You are on page 1of 2

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

anunță organizarea Conferinţei Știinţifice Internaţionale


PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE
EDIȚIA A XI-A: DE LA CUNOAȘTERE SPRE SALVGARDARE ȘI CONSERVARE
29-30 octombrie 2019
Având în vedere preocupările Dvs. în domeniu, vă adresăm invitația de a participa la
această manifestare științifică.
Ariile tematice ale conferinței:
1) Arheologie şi cercetări interdisciplinare
2) Etnologie: probleme generale şi abordări interdisciplinare
3) Interferenţe culturale în arta naţională
4) Conservare, valorificare și promovare a patrimoniului cultural
5) Experiențe și practici europene de cercetare a patrimoniului cultural din Republica
Moldova
Persoanele interesate rugăm să se înregistreze și să expedieze titlul și rezumatul
comunicării până la cel târziu 31 august 2019 utilizând Formularul de participare*.

Rezumatele prezentate nu vor depăşi volumul de 1900–2000 de semne cu spaţii.


Fiecare participant se poate înscrie la lucrările conferinţei cu o singură comunicare.
Lucrările conferinţei se vor desfăşura la Institutul Patrimoniului Cultural (mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1).
Limbile de lucru ale conferinţei sunt: română, engleză, rusă.
Comitetul de organizare își asumă responsabilitatea selectării propunerilor primite din
partea cercetătorilor.
Cheltuielile de cazare şi transport vor fi acoperite de participanţii conferinţei.
Informații suplimentare pot fi solicitate comitetului organizatoric la adresa:
conference.treasure@gmail.com
Informație pentru completarea formularului de participare*: Toate câmpurile cu asterisc
sunt obligatorii. După ce finisați completarea formularului tastați „Trimite” („send” /
„отправить”), formularul DVS va fi expediat comitetului de organizare iar pe ecran va
apărea mesajul că cererea Dvs de participare a fost expediată.
* FORMULAR DE ÎNREGISTRARE / REGISTRATION FORM / ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ

Cu respect,
Comitetul de organizare
THE INSTITUTE OF CULTURAL HERITAGE

announces the organization of the International Scientific Conference


CULTURAL HERITAGE: RESEARCH, VALORIFICATION, PROMOTION
EDITION XI: FROM KNOWLEDGE TO SAFEGUARDING AND CONSERVING
October 29-30, 2019
Taking into account your concerns in the field, we invite you to participate in this scientific
event.
Thematic areas of the conference:
1) Archaeology and interdisciplinary research
2) Ethnology: general problems and interdisciplinary approaches
3) Cultural interferences in the national art
4) Conservation, valorisation and promotion of cultural heritage
5) European experiences and practices of cultural heritage research in the Republic of
Moldova
We ask the interested persons to register and send the title and summary of the
presentation by August 31, 2019 by filling out the Participation Form*.
The summary should not exceed 1900-2000 characters with spaces.
Each participant can join the conference with only one presentation. The works of the
conference will take place at the Institute of Cultural Heritage (Chisinau, 1 Ştefan cel Mare
şi Sfânt boulevard).
The working languages of the conference are: Romanian, English, Russian.
The organizing committee assumes responsibility for selecting the proposals received from
the researchers.
The accommodation and transport costs will be covered by the conference participants.
Additional information may be requested from the organizing committee at:
conference.treasure@gmail.com
Information for completing the Participation Form: All fields with an asterisk are
mandatory. After filling out the Form, click “send” / “отправить”, and your form will be sent
to the organizing committee. On the screen, you will see the message that your request for
participation has been sent.
* FORMULAR DE ÎNREGISTRARE / REGISTRATION FORM / ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ

Sincerely,
The Organizing Committee