You are on page 1of 6

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ

Της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός ……., αρ. …) Ανώνυμης Εταιρίας με


την επωνυμία «……….. Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπουμένης.

ΚΑΤΑ
1. Της εδρεύουσας στο Ρόττερνταμ Ολλανδίας Εταιρίας Θαλασσίων
Μεταφορών με την επωνυμία «………..», νομίμως εκπροσωπουμένης
στην έδρα της και αντιπροσωπευομένης στην Ελλάδα από την γενική
πράκτορα και αντιπρόσωπό της Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία
«………….» (Ανώνυμη Εμπορική & Ναυτιλιακή Εταιρία», έχουσα την
έδρα της στον Πειραιά επί της οδού ……….., αρ. …. και
εκπροσωπουμένης νομίμως.
2. Της τύποις εδρεύουσας στην πόλη του Παναμά της ομώνυμης
Δημοκρατίας, πράγματι όμως έχουσας στον Πειραιά και επί της οδού
…………, αρ. …. την έδρα της ανώνυμης ναυτιλιακής Εταιρίας με την
επωνυμία «…………», νομίμως εκπροσωπουμένης, έχουσας δε ως
διαχειρίστρια και αντιπρόσωπό της την εδρεύουσα στον Πειραιά (οδός
………., αρ. …) Εταιρία με την επωνυμία «………..» (Δ. ……….
Ναυτιλιακή Α.Ε.), νομίμως επίσης εκπροσωπουμένης.

