You are on page 1of 2

WBP

REPIJBLICA MOLDOVA
MUNTcTrIUL cHI$ntAu
PRIMAR GENERAL
00023 | 65

DISPOZITIE
nr. 3€8 -oL
din A.i zawe
"b/g
Cu privire la desfdgurarea unei intruniri
in municipiul Chigindu de cdtre partidul
Democrat din Republica Moldova

Avdnd in vedere declaratia prealabild nr. 06-1 15/3226 din2g.05.2o7g,prin


care
Partidul Democrat din Republica Moldova, anunti desfdgurareaunei
intruniri social-
politicd, in perioada 5 g iunie 20rg, intre orele g:00
23:00, in scuarul
Parlamentului Republicii Moldova
Republicii Moldova
din bd..$tefan cel Mare gi Sfhnt nr.
amplasarea scenei, a
aparatajului de sonorizare, a banner
uriior sanitare);
Pentru buna desfEgurare a intrunirii,
6, art.l0 (3), art. 16
(l-4), art. 18 (1, 2) 9i art. tg din L
22.02.2008,,Privind intrunirile,,, art. 26
art. 34 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI di
locald", art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (l)
17 .06.2016,,Privind statutul municipiului
municipiului Chigindu nr. 1g0 din
Regulamentului pentru recepfionarea, no
manifestaliilor cultural-sportive din munic
publici din preturile de sector responsabi
general interimar al municipiului Chigindtr nr. 159-dc
din26.04.2019 ,,Cu privire la
stabilirea atribuliilor de seiviciu ale conducerii Primdriei
municipiului
---------r Chiqindu,,,
viceprimarul municipiului Chigindu DISpUNE:
l ' Inspectoratul General al Poliliei va acorda ajutorul
necesar solicitat de cdtre
organizatorul intrunirii pentru asigurarea ordinii publice gi
va stopa, in caz de
necesitate, transportul pe bd.
$tefan cel Mare gi Sf6nt, in perimetrul strdzilor Maria
cebotari gi Mitropolit G. Bdnulescu-Bodoni, gi il vor redireciiona
pe strdzile adiacente
(circulafia autobuzelor gi troleibuzelor de rutlva fi redirecfionatd
pe str Bucuregti).
2. Partidul Democrat din Republica Moldova:
- va rea intrunirii respective cu Pretura sectorului Buiucani:
- va obHgatoriu, cu Directia situalii exceplionale, chestiunile
ce lin de r de apdrare impotrivaincendiilor;
- va incheia un contract cu IMSP Centrul Nafional de Asistenla Medicali
Urgentd Prespitaliceascd sau cu un spital privat acreditat gi
dotat cu cele necesare in
vederea acorddrii a ajutorului medical participanlilor la
intrunire, in iade necesitate:
- va incheia un contract cu i.c.s. ,,Gas Nafural Fenosa Furnizare
S'R'L'' la necesitate, gi cu i.M. Retelele electrice de Energie,,
iluminare ,,LUMTEH,, in vederea
conectdrii apatatajului de iluminare la sursa de energie
posibild
.r.rtti.u 1i"'"*tin care va fi

de
vor
Sonectarea).

,il:i':i:iliiff?lr&"1;g'il,;"1,*:::HH1il.;;*'.""iT13
contract, salubrizarea terenului unde se va desfbguia
intruniiea.
e a intrunirii, de starea tehnicd a scenei si
patiilor verzi gi asigurarea ordinii publice
dnii Eugeniu MCHIFORCIUC $t Iurie
5' Responsabil pentru desfdgurarea legald a activitdlii
din partea primdriei
municipiului Chigindu este dl Vasile PASCARI
6' Directia adm-inistraJie publicd locald va asigura controlul executdrii
prevederilor prezentei dispozifii.

VICEPRIMAR

or GROZAVU
PftGCEEi-VERBAL