You are on page 1of 23
BAO CAO THUC TAP TOT NGHIEP HA MAY DAM CA MAU ‘Nim Diéa Ca Mau vei ‘Nude tam mat tin hoan vb “ IF tact Sy woe, sel] ws 23 ‘ AMMONIA |" aage) REE = : . CPF y ‘Nude lam mat cip di ‘hi Thin bien Ue Srey aan Hinh 1 1 So dé chung vé nha may CHUONG 2: GIOI THIFU CHUNG VE CONG NGHE NHA MAY 2.1 Xwéng san xuat ammonia Trong nha may, ammonia dwgc sin xuét tir khi tong hop chita hydro va nito vei ti 1¢ xp xi 3/1. Bén canh cdc hop chat trén, khi ting hop con chira mét long khi tro nhu Ar va (CHs ¢ mét gisi han nao dé. Ngudn cung cap Hal née demi va khi hydrocarbon trong khi tw ahién, Ngudn cung cép Nola khong khi. Bén canh ammonia, nha may cén san suat CO2, nguén cung cap CO21a ti cdc hydrocarbon trong khi tw nhién. Hoat déng cia nha may ammonia doc minh hoa ahw hinh dedi day Hoi nude XUONG AMMONIA Ammonia NHs Cabon dioxit CO; Hinh 2. 1 So dé hoat déng ciia xwéng Ammonia 2.1.1 Ammonia sén pham Céng suat (100% NH) 1350 MTPD SVTH: Thai Khac Nhy Hoi 8 BAO CAOTHUC TAP TOT NGHIEP ‘Théng sé ky thuat cha san phim Trang thai NH, néng dé téi thiéu: Ham Iuong auéc va tap chat, téi da Ham Iwong Dau, ti da 2.1.2 COn san phém. Dc tinh sin pl Cong swat thidt ké ( 100% COx) ‘Trang Thai COn, Téi thiéw: HA MAY DAM CA MAU Léng 99.8 wt% 0.20 wt% 5 ppm wt 1790t4n/ngay (MTPD) Khi 99.0 vol% (khd) Ham Iuong tap chat (bao gm Hydro) , Téi da: 1.0 vol% (kh8) 213 Cong nghé xuong ammonia. HOLNUOC HONG KEE ai Tene WEEN RED LOU RUIN REFORMING REFORMING >| TRONG KEL SOCAP matrcAP METAN HOA ‘TACH CO2BANG cHUYEN HOACO }+—} Dicampea f¢e— | AMMONIA LONG “TONG HOP TAM LANE AMMONIA >| NGUNGTU > (cAPQUAXUONG URE) AMMONIA Hinh 2. 2 So dé chung vé cong nghé xwéng ammonia SVTH: Thai Khac Nhy Hoi BAO CAO THUC TAP TOT NGHIEP HA MAY DAM CA MAU a. Khie eu hush, > Hydro hoa Xue tac thi? nht trong Cum khi luu huh 1a Coban-Molypden, Topsoe TK-250 dvae ding cho phan tng hydro hoa. Cac phan tng xy ra nhw sau RSH + Ih <=> RH + Ibs RuSSR2+ 3: <=> BiH + oH + 2S RuSRa+ 2H) <=> RH + RH +S (CHS + 4th <=> Cot bs COS +E <=> CO+HDS Trong dé R- 1A géc hydrocacbon. Xiic tac hydro héa khéng doc tiép mic vei hydrocarbon ma khéng cé mat cla H>. Hau qua cé thé 1a dé chuyén héa Luu hujnh hitu co gidm, din dén dé si S téi cum Reforming cao. Trong treong hop cé sw hién dién cia CO ‘va COntrong thanh phan khi tw nhién vaio R04201, sé xdy ra cdc phan tng sau: CO:+ <=> CO+H0 COn+ EaS <=> COS + E20 Vi thé, sw hin dién cla CO, CO2va H2O anh hvéng dén ham lwong leu hujnh de trong dng khi céng nghé di ra khéi cdc cum khit leu huyah Khi cung cép Xtic tac TK-250 da bi oxi héa va divac hoat héa lai khi sulphide hoa. G trang thai sulphide héa, chat asic tac c6 thé ty bbc chay do dé né khong duoc tiép xuc véi khong khi tai nbiét d6 Lon hon 70°C > Hip phu Has SVTH: Thai Khac Nhy Hoi 10