÜ®Üá. AÊܯWæ ¿ÞÊÜ ®ÜÐÜrÊÜ®Üá°íoáÊÜÞvÜÈPÜãR
¯Ëá¾í¨ÝWܨÜá. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜÆá ÍÜPܤ®ÝX¨Ýª®æ. 40. ¯àÊÜâ
AÊÜÄWæ (¨æàÊܨÜãñÜÄWæ) ®æÃÜÊÝWÜ©¨ÜªÃæ, (¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ,) ˜PÝRÄWÜÙÜá
AÊÜÃÜ®Üá° (®Ýw¯í¨Ü) ÖæãÃÜÖÝQ¨ÝWÜ AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÄWæ ®æÃÜÊÝXÃÜáÊÜ®Üá.
(Aí¨Üá) AÊÜÃÜá (¨ÜãñÜÃÜá) CŸºÃÜÈÉ GÃÜvÜ®æ¿áÊÜÃÝX¨ÜªÃÜá. AÊÜÄŸºÃÜã
WÜáÖæ¿áÈɨݪWÜ, AÊÜÃÜá (¨ÜãñÜÃÜá) ñÜÊÜá¾ ÓÜíWÝ£ÁãvÜ®æ, ""Aíg¸æàvÜ,
SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá ®ÜÊÜá¾ hæãñæX¨Ýª®æ.''Gí©¨ÜªÃÜá. Pæã®æWæ AÇÝÉÖÜ®Üá
AÊÜÄWæ ÊÜá®Ü@ÍÝí£¿á®Üá° CÚÔPææãor®Üá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæ PÝ~ÓÜ¨Ü ±ÜvæWÜÙÜ
ÊÜáãÆPÜ AÊÜÄWæ ŸÆ J¨ÜXԨܮÜá. AÆɨæ AÊÜ®Üá ˜PÝRÄWÜÙÜ ÊÜÞñÜ®Üá°
Óæ ã àÈst ® Ü á , AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ÊÜ Þ ñæ à Êæ á àÇÝÀáñÜ á . AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ±Ü Å ŸÆ®Ü ã
¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã BX¨Ýª®æ.
204 Añ褟@
41. ÖÜ W Ü á ÃÜ Ê ÝX A¥Ü Ê Ý »ÝÃÜ Ê ÝX ¯àÊÜ â Öæ ã ÃÜ w Ä, ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯ÊÜ á ¾
ÓÜí±ÜñÜá¤WÜÙÜ®Üã° iàÊÜWÜÙÜ®Üã° ñæãvÜXÔ AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãàÃÝwÄ. ¯àÊÜâ
AÄ¿ááÊÜÊÜÃÝX¨ÜªÃæ, C¨ÜáÊæà ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ EñܤÊÜáÊÝX¨æ. 42. ÇÝ»ÜÊÜâ
ñÜPÜÒ|¨ÝªX¨ÜªÃæ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ¿Þ|ÊÜâ ÓÜáƻܨݪX¨ÜªÃæ AÊÜÃÜá SíwñÜ ¯ÊÜá¾ hæãñæ
ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ¨ÝÄ¿áá ñÜáí¸Ý E¨ÜªÊÝÀáñÜá. C©àWÜ
AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæÓÜÃÜÈÉ BOæ ÖÝQ ""®ÜÊÜáWæ ÓÝ«ÜÂË©ª¨ÜªÃæ ®ÝÊÜâ SíwñÜ ¯ÊÜá¾
hæãñæ ŸÃÜᣤ¨æªÊÜâ'' Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÃÜá, ¯gÊÝX AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾®Üá° ñÝÊæà ®ÝÍÜ
ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÙÜáÊÜÊÜÃæíŸá¨Üá AÇÝÉÖܯWæ £Ú©¨æ.
43. (¨ÜãñÜÃæà,) AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° PÜÒËáÓÜÈ. (AÊÜÃÜÈÉ) ÓÜñÜÂÊÜíñÜÃÜá ¿ÞÃÜá
GíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæ ÓܳÐÜrÊÝWÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ÖÝWÜã ÓÜáÙÜÛÃÜ®Üá° ¯àÊÜâ AÄ¿ááÊÜ ÊÜáá®Ü°
¯àÊÜâ AÊÜÄWæ A®ÜáÊÜᣠ¯àw¨æªàPæ? 44. AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ÖÝWÜã ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ
®Üí¹Pæ EÙÜÛÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜí±ÜñÜá¤WÜÙÜ®Üã° iàÊÜWÜÙÜ®Üã° ñæãvÜXÔ ÖæãàÃÝvÜáÊÜ
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ŸÚ Ë®ÝÀᣠPæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ. «ÜÊÜáì¯ÐÜuÃÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá aæ®Ý°X
ŸÆÉ®Üá. 45. ¯ÊÜá¾ ŸÚ Ë®ÝÀ᣿á®Üá° A±æàQÒÓÜáÊÜÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ÖÝWÜã
±Ü Ã Ü Ç æ ã àPÜ ¨ Ü È É ®Ü í ¹Pæ CÆÉ ¨ Ü Ê Ü Ã ÝX¨Ýª à æ . AÊÜ Ã Ü ÊÜ á ®Ü Ó Ü á Õ W Ü Ù Ü á ÓÜ í ÍÜ ¿ á
²àwñÜÊÝX¨æ. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜíÍÜ¿á¨ÜÇæÉà ¨ÝÄñܲ³ AÇæ¿áᣤ¨ÝªÃæ. 46. AÊÜÃÜá
¯gPÜãR ÖæãÃÜvÜ Ÿ¿áԨܪÃæ, A¨ÜPÝRX H®Ý¨ÜÃÜã ÓÝ«Ü®Ü Ô¨Üœ ±ÜwÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.
AÊÜÃÜá G¨æªàÙÜáÊÜâ¨Üá AÇÝÉÖܯWæ A²Å¿áÊÝXñÜá¤. AÊÜ®Üá AÊÜÃÜ®Üá° ñÜvæ¨Ü®Üá
ÊÜáñÜᤠPÜáÚ£ÃÜáÊÜÊÜÃÜ hæãñæ PÜáÚ£Ä Gí¨Ü®Üá.
47. Jí¨Üá ÊæàÙæ AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ hæãñæWæ ÖæãÃÜq¨ÜªÃÜã, AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæ
Wæãí¨ÜÆÊܮܰÐærà ÖæbcÓÜᣤ¨ÜªÃÜá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ ÖÜñÝÍæ¿á®Üá° ¹ñܤÈPæRí¨æà
Bbàaæ KvÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ¯ÊÜá¾ÈÉ, AÊÜÄWÝX PæàÙÜáÊÜÊÜÃÜá (AÊÜÃÜ WÜãyÜaÜÃÜÃÜá)
C¨ÝªÃæ. AÇÝÉÖÜ®Üá APÜÅËáWÜÙÜ®Üá° aæ®Ý°X ŸÆÉ®Üá. 48. D ×í¨æ¿áã AÊÜÃÜá
Wæ ã í¨Ü Æ EíoáÊÜ Þ vÜ Æ á ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯ÊÜ á WÝX ¹PÜ R o ár W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÓÜ ê Ñr Ó Ü Æ á
Añ褟@ 205

ÍÜÅËáԨܪÃÜá. Pæã®æWæ ÓÜñÜÂÊÜâ Ÿí¨Üá ¹qrñÜá, AÇÝÉÖÜ®Ü B¨æàÍÜÊÜâ ÓܳÐÜrÊÝX


±ÜÅPÜoÊÝÀáñÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá £àÃÝ AñÜê±Ü¤ÃݨÜÃÜá.
49. AÊÜÃÜÈÉ (JŸº®Üá), ®Ü®ÜWæ A®ÜáÊÜᣠ¯àwÄ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü°®Üá° ±ÜÄàQÒÓܸæàw
G®Üá°ñݤ®æ. AÊÜÃæà®Üá DWÝWÜÇæà ±ÜÄàPæÒWæ WÜáÄ¿ÞXÆÉÊæà? SíwñÜÊÝX¿áã
®ÜÃÜPÜÊÜâ ˜PÝRÄWÜÙÜ®Üá° ÓÜáñÜᤠÊÜÄ©¨æ. 50. ¯ÊÜáWæà®Ý¨ÜÃÜã ×ñÜÊݨÜÃæ AÊÜÄWæ
A¨Üá A²Å¿áÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. C®Üá° ¯ÊÜáWæà®Ý¨ÜÃÜã ÓÜíPÜo EípݨÜÃæ AÊÜÃÜá,
"®ÝÊÜâ D Êæã¨ÜÇæà ®ÜÊÜáWæ ¸æàPÝ¨Ü ÊÜááíhÝWÜÅñæ ÊÜÞwPææãíw¨æªÊÜâ' Gí¨Üá
ÓÜí»ÜÅËáÓÜáñݤ ÊÜáÃÜÚ ÖæãàWÜáñݤÃæ. 51. ÖæàÚÄ; ""AÇÝÉÖÜ®Üá ®ÜÊÜáWÝX
ŸÃæ©qrÃáÜ ÊÜâ¨ÜÃÜ ÖæãÃÜñáÜ ¸æàÃÝÊÜ ÓÜíPÜoÊÜä ®ÜÊáÜ Wæ G¨ÜáÃÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. AÊÜ®àæ
®ÜÊÜá¾ ÃÜPÜÒPÜ®Üá. «ÜÊÜáì ËÍÝÌÔWÜÙÜá AÇÝÉÖÜ®ÜÇæÉà ÓÜí±Üä|ì »ÜÃÜÊÜÓæ CqrÃÜáñݤÃæ''.
52. Öæ à ÚÄ; ®Ü Ê Ü á ¾ PÜ á ÄñÜ í ñæ ¯àÊÜ â GÃÜ v Ü á JÚñÜ á WÜ Ù Ü ±æ ç Q Jí¨Ü ® Ü ° Æ É ¨ æ
¸æàÃæà®Ü®Ý°¨ÜÃÜã ¯ÄàQÒÓÜŸÈÉÃÝ? ¯ÊÜá¾ PÜáÄñÜíñæ ®ÜÊÜá¾ ¯ÄàPæÒ CÐærà; Jí¨æãà
AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ PÜvæÀáí¨Ü ÎPæÒ ¯àvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜá¾®Üá° ²àwÓÜáÊÜ®Üá, A¥ÜÊÝ,
AÊÜ®Üá ®ÜÊÜá¾ PæçWÜÚí¨Ü ¯ÊÜá¾®Üá° ¨ÜíwÓÜáÊÜ®Üá. ¯àËàWÜ PÝÀáÄ. ¯ÊÜá¾ hæãñæ
®ÝÊÜä PÝ¿ááÊæÊÜâ.
53. ÖæàÚÄ; ¯àÊÜâ ÊÜá®ÜÓÝÃæ SaÜáì ÊÜÞw¨ÜÃÜã, JÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü SaÜáì
ÊÜÞw¨ÜÃÜã A¨Ü®Üá° ¯Ëá¾í¨Ü ÔÌàPÜÄÓÜÇÝWܨÜá. HPæí¨ÜÃæ ¯àÊÜâ AË«æà¿áÃÜá.
54. AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü SaÜáì AÊÜÄí¨Ü ÔÌàPÜêñÜÊÝWܨæ CÃÜáÊÜâ¨ÜPæR PÝÃÜ|ËÐærà;
AÊÜÃÜá AÇÝÉÖ… ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ÃÜÓÜãÆÃÜ®Üá° ˜PÜRÄÓÜáñݤÃæ, £àÃÝ BÆÓܨæãí©Wæ
®ÜÊÜÞÃÜkå…Wæ ŸÃÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ£àÃÝ JÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü SaÜáì ÊÜÞvÜáñݤÃæ.
55. AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜñÜá¤WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÓÜíñÝ®ÜWÜÙÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ¸æÃÜWÜáWæãÚÓÜ©ÃÜÈ.
AÇÝÉÖÜ®Üá B ÊÜáãÆPÜ CÖÜÇæãàPÜ iàÊܮܨÜÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° ÎQÒÓÜ Ÿ¿áÓÜáñݤ®æ.
ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ Ã Ü á ˜PÝR Ä WÜ Ù ÝXÃÜ á ÊÜ Ô§ £ ¿áÇæ É à AÊÜ Ã Ü ±ÝÅ|WÜ Ù Ü á Öæ ã ÃÜ o á
ÖæãàWܸæàPæí¨Üá Ÿ¿áÓÜáñݤ®æ. 56. AÊÜÃÜá, ñÝÊÜâ ¯ÓÜÕí¨æàÖÜÊÝX¿áã
206 Añ褟@
¯ÊÜá¾ÊÜÃæí¨Üá AÇÝÉÖÜ®Ü BOæ ÖÝQ ÖæàÙÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ÊÜÃÜÆÉ. ¯gÊÝX
AÊÜÃÜá ¼àñÜÃÝX¨ÝªÃæ. 57. AÊÜÄWæ Jí¨Üá A»Ü¿á Óݧ®ÜÊÝWÜÈ, WÜáÖæ¿ÞWÜÈ,
AvÜWÜá¨Ý|ÊÝWÜÈ ¨æãÃæñÜÃæ AÊÜÃæÇÝÉ Jí¨ÝX A¨ÜÃævæWæ «ÝËÓÜáÊÜÃÜá.
58.(¨Ü ã ñÜ Ã æ à ,) AÊÜ Ã Ü Ç æ ã É Ÿ º ® Ü á , ¨Ý®Ü W Ü Ù Ü ËÐÜ ¿ á¨Ü È É ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á °
ÊÜ á ã¨Ü È ÓÜ á ñݤ ® æ . A¨Ü Ã Ü È É AÊÜ Ä Wæ ã í¨Ü á ±ÝÆá ÔQR ¨ Ü Ã æ AÊÜ Ã Ü á
ÓÜ í ñÜ á ÐÜ r à ÝWÜ á ñݤ à æ . C®Ü á ° , A¨Ü Ä í¨Ü AÊÜ Ä Wæ à ®Ü ã ÔWÜ © ¨Ü ª à æ AÊÜ Ã Ü á
Pæãà±ÜWæãÙÜáÛñݤÃæ. 59. AÊÜÃÜá, ñÜÊÜáWæ AÇÝÉÖÜ®Üá ÊÜáñܤÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜá ¯àw¨ÜªÃÜÈÉ
ñÜê±Ü¤ÃÝX, ""®ÜÊÜáWæ AÇÝÉÖÜ®æà ÓÝPÜá. ÊÜááí¨æ¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü
®ÜÊÜáWæ ¯àvÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜã ¯àvÜáÊÜÃÜá. ®ÝÊÜâ SíwñÜ AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ
JÆÊÜâ EÙÜÛÊÜÃÝX¨æªàÊæ''&Gí©¨ÜªÃæ GÐÜár aæ®Ý°XñÜá¤. 60. ¯gÊÝX ¨Ý®ÜWÜÙÜá
(ÃÜkáPÝñ…) CÃÜáÊÜâ¨Üá & ŸvÜÊÜÄWÝX, ©à®ÜÄWÝX, A¨ÜÃÜ ËñÜÃÜPÜÄWÝX, ¿ÞÃÜ
ÊÜá®Ü JÈÓܸæàPÝX¨æÜÁãà AÊÜÄWÝX, PæãÃÜÙÜá ¹wÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX (¨ÝÓÜÂ
ËÊæãàaÜ®æÜWÝX), ÓÝÆWÝÃÜÄWÝX, AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÊÜÂÀáÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX
ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ¿Þ~PÜÄWÝX. C¨Üá AÇÝÉÖÜ®Üá ˘ÔÃÜáÊÜ PÜvÝx¿á ¯¿áÊÜá.
AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° ŸÆÉÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®ÝX¨Ýª®æ.
61. AÊÜÃÜÈÉ PæÆÊÜÃÜá ¨ÜãñÜÃÜ®Üá° ²àwÓÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá ""CÊÜÃÜá ¨ÜáŸìÆ
QË¿á ÊÜÂQ¤'' G®Üá°ñݤÃæ. ÖæàÚÄ; (AÊÜÃÜ) QË ¨ÜáŸìÆÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ¯ÊÜá¾
×ñÜPÝRX ÊÜÞñÜÅ. AÊÜÃÜá (¨ÜãñÜÃÜá) AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ®Üí¹Pæ EÙÜÛÊÜÃÜá ÖÝWÜã
ÓÜñÜÂËÍÝÌÔWÜÙÜÆãÉ ®Üí¹Pæ EÙÜÛÊÜÃÜá . ¯ÊÜá¾ ±æçQ ËÍÝÌÔWÜÙÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜ ±ÝÈWæ
AÊÜÃáÜ A®ÜáWÜÅÖÊ Ü ÝX¨ÝªÃ.æ AÇÝÉÖ®Ü Ü ¨ÜãñÜÃ®Ü áÜ ° ²àwÓÜáÊÜÊÄÜ Wæ PÜt| ÎPæÒ PÝ©¨æ.
62. AÊÜ Ã Ü á ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° (ÊÜ á áÔÉ Ê Ü á ÃÜ ® Ü á ° ) Êæ á bc Ó Ü È PÝR X AÇÝÉ Ö Ü ® Ü BOæ
ÖÝPÜáñܤÈÃÜáñݤÃæ. ¯gÊÝX, AÊÜÃÜá ËÍÝÌÔWÜÙÝX¨ÜªÃæ (AÊÜÄWæ £Ú©ÃÜÈ;)
AÇÝÉÖ… ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜá ÊæábcÓÜƳvÜáÊÜâ¨ÜPæR ÖæaÜác AÖÜìÃÝX¨ÝªÃæ. 63.
AÇÝÉÖ… ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ZÐÜìOæWæ CÚ¿ááÊÜÊܯWÝX ®ÜÃÜPÝX°¿áá
Añ褟@ 207

SíwñÜ Ô¨ÜœÊÝX¨æ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá A¨ÜÃÜÈÉ ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜ®æí¨Üá AÊÜÄWæ


£Ú¿á¨æà? A¨Üá ¯gPÜãR ÊÜáÖÝ A±ÜÊÜÞ®ÜÊÝX¨æ.
64. ñÜÊÜá¾ ÊÜá®Ü¨æãÙÜXÃÜáÊÜâ¨Ü®æ°ÇÝÉ AÊÜÄWæ (ËÍÝÌÔWÜÚWæ)£ÚÔ ¹vÜáÊÜ
A«Ý¿áÊææà®Ý¨ÜÃÜã CÚ¨Üá Ÿí©àñææíŸ »Ü¿á PܱÜqWÜÚWæ C¨æ. ÖæàÚÄ; ¯àÊÜâ
A±ÜÖÝÓÜ ÊÜÞvÜáñܤÈÄ. ¯àÊÜâ AígᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ Ÿ×ÃÜíWÜ
±ÜwÓÜáÊÜ®Üá. 65. ¯àÊÜâ AÊÜÃæãvÜ®æ D PÜáÄñÜá PæàÚ¨ÜÃæ, ®ÝÊÜíñÜá PæàÊÜÆ
ñÜÊÞÜ ÐæÊÞ Ü vÜᣤ ¨æÊ
ª âÜ ÖÝWÜã BoÊÝvÜᣤ¨Ê ªæ âÜ Gí¨Üá AÊÜÃáÜ ÖæàÙÜáñݤÃ.æ ÖæàÚÄ;
¯àÊææà®Üá AÇÝÉÖ… ÊÜáñܤÊÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ hæãñæ ÖÝWÜã ¨ÜãñÜÃÜ hæãñæ A±ÜÖÝÓÜÂ
ÊÜÞvÜᣤàÃÝ? 66. ¯àË®Üá° ®æ±ÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜávÜáPܸæàw. ¯àÊÜâ ËÍÝÌÔWÜÙݨÜ
ŸÚPÜ ˜PÝRÄWÜÙÝXÃÜáËÄ. ®ÝËàWÜ ¯ÊÜá¾ÈÉ®Ü Jí¨Üá WÜáí±Ü®Üá° PÜÒËáÔ¨ÜÃÜã
C®æ ã ° í ¨Ü á WÜ á í±Ü Ü ® Ü á ° SíwñÜ ÎQÒ Ó Ü á Êæ Ê Ü â & HPæ í ¨Ü Ã æ AÊÜ Ã Ü á
A±ÜÃݘWÜÙÝXÃÜáÊÜÃÜá.
67. PܱÜq ±ÜâÃÜáÐÜÃÜá ÊÜáñÜᤠPܱÜq ÔŒà¿áÃÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ ñÜáí¸Ý B±Ü¤ÃÜá. AÊÜÃÜá
PævÜáPÜ®Üá° B¨æàÎÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠJÚ£¯í¨Ü ñÜvæ¿ááñݤÃæ. ÖÝWæÁáà AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾
PæçWÜÙÜ®Üá° PÜqrÃÜáñݤÃæ (£àÃÝ i±Üâ|ÃÝXÃÜáñݤÃæ). AÊÜÃÜá AÇÝÉÖܮܮÜá°
ÊÜáÃ棨ݪÃæ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáÃ棨ݪ®æ. SíwñÜÊÝX¿áã PܱÜqWÜÙæà
¯gÊÝ¨Ü AË«æà¿áÃÝX¨ÝªÃæ. 68. AÇÝÉÖÜ®Üá PܱÜq ±ÜâÃÜáÐÜÄWæ, PܱÜq
ÔŒà¿áÄWæ ÊÜáñÜᤠ«ÜÊÜáì ˜PÝRÄWÜÚWæ ®ÜÃÜPÝX°¿á ÊÝWݪ®Ü ¯àwÃÜáñݤ®æ. AÊÜÃÜá
ÓܨÝPÝÆ A¨ÜÃÜÇæÉà CÃÜáÊÜÃÜá. AÊÜÄWæ A¨ÜáÊæà ÓÝPÜá. AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ AÇÝÉÖÜ®Ü
ÍݱÜ˨æ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ ÍÝÍÜÌñÜ ÎPæÒ C¨æ. 69. ¯ÊÜá¾ ×í©®ÜÊÜÃÜíñæ & AÊÜÃÜá
¯ÊÜáXíñÜ ÖæaÜác ÍÜQ¤ÍÝÈWÜÙÝX¨ÜªÃÜá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáXíñÜ ÖæaÜác ÓÜí±ÜñÜᤠÖÝWÜã
ÓÜíñÝ®ÜWÜÙÜá AÊÜÃÜ ŸÚ C¨ÜªÊÜâ. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÝÆ®Üá° »æãàXÔ¨ÜÃÜá. B ¯ÊÜá¾
×í©®ÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÝÆ®Üá° »æãàXÔ¨Üíñæ, ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ±ÝÆ®Üá° »æãàXÔ©Ä
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜíñæ ¯àÊÜä ÊÜÂ¥Üì aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ ¯ÃÜñÜÃÝX ¹qrÄ. AÊÜÃÜ
208 Añ褟@
PÜÊáÜ ìWÜÙÇæ ÝÉ CÖÜÇã æ àPÜ¨Æ Ü ãÉ ±ÜÃÇ Ü ãæ àPܨÆ
Ü ãÉ ÊÜÂ¥ÜìÊݨÜÊâÜ . AÊÜÃàæ ¯gÊÝX
®ÜÐÜr A®Üá»ÜËÓÜáÊÜÊÜÃÜá. 70. AÊÜÃÜ ×í©®Ü, ®ÜãÖÜÃÜ g®ÝíWÜ, B¨… ÖÝWÜã
ÓÜ Ê Ü á 㨅 g®ÝíWÜ , C¸ÝÅ×àÊÜ á ÃÜ g®ÝíWÜ , ÊÜ á ¨…¿á®…®Ü Ê Ü Ã Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤
±ÜÆÉoWæãÚÓÜÇÝ¨Ü ®ÝvÜáWÜÙÜ ÓÜᩪ¿áá AÊÜÄWæ ñÜÆá²ÆÉÊæà? AÊÜÃÜ ŸÚWæ AÊÜÃÜ
¨æàÊܨÜãñÜÃÜá ÓܳÐÜr ±ÜâÃÝÊæWÜÙæãí©Wæ Ÿí©¨ÜªÃÜá. AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ
APÜÅÊÜáÊæÓÜXÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜá ñÝÊæà ñÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ APÜÅÊÜáÊæÓÜXPæãívÜÃÜá.
71. ËÍÝÌÔ ±ÜâÃÜáÐÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÔ ÔŒà¿áÃÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ ±æäàÐÜPÜÃÝXÃÜáñݤÃæ.
AÊÜÃÜá JÚñÜ®Üá° B¨æàÎÓÜáñݤÃæ ÖÝWÜã PævÜáQ¯í¨Ü ñÜvæ¿ááñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá
®ÜÊÜÞÃÜkå…A®Üá° ±ÝÈÓÜáñݤÃæ ÖÝWÜã ÃÜkáPÝñ…A®Üá° ±ÝÊÜ£ÓÜáñݤÃæ. ÖÝWæÁáà
AÊÜÃÜá AÇÝÉÖ… ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ¨ÜãñÜÃÜ BhÝn±ÝÆ®æ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ
AÇÝÉÖÜ®Üá PÜÃÜáOæ ñæãàÃÜáÊÜ®Üá.SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá ±ÜÅŸÆ®Üã
¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üã BXÃÜáñݤ®æ. 72. AÇÝÉÖÜ®Üá ËÍÝÌÔ ±ÜâÃÜáÐÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÔ
ÔŒ à ¿áÄWæ , ñÜ Ù Ü ¨ Ü È É ®Ü © WÜ Ù Ü á ÖÜ Ä ¿ááÊÜ í ñÜ Ö Ü ÓÜ Ì W Ü ì ñæ ã àoWÜ Ù Ü ÊÝWݪ ® Ü
¯àwÃÜáÊÜ®Üá. AÊÜÃÜá AÊÜâWÜÙÜÈÉ ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃÜá. (ÖÝWæÁáà, AÊÜÄWÝX)
ÍÝÍÜÌñÜ ñæãàoWÜÙÜÈÉ ¯ÊÜáìÆ ¯ÊÝÓÜWÜÚÊæ. C¨æÆÉQRíñÜ ËáXÇÝX & AÇÝÉÖÜ®Ü
ÊæáaÜcáWæ. C¨Üá ¯gPÜãR ÊÜáÖÝ Ëg¿áÊÝX¨æ.
73. ¨ÜãñÜÜÃæà, ˜PÝRÄWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠPܱÜqWÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝwÄ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ
±ÝÈWæ PÜt|ÃÝXÄ. ®ÜÃPÜ Ê Ü àæ AÊÜÃÜ ®æÇ¿ æ ÞX¨æ. A¨Üá, ñÜáí¸Ý Pæor ®æÇ¿ æ ÞX¨æ.
74. ñÝÊÜâ ÖæàÚÆÉÊæí¨Üá AÊÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü BOæ ÖÝQ ÖæàÙÜáñݤÃæ. ¯gÊÝX AÊÜÃÜá
˜PÝR Ã Ü ¨ Ü ÊÜ Þ ñÜ ® Ü á ° Öæ à ڨݪ à æ ÖÝWÜ ã AÊÜ Ã Ü á ÊÜ á áÔÉ Ê Ü á ÃÝ¨Ü ŸÚPÜ
˜PÝRÄWÜÙÝX¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá, ñÜÊÜáWæ ÓݘÓÜÇÝWܨܪ®Üá° (¨ÜãñÜÃÜ ÖÜñæ¿á®Üá°)
Áãàist ª Ã Ü á . ¯gÊÝX AÊÜ Ã Ü á , AÇÝÉ Ö … ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ ® Ü ¨Ü ã ñÜ Ã Ü á ñÜ Ê Ü á ¾
L¨Ý¿áì©í¨Ü AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí±Ü®Ü°WæãÚԨܪPÝRX¿áÐærà ±ÜÅ£àPÝÃÜÊæÓÜXÃÜáÊÜÃÜá.
C©àWÜ AÊÜÃÜá ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜorÃæ AÊÜÄWæ ×ñÜÊÝ©àñÜá. AÊÜÃÜá £ÃÜáX¯íñÜÃæ
Añ褟@ 209

AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á AÊÜ Ä Wæ D Çæ ã àPÜ ¨ Ü Æ ãÉ ±Ü Ã Ü Ç æ ã àPÜ ¨ Ü Æ ãÉ ŸÖÜ Ù Ü PÜ t | ÎPæ Ò


¯àvÜáÊÜ®Üá. »ÜãËá¿áÈÉ AÊÜÄWæ ÃÜPÜÒPÜ®ÝX ÖÝWÜã ÓÜÖÝ¿áPÜ®ÝX ¿ÞÃÜã
ÔWÜÇÝÃÜÃÜá.
75. AÊÜÃÜÈÉ PæÆÊÜÃÜá & AÊÜ®Üá (AÇÝÉÖÜ®Üá) ñܮܰ A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü ®ÜÊÜáWæ
¨Ü¿á±ÝÈÔ¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ SíwñÜ ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜáÊæÊÜâ ÊÜáñÜᤠSíwñÜ ®ÝÊÜâ ÓÜgj®ÜÃÜ
ÓÝÈWæ ÓæàÃÜáÊæÊÜâ Gí¨Üá AÇÝÉÖÜ®æãvÜ®æ PÜÃÝÃÜá ÊÜÞwÃÜáÊÜÃÜá. 76. B¨ÜÃæ
AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü AÊÜÄWæ ¨Ü¿á±ÝÈÔ¨ÝWÜ, AÊÜÃÜá A¨ÜÃÜÈÉ i±Üâ|ñæ
ñæãàĨÜÃÜá. AÊÜÃÜá £ÃÜáX ¯íñÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÊÜááSÃݨÜÃÜá. 77. Pæã®æWæ
AÇÝÉÖÜ®Üá, AÊÜÃÜá ñܮܰ®Üá° »æàq¿ÞWÜáÊÜ ©®Ü¨Ü ñÜ®ÜPÜ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜÈÉ
PÝ±Ü o ÂÊÜ ® Ü á ° ñÜ á í¹ ¹or ® Ü á & AÊÜ Ã Ü á AÇÝÉ Ö Ü ® Ü hæ ã ñæ ñÝÊÜ â ÊÜ Þ w¨Ü
ÊÝWݪ®ÜWÜÙÜ®Üá° EÆÉí™Ô¨ÜªÃÜ ÊÜáñÜᤠÓÜáÙÜáÛ ÖæàÙÜᣤ¨Ü᪨ÜÃÜ ¶ÜÈñÝíÍÜ˨Üá. 78.
AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÃÜ WÜáoárWÜÙÜ®Üã° WÜá±Ü¤ ÊÜÞñÜáPÜñæWÜÙÜ®Üã° ŸÆÉ®æíŸá¨Üá ÊÜáñÜá¤
AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉ WÜá±Ü¤ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üã° aæ®Ý°X ŸÆÉÊÜ®æíŸá¨Üá AÊÜÄWæ £Ú¿á¨æà?
79. ñÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ CaæfÀáí¨Ü ¨Ý®Ü ¯àvÜáÊÜ ËÍÝÌÔWÜÙÜ®Üá° ¨ÜãÑÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜá¤
(¨Ý®Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPæR) ñÜÊÜá¾ ÍÜÅÊÜá¨ÜÜ ¶ÜÆ¨Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæà®Üã CÆɨÜÊÜÃÜ®Üá°
WæàÈ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá & AÊÜÃÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá WæàÈÊÜÞvÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ
PÜ t | ÎPæ Ò PÝ©¨æ . 80. ¯àÊÜ â AÊÜ Ã Ü ® Ü á ° PÜ Ò Ë ÓÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á ±ÝŦìÔ¨Ü Ã Ü ã
±ÝŦìÓÜ©¨ÜªÃÜã (±ÜÄOÝÊÜá Jí¨æà). AÊÜÃÜ®Üá° PÜÒËáÓܸæàPæí¨Üá ¯àÊÜâ G±Ü³ñÜá¤
¸ÝÄ ±ÝŦìÔ¨ÜÃã Ü AÇÝÉÖ®Ü áÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° SíwñÜ PÜË
Ò áÓÜÇÝÃÜ®áÜ . HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ
AÇÝÉÖ… ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ®Üá° ˜PÜRÄÔ¨ÜÊÜÃÝX¨ÝªÃæ. AÇÝÉÖÜ®Üá AË«æà¿áÄWæ
ÓܮݾWÜìÊÜ®Üá° ñæãàÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ. 81. (¿áá¨Üœ©í¨Ü ñܲ³ÔPæãÙÜÛÆá) ×í¨æ
EÚ¨Ü á Pæ ã ívÜ Ê Ü Ã Ü á , ñÝÊÜ â AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ¨Ü ã ñÜ Ã Ü ×í¨æ , ñÜ Ê Ü á ¾ ®æ Ç æ W Ü Ù Ü Ç æ É à
EÚ©ÃÜáÊæÊæí¨Üá ÓÜí»ÜÅËáÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÄWæ ñÜÊÜá¾ ÓÜí±ÜñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã ñÜÊÜá¾
iàÊÜWÜÙÜ®Üá° ñæãvÜXÔ AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæãàÃÝvÜáÊÜâ¨Üá A²Å¿áÊÝÀáñÜá
210 Añ褟@
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ""¹ÔÆÈÉ ÖæãÃÜvܸæàw'' Gí¨ÜÃÜá. ÖæàÚÄ; ®ÜÃÜPÜ¨Ü ¸æíQ¿áá
A¨ÜQíR ñÜÆã ¹Ô¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá. AÊÜÃáÜ A¥ÜìÊÜÞwPæãíw¨Üê æ GÐÜár aæ®Ý°XñÜá!¤
82.AÊÜÃÜá PÜwÊæá ®ÜWܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠÖæaÜác AÙܸæàPÜá. ÖÝX¨æ, AÊÜÃÜ WÜÚPæ¿á
¶ÜÆ. 83. Jí¨Üá ÊæàÙæ AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° AÊÜÃÜÈÉ®Ü Jí¨Üá WÜáí²®ævæWæ
ÊÜáÃÜÚÔ¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá (ÖæãàÃÝoPæR) ÖæãÃÜvÜÆá ¯ÊÜá¾ A®ÜáÊÜᣠPæàÙÜáÊÜÃÜá.
ÖæàÚÄ; ¯àÊæí¨Ü㠮ܮܰ hæãñæ ÖæãÃÜvÜáÊÜí£ÆÉ ÊÜáñÜᤠ¯àÊæí¨Ü㠮ܮܰ hæãñæ
ÓæàÄ ÍÜñÜáÅ訆 ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜáÊÜí£ÆÉ. ¯àÊÜâ Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄ PÜáÚ£ÃÜÆá CÐÜr
±ÜorÊÜÃÜá. C©àWÜ ¯àÊÜâ ×í¨æ EÚ©ÃÜáÊÜÊÜÃÜ hæãñæWæà PÜáÚ£Ä. 84. AÊÜÃÜ ±æçQ
¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜáêñÜ®Ü Aí£ÊÜá ®ÜÊÜÞÃÜkå…A®Üá° ¯àÊÜâ Gí¨Üã ÓÜÈÉÓܸæàw ÊÜáñÜá¤
AÊÜ®Ü WæãàÄ¿á ŸÚ¿áã ¯Æɸæàw. AÊÜÃÜá AÇÝÉÖ… ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñܮܮÜá°
˜PÜRÄÔ¨ÜÊÜÃÝX¨ÝªÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá AË«æà¿áÃÝXÁáà ÊÜáêñÜÃÝX¨ÝªÃæ.
85. AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜñÜá¤WÜÙÝWÜÈ, ÓÜíñÝ®ÜWÜÙÝWÜÈ ¯ÊÜá¾®Üá° ¸æÃÜWÜá WæãÚÓÜ©ÃÜÈ.
AÇÝÉÖÜ®Üá B ÊÜáãÆPÜ CÖÜÇæãàPÜ iàÊܮܨÜÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° ÎQÒÓÜ Ÿ¿áÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜá¤
AÊÜ ® Ü á «Ü Ê Ü á ì ˜PÝR Ä WÜ Ù ÝXÃÜ á ÊÜ Ô§ £ ¿áÈÉ AÊÜ Ã Ü iàÊÜ W Ü Ù Ü á Öæ ã ÃÜ o á
ÖæãàWܸæàPæí¨Üá Ÿ¿áÓÜáñݤ®æ. 86. AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ ËÍÝÌÓÜËwÄ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü
¨Ü ã ñÜ Ã Ü hæ ã ñæ Óæ à Ä Öæ ã àÃÝwÄ Gí¨Ü á Öæ à ÙÜ á ÊÜ A«Ý¿áÊæ ä í¨Ü ® Ü á °
CÚÓÜÇݨÝWÜ AÊÜÃÜÈÉ®Ü Ô§£ÊÜíñÜÃÜá ¯Êæã¾vÜ®æ A®ÜáÊÜᣠPæàÙÜáñݤÃæ ÊÜáñÜá¤
PÜáÚ£ÃÜáÊÜÊÜÃÜ hæãñæXÃÜÆá ®ÜÊÜá¾®Üá° ¹oár ¹w G®Üá°ñݤÃæ. 87. AÊÜÃÜá ×í¨æ
EÚ©ÃÜáÊÜÊÜÃÜ hæãñæ CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÊæábcPæãívÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜÕáWÜÚWæ ÊÜáá¨æÅ
JñÜǤ ÝÀáñÜá. AÊÜÃáÜ H®Ü®ã Ü ° AÄ¿ááÊÜÊÃÜ Æ Ü .É 88. B¨ÜÃæ ¨æàÊÜ ¨ÜãñÜÃáÜ ÖÝWÜã
AÊÜÃÜ hæãñæXÃÜáÊÜ ËÍÝÌÔWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜí±ÜñÜᤠÖÝWÜã ñÜÊÜá¾ iàÊÜWÜÙÜ®Üá° ñæãvÜXÔ
ÖæãàÃÝw¨ÜÃÜá. JÚñÜáWÜÙÜá AÊÜÄWæà ÓæàÄÊæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃæà ËgÀáWÜÙÜá. 89.
AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÄWÝX, ñÜÙܨÜÈÉ ®Ü©WÜÙÜá ÖÜÄ¿ááÊÜ ÓÜÌWæãàì¨Ý®ÜWÜÙÜ®Üá°
ԨܜWæãÚÔÃÜáÊÜ®Üá. AÊÜÃÜá AÊÜâWÜÙÜÈÉ ÓÜ¨Ý PÝÆ CÃÜáÊÜÃÜá. ¯gPÜãR C¨ÜáÊæà
Añ褟@ 211

ÊÜáÖÝ Ëg¿áÊÝX¨æ.
90. ñÜÊÜáWæ A®ÜáÊÜᣠ¯àvܸæàPæí¨Üá PæãàÄ ®æ±Ü ÖÜãvÜáÊÜ PæÆÊÜâ ÖÜÚÛWÜÃÜá
Ÿí¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®æãvÜ®æ ÖÝWÜã BñÜ®Ü ¨ÜãñÜ®æãvÜ®æ ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÚ¨ÜÊÜÃÜá
(¿áá¨Üœ©í¨Ü ñܲ³Ô) PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜÈÉ®Ü ˜PÝRÄWÜÚWæ ŸÖÜá¸æàWÜ®æà »ÝÄà
PÜ t | ÎPæ Ò G¨Ü á ÃÝWÜ È ¨æ . 91. ¨Ü á ŸìÆÃÜ á , Ãæ ã àXWÜ Ù Ü á ÖÝWÜ ã
SaÜ á ìÊÜ Þ vÜ È Pæ R à ®Ü ã CÆÉ ¨ Ü Ê Ü Ã Ü á AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ÖÝWÜ ã AÊÜ ® Ü ¨Ü ã ñÜ ® Ü
×ñæçÑWÜÙÝX¨ÜªÃæ (AÊÜÃÜá ÖæãàÃÝo©í¨Ü ¨ÜãÃÜ EÚ¨ÜÃæ)AÊÜÃÜ ÊæáàÇæà®Üã
¨æãàÐÜËÆÉ. ÖÝWæÁáà ÓÜñÜRËáìWÜÙÜ ÊæáàÆã ¨æãàÐÜÊæà¯ÆÉ. AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ
PÜÒËáÓÜáÊÜÊÜ®Üã PÜÃÜOÝÙÜáÊÜä BX¨Ýª®æ. 92. ÖÝWæÁáà, ñÜÊÜáWæ ÓÜÊÝÄ ¸æàPæí¨Üá
¯ÊÜá¾ ŸÚWæ PæÆÊÜÃÜá Ÿí©¨ÜªÃÜá. ¯ÊÜá¾®Üá° (ÖæãñÜᤠÓÝXÓÜÆá) ÓÜÊÝÄWæãÚÓÜÆá
®Ü®WÜ àæ ®Üã ÔWÜᣤÆÉ Gí¨Üá ¯àÊÜâ AÊÜÃã æ vÜ®æ ÖæàÚ©ªÄ. AÊÜÃÜ ÊæáàÆã ¿ÞÊÜâ¨æà
¨æ ã àÐÜ Ë ÆÉ . AÊÜ Ã Ü á ÊÜ á ÃÜ Ú Öæ ã àWÜ á £¤ ¨ ݪ W Ü (AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ÊÜ Þ WÜ ì ¨Ü È É )
SaÜáìÊÜÞvÜÆá ñÜÊÜá¾ ŸÚ H®Üã CÆÉ GíŸ ¨Üá@S©í¨Ü AÊÜÃÜ PÜ|á¡WÜÚí¨Ü
PÜ~¡àÃÜá ÖÜÄ¿áᣤñÜá¤. 93. ¯gÊÝX ¨æãàÐÜËÃÜáÊÜâ¨Üá, ñÝÊÜâ ÓÝPÜÐÜár
ÓÜ í ±Ü ® Ü ° à ÝX¨Ü ª Ã Ü ã ¯Êæ ã ¾ v Ü ® æ A®Ü á ÊÜ á £ Pæ à Ú¨Ü Ê Ü Ã Ü Êæ á àÇæ . AÊÜ Ã Ü á
×í¨ÜáÚ¿ááÊÜÊÜÃÜ hæãñæWæ CÃÜáÊÜâ¨Ü®æ°à ÊæábcPæãívÜÃÜá. AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÃÜ
ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜáá¨æÅ J£¤ÃÜáÊÜ®Üá. AÊÜÃÜá H®Ü®Üã° AÄ¿ááÊÜâ©ÆÉ.
94. ¯àÊÜâ AÊÜÃævæWæ ÊÜáÃÜÚ¨ÝWÜ, AÊÜÃÜá ËË«Ü ®æ±ÜWÜÙæãí©Wæ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ
ŸÃÜáÊÜÃÜá. ÖæàÚÄ; ¯àÊÜâ ®æ±ÜWÜÙÜ®æã°vÜx¸æàw. ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° ®ÜíŸáÊÜâ©ÆÉ.
HPæí¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾ ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá ®ÜÊÜáWæ £ÚÔÃÜáÊÜ®Üá. AÇÝÉÖÜ®Üá ÊÜáñÜá¤
AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜá ¯ÊÜá¾ PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÜÃÜá. Pæã®æWæ, WÜá±Ü¤ÊÝXÃÜáÊÜ ÖÝWÜã
Ÿ×ÃÜíWÜÊÝXÃÜáÊÜ GÆÉÊÜ®Üã° ŸÆÉÊÜ®Ü PÜvæWæ ¯ÊÜá¾®Üá° ÊÜáÃÜÚÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. ¯àÊÜâ
H®æÇÝÉ ÊÜÞvÜᣤ©ªÄ GíŸá¨Ü®Üá° AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ £ÚÓÜáÊÜ®Üá. 95. ¯àÊÜâ
AÊÜÃævæWæ ÊÜáÃÜÚ¨ÝWÜ, AÊÜÃÜ®Üá° ¹oár ¹vܸæàPæí¨Üá AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ŸÚ AÇÝÉÖÜ®Ü
212 Añ褟@
ÖæÓÜÃÜÈÉ BOæWÜÙÜ®Üá° ÖÝQ ¸æàvÜáÊÜÃÜá. ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° ¹oár ¹wÄ. AÊÜÃÜá
ÊÜáÈ®ÜÃÜá. ®ÜÃÜPÜÊæà AÊÜÃÜ ®æÇæ. A¨ÜáÊæà AÊÜÃÜá ÓÜí±Ý©Ô¨ÜªÃÜ ¶ÜÆ. 96. AÊÜÃÜ
PÜáÄñÜá ¯àÊÜâ ÓÜíñÜáÐÜrÃÝWܸæàPæí¨Üá AÊÜÃÜá ¯ÊæᾨÜáÃÜá BOæWÜÙÜ®Üá° ÖÝPÜáñݤÃæ.
Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ PÜáÄñÜá ÓÜíñÜáÐÜrÃÝX ¹orÃÜã AÇÝÉÖÜ®Üá ÊÜÞñÜÅ
AË«æà¿áÃÜ PÜáÄñÜá SíwñÜ ÓÜíñÜáÐÜr®ÝWÜáÊÜâ©ÆÉ.
97. AÇæÊÞ Ü Ä AÃÜŸÃÜá ˜PÝRÃÜ ÖÝWÜã PݱÜo¨ÜÈÉ ÖæaáÜ c PÜsã æ àÃÜÃÝXÃÜáñݤÃ.æ
AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ ¨ÜãñÜÄWæ CÚÔPæãqrÃÜáÊÜ, B¨æàÍÜWÜÙÜ PÜáÄñÜá AÊÜÄWæ £Ú¿á¨æ
CÃÜ á ÊÜ ÓÝ«Ü Â ñæ Öæ b c Ã Ü á ñÜ ¤ ¨ æ . AÇÝÉ Ö Ü ® Ü í ñÜ á GÆÉ Ê Ü ® Ü ã ° ŸÆÉ Ê Ü ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤
¿ááQ¤ Ê Ü í ñÜ ® ÝX¨Ýª ® æ . 98. AÇæ Ê Ü Þ ÄWÜ Ù Ü È É Pæ Æ ÊÜ Ã Ü á , ñÝÊÜ â (AÇÝÉ Ö Ü ® Ü
ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ) ÊÜÞvÜáÊÜ SaÜì®Üá° ¨ÜívÜÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá
¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ˱ÜñÜá¤WÜÙÜá Ÿí¨æÃÜWÜáÊÜâ¨ÜPÝRX PÝ¿áᣤ¨ÝªÃæ. Pæor ˱ÜñÜá¤WÜÙæÇÝÉ
AÊÜÃÜ ÊæáàÇæÁáà GÃÜWÜÈÊæ. AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜá¤
ŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ.
99. ÖÝWæÁáà, AÇæÊÜÞÄWÜÙÜÈÉ, AÇÝÉÖ… ÊÜáñÜᤠ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ ®Üí¹Pæ
EÙÜÛÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá ñÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ SaÜì®Üá° AÇÝÉÖÜ®Ü ÓÝËáà±ÜÂÊÜ®Üá°
ÓÜ í ±Ý©ÓÜ á ÊÜ â ¨Ü P æ R ÖÝWÜ ã ¨æ à ÊÜ ¨ Ü ã ñÜ Ã Ü ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ¿ á®Ü á ° ±Ü v æ ¿ ááÊÜ â ¨Ü P æ R
ÓÝ«Ü®ÜÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜáñݤÃæ. £Ú©ÃÜÈ! SíwñÜÊÝX¿áã A¨Üá AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ
ÓÝËáà±Ü  ¨Ü ÓÝ«Ü ® Ü Ê ÝX¨æ . AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á AÊÜ Ã Ü ® Ü á ° ñÜ ® Ü ° A®Ü á WÜ Å ÖÜ ¨ æ ã ÙÜ W æ
Óæ à ÄÓÜ á ÊÜ ® Ü á . SíwñÜ Ê ÝX¿áã AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á PÜ Ò Ë áÓÜ á ÊÜ Ê Ü ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤
PÜÃÜáOÝÙÜáÊÝX¨Ýª®æ.
100. ÊÜááÖÝiÃ… ÊÜáñÜᤠA®ÝÕÃ…WÜÙÜ ±æçQ (ÓÜñÜ ÔÌàPÝÃܨÜÈÉ) CñÜÃæÆÉÄXíñÜ
Êæã¨ÜÈWÜÃݨÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAñÜáÂñܤÊÜá ÄࣿáÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜá &
AÊÜÄí¨Ü AÇÝÉÖÜ®Üá ÓÜíñÜáÐÜr®Ý¨Ü®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá AÇÝÉÖܯí¨Ü ÓÜíñÜáÐÜrÃݨÜÃÜá.
AÊÜ®Üá AÊÜÄWÝX, ñÜÙÜ»ÝWܨÜÈÉ ®Ü©WÜÙÜá ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜíñÜÖÜ ÓÜÌWÜì ñæãàoWÜÙÜ®Üá°
Añ褟@ 213

Ô«ÜœWæãÚÔqrÃÜáÊÜ®Üá. AÊÜÃÜá AÊÜâWÜÙÜÈÉ ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃÜá. C¨Üá ¯gPÜãR


ÊÜáÖÝ Ëg¿áÊÝX¨æ. 101. ¯ÊÜá¾ ÓÜáñܤ ÊÜááñܤÈÃÜáÊÜ AÇæÊÜÞÄWÜÙÜ ±æçQ PæÆÊÜÃÜá
PÜ ± Ü q WÜ Ù Ü á . ÖÝWæ Á áà ÊÜ á ©à®Ý¨Ü Ê Ü Ã Ü Æ ãÉ Pæ Æ ÊÜ Ã Ü á PÝ±Ü o ÂPæ R
AíqPæãíwÃÜáÊÜÃÜá. ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° ŸÆÉÊÜÃÜÆÉ. ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° ŸÇæÉÊÜâ. ®ÝÊÜâ
AÊÜÃÜ®Üá° GÃÜvæÃÜvÜá ¸ÝÄ ÎQÒÓÜáÊæÊÜâ ÊÜáñÜᤠPæã®æWæ AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáÖÝ ÎPæÒÁávæWæ
ÊÜáÃÜÚÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. 102. (AÊÜÃÜÈÉ) ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜĨݪÃæ & ñÜÊÜá¾ ±Ý±ÜWÜÙÜ®Üá°
J²³ P æ ã ÙÜ á Û Ê Ü Ê Ü Ã Ü á . AÊÜ Ã Ü á ÓÜ ñ Ü R Ê Ü á ì¨Ü hæ ã ñæ ±Ý±Ü PÜ Ê Ü á ìÊÜ ® Ü á °
¸æ à æ Ô Pæ ã íwÃÜ á ÊÜ Ã Ü á . AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á AÊÜ Ã Ü ® Ü á ° PÜ Ò Ë áÓÜ á ÊÜ ¯ÄàPæ Ò C¨æ .
SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá PÜÒËáÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠPÜÃÜáOÝÙÜáÊÝX¨Ýª®æ. 103
(¨ÜãñÜÃæà,) ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜñÜá¤WÜÚí¨Ü (PÜvÝx¿á) ¨Ý®ÜÊÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÔÄ ÊÜáñÜá¤
B ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃÜ®Üá° ¯ÊÜáìÆWæãÚÔÄ ÖÝWÜã ÍÜá©œàPÜÄÔÄ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ
±Ü Ã Ü Ê ÝX ±ÝŦìÔÄ. ¯ÊÜ á ¾ ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ¿ áá AÊÜ Ã Ü ±ÝÈWæ
ÍÝí£¨Ý¿áPÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá GÆÉÊÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÖÝWÜã
ŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ.104. AÊÜÄWæ £Ú©ÆÉÊæà, AÇÝÉÖÜ®æà ñܮܰ ¨ÝÓÜÄí¨Ü ±ÜÍÝcñݤ±Ü
ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ¨Ý®ÜWÜÚWæ ÊÜá®Ü°Oæ ¯àvÜáÊÜÊÜ®æí¨Üá? ¯gPÜãR
AÇÝÉÖÜ®æà ±ÜÍÝcñݤ±Ü ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠPÜÃÜáOÝÙÜáÊÝX¨Ýª®æ. 105.
ÖæàÚÄ; ¯àÊÜâ PÜÊÜáì ÊÜÞwÄ. AÇÝÉÖ…, AÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÔWÜÙÜá
¯ÊÜá¾ PÜÊÜáìÊÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÜÃÜá. Pæã®æWæ ¯ÊÜá¾®Üá°, WÜá±Ü¤ÊÝXÃÜáÊÜ ÖÝWÜã
Ÿ×ÃÜíWÜÊÝXÃÜáÊÜ GÆÉÊÜ®Üã° ŸÆÉÊÜ®Ü ŸÚWæ ÊÜáÃÜÚÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. BWÜ ¯àÊÜâ
H®æÇÝÉ ÊÜÞvÜᣤ©ªÄ GíŸá¨Ü®Üá° AÊÜ®Üá ¯ÊÜáWæ £ÚÓÜáÊÜ®Üá. 106. ÊÜáñæ¤
Pæ Æ ÊÜ Ä ¨Ýª à æ . AÊÜ Ã Ü á , AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ñÜ Ê Ü á ¾ ® Ü á ° ÎQÒ Ó Ü á ÊÜ ® æ ã à A¥Ü Ê Ý ñÜ Ê Ü á ¾
±ÜÍÝcñݤ±ÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ®æãà Gí¨Üá AÊÜ®Ü B¨æàÍÜPÝRX PÝ¿áᣤ¨ÝªÃæ.
AÇÝÉÖÜ®æà ŸÆÉÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®Üá.
107. ÖݯÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX, ˜PÝRÃÜPÝRX ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÔWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ¹PÜRoár
214 Añ褟@
¸æÙæÓÜÈPÝRX ÖÝWÜã D ×í¨æ AÇÝÉÖ… ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¿áá«Üœ
ÓÝĨܪ ÊÜÂQ¤Wæ Öæãíb®Ü ÓܧÙÜÊÝX ÊÜáÔà©¿á®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜÊÜÃÜá & ñÝÊÜâ
JÚñÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ Ÿ¿áÔ¨æªÊæí¨Üá BOæ ÖÝQ ÖæàÙÜáÊÜÃÜá. B¨ÜÃæ SíwñÜÊÝX¿áã
AÊÜÃÜá ÓÜáÙÜáÛWÝÃÜÃæí¨Üá AÇÝÉÖÜ®Üá ÓÝQÒ ÖæàÙÜáñݤ®æ. 108. ¯àÊÜâ A¨ÜÃÜÈÉ (B
ÊÜ á Ôà©¿áÈÉ ) SíwñÜ ¯ÆÉ ¸ æ à w. ±Ü Å ¥Ü Ê Ü á ©®Ü © í¨Ü Ç æ à ¨æ à ÊÜ » Ü ¿ á¨Ü
Ÿá®Ý©¿áÈÉ ¯ËáìÓÜÇÝXÃÜáÊÜ ÊÜáÔà©¿áá, ¯àÊÜâ ¯ÆáÉÊÜâ¨ÜPæR ÖæaÜác
AÖÜ ì ÊÝX¨æ . A¨Ü Ã Ü È É Ã Ü á ÊÜ Ê Ü Ã Ü á , ñÝÊÜ â ÓÜ ¨ Ý ¯ÊÜ á ìÆÃÝXÃÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á
A±æàQÒÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáìÆÃÝX CÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ²Åà£ÓÜáñݤ®æ. 109.
ñܮܰ PÜorvÜÊÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Ü »Ü¿á ÖÝWÜã AÊÜ®Ü ÊæáaÜácWæ¿á Ÿá®Ý©¿á ÊæáàÇæ
PÜqr¨ÜÊÜ®Üá ÍæÅàÐÜu®æãà, A¥ÜÊÝ AÊܮܮÜã° ÖæãñÜᤠ®ÜÃÜPÜPæR PÜáÔ¨Üá ¹àÙÜÈÃÜáÊÜ,
»ÝÄà ÖæãívÜÊæäí¨ÜÃÜ AÔ§ÃÜ Aíb®ÜÈÉÃÜáÊÜ Ÿá®Ý©¿á ÊæáàÇæ ñܮܰ PÜorvÜÊÜ®Üá°
PÜ q r ¨ Ü Ê Ü ® Ü á Íæ Å àÐÜ u ® æ ã à ? APÜ Å ËáWÜ Ù Ü ±Ü í WÜ v Ü P æ R AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ÓÜ Ä ¨ÝÄ
ñæãàÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ.110. AÊÜÃÜá PÜqrÃÜáÊÜ PÜorvÜÊÜâ, AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá e¨ÜÅÊÝX
¹vÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜÊÜä AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜÈÉ ÓÜíÍÜ¿áÊÜ®Üá° ¹ñÜá¤ñܤÇæà CÃÜáÊÜâ¨Üá &
AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° ŸÆÉÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¿ááQ¤ÊÜíñÜ®ÝX¨Ýª®æ.*
111. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá ËÍÝÌÔWÜÚí¨Ü AÊÜÃÜ iàÊÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃÜ ÓæãñÜá¤WÜÙÜ®Üá° SÄà©ÔÃÜáÊÜ®Üá & AÊÜÄWæ ÓÜÌWÜìÊÜ®Üá° ¯àvÜÈPÝRX. AÊÜÃÜá
AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÇæÉà ÖæãàÃÝvÜáñݤÃæ, ÊܘÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠÊܘÓÜƳvÜáñݤÃæ.
ñèÃÝñ…, CíiàÇ… ÊÜáñÜᤠPÜáÃ…B®…®ÜÈÉ AÊÜÄWæ ¯àvÜÇÝXÃÜáÊÜ ÊÝWݪ®ÜÊÜâ
ÓÜ ñ Ü Â ÊÝX¨æ . AÇÝÉ Ö Ü ¯ XíñÜ EñÜ ¤ Ê Ü á ÊÝX ñÜ ® Ü ° PÜ Ã ÝÃÜ ® Ü á ° ±ÝÈÓÜ á ÊÜ Ê Ü ® Ü á
¿ÞĨݪ®æ? B¨ÜªÄí¨Ü AÊÜ®Ü hæãñæ ¯àÊÜâ ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜPÝRX
ÓÜí»ÜÅËáÔÄ. C¨Üá ¯gPÜãR ÊÜáÖÝ Ëg¿áÊÝX¨æ. 112. ±Ü¨æà ±Ü¨æà ±ÜÍÝcñݤ±Ü
±ÜvÜáÊÜÊÜÃÜá, BÃݘÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá, (AÇÝÉÖÜ®Ü) WÜá|WÝ®Ü ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá,
(AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ÊÜ Þ WÜ ì ¨Ü È É ) E±Ü Ê ÝÓÜ BaÜ Ä ÓÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ Ê Ü Ã Ü á , (AÇÝÉ Ö Ü ¯ Wæ )
Añ褟@ 215

¸ÝWÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ Ê Ü Ã Ü á , ÓÝÐÝr í WÜ ÊÜ í ©ÓÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ Ê Ü Ã Ü á , ÓÜ ñ ÝR ¿ áìÊÜ ® Ü á °


B¨æàÎÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá, PævÜáQ¯í¨Ü ñÜvæ¿áᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAÇÝÉÖÜ®Üá
˘ÔÃÜáÊÜ ËᣠÊæáàÃæWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá & CíñÜÖÜ ËÍÝÌÔWÜÚWæ
ÍÜá»ÜÜÊÝñæì ¯àwÄ.
113. ŸÖÜ á ¨æ à ÊÝÃÝ«Ü P Ü Ã Ü á ñÜ Ê Ü á ¾ B±Ü ¤ Ÿí«Ü á WÜ Ù æ à BX¨Ü ª Ã Ü ã , AÊÜ Ã Ü á
®ÜÃÜPܨÜÊÜÃæíŸá¨Üá ñÜÊÜáWæ ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü ŸÚPÜ AÊÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝX PÜÒÊæá¿ÞbÓÜáÊÜâ¨Üá
¨æàÊܨÜãñÜÄWÝWÜÈ ËÍÝÌÔWÜÚWÝWÜÈ »ÜãÐÜ|ÊÜÆÉ. 114. C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá ñÜÊÜá¾
ñÜí¨æ¿á ±ÜÃÜÊÝX ®Üvæst PÜÒÊÜÞ¿ÞaÜ®æ¿áá, AÊÜÃÜá BñܯWæ ¯àw¨Üª Jí¨Üá
ÊÝWݪ®¨ Ü Ü ±ÝÆ®æ ÊÜÞñÜÅÊÝXñÜá.¤ Pæã®æW,æ BñÜ®áÜ AÇÝÉÖ®Ü Ü ÍÜñáÜ ÅÊíæ Ÿá¨Üá AÊÜÄWæ
ÓÜÐ
³ Ê
rÜ Ý¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ Bñܯí¨Ü ¨ÜãÃÜ EÚ¨ÜÃáÜ . SíwñÜÊÝX¿áã C¸ÝÅ×àÊÜáÃÜá
ñÜáí¸Ý ÊÜáê¨Üá ÓÜÌ»ÝÊܨÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã ÓÜí¿áËá¿ÞX¨ÜªÃÜá.* 115. AÇÝÉÖÜ®Üá
¿ÞÊÜ â ¨æ à g®ÝíWÜ P æ R ÓÜ Ä ¨ÝÄ ñæ ã àÄ¨Ü Ü ŸÚPÜ , AÊÜ Ã Ü á ¿ÞÊÜ â ¨Ü Ä í¨Ü
¨Ü ã ÃÜ Ë ÃÜ ¸ æ à PÜ á GíŸá¨Ü ® Ü á ° AÊÜ Ä Wæ ÓÜ ³ Ð Ü r ±Ü w ÓÜ á ÊÜ ñÜ ® Ü P Ü AÊÜ Ã Ü ® Ü á °
¨ÝÄWæwÓÜáÊÜâ©ÆÉ. AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ GÆÉÊÜ®Üã° ŸÆÉÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. 116.
SíwñÜÊÝX¿áã BPÝÍÜWÜÙÜ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿á B˜±ÜñÜÂÊÜâ AÇÝÉÖܯWæà ÓæàĨæ.
AÊÜ®æà iàÊÜ®Ü ¯àvÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜ®æà ÊÜáÃÜ| ¯àvÜáÊÜÊÜ®Üá. ¯ÊÜáWæ
AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã ±æäàÐÜPÜÃÝWÜÈ, ÓÜÖÝ¿áPÜÃÝWÜÈ CÆÉ.
117. AÇÝÉÖÜ®Üá, ¨æàÊܨÜãñÜÃævæWæ ÖÝWÜã ñÜáí¸Ý PÜt| PÝƨÜÈÉ AÊÜÃÜ®Üá°
A®ÜáÓÜÄst "ÊÜááÖÝiÃ…' ÊÜáñÜᤠ"A®ÝÕÃ…' WÜÙævæWæ JÆÊÜâ ñæãàĨܮÜá. AÊÜÃÜÈÉ®Ü
Jí¨Üá WÜáí²®Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá ¨ÝÄWævÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈɨÜáªÊÜâ. B ŸÚPÜ AÊÜ®Üá AÊÜÃævæWæ
JÆÊÜâ ñæãàĨܮÜá.AÊÜ®Üá AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ñÜáí¸Ý ÊÝñÜÕÆÂÊÜáÀá ÖÝWÜã
PÜ Ã Ü á OÝÙÜ á ÊÝXÃÜ á ÊÜ ® Ü á . 118. ÖÝWæ Á áà, ¿ÞÃÜ ±Ü Å PÜ Ã Ü | ÊÜ ® Ü á °
ÊÜ á áí¨Ü ã vÜ Ç ÝXñæ ã ¤ à B ÊÜ á ãÊÜ Ã Ü á . »Ü ã Ëá¿áá ñÜ ® æ ° Ç ÝÉ Êæ ç ÍÝƨÜ
ÖæãÃÜñÝX¿áã AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ £àÃÝ ÓÜíPÜábñÜÊÝX ¹qrñÜᤠÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ ÓÜÌñÜ@
216 Añ褟@
ñÜÊÜá¾ iàÊÜWÜÙÜ PÜáÄñÜá iWÜá±æÕ EípÝXñÜá¤. AÇÝÉÖÜ®ævæWæ JÈ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° ¹orÃæ,
(ñÜÊÜáWæ) AÊÜ®Ü PÜvæÀáí¨Ü ¸æàÃÝÊÜâ¨æà BÍÜÅ¿á CÆÉ GíŸá¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá
ÊÜá®ÜWÜíw¨ÜªÃÜá. Pæã®æWæ, AÊÜÃÜá ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜvÜÇæí¨Üá AÊÜ®Üá AÊÜÃævæWæ JÆÊÜâ
ñæãàĨܮÜá. SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá ±ÜÍÝcñݤ±Ü ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜá¤
PÜÃÜáOÝÙÜáÊÝX¨Ýª®æ.
119. ËÍÝÌ Ô WÜ Ù æ à , ÓÜ ¨ Ý AÇÝÉ Ö Ü ¯ Wæ AíiÄ ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯àÊÜ â ÓÜ ñ Ü Â ÊÜ í ñÜ Ã Ü
hæãñæWÝÃÜÃÝXÄ. 120. ÊÜá©à®Ý¨ÜÊÃÜ áÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ÓÜáñܤ ÊÜááñÜÈ ¤ ®Ü WÝÅËáà|
g®ÜÃÜá AÇÝÉÖÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ®Üá° ¹oár ×í¨ÜáÚ¨Üá¨Üá ÊÜáñÜᤠñÜÊÜá¾ iàÊÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜ
iàÊÜQRíñÜ ÖæaÝcX ²Åà£Ô¨Ü᪠ÓÜÄ¿áÆÉÉ. HPæí¨ÜÃæ, AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá
ÓÜ×ÓÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ¨ÝÖÜPæR, ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÓÜíPÜÐÜrPæR, ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÖÜÔËWæ,
˜PÝRÄWÜÙÜ Pæãà±ÜPæR PÝÃÜ|ÊÝWÜáÊÜ AÊÜÃÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÖæhæjWæ ÊÜáñÜᤠÍÜñÜáÅ˯í¨Ü
AÊÜÃÜá QñÜá¤PæãÙÜáÛÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÊÜÓܤáËWæ ±ÜÅ£¿ÞX AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ Jí¨Üá
ÓÜñÜRÊÜáìÊÜâ ¨ÝSÇÝWܨæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. SíwñÜÊÝX¿áã ÍæÅàÐÜu PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá°
ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ ÊÜÂ¥Üì WæãÚÓÜáÊÜâ©ÆÉ. 121.
ÓÜ|¡©ÃÜÈ, ¨æãvÜx©ÃÜÈ AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ±ÜÅ£Áãí¨Üá SaÜì®Üá° ÖÝWÜã AÊÜÃÜá
±ÜÅ£Áãí¨Üá PÜ~Êæ ¨Ýq¨Üª®Üá° AÊÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝX ¨ÝSÈÔvÜÇÝWÜáñܤ¨æ & AÇÝÉÖÜ®Üá
AÊÜÄWæ, AÊÜÃÜá ÊÜÞwÃÜáÊÜ GÆÉ ÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÜ ±ÜÅ£¶ÜÆ ¯àvÜÈPÝRX. 122.
ËÍÝÌÔWÜÙæÆÉÃÜã JpÝrX (ÖæãàÃÝoPæR) ÖæãÃÜoá ¹vÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ. (C¨ÜÃÜ
Ÿ¨Ü Æ á) AÊÜ Ã Ü ±Ü Å £Áãí¨Ü á Ë»ÝWÜ ¨ Ü È É ® Ü Jí¨Ü á ±Ü í WÜ v Ü Ê Ü â , «Ü Ê Ü á ì
hÝn ® Ü W Ü Ú ÓÜ È PÝR X Öæ ã ÃÜ o á, ÊÜ á ÃÜ Ú Ÿí¨Ü á ñÜ Ê Ü á ¾ g®ÝíWÜ ¨ Ü Ê Ü Ã Ü ® Ü á °
GaÜcÄÓÜŸÖÜá¨ÝXñÜá¤. D Ä࣠AÊÜÃÜá hÝWÜêñÜÃÝWÜŸÖÜá¨Üá.
123. ËÍÝÌÔWÜÙæà, ˜PÝRÄWÜÙÜ ±æçQ ¯ÊÜá¾ ±ÜPÜR¨ÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ (Êæã¨ÜÆá)
Öæ ã àÃÝwÄ & AÊÜ Ã Ü á ¯ÊÜ á ¾ È É PÝt|ÂÊÜ ® Ü á ° PÝ|È. ¯ÊÜ á Wæ £Ú©ÃÜ È ,
SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá ÓÜñܯÐÜuÃÜ hæãñæX¨Ýª®æ. 124. (PÜáÃ…B¯®Ü)
¿áã®ÜáÓ… 217

¿ÞÊÜâ¨æà (ÖæãÓÜ) A«Ý¿áÊÜ®Üá° CÚÓÜÇݨÝWÜ AÊÜÃÜÈÉ®Ü PæÆÊÜÃÜá, C¨Üá ¯ÊÜá¾


±æçQ ¿ÞÃÜ ËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° ÖæÜbcÔñÜá? Gí¨Üá ±ÜÅΰÓÜáñݤÃæ. ¯gÊÝX, A¨Üá ËÍÝÌÔWÜÙÜ
ËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° ÖæbcÔ¨æ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá A¨ÜÄí¨Ü ÓÜíñÜáÐÜrÃÝX¨ÝªÃæ. 125. C®Üá°,
ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜÈÉ ÃæãàWÜËÃÜáÊÜÊÜÃÜ ÊÜÞÈ®ÜÂPæR A¨Üá ÊÜáñܤÐÜár ÊÜÞÈ®ÜÂÊÜ®Üá° ÓæàÄÔ¨æ
ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ˜PÝRÄWÜÙÝXÃÜáÊÜ Ô§£¿áÇæÉà ÊÜáêñÜÃÝX¨ÝªÃæ. 126. ±ÜÅ£ ÊÜÐÜìÊÜä
Jí¨Üá A¥ÜÊÝ GÃÜvÜá ¸ÝÄ AÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÄàPæÒWæ WÜáıÜwÓÜÇÝWÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá°
AÊÜÃÜá PÝ|ÈÆÉÊæà? CÐÝrX¿áã AÊÜÃÜá ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜvÜáÊÜâ©ÆÉ ÊÜáñÜᤠ±ÝsÜ
PÜÈ¿ááÊÜâ©ÆÉ. 127. ¿ÞÊÜâ¨æà (ÖæãÓÜ) A«Ý¿áÊÜ®Üá° CÚÓÜÇݨÝWÜ AÊÜÃÜá
(PܱÜqWÜÙÜá) ±ÜÃÜÓܳÃÜÃævæWæ ®æãàvÜáñݤÃæ ÖÝWÜã ""¿ÞÃݨÜÃÜã ¯ÊÜá¾®Üá°
®æãàvÜᣤ¨ÝªÃæÁáà?'' G®Üá°ñݤ ÖæãÃÜoá ÖæãàWÜáñݤÃæ. ¯gÊÝX AÇÝÉÖÜ®Üá
AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ®Üá° £ÃÜáb ¹qr¨Ýª®æ. HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ËÊæàPÜËÆɨÜÊÜÃÜá.
128. ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ ¯Êæã¾ÙÜXí¨ÜÇæà JŸº ¨æàÊܨÜãñÜÃÜá Ÿí©¨ÝªÃæ. ¯ÊÜáWæ
G¨ÜáÃÝWÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ñæãí¨Üÿ æ áá AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ PÜt|ÊÝXÃÜáñܨ ¤ .æ AÊÜÃáÜ
¯ÊÜá¾ ×ñÜPÝRX ÖÜíŸÈÓÜáÊÜÊÜÃÝX¨ÝªÃæ ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÔWÜÙÜ ±ÝÈWæ ñÜáí¸Ý
ÊÝñÜÕÆÂÊÜáÀá ÖÝWÜã PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿ÞX¨ÝªÃæ. 129. (¨ÜãñÜÃæà,) AÊÜÃÜá
PÜvæWÜ~Ô¨ÜÜÃæ ¯àÊÜâ ÖæàÚÄ; ""®Ü®ÜWæ AÇÝÉÖÜ®æà ÓÝPÜá. AÊÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ
¨æàÊÜÄÆÉ. ®Ý®Üá AÊÜ®Ü ÊæáàÇæÁáà ÓÜí±Üä|ì »ÜÃÜÊÜÓæ Cqr¨æªà®æ. AÊÜ®Üá ÊÜáÖÝ
ËÍÜÌ ÔíÖÝÓÜ®Ü¨Ü Jvæ¿á.

10. ¿áã®ÜáÓ…, ÊÜáPÜ@R


AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæÓÜÄí¨Ü, AÊÜ®Üá A±ÝÃÜ ¨Ü¿ÞÙÜá, PÜÃÜáOÝÊÜáÀá.
1. Aȶ… ÇÝÊÜ å … ÃÝ. CÊÜ â ¿ááQ¤ ±Ü ä |ì WÜ Å í¥Ü ¨ Ü ÊÝPÜ Â WÜ Ù Ü á . 2.
""ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ®Üá° GaÜcÄÔÄ ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÔWÜÚWæ, AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Ü ŸÚ Ô§ÃÜÊÝ¨Ü ®æÇæ
C¨æ GíŸ ÍÜá»ÜÊÝñæì ¯àwÄ'' GíŸ ©ÊÜÂÊÝ~¿á®Üá° ®ÝÊÜâ AÊÜÃæãÙÜX®Ü JŸº
218 ¿áã®ÜáÓ…
ÊÜ Â Q¤ W æ ¯àw¨æ Ê æ í ¨Ü á g®Ü Ä Wæ AaÜ c Ä ¿ÞX ¹qr ñ æ à ? ˜PÝR Ä WÜ Ù Ü á ,
SíwñÜÊÝX¿áã C¨æãí¨Üá ÓܳÐÜr ÊÜÞoWÝÄPæ¿ÞX¨æ Gí¨Üá ¹orÃÜá.
3. BÃÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ »ÜãËá ÊÜáñÜᤠBPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrst AÇÝÉÖÜ®æà ¯ÊÜá¾
Jvæ¿á®Üá. ñÜÃÜáÊÝ¿á AÊÜ®Üá ËÍÜÌÔíÖÝÓÜ®ÜÊÜ®Üá° BÊÜÄÔ (ËÍÜÌ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá°)
®ÜvæÓÜᣤ¨Ýª®æ. AÊܯí¨ÜÜ ÓÜÊÜá¾£ ±Üvæ¿ááÊÜ ÊÜáá®Ü° ζÝÃÜÓÜá ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá
¿ÞÃÜã CÆÉ. B AÇÝÉÖ®Ü àæ ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá. ¯àÊÜâ AÊÜ®®Ü à°æ ±ÜäiÔÄ. ¯àÊæà®Üá
±ÝsÜPÜÈ¿ááÊÜâ©ÆÉÊæà? 4. ¯àÊæÆÉÃÜã AÊÜ®ævæWæà ÊÜáÃÜÙÜáËÄ. AÇÝÉÖÜ®Ü
ÊÝWݪ ® Ü Ê Ü â SbñÜ ÓÜ ñ Ü Â ÊÝX¨æ . SíwñÜ Ê ÝX¿áã AÊÜ ® æ à ÓÜ ê Ñr ¿ á®Ü á °
BÃÜí¼ÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®æà A¨Ü®Üá° ±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ìÓÜáñݤ®æ & ÓÜñܨÜÈÉ ËÍÝÌÓÜËoár
ÓÜ ñ Ü R Ê Ü á ìWÜ Ù Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ w¨Ü Ê Ü Ä Wæ ®ÝÂ¿á ±Ü Å PÝÃÜ ±Ü Å £¶Ü Æ ¯àvÜ È PÝR X . AñÜ ¤
˜PÝR Ä WÜ Ú Wæ , PÜ á ©¿ááÊÜ ±Ý¯à¿á ÖÝWÜ ã PÜ t | ÎPæ Ò C¨æ & AÊÜ Ã Ü á
˜PÜRÄԨܪÜPÝRX.
5. AÊÜ®æà, ÓÜã¿áì®Ü®Üá° EgÌÆÊÝX ÖÝWÜã aÜí¨ÜŮܮÜá° ±ÜÅPÝÍÜÊÜÞ®ÜÊÝX
ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠA¨ÜPæR ÖÜíñÜWÜÙÜ®Üá° ¯ÍÜcÀáÔ¨ÜÊÜ®Üá & ¯àÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜ G~Pæ
ÊÜ á ñÜ á ¤ Çæ P Ü R Ê Ü ® Ü á ° AÄ¿ááÊÜ í ñÝWÜ È PÝR X . AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á CÊæ Æ É Ê Ü ® Ü ã °
®ÝÂÁãàbñÜ Ê ÝXÁáà ÓÜ ê Ñr Ô ÃÜ á ÊÜ ® Ü á . AÄÊÜ â EÙÜ Û Ê Ü Ä WÝX AÊÜ ® Ü á ñÜ ® Ü °
¯¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáñݤ®æ . 6. SíwñÜÊÝX¿áã ÃݣŠÊÜáñÜᤠÖÜWÜÆáWÜÙÜ
Ÿ¨Ü Ç ÝÊÜ O æ ¿ áÈÉ ÊÜ á ñÜ á ¤ AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á BPÝÍÜ W Ü Ù Ü È É ÖÝWÜ ã »Ü ã Ëá¿áÈÉ
ÓÜêÑrÔÃÜáÊÜ GÆÉ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜÈÉ ÓÜñܯÐÜuÄWæ ÓÜãaÜ®æWÜÚÊæ. 7. SíwñÜÊÝX¿áã,
®ÜÊÜá¾®Üá° »æàq¿ÞWÜÈQR¨æ Gí¨Üá ¯ÄàQÒÓܨÜÊÜÃÜá, CÖÜÇæãàPÜ¨Ü Ÿ¨ÜáQ®ÜÇæÉà
ÓÜíñÜáÐÜrÃÝX¨ÝªÃæ ÖÝWÜã A¨ÜÃÜÇæÉà ñÜê±Ü¤ÃÝX¨ÝªÃæ. ÖÝWæÁáà, ®ÜÊÜá¾ ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ
ŸWæY ¯ÎcíñÜÃÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜá & 8. AÊÜÃæà & AÊÜÃÜ ÓÜí±Ý¨Ü®æ¿á ¶ÜÆÊÝX
®ÜÃÜPÝX°Ááà AÊÜÃÜ Aí£ÊÜá ®æÇæ ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá. 9. ÓÜñܨÜÈÉ ËÍÝÌÓÜËoár
ÓÜñÜRÊÜáì ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜ®Üá° SíwñÜÊÝX¿áã AÊÜÃÜ Jvæ¿á®Üá AÊÜÃÜ ËÍÝÌÓܨÜ
¿áã®ÜáÓ… 219

PÝÃÜ| ÓÜĨÝÄ¿áÈÉ ®ÜvæÓÜáÊÜ®Üá. PæãvÜáWæWÜÙÜá ñÜáí¹¨Ü ÓÜÌWÜìñæãàoWÜÙÜÈÉ.


AÊÜÃÜ ñÜÙܨÜÈÉ ®Ü©WÜÙÜá ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜÊÜâ. 10. ""AÇÝÉÖÜ®æà, ¯à®Üá ±ÜÃÜÊÜá
±ÝÊܮܮÜá'' GíŸá¨æà AÈÉ AÊÜÃÜ ÊæãÃæ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ"ÓÜÇÝÊÜå…'
(ÍÝí£) GíŸá¨æà AÈÉ AÊÜÃÜ (±ÜÃÜÓܳÃÜ) ÍÜá»ÝÍÜ¿áÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ""GÆÉ
ÖæãWÜÚPæWÜÙÜá GÆÉ gWÜñÜá¤WÜÙÜ Jvæ¿á®Ý¨Ü AÇÝÉÖܯWæà ËáàÓÜÆá'' GíŸá¨Üá
AÊÜÃÜ Aí£ÊÜá ÊæãÃæ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá.
11. g®ÜÃÜá AÊÜÓÜÃÜ ±ÜvÜáñݤÃæí¨Üá AÇÝÉÖÜ®Üá AÊÜÓÜÃÜÊÝX JÚ£®Ü Ÿ¨ÜÆá
PævÜáPÜ®Üá° PÜÙÜá×Ô ¹qr¨ÜªÃæ, AÊÜÃÜ AÊܘ¿áá DWÝWÜÇæà ÊÜááX©ÃÜᣤñÜá¤.
®ÜÊÜá¾®Üá° »æàq¿ÞWÜÈQR¨æ GíŸ ¯ÄàPæÒ CÆɨÜÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ Ë¨æãÅàÖÜܨÜÇæÉà
AÇæ ¿ áᣤ Ã Ü Æ á ¹oár ¹vÜ á ñæ ¤ à Êæ . 12. ÊÜ á ®Ü á ÐÜ Â ¯Wæ ÓÜ í PÜ o Êæ à ®Ý¨Ü Ã Ü ã
G¨Ü á ÃݨÝWÜ AÊÜ ® Ü á ÊÜ á ÆX¨Ü Æ ãÉ , PÜ á ÚñÜ Æ ãÉ , ¯íñÜ Æ ãÉ ®Ü Ê Ü á ¾ ® Ü á °
PÜÃæ¿áÇÝÃÜí¼ÓÜáñݤ®æ. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ AÊÜ®Ü B ÓÜíPÜoÊÜ®Üá° ¯ÊÝÄÔ¨ÝWÜ AÊÜ®Üá,
ñܮܰ ÓÜíPÜo¨Ü ÊæàÙæ ñÝ®æí¨Üã ®ÜÊÜá¾®Üá° PÜÃæ¨æà CÃÜÈÆÉÊæäà GíŸíñæ ®Üvæ¨Üá
¹vÜáñݤ®æ. D Ä࣠A£ÃæàPÜÊæÓÜWÜáÊÜÊÜÄWæ, AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æÆÉÊÜ®Üã° ®ÝÊÜâ
aÜí¨ÜWÝ~Ô¹vÜáñæ¤àÊæ.
13. ¯ÊÜáXíñÜ ×í¨æ ®ÝÊÜâ ÖÜÆÊÝÃÜá g®ÝíWÜWÜÙÜ®Üá°, AÊÜÃÜá APÜÅÊÜáÊæÓÜX¨ÝWÜ
®ÝÍÜÊÜÞwÃÜáÊæÊÜâ. ¯gÊÝX, AÊÜÃÜ ŸÚWæ AÊÜÃÜ (PÝƨÜ) ¨æàÊܨÜãñÜÃÜáWÜÙÜá
ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü ±ÜâÃÝÊæWÜÙæãí©Wæ Ÿí©¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÝXÃÜÈÆÉ.
A±ÜÃݘ g®ÝíWÜWÜÚWæ ®ÝÊÜâ C¨æà Ä࣠±ÜÅ£¶ÜÆ ¯àvÜáñæ¤àÊæ. 14. AÊÜÃÜ ŸÚPÜ,
¯àÊÜâ GíñÜÖÜ PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜᣤàÄ GíŸá¨Ü®Üá° ®æãàvÜÆá ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá°
»ÜãËá¿áÈÉ EñܤÃݘPÝÄWÜÙÝX ÊÜÞw¨æÊÜâ.
15. ŸÖÜÙÜ ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÄWæ K© PæàÚÓÜÇݨÝWÜ, ®ÜÊÜá¾®Üá°
»æàq¿ÞWÜáÊÜ ¯ÄàPæÒ CÆɨÜÊÜÃÜá, C¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÈWæ ¸æàÃæãí¨Üá PÜáÃ…B®… A®Üá°
ñܯ°Ä A¥ÜÊÝ C¨Ü®Üá° £©ªÄ G®Üá°ñݤÃæ. (¨ÜãñÜÃæà,) ÖæàÚÄ; ®Ü®Ü° CaæfÀáí¨Ü C¨Ü®Üá°
220 ¿áã®ÜáÓ…
£¨ÜáªÊÜ A˜PÝÃÜ ®Ü®ÜXÆÉ. ®Ý®ÜíñÜá ®Ü®æ°væWæ PÜÚÓÜÇÝXÃÜáÊÜ ©ÊÜÂÊÝ~¿á®Üá°
ÊÜÞñÜÅ A®ÜáÓÜÄÓÜáñæ¤à®æ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ®Ý®Üá ®Ü®Ü° Jvæ¿á®Ü Bhæn¿á®Üá° ËáàÄ
®Üvæ¨ÜÃæ, Jí¨Üá ÊÜáÖÝ®… ©®Ü¨Ü ÎPæÒ¿á »Ü¿á ®Ü®ÜX¨æ. 16. ÖæàÚÄ; Jí¨Üá ÊæàÙæ
AÇÝÉÖÜ®Üá ÖÝWæ Ÿ¿áԨܪÃæ ®Ý®Üá C¨Ü®Üá° ¯ÊÜáWæ K© PæàÚÓÜᣤÃÜÈÆÉ ÊÜáñÜá¤
C¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá ¯ÊÜáWæ ÊÜÞ×£¿á®Üã° ¯àvÜᣤÃÜÈÆÉ. ®Ý®Üá D ×í¨æ ¯ÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ
Jí¨Üá iàÊÜÊÜÞ®ÜÊÜ®æ°à PÜÙ橨æªà®æ. ¯àÊæà®Üá ËÊæàbÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæà? 17.
AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáàÇæ ÓÜáÙÜÛ®Üá° BÃæãà²ÓÜáÊÝñܯXíñÜ A¥ÜÊÝ AÊÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá°
ÓÜáÙæÛí¨Üá £ÃÜÓÜRÄÓÜáÊÝñܯXíñÜ ¨æãvÜx APÜÅËá ¿ÞĨݪ®æ? CíñÜÖÜ A±ÜÃݘWÜÙÜá
SíwñÜ ÓܶÜÆÃÝWÜÇÝÃÜÃÜá.
18. AÊÜ Ã Ü á AÇÝÉ Ö Ü ® Ü Öæ ã ÃÜ ñ ÝX, ñÜ Ê Ü á Wæ ¿ÞÊÜ â ¨æ à ®Ü Ð Ü r Ê Ü ® Ü á ° í oá
ÊÜ Þ vÜ Ç ÝWÜ ¨ Ü Ê Ü Ã Ü ® Ü á ° ÊÜ á ñÜ á ¤ ñÜ Ê Ü á Wæ ¿ÞÊÜ â ¨æ à ÇÝ»Ü Ê Ü ® Ü á ° í oá
ÊÜ Þ vÜ Ç ÝWÜ ¨ Ü Ê Ü Ã Ü ® Ü á ° ±Ü ä iÓÜ á ñݤ à æ ÊÜ á ñÜ á ¤ ""CÊÜ Ã Ü á AÇÝÉ Ö Ü ® Ü ŸÚ ñÜ Ê Ü á ¾
ζÝÃÜÓÜáÕ¨ÝÃÜÃÜá'' G®Üá°ñݤÃæ. ¯àÊæà®Üá AÇÝÉÖܯWæ & BPÝÍÜWÜÙÜÇÝÉWÜÈ
»Ü ã Ëá¿áÇÝÉ W Ü È AÊÜ ® Ü £ÙÜ á ÊÜ Ú Pæ ¿ áÈÉ CÆÉ ¨ Ü ËÐÜ ¿ áÊæ ä í¨Ü ® Ü á °
£ÚÓÜ á £¤ Ã Ü á ËÃÝ? AÊÜ ® Ü á (AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ) ±ÝÊÜ ® Ü ® ÝX¨Ýª ® æ ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ Ã Ü á
±ÝÆá¨ÝÃÜ Ã ÝXÓÜ á ÊÜ GÆÉ Ê Ü â WÜ Ú XíñÜ ñÜ á í¸Ý E®Ü ° ñ Ü ® ÝX¨Ýª ® æ . 19.
ÊÜÞ®ÜÊÜÃæÆÉÃÜã Jí¨æà ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÝX¨ÜªÃÜá. ñÜÃÜáÊÝ¿á AÊÜÃÜá ¼®Ü°ñæ
ñÝÚ¨ÜÃÜá. ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü Êæã¨ÜÇæà Jí¨Üá ¯«ÝìÃÜ CÆɨæ C©ª¨ÜªÃæ,
AÊÜÃÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ ¼®Ü°ñæ ñÝÚÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° CñÜÂ¥ÜìWæãÚÔ ¹vÜÇÝWÜᣤñÜá¤.
20. BñܯWæ (¨ÜãñÜÄWæ) BñÜ®Ü Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ¯¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá°
¿ÞPæ CÚÔPæãvÜÇÝXÆÉ? Gí¨Üá AÊÜÃáÜ PæàÙÜáñݤÃ.æ ÖæàÚÄ; WÜá±Ü¤ ËaÝÃÜWÙÜ Ç æ ÝÉ
AÇÝÉÖܯWæà ÓæàÄÊæ. B¨ÜªÄí¨Ü ¯àÊÜâ PÝÀáÄ. ¯ÊÜá¾ hæãñæ ®Ý®Üã PÝ¿ááñæ¤à®æ.
21. g®ÜÃÜá ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÓÜíPÜo¨ÜÈÉ ÔÆáQPæãívÜ ŸÚPÜ ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ
A®Ü á WÜ Å ÖÜ ¨ Ü ÃÜ á b E~Ô¨Ü Ã æ , BWÜ Ç æ à AÊÜ Ã Ü á ®Ü Ê Ü á ¾ ÊÜ a Ü ® Ü W Ü Ù Ü ËÃÜ á ¨Ü œ
¿áã®ÜáÓ… 221

Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜÇÝÃÜí¼ÓÜáñݤÃæ. ÖæàÚÄ; Áãàg®æWÜÙÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ


AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á Öæ a Ü á c QÒ ± Ü Å ®ÝX¨Ýª ® æ . ®Ü Ê Ü á ¾ ¨Ü ã ñÜ Ã Ü á (ÊÜ á ÆP…WÜ Ù Ü á ) ¯àÊÜ â
ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ GÆÉ Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° ¨ÝSÈÔvÜᣤ¨ÝªÃæ.
22. ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° ®æ Æ ¨Ü Æ ãÉ gÆ¨Ü Æ ãÉ ÓÝXÓÜ á ÊÜ Ê Ü ® Ü á AÊÜ ® æ à . ¯àÊÜ â
ÖÜvÜWÜáWÜÙÜÈÉÃÜáÊÝWÜ & AÊÜâWÜÙÜá g®ÜÃÜ®Üá° ÖæãñÜᤠ±ÜäÃÜPÜ WÝÚ¿á ®æÃÜ˯í¨Ü
ÊÜáá®Ü°væ¿ááñܤÊæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá A¨ÜÄí¨Ü ñÜáí¸Ý ÓÜíñÜáÐÜrÃÝX ¹vÜáñݤÃæ. (B
ŸÚPÜ) ÖÜsÝñܤ®æ ÓÜáÚWÝÚ¿áá AÊÜÃÜ®Üá° ñÜqr¨ÝWÜ ÖÝWÜã GÆÉ ©PÜáRWÜÚí¨Ü
AÇæWÜÙÜá AÊÜÃævæWæ HÄ Ÿí¨ÝWÜ, ñÝÊÜâ AÊÜâWÜÙæãÙÜWæ ÔQRPæãívæÊÜâ Gí¨Üá
AÊÜÄWæ A¯ÓÜáñܤ¨æ. (BWÜ) AÊÜÃÜá «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX AÇÝÉÖܯWæ
ËáàÓÜÇÝXoár AÊܯWæ ÊæãÃæ CvÜáñݤÃæ (ÊÜáñÜá¤) ""¯à®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° C¨ÜÄí¨Ü
ÃÜQÒÔ¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ SíwñÜ PÜêñÜgnÃÜ ÓÝÈWæ ÓæàÃÜáÊæÊÜâ'' (G®Üá°ñݤÃæ). 23. Pæã®æWæ
AÊÜ ® Ü á AÊÜ Ã Ü ® Ü á ° ÃÜ Q Ò Ô ¨ÝWÜ , AÊÜ Ã Ü á »Ü ã Ëá¿áÈÉ A®Ý¿áÊÝX
ÊæáÃæ¿áÇÝÃÜí¼ÓÜáñݤÃæ. ÊÜÞ®ÜÊÜÃæà, ¯ÊÜá¾ ŸívÝ¿áÊÜâ SíwñÜ ¯ÊÜá¾ ±ÝÈWæà
Ë®ÝÍÜPÝÄ¿ÞX¨æ. CÖÜÇæãàPÜ iàÊÜ®Ü¨Ü ŸívÜÊÝÙÜ (£àÃÝ ÔàËáñÜ). B ŸÚPÜ
¯àÊÜâ ®ÜÊÜá¾ PÜvæWæà ÊÜáÃÜÙÜáËÄ. BWÜ, ¯àÊÜâ H®æÇÝÉ ÊÜÞvÜᣤ©ªÄ GíŸá¨Ü®Üá°
¯ÊÜáWæ ®ÝÊÜâ £ÚÓÜáÊæÊÜâ.
24. CÖÜÇæãàPÜ iàÊÜ®Ü¨Ü E¨ÝÖÜÃÜOæ¿áá ×àX¨æ; ®ÝÊÜâ BPÝÍÜ©í¨Ü ¯àÃÜ®Üá°
ÓÜ á ÄÔ¨æ Ê Ü â . A¨Ü Ä í¨Ü , ÊÜ Þ ®Ü Ê Ü Ã Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ hÝ®Ü á ÊÝÃÜ á WÜ Ù Ü á £®Ü á ° Ê Ü í ñÜ Ö Ü
»Ü ã Ëá¿á ËË«Ü ¸æ Ù æ W Ü Ù Ü á ¸æ Ù æ ¨ Ü Ê Ü â . Pæ ã ®æ W æ , »Ü ã Ëá¿áá ñÜ ® Ü ° ÓÜ Ö Ü g
B»ÜÃÜ|WÜÙæãí©Wæ ÓÜí±Ü®Ü°ÊÝX, AÆíPÜêñÜÊݨÝWÜ, »Üã ÊÜÞÆPÜÃÜáWÜÙÜá, A¨Üá
ÓÜí±Üä|ìÊÝX ñÜÊáÜ ¾ ¯¿áíñÜÅ|¨ÜȨ É æ Gí¨Üá »ÝËÔ¨ÜÃáÜ . BWÜÇàæ , ÃݣŠA¥ÜÊÝ
ÖÜWÜÆÈÉ ®ÜÊÜá¾ B¨æàÍÜ Ÿí¨Üá ¹qrñÜá ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ, AÈÉ ¯®æ° H®Üã CÃÜÇæà
CÆÉÊæíŸíñæ A¨Ü®Üá° «ÜÌíÓÜWæãÚÔ¹pærÊÜâ. D Ä࣠®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ¨ÜêÐÝríñÜWÜÙÜ®Üá°
ËÊÜÄÓÜáñæ¤àÊæ & bí£ÓÜáÊÜÊÜÄWÝX.
222 ¿áã®ÜáÓ…
25. AÇÝÉÖÜ®Üá ÍÝí£ »ÜÊܮܨævæWæ PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜáñÜᤠñݯbfÓÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá°
Ô§ÃÜÊÝ¨Ü ÓܮݾWÜì¨ævæWæ ®ÜvæÓÜáñݤ®æ. 26. JÚñÜ®Üá° ÓÜí±Ý©Ô¨ÜÊÜÄWæ, JÙæÛ¿á
±Ü Å £¶Ü Æ , ÊÜ Þ ñÜ Å ÊÜ Æ É , A¨Ü Q R í ñÜ Æ ã Öæ b c ® Ü ¨ Ü á ÔWÜ È ¨æ . PÜ Ã ÝÙÜ ñ æ ¿ ÞWÜ È
A±ÜÊÜÞ®ÜÊÝWÜÈ AÊÜÃÜ ÊÜááSÊÜ®Üá° BÊÜÄÓÜÇÝÃܨÜá. AÊÜÃæà ÓÜÌWÜì¨ÜÊÜÃÜá.
A¨ÜÃÜÈÉ AÊÜÃÜá ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃÜá. 27. C®Üá° PævÜáPÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Ý©Ô¨ÜÊÜÃÜá
& AÊÜÃÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá PævÜáQWæ AÐærà ±ÜÅ£¶ÜÆ ÔWÜáÊÜâ¨Üá. A±ÜÊÜÞ®ÜÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá°
BÊÜÄÔÃÜáÊÜâ¨Üá. AÇÝÉÖܯí¨Ü AÊÜÃÜ®Üá° ÃÜQÒÓÜáÊÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜã CÃÜÇÝÃÜÃÜá.
PÝWÜ ì ñÜ ¤ Æ á ñÜ á í¹¨Ü Ãݣſá Jí¨Ü á ±Ü ¨ Ü Ã Ü Ê Ü â AÊÜ Ã Ü ÊÜ á áSWÜ Ù Ü ® Ü á °
ÊÜáábc¨Üí£ÃÜáÊÜâ¨Üá. AÊÜÃæà ®ÜÃÜPܨÜÊÜÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ AÊÜÃÜá ÓܨÝPÝÆ CÃÜáÊÜÃÜá.
28. ®ÝÊÜâ AÊÜÃæÆÉÃÜ®Üã° Jí¨ævæ ÓæàÄÓÜáÊÜ ©®Ü, ŸÖÜá¨æàÊÝÃÝ«ÜPÜÃæãvÜ®æ
®ÝÊÜ â Öæ à ÙÜ á Êæ Ê Ü â ; ""¯àÊÜ â ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯ÊÜ á ¾ ¨æ à ÊÜ Ã Ü á WÜ Ù Ü á ¯ÊÜ á ¾ Óݧ ® Ü ¨ Ü È É
¯íñÜáPæãíwÄ.'' ñÜÃÜáÊÝ¿á ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ JvÜPÜá ÊÜáãwÓÜáÊæÊÜâ. BWÜ
AÊÜÃÜ ¨æàÊÜÃÜáWÜÙÜá (ñÜÊÜá¾ »ÜPܤÃæãvÜ®æ) ÖæàÙÜáÊÜÃÜá; ""¯àÊÜâ Gí¨Üã ®ÜÊÜá¾®Üá°
±ÜäiÓÜᣤÃÜÈÆÉ''. 29. ""¯ÊÜá¾ ÖÝWÜã ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ ÓÝQÒ¿ÞX AÇÝÉÖÜ®æà ÓÝPÜá.
®Ü Ê Ü á WÜ í ñÜ á ¯àÊÜ â ÊÜ Þ vÜ á £¤ ¨ Ü ª ±Ü ä hæ ¿ á AÄÊæ à CÃÜ È ÆÉ . '' 30. Aí¨Ü á
±ÜÅ£Á㟺®Üã ñÝ®Üá D ×í¨æ ÊÜÞw¨æªÆÉÊÜ®Üã° ÓÜÌñÜ@ A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜá¤
GÆÉÊÜ®Üã° AÊÜÃÜ ®æçg ±æäàÐÜPÜ®Ý¨Ü AÇÝÉÖÜ®ævæWæ ÊÜáÃÜÚÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. AÊÜÃÜá
PÜqrPæãíw¨Üª GÆÉ PÜêñÜPÜ BÍÜÅ¿áWÜÙÜã AÊÜÄí¨Ü PÜÙæ¨Üá ÖæãàXÃÜáÊÜÊÜâ.
31. ÖæàÚÄ; ""BPÝÍÜ©í¨ÜÆã »ÜãËáÀáí¨ÜÆã ¯ÊÜáWæ BÖÝÃÜÊÜ®Üá°
J¨ÜXÓÜáÊÜÊÜ®Üá ¿ÞÃÜá? PæàÙÜáÊÜ ÖÝWÜã ®æãàvÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìWÜÙÜ Jvæ¿á®Üá
¿ÞÃÜá? ¯iàìËÀáí¨Ü iàË¿á®Üá° ÊÜáñÜᤠiàËÀáí¨Ü ¯iàìË¿á®Üá° ÖæãÃÜ
ñæ W æ ¿ ááÊÜ Ê Ü ® Ü á ¿ÞÃÜ á ? ÊÜ á ñÜ á ¤ ËÍÜ Ì ÊÜ Â ÊÜ Ó æ § ¿ á®Ü á ° ®Ü v æ Ó Ü á £¤ Ã Ü á ÊÜ Ê Ü ® Ü á
¿ÞÃÜá?''& AÊÜÃÜá ""AÇÝÉÖ…'' Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÃÜá. ÖæàÚÄ; ""(CÐÝrX¿áã)
¯àÊÜâ AígáÊÜâ©ÆÉÊæà?'' 32. B AÇÝÉÖÜ®æà ¯ÊÜá¾ ¯gÊÝ¨Ü Jvæ¿á®Üá. C®Üá°
¿áã®ÜáÓ… 223

ÓÜñÜ嬆 ŸÚPÜ CÃÜáÊÜâ¨Üá Ëá¥ÜÂÊÜÆɨæ ÊÜáñæ¤à®Üá? ×àXÃÜáñݤ ¯àÊÜâ A¨æÈÉ


AÇæ¨ÝvÜᣤÃÜáËÄ?'' 33. ×àWæ, ""AÊÜÃÜá ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÜÆÉ'' GíŸ ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Ü
ÊÜÞñÜá, AË«æà¿áÃÜ ±ÝÈWæ ÓÜñÜÂÊÝÀáñÜá.
34. Öæ à ÚÄ; (¨æ à ÊÜ ñ Ü Ì ¨ Ü È É ® Ü ) ¯ÊÜ á ¾ ±ÝÆá¨ÝÃÜ Ã Ü ±æ ç Q, ÓÜ ê Ñr ¿ á®Ü á °
BÃÜ í ¼ÓÜ á ÊÜ Ê Ü Ã Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ A¨Ü ® Ü á ° ±Ü â ®Ü Ã ÝÊÜ £ ìÓÜ á ÊÜ Ê Ü Ã Ü á ¿ÞÃÝ¨Ü Ã Ü ã
C¨ÝªÃÁ æ áà? ÖæàÚÄ; AÇÝÉÖ®Ü àæ ÓÜêÑr¿á®Üá° BÃÜí¼ÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®àæ A¨Ü®áÜ °
±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ìÓÜáñݤ®æ. ×àXÃÜáñݤ ¯àÊÜâ A¨æÈÉ AÇæ¿áᣤÃÜáËÄ? 35. ÖæàÚÄ;
(¨æàÊÜñŲ̈ÜÈÉ®Ü) ¯ÊÜá¾ ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÜ ±æçQ, ÓÜñܨævæWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá
¿ÞÃݨÜÃÜã C¨ÝªÃæÁáà? ÖæàÚÄ; AÇÝÉÖÜ®æà ÓÜñܨævæWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü
ÊÜ Þ vÜ á ñݤ ® æ . A®Ü á ÓÜ Ã Ü O æ W æ Öæ a Ü á c AÖÜ ì ®Ü á , ÓÜ ñ Ü Â ¨æ v æ W æ ÊÜ Þ WÜ ì ¨Ü Í Ü ì ®Ü
ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®æãà A¥ÜÊÝ ¿ÞÃݨÜÃÜã ñÜ®ÜWæ ÓÜĨÝÄ ñæãàÃÜ©¨ÜªÃæ ÓÜÌñÜ@
ÓÜ Ä ¨ÝÄ¿á®Ü á ° PÝ|ÇÝWÜ ¨ Ü Ê Ü ® æ ã à? ¯ÊÜ á Wæ à ®ÝX¨æ ? ¯àÊÜ â A¨æ í ñÜ Ö Ü
¯«ÝìÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PæçWæãÙÜá£Û ä áÜ ËÄ? 36. AÊÜÃÈ Ü É Öæb®c Ê
Ü ÃÜ áÜ PæàÊÜÆ FÖæ¿á®ÜÐ ° àræ
A®Ü á ÓÜ Ä ÓÜ á £¤ ¨ ݪ à æ . SíwñÜ Ê ÝX¿áã FÖæ ¿ áá ÓÜ ñ Ü Â Pæ R QíbñÜ ã ¤
±Ü¿Þì¿áÊÝWÜÇÝÃܨÜá. AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®æ°ÇÝÉ AÇÝÉÖÜ®Üá aæ®Ý°X
ŸÆÉ®Üá.
37. D PÜáÃ…B®…, AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¿ÞÃݨÜÃÜã ÃÜbÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü
PÜꣿáÆÉÉ . ¯gÊÝX C¨Üá, DWÝWÜÇæà ñܮܰ ÊÜááí©ÃÜáÊÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° (WÜñÜPÝƨÜ
©ÊÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá°) ÓÜÊÜá¦ìÓÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠ©ÊÜ B¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáñܤ¨æ. C¨Üá
ÓÜÊÜìÇæãàPÜWÜÙÜ Jvæ¿á®Ü PÜvæÀáí¨Ü Ÿí©¨æ GíŸ ŸWæY ÓÜí¨æàÖÜÜÊæà CÆÉ. 38.
(¨ÜãñÜÃæà,) ""DñÜ®æà C¨Ü®Üá° ÃÜbԨݪ®æ'' Gí¨Üá AÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæÁáà? ¯àÊÜâ
ÖæàÚÄ; ¯àÊÜâ ÓÜñÜÂÊÜíñÜÃÝX¨ÜªÃæ, CíñÜÖÜ Jí¨Üá A«Ý¿áÊܮݰ¨ÜÃÜã ÃÜbÔ ñܯ°Ä
ÊÜáñÜᤠ(A¨ÜPÝRX) AÇÝÉÖÜ®Ü ÖæãÃÜñÜá ¯ÊÜáWæ ÓÝ«ÜÂËÃÜáÊÜ GÆÉÃÜ®Üã° PÜÃæÀáÄ.
39. ¯gÊÝX AÊÜÃÜá, ñÜÊÜá¾ hÝn®Ü¨Ü Êݲ¤Wæ ËáàÄ¨Ü ÊÜáñÜᤠñÜÊÜá¾ ÊÜááí¨æ
224 ¿áã®ÜáÓ…
ÓÝPÝÒñÝRÃÜÊÝXÆÉ¨Ü GÆÉÊÜ®Üã° ÓÜáÙæÛí¨Üá ˜PÜRÄÓÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ ×í©®ÜÊÜÃÜã C¨æà
Ä࣠(©ÊÜ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá°) ÓÜáÙæÛí¨Üá ˜PÜRÄԨܪÃÜá. (CíñÜÖÜ) APÜÅËáWÜÙÜ WÜ£
H®ÝÀáñæíŸá¨Ü®Üá° ®æãàwÄ.
40. C¨ÜÃÈ Ü É (©ÊÜ ÓÜí¨æàÍܨÈ
Ü )É ®Üí¹Pæ EÙÜÊ Û ÃÜ ã
Ü AÊÜÃÈ
Ü ¨
É ÝªÃæ ÊÜáñÜᤠC¨ÜÃÈ
Ü É
®Üí¹Pæ CÆɨÜÊÜÃÜã AÊÜÃÜÈɨݪÃæ. ¯ÊÜá¾ Jvæ¿á®Üá Wæãí¨ÜÆPæãàÃÜÃÜ®Üá° aæ®Ý°X
ŸÆÉ®Üá. 41. AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ÓÜáÙÜÛ®æí¨Üá ˜PÜRÄÔ¨ÜÃæ ¯àÊÜâ ÖæàÚÄ; ®Ü®ÜWæ ®Ü®Ü°
PÜÊÜáì ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáWæ ¯ÊÜá¾ PÜÊÜáì. ®Ý®Üá ÊÜÞvÜáÊÜ ¿ÞÊÜ PÜÊÜáìPÜãR ¯àÊÜâ
ÖæãOæWÝÃÜÃÜÆÉ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ ¿ÞÊÜ PÜÊÜáìPÜãR ®Ý®Üá ÖæãOæWÝÃÜ®ÜÆÉ.
42. AÊÜÃÜÈÉ PæÆÊÜÃÜá ¯Êæá¾væWæ QËWæãqrÃÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ¯àÊæà®Üá QÊÜâvÜÄWæ
PæàÚÓÜáËÃÝ & AÊÜÃáÜ ËÊæàbÓÜÇÝWÜ¨Ê Ü ÃÜ ÝX¨Üê ãÜ ? 43. C®Üá,° AÊÜÃÈ Ü É PæÆÊÜÃáÜ
¯Êæá¾væWæ ®æãàvÜᣤÃÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ, ¯àÊæà®Üá PÜáÃÜávÜÄWæ ¨ÝÄ ñæãàÄÓÜáËÃÝ
&AÊÜÃÜá H®Ü®Üã° ®æãàvÜÇÝWܨÜÊÜÃÝX¨ÜªÃÜã? 44. AÇÝÉÖÜ®ÜíñÜá ÊÜÞ®ÜÊÜÄWæ
SíwñÜ ¿ÞÊÜâ¨æà A®Ý¿áÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. ¯gÊÝX ÊÜÞ®ÜÊÜÃæà ñÜÊÜá¾
ÊæáàÇæ A®Ý¿áÊæÓÜXPæãÙÜáÛñݤÃæ.
45. AÊÜ®Üá AÊÜÃÜ®æ°ÇÝÉ Joár ÓæàÄÓÜáÊÜ ©®Ü, ñÝÊÜâ (CÖÜÇæãàPܨÜÈÉ)
PÜÙæ¨Üá¨Üá, ÖÜWÜ騆 PæàÊÜÆ Jí¨Üá PÜÒ|ÊÜÞñÜÅ Gí¨Üá AÊÜÄWæ A¯ÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜÃÜá. AÇÝÉÖܮܮÜá° »æàq¿ÞWÜÈQR¨æ GíŸá¨Ü®Üá°
ÓÜáÙæÛí¨Üá £ÃÜÓÜRÄÔ¨ÜÊÜÃÜá ®ÜÐÜr¨ÜÈɨݪÃæ. AÊÜÃÜá ÓÜĨÝÄWæ ŸÃÜáÊÜÊÜÃæà AÆÉ.46.
(¨ÜãñÜÃæà,) ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ BÍÝÌÓÜ®æ ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° (DWÜÇæà)
¯ÊÜáWæ ñæãàÄÔ¨ÜÃÜã, A¥ÜÊÝ (A¨ÜPæR ÊÜáá®Ü°) ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° ÊÜáêñÜÃÝXÔ¨ÜÃÜã
& AÊÜÃÜíñÜá ®ÜÊÜá¾ PÜvæWæà ÊÜáÃÜÚ ŸÃܸæàPÝX¨æ. AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ GÆɨÜPÜãR
AÇÝÉ Ö Ü ® æ à ÓÝQÒ ¿ ÞX¨Ýª ® æ . 47. ±Ü Å £Áãí¨Ü á ÓÜ Ê Ü á á¨Ý¿áPÜ ã R JŸº
¨æàÊܨÜãñÜĨݪÃæ. AÊÜÃÜ ¨ÜãñÜÃÜá AÊÜÃÜ ŸÚWæ Ÿí¨ÝWÜ, AÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ
®ÝÂÁãàbñÜÊÝ¨Ü £àÊÜÞì®Ü ®Üv¨ æ áÜ ¹vÜáñܨ¤ .æ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ¿ÞÊÜâ¨æà A®Ý¿á
¿áã®ÜáÓ… 225

®Üvæ¿ááÊÜâ©ÆÉ.
48. ""¯àÊÜ â ÓÜ ñ Ü Â ÊÜ í ñÜ Ã ÝX¨Ü ª à æ B ¯ÊÜ á ¾ BÍÝÌ Ó Ü ® æ ¿ áá Dvæ à ÃÜ á ÊÜ â ¨Ü á
¿ÞÊÝWÜ?'' (Gí¨Üá AÊÜÃÜá PæàÙÜáñݤÃæ) 49. (¨ÜãñÜÃæà,) ¯àÊÜâ ÖæàÚÄ;
®Ü®ÜWÜíñÜá, AÇÝÉÖÜ®Üá CbfÓܨæ ÓÜÌñÜ@ ®Ü®Ü° iàÊÜPÜãR ¿ÞÊÜâ¨æà ÇÝ»Ü A¥ÜÊÝ
®ÜÐÊrÜ ®Ü áÜ í° oáÊÜÞvÜáÊÜ A˜PÝÃÜËÆÉ. ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÓÜÊáÜ á¨Ý¿áPÜãR Jí¨Üá PÝÆ
¯ÎcñÜÊÝX¨æ. B PÝÆÊÜâ Ÿí¨Üá ¹pÝrWÜ A¨Ü®Üá° PÜÒ|ÊÜÞñÜÅPÝR¨ÜÃÜã ×í¨ÜãvÜÆá
A¥ÜÊÝ ÊÜááí¨ÜãvÜÆá AÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá. 50. ÖæàÚÄ; AÊÜ®Ü ÎPæÒ¿áá
ÃݣŠA¥ÜÊÝ ÖÜWÜÆÈÉ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ Ÿí¨æÃÜX¨ÜÃæ (H®Ý©àñæí¨Üá) ¯àÊÜâ bí£Ô
®æãàwÃÜáËÃÝ? A¨ÜÃÜÈÉ, A±ÜÃݘWÜÙÜá BñÜáÃÜ ±ÜvÜáÊÜ A¨ÝÊÜ ËÍæàÐÜñæ C¨æ?
51. ¯àÊæà®Üá, A¨Üá Ÿí¨Üá ¹pÝrWÜ ÊÜÞñÜÅÊæà A¨Ü®Üá° ®ÜíŸáËÃÝ? (BWÜ
ÖæàÙÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá;) DWÜ ®ÜíŸá£¤ÃÜáËÃÝ? ¯àÊÜíñÜá C¨ÜPÝRX ñÜáí¸Ý AÊÜÓÜÃÜ
±ÜvÜᣤ©ªÄ! 52. B ŸÚPÜ APÜÅËáWÜÙæãvÜ®æ ÖæàÙÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá; ÓÜËÀáÄ ÍÝÍÜÌñÜ
¿ÞñÜ ® æ ¿ á®Ü á ° . ¯ÊÜ á ¾ ÍÜ Å ÊÜ á ¨Ü ±Ü Å £¶Ü Æ ÊÜ Æ É ¨ æ ¸æ à Ãæ à ®Ý¨Ü Ã Ü ã ¯ÊÜ á Wæ
ÔWÜÈQR¨æÁáà?
53. A¨Üá ÓÜñÜÂÊæà? Gí¨Üá AÊÜÃÜá ¯Ëá¾í¨Ü £Ú¿áŸ¿áÓÜáñݤÃæ. ÖæàÚÄ;
Öè¨Ü á , ®Ü ® Ü ° Jvæ ¿ á®Ü BOæ , A¨Ü á SíwñÜ ÓÜ ñ Ü Â ÊÝX¨æ ÊÜ á ñÜ á ¤ A¨Ü Ä í¨Ü
ñܲ³ÔPæãÙÜÛÆá ¯ÊÜáWæ SíwñÜ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá. 54. APÜÅÊÜáÊæÓÜX¨Ü ±ÜÅ£Á㟺®Ü
ŸÚ, »ÜãËá¿áÈÉÃÜáÊÜ GÆÉÊÜä C¨Üáª, AÊÜ®Üá A¨Ü®Üá° ±ÜÄÖÝÃÜÊÝX PæãorÃÜã
(ñܲ³ÔPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá). AÊÜÃÜá ÎPæÒ¿á®Üá° PÜívÝWÜ, JÙÜWæãÙÜWæà
±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜvÜáÊÜÃÜá. AÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ®ÝÂÁãàbñÜÊÝX £àÊÜÞì®Ü ®ÜvæÔ
¹vÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ¿ÞÊÜâ¨æà A®ÝÂ¿á ®Üvæ¿á¨Üá. 55.
£ÚÀáÄ! BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá¿áÈÉ CÃÜáÊÜâ¨æÆÉÊÜä AÇÝÉÖܯWæà ÓæàĨæ.
£ÚÀáÄ! AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÝWݪ®ÜÊÜâ SíwñÜ ÓÜñÜÂ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜÃÜá AÄ£ÆÉ.
56. AÊÜ®æà iàÊÜíñÜWæãÚÓÜáÊÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜ®æà ÊÜáÃÜ| ¯àvÜáÊÜÊÜ®Üá,
226 ¿áã®ÜáÓ…
¯àÊæÇÝÉ AÊÜ®v æ Wæ àæ ÊÜáÃÜÚÓÜÆv ³ áÜ ËÄ. 57. ÊÜÞ®ÜÊÃÜ àæ , C¨æãà Ÿí©¨æ ¯Êæáv
¾ Wæ ,æ
¯ÊÜ á ¾ Jvæ ¿ á®Ü PÜ v æ À áí¨Ü Jí¨Ü á E±Ü ¨ æ à ÍÜ (PÜ á Ã…B®…). ¯ÊÜ á ¾
ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ È
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ GÆɨPÜ ãÜ R C¨Üá ±ÜÄÖÝÃÜÊÝX¨æ. ÖÝWæÁáà, C¨Üá ®ÜíŸáÊÜÊÃÜ Ü
±ÝÈWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÎì ÖÝWÜã A®ÜáWÜÅÖÜÊÝX¨æ. 58. ÖæàÚÄ; C¨Üá AÇÝÉÖÜ®Ü
L¨Ý¿áì ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜ¨Ü ¶ÜÆÊÝX¨æ. C¨ÜPÝRX g®ÜÃÜá ÓÜí»ÜÅËáÓÜÈ.
AÊÜÃÜá ÓÜíWÜÅ×ÓÜᣤÃÜáÊÜ GÆÉÊÜâWÜÚXíñÜ C¨Üá EñܤÊÜáÊÝX¨æ. 59. ÖæàÚÄ;
AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ CÚÔPæãqrÃÜáÊÜ BÖÝÃÜÊÜ®Üá° ¯àÊÜâ ®æãàw©ÃÝ? A¨ÜÃÜÈÉ
¯àÊæà PæÆÊÜ®Üá° ¯Ñ¨Üœ ÖÝWÜã PæÆÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá¾ñÜÊæí¨Üá WÜáÃÜá£ÔPæãíwÃÜáËÄ.
(ÖÝWæÊÜÞvÜÆá) AÇÝÉÖÜ®Üá ¯ÊÜáWæ A®ÜáÊÜᣠ¯àwÃÜáÊÜ®æà? A¥ÜÊÝ ¯àÊÜâ
AÊÜ®Ü ÊæáàÇæ ÓÜáÙÜÛ®Üá° BÃæãà²ÓÜᣤÃÜáËÃÝ? 60. AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáàÇæ ÓÜáÙÜÛ®Üá°
BÃæãà²ÓÜáÊÜÊÜÃÜá, ±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü ©®Ü¨Ü PÜáÄñÜá H®æí¨Üá »ÝËÔPæãíw¨ÝªÃæ?
SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ±ÝÈWæ E¨ÝÃÜ®ÝX¨Ýª®æ. B¨ÜÃæ
AÊÜÃÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜÃÜá PÜêñÜgnñæ ÓÜÈÉÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
61. ¯àÊÜâ CÃÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá Óܯ°ÊæàÍÜPæR , PÜáÃ…B®…®Ü ¿ÞÊÜâ¨æà »ÝWÜÊÜ®Üá°
¯àÊÜâ K©¨ÜªPæR , ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ¯ÃÜñÜÃÝXÃÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá PÜÊÜáìPæR ®ÝÊÜâ
(AÇÝÉ Ö Ü ® Ü á ) ÓÝQÒ ¿ ÞWÜ ¨ æ CÃÜ á ÊÜ â ©ÆÉ . ÖÝWæ Á áà, »Ü ã Ëá¿áÇÝÉ W Ü È
BPÝÍÜ ¨ Ü Ç ÝÉ W Ü È CÃÜ á ÊÜ , PÜ | WÝñÜ Å ¨Ü ÊÜ Ó Ü á ¤ PÜ ã vÝ ¯ÊÜ á ¾ Jvæ ¿ á¯í¨Ü
ÊÜáÃæ¿ÞXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, A¨ÜQRíñÜÆã ÓÜ|¡¨Ý¨Ü A¥ÜÊÝ ¨æãvÜx¨Ý¨Ü
¿ÞÊÜ ÊÜÓÜá¤ÊÜä Jí¨Üá ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ ¨ÝSÇÝWܨæ EÚ©ÃÜáÊÜâ©ÆÉ. 62.
£ÚÀáÄ ! AÇÝÉÖÜ®Ü ËáñÜÅÄWæ ¿ÞÊÜ »Ü¿áÊÜä CÆÉ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ¨Üá@UñÜÃÜã
BWÜÇÝÃÜÃÜá. 63. AÊÜÃÜá ÓÜñܨÜÈÉ ®Üí¹Pæ Coár, «ÜÊÜáì¯ÐÜuÃÝX Ÿ¨ÜáQ¨ÜÊÜÃÜá.
64. AÊÜÄWæ D ÇæãàPܨÜÆãÉ, ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÆãÉ ÍÜá»ÜÊÝñæì C¨æ. AÇÝÉÖÜ®Ü
ÊÜÞñÜáWÜÙÜá Ÿ¨ÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨Üá (AÊÜ®Ü ÍÜá»ÜÊÝñæì) ¯gPÜãR ÊÜáÖÝ
ÓݶÜÆÂÊÝX¨æ. 65. AÊÜÃÜ (˜PÝRÄWÜÙÜ) ÊÜÞñÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ¨Üá@UÓÜ©ÃÜÈ.
¿áã®ÜáÓ… 227

SíwñÜÊÝX¿áã WèÃÜÊÜÊÜâ ÓÜí±Üä|ìÊÝX AÇÝÉÖܯWæà ÓæàĨæ. AÊÜ®Üá


GÆÉ Ê Ü ® Ü ã ° Pæ à ÙÜ á ÊÜ Ê Ü ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ŸÆÉ Ê Ü ® ÝX¨Ýª ® æ . 66. ¯ÊÜ á Wæ £Ú©ÃÜ È ,
BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ ÖÝWÜã »ÜãËá¿áÈÉ CÃÜáÊÜâ¨æÆÉÊÜä AÇÝÉÖܯWæà ÓæàĨæ. AÇÝÉÖÜ®Ü
ÖæãÃÜñÜá ÓÜÖÜ»ÝXWÜÙÜ®Üá° ±ÝŦìÓÜáÊÜÊÜÃÜá A¨æà®Ü®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜᣤ¨ÝªÃæ?
¯gÊÝX AÊÜÃÜá A®ÜáÓÜÄÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ñÜÊÜá¾ FÖæ¿á®Üá° ÊÜÞñÜÅ. AÊÜÃÜá PæàÊÜÆ
»ÜÅËáÓÜᣤ¨ÝªÃæ. 67. AÊÜ®æà, ¯àÊÜâ ËÃÜËáÓܸæàPæí¨Üá ¯ÊÜáWÝX Ãݣſá®Üá°
¯ËáìÔ¨ÜÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ(AÊÜ®æà) ÖÜWÜÆ®Üá° ±ÜÅPÝÍÜÊÜÞ®ÜÊÝXÔ¨ÜÊÜ®Üá. PæàÙÜáÊÜ
g®ÜÄWæ C¨ÜÃÜÈÉ SíwñÜÊÝX¿áã ¯¨ÜÍÜì®ÜWÜÚÊæ.
68. AÇÝÉÖÜ®Üá JŸº®Ü®Üá° ±ÜâñÜÅ®ÝXÔPæãíw¨Ýª®æ Gí¨Üá AÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ &
AÊÜ®ÜíñÜá ñÜáí¸Ý ±ÝÊܮܮÜá. AÊÜ®Üá GÆÉ AWÜñÜÂWÜÚí¨Ü ÊÜááPܤ®Üá. BPÝÍÜWÜÙÜÈÉ
ÖÝWÜã »ÜãËá¿áÈÉ CÃÜáÊÜâ¨æÆÉÊÜä AÊܯWæà ÓæàĨæ. (AÇÝÉÖܯWæ ±ÜâñÜů¨Ýª®æ
G®Üá°ÊÜÊÜÃæà,) ¯ÊÜá¾ ŸÚ D PÜáÄñÜá ¿ÞÊÜ ±ÜâÃÝÊæ¿áã CÆÉ. ¯àÊæà®Üá, ¯ÊÜáWæ
£Ú©Æɨܪ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáàÇæ BÃæãà²ÓÜᣤàÃÝ? 69. ÖæàÚÄ; AÇÝÉÖÜ®Ü ÊæáàÇæ
ÓÜáÙÝÛÃæãà±ÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÄÓÜáÊÜÊÜÃÜá SíwñÜ ÓܶÜÆÃÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. 70. (C¨æÇÝÉ)
D ÇæãàPÜ¨Ü AƳPÝÆ¨Ü Êæãàgá. B ŸÚPÜ AÊÜÃæÆÉÃÜã ®ÜÊÜá¾ ŸÚWæ ÊÜáÃÜÚ
ŸÃÜáÊÜÃÜá, BWÜ ®ÝÊÜâ, AÊÜÃÜ ˜PÝRÃÜ¨Ü ¶ÜÆÊÝX AÊÜÄWæ »ÝÄà PÜt| ÎPæÒ¿á
ÓÜË¿á®Üá° E~ÓÜáÊæÊÜâ.
71. AÊÜÄWæ ®ÜãÖ…ÃÜ ÓÜíWÜ£¿á®Üá° K© PæàÚÔÄ. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ g®ÝíWܨæãvÜ®æ
ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ®Ü®Ü° g®ÝíWܨÜÊÜÃæà, ®Ü®Ü° AÔ¤ñÜÌ ÖÝWÜã AÇÝÉÖÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ
®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ E±Ü¨æàÍÜÊÜâ ¯ÊÜáWæ ñÜáí¸Ý »ÝÃÜÊÝWÜᣤ¨ÜªÃæ (¯ÊÜáWæ
£Ú©ÃÜÈ;) ®Ý®ÜíñÜá AÇÝÉÖÜ®ÜÈÉ »ÜÃÜÊÜÓæ Cqr¨æªà®æ. ¯àÊÜâ ÊÜáñÜᤠ(¨æàÊÜñŲ̈ÜÈÉ®Ü)
¯ÊÜá¾ ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÜá ÓæàÄ (®Ü®Ü° ËÃÜá¨Üœ) ¯ÊÜá¾ Áãàg®æ¿á®Üá° ±ÜPÜÌWæãÚÔÄ.
¯ÊÜá¾ Áãàg®æ¿áÈÉ ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜâ¨æà Wæãí¨ÜÆ EÚ¿á©ÃÜÈ. B ŸÚPÜ ¯àÊÜâ
®Ü®°Ü ËÃÜá¨Üœ PÝ¿ÞìaÜÃO Ü Wæ æ CÚÀáÄ. ®Ü®WÜ æ ¯àÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨æà PÝÇÝÊÜPÝÍÜ樆 ã Ü °
228 ¿áã®ÜáÓ…
Pæãvܸæàw. 72. ¯àËàWÜ ÊÜááS £ÃÜáXÔPæãÙÜáÛËÃݨÜÃæ, (¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜÈ;)
®Ý®Üá ¯Êæã¾vÜ®æ ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜ®Üá° ¸æàwÆÉ. ®Ü®Ü° ±ÜÅ£¶ÜÆÊÜâ AÇÝÉÖÜ®Ü
ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃÝÃÜ ŸÚ¿áã CÆÉ. ®Ý®Üá ÊÜááÔÉÊÜá®ÝXÃܸæàPÜá Gí¨Üá ®Ü®ÜWæ,
B¨æàÎÓÜÇÝX¨æ. 73. AÊÜÃÜá (g®ÝíWܨÜÊÜÃÜá) AÊÜÃÜ®Üá° (®ÜãÖ…ÃÜ®Üá°)
ÓÜ á ÙÜ Û ® æ í ¨Ü á £ÃÜ Ó Ü R Ä Ô¨Ü Ã Ü á . Pæ ã ®æ W æ AÊÜ Ã Ü ® Ü á ° ÖÝWÜ ã ÖÜ v Ü X ®Ü È É AÊÜ Ã Ü
hæãñæX¨ÜªÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÃÜQÒÔ¨æÊÜâ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ®Üá° »ÜãËá¿áÈÉ ±ÜÅ£¯˜WÜÙÝX
ÊÜÞw¨æÊÜâ. C®Üá°, ®ÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÙæÛí¨Üá £ÃÜÓÜRÄÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ
ÊÜááÙÜáXÔ¹pærÊÜâ. ®æãàwÄ, GaÜcÄÓÜƳorÊÜÃÜ WÜ£ H®ÝÀáñæí¨Üá.
74. AÊÜÃÜ ŸÚPÜ ®ÝÊÜâ ÖÜÆÊÜâ ¨ÜãñÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜ g®ÝíWÜWÜÙævæWæ PÜÚÔ¨æÊÜâ.
AÊÜÃÜá (¨ÜãñÜÃÜá) AÊÜÃÜ ŸÚWæ ÓܳÐÜr ¯¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜ®Üá° ñÜí¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá,
ñÝÊÜâ D ×í¨æ ÓÜáÙæÛí¨Üá £ÃÜÓÜRÄԨܪ®Üá° ®ÜíŸÆá ԨܜÄÃÜÈÆÉ. D Ä࣠®ÝÊÜâ
APÜÅËáWÜÙÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜáá¨æÅ J£¤ÃÜáñæ¤àÊæ.
75. AÊÜ Ã Ü ŸÚPÜ ®ÝÊÜ â ÊÜ á ãÓÝ ÖÝWÜ ã ÖÝÃÜ ã ®…ÃÜ ® Ü á ° ®Ü Ê Ü á ¾
¯¨ÜÍÜì®ÜWÜÙæãí©Wæ, µÃ…L®… ÊÜáñܤÊÜ®Ü A˜PÝÄWÜÙÜ PÜvæWæ PÜÚÔ¨æÊÜâ. B¨ÜÃæ
AÊÜÃÜá AÖÜíPÝÃÜ ñæãàĨÜÃÜá. AÊÜÃÜá Jí¨Üá A±ÜÃݘ g®ÝíWÜÊÝX¨ÜªÃÜá. 76.
®ÜÊÜá¾ PÜvæÀáí¨Ü AÊÜÃÜ ŸÚWæ ÓÜñÜÂÊÜâ Ÿí¨ÝWÜ AÊÜÃÜá, SíwñÜÊÝX¿áã C¨Üá
ÓܳÐÜr ÊÜÞoWÝÄPæ¿ÞX¨æ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. 77. ÊÜáãÓÝ ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ÓÜñÜÂÊÜâ
¯ÊÜ á ¾ ŸÚWæ Ÿí©ÃÜ á ÊÝWÜ ¯àÊÜ â C¨æ à ®Ü á Öæ à ÙÜ á £¤ Ã Ü á ËÄ? C¨Ü á
ÊÜÞoWÝÄPæÁáà? ÊÜÞoWÝÃÜÃÜá ÓܶÜÆÃÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. 78. AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá;
®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ±ÜäÊÜìgÃÜ®Üá° ¿ÞÊÜ ¨ÝÄ¿áÈÉ PÜíw¨æªÊæäà A¨ÜÄí¨Ü ®ÜÊÜá¾®Üá°
¨ÝÄWæ w ÓÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ »Ü ã Ëá¿áÈÉ ¯ÊÜ á XŸº Ä WÜ ã Êæ á àÇæ ¾
±ÝŲ¤¿ÞWܸæàPæí¨Üá ¯àÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí©ÃÜáËÃÝ? ®ÝÊÜíñÜá ¯ËᾟºÃÜ®Üã°
®ÜíŸáÊÜÊÜÃÜÆÉ.
79. GÆÉ ñÜgn ÊÜÞoWÝÃÜÃÜ®Üá° ®Ü®Ü° ŸÚWæ PÜÃæ ñܯ°Ä Gí¨Üá µÃ…L®… ÖæàڨܮÜá.
¿áã®ÜáÓ… 229

80. ÊÜ Þ oWÝÃÜ Ã Ü á Ÿí¨ÝWÜ AÊÜ Ã æ ã vÜ ® æ ÊÜ á ãÓÝ Öæ à Ú¨Ü Ã Ü á ; ¯àÊÜ â


GÓæ¿á¸æàPÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° GÓæÀáÄ. 81. AÊÜÃÜá (ñÜÊÜá¾ ¨ÝÙÜWÜÙÜ®Üá°) GÓæ¨Üá
¹pÝrWÜ ÊÜáãÓÝ ÖæàÚ¨ÜÃÜá; ¯àÊÜâ ñÜí©ÃÜáÊÜâ¨æÆÉÊÜä PæàÊÜÆ Cí¨ÜÅhÝÆÊÝX¨æ.
SíwñÜÊÝX¿áã AÇÝÉÖÜ®Üá A¨Ü®Üá° ÊÜÂ¥ÜìWæãÚԨܮÜá. Wæãí¨ÜÆPæãàÃÜÃÜ
PÜêñÜÂWÜÙÜ®Üá° AÇÝÉÖÜ®Üá SíwñÜ ÓܶÜÆWæãÚÓÜáÊÜâ©ÆÉ. 82. AÇÝÉÖÜ®Üá ñܮܰ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ
ÊÜáãÆPÜ ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ÓÜñÜÂÊæí¨Üá ÓݹàñÜá ±ÜwÓÜáñݤ®æ & A±ÜÃݘWÜÚWæ A¨Üá GÐærà
A²Å¿áÊÝX¨ÜªÃÜã ÓÜÄÁáà.
83. ÊÜáãÓÝÃÜ g®ÝíWÜ¨Ü ÖæãÓÜ ²àÚWæ¿áÊÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃÝÃÜã AÊÜÃÜ®Üá°
®ÜíŸÈÆÉ & HPæí¨ÜÃæ, µÃ…L®… ÊÜáñܤÊÜ®Ü A˜PÝÄWÜÙÜá ñÜÊÜá¾®Üá° ×íÔÓÜáÊÜÃæí¨Üá
AÊÜÃÜá Aíi¨ÜªÃÜá. SíwñÜÊÝX¿á㠵ÅL®Ü®Üá »ÜãËá¿áÈÉ ¨æãvÜxÔ¤Pæ
ÊæáÃ橨ܪ®Üá ÊÜá