Вы находитесь на странице: 1из 10

ПРАВИЛО СХИМОНАХИНИ АНТОНИИ ЗА УБИЕННЫХ ДЕТЕЙ

ПРАВИЛО ДАННОЕ БОГОРОДИЦЕЮ


СХИМОНАХИНЕ АНТОНИИ
О МОЛИТВЕ ЗА ДЕТЕЙ,
УБИЕННЫХ ВО ЧРЕВЕ

1
ПРАВИЛО СХИМОНАХИНИ АНТОНИИ ЗА УБИЕННЫХ ДЕТЕЙ

Аще иерей: Благослове́н Бог наш:

Аще ли не иерей: Моли́ твами святы́ х оте́ц на́ших,


Го́ споди Иису́се Христе́ , Бо́ же наш, поми́ луй нас,
ами́ нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́ же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́ стины, И́же


везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́ вище благи́ х и
жи́ зни Пода́телю, прииди́ и всели́ ся в ны, и очи́ сти
ны от вся́кия скве́рны, и спаси́ , Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́ й Бо́ же, Святы́ й Кре́пкий, Святы́ й


Безсме́ртный, поми́ луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и ны́ не и


при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

Пресвята́я Тро́ ице, поми́ луй нас; Го́ споди, очи́ сти
грехи́ на́ша; Влады́ ко, прости́ беззако́ ния на́ша;
Святы́ й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́ мене
Твоего́ ра́ди.

Го́ споди, поми́ луй, трижды.

2
ПРАВИЛО СХИМОНАХИНИ АНТОНИИ ЗА УБИЕННЫХ ДЕТЕЙ

Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и ны́ не и


при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́ тся и́ мя


Твое́, да прии́ дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ ля
Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́ . Хлеб наш
насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́ лги
на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́ м на́шим; и
не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от
лука́ваго.

Таже: Го́ споди, поми́ луй, 12 раз.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ху, и ны́ не и


при́ сно и во ве́ки веко́ в. Ами́ нь.

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ви на́шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Христу́,


Царе́ви на́шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́м Самому́


Христу́, Царе́ви и Бо́ гу на́шему.

3
ПРАВИЛО СХИМОНАХИНИ АНТОНИИ ЗА УБИЕННЫХ ДЕТЕЙ

Псалом 50:
Поми́ луй мя, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́й, и
по мно́ жеству щедро́ т Твои́ х очи́ сти беззако́ ние
мое́. Наипа́че омы́ й мя от беззако́ ния моего́ , и от
греха́ моего́ очи́ сти мя; я́ко беззако́ ние мое́ аз
зна́ю, и грех мой предо мно́ ю есть вы́ ну. Тебе́
Еди́ ному согреши́ х и лука́вое пред Тобо́ ю
сотвори́ х, я́ко да оправди́ шися во словесе́х Твои́ х,
и победи́ ши внегда́ суди́ ти Ти. Се бо, в
беззако́ ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти
моя́. Се бо, и́ стину возлюби́ л еси́ ; безве́стная и
та́йная прему́дрости Твоея́ яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши
мя иссо́ пом, и очи́ щуся; омы́ еши мя, и па́че сне́га
убелю́ ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;
возра́дуются ко́ сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́
от грех мои́ х и вся беззако́ ния моя́ очи́ сти. Се́рдце
чи́ сто сози́ жди во мне, Бо́ же, и дух прав обнови́ во
утро́ бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и
Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь
ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́ чним
утверди́ мя. Научу́ беззако́ ныя путе́м Твои́ м, и
нечести́ вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й,
Бо́ же, Бо́ же спасе́ния моего́ ; возра́дуется язы́ к мой
4
ПРАВИЛО СХИМОНАХИНИ АНТОНИИ ЗА УБИЕННЫХ ДЕТЕЙ

пра́вде Твое́й. Го́ споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и


уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́ . Я́ко а́ще бы
восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния
не благоволи́ ши. Же́ртва Бо́ гу дух сокруше́н;
се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́ т.
Ублажи́ , Го́ споди, благоволе́нием Твои́ м Сио́ на, и
да сози́ ждутся сте́ны Иерусали́ мския. Тогда́
благоволи́ ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и
всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой
тельцы́ .

Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго


Духа. Аминь.
Ели́цы во Христа́ крести́стеся, во Христа́
облеко́стеся. (трижды) Аллилу́иа. (трижды)
Младенцу, убиенному во чреве, надо дать мужское имя из имен
святых угодников Божиих, и обращаясь ко святым:

— Св. Иоанн Крести́тель, окрести́ моего́ младе́нца


(имя), во чре́ве томя́щегося, в темни́це сидя́щаго.

— Св. Великому́ченица Варва́ра, приобщи́ моего́


младенца (имя), во чре́ве томя́щегося, в темни́це
сидя́щаго.
5
ПРАВИЛО СХИМОНАХИНИ АНТОНИИ ЗА УБИЕННЫХ ДЕТЕЙ

— Св. Симеон Богоприимец, как ты приня́л Христа́,


приими́ моего младенца (имя) в свои руки во чре́ве
томя́щегося, в темни́це сидя́щаго.
— Св. Анна Пророчица, приими́ моего младенца
(имя), как ма́ти кре́стная, во чре́ве томя́щегося, в
темни́це сидя́щаго.
Царю́ Небесный, Уте́шителю, Ду́ше истины, И́же
везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и
жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти
ны от вся́кия скве́рны, и спаси, Бла́же, ду́ши на́ша.
48 раз и 40 поклонов земных

Отче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся имя


Твое, да прии́дет Царствие Твое, да будет воля
Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам до́лги
наша, я́коже и мы оставляем должнико́м нашим; и
не введи нас во искушение, но избави нас от
лука́ваго. 48 раз и 40 поклонов земных
Помилуй мя, Боже, по вели́цей милости Твоей, и
по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие
мое́. Наипа́че омы́й мя от беззакония моего, и от
греха моего́ очисти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз
знаю, и грех мой предо мною есть вы́ну. Тебе́
6
ПРАВИЛО СХИМОНАХИНИ АНТОНИИ ЗА УБИЕННЫХ ДЕТЕЙ

Единому согреши́х и лукавое пред Тобою


сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х,
и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих
зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо
истину возлюбил еси́, безвестная и тайная
премудрости Твоея́ явил ми еси́. Окропи́ши мя
иссо́пом, и очи́щуся, омыеши мя, и па́че снега
убелю́ся. Слуху моему́ да́си радость и веселие,
возрадуются кости смире́нныя. Отврати́ лице Твое
от грех моих и вся беззакония моя́ очисти. Сердце
чи́сто сози́жди во мне, Боже, и дух прав обнови во
утробе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и
Духа Твоего Святаго не отъими́ от мене́. Возда́ждь
ми радость спасения Твоего́, и Духом влады́чним
утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и
нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й,
Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой
правде Твоей. Господи, устне́ мои отве́рзеши, и
уста́ моя возвестят хвалу Твою. Яко а́ще бы
восхотел еси́ жертвы, дал бых у́бо: всесожжения
не благоволи́ши. Жертва Богу дух сокрушен:
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижи́т.
Ублажи́, Господи, благоволением Твоим Сио́на, и
да сози́ждутся стены Иерусалимския. Тогда
благоволи́ши жертву правды, возношение и
7
ПРАВИЛО СХИМОНАХИНИ АНТОНИИ ЗА УБИЕННЫХ ДЕТЕЙ

всесожега́емая: тогда возложа́т на олта́рь Твой


тельцы́. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь. 48 раз и 40 поклонов
земных (вместо 50 псалма немощным можно читать 48 раз
Иисусову молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя, грешнаго (грешную)»).

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, Благослове́нная


Богоро́дице, наде́ющиися на Тя, да не
поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед, Ты бо
еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго. 48 раз и 40 поклонов
земных

Достойно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя


Богородицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную
и Матерь Бога нашего. Честне́йшую Херуви́м и
сла́внейшую без сравнения Серафи́м, без
истле́ния Бога Слова ро́ждшую, су́щую Богородицу
Тя велича́ем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Господи помилуй! Господи помилуй! Господи
помилуй!
Благослови́.

8
ПРАВИЛО СХИМОНАХИНИ АНТОНИИ ЗА УБИЕННЫХ ДЕТЕЙ

Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, молитв ради


Пречи́стыя Твоея́ Матери и всех Святых помилуй
нас. Аминь.

9
ПРАВИЛО СХИМОНАХИНИ АНТОНИИ ЗА УБИЕННЫХ ДЕТЕЙ

Матушке Антонии было откровение, что нужно купить на каждого крестик, распашонку
(рубашку), чепчик и свечи, отнести в крестильню, как пожертвование для крещения бедных детей
(или детей из Дома малютки). Сколько было сделано абортов, выкидышей, столько раз нужно
повторить эти молитвы за душу каждого младенца.

Тем, кто пользовался любыми другими средствами для изгнания из чрева зачатий при помощи
отрав, спиралей и т.д. выполнить эту епитимию пять раз за один год употребления сих средств.
Ибо жизнь человеческая начинается от зачатия и любое насильственное ее прекращение есть
убийство.

Каждый день до смерти читать молитву: «Господи, помилуй чад моих, умерших в утробе моей.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, ради Твоего милосердия, за веру и слезы мои окрести
их в море щедрот Твоих, и не лиши их света Твоего Божественного. Аминь». (3 раза в день).

Сие правило можно вычитывать вдвоем, втроем, и вчетвером, большим числом молящихся,
одновременно за одну убиенную душу. В таком случае, число молитв делится на число молящихся,
т.е. если вдвоем исполняем сие правило, то надо читать каждому не по 48 раз, а по 24 раза, если
втроем, то по 16 раз, вчетвером по 12 раз, и т.д.

Сим правилом можно молиться за других людей, которые либо не могут или даже не хотят сами
молится, за матерей, отцов, сродников и друзей, то есть отмаливать их грехи; молится можно как
женщинам, так и мужчинам. Причем те, кто добросовестно исполнял сие молитвы за других, также,
как и сами согрешившие, сподоблялись видения отмоленных младенческих душ. Поклоны земные
может положить, за других тот, кто способен их класть; причем немощным можно их делать
постепенно и после вычитанных молитв.

ночью (с полуночи до трех часов) — один поклон считается за 40.


Во время Божественной Литургии, когда произносится священником в Алтаре «Благословенно
Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и вовеки веков», — клирос добавляет:
Аминь.- Один земной поклон равен 2500 поясных, или сотне земных поклонов. Об этом
свидетельствовала блаж. Пелагия Рязанская, которую вразумлял о сем сам прп. Серафим
Саровский.

Земные поклоны можно класть и с колен, и делать их по несколько подряд не вставая, — хоть
сотни, — так молился и прп. Серафим Саровский. Причем, прп. Старец молился на коленях и в
воскресные и в праздничные дни, — и когда ему блаж. Пелагия задала молитвенный вопрос, —
«А можно ли молиться в праздники на коленях? — и ответ был такой: «пропала Россия без земных
поклонов!» Владыка Иннокентий (Вениаминов), праправнук святого Святителя Иннокентия
Вениаминова Митрополита Московского и Коломенского) благословил читать это правило в
течение дня: по дороге на работу, в перерывах, среди дня, как внутренне молитвенное правило,
считая молитвы по четкам. То есть, если нет возможности помолиться непрерывно, можно читать
правило сие по частям. Владыка с радостью одобрил такое прошение к нему, говоря: «Вот- вот,
правильно, а то нам все некогда, да некогда молиться, а так будет очень хорошо, молитесь,
молитесь. Бог благословит!» Молитвы напечатаны в том виде, в котором Пресвятая Богородица
их дала будущей старице. Вопросы, почему именно так было Ею сказано то или иное слово, нам
грешным обсуждать не потребно. Про правило данное ей Богородицей она говорила: «Раздавайте,
как можно больше раздавайте! Ведь мне сам Кукша благословил!».

См. электронные ресурсы:


http://kanonnik.wordpress.com/
http://.youtube.com/watch?v=bJT_8kNWYI4
http://sinodrpc.podfm.ru/PraviloMAntonii/
10