1. Η Εταιρία μας τυγχάνει τεχνική Εταιρία ασχολουμένη στον κλάδο


των κατασκευών με την εκτέλεση μεγάλων τεχνικών έργων.
Η πρώτη καθής τυγχάνει ναυτιλιακή Εταιρία ασχολουμένη
κερδοκοπικώς με την εκτέλεση θαλασσίων μεταφορών, είτε δια πλοίων
της δικής της πλοιοκτησίας είτε δια πλοίων τρίτων, τα οποία
ναυλώνονται και τελούν υπό την δική της εκμετάλλευση.
Η δεύτερη καθής τυγχάνει πλοιοκτήτρια και εκναυλώτρια του με
Ελληνική σημαία φορτηγού πλοίου τύπου RO/RO με το όνομα
«……….», νηολογίου Πειραιά με αριθμό ………. διεθνούς διακρ.
σήματος …., κόρων χωρητικότητας ολικής ……… και καθαράς …..,
νεκρού βάρους …….. τόννων, μήκους …….. μέτρων και πλάτους …….
μέτρων. Το πλοίο αυτό τελούσε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο
και τελεί μέχρι σήμερα υπό την εκμετάλλευση και τον εφοπλισμό της
πρώτης καθής, η οποία, δυνάμει σύμβασης χρονοναύλωσης με την
ιδιοκτήτρια και εκναυλώτρια του δεύτερη καθής, είχε και έχει την
εκμετάλλευση και ναυτική διεύθυνση του πιο πάνω πλοίου, εκτελούσα
με αυτό θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων έναντι κέρδους.
2. Στις …….. 2000 η Εταιρία μας αγόρασε από την εδρεύουσα στην
πόλη ……… της Ολλανδίας Εταιρία με την επωνυμία «……..» ένα
προωθητήρα τύπου ……….. μοντέλο ……. κατασκευής ……, βάρους
…… κιλών αντί του καταβληθέντος από μας στην πιο πάνω Εταιρία
ποσού των Δολλ. ΗΠΑ $ ……
Για την εκ μέρους της Εταιρίας μας αγορά του πιο πάνω μηχανήματος
εκδόθηκε από την πωλήτρια Εταιρία το με αριθμ. ……../…. 2000
Τιμολόγιο στο όνομα της Εταιρίας μας.
3. Μετά την εκ μέρους της Εταιρίας μας καταβολή του τιμήματος
αγοράς του πιο πάνω μηχανήματος εκ δολλ. ΗΠΑ $ ….. η Εταιρία μας
ανέθεσε στην πρώτη καθής, ενεργούσα δια των πρακτόρων της στο
Ρόττερνταμ θυγατρικής της Εταιρίας με την επωνυμία «……..», την
μεταφορά του εν λόγω προωθητήρα από το λιμάνι του ………… της
Ολλανδίας στο λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι η πρώτη καθής παρέλαβε
το μηχάνημα προς μεταφορά και ακολούθως προέβη στην φόρτωσή του
επί του πλοίου «…..» το οποίο τελούσε υπό την εκμετάλλευση και τον
εφοπλισμό της, αφού δυνάμει σύμβασης χρονοναύλωσης με την
ιδιοκτήτριά του Β’ καθής είχε αναλάβει την ναυτική διεύθυνση και
εκμετάλλευση του πιο πάνω πλοίου σε θαλάσσιες μεταφορές επί κέρδει.
Η φόρτωση των πιο πάνω εμπορευμάτων επί του πλοίου «……»
έλαβε χώρα στις 20 Δεκεμβρίου 2000 και σε απόδειξή της η
προαναφερθείσα πράκτορας της Α’ καθής Εταιρία ……………….
εξέδωσε την με στοιχεία ΜΟΕ/PIR …. της 20.12.2000 ονομαστική και
καθαρή Φορτωτική. Στην Φορτωτική αυτή η Εταιρία μας κατονομάζεται
ρητά ως η παραλήπτρια του πιο πάνω φορτίου στο λιμάνι εκφόρτωσης,
τον Πειραιά, ενώ σύμφωνα με την ίδια φορτωτική ο θαλάσσιος ναύλος
για την μεταφορά αυτή ήταν καταβλητέος στο λιμάνι προορισμού
(Πειραιά).
4. Μετά την άφιξη του μεταφέροντος το πιο πάνω μηχάνημά μας
πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 3 Ιανουαρίου 2001 απευθυνθήκαμε
με την ιδιότητά μας ως της νόμιμης κομίστριας της πιο πάνω
ονομαστικής φορτωτικής και νομέως αλλά και κυρίας του μηχανήματος,
στην εδώ πράκτορα της Α’ καθής Εταιρία ……………, προκειμένου να
καταβάλουμε τον οφειλόμενο ναύλο και να μας εκδοθεί η απαιτούμενη
διατακτική προς τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) ώστε να
μπορέσουμε να παραλάβουμε τον προωθητήρα.
Με έκπληξή μας τότε πληροφορηθήκαμε ότι με το πιο πάνω πλοίο
εκμετάλλευσης και εφοπλισμού της πρώτης και ιδιοκτησίας της Β’ των
καθών δεν εκφόρτωσε τον εν λόγω προωθητήρα, ο οποίος, όπως οι
πράκτορες των καθών μας πληροφόρησαν, είχε φορτωθεί στο
κατάστρωμα του πλοίου (πράγμα που δεν μνημονεύεται στην εκδοθείσα
ως άνω φορτωτική) και κατά την διάρκεια του ταξιδιού χάθηκε στη
θάλασσα!
Οι καθών και οι πράκτορές τους αρνήθηκαν και αρνούνται μέχρι
σήμερα να μας δώσουν οποιαδήποτε εξήγηση τόσο για την
αντισυμβατική, υπαίτια και παράνομη ενέργειά τους να φορτώσουν και
τοποθετήσουν τον εκσκαφέα πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου τους,
όσο και για την εγκληματική τους παράλειψη να μεριμνήσουν για την
επιβαλλόμενη ασφαλή πρόσδεση του πιο πάνω ογκώδους μηχανήματος
πάνω σε σταθερές σιδερένιες δέστρες και με την χρησιμοποίηση
ανθεκτικών υλικών πρόσδεσης με αποτέλεσμα ο προωθητήρας να πέσει
από το κατάστρωμα στην θάλασσα και να απωλεσθεί. Και το
εξωφρενικότερο είναι ότι η Α’ καθής και οι εδώ πράκτορές της, αξιώνουν
να τους καταβάλλουμε και τον ναύλο που αφορούσε τον απωλεσθέντα
κατά το ταξίδι και ουδόλως αφιχθέντα ογκώδη υδραυλικό προωθητήρα.
5. Συνεπεία της πιο πάνω αντισυμβατικής και παράνομης, συγχρόνως
δε και υπαίτιας συμπεριφοράς των καθών η Εταιρία μας υπέστη θετική
ζημία ίση προς την αξία του απωλεσθέντος κατά την διάρκεια της
θαλάσσιας μεταφοράς του ως άνω προωθητήρα τύπου Caterpillar. Η αξία
του μηχανήματος αυτού στον τόπο και κατά τον χρόνο ενάρξεως της
εκφορτώσεως (Πειραιάς αρχές Ιανουαρίου 2001) ανερχόταν σε Δολλ.
ΗΠΑ $ …….. ή δραχμές ……. Και είναι ίση προς την τρέχουσα τιμή
στην αγορά μηχανήματος του αυτού είδους, μη υπαρχούσης
χρηματιστηριακής τιμής για το ίδιο εμπόρευμα.
Επειδή η υπό τις προαναφερθείσες περιστάσεις απώλεια του πιο πάνω
προωθητήρα κατά την διάρκεια της θαλάσσιας μεταφοράς του οφείλεται
σε αποκλειστική υπαιτιότητα, αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά
των καθών, δεδομένου ότι ο Πλοίαρχος και το πλήρωμα του πλοίου επί
του οποίου το πιο πάνω μηχάνημα φορτώθηκε, ενεργούντες
αντισυμβατικά, παράνομα και υπαίτια, προέβησαν στην φόρτωση του
μηχανήματος επί του καταστρώματος χωρίς την δική μας συναίνεση ή
συμφωνία και χωρίς καμμία σχετική ειδοποίησή μας, αφετέρου δε
παρέλειψαν και αδιαφόρησαν για την ενδεδειγμένη ασφαλή πρόσδεση
του πιο πάνω ογκώδους μηχανήματος επί του καταστρώματος του πλοίου
τους με αποτέλεσμα τούτο να πέσει από το κατάστρωμα κατά την
διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου από το λιμάνι φόρτωσης στον Πειραιά
και να απωλεσθεί.
Επειδή οι καθών είναι ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης και δεν
έχουν κανένα άλλο γνωστό περιουσιακό στοιχείο εκτός από το πιο πάνω
πλοίο, εφοπλισμού της πρώτης και κυριότητος της δευτέρας, το οποίο
υπόκειται στους θαλασσίους κινδύνους, και ως εκ τούτου συντρέχει
επείγουσα περίπτωση επιβάλλουσα την εκ μέρους του Δικαστηρίου Σας
λήψη ασφαλιστικών μέτρων με την μορφή της συντηρητικής κατάσχεσης
του πιο πάνω πλοίου για την εξασφάλιση της προαναφερθείσης
απαίτησης της Εταιρίας μας ανερχομένης κατά κεφάλαιο σε δραχμές
………. μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την τελεσίδικη
επιδίκαση και για το συνολικό ποσό των δραχμών …………
Επειδή το πιο πάνω πλοίο «………» βρίσκεται σήμερα στην περιοχή
του λιμένος Πειραιά (περιοχή Κυνοσούρας) και αναμένεται από στιγμή
σε στιγμή ο απόπλους του. Συντρέχει ως εκ τούτου κατεπείγουσα
περίπτωση να διαταχθεί σύμφωνα με το Νόμο και με προσωρινή διαταγή
του Δικαστηρίου Σας η απαγόρευση του απόπλου του πιο πάνω πλοίου
καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασής του
μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της παρούσας.
Επειδή η ευθύνη των καθών έναντι της Εταιρίας μας είναι τόσο
δικαιοπρακτική, όσο και αδικοπρακτική, ειδικώτερα δε η πρώτη των
καθών ευθύνεται με την ιδιότητα του αντισυμβληθέντος με την Εταιρία
μας θαλάσσιου μεταφορέα και συνάμα εφοπλιστού του πλοίου, η δεύτερη
δε ως η ιδιοκτήτρια του πλοίου, η εκναυλώσασα τούτο στην πρώτη και
ευθυνομένη ως εκ τούτου δια του πλοίου και μέχρι της αξίας αυτού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την ρητή επιφύλαξη κάθε άλλης μελλοντικής απαίτησης


δικαιώματός μας
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η παρούσα.


Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση κάθε περιουσίας των καθών
στα χέρια αυτών ή στα χέρια τρίτων και Τραπεζών και ειδικώτερα του με
Ελληνική σημαία φορτηγού πλοίου τύπου RO/RO με το όνομα
«…………», νηολογίου Πειραιά με αριθμό ………….., διεθνούς διακρ.
σήματος …, κόρων χωρητικότητας ολικής …….. και καθαράς ……….,
νεκρού βάρους …… τόννων, μήκους …….. μέτρων και πλάτους …….
μέτρων, προς εξασφάλιση της αναφερομένης στο ιστορικό απαίτησής μας
και μέχρι του ποσού των δραχμών ……….
Με Προσωρινή Διαταγή του Δικαστηρίου Σας να διαταχθεί
προσωρινά και μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας, η
απαγόρευση του απόπλου καθώς και κάθε νομικής και πραγματικής
μεταβολής στο πιο πάνω πλοίο.

Πειραιάς, …………/…/2001
Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι