You are on page 1of 4

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ
.......... .................... του .........., κατοίκου Αθηνών, οδός .................... αριθ.

ΚΑΤΑ
.......... .................... του .........., κατοίκου Αθηνών, οδός ....................
αρ. ..........

Με τον καθού τελέσαμε στις ……….. θρησκευτικό γάμο κατά τους


θείους και ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Ιερό
Ναό .................... και αποκτήσαμε από τον γάμο αυτό ένα τέκνο (αγόρι),
που γεννήθηκε στις …………. και έλαβε το όνομα ………………..
Μετά τα δύο πρώτα χρόνια της έγγαμης συμβίωσης που πέρασαν σχετικά
αρμονικά, ο καθού σταδιακά άρχισε να αποξενώνεται από την κοινή μας
ζωή, δεν ήθελε να εμφανιζόμαστε μαζί σε κοινωνικές εκδηλώσεις και η
στάση του απέναντί μου έγινε απότομη, απόμακρη και αδιάφορη. Πολύ
συχνά προέβαινε σε ύβρεις και καταφρονητικές σε βάρος μου εκφράσεις
παρουσία τρίτων, φίλων και συγγενών, και γενικά επεδείκνυε συμπεριφορά
που έπληττε και μείωνε την προσωπικότητά μου. Επί πλέον δε παραμελούσε
τις οικονομικές του υποχρεώσεις για την συντήρηση της οικογένειας μας και
την κάλυψη των δαπανών του σπιτιού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του νοικοκυριού.
Παρά την ανοχή που επέδειξα όλα αυτά τα χρόνια, ο καθού, μολονότι
ήταν ο μόνος υπαίτιος των προβλημάτων μας, χωρίς να αναγνωρίσει όλα
όσα υπέμενα και προσέφερα σ' αυτόν και το παιδί μας, αιφνιδιαστικά στις
……… μου ανακοίνωσε ότι αδυνατεί να συμβιώσει μαζί μας, διότι
ασφυκτιά δήθεν από την καταπιεστική συμπεριφορά μου, και εγκατέλειψε
την οικογενειακή στέγη και εγκαταστάθηκε σε μισθωμένο διαμέρισμα επί
της οδού ………… αρ. ….. στην περιοχή …………….
Από την ημέρα δε που μας εγκατέλειψε, αδιαφόρησε πλήρως για τις
οικονομικές μας ανάγκες οι οποίες είναι επείγουσες και πιεστικές,
δεδομένου ότι εκτός από τα τρέχοντα έξοδα (ενοίκια, λογαριασμοί κ.λπ.), το
τέκνο μας ευρίσκεται σε ηλικία που έχει αυξημένα έξοδα, για δίδακτρα,
φροντιστήρια και γενικά για την εκπαίδευσή του. Συγκεκριμένα δε, οι
μηνιαίες δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των κατά τα άνω
αναγκών, ανέρχονται στο ποσόν των δρχ. ...................., το οποίο αναλύεται
ως εξής:
1) Δαπάνες για ενοίκιο ……. δρχ., για τρέχοντες λόγαριασμούς, παροχών
ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ ……………. δρχ., για διατροφή ……….. δρχ., για
ένδυση, υπόδηση κλπ. …………….
2) Δαπάνες εκπαίδευσης του ανήλικου τέκνου μας ............ (δίδακτρα
ιδιωτικού σχολείου …., φροντιστήριο αγγλικών ……….)

Επειδή το τέκνο μας ηλικίας σήμερα ............ ετών έχει οικονομικές


ανάγκες τις οποίες δεν μπορώ να ικανοποιήσω μόνη μου, δεδομένου ότι
εργάζομαι ως πωλήτρια σε κατάστημα και ο μηνιαίος μισθός μου ανέρχεται
στο ποσό των ........................ δρχ. Γεγονός δε είναι ότι τους τελευταίους
τρείς σχεδόν μήνες, που ο καθού έχει εγκαταλείψει την συζυγική σχέση και
δεν έχει προσφέρει την παραμικρή οικονομική βοήθεια, εξαντλήθηκαν και
οι αποταμιεύσεις που είχα για περίπτωση ανάγκης.
Επειδή ο καθού ως πατέρας του ανήλικου τέκνου μας έχει υποχρέωση
διατροφής του, την οποία αφότου μας εγκατέλειψε, δεν τηρεί.
Επειδή συνεπώς είναι κατεπείγον να καθορισθεί με απόφαση του
Δικαστηρίου Σας, προσωρινή διατροφή του τέκνου μας, στο μηνιαίο ποσό
των ................ δραχμών, που οφείλει να καταβάλλει ο σύζυγός μου και
πατέρας του ανήλικου τέκνου μας, ο οποίος έχει μηνιαίο εισόδημα
τουλάχιστον ........................ δραχμών, δεδομένου ότι εργάζεται ως
τυπογράφος διατηρώντας ατομική επιχείρηση, που βρίσκεται στην Αθήνα
και επί της οδού ........................ αριθ. ............
Επειδή το τέκνο μας στην ηλικία που βρίσκεται έχει ανάγκη της μητρικής
φροντίδας και στοργής.
Επειδή ο καθού και πατέρας της έχει επιδείξει με τη συμπεριφορά του
ασυγχώρητη ανευθυνότητα και αδιαφορία για το τέκνο μας.
Επειδή είμαι η πλέον κατάλληλη να μου αναθέσει το Δικαστήριό Σας την
επιμέλεια του προσώπου του τέκνου μας ........................
Επειδή η αίτησή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους παραδεκτώς θα προσθέσω κατά τη συζήτηση

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.


Να μου ανατεθεί με απόφαση του Δικαστηρίου Σας η επιμέλεια του
προσώπου του ανήλικου τέκνου μας ............ ........................
Να υποχρεωθεί ο καθού σύζυγός μου να καταβάλλει σε εμένα
από ............ ως έχουσα την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου
μας ............ ........................ δραχμές ..................... τον μήνα για διατροφή
του, προκαταβολικά κάθε μήνα και εντόκως σε περίπτωση καθυστερήσεως
μέχρι την εξόφληση.
Να υποχρεωθεί ο καθού να καταβάλει το ποσό των ........................ δρχ.
(........................ χ 3 που αντιστοιχεί στο διάστημα των τριών μηνών
από ............, οπότε εγκατέλειψε την οικογενειακή στέγη, χωρίς περαιτέρω
να ενδιαφερθεί για τη διατροφή ανηλίκου τέκνου μας, άλλως από τότε που
του επιδόθηκε η παρούσα.
Να καταδικασθεί ο καθού στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα ..............................
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος