You are on page 1of 4

Eνώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ………………

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ

Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «………….» που εδρεύει


στην ……… (οδός ……. αρ.. …) και εκπροσωπείται νομίμως.

ΚΑΤΑ

.......... ...................., κατοίκου …………, οδός .................... αρ. ..........

Διατηρώ κατάστημα πώλησης φωτιστικών ειδών στην ……… και επί της
οδού .................... αριθμ. .......... Η καθ' ής η παρούσα αίτηση, διατηρεί
επίσης εμπορική επιχείρηση με το ίδιο ως άνω αντικείμενο στην …….. και
επί της οδού .................... στον αριθμό .......... Οι δύο αυτές επιχειρήσεις, η
δική μου και εκείνη της καθ' ης, είναι οι μοναδικές που έχουν το
συγκεκριμένο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας στην ευρύτερη
περιοχή και απέχουν μόλις ένα χιλιόμετρο μεταξύ τους.
Την ………….. διαπίστωσα ότι η καθής είχε αναγράψει σε διάφορα
σημεία στους υαλοπίνακες της προθήκης του καταστήματός της, με μεγάλα
γράμματα την αναγγελία: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ.
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ».
Αμέσως επικοινώνησα με την καθής προκειμένου να διακριβώσω αν για την
ανωτέρω ανακοίνωση προς το αγοραστικό κοινό είχε προηγουμένως λάβει
άδεια από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών, όπως κατά νόμο απαιτείται. Η καθής
μου απάντησε ότι δεν έχει λάβει σχετική άδεια, διότι δεν έχει κατά την
άποψη της τέτοια υποχρέωση, εφόσον πρόκειται περί πολύ πρόσκαιρης
προσφοράς στα πλαίσια της ανακαινίσεως του καταστήματός της και όχι
περί διαλύσεως τούτου και εν όψει αυτού αρνήθηκε να αποσύρει την εν
λόγω αναγγελία της, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα παρά τις
διαμαρτυρίες μου.
Επειδή η ανωτέρω ενέργεια της καθής προφανή σκοπό έχει να αυξήσει
τις μειωμένες πωλήσεις του καταστήματός της και να αποσπάσει πελατεία
από το κατάστημά μου με την παραγωγή της εντύπωσης προς τον
διερχόμενο καταναλωτή περί της υπάρξεως ιδιαίτερα ευνοϊκής προσφοράς,
ώστε να τον οδηγήσει στο κατάστημά της προς αγορά των εκεί
διατιθέμενων εμπορευμάτων της, επί ζημία των συμφερόντων της
εμπορευόμενης ομοειδή προϊόντα επιχειρήσεως μου.
Επειδή η παραπάνω γνωστοποίηση περί διαθέσεως των εμπορευμάτων
σε μειωμένη τιμή λόγω ανακαινίσεως δεν ανταποκρίνενται στα πράγματα,
είναι σαφώς παραπλανητική και συνιστά εκποίηση η οποία δεν καλύπτεται
από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών. (άρθρ. 7 Ν. 146/1914).
Επειδή κατά συνέπεια η ως άνω αναφερόμενη δήλωση της καθ' ης
συνιστά ανακριβή δημόσια γνωστοποίηση που απαγορεύεται από το νόμο
(άρθρο 3 του ν 146/1914) περί αθέμιτου ανταγωνισμού.
Επειδή, λόγω και του κατεπείγοντος συντρέχει περίπτωση λήψης
ασφαλιστικών μέτρων.
Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση να μου παρασχεθεί προσωρινή
διάταξη, με την οποία η καθ' ής να υποχρεωθεί να αφαιρέσει τις εν λόγω
ανακοινώσεις από την βιτρίνα του καταστήματός της μέχρις εκδόσεως
αποφάσεως επί της παρούσας αιτήσεως, διότι άλλως θα υποστώ
ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη λόγω της εορταστικής περιόδου και της
συνακόλουθης αυξημένης εμπορικής κίνησης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και για όσους θα προστεθούν κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη


ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.


Να διαταχθεί η καθ' ης η παρούσα αίτηση, να αφαιρέσει από το
κατάστημά της όλες τις γνωστοποιήσεις με την δήλωση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ. ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ» ή άλλο
παρεμφερές περιεχόμενο.
Να απαγορευθεί στην καθ' ης η γνωστοποίηση με άλλο τρόπο δήλωσης,
με το ίδιο ή παρεμφερές περιεχόμενο.
Να απαγγελθεί κατά της καθ' ης χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) δραχμών και προσωπική κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών για κάθε
παράβαση των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί.
Να καταδικαστεί η καθ' ης στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή
του πληρεξουσίου Δικηγόρου μου.
Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή για την αφαίρεση των ως άνω δηλώσεων
από τις προθήκες του καταστήματος της καθ' ης.

.............., ..../..../.....
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος