You are on page 1of 4

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)

ΑΙΤΗΣΗ
Του Ν.Σ. του Ι., κάτοικου ………….., οδός ………………….

ΚΑΤΑ

1. Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», η


οποία εδρεύει στο ……………….. Αττικής, οδός …………………, και
εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Χ.Σ. του Δ., κατοίκου ……….., οδός ………………., αρ. …..

1. Κατά της καθ’ ης ομόρρυθμης εταιρείας έχω ασκήσει την από


……… 2001 αγωγή, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ……….. /2001,
ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, κατά τη διαδικασία των εργατικών
διαφορών, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για την ….. 2001 (αριθμός
πινακίου ΚΑ/…).
Με την αγωγή μου ζητώ να υποχρεωθεί η πρώτη των καθών εταιρεία,
που είναι πρώην εργοδότης μου, να μου καταβάλει διάφορα ποσά για
διαφορές αποδοχών, αμοιβές για υπερεργασία και υπερωριακή
απασχόληση, αποδοχές και επιδόματα αδείας, επιδόματα Χριστουγέννων
και Πάσχα και αποζημίωση απολύσεως, καθώς και αναγνώριση του
χρόνου έναρξης της εργασιακής μου σχέσης με αυτήν.
Το ακριβές αντίγραφο της αγωγής μου είναι το ακόλουθο:
«………………………………………………………………………..».
2. Από το ιστορικό της επίδικης εργασιακής σχέσης μου με την
αντίδικο, όπως αναλυτικά το παραθέτω στην αγωγή μου, προκύπτει ότι,
κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης, κρίσιμα σημεία αντιδικίας μου
με την αντίδικο, τα οποία θα αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο της
αποδεικτικής διαδικασίας, είναι:
α) αφενός, η χρονική διάρκεια της εργασιακής σχέσης, και
συγκεκριμένα, η έναρξή της από την 9.2.1999, και όχι την 12.2.2000,
όπως αναληθώς υποστηρίζει η αντίδικος.
β) αφετέρου, οι ημέρες απασχολήσεώς μου ανά εβδομάδα καθώς και
το ημερήσιο ωράριο απασχόλησής μου, τόσο πριν, όσο και μετά την
12.2.200, ημερομηνία κατά την οποία η αντίδικος παράνομα ανήγγειλε
ετεροχρονισμένα την πρόσληψή μου στον Ο.Α.Ε.Δ., δηλώνοντάς με
μάλιστα αναληθώς ως εργαζόμενο μερικής απασχόλησης, ενώ στην
πραγματικότητα σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, από 9.2.199
μέχρι 21.10.2000, εργάστηκα με πλήρες συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο,
προσφέροντας επιπλέον υπερεργασία και υπερωριακή εργασία.
3. Σε όλο το χρονικό διάστημα από την 9.2.1999 μέχρι την
21.10.2000 που απασχολήθηκα στην επιχείρηση βουλκανιζατέρ της
αντιδίκου, μέρος των εν γένει καθηκόντων που μου είχαν ανατεθεί, ήταν
και η συμπλήρωση του τηρούμενου «Βιβλίου Εισερχομένων
Αυτοκινήτων», το οποίο είναι επίσημο φορολογικό βιβλίο που τηρείται
υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις βουλκανιζατέρ και καταχωρίζονται σε
αυτό, μεταξύ άλλων στοιχείων, η ημερομηνία και η ώρα εισόδου και
εξόδου των οχημάτων πελατών, που εισέρχονται στην επιχείρηση για
οποιαδήποτε εργασία ( π.χ. λίπανση, αλλαγή ελαστικών κλπ.).
Έτσι, στο «Βιβλίο Εισερχομένων Αυτοκινήτων» της αντιδίκου
υπάρχουν καθημερινά, κατά το χρονικό διάστημα 9.2.1999 – 21.10.2000
καταχωρήσεις στοιχείων που έχουν γίνει ιδιογράφως από εμένα.
Επίσης, κατά την άσκηση των καθηκόντων που μου είχαν ανατεθεί
στο διάστημα της εργασιακής μου σχέσης, σε τακτική, ημερήσια βάση,
συμπλήρωνα ιδιοχείρως και υπέγραφα ο ίδιος για λογαριασμό της
αντιδίκου διάτρητες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών και Τιμολόγια
Πώλησης – Δελτία Αποστολής προς τους πελάτες της.
4. Συνεπώς, στα παραπάνω έγγραφα, δηλαδή στο Βιβλίο
Εισερχομένων Αυτοκινήτων, στις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών και
στα Τιμολόγια Πώλησης – Δελτία Αποστολής, περιέχονται σε όλο το
χρονικό διάστημα από 9.2.1999 μέχρι 21.10.2000 και κάθε ημέρα της
εβδομάδας, από τη Δευτέρα ως το Σάββατο, δικές μου ιδιόγραφες
εγγραφές και υπογραφές, οι οποίες αποτελούν άμεση απόδειξη της
αλήθειας των παραπάνω υπό 2 λυσιτελών ισχυρισμών της αγωγής μου.
Επειδή, έχω πρόδηλο έννομο συμφέρον να ζητήσω από την αντίδικο,
στην κατοχή της οποίας βρίσκονται τα πρωτότυπα των παραπάνω
εγγράφων (Βιβλίων και Στοιχείων), να μου χορηγήσει από αυτά, με δική
μου δαπάνη, πλήρη σειρά φωτοαντιγράφων της συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου από 9.2.1999 μέχρι 21.10.2000, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες
πριν από την 11.1.2002, ημερομηνία συζήτησης της αγωγής μου,
προκειμένου να τα προσκομίσω κατά τη συζήτησή της ως αποδεικτικά
έγγραφα, προς σημαντική συνδρομή και του Δικαστηρίου στην εξαγωγή
ορθής δικανικής κρίσης.
Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση να μου χορηγηθούν τα
παραπάνω έγγραφα, προκειμένου να τα καταθέσω στο Δικαστήριό σας
κατά τη συζήτηση της αγωγής μου, η οποία έχει οριστεί για την
11.1.2002.
Επειδή η παρούσα αίτησή μου θεμελιώνεται στα άρθρα 902 και 903
ΑΚ και 450 επ. και 682 επ. ΚπολΔ, δικαιούμαι να ζητήσω ως
ασφαλιστικό μέτρο, λόγω του κατεπείγοντος, αλλά και προς αποτροπή
επικειμένου κινδύνου για μένα, τη χορήγηση φωτοαντιγράφων των
κρίσιμων στοιχείων, με δική μου δαπάνη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ


Και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.


Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα.
Να διαταχθεί η πρώτη των καθών ομόρρυθμη εταιρεία
«………………. & Σία Ο.Ε.», στην κατοχή της οποίας βρίσκονται α. το
πρωτότυπο επίσημο Βιβλίο Εισερχομένων Αυτοκινήτων και β. τα
πρωτότυπα στελέχη των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών και
Τιμολογίων Πώλησης – Δελτίων Αποστολής της επιχείρησης της
παραπάνω εταιρείας, της χρονικής περιόδου από 9.2.1999 μέχρι την
21.10.2000, να μου χορηγήσει πλήρη σειρά φωτοαντίγραφων αυτών, το
αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν από την 11.1.2002, ότε έχει οριστεί η
συζήτηση της από 20.4.2001 αγωγής μου.
Να απειληθεί, για την περίπτωση μη συμμόρφωσής της πρώτης των
καθ’ ων με την απόφαση του δικαστηρίου σας, χρηματική ποινή δύο
εκατομμυρίων (2.000.000) δρχ. και κατά του νομίμου εκπρόσωπού της,
δεύτερου των καθ’ ων, ποινή προσωπικής κράτησης ενός έτους.
Να καταδικαστεί η καθ’ ης στην εν γένει δικαστική δαπάνη.

Αθήνα, …….. 2001


Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος