You are on page 1of 4

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ


1) Της εταιρείας των ΗΠΑ με την επωνυμία «……..», που εδρεύει στην
Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

ΚΑΤΑ

Της Α.Ε. με την επωνυμία «…………….» που εδρεύει στην Αθήνα


(……) και εκπροσωπείται νόμιμα.

Η εταιρεία μας έχει ως αντικείμενο της επιχειρηματικής της


δραστηριότητας μεταξύ άλλων και την πώληση ηλεκτρονικών
υπολογιστών και εξαρτημάτων αυτών. Στα πλαίσια της δραστηριότητάς
μας αυτής συνεργαζόμαστε με την καθ’ ης η οποία και ανελάμβανε να
πωλεί ως ανεξάρτητος πωλητής / διανομέας σε συγκεκριμένους πελάτες
προϊόντα της εταιρείας μας, σύμφωνα με την από ………. σύμβαση που
ίσχυε μεταξύ μας.
Η εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη στις παραγγελίες της καθ’ ης, τις
απέστελνε αδιαλείπτως τα προϊόντα που ζητούσε με τις παραγγελίες της
και εξέδιδε για την πώληση των προϊόντων αυτών προς την καθ’ ης τα
εκάστοτε τιμολόγια. Από τη συνεργασία αυτή εκκρεμούν απλήρωτα εκ
μέρους της καθ’ ης τα κάτωθι τιμολόγια τοις μετρητοίς, τα οποία
εξακολουθεί να μην έχει εξοφλήσει παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις
μας και παρά το γεγονός ότι η καθ’ ης αποδέχεται την οφειλή των εν
λόγω ποσών, ενώ τα προϊόντα στα οποία αφορούσαν έχουν παραληφθεί
ανεπιφύλακτα από την καθ’ ης.
Συγκεκριμένα εξακολουθούν να παραμένουν ανεξόφλητα τα κάτωθι
τιμολόγια που παρατίθενται στη συνέχεια σε μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα:
Αριθ. Τιμολ. Ημερ. Εκδοσης Πωληθέντα προϊόντα Ποσό ($ ΗΠΑ)

….. ……. ……………… ……………….. ……………


….. ……. ……………… ……………….. ……………
….. ……. ……………… ……………….. ……………
….. ……. ……………… ……………….. ……………
….. ……. ……………… ……………….. ……………

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΗΠΑ: ……….

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της καλόπιστης πρακτικής η οποία πρέπει


να διέπει μία τέτοια συνεργασία θέλησε να διευκολύνει την καθ’ ης,
δίνοντάς της παραπάνω από εύλογο και σύνηθες χρονικό διάστημα
προκειμένου η καθ’ ης να κατορθώσει να εξοφλήσει το χρέος της προς
εμάς. Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας αυτής στείλαμε πλήθος
επιστολών στην καθ’ ης με τις οποίες την καλούσαμε να εξοφλήσει το
χρέος της, οι οποίες ωστόσο δεν βρήκαν καμμία ανταπόκριση από αυτήν.
Εν συνεχεία και ενώ αναμέναμε κάποια ένδειξη καλής θελήσεως από
την καθ’ ης προς αποφυγή προσφυγής μας στα δικαστήρια προς μεγάλη
μας έκπληξη, λάβαμε την από 31.3.1999 αγωγή της, στην οποία όχι μόνο
δεν ανέφερε τίποτα για επιστροφή του εξαιρετικά μεγάλου ποσού που
μας όφειλε, αλλά προέβαλε επίσης απαίτηση ποσού ……….. δραχμών
εναντίον της εταιρείας μας ως αποζημίωση για δήθεν ζημία την οποία
υπέστη από τη μη ανανέωση της σύμβασης που συνέδεε τις εταιρείες
μας. Η απαίτηση αυτή πέραν του ότι είναι αστήρικτη και παντελώς
ανυπόστατη υποδηλώνει επίσης, ότι προβάλλεται από αυτήν εν γνώσει
της ότι δεν δικαιούται το υπέρογκο ποσό το οποίο ζητεί από την εταιρεία
μας, αλλά ότι προβάλλει μια τέτοια εικονική απαίτηση με απώτερο στόχο
να παρακρατήσει και να μην εμβάσει στην εταιρεία μας τα ποσά που της
οφείλει.
Επειδή πέραν της προαναφερόμενης παρελκυστικής τακτικής της καθ’
ης έχει πλέον παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους περίπου από την
ημερομηνία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα τα προαναφερόμενα
τιμολόγια και η καθ’ ης όχι μόνο δεν έχει εξοφλήσει το ποσό που
αφορούν τα τιμολόγια αυτά, αλλά ούτε και έχει προβεί σε κάποια
συγκεκριμένη έμπρακτη ενέργεια για να εξοφλήσει τα ποσά που οφείλει
στην εταιρεία μας.
Επειδή το χρέος της καθ’ ης προς την εταιρεία μας ανέρχεται στο
σημαντικό ύψος των ……… δολαρίων Η.Π.Α. που αντιστοιχεί σε ποσό
…………. δρχ. υπολογιζόμενο με ισοτιμία δολ. Η.Π.Α. – δραχμής
………. δρχ. σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος σήμερα ………
Επειδή έχουμε επανειλημμένα οχλήσει την καθ’ ης, η οποία αρνείται
να εξοφλήσει το ποσό του χρέους της προς την εταιρεία μας.
Επειδή έχουμε δικαίωμα να απαιτήσουμε την νομιμότοκη καταβολή
του ποσού του χρέους της καθ’ ης προς την εταιρεία μας καθώς και την
αποζημίωση της εταιρείας μας για τα έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί για
την διεκδίκηση του ανωτέρω ποσού από την καθ’ ης.
Επειδή η περιουσία της καθ’ ης είναι ουσιωδώς ελαττωμένη και
συντρέχουν λόγοι τόσο απόκρυψης των περιουσιακών στοιχείων της καθ’
ης όσο και μεταβίβασης αυτών, δεδομένου του νομίμου και βάσιμου της
απαίτησής μας κατά της καθ’ ης.
Επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην μπορέσουμε να
ικανοποιήσουμε την απαίτησή μας κατά της καθ’ ης, θα πρέπει να
ληφθούν εξασφαλιστικά μέτρα για το ως άνω κινδυνεύον δικαίωμά μας
προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή μας εναντίον της καθ’ ης.
Επειδή η απαίτησή μας κατά της καθ’ ης πιθανολογείται ότι θα
ανέρχεται μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης επί αγωγής μας κατά της
καθ’ ης, την οποία θα προσδιορίσουμε σύντομα, τουλάχιστον σε
150.000.000 δρχ.
Επειδή η παρούσα μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή στηρίζεται
σε στα άρθρ. 682 επ. Κ.Πολ.Δ. καθώς επίσης και στα άρθρ. 707-724
Κ.Πολ.Δ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.


ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας.
Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα επί τω τέλει όπως διαταχθεί η
συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, κάθε
δικαιώματος και περιουσιακού στοιχείου της καθ’ ης που βρίσκεται είτε
στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου μέχρι του ποσού των 150.000.000
δραχμών.
Να μας χορηγηθεί προσωρινή διαταγή απαγόρευσης της μεταβολής
των περιουσιακών στοιχείων της καθ’ ης.
Να καταδικαστεί η καθ’ ης στη δικαστική μας δαπάνη και στην
αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου μας.

Αθήνα, ………….
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος