You are on page 1of 3

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΑΙΤΗΣΗ

.......... ................ του .........., κατοίκου ................ Αττικής, οδός ...........


αρ. .......
ΚΑΤΑ
......... ................, συζ. ...... .............., κατοίκου ......... Αττικής, οδός ......
αρ. ......

Με την καθής η αίτηση η οποία είναι αδελφή μου, συστήσαμε, δυνάμει


του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα στα
βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό .......... ομόρρυθμο
εταιρία με την επωνυμία ...................., με έδρα την .................... Αττικής, με
σκοπό την εισαγωγή και χονδρική διάθεση προϊόντων Super Market. Η
διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε για εικοσαετής, άρχισε την .......... και
καθένας από μας συμμετείχε στην άνω εταιρία κατά ποσοστό 50%.
Εκκαθαριστές της εταιρίας μας αυτής, δυνάμει του καταστατικού της,
οριστήκαμε και οι δυό μας. Η επίτευξη του εταιρικού σκοπού βασιζόταν
στην προσωπική εργασία μας.
Από την ............ όμως, η καθής έπαυσε να ενδιαφέρεται για τις εταιρικές
υποθέσεις, ασχολούμενη με δραστηριότητες της επιχειρήσεως του συζύγου
της. Έτσι μετά την ουσιαστική απομάκρυνση της καθής επιβαρύνθηκα εγώ
εξ ολοκλήρου με την λειτουργία και την άσκηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της εταιρείας. Αφού απέβησαν μάταιες οι προσπάθειές μου
να πείσω την καθής να ασχοληθεί με την εταιρεία μας, στις ………..
αναγκάστηκα να επιδώσω σε αυτήν την από .......... εξώδικη διαμαρτυρία για
τη συμπεριφορά της, καθιστώντας σε αυτήν γνωστό ότι σε περίπτωση μη
συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το
καταστατικό θα κατήγγειλα την εταιρία για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε
δική της αποκλειστική υπαιτιότητα (αδιαφορία, μη συμμετοχή στην
επιδίωξη του εταιρικού σκοπού). Πλην όμως η καθής δεν απέδωσε σημασία
στην άνω όχλησή μου και εξακολούθησε να αδιαφορεί. Και μάλιστα μετά
από διάστημα …….. μου κοινοποίησε την από ……….. εξώδικη με την
οποία μου γνωστοποιούσε ότι προβαίνει εκείνη σε καταγγελία της εταιρείας,
λόγω του ότι, όπως υποστήριζε, οδήγησα με την συμπεριφορά μου την
εταιρεία σε κακή πορεία και πρόωρη λύση.
Κατόπιν αυτού ήγειρα σε βάρος της καθής την από .......... αγωγή μου, με
την οποία ζητούσα να αναγνωρισθεί ότι ήταν η ιδία υπαίτια για την κακή
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και ότι σε αυτήν οφειλόταν ο λόγος λύσης
της εταιρίας, ζητώντας παράλληλα να αναγνωρισθεί ότι είναι υπόχρεη σε
αποζημίωσή μου, την οποία θα είχα τη δυνατότητα να προσμετρήσω
επακριβώς μετά την εκκαθάριση της εταιρίας.
Επειδή η καθής αν και είναι εκ του καταστατικού και αυτή
εκκαθαρίστρια, δεν στέργει να συμμετάσχει στην διαδικασία της
εκκαθάρισης, μολονότι κατ’ επανάληψη την προσκάλεσα, επισημαίνοντάς
της συγχρόνως τα μεγάλα προβλήματα (νομικής, φορολογικής φύσεως,
λογιστικής τακτοποίησης κλπ.) που συνεπάγεται η διατήρηση αυτής της
εκκρεμότητας.
Επειδή σε κάθε περίπτωση η άνω συμπεριφορά της καθής καθιστά
αδύνατη τη σύμπραξή μας υπό ομαλές συνθήκες για τις ανάγκες της
εκκαθάρισης, ώστε παρίσταται ανάγκη, όπως διορισθούν από το Δικαστήριό
σας εκκαθαριστές οι οποίοι θα φέρουν σε πέρας την διαδικασία της
εκκαθάρισης. Επειδή τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν
να επιτελέσουν το έργο αυτό είναι ο λογιστής της εταιρίας ...................., ο
οποίος γνωρίζει τις εταιρικές υποθέσεις και ο ………………..
οικονομολόγος, πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης, οι οποίοι αμφότεροι
παρέχουν τα εχέγγυα ότι θα διεκπεραιώσουν επιτυχώς το έργο.
Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση για τον διορισμό των
ανωτέρω προσώπων ως εκκαθαριστών, καθόσον η παράταση της
εκκρεμότητας αποτελεί αιτία προστριβών, αλλά και πρόσθετων
προβλημάτων στην εταιρία μας.
Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.


Να ορισθούν από το Δικαστήριό σας ως εκκαθαριστές της ομόρρυθμης
εταιρίας με την επωνυμία .................. που εδρεύει στην ....................
Αττικής, οι κ. 1) ........………. και 2) ...................., οι οποίοι θα φέρει σε
πέρας την διαδικασία της εκκαθάρισης της άνω εταιρίας μας.
Να απειληθεί κατά της καθής χρηματική ποινή .......... δρχ. και
προσωπική κράτηση εξ (6) μηνών για κάθε παράβαση των διατάξεων της
απόφασης που θα εκδοθεί και
Να καταδικασθεί αυτή στη δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα ..............................
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος