You are on page 1of 802

>*s^

/í-%-

(v.,<.

-
A,
*

*,

A,
Ir

n
y

*I
c-
BIBLIOGRAFIE

ESKÉ HISTORIE.

SESTAVIL

V V

DK- CENEK ZIBRT,


M. PROFESSOR KULTURNÍ HISTORIE NA CESKE UNIVERSIT, KUSTOS BIBLIOTIIEKY
MUSEA KRÁLOVSTVÍ ESKÉHO.

DIL DRUHÝ.

I. PRAMENY.
IL ZERACO-VÁNÍ.
(POLITICKÁ HISTORIE: CELEK. JEDNOTLIVÁ
OBDOBÍ OD VK NEJSTARŠÍCH DO R. 1419.)

V PRAZE.
NÁKLADEM ESKÉ AKADEMIE CÍSAE FRANTIŠKA JOSEFA
PRO VDY, SLOVESNOST A UMNÍ.
1902.

9
'

Tiskl Alois Wiesner,

knihtiska eské Akademie císae Františka Josefa


pro vdy, siovesnost a umni.
V. 9-

UVO.
Neuplynuly ješt dva roky od té doby, kdy jsem vydal I. díl Biblio-

grafie eské Kritikové


historie. jednohlasn páli si, aby v díle tohoto
druhu bylo pokraováno co nejrychleji. Pokud innost úední v Museu,
pednášky universitní a dvojí redakce (msíníku, kulturn-historického
a ethnografického sborníku »
eský Lid« a dvojmsíníku '-asopis eského
Musea «) dovolovaly, vnoval jsem všecku práci pípravám k vydání dílu
druhého, jejž tuto veejnosti pedkládám.
První díl obsahoval Knihovdu a Pomocné vdy. Postupuje
podle rozvrhu, schváleného od Historické kommisse pi tíd eské
I.

Akademie, podávám v druhém dílu nejdíve pehled Pramen historie


eské. Roztídil jsem je podle cizích vzor bibliografických, ovšem a
v jednotlivých oddílech se zvláštním zetelem ke studiu djin eských.
Vedle toho z praktických píin (pro rychlé a okamžité vyhledání jedno-
tlivých pramen) sestavil jsem po pehledu všech pramen, roz- vcn
tídných, abecední pehled pramen k eským djinám, doufaje, že
pijde toto dvojí rozdlení (vcné abecední) vhod pracovníkm na poli
i

eské historie. Vzorem pi tom byl mi Potthast, Bibliotheca historica


medii aevi. Neudával jsem však podle toho vzoru seznam rukopis u jedno-
tlivých pramen, než pouze vyjmenoval jsem vydání (chronologicky), pe-
klady, a pak udával jsem životopisy spisovatel nebo studie o díle, jehož
se týe. Krom toho bylo nutno hranici Potthastovu (r. 1500) rozšíiti,

jak v dalším objasnno, a všímati si soustavn literatur slovanských.


O historii eské psalo se bu
jakožto o celku, neb o ástech,
o jednotlivých obdobích, osobách a zjevech. O celku psali kronikái již
pokraovali pozdjší až nejnovjší djepisci. Rovnž o jedno-
nejstarší, a i

tlivých obdobích psalo se od vrstevníkv a od pozdjších historik.


Velikou nesnázi psobí tu otázka, do kdy dlužno ítati spisy o historii
eské za prameny a od kdy za zpracování novjší. I starší kronikái
i
novjší na p. Veleslavín, Balbín, Beckovský, zpracovali starší epochy,
ale ze pamtí líí souvké pomry a události, takže se stávají jejich
svých
skladby zárove pramenem. Známé ustálené definice theoretik, co jen
slušípokládati za pramen pro historické studium, málo prosply, kdy šlo
o sestavení bibliografie eských djin v rozmrech tak rozsáhlých, na
základ ponkud odchylném od podobných cizích prací.

III
úvod.

Uinil jsem na vybranou nkolik návrh, jak by se mohly stanoviti


hranice a roztíditi látka.V sezení Král. eské Spolenosti Nauk a ve
schzi Historického Spolku vyložil jsem návrhy ty k úvaze, který z nich
nejlépe se hodí ku poteb zvlášt praktické. Znova potom pednesl jsem
návrhy ty ve schzi Historické kommisse pi I. tíd eské Akademie,
s dvody pro jednotlivé návrhy, s prosbou za rozhodnutí. Po rozprav,
které se lenové Historické kommisse úastnili, odvodríujíce svoje názory
o vci, ustanoveno, aby byl uren pro abecední pehled za hranici rok 1792.
Do doby teda abych pibral prameny a zpracování
té eské, a
historie

celkové, a ástené, do onoho abecedního pehledu. Název ustanoven


tentoAbecední pehled
:
pramen a spis k historii zemí
koruny eské do 1792. r.

Spisy a lánky celkové o djinách eských od r. 1 792


do nejnovjší doby jsou sestaveny v dalíím oddlení. Postup je týž, jako
v I. dílu: nejdíve historie zemí koruny eské vbec, pak království eského,
markrabství moravského, Slezska a obou Lužic.
Potom následuje ástené zpracování djin eských podle
období: I. od nejstarší doby do r. 1306, II. 1306-1409, III. 1409-1526,
IV. 1526-1620, V. 1620-1740, VI. 1740 92, 2. 1792-1847, 3,
1. 1848-1900.
Látka ohromná nepipustila, abych v tomto svazku shrnul všecka období.
Dospl jsem jen do r. 1419. Další léta oplývají tak bohatou literaturou,
že bylo nutno, odložiti je do dílu dalšího, tetího.

V schzi Historické kommisse pednesl jsem z uveejnných


téže
kritik o I. dilu pok\ny a výitky, jež byly knize inny. Odvodnil jsem

zárove, kterých rad jsem s povdkem použil a pro tak a ne onak jsem
si vedl, když vývody nkterých kritik mne jakožto autora nepesvdily,

abych své stanovisko mnil. Žádal jsem za rozhodnutí a pouení v pedlo-


žených otázkách od Historické kommisse, kteráž pirozen pro mne
pi vydávání této knihy jest instancí nejdležitjší, ježto pedkládá své

návrhy ke schválení v I. tíd eské Akademie. Dostalo se mi v roz-

hovoru, jenž byl pak zahájen, pro tento díl pro další práci žádoucích i

pokyn od zkušených pracovník v oboru bádání o eských


a rad d-
jinách, kteí v Historické kommissi zasedají, jsou to pp. vl. rada Dr. W. : W.
rytí Tomek, pedseda prof. Dr. Jaromír elakovský, jednatel
; ;

prof. Dr. Bohuš svob. pán Rieger; prof. Dr. Josef Kalousek;
dvorní rada prof. Dr. Emil Ott; prof. Dr. Zikmund VVinter (sekretá
I. tídy); kustos Ferdinand Tadra.
Pokládám za svou povinnost vzdáti díky všem tmto pánm, též za
to, že Kommisse doporuila ku píznivém.u dalšímu ízení rukopis této

knihy ve schzi si. I. tídy, kteréž rovnž dkuji za veliké obti finanní,
jež vzala na sebe k prospchu eské vdy historické vydáváním tohoto
nákladného díla.

V oddlení >
Zpracování*období ídil jsem se
podle jednotlivých
pi podrobnostech postupem a rozdlením Djin národa eského od Fr. Pa-

IV
Úvod.

lackého, nadpisy (Knihy a lánky) vrn jsem podržel. Pehled


jehož
obsahu pouí, do jakých (u nás posud nezvyklých) podrobností jsem za-
cházel. Osnova této ásti knihy je vlastn (a bibliografie mže podati

pouhý výet spis a lánk) hotová kostra historie eské podle


všech posavadních výtžk historického studia cizího do- i

mácího, podle starších, nových, až nejnovjších prací.


V dalším bych rád objasnil, jaké mám stanovisko a jaký postup
se schválením Historické kommisse zachoval jsem v nkterých otázkách
zásadních v tomto svazku, jenž z celé publikace má dležitost nejvtší.
Hranicí, až kam
pokud možná, úpln jest excerpována,
literatura,

jest rok 1900. Odchylkou, zejména tam, kde šlo o lánky a spisy pozoru-
hodné, smrodatné, zaznamenána jsou také ísla z r. 1901 1902, mezi i

tiskem vydávaná.
Nkteré posudky vytýkaly I. dílu, že jsou názvy uvedeny obšírn,
nikoli u výtahu, strun. Odpovídám: Jinak jest pi citaci v studii vdecké,
a jinak pi bibliografii, kdež podávati plný název jest vlastn první povin-
ností. Vhodn uvádí Hommel (De insolitis quorundam librorum titulis § 1)
z Phaedra citát, pokud se týe názv knih: *Non semper ea šunt, quae
videntur, decipit frons multos.«: Pesvdiv poznamenal také Runge
dvody, pro plné názvy tiskne, dvod\^, jež podnes nezastaraly: (Notitia
historicorum et historiae gentis Silesiacae, Pars I., Vratislaviae, 1775,
Praefatio, § 18) librorum plerosque omneš integros descripsi, ut
>'Titulos
lectores ex iis mentem et institutm auctoris cognoscere possint. Solent

alias, qui eiusmodi notitias aut Bibliothecas iiterarias conscribunt, potiora


tantum verba apponere et reliqua suis verbis reddere, quasi de libro
tituli

sint iudicia. Cum


vero idem spatium requiratur, malui auctorum verba
retinere, et quae forte vel de titule, vel de libro monenda sint, paucis

superaddere, a censuris autem invidiosis abstinere


'

Stanoviska tohoto hájil bych z praktických píin. Jsem úedníkem


i

bibliotheky musejní a mám ped oima mnohé toho píklady, jak nejvíce
zmatk tím se pivodí, když kdo chce, jak chce, vytrhne si z dlouhého
titulu 2-3 slova, jiný zase jiná 2-3 a pak táž kniha koluje pod
slova,
3-4 názvy, a je to táž a stejná kniha nebo lánek, otisk.*) Starší knihy
obyejn v titulu shrnou celý obsah, zejména tisky píležitostné, letáky,
asové spisy. Vyhýbám se tedy nadbyteným slohovým kudrlinkám, kde
jich není teba, osobním zdvoilostem v názvu knihy, ale nemohl bych se
nijak s tím smíiti, aby ve vdecké publikaci bibliografické tohoto rázu

mly Tato kniha podle roz-


se názvy libovoln pistihávati a zkracovati.

vrhu, schváleného od I. tídy eské Akademie k návrhu Historické


kommisse, není vydávaná pro hotové znalec nebo snad pouze pro uni-

*) Pihodilo .se podobné nedopatení i Polthastovi (Biblioth.ca historica medii


aevi), 2.
vyd. I, str. IX.: »Ungar K., Bohemia docta, Pragae, 177Ó-SO, 3 vol. 8".
Treffliches Werk »
Autorem, jak známo a jak v delším názvu knihy uvedeno, jest

Balbín, nikoli R(aphael) Ungar.

V
úvod.

versitní posluchae, k jejich pracím, nýbrž jako rukové eské historie


v nejširším slova smyslu pro vky budoucí každému, pro každého, kdo
hledá pouení.
Ze stejných dvod uvádím tam, kde název knihy nebo lánku ne-
podává jasného názoru o obsahu a podstat vci, pímo obsah. Provedl
jsem to na p. v I. dílu pi rozepisování obsahu Balbínových Miscellancí.
Všeobecn to kritikové chválili. provádti dsledn.
Zásadu tu dlužno
Na p. zní lánek: >Ke kritice pramen djin eských* název málo —
by pouil, o
jde, kdyby se nepidal pedmt, jehož se kritika týká. Název
»Leibnitz, Codex iuris í^entium diplomaticus« neopravuje k nadji, že
kniha obsahuje soustavný pehled eských státních smluv a jiných pramen
k djinám zemí koruny eské. Nebo: Kdo hledá pouení ve vzorné jinak
knize Dahlmann-Waitzov »Quellenkunde der Deutschen Geschichte* (6. vyd.)
pi . 467, nevyte si ze zaadní jejího ani z názvu: »A. F. Glafey,
Anecdotorum S. R. I. historiam ac jus publicum illustrantium collectio.
Dresd. et Lips. 1734, 8,« že kniha vlastn týká se výhradn doby Karla IV ,

nic více a co obsahuje. Prese všechnu snahu, neplýtvati místem, dlužno


.udati pi sbírkách podobných obsah knihy neb aspo naznaiti, eho se
publikace týká. U slezských a lužických a polských publikací rozepisuji
také obsah obšírn. To je vc dležitá a u nás dosti neocenná. I po-
zdjší sbírky slezské a lužické mají pro studium djin eských význam,
ježto jsou v nich upomínky historické, zprávy o starších stycích a po-
mrech ke korun eské.
Krátce povdno: Setení je chvalitebný požadavek, ale nikoli pi
takovéto publikaci, kterou asi nikdo po autorovi této knihy podruhé nebude
sestavovati a nikdo po eské Akademii znova nebude vydávati. Víeliká
snaha zkracovati (mimo zkratky pípustné a systematicky provedené)
škodila by tomuto dílu, jeho žádoucí úplnosti a spolehlivosti; nesmíme
se spoléhati, že je nkdo po nás doplní, ani na to, že by se snad pozdji

mly vydávati speciální, obšírn rozvedené bibliografie pro jednotlivé obory


historického bádání. V
té vci (upímn eeno) záhodno je v zájmu do-
konalosti díla tak nákladného, aby autorovi knihy byla vnována dvra
a volnost. Podepsaný ujišuje, že ho vedla pi
napínavé, ba síly vyerpávající
práci, jejíhož skuteného provedení prese všecku naléhavou potebu nikdo
u nás po 30 letdoopravdy ujmouti se nechtl, snaha nezištná, poctivá,
podati veejnosti dílo základní, dokonalé.
Snažil jsem se tedy vyhovti modernímu požadavku, drazn háje-
nému, aby vdecké rukovti bibliografické podávaly úplný popis (de-
scriptio) knihy, úplné naznaení jejího obsahu, pokud jsou to knihy staré,
nebo novjší, vzácné nebo nesnadno pístupné. Proto jsem se piioval,
abych ml skuten ped sebou a v rukou knihu nebo lánek, jejichž
název zaznamenávám nebo z nhož vybírám, co se týká historie eské.
Tam, kde kniha a lánek jen letmo a bezdky týkají se eské minulosti,
nepouštím se pi popisu (formát, stránky, obsah) do podrobností. Za to.

VI
Úvod.

kde jsem se pesvdil, že kniha nejen obsahuje mnoho, co titul ne-


sliboval, že se kniha ta v eské literatue bu vbec necituje, nejsouc
známa, nebo že jen zná se podle jména a snad podle citace jiných, tam
jsem neváhal zdržeti se a obsah se všemi zevrubnostmi podati, doufaje,
že to nebude pro budoucí bádání práce marná. Pravda, že tím nkteré
íslo vzrostlo z míry, ale pokládal jsem to za nutné zvlášt pi starších,

vzácnjších publikacích (mnohé z nich jsem objednával z cizích biblioihek


do Prahy a zjišoval pesné názvy a obsah) zajíti do podrobností snad
nezvyklých, protože znova pochybuji, že by nkdo podruhé obtoval tolik
asu, tolik trplivosti a tolik soustavné práce, i když se pedpokládá, že
by ml takovou píležitost k seznání a ke studiu knih, jako podepsaný,
kterýž jest úedníkem knihovny, pokud se týe bohemik, nejbohatší
v zemích eských.
Rozsáhlé sbírky Liinigovy a Weingartenovy rozepisoval jsem proto,
aby ml každý pohromad, kdo hledá obraz urité doby neb uritého
obvodu po všech stránkách historického vývoje, pomr politických, ná-
boženských, právních a spoleenských. Zvlášt bohaté Lnigovy folianty
obsahují vždy organický celek pro sebe uzavený, plný zajímavých, odjinud
asto neznámých podrobností, na nž potom staí v oddlení »Zpracování«
stiun již jen se odvolávati podle jednotlivých ísel.
Kde dovolávám listin pi událostech, jednáních, smlouvách vý-
se

znamných, mohl jsem ovšem citaci znan rozšíiti, kde všude byla ta
která listina otištna. Nešlo mi však o úplnost po té stránce, nýbrž jen
o to, aby každý zvlášt podle odkaz na sbírky, uvedené v Bibliografii
eské historie, mohl si vyhledati doslovné znní textu, jehož se týe, ve
sbírkách rozmanitých, pístupných, jak je má kdo po ruce. Prvotn chtl
jsem také zjišovati letopoty, opravovati omyly v jednotlivých (hlavn
starších) sbírkách
regest a od toho jsem upustil, a opisuji
listin; ale

údaje doslova bez opravy. Stejn jsem ponechával zpsob psaní jmen
nebo tiskové zvláštnosti. Vše to bude pak v rejstících v náležitý ád
a ve správné znní opraveno.
Zárovetu pipomínám, že neopravuji pi citaci chyby a omyly
v názvech, kde autor píše jména osob, míst atd. odchyln od pravidla

ustáleného. Ovšem tam, kde jde o vcnou správnost (na p. v abecedním


seznamu pramen), podávám naped správný titul podle výtžk vdeckého
bádání moderního, do závorky pak a v revokacích omyly, chybná pojme-
nování. Nemínil jsem plýtvati pi podobných íslech místem, abych
snad u nich vyítal, kdo nkterý spis nebo lánek myln citoval, podle
názvu soud zaaoval, ztotožoval podle názvu práci dramatickou
jinak
s domnlou historickou atd. Badatel dotyné doby dobe znalý
studií

vystihne, že v tomto zpsobu bývá uložen kus tiché polemiky, kdy prost
faktum uvádím. Dly se mýlky leckdy a leckde, jakož nepochybn také
podepsaný prese všechnu pozornost neuvaroval se rovnž podobných omyl,
poklesk a nedopatení. Pro speciální bádání vbec zbývá v jednotlivých

VII
úvod.

oddílech této knihy dosti vdné


práce a naskytne se pro odborné studium,
doufám, ada lákavých, nových themat. Nebylo úelem rozepisovati se
u jednotlivých ísel o tom, co dlužno zkoumati pi zvláštním studiu pí-
slušné otázk/. Zaadil jsem na p. mnohá ísla k literatue o sv. Cyrillovi
a Mcthodovi, a vím, že tu pi nich pro další bádání zbývá mnoho
záhad.
Revokace jsou neobyejn hojné a všestranné. Podle pokyn Historické
kommisse nešetil jsem asu a místa, aby odkazy byly, pokud možná, nejšíe
provedeny, aby usnadovaly hledání. Nedopatení a zmatky pi spletených
asto názvech dissertací (kdy nkdo cituje »praeses', jiný »respondens«)
snažil jsem se pivésti na míru pravou tím, že jsem (v strunosti) revokoval,

pokud možná, oba, název obšírnjší, aby


i se omyly neopakovaly (zásada
ta provedena v abecedním seznamu).
i

Ideálem v praxi nesplnitelným jest požadavek, aby autor biblio-

grafie rozlišoval díla a lánky spisovatelv osvdených, otištné v písn


vdeckých asopisech a publikacích, a pak knihy a lánky drobnjší,
z ven-
populární, na p. z feuilleton, a to nejen v listech denních, nýbrž i

kovských, krajinských z asopis zábavných.


i Proti dvodm, jimiž bývá
ideální stanovisko to obhajováno, stojí dvody jiné, hlavn praktické, kteréž
pimly podepsaného, aby v tom neuchýlil se od zpsobu pijatého a schvá-
leného v I. dílu. Autor podle požadavk a názor moderní vdecké biblio-
grafie má povinnost zaznamenati spisy a lánky bez výbru všecky, teba
ze zapadlých nebo kritikovi neznámých asopis a publikací, bez ohledu,
že snad jich nepsal žádný Palacký. Bibliografie snaží se dosíci úplnosti,

pokud možná, nejdokonalejší. Jiný úkol opt nastává ovšem tomu, kdo
studuje dobu nebo látku píslušnou, z níž si má vybírati. Tu práci za
nkoho jiného podnikati autor
bibliografie není povinen. Nepedpojatý
posuzovatel pipustí naopak, že leckterý lánek a feuilleton, domnle bez-

cenný, v denním nebo týdenním a poun-zábavném listu, a napsaný od


kohokoliv, na p. z archivu erpaný, nebo lánek populárn psaný, vy- a spis

tžený ze samostatného studia, má a bude vždy míti vtší váhu, skutenou


cenu a dležitost v historické literatue, nežli perozmanité, každou chvíli
rznorodé lánky rázu referátového, se zdánlivým apparátem a slohem
jaksi vdeckým, na základ obsahu a výsledk cizího bádání otiskované
v obšírnosti teba v uených publikacích. Vci proto jen se dotýkám, abych
vysvtlil, pro jsem pro ušetení asu a místa neuvádl podobných bez-
významných, asto jen instruktivních lánk tohoto rázu, u knih, z nichž
jsou vlastn vypsány a jak tak upraveny, nic podstatn nového nepinášejíce;
doufal jsem, že každý, kdo bude hledati pouení, sáhne radji k originálu,
než k cizímu výtahu.
Objemnost svazku tohoto pedem snad zarazí a zastraší, jak se bude
v knize neprakticky hledati a jak nepohodln knihy používati. Strach
pomine brzy u toho, kdo si neobtíží prohlédnouti osnovu a obsah knihy,
vcné rozlenní, jdoucí dsledn do všech podrobností. Pak se každý

VIII
\)

úvod.

pesvdí, že to není chaotické moe jmen a íslic, nýbrž rukov, která


poradí okamžit každému, v kterém oboru (prameny, zpracování) bude co
hledati a potebovati. Bibliografie není a nemže býti knihou, kterou by
nkdo peetl na ráz od zaátku do konce. Dobe nazývají Rusové knihu
podobnou »nástolní«, knihou, kterou má pracovník postavenu na stole,
aby v okamžiku uml z ní tžiti.
Nápadné asi bude tomu, kdo pirovná úpravu I. dílu se II., že píliš
asto uznal podepsaný za vhodné v II. dílu pod arou, hlavn na zaátku
jednotlivých statí vyložiti výslovn také nkdy odvodniti své stanovisko,
i

pro to tak a to jinak adí, pro to a to odkazuje, revokacemi usnaduje


atd. Z posudk totiž nkterých o I. dílu podepsaný poznal potebu toho,

aby pro zamezení nedorozumní, mylných výklad a zvlášt pro uvarování


kvapných, jednostranných úsudk ped dokonením celého díla naznaoval
již nyní rozvrh
a postup, jakož aby odvodoval to, co se zdá nezasv-
i

cenému do všech podrobností pi provádní základního schématu (pro


dílo úplné) snad nevhodným a nedobrým.
Pi zjevech a událostech z djin eských, souvislých s djinami
národ cizích, lákala snaha po dosažení úplnosti k zevrubnjšímu výtu
cizí literaturyobsahem píbuzné. Nezacházel jsem tu, myslím, do zbyte-
ností, domnívaje se, že ten, kdo chce nabyti pouení v jednotlivostech,

vyhledá si ho v pehledu pomcek bibliografických, jejž jsem sestavil


úvodem k pehledu pramen a spisv o eské historii.
Pokud se týe zkratek, pidržel jsem se zpsobu, zavedeného a schvá-
leného pro I. díl. Kritika (viz zvlášt posudek E. Denisa, Revue histo-
rique 1900, I, str. 183) uznala tento zpsob citace pro dílo bibliografické
za správný a praktický, místo pepodivných spežek z písmen, jež rozluštiti
vyžaduje nkdy více asu a práce, než píslušnou literaturu jinde si shledati.
Pi používání I. dílu naskytovaly se domnnky, že snad všecky spisy
a lánky asopisecké, jež jsou v knize otištny, jsou chovány v Praze
a zvlášt v bibliothece Musea království eského. Látka, snesená k Biblio-

grafii eské historie, byla pipravována dlouho, v archivech a bibliothekách


eských i cizích shledávány jsou lístky píslušné. Tam, kde se týká n-
která ást kulturní stránky a lidovdné (vyskytuje se to peasto v tomto
dílu', tžil jsem pak pímo ze svých studií, konaných krom eských
bibliothck ve dvorní knihovn
Mnichov, v král. a universitní knihovn
v
v Berlín, v bibliothekách v Krakov
a ve Lvov, ve Varšav a v cárské

veejné knihovn v Petrohrad. Dovoluji si to výslovn pipomenouti, aby


se jednak vysvtlila místy obšírnost ástí, jichž se týe (na p. literatura
o sv. Cyrillovi a Methodji, literatura pramen polských a nmeckých)^
jednak také aby se neopakovala domnnka, kdo by žádal v bibliothece
Musea království eského kterékoli íslo z Bibliografie, že snad všecka
jest uloženo v této bibliothece.
První díl Bibliografie eské historie byl celkem pízniv uvítán.
Viz ukázky z posudk domácích i cizích odborník, v eském Lidu X-

IX
Úvod.

491-6. Pochvala ta tšila a povzbuzovala k další práci. Fi-iznává se však

podepsaný, že radost a posilu


vtší než z kritik ze zkušenosti, které ml
nabyl jako úedník bibliotheky Musea království eského. Nebylo skoro
dne, nebyl dotaz po knize, nejen
aby že se v ní hledalo, ale také skuten
s úspchem z ní se erpalo. Pozoruje to, neubránil jsem se p"ocitu zadosti-

uinní, že jsem nekonal a (doufám) i tímto II. dílem nekonám práci


neužitenou pro bádání na poli historie eské.
Že není díl tento opt bez vad a omyl, není snad teba omlouvati
nebo tajiti. Kdo chce a umí si pedstaviti vznik této knihy, nepodiví se

spíše by se divil, kdyby podepsaný prohlašoval opak. Jungmannov Historii
literatury eské, obsahující seznam eských knih, s osvdenou svdomitostí
sestavený, pibývají stále nové a nové doplky opravy. Látka, seskupená i

v této knize, je tak rznorodá, z tolika literatur a z tolika vdeckých


disciplin vybraná (politická, církevní, právní, kulturní historie, archaeologie,

epigrafika, lidovda), že prese všecku bedlivost a snahu, uvarovati se po-


klesk, jist se to autorovi nezdailo tak, jak by si pál. »Multum adhuc
restat operis, multumque restabit ;
nec uUi praecluditur occasio aliquid
adhuc adiiciendi* (Seneca, ep. 64). Proto s Kosmou » neostýchám se býti
kárán od pítele, ano s velkou touhou peji si býti opraven od ne- i

pítele.* Kdo by chtl pímo podepsanému zaslati opravy, upozornní


a pokyny pro další práci, prosím za laskavé zásilky na adressu :
Praha,
na Slupi, . 14. Každé pímé zásilky takové vzpomene autor s díky v se-
znamu spolupracovník.
Mámsnad právo po vydání obou díl Bibliografie eské historie
jedné vci oteven se dotknouti: Na práci bibliografickou dívá se mnohý
historik s úkosem jako na práci (íkává se a píše) » nevdeckou*, » mecha-

nicky sestavenou*, » pouhé ádní titul a íslic «, nedstojné pravého


pracovníka geniálního v oboru historickém. Podepsaný nemíní nikterak
vynášeti a velebiti význam bibliografie; staí jen vzpomenouti, že badatelé
nejvážnjší neostýchali se obtovati as a práci innosti na poli bibliografie
historické. Jisto je dále, že to není tak irý a pouhý mechanismus, že to
není bezmyšlenkovitá hraka s lístky a výpisky, s tituly a íslicemi, zejména
nikoli pi provádní schématu této knihy, která vlastn chce býti repertoriem
historie eské vbec. Piznám se, že b>lo a jest teba ovládati obrovský
materiál, dlouho a usilovn studovati djiny eské do nejkrajnjších zevrub-
ností vbec a pak zvlášt jednotlivé sporné otázky a záhady. Piznávám
se prese všechnu skromnost, že sestavení knihy této vyžadovalo námahy
veliké a stálého napjetí po dobu pípravných prací k tomuto dílu pak i

zvlášt (rozumí sei pi tisku. Kdo sám skuten nco samostatného pracuje,
ten posoudí snahu a innost spravedliv. Pesvdí se snadno, kdo zná
vc, že jsem v knize snesl a v pehled sestavil adu pramen, mezi nimi
mnohých posud nepovšimnutých, asto jen podle jména citovaných, že
jsem v pehledu literatury o zpracování eské historie uvedl spoustu po-
drobností naprosto nových.

X
Úvod.

Všem, kdož pispli radou, ochotou, skutkem, dkuji. Svému milému


píteli p. Vladimíru Andrejeviovi Francevu, docentovi university
ve Varšav,
vzdávám díky za pomoc, pokud se týkalo ruské literatury. Dkuji p. Drovi
V. Novákovi za rady v oddílu Pramen. Jména všech, kdož se úastnili
jakkoliv pípravných prací k tomuto dílu,
budou uveejnna v koneném
seznamu spolupracovník. Z nich zasluhují vedle pp. poslucha historie
J. Hromádka, Arn. Šmerala, J. Bryka a J. Wolfa, zvláštního uznání za
horlivost a spolehlivost pp. kand prof. V. Sladký a Fr. Skodopole, jenž

zejména s píkladnou bedlivostí proítal se mnou namáhavou korrekturu.


Panu Drovi Zdekovi Nejedlému, assistentu archivu Musea království e-
ského, dkuji srden za neúnavné spolupracovnictví zvlášt v oddílu
»zpracování« eské historie po jednotlivých obdobích. Jsa zasvcen do
celkové osnovy díla, pomáhal vydatn v jmenované ásti pekonávati ne-
snáze, psobené spoustou nejrozmanitjšího materiálu bibliografického.
Vzpomiínám tu s plným uznáním jeho laskavé souinnosti.
Rovnž pokládám za svou povinnost veejn podkovati tiskárn
p. AI. Wiesnera, zejména pp. editeli Frant. Slovákovi a faktoroví Em.
Konigsmarkovi. Sazba a tisk vyžadovaly patrn veliké práce a zbystené
pozornosti, pes to postupovali jsme (díky pesnosti a soustavné dlb
práce v závodu p. AI. Wiesnera) pomrn rychle a správn ku
pedu beze
všeho zdržování a odklad z technických a snad i jiných.
píin
Než knihu tuto odevzdám veejnosti, mám na srdci ješt nkolik
slov. Zdrželivost, pedepsaná pro úvod vdecké práce, vydávané od eské
Akademie, nemže mi snad zabrániti, abych s vdností, hluboce procítnou,
nevzpomínal, že zejména pp. prof. Dr. Jaromír Celakovský a prof.
Dr. Josef Kalousek mají zásluhu o to, že mi bylo možno oddati se

práci, které dílo toto vyžaduje.


Pan prof. Dr. Celakovský staral se s upímným
zájmem od poátku, aby práce byla zahájena a pak piln pokraovala.
Pan Kalousek vnoval podepsanému pi posavadním vdeckém
prof. Dr. Jos.

jeho snažení tolik vzorné ochoty, úinné podpory a trvalé pízn, že by


snad nikdy bez nho bylo nedošlo k tomu, abych se vydal vedle jiných
svých prací na sestavení Bibliografie eské historie. Síe a s patinými
doklady to uveejniti naskytne se jinde píležitost. Zatím aspo krátce toho
vzpomenouti pi dokonení obou objemných svazk Bibliografie eské
historie kázala podepsanému povinná vdnost ku váženému uiteli a šle-
chetnému otcovskému píznivci, jenž podle usnesení Historické kommisse
i
pi tomto dílu (jako pi prvním) radil a rozsuzoval, kdy jsem vázl
v rozpacích u jednotlivých ísel záhadných a nesnadných.

V Pi^ase o letnicích 1902.

enk Zíbrt.

XI
Prameny.
I. Spisy o pramenech a historicích.

A. V zemích okolních.

1. Pehledy pramen stedovkých vbec.


C. 1-7-

Freher Marquard, Directorium in om-


1. Zeileriis Martin., Historici, chronologi
3.

neš quos superstites habemus, Chrono-


fere, et geographi celebres, ex variis, qui de
logos, Annalium scriptores et historicos, eorum aetate seu tempore, quo vixerunt,
potissimum Romani Germanicique imperii et operibus, quae reliquerunt, scripserunt,
viz t5'ž, Germanicarum Rerum Scriptores. ac de plerisque iudicium suum tulerunt
Francofurti 1600, fol., úvod; ibid. 1624; secundum ordinem literarum, in gratiam
Argentorati 1717. Glaser
Vydáno též : studiosae iuventutis, collecti, Ulmae, 1652,
Phil., Syntagma historiae theoreticae, Ar- 16°, str. 164. Historicorum, chronologorum
gentorati 1611, 4". — Rachelii, Notatio et geographorum secundum ordinem lite-
caesarum Regni Germ., Helmstadii, 1666; rarum per M. Z. coUectorum pars II, 16°,
týž, Otium Noviomag., Amstelodami, 1685. str. 242, Indices. Z obsahu: Adamus Bre-
— Nevii J. Chr., IVlantissa ad Degorei mensis. Cromerus. Dithmarus. Joh. Dubra-
Wheari Relectiones hiemales, Tubingae, vius. Helmoldus. Matth. a Michovia. Saxo
1706, 8". — Koeler Joan. Dav., Directo- Grammaticus. Aeneas Sylvius. Boregk.
rium chronol. et diplom, annorum regni Bruschius. Vin. Cadlubcus. Cosmas Pra-
omnium regum Germ. et Impe-
et imperii gensis. Joach. Cureus. Freherus. W. Hage-
ratorum Rom. a Pipino ad Carolum VI., cus. Prok. Lupacius. L. Pecenstein. Zach.
Norimbergae et Altdorfii 1720; Iterum Theobaldus. Marth. Cuthein. Przibislaus
recognovit, auxit et instauravit Jo. David Pulkava.
Koelerus, addito directorio chronologico- 4. ScJluz Hen/-., Commentarius criticus de

diplomatico annorum regni et imperii om- scriptis et scriptoribus historicis, tam anti-
nium regum Germaniae et imperatorum quis, quam novis, ad faciliorem et veri-
Romanorum a Pippino, rege Franciae, orem historiae qua ecclesiasticae, qua pro-
usque ad Carolum VI. ad usm computi fanae notitiam concinnatus, atque animad-
diplomatici criticum. Accessit Casparis Sa- versionibus illustratus, Ingolstadii et Mo-
gitarii Dissertatiuncula de praecipuis scrip- nachii, 1761, 4°, (38), 560. Z obsahu (poad
toribus historiae Germaniae, Norimbergae hesel jest v knize abecední): Adamus
et Altorfii, 1734, 4", (10), 305. Hamberger — Bremensis. Aeneas Sylvius. Arnoldus Lu-
Georg Christ., Directorium historicorum bec. et Helmoldus. Bruschius. Freherus atd.
medii potissimum aevi post Marquardum 5. Semlcr Joh. SaL, Versuch, den Ge-
Freherum et iteratas J. Dav. Koeleri curas brauch der Ouellen in den Stats- und Ki-
recognovit, emendavit, auxit, Gottingen, rchengeschichte der mittleren Zeit zu er-
1772, 4°, VIII, 370 str. leichtern, Halle, 1761, 12°, 160.
Bolduamis Patihis Stolpeiisis, Biblio-
2. 6. Rosler C/i. H. F., De annalium medii
theca historica sivé Elenchus scriptorum aevi interpretatione, Tubingae, 1793, 4°.
historicorum et geographorum, qui histo- 7. Pottkast Ar/g., Bibliotheca historica me-
rias vel universales totius orbis, vel parti- dii aevi. Wegweiser durch die Geschichts-
cularescertae cuiusdam provinciae etc. werke des europáischen Mittelalters, Berlin,
usque ad ann. 1620. scripserunt, Lipsiae, 1862. Supplement 1868, 8'\ 2. vyd.

1620, 4". Bibliotheca historica medii aevi, Weg-

—3—
I. Spisy o pramenech a historicích v zemích okolních.
. 7-22.

weiser durch die Gcschichtswcrke des Polonicarum.) C. In alphabetischer Ordnung


europáischcn Mittclaltcrs bis 1500, Voll- mit genauerer Titelangabe. Zweite Ab- —
stíindigcs Inhaltsvt-rzeichniss zu ,Acta
Sanc- theilung: Sonderausgaben und Nachweis
torum' Bolí., Bouquet, Mis^ne, Monum. Germ. der einzelnen ge.schichllichen Schriften des
Hist., Muratori, Rerum Hritann. Scriptorcs Mitteialters in den angefúhrten Sammel-
etc. Anhaiifj, Ouellenkunde fúr die Gc- werken, alphabetisch geordnet. Nebst
schichte der europáischen Staaten wáhrend Uebersetzungen und Erláuterungs-schriften.
des Mitteialters. I. B. Berlin, 1896, lex., str. — Anhang. Ouellenkunde fúr die Ge-
CXLVIII, 800. II. B. 801—1749. Obsah: schichte der europáischen Staaten wáhrend
Erste Abtheilung. Sammel- und Miscellan- des Mitteialters.
werke der Geschichtschreiber des Mittei- 8. Chevalier Ulysse, Répertoire des sour-

alters. A. Sammlunr^en ali<femcinen Inhalts ces historiques u moven áge, Bio-biblio-


fúr Europa. B. einzelne
Sammlunj^en fúr grai.hie, Paris, 1877-83,' lex. XX, col. '^374.
Lánder und einzelne historische Perioden. — Supplément, ibid., 188S lex. 8°, XI,
(3.Scriptorcs rerum Bohemicarum et Mo- XLII, col. 2375-846. (Abecední seznam,
ravicarum. 9. Scriptores rerum Gcrmani- eské historii vnována pozornost).
carum et Austriacarum. 15. Scriptores 9. Ciiitiila Viktor, O historiografii stedo-
rerum Hungaricarum. 20. Scriptores rerum vké. Progr. Gymn., v Perov, 1879.

2. Pehledy pramen a bibliografické pomcky k historii nmecké.*)


10. Meibomius Herm. Dicter., De genuinis 17. Sagittariiis, Dissertatio de praecipuis
historiae Germanicae fontibus (Dissert.) historiae Germanicae scriptoribus, Jenae,
Helmestadii, 1701, 4". — 2. vvd., ibid. 1763, 4°. Srv. Pre/ier, 1., vyd. 1734. .
1727, 4». 18. Zapf Georg Litteraturder alten
/F/V//.,
11. Xevius Joli. Chr., Mantissa ad Degorei und ncuern Geschichte, Lemgo, 1781, 8°.
Wheari Relectiones hiemales, qua Rerum Str. 332-488 (^historie nmecká a zemí sou-
Germanicarum Scriptores praecijiui recen- sedních).
sentur, Tubingae 1706, 8". —Týž, Acces- '., Directorium oder chro-
19. Adeliing J.
sionum pars II., cum mantissa de histo- nologisches Verzeichniss der Quellen der
ricis gentium particularium, ibid., 1708, 8". Súd-Sáchsischen Geschichte, Meissen, 1803,
Srv. . 1. 4". (Viz obsah dále: Prameny).
12. de Liidewig Joaii. Petriis, {Liidoviais 20. Dalilmann F. A., Ouellenkunde der
Pelrus Giovanni), Bibliotheca scriptorum Deutschen Geschichte, Gottingen, 1830, 8°.
de principibus Germaniae universis. Ger- — 2. vyd. ibid., 1838, 8".
— 3. vyd. Quellen
mania princeps postcarolingica. Halae, 1710 und Bearbeitungen Deutschen Ge-
der
(úvod).

Též Opuse. mise. Tomus II., schichte, neu zusammengestellt von G.
str. 207 a d. Waitz, Gottingen, 1869. — 2. (4.)

Mencken Vollstandiges Ver-


1875. — 3. vyd.,
vyd., ibid.,
1883, 8", XX,
13.
zeichniss
J.
der vornehmsten Geschicht-
fí.,
341. —
4. (6.) vyd.
(5.)
Dahlmann-lVaitz, Quel-
:
ibid.,

schreiber, worinnen die besten Auflagen lenkunde der Deutschen Geschichte, Quel-
len und Bearbeitungen systematisch und
angemerkt und die Búcher nach
fleissig
ihrem Werth und Unwerth beurtheilt chronologisch verzeichnet, bearbeitet von
werden, Leipzig, 1718, 8". Srv. . 58. £. Steindorff, ibid., 1894, 8", XVI, 730. —
Srv. IVaitz G., Uber die Entwickelung der
14. /'iiicke J. P., Inde.x in collectiones
deutschen Historiographie im Mitteíalter.
Scriptorum Rerum Germanicarum, Li- Schmidt A., Zeitschrift fúr Geschichtswis-
psiae, 1737, 4".
senschaft, Berlin, II, 1844, str. 39, 97; IV.
15. I''ranke He/ir. Gol/L, Recensio scrip-
1845, str. 97.
torum de Sacri Romani Imperii territorriis 21. As/ier A.. A bibliographical Essay on
variis, corum speciebus, acquisitione, in- the Scriptores Rerum Germanicarum, Lon-
corporatione, condominio, superioritate et don and Berlin, 1843, 4". Bezcenné.
iurisdictione territoriali nec non servitutibus 22. Waltenlnuk WiUi., Deutschlands Ge-
iuris publici, viz (Irieb/ieri Mick. Henr. et
schichts(iucllen im ^littelalter bis zur Mitte
Str/ivii />' (?., Disquisitio de dominio di- des XIII. Jahrhunderts, Berlin, —
recto in territorio alieno, cum praefatione 2. vyd. 1867. — 3. vyd. 1873. —1858.vyd.
4.
H. G. Frankii, Lipsiae, 1743, 4".
1877-8, 8", I.-II. B.
vyd. ibid., 8". — 5.
16. Buder Christ. G., Bibliotheca Scrip- 1885-6, I.-II. B., 8". Z obsahu krom
jiného:
torum rerum Germanicarum, easdem uni- II. B.: IV. Die Zeit der Salier. § 27.
versim illustrantium viz Buder, Corpus Bóhmen, Polen V. Welfen und Weiblinger.
historiae Germaniae, ed. Striive, Dresdae, § 9. Bohmischc Quellen.
;

6. nepeprac. —
1755, 4°, I. vol., str. 1. Srv. . 61. vyd. ibid., 1893-4, I.-II. B., 8".

") T. j. pokud si všímají pramen a spisovatel historie eské bu pímo nebo bezdky.
Historie nmecká, rakouská, uherská.
C. 23-39.

23. Loreiiz Ottokar, Deutschlands Ge- Johann von Victring.


— 2 vyd. 1876-7, ibid.,

schichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte I. B. 1878. —


B., II. vyd. In Verbindung
3.

des XIII. Jahrhunderts im Anschluss an mit Ar/l/ur Goldmaiiii umgearbeitete Auf-


W. Wattenbachs Werk, Berlin, 1870, 8°, lage, ibid., 1886-7, I-II. B., 8".
X, 339. Z obsahu :
§ 23. Schlesien und 24. IVc^clc Fr. X. v., Geschichtederdeut-
Polen. § 24. Bóhmen beim Ausgange der schen Historiographie seit dem Auftreten
Prschemysliden. § 25. Petrus von Zittau. des Humanismus, Múnchen und Leipzig,
*
§ 26. Karl IV. und sein literarisches Kreis. 1885, 8", IX, 1094. Bicrmann, Mitth. Gesch.
Š 29. Die steirische Reim-chronik. § 30. Deutsch. Bohm. XXIV, 1886, 69-76.

3. Pehled}^ pramen a bibliografické pomck}^ k historii rakouské.

25. Vogel Joari. Nicol. de, Specimen biblio- 281-5 (referát o knize Helfertov . 27.);
thecae Germaniae Austriacae sivé notitia Sitz. Ber. 1848, I. 3-8, 16-21, 24-7, 60.
scriptorum rerum Austriacarum, quotquot 29. Krcnes Franz R. v. íarchland, Grund-
auctori innotuerunt. Opus posthumum, re- riss der Oesterreichischen Geschichte mit
censuit et auxit Leop. Gn/bcr, curante Jos. besonderer Rúcksicht auf Ouellen- und Li-
Wendt de Wendtenthal, Pars I., II., III. teraturkunde, Wien, 1882,8", V, 925. Ein-
* Gótt. Gel.
(Historica), Viennae, 1779-5, 8". leitendes Methodik, Ouellen- und Litera-
:

Anz. 1780, str. 313; 1783, str. 1470. Meusel, turkunde. I. Begriff, Wesen und Behandlung
Histor. Litteratur f. d. J. 1784, St. I.
der Geschichte Oesterreichs. II. Epochen
26.Schmít Rítfcrvon Tavcra Carl,Bih\\o- derselben. III. Entwicklungsgang der oster
reichischen Historiographie vor und seit
graphie zur Geschichte des Oesterreichi-
schen Kaiserstates, Graz, 1858, v. 8". I. 1526. IV. Allgemeine Ouellen und Litte-
Abtheilung I. Band, str. VI., 128: Biblio- raturkunde. (Str. 87-8. Bóhmen, Máhren :

graphie zur Geschichte der Habsburgischen und Oesterr. Schlesien. Krom toho na
Regenten von Rudolph I. bis Maximihan I. píslušných místech vždy výet pramen
— II. Band, str. IV., 156: Bibliographie a spisv o jednotlivých obdobích). Srv. —
zur Geschichte Ósterreichs unter Carl V. Kroiies, Handbuch der Geschichte Oester-
und Ferdinand I. (,Více nebylo vydáno). reichs von der áltesten bis neuesten Zeit,
27. Helfcrt Jos. AI., Ueber Nationalge- Band I.-V.. Berlin, 1876-9, 8*.
schichte und den gegenwártigen Stand Havelka Jan, O psaných zprávách hi-
30.
storických, na nichž hlavn se zakládají d-
ihrer Pflege in Oesterreich, Prag, 1853, 8",
(6), 65. Str. 41-2: Bóhmen, Máhren. jiny našeho mocnáství až do konce vku
28. Chmel J.,Die Veroffentlichung oster- XV. I. Historie.
: II. Kroniky. III. Letopisy.

reichischer Geschichtsquellen. Sitz. Ber. Progr. slov. gymn. v Olomouci 18S0 (XI.),
Wiener Akad. 1848, II. str. 16, III. str. 54, str. 30; 1881 (XII.\ str. 33; 1882 (XIII.),
* Loserth oster-
V. str. 55; 1850, str. 122. Srv. Notizenblatt str. 20. J., Zeitschr. fiir

zum Arch. Ósterr. Geschichte III, 1853, reich. Gymnas. B. V. Wien, 1882, str. 407.

4. Bibliografické pomcky k historii uherské.

31. Czicittinger David, Bibliotheca scrip- provinciis. Memoria Hungarorum et f)ro-


torum, qui exstant de rébus Hungaricis. vincialium scriptis editis notorum. Posonii
-Specimen Hungariae litteratae, Francof. 1775-77, III. 643-96.
et Lipsiae (Altorf.), 1711, 4", str. 1-80. 36. Alarczali A., Magyar tórténet kútfói az

32. Brackmaiui F. E., Epištola de scripto- Árpádok korában, Budapest, 1880, 8".

ribus rerum Hungaricarum. Epistolae iti-
Nm. peklad Marczali Heinr., Ungarns
:

nerariae, Guelpherb., 1748, 4". Geschichtsquellen im Zeitalter der Arpaden.


Von der Ungarischen Akademie der Wis-
Catalogus scriptorum, qui res Hun-
33.
senschaften gekrónte Preisschrift, Berlin,
gariae, Transsylvaniae, Moldaviae, Croatiae,
1882, 8", X, 163 str.
Dalmatiae vicinarumque regionm illustrant
37. Roseiiauer M., Studien zur Kritik un-
et in bibliotheca AJart. Scluncizelii nunc
8". garischer Geschichtsquellen fiir die Zeit
asservantur, Halae, 1744,
Stephans des Heiligen, Progr. Gvmn. Me-
34. Bauer De scriptoribus rerum Hun-
G., diasch, 1886, 4", 23 str.
garicarum Transsilv. scriptisque eo-
et 38. Toldy (F. Schedel), Tizenhatodik szá-
rundem antiquioribus, ordine chronologico zadbeli magyar tórténetirók, Budapest,
digestis, Viennae, I.-IÍ., 1774, 1798, 8". 1854, 8°, (maarské djepisectví v XVI.
35. Horaiiyi Alex., Bibliotheca scriptorum, století).
qui exstant de rébus Hungariae ipsiusque 39. SzabóKdroh, viz Bibl. . Hist. I., . 109.

5 —
I.
Spisy o pramenech a historicích v zemích okolních.
C. 40-5].

5. Bibliografické pomcky k historii ruské a polské.

40. PywKaH
iieTO|iii4eci;aflOii0.iior|)a'pin.
VKa- • -•KIIXTj CHOllIOllili.
IIcTtipin BliyTpOHHIIXT> CMyTT>
s.iTe.it Kuiiri. H TaTcn no pyecKO ii BccoOme II BOÍIHT.. PoCiMII Ct lIHtlIIHUMIl BpaPaMU. HcTOpÍH

inTopiii II tiiMin.Mor.\TC.'itHi.nn. HaywaMi, aa iicKyccTBa. BciiDMiiraTo.ibubin iiaybii iio


pyc-
1800-54 iiK.i. (.'ocTaiiii.n. B. II. MeoKoen Tomx I.. cKo iioTopiii :
reuea.iorifl, repa.ibamca, xpoin)-
aKTi.i.
llcn'|>ii'iccKÍc u iicTopiiKu- lopiuimocKie -lorifl,apxco.ioria, iia.ioorpa^i-iji, iiyMiisMaTUKa
rii<iocKafl iicTojna P(»'ciu bohóiuc h ihtojiíji
11(1.111 u MHeo.iorifl. —
Tomt, VI., N. 54, 693-66, 021. C.
coi-raiitiMxi. 'iarT"i'i oi. . UoTojiriypn,, 1892. IIoTopóypPb, 18S6. IliTopin (M.tníiiiT.. BcooC-
— ToMb II. líior|)a'i'iii
ii
uok|mi.1(ipii pyccKiixi. maji iKTopiH. ,Ioii().iiioiii)i. ToMb VII., C. Ue-
AtnTo.ii. Hen MoraTcibUMn iiayKii no py<;cK()i1 Tcpdypn., 1888. I. .\36yuno-cncTCMaTii4ceKÍft
iioT()|iiii
: rciifa.ioriii, re)<a.ii.aiiKa, xpouo.ioria, yKa3;iT(Mb Ha pyc i.o.mt. n3biKt. A-M.
— Tomt>
apxi>iuoi-i;i, iia.ioiirpa-i-iji, HyMiiSMaTiiKa, oi^pa- VIII., .
IIcrepúypn>. 1890 I. .\3óyuH0-cncTe-
nicTiiKa, iicKyfTno, Miie».i(iriji. Maiii<UM;KÍ yKasarcib Ha pywKoMi. ji3biKt.
C
MtMa.ii.i'pH(te
lloTt^pOypri., 1893.
— Tdmt, III reurpai-iji. H-il. II. .^3óyiiHbin yi.a3aTCjn. KHiirt h cTaxc
rn.ipiirpa-i-ifl Uporpa<i'ÍH. Kaprorpa*ÍH. Ilyre- Ha iiHocrpaHHbiXTí jisbiKaxt. .\-Z.
ni"'cTitin. CTaTHc'TiiKa.3riiorpa'i'i}i. IIcTopiji utpi.i
II
uopKBii. .Vriit.Kirin. llcrupiji Haiiu,XHari) iipn-
OBtmoHÍH H o;ip.a30BaHÍa Bt Focciii. lIcTupia 43. //<>/>/> Sum. Júcli. resp.,praes. G rodech
aKajCMi, yHiiuopeiiTCTOBb, .iimocBi., niMiiasifi Gabriel, .Schcdiasma litcrarium de .scrip-
II
IIcTepóyi>n., 1893. toribus historiac Polonicae, Danti.sci, 1707,
yHeóHi.ixi>3aoo.icHÍM.
,Tp.
41. PycoKaa iicTupiiiecKan Biió.iiiirpa'i'i;i Ile- 4". — Nov vyd. pi vydání J. Dlitgosz,
Tpa u Eopuca ^Ja.vóiiHbiJoz, 1855-64, I-X roMX, Historia Polonica, Lipsiae, 1711.
('. IIoTcpóypn.. 1861-84. 44. Leiiv;iiic/i Godír.. Polnische Hibliothec,
42. PyKaa iK'Tupii40<?Kaíi óiió.iiorp.i-i.iji ja welche voii Bucchcrn und andern zu Pol-
1865-76 iiK.iio4irn:.ii,ii(i. (.'neranii.n. B. II. Me- nischen und Preu.ssischcn Historie dienen-
OKoez. ToMT, I. N. 1-10, 036. 0. IIcTep6yp^^, den Sachen ausfúhriiche Nachricht giebt,
Hi."TO'iniiKii II
Maiv]iia.ii,i ucTopH^ecKic aivTi.i
:
Danzig, 1718, 8".
II
AOKy.Meuri.i. II Topifi Poiii BooCmo ii iu» 45. Briiini David, De Scriptorum Poloniae
uapcTniiuaHin.Mi. in> ocoúchmoctii. HcTopm oója- et Prussiac historicorum, politicorum et
creM II
lIcTopiiueKaa nTii(irpa'i'i?i.
ryficpiiiii. iurisconsultorum typis impressorum ac
IIcTopiíi iiiioptunoui.
- ToMh II N. 10, 037-26, , manuscriptorum in P.il)liothcca Brauniana
249. r. lleropóypr'!., 1882. /KiisucoiiiicaHifl collcctorum virtutil)us et vitiis Catalogus
pyci:KiiXT> atflTo.ioii. MaTepia.11,1 x.in óior]ia'Mi- et Judicium, Coloniac (Elbingae), 1723, 4".
HccKaro c.ioBapn. —
Tomt. III., N. 26, 250-36, — vyd. Dantisci, 1739, 4°.
2.

810, C. IIoTcpóypri, 1883. IIcTOpia xpiicnaH- 46.


Zissh.ri^ H
Die polnische Gcschicht-
.

("KiiXb liciiouluaiii B'1. Pocciii booóiuc II npa- schreibung im Mittelalter, Leipzig, 1873,
BOCjraBÍfl bt. ocoeHHOCTii. HcTopiíi UHBii.maauiii v. 8°, X, 439. Ob.sah viz dále . 128.
I!
Hapojuaro iipoeBtmcuifi bt. Focciii. HcTopifl 47. Fitikel Li/diK'ik, Bibliografia historyi
iipar. iitíui.iiiiJ, iio.iiiTiiKo-JKOiioMiiqecKMixi., co- polskiej, Wspólnie z Henr. Sawczyiískim
uia.ibni.iXT. II
KaMe])a.ibiibiX'i. HayKt bx Poceiii. i czlonkami Kólka historycznego ucznióvv
- ToMb
IV., N. 36, 811-44, 705, Ilcrep- . uniwersytetu Lwowskiego žebrat i uložyl,
()ypn>, 1884. IlrTopiíi pyiscKoíi cjioboohoctii ii we Lwowie, v. XVI,
8". Cz^š I. 1891,.
ji3i,iKa. —
T.)Mb V, N. 44706- ')4692, C. 527. Obsah Wiadomošci wstepne. Zródía :


:

IIt_'ropóypn>, 1885. IL-Tupia BHyrpcHHeii ii dhí- I.


Dokumenty. II. Kroniki. Czgšé II.
uiHc no.iHTiiKii Pocciii. licTopia iiiin.iOMaTii^c- zeszyt I.-III. (vychází dále :
Opracowania.

6. Repertoria historických lánk z publikací uených spoleností.


48. Retíss J. D., Repervorium commentati- mischen .\bhandlungen, Gesellschaftsschrif-
onuin a Socictatibus littcrariis editarum, tcn und wissenschaftlichen Journalen auf
secundum disciplinarum ordinem digessit.., dem Gebiete der Geschichtc und ihrer
Tom. VIII. Historia, Gottingae, 1810, 4", Hiilfswissenschaften crschienenen Aufsátze.
str. XII., 674. Historia Silesiae (str. .156-8). Berlin I. 1852, 8", str. XXXII, r^A8. II. 1853,
Bohemiae 358-61). Moraviae (str. 361).
(str. str. 882. Geschichte Bohmens
Z obsahu : I.

Lusatiae (str. 362-3;. Viz další . (str. 229-33). Geschichte Máhrens (str. 233-6).
49. Waltlicr Ph. A. /''., Systematischcs Re- O Lužici viz Geschichte des Kónigreichs
pertorium uber die Schriften sámtiicher Sachsen (str. 167-73).
historischcr Gesclischaften Deutschlands,
51. Miiller Joh., Die wissenschaftlichen
Darmstadt, 184 i, 8", str. XVI, 649. KíJnig-
Vereine und Gesclischaften Deutschlands
reich Bohmen (str. 478-81). Markgrafschaft
im 19. Jabrhundert, Bibliographie ihrer
Máhren mit Oesterreich. Schlesien (str.
. Veroffentlichungen seit ihrer Begriindung
481-2). Viz další bis auf die Gegenwart, Berlin, 1883-7, 4°,
50. Koner IV., Repcrtorium iiber die vom
lahre 1800 bis zum Akade- XXI, 878, (1).
Jahrc 1850 in
B. V zemích eských.
C. 52-9.

B. V zemích eských.*)

1. Prameny a historikové v zemích koruny eské vbec a v echách zvlášt.


52. Šafaík Pav. Jos., Pehled pramen vita et rébus gestis eorum aliquid šunt
staré historie slovanské. CMus. 1834, str. commentati, explicat. IV. Eos sistit auc-
157-82. Srv. Šafaík, Starožitnosti slovanské tores, qui de singulárm Germaniae pro-
(Bibl. . Hist. I. . 2073.)**) vinciarum šitu, earumprincipibus, comitibus
53. O bibliografii eské historie viz feuille- et baronibus, rébus in iisdem gestis prae-
ton : Nco
o nejnovjších pracích v oboru cipuis, urbibus, basilicis, monasteriis, arci-
djepisu eského III. Národní Listy 1870, bus, oppidis et si qua praeterea alia me-
. 148. moria visuque digna se offerant. in publi-
54. Draudius
GeorgÍ7/s, Bibliotheca clas-
cum aliquid p/odiderunt, Erfurti, 1679, fol.
sica sivé catalogus officinalis, in quo singuli Z obsahu: .
891 (1751) až 956 (1816):
singulárm facultatum ac professionum
Bohemiae regnum. Historia Bohemica.
libri, qui in quavis fere lingua exstant, Bohemica religiosa. S. Adalbertus. lus Bo-
hemicum.
quique intra hominum propemodum memo-
Silesia ducatus. Vratislavia. Glatz
riam in publicum prodierunt, secundum comitatus. Lusatia marchionatus. Wipertus,
artes et earumque titulos et marchio Lusaticus. Górlitz. Též hojn pas-
locos
disciplinas,
communes, autorumque cognomina sim. —
Srv. týz, Bibliothecae Germanicae
classibus et rubricis subnexa, or- editionis repetitae sciagraphia, Lipsiae,
singulis
4".
dine alphabetico recensentur, usque ad 1693,
annum 1624 inclusive. Francofurti a. M., 57. Gryphius Chnstia/n/s, Apparatus sivé

1625, 4°. Z obsahu: Libri historici, geo- Dissertatio isagogica de scriptoribus histo-
riam seculi XVII. illustrantibus, Lipsiae,
graphici et politici, quotquot ubivis fere
exstant, ordine, qui in superioribus, secun- 1710, 12°, (10), 599. Caput II. § 1-19. Scrip-
dum materias authorumque cognomina, tores historiae Germanicae et Bohemicae.
alphabetico. (Str. 1047-9: Bohemica anti- (§ 11. Acta publica Periodi II, nempe de
qua, simul et recentia, cum quibusdam motibus bohemicis, quibus adduntur: Hoéi
scopticis. Str. 1265 :
Silesia.) litigia, vaticinia illius temporis, acta mone-
Hahn taria, de electoratu a Palatino in Bavarum
55. Joh. Georg., Index scriptorum
translato. § 1 2. Acta eiusdem Periodi de caede
Bohemicorum viz Dissertatio de Regno
Wallensteiniane, páce Pragensi etc. § 19.
Bohemiae, Lipsiae, 1676, 4". (Abecední
Scriptores de Bohemia, Silesia, Lusatia.)
pehled pramen s. v.)
56. Hertziiis Michael, Bibliotheca Germa- 58. Dufresnoy Langlet (Fresiioius), Cata-
sivé scriptorum rerum Ger-
notitia logue es principaux historiens, Paris,
nica,
manicarum quatuor partibus absoluta, quo- 1713, 12". — 2. éd. (augmentée) par J. B.

rum I. Eos complectitur auctores, qui de Mencke, á Leipsic, 1714, 8". Nm. vyd. — :

Germaniae veteris
recentioris šitu et
et Anweisung zur Erlernung der Historie,
qualitate, montibus, fodinis metallicis, silvis, Leipzig, 1718, 80. No. 43, str. 161 a d.
fluminibus, thermis et acidulis, de Germa- o eské, slezské a moravské.
norum nominibus propriis, lingua, poesi, — historiografii
Srov. Nemeifzius Joach. Clirist., \ er-
proverbiis, eorundem corporum habitu, nuenftige Gedanken ueber allerhand histo-
heroibus, libertate, imperio, eiusque statibus rische, critische und moralische Materien,
et membris, stemmatibus illustrissimis, tor-
Francof. 1740, 8°, Pars III., str. 52 a d.
neamentis, insignibus, legibus fundamenta- 59. Feller JoacJiim Fridericus, Monumenta
libus, actis publicis et comitiis, item de varia inedita variisque linguis conscripta,
religione, episcopatibus, monasteriis, sanctis, nunc singulis trimestribus prodeuntia e
de academiis, viris doctis et bibliothecis Museo . . .
, Jenae, 4". Trimestre I., 1714,
scripserunt. II. Auctores illos recenset, qui (6), 59. V. Verzeichniss mehr als
Z obsahu :

res gestas, potissimum vero in Germania, hundert ungedruckter Geschichts-Schrei-


partim a condito, partim vero a redemto ber Teutscher Nation, deren Schrififten ent-
orb ad nostra usque tempora literarum weder verlohren gangen oder noch hie
monumentis consignarunt. III. Imperatorum und da im verborgenen liegen, in alpha-
Romanorum GermanicorumaCarolo Magno betischer Ordnung, mit Einmischung be-
ad Leopoldm, hodie feliciter imperantem, sonderer Nachrichten, und eines bishero
brevera historiam, scriptores eos, qui de noch nicht bekandten sumraarischen Inn-

*) Pokud asopisy novjší, hlavn odborné, podávají obasné nebo pravidelné pe-
hledy prací o historii eské, viz v oddílu asopisy, kdež asopism cizím a domácím
po té stránce bude vnována pozornost.
**) Prameny a spisy o nejstarší dob eské (slovanské) budou uvedeny v oddílu:
Zpracování ástené, na míst píslušném.

7 —
I. Spisy o pramenech a historicích v zemích eských.
. 59-67.

halts von des Hcrrn Leibnitzens, Braun- Titul XII. sv. (pro celou knihu) : Monu-
schweigischen, und Hrn. Junckcrs Ilenne- mentorum ineditorum
variisque linguis
bcrgischen Historien etc. aufgesetzt von con.scriptorum, historiam imprimis, genea-
J.
E. F. (Abecedn: Cocritius, Silesia, logias medii aevi et rem litterariam illustran-
Origincs Wratislavienscs; Cromcr, Historia tium fasciculi XII., singulis trimestribus
Silesiae; Eschenloer Pctrus; Fischer á hactenus publicati, Jenae, 1718. Z obsahu:
Croschwitz Tob., Annales Silesiae; Grún- LXX. Leibnitii Observatio de superstitio-
wald M., Lausnitzische Historie; Hankius nibus quibusdam Slavorum. LXXI. Ob-
Mart., Eurojiaische Univcrsalhistorie; Khe- servatio Jac. Thomasii de idolis Slavorum
vcnhúiler, Annales Fcrdinandei; Knauth Zwantewith et Zcrncbog.
J. C, jVIeisnische Land- und Gcschicht- 60. Historici Ungariae, Bohemiae, Tran-
Beschreibung; Lehmann
Christ., Historia sylvaniae, Silesiae et Moraviae. Bibliotheca
Misnensis; Leuber Benj., Historia Lusatiae Menckeniana, in publicos usus aperta a
Marchionum Naso a Levcnfels Ign., Schle-
; J. Biirch. Mnickcnio, Lipsiae 1723, 12", str.
sische Historie; Longinus Dlugosz Joh., 269-76. Viz též Historici Saxoniae Superi-
:

Chronica de episcopis Vratislaviensibus; oris, Misniac, Thuringiae, Varisciae et Lu-


Nlanlius Christ., Laussnitzischc Chronick; satiae (str. 281-95.) —
2. vyd. Lipsiae, 1727.

Mylius Mart., Annales Gorlicenses; Oran- 61. Sin/ve Bitrc. Gotth., De scriptoribus
gus Canonicus, Res Silesiae, Tabulae du- rerum Bohemicarum, Silesiacarum atque
cum Silcsiacorum genealogicae »Schif- ;
Moraviae. Bibliotheca historica selecta in
ordegheri Casp. Tractatus de Bohemia, suas classes distributa, cuius primas lineas
haereditaria domus Austriacac provincia; duxit Btirc. Gottltclfitis Stru7'iiis, emendavit
De extrinseca et intrinseca bonitate veteris et copiose completavit Christ. Goftlieb
monetae in Silesia; De
singulari iure feu- Biidcr, Jenae, 1740, Tomus II., XIX,
cap.
dorum Silcsiorum sind von ihm selbst in str. 1057-72. (Cap. XVI. Sommersberg,
andcrn Schriften allegiret, \vo sie aber Scriptores Rerum
Silesiacarum.) Lusatia,
hinkommen, weiss niemand. Tenzels Bi- tomus 858; tomus II. 1173. (1. vyd.
I. str.
blioth. Tom. I. p. 727.* Thebesius Georg.,
; Stnivius, Bibliotheca historica, Jenae, 1705,
Origines et Annales Lignicenses; Wagner 8*. Cap. XIX. Scriptores rerum Ilungari-
M., Chronicon Lusatiae; v. Windeck Eber- carum, Bohemicarum et Silesiacarum). —
hard, Leben Kaisers Sigismundi; Catalogus Srv. Struvii, Corpus hist. Germ. Tom. I.
der Wolfenbúttelischen Manuscriptorum (Bibliotheca scriptorum rerum Germani-
(Bóhmische Chronica geschrieben a 1446 carum), . 16.
fol.)
—Trimestre II., 1714, str. 60—128. 62. Glafey Adam. Frider., Bibliotheca
Z obsahu: VI. Amoenitates litterariae ex Rinckiana, seu supellex librorum, quos
epistolis clarorum virorum incditis delectae. collegit Eucharius Goitlieb Riiick, Lipsiae,
Excerptum 2. Lciljnitius Hosenthalero, pro- 1747, 8", str. 408-14: Historia Bohemiae,
fessori quondam Tubingcnsi, aperit iudi- Silesiae, Moraviae, Lusatiaeque.
cium suum de Comenianis (str.
scriptis von Boh-
63. Piiffer Joh. Steph., Schriften
112-4.)
— Trimestre 111., 1714. Tri- — men, von Máhren, von Schlesien, von der
mestre IV. 1715. —
Trimestre V. 1716. — Lausnitz. Historisch-politisches Handbuch
Trimestre VI. 1716. —
Trimestre VII. 1716, von den besonderen Teutschen Staaten.
str. 383-4:- 8. Z obsahu: XL. J. F. Fellcri Gottingen, 8", I, 1758, .str. 11-5. — Srv.
Specimen novi Eponymologici critici, sivé Pilllcr Joh. Historisch-politisches
Stcph.,
iudicia varia aliaque observatu digna de Handbuch der Teutschen Reichshistorie
claris(juibusdam scriptoribus seculi XVI. I. Theil,
Gottingen, str. 25-38 (seznam histo-
et XVII. tam ex libris bonae notae, quam rických spis o Nmecku i sousedních
ex schedis manu scriptis collecta. (Joh. zemích od XVI. stol. do 1769).
Caramuel de Lobkowitz, Hispanus, str. 64. Erber Bern., Notitia scriptorum Regni
403; Scultetus Abrah., str. 428-9).
— Tri- Bohemiae. Notitiae regni Bohemiae vo-
mestre VIII, 1716, str. 4.39-84. XLIII. Barons lumen primm, Vindobonae, 1760, Cap. I.
von Lyncker Anfúhrung zu einer auser- Viz Bibl. . Histor. I. . 1718.
lesenen Gelehrsamkeit. XLIV. Catalogus 65. GaUerer, Annalisten von Bohmen in
poctarum latinorum celebriorum, qui scculo chronologischer Ordnung. Allgemeine hi-
XVI. et XVII. fiorucrunt. Trimestre — storische Bibliothek von Mitglicdern des
IX., 1717.

Trimestre X. 1717. Z obsahu: kon. Instituts der historischen Wissen-
LIV. J. F. Fellcri Specimen novi Eponymo- schaften zu Gottingen, V. Band, Halle,
logici critici secundum, sivé iudicia et 1768, str. 229.
singularia de claris scriptoribus seculi XVI. Pelze I Eraiiz Marl., Verzeichniss der
66.
et XVII. tam ex libris editis, quam ex Geschichtsbiicher iiber Bohmen, viz Kurz-
schedis manu scriptis collecta. (Rodericus gefasste Geschichte von Bohmen, Prag,
de Arriaga, Acadcmiae Pragensis cancella- 1774, 8^ II. sv., str. 626. 2. vyd. 1779, —
rius, str. 538; Hieron. Hirnbaim, Pragae II. Abtheil. str. 732-82. Verzeichniss der
in monte Sión abbas, str. 555 Joann. ;
Geschichtsbiicher von Bohmen.
Joach. a Russdorf, Friderici regis Bohemiae, 67. Christ., Scriptores historiae
legatus, str. 570.)

Trimestre XI. 1717.
Riiiige
Bohemicae. Scriptores Actorum Bohemi-

8 —
B. Zem koruny eské a echy zvlášt.
C. 67-73.

corum. Notitia historicorum et historiae monum. Pragae 1768. — Bileiovii Bohuslai


gentis Silesiacae, I. Vratislaviae, 1775, Chronicon prodiit Norimbergae 1537. — Ra-
str. 40-69. (. 117.) messii Venceslai Vita Sigismundi. Excusa
68. Balbiii Blnislav, Bohemia docta, ed. est Pragae 1589. -- Srv. ed. Uiigar,^. Pragae
Caiididus, Tractatus I., Pragae Vet. 1777, 1778, str. 33.-97. (Totéž mimo Appendix.)
Sectio I. Scriptores rerum Bohemicarum 69. Ziegelbaucr Aíagiioald, Bibliotheca Bo-
enumerantur, ac de singulis iudicium fcr- hemica, in qua notitia traditur auctorum,
tur, ex sensu meo privato (str. 1-50). qui scripsere de rébus bohemicis (rukopis,
Obsah: Pag. 1. Christianus Monachus, Bo- 3 fol.), viz Schónfeld, Búcherjournal von
leslai I. Ducis Bohemiae filius. Pag. 2.
— Wien, 1782, 34 str.
Cosmas Pragensis decanus. — Pag. 4. 70. {J^iegger), Verzeichniss einiger ge-
— Pag. 4. Neplacho, Abbas
Clipta.
ord. S. Bened. druckten Hilfsmittel zu einer pragmatischen
— Pag. 5. Jaroslaus, Praemonstrat. MS.
— Landes-, Volks- und Staats-Kunde Bóh-
Pag. 5. Chronicon Boleslaviense MS.
— mens. Mater. Statist. Bohm. I., Prag und
Pag. 6. Francisci Pragensis MS. Pag. 7.
— Leipzig, 1787, cap.2., str. 23.-58.: Einige
Benedictus de Weitmil, Canonicus. Pag.
— allgemeine Werke. Von Bóhmen insbe-
8. Petrus, Abbas, Author Chronici Aulae sondere. Anhang Die Verordnung, welche

:

Regiae. Pag. 10. Aeneas Sylvius seu von der konigl. bohmischen Statthalterei
Pius II., Historicus Bohemiae. Pag. 13.
— wegen der von dem verkapp)ten Joh.
Daniel Adam Weleslawinus. Pag. 16.
— Ehrenfr. Zschackwitz herausgegebenen hi-
Wenceslaus Hagecius. —
Pag. 20. De storischen und geographischen Beschrei-
Joannis Dubravii, Episc. Olomuc. Historia bung Bóhmens i. 1749.
iudicium. —Pag. 22. Martinus Boek.
— 71.
J.

Royko Kasy., Einleitung zurchrist-


Pag. 23. Bohuslaus Biiejovius. Pag. 23.
— lichen Religions-und Kirchengeschichte, I.,
De Historia Pulkavae. —
Pag. 24. Paulus Prag, 1788', 8°, I. Abschnitt: Geschichte
Zidek. — Pag. 24. Frokopius Lupacius. úberhaupt, ihre Erklárung. Endzweck und
— Pag. 31. Hieronymus Balbus. Pag. 31.
— Nutzen der Geschichte úberhaupt. Ab-
Theobaldus Senior et Junior. Pag. 32.
— theilung der Geschichte úberhaupt in die
Annales Univers. Carolinae. Pag. 33.
— Universalhistorie und Partikulárgeschichte.
Mathias Lauda. —
Pag. 33. Bartholomaeus (Str. 19: Bohmische Geschichte. V dalším

i

de Drahonitz. Pag. 33. Andreas de pak asté pehledy historických prací


Duba. — Pag. 34. Beness de Horzowicz. o zemích koruny eské (hlavn se zetelem
— Pag. 34. Matthaeus Aurogallus. Pag.
— k djinám církevním).
34. Georgius Beatus. —
hag. 35. Julius 72. ireber D. Carl Gottlieb, Litteratur
Solimanus. —
Pag. 36. Georgius Barthol. der Deutschen Staatengeschichte. I. Theil.
Pontanus a Breitemberg. —
Pag. 38. Bo- Allgemeine Litteratur und insbesondere
hemia Pragensis - von Oestreich, Bóhmen und den Lándern
Collegii. Pag. 38. Jo-
annes Cochlaeus. Pag. 39. Aubertus Mi- des Bayrischen Kreises, Leipzig, 1800, 8°,
raeus. — i
ag. 39.
Joannes Tanner, S. XVI., 798. —
Literatur von Bóhmen und
— Pag. 40.

Bartholomaeus Paprocius.
J.
den zugehórigen Landen (str. 348-491.)
Pag. 41. Historia Clattoviensis, cuius au- Von Máhren insbesondere (str. 491-503).
thor Radimilus vel Rotomanus Abbas. — Von Oesterreichisch- oder vielmehr Bóh-
Pag. 46. Simeon Eustachius. — Pag. 47. misch-Schlesien (str. 503-10).
Thomas Pessina. — Pag. 49. Appendix ad 73. Pfrogncr L. Chrysosf., Von den Ge-
Veteres Bohemiae Scriptores, quorum Bal- schichtschreibern Bohmens, mit einigen
binus non meminit aut in notis praeter- noch bisher ungedruckten merkwúrdigen
missi fuerunt Vincentii Canonici Pragensis
: Urkunden. Einleitung in die christliche
Chronicon ab An. 1140. ad 1167. edid. Religion und Kirchengeschichte úberhaupt
Clariss. Gelasius Dobner Tomo I. Mon. und in die Konigr. Bóhmens insbesondere,
Pragae 1764.

Excerpta ex Chronico Prag, 1801, I. str. 132-242. Obsah: Aus-
Anonymi a nativitate Christi usque ad wártige und einheimische Historiker der
An. 1185. Edidit idem Dobnerus Tom. III. álteren, mittleren, neueren, neuesten Zeiten.
monument. Pragae 1774. ^ Chronographum Die Werke der einzelnen Glieder der Ge-
Siloensem ab A. 1167. ad 1192. edid. idem sellschaft der Wissenschaften. Die Pro-
Tom. I. monum. —
Gerlaci Abbatis Milo- dukte der Gesellschaft selbst. Von den
vicensis fragmentm ab A. 1193. ad 1198. Sammlungen der vaterlándischen Gesetze.
Dobner. Tom. cit. —
Neplachonis Abbatis Do textu vloženy otisky: Epištola correc-
Oppatov. Chronicon Bohemiae edid. Her- toria ad Magistrm Hus in Betlehen, Pragae.
man. Pez. Tom. II., Lipsiae 1725. Bar- — Manuscr. Bibl. Przevn. (Ein Brief des An-
tossii de Drahonicz Chronicon ab An. 1419. dreas von Broda) str. 151-8. M. Georgii
usque ad Annum 1443. edid. Gelasius Piscensis Notáta historica ab anno 1518
Dobner Tom. I. monum. Pragae 1764. — usque ad obitum regis Ludovici 1526, ex
Chronicon Zdiarense edidit Magnus Olaus manuscripto coaevo, autographo Biblioth.
Celsius Stockholmiae 1751. Joannis Ma-
— Strahov (str. 164-80). Anno 1564. mense
rignolae Historiographi Caroli IV. Chro- Maio missum Vicnna Pragam. Interroga-
nicon edidit Gelasius Dobner Tom. II., toria informationis petendac super admi- :
historicích v zemích eských.
I. Spisy o pramenech a
. 73-81.

Ueber Geschicht-
01)sah: Einleitung.
nistratione sacro sancti Eucharistiae Sacra-
str.

mcnti sub utraciue. Schcda ab archicpiscopo forschunjj und Geschichtschreibung in B()h-


Com- men. —Wiirdigung der Geschichtschrei-
publice effixa continci.spublicationcm
munionis Sacramcnti altaris sub utraciue ber: I. Cosmas. II. Der erste Fortsetzer
Przevn. lib. f. 292. des Cosmas. III. Der Mímch von Sázava.
specie. Bibliothec. pivil,
184-9.1. IV. Der Monch von Opatovic. V. Vincenz.
(str.
VI. Gerlach. VII. Der zweite Fortsetzer
74. Biihlc Johanu Gottlieb. Versuch eincr
des Cosmas. VIII. Der stjgenannte Dalimil.
kritischtn Litteratur der Russischen Ge-
IX. Peter von Zittau. X. Franz, Prager
schichtc, I. Theil, enthalteml tlic Litteratur
der aelteren All<íemeinen Nordischen Ge- Domprobst. XI. Neplach, Abt von Ojjato-
vic. XII. Johann von Marignola. XIII. Der
schichte. ]Moskwa, 1810, sta XXXV. str.
248-59: Von den Slawen in Bohmen, Máh- sogenannte Pulkawa. XIV. Beneš Krabice
von Weitmul. XV. Mag. Laurenz von Be-
ren, Schlesien, der Lausitz, Ober-Sachsen
zovva. XVI. DersogenannteBartossek. XVlI.
und Franken.
Die bohmischcn Ge- Aeneas Sylvius Piccolomini. XVIII. Die
75. Meinert J. G.,
Zeitraumes. Wiener l)()hmischen Annalisten des XV. Jahrhun-
schichtschreibcr des 1.
derts. XIX. Bartoš von Prag. XX. Martin
Jahrb. Liter. XV. 1821, III. Anz. Bl. 27-43; Kuthcn von Springsberg. XX!. Wenzel Há-
XVI. 1821, IV. Anz. Bl., str. 1-16.
.

jek von Liboan.Anhang A. Alte bóh- :

Palacký Frant., Ueber Geschichts-


76. mischen Legenden Gumpoid u. Laurenz,
:

forschung und Geschichtsschreibunjí in Vita S. Wenceslai. Gaudentius. Vita S.


Bóhmen. i\Ionat.schr. B()hm. Mus. III. Juli, Adalberti. —
Anhang B. Kurze Mono- :

2. 1829, str. 3-17. Srv. Wurdigung {t. 78.).


graphien und chronologische Compilati-
77. Knoll Jos. Leoitard, Mittelpuncte der onen: Vita venerabilis Hroznatae. Vita
Geschichtsforschung und Geschichtsschrei- venerabilis Arnesti. Vita Joannis a Jenczen-
bung in Bohmen und Miihren als Einlci- stein. K. Karls Selbstbiographie. Eberhard
tun<f in die sieben Búcher Miihrischcr Ge- Windeks Leben K. Sigmunds. Peter Eschen-
schichten. Olmutz, 1821, 8", VIII, 140. loers Geschichte von Breslau. Johann von
Obsah : Erstes Zeitalter. Mittelpuncte des Guben Jahrbuch von Zittau. Thomas Eben-
geschichtlichen Strebens in Bohmen und dorfer von Ilaselbach Tagebuch der Ver-
Máhren seit der ersten wisscnschaftlichcn hantllungen iiber die Compactatc. Chronik
Ausbildung bis zur Herrschaft Ferdinands der Prager l'niversitát. M. Wenzel Koran-
des Dritten: I. Die bischofiiche Kirche zu da's Verhandlungen der bóhmischen Ge-
Prag. J Kosmas, Vincenc Pražský, Gcrlach, santlten in Rom
1462. Bohemica bei den
Petr Žitavský, František, Ikncš Krabice Concilien von Constanz und Basel. Hussi-
z Veitmile, eplach,#ían Marignola, i'ul- lica. Peter von Malenovic. Chronologische
kava, Karel IV., Pavel' Židek, Jií Barthoid Compilation des Minoritcn Beneš u. sw.
Pontanus, Ma.xim. Rud. Schleinitz.) II. Die Andreas von Broda, Prokop von Kladrub,
bischotlichc Kirche zu Olmiitz. III. Die Wenzel von Krumau usw. Anhang C. — :

Burgen der Herren und Ritter. (Bartoš Spuren verloren Chroniken


gegangener
z Drahcnic, Zdenek Lev z Rožmitála, aus der álteren Period: Des Notars Otto
Václav Hájek z Liboan, \áclav Vesovec, Chronik u. a. Adam von Nežetic. Hajek s
Vilém Slavata, Ctilior Tovaovský z (^im- apokrvphe Chronistcn. Quellen des Lupa :

burka, Albrecht z Pernštejna, Karel ze Zero- M. Simon de Slaná. Chronicon Brevnovi-


tína.^ IV. Die gemeinsame Stimmung ciner ense. Ephemerides Doct. Viti. Nicolaus
durch Religionsverschiedcnhcit erzeugten Kona von Hodisskov. —
Nachtrag zu dem
Erbitterung (Sixt z Ottcrsdorfu Zachariáš Artikel: Der Mónch von Opatovic. Srv. —
Theobald, Pavel Stránský, Jan Amos Ko- Déjczpyt v echách, Osvta 1862,
str.

menský).

Pvodn tištno: Hormavr, 76, 84. (. 83.^

Goll Jar., Palackého Wiir-
Archiv XII, 1821, .str. 1, 9, 25, 38, 49, digung. Památník Palackého,
v Praze, 1898,
73, 78,89, 94, 101, 113, 121.
85, Viz — . XXVI.
nekrolog Canaval, Moravia, Brúnner Unter- 79. Leí!:is-Glúckselig, Ober Bóhmische
haltungsblatt, 1842, . 19-20; Libussa, Ta- Chronisten. Schmidl A. Oestcrreichische
schenbuch herausgeg. von Paul M. Klár, Blátter fiir Literatur und Kunst, Wien 1847,
Prag, 1851, str. 462; \'oi):;t, Neuer Nekrolog . 285, srv. . 232, 235, 315. Srv. Lcgis-
der Deutschen, llmenau XXIII, 1845, . Gliickselig, ibid. 1846, . 120, 126.
1466, str. 1173.

Viz tž Palacký, Eine Die alten Chroniken
80. Legis-Glucksclig.
Knolliade, Gedenkblátter, Prag, 1874, str. Bóhmcns von Cosmas bis auf Hajek oder
129; Dvorský Fr., Památník Palackého, Oucllenkunde der bóhmischen Geschichte.
v Praze, 1898, str. 447. iTlustr. Chronik v. Bóhm. II. B., Lief. 11-2,
78. Palacký Fr., Wurdigung der alten Prag, 18,54, str. 717-25.
bóhmischen Geschichtschreiber. Eine von 81. Hiidinger .]/., Zur Kritik altbóh-
der k. bóhmischen Gesellschaft der Wissen- mischer Geschichtschreiber. Zeitschr. Oe-
schaften gekronte Preisschrift. Prag, 1830, sterreich. Gvmnas. Wien, 1857, VII. —
8", str. XXIV, 308. — Neue Ausgabe Též otisk, Wien, 1857, 8°, 30. Obsah: I.

(obálkové), Prag 1869. 8«, XXIV, 312 Quellen zur Geschichte des heiligen Wen-

— 10 —
B. Zem koruny eské a echy zvlášt.
C. 81-90.

"zels.(Stand der Kritik. Gumpoldus. Die stellung des Hrn. Franz. Palacky als stán-
gróssere slawische Legend Laurentius. dischen Historiographen, odst. 11-7. — III.

Die kleine slawische Legend). II. Quellen Meine Berichte an den stándischen Landes-
zu Geschichte der heiligen Ludmila. ausschus 1831-6, odst. 18-29. IV. Einige —
82. Hasfalský J. SL, Djepiscové eští. Acten iiber meine Romische Reise 1837,
esko -Moravská Pokladnice, Kalendá, odst. 30. Bericht an den bohmischen Landes-
v Praze III., 1858, str. 126-8. (Dobrovský auschuss vom 20. Márz 1837. 31. Schreiben
a Pelcl, s vyobraz.)^ aus Rom vom 15. April 1837, an den
83. Djezpyt v echách. Osvta, obrá- Oberstburggrafen Chotek. 32. Schreiben
zkový asopis pro duševní vzdlání, v Praze, des máhrischen Landesgouverneurs Grafen
red. 'Ferd. Schulz a Fr. O. Mikeš, 1862, Ugarte, an mich nach Rom. 33. Antwort
str. 76-7, 84-6. (Výtah z Palackého . 78.). an den Grafen Ugarte, aus Rom vom 13.
84. Crha Vdcl. A., eští djepisci, a- Mai 1837. 34. Bericht an den bohmischen
sopis »Praha«, v Praze, 1867, str. 268-9, Landesausschuss, vom 30. September 1837.
286-7, 292-4, 310-1, 326-7, 340-2, 358-60, 35. Bericht des Landesauschusses an den
371-3. Obsah: Kosmas a pokraovatelé. bohmischen Landtag dd. 5. Márz 1838. —
Dalimil. Petr Žitavský. Kanovník Fran- V. Nachweise iiber den mir verliehenen
tišek. Neplach. Jan z Marignoly. Pulkava. Historiographentitel, odst. 36-7. VI. Einige —
Beneš Krabice z Vajtmile. Karel IV. Acten aus den Jahren 1840-50. 38. Antrag
Pavel Židek. eští annalisté z XV. stol. auf Herausgabe des Archiv eský. 39. Apo-
Bartoš Písa. Jií Písecký. Bohuslav Bíle- logetisches Schreiben an den Oberstburg-
jovský. Vavinec z Bezové. Bartošek z Dra- grafen Chotek. 40. Zur Disposition iiber
honic. Aeneas Sylvius. Martin Kuten ze die von mir gesammelten Urkunden-
Springsberka. Václav Hájek z Liboan. Abschrifcen. 41. Verhandlungen mit der
Jan Blahoslav. Václav Bežan. Vilém hr. k. k. Censur beziiglich der Geschichte des
Slavata. Pavel Skála ze Zhoe. Jan Bec- Johann Hus. 42. Verhandlungen des bóhm.
kovskv. Bohuslav AI. Balbín. Jan Dubravius Landtags am 4.-6. Mai 1846. 43. Eingabe
Skála. Bart. Paprocký. Pavel Stránský. an den Landesauschuss iiber die Noth-
Tomáš Pšina. Prokop Lupá z Hlaváova. wendigkeit historisch-topographischer Stu-
Daniely A. z Veleslavína. Jií Crugerius. dien und die Ernennung eines Adjuncten.
V. V. ervenka. Jan Flor. Hammerschmidt. 44. Aus den LandtagsprotokoUen vom
Jan Cochlaeus. Melchior Goldast. Glafey. 19. Mai 1847. —
VII. Weitere Acten aus
Gelasius Dobner. —
1868, str. 21-2, 39-40, den Jahren 1850.-62., odst. 45.-56. VIII. —
55-6, Obsah: Gel. Dobner. Fr. M.
71-4. Polemisches aus den Jahren 1838-46. A.
Pelcl. Fr. Pubika. Fr. F. Procházka. J. Streit mit Barth. Kopitar. 1. Antwort auf
Dobrovský. Dlaba. Dinzenhoffer. Cornova. eine Recension in Gersdorfs Repertorium,
Podle . 68, . 77-8. vom J. 1838. 2. Zuschrift an Herrn F. A.
85. Nco
o nejnovjších pracích v oboru Brockhaus in Leipzig. 3. Beschwerde-
djepisu eského, I. Nár. Listy, 1870, . 129, ftihrung bei der k. k. obersten Polizei-
141, 148. Hofstelle. B. Entgegnung auf Angriffe in
86. Palacký Fr., Zur Bohmischen Ge- der Augsburger Allgemeinen Zeitung. —
schichtsschreibung Actenmássige Auf- IX. Zur Abwehr neuer Angriffe. A, B. —
und Worte der Abwehr. Prag, *
schliisse F. S{chiilz), Píspvky k djepisectví
1871, 8", str. (8), 216. Obsah: I.
Anfánge eskému. Listv 1871, . 58, 59, 61,
Nár.
der bohmischen Geschichtschreibung der 65, 66, 69, 73; Arch' Pam. IX., 160; Mor.
Neuzeir. Bittgesuch P. Pubika's an den
1. Orlice 1871, . 56. ——
Viz Haasz Jar.,
bohmischen Landesauschuss um Unter- K eské historiografii. Památník Palackého,
stiitzung seines Werkes »Chronolog. Ge- v Praze, 1898, . XXXIX.
schichte von Bóhmen.« 2. Antrag des bohm. 87. Sííhcrt Fr. Ad.. Jihoeští djepisci.
Landesauschusses an die -im Landtag ver- Pokrok 1881, . 270. (Sedláek Aug., Kolá
sammelten Stánde, wegen Wiederunter- Mart., Slavík Frant., ^Orth J.,
Cori J. N.,
stiitzung des Werkes von P. Pubika. 3. Tischer Fr., Rull Fr., eho, Richlý Jind.,
Aus dem Landtagsprotokoll vom 1 1
. Fe- Wagner Bohd., Mareš Fr., Halma J.,
Ti-
bruar 1793. 4. Hofdecret vom 27. Juli 1793. schler Bed.).
5. »Auf den Weltpriester Franz Pubi- 88. Bachovský Frant., Pohled na staré
6. Aus dem Protokoll der bohm.
tschka«. djepisectví eské. Posel z Budce 1883,
Landtagssitzung vom 16. Dec. 1793. — 11. str. 7, 69, 148.
Acten iiber meine beabsichtifjte Anstellung 89. Rosina Jar., O politické a literární
als bóhmisch-stándischer Historiograph. 7. historii eské (od stol. XIV.), Komenský,
Psaní Frant. Palackého ze dne 8. íjna 1827 XIII, I8j^5, str. 275, 294, 309, 360, 378, 401, 439.
tehdejšímu referentovi zemského výboru 90. Sujan Fr. J., Pehled historiografie
K. .
svob. pánu Anton, z Bretfeldu. 8. ech, Moravy a Slezska v letech 1871-81.
Vorschlag zur besseren Aufnahme der vater- Sborník Historický, vydaný na oslavu de-
lándischen Geschichte. 9. Gutachten des sítiletého trvání »Klubu historického*,
Grafen Franz Sternberg. 10 Antrag des v Praze, 1883, str. 130-56.
bohmischen Landesauschusses w'egen An-

— 11 —
v zemích eských.
I. Spisy o pramenech a historicích
. 91-102.

91. Stiinich A'.. Obzor, Seznam lánk bohmischer Geschichtsquellen des XIV.
v paedagogických asopisech eských od und XV. Jahrhunderts. Mitth. Gesch"
1.1S48-18S0. (Urbánkova Bibliotéka pae- Deutsch. B5hm. XXXV. 1896, str. 209.
daaoaická, sv. 89.) v Praze, l881. XVIII: . (I. Compilatio Chronologica 1310-1432. II.
Djepis (,str. 86-67.). . XXIX: Djiny škol- Das Chronikon Procopii notarii Pragensis).
stvídomácího cizího, Listá, Životopisy
i XXXVI. 1897, str. 1-30, 261. III. Ueber

(str. 112-22.">. Entstehung und Inhalt des 1. Buches der


"Cronica Aule Regie* (Konigsaler Chro-
92. Mattitška AI., Píspvek do bib''o-

nick). Též otisk, Prag, 1898.
grafie djepisu, Ohlas od Nežárky>
eského
1884. . 23-39.
(Též zvi. Otisk.) 97. fíncJimaini Ad., Beitráge zu Bohmens
93. Špecingrová Klára, Seznam lánk
Geschichte und Geschichtsquellen. Mitth.
Inst. Ósterr. Gesch. XX., XXI. I. Studien
Vlastivdy ech, Moravy a Slezska, ob-
:
z
zu Cosmas. II. Der erstc Fortsetzer des
sažených v asopisech eských od r. 1801-85.
v Praze, Cosmas. III. Die Chronik von Sazawa.
(Píloha Zemép. Sborníku ÍI., 111.),

1891, 8", 105 str. 98. Bacil m au H Ad., Ueber áltere boh-
mische Geschichtsquellen. Zeitschr. Gesch.
Mahr. 1900, .str. 106 ad. I. Abt Gerlach
94. Loserth Jo/i., Studien zu bohmischcn von Múhlhausen und sein Werk. II. Die
Geschichtsquellen. Arch. Óster. Gesch.,LIII. II. (Strahower) Fortsctzung des Cosmas
Wien, 1875, str. 1-42. — Otisk, Wien, 1875, von 1140-91. III. Der Geschichtschreiber
8°, 42. Obsah 1. Die vita Karoli IV. impe-
: Vincenz, Domhcrr zu Prag.
ratoris. 2. Ueber die verloren gcgangcne 99. Klimcscli J. M., Die Herren von
Chronik des Notars Otto. * Mus. 1876, Rosenberg und die Geschichtschreibung.
str. 180. Mitth. Gesch. Deutsch. Bohm. XXXVI. 1-2.
95. Loserth '}'., Kritische Studien zur Srv. Bibliogr. .
Histor. 1. . 17977 ad.
álteren Geschichte Bohmens. ^litth. Inst. 100.Volkmcr, Die Litteratur uber die
Óst. Gesch. IV. 1883. str. 177-91; V. 1884. Grafschaft Glatz. Glatzer Vierteljahr-Schrift
(Obsah v dalším rozepsán). VIII. 1888-9, str. 3 13-34; IX. 1889-90, str.
96. Bachmaitn Ad., Beitráge zur Kunde 157-63.

2. Prameny a historikové na Morav.


101. Chytil los., Die Geschichte desMark- Sácular-CIerus. 2. Leistungen des Regular-
grafthums und ihre Oucllenforschung, Brúnn Clerus. 3. Geschichtschreibung in den Stád-
1846, Otisk. Srv. Bibl. .
Histor. I. . 3815. ten und Márkten. 4. Leistungen des Be-
102. D'Elvert Christian, llistorische amten-Standes. 5. Leistungen fúr die Ge-
Literatur-Geschichte von !\Iáhren und Oe- schichte ]\Iáhrens und oesterr. Schlesiens
sterreichisch-Schlesien, Auf Kosten des ausser diesen Lándern. A. Bohmen. B.
Landes, námlich des máhrischen Dome- Schlesien und Lausitz. C. Oesterreich. D.
sticalfondcs gedruckt, Briinn, 1850, 8", Ungarn. E. In Deutschland und anderen
str.518, Register. I. Period. Die Zeit der Lándern. —
IV. Period. Die neuere oder
Capitel- und Kloster-Chroniken. 1. Lei- kritische Period. I. Abtheil. 1. Das Er-
stungen fúr Máhrens und Oester. Schle- wachen der kritischen Geschichtsforschung
siens Geschichte im Lande seibst. 2. Lei- und Geschichtschreibung in dem bohm.
stungen fiir Máhrens und Oester. Schlesiens Provinzen von Máhren aus. 2. Die Ge-
Geschichte ausserhalb dieser Lánder. — schichtsforschung und Geschichtschreibung
II. Period. Das Vorherrschen des Huma- in Bohmen seit 1760, mit Beziehung auf
nismus und religioser Spaltungen. 1. Ge- Máhren. 3. Die Geschichtsforschung und
schichtschreiber am Olmútzer Bischofs- Geschichtschreibung in Máhren in der
Sitze und aus dem Clerus. 2. Geschicht- neueren Zeit. II. Abtheil. Die neueste
schreiber aus dem Adel. 3. Akatholischc oder kritische und darstellende Zeit in
und durch die Religionsspaltungen hervor- Máhren und oster. Schlesien 1. Begriin- :

gerufene Geschichtschreiber. 4. Geschicht- dende Einleitung. 2. Die geschichtlichen


schreibung in den Stádten. 5. Auf Máhren Leistungen in Máhren. 3. Die Geschichts-
Bezug nehmende Geschichtsforschuni; und forschung und Geschichtschreibung in
Geschichtschreiber im Auslande lausser Schlesien und der Lausitz in der neuesten
Máhren) A. In ausserósterreichischen Lán-
: Zeit. 4. Leistungen in den slavischen Lán-
dern. B. In Hohmen. C. In Deutschland. dern. (A. In Bohmen. B. In Polen. C. In
D. In Schlesien. E. In Pohlen. F. In Ungarn. Russiand.) 5. Leistungen in den deutsch-
G. In Oesterreich. — III. Period. Vor- ósterreichischen Lándern. 6. In Ungarn
herrschende. Intoicranz. Von der Mitte und den Xebeniándern. 7. In Deutschland.
des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts — Anhang. Geschichtstoff in den Landes-
(Heiligen-Litteratur). 1.
Leistungen des Archiven, Bibliotheken und Privat-Samm-

— 12
B. Morava. Slezsko.
c. 102-1:

lungen. ^ —
Dodatkv /'v:, Notizen zur : ren und Oesterreich-Schlesien. Schriften,
Literatur der Geschichte und Stati.stik von Brunn, III, 1852, str. 145-6.
Míihren und Oesterreichisch - Schlesien. 105. Zásluhy moravského Zemského Vý-
Schriten III. Briinn, 1852, str. 135-44. — boru v nejnovjší dob o vzdlání zem
Týi, Nachtráge zur Geschichte der hi.sto- vbec a o domácí djepis zvlášt. Mor.
rischen Literatur von Máhren und Oester- Nár. List. 1853, str. 127 ad.
reichisch-Schlesien. Schriften VI. Brunn, 106. Prásek Vine, Djepisectví naše na
1854, 233-340. Srv. ibid. V. 1853, 243-62. Morav a ve Slezsku. Opavský Týdenník
103. D'Elvcrt Die neueste histo- XXII, . 13 Fr.
Clir.,
rische Literatur Mahrens. Die Wirksamkeit Slavíkovi
4,
v
8,
Brn.
11,
— (polemika proti
Odpov: Slavik,
der Stánde fúr die máhrische Geschichte. Djepisectví naše na Morav a ve Slezsku,
Brúnner Zeitung, 1851, . 52-3. Srv. ibid., ibid, . 7. Srv. Pozor, 1898, . 116-7.
1853, . 82-3. Krone s Fr..
107. Quellcn der Gesch.
104. D'Ehert Clu:, Pflege der vaterlán- Mahr. im XV. Jahrh. Zeitschr. Gesch. Mahr.
-dischen Geschichte und Statistik in Máh- IV. 1900, 1-105.

3. Prameny a historikové ve Slezsku.

108. Kromer Martin, Epištola de anna- siacae scriptoribus eorundemque operibus.


libus Silesiae, Historia Poloniae, Coloniae, I. Olsnae 1712, 4", 112; II. Brigae 1713;
1578, úvod. III.-IV. Vratislaviae (Rudolstadii) 1714-7.
109. Balbin B., Historici Silesiae scrip- 115. Fiildcner Joh. Jak. de. Bio- et Biblio-
tores. Miscell. Hist. Regni Bohemiae, Dec. graphia Silesiaca, das ist Schlesische Biblio-:

I. lib. Pragae, 1681, cap. 6.


3, thec und Buecherhistorie, welche eine Er-
110. Rlioniiis Godefr., Epistolae tes de zehlung und Urtheile von den gedruckten
quibusdam ineditis historiae Silesiacae scriptoribus rerum Silesiacarum, nach ihrer
scriptoribus, Vratislaviae (Bregaet I, II, Geburt, Geschlecht, Religion, Leben, Be-
1693, 4"; III, 1694, 4".
— Nov vydal (bez dienungen, fatis, symbolis, Absterben und
vyznaení jména autorova na titulním list) Schriften etc. in sich fasset, Lauban und
Jíi. Hfrbord Klosius (Klose), knihkupec Breslau, 1729, 716.
vyd. 1731, 4".
4°,
— 2.
v Lipsku s kuriosním titulem: Memoriae Obsah: Johannes, Anonymi (2), Sigism.
rerum Silesiacarum, olim a nonnullis scrip- Rositzius. Barth. Stenus, Anonymi, Laur.
toribus literis quidem consignatae, nun- Corvinus, Pancr. Vulturinus, Franc. Faber.
quam tamen suis temporibus editae: nunc — "
Acta erudit germ. Pars 167, pag. 8-6.
vero, ne plane intercidant, vel intra
vel Apologie proti té kritice Abgenoethigte :

Bibliothecarum septa diutius latitent, ex- Vertheidigung der Schlesischen Bibliothek


curso pulvere situque deterso, in lucem wider die unbillige Censur, welche in den
productae, et in certos fasciculos collectae Deutsch. Act. Erudit. im 167. Th. No. 5.
ab historiae patriae amatore, Lipsiae, 1714, gelesen wird, gedrukt im selbigen Jahr
4". (Jméno autora Rohna na konci I. Fasci- und Orte, da ditse Censur gedrukt worden
Obsah: de promovendo * Gelehrte
culu.) Epištola ist, 4°. Srv. Neuigkeiten Schle-
circa historiam episcopalem rei nummariae siens, 1737, str. 314.
studio (petisk z vydání r. 1693, pedmluva). ?), Analecta Silesiaca
116. (Runge Christ.
Fascic. I. Exercitatio historica de Johannis oder Zufállige Anmerkungen zur Erláute-
Vratislaviensibus. Fascic. II. Epistolarum rung der Historie des Herzogthum Schle-
historicarum prima de quibusdam ineditis siens und angraezender Lánder zusammen-
historiae Silesiacae scriptoribus. Fascic. III. getragen, Leipzig, 1733, 8". (1. sta o pra-
Epištola secunda. Fascic. IV. Epištola tertia. menech slezské historie. 2. O prvních slez-
111. Stieff Christian, Praefatio de prae- ských djepiscích.)
cipuis Historiae Silesiacae scriptoribus. Viz 117. Riingins Runge) Christiainis, Notitia
i

Nic. Henel ab Henefeld, Silesiographia historicorum et historiae gentis Silesiacae


renovata, ed. Fibiger Mich. Jolv, Vrati- Pars I. Vratislaviae, 1775, 8", (24), 264.
slaviae et Lipsiae, 1704. (Bibliogr. Histor. . Obsah :
Praefatio, De studio historiae
I. . f)atriae et Scriptoribus, qui historicos Sile-
recensuérunt. —
1961.)
112. Hankíus Martin, Exercitationes de siae Pars I. Notitia histo-
Silesiorum rébus ab a. c.
550-1170, Lipsiae, ricorum Silesiae. Sectio
Scriptores histo-I

1705, 4". V úvod seznam pramenv a riae externae, in qua res Silesiorum inveni-
spis historických o Slezsku. untur. Cap. 1. Scriptores historiae germa-
113. Deicicrdeck G., Silesia numismatica, nicae. Cap. 2. Scriptores historiae Polonicae.
Jauer 1711 (viz Bibliogr. .
Histor. I. . Cap. 3. Scriptores historiae Bohemicae.
23416). V pedmluv bibliografie histo- Cap. 4. Scriptores Actorum Bohemicorum.
rických dl o Slezsku. Cap. 5. Scriptores historiae Hungaricae,
114. Runge Cliristian, IMiscellanea lite- Moravicae, Lusaticae, Marchicae. Sectio —
raria de quibusdam ineditis historiae Sile- II. Scriptores historiae civilis Silesiorum.

— 13 —
I. Spisy o pramenech a historicích v zemích eských.
. 117-28.

Scriptores Systematici sivé Uni-


1. Sectio 3. Ecciesiastica. De rébus gestis-
Cap.
versales. Cap. 2. Scriptores Annalium. Silesiorum ecclesia.sticis, sivé historia epi-
Cap. 3. Scriptores Synoptici et Particu- scoporum, 1741, fol.: Historia episcoporum
lares. Cap. 4. Scriptores Genealogici Fami- Smogrensium et Bicinensium. Historia
liarum Ducalium. Cap. 5. Scriptores Genea- episc. Vratisiaviensium ab Hieronymo ad
logici Familiarum ecjuestrium. Cap.
6. Scrip- Valterum. Historia episc. Vratisl. a \'althero
tores Heraldici et Numi.smatici. Cap. 7. ad Preceslaum. Historia ep. Vratisl. a Pre-
Scriptores Chorographici et Topographici. ceslao ad Johannem Thurzonem. Hist. epis.
— Sectio III. Scriptores rerum iuridicarum Vratisl. saeculo XVI. a Johanne V. ad
Silciiae. Cap. 1. Scriptores de diversis Johannem VI. Hist. episc. Vratisl. saeculo
iuribus Silesiae. Cap. 2. Scri[)tores de iu- XVII. et XVIII. —
Srv. Jancke J. K. O.,
ribus Principatuum Silesiae. Cap. III. Scrip- Handschriften Christian Stiefs und Chri-
tores de iuribus Civitatis Vratislaviensis. stian Rungc's zur Geschichte Schlesicns in
Cap. 4. Scriptores de controversiis iilu- der Milichschen Bibliothek. N. Laus. Ma-
stribus.Cap. 5. Scriptores Actorum pu- gazín XXXI. 151.
blicorum Silesiae. —
Díl II. (v rukopise) 118. Scliarlj Codofi-. BaLtli., Notitia scrip-

obsahuje: Pars I. Sectio 1. Scriptores iu- torum historiae Silesiacae. Cap. I. De scrip-
riuin Silesiae 1738, fol. —
Sectio 2. Scrip- toribus historiae Siles. exteris. Cap. II. De
tores historiae Ecclesiasticae Silesiorum :
scriptoribus historiae litcrariae. Cap. III.
Scriptores de vitis Episcoporum et Sanc- De scriptoribus historiae civilis. Cap. IV.
torum. Script. rerum ecciesiasticarum. Dc scriptoribus historiae naturalis Silesio-
Script. controversariarum Romano-cathol. rum. Viz íuchs Tlieod. Godofr., Die grosse
Scripta controversiae Schefierianae. Script. Wissenschaft cines hochgelehrten Theologi,
controversiarum Cr>pto - Calvinianarum. Schvveidnitz, 1744 (pohební a živo- e
Script. de fanaticis Silesiorum. Script. de topis).
precibus puerorum et puellarum subs-idio 119. Kurtzc Nachricht von denen zur
fusis. — Sectio 3. Physica Scriptores
: : Schlesischen Historie gehíjrigen Haupt-
historiae naturalis Silesiorum: Script. rerum schriften und dcren Verfassen, s. 1. (Glo-
physico-medicarum. Script. georgici, bo- gau), 1746, 4", 16.
tanici et zoologici Silesiorum. Scrifit. de 120. Loice J. K., Revision der Schriften
fossilibus, mineralibus et urnis. Script. de uber Oberschlesien 1782-90, Brieg, 1791.
thermis et acidulis. Script. astronomici et 121. Stcnzcl, Notitia librorum manu.scrip-
meteorologici.

Sectio 4. Scriptores hi- torum, historiam Silesiae spectantium, quos
storiae litcrariae Silesiorum: Script. de servat bibiiotheca Acadcmiae Vratisl., 1821,.
vitiseruditorum. Script. literarii singularis 4"; Continuatio, 1822, 4*^.
argumenti Script. alii ad historiam lite- 122. Kruše, Literarische Nachweisungen
rariam Silesiae facicntes. Sectio ó. Gec- iiber neuere Schriften und Aufsátze, die
graphia. Scriptores historiae principatuum alte Geographic, Ge.-chichte und Alter-
et locorum singularium: Script. choro- thiimcr Schlcsiens betreffend. Kruše, Archiv
graphici et topographici. Script. rerum fiir alte Geographie, Gesch. I. 1. Leipzig,
Vratisiaviensium Script. reriim
:
Ligni- 1S22, 109-44.'
censium, Bregensium et Volaviensium. 123. 'Jhcnias Jeli. Ceorg., Handbuch der
Script. rerum Svidnicensium, Jaurovien- Litteraturgeschichte von Schlesien, Hirsch-
sium et Glogoviensium. Script. rer. Ols- berg, 1824 (sta o historii slezské).
nensium et iMonsterbergensium. Script de 124 Slciizcl (jiist. Ad., Ueber das Wesen
reliquis principatibus, liberis dynastiis et und die Behandlung der schlesischen Ge-
comitatu Glacensi. Scriptores, qui casus schichte. Streis Schlesische Provinzial-
tragicos et alia memorabilia describunt. BUitter XCVII. Breslau, 1833, .str. 3—14.
— Pars II. Notitia historiae Silesiacae. 12."). .^tcHzel Gust. Ad., Wie kann die
Sectio 1. Geographica. De státu gtogra-
: Schlesische Geschichtskunde zweckmássig
phico et politico Silesiae: De divisione bef(')rdert werden? Streis Schlc-ische
Silesiae cum indice urbium et locorum Provinziai-Blátter XCVII. Breslau, 1833,
notabilium. De magistratibus Silesiae. De str. 191-201.
iudicii.s Silesiae. De ir colis, nomine et in- 126. Idzikúwski Ir., Die bis jetzt iiber
signibus Silesiae Sectio 2. De rébus gestis die Geschichte Oberschlesiens erschiene-
Silesiorum civiiibus: De rébus gestis sub nen Schriften, Schles. Provinzial-Blátt. N.
principibus (Juadis et Lygiis. De rébus F. II. 1860, 339-46, 419.

gestis sub principibus Slavis ab origine 127. Weltzel A., Quellen zur Geschichte
gentis Slavicae usque ad Piastum. De rébus und Beschreibung Oberschlesiens, Schles.
gestis sub principibus Piasteis christianis a Prov.-Blátt. X. F. X. 1871, 390-2.
Mieslao I. usque ad Vladislavm II. De rébus 128. Zeisshcrg H., Die polnische Ge-
gestis sub principibus Silesiacis a Boleslao schichtschreibung im Mittelalter, Leipzig,
Alto ad Johannem Lucemburgicum. De ré- 1873, v. 8", X, 439. (Preisschriften gekront
bus gestis sub regibus Bohemiae a diversis und herausgegeben von der Fúrstlich
familiis. De rébus gestis sub regibus Bo- Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig,
hemiae ex augusta domo Austriaca. — XVII.) Obsah: I. Einfuhrung des Christen-

— 14 —
B. Slezsko.
C. 128-31.

thums in Polen. Passio S. Adalberti. II. Der Johannis (Longini) Chronicon episcoporum
sogenannte Gallus. III. Annalisti.sche Auf- Vratislaviensium (k r. 1468;. Dresden
zeichnungen der álteren Zeit. IV. Vincen- Georg Epitaphia ducum Silesiae (12ui-
v.
tius Kadlubek. V. Dominikaner und Fran- 1352). Eschenloer Peter (f 1481). Faber
ziskaner in Polen. Ihr Einflus.s auf die Ge- Franz. Fragmenta. Froben Joh., Annales
schichtschreibung des Landes. VI. Gody- Namslawienses (1346-1509). Garthener Jak.
.slaw Baszko. Vil. Geschichtsquelien Schle- (1520-4). Gebel Blasius (falsum). Gesta
siens a) Geistliche Literatur, b) Weltliche
: abbatum monasterii s. Vincentii (k r. 1504,
Literatur, \'1II. Johann von Czarnkow. kontinuace k r.
Glogauer Inven-
1692).
Universitat Krakau. Geschichtsquelien des tarien (141 1-79). Hans, Georg von Sagan der
XV. Jhts. IX. Johannes Dlugosz. X. Der Grausame (1488, 1494). Harlarts, Hainau-
Humanismus in Polen. Gregor von Sanok. Goldheiger Aufzeichnungen (1390-1580).
Callimachus. Hedwigslegende. Heinrichau (k r. 1310,
129. Markgraf Herm., Die Entwicke- Grúndungsbuch). Heinrichauer Aufzeich-
lung der schlesischen Geschichtschreibung, nungen (1428-43). Hess Johann, Silesia
Zeitschr. Ge.sch. bchles. XXII., 1888, 1-24. magna. Hu^^sitenkámpfe der Schlesier (Chro-
130. Ma7-kgraf Herm., Gustav Adolf nikalische Notizen). Hussitica (1421-33) aus
Harold Stenzels Wirksamkeit und Bedeu- Joannis Frobenii Annales Namslavienses.
tung fúr die schlesische Geschichtschrei- initium ordinationis Wratisl. eccl. episc. de
bung, Zeitschr. Gesch. Schles. XXVI. 1892, institutione eccles. Wrat. Kamenz, Ver-
395-417. wúsiung des Klosters durch die Bohmen
131. Gril II li a gen Colmar, Wegweiser 1467. Kamenzer Aufzeichnungen (1405-
durch die schlesischen Geschichtsquelien 1769). Koeckritz Franz (f 1565). Origines
bis zum Jahre 1550, Breslau, 1876, 8". IV, W^ratislavienses (r. 1556 Konrads, des
.

39. Ob.sah : I. Theil. Annalistisches und Heinrichauer Monches Chronik. Krautwald


Chronika lisches, auch Nekrologe, in alpha- Valentin, Acta per administratores eccle-
betischer Ordnung: Annalen der Franzi- siae post mortem dom. Joannis Thurzo
skaner zu Lówenberg (1248-1479). Annales episcopi (1520).- Leubus Kloster (1428).
Cistcrciensium in Heinrichow (971-1410). Leubuser Signaturen (1417-1452). Longi-
Annales Glogovienses (-1493). Annales nus viz Dlugossius. Ludolf Abt. Martin von
Grissovienses maiores (1238-1300). Annales Bolkenhain Neustadt Georg (1462-9). Necro-
Grissovienses minores (1242-1312). Anna- logium, bohmisch-schlesisches (XIII. stol.)
les Heinrichowienses (977-1268). AnnaleS Nekrolog des Klosters Czarnowanz. Nekro-
Lubenses (1241-1315). Annales magistratus log von Heinrichau (XIII. stol.) Nekrolog
Wratislaviensis. Annales Silesiaci complati von Kamenz (1406). Nekrolog des Kreuz-
(967-1248). Annales Silesiae superioris stiftes zu Breslau. Nekrolog von Leubus
(1071-1290). Annales Wratislavienses. Anna- (1615). Nekrolog der Prámonstratenser zu
les Wratislavienses antiqui (123S-1308). St. Vincenz bei Breslau (1270-XVII.) Notae
Annales Wratislavienses maiores (1230- monialium Sanctae Clarae Wratislavien-
1371). Annalista Siles. s. v. Ann. Wratisl. sium (1'í:'57-1682). Piotrkonis Gesta (Leben
maiores. Annalistische Nachlese (1227-1450). Peter WHasts). Popplau. Ratiborer Chronik
Anonymi vitae episcoporum Vratislav. Auf- (1300-1519'. Reisebeschreibung Niklas von
stand der Hreslauer Tuchmacher v. J. 1333. Popplau (1483). Rosicz Sigism. Chronica
Bartpha Johannes v. (11/5-1474). Benedict et numerus episcoporum Wratisl. (k r. 1468).
von Posen, Chronik der Herzoge von Schle- Scheurs Albrechs Autobiographie (1448-
sien (1242-15 8). Bischofe von Breslau áltere
1 i
7 0). Schwarz
Johannes. Schweidnitzer Auf-
Verzeichnisse derselben). Bolkenhain Martin zeichnungen (13^3-1467). Series episco-
v. viz Martin. Calendarium des Bresl. Kreuz- porum Wratislaviens. Sthenus (Stein) Bar-
Catalogus abbatum Saganen-
stiftes (1468). tholomaeus (15i2). Thommendorf Wenzel
sium (do r. 1398 s kontinuacemi). Cata- (1481-1522). Todtenbuch der literatischen
logus episcoporum Wratislaviens. Catalogus Bruderschaft in Ratibo (1688). Versus
Lubensis episcop. Wratisl. Chronicon, An- Lubenses. Vita Annae ducissae (f 1265).
hang zum Henricus Pauper. Chronica abba- Vita S. Hedvvigis if 1243). Vulturinus Pan-
tum b. Mariae virginis in Aréna. Chronica cratius. — 11. Theil. Regesten, Urkunden,

Polonorum. Chronicon Bohemiae (k r. 1490\ Briefe, Rechnungsbúcher u. dgl., nach lo-


Benedict Jonsdorf. Chronica principm Po- kalen Gesichtspunkten geordnet. A. Schle-
loniae (k r. 1382). Chronici Silesiae vetu- sien allgemein. Auszúge. Walthers Silesia
stissimi fragmentm. Chronicon breve Sile- diplomatica. Georgisch, Regesta chronolo-
siae. Chronicon Polono-Silesiacum (k r. gico diplomatica. Litterae ducatus Silesiae
1278). Chronik der Augustiner Chorherren (1290-1551). Litterae ducatus Silesiae (1290-
zu Glatz (1364-1492). Coronacio Adalberti 1527). Verzeichniss einiger Briefe (auf dem
regis Romanorum, Ungariae et Boemiae Carlstein, 1289-1477). Grunhagen, Regesten
(1438-9). Corvinus Laurentius (f 1527). zur schles. Geschichte. Registrum S. Wence-
Cronica Peti comitis Poloniae cum certis slai. Zeitschrift des schlesischen Geschichts-

gestis Sarmaciae regum (1506-1 515). Crosse- Vereins. Schlesiens Grabdenkmale und
ner Aufzeichnungen (1427-1498). Dlugossii Grabinshriften. Vollstándige Abdrúcke :

— 15
I. Spisy o pramenech a historicích v zemích eských.
. 131-41.

Rcichsarchiv. Lúnig, Codex Ger-


Lúnij,''s zel,l'rkunden zur Geschichte des Bisthums
maniae diplomat. II. Diplomatarium i5o- Breslau im Mittelalter. Wattenbach, Das
hemo-Silesiacum (917-1084). Diplomatarium Formelbuch Arnolds von Protzan. Briefe
líohemicum et Silesiacum. Diplomatarium des Bresl. Domherrn Nicolaus. Griinhagen,
misccllum inprimis .supcrioris Silcsiae(l'J64- Protokolle des Bresl. Domkapitels (1393-
171'-M. Urkundlicher Anhang (1279-1.194) 1460). J. Heyne, Urkunden der Mansiona-
zu Anders, Schle.sien, wie es war, Breslau rien an der Breslauer Domkirche (1354-
1810. Codexepistolaris (XIII. stol). Tzschop- 1704). Statuta synodalia episcoporum Vrati-
pe undStenzel, Urkundcnsammlunij. A. siaviensium ("onradi Peti et Rudolphi,
Meitztn, Urkunden schles. Dorfer. G. Korn, Vratislaviac, 147.5, 4". Zwei Synoden des
Schles. Urkunden zur Gesch. des Gewerbe- Bischofs Heinrich v. Wiirben (1305, 1316).
rcchts insbcsondere des Tnnungwesen-; 'k r. J. Ch. Friedrich, Statuta synodalia a Wen-
1400). C. Oclsner, Schles. Irkunden zur ceslao, epi.sco[)0 Wratislav. a. 410 publi-
Gesch. der Juden im Mittelaltcr, Wien, cata. Rudolphi episcopi Vratisl. statuta.
1864. Dokumente zur Geschichte des Polen- Runge, Miscell. spec. I. M. de Mont-
litter.

Grúnhagen, Geschichts-
einfalls v. i437. C. bach, Statuta synodalia dioecesana s. eccl.
quellen der Ilussitcnkriege. F. Kúrschner, Wratisl. (1279-1653) 1855 vyd. Ilubc, Anti-
Nachrichtcn uber die Vorgange in Schlesien quissirnae constitutiones synod. Gneznens.
unter den Konigen Georg und Matthias. ISSÓ. Altere Rechtsquellen: des Bischofs
Palacký, Urkundliche Beitra^e zur Ge- Wenceslaus v. Breslau Kirchcnrecht (1415).
schichte Bohmens und seiner Nachbarliin- ]'obertag, Ein in dem Territorium des Bis-
der. Einige Aktensticke und Briefe aus thums Breslau entstandenes und gebrauch-
der Reformationszcit. Die schlesischen tes Rechtsbuch (za. XVI. stol ) XVI. Be-
Rechtsquellen. Magdeburger Schoffensprú- richt der Philomathie zu Neisse 1869, str.
che fúr Schlesien (XIV., XV. stol). Luchs, 86. Peterspfennig in Schlesien. —
Inschrif-
Schles. Fúrstenbikier des Mittelalters, Bres- ten der Dom- und Kreuzkirche. —
C. Ein-
lau, 4", 187^. B. Bisthum Breslau. J. Heyne, zelne Ilerzogthúmer und Herrschaften.
Geschichte des Bisthums Breslau. Auszúge : Abrisse der Fúrstenthums-Geschichtcn in
Abbildungen der noch crhaltenen Grab- Zimmcrman, Beitráge zur Beschreibung
denkmáler Bresl. Bischofe. Walther, Silesia Schlesiens, 1-13, 8", Brieg 1783-96. Grote-
dipl. I. 1. Grúnhagen und Korn, Rc^esta fend, Stammtafel der schlesischen Fúrsten
episcopatus Vratislaviensis. Regestcn zur (k r. 1740). D. Sliidte und Dorfer. E. Klo-
Gesch. des Pfaffenkrieges (1376-138:5). Diplo- ster. F. Familien. 2. vermehrte Auf-
mata ad episcopatum pertin. (1245-1.524). lage, Breslau, 1889, 8", IV, 46 str.

*
Urkunden, das Bisth. Breslau und das .\[arh^raf, Histor. Zeitschr. XXXVIII.
Furstenth. Neisse betr. (1240-1651 Ex- i.
(N. F. II.) 1877, str. 114.
tractus actorum capitularium cathedralis 132 Prásek Vine, Djepisectví v Pru-
ecclesiae Wratislaviensis. Abdrúcke: Sten- ském Slezsku. Osvta XVII 1877, 1142-6.

4. Promenv a historikové v Lužici.

133. Wciiiarl B. G., Versuch einer Litte- 138. Kiiohlauclt Joh. Georg., Nachrichten
ratur der sáchs Geschichte und Staats- von diplomatibus und manuscriptis, auch
kunde, Dresden und Leipzig, 1790, I, 776. Einrichtung eines Generalrepertorii der
1.T4 Wi-iiiar/ fí (i Litteratur des Staats-
, zum Markgrafthum Óberlausitz gchorigen
rechts und der Statistik von Sachsen, Sachen. Singularia Lusatica VIII, Leipzig
Meissen, 1802, I, 282, II, 180. und Budissin, 1734, 473-80.
135. Pcschcck Clir. Ad Pian zu einem
.

139. Frenzel Joh. Gottl.. Ob es nicht


geordneten Repertorium der gesammten die zu wunschen in unserm Vaterlande, eine
Óberlausitz betreffenden Litteratur, N.Laus. oder
Specialnationalbibliothek, Special-
Mag. VI, 1827, :i95-401. Landbúcherkammer, von Personen, Sa-
chen und Handlungen unsers Landes óffen-
tlich beisammen zu haben?, Budissin, 1770,
136. Cirosser Sam., Nachricht von denen
4". Srv. Laus. Magazín 1770, 123; Nach-
vornehmsten Scribenten zur Oberlausitz- le.se 1770, 139, 207.
und Unterlausitzischen Historie viz Lau-
sitzische JNIerkwúrdigkeiten, Leipzig, 1714, A'., Ober den Werth des Studiums
140.
fol. der Lausitzischen Geschichte (nebst einem
137. Von denen Verzcichniss der meisten Ober- und Nie-
Carpzow Joh. Bcti.,
Oberlausitzischen Historicis und deren derlausitz. Schriften). Lausitzische Monats-
hinterlassenen Schriften. Neueroffneter Eh- schrift, Gorlitz, 1792, str. 170, 200. Nach-
rentempel merkwúrdiger Antiquitáten des trag von Otto, str. 276.

Markgrafthums Óberlausitz. Leipzig 1719, 141.Kohler Gustav, Was ist seither fúr
I, str. 350-80. die Geschichtschreibung der Óberlausitz

— 16 —
B. Lužice.
C. 141-3.

geschehen. N. Laus. Mag. XIII, Gorlitz, Joh. Gottl. Sibeth. Karl Phil. Stolí. Jak.
1835, 212-24. Ticinus. Joh. Traugott Trabert. Gust. Ad.
142. Pescheck Clir. Ad., Galerie ober- Tzschoppe. Elias Wegner. Benj. Gottfr.
lausitzischer Historiker. Neues Laus. Maga- Weinert. Georg Friedr. Wiesand. Joh. Gottl.
zin, XXXIV, Gorlitz 1858, str. 177-229. Worbs. Joh. Gottl. Zobel. Christ. Aitmann.
Obsah Johann de Gubin. Karl Gottlob
: Franz L. Becher. Aug. Bohland. Joh. Gottfr.
v. Anton. Joh. Chr. Gotthelf Budáus. Joh. Bónisch. Joh. Gottl. Lebrecht Brúckner.
Ben. Carpzov. Michael Conradi. Joh. Alb. Gottl. Busch. J. Enemiander. Karl Wilh.
Cranz. Joh. Christ. Karl Crudelius. Karl Dornick. Joh. Traug. Flossel. Gottl. Fohrl.
Gottl. Dietmann. Peter Eschenloer. Joh. Gottl. Christ. Giese. Joh. Heinr. Erdmann
Frank Abr. Frenzel. Joh. Ehrenfried Góbel. Heinr. Gottl. Gráve. Karl Gottf.
Frietzsche. Christ. Gottlieb Frohberger. Grohmann. J. G. Grúnder. Gottl. Fr. Gude.
Joh. Kasp. Gemeinhard. Imanue! Fr. Gre- Ernst Friedr. Haupt. Theod. Holscher.
gorius. Sam. Grosser. Martin Grúnwald. Joh. Traug. Horter. Joh. Gottl. Kliembt.
Joh. Jac. Hartranft. Karl Wilh. Aug. Hering. Friedr. Ad. Klien. Joh. Gottfr, Kneschke.
Aug. Ad. v. Haugwitz. Christ. Gottl. Hoff- Conrad W. Leonhard. Joh. Gottfr. Lessing.
mann. Kašpar Heinr. Heino. Joh. Hortz- Joh. Christ. Luther. Karl Aug. Mauermann.
schansky. Joh. Christ. Jancke. Christ. Gottl. Karl Gottl. Múller. Joh. Theod. Eus. Múller.
KáuíTer. Jak. Gottl. Kloss. Christ. Knauth. Karl Ephr. Nixdorf. Christ. Gottl. Pitsch-
Joh. G. Knoblauch. Gust. Kohler. Georg mann. Friedr. Gotthelf Richter. Emanuel
Christ. Kreysig. Benj. Gottl. Kretschmer. Rothe. Dav. Scheuffler. Ad. Gottl. Schirach.
Benj. Leuber. Christ. Manlius. Christ. Gottfr. Jos. Bernh. Schonfelder. Gottl. Seifert. Aug.
Meissner. Joh. Gottl. Múller. Theod. Neu- Gottl. Spangenberg. Joh. Christ. Súhnel.
mann. Sam. Traug. Neumann. Maxim. v. Joh. Christ. Wagner. Gottfr. Weiner. Karl
Oertzen-Collm. Gottl. Friedr. Otto. Sam. Erdmann Zier. — Pescheck Chr. Ad., Galle-
Traug. Pannách. Peter Pannách. Christ. rie Oberlausitzischer Historiker. N. Laus.
Goth. Benj. Pescheck. Christ. A. Pescheck. Magazin 1859, str. 449, Supplement Geisler.
:

Christ. Aug. Pfalz. Karl. Benj. Preusker. Mende. Knothe. Holscher. Moraweck. Kor-
Nic. Siegm. v. Redern. Ad. Dan. Richter. schel. Gúhler. Fritsche. Káuffer. Sperhahn.
Friedr. Theod. Richter. Karl Ludw. Rósch. 143. Scheltz Theod., Kritische Wúrdi-
Theod. Scheltz. Casp. Schneider. Joh. Gottl. gung der Ouellen uber die álteste Landes-
Schulz. Joh. Dan. Schulze. Barth. Scultetus. geschichteT N. Laus. Mag. 1891, str. 325-59.

Zíbrt, Bibliografie 11. 17


II. Všeobecné sbírky pramen.*)

A. Sbírky cizí, dležité pro eskou historii.

1. Sbírky západoevropské, zvlášt nmecké.


. 144- o.

Perl z G. J7.), Monumenta Germa-


144. I veranstaltet, wovon der erste Band bereits
niae historica inde ab A. Chr. quingente- (Hannover, erschien?, Monatschrift
1826)
simo usque ad annum millesimum et d. vaterlíind. Museums, Prag, 1827, 1. Januar,
str. 53-61.
quingentesimum, edidit Socictas aperien-
dis fontibus rerum Germanicarum medii 145. Gratiiis (7/-///?vV//í'j,Fasciculus rerum
aevi, Hannoverae et Berolini, 1826 a d., fol. expctendarum ac fugiendarum, In quo
a 4°. —
I.
Scriptores. 1. Auctores anti- primm contineturConcilium Basiliensenon
in magno Conciliorum volumine
quissimi. 2. Scriptores rcrum Merovingica- illud, quod
rum. 3. Scriptores rerum Langobanlicarum vulgo circumfertur, sed quod Aeneas Syl-
et Italicarum saec. VI-IX. 4. Scriptores vius (cjui postea Pius II. est appellatus et
(rerum germanicarumV 5. Libelli dc lite eidem Concilio praesens interfuit) ele-
imperatorum ct pontificum saeculis XI. et ganter conscripsit, Coloniae, 1535, fol.
XII. conscripti. 6. Scriptores, qui vernacula Z obsahu, jenž se netýká pouze koncilu
lingua usi šunt (I. Deutsche Chroniken und basilejského Leges ac constitutiones impe-
:

andere Gcschichtschreiber des IMittelal- riales sub Aurea Bulla Caroli IV. Rom.

II. Leges. —
III. Diplomata. IV. — Imperatoris (fol. 54).

Professio fidei
ters.)
Epistolae.

V. Antiquitates. Poetae latini fratrum Waldensium regi Vladislao ad Hun-
medii aevi. Libri confratcrnitatum S. Galii, gariam missa, quam falso satisfactoriam

Augiensis, Fabariensis. Necrologia Germa- appellant (fol. 81).


—ipsi
Responsio excusatoria
niae. —
Indexy: 1. Inhaltsverzeichniss zu fratrum Waldensium contra binas literas
den ersten 10. Bánden, Otisk z X. sv. R. P. Augustini ad eundem regem datas
Arch. der Ges. fúr altere deutsche Ge- 86).
—Articuli Johannis Wiclephi
schichtskunde, Hannover, 1848, 8°. 2.
— (fol.
damnati per conciiium Constantiense, in
Indices, i. e. chronologicus et alphabeticus quibus illum humanam bestiam fuisse co-
librorum, ijui tomis Scriptorum sedecim gnosces (fol. 133).

Rationes ac reproba-
I-XII, XVI-XIX habentur {Píj/kv/ //rrm.) tiones articulorum Wiclephi et sectatoris
viz Scriptores, tomus XIX. Holdcr-Esger — eius Joh. Huss in concilio Constantiensi
O. ct Zciinicr K., Indices eorum, quae damnatorum (fol. 140). —
Doctrina Johan-
Monumentorum Germaniae Historicorum nis Wiclephi quonam módo in Bohoemiam
tomis hucusque editis continentur, Hanno- pervenerit, et de Johanne Huss ac Hiero-
verae et Berolini 1890, v. 4". Jednotlivé
— nymo Pragensi (fol. 148).

Sententia
prameny eské historie z této sbírky jsou damnationis doctrinae Johannis Wiclephi
uvedeny dále na místech píslušných.
— et articulorum XLV lata per synodm
Srv. Dobrovský, Was gewinnt die b(")hmi- Constantienscm (fol. 150). —
Sententia
sche Geschichte durch die Monumenta diffinitiva per praedictum conciiium contra
Germaniae hi.storica,welche die Gesell- Johannem Huss, in qua etiam per eundem
schaft fiir altere deutsche Geschichtskunde fit mentio appellationis ad Christum (fol.

*) Poad vtšinou chronologicky zachován, ponvadž vydavatelé erpají pravideln


druh od druha, z vydání pedchozích.

— 18 —
Západoevropské sbírky pramen.
C. 145-9.

151).
— Tenor sententiae diffinitivae centra Lugduni Batav. 1698-1710,8°. 2. vyd. —
Hieronymum Pragenscm, quem velut palmi- (cura Harkc/irolitii), Hagae-Comit., 1738,
tem putridum aridum ecclesia condem-
et I-X partes (1-V vol.), 4".
navit (1. 151).

Poggii Florentini de Hie- 149. Pcz Bcrii., Thesaurus anedoctorum
ronymi Pragensis obitu et supplicio vera novissimus seu veterum monumentorum,
descriptio (fol. 152). Quomodo Bohoemi — praecipue ecclesiasticorum, ex Germanicis
vocati šunt adBasileensem synodm etquid potissimum bibliothecis adornata collectio
illic egerint, cum oratione Juliani cardinalis recentissima. Augustae Vindelicorum et
ad illorum legatos (fol. 157). Petitiones — Graecii, fol. I. 1721. II. —
1721. III. —
Bohoemorum propositae in Basiliensi con- 1721. —
IV. 1723. Pars 2: Stephani Cartu-
cilio (fol. 160). — —
2. vyd. Broiou Edw., siae olim Dolanensis, nunc Olomucensis,
Fasciculus rerum expetendarum et fugien- primi prioris Medula tritici seu Antiwikleffus,
darum, prout ab Orthuino Gratio presb. Prodit nunc primm in lucem ex Cartusiae
Daventriensi editus est Coloniae 1535 in Olomucensis Cod. JNIS. opera Leopoldi
concilii tunc indicendi et admonitio- usm Weydemanni,Bibliothecarii Cartusiae Gem-
nem, una cum appendice scriptorum vete- nicensis (str. 150-360). Týž, Antihussus,
rum, qui Ecclesiae Romanae errores et týž vydavatel (str. 361-430). Týž, Dialogus
abusus detegunt et damnant necessitatem- volatilis inter aucam et passerem adversus
que reformationis urgent, Londini, 1690, Hussum, týž vydavatel 431-502). Týž,
(str.
I-II vol., fol. Liber epistolaris Ouinquepertitus ad Hus-
146. Canisius Hcnr., Antiquae lectionis sitas, týž vydavatel (str. 503-706). V. —
tomus I(-VI), in quo antiqua monumenta 1728. — VI. Codex diplomatico-historico
ad historiam mediae aetatis illustrandam, epistolaris, quo diplomata, chartae, episto-
nunquam edita, omnia nunc primm e ma- lae,fragmenta opusculorum, epitaphia et
nuscriptis codicibus edita et notis illustrata, alia idgenus vetera monumenta ... a Se-
Ingolstadii, 1601-4, 4<^. V. tomus (roz- — culo Christi quinto usque ad decimum fere
množený) vydán znova pod názvem Prom- : sextum continentur totiusque pene Euro-
ptuarium ecclesiasticum, ibid., 1608, 4". pae historia illustratur. Opera et studio
147. Nové vyd. Thesaurus monumen- : Bern. Pez et Philiberti Hueber, Augustae
torum ecclesiasticorum et historicorum sivé Vind. et Graecii 1729. Z obsahu: 59. .
Henrici Canisii Lectiones antiquae ad sae- S. Severi Episcopi Pragensis epištola ad
culorum ordinem digestae, variisque opus- Papám pro absolvendo et persanandp Cle-
culis auctae,
quibus praefationes historicas, rico, qui gravius deliquerat.
— C. 60.
animadversiones criticas et notas in sin- Alexandi II. Papae epištola ad Wratizlaum
gulos auctores adiecit Jac. Basnage, Ant- Bohemiae Ducem ut concordiam et pacem
:

verpiae, 1725, fol., VII. part., IV. volum. cum fratre quamprimum ineat, cuius causa
Z obsahu: Tom. III., str. 41-68: De S. se legatos missurum spondet (Ex Cod. memb.
Adalberto, Pragensi epicopo et martyre, in 8^ Bibl. Emeram. Ratisb. man. coaeva).
Ottoni III. Imperatori perquam familiari, —. 72. Clementis Antipapae epištola
III.

Prussorum, Boemorum, olonorum et Hun- ad Wratizlaum primm Ducem, postea


garorum apostolo, auctor aequaevus. A Ca- Regem Bohemiae. Hortatur ad solvendam
nisio primm in lucem editus ex Membranis Šedi Rom. oblationero et ad cuiusdam ad
MS. Monasterii Windbergensis in Bavaria, Episcopatum promotionem. (Bibl. ibid.)

in finibus Boemiae. (Fragmenta ex alia . 73. Wratizlai Regis Bohemiae epištola
vita. Fragmenta ex Chronico Magdebur- ad elementem Antipapam, quem placare
gensi MS., saec. X. Fragmentm ex chro- satagit Duci Poloniae, cui Clemens ob as-
nico Ademari, monachi Ecolismensis, de sumptam Reginám coronam iratus erat.
s. Adalberto et de s. Brunone eius coapo- (Bibl. ibid.)
— . 74. Henrici Archiepiscopi
stolo).
— Ibid. str. 183-9: Vita s. Guntheri Magdeburgensis epištola ad Wratislaum,
Turingii, s. Stephani regis Ungarorum Regem Bohemiae. Gratulatur ei regiam
cognati, monachi Altahensis, demum eremi- dignitatem, rogatque, ne Benonem^in sedem
tae in Silva Bohemica in Rinchnach, ubi Misnensem recipi patiatur. C. 75. Be- —
37. annisexactis mortuus est, praesenteBre- nedicti Abbatis Scotorum Ratisbonae epi-
cislao, duce Poloniae, quem s. Guntherus štola ad eundem Regem, cui sua pro felici
e fonte baptismi susceperat, auctore ano- expeditionis bellicae exitu nuncupata vota
nymo, qui s. Gunthero perquam familialiter nuntiat etc. (Bibl. ib.). —.
76. Eiusdem, ut
notus fuit, Ex codice MS. edita et notis videtur, epištola ad eundem regem de piis
illustrata ab Henrico Canisio Noviomago suffragiis suis pro anima nuper defuncti
iurisconsulto. filii, extremaque inopia, quam regia jargi-

148. Alatf/iacus Ant., Veteris aevi ana- tate sublevari rogat. (Bibl. ib.)
— C. 77.
lecta seu vetera aliquae monumenta ine- Hersfeldensium Monachorum ad eundem
dita, quibus continentur auctores varii, qui Regem. Extrema inopia laborantes et ab
praecipue historiam universalem, expedi- hostibus vastati, ab eo auxilium et eleemo-
tiones in Terram sanctam, res Germaniae, synam petunt. (Bibl. ib.)
—. 78. L. (La-
Gelriae, gesta equestris Ordinis Teu-
. . .
dislai) Cracoviensis Episcopi epištola ad
ton., . memoriae prodiderunt, vol. Í-X.
. . eundem Wratizlaum Regem. Ut legatis

19 — 9*
II. Všeobecné sbírky pramen.
. 149.

ad Archiep. Coloniensem pergentibus, factam a pate suo Joanne Bohemiae rege


suis
salvum praebeat conductum. (Bibl. ibid.) A. 1356. — .
50. Albertus Episcopus
—. 79. Anonymi epištola ad Wratislaum Luthomislensis fundat Carthusiam Rubi B.
Reg. Queritur e
exiguo fructu, ex suis Mariae Virg. prope urbem Luthomisl. in
—.
litteris*reIato etcontra quorundam invkliam Bohemia. A. 1378. 51. Idem Albertus

pueritiam suam tuctur. — C. 8U. Fundationem suae novae Cartusiae amplius


(.Ibid.j
G. Guntheri, ut videtur, Epištola ad Wra- stabilit et communit. A. 1379. — . 52.
tislaum Reg. .spondet constantes pro sua Idem Cartusiae a se fundatae erta bona,
et filia ;iiiima preces et ad pacem hor- praedia adsignat. A. 1379.

C. 53. Petrus
tatur. — . M. Wratislai Reg. Boh. Epi- de Rosemberg et Zazema de Usk Prae-
štola ad Wladislaum seu Oladisl. Reg. Po- positi sj)ondent se fideles voluntatis Alber-
loniae: monet, ut Caesari tulem praestct, ti Ej).Luthomislensis circa funtlationem
Saxonum episcopis ne fidat, fratri ei>iscopo et donationem Cartusiae Rubi B. Mariae
concordet etc. —
Pars II. Ab An. 1170—1308 :
Virg. exsecutores futuros. A. 1379. C. 54. —
—. 175. Ottokarus, Rex Bohemiae, Mo- Potha de Willemberg Alberto Episcopo Lu-
nasterio INIonseensi immunitatem a telonio thomislensi vendk praedia Dolany ct Tho-
in omnibus suis regnis concedit (k r. 1253) witz. A. 1378. —
C. 55. Benessius et Proczko
(Ex autogr. P. H.). — . 188. Ottacharus de Willmberg eidem Alberto titulo vendi-
Rex Bohemiae Parthenoni Erlahcnsi in tionis cedunt praedia sua Morawitzan et
Austria Superioi concedit, ut omnia ad Palonyn. A. 1379.
— .
56. Proczko de
victum necessaria sine ulla telonii exactione Willmberg aliisque jilures fidejubent, pro
eo advehi possint (k r. 1259). (Ibid.). — venditione et cessione bonorum, ^priori
. 189. Idem Ottakarus eximit Capellam numero recensitorum A. 1379. C. 57.—
S. Joan. Baptistae Claustroneoburgi ab Jodocus Moraviae praecipir, ut
]\Iarchio
Advocatia Castelianorum in Grenczenstain villae Dollany, Thowirtz, Morawitzan et

eamque soli Principi Terrae in perpetuum Palonyn Cartusiae Rubi B. Mariae V. in-
attribuit. (k r. 1259) (Ibid.).
— . 205. tabulentur. An. 1^80. — .
58. Joannes
Ottacharus, Rex Bohemiae, Ecclesiae Clau- E])iscop. Luthomislensis confirmat funda-
stroneoburgensi privilegium a Duce Leo- tionem Cartusiae praedictae ac novis favo-
poldo super muta navium Danubii usque ribus auget. An. 1381. —.
60. Wenceslaus
Anasum quondam concessum confirmat Rom. Rex Wilhelmum Ducem
— primm
creat
A. 1269. —.207. Ottakarus Rex Bohe- Montensem. An. 1380. . 62. Wen-
miae Parthenoni in ^laylan, Ord. Cist. ceslaus Rom. etc. Rex dat facultatem Car-
indulget privilegium omnia ad victum ne- thusiae B. M. V. Pragensi,s emendi curiam
cessaria sine ullo telonio comparandi A. Mokrzko. An. 1381. —
C. 65. Wenccslats
1270. —. Idem Rex domm JNIona-
208. Rom. et Bohem. Rex plenám ab omnibus
sterii S. Crucis in Prugga ob omni exac- oneribus immunitatem indulget curiae Mo-
tionum genere liberam declarat. An. 1270. krzko ad Carthusiam Pragensem spectanti
—. 212. Bernhardus Episcopus Secco- An. 1383. —
C. 66. a. Idem eidem Carthu-
viensis ad mandátm Friderici Archiep. siae privilegium impertit bona sua,^ prout
Salisburgensis et Ottokaris Regis Bohe- visum fuerit, alienandi. An. 1384. —
C. 66. b.
miae, Ecclesiam Parochialem in Kirchberg Idem Rex idipsum Privilegium confirmat
in Conventualem trigit, duosque ibidem nominatim de curia Mokrzow. An. 1385.
Capellanos, qui curam animarum ad- — . 67. Joannes Archiep. Pragensis Con-
ministrent, instituit Anno 1272. Strana — firmat litteras Cartusiae Horti S. Mariae
167. íslo 265. Alberti Ducis Austriae 1'ragensis, quibusqu aedam eiusdem areae
Epistolae: .1. Ad regem Bohemiae, in emphyteusin elocantur. An. 1386. —
cuius opem adversus Tartaros implorat. C. 68. Capitulum Olomucense Cartusien-
s. a. —. 2. Responsio Regis Bohemiae sibus facultatem impertit aedificandi Mo-
ad praecedentem epištolám. C. 282. — nasterium prope villam Dolan. An. 1388.
Johannes Dux Silesiae confirmat dona-
— . 69. Capitulum generále Cartusiense
tionem factam Ecclesiae S. Catharinae transfert fundationem Cartusiae seu Domus
in Gora a Balthasare ^ Donin, Capitaneo Rubi ad Domm Vallis Josaphat prope
Grobensi A. 1302. — .
302. Ducum Ba- Dolan. An. 1389. — .
74. Jodocus Mar-
variae Ottonis, Ludovici et Stephani Epi- chio Brandenburgensis et Marchio Mora-
štola ad Ministeriales suos de auxilio viae Cartusiam Vallis Josaphat curiis in
Regi Bohemiae contra Polonos ferendo villa Palonyn sitis dotat. An. 1392. —
s. a.
(Rcs[)Onsio Ministerialium.) 303. —. . 76. Michael de Gyrio describit termi-
Eorundem (Ministerial.j Epištola ad Ludo- nos Carthusiae Vallis Josaphat. An. 1396.
vicum Bavariae Ducem de exjieditione —. 77. Bonifacius IX. P. M. confirmat
eadem Bohemica. (Responsio- Ludovici.) — translationem Cartusiae ex Rubo B. M. V.
. 304. lidem Duces ad eundem Ludo- ad Vallem Josaphat prope Olomucium.
vicum cur expeditionem Bohemicam susce- An. 1397. — .
78. Jodocus Marchio Bran-

:

perinL (Responsum) Pars III. Ab A. denb. et Moraviae facit Cartusiae Vallis


1308-1438: C. 34. Carolus IV. Imp. con- Josaphat potestatem bona immobilia et
firmat fundationem Cartusiae Pragensis hereditaria pro 700 marc. gros. compa-

— 20
Západoevropské sbírky: Pez, Duellius.
C. 149-51.

randi. An. 1398. — .


87. Latzko Episcop. 30 marcas annui census in
oppido Eywa-
Olomuc. definit terminos quarundam pos- nitz donat. An. 1475. —
Wladislaus
11.
sessionum Cartusiae Vallis Josaphat. An. Hungariae et Bohemiae Rex eidem loco
1404. —.89. Jodocus Marchio Brandenb. confirmat omnia privilegia eaque novis
et Moraviae eidem Cartusiae donat quas- adauget. An. 1507.

12. Idem Rex Car-
dam Sylvas Marchionales. An. 1405. — tusiam ab omni tributo penitus immunem
. 90. Procopius Marchio Moraviae eidem pronuntiat. etc. An. 1514.

13. Ludovicus
Cartusiae confert omnia sua bona ad ca- Rex Hung. et Bohem, eandem Cartusiam
strum Tepenecz spectantia. An. 1405. — in suam singulárem protectionem suscipit
. 91. Jodocus Marchio Brandenb. et Morav. ac novis privilegiis ornát. An. 1523. —
Cartusiam Vallis Tosaphat veluti de novo 14. Ferdinandus Bohem. Rex omnia Car-
fundat ac praeclaris privilegiis communit. tusiae eiusdem iura, privilegia et immuni-
An. 1406. —.
92. Idem Marchio ducen- tates firma et rata habet. An. 1527. —
tas marcas grossorum denariorum Prag. C. 115. Wilhelmus Dux Troppaviensis
in aediíicia eiusdem Cartusiae legat. An. cuiusdam Catarinae de furto suspectae
1407. —.93. Wenceslaus Rom. et Bohem. innocentiajm tuetur et commendat. An.
Rex omnia Cartusiae Vallis Josaphat privi- 1442. —
C. 116. Eiusdem Catarinae inno-
legia confirmat. An. 1411.
—.
95. Epi- centiae favet Wenceslaus Dux Troppa-
štola invectiva Matris Ecclesiae in con- viensis. An. 1442. 117.— .
Eandem
tendentes de Fapatu G. Jo. P. auctore, ut praedictae Catarinae innocentiam testatur
videtur, Stephano Priore Cartusiae Vallis Ernestus, Dux Troppaviensis. An. 1442. —
Josaphat. An. cir. 1415.
— .
99. Instru- . 147. Jodocus de Rosenberg, Prior Ma-
mentum Notarii publici, quod D. Johannes gister Generalis per Bohemiam etc. Ordinis
Burggravius de Donyn et eiusdem familia Melitensis, Fr. Wilhelmum Dachsner con-
ius habet Patronatus et praesentandi ad firmat in administratione Domus in Lach.
Ecclesiam Parochialem in oppido Gorensi An. 1454. —. 149., 1. LadislausRex Hung.
Dioecesis Wratislawiensis. An. 1429. — et Bohem, praecipit, ut bona et possessio-
. 105. Anonymi gravis Epištola ad nes abalienatae Cartusiae Pragensi seu Do-
Urbem Pragensem, in quam ob tumul- mui Horti B. M.V.,acuiuscunqueconditionis
tm et Haeresim Hussitarum ab ea re- possessoribus restituantur. An 1454.

ceptam, vehementer invehitur. Circ. an. 2. Eiusdem Regis de eadem restitutione
1433. —
C. 106. Monumenta Cartusiam praeceptum seu privilegium alterum. An.
Dolanensem prope Olomutium specta'ntia : 1456. —
3. Georgius Rex Boh. confirmat
1. Albertus Dux Austriae Cartusiae Dola- omnia eiusdem Cartusiae privilegia nomi-
nensi ius quaelibet metalla eruendi con- natim praemissa Regis Ladislai statuitque,
cedit. An. 1437. —
2. Civitas Olomucensis ne bona eiusdem loci unquam abalienari
Cartusiensibus in Dolan indulget, ut possint. An. 1459.

4. Wladislaus Rex
intra moenia sua necessaria sibi regu- Hung. et Bohem, praemissa Regum Bo-
laria aedificia construant. An. 1437. — hemiae privilegia confirmat. A. 1512.
3. Canonici Ecclesiae Olomuc. domm 150. Duellius Raimund, Miscellaneorum,
suam Canonicalem sitam in praeurbio Olo- quae ex codicibus mss. collegit, liber I.
mucensi pro Cartusiae constructione ce- August. Vind. et Graecii, 1723, 4". Z obsahu :

dunt Cartusiensibus Dolanensibus. An. 1437. XVI. Copia instrumenti domus Slesitarum
— 4. Civitas Olomucensis iisdem Cartusien- Viennae (17 aprilis 1433). In lucem edita ex
sibus quasdam areas suburbiorum suo- Codice MS. Bibliothecae San-Dorotheanae
rum nova aedificia concedit. An. 1445.
in opera Ad. Rausch Can. Reg. Sand-Hip-
— Pauli Episcopi Olomuc. arbitramen-
5. politensis. XX. Appendix diplomatica. Ex-
tum inter Canonicos eiusdem Ecclesiae et cerpsit ex Chartulariis Sand-Hippolyten-
Cartusienses Dolanenses de finibus sylva- sibus Raymundus Duellius. (C. 9. Otto-
rum Rozeprze nuncupatarum. An. 1442. — cari, Regis Bohemiae, decretum contra
6. Prothasius. Epis. Olomuc. cum consensu invasores ecclesiasticorum bonorum, XI.
capituli sui Cartusiensibus Dolanensibus kal. Febr. 1266.) —
Liber II., 1724. Z ob-
vendit villam Slavonin cum quadam curia sahu XIV. Statuta Ord. S. Augustini

:

allodiali. An. 1447. 7. Matthias Rex iuxta regulam canonicorum secundum ob-
Hung. eiusdem Carthusiae bona et homines servantiam Pragensis dioecesis. Eruta la-
in suam protectionem et tutelam suscipit. bore ac studio Aquilini Haker, Can. Reg.
An. 1468. —
8. Idem Rex eundem locum Sand-Hyppolytani ex MS. Tirnstainensi.
tuendum et defendendum singulari man- XVI. Catalogus abbatum collegiatae. cann.
dato committit Capitaneo suo Olomucensi. regg. d. Augustini ad S. Mariam in Aréna
An. 1468. —
9. Idem Rex eiusdem Cartu- ecclesiae Vratislaviensis. E.x diplomatibus
siae bona omnia, iura et privilegia confir- aliisque authenticis euisdem ecclesiae in-
mat. An. 1468 Q). Nota. Inseruntur hic strumentis conquisitus a Georgio Adalb.
duo praefati Jodoci March. privilegia: Januske, ibidem priore et custode.
unum an. 1406, alterum an. 1398 iam su- 151. Schaiinat Joh. F/id., Vindemiae lit-
perius adducta. Quibus subiungit Mathias terariae h. e. veterum monumentorum ad
Rex. —
10. Idem Rex eidem Cartusiae Germaniam sacram praecipue spectantium

— 21 —
II. Všeobecné sbírky pramen.
. 151-7.

collectio, MI, Fuldae et Lipsiae, 1723-4, tino Hylprandi, pro 60 grossis, per Jo-
fol. —Schainiat Jolt. fricd.. Sammlung hannem Scolasticum de P., et procura-
alter Schriften und Documenten, I. Thcil, torem Consi.storii Pragensis. C. 46. —
Fulde 1725, 4». lit. o: Breve Chronicon Coloniense. Ex iis,
152. Halm Simon Frider.. CoIlCtid monu- quae continuator adiccit, pcriodum de
mentorum vcterum et recentium incditoruni, Carolo IV. observatiunibus nostris du-
ad codicum fidem restitutorum, selectiorum ximus inserendum (str. 369-75).
et rarioriim, diplomatm nempc, .sigiilorum, 155. Scnckcnber}:; Flenr. CJirisí., Selecta
litteraium, chronicorum, aliorumquc in- iuris et historiarum, tum anecdota, tum

signium scriptorum anticiuitatcs, geogra- iam edita, sed rariora, Francofurti a. M.


phiam, historiam omncm ac nobiliorcs 1.m. 8", 1734. II. 1734. Z obsahu Fasci- :

iuris partes illustrantium, Tomus Brun- I. culus diplomatm Moguntinorum magni


svigac, 1724, m. 8°. Z obsahu: Narratio momenti. Str. 117, . 1 Odochari Boe-
:

arcana illorum, quae Cas[)ari Schlickio, miae regis diploma, quo ius coronandi
Senensis nobilissimi civis uxorcm deper- Bohemorum reges Moguntinis Archiepi-
ditc amanti, in dieta civitate accidcrunt, scopis cofirmat 1263. —
Str. 118, . 2.
ab Aenta Sylvio tunc quidem Friderici III. Joannis Boemiac et Poloniae regis charta,
Imp. secretario, perscripta, singuiaria
. . .
qua se a Petro, Moguntino Archiepiscopo,
quaedam continens, ad cxprimcndo.s Si- coronatum, atque quid pro huiusmodi
gismundi Impcratoris, Schlickii, ipsiusquc coronatione singulis vicibus debeatur, rc-
Sylvii characteres et illustrandam istorum fert et dcterminat 1311. —
Str. 255. Jind-
temporum historiam apprimc facientia ich Korutanský válí s Albrechtem I.
406-78). —
Jacobi Unresti Chro- r. 1308. —
Carolus IV. (Viz Index s. v.)
(str.
nicon Austriacum, pars postcrior, Fride- — Str. 663, . 36: Privilegium .\nnae Re-
rici III. imperatoris vitam luculcntcr dc- ginae Boemiae civibus Pragensibus ad S.

scriptam imi)rimis cxhihens. (str. 537-803.) Joannem concessum, Jus Statutarium et


— Joachimi Rusdorfii ejiistolae arcanae alia conccrnens. —— III. 1735. IV.
ad Luiiovicum Camcrarium, cancellarium 17;!8. eské historie vku XV. (husitské
paiatinum (str. 875 ad.): Lettres de mes- války, Žižka, kompaktáta, Jiík z Podbrad,
sieurs du conseil priv du Palatinat Elec- Vladislav) týká se Fasciculus III. ex-
:

toral a la Regne de Bohme. Tomus II. cerpta e codice manuscripto acta imperii
Brunsvigac 1726. publica ab anno 1458 usque ad a. 1480,
153. Diicllii Raymiaidiy Excerptorum Ge- potissimum ad comitia tunc habita spec-
nealogico-historicorum libri duo. Quorum tantia et alia quaedam continente. — —
I. Complcctitur
excerpta ex Chartulariis V. 1739. Týká se historie eské, zejména
saec. XIII, XIV, XVI. Necrologio Saecul. XIV. a XV. vku. (Karel IV.. Václav,
XIV. II continet D. Sigilla saec. XII, XIII, Zikmund, Albrecht, Ladislav Pohrobek,
XIV, XV. Diplomata Sanct. Hippolitensia Jií z Podbrad v oddílu I. : Fasciculus
in Chartulariis desiderata. Accedunt Ap- I.
Anonymi Chronicon Austriacum ab a.

pendix I.
Johannis Hollandii et Jacobi 1454-67, Vladislao.) VI. 1742. Srv.
Putrichii Rythmi saec. XV. De familiis týz, Sammlung von ungedruckten und
Bojoariae, quae ludis equestribus inter- raren Schriften, Frankfurt, 1745-51, 1. -I V, 8°.
fuerunt. Appcndix II. Syntagma antiqui- 156. Ayrmaini Clir. Fridcr., Syllogc anec-
tatum et sigiilorum incerti temporis vel dotorum omnis aevi chronicorum, diplo-
alienorum. Lipsiae Ao 1725. fol. (22\ 365 matm, epistolarum, commentationum, hi-
Index (42). Z obsahu krom jiného: . 13. storias et res Germanicas exteras civiles
Diploma Ottocari Regis Bohemiae. 1270 tomus unus,
et ecclesiasticas illustrantium,
An. —Str. 152. Necrologium Sanct. Francof. ad Moen. 1746, 8°.
Hyppolit. 157. Krcysig Gcory; Clirist.. Beitráge
154. Gudenus Val. Ferdin. de, Syllogc I. zur Historie derer Chur- und ^iirstlichen
variorum diplomatariorum monumento- Sáchsischen Lande gesammiet, Altenburg,
rumque vetcrum ineditorum adhuc et res 8°, I. 1754. Z obsahu: 5. .
Hillig Joh.
germanicas in primis vero Moguntinas il- Ambr.Panegyricusgenti Pflugiorum (r.l672).
lustrantium, Francoforti a. M., 1728, 8°, . 7. Hr. M. J. F. R. Brief von denen
Z obsahu: Rccensus
48, (46), 686, Indices. Pagis des Sáchsischen Churkreises (Lu-
codicum antiquorum comf)lurium, tam ma- žice). .
8. Christ. Salomonis unparthei-

nuscriptorum quam imprcssorum, INIogun- sches Bedenken iiber Grossers Lausitzi-


tiae in capituli metropolitani bibliothcca schc Merckwúrdigkeiten. 9. .
Christ.
latitantium C. 21. Formularius. Interius
: Lodv. v. Gersdorf unpartheisches Ge-
signatum: Anno D. 1351, indictione IV., dancken iiber Grossers Merckwúrdigkeiten.
circa festm s. Wentzeslai iste liber emptus . 19. Nachricht von Joh. Albert Bierings
est ab Ulrico, notario Tabularum tcrrae, Beschreibung der Grafschaft iNIansfeld (týká
pro 70 grossis pragcnsibus per Petrm se eskéhistorie r. 1 620, 30leté válkv). —
Drachnitz, notarium publicum et Capituli II. 1755. Z obsahu : .
3. M. J. F. R.,' Von

Pragensis. Et subtus: Ano D. 1358, indic- den alten INIarggrafschaften in Ober-Sach-


tione XI., emptus est iste liber a Mar- sen. C. 4. Christ. Gottlob von Nostitz un-

— 22
Sbírky nmecké: Kreysig.
C. 157-9.

partheische Gedancken uber verschiedene Joh. Conr. Knauthen (Senftenberg, Ko-


Passagen in Sam. Grossero Lausizischen morov patilo k Lužici a též ke korun
Merckwúrdigkeiten, mit Anmerkungen eines eské). ^C. 4. Von dem Wendischen Pago
neuen Kenners dieser Historie. . 10. 14. Siusli. C. 11. J. S. K. Chronologisches Ver-
Urkunden de,s Stádgen Myla (Milin, Mýlen) zeichnis aller dero ehmahlige Kloster und
im Voigtland und Metzschische Geschlecht jetzige Amt Sonnefeld
angehender Ur-
angehend. C. 14. Von der Stifterin des kunden und Schriften. C. 13. Von den alten
Klosters Oldisleben Adelheid einer Marg- Burggrafschaften des Meissner Landes.
— •

gráfin in Lausitz. C. 2^0. Einige Nieder- VI. 1764. C. 1.


Einige Anmerkungen zur
lausitzische Urkunden. .
21. Journal uber Sáchsischen Historie uber Bischof Dit-
die Chur-Sáchsi-sche Armee zu Entsetzung mars Chronická edit. Maderi de 1667.
der Stadt Wien 1683. (O pobytu a tábo- C. 2. Christ. Schtgens Abhandlung von
ení v Cechách.) C. 22. Einige hin und dem Ursprunge derer Thúringer. C. 3.
hier sehr falsch abgedructe, jetzo aber Anmerkungen zu Schotgens AbhandJ^ung
vollig wieder hergestellte zur Ober-Sách- von dem Ursprunge der Thúringer. . 4.
sischen Historie gehórige Urkunden 1. : Von der Bekehrung der Sorben-Wenden
Ewige Erb.- Einigung und Búndniss zwi- in Ober-Sachsen zu der christlichen Reli-
schen Konig Wladislav, der Cron Bóheimb, gion. C. 5. Von dem Gau, oder Pago
und Herrn Ernsten, Churfiirsten, auch Zwickouwe, von M. J. G. Wellern. . 6.
Herrn Albrechten, Hertzogen zu Sachsen, Historie der in dem Meissnischen Ober-
und ihrer allerseits Erben und nachkom- Erzgebúrge gelegenen Herrschaft Wilden-
mende Hertzogen zu Sachsen etc, auf- fels und derer davon ehemals benannten

gericht im Jahre 1482. 2. Churfúrsts Ernsts Herren, Mit Beilagen A bis P verfertiget
und Hertzog Albrechts zu Sachsen Revers von G. Dorffeln. 7. .
M. S. Schnei-
uber vorherstehende Erbeinigung (r. 1482). ders Historische Abhandlung von dem
. 27. Kurze Erzehlung, was auf dem adlichen Hofe und Rittergute Groitzsch, an
weitberúhmten Schlosse zu Meissen Merck- der Mulde. 8. .
Aelteste Nachrichten
wúrdiges ehemals zu sehen gewesen ^und von dem Bisthum Merseburg. Srv. též —
eines Theils noch ist. — III. 1756. C. 5. Kreyssíg Georg Christ., Historische Bi-
George Behrnauers unvorgreifliche An- bliothec von Ober-Sachsen und einigen
merckungen uber Sam. Grossers Lausi- angránzenden Lándern, Dresden und Leip-
tzische Merckwúrdigkeiten. C. 13. Die zig, 1732, 8°, 18 arch. Srv. Biídaeus, Sin-
Lands-Cron bei Gorlitz in ihrer alten gularia Lusatica II. 130; Arbeiten einer
Herrlichkeit und Schicksalen oder Be- verein. Gesellsch. in der Oberlausitz, I.
schreibung des Berges Lande^s-Cron bei Band, 1750, 3. Stúck, 117; Jena. Gel.
Gorlitz, Christian Knauth. C. 17. Ge- Zeit. 44 Stúck, 351; Leipz. Gel. Zeit. 57
dáchtniss und Merkmale des Hussitischen Stúck, 508.
Verfahrens im Meissnischen Obér-Erzge- 158. Monumenta Boica, edidit Academia
biirge faus Chr. Lehmanni Past. Scheiben- Scientiarum, Monachii 1763-1829, vol.
berg, torno Martiali MS.)

IV. 1758. I-XXVII, 4". — Monumentorum Boicorum
. 2. Verzeichniss des Geschlechts derer collectio nova, Monachii, 1833-61, vol.
von Gunterode, Beschrieben von Andrea XXVIII-XXXVÍ. (Collectio nova, vol. 1-9).
Mollero, Pegavio. ^. 3. Historie des Klo- — Mon. Boic. collectio nova (vol. 10-7.),
sters Dobrilug. C. 9. Verzeichniss aller ibid., 1864-83, vol. XXXVII-XLIV, 4». —
wústen Schlósser im Sáchsischen Chur- — Index generalis in Monumentorum vol.
Creyss mit historischen Anmerkungen. I-XIV. {Scb. Giinther) 1847; XV-XXVIII.
. 11. Von dern^ Lande Zarow in der {Frid. Keinz), Monachii 1888.
Nieder-Lausitz. C. 12. Christ. Knauth, 159. Schulte Joh. Ad., Historische Schrif-
Alte Geschichte des adelichen Geschlechts ten und Sammlungen ungedruckter Ur-
derer von Pentzig, und derselben ersten kunden zur Erláuterung der deutschen
Lehen- und Ritter-Gúter, besonders dem Geschichte und Geographie des mittlern
Stammhause und Vest Pentzig in Ober- Zeitalters, Hildburghausen I. 1798, 4", (4),
Lausitz. C. 16. Sechzehn allerhand Ur- 198. II. 1801, 4", 408. (1), 1 mapa. Z obsahu:
kunden Voigtland betreífende. V. 1761. — ?. Abth. 1. Ueber die Grenzen der Baie-
. 1.Proiect einer vollstándigen Genea- rischen Nordgaues; mit Beilagen Nr. 1-13.
logie des uhraltenn Geschlechtes derer (Hranice eská: viz § 4. a § 8.) 2. Einige,
Pfluge aus glaubwúrdigen Scribenten und zur mittleren Geschichte gehórige Nach-
alten Documenten^zusammengetragen von richten von der Thúringischen Stadt Saal-
Joh. Schultzen. C. 3. Annales Senften- feld als einer ehemaligen kónigl. Villa.
bergenses manuscripti, darinnen der Stádt, Mit Urkunden. (Zmínky o Ceších v § 3.
Vestung und Ambtes Senftenberg in § 10. Snaha Karla IV. získati Saalfeld). 3.
Meissen denckwúrdige Geschichte, sambt Sammlung ungedruckter Urkunden die
dero Geist- und weltlichen Regenten etc. cistercienser Abtei Langheim betreffend.
beschrieben, zusammengetragen, anfangs Vom Jahr 1152—1448. Ein Beitrag zur
von Joh. Kitteln, continuieret von Joh. Germania Sacra. (Listiny Karla IV. dané
Rud. Sacherigen a. 1681, hernách von opatství viz . 36, 40, 41 42 od Zikmunda
, ;

— 23 —
II. Všeobecné sbírky pramen.
. 159-63.

. 44, 45, 46, 47, 48, stvrzování výsad klá- v Budišín). — 1410, str. 189 (markrabí
šter.) —
II. Abth. 7. Zwote Sammlung Jošt a zástava marky braniborské).

un-redruckter Urkundcn zur Erw-citerung 1413, str. 189 (Ulrich Reichcnthaler, Concil
der deut. Spccial-Gcschichtc ctc. (C. 49, 50, zu Costnitz). —
1414, str. 191 (Jakoubek
Karel IV. béic v ochranu klášter Biltlhauscn. ze Stíbra). —
1418, str. 192, . 649 íe-
. 51. Obnoveni listu Karlova od Václava.) chové proti Nmcm). —
1419, str. 193
160. Aíicliiiiy: Johanu Clirisíoplt, Directo- (Geschichte der Unternehmen Heinrich
rium d. i. Chronoloffisches Verzeichniss Renkens, Herrn zu Tschochen, wider
der Quellen der Siid-Sáchsischcn Ge- Herrn Hinko Berka von der Duba zu
schichte sofern selbige aus Geschichts- Hohenstein. Lausitz. Magaz. 1775, str. 69).
schreibern aller Art und Denkmáhlern — 1420, str. 193 (Husité v Horní Lužici).
bestchen, Meissen, 1802, 4°, str. LVIII,
— 1421, str. 193 (Laur. Brzezina Frag-
256. eské historie týkají se prameny mentm historiae Bohemiae ab 1414). —
k rokm: 631, str. 10 (Samo, Dagober. 1426, str. 196 (píse o porážce u Ústí).

— 641, 656, 12-3 (totéž).
str. -
805, 1429, str. 198 (ádní Husit v Horní Lu-
34-5 iCapitulare Caroli Magni, obchod — 1430, str. 199 (ádní Husit
str.
se Slovany, echy, výpravy Karla Veli-
žici).
v Altenbursku a Kobursku).
— 1432,
kého).

807, str. 35 (výprava Karla Vel. str. 199 (hronicon Bohemicum 1338-1432.)
proti echm).
— 1060, str. 64 (Viprecht — 1443. str. 205 (Bartossii hronicon Bo-
z Groje. —
1086, str. 69 (list protipa- hemicum\ — 1467, str. 214, . 747. (Fehde
peže Klimenta eskému knížeti Vratisla- der Sechstádte mit dem von Hoyerswerda.
vovi).
— 1087, str. 70. (arcibiskupa Har- Ober-Lausitz. Magaz. 1776, str. 292. Srv.

tunga z Magdeburka list králi eskému na str. 215 (Adelung), . 750). 1470,
Vratislavovi).
— 1110, str. 75 (srv. Con- str. 215 (Continuatio Chronici Pulkavae ab
tinuat. Cosmae s. — 1124, str. 78-9 1310).

1472, str. 216 (knížectví Zaháské
(životopis Viprechta z Groje).
a.).
— 1125, markrabím míšeským).
str. 79 (Kosmova kronika). 1142, — 84 str. 161. Boehmer Joli. Friedrich, Fontes
(Continuatio I. Cosmae Pragensis). — 1167, Rerum Germanicarum, Geschichtsquellen
str. 91(Vincentii Pragensis hronicon Deutschlands. Stuttgart, 8°. I. B. 1843.
Boemiae). —
1186, str. 94 (Chronographus Z obsahu: 1. Monachi Fiirstenfeldensis
Siloensis).

1198, str. 101, . 103 (Adléta, Chronica de Gestis Principm (1273-1326).
dcera markrabte zapuzená man- 4. Vita Ludovici quarti imperatoris (1312-

želka Ottokarova"). —Otty,


1140, 120 (Aven-
str. 1349). 5. Der Streit
zu Muhldorf 1322
a) nach der áltesten handschrift, b)
nach
tini Excerpta ex actis Alberti Bohémi,
Oefele, Script. Boic. I. str. 787-800, Karaians berichtigung. 10. Vita Karoli
týká se innosti Alberta, arcijáhna pasov- quarti imperatoris ab ipso Karolo con-
skho, též v echách). 1261, str. 128— scripta (1316-46). 11. Johannes
Victoriensis
('mrskái'').

1277, str. 132-3 (k djinám (1211-1343). II. —
B. 1845. . 23. Her-
Pemysla Ottokara II.). 1297, str. 142— manni Altahcnsis Annales (1152-1273).
(korunovace Václava II. v Praze). 1309, — . 24. Eberhardi Altahcnsis Annales (1273-
str. 148 (rod lucemburský). 1319, str. — . 25. hronicon^ Osterhoviense
155 (Lužice k echám). 1338, str. 162 — 1305).
(1285-1313).
— III. 1853. . 49. Continua-
(Peti Abbatis hronicon Aulac Regiae). tioHermanni Altahcnsis (1273-1303). . 30.
— 1342, 164 (Francisci hronicon Prag).
str. Notae variae Hermanni Altahcnsis (900-
— 1346, str. 166 (CaroIusIV. de vita suai. 1270).

IV. 1868 (vyd. Ad. Huber), 8"
— 1348, str. 166 (Johannis Ncplachonis 162. Quellen und Erorterungen zur baye-
Epitome Chronici Bohemici). 1368, str.
— rischen~und deutschcn Geschichte, Heraus-
S. Maj. des
175 (Karel IV. snaží se podíditi biskup- geg. auf Bcfehl und Kosten
ství ezenské, bamberské a míšeské arci- Konigs Maximilian II., Miinchen 1856-64,
biskupství f)ražskému, prameny.) 1374, — v. 8°, Vol. I-IX. Z obsahu zejména: VII.
str. 177 (Przibiconis dicti Pulkavae hro- Ver-
2. Quellenbeitráge zur Kenntniss des
nicon Bohemiae, Benesii de Weitmil hro- fahrens bci den Gottesurtheilen des Eisens,
nicon eccicsiae Pragensis). — 1378, str. 180 Wassers, geweihten Bissens, Psalters. Aus
(poheb Karla IV.).

1387, str. 132 (Ge- munchner Handschriften gesammelt von
schichte der Heerfarth der Sechs-Stádte in /.. Rockiiiger. IX. Briefsteller und Formel-

der Ober-Lausitz wider Hans von Biber- bucher ces 11. bis 14. Jahrhunderts, be-
stein zu Fridland in Bóhmen, Lausitz, arbeitet von Lr/dw. Rockiiií^er.
Magazín 1775, str. 339). 1395, str. 183 — 163. Jnffe Phil, Bibliotheca rerum Ger-
(Von des Markrafen Jodoci von Máhren manicarum, Berolini, I-VI. tomus, 1864-73,
Verkauf der Mark Brandenburg an den v. 8°. Obsah:
I. Monumenta Corbeiensia
Markrafen Wilhclm von IMeissen, Gercken 1864. Monumenta Gregoriana 1865.
II.

Phil. Wilh., Fragmenta Marchica, Stuck III., III. Monumenta Moguntina 1866. IV. Monu-

str. 160).

1400, str. 184 (Acta de exauc- menta Carolina 1867. V. Monumenta^Bam-
toratione Wenceslai). 1407, str. 186 — bergensia. VI. Monumenta Alcuiniana (a
(schze krále Václava s markrabtem mí- Phil. Jaffeo praeparata ediderunt IVatten-
šeským v Most). —
1408, str. 187 (boue bach et Diimmler), 1873.

24
Sbírky uherské, slovenské, rakouské.
C. 164-70.

2. Sbírky uherské a slovenské.

164. Eiigel Joli. Christiaiii/s, Monumenta lési emlékek. Monumenta Comitialia Regni
Ungarica, Viennae 1809, 8° str. XXIV, 479. Hungariae (1526-1606), Monumenta Comi-
Z obsahu Fragmentm Chronici Hunga-
: talia Regni Transylvaniae (1540-1686) :

rorum rithmici tempore Ludovici 1. regis Magyar Országgyiilesi emlékek. Erdélyi


Hung. conscripti. (Ahud genus rithmicum, Országgyiilési emlékek. IV. Diplomatiai
in quo dicitur, a quibus beatus Stephanus, Emlékek (Acta extera) 1874-8. A. Diplo-
fiUus Geyse ducis, fuit baptizatus. Prosa, matiai Emlékek az Anjou-korból I. sv.
in qua dicitur, quomodo Huni post interem- 1268-1341, II. 1341-70, III. 1370-1426. B.
tionem Zuetepoluch, ducis Pannoniorum, Diplomatiai Emlékek Mátyás király korából
sex annis quieverunt, et in septimo Bohe- (1458-90), vyd. Ivan Nagy a Albert Nyáry,
miam et Moraviam vastaverunt. Genus I-IV. sv. —
B. I. Archivm Rákóczianum.
rithmicum, in quo dicitur, quomodo Caesar Anjoukori Okmánytár (Codex Diploma-
propter excidium Marchiomis Moraviae et ticus Hungaricus Andegavensis). I- VI.
Ducis Carinthiae voluit ire ad Hungariam
ob vindictam praedictorum. Prosa, in qua
dicitur, quomodo Bela vicit Andreám regem 167. {Jireek Hcf/iieii.), Záležitost diplo-
bello, et excoceavit regem Bohemorum. matáe uhersko-slovenského. Svtozor,
Genus rithmicum, quomodo propter recon- List pro zábavu a literaturu. Píloha ke
ciliationem Salomonis et Geysae Bohémi Slovenským Novinám, ve Vídni 1861, . 3,
spoliaverunt Trenzensium districtus et str. 212-3.
deduxerunt captivos sine meta). Stephani — 168. SasinekFr. J'., Archiv starých
Taurini Olomucensis Stavromachia scripta esko-slovenských listin, písemností a dje-
anno 1519 (i. d. cruciatorum servile bellm pisných povodin pro djepis a literaturu
1514.)
— Casparis Bojthini Pannonii de Slovákov. Vydala Matica Slovenská, Díl I.
rébus gestis magni Gabrielis Bethlen, sv. 1. (Mat. Spisóv . 30.), v Ture. Sv.

. . .

Opuliae Ratiboriaeque Ducis etc. 1624.


— Martine, 1872, 16, 160 str. Sasinek Fr.
Appendix ad Stephani Taurini Stavroma- J'., Cesko-slovenské listiny. Slovenský leto-
chiam, index alphabeticus Boemi. Hussitae.
:
pis pro historiu, topografiu, archaeologiu
Morava. Odera. Olomuntium. Praga. a ethnografiu, v Skalici, lex. I. 1876, str.
165. Endlichcr Stepli. Lad., Rerum Hun- 63-73. (. 1. Krále Vladislava r. 1490. 2. .
garicarum monumenta Arpadiana, Sangalli, Stefana Zápolského r. 1448. C. 3. Hedviky,
1849, v. 8". Obsah: Scriptores (str. 1-296), knžny Tšínské r. 1508.^ . 4-5. Marie
Leges ac diplomata (str. 297-748). královny eské r. 1526. . 6-13. Václava
166. Magyar Tórténelmi Emlékek (Monu- knížete Tšínského r. 1566, 1569, 1570,
menta Hungariae Historica), kiadja a Ma- 1572, 1573. . 14-16. Sedny Kateiny,
gyar Tudományos Akadémia, Budapest. knžny Tšínské r. 1581, 1582, 1584. . 17.
Rozdlení: A. I. Okmánytarak (Diploma- Porovnání mezi Adamem Václavem, kní-
taria) I-XXVIII, 1857 ad. II. Irók (Scrip- žetem Tšínským, a Mojžíšem Sunnekem
tores). I-XXXIII. 1857 ad. III. Országgyú- (Sunyogem) na Brandýse r. 1616.

3. Všeobecné sbírky pramen k rakouské historii.

169. Kollarii Adami Franc, Analecta rico usque ad annum 1453 gestae in primis
monumentorum omnis aevi Vindobonensia. nituntur. Omnia n^unc primm
collecta et
Vindobonae foL, Tomus I. 1761. Z obsahu: in lucem prolata C. 2. Literae Elisabethae,
:

C. 3. Rationarium Austriae et Styriae ab regine Hungariae, quibus Ladislaum Post-


Helvico Thuringo, Ottocari regis Bohemiae, humum, íilium suum recens natum, Alberti,
ducis Austriae et Styriae et marchionis Archiducis Austriae, tutelae et fidei com-
Moraviae notario, partim sub ipso rege mittit. C. 56. Johanis Czapkonis de Saan,
Ottocaro anno 1265 et 67, partim autem Wladislai regis belloducis in Hungaria,
post annum 1273 sub imperatore Rudol- diffidatio imperatori Friderico submissa.
pho I. compositum. — —
Tomus II. 1762. C. 109. Brunae, Iglaviae et Znoimae, urbium,
Z obsahu: .^ 1. Aeneae Sylvii Historia Moraviae foedus, constituto in belli ducem
Austriaca. —.
2. Henrici Boecleri in Hi- Joanne Naihausio. (1444, 10. ledna.) 114. .
storiam Austriacam Aeneae Sylvii Adno- Tabulae concordiae, inter Fridericum im-
tationes. —
C. 3. Joannis Hinderbachii, peratoris Ladislai tutorem et status atque
Historiae Austriacae, ab^ Aenea Sylvio ordines Moraviae constitutae (1446, 25. bez-
scriptae, continuatio.
—.
9. Sylloge di- na). C. 144. Imperatoris Friderici respon-
plomatm, litterarum, actorum publicorum sum deLadislao Posthumo Bohemis datum.
etc. quorum testimoniis et fide res Austria- 170. Chmel Joseý/í, Materialien zur oster-
cae, Hungaricae etc. ab imperatore Fride- reich. Geschichte. Aus Archiven und Bi-

25 —
II. Všeobecné sbírky pramen.
C 170-2.

bliotheken, B. MI. Linz 1832 4'. Z obsahu: Churfúrsten und Herzog Albrecht zu Sach-
Auszug aus den Verzeichnissen der Hand- sen. — Urkundenbuch : Str. 48. Nr. 17. In-
schriften dcs k. k. Archivs in Hinsicht auf structionund Gewaltsbrief fúr die konigl.
die Zeit K. Friedrichs IV. (1440-931. Str. 1. Ráthe bey den náchstens abzuhaltenden
De rébus "riderici III. Rom. Imp. et Regis Friedensunterhaltung mit Mahren. (2. Márz
Ladislai Nr. 95. Locat. 108. Oesterrei- — 1445 Neustadt.) - Nr. IS. Friedenschluss
chisches Diplomatar. insbesondere die Ver- zwischen Oesterreich und Mahren durch
bindungen gegen K. Friedrich IV. wegen beyderseitige Abgeordnete. iZnaym 10.

seines Múndels Ladislaus betreff. Nro. 26. Miirz 1445.) Nr. 19. Einige Actenstcke
Locat. 105. Str. 2. Nr. 15. Locat. 104. Ver- inBeziehung auf den zwischen Oesterreich
handlung. uber Ladislaus Auslieferung den und Mahren abzuschliessenden Frieden
Landtag zu Korneuburg dann den Reichs-
'
Vermerkt wie und wem vnser genedigister
recess von 1471 betreff. (Aus d. k. k. Hof- herr der Romisch Kunig etc. gewalt gebn
biblioth.) — Nr. 15., locat. 113. Hung. : hat 16. Jun. 1445.) B. Vermerkt ain an- i

Entlassung Ladislaus aus K. Friedrichs IV. dere Verschreibung auf den gewalt. 21. Jun.
Vormundschaft. —
íStr. 2.) Locat. 306. 1445.)
Friede zwischen K. Friedrich IV., K. Ma- 171. Archiv fúr Kunde osterreichischer
ximi!. I.und Wladisl. von Ungarn u. Bohmen
(,1491)

Dumontische Collection Nr. 59. Geschichtsquellen herausgegeben von der
zur Pfiege vaterlándischer Geschichte aufge-
Nr. 64. Locat. 107. Nr. 65. Locat. 107.
Lehenbuch K. Ladislaus 1455, 1455-56. —
stellten Commission der kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften, Wien, 1848-65,
Str. 3.) Oesterreich. Diplomatar. Nr. 138.
1.-33. Band. Pílohou Notizenblatt, I.-IX.,
Unt. oster. Gewolb. 1. (Obersetzung der
— 1848-59. —
Nov}- titul: Archiv fur oster-
goldenen Bulle K. Karls IV. Nr. 148. i

reichischc Geschichte, herausgegeben von


Unt. oest. Gewolb. Diplomatarium 4. Li-
der ., ibid. 1865-1900, 34-88. Band.
. .

terae Pauli Pontificis regem Bohemiae
Georg Podiebrad concernentes. Nr. 155. — Scharler Fr. Ser. Register zu den Bánden
1-50, Wien 1874, v. 8°, 67; Kallcr Jos.,
Unt. osterr. Gewolb. K. Ladislaus Lehen-
buch vom 1458-63. —
Nr. 164. Unter-osterr. Register zu den Bánden 51-80, Wien 1897,
v. 8°, str. 33.
Gewolb. Notáta historica uber K. Sigmund,
Albrecht und K. Ladislaus 136S-14S2 (sic) 172. FontesRerum Austriacarum, Oester-
(viz str. 4.)

Nr. 176. Unt. oster. Gewolb. reichische Geschichtsquellen. Herausgege-
(Collectanea des Predigers Kloster zu Pet- ben von der historischen Commission der
tau 1230-1496. Nr. 3. Frevungsbrief von K. kaiserl. Akademie der Wissenschaften in
Carl IV., K. Albrecht II." und Kónig La- Wien, v. 8".
Scriptores 1. B., Abtheil. I.

dislaus. - Nr. 192. Unt. osterr. Gewolb. II. 1855; 2., 6., 7. B. Hofler K.. Geschicht- :

Ein Codex auf Papier: Sequentia coram schreiber der Hussitischen Bewegung in
Christianissimo rege Franciae ab amba- Bohmen, 1.-3. Theil, 1856-66; 3.-4. B. 1862-
sciatoribus illustris Ducis Wilhelmi Saxoniae 4 ;
5. B. : Codex Strahoviensis, Todtenbuch
perorata šunt 3. Mart. 1459. (Enthált die der Geistlichkeit der Bohmischen Briider
Darstellung, dass nach Ladislaus P. Tode 1863. —
Abtheil. U. Diplomataria et acta.
die Bohmen kein Wahlrecht hatten, son- 19. B. Ouellen zur Geschichte der Boh-
:

dern dass in Bohmen und den úbrigen mischen" Bruder, 1859; 20. B. Palacký :

Staaten weiland Konig Ladislaus die Succes- Fr., Urkundliche Beitráge zur Geschichte
sion seiner Schwester Anna, der Gemahlin Bóhmens und seiner Nachbarlánder im
- III. Zeitalter Georgs von Podiebrad, 1450-71,
Herzo;^ Wilh. von Sachsen, gebúhre.)
Codex auf Papier: Forma, sub qua Wilhel. 1860; 23. B. Urkundenbuch des Cister- :

Dux Saxoniae Ambasciatoribus Regis Fran- cienserstiftes zu Hohenfurt in Bohmen,


ciae declaravit amicitiam et intelligentiam, 1865 37. B. Urkundenbuch des ehemali- :

cum rege Bohemiae fecit. —


;

quas ipse gen Cistercienserstiftes Goldenkron in Boh-


Str. 5. Nr. 13. Ex col. Kollarii Locat. 113. men, 1872; 41. B., 2. H. Briefe Albrechts :

Matthiae Corvini R. H. epistolae. Nr. 46. — von Waldstein an Karl v. Harrach (1625-7)
Locat. 115. Ein Codex von Papier: 1. Den 1879; 43. B. Die Geschichtsbcher der :

Waffenstillstand zwischen K. Mathias und Wiedertáufer in Oesterreich-Ungarn 1883


Wladislav v. Bohmen 1474. Nr. 155. — 44. B. Briefe und Acten zur osterreichisch-
:
;

Locat. 105. Tyrolisches Diplomatar die deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser


wichtigsten Freyheitsbriefe, Landesordnun- Friedrich III. herausgeg. von Ad. Bachmann
gen und Vcrtráge dieser Gefursteten Graf- 1886; 46. B. Urkundliche Nachtráge zu :

schaft enthaltend. - (Str. 8.) Nr. 51. Lo- osterreichisch - deutschen Geschichte im
cat. 250., 16. Ewige Einigung zwischen K. Zeitalter Kaiser Friedrich III., herausgeg.
Wladislaus zu Bohmen und Herzog Ernst von Ad. Bachmatni, 1892.*)

*) Zevrubn 'titul a stránky, obsah) pi jednotlivých svazcích, jež budou zaadny


na místa, kam vcn která publikace patí.

— 26 —
Sbírky byzantské a slovanské.
C. 173-77.

4. Všeobecné sbírky pramenu byzantské a slovanské (ruské, polské,


jihoslovanské).

173. Stritter Joannes Goffhilf, Memo- Aktli IIcTOpiiqecKie. C. JTeTepóypn,,


174.
riae populorum, olim ad Danubium, Pon- 4*. ToM-B I. (1P34-1598), 1841, str. 2, VIII,
tm Euxinum, Paludem INIaeotidem, Mae 551, 43, 1, 1 tab. II. (1598-1613 1841,

Caspium et inde magis ad Septemtriones str. 2, iV, 4-'í8, 1, 29, 3. III. (1613-45), — 1,

incolentium, e Scriptoribus Historiae By- 1841, str. 2, III, 501, 3, 3, 16, 2. IV. —
zantinae erutae et digestae, Petropoli, 4". (lt45-76), 1842, str. 2, III, 565, 3, 8, 15, 1.
Tomus II. il774i: Slavica, Servica, Chro- — V. fl676-1700\ 1892, str. 2, III, 539, 3,
vatica, Zachlumica, Terbunica, Paganica, 4, 17, 5. ——
Viz, pokud se týká historie
Diocleica, Moravica, hosnica, Bulgarica, zemí eských, YKasaxciB kt> AKiaMi. Hcxo-
Valachica, Russica, Polonica, Lithuanica, str.
Prussica, Samotica, Permica et Boemica
puqeL-KUM-L,
218. —— L'.
IleTepóypri,, 1843,
Tono.iHCHÍH Kt AKxaMX Hcxopii-
4**, 2,

complectens. eské historie týká se: Mo- HecKinn,. C. IloxepCvpn,, 4°. Tomt. I. (koh. X.
ravica ex Constantino Porphyrogeneto, r.-1613 r.i, 1846, "str. 2, III, 400, 18, 14,
Cedreno, Niceta Choniate et halcocon- 1. —
II. (1613-45), 1846, str. 4, 279, 7, 7,

—(1645-54\
2. III.
dyla (str. 419-20) § 1. Sphendoplocus j\Io-
:
1848, VII, 539, str. 3,
raviam inter tes filios dividit, duobus 7, 7, 2.IV. (1655-64), 1851, VII. str.
natu minoribus natu maximo parere iussis 416, 11, 10, — V. 2. str.

(povst o Svatoplukovi a prutech). § 2.


— VII, 510, 10, — 1853,
VI. (1670-1776), 1857,
8.
(,1665-9),

^loravia internis fratrum dissidiisconcussa, VIII, 477, 15, 10.


2,
— VII. (1676-7),
8, 2,
ab Hungariis occupatur. Srv. III. 1778. 1S59, X, 374,
str. tab. — VIII. 5, 4, 2, 1
str. 610. —
— Tzechica seu Boemica e .'^78-82), 1862, str. VIII, 350, 2, 6, 2. —
Cinnamo et Chalcocondyla ab a. C. 1147- IX, (1676-82), líi75, str. VIII, 7, 353, 5, 2.
1458 (str. 1056-63K § 1. Tzechorum rex — X. 11682-17001, 1867, str. VIII, 504. —
expeditioni cruciatae interest (a. 1147").
— XI. (1684-96), 1869, str. VIII, 8, 312. —
§ 2. Tzechi Geitzae Ungr. regi in Brani- XII. (1684-1700). 1872, str. VIII, 14, 423,
tzoba oppugnanda operám navant la. 1156). 24. Viz obsah : YKasaxciL Kt nepBbíMt
§ 3. Tzechorum rex Stephano Ungro
-
jecflxu xoMOMi, T"in"-"iHeHÍ kt. AKxaMi. Hcxo-
contra Romanos militat (a. 1164). § 4.
— puqecKnMT., C. Ilcxepóypri. 1875, 4°, str. 4, 263.
Imperator Emanuel Comn. Tzechorum regi 175. Akxw, oxHOcjimiecH kx. ucropin 3ana-
suam per legatos e.xprobrat perfidiam, hic XHOH Pociin. C. IIexep6y]>r-i, 4". Tomt, I.
pacis studium prae se fert (a. Il64i.
— (1340-1506), 1846, IV, 375, 24, 15. str. 4,
§ Pax imperatorem inter et Tzechorum
5. — II.
('1506-44), 1848, ID, 405,
regem convenit. § 6. Tzechi Ungris
— 14. — III.
(1544-87), 1848,
15,
VIII, 317,
4,
str.
3,

contra Rom.anos adsunt socii 'a 1165). — 17, 14. — IV. (1588-1632), 1851, VIII. str.

§ Praga Bomorum urbs.


7.
§ 8. Pan-
— 529, 25, 20. — V. (1633-99), 1853,
1, str.
nonia Bomiae versus septemtriones fini- VII, 288, 7, 21, 1.
tima. —
§ 9. Pannones saepius a Bomis 176. AKXbi. oxHOcainiecH kx. ucxopiu loacHo
reges accipiunt.

§ 10. Lingua Panno- u sanajHO Pocciu, IlerepCiypn., 4", Tomx C
nica a Boemica diversa. §11- Bo- — I.
(1361-1598), 1863, str. 6, 301, 15. IL —
morum vivendi ratio, metropolis, religio (1599-1637), 1865, str. 6, 15, 287, 1. III. —
(§ 7.-11. a. 1308-1325). § 12. Pannones
— (1638-57), 1862, str. 6, 604, 2, 134, 22.

cum Boémis bellm gerunt, eos ope Po- ÍV. (1657-9), 1863, str. 6, 7, 276. V. —
lonorum vincunt (a. 1440). § 13. Pan-
— (1659-65),. 1867, str. VIII, 335. VI. —
nones cum Bomis pacem faciunt a. 1444). <

(1665-8), 1869, str. 2, IV, 6, 279, 1. \TI. —


— § 14. Jo. Hunyades a Bomis victus, (1657-63, 1668-9), 1872, VI, 10, 398. —
eos vincit (a. 145Í).
— § 15. Capistranus Vm. (1668-9, 1648-57), 1878, str. 6, 10,
monachus Bomos
ad sacra pontificia tra- 400, 23.

IX. (1668-72), 1877, 6, 26
ducit, ad bellm contra Turcos sollicitat 988 sL, 2, 24.
— X. (J,uno.-iHeHÍe kx, III.
si.,

145). —
§ 16. Joannis Hunyadae filius 187S, str. 838 24. — XI.
xOMy),
(a.
Bomiam subigit (a. 1458). Srv. — — li
6, 8,

npuóaE.ieHÍi 1657 r.\ 1879, str. 6, 24 si.,


si., (^1672-4

Sclilzer A. L., Allgemeine Nordische Ge- 820 si., 2, 18. —


XII. (1675-6), 1882, str. 6,
schichte, str. 345 ad.: Geschichte der 20 si, 874 si., 3, 15. XIII. (;i677-8), 1884. —
Slaven vom
Jahre 495 bis 1222 aus den str. 6, 14 18.
si., XIV. (Jono.i-
766 si.,

Byzantinern vollstándig beschrieben von HOHie KX, III xoMv), 1889, str. 4, V, 18, 902
Hrn. Stritter. — Viz též UlTpuTTepó Ileam, si, 39.
— "

XV. (1658-9), 1892, str. X, 5,


IISEtOlifl BaSlHTÍflCKIlXt HCTOlJBKOBt OOtfl- 462 si, 25, 1.
<:HíIIOmÍfl
PocciíiCKyK) HCTOpilO jpeBHUXt Bpe- 177. PvccKaa IIcxopuiecKaa Eu5jtioTeKa,
MCHi u npece.ieHia HajjoaoEi), co6paHbi u xpo- C. Ilexepóvprx,. v. 8°. Tomx, I. 1872, str.
iiojoruiecKiiMi. nop^jKOMt pacno-ioaceHii, C Xni, 846 si, 2.
— n. 1875, str. X, 2,
h. I-IV, 1770-5, 8°. XX, 1228 si. 1.— III. str.
4,
VIH,
Jlexcpóypn.,
1052 si, 2. — IV. 1878, 1876,YU, str. 1448
2,

si,
236 si, 2, 24,
— V. 1878,
2.
1,
str. 4, II,
II. Všeobecné sbírky pramen.
. 177-80,

XLI, 62 si., 1074 si., 64 si., 1 tab. — VI. Adalberti martyris.


—IX. Jana Kana-
1880. str. 4, IV, XX
316 si., si, 930 si.,
— parza Žywot

š. Wojciecha, opracowal AI
70 si. — str. 16, 1820 si.
VII. 1882. Batowski. X. Brunona Žywot á. Woj-
VIII. 1884. str. 4, XVI, II, 1292, 2, 52 si. ciecha. — XI. Brunona do Henryka
List
— IX. 1884, str. 4, V, 5, 576, LXXII, 2. II. (ok. r. 1008). — Wipert o šmicrci
XII.
— X. 1886, str. 4, IV, 587. XI. 1889, — š. Brunona. - XIII. Z Thietmara kroniki.
str. X, 2, 525, 3, 250 si., 5, 92, 2, V.
— — XXII. List Wratyslawa xi^cia czeskiego
XII. 1890, str. 4, XIII, 25, 14S0 si., 2, do Boleslava Šmialego (ok. r. 1074). —
126 — 1. XIII. 1891, str. XXXII, 2, XXIV. List Lamberta biskupa krakow-
982. — XIV.
si.,

1894, str. 4, 34, 1286 si, skicgo do czeskiego Wratyslawa 1079-92.


150 si,
— 1. XV.
1894, str. 4, IV, 15, List bractwa š. Jakuba w Regensburgu
320 si, 31, 2, XXV, 209, 31, 3, IV, 62, 2, do czeskiego Wratyslau^a. — XXV. List
II, 17, 3, 37, 3, 91.
-- Viz VKajimMi., — Wladyslawa Hermana do Klemensa III.
jiono.iHcaio kx VII roMy \'\<- antypapieža, za Wratyslawcm czeskim (ok.
cKoii IIi-TopímocKofi
II
iipuMtuaiiia
BiiOjiioTeKii, 1889, str. 2, r. 1087).
— XX VIL Galia kronika. —
239, 1. XXVIII. Kronika W^gierskopolska, opra-
178. Akti.i oiHOcamiccíi cowal Stan. Pilát. - XXX. Latopis Ne-
KT, FoCCiu,
llcriiiiiiuecKie,
H3BjieUCHHfcIC 1I3X llUOCXpaHHLIXX stora. —
- Tom. II, Lwów, 1872, lex.,
óiió.iíotok-l A JT.
Ti/picHeuhiMTi XXVI, 998. Obsah: I. Z Ortlieba i Bcr-
a|ixiinonT,
(Historica Russiae
ii

Monumentai, 4°, ('. Ui^- tolda kronik klasztoru zwifalteskiego. —


Bule dotyczace Polski.

repóyprx. Tumx I. 1841, str. XV, XXII, II. i III.
listy
— 1842, str. VIT, XIII, 449, 3. Z žywociarzów šw. Ottona, biskupa bam-
399, 3.
Joiio.iiieiiin
II.
Kh Aktíim-l lífinipificcKiiMi., berskiego.
~ IV.
Mierzwy Kronika. V. —
iiTHoi-jiiuiiMcn (Supplementum ad
K"L P(M^-iii Mistrza Wincentego kronika polská i jej
Historica Russiae Monumenta), C. ileiop- skrócenie przez bezimiennego dopelniacza
Cyi.rx 1848, 4", str. XVI, 542, 2. kroniki Mierzwy zrobione. VI. Kronika —
Boguchwala i Godyslawa Paska, opracowat
W. A. ]\Iaciejowski. —
VII. Kronika Jana
Theiner Aui^ustiíi, Vetera monu- z Czarnkowa, opracowal Jan Szlachtowski.
179.
menta Poloniae et Lithuaniae gentiumque — VIII. Roczniki (Annalesi polskic. — —
finitimarumhistoriam iliustrantia, maximám Tom. III, Akademii
wydany nákladem
partem nondum edita ex tabulariis váti- Um'iejetnošci w ívrakowie, opracowany
canis, deprompta, collecta ac série chrono- przez Lwowskie gróno czlonków Komisyi
logica Romae. Tomus I. 1860,
disposita, historycznej tejže Akademii, Lwów 1878,
ab Honorio PP. usque ad Gregorium
III. lex., XI, S76. Z obsahu: Žródla szlaskie:
PP. XII, 1217-1409, str. XXXII, 788. Tomus W^clewski Z., Kronika xiažat polskich
II. 1861, ab Joanne PP. XXlII usque ad (Chronica principm Poloniae) Cwikliiíski ;

Pim 1410-1572, str. XXIV, 782.


PP. V, L., Kronika polská (Chronica Polonorumj;
Tomus III. 1863, a Si.xto PP. V. usque ad Blažowski M.. Annales Silesiaci compilati
Innocentium PP. XII, 1585-1696, str. XXXI, 965-1279; Bielowski Aug., Rocznik wro-
771. Tomus IV. 1864, ab Innocentio PP. clawski dawny 1238-1308 i rocznik magi-
XII usque ad Pim
PP. VI, 1697-775 (Pars strátu wroctawskiego 1149-1491, Rocznik
1. Ab Innocentio PP. XII usque ad ele- wroclawski wiekszy 1230-1372, Spominki
mentem PP. XIII, 1697-1760), str. XII, 165, Klarysek wroclawskich 1257-1618, Rocznik
637. Publikace veliké dležitosti pro historii grysowski mniejszy 1202-1312, Rocznik cy-
eskou. stersów henrykowskich 970-1410, Rocznik
180. Bielowski Augustin, Monumenta Po- henrykowski 977-1293, O poczatkach rz-
loniae Historica, Pomniki dziejowe Polski, ných zakonów, Rocznik lubiaski 1241-81,
Tom. I. Lwów 1864, lex., str. XXXII, 946. oraz wiersz o pierwobytnych zakonnikach
Z obsahu Tom. I. De Slavis, accolis Vi-
: Lubiaza. Nagrobki xiažat szlaskich, Rocz-
stulae et littoris Baltici, testimonia Jor- : nik g(")rnoszIaski 1071-1290; Scmkowicz AI,
danes (ok. 552 r.) Teofilakt Simokata (ok. Zapiski historyczne odnoszq.ce sig do dzie-
629 Teofanes (817 r.) Podróže spievvaka
r.) jów l'olski, Szlaska i Czech. I. Kronika
(vk Geograf Bawarski (866-90 r.)
VIII. j szlqska skrócona (Cronica Silesiae abbre-
viata). II. Spominki Wroclawskie (1090
Otera Norwegskiego Wulfstana (ped i

r. 900) Periplus. Króla Alfreda opis Ger- 1450). III. Rocznik Wroclawski (Annalia
manii (871-901). —
I. Z Konstantyna Por- seu contigentia in civitate Wratislavia)
firogennety, O
zarzadzie paiístwa. — II. 1418-1517. IV. Niektóre osobliwošci (Quae-
Chasdaj Ibn-Szaprut. III. Žywot š. — Me- dam memorabilia) do r. 1378; Semkowicz
todego. (Modlitwa na dzie šš. Kiryla i Me- AI, Kronika o Piotrze Wlaácie; Sem-
Ulamek z kowicz AI, De expulsione Judaeorum
todego.
o š. Kiryle.)
legendy síowiaiískiej
IV. Z Widukinda.— V. — (r. 1453 z Vratislav). — — Tom. IV.
Kraków prylaczon do biskupstwa prag- Lwów 1884, lex., X, 992, (l). Z obsahu:
skiego (973-1086).

VI. Darowizna Gniezna Kctrzyski Wojc, De persecutione Judaeo-
(985-96).
- VII. List
Thietpalda do š. Woj- rum Vratislaviensium a. 1453. — Týž, An-
ciecha (okolo r. 996). VIII. Passio s. — nales monasterii Trebnicensis. — Týž,

— 28 —
Slovanské a v zemích eských.
C. 180-6.

Excerpta Joannis Dlugossi e fontibus incer- versos in Regno Boemiae constitutos fide-
tis.
— Týž, De sancto Adalberte episcopo. litatem obedientiam exhibere Principi
et
— Tvž, Miracula s. Adalberti. Semko- — Boemorum. Eisdem, quod inhibeant di-
wicz AI, Vita sanctae Hedwigis, ducissae stricte, ne aliqui in Regno Boemie ea, quae
Silesiae (Vita maior, minor, genealogia). — vel ipsi vel eorum precessores ecclesiis
Týž, Vita Annae ducissae Silesiae. K?t-
— aut piis locis donaverunt, ad se revocent,
rzyski W., Miracula sanctae Hedwigis, re- nec de cetero ecclesias molestent in pre-
ginae Poloniae. Tom. V. 1888. Z ob- missis).
— . 488. Urbani pp. VI. a. 1387 :

sahu: Joannis de Komorowo Memoriále. quibusdam mercatoribus Lucanis, ut pe-


— Calendaria. — Libri mortuorum. — cuniarum summas ab officialibus camerae
Annales (lubinenses, posnanienses, cuiavien- apostolicae in Alamaniae, Boemiae par-
ses) etc. Tom. VI. 1893 Callimachus. tibus recjpiant eidem camerae transmitten-
— Kronika Oliwska etc. Srv. Bie- — —
:

das. —C. 489. Urbani VI. episcopo Ca- :

loicski Aiií;., Program wydania Pomników stellano collectori facultas datur collectores
historycznych polskich, Lwów 1852 (Otisk et officialescamerae apostolicae in Ale-
Dzien. literacki, Lwów 1852). maniae partibus absolvendi de pecuniis,
181. Monumenta medii aevi historica, quas praedictis m^catoribus Lucanis per-
res gestas Polonicae illustrantia, Wydaw- solverint ^eidem camerae tradendas
nictwo Komisyi Historycznej Akademii 1387).
— (a.
. 756. Vladislaus rex Hungariae
Umiejetnošci, v Krakowie, 1874-96. V dal- et Bohemiae supplicat pontifici, ut reser-
ším uvedeny jsou píslušné díly. vationem in praeiudicium hospitalis pau-
182. CoUectanea ex archivo Collegii Hi- perum apud S. Mathiam Vratislaviae datam
storici. Archiwum Komisyi Historycznej revocare velit (r. 1515).
Akademii Umiejetnošci, w Krakowie. I- V, Margalits Ede, Horvát Torténelmi
184.
187S-89 jsou svazky: Scriptores Rerum Repertorium, A Magyar Tudományos Aka-
Polonicarum, IV, V, IX, XII, XIII. Od - démia Torténelmi bizottságának megbizá-
sv. VI samostatná publikace: Vl-Vill, sából, I. Budapest, 1900, 8°, str. XXIV,
1891-98. 783. Obsahuje maarské peklady, výtahy
a regesta z charvatských publikací, pra-
183. Thciiicr Aiignsni, Vetera monu- menii, pokud se týkají historie uherské
menta Slavorum Meridionalium historiam (1. Z Arkivu za povjestnicu jugoslavensku.
illustrantia, maximám partem nondum edita 2. Z Radu Jugoslavenske Akademije). Jedno-
ex Tabulariis Vaticanis deprompta, collecta tlivá ísja týkají se asto historie eské
ac série chronologica disposita, fol. I. to- (viz rejstík : Ciril, Ciril és Method, Cse-
mus ab Innocentio PP. III. usque ad Paulm hország atd.).
PP. III. 1198-1549. Romae, 1863. II. tomus 185. Jihoslovanská Akademie vydává tyto
a elemente VIL usque ad Pim VII. prameny historické 1. Monumenta spectan- :

(1524-1800), cum additamentis saec. XIII. tia historiam Slavorum Meridionalium, Za-
et XIV.,'v Zagrabiae.
o 1875. Z obsahu I. grabiae I-XXIX, 1868-97. (Sv. XXIV Ljubi
:

svazku C. 77. Rubrice regestri litterarum S., Index rerum, personarum et locorum

:

secretarum Innocentii III. de anno ponti- in voluminibus I- V). 2. Monumenta hi-


íicatus sui III., IV. a, 1215 (str. 56: Pra- storico iuridica Slavorum meridionalium,
gensi et Olomucensi episcopis, quod com- I-VII, 1877-99. — 3. Stari pisci hrvatski
pellant per censuram ecclesiasticam uni- I-XXI, 1869 99.

B. Všeobecné sbírky pramen domácí.

v
1. Pro djiny koruny eské vbec a pro Cechy.*)

Gclas/s aS.Cafharina, Mo-


186. Dobiier Tomus I , Pragae, 1764, 4^ (10), 898, Index.
numenta Boemiae nusquam an-
historica Obsah : I. Vincentii Canonici Pi agensis
tehac edita, quibus non módo patriae, alia- Chronicon nunquam typis editum (ab anno
rumque vicinarum regionm, sed et remo- 1140 usque 1167) str. 29-78. - II. Chrono-
tissimarum gentium historia mirum quan- graphus Siloensis (ab anno 1 167 usque 1192),
tum illustratur. Collegit et partim ex auto- str. 79-122. —
III. Geriaci Abbatis Milovi-

graphis, partim ex legitimis apographis censis Fragmentm (ab anno 1193 usque
codicibus recensuit, cum variis mssis exem- 1198), str. 122-129.
— IV. Bartossii de Dra-
plaribus contulit, plurimis animadversio- honicz Chronicon (ab anno 1419 usque
nibus, aerisque incisis sigillis adornavit, 1443), str. 130-207. V. Eiusdem Appen- —
denique locupletissimo indice instruxit. dix (ab anno 1310 usque 1464), str. 208-

*) Srv. Bibl. . Histor. I. díl, ást III. Archivy, bibliotheky a bádání v nich.

— 29 —
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 186-7.

218. — VI. Fragmentm ex Wandalo-Boe- XIV. cxordientis, archivi inclyti magistratus


miae P. Maximiliani L. baronis a
II. c. 5. Iglaviensis, referens gesta et memoriasOtto-
Schleiniz [)rotoepiscopi Litomcricensis, de cari II., Wenceslai II. et III., Kudophi I.,
familia Wartenbergensi et lineis eiusdem Henrici I., Johannis I. Regum Bohemiae,
octonis capitalioribus, Diewinensi, Wesse- denique Caroli Marchionis Moraviae, postea
lensi, Zwirseticensi, Michalowiccnsi, Tctsch- Imperatoris (str. 19-501, 4 tab. s facsimi-
nensi, Neo-Arcensi Waldsteiniensi et Smirsi- lemi král a královen eských). — — To-
ceni, str. 222-226.

VII. Specimen diplo- mus VI., Pragae, 1785, 4", (20), 491, tab. III.,
matarii Waldstcinio-Wartenbergici, str. 226- Index. Obsah I. Historia
:
diplomatica
398. Tomus II., Pragae, 1778, 4", (10), Brzewnoviensis, ftrimi in Bohemia mona-
506, Index. Obsah I. Cosmae Decani Pra-
: sterii, Ordinis S. Benedicti, ab anno 993

gensis versus leonini de passione S. Adal- usíjue ad annum 1726 (str. 5-241).
-
II.

berti, Episcopi et Martyris, str 4-50. — Francisci Canonici Prag. liber tertius Chro-
II. Anonymorum Polonorum vitae eiusdem nicae Pragensis editis exemplaribus locu-
Sancti, str. 51—59. III. Anonymi vita — pletior Carolo(jue IV. inscriptus ab anno
B. Ivani Eremitae, str. 60-68. IV. Chro- 1333 usque ad annum 1353 (str. 253-325).
nicon Joannis Marignolac, str. 69-282. — — III. Fragmentm codicis praebendarum
V. Anonymi breve Chronicon Hunnobro- distributionum et officiorum ecclesiae S.
dense, str. 283-290. — VI. Fragmentm Georgii in castro Prag. saec. XIV. (str.
Synodi cuiusdam Strigoniensis, str. 291- 334-374).
— IV. Diplomatarium exstincti
301. — Anonymi Diarium de rébus
VII. monasterii Willemoviensis Ordinis S. Be-
Mathiae Gubernatoris Hung. eiusdemque nedicti ab anno 1214 usque ad annum 1577
iam rcgis solemni Pragam ingressu, str. (str. 380-472;.

V. Memorabilia monaste-
301-322. —VIII. Specimen Diplomatarii riorum Brzewnoviensis et Rayhradensis in
Bohemico-Hungarici (r. 1199-1611), str. 323- Moravia Saeculi medii XVI. (str. 474-482).
506. — — Tomus III., Pragae, 1774, 4°,
— VI. Anonymi brevis compilatio Chrono-
(22), 467, Index. Obsah: I.
Necrologium logica ab anno 1310 usciue ad annum 1432
* Halí. GeJ.
JBohemicum, quod est in margine marty- (str. 484-490). Zeit. 1766,
rologii saec. XII. Ano- (str. 9-16). — II. 169 str. — Leipz.
Gel. Zeit. 1768, str. 502-4.
nymi excerpta ex Chronico a Christi Do-
-
Jena. Gel. Zeit. 1770, str. 73 ad. All- —
mini Nativitate usque ad annum 1158 ex gem. Deutsche Bibl. B. XLV. str. 562-6.

Cod. Msto. Lat. Biblioth. Aug. Vindobon. Gótt. Gel. Anz. 1781, Zug. str. 85-8. —
("str. 17-^2).
— III. Series ducum et regum Jena. Allg. Liter. Zeit. 176. B. V. str. 364.
Boh. usque ad Joannem Regem (str. 32-36). — Weber, Litteratur, I. 1800, str. 352. —
— IV. Series episcoporum Pragensium om- Dobrovský Jos., B5hm. Liter, auf d. Jahr
nium (str. 37-39). —
V. Memoriae primo- 1779, I., '4., 1779, str. 295-9. Wiener —
rum trim Archiepiscoporum (str. 39-42). — Jahrb. Liter. XV. A. B., 28, 34, 35, 43;
VI. Chronica Bohemorum ab initio gentis XVI. A. B., 5, 9, 11, 14; XLVIII. A. B. 35.
ad annum 1438 (str. 43-71). VII. Przi- — 187. (ý. Dobrovský), Dobner Gel. (Ne-
biconis, dicti Pulkavae Chronicon ab initio krolog, bibliografie.) Abhandl. Kun. Bohm.
gentis ad annum 1330 (str. 72-299). VIII. — Ges. Wiss. 1795 (II. Folge), 2 Band, str.
Cursus mansionariorum. Statuta et privi- XVII.-XXIII. —
Haiiisch IVilli., Gelasius
legia eorum (str.299-467).*)
—— Tomus Dobners Leben und
gelehrtes Wirken,
IV. Pragae, 1779, 4", (22), 476, tab. VI., Progr. d. k. k. Neustádter Gymnas. Prag.,
Inde.x.Obsah I. Benesii Krabice de Wait-
:
1854, 4". —
Schaller Jar., Lebensbeschrei-
mile Chronicon ab anno 1257 (sic) usque bungen gelehrten Mánner aus dem Orden
ad annum 1487 (str. 23-78). II. Joannis
— der frommen Schulen, Prag 1799, str. 160. —
Neplachonis Epitome Chronicae Bohemicae Wiener Jahrb. Liter. XXIV. 1823, 165;
ab anno 888. usque 1351 (^tr. 95-123). -- Palacký, Wurdigung, 1830, 65-89, 273-92
III. Anonymus Continuator Pulkavae ab — Erneuerte Vateriand. Blátter fr den
anno 1346' usque 1378 (str. 129-131;. IV. — osterr. Wien, 1815, str. 166;
Kaiserstaat,
Anonymus Continuator Pulkavae ab anno De Luca, Das gelehrte Oesterreich, Wien,
1310 usque 1482 ístr. 131-136). V. Ano- — 1776, I B., 1 Stuck, str. 99; Joh. Meusel,
nymus Continuator Pulkavae ab anno 1338 Das gelehrte Deutschland, Lemgo, 1783,
usque 1470 (str. 137-190). VI. lus mu- — I. B. 340, I.
Nachtrag, str. 123, II. Nach-
nicipale et Montanum Iglaviense scriptum trag, str. 60.
— Svtozor I. 1867, str. 226,
circa annum 1250 (str. 205-232). VII. — 236. — Kneží katolití o písemnictví eské
Specimen Codicis Diplomatici Moravici ab zasloužilí, v Praze 1880, I. 7-11. Žák A., —
anno 879 usque 1500 (str. 239-476), Tab. P. Gelasius Dobner, otec eského dje-
VI., Index. — -
Tomus V., Pragae, 1784, zpvtu. Ke stoleté památce jeho úmrtí. Vlas
4», (28), Obsah: Peti Abbatis
501, Index. Vín. 1891-2, str. 27-33, 141-6, 191-8, 244-9,
Aulae Regiae Chronicon Aulae Regiae in 354-61. —
Zum hundersten Sterbetage des
tes partes divisum exscriptum e.x ele-. .
., P. Gelasius Dobner. Politik 1890, . 132. —
gantissimo membranaceo codice saeculi P. Gel. D., otec novjšího kritického dje-

*) Voigt, Acta litter. Boh. et Mor. Vol. I.


p. VI., str. 437.

— 30 —
Riegger, Materialien zur Statistik v. Bohmen.
C. 187-8.

eského. Velehrad (Icalendá), 1890, lateinischen Handschrift (491-500).


- 4.
pisu
48-9. — Fav/-., Dobnerv pvod a Beitrag zur medizinischen Polizei in Boh-
píbuzenstvo.
Diise^
. as. Histor. III. 1897, 242-6. men (501-6). —
5. Etwas von dem vor-
— Šhnák J. Pozstalost Dobnerova. maligen Jesuitenkollegium zu Krummau
Mus. 1901, str. lad.
]\,
Viz též Fiedler, — (506-32).

6. Uber das Alterthum und

Die Correspondenz Dobners mit dem Hof- die verschiedenen Arten der Steuern in
rathe v. Rosenthal. Slavische Bibliothek, Bohmen seit den áltesten Zeiten bis auf
II. Wien, 1858, str. 1-45. Srv. Hanuš, Kri- das 15te Jahrhundert (533-56). 7. Einige —
tische Blatter, II. 2. Prag 1858, str. 32-3. áltere Bevolkerungs- und Sterblisten von
188. (í'. Kiegger Jos.), Materialien zur alten Bohmen (•)57-68). 8. —
Allgemeine Be-
und neuen Statistik von Bohmen, I-XII., schreibung des Schlosses Karlstein aus
* Balbins Miscellaneen mit Anmerkungen
Prag und Leipzig, 1787-94, 8°. Allg.
Deutsche Bibl. Band 85, str. 217-22; B. und Zusátzen (569-612). —
9. Fortsetzung

108, str. 558-62.Jena. Allg. Liter. Zeit. des Beitrages zur náhern Untersuchung
17S7, B. III., str. 320; 17S8, B. I. str. 145-7; uber die áltern Landkarten Bohmens
B. IV, str. 716; 1790, B. I. str. 590. Gott. — (613-22).

10. Miscellen: a) Von Sáube-
Gel. Anz. 1787, str. 1269. Leipzig. Gel. Zeit. rung des Kleesamens (625-6). b) Etwas
1787, str. 1609.

Gotha. Gel. Zeit. 1788, vom Flachsbau und Leinwandhandel im
str. 828. —
Weber, Litteratur, str. 368. — Klattauer Kreise (626-8). - IV. Heft: —
Životopisy viz Bibl. C. Histor. 1. . 17652. 1. Verzeichniss einiger Handlungsprodukte
—— Jednotlivé podrobnosti uvádíme na des Bunzlauer Kreises 1787 (633-48). —
místech píslušn\'ch. Celkový obsah I. Heft : 2. Balbin von dem alten Munzwesen in
(1787): 1. Pian zur Statistik von Bohmen Bohmen aus der lateinischen Handschrift
(1-22).

Verzeichniss eini^er g^edruck-
2. (649-62).
— 3. Kurze Nachricht von dem
ten zu einer pragmatischen
Hilfsmittel Waisenhause zu St. Johann dem Táufer
Landes-, Volks- und Staatskunde Bohmens in Prag (663-78). —
4. Formulá zu einer

(23-58).

3. Verzeichniss einiger allge- ókonomisch - kammeralistischen Beschrei-
meinen Landkarten von Bohmen (59-78). bung einer Herrschaft oder Gutes in Boh-
— K. Verordnungen und Verfúgungen
4. men (679-70.'). —
5. Verzeichniss einiger
uber das Konscriptionsvesen in Bohmen Bavím wollspinnereien in Prag (703-18). —
bis auf das J. 1775 (79-96). — 5. Varianten 6. Verzeichniss der aufgehobenen und noch

uber die Grosse und Volksmenge Boh- bestehenden Klóster in Bohmen (718-44).
mens (97-126). 6. Formuláe —
zur Be- — K. Verordnungen uber die Studenten-
.

schreibung einer Fabrike úberhaupt und stiftungen inBohmen (745-66). — 8. Nach-


besonders in Bohmen (127-42). 7. Balbin — richt von der sogenannten Erbschaft des
uber die Lage Bohmens mit Zusátzen und Heiligen Wenzel bei den vormaligen Jesu-
Verbesserungen (143-52). 8. Aus Balbins — iten in Prag (767-86). — 9. Versuch einer
Handschrift de Magistratibus Regni Bohe- Beobachtungen uber die verschiedene Be-
miae, von der Kronung der Herzoge und schaffenheit der Gebirgslagen in Bohmen
Kónige von Bohmen (153-88). 9. Beitrag — (787-826).
— 10. Miscellen Berná regalis
a)
zur náhern Untersuchung uber die áltern von 1416 (829-34). b) Nachricht von der
Landkarten Bohmens (189-230). II.
Kochsalzquelle bei Schlan (834-36). (") Allge-
Heft: 1. Etwas uber das Klima von Boh- meine Literatur -Zeitung von Jena, Sonn-
men (205-20J. — 2. Balbin von den alten abends den 4ten Aug. 1787 (836-8). d) Von
Gesetzen in Bohmen, aus der lateinischen der sogennanten Cassa salis und Paro-
Handschrift (221-3 ).
— 3. Fortgesetzte chorum (839-40). e) Von den Zuckerraffi-
K. Verordnungen und Verfúgungen uber nerien in Bohmen (841-6). /) Verzeich-
das Konscriptionswesen in Bohmen bis niss der im Jahre 1786 von der k. Cen-
auf unsere Zeit (237-308). 4. Beitrag
— sur verbotenen Búcher (846-8). - —
zur medizinischen Polizei in Bohmen (309 až V. Heft: 1 K. Verordnungen in Betreff
— Etwas von den Stiftungen fr
5. der Mádchenstiftungen in Bohmen (1-8).
314).
die Armén in Bohmen (314-78). 6. Ab- — — 2. Balbin von der k. Landtafel aus der
riss der neuern Geschichte, und gegen- latein. Handschrift (9-16).
— Fortge-3.

wártigen Verfassung des iuristischen Stu- setzte Beschreibung einiger Produkte des
diums auf der Prager Universitát (379-410). Bunzlauer Kreises 4.
(17-24).
— Noch
— 7. Miscellen:
a) Ein Paar statistische etwas uber das Klima in Bohmen als eine
Ungereimtheiten (413-5). b) Harmonika Fortsetzung (25-38).
— 5. Verzeichniss
(415-7).
—Kunststcke aus Glas (417-9). einiger Fabriken und Manufakturen in
— c)
Ein denkwrdiger Kodex, Thomaeus Prag (39-70). 6. Órterverzeichniss des
:

genannt
cl)

(420-3).
— — Heft: K. III. 1. Bunzlauer Kreises 1787 (71-160). 7. Be- —
Verordnungen Stipendiensachen fr
in sonderes Verzeichniss der Herrschaften
Bohmen (425-60).
— Uber den gegen-
2. und Gter nebst den dazu gehorigen Ort-
wártigen Zustand des iuristischen Studiums scháften im Bunzlauer Kreise (161-204). -
auf der Prager Universitát als eine Fort- 8. Summarisches Verzeichniss sámmtlicher

setzung (461-90). 3. Balbin von den— Herrschaften und Gútter des Bunzlauer
Vorzúgen der Kónige in Bohmen aus der Kreises (205-20). —
9. Verschiedene Ver-

- 31 —
Všeobecn sbírky pramen domácí.
. 188.

zeichnisse der Stadte, Stadtchcn, Schlosser, 5. Etwas von den Kirchorgeln in Bohmen
u. s. w. im Bunzlauer Krcise (221-8). (101-14). — 6. Verzeichni.ss der bohmi-
10. Verzeichnissc der Vikariatc, Dechan- schen Gerichtssteilen iiberhaupt und der
teien, Pfarrcien und Lokalien im Bunz- geistlicheninsbcsondere: vorzúglich seit
lauer Krcise (-'29-48). —
11. Verzeichniss K Ferdinands
II. Zeiten bis auf Josef II.
der auf^ehobcnen, zur Auflicbung be- 115-32).
— 7. Versuch eines Verzeich-
stimmtcn, und noch beibchaltcnen Kloster nisses der vorzúglichern Tonkúnstlcr in
und Residenzen im Bunzlauer Krcise (249- oder aus Bohmen (132-62). —
8. Verzeich-
SO^l.
— 12. Verzeichniss der Fabrikgebaude, niss liber die Getraidpreise von den Jahren
fflashúttcn, Bleichen, Bergwcrke, Biuicr, 1774-82 nach dem Mittel in Bohmen
rajiicrmuhlcn, Poststazionen (251-2). (163-70).
- 9. Von der Prager Uhr auf
VI. Heft: 1. Verzeichniss der in Bohmen dem Altstádter Rathhause. Aus Balbins
vorkommenden mineralischen natiirlichen Miscellanern mit Zusátzen und Anmer-
Salze (1-10\ —
2. Uber den gegenwár- kungen (171-88).
— 10. Mi.sccllen :
n) Bei-
tigen Zustand des iuristischen Studiums trag zur Bestimmung der Grosse Bohmcns
auf Prager Universitat, als eine weitere (191-3).
— /?i Kurze Nachricht von der
Fortsetzung (11-40). —
?>. Balbin von den Feuersbrunstin Bohmischlcipa 1787 (19^-6).
verschiedenen Gerichtssteilen Bohmcns aus ci Etwas uber die Anzahl der Studirenden
der lateinischen Handschrift (41-58). — in Bohmen (196-201). (/) Kritik uber das
4. Vermogensstand der sámmtlichen Se- II. und III. Heft dieser Materialien (201).
minarien in Bohmen, wie solcher bei Auf- e) Hauptsummarium iibcr die Obstbíiume
hebung des Jesuitenordens befunden wor- 1789 in Bohmen (202-3). Vili. Heft:
den ist (59-64). —
5. Formulá zur Be- 1. Entwurf einer Statistik von Bohmen
schreibung einer Stadt oder sonst eines aus einer Handschrift, die etwa vor 30
erheblichen Orts besonders in Bohmen Jahren geschrieben ward. a) Von den Ko-
(65-80). —
6. Verzeichniss der in Bohmen nigl. boheimischcn Erblandcrn iiberhaupt
bestandenen und 1782 aufgehobenen so- und dem Kónige (5-36). ó) Von den
genannten Eremiten, Einsiedler, oder Waid- Einwohnern des Konigreichs (37-52). —
brúder (81-8). 7. Allgemeine Nachricht 2. Tabellarisches Verzeichniss der Fa-
vom Bergbaue in Bohmen (89-104 — 8. .
brikcn, Kommerzialhandwerke und Pro-
Neuere Bevolkerungs- und Sterbiisten von fessionen in Bohmen 1786 (53-124). — 3.

Bohmen (105-16). 9.— Von der alten Gránze zwischen dem Koniggrázer und
Verfassung der Maicrbruderschaft in Boh- Bidschower Krcise (125-8). —
4. Allgemeine

men (117-38\ —
!0. Verzeichniss der nach Nachricht von dem Adel in Bohmen iiber-
d. 1 620 gestillten Rebelion konfiscirten Herr- haupt (129-52). — 5. Allgemeine Nachricht
schaften und Giiter in Bohmen aus einer von dem italien. Špitále in Prag. (153-86).
glcichzeitigen Handschrift (139-56). 11. — — 6. Miscellcn a) Einige Belohnungen
:

Balbin von den Reichs-, Hof- und Erbám- fiir Ockonomie- und Kommerzialentdeckun-
tcrn in Bohmen iiberhaupt aus der latei- gen und Verbesscrungen in Bohmen vor-
nischen Handschrift (157-68;. —
12. Miscel- zúglich untcr Josef II. (186-91). l>) Ein
len: aj Verzeichniss der Vorlesungen auf Beispiel der Sterblichkcit zu Prag (191-4).
der Universitat zu Prag vom 3. Sept. () Haupttabelle iiber Trauungen, Geburt,
1787 bis Ende Junius 1788 (171-8). A) Erin- und Sterblichkcit in Bohmen vom Jahre
nerungen uber das Steuervvesen in den 1787 (195). d) Populazionsstand der Prager-
k. k. Erblandcrn in den ersten zwanzig stádte vom Jahre 1786 (196-7). <•) Fláchen-
Jahren dieses Jahrhunderts geschricljen inhalt von Bohmen vom Jahre 1787 (198-91
(179-84).
— o
Ansássigkeit in Bohmen / Einige Erfahrungen von der schwarzen
)

(185-7).

(f) Kurze
Biographie des sel. Pappelstaudc in Bohmen (202-6*. Ver-
Prof. Ehemants (188-90). —
e) Verzeich- zeichniss Maulbeerbáume in Prag (207).
d.
.i,')

niss der vorzúglichern Stadte in Bohmen //) Etwas von dem Kalenderwesen in
(190-2).

// Nachricht von der Tanz- Bohmen (208). f//) Etwas von dem Ege-
meisterzunft in Prag (193-7). Ver-— ^i,--*
rischen Kreise und der Stadt Eger (209-12).
zeichniss der neuen Pfarreien und Lokalien /) Von einem neuen geheimen Orden im
in Bohmen unter K. Josef II. (197-202). — Bezuge auf Bohmen (213). i) Etwas vom
c/ti Beitrag zur Kenntniss der alten Land- Klima in Bohmen (214-6'. /) Nachtrag von
tafel in Bohmen (2()3-6). VII. Heft: Musikern (219). —
- IX. Heft: 1. Fort-
1. Zustand der Normál-, Búrger- und Land- gesetztes Verzeichniss der nach der im
schulen in Bohmen am Ende des Winter- Jahre 1620 gestillten Rcbcllion konfiscirten
kurses 1787 (1-52). - 2. Verzeichniss der Herrschaften und Giiter in Bohmen aus
Schmetterlinge Bohmcns nebst Biiumen einer glcichzeitigen Handschrift (1-104). —
und Krautern, von welchen sie ihre Xah- 2. Alphabctischcs Verzeichniss der Be-
rung haben (53-64).

3. Verzeichniss der sitzer, welchen ihre Herrschaften nach
bohmischen Lehen im Konigreiche Bohmen dem Jahre 1620 konfiscirt worden (105-11).
1786 (65-8i>). —
4. Etwas uber die musi- — 3. Alphabctischcs Verzeichniss derje-
kalischen Instrumente der slavischen Vol- nigen Personen, welchc sothane Herrschaf-
ker, besonders der Bohmen (81-100). — ten gekauft haben (112-19). —
4. Órterver-

— 32 —
Riegger, Materialien zur Statistik von Bohmen.
. 188.

zeichniss Bidschower Kreises 1788


des beiden Muttersprachen (305 - 8). — —
(117-77).
— Besonderes Verzeichniss der
5. X. Heft: 1. Balbins Verzeichniss der gros-
Herrschaften und Gúter nebst den dazu scrn und kleinern Reichsbeamten (1-64).
gehórigen Ortschaften im Bidschower Kreise
— 2. Miscellen a) K. Ferdinand der II.
:

(179-202).

6. Summarischcs Verzeichniss als Reformátor in Bohmen (3-20). b) Be-
sámmtlicher Herrschaften und Gúter des sondere Tabellen uber Trauungen, Geburt
Bidschower Kreises (202-7'. — 7. Alpha- und SterbHchkeit in Bohmen auf das Jahr
betisches Verzeichniss der Besitzer der im 1787 (21-6j. c) Besonderc Tabellen uber
Bidschower Kreise gelegencn Herrschaften Trauungen, Geburt und SterbHchkeit in
und Guter (208-10). —
8. Verschiedene Bohmen vom 1. Jánner bis zum letzten
Verzeichnisse der Stádte, Stádtchen, Márkte, Oktober 1788 (27-32j. d) Verzeichniss der
Schlosser u. s. w. im Bidschover Kreise in den Jahren 1787 und 1788 von der
(211-20).

9. Verzeichnisse der Vikariate, k. Zensur verbotenen Búchcr
(33-7). e) Bei-
Dechanteien,Pfarreien undLokaHen im Bid- spiel einer Búcherinquisizion des Konig-
schower Kreise (221-5 —
10. Verzeichniss
>.
grátzer bischof. Ordinariats vom Jahre 1729
der ausser dem Bidsch. Kreise gelegenen (37-42). /') Nachricht von dem sogenannten
Pfarreien oder Lokalien, zu welchen einige teutschen Hause in Eger (42-120). g) Vom
Dórfer dieses Kreises entweder ganz oder Waisenhause zu St. Johann (121-6). h) Žahl
zum Theile gehoren (226-9). 11. Ver- — der Studenten im Šchuljahre 1789 ^127).
zeichniss der Vikariate oder Kreisdechan- ch) Verzeichniss der Akatholiken, die mit
teien, Dechanteien, Pfarreien und Lol-cal- Ende des Jahres 1788 verblieben sind, und
kaplaneien des Bidschower Kreises (230-40J. als solche sich ausgewiesen haben (128).
— 12. Verzeichniss der aufgehobenen, zur i) Nachtrag zum Verzeichnisse der Han-
Aufhebung bestimmten, und noch beibe- delprodukte des bunzlauer Kreises (129-46).
haltenen Klítster und Residenzen im Bid- /) Betrag der einkommendcn Unterrichts-
schower Kreise (241). —
3. Verzeichniss
)
gelder fúr das Jahr 3 789 vom 1. Sept.
derPastorender tolerirten Religionen. 1788 bis den letzten Junius 1789 (146).
IX. Heft: 14. Verzeichniss der Fabriken- k) Verzeichniss der ordentlichen und auser-
gebáude, Glashúten, Bleichen, Bergwerke, ordentlichen Vorlesungen, welche an der
Báder etc. (242-4). — 15. Miscellen. a) Ge- Universitát zu Prag vom 2. Sept. 1789 bis
treideertrag in Bohmen im Durchschnitte Ende Junius 1790 gehalten werden (147-55).
gerechnet (247). b) Berichtigungen und Zu- /) Verschiedene
Kameralertrágnisse fúr
sátze des im Ví. Hefte eingerúckten das Jahr 1787 (155). ;;/) Konsignation der
Verzeichnisses der in Bohmen vorkom- reinen und beiláufigen Ertrágniss der boh.
menden mineraHschen natúrlichen Salze Kameralien vom J. 1714 (156).- n) Ausweis,
(247-9). Haupttabellc uber Trauung,
c) wass vom J. 1629 bis 1724 am Salz ein-
Geburt und SterbHchkeit vom 1. Jáner bis gefúhrt worden und was dieses Gefáll er-
den letzten October 1788 (250j. Vorle- ) tragen hábe (157-60). o) Kurz entworfene
sungen auf der Universitát zu Prag vom Nachricht vom bóhmischen Extraordinár-
2. Sept. 1788 bis zu Ende Junius 1789 tranksteuergefálle vom J. 1717 (161-2). /)
(251-2). e) Instrukzion fúr die neu errichtete Summarischer Ausweis uber die Extra-
okonomisch -
patriotische Gesellschaft in ordináre Tranksteuergefálle vom Jah. 1692
Bohmen vom 1. Olctober 1788 (253-S). bis 1704 (162-3). q) Summarischer Ausweis
/') Grundsátze, nach welchen die okono- uber die Extraordináre Tranksteuergefálle
misch - patriotische Gesellschaft bestehen vom J. 1710 bis 1721 (164-6). r) Summa-
und geleitet werden soli (258-62). g) Nach- rischer Extrakt der sámmtlichen k. Depu-
richt von einer neuen industrialanstalt zur tirtenamtsgefálle vom Jahre 1664 bis ein-
Bildung der Jugend im Berauner Kreise schlússig zum Jahr 1724 (166-9). /) Sum-
(263-6).//) Veránderungen des teutschen marischer Auszug uber die von 10 Quar-
Schulwesens in Bohmen 1788 (267-72). ch) tieren eingegangenen Gránzzoll und Un-
Etwas vom Unterrichtsgelde (273-5). /) Kurze geldsfálle vom Jahr 1672 bis 1681 (170).
Nachricht von zwei bisher unbekannten s) Summarischer Auszug etc. vom
Múnzen (275-9). j) Veránderungen in An- Jahr 1682 bis 1691 Einige Nach-
(171). s)
sehung der Kloster (280). k) Žahl der Stu- richten von den sogenannten Literatenge-
denten im Jahre 1788 (281). /) Rezensio- sellschaften in Bohmen (172-8). t) Ausweis
nen (283-91). ni) Gránzen und Fláchen- der in Bohmen eingezogenen Literaten-
inhalt des bunzlauer Kreises (291-6). ;/) chore, und des Vermogensstand derselben
Genaue Ausrechnung des Flácheninhalts (179-84). ?/) Stand
der Schulen des Kaur-
des bunzlauer Kreises (297-8). o). Ein neu zimer Kreises in Bohmen im Sommerkurse
entdecktes Alterthum (299-300). /) Einige 1789 (185-200). z') Summarischer Ausweis,
neue Stiftungen (301-2). ;-) Nachtráge und wie viel in den nachstehenden 10 Jahren
Verbesserungen des Verzeichnisses der nach an Bier und Branntwein, dann Wein er-
dem Jahre 1620 konfiscirten Herrschaften zeuget worden sei (201). x) Besonderer
und Gútter in Bohmen (202-5). s) Gedan- Ausweis, wie viel in den nachstehenden Ge-
ken eines Reisenden uber die Bekanntma- genden an Wein erzeuget worden ist (202-3).
chung der bóhmischen Giftkráuter in den r) Verzeichniss

der Pesten und anderer

— 33 —
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 188-9.

merkwurdisíen allgcmeinen Volkskrankhei- reichs Bohmen, und Gránzstreitigkciten


ten in Bohmen (,204-29). c) Veriinderun- {'195-202). 6. /) Einige Zusatze zum III.

gen des deutschen Schuhvesens in Boh- Kap. § IX. von dem ^laltheserorden
men, im Jahre 1789 (229-3 i), ž) Kurtze (203-5). 7. g) Zusatze von den Belohnungen
bersicht dcs teutschen Schulwesens seit (205-14). Fortgesetzte Nachtráge und
//)

der Einfuhrung der Verbesserten Lehr Verbesserungen der nach dem Jahre 1620.
art bis Ende Márz 1790 (234-36). — konfiscirten Herrschaftem (215-24). /) Ver-
7,) Die bohmischen Landtagsschliisse
nach such eines Verzcichnisses der vorziiglichen
der Schlacht am Weissen Berge unter Fer- Tonkiinstler in oder aus Bohmen (Fort-
dinand II. (237-82). ^,) Verschiedene Preise setzung) (225-98). k) Nachtrag zu dem
der Lebensmittel aus einigen Gegenden im X. Hefte der Mater, unter N. XXVII.
des Leutmeritzer Kreises zu Ende des erschienenen Verzeichnisse der Pesten in
vorigen Jahrhunderts (/S3). c^) Balbins Te- Bohmen (229-302). /) Vezeichniss der Lehen
stament (284-5). í/, ) Auswciss des den aufge- vom 1636 (303-17). m) Verzeichniss der
hobenen Litcratenchórcn in Bohmen zu- Lehen vom 1612 (317-33).
stándig gewesen, aus den verkauften Ge- 189. (p. Riegger Jos.), Archiv der Ge-
ráthschaften und Grundstiicken erhaltenen schichte u. Statistik, insbesondre von Boh-
fernern Vermogens (286-90). Kurze men. Dresden. Theil 1. 1792. II. 1793. III. 1795.
Nachricht von dem bohm. Religionsstand
/, )
* Gott. Gel. Anz.
1795, str. 241. Erlang. Gel.

(291-4). g^) Fortgesetzte Nachtráge und Zeit. 1793, S. 241 ad., 665; 1795, Stúck 82.,
Verbesserungen des Verzcichnisses der str. 654-5. -
Jena. Allg. Liter. Zeit. 1792,
nach dem Jahre 1620. gestillten RebelHon Band III. 196-200; 1793, Band IV, str.
str.
konfiscirten Herrschaften und Giiter in 277. — Leipz. Gel. Zeit. 1792, 1793, str.
Bohmen (295-6). XI. Heft: 1. Balbin, 477-96. Neue Allg. Deutsche Bibl. Band V,
Verzeichniss gróssern und kleinern
der str. 457. Weber, Litteratur, str. 368. —

Reichsbcamten (als Fortsetzung) (1-158). — Jednotlivé podrobnosti uvádíme na mí-
— 2. Balbin De Comitiis Regni Bohemiae stech píslušných. Celkový' obsah: I. Theil,

:

(159-204). 3. Balbin De Ouattuor or-


:
1792, I., 1. Etwas von den áltesten Mahlern
dinibus seu Statibus Regni Bohemiae ge- Bohmens, nebst einem Beitrage zur Oel-
neratim (205-14). 4. Balbin —Ecclesiae : mahlerei und Perspektiv, von J. G. J. mit
Praelatos in Regno Bohemiae inter quatuor einem Kupfer, zwei Inschriften vorstellend,
ordines, primarium et principálem ordinem S. 1-9S. -^ 2. Ein kleiner Beitrag zur bohmi-
esse, ac semper ab omni memoria fuisse schen Literatur S. 94-8. 3. Ein aufgefunde- —
adstruitur, per Hereticorum tamen inju- nes bohmisches Alterthum, nebst der Vor-
riam. de gradu dignitatis dejectos (215-28). stellung desselben S. 99-101. 4. Skizze —
5. Miscelíen a) Von der k. k. bohmischen
: von dem bohmischen See an der baierischen
Landtafel (3-26). d) Kurze Biographie Karl Grenze S. 102-4. — Etwas von dem Ober-
Joseph Kitlizens Fortgesetzte
(27-33). c) Lukawetzer Bergbau auf der Joh. Adam
Auszúge aus den Landtagsschlússen. Der Fiirstl. Auersbergischen Herrschaft Nassa-
Landtag vom Jahre 1638-1656. (34-135).
— berg, Chrudimer Kreises. S. 105-7. — 6.
— XII. Heft: a) Balbin: Xachricht vom Kurze Biographie des konigl. Bohmischen
Kriegswesen in Bohmen (1-62).
— ^) Gubernialraths von Meyern seel. nebst des-
Balbin De ludis publicis praesertim Tro- sen Portrait S. 108-12, 7. Das Alaun- —
:


. .

janis et spectaculis tum


praeci- alibi, tum werk bei Kommothau in Bohmen S. 113-6.
pue in Bohemia editis (63-84). r) Balbin,
— 8. Verzeichniss der den Unterthanen in
De Regiis in Regno Bohemiae Reditibus, Bohmen 1791 geleisteten L^nterstiltzung und
de Tributis; adducitur Taxa antiqua ber- Húlfe. S. 117-20. —
9. Von den Fabricken
narum quid singulae civitates olim pe-
;
in Osseg, im Leutmeritzer Kreise des Ko-
- 10. Kurze Ge-
penderint. Item subsidium bernale, De S. nigr. Bohmen. S. 121-35.
Peti denaris. de Camcralibus bonis et schichte der Magazinirungin Bohmen, nebst
ditionibus; aliquid etiam de Dotalitiis Ur- einem Vorschlag zu neuen Nothmagazinen
bibus reginarum Bohemiae (84-101). ) — von J. Wander. S. 136-69. — 11. Religions-
De pcregrinis, qui Jura regni Bohemiae et nachrichten des Egerischen Bezirks. 170-
incolatum ab consiliis, vel regibus obtinue- 395. —12. Ein paar [merkwijrdige Briefe
runt (101-11). e) De clementia veterum Bo- des nm die bohmische Geschichte so ver-
hemiae procerum, et quorumvis domi- dienten Piaristen Adaukt Voigt an den
norum in subditos et glebae suae ad- Herausgeber. S. 396-403. 13. Beitrag —
scriptitios (111-19) / Aliquid de Ju- zur Bestimmung des National -Charakters
daeorum j)opulo (119-28). (^)
Entwurf
j

— der Bohmen. S. 404-15. 13. Háuser und —


einer Statistik vom Bohmen. Aus einer Familien-Tabelle der Konigl Hauptstadt
Handschrift. Fortsetzung (129-203). 1. ir) Prag, von 1791. S. 415.
- 15. Extrakt der
von der geistlichen Verfassung (129-51). Haupt - Militair - Conscriptions - Tabelle im
2. d) von der weltlichen Verfassung (152- Kónigreiche Gallizien und Lodomerien,
61). 3. c) von den Lehen (162-76). 4. d) schon von mehreren Jahren. S. 416-8; —
von den Kráften des Landes (174-94). 16. Berechnung uber die Krone Bohmen
5. c) von den Ansprúchen des Konig- vom Jahre 1593 S. 419-20. 17. Er-
. . .

34
Riegger, Archiv der Geschichte von Bohmen.
C. 189.

richtung der konigl. Reprásentation und


— 5. Verzeichniss der in Bohmen wild-
Cammer Bohmen. S. 421-5.
in 18. Ver- — wachsenden Graeser. S. 119-33. 6. Ver- —
zeichniss der Bohmischen Fideicommisse zeichniss einiger Bohmischer Insekten. S.
1787. S. 426-32. - 19. Berechnung uber 133-93. —
7. Aula Rudolphi II. Kaisser-
die von den Exjesuiten oder Studienfonds- licher Hoff Statt. S. 193-262. — 8. Beschrei-
Herrschaften vom Jahre 1782 an, bis zum bung der Herrschaft Leutomischel. S 263-4.
Schluss Octobris 1789, baar abgefúhrten — 9. Verzeichniss der bohmischen Gift-
Gelder. S. 432. —
20. Einige Berichtigun- pflanzen. S. 264—77.
— 10. Bemerkungen
gen zu Schallers topographischer Beschrei- uber den Fabrik- und Manufaktur des
bung Bohmens, in besonderer Rúcksicht Pilsner Kreises. S. 277-97. — 11. Schilde-
auf Statistik. S. 433-41. —
21. Kurzgefasste rung des Kommerzes im Bunzlauer Kreise,
Nachricht von dam vormaligen Strahover mit Anfuhrung der Handlungshindernisse,
Špitále zu Prag. S. 442-57.
— 22. Nachricht und wie sie zu heben waeren. S. 297-319.
an die Vorsteher bohmischer Ortschaften — 12. Kommerz- und Manufakturzustand
im flachen Lande, uber die Frage Wie des Berauner Kreises im Konigreich Boh-

:

man in Bohmen die Industrie des deutschen men. S. 320-37. 13. Beitrag zu der vom
Gebirgsbauers auf den pur bohmischen sel. Adaukt Voigt
herausgegeben Beschrei-
Landmann am besten verbreiten, oder ins bung der bohmischen Múnzen. S. 337-46.
flache Land úbertragen kónne. Von dem — 14, Allgememes Armenhaus in der Haupt-
HerrnBischof von Leutmeritz —
dem gros- -stadt Prag. S. 347-52.

15. Consignation
sen Schulenfreund und Beforderer alles aller derjenigen Sachen, welche, sofern die
Guten —
von Schulstein S. 458-81. — 23. An- Konigl. Bohm. Landtafel von Prag abse-
zeige der Bienenstócke im Konigreiche Boh- fúhret werden solíte, mitzunehemen waeren
men vom Jahre 1785-1791. S. 482. - 24. K. (Beiláufig um das Jahr 1756.) S. 353-6.

Rudolphs II. PoHzeiordnung fúr Bohmen 16. Auffgerichte handlung zu notdurfft und
1605, aus dem Bóhm. úbers. S. 483-563. — fórderung des Berckwerges bneben zuuor
25. Ánzeige, wie viel die Religionsfonds- angenomner vnnd ausgegangener Ordenung
giiter im Jahre
1788 beiláufig ertragen yn Sanct Joachims Thale, 1525. S. 356-71.
haben, sammt der Bemerkung, welchem — 17. Merkwúrdiges Dokument von den
Stifte oder Kloster solche vorhin zugehor- ersten Jesuiten in Wien aus dem K. K.
ten. 564-8.
S. — 26. Industrie in Bohmen Archiv. S. 371. —
18. Summarische Ueber-
1791. S. 569-73. — (Aus J. Debrois akten- sicht, wieviel die bohmischen Kammeral-
massiger bohm. Krónungsgeschichte III. Herrschaften im Jahre 1788 beiláufig er-
Heft S. 177.) —
27. Verzeichniss der Herr- tragen haben. S. 372-4.

19. Religions-
schaften und Guter in Bohmen nach dem und Kirchenverfassung der Augspurgischen
Werthe derselben. Verfasset von M. C . . . Confessionsverwandten in Bohmen, 1787.
K. Rektifikations-Vice-Registrator vor etwa S. 375-403. — 20. Eine merkwúrdige Spur
20 Jahren. S. 574-602, —
28. Mádchenstif- der Voelkerwanderung. S. 403-408. 21. —
tungen in Bohmen. S. 604-24. 29. Werth— Fleischverzehrungs Uebersicht
- fúr die
und jáhrUcher Ertrag nebst einer kurzen Hauptstadt Prag im Jahr 1791. S. 408-9. —
okonomischen Beschreibung des Bodens 22. Ein merkwúrdiges Pastoralschreiben
sámmtUcher Domainen oder Herrschaften des Kóniggrátzer Herrn Bischofs, wegen
und Giiter des Bunzlauer Kreises. S. 625- einer ganz neuen in Bohmen entstandenen
40. —
30. Beschreibung eines merkwúrdigen Religionssekte im J. 1788. S. 409-14. —
bohmischen Gesangbuches aus dem 16. Jahr- 23. Vom Egerischen Múnzwesen. S. 414-
hunderte, mit 2. Kupfern. S. 641-61. — 22. — 24. Von der dermaligen Juden-
31. Kleiner Beitrag zu den Alterthúmern steuer in Bohmen S. 423-34. — 25. Historia
Bohmens, mit 2. Kupfern S. 662-8. 32. — Rerum memorabilium, quae praecipue in
Beitrag zur Diplomatik von Bohmen, mit tumultibus Pragensium Anno 1609 et 1611
einem Kupfer. S. 668-74. —
33. Hauptta- usque ad abdicationem Regni a Rudolpho II.
belle uber Trauungen, Geburten und Ster- Bohemorum Rege, et Coronationem Ma-
befálle im Konigreich Bohmen fúr das Jahr thiae Regis actae, et a Decanis Philos.
1791. S. 675. —
— II. Theil 1793: Die Facultatis, Universitatis Pragensis, ex pro-
Baeder zu Teplitz im Bohmen, in einer prio visu, et auditu, suis manualibus, et
kurzen phvsisch-medizinischen und poli- Facultatis Protocollo manu propria in-
tischen Uebersicht, S. 1-26. 2. W. —
G. sertae šunt; Fideliter extractae, & manu
Beckers Reise von Dresden nach Teplitz propria descriptae a Thoma Antonio Putz-
in Bohmen. An den geheimen Kriegsrath lacher, J. U. D. & Universitatis Secretario.
Múller in Leipzig. Dritter Jahrgang, viertes Anno Domini 1768. S. 435-90. 20. Be- —
Stúck, V. des Gótting. Magazins. 1783. S. schreibung des Passauer Einfalls in die
27-63. —3. Josephi
Steplingii Meditatio Konigl. Prager Stádte im Jahr 1611.
de Causa Mutationis Thermarum Tepli- S. 491-7. — 27. Wahrhafte und eigentliche
censium, Factae 1. Novembris Anno 1755. Beschreibung alles dessen, so sich vor
S. 64-70. —
4. Beschreibung der Graeflich undbei HerabstúrzungderHerren obersten
Sternbergischen Herrschaften Serowitz und Landoffizieren aus dem Prager Schloss im
Czernowitz im Taborer Kreise. S. 71-118. Jahr 1618 zugetragen, und von einem,

35 3*
Všeobecné sbírky pramenu domácí.
. 189-90.

welcher allcn und jeden [icrsonlich bci- men, dicse moegc von einzehien Unter-
gewolinct, aufgczcichnet wordcn ist. ihanen, oder ganzen Gemeinden, auf ein
S.
498-5^7. — 28. Kurze Gcschichtc von den oder mehrere Jahre, entucdcr in Rueck-
bohmischcn Unruhen von 1603 bis 1618 sicht der Unvermocgcnheit, oder wegen
von inem Jesuitcn, wie es aus allem Veri)achtung der Meiereien nachgesuchet
erheliet. S. 537-83. - 29. Vorladung der werdcn, allenfails einzuleiten, und die
Rcbellen im Jahr 1621. S. 584-6. - 30. Ver- Zahiung zu bcmessen waere 1783. S. 166-
zeichniss ueber dic zwischen den vorma- 74. — 11. Verzeichniss der sacmmtiichen

ligcn Ilerzogen, und Kunigen zu Bohmen, Jesuitcnkollegien und Anzahl der Per-
dann Keichs und anderen Fiirsten, oder sonen wie solche im Jahre 1773 bei der

;

Stadtcn aufgerichtcte, und bei durch- Aufliebung bestandcn sind. S. 174-6.


suchen der Laniltafclalíten vorgckommene 12. Reiazion der Konfiscations-Kommis-
Vcrtracge, \'ereinigungen, und Lehnbriefe sion in Bohmen, 1623. S. 177-82. — 13.
1788. S. 587-626. —
Krl)ainigung zwi-
31. Aktcnstúcke zur Geschichte des drcyssig-
schen der Cron Bohcimb, undt Haus.s jiihrigen Kricgcs. S. 182-214. 14. Cata-—
Sachsen 1587. S. 627-46. - 32. Beitrag logus seu consignatio librorum, qui in
zur Bohmischen Reformation.sge.schichte bibhotheca serenissimiet potentissimi Rcgis
1623. S. 647-9. 33. ("odices Ms.s. Biblio- Boliemiac in arce Pragensi reperiuntur
thecae P. Augustinianorum discalcea-
P. anno 1636. S. 214-53. —
15. Verzeichniss
lorum Pragcnsium ad S. Wenceslaum. S. der aus dem Konigl. Bochm. Cron Archivio
650-61. —
34. Inventarium archivii Mona- zu Prag erhobenen und in das Kaiser-
sterii Plassensis Ordinis Cistcrciensis. S. Konigl. Haubt-IIaus Archiv nach Wienn
e 62-82. — 35. Beiláufigcr Auswcis uber ucbergcbenen und ausgcfolgten, das Ko-
den Schulfond im Konigreich Bohmen Hauss und die Cron Boeheim betre-
1792. S. 682-84. —
36. Summarischer Aus-
nigl.
fenden geheimen Originál Schriften, nach
zug wie die Bedeckung und Erforderniss Ordnung des darneher verfast gcwesenen
des bohmischen Studicn- und Universitiits- Inventarii. Um das Jahr 174v-o0. S. 254-
fonds fúr das Jahr 1790 zu l)estehen hat. 337. — 16. Consignation ueljcr die ganz
S. 685-7. —
37. Fortgesetzte Beschreibung unbrauchbaren und zur Vertilgung ge-
der graei. Stcrnbergischen Hcrrschaften. eigncten Aktcnstiicken bei den k. Boh-
S. 688-708. — 38. Summarischer Ausweis mischcn ])oIitischcn Stcllen. In den 1787,
uber den Katasterbestand in Bohmen, 1788. 1789 Jahren. S. 337-41. —
17. Proben
1789. — 39. Summarium der Steucrver- einiger Toleranz 1642, 164.1 S. 341-4.
waltungskosten in Bohmen, 1789. — 40. 18. Verzeichniss der in Bohmen vorkom-
Haupt-Ausweis den ganzen Popula-
iiber menden Gebirgsarten. S. 344-51. — 19.
tionstand im Konigreich Pjóhmen mit den Versuch cines Verzeichnisses der bekann-
Egerischen und Ascher Bezirkcn, lúr das tcsten Gesundbrunnen und Baedcr Boh-
Jahr 1789: III. Thcil, 1795: 1. Fa- mcns. S. 352-61. —
20. Verzeichniss des
briken- und Manufakturstand in Bohmen, aufgehobenen Archivs im Kloster zu
im Jahr 1792. S 1-45. —
2. Instruktion fur Sedlecz im Jahr 1767 aufgezeichnct vom
dieŠuperintendcntendcr Kirchingemcinden Professor P. Fulgentius. S. 361-419. 21. —
Aug.s])urgischer Konfession in den k. k. Kurze Geschichte des im Jahre 1782. im
Krbkmden. S. 46-70. 3. Der Roe. Kay.— Chrudimer Kreise ausgebrochenenDeismus.
Auch zu Hungcrn und Behaiml) Kuen. S. 420-7. -
32. Anmerkungen, iiber die
iNIayt. etc. vernewertcs ZoU Mandát im boehmischen Deisten, von einem Katho-
Kuenigreich Bchaimb etc. Anno 1612. S. Hschen Scelsorger in Boehmen geschriebcn
71-94. 3. —
Der Rocmischen Kayserl. im J. 1783. S. 428-30. —
23. Von den der-
auch zu Hungarn Boheimb K(")nig-
untl malen in Prag bestehenden Armenversor-
lichen Majestát Instruction und Ordnung, gungsháusern. S. 430-.'<.
auff deroselbcn Zoll- und Ungelts-Ein- 190. Fontes rerum Bolicmicarum. Tom.
nehmmere und Gcgcnhandlcre im Koenig- I. Vitae sanctorum et aliorum quorundam
reich Boeheimb. Im Jahr lc37. S. 95-112. l)ietate insignium. Prameny déjin eských,
— 5. Yergleichungs-Tafeln der alt-Boh- vydávané z nadání Palackého. Díl
I. Životy

mischen IMaaszen, und deren Preisen mit svatých a nkterých jinvch osob nábož-
den neu-Oesterreichischcn, und deren ných. V Praze, 1873, 4","str. XXXIV, (2),
Preisen, auf hohe Verordnung berechnct. (2), 471 (2j. Obsah Úvody A. Jos. Perwolf,
S. 113-J6. 6. —
Von den dermalen in
: :

Legendy o sv. Cyrillu a Methodu (V-XI).


Prag bestehenden Armenversorgungshau- jos. Emler : B. Život sv. Ivana ÍXl). C. Ži-
sern. S. 1 i7-43. — 7. Von dem iandes- votv sv. Lidmilv a sv. Václava (XII-XVlIIj.
stándischen Ausschussc in B(')hmen. S. D. "Životy sv. 'Vojtcha (XIX-XXIV). E.
143-6. — 8. Einige Beitriige zur Geschichte Život Vintíe poustevníka LXXIV-XXV).
der Steuerreguiirung in Bohmen. S. 146-62. F. Život sv. Prokopa (XXV-XXVIIi. G.
— 9. Instruktion ur die Landmesscr. S. Život blahoslaveného Hroznatý (XXVII-
162-6. —Entwurf nach wcichcm die
10. XXX). H. Život Arno.šta, arcibiskupa Praž-
Robothreluition bei den gesammten Fúrstl. ského (XXX-XXXIl). J. Život Milice
Schwarzenbergischen-Hcrrschaften in Boh- z Kromíže (XXXII-XXXIIlj. K. Život

36
Fontes Rerum Bohemicarum.
C. 190.

z arcibiskupa Pražského nuatoribus. Díl II. Kosmv Letopis eský


Jana Jenštejna,
(XXXIII-XXXIV). Obsah. Vykání: Životy s pokraovateli. Vydavatel Jos. E/nler.
sv. Cyrilla a Methoda 1. Život sv. Konstan- Pekladatel 11'. IV. Tomek, v Praze, 1874,
tina, eeného Cyrilla, Legenda Pannonská 4", str. XVIII, 570 (1). Obsah: I. Kosmv
(str. 1-38). Srv. pozn. na str. 108. II. Život Letopis eský. Úvod od W. W. Tomka.
sv. Methodia, Legenda Pannonská (39-52). (V-XVIII). Vydání ri-198). II. Kosmova
III. Pochvala sv. Cyrillovi (53-7). IV. Po- Letopisu eského pokraovatelé. I. Kanov-
chvalné slovo sv. Cyrillu a Methodu (58-68). ník vyšehradský (201-37). II. Mnich Sá-
V. Život sv. Konstantina a Methoda (69-70). zavský (238-69). III. Výpisky z Vincentia,
VI. Život sv. Cyrilla (7] -3), VII. Život sv. Gerlacha a jiných starších letopisc e-
Methoda (74-5). VIII. Život sv. Cyrilla a ských (270-81). IV. Letopisy eské od roku
Methoda, Že životopisu sv. Klimenta Velic- 1196 do roku 1278 (282-303). V. Píbhy
kého, legendy tak zvané Bulharské, Z ec- krále Vácslava I. (303-8). VI. Píbhy krále
kého^ peložil prof. Ed. Novotný, (76-92). Pemysla Otakara II. (308-35). VII. Vypravo-
IX. Život sv. Konstantina s penesením vání o zlých létech po smrti krále Pe-
sv. Klimenta. Vita cum translatione S. mysla Otakara II. (335-70).
— Tom II. pars.
Clementis, Legenda vlaská (93-9). X. Le- 2. Annales Pragenses. Annales Bohemiae.

genda o sv. Cyrillu a Methodovi, patro- Annales Gradicenses et Opatovicenses.


nech moravských. Legenda ss. Cyrilli et Vincentii Canonici Pragensis et Gerlaci,
Methudii, patronorum^ Moraviae, Legenda Abbatis Milovicensis Annales. Chronicon
moravská —
Život sv. .'vana. I. Ži-
(100-7). domus Sarensis. Dílu II. ás
2. Letopisy

voty sv. Ivana, Jos. Kolár, (lil).


Vydal Pražské. Letopisy eské. Letopisy Hra-
II. Život sv. Ivana (112-20). —
Životy sv. dištské a Opatovické. Letopisy Vincentia,
Ludmily a sv. Václava. I. Život sv. ^Lid- kanovníka Pražského, a J^erlacha, opata
mily. Vydal Jos. Kolá, (123-4). II. Život Milevského. Letopis domu Žárského, v Pra-
sv. 'Václava. Vydal Jos. Kolá (125-6). III. ze 1875. I. Letopisy Pražské. Letopisy e-
Život sv. Václava. Vydal Jos. Kolá (127-34). ské (373-82). lI.Letopi.sy Hradištsko-Opato-
IV. (III.) Penesení ostatkv sv. Václava. vické (383-400). III. Letopisy A. Vincencia
Vydal Jos. Kolá (135). V. (IV.) Kanón sv. a B. Jarlocha (A. 401-60, B. 461-516). IV.
Václavu. Vydal Jos. Kolá (136-9). VJ. (V.) Letopisy Ždárské (A. ^Letopis Žárský
Utrpení sv. Lidmily (140-3). VII. (VI.) Ži- vtší, 521-50; B. Let. Ž. kratší, 550-7).
vot sv. Lidmily (144-5). VÍII. (VII.) Gum- Seznam jmen osobních a místních (558-70).
fjoldiav život Václava knížete eského. Obsah. Tom. III. Dalimili Bohemiae
Peložil Kra/il. J. Zoubek (146-66). IX. Chronicon. Annales Henrici Heimburgen-
(VIII.) Vavince, mnicha sv. Benedikta, sis. Vita Karoli IV. Imperatoris. Sermones

Utrpení sv. Václava. Peložil Jos. Truhlá post mortem Karoli IV. Imperatoris per
(167-82). X. (IX.) Život sv. Václava. Pe- Johannem, Archiepiscopum Pragensem, et
ložil Jos. Truhlá (183-90). XI. (X.) Život mag. Adalbertm Ranconis de Ericinio
sv. Lidmily. Peložil Jos. Truhlá (191-8). facti. Johannis Neplachonis, Abbatis Opato-
XII. (XI.) Kišanv Život sv. Lidmily a vicensis, Chronicon. Johannis de Marignola
sv. Václava. Peložil Jos. Truhlá (199-221). Chronicon. Prameny djin eských, vydá-
— Životy sv. I.
Utrpení sv. Voj-
Vojtcha. vané z nadání Palackého, péí » Spolku
tcha Peložil ^ Jos. Truhlá
mueníka. historického v Praze«, v Praze, 1882, str.
(231-4). II. Jana Kanaparia Život sv. Voj- XXVIII, 634 (2). Obsah: I. Rýmovaná kro-
tcha. Peložil Jos. Truhlá (235-65). III. nika eská tak eeného Dalimila, vyd.
Brunonv Život sv. Vojtcha. Peložil Jos. Jos. Jireek, Úvod str. III-XXVIII, Rýmo-
Truhlá (266-304). IV. Zázraky sv. Voj- vaná kronika eská, Di Tutsch Kronik
tcha mueníka (305-12). V. Verše o utr- von Behemlant (1-224). Pídavky druhé
pení sv. Vojtcha, biskupa a mueníka redakcí (225-8). Djepravná skládání jiná
(313-34),
— Vintíe poustevníka.
Život o djích XIIT. a XIV. vku. O králi Ja-
Peložil Jos. Trulilá (335-46). Životy
— novi (229). Žalozpv nad smrtí Viléma
sv. Prokopa. I. Legenda veršovaná o sv. Zajíce z Valdeka (f 1319, 22^-31). Veršo-
Prokopu. Upravil Jos. Jireek (349-59). vané letopi-sy (od Pemysla Oráe do Jana
II. Život sv. Prokopa (360-6). Život — Lucemb., Di Herczogin warn heidin . . .,

blahoslaveného Peložil Jos.


Hroznatý. 231-7). Cantilena de rege Bohemiae (Pem.
Truhlá (367-83). —
Život Arnošta, arci- Ot. II., 238). O bitv u Krešaku, 26. srpna
biskupa Pražského (Viléma, dkana kapi- 1346 (238-40). Král Pemysl Ottakar a Zá-
tuly Vyšehradské). Peložil Jos. Truhlá vise (240-2). O Vilémovi z Kounic (243-4).
(387-400).

Život Milice z Kromíže. Pílohy. Vrné pepisy z hlavních ruko-
Peložil Jos. Truhlá (403-30). II. Matje pisv kroniky Dalimilovy (245-256). Die
z Janova Zpráva o Miliovi z Kromíže pehemische Cronica dewcz (257-97). Do-
(431-6).
— Život Jana z lenštejna, arci- plky a opravy (298-301, 1).
- II. Leto-
biskupa Pražského. Peložil Jos. Truhlá pisové Jindicha Hemiburského. Vyd. ^íM-.
— Seznam jmen osobních a míst- Emler (303-21). —
Život císae Karla IV.
(439-68).
ních. —— Fontes Rerum Bohemicarum. Vyd. Jos. Emler, Úvod (323-36). I. Lat.
Tom. II. Cosmae Chronicon cum conti- text (336-68). II. eský peklad (369-95).

— 37 —
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 190-3.

III.Nm. text (396-417). — Rci, jež mli 191. Beitráge zur Geschichte Bohmens,

pi pohbu císae Karla IV. Jan Oko, Herausgegeben vom Verein fúr Geschichte
arcibiskup pražský, a Vojtch Rankv
z Ericinia.
šimi, vvd.
A. e
Jos.
'arcib.
Emler (423-32). B. Rc
Jana Oka z Vla-
der Deutschen in Bohmcn, 4", Prag, 1863-71.
Abtheil. I. Quellensammlung: Band. 1. Das
Ilomiliar des Bischofs von Prag, Saec.

Vojtcha Rankova z Ericinia. Vyd. Fcni. XII, Herausgeg. von Ferd. Hecht, 1863,
Tadra (433-41). —
Neplacha, opata Opa- str. XXXVIII, 86. Band 2. Johannes dictus

tovského krátká kronika ímská a eská. Porta dc Avonniaco de coronatione Caroli


Vyd. JOS. Emler (44;i-S4). Kronika Jana — IV. 1355, Herausgeg. von C. Hojler, 1864,
z Marignoly, Vyd. Jos. Emler (485-604). str. IX, 64. Anhang zum 2. Band: Chronik

Seznam jmen osobních a místních. Obsah. des Heinrich Truchsess von Diessenhoven
—— Tom. IV. Chronicon Aulae Regiae. (1342-62 1865, 4°, IV, 26.
, Abtheil. III. —
Excerpta de diversis clvonicis additis qui- Ortsgeschichten: Band 1. Geschichte der
busdam Aulae Regiae memorabilibus. Chro- Stadt Trautenau von Jul. Lippert, 1. Abth.,
nicon Francisci Pragcnsis. Chronicon Bc- 1863, 2. Abth,, 1866, str. X, 148. Band 2.
nesii de Wcitmii. Prameny dtjin eských, Die Kaiserburg zu Eger und die an dieses
vydávané z nadání Palackého, péí »Spolku Bauwerk sich anschliessenden Denkmale
historického v Praze*, poádáním Jos. von J. Grueber, 1864, 4», str. 67, 19 tab.
Emlcra. Díl IV. Kronika Zbraslavská. Vý- — Abth. IV. Band 1. Das Stadtbuch von :

pisy z rozliných kronik s nkolika zápisy Briix bis zum J. 1526 von L. Schlesiiij^er,
Zbraslavskými. Kronika Františka Praž- 1876, 4", str. VIII, 236, litogr. píl. Srv.
ského. Kronika Beneše Krabice z Weit- dále oddíl »Letopisci, kroniky* Deutsche :

mile. K vvdání upravil Josef Jinder, v Praze, Chroniken aus Bohmen.


1884, 4",' XXVIII, 571 (1). Obsah. Úvod. Bibliotéka historická.
192. druhý: Bh
(V-XXVIIIj. I. Petra Žitavského Kronika (Bh prvý obsahuje Sbírku nejvýtenjších
(1-337).

II. Výpisy z rozliných kronik djepisc všech národv, I. INIacaulay, D-
snkolika zápisky Zbraslavskými (339-46). jiny angl. Prescott, Djiny Filipa II.)
;
II.
— III. Kronika Františka Pražského (347 Monumenta historiae bohemica, edita au-
až 456). —
IV. Kronika Beneše z Weit- xilio illustrium amicorum patriae historiae
mile (457-548). Seznam jmen osobních a ab Ant. Gindely. Staré pamti djin eských,
místních (548-71). Obsah. — Tom. V. — vydává pomocí vznešených píznivc do-
Przibiconis de Radenin dicti Pulkavae mácího djepisu A7it. Gindely, v Praze, 8".
Chronicon Bohemiae. Laurentii de Brze- Oddlení I. (seš. 1-4), Dekrety Jednoty
zowa Historia Hussitica. Excerpta ex Bratrské. (Oddlení I. Spisy bratrské 1.)
Historia Laur. de Brzezowa. Laurentii de 1865, vyd. A. Gindelv (k tisku pipravil
Brzezowa Carmen de victoria Bohemorum Jos. Emler), XII, 32o'str. Oddlení II. (seš.
apud Domazlitz. Chronicon Universitatis 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21,
Pavla
Pragensis. Chronicon Bartossek de Draho- 23, 24, 26, 27, 29, 30, . . .
^ )

nitz. Additamentum ad Chronicon Bar- Skály ze Zhoe Historie eská, vyd. A'.

tossek de Drahonitz. Prameny. Díl V. Pi- Tieftrunk, 1862-70, I. 1602-16, 1865, str. X,
bíka z Radenína eeného Pulkavy Kro- 384; II. 1617-8, 1866, str. XI, 572; III.
nika eská. Vydali Jos. Emler a Jan 1619-20, 1867, Xli, 488; IV. 1620, 1868,
Gebauer. —
Kronika Vavince z Bezové. str. VIII, 440; V. 1621-3, 1870, str. XII,
Výtah z Kroniky Vavince z Bezové. 401. Oddlení III. (seš. 8, 9, 12, 15, 18, 22,
Vav. z Bezové Píse o vítzství u Do- 25, 28 . . .
.),^
Pamti nejvyššího kanclée
mažlic. Tak zvaná Kronika university království eského Viléma hrabte Sla-
Pražské. Kronika Bartoška z Drahonic. vaty (1608-19). Vyd. Jos. Jireck. I. 1866,
Pídavek Kron. Bartoška z Drahonic. str. IX, 432; II. 1868, str. XII, 352.

Vydal Jaroslav Ooll, v Praze 1893, 4», Oddlení IV. (seš. 32, 33, 35, 36, 38, 39).
Úvod str. XLVI. I. Kronika Pulkavova. Jirciek Herm., Codex iuris bohemici,
Lat. text (1-207). eský text (208-326). — Tomus I. 1867, str. (2), 447, XII. (Viz
Vavince z Bezové
Kronika Husitská Právní prameny, Jireek. Codex iuris bo-
Í327-534). Výtah z Kroniky Vav. z Bezové hemici.)

Díl V. Jednání a dopisy kon-
(535-541).

Vav. z Bez. Píse o vítz- sistoe katolické a utrakvistické, k vydání
ství u Domažlic (542-63). — Tak zvaná upravil Klement Borový, 1. díl. Akta kon-
Kronika University Pražské (564-88). — sistoe utrakvistické, 'l868, str. VII, 404
Kronika Bartoška 'z Drahonic (589-6241. (r. 1525-64). 2. díl péí Jul. Pazouta se
Pídavek ('625-8). Seznam jmen osobních tiskne.
a místních (629-44). — Tom. VI. (v tisku i 193. Archiv eský ili staré písemné pa-
bude obsahovati: Kroniku Eneáše Sylvia mátky eské i moravské. Z archivv do-
(k tisku upravil í". .7. Xováek) a Bartoše mácích i cizích sebral a vydal František
Písae Kroniku {k tisku upravil J. V. Ámdi). Palacký.*) Díl prvý, v Praze, 1840, 4°,

*) Pt
oddíl základních: A. Psaní poselací všelikého druhu. B. Zápisky zemské
obecné snmovní, též listiny královské a ouady. C. Listiny soukromé. D. Výpisky
i

právní a djinné. E. Výtahy a pehledy z listin erpané.

— 38 —
Archiv eský.
C. 193.

612 str. Obsah A. Psaní eská císae


: I. movní v echách v Morav od r. 1414
i

Sigmcnda od roku 1414 do 1437 (str. do 1428 (181-270;. C. Vlil. Zápisy rozli-
5-51). B. I. Král Václav a jednota panská ných osob od roku 1398 do 1428. Zbírka
od r. 1394 do 1404 (52-68). A. II. Psaní první (271-84). A. XII. Psaní rozliných
pana Viléma z Pernšteina od r. 1520. Po- osob od r. 1396 do 1440 (285-306). D. VIII.
lovice^ první (69-137). C. I. Staré zápisy Výpisky právní a soudní ze starých desk
rodu Šternberského od roku 1386 do 1432, zemských království eského. Zbírka druhá.
Zbírka první (138-58). D. I. Seznání svd- Srv. II. 320 ad. (307-67). A. XII. Dopisy
kv od r. 1453 do 1456, Zbírka první rodu Švamberského z XV. století (368-94).
(159-88). B. II. Zápisy Pražské obecní od B. VI. Akta veejná i snmovní v králov-
roku 1406-1429. Zbírka první (l89 až ství eském od r. 1432 do 1439
(395-464).
22^). A. III. Djiny Zvíkovské od roku E. IV. Výtahy z listin rozliných od roku
1458 do 1477 (227-44). B. III. Snmovní 1371 do 1471. Zbírka první (465-579).
vci eské od roku 1440-6 (245-96). C. II. Rejstíky. Archiv eský Díl tvrtý,
. . .

Zápisy knížat Minsterberských v Olešnici v Praze, 1846, 4^', 608. Obsah: A. XIV.
od r. 1454 do 1489 (297-319). A. IV. Do- Dopisy rodu Hradeckého od r. 1441 do
pisy Bavorské od r. 1440 do 1512 (320-38). 1451 (3-33). C. IX. Nkteré zápisy kláštera
C. III. Zápisy ve vcech selských od roku Chotšovského od r. 1272 do 1597 (34-63).
1389 do 1499. Zbírka první (339-57). A. V. A. XV. Pe Racka Kocovského s Budjov-
Dopisy Táborské od roku 1441 do 1447 skými od r. 1472 do 1484 (64-98). B. VII.
(358-89). C. IV. Výpisy ze starých desk Akta mezi králem Jiím a Jednotou pan-
dvorských království eského od r. 1384 skou v echách (99-164). A. XVI. Píklady
do 1456, Zbírka první (390-427). D. II. list holdovních z XV. století (165-72).
Nálezy král. soudu dvorského od r. 1454 C. X. Zápisy panství Pardubského od roku
do 1465, Zbírka první (428-46). D. IIÍ. 1357 do 1536 (173-229). A. XVII. Dopisy
Kniha Starého Pána z Rosenberka (447-84). Domažlické od r. 1450 do 1509 (230-35).
A. VI. Králové Jií a Matláš v Morav C. XI. Zápisy Domažlické od r. 1404 do
roku 1470 (485-9z). E. I. Registra zápisv 1526 (236-45). C. XIÍ. Zápisy msta Ho-
královských i obecných r. 1453 a 1454 se- raždjovic (246-62). D. IX. Nálezy soudu
psaná (493-546). Rejstíky.
— —
Archiv komorního v království eském od roku
eský... Díl druhý, v Praze, 18.2, 4", 1471 do 1479 (263-328). C. XII. Zápisy
579. Obsah: A^ VII. Dopisy pana Aleše eské v Uhích od r. 1445 do 1490 (329-40).
Holického ze Šternberka od r. 1436 do B. Vlil. Zápisy Pražské obecní od roku
1451 (3-46). C. V. Výpisy ze starých desk 1401 do 1430. Zbírka druhá (345-85). A.
zemských od r. 1391 do 1456, Zbírka první XVIII. Dopisy pán z Kolovrat od roka
(47-75). D. IV. ád
práva zemského latin 1446 do 1450 (386-97). A. XIX. Dopisy
i
esky (76-135). A. VIII. Psaní pana Vi- a zápisy pán z Lobkovic od r. 1413-58
léma z Pernšteina od r. 1520 a 1521, Po- (398-41^;). B. IX. Akta veejná i snmovní
lovice druhá. Srv. I, str. 69-137 (136-74). v království eském od r. 1453 do 1490.
E. II. Registra zápisv královských i obec- Pokraování. Srv. II. 209-313; IV. 99-164
ných r. 1454. Pokraování. Viz I, str. 493 ad. (413-525). D. IX. Výpisky právní a soudní
B. IV. Snmovní vci eské od ze starých desk zemských království e-
(175-208).
r. 1446 do 1452. Pokraování. Srv. I, ského. Zbírka tetí (526-60). Rejstíky. —
245-96 (209-313). C. VI. Nejstarší zápisy Archiv eský . Díl pátý, v Praze, 1862,
. .

Hradecké od roku 1384 do 1404 (314-29). 4°, 606. Obsah: D. XI. Zízení zemské
D. V. Výpisky právní a sojiidní ze starých království eského za krále Vladislava roku
desk zemských království eského, Zbírka 1500 vydaná (5-265). A. XX. Dopisy pana
první (<30-92). C. Vlil. Zápisy Kozelské Jiího z Podbrad r. 1445-57 (267-71). A.
ve Slezsku od r. 1480 do 1571 (393-406). XXI. Psaní Jiího krále eského (272-310).
A. IX. Dopisy pana Kašpara Slika z Ho- A. XXII. Psaní rozliných osob z r. 1471
lie, nejvyššího kanclée íše nmecké a násl. (311-61). B. X. Akta veejná i sn-
od r. 1445' do 1448 (407-26). A. IX. Dopisy movní v království eském od r. 1466 do
pana Prokopa z Rabšteina od r. 1444 do 1500 (362-517. Srv. IV. 99, 1413 Dodatkv
1448 (427-43). E. III. Registra zápisv krá- listin k roku 1466-90). C. XIV. Výpisky ze

lovských i obecných roku 1454. Dokonení. starých desk zemských od r. 1471 do 1500
Viz I. 493-546, II. 175-208 (444-81). D. VI. Zbírka druhá. Srv. 11.^47-75 (518-77). Rej-
Pana Ondeje z Dube Výklad na právo stíky.
— — Archiv eský . Díl šestý,
. .

zemské, eské (481 517). A. X. Psaní v Praze, 1872, 4°, 639. E. VI. Pabrky pí-
-

o záští (Fehde) mezi Jindichem z Dube semností rozliných z r. 1401-20 (5-44).


a na Humpolci a Petrem Malovcem z Pa- A. XXIII. Psaní uherského krále Matiáše
cova r. 1413 (518-31). Rejstík. —
Archiv Korvína v letech 1469 do 1487 do ech
eský .Díl tetí, v Praze, 1844, 4, 628.
. .
eským jazykem vydaná (45-77). A. XXIV.
Obsah: A. XI. Rozliné dopisy pana Ol- Psaní Vladislava II. krále eského. Sbírka
dicha z Rosenberka od r. 1420 do 1453 první z let 1471-83 (78-107). A. XXV. Psaní
(3-64). D. VII. Majestas Carolina latin a Hilaria Litomického, co administrátora
esky (65-180). B. V. Akta veejná i sn- pražského arcibiskupství, z r. 1457 ku ka-

— 39
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 193.

tolíkm eským, aby krále Jiího nebyli 1526. K vydání upravil Antonín Rezek.
poslušní (108-261. A. XXVI. Psaní rozli- Srv. VIII. 1-160 (121-240). C. XVII. Listiny
ných osob z r. 1471-90 (;i27-2l6j. B. XI. Jindicho-IIradecké z let 1388-1529. Vy-
Akta veejná i snmovní v Cechách od r. dává Frant. Fischer (241-360). C. XVI.
1500-9. Pokraování. Srv. Rok 1414-19, II. Dodatky k výpism z register kanceláe
Arch. .
181-270; r. 1432 9, III. 395-464; hrabat Kladských od r. 1472-1505. Srv.
r. 1440-6,1. 245 296; r. 1446-52, II. 209-313; VIII. 365;395 '(361-9). C. XVIIi. Listiny
r. 1453-90, IV. 413-525; r. (1466), 1490-1500, kláštera Ždarského z let 1409-1529. Vy-
V. 362-517. (217-394). E. VII. Pabrky pí- dává Vincenc Brandl (370-454). D. XIII.
semností všelikých z let 1421-1438 io95-450V Registra soudu komorního. Srv. VIIJ. 396-480
C. XV. Zápisy všeliké o vcech soukro- (455-560). Rejstíky. Archiv eský . . .

mých od r. 1404 a násl. (1439j (451-94j. Díl X. V Praze^ 1890, 4", 611 (1). A.
E. VIII. Diplomatá pana Viléma z Pcrn- XXVIII. Dopisy rod Hradeckého a Ro-
štcina 1304-1519 (495-547 E. IX. Zápisy 1. senberského od roku 1450-1526. K vydání
o vcech Šlikovských z r. 1480 do 1497 upravil Antonín Rezek (1-120). A. XXVII.
(548-65). E. X. Výpisy z eských rcgister Dopisy pana Zdeka Lva z Rožmitála z let
královských r. 14 98 do 1502 (566-91). Rej- 1508 35. Vydává I^rant. Dvorský. Srv. IX,
stíky.
— —
Archiv eský ili staré pí- 1-120 (121-240). B. XII. Jednáni snmovní
semné památky eské i moravské, sebrané a veejná v markrabství moravském od
z archivu domácích i cizích. Nákladem poátku 15. století až do pijetí krále
domestikálního fondu Království eského Ferdinanda I. za markrabí moravského
vydává Kommissc k tomu zízená pi Krá- roku 1527. Vydává Frant. Kameníek
lovské eské spolenosti nauk. Redaktor: ('241-352). C.XVII. Listiny Jindicho-hra-
Josef Kalousek. Díl VII., v Praze, 1887, decké z 1388-1529.
let Vydává Frant.
str. (4), 731. Obsah: A. XXVII. Dopisy Tische) Srv. IX, 241-360 (353-440). D. XIIL
pana Zdeka Lvaz Rožmitála z let 1508-32. Registra soudu komorního. Vydává Ja-
Vydává Dvorský (l-200j. A. XXVIII.
J-runt. romír elakovský (441-560j. Rejstíky. —
Dopisy rod Hradeckého a Rosenberského — Archiv eský. Díl XI., v Praze, 1892,
od roku 1450 do 1526. K vydání upravil 4", 601. Obsah: A. XXVII. Dopisy pana
Antonín Kczck (_^01-40(i). A. X'XIX. Dopisy Zdeka Lva z Rožmitála z let 1508-35.
úadu podkomoského Budjovským z let Vydává Frant. Dvorský. Srv. X. 121-240
1412-1526. K tisku upravil Karel Kopl (1-120). A. XXVIII. Dopisy rod Hrade-
(401-261. D. XII. Denník eského poselstva ckého a Rosenberského od roku 1450 do
ku králi francouzskému roku 1464. Vy- 1526. K vydání Ví\>xzl\\\ Antonín Rezek. Srv.
dává Josef Kalousek (427-45). D. XIII. Re- X, 1-120 (121-240). A. XXIX. Listy paní
gistra soudu komorního. Vydává Jaromír Perchty Lichtenšteinské z Rožemberka.
elakovský (446-568;). E. Xl'. Zlomek regi- Vydává Sedláek (241-81). B. XII.
Atii;ust.
ster zápisu markrabství moravského z r. Jednání snmovní
a veejná v markrab-
1459. Vydává Josef Emler (569-604). Vý- ství moravském od poátku 15. století až
pisy z eských pvodních listin c. k. ve- do pijetí krále Ferdinanda I. za markrabí
ejné knihovny pražské roku l.'?91-1477 Moravského roku 1527. Vydává Frant.
(60Ó-79J. Rejstíky. Archiv eský... Kameníek. Srv. X, 241-352 (282-405). C.
Díl VIII., y Praze 1888, 4", 616. Obsah: XVII. Listiny Jindiche- hradecké z let
A. XXVIII. Dopisy rod Hradeckého a 1388-1529. Srv. X, 353-440 (406-505). D.
Rosenberského od r. 1450 do 1526. K vy- XIII. Registra soudu komorního. Vydává
dání upravil Antonín Rezek. Viz VII. 201-4Ó0 Jaromír elakovský. Srv. X, 447-560 (506-60).
(1-160). A. XXVII. Dopisy pana Zdeka Rejstíky. Archiv eský
Díl XII. . . .

Lva Rožmitála z let 1505-35. Vydává


z v Praze, 1893, 4°,Obsah: A.
(4), 602.
Frant. Dvorský Srv. VII. 1-200 str. (161-320j. XXVIII. Dopisy rodu Hradeckého a Ro-
D. XIV. Poselství krále Jiího do íma
k papeži roku 1462. Vydává Adolf Patera
senberského o
roku 1450 do 1526. K vy-
dání upravil Antonín Rezek. Srv. XI. 121-240
(321-64). C. XVI. Výpisy z register kance- (1-111). A. XXVII. Dopisy pana Zdeka
láe hrabat Kladských od r. 1472-1505. Lva z Rožmitála z let 1508-35. Vydává
Podává Jaromír elakovský (.'^65- 95). D. Frant. Dvorský. Srv. XI, 1-120 (112-89).
XIII. Registra soudu komorního. Vydává B. XIII. Dopisy nejvyšších hejtman krále
Jaromír elakovský. Srv. VII. 446-568 a království eského z let 1529-31. K vy-
(396-480J. E. XII. Výpisy z eských p- dání upravil Antonín Rezek (190-410). .
vodních listin c. k.
veejné knihovny praž- XIV. Registra ortel horního soudu v Hoe
ské, r. 1477-1526. Vydává Josef Emler. Kutné z let 1511-4 (411-62). D. XIII. Re-
Srv. VII, 605-79 (;481-.^'66). Rejstíky. gistra soudu komorního. Vydává Jaromír
Archiv eský . . . Díl IX. v Praze, 1889, elakovský. Srv. XI, 506-60 '(463-560). Rej-
4», 611. Obsah: A. XXVII. Dopisy pana stíky.

Archiv eský Díl XIII,. . .

Zdeka Lva Rožmitálu z let 1508 35.


z v Praze, 1894, 4», str. XXIV, 595(1). Re-
Vydává Frant. Dvorskš. Srv. VIII. 161-320 gistra soudu komorního 1503-11.Vydává
(l-120j. A. XXVIII. Dopisy rodu Hrade- Jaromír elakovský. (Historický úvod.) —
ckého a Rosenberského od roku 1450 do — Archiv eský. Díl XIV., v Praze, 1895,

— 40 —
Archiv eský. Snmy eské.
C. 193-5.

4", 611 (1). Obsah: A. XXVIII. Dodavek Theodor Antl (290-308). C. XXIV. Li- —
ke sbírce dopisv rodu Rosenberského do Brozanské z 1. 1482-515. Vydává Hynek
stinv
roku 1526 (1-323). Podává J. Kalousek. Komann D. XVI. Výpisky
(309-21).
-
A. XXIX. Dopisy knží Simona z Habru z knih vinniných 1358-1576. Vybral
z let
a Jana faráe Nmecko-Brodského o roz- V. J. Nováek (322-400).
- A. XXXI.
dílech ve víe. Z let 1528-9. Podává Fi aut. Listy do Kouim
zaslané z let 1422-1525.
Dvorský (324-67). E. XIII. Popis odcize- Sebral a k vvdání upravil Václav Schulz
ných statk duchovenstva postoupených (401-560).
komoi-e královské roku 1454. Vydává 194. Kalousek Jos., Archiv eský (vznik

V. V. Tomek (368-79). C. XIX. Listiny a pehled). Hlas Národa^ 1887, . 125.
klášter Sedleckého a Skalického z let Was ist das » Archiv eský«. Bohemia
1357-1541 (380-436). Vydává J. Kalousek. 1889, 30 B. — Ein Angriff auf Palacký
B. XIV. Artikule cech pražských z 15. und das Archiv eský. Politik 1889, . 25.
stol. K vydání pipravil V. V. Tomek (437-92).
— Kalousek Jos., Archiv eský. Politik
C. XX. Listiny archivu nkdy Olešnického, 1889, . 31. — Srv. I. Bohemia 1841, XIV,
nyní ve sj:átním archivu Vratislavském cho- . Z{ieliski) F., Archiwum Czeskie,
147;
vané a Cech a Moravy se týkající. K vy- wydaí Fr. Palacki. Bibliotéka Warszawska
dání upravil Josef Emler Í493 560). Rej- 1841, IV, 469-70; Chmel Ju., Sitz. Ber.
stíky. Archiv eský
Díl XV., ... Wiener Akad. III. 407, 414-25; W.Ltiksi,
v Praze 1896, 4". A. XXX.
Dopisy rodu Slav. Blátter,186", II. 117; VI. Emler,
Švamberského z let 1449-1526. Z archiv Nár. Listy 1872, . 296; Kalousek J, Sbor-
Teboského a Orlického vydávají An- ník vdprávních a státních, vyd Boh.
tonín Rezek, František Mareš a Jos. Ka- Rieger, v Praze, I. 1901, str. 205-7.
lousek (1-170). C. XX.
Listiny archivu 195. Snmy eské 1526 až po od léta^
nkdy Olešnického nyní ve ^státním archivu naši dobu,vydává Královský eskN;^ Archiv
Vratislavském chované a a Moravy ech Zemský, v Praze, nákladem Král. eského
se týkající. ^K vydání upravil Jos. Emler Zemského Výboru, — Vydání n- 4*-'.

(171-285). (ísk 1-72 této sbírky viz v XIV. mecké s titulem Die Bohmischen Land-

:

díle Archivu eského str. 493-560). C. tagsverhandlungcn und Landtagsbeschliisse


XXI. Listinv Zvíkovské a Orlické z let vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit,
1357-1549 vydává Jos. Kalousek (286-343). herausgegeben vom Kóniglich Bohmischen
— D. XV. Trutnovské desky manské z let Landesarchive, Prag. — I. 1526-45, 1877,
1455-1539, k vydání upravil V. J. Nováek IV, 645, XXXIII. Obsah: Snm léta 1526.
(344-50S).
—D. XVI. Výpisy z knih Akta snmovní v Cechách o volb krále
vinnin5fch z let 1358-1576. Vybral Vojt. J. Ferdinanda I. Akta z markrabství Morav-
Nováek (509-60). Archiv eský. Díl ského o volb krále Ferdinanda za krále
XVI., v Praze 1897, 4°. A. XXXI. Dopisy eského. Akta z knížetství Slezského
pana Viléma z Pernsteina z let 1480-1521. o volb Ferdinanda. Akta Lužická o vol_b
Sebral a k tisku upravil Frant. Dvorský Ferdinanda. Bavorské dopisy o volb e-
(1-72).
— XXI]. Listiná pana Viléma
C. ské 1526. Dopisy,^ které došly kurfiršta
z Pernšteina 1304-1521, sebral a k vy-
z 1. Saského o volb eské. Dopisy se Saským
dání upravil Fr. Dvorský (73-560). knížetem Jiím o volb eského krále.
Archiv eský. Díl XVII., v Praze 1899, 4". Dodatek k Slezským dopism. Snmové
C. XXII. Listiná pana Viléma z Pernšteina léta 1527: 1. Snm první, dne 1. ledna
z let 1304-1521 sebral a k vvdání upravil 1527 zahájený. 2. Snm druhý zahájený
Frant. Dvorský. (ísla 1-758 zlet 1304-1501 14. února 1527. 3. Akta o sjezdu rytístva
viz v díle XVI. str. 73-56U) (1-283.) na Hrad Pražském, kterýž okolo 10. kvtna
Archiv eský. Díl XVII., v Praze 1899, 4". 1527 odbýván byl a o sjezdech krajských
D. XVII. Urbá panství Hlubockého zalo- v ervenci toho roku. 4. Akta o tetím
žený r. 1490, Frt. Dvorský. (284 374.) - D. snmu, kterýž léta 1527 na den sv. Alžbty
XVIII. Urbá panství Pardubického a Ku- svolán byl. Snmové léta 1528: 1. Sjezd
ntickohorského, založený po roku 1494. stavv eských dne 4. února 1528. 2. Snm
K vydání upravil Frant. Dvorský (373-458). 16. dubna 1528. 3. Sjezd stavv eských
—. XIX. Registra rybniná na panství dne 19. kvtna 1528. Snmové léta 1529:
Kuntickohorském, Pardubickém a Novo- 1. Akta o sjezdu stavv panského a rytí-

bydžovském z let 1494-I5k0. K vydání ského, kterýž za píinou urovnání sporu


upravil Frant. Dvorský (459-547). C. XXII. mezi tmito stavy dne 20. ledna odbýván
Dodavek k listinái pana Viléma z Pern- byl. 2. Akta o snmu, jenž držán byl
šteina z let 1472 1518, vydává F) antišek v únoru a beznu 1529. 3. Zpráva o sjezdu
Dvorský (548 63).
— - Archiv eský. stavv pod obojí dne 24. kvtna 1529.
Díl XVIII., v Praze, 1900 B. Registra XV. 4. Akta o snmu, jenž v Budjovicích
krále Vladislava II. z let 1498 1502. Z ruko- eských dne 8. ervence 1529 zahájen byl.
pisu c. k. státního archivu ve Vídni upravil 5. Sjezd stavv pod obojí dne 15. srpna

Josef Teige (1-289).C. XXIII. Listiny 1529. 6. Sjezd stavv pod obojí dne 13.
kláštera _Staro-Celského o držebnostech íjna 1529. 7. Snm
4. íjna držaný. 8. Snm,

jeho v echách z let 1272-1545 podává jenž 1529. 13. prosince držán byl. 9. Do-

41 —
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 195.

datek k r. I.'i29. Snmové léta 1530: o chování se stavv eských a obyvatelv


Snm království v dob od 12. ledna až do 16.
1. jenerální v Budjovicích eských
v mésíci lednu 1530. 2. Akta o snmu února 1547. Sjezd stavovský položený na
1530, jenž držán byl pi asu sv. Matje. den 17. bezna 1547. Akta o chování se
3. Sjezd stavúv pod obojí dne 19. ervna
stavv po sjezdu o stedopostí a ped
1530. Snmové léta 1531: 1. Akta osnému, zahájením snmu v msíci dubnu (23. bez-
kterýž na den 5. bezna 1531 do Kolína na - 17. dubna 1547). 4. Akta o snému,
položen byl. 2. Zpráva o snmu, jenž dne jenž zahájen Ijyl na Hrad Pražském dne
17. dubna 1531 na Hrad Pražském od- 18. dubna 1547. 5. Akta o snmu, jenž

býván byl. Svolení stavv pod obojí zp- zahájen byl na Hrade Pražském dne 20.
sobou uinné na sjezdu ilne 11. ervna kvtna 1547. 6. Pokoení a potrestání
1531. 4. Akta o snmu zemí koruny eské, stavv eských za jich odpor proti Ferdi-
jenž dne 18. ervence 1531 v Budjovicích nandovi I. (od 1. ervna do 2u. srpna 154 7).
eských zahájen byl. Snmové 1. 1532. 7. Listiny o snmu, jenž zahájen byl dne

(1. kvétna). Rok 1533: Artikulové ze zí- 23. srpna 1547. 8. Listiny, kteréž vztahují
zení zemského a ze vybraní proti snmv se na pokutování stav v msících er-

nepátelm království eského. Snmové venci a srpnu 1547. Akta z r. 1548.
1.

1. 1534 : 1. Snm, jenž 2. bezna zahájen Jednání léta 1549. K roku 1551. Snm
byl. 2. Zpráva o sjezdu stavv pod obojí všeobecný léta 1552. 1553. Jednání léta
dne 13. záí 1534. Snmové 1537: 1. Akta 1. 1554. Jednání »pedních osob* z koruny
o snmu, jenž zahájen byl dne 5. bezna eské ve Vídni 1555. Jednání léta 1556.
1.

(1. Snm obecný


1537. 2. Zjjráva o krajském sjezdu v kraji vší koruny eské 1. 1556.
Prachenském, jenž na den 16. dubna 1537 2. Pe pán z Rožmberka s knížaty z Plav-
do Písku položen byl. 3. Akta o sjeztlu ná o pednost v sedání na snmích, v sou-
stavv eských pod jednou pod obojí i dech zemských, pi volení a korunování
zpsobou, kterýž na den 28. kvtna 1537 král, v radách královských, relacích sn-
položen byl. 4. Listy o snmovním jednání movních a zemských. 3. Jednání »ped-
v 1. 1537. Snmové 153S: 1. Akta o snmu, 1. ních osob« z koruny eské ve Vídni 1556.) 1.

jenž na den 22. ledna 1538 svolán byl. Jednání léta 1557. '(l. Snm 1. 1557. 2. Jed-
2. Akta o snmu, kterýž svolán byl na den nání »
pedních osob-^ z koruny eské ve
20. bezna 1538. 3. Akta o snmu, kterýž Vídni 1.
1557).
— III. 1558-73, 1884, str.

na den 29. dubna 1538 svolán byl. Do- (4), 800, XXIIII. Obsah: Snmové léta
datek k r. 1538. Snm
a sjezdy stavovské 1558. (1. Snm, jenž zahájtn byl dne
1. 1539: 1. Snm
léta 1539, jenž zahájen 3.ledna 1558. 2.Snm dne 10. Hstopadu
byl dne 28. dubna. 2. Sjezd stavv strany 1558 zahájený.) Snm léta 1561, dne íjna 1.

pod obojí dne 11. kvtna 1539. 3. Sjezd zahájený. Akta o snmu 1562, o koruno^
stavv strany pod obojí dne 24. srpna 1539. vací krále Maximiliana a o jednání stav
Snm I. 1540 : Snm
na Hrad Pražském pod obojích v píin
obnovení konsistoe.
léta 1540 21. ledna držaný. Snmové 1541 1. : Snm léta 1564. Akta o snmu léta 1565.
1. Snm první, jenž položen byl na den Jednání léta 1566 v osobního vá- píin
28. bezna. 2. Snm druhý 1
1541., jenž leného tažení stavv eských proti Turku.
položen byl ke dni 12. záí. 3. Snm tetí Akta o snmu léta 1567. Jednání s Cheb-
I. 1541, jenž položen byl na den 4. pro- skými, Loketskými a Kladskými léta 1567-8.
since. Snmové 1542: 1. Zprávy o po-
1.
Jednání léta 1569 a 15: 0. (1. vše- Snm
radách, kteréž daly se v Praze v msíci obecný léta 1569-70. 2. Jednání po snmu
beznu 1542 mezi vyslanými z ech a Hor- 1569-70). Jednání léta 1571. (1.
dne Snm
ních i Dolních Rakous za pi-íinou zjed- 3. dubna 1571. zahájený. 2. Jednání s Cheb-
nání pomoci proti Turku. 2. Snm, jenž skými 1571-2. Naízení císaská a projed-
svolán byl na den 23. dubna 1542. Sn- návání komory eské v píin odvádní
mové 1543: 1. Akta o snmu, jenž po-
1. snmem svolené bern.) Jednání léta 1573.
ložen byl na den 5. ijezna 1543. 2. Roze- (1. Snm, jenž zahájen j)yl
dne 28. ledna
psání snmu na den 22. dubna 1543. 1573. 2. Poselství stavv eských do Polska.
3. Akta o snmu, jenž svolán byl ke dni 3. Pípravy k druhému snmu a jednání
29. dubna 1543. 4. Nkteré listiny o jed- s Chebskými.)
— IV. 1574-6, 1886, str. (4),

nání stavv pod obojí s králem Ferdi- 598, XII.' Obsah: Jednání snmovní léta
nandem. 5. Listiny o snmu, jenž položen 1574. (1. Snm
bez usnesení, jenž roze-
byl na den 26. listopadu 1543. 1. 1544. Snm psán byl ke dni 1. ledna a rozešel se
Snmové 1. 1545: 1. Snm, jenž zahájen 19. ledna 1574. 2. Snm, jenž zahájen byl
byl dne 7. ledna 1545. 2. Nkterá uzavení dne 11. a ukonen 22. ervna 1574. 3. Pí-
poslanc krajských království eského pravy k tetímu, však nezahájenému snmu
v Praze dne 13. dubna 1545 shromážd- 1. 1574. a jednání s Chebskými.) Jednání
ných. 3. Druhý 1. snm
1545, jenž svolán léta 1575. (1. Akta snmovní a koruno-
byl na den 13. kvtna. 4. Tetí 1. 1545, snm vaní léta 1575. 2. Zápisy o snmu 1. 1575.
jenž svolán byl na den 17. srpna.
— — 3. Jednání po snmu 1. 1575.) Jednání léta
II. 1546-57, 1880, str. IV, 831, XXI. Obsah : 1576. — V. 1577-SO, 1887, str. (4), 835,
Snm léta 1546. Snmové léta 1547: 1. Akta XXVI. Obsah: Snmové léta 1577. (l. Akta

42
Snmy eské. Historický Archiv.
C. 195-7.

o pohbu císae Maximiliana a o snmu, Tadra Ferd., Summa Cancellariae (Cancel-


jenž zahájen byl dne února a zavín
5. laria Caroli IV.), Formulá král. kanceláe
2. bezna 1577. 2. Domnlý snm ze dne eské XIV.^ století, 1895, str. XLVIII,
2. kvtna 1577. 3. Snm druhý, jenž za- 219 (l). —
íslo 7. Dvorský Frant., Listy
hájen byl dne 12. srpna a zavín dne 17. paní Kateiny z Žerotína, rozené z Vald-
téhož msíce 1577.)Snm léta 1578 za- štejna, II. Dopisy z roku 1634-5, 1895, str.
hájený dne 2. srpna. Snm generální léta 368. —
v^íslo 8. Tadra Ferd., Soudní akta

1579, zahájený dne 9. února a sjezdové konsistoe pražské, ást III. (1392-3, 1396-8)
Snm léta 1580, kterýž zahájen 1896, str. XVII, 437 (1). íslo 9. Dvo- —
krajští.
byl 11. ledna a ukonen dne 9. února. — ák Max, Dva denníky Dra. Matiáše Bor-
VI. 1581-5, 1890, str. (4), 667, IV. Obsah: bonm z Borbenheimu, 1896, str. VI, 165, (l).
Snm léta 1581 dne 14. února zahájený a — íslo 10. Menik Ferd., Pamti Jana Ji-
jednání zástupcv stavovských ze zemí ího Haranta z Polžic a z Bezdružic od
koruny eské v Praze dne 24. listopadu r. 1624 do r. 1648, 1897, 213. íslo 11. —
t. r. Snm
léta 1582 dne 5. února zahájený. Tadra Ferd., Soudní akta konsi.stoe praž-
Snmové léta 1583. (1. Snm, jenž zahájen ské,^ást IV. (1401-4), 1898, str. XIII, 362.
byl dne a ukonen dne 27. kvtna.
13. — íslo 12. Klicnian- Lad., Processus iu-
2. Snm dne 18. listopadu zahájený a diciarius contra Jeronimum de Praga, ha-
14. prosince uzavený.) Jednání léta 1584. bitus Viennae a. 1410-2, 1898, str. XI, 43.
Snm dne 14. ledna 1585 zahájený. — — íslo 13. Tobolka Zdenek V., Hilaria
VII. 1586-91, 1891, str. (4), 644. Obsah: Litomického Traktát k panu^ Janovi
Snm léta 1586, dne 17. listopadu zahá- z Rozenberka, 1898, str. 56. íslo 14. —
jený a 17. prosince ukonený. Jednání léta Scindz Václav, Korrespondence hrabte
1587. Snm léta 1588 dne 27. ledna zahá- Václava Jiího Holického ze Šternberka :

jený a 24. února ukonený. Snm léta 1589 I. Listy hr. Alžbty z Martinic z let 1638-
dne 12. ervna zahájený a dne 13. ervna 40; 2. Listy vymnné
pi jednání o re-
ukonený. Snm léta 1590 dne 26. února stitucidstojnosti hrabat íšských pro
zahájený a 9. bezna ukonený. Jednání celý rod z let 1662-4; 3. Listy Františka
léta 1591. — VIII. 1592-4, 1895, str. (4), Maxm. Leopolda z Talmberka z let 1665-6;
911, (1). Obsah: Jednání léta 1592. Sn- 4.Listy Matouše Ferd. Sobka z Bilenberka,
mové, jednání 1. 1593-4 a právní process arcibiskupa pražského z let 1668-74, 1898,
Jiího a Ladislava z Lobkovic. IX. — str. 138. —
íslo 15. TadraFerd., Soudní
1595-9, 1897, str. IV, 816. Obsah: Snm akta konsistoe pražské, ^ást V. (1406-7)
jenerální všech zemí koruny eské, jenž 1899, str. XII, 485.

íslo 16. Schtdz
svolán byl ku dni 10. února a zaven Václav, Listá kolleje jesuitské u sv. Kli-
17. bezna 1595. Snmové léta 1596. Snm menta na Starém Mst Pražském z let
jenerální léta 1597. Snm
léta 1598. Snm 1628-32, 1899, 124.

íslo 17. Schulz
léta 1599. X. 1600-4, 1900, str. (4), Václav, Korrespondence jesuit provincie
760. Obsah: Snm
léta 1600, 1601, 160-^ eské z let 1584-1770, 1900, str. 286. —
* Loss Tadra Soudní akta kon-
1603, 1604. V., Silesiaca aus den íslo 18. Ferd.,
bohmischen Landtagsbeschlússen, (1526 sistoe pražské, ást VI. (1407-8), 1900,
až 1557). Zeitschr. Gesch. Schles. XVIII, str. XII, 389 (1).
— íslo 19. Novotný
1884, 324.
— Dvoák Max iun.. Snmy Václav, Inquisitio domorum hospitalis S.
eské od léta 1526 až po naši dobu. Johannis Hierosolimitani per Pragensem
Histor. II. 1896, str. 186-96. Proti: archidioecesim facta anno 1373, 1900, str.
Dvorský Frant., Obrana Snm eských 77, (1).
proti posudku M. Dvoáka iun. v eském 197. Dudlk B., Iter Romanm, Wien,
asopise Historickém, roník II. str. 186-96, 1855, 8", I.
Beilagen (str. 301-52): 1. Zwei
v Praze, 1896, 8», str. 12. Legenden vom h. Yenceslaus (A. Passio
196. Historický archiv, Vydává tída I. s. Venzeslai regis, edita a domino Lau-
eské Akademie, lex. Obsah: íslo 1. rentio Monacho sancti Benedicti. B. Passio
Tadra Ferd., Soudní akta konsistoe praž- s. Uendezlavi Martyris). 2. Zur grossen —
ské (Acta iudiciaria Consistorii Pragensis), Mongolischen Fluth.

3. Instruttione ovve-

ást I. (1373-9), 1893, str. XII, 405. — ro avvertimento, che fa il Ducá Ossuno
íslo 2. Tadra Ferd., Soudní akta konsi- Vicer di Napoli a Don Piero Girosa suo
stoe pražské, ást II. (1380-7) 1893, XIV, naturale, trasfertosi in Germania ac-
448. — íslo 3.J Dvorský Frant., Listy
íiglio
compagnato da
combattenti per
m/VI
paní Kateiny z Žerotína, rozené z Vald- servitio dell Imperatore Ferdinando contro
Bomi ed altri (22. íjna 1619). 4. Me- -
štejna, I. Dopisy z r. 1631 a 1633, 1894, i

XI, 325. — íslo 4. Kameiiíek Frant., moria alla Stá. di Benedetto P. P. XIV.
per parte della Maestá della regina Un-
Prameny ke vpádm Bokajovc na Mo-
gheria rappresentata da Mgr. de Thunn
ravu a k ratifikaci míru vídeského od di
zemí koruny eské roku 1605-6, 1894, Lei Ministro appresso da S. Sede nel di
str. XIV, 268. —
íslo 5. Nováek Vojt. J., 25. Maggio 1742. —
5. Auszúge aus einem

Listá k djinám školství kutnohorského Kataloge des Nikolsburger Archivs.


-- —
(1520-3), 1894, str. XX, 174. íslo 6. — II. Beilagen (str. 127-83): . 1-13: Epistolae

— 43 —
Všeobecné sbírky pramenu domácí.
C. 197-207.

Johannis XXII. .
14-7: Epistoiae Cle- Egerlandes, str. 10.
*
Klimesch, Mitth.
mentis VI. C. 18-9: Epistoiae Innocentii VI. Gesch. Deutsch. Bohm. XXIV, 1886, 15, 77.
. 20: iTbani VI. epištola. 21: Gregorii .
XI. er>istola. . 22: Pauli II. epištola.
. 23-4 :
Gregorii XIII. epi.stolae. . 25-7 : 201. Kladsko. Kogler Jos., Sammlung
Ciementis \IH. Index mo-
eiiistolae. 28. der álteslen und merkwúrdigsten Briefe
numentorum marchionatum Moraviae spec- und IVkunden, den polilischon Zustand
tantium, e schcdistabuiarii Vaticaniegestus. der Grafschaft Glatz betrefTend. Beilage
— Nachtriige (str. 184-220). 1 Cie- . :
(str. 1-112): Chroniken der Grafschaft
mentis V. epištola. .
2-13 johannis XXII. :
Glatz, 1841. Viz Bibl. .
Histor. I. . 2040.
epistoiae. .
14-7: Ciementis VI. epistoiae. 202. Geschichtsquellen der Grafschafj
. 18-9: Innocentii VI. epištola. 20-2: . Glatz, herausgegcben von \'olkmcr und
Urbani V. epištola. C. 23: Gregorii XI. Iloliaiís, Habelschwerdt 1883-1891. Obsah:
epištola. I. Urkunden und Regesten zur Geschichte
198. PalackýFranl., O zahraniných der Grafschaft Glatz bis 1400, str. 345. --
pramenech djin eských, zvlášt XV. sto- II. Urkunden und
Regesten zur Geschichte
letí. iMus. 1863, 369 (viz Bibl. . Histor. der Grafschaft Glatz von 1401-1500, 647.
I,ást III, Archivy s. v. Vratislav . 4084, -"
III. Constitutiones Synodi Comitatus
Zhoelec . 4440). Glacensis in caus.i rcligionis (Nissae,
Jireck Jos.. Djepisné zprávy ve
199. 1559, 28). Die Dekanatsbiicher des Christ.
spisech náboženského obsahu (z XVI. a Neaetius 1560 und des Hieronymus Keck
XVII. vékul Sborník Histor. 1883, str. 323-7. 1631,222. - IV. Das álteste Glatzer Stadt-
buch 1324-1412, 220. - V. Aeltestes
Glatzer Amtsbuch oder Mannrcchtsver-
200. Cheb. Gradl Heiur., Monumenta handlungen 1346-1 .S90, 1 70. Dodatky Glatzer
Egrana. Denkmáler des Egerlandes als Vicrteljahrsschrift VIII, 89-102; IX, 241-50;
Ouellen fiir dessen Geschichte. I. Band, X. 269-78. * Mitth. Gcsch. Deutsch. Bohm.
Eger, 1884-5. Srv. John, Geisti. Leben des XXII, 23; XXVII, 29; XXIII, 45.

2. Pro djiny moravské.

203. Diiiiik B., Máhrens Geschichts- 19 ad. Srv. Bibliogr. .


Histor. I. . 3803-15;
Ouellen. Im Auftrage des hohen máh- II.. 101-2, . 107 (AVw/f.i).
rischen Landesausschusses bearbeitct und 207. Ouellen.schriften zur Geschichte
durch tlen máhrischen Landes-Fond heraus- Máhrens und Oesterr. Schlesiens. l.Sektion:
gegcben. I. Band J. P. Ceroni's Hand-
: Chroniken u. dgl. Monumenta rerum Bo-
schriften-Sammlujig. I. Abtheil. Die Lan- hemico-Moravicarum et Silesiacarum, Sec-
desgeschichte im Allgemeinen. l. Folge : tio I.: Briinn 1861 (Schriften
Scriptores.
Der politi.schcn Theil derselben, Briin, 1850, Section 32. Bd.): Máhrische und
hist.-stat.
8°, str. XXIX, 510, (1 Srv. Bibl. Mistor.
). . schlcsische Chroniken, herau.sgegeben im
I. . 3826-32. Namcn der hi.stor.-stat. Sektion der k. k.
/)'., Forschungen in Schweden
204. Diidik máhr. -schl. Gesellschaft zur Beforderung
fur Máhrens Geschichte, Briinn 1852, 8", des Ackerbaucs, der Nátur- und Landes-
Beilagen (str. 379-466): A. Chronicon kunde von Chrisl.
Klvcrt, 1. Theil,
Zdiarcnse, seu notáta quaedam de fami- Briinn, Obsah: Budík, Olmiitzer
1861.
lia Podbradiana. — B. Pulkava, Vita Sammel-Chronik, nebst einer Chronik
Caroli et Brevc Chrpnicon Bohem. C. — dieser Stadt von 1619-1621 (str. 3-bli;
Necrologium Podlažicense. D. Uiber — Peter v. i 'hlumecký, Des Rathsherrji und
Waldsteins Verrath. E. J. A. Comenii — Apothekers Georg Ludwig Chronik von
Epistoiae sex. /". —
Rcgesta Polono-Bo- Brunn, 1555-1604 (str. XII, 112); Ch.El-
hemica. —
G. Expositio Comi)actatorum, vert. Chronik der kim. Stadt Iglau (1402-
quae compactata habita šunt Iglaviae Marco- 1607), vom Iglauer Stadtschreiber Martin
mannorum anno 1436, 3. Nov. Julii (scripsit Leupold von Lowenthal (str. XII, 326 ) ;

hanc expositionem propria manu Math. Chronik der Stadt Máhrisrh.-Triibau vom
CoIIinus, Pragae), Srv. B bliogr. Histor. . Stadtschreiber Martin Joh. Weidlich (327-
I. s. v. Švédsko, . 4239-68. 39); (chronik der Stat Schonberg, Aus
205. Chlumecký Peter Ritter v., Die Ge- Pessina's Chaos Pessinianum (340-4) Pa- ;

schichte des Markgrafthums Máhren und mti msta Prostjova, Denkwiirdigkeiten


ihrc Ouellenforschung, Brunn 1857, 8", der Stadt Prossnitz, Aus der Original-Hand-
str. 15. Otisk z Briinner Zeitung 1856, schrift im Chaos Pessin. (345-52); Ereig-
8. Márz, 11. Juni, No. 57, 134. nisse im hradischer Kreisc von 1605-1656
206. Chlumecký Petr ryt., O iljepisu von Georg Rud. Przienský, Chaos Pessin.
markrabství Moravského a o zpytování pra- (353-64; Pamti msta Ostrova, Denk-
;

menu jeho. Mor. Nár. List VÍI. 1857, str. wiirdigkeiten der Stadt Ostrau, Chaos

44
Pro djiny moravské a slezské.
C. 207-8.

Pess. (365-6); Pamti msta Kromíže, berno sich underfanngen. Alles mitt
Denkwúrdigkeiten, Chaos Pessin. (S^iV-S); grundt der Warheitt, wie sollches vor
Pamti msta Landškrona, Denkwúrdig- Gott, unndt der welldt zue verantvvordten,
keiten der Stadt Landskron in Bóhmen, auch auffm Nottfall mitt der gantzen
an der Grenze Máhrens, Chaos Pessin. CathoUschen Gemein Bezeugt werden khan,
(369-87) ;
Pamti msta Wesely, Denk- Beschrieben, unndt denen Herrn Commis-
wúrdigkeiten der Stadt Wessely, Chaos sarien von C. E. Rats abgeben worden,
Pessin. (388-389); Die Niederíage der Chaos Pessin. (395-412); Patent vom 13.
Neapolitaner in Neutitschein 1622, Chaos Dez. 1621, mit welchem alle Pradikanten
Pess. (390-1); Uebergabe von Nikolsburg aus Bohmen abgeschafft worden. Chaos
1620, Chaos Pess. (392-4); Grúndliche Pessin. (413-6). — — Monumenta rerum
undt warhaftige Relation, wie undt auf Bohemico-Moravicarum et Silesiacarum.
was weiss, durch argUstige Anschláge, Sectio II.
Leges et statuta. Lib. I. Kniha
Practigen undt Fortheil, die Stande Sub- Tovaovská, vydal Karel J. Demtith, v Brn
utraque diess Markrafthumbs Máhrenjen- 1858. — Lib. II. Nauení Brnnská Hra-
nerzeit undt Anfanngs der RebelHon, sich di.stské mstské rad dávaná od r. 1447
in die Stadt Ollmutz geschleiffet und až 1509, s dodatky do r. 1540, wd. Ig.
nochmals auss beifahll der UnCatholischen Tká, v Uh. Hradišti 1882. — Lib. III. Das
Burgerschaft derselben sich unbilHcher Olmútzer Stadtbuch des Wenzel von Iglau,
weiss gemechtiget, unndt der Stadt Gu- von jnih. Saliger, Brúnn 1882.

3. Pro djiny slezské.

208. Som/!icrsbc/-g, *j Silesiacarum Rerum quae res universae Silesiae et ducatuum


Scriptores aliquot adhuc inediti, accedunt singulorum vices ac fáta dipiomatica fide
Codicis Silesiae Diplomatici specimen, et ad nostram usque aetatem illustrat (256-96).
Diplomatarium Bohémo Silesiacum, quibus Vil. Dissertatio genealogica, quae VII. ta-
ut historia ab origine gentis usque ad im- bulis genealogicis ex monumentis fide
périum augustissimi ac invictissimi Ca- dignis Superioris et Inferioris Silesiae
roli VI. Rom. Imp., Germaniae, Hispaniae, duces a Piasto, duce Poloniae, et Przemi-
Hungariae, Bohemiae etc. etc. regis poten- slao III. Ottocaro, rege Bohemiae, oriundos
tissimi illustretur et coníirmetur. Inseruntur ab initio seculi XII. ad finem usque XVII.
dissertationes duae, quarum prior historiae sistit (297-722).
— Codicis Silesiae Diplo-
Silesiacae diplomaticae specimen, altera matici specimen, quo ducum Superioris et
historiam genealogicam ducum Silesiae Inferioris Silesiae litterae clientelares, foe-
sistit. Confecit opus non Silesiae módo, dera, contractus matrimoniales, emtionis
sed et vicinarum gentium res adornans et venditionis, pacta, conventiones, mona-
Fridr. Willi. dc Sommersberg, eques Sile- steriorum quorundam fundationes et do-
sius. Lipsiae, 1729, fol. (8)^ 1084, Index. tationes, denique et Bohemiae regum di-
Obsah: Johannis Chronica Polonorum,
I. plomata, munificentiae in duces, ducatus,
an. 1539 confecta (1-13). II. Anonymi Chro- urbes et coenobia quaedam Silesiae do-
nica principm Poloniae cum eorum cumenta egregia continentur (773-916).
gestis sub finem sec. XIV. scripta (13-63). Diplomatarium Bohémo - Silesiacum sivé
III.
Sigismundi Rozitzii Chronica et nu- diplomata (208) Bohemiae, Moraviae et
merus episcoporum Wratislaviensium, liber Silesiae res confirmantia
illustrantia et
an. 1470. exaratus (64-97). IV. Dan. Rapoldi (917-1084). Obsah: .
1. Procuratores Ca-

Historia de illustrissimo Silesiae ducatu simiri III. Pol. regis Trencinii an. 1335 con-
seu conscribendorum illius provinciae com- fitentur regi regnoque Poloniae nullum in
mentariorum epitome, imperante D. Ferdi- Silesiam jus superesse. — .
2. Ipse Casi-

nando I. circa an. 1560. confecta (98-113j. mirus III. Pol. rex nullum sibi in Silesiam
V. Excerpta ex Nicolai Henelii ab Hen- jus superesse Cracoviae an. 1339 profitetur.
nenfeld Chronico Ducatus Monsterber- . 3. Carolus IV. Rom. Imp. et Boh.
gensis et territorii Francosteinensis auto- Rex Pragae an. 1355. Silesiam Bohemiae
grapho, notis et observationibus necessariis regno indivisibiliter conjungit. C. 4. Ludo- —
aucta (114-256). Ví. Dissertatio I. historica. vicus Hung. et Pol. Rex in Wissegrad an.

*) Vedle rozmanitých pramen jiných obsahuje Sommersbergova publikace sbírku


a
listin, týkajících se djin eských vbec, nejen historie slezské. Zevrubný výet
pehled listin, uveejnných od Sommersberga, patil by ovšem do oddílu: Regesta,
diplomata. Aby se však pehled obsahu spisu pomrn vzácného a velice dležitého
netrhal a neudával na nkolika (od sebe vzdálených) místech, klademe jej tuto v sou-
vislosti, teba na patrnou újmu soumrnosti oddílu nynjšího. Staí potom vždy jen
krátce jednotlivých listin íslem se dovolávati. —
Název Scriptores neshoduje se s obsa-
hem, kniha podává prameny k djinám slezským a eským vbec nejrozmanitjšího druhu.

45
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 208.

1372 testatur: nullum sibi ct conjugi Eli- confert: Nissae 1281. Sabbatho ante vigi-
sabethae sororis Casimiri III. Polon. Regis liam nativ. B. M. V. —.
2i. Henricus IV

jus in Silesiam
.supcresse. 5. Inno--
C dux Silesiae dominus Wrat.: id suis lit-

centii IV. P. R. Bulla, qua an. 1245. Luj,'- teris ratum habet: e. 1. et a. — . 22.
duni agens Ecclesiam Wratislaviensem cum Mathias Urig. et Boh. Rex sese bona, jura
omnibus^ ccclesiae bonis in protectionem et immunitates eccies. Wratislav. tueri et
suam recipit. —
C. 6. Henricu.s IV. Dux ilcfcndcrc velíc promitit: in castro Ratis-
Silesiae Dominus \Vratislaviensi.s Wrati- boriensi 1475. 12. Martii. 23. Wla- — .
slaviae an. 1290. in vigilia B. Joh. Bapt. dislaus Ung. ac. Boh. Rex ecclesiam Wra-
episcopo Wratislaviensi jus ducale in terris tislaviensem immediate Regi et regno Bo-
Nisscnsi et Ottmuchovicnsi confert. 7. — . hemiae subesse testatur: Wrat. 1511. die
Johannes Boh. Rex. Parisiis an. 1342. Jovis post Annunc. Mariae. 24. Maxi- —.
4 Octobr. Jura et immunitates ecclesiae milianus I. Rom. Imp. episcopum Wra-
Wratislav. confirmat. —
C. 8. Johannes jure aurcae monetae cudendae do-
tislav.
Boh. Rex Diplomata praedccessorum in- nat: Inspruk 1515. 31. Aug.
in 25. —.
novat, praesertim defensionem et^immuni- Ludovicus Ung ac Boh. Rex jura et
tatem, Wratisl. 1344. Id. Aug. 9. l^pi- — immunitates ecclesiae Wratislav. confirmat:
scopus et Capitulum ecclesiae Wratislav. Budae 1524. die SS. Simonis et Judae.
se Johanncm March. Moraviac si absque — . 26. Henricus IV. dux Silesiae do-
haercdibus Carolus I\'. dcccsserit, Do- minus Wrat. ecclesiam S. Crucis in insula
minm habere confitentur, Wrat. 1359. s. Johannis Wrat. fundat Wrat. 1288.
— .
:

Fer. VI. prox. post S. Doroth. 10. III. Id. Jan.


— . 27.Johannes Boh. Rex
Incorporatio territorii Grotkoviensis: a Casimirum III. ducem Tessinensem in
Carolo IV, Wrat. 1358 Id. Dec. facta. — Bóutung an. 1327. VI. Kal. Martii in fidem
C. 11. Preczlaus episcopus Wratislav. et clientelamque recipit.

C. 28. Casimirus III.
capitulum emerunt castrum Fridberg: ven- dux Tessinensis se Regis Bohemiae va-
diderunt Mylicz: Wrat. 1358 in crastino sallum an. 1327. XII. Kal. Martii Op[)aviae
B. Jacobi. Apost. - .
12. Consules civi- profitetur.
— .
29. Casimirus III. dux
tatis Nissensis cx mandato Preczlai epi- Tessinensis se terram Severiensem a
scopi et capituli WratLslav. .sese Rcgi Bo- Wladislao, duce Coslensi emisse in Kozle
hemiae contra quemcumque opem laturos 1337. in die s. Stanislai martyris confitetur.
prornittunt: an. 1351. in die omnium SS.
— . 30. Przemislai ducis Tessinensis
— . 13. Preczlai episc. Wrat. littcrae, pactum cum Conrado I. duce Olsnensi de
quibus duces Silesiae et civitatem Wrati- sucessione in terras defuncti Bolconis ducis
slaviensem Regis regnique Bohemiae clien- Bithumiensis an. 1357. Glocii initum. —
telam subiise testatur: Rcgemque ecclesiae . 31. Caroli IV. Rom. Imp. et Boh. Regis
Wrat. immediate patronm esse: an. 1342 decretum, qua ratione de finibus contro-
in octava S. Joh. líapt. — .
14. Preczlai versia Conradum inter Olsnensem et Tes-
episc. et capituli Wratisl. litterae, quod sinensem ducem Przemislaum suborta com-
Reges Bohemiae ducatus Wrat. et et civ. poni debeat: Wrat. 1358. XIX. Kal. Jan.
omnium pertinentiarum ejusdcm nec non — . 32. Caroli IV. Sententia hac de re
aliorum ducatuum et dominiorum Silesiae interlocutoria:Pragae an. 1359. XII. Kal.
sint haereditarii et ordinarii et naturales Julii lata. —
C. 33. Johannes dux Osswi-
domini Wrat. l.'^58."30. Nov.
legitimi : 15. —. censis se an. 1327. VI. Kal. Martii Jo-
Administratores et capitulum ccclesiae Wra- hannis Boh. Regis vasallum confitetur. —
tislav. testantur eccies. Wratisl. consistere in
: C. 34. Janussius dux Osswicensis Casi-
regno Bohemiae et Reges Bohemiae ipsorum miro IV. Pol. Regi an. 1457. in Glivice
dominos esse ac patronos: Wratislav. 1382. fer. II. ante festm S. Mathiae ducatum
VI. Kal. Junii. C. 16. Episc. et cai)itulum Ossventimensen vendit. — . 35. Idem
Wratislav. ecclesiae terram Grotkoviensem Janussius Cracov. 1457. fer. V. post Ci-
sese a Rege Bohemiae Johanne fcudi titulo nerum se 50.000 marcarum summam ac-
.suscepisse testantur: W^rat 1345. IX Kal. cepisse confitetur.

Casimirus IV.
C. 36.
Dec. —
C. 17. Episc. et cap. eccies. Wrat. Pol. rex Wenceslaum ducem Zatoriensem
eandem terram a Rege Bohemiae Carolo tamquam vasallum^ ad regnum Poloniae
feudi titulo recipiunt: an. 1358. Wrat. 111. rediisse scribit. — C. 37. Johannes Albertus
Kal. Dec. — .
18. Carolus IV. Rom. rex Poloniae Cracov. 1494. fer. III. ante
Imp. ac. Boh. Rex eccies. W'ratislav. jura festm S. Peti ad vincula se ducatum
et immunitates confirmat: Wrat. 1358. Id. Zatoriensem emisse confitetur. 38. — .
Dec. —.19. Mathias Ung. et Boh. Rex Carolus VI. P. F. A. P. P. tanquam Bohe-
oppidum Czuckmantel et castrum Edel- miae Rex Serenisimo Lotharingae duci
:

stein sempiterno jure eccl. Wratislav. ad- Leopoldo ducatum Tessinensem feudi tam
dixit: Wrat. 1474. In die Domin. ^ post masculini quam foeminei titulo confert:
festm B. Francisci Confessoris. — C. 20. an. 1722. d. 12. Maji. — . 39. Litterae
Nicolaus dux Opaviae filius Ottacari Fundationis Monasterii Trebnicensis ab
Regis Bohemiae castrum Edelstein cum Henrico 1. duce Silesiae an. 1203. in Scepin :

suburbio Czuckmantel eccies. Wratisl. in vigilia BB. Peti et Pauli editae. C. 40. —

— 46
Sommersberg, Silesiacarum Rerum Scriptores.
C. 208.

Henricus I. Barbatus dux Silesiae Moni- Olomucii 1311. III. Id. Julii. C. 61. Ni- —
alibus in Trebnitz villam Budkow confert: colaus du.K Opaviae se Regis Bohemiae
Stinaviae 1207. V. Id. Julii. 41. Fun- — . vasallum Pragae 1318. V. Non. JuUi confi-
datio altera monasterii Trebnicensis ab tetur. —
62. Idem Rege iubente va-
C.
Henrico Barbato duce Silesiae an. 1208. sallis omnia jura salva fóre spondet
suis :

facta. — C. 42. Henricus Barbatus dux Olomucii 1339. 8. Julii . 63. Idem op- —
Silesiae Monialibus Trebnicensibus villam pidum Czuckmantel cum oppido Her- :

Cothowitz^ confert: Neofori 1208. IV. Id. mandstad, villa Arnolsdorff et castro Edel-
— C. 43. Fundatio tertia et ultima stein Regi Bohemiae tradit: e. a. d. et 1.
Julii.
monasterii Trebnicensis ab ^Henrico I. — C. 64. Carolus IV. Imp. et Boh. Rex
Barbato an. 1218. facta. 44. Hen- — . litem de divisione ducatus Oppaviensis
ricus Barbatus dux Silesiae Monialibus inter fratres
coeptam Pragae 1367. diffinit.
Trebnicensibus villas TuzmansdorffetHart- — . Tabulae rnatrimoniales inter Jo-
65.
libsdorff donat: in Lewmberg 1223. VI. hannem I. ducem Oppav. et Ratiboriensem
Kal. Aug. — .
45. Idem Monialibus villam ac Annám Henrici IV. ducis Glogov. filiam
Lancke ""an. 1223. VI. Julii confert. . 46. — an. 1361. confectae. — .
66. Brief Her-
Diploma Henrici I. Barbati ducis Silesiae zog Hanuš czu Troppaw ap syne Brúder
de Foro Trebnicensi, Trebnicii 1224. múndik wúrden dass her Herczog Ni-
Kal. Maji confectum. — . 47. Idem Mo- classen globt hat in synem vyrden Theil
nialibus villam Lazi cum Mellificibus et czu Troppaw als vil Gulde zu beweisen
aliarum villarum utilitatibus confert: an. als he czu Jegerndorff bewisen hat, Geben
1224. — . 48 Idem Monialibus Trebni- am Sontag Oculi 1371. czu Jegerndorff.
censibus certos Mansos terrae ^Monster- C. 67. Wenceslai: Rom. et Boh. Regis di-
bergensis confert: an. 1234. 49. Di- —. ploma de simultanea Ducum Oppaviensium
ploma Conradi et Boleslai fratrum ducum Investitura Wrat. 14U4. die bolis ^prox.
Olsnensium de libertatibus ecclesiae Wra- post assumpt. B. M. V. editum. 68 —.
tjslav. ed. Olsnae 1315. XII. Kal. Dec.
— Henricus dux Silesiae dominus Glogov. et
. 50. Conradus I. dux Olsnensisse Regis Sagani se Regis Bohemiae vasallum pro-
Bohemiae vasallum Wratislav. fitetur: Wrat.^1329. fer.lll. post domin. Mi-
1329. VI. Id. Maji. —profitetur:
. 51. Johannes Boh. sericord. — C. 69. Boleslaus dux Silesiae
Rex se oppidum Prausnitz ab Henrico majorm suorum donationes Coenobio Hen-
duce Wrat. repetere et Conrado I. Ol- richov factas confirmat 1263. sab-
—Javorii
:

snensi dare velle profitetur: Gorlicii 1329. batho post octav. Pasch. . 70. Idem Coe-
XIV. Kal. Junii.
— . 52. Johannes Boh. nobioTabernam in Rychenow locandam con-
Rex ducatum Olsnensem feudum foemi- cedit: in Rochlitz 1276. — . 7.1. Bolco
neum efficit: in Alde^naw. 1338. in die dux Monsterberjjensis se Resis Bohemiae va-
Annunc. S. M. V. — . 53. Duces Ligni- sallum profitetur :
Strubingae 1336. in festo
censes Conradum Olsnensem Berolsta- Decollat. S. Joh. Bapt.
- . 72. Idem
densem urbem et terram reluitionis jure Regi Boh. pignoris titulo civitatem Fran-
recepisse testantur: Wratislav. ^1339. in cken,stein confert: Wrat. 1337. in crast.
die Agnetis Virg. Gloriosae. C. 54. Jo- — Ep. Dom.

C. 73. Idem Regi Boh. jus

hannes Boh. Rex. id ratum habet: In Bu- castrum et civitatem Reichenbach reluendi
dissin 1339. fer. VI. infra octav. assumpt. concedit: e. a. d. et 1. C. 74. Homagium —
B. M. V. —
C. 55. Conradus dux Olsnensis Nicolai ducis Monsterbergensis praest.
Boh. Regi civitatem Frauenstadt ac partem Pragae 1^41. in die S. Barthol.
~ 75. .
urbium Stinaviae et Koben vendit Wratisl. :
Diploma Caroli primogeniti Regis Bohemiae
1345 fer. VI. ante festm assumpt. B. M. V. — de ducatu Monsterbergensi ed. Monstirb.
C. 56. Caroli IV. Imp. et Boh. Regis Sen- 1343. fer. III. prox ante diem S. Galii. —
tentia prima, de successione in terras de- C. 76. Homagium civitatis Franckenstein
functi ducis Coslensis Bolconis inter Con- et vasallorum ejusdem districtus: 1343 in
radum Olsnensem et Przemislaum Tessi- die B. Calixti Papae. 77. Nicolaus — .
nensem ducem disceptantes, Pragae 1355. dux Monsterberg. Regi Bohem, civitatem
IV. Non. Octobr. lata. —
. 57. Conradus Franckenstein cum districtu Monasterii
I. dux Olsnensis Regi Bohemiae jus Aper- Camencensis vendit: Wrat, 1351. fer. IV.
turae in castro Militz concedit. — . 58. pjrox. ante festm B. Mart. Episc. —
Wenceslaus Boh. Rex: Marchio Branden- . 78. Monasterii Henrichoviensis litterae
burg. et Lusacie Conradum II. Olsnensem obligatoriae erga Bohemiae Reges ed. Mon-
ducem terras Olsnensem, Cozlensem et stirb. 1343. fer. ante diem S.
III. prox.
Bithumiensem feudi titulo recepisse Pragae Galii. — .
79. Bolco III. Monsterb. Regi
1367. in vigilia S. Mathiae testatur. — Boh. civitatem Strelin vendit: Wrat. 1337.
C. 59. Homagium civitatis Oppaviensis du- fer. V. infra octav. Epiph. C. 80. Idem —
cibus Silesiae dominis Wratislav. an. 1311. si conjuge superstes fuerit non nisi accedente
XVII. Kal. Jul. praestitum. 60. Duces—. Regis Bohem, consensu cum alia matrionium
Silesiae et dni Wrat. fratres Bolco: Hen- sese inire velle promittit; Wrat. 1337. VI.
ricus et Wladizlaus sese pignoris nomine Id. Jan. — .
81. Nicolaus dux Monster-
terram Opaviensem habere confitentur: bergensis rebelles appellat subditos, qui

— 47
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 208.

praestare de- titulo Carolum primogenitum Regis Boh.


Regi Bohcmiae Homagium
trectent: Monstirb. 1343. fer. prox. ante terram Gorensem habere testatur: Wrat.
diem S. Galii. — . S2. Ducatus Monster- 1343 fer. Vil. infra octav. Corporis Christi.
bergen.sis incolae omneš Wilhelmi
et singuli — . 10 1 Brief Herczogk Ludwigs ober
.

ducis Oppaviensis clientelam an. 1443. dy Verrichtunge zwischen Herzogen Hein-


subeunt. — .83. Rudoljjhi II. Rom. Imp. rich vom Sagan und Herczogcn Conraden
Hung. et Boh. Kegis Diplonia de tlucatu und seiner Sohne umb dy Lant Grúne-
INÍonsterbergcnsi Pragae 1358 30. IMaji edi- berg: Lyndam Bolckowitz: Hynczendorff:
:

tum. — . .S4. Primae fundationis Coe- Fer. II. in Rogacionibus A. U. 1365. —


nobii Grisoviensis litterae ah Anna: Hen- . 102. Johannes Rex Bohemiae Henricum
rici II. ducis Silesiae Cracoviae et Polo-
: V. ducem Silesiae Glogoviensem Pragae
niae conjugc a^n. 1242 editae Wrat. VIII. 1344 in die S. Clementis in íidem clicn-
Id. Maji. — . 85. Fundationis alterae telamque recipit.
— .
103. Carolus IV.
a Bolconc duce Silesiae domino Vijrstemb. Rom. Imp. et Boh. Rex Bolconi II. duci
an. 1292 factae diploma. 86. Joannes— . Silesiae Suidnicensi alteram Glogoviae
XXII. P. R. Omnia Coenobii Grissoviensis partem ad vitae dies concedit. Suidnicii
jura et immunitates confirmat: an. 1318. 1361. Dominica qua cantatur: Oculi mei.
Avenionc X. Kal. Junii. —.
87. Bolco du.\ — . 104. Wladislai ducis Opoliensis Di-
Silesiae Coenobio Grissoviensi sylvas quas- ploma Monasterio Raudensi an. 1258. XII.
dam confert: Lign. 1254. VlIÍ. Id. Febr. Kal. Nov. concessum. — .
105. Gregorius
— . 88. Wenceslaus Rom. et Boh. Re.x X. P. R. ejusdem Coenobii immunitates
Coenobium Grissoviense ab omni juris- contirmat. — .
106. Idem illud sub B.
dictione scculari eximit: Pragae 1395 de Peti protectionem recipit.
v

C. 107. Kasi-
Mercurii post S. Peti ad Vincula. C. 89. — mirus dux Opoliensis dom. in Bythom se
Diploma Bolconis II. ducis Silesiae Suidni- Pragae 1289. IV. Id. Jan. Regis Boh. va-
censis,quo Suidnicensem et Javoriensem sallum profitetur. — .
108. Homagium
ducatum dotis loco Annae et fratre Hen- Bolconis ducis Opoliensis Regi Boh. Oppav.
rico Nepti Carolo IV. nubenti an. 1353 die an. 1327. Kal. iMartii praestitum. 109. — .
Mercurii prox. post SS. Peti et Pauli addit. Bolconis ducis Opoliensis litterae Homagi-
— . 90. Ludovicus Hungariae Re.x Casi- ales Wrat. 1327. in die Palmárm exaratae.
miri III. Pol. Regis ex sorore nepos et —. 110. Homagium Wladislai ducis Kos-
ejusdem successor destinatus Budae 1353. lensis Oppay. 1327. XII. Kal. Martii prae-
Kal. Junii sibi nullum in Svidnic et Javori- stitum. — . 111. Bolco dux Falkenber-
ensem ducatum jus supcresse testatur. — gensis se Regis Bohemiae vasallum profi-
. 91. Idem facit Casimirus ipse Pol. Rex tetur: Wrat. 1359. in die S. Thomae Cantua-
—.
Pragae 1356. In die BB. Philiippi et Jacobi. riensis Ep. 112. Lesko du.x Ratibori-
— . 92. Carolus IV. Rom. Imp. et Boh. ensis se terram Coslensem pignoris nomine
Rex ac Anna conjux jura et immunitates recepisse testatur: Coslae 1334. fer. II.
ducatus Suidnicensis et Javoriensis an. post Dmnicam Reminiscere. C. 113.—
1353 die Mercurii prox. post SS. Peti ct Jaroslaus a Sternberg filiam Margaretham
Pauli confirmant. —.
93. Ducatus Suidni- Bolconi duci Coslensi et Bithumiensi nubere
censis et Javoriensis in casum si absque testatur: Coslae 1347. VI. Non. Martii. —
haeredibus Wenceslaus: Carolo IV. ex . 114. Ejusdem cum Conrado duce Ols-
Anna natus filius Boh. Rex decesserit ncnsi pactum pro securitate dotalitii filiae

:

Homagium an. 1369. prae.stant. C. 94. Margarethae in Mugilnitz 1358 in die Dnica
Wenceslaus Boh. Rex ducatum ad vitae Oculi initum. — .
115. Luccardis ducissa
dies usumfructum salvum Agneti Au.stria- Bithumicnsis advocatiam provincialem in
cae Bolconis II. ducis vicluae relictae forc Bithom Conrado duci Olsnensi an. 1358.
pollicetur Svidnicii 1369 die Jovis ante S. in crastino B. Martyris Laurentii tradit.

Galii. — . 95. Filii quinque Henrici III. . 116. Homagium urbis Toschecensis soro-
ducis Glogoviensis an. I312terras paternas ribus defuncti ducis Coslensis Bolconis an.
partiuntur.
—.
96. Johannes tlux Silesiae 1356. VI. prox. post Scholast. praesti-
fer.^
Dnus Stinaviae partem ducatus Glogovien- tum. — .
117. Sorores hae tutelam sororii
sis vendit: Glogov 1331 in die B. Remigii. — Conradi ducis Olsnensis an. 1355. in die
. 97. Johannes Boh. Rex Joannem Stina- B. Mathaei subeunt. — .
118. Ducissa
viensem Henrico ct Conrado du-
fratriljus Bithumicnsis Beatrix partem urbis Bithumi-
catum Stinaviensem vendidisse ratum ensis ad se spectantem Conrado duci Ol.s-
habet: In Aldenau '.338 in die Annunc. B. nensi confert: in Bithom 1358 in octava
V. G. —
. 98. Idem Joannes Regi Boh. B. Johann. Bapt.
— .
119. Euphemia,
terram Gorensem vendit: Wrat. 1337 fer. Bolconis IIÍ. ducis Monsterbergensis con-
V. ante dminicam Laetare. . 99. Lite-
:
— jux, Bolconis defuncti ducis Coslensis filia,
rae Henrici II. haeredis Regni Poloniae: Carolo IV. ceu Rege Bohemiae et marito
ducis Schlesie: dni Glogov. de terminis consenticntc jure, quod sibi in Coslensem,
terrae Gorensis: Glogov. 1310 in die B. Bithumicnsem et Glivicensem terram super-
Gregorii Papae editae. 100. Johannes —. erat, in gratiam Conradi ducis Olsnensis
dux Silesiae dominus Stinaviae pignoris cedit: Fúrstenbergae 1370 die Veneris

— 48 —
Sommersberg, Silesiacarum Rerum Scriptores.
C. 208.

proxima post ascens. Christi. 120. — . dux Lignic. de non alienanda terra Ligni-
Wladislaus dux Opoliensis et Wielunensis censi Carolum Boh. Regem edit certiorem :

— .
:

Palatinus Hungariae pactum mutuae defen- in Piska 1362. XV. Kal. Tunii. 140.
sionis cum Conrado II. duce Olsnensi an. Wenceslaus Rom. et Boh. Rex duces
1372 die Mercurii ante Palmárm init. — Lvgio - Bregenses simultanea investitura
. 121. Henricus V. dux Silesiae dnus Pragae an. 1379 donat.

C. 141. Idem
Wrat. et Lign. ex captivitate Glogoviensi ducum Lygio-Bregensium jura et irnmuni-
redux magna terrarum suarum parte qua tates an. 1383. Pragae confirmat. 142. — .
libertatem redemerat cedit an. 1294 die Homagium^ eorundem e. a. d. et 1.
prae-
S. Johann. Evangelistae.
v
C. 122. Ru- — stitum. — C. 143. Diploma Wladislai Hung.
dolphus I. Rom. Imp. ducatum Wratislav. et Boh. Regis de simultanea ducum Lygio-
mortuo duce Henrico IV. Boh. Regi Wence- Bregensium inve.stitura an. 1502. Olomucii
.slao feudi titulo Erjordiae 1290. VI. Kal. editum. — C. 144. Ejusdem diploma Budae
Octobr. confert. —
C. 123 a 124. Ejusdem 1502. in die Margarethae editum quo sin-
literae de negotio hoc confecto ibidem gula eorum jura ac immunitates quascunque
e. a. XI. Kal. Aug. et VII. Kal. Octobr. confirmat et auget. —
C. 145. Ejusdem
editae. —
C. 125. Ludovicus Bav. Rom. diploma de jure Metalli^fodinarum ducum
Imp. ducatum Wratislaviensem Henricum Lygio-Bregensium.

C. 146. Carolus IV.
VI. feudi tam masculini quam foeminei Rom. Imp. et Boh. Rex Wratislaviae egre-
jure possidere ^affirmat Fuidae 1323. XII. gium diploma Bulla aurea insigne imper-
Kal. Maji. — .
:

126. Johannes Boh. Rex titur, Pragae 1:56 II. Id. Aug. 147. — .
ducatum Wratislaviensem ceu feudum ob- Carolus V. Rom. Imp. Hispan Rex Wrati- :

látm regno Bohemiae Wrat. 1327^ prox. slaviae insignia quod bene de sacro im-
íer. post diem Palm. infert. C. 127. — perio ac Bohemiae regno meruerit auget
Tabulae dotationis monasterii Leubusini Augustae Vindel. 1530 10. Julii. 148. —. :

ord. cisterciens. a Boleslao Alto duce Sile- Wladislaus dux Opoliensis cives Ratibo-
siae Li^icii 1178 in^die B. Michaelis Archan- rienses facultate ad utrumque Oderae ripam
geli confectae.
—.128. Henricus I. Bar- ligna incider.di donat, Slaventicz 1267.

batus dux Silesiae villam Schonfeld Coe- C. 149. Ejusdem diploma quo cives Rati-
nobio Leubusino confert. an. 1202. C. — borienses ab annuo unius Marcae auri censu
129. Idem quingentos Mansos magnos absolvit: Ratiborii 1280. XII. Kal. Apr. —
Franconicae mensurae coenobio Leubusino . 150. Przemislaus dux Opoliensis et Rati-
tradit an. 1203. V. Id. Sept.
— . 130. boriensis civitati Ratiboriensi sylvam con-
Duces Lygio-Bregenses se Regis Bohemiae fert ^Ratiboriae 1290 in vigilia B. Martini.
vasallos profitentur Pragae 1331 in die B. — 'C. 151. Ludovicus dux Lygio-Bregensis
Luciae. — . Johannes Boh. Rex
131. civitatis Goldbergensis jura et immunitates
duces Lygio-Bregenses Wrat. 1329 die confirmat: Goldbergae 1417 die Martis
Martis prox. post invent. S.jCrucis in fidem prox. ante Hedwigis.

C. 152. Ludovicus
clientelamque

C. 132. Wence-
recipit. Re.K Hungariae et Bohemiae quod Johannes
slaus et Ludovicus fratres duces Ligni- Thurzo de Bethlehemfalva Wohlavien-
censes se Regis Boh. vasallos an. 1338. III. sem, Stinaviensem et Raudensem terram
Kal. Aug. in castro Pragensi confitentur. Friderico II. duci Lignicensi vendiderit
— C. 133. Boleslaus dux Silesiae Ligni- Budae 1524 die S. Hedwigis ratum habet.
censis jus reluitionis Regi Bohemiae in — — II. Diplomatarium Bohemo-Silesia-
terris et urbibus a se pignori datis salvum cum exhibet. C. 1. Diploma Fundationis
esse Pragae 1341 fer. II, prox. post fest. monasterii Ossecensis in D. Pragensi ab
exaltat. S. Crucis testatur. —
C. 134. Ottokaro Boh. Rege an. 1207 editum. —
Duces Lygio-Bregenses se denuo Regis . 2. Diploma fundationis monasterii Welle-

Boh. vasallos an. 1343 III. Kal. Aug. in hradensis in Moraviae D. Olomucensi ab
castro Pragensi confitentur. C. 135. — eodem Ottokaro an. 1228. Mens. Nov.
Boleslaus dux Lignicensis se Carolo primo- editum. — . 3. Friderici II. Rom. Imp.
genito Regis Bohemiae homagium praesti- diploma de elect. coronatione et libertate
turum spondet: Posnow 1341 fer. II. prox. Regis Bohemiae Basileae 1212. Kal. Octobr.
post festm Michaelis Archangeli. — C. editum. —. 4. Diploma fundationis mona-

136. Ludovici ducis Lignicensis constitutio sterii Portae Coeli in D. Olomucensi:


et ordinatio fratris Wenceslai ut nomine a Przemyslao March. Moraviae Znoymae
:

ipsius a Carolo primogen. Reg. Boh. feu- 1334. Prid. Kal. Nov. editum. - 5. .
dum suscipiat: in Loa 1342 d. 14. Julii.
— Idem Przemislaus monasterio Portae Coeli
. 137. Carolus marchio Moraviae: primo- villam Lomnice confert: Brunnae 1235.
genitus Regis Bohemiae omnia jura et VIII. Id. Junii. — . 6. Fridricus II. Rom.
immunitates ducum Imp. electionem Wenceslai Bohem. Regis
-
Lygio Bregensium
Pragae an. 1343. III. Kal. Aug. confirmat. Ulmae 1216. VII. Kal. Aug. habet ratam.
— . 138. Ludovicus dux Lignicensis se — . 7. Fridericus II. Rom. Imp. Bohe-
ducatum Lignicensem feudi titulo a Rege miam feudi titulo Regi Wenceslao confert.
Bohemiae recepisse Wrat. 1345 in vigilia Melfiae 1231. Mense Julio. — .
8. Diploma

S. Laurentii testatur. —
C. 139. Wenceslaus fundationis Coenobii Spineae Coronae in

Zíbrt, Bibliografie II.


— 49 —
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 208.

D. Prar;ensi ab Ottokaro Regc Bohem. an.


— . 28. Johannes de Lcuchtenburg capi-
1263 editum. — .
9. Johannes Pragensis taneus Javoriensis Tha-
Suidnicensis et

episcopus factam a Wocone de Rosenberg monem de Henricum de Wiikau


Sydlitz ct
Coenobii Altovadcnsis in D. Pragensi fun- monasterio S. Mariae in Aréna Wrat. XVII.
dationem confirmat. an. 1259. Kal. Junii. marcas annui cen.sus ex villa Strehlitz
— . 10. Litterae fundat^ionis coenobii vendidisse Suidnicii an. 1405 testatur. —
Vallis S. iSIariac in D. Pragensi a Sm^lone . 29 Agnes ducissa Suidnicensis et Javori-
de Luchtenburg an. 1267 editae. 11. — . ensis Abbatem S. Mariae in Aréna Wrati-
De eodem coenobio —litterae : an. 1265. slav. jura ducalia in villa Bela consecutum
. 12. Gregorius X. P. R. coenobium hoc esse Suidnicii 1376 fer. IV. prox. post

sub^B. Peti i)rotectionem recipit an 1272. : festm circumcisionis Domini testatur.
— . 13. Henricus Barbatus du.\ Silesiae
I. . 30. Rudol|)hi I. Rom. Regis ca.ssatio et
ecclesiam in Poisnitz duolms mansis et irritatio juramentorum et promissionum
censu molendinorum dotnt in Lewnbergk factarum per W'enceslaum Regem Bohe-
— .
:

1228. Kal. Sei)t.


III. 14. Martinus 11. miae et abolitio obligationum Sittaviae et
P. R. factas monasterio S. Clarac Wratislav : castri Ronaw et civitatis Harffenstein pro
donationes omneš et singulas confirmat: XXV. Marc. Argenti. Datum Freiburg: in
an. 1281. — .
15. Henricus III. dux Sile- Ottlandia X. Kal. Sept. 1283. 31. — .
siae Viliam Domanovitz monasterio Trebni- Rudolphus I. Rom. Rex permutationes
censi vendit. 16. — .
Protestatio Gis- inter Wenceslaum Bohemiae Rcgcm et
conis de Nova Ecclesia qualiter se obliga- Fridricum MisnensemetOricntalem marchi-
verit monasterio S. Clarae: Wrat. 1284. onem celebratas: Egrae 1289. IV. Id. Martii
Prid. 'ú. Apr. — .
Henricus I. Bar-17. habet ratas. —
C. 32. Rudolphus I. Rom.
batus du.x Silesiae Probisthayn et
villas Rex Regem Bohemiae S. R. I. pincernam
Harprechtsdorff coenobio Trebnicen.si an. ac electorem esse e. a. d. et 1. testatur. —
1206 in Len Vi. Id. Julii confert. 18. — . . 33. Idem e. 1. an. insequ. 1290. VI. Kal.
Administratores eccles. Wratislav. Lauren- Octobr. Officium pinctrnatus ad*Regem
tioWeyroch animarum curam in Probist- Bohemiae jure haereditario spectare affir-
hayn committunt. Wratizlav. 1470. 13. Sept. mat. —. 34. Investitura Wenceslai Rcg.
— C. 19. Henricus
Pius du.x Silesiae
II. Boh. per Adolphum Rom. Regem. Franco-
Laurentium custodem Wratislav. villam furti 1292. VI. Id. Maji facta. 35 — .
suam Pirsino ecciesiae Wratislav. contu- Henricus V. dux Siles. Wratislav. villam
lisse^testatur, Wratislav. 1239. II. Non. Sept. Wilczkowitz coenobio S. Clarae an. 1296.
— . 20. Conradus Niger et Conradus Prid. Non. Febr. in castro Legnicensi con-
Albus fratres duces Olsnenses cum Wra\i- fert —. 36. Bolco I. dux Silesiae Suidn.
slavia inducias ineunt: an.^1466 die Lunac villam Maslitz coenobio S. Clarae an. I3ni.
post Assumptionis. C. 21. —
Dijjloma in divis. Apostolorum confert. — . 37.

Johannis Bob. et Pol Regis pro Boleslao Boleslaus dux Silesiae Dnus Wratislav.
duce Silesiae Lignicensi Gorlicii 1329. XIII. resignat omnem partem
ducatus sui Silesiae
Kal. Junii editum. — .
22. Henrici I. quam Henricus dux Glogov. detinet occu-
ducis Silesiae Javoriensis foedus cum^Rege patam in Gretz 1303 in ipsa octava Epi-
Bohemiae an. 1337 sancitum. C. 23. — phan Domini Regi Boh. Wencesiao.

Bolco II. dux Silesiae Suidnicensis Mathiam . 38. Diploma fundationis coenobii Aulae
comitcm Trencinensem cum conjuge Cune- Regiae in D. Pragensi a Wencesiao Boh.
:

gunde theloneum in Czobotha prope Mon- et Poloniae Rege an 1304. XII. Kal. Junii
— .
tem Silesiae cum advocatia provinciali Brunnae editum. 39. Boleslaus dux
monasterio S. Mariae in Aréna Wratisl. Opoliensis cum filiis Bolcone et Alberto
vendidisse ratum habet ante oppidum : omne pedagium terrae Oppoliensis pro C.
Schonberg 1351 pro.x. Dnica die post Marcis regalium denariorum civitati Wrati-
festm B. Laurentii Martyris gloriosi. — ."sjav.
tradit apud. Opul 1310. Kal. Sept. —
. Litterae Bolconis II. ducis Silesiae
24. . 40. Henricus II. et Conradus: Haeredes
Suidnicensis vnuibus an. 1360. Cervimontium Regni Poloniae duces Silesiae Dni Glogov.
donabat. — I

C. 25. Ejusdem litterae quibus et Hosnam. Ottoni de Donyn viUam Topher-


tempore reversionis de partibus Rheni dorflf an. 1310 conferunt. — .
41. Ludo-

Apeczkoni de Stephinshayn dimidium dex- vicus comes palat. Rheni Rudolpho I. de-
trariale servitium de scultecia in Bela functo Wenceslaum Regem et electorem
remittit: in Landishutt 1326. IV. fer. prox. Bohemiae Francofurtum ad alium Germa-
ante festm Simonis et ludae. 26. — . niae Regem eligendum vocat: in
Bernhardi et Henrici fratrum ducum Sile- 1291 in crastino B. Nicolai. — . Ingolstatt
42. Ger-
siae Dnorum de Furstenberg litterae qui- hardus Arch. Ep. Mogunt. Adoljihum
bus Suidnicii 1310 in die S. Walburgis comitem Nassovium Germaniae Regem elec-
Arnoldo et Hermanno de Petirswaldau tum esse Francof 1292. VI. Id Maji. testa-
villam Rassendorf conferunt. C. 27. — tur. — . 43. Gerhardus Arch.-Ep. Mogunt.
Litterae Henrici I. ducis Silesiae Javori- an. 1291.Wenceslaum Boh. Regem Fran-
ensis quibus an. 1341 die B. B. Peti et cofurtum vocat^ ad alium Regem Rom.
Pauli Apostolorum Cervimontium donabat. eligendum. —
. 44. Alberti I. Rom. Regis

— 50 —
Sommersberg, Silesiacarum Rerum Scriptores.
C. 208.

consensus super emptione civitatis et castri Johannis Hierosolymitani de censu annuo


Pirn et incorporatione Regno Bohemiae Aedis ordini Zittaviae dicatae: Wrat. ^1431.
—.
:

Norimbergae 1298. 10. Kal. Dec. 45. die Sabb. commemor. S. Pauli. — C. 65.
Albertus I. Rom. Rex concedit Wenceslao Jodocus marchio Moraviae Erhardo de
Boh. Regi quicquid de terra Ládislai ducis Cunstadt feudi titulo oppidum Napagodl
Poloniae sibi subjugare^poterit: Mogunt. Brúnnae 1386. Sabb.^prox. post Convers.
1300. III. Kal. Julii. — . 46. Ludovicus S. Pauli confert. —
. 66. Procopius mar-
Rex Rom. Johanni Boh. Regi marchiam chio Moraviae Erhardo de Cunstadt opi-
Budissinensem et dvitaterri Camentz feudi dum Napagodl cum omni pleno ac mero
titulo confert. —. Ludo-
47. Declaratio dominio feudi titulo confert: Kunowitz
vici Regis Roman, super servitiis Regis 1384. in Vigilia purific. S. M. V. Gloriosae.
Johannis Bohemiae cum condicionibus an :
— C. 67. Conradus II. dux Siiesiae Ols-
1320 in Búngen: die Veneris ante Remi- nensis Syfridum Baruth militem omnia
niscere. —
C. 48. Johannes Franciae Rex bona sua in Melecicz Joanni Poser vendi-
factam cum Carolo IV. ligám denuo con- disse testatur: Osterwitz 1381. prox;. die
firmat: ac Delphinatum Burgundiaeque co- Dnica post festm Margarethae. C. 68. —
mitatum feuda sacri imperii esse ipse con- Wenceslaus Rom. et Boem. Rex villam
fitetur: Parisiis 1355. Mens. Maji. 49. —. Cunwald prope castrum Lutitz Boczkoni
Ouidam Nobiles silesii fidere jubentur de Podyebrad confert: Pragae 1389. 15.
Wladislao Pol. Regi et Alexandro Witholdo Martii. - C. 69. Drahozlava de Rownich
Magno duci Lithuaniae, quod Johannes II. Boczkonem de Cunstadt villam Hradizko a
dux Oppaviae intra certum tempus tradet vinculo Hypothecae liberasse testatur,
ipsis litteras Wenceslai Regis Bohemiae Pragae 1356. Die Dnica Jubilate. . 70.
:

super inscriptione dotis quam idem Jo- Brief Herczog Ludwigs ober die Verrich-
hannes Helenae uxori suae fecit: in Wilna tunge zwischen Herrn Preczlaen bischofen
1407. Dnic. die post octav. Epiph. Dni. — zu Breslaw und Herrn Hertzog Conraden
. 50. Henricus VI. dux Siiesiae Dnus und svnes Sones von des dorffes wegen
Wratislav. Coenobio S. Clarae facultatem Constantin: Wrat. 1365. die S. Joh. Bapt.
Molendina in villa Maslitz construendi con- — C. 71. Bolco I. dux Siiesiae Suidnicensis
cedit: Wratisl. 1316. Prid. Non. Jan. — urbem Strelin omni genere Officinarum
. 51. Johannis Boh. Regis diploma de donat: Suidnicii 1293. VIII. Id. Jan. —
dote monasterii Aulae Regiae: Prag. 1336. . 72. Brief Berchthold Purckgrafen Graf
in die B. Viti Martyris. —.
52. Litterae zu Magdburgk daz em Herr Hertzog
Bolconis lí. ducis Siiesiae Suidnicensis de Conrad sein schwager umb dy dreytau-
vendito allodio in Golschútz coenobio Ca- send Marek die Er geben soli zu syner
mencensi. Suidn. 1330. in die S. Mar. Magdal. Wirtin Vrowe Beatica: sechzenhundert
— C. 53. Cunegundis ducissa Siiesiae Margk bezahlt hat: Chosel 1359. am í>.
Suidnicensis monasterio Grissoviensi an- Veyz Tage. — . 73. Brief graf Berchtol-
num quinque marcarurp sylva Rusk
ex den unter zynem Innsiegel und undir
censm confert: Suidnicii 1326. in die S. Graf Burchardes Innsiegel von der dryer
Luciae Virg. C. 54. Litterae Johannis tusend Marek dy an Herrn Hertzog Con-
ducis Carinthiae filii Johannis Regis Bo- rad gevallen sullen und von des Pfandes
hemiae de castro Náchod, in castris ante
:
wegen daz em davor stet seynen Tcil
Franckenfurt 1348. Sabb. ante festm B. der Stadt und Vestung czu Rez 1374. am
Galii. — C. 55. Conradus I. dux Siiesiae S. Johanns Tag in den H. Weinacht Veyer-
Olsnensis Conrado de Borsnitz et Henrico Tasen. —
C. 74. Brief Hertzog Albrechts
de Hugewicz villam Stampen confert: ze Oesterreich dass her gegunst und dir-
WratisL 1338. fer^ II. ante festm B. Ely- lobt hat Graf Berchtolden czu versetzen
zabeth prox. — .
56.. 57., 58., 59., 60. off den Gúttern als in dem Briefe Herrn
Caroli IV. Rom. Imp. ac Boh. Regis: In- Hertzog Conraden. Wien 1374. an S. Ste-
nocentii VI. P. R. et Theodorici Mindensis phans Tage.
— .
75. Brief Herczog Ka-
episcopi litterae de coenobio Schalitzensi zimirs zu Bythom dass her Franczken
in D. Pragensi: an. 1358., 1361. etc. — die Mol zu lawrovitz gegeben hat in was
C. 61. Litterae Ludomillae: filiae Wladislai Rechten und zu was genússen Slaventicz
— .
:

II. Reg. Boh. de monasterio Seeligen-Thal 1295. Vigiha Nativ. Christi.


in 76.
in D. Ratisbonensi an. 1232.
: 62. — . Henricus III. Haeres Regni Poloniae: dux
Litterae Constantiae: Abbatissae in Tza- Zlesiae dnus Glogov. et. Pozna. Merbo-
:

niza Cracov. D. filiae Bernhardi ducis Si- toni de Hugowicz villam Mogenczicz con-
iesiae Suidnicens. quo bonorum dotalium fert. Olsnae 1308. fer. III. jnfra octav.
tutelam Carolo IV. Rom. Imp. J3oh. Regi Apost. Peti et Pauli. . 77. Brief—
an. 1340. Kal. Febr. offert. — .
63. Ca- Herczog Wladizlaws erblingsdes konikreiks
rolus IV. Rom. Imp. Boh. Rex Jodoco Pohlen das her weder geben hat dy erbe
march. Moraviae ex fratre Johanne nepoti Psary herczog Wladizlawen czur Kozil
Glocium et Francosteinium pignoris no- erblic und ewiclic: Cracov. 1316. VI. Id.
mine concedit: 1368. — .
64. Litterae Dec. — . 78. Brief Hertzog Wladislaws
Ruperti ducis Lignicensis magisti ord. S. daz he Hermanne und synem Bruder und

UMivtpsiTY OF iLLam
51
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 20S.

eren Nachkommen ge^eben hat Theschnow Steithan :


Ludwig: und dessen Geschwi-
Gutt czu cvm lijícn und von dicnst stcrn am andern Thcil getroffne Siine fest
syn
\vei,'cn: Kozle 1322. XI. Kal. Febr. — halten wolle. Datum ut supra. 93. — .
. 79.Henrici VI. ducis Silesiae Wratislaw. Die Marggraven zu Brandenburg Ludwig : :

litterae de villa Galowitz district. Wrati- Stephan :


Ludwig der Romer: Wilhelm:
slaviensis: Wratisl. Re-
1332. in dic S. Albrecht und ire Geschwister versichern
mifíii cp. et confess. —.
Her- 80. Brief dass aller Kricg so mit dem Kayser Carln
tzofj Kazimirs zur Kozel daz her syne und Johansen und Wenceslaven seinen
Herrschaft odir syn Furstlich Recht in Briidern gewesen seyn versiinet seyn solle:
dcm Dorfe zu Mechnitz und den Wald Datum ut supra. 94. — .
Ludovicus
zu Mechnitz zu<íehorendc versazt hat: marchio Brandenburgensis confirmat Pro-
Bytom: 1340: in crastino Cathedr. S. nuntiationem pacis editam a duce Ruperto
Peti. — . 81. Brief Herczog Bolckcns senioreinter eum et ejus fratres et
von Opul und zur Kozil von fiinff Huben dmnum. Carolum Rom. Regemj Budissin :

werjen czu Mozurovv \vy sy Vrowe Wen- 1350. die Solis Invocavit. — . 95. Lud-
zeslawa mit dem Rechte behalten hábe :
wigs Marckgrav czu Brandenburg Brief
Koz) : 1349 fer. VI, infra octav. S. Jacobi. wegen der zwischen ihm und Hertzog
— . 82. Brief Herrn Hcrczofí Conradcn :
Rudoliihen von Sachsen dem von Anhalt: :

Erblings zur Oelfen und zur Kozil daz her dem von Mcchelburg: dem von Barby:
Dobeschyn von Domanowit das Gutt und dem Bischof von Maydeburg getrofTnen
Theschnow czu Lehn gclcgen hatt: Kozí. Sline der sic auf den Konigk zu Schweden
1361. In Cathedra S. Peti. C. 83. Brief an beyden Seiten sind gangen: Sprember-
Herczog Bolcken zur Kozil und zu Bitoni gae, 1350. Die Purific. Mariae. 96. — .
daz her geben hat Petrsic"hen und synem Ludovici recognitio quod recepit Feoda
Nachkommelingen zu Wekschútz syn Fiirst- marchiae Brandenburgensis a dno. Carolo
iichRecht ganz zu halden also lange bis Rom. Rege cui fidelitatis homagio obli-
her ym also Gutt gegeben mocht davor gatur: Budissin. 1350 die martis post
her yn gedynen mocht, Kozí: 1352. in die Invocavit. —.97. Hertzog Ludwig vorer-
Nativ. S. Mariae. — .
Hertzog 84. Brief wehnter verspricht mit nymand ein Biind-
Hanns zur Steynaw ober dy Verrichtunge niss aufzurichten Er nehme den Kayser
mit synem Bruder Hertzog. Conraden und dabey aus: Dresdae: 1351. . 98. Litte- —
mit sym Vetter Herczog Heinrichen und rae ducis Saxoniae Rudolphi super elec-
obir vil Gelobden und Geschicht von eins tione Caroli IV. Basileae: die Solis
Marck-Gravens Brief wegen und \vy her pro.xima post S. Thomae.
—1346.. 99. Brief
dy Land von em noch von yren Erben Herczog Boguslaw: Branymo: u. Wratislaw
nicht cmphrenden solle: Stinaviae 1342. zu Stettin worinnen sie globen dem Kayser
dic S. Elisabethae. — .
85. Litterae Con- getrew zu seyn 1348. die S. Calixti.
:

radi Junioris Albi II. ducis Silesiae Ols- . 100. Brief derer Herczoge zu Sachsen
nensis Caspari ab Abschatz concessae: Herrn Rudolph des júngern und Ottonis
Olsnae 1451. die Lunae post S. Mart. — dass sie mit denen andern Fúrsten des
C. 86. Ejusdem litterae de villa Banewitz Reichs dem Romischcn Konig sonderlich
Joanni a Borsnitz vendita: Trebnicii 1456. wider Graf Griinthern von Schwartzburg
die Solis ante Nativ. Mariae. 87. — . beystehn woilen Coloniae ad Rhenum
:

Litterae Conradi Cantiensis ducis Silesiae 1349. dic Martis proxima post S. Valen-
Olsnensis de eadem villa Banewitz sub : tini. —. 101. Litterae super captivitate
junioris Ruperti ducis
e.^míijorc. Militii 1431.
— Bavariae Pragae
i.
Sigillo INIajestatico:
die Solis: Laetare. —. 88. Litterae Con- 1353. die S. Philippi. . 102.
:

Litterae
radi ducis Silesiae Olsnensis de dote so- contractus matrimonii inter filiam ducis
rorum Catharinae conjugis Casparis ab Saxoniae et
Johannem burggravium Magde-
Abschatz: Prausnitii 1451. die Veneris post burgensem comitem de Retz Pragae 1355.
—.
:

Urbani. — .
89. Brief Graf Heinrichs 103. Wilhelmi et Alberti ducum Ba-
von Ortenbergk das her Vrowen Agnesen variae recognitio praestiti homagii impera-
Koniginne czu Ongern gegeben hat syne tori et quod velint ei assistere sicut Regi
Feste zu Ortenbergk: A. D. 1355. am S. Romanorum Ratisbonae 1352. in octav.
— .
:

Philipp und Jacobs Tag.


- 90. Diploma . S. Joh. Bapt. 104. Liga Alberti et
Johannis march. Moraviae quo an. 1350. Wiihelmi ducum Bavariae: Patavii 1353.
in die B. Stephani Proto-Martyris sese die divis. Apost. —
C. 105. Liga Ruperti se-
Pragae a fratre Carolo IV. Rom. Imp. ac nioris et Alberti Bavariae ducum et pro-
Boh. Rege eundem marchionatum feudi mittunt nullam ligám inire nisi excipiatur
titulo accepisse confitetur. — . 91. Lud- dominus Carolus Rex Patavii 1353. die
—.
:

wigs Hertzogs zu Bayern Brief dass Er lunae ante Mar. Magd. 106. Promissio
Kayser Carln hulden wolle: EllteviI1^1349. Stephani ducis Bavariae quod nullum va-
des Dienstags vor Pfin"sten. 92. — . sallum et subditum ad se trabant aut
Ludwigs Hertzogs zu Bayern Brief dass Er castra vel bona emant in Regno Bohemiae
die zwischen Carln und Hertzog Johansen et Marchionatu Moraviae : Pisis 1355. die
sevnem Bruder an einem Thcil und : lunae ante Georgii. - . 107. Contractus

— 52
Sommersberg, Silesiacarum Rerum Scriptores.
C. 208.

Matrimonii inter Ducissam Lignicensem raden gesprochen han of ire Sachen und :

(Margaretham Ludovici I. filiam) et Alber- Brúche der zwischen dyselben Fúrsten


tm ducem Bavariae. Patavii
— .
1353. die gegangen seyn Nyze 1373. an dem Jahrs-

:

Veneris post S. Alexii. 108. Litterae Tage. C.Euphemia Ducissa Mon-


125.
civitatis Deckendorff quod juraverit pro Hen-
sterbergensis, Comittissa Oettingensis,
dotalitio praedictorum M. floren.XXX : rico Rungio trim marcarum censm ex
1353. die S. Prothasii. - 109. Datur . Dewczennendorff concedit: an. 1429.
potestas Fridrico et Balthasari marchio-
^
villa^
Rupertus Silesiae dux Ligni-
C. 126.
nibus Misnensibus si contingat ipsum Lu- censis an 1393. dom. prox. post festm S.
dovicum Brandenburgensem cum dno IMP. Hedwigis allodium Sanckau coenobio Treb-
gwerras inire quod possint esse interlo- nicensi vendit. — C. 127. Schlesischer
cutores: Norimbergae 1355. die Jovis S. Land-Friede wegen Konigk Wentzels de
— —
:

Andreae. . 110. Brief Hertzog Ludwigs Ao. 1402. . 128. Potho de Czastalo-
worinnen Er den Kayser wider den Burg- lowitz et Boczko de Podiebrad dynastias
grafen zu Núrnberg Húlffe verspricht No- : Bohemiae Richenbergensem et Skurow-
rimbergae^ 1350. die Mercurii post S. Pen- skensem an. 1387.^ die lunae prox. post
tecost. —
C. 111. Ejusdem promissio quod S. emunt.
Viti :
—.
129. Induciae ducum
nullum vasallum ad se trahere velit vel Opoliensium cum Rege Reqnoque Poloniae :

aliqua castra vel bona emere in Regno et Ante Opul. 1396. in crast. S. Dominici
Bohemiae Sulzbach 1354. die confessoris. —
C. 130. Pax Wenceslaum
pertinentiis
— .
: :

S. Peti ad vincula. 112. Rupertus inter Opaviensem ac Ratiboriensem ducem


senior vendidit castra Waldeck, Sternstein et Wladislaum Polon. Regem ea le^e san-
etc. etc. pro 1200. Marc._ argenti. Patavii ita, ut fratri Wladislai Casimiro electo
1;í53. die S. Alexii. — .
113. Ludovici Bohem. Regi homagium praestet, quando
supra nominati renunciatio pignorum in sacro Regni Bohemiae Diademate fuerit
Suevia: Sulczbach 1354. die S. Peti ad insignitus: Ratiboriae. 1438. die S. Lucae
vincula. —. 114. Brief Ludovici wegen Uvangelistae.

C. 131. Foederis tabulae
Gestellung des Patriarchens zu Agley: a. 1. inter Superioris Silesiae duces quosdam
et d. ut supra. —.
115. Verneuung und et Regem Regnumque Poloniae Cracov.

Bestáttigung der verprannten Handvesten 1447. sabbatho die prox^. ante Dominie.
der Versatzung und Pfandschaft uber die Carnisbrivii confecti. —
C. 132. Fridricus
Stadt und Land Eger von Ludovico Marck- IV. Imp. Nicolaum de Lobkowitz et So-
graven czu Brandenburge :
Norimbergae phiam de Zierotin in Confratres Societatis
1355. die Jovis proxima post S. Andreae. atque Amprisiae Stolae albae cum tribus
-- .
116. Litterae Alberti ducis Austriae niiis adoptat: Brúnnae 1459. 4. Aug. —
super desponsatione Katharinae filiae Do- C. 133. Euphemia ducissa Monsterbergen-
mini Caroli Marchionis Vindobonae 1334. sis: Comitissa Oettingensis Henricum de
— .
:

die Martis post S. Nicolai. 117. Reibnitz villam Virhofen emisse testatur:
Albrechts von Puchhayn Brief wegen ge- Monsterbergae 143^8. die lunae prox. ante
meldter -
Heyraths Verrichtung In dem : S. Augustini. —
C. 134. Wilhelmus dux
Castell zu Chermes Tuller Bistumbs des Opav. et Monsterberg. Fridricum a Stosch
andern Tages nach S. Margareth 1344. — in Schiltberg villam Aldelmansdorff emisse
. 118. Litterae contractus matrimonii et testatur: Monstirb. 1443. 135., 136.
— .
dotalitii inter Rudolphum ducem Austriae Wenceslai Rom. et Bohem. Regis litterae
et Katherinam filiam imperatoris: Vindo- de Coenobio Trebnicensi. Wratisl. 1404.
bonae 1356. die solis post Margarethae. — 8. Aug. —.
137. Ludovicus 11. Dux Bre-
. 119. Ejusdem Alberti Brief an Herrn gensis Henrico ab Alzenau Jus venandi
Karln Marckgraven zu Márheren wegen in Saltu Koczenaviensi cojicedit: Lignicii

Absendung des Albrechts von Puchhaym 1412 die S. Martini. . 138. Conradi —
die Heyrath seynes Sones und der Prin- Albi, Ducis Siles. Olsnensis litterae Jo-
tzessin Katharinae betreffend: Wien 1344. hanni de Borsnitz concessae Wolaviae
—.
:

—. 120. Bolcka ducissa Silesiae Kozlen- 1469. Die S. Thomae. 139. Elisabeth
sis Abbatissa Trebnicensis de vendito Ducissa Tessinensis et Lignicensis Christo-
Allodio in Probysthayn testatur: 1408. in phoro et Nicolao fratribus de Dornheim
vigilia S. Nicolai.
—.
121. Proceres Bo- Arcem Cozenaviensem feudi Titulo confert :

hemiae et urbes quaedam Silesiae de sol- Lignicii 1414. die Mercurii ante festm
venda erta pecuniae summa pro Rege Ascens. Christi. - . 140. Schlesischer
Wenceslao ducibus Oppoliensibus an. 1389. Land-Friede de Ao. 1435. . 141. Hen- —
fidejubent.
— .
122. Sigismundus Rom. ricus a Wartenberg Machnae de Warten-
Imp. et Boh. Rex Nicolao de Lobkovvitz berg agnatae Arcem Welisch, Bydjschow
an. 1421. 3., Januarii castrum Hassenstein et Hradisko donat. Ao. 1434. 142. — .
confert. —.213. SchlesischerLand-Friede Sigismundus Imp. Hung. et Bohem. Rex
de Ano. 1458. — .
124. Brief Hertzog Machnae de Wartenberg testandi facul-
Ludwigs zu dem Briege und Hertzog Bol- tatem concedit, módo non ecclesiasticis
cken zu Múnsterberg wy sie zwischen personis bona sua conferat. Pragae 1437
Hertzoe Przemislaven und Hertzog Con- die S. Benedicti. — .
143. Ladislaus

53
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 208.

Hunw. et Bohemiae Rex Georgium a . 163. Victorinus Du.\ Monsterbergensis


Podiebrad Icyatum ad electorem Saxoniae Regis Wladislai consensu et liberis suis
mittit. Tulnae 1455. 3. Nov.
— .
144. et ducatui Ojipaviensi Tutorem Henricum
Pactum intcr Albertm March. Brand. et Seniorem Fratrem constituit, Budae 1490.
Georgium a Podiebrad Regni Bohemiae
— . 164. Idem e.x Cuthnensibus Montibus
gubernatorem: Pragae 1454. d. Lunae reditus in eundem Henricum transfert, an.
f)ost Miseric. Domini. .
145. Wiliiclmus 1479. —. 165. Sophia Victorini huius
Kruscliina de Lichtcnburg dclata.s ad se coniunx marito consentiente partem Du-
Pothonis de Czastolowitz dynastias Gcorgio catus Tessinensis ad se devolutam in
Podiebradio vendit an. 1454. die Jovis fratrem Casimirum IV. transfert; Opaviae
post S. Sophiae.
—.146. Alberti Arch. 1474. Dinstag vor dem H. Vest der Ostern.
Austriae litterae de convcntione cum Geor- — C. 166-7. Investitura Georgii .Schellen-
gio Rege Bohem: Vindobonae 1458. d. bergii de Ducatu Carnoviensi anno 1506.
Veneris ante S. Francisci. — . 147. Pii II. facta. — . 168. Ladislaus Hung. et Bohem.
P. R.Bulla ad Georgium Boh. Rcgem Rex Georgium Podiebrailium Bohem. Gu-

:

Romac edita 1458. XVIi. Kal. Octobr. bernatorem constituit. Viennae 1453. am
. 148. Alia eiusdem Pont. Rom. ad Geor- Mittichen nach S. Philip, und St. Jacobs
gium Regem Boh. Bulla: Mantuae 1459. Tag.
— . 169. Idem Georgio Podiebradio
VI. Id. Jan. — .
149. Focderis tabulae lus reluitionis in Ducatu Monsterbergensi
Georgium inter Boh. Regem et March. concedit: Vienna 1456. 19. Jan. . 170. —
Brandenb. an. 1459. initi. — . 150. Fri- Pax inter Mathiam Corvinum Hungariae
dericus III. Imp. Gcorgio Boh. Regi et et Georgium Podiebradium Boh. Regem
Filiis exspectativam in Comitatum Catti- an. 1464. sancita. — . 171. Friderici III.
mclibocensem confert: Graez: 1461. am Rom. Imp. Diploma, quo Georgium Boh.
Erich - Tage (i. e. die Martis) nach S. Regem, Ilaximiliano Archid. Austriae Tu-
Barthelms-Tag.
— .
151. Georgius Boh. torem constituit. Kor-Neuburg 1462. am
Rex orta ipsum inter et Fridricum elect. Mittichen nach S. Niclas Tag. C. 172. —
Brandenb. diffídia sublata conitetur: Gu- Henricus Senior Dux Monsterbergensis
bin: am H. Pfingst Tage 14e,2. 152. — . Margarethae Hliae Ernesto Principi Ascanio
Fridrici III. Rom. Imp. litterae ad Geor- an. 1494. nubcnti dotcm addit. 173. — .
gium Regem Bohem, de conventione cum Joachimus elector Brandenb. Joachimum
Alberto Archiduce Austriae: Neostadii Ducem Monsterbergensem electum Episc.
1463. am Mittichen vor S. Giligen Tag. — Brandenburgensem an. 1546. confirmat. —
. 153. Litterae ducis Veneciarum ad . 174. Transactio fratrum Ducum Mon-
Georgium Regem Bohemiae quibus se sterbergensium, íiliorum regis Geor.gii qua
legato ejus Romam eunti et circa oppidum Ducatus Arces patris an. 1472. partiun-
et
Anoalis furtum passo facturum satis pro- tur. — . D. Ferdinandus I. Rom.
175.
mittit: Venet. 1462. 18. Jan. 154.— . Imp. Hung. et Bohem, rex liberis mino-
Ejusdem litterae quibus se suasu Georgii ribus Henrici II. ducis Monsterbergensis
Regis Bohemiae Tergestinis pacem datu- an. 1548 tutores constituit Georgium ducem
rum promittit: Venet. 1463. 18. Nov. — Lygio-Bregensem et Henricum Gotshium
. 155. Pii II. P. Salvus conductus Geor- d.

gio Regis Bohemiae legatis Romam eun-


— .Schaitgotschium)
(S. Hertwigswalde.
176. Conventio Superioris Silesiae
tibus concessus: Rom. 1461. Prid. Kal. ducum cum Rege INIathia Olomucii an.
Julii.
— .
156. Wladislai Hung. et Boh. 1469. facta. — . lil. Foederis tabulae
Regis Diploma comjtibus Schlickiis an. interWladislaum Regem Hungariae et
1494. concessum. - C. 157. Georgii Regis Bohemiae ac Albertm fratrem ejus Polo-
Bohemiae mandátm quo Icgatos ad Ca- niae principem inter exercitus utriusque
simirm IV. Pol. Regem an. 1469. missos partis pencs civitatcm Cassovicnsem an.
instruxit. — . 158. Boczko de Cunstadt 1491. in Dominica Invocavit confecti. —
arcem Hiltschin et oppidum Chrzienowitz . 178. Diploma Barbarae Ducissae Carno-
emit Lúticzii 1473. die Jovis ante S. So-
: viensis de pracstando Wladislao Regi Bo-
phiae.
—.159. Permutatio oppidi Colin hemiae homagio: Carnovii 1498. Kal. Jan.
pro oppido Blystein an^ 1475. in vigilia
:
— . 179. Romanae ecclesiae cardinalcs
SS. Peti et Pauli. —
C. 160. Johanna Capeilam S. Wolffgang prope Berneburg
:

Bohemiae Regina dynastias sibi adscriptas ab Hcdwige Duci.ssa Saganensi: Princip,


filio Hcnrico junioi duci Monsterbergensi in Anhalt fundatam constitutis diebus
et fratri Leoni de Rosenthal donat: an. adeuntibus Veniam ab injunctis Poeniten-
1475. —.
161. Casimirus dux Tessinensis tiis an. 1429. concedunt. — . 180. Sile-
supremus utriusque Silesiae capitaneus de siae Universae Principes Regi Bohemiae
dotalitio Ursulae Ducissae Monsterber- Wladislao Wratislaviam adventuro homa-
gensis testatur. 1497.
— .
162. Hinco S. gium sese praestare velle Wratisl. 1498.
Henricus junior dux Monsterbergensis et die Mercurii
post Epiph. spondent.

Leo de Rosinthal testamento Johannae C. 181. Sigismundi L. B. Kurtzbachii In-
Bohemiae Reginae scripti haeredes terras vestitura de libera Silesiae dynastia Mili-
ad se devolutas an. 1476. partiuntur.
— censi an. 1494. die S. Andreae. —. 182.

54 —
Sommersberg, Silesiacarum Rerum Scriptores.
C. 208.

Johannis et Henrici fratrum L. B. Kurz- quibus ut pro Melchiero de Gerstov in


bachiorum investitura de eadem : Budae Canonicum Misnensem evehendo apud
1514. dieMercurii post Reminiscere. — Misnensem March. intercedat hortatur an.
. 183.Wladislaus Hung. et Boh. Rex 1520. — . 203. Wladizlai Ung. et Boh.
Oppaviensis ducatus officium Casimiro Regis diploma de Mote Ladislai ^Regis
— .
:

IV. duci Tessinensi ad vitae dies concedit Prag 1472 die S. Valentini. 204.
— .
:

Budae 1515. in festo Epiphan. 184. Litterae Catharinae Ducissae Saganensis


Caroli V. Roni. Imp. litterae ad Sigismun- de terra Stinaviensi ad Wladislaum Regem
dum Regem Pol. de ineunda páce cum Ung. et Boh. Stynaviae 1494. die S. Hedwi-
Alberto March. Brandenb. Magno Magistro gis.

C. 205. Litterae Conradi Ducis
Prussiae: In Mastrichten 1520. 21. Octobr. Silesiae Olsnensis de annuo censu ex villa
— . Schombergius dux copiarum
185. Rauden Danieli a Pogrell vendito Wohlav.
Alberti Magni Magisti Prussiae Bellm 1483. —. 206. Libellus supplex Johannis
:

Sigismundo Regi indicit: 1520. . 186. — de Hazmburg qui nomine Úxoris defuncti
Carolus I. dux Silesiae Monsterberg. et absque liberis Ducis Johannis Oppav. et
Olsnensis conjugem Annám Monsterber- Hlubczensis, Sorori-s, Immissionem in bona
gam pignoris nomine ad vitae dies habere ejus petit: an. 1480. — . 207. Litterae
testatur: Francosteinii 1529 die Cine- Johannis Ducis Ratiboriensis ac Oppavi-
rum. — C. 187. Ludovicus Hung. et ensis: Capitanei Glocensis: super septem
Bohem. Rex Cassimiro duci Tessinensi Mansis Villae Ulrichsdorff Glocii 1397. —
officium ducatus Oppaviensis ad vitae dies . 208. Homagium Urbium Ducatus Suidni-
concedit: Posonii^l523. in festo Concepti- censis et Javoriensis, Carolo IV. Boh. Regi
onis S. M. V. — .
188. Ejusdem ad Casi- an. 1369 praestitum.
mirum ducem litterae quibus diploma illud Silesiacarum Rerum Scriptores aliquot
confirmat: Budae^l524. fer. V. prox. post adhuc quibus historia ab origine
inediti,
Omnium SS. —
C. 189. Ludovicus Hung. gentis ad obitum usque D. imperatoris
ac Boh. Rex parentibus orbám Elisabethen Rudolphi II., Germaniae, Hungariae, Bohe-
de Postupitz Georgio duci Silesiae Monster- miaeque regis potentissimi speciatim re-
bergensi nubere jubet: Posonii 1524. die censetur. Accedunt tabulae genealogicae
Veneris post trim Regum. 190. — . serenissimae Gentis Lotharingicae, quae
Desponsatio Margarethae a Bernstein Hen- ducatum Superioris Silesiae Tessinensem,
rico Duci Monsterbergensi et Olsnensi celsissimae Familiae Lichtensteinensis, quae

:

Facta Rosislaw 1526 d. Nativ. Chr. ducatus Superioris Silesiae Oppaviensem


. 191. Diploma D. Ferdinandi, quo An- et Carnoviensem, celsissimae Familiae
dreám Comitem Tenczinensem^Vindobonae Lobkowitziae, quae ducatum Silesiae In-
1561 d. 11. Apr. donat. —
. 192. Hen- ferioris Saganensem, et celsissimae Familiae
ricus III. Dux Siles. Dnus Wratislaviae civi- Auersbergicae, quae ducatum Silesiae In-
tatem Oisnitz iure Teutonico locat: Wratisl. ferioris Monsterbergensem habet, ex monu-
1255, II. Fer. prox. post. Domin. Reminis- mentis fide dignissimis, confecit tomum
cere. — C. 193. Homagium urbis Glogovi- hune non Silesiae módo, sed et vici-
II.

ensis an. 1383.Wenceslai Rom. et Boh. narum gentium res illustrantem Frider.
Regis iussu ^Ducibus Tessinensibus prae- Wilh. de Soiiiiiiersberg, Lipsiae, 1730
stitum. —
C. 194. Instrumentum super 484, 90 (1). Obsah: I. Chronici Silesiae
fol.,

liberatione captivitatis Rev. Pris^ Epi. vetustussimi fragmentm (17-8). K. Bogu-


Wladislai. Anno Domini 1411. 195. — . phali ÍI. episcopi Poznaniensis Chronicon
Georgii Electi Reg. Bohemiae litterae ad Poloniae, cum continuatione Paskonis, cu-
Wratislavienses. Pragae 1458. 14. Maii. — stodis Posnaniensis (18-78). III. Anonymi
C. 196. Eiusdem Dipjoma Oppaviae An. archidiaconi Gneznensis brevior Chronica
1464 concessum. — .
197. Litterae Du- Cracoviae IV. Vita Thomae I.,
(78-155).
cum Monsterbergensium de dote sororis episcopi Wratislaviensis ex variis testimo-
Ludomilae, Friderico I. Duci Lygio-Ber- niis episcopi, capituli etabbatis 8. Vincentii
gensi nubentis. Glatz am Tage S. Jorgen. congesta (I55 8). V. Johannis Lonini sivé
1476. — C. 198. Fridricus I. se dotem

Dlugossi historiae et acta (158-72). VI.. . .

accepisse Lignitii 1480. confitetur. Annales Wratislavienses ab a. C. 1149 ad


C. 199. Ludomila idem testatur e. a. 1. et a. C. 1490 (172-6). VII. Anonymi vitae
die veneris ante Pestecostes. — .
200. episcoporum ecclesiae, quae olim Smogro-
Henricus senior dux Monsterbergensis viensis, deinde Rytzinensis, mutato loco
Girsikonis dicti Czanswitz bona ob feloniam et nomine Wratislaviensis appellatur, ab an.
amissa Kunzoni etHenrico fratribusRungiis 965 ad a. C. 1539 (177-96). VIII. Nicolai
de Borowe confert: an. 1472 jpso die Phi- Henelii ab Hennenfeld Annales Silesiae, ab
lippi et Jacobi Apostolorum.

C. 201. Fride- origine gentis ad obitum usque D. imper.
rici III. diploma quo an. 1462. 7. Decembr. Rudolphi n. Ex codice ipsius autoris manu
duces Monsterbergenses: Sacri Romani scripto editi et observationibus necessariis
Imperii Principm Dignitate auget.
— instructi (197-484). IX. Tabulae genealogi-
C. 202. Sigismundi I. Regis Pol. litterae cae serenissimae gentis Lotharingicae et
ad Carolum ducem Monsterbergensem celsissimae Lichtensteinensis, Lobkowitziae

55
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 208.

ac Auersbcrgae Familiae, e.\ monumentis Bohemiae Regem et Wladislaum Regem


fidc difjnissimis. (1-71). X. Statuta civitatis Poioniae foedus, quo amicitia et societas
Svidniccnsis, ex vetusto Cod. Msto JNIem- contra omneš hostes sancitur. Pragae d.
branaceo (73-6 XI. Mantissa diplomatm
. 25. Junii 1395. —
Sigismundus, Romano-
(76-90). Obsah: .
1. Bolco II. Dux Sile- rum, Hungariae et Bohemiae rex, una cum
siae Suidniccnsis acquiritAurifodinas Reich- Wladislao in finibus regni conveniens testa-
stcinenses. Act. Pragae 1356. — . 2. tur, regem falso fuisse insimulatum, quasi
Przemislaus Dux Tessinensis et Bytho- Hacreticis Wiclefistis faverit. Dat. Leuco-

:

mien.sis sese vasallum Regis Bohemiae viae d. 8. Apr. 1423. Georgius Bohe-
proitetur. Pragae 1366.
—.
Przemislaus 3. miae rex mittit oratores suos ad conventum
Dux Silesiae Tessinensis sese alteram Urbis in Bithom constituendum tractandae pacis
Glogoviensis Partem praeterea Stinaviam
: et concordiae causa et ad statucndum ea,
ct Gorani feudi nominc accepisse testatur. quac utriusque regni tangunt incrementa:
Luccmburgi 1384. — . 4. Ducum Pome- Pragae d. 17. Novem. 1460.
— Oratores
raniae cum Johanne Bohemiae et Poioniae regis Bohemiae cum Nunciis Casimiri regis
Rege foedus Posnaniae
an. 1337*sancitum. Poioniae in conventu Bithomiensi foedus
1337. —.Gunthcrus, Comes Schwartz-
5. paciscuntur, quo spondent reges praefatos
burgicus testatur Henricum olim Silesiae amicitiam et societatem contra omneš
Ducem Javoricnsem Ducatum hune ab : hostes tam seculares quam spirituales,
Imp. Ludovico Bavaro feudi nomine acce- summo pontifice excepto Bithom. 1460. —
— .
. . .

pisse. Pirn 1351. 6. Litterae Funda- Idem Georgius rex Bohemiae conventu
tionis Templi Wratislaviensis S. Dorotheae personali cum Casimiro Glogoviae insti-
Sacri, Wratislaviae VIII. Kal. Dec. Ind. tuto inter se foedus ineunt. Glogoviae
IV. 1351. 7.— .
Litterae Henrici ab feria V. Ascens. Domini 1462. Pro- —
Haugwitz quibus Pignoris Titulo se Ter-
: ceres regni Bohemiae confoederati signi-
ram Francosteinensem_ habere testatur. fícant Casimiro regi Poioniae, Georgium
Wratislaviae 1348. —.
b. Ladislaus Dux quondam regem Bohemiae a Paulo II.
Opoliensis etPalatinus Hungariae pollicetur tamquam haereticum et periurum esse
Terminos suos Domus Boleslaviensis dimit- excommunicatum et regno privatum, se
tere sicuti ab antiquo fuerunt. Wratislaviae ab illo tanquam obedientes Romanae
1372. — .
9. Landgravii Leuchtenbergen- Ecclesiae filios recessisse et petunt a
ses Arces Pleynstein ct Reichenstein
: :
Casimiro, cuius coniunx et filii veri et
Feuda Regni Bohemiae esse testantur. legitimi sint haeredcs regni Bohemiae, ut
Norimbergae 1350.
— —
Str. 81. Cap. 5. eas in patrocinium suum suscipiat, et
Regni Hungariae literae: Str. 83. Com- quandoquidem a Georgio obsideantur,
missarii Mathiae Regis Hungariae cum Com- opem eius implorant. Dat. in Nova Domo
missariis Poioniae triennales Inducias sta- Sabathi post Festm S. S. Philippi et Ja-
tuunt inter Mathiam Hungariae et Bohe- cobi 1462. —
lidem in simili forma scri-
miae Regem et Wladislaum Casimiri Regis bunt ad proceres regni Poioniae. Ora- —
Poioniae Primogcnitum super differentiis tores Ordinum regni Bohemiae ex comitiis
de Regno Bohemiae. An. 1474. Str. 84. — Cuthanensibus missi postulant, Wladislaum
Cassimirus Rex supra scriptam Induciarum Casimiri regis filium in regem Bohemiae
Conclusionem approbat, Dat. in. Korcin post mortem Georgii electum Cracoviae

:

An. 1474 feria II. post Domin. Invocavit. Sabath. die SS. Petri et Pauli 1471.
— Mathias Rex Hungariae Conventum Wladizlaus Bohemiae rex cum Casimiro
cum Wladislao Bohemiae Kegc Olomucii rege Poioniae pate suo sancit foedus eo
celcbraturus, venientibus eo oratoribus adjecto, ut si Mathias rc.x Hungariae pacta
Casimiri Regis Poioniae dat salvum Con- vetera scrvarc noluerit et alterutrum ex
ductum: d. 8. Januarii: An. 1479. — regibus bello appetierit, mutuum sibi au-
Concordia inter Wladislaum Hungariae xilium totis viribus fcrrc debent. Dat. Pra-
et Bohemiae Regem ct Johanncm Alber- gae d. 23. Apr. 1472.

Mathias Rex Hun-
tm Fratres occasionc Regni Hunga- gariae et Bohemiae oratoribus Casimiri
riae per oratores Casimiri Regis Poio- regis Poioniae et Wladizlai eius filii Oppa-
niae confecta; imprimis Rex Wladislaus viam conventuris Bohemis qui ex parte
dat Fratri certas Ditiones in Ducatu Si- Wladizlai eo venturi šunt usque ad nu-
lesiae etc. Cassoviae A. D. 1491 Dominica merm mille equitum dat salvum con-
Invocavit. —— Regni Bohemiae
Cap. 6. ductum Budae Feria IV. ante fest. S.

:

litterae: Str. 85. Johannes Episcopus Lubo- Petri ad Vincula 1473. Christophorus
censis et Wilhelmus Hase Oratores Wen- de Schidlowitz. Palatinus Cracoviensis,
ceslai Romanorum et Bohemiae Regis ad regni Cancellarius, Sigismundi regis apud
conficiendum foedus et pacem cum Wla- Ferdinandm Bohemiae regem orato testa-
dislao Rege Poioniae missi testantur, se tur seeidem regi exhibuisse foedus inter
hoc ipsum foedus confecisse ac promittunt Casimirum Poioniae et Georgium Bohe-
Regem suum id observaturum. Cracoviae miae reges initum Pragae feria IV.
——
. . .

ipso die S. Corporis Chr. A. D. 1395.


— post Dominicam Oculi 1527. Cap.
Str. 86. Inter Wenceslaum Romanorum et 12. ('Str. 87.) Ducatus Silesiae litterae:

— 56
Sommersberg, Silesiacarum Rerum Scriptores.
C. 208.

87 Henricus Dux Silesiae et Dmnus Glo-


Str. diam ineunt: Datum in crastino S. Domi-
goviensis Civibus Fraustacliensibus quin- nici 1396. -- Duces Silesiae cum Wladizlao
decim mansos franconicos donat. A. 1290. rege Poloniae de praedonibus et profugis
- Henricus II. Haeres regni Poloniae, statuunt, quod eos non sint in terris suis
Dux Glogoviae, Posnaniensis et
Silesiae, consecuturi, ut inde regno regique inferant
Calissiensis vendit erta macella et bal- damna. De suis vero hominibus per iudi-
neum construendi facultatem dat civibus in ces deputatos iustitiam administraturum
Frawenstadt. Sabatho post Festm S. Ni- pollicentur. Dat. prope Molendium Lubi-
colai Glogoviae 1310. —
Przimislaus Dux Si- cense fer. III. infra octav. Pentecost. A.
lesiae ex testimoniis productis adiudicat pas- 1397. —
Duces Stetinenses fatentur sibi a
cua duo molendina Rossmúle unum et
et Spithkone de Melstzyn Palatino Cracoviensi
unum Windmúhl dictis civibus in Frawen- obligata esse bona ducatus Lublinensis,
stadt: declaranda pascua continere decem Rosembergensis et Gorcoviensis una cum
mansos quos certis limitibus circumscribit. fortalitiis in mille grossorum Pragensium.
Dat. in Kykenbach III. Kal. Mart. A. 1325. — Dat. in Bithom die XI. M. Virg. A. 1397.
Inter Wladizlaum regem Poloniae et Bo- — Duces Silesiae pro Johanne Episc.
lezlaum ducem Silesiae in Liegnitz Dnm Culmensi et Duce Opoliensi fratre et
indiciae factae ad diem festm assumptio- patruo suo certis ex causis in Kaliscza a
nis B. M. V. Dat. in octava S. Luciae A. Rege Wladizlao arrestato et ad fideiussio-
1332. —
Johannes Dux Silesiae ius, quo nem praedictorum Ducum dimisso, pro-
cives in Frawenstadt deinceps cives suos mittunt illum hanc iniuriam non ulturum
iudicare debeant praescribit Feria III. neque quidquam contra regem, reginam

:

post fest. S. Luciae A. 1332. Conradus et regnum Poloniae jure vel bello tenta-
Dux Silesiae Dnus Olesnicensis confirmat turum, quod si quid contra factum fuerit
venditionem bonorum Steynovecensium sese vades futuros et sponte in potestatem
per quendam homincm suum civibus in regis venturos obligant, Thesczyn A. 1399.
Frawenstadt factam. Act. in Frawenstadt — Bolcko et Bernhardus Duces Opo-
fer. IV. post fest. S. Vincentii A. 1339. — lienses similiter fidejubent pro supra scripto
Capitaneus Wratislaviensis nomine Johan- fratre suo Johanne Episc. Culmensi. Dat.
nis regis Bohemiae et filiorum eius Caroli, in Opol. A. 1399. Ladislaus Dux Opo-
Marchionis Moraviae
Johannis Ducis
et liensis agnoscit bona Olszyna et Rocowin
Carinthiae cum Casimiro Rege
Poloniae quadam in pecuniae summa a Nicolao de
et Bolkone Duce Suidnicensi ad fest. S. Czatowice sibi esse obligata. Dat. Glogo-
Martini inducias facit. Dat. in Byzdry fer. viae d. 30. Maji An. 14(:0. —
Wenceslaus
III. ante Nativ. B. M. V. 1346. Wladizlaus — Romanorum Bohemiae Rex donationem
et
Du.x Bithomiensis promittit Casimiro Regi propter nuptias a Johanne Duce Ratibo-
Poloniae se non recepturum Regem Bo- riensi Helenae uxori suae factam approbat.
hemiae et lilios ipsius ac Ducem Oppa- Dat. Prage d. S. Sophiae A. 1407.

viae in suas ditiones, donec inter praefatos Str. 88. Idem compromittit in personam
reges fuerit concordatum. Dat. in Luthom Wladislai Regis Poloniae super causis, quae
in crastino S. Valentini A. 1346. — La- illi cum Johanne Episc. Wladizlaviensi:
dislaus Dux Opoliensis, Cujaviensis, Dobri- Bolckone et Bernhardo Ducibus Opoliae
nensis: Hedwigen filiam suam despondet Avunculis suis intercedebant, arbitrio Vla-
Alexandro Duci Lithuauiae regis Wladizlai dislai decidendum: Dat. in Karlstein A.
fratri uterino: Dat. in Niepolomice fer. 1405. —Propositiones iniuriarum quas
IV. ante fest. S. Margarethae A. 1386. — cives Wratislaviens. contra Johannem Episc.
Conradus Dux Silesiae pacem statuit cum Wladizlaviensem et fratres eius Duces Opo-
Wladizlao Rege Poloniae, suo et Henrici lienses apud Wladislaum Regem tamquam
Ducis Glogoviae patrui sui nomine ad fest. arbitrm deposuerunt. — Capitaneus Pczy-
S. invasores finium utrinque
Martini, ut nensis et quidam alii Silesii nobiles fide-
puniantur, captivi dimittantur: Dat. in jubent, Wladizlao Regi et Vitoldo Duci
oppido Mielicz d. B. Donathi A. 1391. — pro Johanne Duce Oppaviensi, quod hinc
Conradus II. Dux Silesiae
episcopo cum ad festm s. Johannis producent Litteras
Posnaniensi et Generali Maioris Poloniae Wenceslai Romanorum Regis super tribus
ex parte Wladizlai Regis Poloniae inducias millibus marcarum per eundem ducem con-
faciunt ad fest. Pentecostes, quibus ex sorti suae inscriptis. Dat. Vilnae Dom. post.
parte Ducis continetur: Henricus Mediocris, octav. Epiphaniae A. 1401. — Wenceslaus
Dominus Glogoviae. Dat. in Holstyn die Rex Romanorum et Bohemorum confirmat
S. Lucae A. 1391. — Ladislaus, Dux Opo- Helenae uxori Johannis Ducis Opaviensis
liensis cum Wladizlao Rege Poloniae in- et Ratiboriensis donationem propter nuptias
ducias sancit ad Fest. Assumpt. in nova a viro factam. Dat. in Bethler d. S. An-
civit. Korczyn in crastino S. Jacobi Apost. dreae A. 1407. —
Idem Wenceslaus ratam
A. 1391. — Bolko et Bernhardus Duces habet dotem et dotalitium quod Johannes
Opolienses recognoscunt, quod Opoliae Dux Opaviensis et Ratiboriensis Helenae
obsessi a rege Wladizlao intervenientibus uxori suae constituit, Bocznil, Domin, post
Ducibus Silesiae in hune concor- modm Martini A. 1412. — Bolcko Dux Teschy-

0/
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 208.

nensis et Glogoviae iNIajoris fatetur se inter praefatos principes et regnum. An.


debere Wladislao regi Poloniae 1000 sexa- 1447. — Capitanei, Consules et Commu-
genas latorum rjro.ssorum intra unum an. nitates Civitatum Wratislaviensis, Namy-
solvendas. Dat. in Lelaw fer. VI. ant. Dom. slaviensis et Novoforensis internuntii Vin-
Laetare A. 1418. —
Ludovicus Dux Ligni- centii Archi-Episcopi Gneznensis duetu
cen.sisapprobat dotem Catherinae Johannis aliorumque senátorm cum Casimiro rege
Krctendorff uxoris, Liegnicz, 1429. — de differentiis transigunt. Dat. in Wielun
Eiusdem Ludovici altera confirmatio. — Fer. III. post S Hedwigis A. 1447. —
Svantopolcus dc Gorkow fidelitatem pro- Bernhardus Dux Opoliensis suo et Boleslai
mittit Regi Wladislao contra omneš hostes Nepotis sui nomine acceptat inducias a
excepto Bernhardo Duce Opoliensi idque Casimiro Rege oblatas et se revcrsales
suo et Nicolai de Buscze fratris sui nomine. litteras infra duas septimanas Bedzinium
Cracoviae fer. VI. ante Dom. Oculi A. transmissurum pollicetur: Cracoviae infra
1437. —
Bolcko Dux Opoliae cum Wla- octava Visitationis B. M. V. An. 1448. —
dislao Rege Poloniae foedus init et in Str. 89. Casimirus Rex cum Conrado et
Electionem Casimiri Fratris pracfati Regis Conrado Albo Juniore ducibus Silesiae
in Regem Bohemiae consentit et se utique inducias paciscitur annales, interim de
adhaesurum promittit salvis iuribus suis: differentiis arbitros dabunt, captivi utrin-
Dat. in Loco campcstri ante Strelcze Fer. que dimittentur, mercatoribus liber tran-
II. post. fest. S. Francisci A. 1438. — situs pcrmittitur. Dat. in Kobozyce fer.
Bernhardus, Johannes et Nicolaus simile VI. ante fest. S. Margarethae proxima A.
foedus paciscuntur cum Wladislao rege 1448. —Idem similes inducias statuit cum
Poloniae et fratre eius Casimiro, electo rege Conrado Albo duce Silesiae Olsnicensi et
Bohemiae. A. 1438. —
Wcnceslaus Opa- Szyssovicnsi Domino. A. 1448 (ut supra).
viensiset Ratiboriensis Dux i)ari ratione — Bernhardus Dux Opoliensis paciscitur
foedus et reconciliationem cum Wladizlao annuas inducias cum Casimiro Rege Po-
Rege Poloniae et Casimiro fratre eius loniae in forma simili ut supra dat. in
electo rege Bohemiae faciunt. Dat. Ratis- Strzelicz in Vigilia Visit. B. M. V. A. 1449.
boriae d. S. Lucae A. 1438. - Nobilitas — Litterae certae Idiomate Bohemico
et civitas Brigensis foedus init cum regno scriptae continentes arbitramentum quod-
Poloniae et Wladizlao Rege et Casimiro dam Bolkonis Ducis Tessinensis inter Ca-
fratre eius rege Bohemiae illis se
electo simirum regem et Nicolaum de Wiodymno
adhaesuros promittunt et si hanc unionem ac Nepotš illius Herbortos. Dat. in Osswie-
ducissa Briegensis ac ipsius filiae tenere cim fer. IV. post fest. S. Francisci. An.
noluerint, tamen
se .servaturos recipiunt.
illi 1449. —Boleslaus Dux Teschinensis An-
Insuper in fiuvio Odra circa
per pontes nae conjugi suae inscribit bona dotalia in
civitatem Brzegensem Transitm se regi summa sex millium aureorum Hungarica-
et exercitui ipsius daturos pollicentur. lium et Tutores eiusdem dotalitii Casi-
A. 1438. —
Wladislaus Rex Hunga- mirum regem Poloniae, Nicolaum Ratisbo-
gariae et Poloniae dat facultatem Civibus riensem, Wenceslaum et Przemyslaum Tes-
Wratislaviensibus quaqua versus per reg- sinenses duces constituit. Dat. Thesczyn,
num Poloniae, ducatum Lithuaniae et Dom. ante fest. S. Michaelis A. 1450. —
regnum Hungariae Negotiorum causa pro- Wenceslaus, Wladizlaus et Przemyslaus
ficiendi Budae Sabath. post fest. S. Sta-
: Duces Teschinenses consentiunt in otem
nislai A. 1441. — Wladislaus Hungariae per Boleslaum fiatrem ipsorum Annae
et Poloniae Rex Conrado Albo duci Sile- uxori suae factam. A. 1450. Prorogatio

siae pro ipsius meritis 2U0 marcas in Kuppis, Induciarum inter Boleslaum Ducem Opo-
Wielicensibus et Bochnensibus ad bene- liensem et Casimirum regem Poloniae ad
placitum suum assignat: Budae Sabath. in annum. Dat. Glogoviae d. festo Visitat.
crastino S. Priscae A. 1443. Bernhardus — B. M. V. An. 1451. —
Bernhardus, Bole-
et Boleslaus duces Opolienses cum Zbigneo slaus et Nicolaus Duces Opolienses: Jo-
Episcopo Cracoviensi cum Castellano et hannes de Czatowice et Johannes Gieltz
Palatino Cracoviensi, cum Syradiensibus inducias ad festm Bartholomaei cum rege
et Woinicensibus Castellanis et toto regno Casimiro concludunt, arbitros de iniuriis
Poloniae inducias paciscuntur. Glogoviae dabunt, quicquid statuerint, ratum habe-
Sabatho ante fest. S. Viti A. 1445. — bunt. Dat. Syradiae in crastino S. Aegidii
Bernhardus Bolcko Opolienses cum
et Ab. An. 1452. - lidem prorogant indu-
Johanne de Czycow, Castellano Craco- cias cum rege Casimiro. Datum in Pietrkow
viensi regis electi Bohemiae locumtenente Sabath. in crastino SS. Peti et Pauli An.
inducias paciscuntur, ad festm S. Johan. 1453. — Przemyslaus Du.x Toschecensis
Bapt. Strelitz Domin, post fest. Epipha- inducias biennalcs sancit cum, rege Casi-
niae A. 1447. —
Duces Oppaviae. Ratibo- mico in forma prout alii principes. Dat.
riae, Teschnensis, Osswicenses foedus per- Pietrcowiae die Visit. B. M. V. 1453. —
petuum ineunt cum rege haud dubio Ca- Barbara Ducis Nicolai Ratiboriensis relicta
simiro (cuius nomen non exprimiturj Im- ac Hanussius filius ipsius et nonnulli no-
primis sopiuntur omneš hostiles respectus biles inducias paciscuntur ad annum cum

58
Sommersberg, Silesiacarum Rerum Scriptores.
C. 208.

rege Casimiro. Dat. in S. Peti


Czwilin die concessae proveniunt. eidem condonat:
et Pauli An. 1457. —
Margaretha Ducisa Dat. Cassoviae d. S. Marci An. 1491. —
Ratiboriensis simili forma inducias cum Johannes Albertus: Hungariae Rex electus
Casimiro Rege paciscitur. Ratibo Domin, promittit Duci Saganensi ducatu suo paulo
post fest. S. Joh. Bapt. An. 1457. Wen- — ante deiecto se rationibus illius, si regnum
ceslaus et Przemyslaus Teschynenses du- Hungariae adeptus fuerit pro condona-
ces inducias in eadem forma sanciunt cum tione ipsa illi
prospecturum. Dat. in
Casimiro rege: Dat. in Teschyn in Vigilia Epperiez 8. Julii An. 1491. Transsumptum
Visitat. B. M. V. An. 1457. Przemislaus — earundem Litterarum sub nomme notarii
Dux Osswiecimensis compositionemcertam publici.

Catherina de Pock quietat Si-
facit inter regem Casimirum et fratrem gismundum Ducem Opaviensem de solutis
suum ducem Osswiecimensem Occasione tribus millibus quingentis florenis: Opaviae
Stipendii in Prussia promiti. Dat. Te- fer.II. post fest. S. Triburtii An. 1502. —
schyni fer. V. post fest. Divisionis Apost. Vladislaus Rex Hungariae et Bohemiae:
An. 1459. —
Idem Dux Osswiecimensis Sigismundo fratri, Duci in Silesia Oppaviae,
quietat Casimirum Regem de miile du- Glogoviae et in Gora et in sylvis Gonzien-
centis aureis An. 1460. —
Inter Casimirum sibus facultatem venandi concedit. Dat.
Regem et Conradum Album Ducem Sile- Budae An. l.'^02. — Vladislaus Rex Hun-
siae pax perpetua constituitur, qua inter gariae concedit Sigismundo fratri suo Op-
aiia cavetur, ut si rex Poloniae bellm paviensi in Silesia Duci: Potestatem signan-
Bohemiae inferre voluerit, uno mense ante dae monetae mediorum grossorum secun-
id Duci denuntiare teneatur: Id ipsum et dum pondus Regni Poloniae: Dat. Budae
Dux facturus, si Rex Bohemiae regnum die S. Elisabethae An. 1502. - Lusatiae
Poloniae invaderet. Calisii in crastino S. Inf. Marchionatus a Rege Wladislao Hun-
Laurentii A. 1460. —
Reversales litterae gariae et Bohemiae iure pignoris Sigis-
eiusdem foederis sub nomine Conradi Albi mundo Duci Silesiae et Opaviae confertur.
editae. Dat. in Wilow Sabatho post As- Budae feria VI. post fest. S. Bonifacii An.
sumpt. B. M. V. An. 1460. Casimirus — 1504. —
Vladislaus Rex Hungariae et
Rex Poloniae recognoscit debitum mille Bohemiae permittit fratri suo Sigismundo
trecentorum aureorum Hungaricalium Jo- ius signandae monetae ad pondus et nor-
hanni OppavJensi et Annae suae conjugi mám eius, quae in Regno Bohemiae cu-
infra annum unum solvendum. Cracoviae ditur: Budae fer. IV. post fest. Corp. Chr.
in Octava B. M. V. An. 1461. Janussius
— An. 1504. —
Idem eidem dat facultatem
Dux bilesiae Glivicensis prorogat Casimiro cudendae monetae ad pondus Wratisla-
Regi solutionem debiti duorum millium viense Dat. Budae fer. II. post fest. S.

:

aureorum ac ducentorum aureorum ratione Urbani An. 1505. Cum Vladislaus Hung.
solárii a summa praefata provenientis. Dat. et Bohem. Rex Emporium Wratislaviense
in Glivice fer. IV. ante fest. S. Priscae An. constituisset, Sigismundus Rex Poloniae
1468. — Przymislaus Dux Silesiae et Tes- ratus eiusmodi Emporium sibi et ditio-
sinensis una cum sua comitiva recognoscit nibus suis esse damnosum, tam suis sub-
sibi satisfactum esse a Casimiro Rege pro ditis extra fines egrediendi, quamWratisla-
stipendiis in terris Prussiae provenientibus. viensibus ditiones suas intrandi, edictum
Cracoviae feria III. post fest. S. Trinitatis prohibitorium et poenale promulgavit. Quod
An. 1469. — Johannis Ducis Silesiae Litte- cum exoratus a fratre Vladislao relaxasset,
rae ad Casimirum Regem, quibus certum Wratislavienses etiam dato Diplomate Em-
debitum sibi deberi asserit: Dat. in Vigil. porio renunciant, seque eo amplius non
Omn. Sanct. An. 1471.— Conradus Albus usuros pollicentur. Dat. Sabath. ante Dom.
Dux Silesiae prorogat Casimiro Regi so- Jubilate. An. 1515.

Vladislaus Hung. et
lutionem summae trim millium aureorum Bohem. Rex hoc idem Emporium Wrati-
fratri suo debitae ad annum. Dat. in Koclin slaviense contra consuetudinem priscam
d. Epiphaniae A. 1472. —
Idem eiusdem et detrimentum Regni Poloniae ex causis
Summae solutionem ad annum prorogat. supra scriptis abolet et tollit. Posonii d.
Dat. Marienberg fer. post V. festm S. 26. Apr. 1515. —
Bernhardus, Hincko et
Lucae A. 1472. — Przemislaus Tessinensis, Nicolaus fratres de Wierzbna recognos-
Victorinus de Podiebrad Monsterbergensis, cunt sibi cum Sigismundo Rege, ut ratione
Przemislaus Osswiecimensis Duces pacta arcis Bilavii et jurium ipsorum mille octin-
faciunt de mutua successione. Dat. in genti floreni mediorum grossorum ipsis
Sterczyn sabath. post fest. S. Wenceslai solverentur. Dat. in Brunthal fer. II. post
An. 1477. —
Janussius Dux Saganensis et fest. Nativ. B. M. V. A. 1515. Pacta —
Henricus Monsterbergensis certas arces matrimonialia per Oratores Fridrici Ducis
assignant Mathiae Regi Hungariae pro Lignicensis cum Sigismundo Rege Poloniae
summa XL milí. florenorum Act. Viennae :
confecta, quibus Elisabeth eiusdem regis
fer. ÍI. post fest. Innocent. Ann. 1489. — soror germana, praefato Duci Lignicensi
Wladizlaus Rex Hungariae et Bohemiae cum dote 20 mil. florenorum Polonorum
contributiones seu bernas, quae ex ditio- in pecunia et in auro et argento simili
nibus Johanni Alberto in regno Bohemiae summa desponsata est, Cracoviae d. 10.

— 59
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 208.

Nov. A. 1515. — Fridricus Dux Lignicensis Privileg. 3. od Jana Lucemb. z r. 1345. —


reformát summam sumptuum Elisabethae . 15. Privilegium 4. od Karla IV. z r. 1358.
— . 1358. —
coniugi suac, datum Dom. Ouasimodogeniti
— . 17. pidáno.potvrzení onch
16. z r. 17. od téhož
A. 1516. —
Idem fatetur sibi solutos esse z r. 1358.
a Sigismundo rege 1550 iorenos ad ratio- privilegií od Václava IV. 1382. — z r.

nem trim milium et


quingentorum flore- . Bulla Johannis XXIII. P. R. pro
18.
norum sibi in toto numeratorum, Dat. episcopatu Wratislaviensi. An. 1412.

Lignicii Sabath. post fest. S. Valentini A. . 19. Concilii Basiliensjs litterae pro Wrati-
1517. —Idem fatetur numcratos sibi esse slaviensi. An. 1435. —. 20. Diploma super
1550 fiorenos nominc Sigismundi, Regis villa Hocndorf:
Districtus Jauriensis, in
Poloniae. Dat. in Lignitz d. 5. Febr. A. quo Dux inserit III. Diplomata illorum
1527. dominorum,qui donavcrunt villam capitulo,
Silesiorum rei historicac ct genealogicae approbat donationcm ac ipsam confirmat
accessiones, quibus I. Nicolai Henelii vitae et omni jure et dominio ecclesiae Wratisl.
epi^oporum Vratislaviensium II. Diploma- appropriat et promittit pro se et haere-
tarii Bohemo-Silcsiaci continuatio. III. lllu- dibus suis eam defensare. 21. Di- — C
strissimarum, quibus liberac Silcsiae dyna- ploma I. An. ,1334. — . 22. Diploma II.

stiac parent, ab iisve nomen, familiarum An. 1334. — . 23. Diploma III. An. 13^6.
tabulae genealogicae, denique IV. historiae Potvrzení . 21-3. z r. 1354. — . 24.
genealogicae ducum Piastorum supplemen- Litterae venditionis, Proczano di-
villae
tum contincntur. Clusit hoc suam in colle- strictus Francosteinensis pro redemptione
gcndis scriptoribus rerum Silesiacarum ad- castri Kaidcnstein. An. 1345. — . 25.
huc ineditis operám Fridr. II 77//. e7 Somtners- Renuntiatio, iuris ducalis, 10 mansorum
bcri;, Lipsiae, 1732, fol. (12), 336. Z obsahu: pro capitulo XVratislavien. in Proczano.
II. Diplomatarii Bohémo -Silesiaci Conti- An. 1354. — . 26. Diploma Alberti II.
nuatio sivé Diplomata 202. Bohemiae et Rom. Imp. Hung. et Bohemiae pro eccle-
Silcsiae res illustrantia et confirmantia. sia Wratislav. S. Crucis. An. 1439. — . 27.
Str. 29. Tom II. Pars 2. Obsah: 1. Littc- . Diploma Sigismundi Rom. Imp. Hung. et
rae Henrici I. Ducis Silesiae Javoriensis Boh. regis pro ecclesia S Crucis Wrati-
de XI. maldratis Brasii fratri 1 homae de slaviensi. An. 1434. — . 28. Litterae
Lubes ad Vitae Dies: inde^Claustro de Ducum Lignicensium Ducisque Bregensis,
Lubes concessis. A. 1314. —.
2. Littcrae
quibus contractum cmtionis villae Thom-
Henrici I. Ducis Silesiae Javoriensis V. nitz Ecclesiae S. Crucis Wratisl. confir-
marcarum reditus annui census coenpbio mant. An. 1392. — .
29. Litterae Bol-
in Liebenthal confert. An. 1326. 3. — . conis II. Ducis Silesiae Suidnicensis de
Littcrae fundationis hospitalis Javoriensis. Libertatibus Allodii Mleczow eccl. S. Crucis
An. 1344. —. 4. Litterae Henrici I. Du- Wratislav. An. 1351. — .
30. Litterae
cis .Silesiae Javoriensis de censu Foresti Bolconis II. Ducis Silesiae Monsterber-
cum dominio in Henrichsdorff. An. 1346. gensis, quibus villam Suidnitz eccles. S.
— . 5. Litterae Bolconis I. Ducis Silesiae Crucis Wratisl. iure Teutonico locari posse
Suidnicensis de censu foresti cum dominio concedit. An. 1359. — .
31. Recognitio
in Henrichsdorff. An. 1346. 6. Bolezlai —. Theodorici Officialis Ducis Bavariae, si
Ducis Silesiae et Poloniae litterae super dux moreretur, quod tunc debeat terram
castro Kcmnitz Sibotoni de nobili familia assignare JDucis Carolo regi et Annae. An.
Ovium datae. An. 1243. — .
7. Henrici 1349. —. 32. Rupertus Junior promittit,
IV. Ducis Zlezie et D. Wratislavie litterae si terrae Bavariae ex contractu matri-
super vendito prato šito circa Swydnitz monii Dominae Annae ad regcm Bohemiae
.' Theoderico de Syttavia ab Henrico Advo- devolventur. tenetur ipsum protegere. An.
cato de Swydnitz et Wythonc dc Stregom 1353. —C. 33. Similes eiusdem Ruperti
pro XXVIIJ. marcis ab omnibus Solutioni- litterae. An. 1353. — .
34. Littcrae Al-
bus libere possidendo. An. 1274. 8. —. berti et Ottonis ducum Austriae super
Henrici IV. Ducis Silesiae Wratislaviensis desponsatione relictae filiae fratris et regis
litterae de 5 mansis Franconicis Adilheydi Romanorum Friderici ulchri Elisabeth
concessis. An. 1275. — .
9. Henrici IV. fVictaJohanni regi Bohemiae. An. 1332.
I


Ducis Silesiae Wratislaviensis litterae de C. 35. Compromissio Alberti II. Ducis
Officio et Depositionis tam vini quam cere- Austriae in Carolum IV. Rom. Imp. et Boh.
visiae Suidnici constituto. An. 1277. — regem. An. 1358. — .
36. Pronuntiatio
. 10. Litterae Bolezlai I. Calvi, Ducis inter regem Roman, et Marchionem Bran-
Silcsiae in gratiam civium Leobergensium denb. An. 1353. — .
37. Datur potestas
editae. An. 1261. — .
11. Confirmatio pronunciationis praedictae. An. 1353.

omnium Privilegiorum, Jurium et Liber- C. 38. Litterae super o^bligatione civitatis
tatum ecclesiae Wratislav. Wenceslai Rom. Znoym. An. 1335. — .
39. Compositio
et Bohem, regis An. Dom. 1382. data. facta inter regem Bohem, et duces Austriae.
Privilcg. 1. od Jind. IV. vévodv Vratisl. An. 1336. —.
40. Compositio facta inter
. 12. z r. 1290. — . 13. Privilegium 2. regem Bohem, et duces Austriae
od Jana Lucemb. z r. 1342. — . 14. castro Lucemberg. An. 1324. . 39. — super
. 41.

60 —
Sommersberg, Silesiacarum Rerum Scriptores.
C. 208.

Promissio regi Johanni quod Marchionatum Craft de Hohenlohe notum facit se a


obligátm per Henricum Rom. Regem velit Johanne Bohem, et Polon. Rege castrum
reddere et litteras praesentare. An. IMl. Seldeneck in feodum accepisse. An. 1341.
— . 42. Assignatio civitatis Laa, Waitra — L. 62. Lutzo de Hohenlohe notum facit
pro 9 M. marcis argenti ratione captivi- se a Johanne Boh. et Polon. Rege castrum
atis factae per Johannem regem Bohem. et dominium Cronsperp in feodum acce-
An. 1324. — . 43. Litterae obligat^oriae pisse. An. 1334. 63.— .
Ulricus de
ducis Austriae Alberti II. 1336. 44. — . Brauneck notum facit se castrum Wendeck
Firma et perpetua liga Reges Bohemiae, a Carolo Rom. et Boh. rege titulo feodali
Marchiones Moraviae et Marchiones Mis- accepisse. An. 1353.
— C. 64. Leopoldus
nenses. An. 1348. — . 45. Caroli IV. Ep. Bambergensis notum facit nobili
Rom. Imp. ad P. M. litterae de electione Conrado, Ulrico et Schenken se obe-
aliis
filii Wenceslai in regem Roman, peracta. dire in circulo foedali Carolo Rom. et
An. 1376. — C. Comitis de Wúrtemberg
46. Boh. regi. An. 1353. — .
65. Rúdigerus
litterae pro Wenceslao rege Roman. An. de Sparneck notum facit se obligasse
1376. —C. 47. Litterae foederis perpetui circulo feodali Carolo Rom. et Boh. regi
Burgravium Norimbergensium cum Carolo dominm Waldenstein, cum continentiis
IV. Rom. Imp. Rege Bohemiae. A. 1355. et villis, Schoen^bach, Stein et Hoffwald.
— 48. Reluitio arcmm Floss und Parch-
. An. 1356. —C. 66. Wenceslaus Episc.
stein. An. 1353. — .
49. Eberhardus et Wratislav. fatetur praestitisse corporale
Ulricus Comites in Wúrtemberg fatentur juramentum regi Wenceslao super feodo
a rege Boh. Naumburg, Burg et civitatem terrae Grotkoviensis. — C. 67. Wenceslaus
Billenstein, Burg et Civitatem Botbawr et Epis. Wratislav., Ludovicus Bregensis et
Lichtemberg in foedum accepisse. An. Henricus filius eius, Rupertus et Boletzlaus
1366. — C. 50. Eberhardus et Ulricus Legnicenses Slezie duces renuntiant omni-
Comes in Wúrtemberg fatentur omnia bus juribus, si quae in ducatibus terrarum
foeda a Carolo IV. Rom.^ et Bohem, rege ac civitatum Wratisl. Novofor. Namslav.
accepisse. An. 1346.
— C. 51. Liga inter Schwidnic ac Jaurens. excepto Nimptsch,
Carolum Imp. Regem Rom. et Bohem. promittunt non impetere. An. 13S6.

Regem et Johannem et Albertm Burg- . 68. Frater Wernherus Ord. Sanctae
gravios in Núrnberg. An. 1352. 52. — . Mariae Domus Theutonicae Magister pro
Albertus et Fridricus Burggravii in Núrn- mittit se Henrico duci Wratisl. opem esse
berg fatentur Serenissimo Carolo Rom. et laturum contra Wladizbum regem Cra-
Bohem. Regi vendidisse foedum castrum coviae. An. 1.S26. —
C. 69. Inscriptio
et montem Rottenberg pro 3 milí. floren. Theoderici generalis magisti Ord. Theo-
An. 1360. — . 53. Ludwig und Friedrich tonicorum super cessione ipsius^ de bonis
Grafen zu Oettingen und Land-Grafen zu Brest et Dobrin. An. 1334. 70. Do- — .
Elsass bekennen, dass sie mit Carolo Róm. natio Henrici I. Barbati ducis Silesiae
Kon. eine Verwechselung gehalten umb die domini Wratislawiae Coenobio Trebricensi
Landgraffschafft in Nieder-Elsass und an- Ao. 1224. Kal. Jul. facta. - 71. Foedus.
dere Stádte. An. 1351. — .
54. Rudol- Prutenicum cum rege Poloniae de Anno
phus Marggravius in Baden: Dns in Pforz- . 72. Sigismundus Imp. An. 1420.
heim, nominatus Wetzker fatetur sua foeda
1420:^
— . 73. Wladislaus Jagello 1419. —
accepisse a Carolo Rom. et Bohem. rege. . 74. Michael Kochmeister Ord. Hosp. S.
An. 1348. — . 55. Wilhelmus comes in Mariae Dom. Teut. An. 1419. 75. — .
Catzenellenbogen notum facit miltuasse a Wladislaus Rex Poloniae. An. 1419. —
Carolo Roman, et Bohem, rege 5 M . 76. Michael Kochmeister An. 1419. —
Floren. An. 1349. — .
56. Contractus C. 77. Limites et fines inter ducatum Ma-
inter Arnoldm Praepositum de Blancken- soviae et dominium Ordinis sint, qui sub
stein et Gerhardum Dominm in Schon- Magistro Rudolpho Kónig fuerint An. 1423.
berg cum Carolo Rom. et Boh. rege. An. Testatur^ Episc. Wratisl. An. 1423. (Str.
1353. — C. 57. Ulricus Landgravius de 88.)
— . 78. Brief Kayser Carls ober dy

Leuchtenberg notum facit se aliquos do- Austattunge der dreyen Kinder Hertzog
mus et villas a Carolo Rom. et Boh ^ rege P.olken von der Kozel Seel. An. 1360. —
in feodum accepisse. An. 1356. C. 58. — . 79. Litterae Bolconis I. Ducis Silesiae
Ulricus et Johannes Landgravii de Leuch- in favorem institorum Suidnicensium editae.
temberg notum faciunt se a Carolo Rom. An. 1291. — . 80. Litterae Ducis Bol-
et Bohem, rege domm Pleinstein et Rei- conis I. pro locatione civitatis Strelin. An.
chenstein cum suis pertinentiis in feodum 1293. —. 81. Diploma Ducum Bernhardi,

accepise. An. 1350.C. 59. Ulricus Land- Henrici et Bolconis super venditione Pe-
gravius de Leuchtenberg notum facit se dagii s. Thelonii quod pedites dare so-
a Dno Johanne Rege Boh. et Poloniae lebant in civitate Swydnitz, Rychenbach,
mediam partem dominii Petzenstein in Vrankynstein et in Warta versus Glatz,
feodum accepisse. An. l'^27. — C. 60. in Strelin et in Wansow et in Kanth pro
Similes litterae eiusdem Ulrici Landgravii 200 Marcis regalium denariorum ut et in
de Leuchtenberg. An. 1330. 61. — . antiqua terra videlicet in Lemberg et in

— 61 —
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 208.

Boleslavia ita quidem ut liberi sint in per- C. 102. Des Konig von Bchem Briv: das
f>etuum, excepto si quis petitm in pre- Hertzog Conrad der alde seyne Land von
dictis locis in Carrucis res mercimoniales em zu Bhem empfahen sulde. An. 1329.
traxerit, qiiorum valor se extendit ultra
—. 103. Lehenbriv des alten Hertzog
10 Marc. regalium denariorum, solvat Conrads seiner Lande eynes rechten Erb-
Theloneum sicut ab antiquo consuetum, Lehns welchiriey Macht, Dienst odir Recht
civibus Wratislav. et. Suidnicensibus. d. d. als der BrifT kundiget und sagct. An. 1329.
Suidnicii Prid. Kal. Nov. 1310. 82. — . .104. Brief Marckgrav Johanns von
Litterae Henrici IV. ducis Silcsiae Wrati- Mehrern dass op der Káyser und Kónig
slaviensis pro favore commerciorum Wra- ze Bhem stiirbe one Mannes Erben und
tislavien. An. 1274. 83.— .
Litterae das Konigrcich ze Bhem an en gevielle
Henrici VI. ducis Silesiac Wratisl. dc censu so hat her gelobten Hertzog Conrad den
annuo a Johannc Czambor de Schiltbercj Alden und seine Erben bey allen iren Bri-
fratribus de Waczenrode vendito. An. ven und rechten zu lassen. An. 1359. —
1328. —. Bolconis II. Ducis Silesiae,
84. C. 105. Brief Herczog Heinrichen von
Swidnicensis confirmatio privilegiorum .'>b Glogau von seinen Juden wcgen. An. 1299.
avo Bolcone I. Judaeis Suidnicensibus — . 196. Brief Herczog Heinrichs von
concessorum. d. d. in Hain VII. Id. Aug. Breczlaw dass die Oelsen Hus und Stadt
1295. et in Swidnitz die S. Nicolai 1328. wiederumb quam an Herczog Conrad
. 85-86. Potvrzení privilegií Žid od seynen Eydam dass Er ihm versatzt hatte
Bolka I. An. 1328. — .
87. Ágnesis Du- von Schuld und Geld und von Nadlitz
cissae Swidnicensis litterae in Gratiam .se- wegen, vor das alles Kr ihm hette Trachen-
natus Swidnicensis editae. An. 1391. — berg Hus und Stadt und Dorf und Prus-
. 88. Agnesis Ducissae Sil. Swidnicensis nitz Stadt mit Dórfern gegeben, also ob
litterae de vendito annuo censu senatui Er ohne Sdhne strbe, so sulden die V-
Javoriensi. An. 1388.
— .
89. Agnetes štn und Gutt wiederumb an Herczog
Ducissae Silcs. Swidnicensis litterae sena- Conrad und die Seinen auch gefallen als
toribus Javoriensibus concessae. An. 1377. der Brief saget. An. 1322. —. 107. Vcr-
— . 90. Bolconis lí. Ducis Siles. Swidni- biindnisse des Apts und Convents U. F.
censis litterae de prohibitis conventjculis zu Bresslaw uber das Crutze zu S. Georgen
publicis et privatis. An. I.'i51. — . 91. es von dannen nicht zu emphremden.
Henrici Ducis Silesiae Javoriensis litterae
I. An. 1364. — . 108. Brief mynes Herm
in casum successionis Swidnicensibus Hczog Conrads daz Ilerr Woyczech Ritter
privilegia salva fóre spondct. An. 1345. von Smoln ufgegeben hat alle syn Gutt
C. 92. Bolconis II. Ducis Siles. Swidni- syner Haus-Frawen dy is noch synem Tode
censis litterae super balneo Javoriensi. haben solde czu eym eignem Rechte. 1344.
An. 1350. — .
93. Agnetis Ducissae
— C. 109. Brief meines Herrn Herczogen
Swidnicensis litterae confirmatoriac dc an- Conrad dozher Piigrim von Wissenburgk •

nuo censu Wenhero de Czettras vendito. der Inngcsiegel och anhengt verkauflft hat
Anno 1385. — .
94. Caroli IV. Ro- uf einc Widerkawf sechs Margk Geldis
man. Imp. et Bohem, regis litterae in zu Sedlitz vor vierczig Marek den Ratman-
favorem commercii Wratislaviensis cum nen der Stadt zu Oelsen. An. 1357. —
urbibus Hirschberg, _Hain et Landshut . 110. Brief Herrn Herczog Heinrichs von
editae. An. 1366. —.
95. Wenceslai Bo- Breslaw iiber die Díirfer Bresinken und
hem, regis litterae de Immunitatibus du- Tocker dy her verkauft hat uff czu seczen
catuum Svidnicensis et Javoriensis post czu dúzzem Rechte, wy wenne odir in
mortem Ducissae Agnetis servandis. An. welcher wyss als der Brief saget. An.
1369. — . 96. Sigismundi Imp. et Boh. 1292. —. 111. Brief myns Herrn Her-
regis Litterae tjuibus Svidnicio facultatem czog Conrads iiber eyn hub und eine
sigilandi cum rubra cera concet. An. hovercyte Bockwin dy verkauft hat Jac.
1435. — . 97. Alberti II. Rom. Imp. et von Bockwin Gerharde vom Werde czu
Hung. et Boh. regis litterae de ccclesia S. eym lehen. — . 112. Brief Heynczken
Adalberti Javorii erigenda. An. 1438. — und Nicol. Herrn Peter Sto.scheswitz Son,
. 98. Litterae civitatis Javoriensis de ec- daz sy verkauft haben Herrn Herczog
clesia S. Adalberti Javorii dotanda. An. Conrad das halbe Dorff Janowicz. An. 13 j6.
1446. —. 99. Litterae Hermanni de Cze- — . 113. Brief Herrn Herczog Conrads
ttriz,Equitis de non vindicanda captivitate daz her verkauft hat eyne hubc Anvalles
qua famulos suos Javoriensis civitas affe- zu alden Ponatowitz und anderdhalbe
cerat. An. 1445. — .
100. Eiusdem Her- hub czu Niiwen Ponatowitz, als der Brief
manni de Czettras Equit. litterae quibus saget. An. 1322. — .114. Brief Herrn
societatem et foedus cum urbilius infra Herczog Conrads daz Petir Smeth mit
scriptis pangit. An. 1445. — . 101. Litte- syner Husvrowen und mit syme Son
rae Ord. Equestris Ducatuum Svidnicensis verkauft haben Hern Thamen von Hayn
et Javoriensis, quibus gentem Schaffgotschi- und synen Nachkommen fiinfl" INIarckt já-
anam emtuo quodam sibi dato communi rigen Zinses und alle yr Gutt czum Hun-
bono prospexisse profitetur. An. 1429. — desfcld czu eym lehen. — . 115. Brief

— 62 —
Sommersberg, Silesiacarum Rerum Scriptores.
C 208.

Herczogs Boleslaw Herrn czur Liegnitz daz Artickel und Geschichte als in dem Brive
Er vor dreytusend Marek versetzt hat saget. An. 135v.
-
. 127. Brief Herczog
Beroldstadt Stadt mit dem Huse und Ge- Prczymken von Teschin daz her mit Her-
biete Herrn Herczog Conrad ap her is
:
czog Conraden alle ire Sache und Brúche
daz vierde Jahr zu Pfande hielde, so sulde is ein dem Herczoge dem von Uswenczin
erblic u. ewiglich syn u. synerNachkomm- und Herczog Ludwigen gegangen seyn,
- . Ko. Brief Herrn nach ihr beyder beschriebnen Beschul-
lingebleiben.An. 1323.
Herczog Conrad daz Joh. eczwenne Mertins digungen und Antworten. An. 1370.

von der Berollstatt verkaufft hat Johann . 12Š. Brief Herczog Przymck von Te-
Schiilern eynem Búrger daselbst und synen schin ober die Teilung des Hus der Stadt
Nachkommlingen erblic daz dritte Teyl an und des Landes zu Bythum czwischen em
der Neumol gelegen an der Stadt als der und Herczog Conraden. An. 1369. —
Brief saget. An." 1349. — . U7. Brief C. 129. Brief Herczog Wenczlaw czur
Herrn Heiczog daz Gúnther und Luther, Liegnitz dass her vorgewissen sulde, doz
Herrn Dietrichs Sohne von Franckenberg syn Sweer der von Teschin vergewissen
verkaufft haben yrn Teich vor der Be- sulde zwey tusend Margk zu geben bey
roldstatt Gobihr, genannt Steynkok eym eym Jaré zu seiner geschwyen symc Swager
Búrger czu Namzlaw und synen Erben Herczog Conrad. An. 1354. .
130. Brief
czu einem lehen. An. 1342 - . 118. Brief Herczog Wenczlaw zu Lignitz, doz her
Herrn Herczog Conrads daz Petir von Pe- bewiset und bescheyden hat M. Margk
tirwitz Voyt czur Beroldstatt gekawt hat Ehgelds noch syner Geswyen syme Schwa-
erblic dle Heyde vor der Beroldstatt. An. ger Herczogen Conrad Conraden of^synen
1317 — . 119. Litterae Ducis Silesiae Urbor zu Niclasdorff. An. 1355. —.
131.
Olsnensis Conradi I. de Piscina prope civit. Brief der Stadt czu Pissinkreczim dass sie
Wartenberg. An 1348
- . 120. Brief gehuldet haben Vrowen Eufemien Her-
Konig Johannes czu Bhem ober Herczog czogin zur Oelssen und Vrawen Beatken
Wladislaw czur Kozil Lehen desselben und iren Erben. An. 1356. —
C. 132.
Landes und syner Stette Kozil, Beutum und
Brief Herrn Jaroslaus von Sternberg
und Peissinkreczem. An. 1327. C. 121. Vrawen Margrethen syner Tochter: Her-
Brief Herczog Przymcken von Teschin tzogen Bolcken czur Kozil Wittibe daz
ober dy entscheidunge und Teilunge mit si sich haben verzygen leypgedinges u. alles

Herczog Conrad umb die Lande Cozil Rechtes das sy gehabt haben zu den Lan-
und Búthum als der Brief saget,^ und den Kozil und Búthum. An. 13,'5S.
iiber andre Geschichte. An. 13.56. —
C. 122. . 133. Brief der Stadt zur Kozil doz
Brief der Beste*.tigunge Herrn Carols Kay- Vrowe Beatka verkawft hábe dy Stadt
sers und Konigs ze Bhem ober die Tey- Kozil,waz ir do gebúrte Herczogen Con-
lung und Entshichtunge Hertzogen Conrad raden und daz .sy dem gehuldet haben
von der Oelssen und Hertzog Przemisl und synem Erben. An. 1358. . 134.
von Teschin umb die Lande Cozel, Bythum Oueit Brief der Stadt Breslau daz Herr
etc. alss in den Briven. An. 1356. —C.123. Herczog Conrad gewisse Bacen Herrn
Brief Herczog Kazimirs nnd Prczymken Jaroslaw von Sternberg 300 Margk bezalt
synes Sones czu Teschin, daz Herczog hat. An. 1359. ~ . 135. Brief Herrn
Conrad bey der Kozil, Huze und Stadt Swdken von Dryhoticz daz em Herr Her-
und bey allem Lande und Wigbilden dar- czog Conrad 64U Margk bezahlt hat vor
zu gehorende in seynen Grenczen ewiglich dy Dorfer Ostroczschewicz, Lany und als
und erbhch bleiben zoll: und daz den von der Brief saget. An. 1361. — . 136. Brief
Teschin dy Kinder bey der Kozil gestellen Vrowen Agnes aptissine ze Trebnicz und
suli ^ czu verczeihen der Cozil An. 1357. Kathrine ihrer Swester Herczog Wladislavs
— . 124. Brief der Bestáttigunge Carls zu Búthum Tochter, daz enen Herr Her-
Kaysers und Kónigs ze Bhem daz Herczog czog Conrad 600 Margk vor iren Erb Teil
Conrad bey der Cozil, Hus und Stadt und geben sylde und sy en derhalb ledik
haben gelossen. An. 1361. C. 137. Brief
by allem Lande und Wikbildern darzu
gehorende in seinen Grentzen erplich und Herczog Wladislaw zur Kozel ober den
ewiglich bleiben soli und daz der von Czins an der Mol des Stadts-Grabens. An.
Teschin die Kinder beyn der Cozil herstel- 1306. — . 138. Brief Herrn Thomas
len soli zu verczygen der Kozil. An. i358. Bischovs zu Breslaw daz her Herczogen
— 125. Brief Herczog Kazimirs und Kazimir zu Búthum gegeben hat daz her
Przemisl von Teschin ober Verrichtunge in dem Dorffe zu Lanschitz die Maldrat
der Tusend Margk die Herczog Conrad haben soli und von czehenden wegen dy
em Zugeben sulde, von dem Lande Fyrdonge dem Bischove und czu Car-
czur Kozil czu den Lande czu Pysinkreczim chowitz und czum Reynoschen Dorffe. An.
u. czu dem Tost und andere Geschichte me. 1286. — . 139.
Brief Herczogs Wladizlaw
An. 1358. —. 126. Brief Herczog Wen- zur Búthum und Kozil: das Franczce v.
ceslaus und Herczog Ludwigs ober die Globschútz syne Tochter Kindern of der
Berichtunge zwischen Herczoge Conrado halben Múl zu Globschútz 8 Marek als sie
und dem von Teschin, die Búndnússe und en versatzt gewest ist und en halbe Theyl

— 63
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 208.

aiss her sic gehabt hat noch synem Tod Kantchin und Komel czu inem Lehn. An.
ofgcgeben. An. 1303.
—.140. Brief Her- 1354. — . 155. Herrn Herczogs
Brief
czog Burczlaw daz her gelobt hat Herczoge Conrad daz Przsikke von Gaweron ver-
Conraden daz her alle Lúte, Iluidmanne kawft und ofgegebcn hat alles syn Gut
und Povil zu Namslaw und den Steten Buschca genannt mit allen seinen Zuge-
mit vrcn Gebieten by iren Rechten zu hórungen Herrn Thamen von hayn und
behaítcn. An. 1323.
'
— .141. Brief der zynen Nachkómmiingen. An. 1358. 156. —.
stadt zur Vryenstatt daz sy gehuldet ha- Brief Herrn Herczog Conrad daz Peschke
ben IJerczogcn Conraden und Herczog Wylczke verkawíTt hat 3 Margk járiges
lohannsen Herren zu Oeissen und zur Czinses uf alle seynem Gutte Strádán
Steinaw und iren Erben, ab yre Herren dem Rathmannen zur Oeissen. An. 1357.
Herczog Heinrich der alde und Herczog
— . 157. Brief der aeptissinne und
Heinrich der Junge Herren zu Glogau der Sammenunge zu Trebnicz daz der
ohn Erben .stiirbcn. An. 1337. — .
142. alde Herczog Conrad czu Seelenge-
Brief der Stadt zu Crossen dass sie ge- ráthe ihnen gegeben hat 100. Margk. An.
huldet haben Herczog Conrad und Her- 1365. — . 158. Brief Herrn Herczog
czog Johanscn Herrn zur Oeissen und Conrads daz Renczko Hakc Vrowe Hedwig
czur Steinaw und iren Erben, ob ir Herrn syne Hus-Vrowe verkaufft haben alles ir
Herczog Heinrich der Alde und Herczog Gutt zu Petrowitz und eyn erblichen anvali.
Heinrich der Junge Herren zu Glogav An. 1334. - .159. Brief Herrn Heinrichs
one Erben stúrben. An. 1337. — .
143. von Hugwitz Hauptmanns czu Breslaw
Brief Konig Johanns czu Bhem daz allez daz sich Herr Herczog Conrad vor ihm
dy Herren Herczog Heinrich und Herczog dirboten hábe noch Koniglichem Gebote
Conrad alle JMann Biirger und Inwonner sich zu bew'eysen syne gerechtigkeit von
der Stadt und des Gebiettes czu Lubyn Czwey DórfTern Wylksyn und Obirink. An.
der Huldunge ledik sulden lossen und 1338.'— . 160. Brief' Herczog Heinrichs
denn an den Konig und zyne Erben zu Breslaw daz Christanus seyn Messeer
weysen sulden. An. 1338.
— .
144. Brief und Heinrich von Sponsbrúck wider en
Herczog Johanns zu Steinaw daz her ver- gekowft haben zwey Pohlnishe Dorfer
fazt hat dy Stadt Steynaw mit ihrem Ge- Brocowitz und Swaratowitz. An. 1287. —
biette und daz Dorff Mereczizc vor lOO . 161. Brief Herczog Heinrichs von Breslaw
Margk. An. 1339.
— . 145. Brief Graft daz her Gebhard von Prusnitz gegeben
Berchtolden under zynem Inngesiegel und hat Herrn Paulo genannt Podusche und
anderm Graft Burchards Inngesiegel von Vrowen Berthen seyner Tochter syn Teil
der 3000 Mark die an Herrn Herczog Con- daz emangehóret zur Prusnitz. An. 1287.
rad gefallen sollen und von des Pfandes . Herczog Heinrichs von Bre-
162. Brief
wegen daz em davor stehet. An. 1374. — slaw daz her Sbylutes Tochter Jagna Eva
. 146. Brief Herrn Niclas von Kezerdorff und Sara allen eil ihrer Erbe zu Prus-
daz her sich Herczog Conraden verbunden nitz und andirswo yren Briidern Gebhardo
hat zu dienen mit Leib und Gute. An. und Januscho_ haben gegeben erbclichen.
1344. — . 147. Brief Herczog Bolcken An. 1288. — 163. Brief Herczogs Hein-
zu Miinsterberg daz Herr Herczog Conrad rich von Glogow daz her verkaufft hat
alle Vorderunge und Ansprúche haben her Gebharden zur Prusnitz und synen
sulde zu GHwitz dy svne Vrowe de ge- Nachkommclingen daz halbe Teyl der
habt hette. An. 1370. '— .
148. Brief Stadt zur Pru.snitz und den Jiof mit dem
Herczog Bolcken zu Miinsterberg daz her Bomgarten. An. 1296.
— .
164. Brief
gelobt hat Herczog Conraden des rechten Herczog Heinrich von Glogow daz her
bcyzulegen. An. 1370.
— .
149. Brief Gebhard hat gegeben Vrowen Berthen
Herrn Karols Kaysers ober bestettigunge syner Hus Vrowen mit Willen synen Son
der Vryheit des Hoffs zu Praga. —.
150. den halben Cins zur Prusnitz und in
Brief Herrn Hcrbortes Ritters, Heinrichs andern zynen Giittern. An. 1297. —
C. 165.
Conrads und Ebrechs Gebrudere von Kre- Brief Herczogs Bunczl zur Oeissen daz
nowitz daz sie Herczogen Niclas aller her Herrn von Bibirsteyn beweyset hat
schuld ledigk gelossen haben. An. 1371. — daz die Stadt Prusnitz syn recht pfand was
. 151. Brief Herrn Benycks von Kessel- vor wy vil geld und mit waz zugehóren.
berg von syner vesten wegen dy Kessel- An. 1317. — . 166. Brief Herczogs Hein-
berg genant ist. An. 1369.
— .
152. rich von Breslaw daz her heyger von
Litterae Conradi I. Ducis Siles. Olsnensis Pritlitz bewiset hat daz das dritte Theil
de annuo censu ex villa Cozla. An. 1352. der Stadt zur Prusnitz und der Giiter die
—. 153. Brief das Franczko der Schul- dorczu gehoren an syne Tochter Kint von
theise von Bralino verkofft hat dieselbe váterlichen Anvali Ingrams von Trachin-
Schulteise von Bralino Herczoge Conrad berc erblic und in eym eigen rechte
und^synen Xachkommelingen. An. 1372. angevallen syn. An. 1326. — .
167.
— C. 154. Herczog Conrad
Brief Herrn Brief Herczogs Heinrich zu Breslaw und
daz her Herrn Thamyn und seinen Nach- czu Glatz daz her Heinrich von Bibirsteyn
kommelingen gegeben hat dy czwey Gutt behalden hábe mit dem rechte und ent-

— 64 —
Sommersberg, Silesiacarum Rerum Scriptores.
. 208.

scheidnem Erb-Teile daz Vrowe Berchte Erbe gekawfft hat. An. 1361. — C. 181.
Wittwe Herrn Gebhard von Prusnitz und Brief daz Janusche von Miloslawitz verkofft
alle Erbelinge der Gúter Prusnitz es sey hat Herrn Herczog Conrad all syn Gut
Sohne odir Tóchter nirk eyne benchtunge do zu Miloslawitz no bev dem Sulow.
Tioch schikkunge in Kaufs wys odir vor- An. 1369. — . 182. Brief Herrn Preczlaw
kaufs odir wederkauffs mit demselben Bischovs und des Cappittels ze Breslaw
Herrn Heinrichn is sey denn bey gegen- daz zy Herren Herczoge Conraden synen
wertÍCTkeit Herrn Otten von Donin und Erben und Nachkommlingen verkaufte
andjr haben noch tun sollen. An. 1334. haben erblic und zu eym eigen Militz Hus
— . 168. Brief Herrn Conrads von Bors- und Stadt und andre Dink und Gútter
nitz Hauptmannes czu Breslaw daz Vrowe als der Brief saget. An. 1358. — .
183.
Agnet Jescken Tochter eczwene erblinge Brief eines officiales zu Breslaw uber eyn
czu Prusnitz Herrn Gebhard Sones hat Copie oder Uffschrift des Kayserlichen
verkauft alles recht das ir gebúrde of den Brives, daz ynen der Kayser als Konik
Gúttern Prusnitz d. i. an der Stát Dorfern cze Bhem syn willen gegeben hat zu dem
Vorvverken dazu gehórend Herrn Hein- verkauffen des huses Militz. An. 1358. —
richen von Bibirstein und Vrowen Agathe . 184. Brief des Capittels ze Breslaw
seyner Hus-Vrowen. An. 1336.
— C. 169. liber den erbklichen Verkauff des Huses
Brief Herrn Herczogs Conrad das Hein- Militz. An. 1359. — . 185. Oueyt Brief
ricfi von Bibersteyn hat ufgegeben zu uber den Verkauf cze Militz."' An. 1359.
Brutschatze oder Lipgedinge seiner Hus- — . 186. Qwytbrief der Rathmanne ze
Vrowen Vrowen Boguscken alles daz her Bresslaw dass dy Thumherren zu Bresslaw
in dem lant hat gehabt mit der Prusnitz bekannt haben vor en, dass zy Herrn
und mit andern allen synen Guttern als Herczog Conrad von des Hauses Militz
der Brief saget. An. 1344. —
. 170. Brief wegen bezahlt hábe 1500 Mark. An. 1359.
daz her Heinczke von Bebirsteyn verkauft — C. 187. Brief onder des Bischofs und
hat Herrn Herczog Conrad dy halbe Stadt och onder des Capittels ínnsiegel ober
Prusnitz mit dem hove^ und mit andirn daz Gutt Swebodow. An. 1358. — .
188.
Guttern. An. 1388. — .
171. Brief dass Brief dez Bischofs ober den Wechsel der
Gúnther von Bebirstein verkaufft hat Herrn czwey Dórfer Stawicz und Gora. An. 1360.
Herczog Conrad die halbe Stadt Prusnitz
— . 189. Brief des Bischofs von der
mit andirn Gúttern. An. 1368. - 172. . Wechselung wegen dy gescheen ist czu
Brief Herrn Johann Habdanks und Nicol Militz an den Dorfern Stawitz und Gora.
sein Sun daz sie verkawft haben alle ir — K témuž vztahují se listiny pod . 190.,
mol genannt Habedanks Mol by der Prus- 191. — . 192.Brief eines Pohlnischen
nitz all inen Teil daran Herrn Herczog Richters zu Melicz daz das Gutt zu We-
Conraden. An. 1371. —.
173. Brief Herrn nigem Pracz herrn Herczog Conrad czu-
Herczogs Conrads daz her Wernherrn geortelt sey. An. 1364.
— .
193. Brief
von Panewitz gegeben hat daz burklehn Pakusches, Jesken und Thymen Gebriider
zu Wolaw mit andern Rechten und^Herr- von Dupin von ii^er Vesten wegen ge-
schafften zu halden. An. 1324. - . 174. nannt Dupyn von Gelúbdes wegen^ Herrn
Brief des Aptes und Convents zu V. F. Herczog Conrad. An. 1369. 194. — .
czu Breslaw doz en Herr Herczog Conrad Brief JohannsWelasches Sones von Neczow
mit svner Mutter gegeben hat zu Seelen- an Herrn Herczog Conrad wegen sines
gerethe die Obirschar zwischen Doma- Tyches bey Boguschútz. An. 1340.

schow und grossem Trydel frv an allen . 195. Brief Presdlaws von Monczicz daz
dienst. An. 1367. — . 175. Brief Frid- her sichverczygen hat gegen herrn Herczog
richs und Niczschen von Henchin Gebrú- Conrad der obirsten Rechte in seinen
dere daz her Herczog Conrad ^egeben Dorffe Kamen. An. 1333. — . 196. Brief
hat zu lipgendige Vrowen Margarethen Nicz- Herrn Hanns von Festenberg daz her
schen Weibes syne Mol zu Crummen-Wolow noch syne nachkommelinge herrn Her-
dy do gehqret zum Wikpilde daselbst. An. czog Conrad daz Gutt Mertinsdorff^nym-
1357. — C. 176. Brief daz herr Conrad mer ansprechen sullen. An. 1374. - C. 197.
von Lobyl verkaufft hat das hus Sandowel Litterae Ducis Henrici V. Wratisl. de
und das dorf Belkaczow und mit andern Prussin. An. 1295. —.198. Brief Borsken
synen Zugehórungen. A. Ii68. 177. — . eines Czudners mit andern synen bysessen
Brief Herczog Boncslavos von Lignitz uber das Petir Boguschs Son von Smoln uffge-
Trachenberg Hus und Stadt. An. 1323. — geben hat Herczog Conraden das virdte
C 178. Brief Herczog Heinrichs von Teyl des Burckleens zur Oelss. An. 1342.
Glogaw, Erblings des Konigreichs ze Pohlen
— . 199. Brief Friczcen von Grodis und
ober ein Stuk akers bey Trachinburgk. — des Erbfoyts und der Schoppen cze Oels
. 179. Brief Herczog Bonczlaus czur off einen Járigen Czins verkawfft Herrn
Oelss ober syne Fúrstliche Recht daz er Herczog Conrad und seinen Nachkomme-
versaczt hat Januschen von Trachinburck. lingen. An. 1352.

. 200. Brief Herrn
An. 1315. — .180. Brief daz Herr Her- Woycechs Ritters von Smoln und der
czog Conrad derer Brúder von Zulow Geczúge wy her Herrn Herczog Con-

Zíbrt, Bibliografie II. 65 —


Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 208-10.

raden synen Erben und Nachkommelingen dem alter Scribenten und Ur-
Zeugniss
alUs syn Gutt czum Smolin u. wenigen Smoln kunden Des Hoch-Reichs-Gráffl. Schaff-
I.

Mul und Vorwerk hat ofgegeben. An. 1360. gottischen Hauses. II. Des Burggráffi. und
— .
201. Litterae Nicolai Ducis Siles. Gráffl. Hauses zu Dohna. III. Des Hoch-

Monsterbergcnsis de Exaltacione ville \Vy- Reichs-Gráfi. Hauses von Maltzan. IV.


cherow An. 1351. — . 202. Litterae Jo- Des . Hauses von Promnitz. V. Des
. . . . .

hannis de Schaffgotsch arbiti Litem inter Hauses von Hatzfeld. VI. Des Hauses . . .

Urbes Ducatus Lignicensis et Czettriciorum von Henckel. VI!. Des Hauses von

. . .

Gentem dirimentis. An. 1455. C. 203. Schonaich.


Litterae regis Bohem. Wladizlai pro muni- 209. Sac/is von Lwenheim, Berichtigun-
tione arcis et urbis Namslaviensis. An. 1509. gen,Ergánzungen und Annierkungen zu
— —
III. Verbesserte Stamm-TatTcln dercr den .Sommersbergschen schlesischen hi-
Standes-Herrlichen Geschlechter im Iler- storischen Schriftstellern, 1786-90, 1-12
tzosithum Ober- und Nieder-Schlesien nach Stuck.

4. Pro djiny Lužické.

210. Hofmanu Christ. Gcdefr.*) Scrip- Gorlicensis, tradit et tam specialia Lusa-
tores Rerum Lusaticarum antiqui et re- ticae Historiae capita, quam Lusatiae Su-
centiorts, seu opus, in quo Lusaticae perioris res illustrat. Fol., str. 160. Obsah:
gentis origines, res gestae, temf orum vices Martini Mylii Annaies Goriicenses (1131 až
et aiiaad Slavicarum Lusaticarum et vi- 1651 in quibus non tantum fáta civitatis
I,

cinarum gentium antiquitates et historiam Gorlicensis, verum etiam vicinarum ur-


pertinentiamonumenta recensentur, quidam bium, imo totius Lusatiae Superioris res
nunc primm e.x manuscriptis eruti, inter concernentia recensentur. Urbis Gor- —
quos Christophori jNIanlii Rerum Lusati- licensis Descriptio, autore Joach. Meistero
carum Commentarii diu desiderati depre- 1550. —
Annalium Gorlicensium a funda-
henduntur, nonnulli vero ex libellis fugien- tore Sobeslao rege Bohemiae usquc ad
tibus, ob raritatcm in Corpus coniecti, ex annum 159.5. decurrentem brevis deductio,
Bibliotheca Senatus Zittaviensis editi. autore Abr. Gast, Suebusiensi Silesio,
(Druh\- titul: Novum volumen
Scriptorum Francofurti Marchionum, 1596. Sacrum —
Rerum Germanicarum, inprimis ad Lusa- D. Salvatoris nostri cenotaphium, prout
tiam et vicinas regiones spectantium). illud a Georgio Emerico, consule quondam
Lipsiae et Budissae 1719, fol.. (4), 468. Gorlicense, Hierosolymis lustratum, ad pro-
Zvláštní tituly Historia de vita et rébus
:
totypon ibidem studiosissime effigiatum,
gestis Viperti, Marchionis Lusatiae, co- atque Gorliéii eiusdem cura et impensis
mitis Groicensis, a monacho, qui Chro- excitatum, a Barth Andreade, Silesio, olim
nici Pegaviensis autor est, primm con- descripta.

Oratio et elegia de horrendo
scripta, nunc cum loannis Garzonis historia, quingentarum aedium almae Zittae VII.
Lusaticae antiquitatis monumentis iuncta. iunii Ao. Christi 1608 incendio, a INIelchiore
— Idyllium, patria, quod repetit historiam Gerlachio, Zittaviae, 1611. Excer[ita et

eius regionis, quac olim dieta provincia Epitome Historiae Rosenthalensis sivé com-
Nissana et Nicaea, nunc Hexapolis et Lu- pendiaria narratio de origine ac cultu
satia Superior vocatur, a Casparo Peucero, pervetustae B. V. Mariae statuae in pago
Budissinae, i594 (1. vyd.). — Christophori Rosenthal, Lusatiae Superioris, conscripta
Manlii CommentarioTum Rerum Lusati- a Jac. Ticino Soc. Jesu, Pragae, 1692. —
carum Deigma, sivé Epitome nondum Memorias familiae Gersdorfiorum quasdam,
uspiam impressum, nunc cum ipsis com- ut prodromum historiae Gersdorfianae
mentariis omni módo expolitum et per- exhibet M. Christ. Gottlob Pitschmann.
fectum (s mapou Die Oberlausitz).
:
— — -- Rerum Lusaticarum Tomus se-
Christ. Manlii Commentariorum Rerum cundus, qui speciales tractatus de Sla-
Lusaticarum libri VIL, hactenus inediti, vorum atque Soraborum idololatria nec
nunc vero collatis cum autographo autoris, non dissertationis tam ad universam Lu-
plurimis manuscriptis codicibus, et ad satiae historiam, quam ad eiusdem speci-
primm exemplum studiose correctis in alia historiae capita spectantes tradit ifol.,
capita ct paragraphos distincti, notis mar- str. .^96). Obsah : Prodromus Lusaticus
ginalibus et allegatis plurimorum scripto- h. integri alicuius quondam de Lusatia
e.
rum, quibus autor usus fuit, illustrati con.scripti et publicae luci, cum tcmpore,
(s mapou Mappa Geographica marchio- Deo volente, atque occasione favente do-
— —
:

natus Lusatiae Inferioris). Tomi nandi tractatus, eius utpote provinciae I.


primi S. R L. pars altera, quae fáta et descriptionem, tam chorographicam, quam
historiam particularem inclytae civitatis topographicam. II. Historiam tam veterem^

'')
Srv. poznámku na str. 45. i tohoto ísla se týkající.

— 66 —
Hoffmann, Scriptores Rerum Lusaticarum
. 210.

quam novám. III. Regimen tam antiquum,


— Dohndorffius Christoph. praes ,
Grosser
quam modernum et V. iura atque statuta
1 Samuel Friedrich resp., De iurisdictione
provincialia tam politica, quam forensia ecclesiastica, quatenus magistratui muni-
exhibentis synopsis ab Aug. Ad. ab Haug- cipali et in specie HexapoHtano competat,
witz. — Abr. Frencelii Lusatiae utriusque 1615. — Wernher Johannes Balthas. praes.,
nomenclator, exhibens urbium, oppidorum, Limmer Car. Guil., Dissertatio iuridica de
pagorum,- montium et fluviorum nomina. iure circa honores senatorios, senatibus
— Dissertationes historicae tes de idolis in genere, speciatimque Hexapolitanis com-
Slavorum, praes. Joh. P. Ludovico, expo- petente, 1717. Wildvogel Christ. praes.,
net INIichael Frentzel in academia Wite- Kaulfuss Christian Gottlob resp., Disser-
bergensi.
—Abrah. Frencelii Commen- tatio iuridica continens statutorum Budis-
tarius philologico-historicus de diis Su- sinensium collationem cum iure civiH et
raborum, aliorumque Slavorum, in quo Sla- Saxonico communi, 715. — Bodinus Hen-
i

vorum antiquitates, multaque hactenus ricus praes., Johne Joh. Christ. resp., Dis-
obscura illustrantur, aut minus recte in- sertatio iuridica, qua differei tia iuris sta-
tellecta et scripta corriguntur. Dispu-
— tutarii Zittaviensis a iure civili evolvitur,
tatio historica de Serbis, Venedorum na- 1707. — Schleenstein Godofr. Nic. praes.,
tione, vulgo dictis die Wenden, praes. Pauli Daniel resp., Consensus successionis
Georgius Krúger, resp. Laurentius Jetze, ab intestato Reipublicae Ziitaviensium
Wittebergae 1675.
— Disputatio clioro- cum iure civili et Saxonico, 1678. —
graphica de Lusatia, praes. Joh. Barth. Mylius Andr. praes., Lanckisch joh. Henr.
Bechmann, resp Petrus Ern. Cramer, resp. (autor), Disputatio iuridica deMorgen-
1651. —Historia Lusatica, praes. Casp. gaba Zittaviensi, 16>4. — Schacher
Sagittarius, resp. Joh. Christ. Nesenus
— Christ. praes., Steudner J.Godefr. resp.,
Jo.

Dissertatio de Lusatia ex acroasibus aca- Dissertatio iuridica de hominibus glebae


demicis Conr. Sam. Schurzfleisch, opera Joh. adscriptis Lusatiae Superioris, 1715.
Frider. Vollhardi collatis eo monumentis Scriptorum Lusaticorum tomus quartus
instituta. —Mich. Henr. Gribneri pro- et ultimus, exhibens nonnuUos scriptores,
grammata. T. De iure civitatis Germanicae qui historiam Lusaticam non quidem ex
Lusatiae competente. II. De Marchione instituto tractarunt. interim Lusatiae res
Gerone. —
Adami Erdmann jNIiri, De attigerunt, imperantium vitas et regionis
rébus Lusatorum oratio 1694 in Gymnasio vicinarumque ditionum fines descripserunt
Zittaviensi, cum annua memoria Melch. atque egregie illustrarunt. Accedunt diplo-
Casp. Wincleri.

Kunschke Joann. Georg. mata etdocumenta, quae historiae utriusque
et Pannách Joann. Gottlob, Dissertationes Lusatiae inserviunt, fol str. 222. Obsah
, :

historicae de Lusatia in Academia Vite- Chronicon Montis Sereni sivé Lauterber-


bergensi 1713. —
Bierling Joh. Christo- gense, ante CCCCXL annos collectum et
phorus, Dissertatio philologico-historico- iam dudum a viris M. Frehero atque H.
politica de bullis impp. aureis, inprimis Meibomio promissum, nunc demum una
iis, quae in Gorlicensi asservantur curia cum veterum Misniae Marchionum in eodem
(praes. Sam. Grosser), 1709. — Jaenichius monumento aeri inciso, aliorumque mona-
Petrus, Conspectus Lusatiae Literariae, steriorum Chronicis vetustis ac fundatio-
Witembergae, 1703. —
Staudius Christo- nibus, ex Codd. IManuscriptis editum, ta-
phorus, Parnassus Gorliciorum. Weisius — bulisque genealogicis illustratum a Joach.
Christianus, Oratio saecularis de ortu et Joh. IVJadero.
— Liber de fundatione mo-
progressu scholarum per Lusatiam Supe- nasterii Gozecensis ab Anno Christi MXLI
riorem 1686. —
Funccius Christianus, ad annum MCXXXV. —
Prologus in li-
Pubhca de coenobii gymnasiique Gorli- bellum de fundatione coenobii Bigaugiensis
censis ortu ac progressu, variis item incre- a temporibus Henrici ad Annum Christi
mentis ac casibus oratio, )686. — — 1212. — Fundationes quorundam Ger-
Scriptorum Lusaticorum tomus tertius, maniae monasteriorum, collectae quondam
exhibens dissertationes tam ad ius publi- per monachum Benedictinum, sed anony-
cum, quam privatum spectantes et singu- mm. — Silesia Bresla seu totius Silesiae,
lares materias e.x iure feudali, provinciali primo in generali, deinde urbis Wratisla-
et statutario tractantes, habitas in diversis viensis, Svidnicensis, Stregoniensis caete-
Germaniae academiis, fol. str. 200 Obsah: rarumque urbium et oppidorum in circuitu

Ludewig Joannes Petrus praes., Riech adiacentium pulcherrima et singularis de-


Daniel resp., Dissertatio: Differentiae iuris scriptio.

Excerpta ex Andreae Hoppen-
feudalis communis atque Lusatici, 1714. rodii Annalibus Gernrodensibus. Caspa-

— Ludewig Joannes P praes., Steudner ris Henrici Graunii Dalemincia Slavorum
Joann. Godefr. resp., Dissertatio: Diffe- ex Antiquitate JMisnica eruta. Apfiendi.x

rentiae iuris communis et Lusatici in le- diplomatm atque documentorum, histo-
gitima atque dote, Vom Lehens-Pflicht- riam Lusatiae illustrantium et confirman-
Theil, 1716. —
De Gersdorf Nicolaus liber tjum. Zevrubný obsah (na str. 168 ad.):
baro, Dissertatio iuridica de feudis Lusa- C. 1. Privilegium ecclesiae in Dobirluch
tiae Superioris, praes. Sam. Strykius, 1709. a Theodorico Marchione Misnensi datum

67 — 5*
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 210.

1200. — . 2. Privilcfjium Monasterio Do- satiae Eurchardo Archi-Episcopo Magde-


birluccnsi a Conrado Marchionc oricntali burgensi et eius Ecclesiae, ubi distinctae
datum 1'JIO. —. 3. Privilej^ium Monasterio continentur limites ISIarchiae praef. An.
in Dobirlug a Theodorico marchionc JNIis- 1301. (íslováno 22. místo 21.) — 23. .
nensi datum 1210. 4. — .
Privilegium Privilegium monasterio Dobirlucensi a Wi-
Monasterio in Dobirlug a Theodorico mar- tegone, episcopo ecclesiae Misnensis et
chionc Misn. datum 1217. — .
5. Privi- tutoribus filiorum Hermanni, burggravii
legium Monasterio Dol)irlucen.si ab Ottone de Golsin occisi, datum 1318. 24. — .
et Thcoderico comitibus de I3reu datum Henrici Ducis Silesiae Domini de Jaur
1226. — . 6. Privilegium Monasterio Do- et Furstenberg resignatio Johanni Regi
birlucensi a Brunonc episcopo Misnensi Bohemiae in perpetuum et renunciatio
datum anno 1228. — . 7. Privilegium communium Jurium, quac habebat in Mar-
Monasterio Dobirlucensi a Thcoderico chiis, Provinciis, terris et possessionibus
Marchionc de Landesberg datum 1267. — Lusicensi, Lubacensi et Budissinensi d.
C. 8. Privilegium de bonis in Schakow An. 1319. — . 25. Regis Bohemiae Jo-
sitis monasterio Dobirlucensi ab Henrico hanms Privilegium et Promissum, quod
marchione Misnensi venditis 1271. — nec per se, nec per haeredes ac succes-
. 9. Fundatio Monasterii Marienstern sores Marchia cuique quovis nomine con-
prope oppidum Camenz. In Nomine sanct. cedi, vendi aut ullo unquam tempore per-
ct indiv. Trinitatis. d. An. 1264. 16. Cal. mutari debeat d. A. 1319. 26. Hen- — .
— . 10. Ottonis et Conradi Privi- rici Ducis Silesiae Fundatio Coenobii in
Apr.
legium Civitati Budissinensi collatum de Lauban de An. 1320. — .
27. Henrici
domo mercatoria aediicanda An. 1284 feria Ducis Silesiae, Domini de Fiirstenberg et
4ta ante Festm Palmárm. — . 11. Pri- in Jauer, venditio et commutatio Johanni
vilegium de iure patronatus in monaste- Regi Bohemiae et suis haeredibus et succes-
rium Dobirlucense ab Henrico Marchione soribus Bohemiae Regibus, Civitatis Gorli-
Misnensi et Orientali suscepto_ ac terminis censis facta d. An. 1329. — . . 28. Privi-
eiusdem monasterii 1285. — .
12. Privi- legium de villis Trebiz et Dubrau mona-
legium monasterio Dobirlucensi a Fride- sterio Dobirlucensi a Rudolpho electore
rico marchione de Landesberg omneš pro- Saxoniae datum 1329. —.
29. Privilegium
et donationes antiquas eidem a Sigismundo ecclesiae S. Peti Budissi-
prietates
confirmante datum 1285. — 13. Privi- . nensi datum 1331. —.
30. Henrici Ducis

legium monasterio Dobirlucensi ab Alberto Silesiae Dominide Furstenberg et in


Thuringorum Landgravio et Saxoniae Co- Jauer resignatio Johanni Regi Bohemiae
mite palatino bona et praedia ab Henrico ac suis haeredibus et successoribus Bohe-
pate illi data confirmante ac iuri suo re- miae Regibus Civitatis Luban cum oppido
nunciante datum 1285. —
14. Privile- Fridberg, Jarow et Tribul d. A. 1337.

gium aTheodorico Juniore, Landgravio . 31. Eiusd. Henrici Ducis literae, quo-

Thuringiae, Orientalis ac Lusatiae Mar- modo Joannes Rex Bohemiae ei indulsit


chione, ab invasione forestariorum terminos a Civitate Sitaviensi exactionem exigere
monasterji Dobirlucensis defendente datum d. An. 1337. — . 32. Eiusd. Henrici
1289. — . 15. Rudolphi Romanorum regis Ducis Donatio Civitatis Gorlicensis cum
literae, quibus Marchionatum Lusatiae Wen- pertinentiis universis Johanni Regi Boemiae
ceslao Regi Bohemiae iure fcudali confert. d. A. 1337. — . 33. Vidimus litterarum
d. Anno 1289. - . 16. Privilegium a Joannis Epis. Olomucensis et Rudolphi
Thcoderico landgravio Thuringiae et mar- Ducis Henrici Ducis Silesiae,
Saxoniae,
chione Lusatiae monasterio Dobirlucensi Domini Jaur de Fiirstenberg, resigna-
et
duos lacus Strus et Witsch confirmante, tiones et renunciationis Marchiarum Bu-
datum 12^5. —
. 1/". Privilegium a Thco- dessinensium et Civitatis Franckenfurt ad
derico landgravio Thuringiae, marchione Oderam de An. 1339. — .
34. Regis
Orientalis ac Lusatiae, monasterio Dobir- Joann s Privilegium Incorporationis de An.
lucensi villam Friderichstorf donante, da- 1339 Gorlicensi civitati conccssum. —
tum 1297. — .
18. Privilegium ab Al- . 35.Privilegium Johannis Bohemiae regis
berto, duce Saxoniae, Angariae et West- de An. 1341. — .36. Literae Johannis

phaliae, duas villas Oppihvain et Schade- Bohemiae Regis, quod Vasalli Terrae Bu-
\\\z monasterio Dobirlucensi confirmante, dissinensis, de quolibet manso agrorum,
datum 1297. — .
19. Friderici Marchio- duodecim grossos Pragenses et unam
nis Misniae et Lusatiae horum Marchio- mensuram sigillis cuiuslibet anni Wal-
natum Translatio a se suisque haeredibus purgis et Michaelis Camerae Regiae sol-
ad Wenceslaum Regem Bohemiae de Anno vere teneantur Anno 1345 feria quinta
1299 — .
20. Privilegium a Conrado, infra Festm Pentecostes. — 37. Johan- .
marchione Orientali, monasterii Dobirlu- nis Regis Bohemiae Privilegium districtui
censis fines confirmante, datum 1299. — Gorlicensi datum, quod praeter servitia
. Theoderici Junioris Thuringiae
21. debita nil aliud solvere teneantur incolae,
—.
Landgravii Orientalis et Lusatiae Mar- die Hippoliti Martyris Anno 1341. 38.
chionis venditio terrae s. Marchiae Lu- Johannis Regis Bohemiae Privilegium super

— 68 —
Hoffmann, Scriptores Rerum Lusaticarum.
C. 210-11.

emptione quadraginta lancorum agrorum successione in Regnum Regumfiliorum


et Silvae Regalis d. A. 1345. 39. — . Boh. D. de A. 1388. — . 51. Privilegium
Caroli IV. Imp. Aug. Constitutio de Incor- a Wenceslao imperatore rnonasterio Do-
poratione Ducatuum Poloniae et Silesiae birlucensi datum 1397. — . 52. Docu-
et Marchionatus Lusatiae, quod perpetuo mentum Pietantiarum de A. 1414. — C. 53.
Regno Bohemiae sint indivisibiliter couniti, Epištola Husitarum ad quendam princjpem
uti et terra Glacensis d. A. 1355. 7. Octob. et ad Lusatiae populos. A. 1421.— 54. .
— C. 40. Gerlacus Archiepiscopus Mogun- Caspari Episcopi Misnensis Vidimus lite-
tiensis tanquam Princeps Elector confirmat rarum Sigismundi Romanorum Regis, Mo-
incorporationem et declarationem Domini nasterio Veteris Cellae Sanctae Mariae,
Caroli Imp. factam super Ducatibus Po- Cisterciensis Ordinis, Dioecesis suae da-
loniae et Silesiae et Marchionatu utriusqe tarum etc. 1348. Str. 217. Secundum est
Lusatiae d. An. 1355. - .
41. Caroli IV. talis tenoris. (. 55.) —
Str. 219. Ladislai
Imper. Literae venditionis super Sylva Regis Concessio Nundinarum Budiss. Do-
Konigswald de A. 1365. —.
42. Wenceslai mini^c. Palmárm d. d. 26. Decemb. 1455.
Confirmatio praecedentis venditionis d. A. — C. 55. (56.) Privilegium super Testa-
1365. — . 43. Caroli IV. Imperat. Ro- menta a Civibus confecta vigesima quinta
mani fundatio Coenobii Coelestinorum in Octobr. A. 1501. Budissinens. concessum.
Oybin d. A. 1369.

. 44. Martini V. — . 56. (57.) Rudolphi li. Imp. Aug.
Pontificis Confirmatio Erectionis et Do- Edictum de Páce Religionis concessa Bo-
tationis Monasterii S. Spiritus in Oybin hemis et coniunctarum Provinciarum in-
d. A. 1370. —
. 45. Emtio Marchionatus colis, Silesiis, Moravis, Lusatis etc. An.
Lusatiae et Dominiorum Milberg, Stel, 1609. — O autorovi viz . 211 (str. 71), XII.
Werdenheim cum suis pertinentiis a Ca- 211. Biidaeiis Johann Christian Gott-
rolo 4to Roman. ^Imp. ut Rege Bohemiae Lusa-
helf*), Singularia historico-litteraria
d. A. 13', 0. — .Alberti Archi-Epi-
46. tica oder Historische und Gelehrte auch
scopi Magdeburgensis, Primatis Germaniae andere Merkwúrdigkeiten Derer Beyden
et Capituli eiusdem Ecclesiae literae, Marggrafthúmer Ober und Nieder Lausitz,
quibus profitentur, quod venditio et con- worinen Verschiedene zur Erláuterung der
tractus ratione Marchionatus Lusatiae Lausitzischen Staats- Kirchen- und Lehns-
Magdeburgensis Ecclesiae per Theodori- Verfassungen, auch zur Historie dienliche
cum Juniorem Landgravium Thuringiae Nachrichten communiciret, sowohl auch
facta unquam in effectum reálem fuerit die in dieser Provintz herausgekommene
deducta, quod idem Marchionatus legitime gelehrte Schrifl'ten und Neuigkeiten recen-
a Marchionibus Brandenburgensibus per siet werden, sammt verschiedenen Anmer-
Carolum Regem Bohemiae et eiusdem ckungen und Register. I-II. Band, XXVIII
Regni Coronam sit emplus, renunciantes Sammlungen, Leipzig u. Budissin 1732-44,
in pe'petuum omni impetitioni et actioni 12°. I. Sammlung, Budissin 1732. Obsah:
in praedictp Marchionatu Lusatiae d. A. Vorrede. 1. Nachricht von Kónigs Mathiae
1371. — C. 47. Ludovici Hungariae et dem Marggrafthum Ober- und Nieder-
Poloniae etc. Regis et Elisabethae consortis Lausitz ertheilten Relicrions-Assecuration.
suae literae, quibus promittunt sub iura- — 2. Nachricht von den Collectations-
mento pro se et futuris Regibus Hungariae Rechte derer Ober-Lausitzischen Herren
et Poloniae in perpetuum, quod numquam Stánde von Land und Stádten uber ihre
ad Regnum Bohemiae et Principatus eiusd. Búrger und Unterthanen (.:I5-51). 3. Samm- —
Regni Coronae velint aspirare, aut eos sibi lung und Recension allerhand neu heraus-
quocunque módo vendicare et praecipue gekommener Búcher (52-77).
— 4. Samm-
Ducatus Wratislaviae et alios Ducatus ac lung und Recension von allerhand gehal-
terras in litteris eorum contentas etc. nec tenen Dissertationibus und edirten Pro-
quemquam ex subditis Regum Bohemiae grammatibus (78-88).
— — II. Sammlung,
ad protectionem et subjectionem recipere Leipzig -Budissin 1732. 1. Beantvvortung
de A. 1372. —.48. Privilegium a Carolo IV. derer von denen Ober- und Nieder-Lau-
Imper. rnonasterio Dobirlucensi datum sitzischen Herren-Stánden
eingegebenen
1373. — . 49. Decretum
Nicolai Episcopi Gravaminum unterm May. Anno
15. und 28.
Misnensis de eccl. Parochiali in Kirchhayn 1619 (91-107). —
2. Nachricht von der
rnonasterio Dobirlu( ensi gravibus de causis sub dato den 20. Nov. 1551 errichteten
annexa et incorporata, conditum 1379. Landes Ordnung gemeiner Stánde des
C. 50. Sigismundi Hungariae Regis literae, Marggrafthums Ober Lausitz, die Justiz,
quibus cedit Juri suo quoad Successionem Policey, Lehns- und andere Sachen betref.
in Regnum Bohemiae Johanni Duci Gorli- (107-25).

3. Sammlung und Recension
censi et Marchioni Lusatiae Fratri suo, allerhand neu herausgekommenen Búcher
atque in suis literis mentio quoque fit de (126-37).

4. Sammlung und Recension

*) Sbírku tuto klademe, ponvadž obsahuje vydání rozmanitých pramen k djinám


esko-lužickým. Nkteré kusy již se vymykají z rámce tohoto dílu, ale pro úplnost
podáváme obsah všechen.

69 —
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 211.

von allerhand antlcrn Gelehrten Neuig- (386-96).9. Sammlung und Recension
keiten (13 7-52).
— — Sammlung.
III. von allerhand anderen gelehrten Neuig-
Lcipzig u. Bautzen 17.S3: 1. Nachricht von keiten
(397-401).
— —
VII. Sammlung
demjenij^fcn, was zu Anfang des vorigen Leipz. und Budissin: 1. Nachricht
1734,
Jahrhunderts wegen des Privilegii der von des Herrn Niclas Sigismunden von
Land-Voigtey in dem Marggrafthum Ober- Redern An. 1724 zu Hirschberg in IVto
Lausitz vorgegangen. — 2. Des engeren heraus gegcbenen Werkc, welches Lu.satia
Aus-Schusses der Herren Land-Stiinde Superior Diplomatica betitult ist (405-21).
beyder Creyse des Marggrafthums Ober- 2. Ober-Ammts-Patent, wie die Expe-
Lausitz Deductions-Schrifc an die Herren dienda zwischen dem Herrn Ober-Ammts-
Stadt-Halter des Konigsreichs Bóhmen, Cantzler und Herrn Vice Cantzler in ge-
die Land-Voigteyglichc Lehens-Leute und wisse Departements eigentheilt sind d. d.
Unterthanen auf der Seidau und bey Bu- Budissin den 24. Jul. 1732 (422-26). —
dissin bctrcITend d. 20. Sept. 16Ó.S. — :-!.
Konigl. Rescript wegen eines von Gott-
3.Sammlung und Recension allerhand neu fricd Wollfen, Diacono zu Seidenberg,
hcrausgekommener Búcher. — 4. Biogra- errc^ten Tumults an Herrn Ober-Ammts
phia am 11. May 1731. verstorbenen
des HauiJtmann zu Budissin d. d. Dressden,
Herrn D
Joh. Gottlob Platzens, JCti, konigl. am 12. Febr. Anno 1715 (427-33). —
Maj. in Pohlen und Churft. Durchl. zu 4. Sammlung und Recension allerhand Ge-
Sachsen bestaliten Raths und des Marggr. lehrten Neuigkeiten (434-9). 5. Seiner
Ober-Lausitz in die 38. Jahr lang gewese- konigl. Majest. in Pohlen und Churfúrstl.
nen Ober-Ams-Cantzlerá. 5. Sammlung — Durchl. zu Sachsen allergnádigste Confir-
und Recension von allerhand gelehrten mation der Medicinischen Sooetát in Bu-
Neuigkeiten. IV. Sammlung, Leipzig dissin, der Haupt- Sechs-Stadt im Marggr.
u. Budissin 1733: 1. Nachricht von der Ober-Lausitz 1729 (440-58). — —
Vlil.
Einholung und Huldigungs- Abnehmung Sammlung, Leipzig-Budis. 1734: 1. Nach-
Ihro Konigl. Hoheit, Churfurstens Fried- richt von der Freyheit u. Gewalt derer
richs Augusts II. zu Sachsen, zu Budissin Sechs-.Stádte des Marggrafthums Ober-
den 19.-20. Maii 1733. 2. —
Rechtliches Lausitz (461-72). —
2. Nachricht von Diplo-

Responsum uber die Frage Ob die Oher- matibus und Mstis, auch Einrichtung einer
Lausitzischen Sechs-Stádte vor eigentliche General Repertorii derer zu dem Marg-
Cammer-Gter zu halten seyn. — 3. Ein grafthum Ober Lausitz gehórigen Sachen
uraltes Bedencken von der hohen Strasse (473-80).

3. Kurzgefasste Historische
aus Pohlen uber Bresslau durch tlie Ober- Nachricht von der Sechsstadt Zittau in dem
Lausitz nach Sachsen und dann ferner Marggrafthum Ober-Lausitz nebst ein-m
ins Reich. —
4. Sammlung und Recension Anhange von dem jetzlebenden Zittau im
allerhand neu herausgekommener Biicher Jahr CÍiristi 1735 (480-94).

4. Von dem Eig-
und Piecen. —
5. Sammlung und Recen- nischen Creyse in O. Lausitz. —
5. Weisiana
sion von allerhand andcrn "elehrten Neuig- IX. Sammlung, Leipzig-
keiten. — — V. Sammlung Leipzig und
(494-52.').
Budissin 1735: 1. M. Martin Griinewalds
Budissin 1736: 1. Gegen-Bericht des ent- kurze und historische Beschreibung Lausitz
haupieten Jacob Wunschwitzes, Húrgers also eingerichtet, dass die studirende
in Guben, welcher 1604. den 20. Julii ist Jugend Gelegenheit hábe, sich in dem Stylo
enthauptet worden, Wittvven, wider E. E. Historico zu úben. (Capit. 6.) (225-69). —
Rath allda, an die Róm. kaiserl. Majest. 2. Verzcichniss derer Ober-Lausitzischen
an. 1604 (277-323). 2. —
Sammlung und Physicorum, Budissinischen Craises, und
Recension allerhand neuherausgekomme Biographia des letzhinverstorbenen Land-
ner Búcher und Piecen. — 3. Sammlung Physici Herrn. D. Gottlieb Budaei (270-8).
und Recension von allerhand gelehrten — 3. Einc Recension derer Budissini-
Neuigkeiten (;335-36). VI. Sammlung schen Stadt-Physicorum, aucn anderwerts
1734, Leip. und Budissin: 1. Von dem sich berúhmt gemachten Medicorum, so aus
sogennanten heiligcn IManne (Capistran) zu der Stadt Budisin gebúrtig gewesen (278-88).
Gorlitz. 2.—Nachstchendcs Schreiben — 4. Sammlung und Recension von aller-
ist zu Erleuterung der vorigen und itzi- hand Gelehrten Neuigkeiten (288-95). —
gen Zeiten von Górlitz und Andenken des 5. Nachricht, was im vorigen Saeculo
rechtschaffenen Patriotten hier mit inserirt wegen der im Marggrafthum Niederlausitz
worden, welches der G. L. wohl aufneh- gelegenen Herrschaft und Stadt Lieberosa
men und vor sich beurtheilen wolle vorgegangen (295-302).

X. Sammlung
(346-58).'

3. Antrag. An die Burger- Leipzig -Budissin 1735: 1. Verschiedene
schaft, Brauerschaft, auch vor- und nebcn- Merckwiirdigkeiten von dem Hochwúrdi-
Eltesten von Zunfft und Zechen in Gorlitz. gen Decanat zu Budissin.

2. Von der
S. Den Liebhabern der Rednerkunst soli Kirche zu Gehda oder Gedau. —
3. Von

nachfolgender von einem Oberlausitzischen einigen Landes-Herrl. Ehedispensationen


Herrn von Adel auf eincn adelichen Hoch- in Ober-Lausitz. 4.—Kayser Mathiae
zeit-Festin ohnlángst gehaltcner Stroh- Decision und Privilegium d. a. 1616 d.
Crantz-Rede zu gútiger Beurtheilung etc. 29. Martii, dass, wenn einer Dreyssig Jahr,

— 70 —
Budaeus, Singularia Lusatica.
c. 211;

Jahr und Tag ausser Landes gewesen und Joanne Muscovio gehaltene Buss-Predigt
keine Nachricht verhanden, ob er noch sich ereigneten Motibus. —
3. Unparteyi-

im Leben, oder mit Tode abgangen, sche Gedancken iiber die aus dem ehe-
desselben Zustand seinen nachsten Freun- mals in Leipzig florirenden Gorlitzischen
den, ohne allen Fúrstand und Yerzinsung, CollegioPotico dasselbst entstandene Deu-
abgefolget werden soli. Ergangen an Mstr. tsche Gesselschaft, und von derselben her-
und Rath zu Gorlitz. XI. Sammlung ausgegebene Carmina.

4. Was wegen

Leipzig-Budissin 1735: 1. Fortsetzung derer Ober-Lausitzischen Stánde Suchen,


der von M. Martin Grúnewalden verfer- derer Repressalien halber Anno 1603 und
tigten kurtzen und historischen Beschrei- 1637 vorgefallen. 5. —
Sammlung und
bung der Lausitz Capit. 7-10.

2. Leben Recension von allerhand gelehrten Neuig-
und Absterben des Hof- und Appellations- keiten. — — XIV. Sammlung. Leipzig u.
Raths auch gewesenen Stadt-Syndici zu Budissin 1736: Fundations-Brief des
1.

Budissin, Herrn D. Christian Jacob Heils. geistl. jungfraulichen Gestiftes Marienstern


— 3. Unpartheyische Erorterung der Frage : unweit Camentz in Ober-Lausitz, derer
Ob von denen Herren Collectoribus derer Marggrafen Johannsen und Ottens zu
zu Leipzig edirten teutschen Actorum Brandenburg, von Anno 1264. 2. Fun- —
Eruditorum, die uber Herrn D. Johannis Be- dations-Brief des Jungfraulichen Closters
nedicti Carpzovii etc. Neueroffneten Ehren- Ordens Maria Magdalena der Bússerin, zu
Tempel merkwúrdiger Antiquitáten des Lauban von Hertzog Heinrichen in Schle-
Marggrafthums Oberlausitz etc. gefállete sienvon Anno 1320. — 3. Henrici erbliche
Censur und vermeintlich angemerckte Feh- berreichung der Erb-Gerichte zu Gorlitz
ler in der Historie gegrúndet oder viel- de anno 1322. —
4. Caroli IV. Befehl an
mehr dem Autoi zur Ungebúhr beyge- die Gemeine zu Gorlitz, den Gehorsam
messen worden, aus Liebe zur Wahrheit der Búrger gegen den Rath betreffend.
erwogen von Aletophilo Sincero. 4. — Anno 1347. —
5, Publikation der Sechs-
Kurze Nachricht von der offentlichen Bi- Stádte wider die Land-Beschádiger, Anno
bliothek zu Góriitz. 5. Sammlung und 1350. -
6. Nachricht, was nach hiesieijen
Recension von allerhand gehaltenen Dis- Oberlausitzischen Landesbrauch undt Ge-
sertationibus aus gelehrten Neuigkeiten. wohnheit der Obriekeidt an Abzuge,Theil-
— — XII.
Sammlung Leipzig-Budissin und dergleichen gehóret. — 7.
schilling
1736: Deductio brevis, dass der Ewan-
1. (oznaeno 6.) Hofgerichts-Process bei Auf-
gelische Theil der Kirchen S. Peti zu bittungen der Gútter.

8. Beschreibung
Budissin nicht dem Capitulo, sondern dem derer in der Kirche zu Rauscha, unter
Rathe und dem Búrgerschaft dasselbst Góriitz gehorig, nach derselben 1724 und
eigenthúmlich zustándig, festinante calamo 25. geschehenen Reparatur, an Altar, Can-
entworfen von Matthaeo Gobeln, Búrger- tzelund Empor-Kirchen befindlichen lehr-
meistern allda, An. 1672 den 16. Oct. — reichen und erbaulichen Bilder. — —
2. Memoria Joannis Luccani JCti Fáma XV. Sammlung, Leipzig u. Budissin 1737 :

Meritisque Hlustris a Godofredo Hechtio, 1. Kayser Matthiae II. Assecuration uber


Rectore Luccav. Programmate quodam das Exercitium Religionis in Ober-Lausitz
Invitatorio An. 1714 edito, renovata. — de Anno 1*11 1. —
2. Vergleich zwischen
3. Wohlmeynender ohnmasgeblicher Vor- E. E. Rath zu Budissin und E. E.
schlag wegen Wiederherstellung der Kir- Capitulo, wegen der Einfuhren fremden
chen- Schul- und Hauss-Visitation in dem Bieresund Weins zu des Capituls Tisch-
Marggrafthum Ober-Lausitz. —
4. Merck- Tranck und Nothdurfft, de Anno 1477. —
wúrdigkeiten von der Eybauischen Kirche 3. Matthiae Privilegium uber Budissini-
in der Oberlausitz unter Zittau gehorig. schen Wein-Keller. de y\.nno 1474. —
— Nachricht von des konigl. Preussi-
5. 4. Hertzog Johannis zu Gorlitz und Marg-
schen Geheimden-Raths, und der Juristi- graf zu Lausitz, nachmahlige Begnadigung
schen Facultaet auf der Akademie zu und Confirmation des Raths und der
Frankfurt an der Oder Ordinarii und Stadt Gorlitz wegen des Weinschancks
Antecessoris Primarii Hrn. D. Christian alleine, auf den Wein-Keller. 5. Nach-
Gottfried Hoffmanns Leben und Schriften. mahliger Begnadigungs-Brief, Hertzog Jo-
— 6. Von
gelehrten Neuigkeiten.
— — hannis aus Lucka, Anno 1394. Dienstags
XIII. Sammlung, Leipzig u. Budissin 1736. nach St. Lucas Tage, in welchen E. E.
1. Kurtzer Bericht von der zwischen den Rath zu Gorlitz das verliehene Monopo-
Pastore Primario zu Lauban, Johann Musco- lium des Weinschancks aus dem Raths
vio, und dasigen Rectore der Schulen, und Stadt-Keller nochmahls unter einer
M. George Wenden zu Ende des vorigen harten Straffe bestátiget etc. - 6. Her-
Saeculi entstandenen Misshelligkeit wor- tzogs Johannis Kaysers Wenceslai jiingsten
úber erstere zwey Rechtliche Responsa Bruders Privilegium oder Begnadigungs-
eingehohlet.

2. Von denen uber eine Brief, der Stadt Gorlitz wegen einer all-
zu Budissin auf dasigem Schlosse Orten- gemeinen Waage ertheilet. — 7. Kaysers

burg,in Gegenwartlhro Chur-Fúrstl. Durch, Ferdinandi des ill. Adels Begnadigung


zu Sachsen, An. 1680, von nur gedachten der Gelehrischen Familie in Góriitz, so

— 71 —
Všeobecné sbírky pramen domácí.
t. 211.

Ihnen wegen ihres Ruhms vortreffliche Schul - Jubileo. — — XVIII. Sammlung,


Meriten des gemeinen Wesens, mit denen Leipzig-Budissin 1739: 1. Nachricht von
zum Geschlecht gehórigen Adelichen Wap- Collatur der Ober-Lausitzischen Land-
pen, allergnádigst enheilet worden, dieser Voigtey an Hertzog Sigismunden aus
Brief ist in der Kayserl. Stadt Prag Anno Pohlen anno 1505 aus alten Nachrichten
1652 den 16. Octobr. gegeben worden, gezogen.
— 2.
Einfúhrung der Titulatur
mit der ausgemachten Sirafe, so lange und des Wappens von Hanau, bey dem
als nur ein Fásslein an dicsen Briefe Chur-Hause Sachsen. —
3. Der Appella-

hinge. mit 60 Marek Goldes, welche 3840 tions-Cammer zu Prag Bedencken uber
Ducaten austragen, zu bezahlen. — die Ober-Lausitzische Amts- und Gerichts-
8. Lebens-Geschichte des weyiand Tit. Ordnung, an. 1610. —
4. Nachricht von
Plenis. Herm Paul Pfeffers, Hochmeritirt dtnen bibliothecken in Górlitz. —
5. Leben

gewesen Burger-Meisters in Budissin. — des ehemaligen Stadt Syndici zu Budissin,


9. Einige Nachrichten von dem Raths- D. Ambrosi Hadamers. - 6. Von gelehrten
Stuhle in Camentz innerhalb 35. Jahren. Merckwúrdigkeiten.

7. Privilegium der
— 10. Nachricht von dreyen gelehrten Stadt Lúbben ertheilet, anno 1497. —
Camentzern, welche ehemals auf der Uni- 8. Leben Herrn Amandi Gebhards, JCti
versitát Leipzig geiebet. XVI. — — und Gerichts-Actuarii in Zittau, t 1731.
Leipzig und Budissin 1758:
-
9. Leben Hrn. Peter Fuhrmanns, Past.
Sammlung,
1. Koniges Wenceslai Generai-Confirma- Primarii zu Hoyerswerde, f 1737. —
tion uber Freyheiten der Stadt Górlitz, 10. Leben Herrn Jeremiae Schwedlers,
de anno 1381. ~
2. Hertzogs Johannis Pastoris zu Rengersdorff am Qveiss, f 1738.
Befehl an die Stadt Górlitz, seinem Voigt, —— XIX. Sammlung, Leipzig-Budissin,
tile ihre Register der Rechnungen vorzu- 1738: 1. Ein altes geschriebenes Chronicon
zeigen, de anno 1388.

3. Konigs Wen- von der Stadt Lauban Erbauung und Be-
ceslai Verleihung der Land-Gerichten gebenheiten, in alten Deutschen Reimen
denen Sechs-Stádten, de an. 1390. — verfasset —2. Nachricht von der freyen
4. Von einem Dorfe in Ober-Lausitz wo Herrschaft Hoyerswerda. —
3. Kurze Nach-
keine Sperlinge befindlich. — 5. Von richt von dem L'rsprunge unterschiedener
Dienstbefreyung der Unterthanen im Marg- alter Herrschaften in Ober-Lausitz. —
grafthum Ober-Lausitz. 6. —
Christiani 4. Nachricht von dem Hochadl. Canitzi-
Sinceri Schreiben an die Verfasser dieser schen Begrábnisse in Haynewalde. 5. Hrn. —
Singularium, einen gewissen TaufF-Actum M. Christian Peschecks, Gymn. Zittav. Coll.
in einer nahmhaften Sechs-Stadt und die et Mathem. P. neu erfundene und ver-
darber gefállten Judicia betreffend. — fertigte holtzerne Modelle so wohl des
7. Enthymemata Biographica. XVII. Copernicanischen, als auch Tychonischen
Sammlung, Leipzig und Budissin 17c8: Weit-Systematis —
6. Anmerckung uber
.

1. Des Landvoigts Benisch von der Duba das XIÍ. und XV. Stiicke der Ober-Lau-
Bekenntniss uber die Heerfahrt zu Berns- sitzischen Beitráge von der Gelahrheit
dorff aufm Eigen, de an. 1403. 2. Derer — und deren Historie. —
7. Leben Hrn. M.

von Rechenberg Kaufbrief des Forstes George Wolfgang Heupels, Past. zu Lichte-
auf der Pentziger Heyde de an. 1406. — nau bey Lauban t 1735. — 8. Leben Hrn.
3. L'rthel derer zu Magdeburg an d'e zu Peti Schirachs, Pastoris in Kreba tl727.
Górlitz: ob der Rath die Straf Gelder mit — — XX. Sammlung, Leipzig-Budissin
dem Richter zu theilen hábe oder nicht? 1739- 1. Recess wegen der Oberg' richte zu
de anno 1342. — 4. Extract aus der Hennersdorff im Seiffen ingleichen wegen
Cammer- Procurators-Bestallung Hrn. D. des Einfalls und Auslassung fremden Biers,
Benjamin Leubers, d. d. Dressden den zwischen der Stadt Zittau und denen von
16. August, anno 1648. 5. Von— dem Schleinitz errichtet 1531. —
2. Observa-
in der Górlitzschen Heyde in einem tiones. den Brau-Urbar in Ober-Lausitz
Kober gefundenen Printzen. 6. Auszug — betreffend nebst dem Mandáte d. a. 1675.
aus denen revidirten Statuten oder Drey- - 3. Der Abbatissin zu Marienthal Verbot
dings Ordnung der Stadt Marglissa am wegen Einfúhrung fremden Biers an die
Qveiss in Ober-Lausitz, so von damaliger Gerichter zu Kónigshayn, d. d. 1670. —
Hochadl. Herrschaft approbiret worden 4. Der konigl. Schwedischen Generalitát
1682, den 31. Aug. —
7. Zittauische Epi- Befehl an die Oberlausitzischen Kreisse,
taphia einiger Herren Geistlichen. — alle Landsherrliche Gefálle zu specifiren,
8. Von einer gelehrtenWochen-Schrift, und derer Hochlóbl. Herren Stánde Antwort
welche zu Górlitz, unter dem Titel Ober- : hierauf. — 5. M. Joh. Siegmund Heinsii
lausitzischer Beytrag zur Gelahrheit und historischer Entwurff von dem Religions-
deren Historie, alle Mitwochen auf einem und Kirchen-Wesen zu Forst in Nieder-
Bogen dieses Jahr ans Licht gestellet wor- Lausitz, bis zu der am 1. Sonntage des
den. —9. Kurzgefasste Historie von denen Advents 1538 dasselbst erfolgten offentli-
Syndicis in Ober-Lausitz, in specie zu chen Reformation aus glaubwúrdigen Ur-
Górlitz. — 10. Von einem in dem Lauba- kunden und Nachrichten gesammelt, und
nischen Lyceo 1738 den 23. Juni gefeyerten bey dem andern Jubilaeo 1738 herausgebn.

— 72 —
Budaeus, Singularia Lusatica.
C. 211.

— 6.M. Samuel Seidels, Conrect. Lyc. vorum. —3. Statuta Collegii Medici Goer-
Laub. Ode auf das 200jáhrige Jubelge- licensis. — 4.Beschreibung des Góttlichen
dáchtniss der ersten Ewangelischen Predigt Zorn Wetters und kláglichen Exempel,
-

in Leipzig 1739. 5 B. Kl. fo!.7. E. E. welches 1717 am Feste Mariae Heimsu-
Magistrats zu Lauban publicirte Verord- chung die Stadt Seidenberg inOber-Lausitz
nung, wegen Beobachtung der offentlichen betroffen, da Gott mit 3. harten Donner-
Sabbathsfeyer, d. d. 1. Sept. 1736. 8. M. — schlágen in dasige Pfarr Kirche unter
Joh. Heinrich Winklers mit einer solenen wáhrtnden Gottesdienste und gehaltenen
Rede angetretene Professio extraordinaria Predigr, das Wetter viel Menschen ertodtet.
auf der Universitát Leipzig. —
9. De bo- — 5. Bemerckungen derer in des Herrn
narum artium in Saxonia sub Augustis Burch. Gotth. Struvens Bibliotheca Sa-
Regibus incremento, in etiichen Reden xonia in dem Capitel von Lausitz vorkom-
von der zu Lúbben in Nieder-Lausitz menden Irrungen und Fehler. 6. Lite- —
studierenden Jugend gehalten, und: de raria Christiani Knauthii Commentatio de
meritis Saxoniae Principm in rem litte- Praestantia Gehlerorum Gentis. — 7. Bu-
rariam Lusatorum inferiorum in einem dissin. — —
XXIV. Sammlung, Leipz. u.
Programmate abgehandelt von Joh. Gottfr. Budis. 1740: 1. Kaysers Wenceslai Mandát,
Zeisken, Rect. Athaenei, und E. Ehrw. die Abschaffung derer Landmárckte be-
"

Adjuncto, der Sachs. Societát


Ministerii treffend, denen Sechs-Stádten ertheilt, de
der Liebe und Wissenschaften Mitgliede An. 1402. —
2. Wenceslai Befehl, dass der
1739. — — XXI. Sammlung, Leip. u. Rath zu Budissin búrgerl. Sachen nicht
Budiss. 1740: Wenceslai Privilegium
1. in Geistliche Gerichte ziehen lassen solle.
wegen Restellung des Feim-Gerichts im — 3. Konigs Georgii Bestátigung derer
Marggrafthum in Ober - Lausitz, denen Freyheiten und Privilegien der Stadt Bu-
Sechstádten sammtlich verliehen. An. 1409. dissin de Anno 1460 ertheilt, wie solches
— 2. Kónigs Georgii von Podiebrad Con- vom Herrn Decano und Capitel der Thurm-
firmation aller Privilegien und Freyheiten kircht n dasselbst vidimiret. 4. Inscrip- —
der Stadt Budissin ertheilet Anno li60. tiones odtr Gedenck-Schriften, welche zu
— 3.
Konigs Matthiae I. Erklárung: dass Gorlitz bey der Kirche Sancti Peti und
von dem Schlosse zu Budissin an Zinsen Sancti Pauli in denen Knopfen der daran
und Nuzungen nichts entzogen, E. E. Rath befindlichen Thúrme beygelegt worden. —
auch drob acht haben, und selbiges dabey 5. Gedenck-Schriften, welche zu Lauban

quovis módo
mainteniren solle, de Anno bey verschiedener Gelegenheit aufgesetzt
1482. — Epitaphia und Grab-Schriften der
4. und verwahrlich in die Knópfe des Raths-
mehrersten treu verdienten Ober-Kirchen- und Kirch-Thurms bevgelegt worden. —
Lehrer bey der Sechsstadt Gorlitz. — 6. Fortietzung der Nachricht von denen
5. Historische Nachricht von dem in Schle- Ober-Lausitzischen Beytrágen zur Gelahr-
sien gelegen. alten Schlosse Lehnhaus und heit und deren Historie 2. Bd. — 7. Kurtze
der dabey befindlichen Stadt Lehne. — Nachricht, wie das in diesem 1740 Jahre
6. Fortgesetzte Nachricht von denen Ober-
gefállige Buchdrucker-Jubilaeum in einigen
Lausitzischen Beytrágen zur Gelahrheit Orten des Marggrafthums Ober -Lausitz
und deren Historie, den ersten Band das- feyerlich begangen worden.
— 8. M. Chri-
selbst betreffend. —
Gedoppelte betrúbte
7. stian Peschecks arithmetischer Informátor
Schul- Merckwúrdigkeit. —
8. Lebens-Be- nach Slesisch-, Bohmisch- und Oesterrei-
schreibung Herrn Caspar Christoph von chischen Múntz-Mass-Gewichts und zeh-
Nostitz, kónigl. Poln. und Churfl. Sáchsi- lenden Sorten eingerichtet etc. 9. Lebens- —
schen Obristens. f 1728 den 5. Junii. Beschreibuncf Herrn M. Georg Ehrenfried
XXll. Sammlung, Leipz. u. Budia. 1740: Behrnauers Treuverdienten Rectoris des
1. Von dem Land-Gerichte in Nieder- Gymnasii zu Budissin f An. 1739 den
Lausitz und dessen Ordnung. —
2. C. K. 17. Dec. —
10. Ltbens-Beschreibung Hrn.
Einige Nachricht von der Thommendorfi- M. Gottfried Bottners, Hochverdienten
schen Kirche am Oveiss und deren Leh- Rectoris des Laubanischen Lycei f 1740
reren 1737. — 3. Gelehrte Nachrichten, d. 23. Mart. —
Anhang des anderen Bdes
Gorlitz. — Lebens Geschichte Herrn
4. der Singularium etc. 1740: 1. Nachricht
Christian Gottlieb Damestorff Pastoris Ad- von denen verneuerten Schul-Lectionibus
juncti zu Thommendoff am Oveiss. — bey dem Gymnasio zu Zittau. 2. Zuver- —
5.Das Leben der Menschen als ein rechtes lássige Nachricht von gegenwártiger Ver-
Stuffen-Jahr in dem Lebens -Laufe des fassung der beyden obern Classen in der
seeligen Herrn M. Johann Christian Kun- Stadt -Schule zu Sorau in der Nieder-
ckels bisher treuverdiensten Pastoris Pri- I-ausitz. — — XXV. Sammlung, Leipzig
marii und Scholae Inspectoris in Lobau etc. und Budissin 1741 1.
Vorbereitung zu
— —
:

XXIII. irammlung, Leipz. u. Budis. einer vollstándigen Erkenntniss der Staats-


1740: 1. Entwurf zu der Historie von und Rechts-Verfassung des Marggrafthums
denen beyden Marggrafthúmer Ober- und Ober-Lausitz. —
2. ÍBeschreibung derer
Nieder-Lausitz. — 2. Extract aus Hrn. Sechsstádte im Marggrafthum Oberlausitz,
Caspar Henrici Graunii Dalemincia Sla- gegen der Hertzogin Agnes die Strasse

— 73 —
Všeobecné sbírky pramen domácí.
. 211.

betreffende, de Anno 1369. —


3. Johann nach Pfingsten, verliehenes Privilegium, mit
Andreas Birners J. U. L. abgefasste Rechts- rothem Wachs zu siegeln. 2. Vier von—
Gedankcn, welchen nach mof;I. llnter-
in Tychone de Brahe an Bartholomeum Scul-
suchunj^, mit wohlfjúltigen Rechts-Grúnden tcum in Gorlitz abgellasscne Briefc. —
und bewáhrter Autoren Meinungen be- 3. Beantwortung des E-nwurffs, so wider
hauptet und erwiesen wird welcher Ge-
:
Carpzovii Annalecta Fastor. Zittau. Part. III.
stalt denen Stádten, vor dencn vom Adel Cap. I. § 2. gemachtet worden, ob hábe
und anderen Landsassen, dic Hrau-Urbars- Borziwogius, erster Christlicher Hertzog
Gcrechti<jkeit alU-rdings zukomme, auch in Bohmen, nicht A. C. 864 sondern aller-
selbige, da sie sonderl. von undenckl. Zeiten erst A. 894 zum Christlichen Glauben sich
her solche Gerechtigkcit gtnossen, wie bekehret. - 4. Lebens-GeschichteWeyland
nichtwenigcr, per rem ludicatam in solchen Herrn D. Johann Bcnedict Carpzovs, kónigl.
ihren Rechten mehr und mehr confirmirt Pohln. und Chur-Furstl. Sáchsischer Com-
Avorden, ausser Zweifcl und von Rechts- mission-Raths und Amts-
Avegen, von ihren Landes-Hcrrn wider manns zu Wittenberg. —Chur-Creyss-
Drcy und viertzig
5.
alien nachtheiligenEingrief zu schútzen. Anagrammata, so aus dem Namcn der
— Friedrich Ekarths, Inwohners und
4. Stadt Zittau gezogen worden. — —
Gártners zu Herwigsdorff bey Zittau. Le- XX Vili. SammlungLeipz. u. Budis. 1744:
ben und in Druck gegehcne Schriften. — 1. Verzeichniss allcr Evan^eli-
Richtiges
5. Herrn Grafens,
Ludwig von Zmtzendorf schen Prediger in der Sechs-Stadt Zictau,
teutscher Gedichte erstcr Theil 8. und auf denen darzu
gehorigen DorfT-
6. Leben Herrn Gottlob von Anno 1716
Benjamin Nichtes schaften, bis auf das ge-
J. U. D. beriihmten JCti und vorneh- genwártige 1743ste Jahr.

2. Project zu
nien Stadt-Richters Emeriti in Gorlitz. einer profitabhn Societáts-Cassa, so vor
—— XX\'I. Sammlung, Leipz. u. Budissin emigen Jahren an einem gewissen Orte
1742: 1. M. Andreas Wilhehn Langens in Ober-Lausitz, ad modm
des Lóbaui-
S. Th. Bac. und fast in die 15. lahr schen Collegii Charitativi errichtet werden
ge-
vvesenen Pastoris Primarii m Budissin, wie sollen, wegen ein und anderer darzwischen
auch der Kirchen und Schulen allda In- gekommenen Hindernissí; aber nicht zu
spectoris, glaubwúrdiger und gewissenhaf- Stande gebracht worden. —
3. Responsum
ter Bericht von seiner fast vor Jahres Frist Facult. Juridic. Wittenberg. de anno 1707.
(neml. men. lul.1740) geschehener Resigna-
— 4.Erórterung der Frage Wie weit :

tion und Ursache solcher Amts-Verande- das in Traditions-Reces von Ober- und
rung ncbst denen damit verknúpfenden Nieder-Lausitz vorbehaltene Jus Prote-
Umstanden allen bisher davon in einigen ctionis Superius iiber die Stifter, Clóster,
Scriptis Publicis ausgestreuet, falschen und Geistlichkeit, auch Administration in
Nachrichten auf wohlmeynendes Anrathfin spiritualibus sich erstrecke r 5. Nach- —
unpartheyischer Gonner und Hertzens- richt von dreyen Gelehrten Camentzern,
Freunde entgegen gesetzet. 2. Konigs — welche ehemals auf der Universitát Leipzig
Wladislai der Stadt Budissin sub dato gelebet.
— 6. Bey dem Verleger dieser
Ofen, den 25. Oct. Anno 1501 ertheiltes Merckwúrdigkeiten sind an neuen Búchern
Privileg um und Verordnung, wie es mit zu habcn. — (Pipojeno): Historische Be-
Auf- und Abnchmung derer Testamente, schreibung der in Fels gehnuenen und
so wohl insgemein, als insonderheit bei unter der Haupt-Kirchen S. S. Peti und
sich ereignenden gefáhrhchen Sterbens- Pauli sich bftindlichen und anitzo gantz
Láuften gehalten werden solte. — erneuerten Sanct-Georgen-Kapellen in Gor-
XXYII. Sammlung, Lei])z. u. Budis. 1743: litz, denen Liebhabern der Lausitz'schen
1. Ein von Wladislao Konig in Bohmen, Historie mitgetheilet von Christian Knau-
der Stadt Camentz, Anno 1507. Mittwochs then, Leipzig und Budissin 1737, 12" (31).

74
III. Sbírky letopis, kronik.*)

A. Letopisy a kroniky cizí.

1. Letopisy a kroniky západoevropské, zvlášt nmecké.


C. 212-5.

212. Frecht Mart., Wittichindi Saxonis Germ. Descriptio str. 241, 247.
— Chro-
E-crum ab Henrico et Ottone 1. impera- nicon Historicum apud Germanos str. 369.
toribus gestarum una cum aliis
libri III, (Auth. Monacho quodam Herveldensi).
quibusdam raris non lectis
et antehac Zmínka o ech. str. 394, 4^3. Tom II.
diversorum autorm historiis ab anno sa- Electio et coronatio Caroli V. Imp. Aug.
jutis 800. usque ad praesentem aetatem, (Georgius Sabinus) str. 1-30. Zmínka :

Basileae apud Joan. Heruagium. 1532, o ech. str. 26. —


Melchioris Soiteri^: De
fol. C. 7. Aeneae Svlvii de Bohemorum et bello Pannonico str. 248-66. Zmínka o ech.
ex his Impp. aliquot origine et gestis (I. 126) str. 263. —
Lamberti Hortensii Montfortii:
213. Schardius Sim., Historicum opus De bello Germanico str. 442-506. Zmínky
seu Scriptores rerum Germanicarum, Basi- o esk. pomrech, str. 472, 495, 496, 501,
leae 1574, fol., I-IV vol. Nové vydání: — 503, 505-6. —
Mameranus: De ducis
Schardius Redivivus sivé Rerum Germani- Saxon. electoratu str. 508. Zmínka o Zlaté
carum Scriptores varii . . in IV Tomos Bule str. 508. O králi esk. str. 510, 511.
coUecti, hactenus diu desiderati, Tomus — Oppugnatio urbis Metensis (Carolus V.)
primus continens Germanorum potissimam str. 543-59. Zmínky o echách
550. str. —
originem, varias mi;4rationes, divisiones, Descriptio Belli Turcici
1561. str. Anno
appellationes, bella atque alia ante Roma- 581-5. Zmínka o ech. a Morav str. 583.
norum tempora et cum his fortiter gesta; — — Tom. III. Epitome Rerum in variis
Item, Translationem Romani ad
Imperii orbis partibus a confirmatione Ferdinandi
Germanos et quorundam Germanicorum et electione Maximiliani I. Imp. etc. str.
Imperatorum Acta, usque ad tempora fere 123-74. Str. 153: Korunovace v Praze
Caroli V. Opera Hieronymi Thomae,
. . . Maximil. II.

Augustani J. U. L. Gissae 1673. T. I-IV. Re i ne r, Scriptores Rerum


214. Reiiieccius
Fol. Z obsahu: Tom I. Johannes Tritten- Germanicarum,^ Francofurti ad Moenum
hemius De origine Francorum, str. 143-69. 1577-81, fol. . 5. Monaili Pcgavicnsis

:

Zmínka o ech. (Karel IV.) str. 168. Historia de vita et rébus gestis Viperti,
Epitome Germanic. rerum Jacobi Wymphe- marchionis Lusatiae, Burggrauii Magde-
lingii, str. 170-99.: Cap. 45. De Carolo IV. burgensis, comitis Groicensis. Srv. Potthast
Cap. 46. De Wenceslao ignavissimo et (. 7.) I. str. CXXVI.
secordissimo rege. Cap. 48. De Sigismundo Veterum scriptorum,
215. Reiiber Justiis,
etc. Cap. 49. De Alberto Austrio Bohe- qui caesarum et imperatorum Germani-
tniae etc. Cap. 50. De Ladislao Alberti corum res per aliquot saecula gestas litteris
filio etc. Zmínka o Cechách str. 195. — mandarunt, tomus unus, Francofurti, 1584,
Aeneae Sylvii Germania, excerpta ex eo fol. —
2. vyd. Hanov. 1619, fol. 3. vyd. —
libro etc. str. 224-38 Zmínky o Cechách a Justo Retihero olim editus, nova hoc
cap. 18^ O Praze a Táboru cap. 19. Zmín- editione diligenter recognitus et luculentis
ku o Cechách viz Sebestiani Munsteri
: accessionibus auctus, curante Geoi-gio Cliri-

*) Srv. sbírky již v oddílu II: Všeobecné sbírky pramen.

— 75
Sbírky letopis, kronik.
. 215-20.

stiafio Joatmis, Francofurti ad M., 1726, ferendo, imploratio a. 1482 (1. :n5.). . 25.
fol. (26), 1336. Vcí eských obzvlášt se Apophtegmata Imperatorum Romanorum
týká: Guntheri Poetae clariss. Ligurinus, Rudoliihi, Caroli IV., Sigismundi, Alberti,
seu opus de rébus gestis Imp. Catsaris Friderici 111. per Foi^i^ium I-lorcutiiium,
Friderici I. Aug. libris X absolutum: cum Aoieam Sylvii/m et Henricum Bebelium
scholiis Jacobi Spiegelii Selestadiensis. consignata'(l. 394.). . 39. Henrici Bebclii
— Ricardi Bartholini Perusini, De bello Ecloga triumphalis de victoria caesaris
norico, ad divm Maximillianum, Austria- Maximiliani contra Bohemos (1. 507.). 44. .
dos libri duodecim : cum scholiis Jacobi Jcannis Cuspiniani, praefecti urbis Vien-
Spiegelii Selestadiensis. nensis, Diarium de congressu Maximiliani
216. Pistorius Joaii/ics Xidaiit/s ,
lllu- imperatoris et trim regum,
Vladislai Hun-
strium veterum scriptorum, qui rcrum a gariae, Ludovici Bohemiae et Sigismundi
Germanis per multas aetates gestarum Poloniae, apud Viennam Austriae, anno
historias vel annales posteris reiiquerunt, 1515 (I. 587.). . 45. Ricardi Bari holi ni
tomus unus, Francofurti, 1584, fol. — Hodoeporicon, sivé Itinerarium Matthaei,
Tomus alter: Germanicorum scriptorum, cardinalis Gurzensis etc, quaeque con- m
qui .
., Francofurti, 1584, fol. (Rejstík
. ventu Maximiliani imperatoris tt regum
podává návod ku používání, pokud se týe Vladislai,Sigismundi et Ludovici memo-
zmínek o historii eské.) Tom. IIÍ. Rcrum ratu digna gesta šunt (I. 613.).
Germanicarum veterum iam primm publi-
cati scriptores VI., Francofurti,
219. Mciborniiis Henr. iiiii.. Rerum Ger-
1607, fol.
— 2.
vyd. Hannoverae 1613, I-II; III.
manicarum Tomi tes, Htlmaestadii 1688,
Theodorici de Niem West-
— 3. fol. Z obsahu :

Francofurti 1653. vyd. Slruviiis Biirc. vali Historia de vita Johannis XXIII. Pont.
Goitli.. Rerum Germanicarum
Scriptores,
:

Rom. Str. (Jodocus INIarch. Mora-


1-52.
aliquot insignes, primm collect. Joanne viae str. 20. O
Husovi a Husitech str. 31,
Pistorio in lucem producti, Ratisbonae,
32, 37, 47-8.)

Gobelini Personae: Cosmo-
1726, fol., tomus Í-III.
217. Crstis/ís (IVítrsteiseJii Chris Hanuš dromium, Chronicon universale complec-
tens res ccclesiae et reipub. ab O. Chr. usque
Basiliensis, Germaniae historici illustres,
ad A. 1418: str. 53-369 (cum noti.s) Bo- :

quorum pleriíiue ah Henrico IV. Impera-


hemia str. 67. Rex Bohemiae I. Herbipoli
tore usque ad annum Christi 1400 gentis
creatus str. 74, dapifer imperatoris str. 74,
eius res gestas memoriae consecrarunt,
— Bohémi comedonts et bibones str. 74,
Francofurti a. M. I-II, 1585, fol. Ger-
maniae historicorum illustrium, quorum
quando imperio Germ. subiecti str. 74,
Henricus 1.
occup. Boh. et Moraviam,
plerique ab Henrico IV. Imperatore usque
str. 217. Henricus III. in Bohem. str. 261.
ad an. Christi 1400 ., tomus I. Pars al-
. .

Dux Bohem, rex factus (Wratisl.) str. 263.


tera, Francofurti a. M., 1670, fol. Str.
Henricus II. liberat Pragam ab obsidione
95-166 Alberti Aigciitinciisis Chronicon
:

integrum, continens historiarum seriem a


paganorum, str. 266. Carolus IV. str. 284,
286, 341-2. Wenceslaus IV. str. 285, 286,
Rudolpho I.
Kabsburgersi usque ad Ca-
IV. Imperatoris obitum. — 287, 289. Jodocus March. str. 331. Dux Bo-
roli Str. 179-82:
hemiae suae gentis rex factus est. str. 362
Sententia exauctorationis et privationis
Wenceslai Romanorum (Notae).
— Chronica Dn. Levoldi de
regis, lata ab Im-
Northof (Chron. comit. de Marka) str.
perii electoribus, A. D. 1400.
371-424 (cum notis). Bohemiae R. bello
218. Frelier Maríjuardiis, Rerum Ger-
manicarum Scriptores Anglicano occumbit str. 404. Luzenburg
aliquot insignes, qui feudum str. 40l. Carolus IV.
possedit
gesta sub regjbus et imperatoribus Teuto- str. 405, 406. — Anonymi Chronicon
nicis, iam inde a Carolo Magno usque ad
Stederburgense str. 450-5 (A. 1001-80).
Fridericum III. imjieratorem perpetua fere
mandata Zmínky o ech. Str. 450, 451. — Chronicon
série, suis quique seculis, literis
tomus Fran-
Comitum Schawenburgensium str. 489-548.
posteritati reiiquerunt, I-IIl,
Wenceslaus IV.
- Carolus IV. str. 518, 546.
cofurti ad M. 1600-11. vyd. 1. a 2.

2.
519-20. — Chronicon Mindense str. 549-74.
dílu, ibid. 1624, 16.37. 3. vyd.: Germa-
nicarum Rcrum Scriptores aliquot insignes, Carolus IV. str. 569. Witichindi Mo- —
nachi Corbeiensis Annales str. 629-704
nunc denuo recogniti, additis scriptoribus
aliis antea ineditis, cum glossario, locis (cum notis). Zmínkv o echách str. 639,
643, 652, 682, 686, 695 (doba Václava
parallelis, notis ac indice, Curante Biirc.
G. Stri/vio. Argentorati 1717, 1-3 tomus,
Svatého a Boleslava I.). Notae Henr. —
Meibomii ad Chronic. Corbeiense str. 760.
fol. Z obsahu Tomus . l Benevevuti
Zmínka o Boleslavovi I. dle Dtmara
:
II, .

dc Rantbcildis, Liber Augustalis sivé Vitae


Merseb.
imperatorum a Julio Caesare adWenceslaum
cum supplemento Aeiieae Sylvii ad Fride- 220. Heineccius Joh. Mich. et Lcuckfeld
ricum 111. imperatorem (1. 1.). . 21. Matthiae Joh. Georí::., Scriptores rerum Germanica-
Corvini Hungariae et Bohemiae regis orá- rum. Cum variis diplomatibus et indicibus
torm ad principes imperii Xoribergae in unum volumen collecti, Francofurti a. M.
congregatos, pro auxilio contra Turcos 1707, fol.

— 76
Sbírky západoevropské, zvlášt nmecké.
. 221-2.

221. Eccardus Joami. Georgíus, Corpus — . 27. Diplomatarium Caroli IV., ex


Tiistoricorum medii aevi, sivé Scriptores res codice charty Bibl. Paul. Lips. descriptum.
in orb universo, praecipue in Germania, (. 1-37): C. 1. Dux Stetin. primarias
a temporibus maxim
Caroli Magni impe- Imperatoris preces exequi iubetur. C. 2.
ratoris usque ad finem saeculi XV . . . Caroli prirnariae preces ad Cruciferos in
gestas enarrantes aut illustrantes, Lipsiae, Marburg. 3. .Wilhelmo Praep. Susan.
1723, fol., 1-2 tomus. Tomus II. . lo. facultas datur nomine Caesaris faciendi
Excerpta Johannis Hussi condemnationem preces primarias in ecclesiis transrrhenanis.
concernentia. 2. —
vyd. Francofordiae C. 4. Primariae preces Anae Augustae
1743, fol., 1-2. ad Magistrm Ord. Johann. .
5. CarolusIV.
22^. Alenckenius Joan. Bnrchardus, Scrip- Barnymum, ducem Pomeran. ducatu Steti-
tores Rerum Germanicarum, praecipue Sa nensi et aliis^terris investit, principemque
xonicarum, in quibus scripta et monu- imperii facit. C. ó. Investitura ducum Pomr,
menta illustria, pleraque hactenus inedita, de ducatu Stetin. principátu Rugian. et
tum ad historiam Germaniae generatim, Sundis. . 7. Carolus IV. agros pagi
tum speciatim Saxoniae, sup. Misniae, Thu- Wirbitz facit censuales. .
8. De collatione

ringiae et Varisciae spectantia, vel nunc burggraviatus Novi Fori in Silesia. C. 9.


primm in lucem protrahuntur, vel cum Carolus IV. Wratislaviensibus promittit
codicibus ms. collata nptulis illustrantur. satisfactionem a rege Polon. ^ De satis-
Tomus I. Lipsi^ae 1728. eské historie týká factione Wratisl. disponenda. C. 10. Civi-
se zejména: C. 15. EbcrJtardi irindeckíi tati Coloniensi datur facultas raptorum
Mogunt. Historia Imperatoris Sigismundi bona acquirendi. C. 11. Commendatitia ad
veimacula^ (k r. 1386-1461, sloupec 1073 až Papám. C. 12^. Zittaviensibus forum salis
1288).
— C. 17. Cosmae, Pragensis Ecclesiae conceditur. C. 13. Carolus Waltherum
decani,Chronicae Bohemorum libri III., facit rectorem perpetuum Academiae Pra-
opus ad exemplár Freherianum, quod gensis. . 14. Exemtiq pagi P. ab omnibus
Hannoviae typis Wechelianis anno 1607 servitiis et oneribus. C. 15. Privilegium pro
prodiit, recoi^nitum et notis illustratum excolendis montanis Kupfergang. C. 16.
a viro doctissimo. Praefixa ducum et regum Karolus IV. Rudolpho, duci Saxoniae,
Bohemorum elogia, versibus decantata a donat montem in Bohemia. C. 17. Fride-
Álart. Cutheno et Casp. Cropacio (sloupec rico, marchionl Brandeb., 140 sexagena
1955-2132). Tomus II. 1728. Z ob- grossorum assignantur De Caroli successu
sahu C. 5. Chronicon Terrae Misnensis,
: et con^ilijs contra Ludovicum March.
quod Struvius a. 1720 una cum Annalibus Brandeb. C. 18. Literae Caroli ad episcopum
Vetero-Celensibus publicavit (si. 313.). — (ni fallor) Wratislav. dj5 induciis cum Burg-
. 6. Annales Vetero-Cellenses, continentes gravio Norib. factis. C. 19. Henricus, ple-
historiam Misniae (si. 377.). 8. jChro-— . banus Novifor., in aulám Caesaris ad no-
nicon Vetero-Cellense minus. C. 12. — tarii officium revocatur. 'iQ. .
De trans-
Chronicon sivé Annales Georgii Spalatini latione monasterii Sanctimonialium Ord.
a. 1513-26 (si.
589.).^
— .
19. Georgii Praemonstrat. in Civitatem Maj. Prag.
Spalatini Vitae aliquot electorum et du- . Camenicensi episcopo propter felo-
21.
cum Saxoniae, a Friderico I. usque ad niam usu regalium interdicitur. C. 22. Ca-
Joann. Fridericum a. 1527 scriptae (si. 1067). menicensis ecclesiae capitulo regalium in-
— C. 20. Mauricii, Ducis Saxoniae, Vita terea administratio conceditur. C. 23. Bulla
conscripta studio Georgii Arnoldi (si. 1151.). Clementis ad Carolum de páce cum Lu-
— C. 21. Joach. Camerarii Orationes in dovici Bavar. ^filiis sine concessu papae
Mauricium Electorem Saxoniae (si. 1257.). non ineunda. C. 24. Civi pleb^jo facultas
Tomus III. Z obsahu 4. Chronici
: . datur, bona feudalia possidendi. C. 25. Prae-
Pegaviensis (Historia de vita et rébus sentatio presbytei ad Capellam S. Mariae
gestis Viperti) Collationes et continuatio in Hildesheim.. 26. Corbeiensi monasterio
ad a. 1236 (si. 127.). - 19. Petnis . ius datur, scabinos iudici
Wesphal. (Frey-
Albinus Nivemontiics, Genealogia comitum Grafen) constituendi. . 27. Carolus IV.
Leisnicensium deducta a maioribus Vi- H. sumit capellanum. . 28. Carolus IV.
perti illius bellicosi comitis Groizensis (si. nunciat duci Moraviae regni sui successus
S33.).
— . 22. Historia belli Smalcaldici. et decretam adversus rebelles expeditio-
— C. 24. Anonymi Chronicon Bohemicum, nem. .
29. J. de H. constituitur guber-
ab origine ducum Bohem, usque ad an. nator Budissinensis. .
30. Johannes, comes
1329 deductum et cum aliis
scriptoribus Cliv., per legatos caesaris investitur. C. 31.
Bohem, collatum e Bibliotheca Mencke- De moneta cum^imagine Ludovici Bavarici
niana (si. 1618.). — C. 25. Cosmae Pta- non cudenda. .
32. De consilio Caroli IV.
geiisisChronicae Bohemorum libri ÍII. matrimoninum cum regis Angliae filia in-
supra scriptorum horum Torno I. pag. eundi. .
33. De concordia Caroli IV. cum
1955 editi, nunc cum membrána autoi Gunthero Schwartzburg. .
34. Carolus IV.
fere coaeva integerrimeque archivi regii duci Burgundiae concedit ius ^patronatus
et electoralis Dresdensis collati, plurimis ecclesiae S. Crucis Wratislav. C. 35. Papá
locis emendati et insigniter aucti (si. 1771.). Caroli auxilium pro defensione comitatus

77 —
Sbírky letopisu, kronik.
C. 'J22-9.

Provinciae eti Avenion. implorat. 36. . 228.Muratori L. A., Rerum Italirarum


Ordinatio Sigismuncli regis, quod omncs Scriiitores ab anno 500 ad 1500 Tomus . . .

causac civilcs tam clericorum, quam lai- I XXIV, Mediolani, 1723-38, tomus XXV,
corum in foro civili debent tcrminari. 1751 (28 svazku), fol. - Viz Indices chrono-

. Litera promotorialis Fredcrici im-


37. logici ad Scriptor. Rer. Itálie, quos Lud.
peratoris pro Aenea laureato poeta electo Ant. Muratorius collegit, scripserunt Jos.
(r. 1442). Ctilhgaris, Joan. Pliilippi, Car. Merkel,
directoribus Car. Cpollu et Aiilonio Maiiiio,
Miscellanea di Storia Italiana XXIV. (Ser. II,
223. Kiixtz Cli , Scriptorcs reruin Bran-
tom. 9), Appendice str. 1-187. Otisk Torino
denburg., quibus historia Marchiae Bran- - Též
—XVI,
1885, 8», 187.
denbiir<,'. recensetur, Fmncof. a. O., 1751, fol.Aug. Taurin.,
Mít. 1885. Literaturu viz Potthast, Bibl.
4",
224. Ktister G. Gotf/r., Bibliotheca hi- histor. medii aevi, 2. vyd. I. str. CXVllI.
storica Brandeburgica, Scriptore.s rerum
Brandcnburg. maxim
Marchicarum exhi-
229. Oefelc A/idr. Fcl Rerum Boicarum
bentium, inque suas classes distributa. ,

Breslau, 1734, 8". — Accessiones, Berlin, Scriptores nusquam antehac editi, quibus
1768, 8", 1-2 pars. vicinarum quoque gentium, nec non Ger-
maniac universae historiae ex monumentis
gcnuinis historicis et diplomaticis pluri-
225. Scriptores Rerum Germanicarum, mum illustrantur, Aug. Vindelicorum, 17c3,
!n usm scholarum ex Monumentis Ger- fol., I-.I vol. Z obsahu: Tom. I. Andreae
maniae historicis rccudi fecit Ci. H. Pertz Ratisponensis etc. Diarum Se.xenale an.
(od r. 1S76: recusi), Haniioverae 1840-99, 8". 1422-33. (De Vita tt Scriptis Andr. Ratisb.
Krom jiných Annales Poloniae, ex rectns.
:
p. 11, Nr. 6. Expeditio adversus Hussitas
W. Arndt Roepell 1866.
et Helmoldi — et de turbis Hussiticis, Nr. 7. Acta Con-
presbytei Chronica Slavorum, recersione ciliiConstantiensis.) Boue husitské. —
J. M. Lappenhergii 1868. Arnoldi Chro- — Sigmund p. i6-7 (vloženo p. 17: Scripta
nica Slavorum, ex recens. Lappenberg, Decani in Karlstein castro obsesso in Bo-
1868. Thietmari Mcrschurgciisis episc. hemia ab Ilaereticis, Anno Domini
Chronicon, post editionem J. M. Lappen- — P. 20, 27-30, koncil basilejský.
l-<22).

bergii recogn. Fr. Kurze, 1889. Pag. 31. Andreae Ratisponensis Chronicon
226. Geschichtschreiber der deutschen Episcoporum Ratisponensium ab Orig. ad
Vorzeit in deutsch. Bearbeitung, herausgeg. An. 1427. — Albertus Episc. XXVII, p. 38.
von G. fJ. Pertz, J. Grimin, K. Lachmann, koncilu kostnickém a Husovi.
( )
Pag. 39.
L Ranke, K. Ritter (fortgesetzt von Chronicon de Ducibus Bavariae Anonymi
W. IVatlefibach), Berlin (Leipzig 1878), Ludovico IV. Caes. Aug. manu Andreae
1847 ad. 8", 1-92 Liefer. Litf. 5. Jahrh. Prcsb. Ratispon. descriptum: Pag. 40-42.
VII. B. '^. Die Chronik Frcde^ars und der Od r. 1311-72. Styky Ludvíka cis., Jana
Frankenkonige. Lief. 18. —
Jahrh. X. Lucemb., Karla Iv., hojné zmínky zvlášt
B. 6, 2. vyd. Abraliam Jacobsoiis Bericht o Karlu IV. — Pag. 49. Ottonis i.Prioris
uber die Slavenlánder 1882. — Lief. 19. Waldsasensis) Chronicon Waldsassense (Ex
Jahrh. XII. B. 7. Hclwolds Chronik der Cod. MSC. cartaceo Bibl. quondam Hunge-
Slaven, Uebers. von M. Laurent, Mit einem rianae, hodie Ingclstadensisj. R. 1160.
Vorvvorte von M. Lappenberg 1852; 2. vyd. Wladislaus Rex Boémiac in Monasterio
Neu bearb. von W. Wattenbach, 1889. — Waldsachsen hospes. \). 65. Pag. 67. Za-
Lief. 33. Jahrh. X. B. 7. Das Leben des hynutí Ottak. II. (Abbas Lambertus.) P. 67
Bischofs Adalbert von Prag, iibersetzt von (abbas Joannes) Václav II. Pag. 69. (Joannes
H. Kúffer, 1856. —
Lief 74. Jahrh. XI!. III.) Zmínka o Elišce Pemysl. Pag. 69-70
B. 14, 1-2 Th. Des Dekans Cosmas von
:
(abbas Franciscus Egrensis, ve služb. krále
Prag Chronik von Bohmen, Uebersctzt eského). Pag. 70. (abbas Marquardus, Spor
von G. Grandaur, 1885. Lief. 77. Jahrh.— kláštera se Židy, narovnání Karla IV. r. 1349).
XIV. B. 5. Kaiser Kurls //'. Jugendleben Pag. 72.^ (ab. Nicolaus II. v Praze, pokra.
von ihm selbst erzáhlt, Uebersetzt von pe se Židy.) Pag. 72-6. (abbas Conradus
L. Oelsner, 1885. — Lief. 79. Jahrh. XV. I., II., Nicolaus III., Joannes VI. Doba hu-
B. 1. Leben Konig Sigmunds von Eberhard zakonení konc
sitská, basilej.) P. 76. I.

IVindeckc, Uebersetzt von v. Hagen 1886. Sigmund pijat od Cech za krále. Pag.
227. Die Chroniken der deutschen Stadte 77. (Nicolaus IV. ab. natione Egrensis,
vom bis in's 16. Jahrhundert, Auf Ver-
14. ^Bursan (sic !)
de Guttenstein, quidam ex Bo-
anlassung ... Sr. Majestát des Kónigs von hemiae proceribus*). P. 88. Jií Podbradský,
Bayern Maximilian II.. herausgegeben durch výprava kížová proti nmu. Angeli

die Historischc Commission bei der Kon. Rumpleri Abb. Formacensis De Gestis in
Akademie der Wissenschaften zu Múnchen, Bavaria libri VI. Ab Excessu Georgii Di-
unter der Oberieitung von Karl Hegel in vitis Bav. infer. Ducis ad An. 1506. (Ex
Erlangen, B. 1-27, Leipzig, 1862-99. Cod. Autogr. MSC. chartaceo Bibl. Bavar.)
Nkteré zmínky o echách. Cata- —

— 78 —
Oefele, Rerum Boicarum Scriptores.
C. 229.

logus Episcoporum Ratisponen,s'um lib. III. Snm v Mohui Vratislav králem Str. 495.
Auctorc Laurentio Hochwar o. Pag 149. K 1164.
r. Vladislav králem. Str. 500.
Epištola I. Launntius Hochwartus Thyrsi- K r. 1210. Otto, Pemysl Ot. I. Str. 5U3.
rutmus J< anni Hasenbergio Eohemo suam K r. 1236. boje Václ. I. v Rakousích.
salutem, (etné narážky na Husity). Epi- Fridrich Bojovný. Str. 506. r. 1251. K
sloia II. Tvž Joanni Horatio Hasenbergio Ottokar mark. Mor. vévodou Rakouským.
S. D. P. Pa'g. 17 7. De filia Otokari Regis K r. 1257. Volba krále nm. Vpád Ottok. II.
Juta tradita monialibus Ratispon. Zmínka do Bavor. K r. 1260. (Str. 508.) Boj s Bellou

o biskup, pražském. iWolfgangus Episc. uher. K r. 1261. Satek s Kunhutou uher.


XIII.) Cap. 18. Gebhardus IlI Episc. XVI. K r. 1266. do Bavor ístr.
Nový vpád
Zmínka o Betislavovi. Pag. 212. ("Fr de- 509). K Volba Rudolfa Habsb.
r. 1273.
ricus >.
Epis. Ratisp. XXXVi.) Zmínky Ottokar fstr. 510). K r. 127v Smrt Cttok. I!.
o Karlu IV. p. 212-14. Václav IV. p. 21. K r I.- 10. Jan Lucemb. volen králem e-
(Joannes Epis. XL.) Pag. 216. (Albertus III. ským (str. 514). Str. il7. Spor Jind. a
Ep. XLI.) Husitské boue p. 216-20 (zmínky Otty Bavor., narovnání králem Janem
roztroušené). Pag. 154. Excerpta hoica ex Lucemb. K r. 1.'36. Jan Lucemb. v Avi-
Burckardi Zenggii Memmingam Chronico gnone (proti Ludvík, avor.) (str. 517-8). l

Angustano inedito. Od r. 1369-1468.


Zmínky K r.
Jan Lucemb. u Krešaku
1344.
po rznu o Karlu IV., Václavov, bouích (str. 519). Karel IV. K r. 1347. Karel IV.
str. 265-6, 270-1.) císa (str. 520, 521) (mor v echách
husitských
Sigmund p. 271.
(na
—257-9,
Joannis Ebran de k r. 348). K
1 1352. Kateina dcera Karlova
r.

Wildenberg Equitis Bavari Chronicon Ba- zasnoub. Rudolfovi IV. Rak. Karlu IV. O
variae ab orig. gent's ad tempora usque str. (1354-6), 523 (1366, 1368, 1370,
522
Guilielmi et Érresti Ducum Fratrum de- 1371, 1378). Str. 524. K
r. 1369. Václav iV.

ductum. (Ex Cod. MS. Werdensteiniano král nm. r. 1400. K Václav sesazen
Bibl. Bav.) Václav IV. p. 308. Letopis (str. 526). r. 1408.K vysokém uení O
hlavn genealogicky dležitý. -- Pag. 322. pražském a o Husovi (str. 527 koncil
Anonymi Chronicon Norimbergense et Kostnický a Hus). r. 1410. ZmínkaK
locorum vicinorum (Ex autogr. V. Cl. o koncilu Pisanském, \'ácl. IV., Sigmun-
Hartmanni Schedelii.) Ab An. 1361 ad A. dovi a Joštovi Morav. Sigmund králem
1476. Václav IV. p. 323, 325. Husité p. 328. (na str. 528-9). Sigmund a koncil Kost-
Sigmund p. 329. — Pag. 330. Breve Chronic. nický (1416, 1417,1418). Str. 350. Poátek
Norimb. (Václav IV.) p. 331. Breve — bouí husit. Václav (1419). Boue husitské.
Chronicon Monasticum Bavariae 967-1242. K r. 142'.^ až r. 1403 (o koncilu Basilejském).
P. 338. Boleslav I. P. 354. Udalrici On- — Str. 5. 0-5. Sigmund ve Znojm, sliby jeho

sorgii Chronicon Bavariae a temponbus atd. k r. 1437. Str. 535. Albrecht V. králem
Phocae Imp. ad A. 1422. Václav II. p. 363. eským (k r. 1438). K r. 1453. Ladislav
Jan Lucemb. a vévodové bavor. p. 364. Pohrobek v Praze korunován za krále e-
Karel IV. p. 366-7. Václav IV. p. 3^7-9 ského. Str. 537. K r. 1476. Jií Podbr. a
(v téže ásti o Husovi, dob po nm). pap. Pavel II. Str. 538. Fr. Christo- —
Hartmanni Schedelii Historia rer. mtmo- phori Hofmanni Erythropolitani Tubertini
rabilium ab A. 1439-60 (Ex Autot.r.' La- Episcoporum Ratispon. nec non Abbatum
dislav Pohrobek p. 394-396. Zmínky o Jiím Monasterii D. Emmerani Historia (Ex Cod.
z Podbrad, Rokycanovi p. 396. — Joannis MSC. Bibl.). Str. 543. De Vita et Scriptis
Staindelii Chroncon _ Generále Ab O. C. Fr. Christ.Hofmanni Str. 545. (In Biblioth.
ad A. 1508 p. 417. echy a Karel Vel. Emmeranensi . 3. Chronicon Bohemiae
:

p. 439. Sv. Methodj p. 4 45. Síení víry a gentis Bohemicae primordiis usque ad
kest'. — Odboj echli k r. 849 p. 445. annum Christi 1320 perductum.) Zmínky
Boivoj poktn p. 454 (k r. 894). Bavoi o ech. Karel IV. Str. 562. Nicolai Burg-
s echy vtrhnou do Moravy p. 456 (k r. 901). mani Eccl. Spirensis Decani Imperatorum
Pag. 460. K
r. 929. Jind. ^nm. a Arnold et Regum Rom. Spirae Sepultorum Histo-
bavor. vévoda pemohli echy. r. 931. K riae a Carolo M. ad Carolum IV. Accedit
Jind. I. Ptáník vtrhl do Cech a dobyl Appendix ad Sigismundum Caes. Aug.
Prahy.
— Pag. 462. K r. 940. Otto I. a (Ex Cod. MS. chartaceo Bibl. Bavaricae.)
Boleslav I. posvcení kostela sv. Víta od Karel IV. Str. 605-6. Appendix: Václav IV.
Michala, bisk. ezen. — Str. 464. K r. 968. Str. 606. Sigmund. Str. 607. Boue husit.
Založení bisk. pražs. Str. 466. K r. 977. Str. 608-9.Anonymi Bavari ^Breve Chro-
Výprava Otty II. do ech a sv. Vojtch. nicon 1396-1418. Zmínky o ech. Str. 611
Str. 468. K r. 100 Bolesl. Chrab. v^ech. (k r. 1404). Sigmund, Jošt k r. 1410.
Str. 471. K
<.

1031. Oldich kníže eské.


r. Str. 612. — Annales Hermanni Altahae
K roku 1033. Sv. Prokop. Str. 472. infer. Ord. S. Benedicti Abbatis ab A.
K roku 1034. Betislav, též k roku 1035. 1152-1273. (Ex Autographo Joa. Aventini
K r. 1071. Jind. Nm.
vpadne do ech. etc.) K r. 1156. Vladislav králem eským.
Str. 476. K
r. 1052. Betislav, Spytihnv. Zmínky o ech. r. 1168, K
1169, 1173,
K r. 1055. Ipsis diebus mortuus est Bra- 1176. (echové do Rakous.) 1191, 1193.
tisla etc. Spytihnv. Str. 483. r. 1085. K (Pemysl Ottok. I.) 1205. (Pemysl Ottok. I..

— 79 —
Sbírky letopis, kronik.
. 229-33.

Otto Brunšvický) 1230. (Václav I. vtrhne Cheb v list. sir. 116. Zvláš teba uvésti
do Rakous, též k r. 123(i, 1250.) (Ottokar II. str. 162: Litera Landgravii pro conductu
vévod. Rakouským.) Ottokar II. K r. 1251, inter Nurnbcrg et Bohemiam et Theloneo
1253, 1254, 1257, 1260. (Válka s Btllou in Egram. An. 1332. Str. 250. Listiny

uher.), 1261, 1263, 1266. (Vpád do Bavor.) králové Žofie manž. krále Vád. Str. 210.
1271, 1272. (Boje s Uhry) 1273.— Henrici Vertrag zwischen Konig Sigmunden und
Praepositi Oettingensis Chronicon Bavariae Frawen Sophien 1426. — Str. 211. »Kho-
ab A. 1273-1313. (Ex Codd. Altahensi nigin Sophiae Gescháft.* An. 1428. —
et Osterhovensi a V. Cl. Joan. Aventino.) Str. Albertus Bav. D. cum Wladislao
2.=il.

Otokar II. K r. 1273, 1274, 1277, 127S. Reg. Boh. An. 1472.

Anonymi Bavari
Václav II. K r. 1298. Václav II., Václav III. Conpilatio Chronologica Rerum Boicarum.
K r. 1306. Smrt Václava HI. ( Brunae . . . Ab A. 1000-1388. Str. 331-44. Ludovicus
in lecto occiditur a suis.) K r. 1307. (Zmínka Severus (vévoda Bavor, a echy). Str. 339.
též o Jind. Korutan.) —
Joannis Aventini Karel IV. Str. 342, ;í44. Andreae Zayneri
E.xcerpta Diplomatica Passaviensia. Str. de Bello Bavarico liber memorialis. Str.
717. K r. 1276. Otocharus Dux Austr. in 345-468. Zmínka o ech. str. 351, 362,
quibusdam litteris Ecciesiae Bathaviensis, 442, 448, 449, 455.

Ephemerides Belli
Datis Egenburga (Avent. Rapsod. T. X. Palatino-Boici. Str. 469-493. Zmínkv o ech.
p. 72 b).

Monumenta quaedam Diplo- Str. 482, 486. —
Volcmari Abbátis Ord.
matica Ludovici W. Bavari str. 732. — Cist. De gestis Principm a Rudolpho
C. 3. (str. 755). Exemptio a Thelonio Reg. usque ad Ludovici Imp. Str. 524-56.
urbi Pragensi concessa (r. 1330). Simiiis Zmínky o echách (Pem. Ottokar II.
exemptio Egrae concessa. —
Joannis Aven- Str. 530, 531, 532, 533. Václav II. Str. 532,
tini Boiorum Historiorjraphi Excerpta ex 538, 540. Anežka Ott. dcera. Str. 532. Cu-
Alberti Bohémi, Archidiac. Bathavini nigunda Ott. II. uxor: Str. 525, 530, 532.
— Zmínkv o bisk. pražských. Str. 791. —
785.
p.
Jind. Korutan. Str. 545. Dcera jeho
K 1243. o' kapitole. Str. 792. Markéta. Str. 54 7. Jan Lucembur. str. 533,
eho X. králi Vyšehr.
r.

eskému. 795. ZmínkaStr. 545, 552, 553. echy a Bavory: Str. 533.
o esk. (Ottokar II.). Str. 797, 798,
králi Ladisl. Sunthemii Familiae Germaniae Prin-
799, 800. Z obsahu II. dílu 1763, fol. cipm illustratae. Str. 537-644. Zmínky
Anonymi Monachi Tegurini Historia S. o echách str.
566, 567, 570, 572, 574,
Ouirini Regis etc. Str. 52. — Jindich 580, 581, 596, 613, 616, 619, 620,625, 628,
Korutan, král eský. Str. 74, 88. (Pidáno 632. Lusatiae Marchiones. Str. 625, 626,
Diplomatarium Tegurinum. Listina o clu 628. Husité. Str. 625. —
Monumenta Dies-
od Jind. Korut. Str. 88). Specimen — sensia Luitoldi Presbytei Necrologium etc.
Diplomatarii Boioarici. Str. 99-299.
- Str. — Codex traditionum Diessen. Breve —
116. Wenceslai Regis Bohemiae conven- Chronicon Diessen. etc. Str. 645-704. Zmínky
tionis litterae cum Ludovico Bavar. duce o echách. Str. 670. — Viti Prioris Eber-
de mutua limitm securitate. An. 1291. spergensis Chronicon Bavarum. Ab orig.
Jindich Korutanský v listinách str. 127, Gentis usque ad An. 1504. Str. 704-739.
129, 130, 131, 133-4. Jan Lucembur. Karel IV. Str. 720, 737. Sophia uxor Wen-
Polit, styky jeho hlavn se dvorem Bavor, ceslai IV. Str. 720, 728, 729. Václav IV.
v list. na str. 127, 137, 139, 143, 147, 156-7, Str. 720. Ladislaus rex Bohemiae veneno
158, 159, 160-1, 164-7, 168, 169, 170. Zmínkv periit. Str. 721. Zmínka o Václavu II.
o Karlu IV. v list. str. 102, 179, 192-4. K r. 1295. Str. 715.

2. Letopis)- a kroniky uherské.

230. (Botigarsiiis Jac), Rerum Hunga- 232. Pray Gcorg ct Frohlich, Annales
ricarum scriptores varii, historici, geogra- veterum Hunnorum, Avarorum et Hunga-
phici, Francofurti, 1600, fol. Výet obsahu rorum ab anno 210-1517, Viennae, 1763-7,
viz Stnivc, Bibliotheha historica, ed. Meusel I-IV pars, fol. — Srv. Pray Georg, Disser-
II, 2, str. 271-88. tationes historico-criticae in Annales ve-
231. Scfncaudtner Joh. Georg., .Scrip- teres Hunnorum, Avarm et Hungarorum
tores rerum Hungaricarum veteres ac ge- et Mariae Theresiae dicatae ab Jos. co-
nuini, jjartim primm ex tenebris eruti, mite Erdody de Monyorokerék, Vindo-
partim antehac quidem editi, nunc vero bonae, 1774, fol., (18), 243.
ex manuscriptis codicibus ab innumeris 233. Kovachich Slartiit. Georg., Scriptores
mendis vindicati, partim ad nostra tem- rerum Hungaricarum minores hactenus
pora continuati, cum praefatione Matth. inediti, svnchroni aut proxime coaevi,
Belii, Vindobonae, I-III vol., 1746-8, fol. Budac,^ 17'98-9, I-II vol., 8°. Z obsahu:
— 2. vyd. Tyrnaviae (Budae) 1765, I-III I. sv. .
4. De proelio ad Moháts A. C.
vol., v. 8". —
3. vyd. Viennae 1766-8, 1526. — .
9. Genesis filiorum regis Fer-
I-III vol., 4". dinandi Rom. Hung. Bohemiae et domini

— 80 —
Letopisy a kroniky rakouské, ruské, polské.
C. 234-8.

mei clementissimi ex serenissima Anna Abschnitte der Hungrischen Geschiclite


regina natorum, authore Nicolao Olaho aufgezeichnet haben, Ofen, 1806, vol. I, 8".
A. C. 1549 scripta. 2:^5. Historiae Hungaricae fontes dome-
234. Kovachich Aíarf. Georg., Sammlung stici, edidit Matthias Floríanus, Pars I.
kleiner noch ungedruckter Stúcke, in wel- Scriptores, vol. 1-4, Lipsiae, 1881, 1883,
chen gieichzeitige Schriftsteller einzelne 1884; Budapestini, 1885, v. 8".

I
3. Letopisy a kroniky k rakouské historii.
236. Pez Hicroiiytuus, Scriptores Rerum usque ad^a. 1463 perductum (sloupec
Austriacarum, veteres ac genuini, quotquot 682-987). .
54. Chronicon Bohemiae ab
ex Austriae vicinarumque provinciarum eius gentis origine usque ad tempora
bibliothecis et tabulariis, decumano labore Caroli IV. Imperatoris autore Neplachone,
perlustratis, aut primm in lucem vindi- Opatovicensis in Bohemia monasterji ab-
cari, aut ex manuscriptis codicibus auctio- bate
O. S. B. (sloupec 1005-41). 56. .
res et emendatiores edi potuerunt, tomus I. Christophori Hoffmanni, Benedictini Em-
Accedunt antiqua et originalia monumenta, meramensis Ratisbonae, Chronicon Bo-
ex libris manuscriptis deprompta, quibus hemiae, a gentis Bohemicae primordiis
non solum austriacae, sed etiam adsitarum usque ad a. Chr. 1320 perductum. (Chronic
provinciarum historiae antiquae lux amplior der Behemen), (Sloupec 1041-1112.) 57. .
accenditur et conciliatur. Viennae, v1743, ' Anonymi breve chronicon Bohemiae, nunc
eské historie zejména se týká: C. 17. primm editum ex cod. ms. monasterii.
Chronicon monasterii Mellicensis a Christo Peti Salisburgensis, O. S. B. (k roku
S.
nato usque annum 1564 (sloupec 166-288). 1278) fsloupec 1112-5). Tomus III., quo —
C. 23. Chronicon Salisburgense ad annum Ottocari Horneckii Chronicon Austriacum
1398 (sloupec 317-434). .
24. Chronicon rhytmicum ab excessu Friderici II. imp.,
Claustro - Neoburgense ab anno 218 ad id est ab anno 1250 ad annum usque 1309
1348 (sloupec 436-92). . 29.
Auctoris in- perductum continetur, ac potissimum Ru-
certi Chronicon Austriacum, ab anno primo dolphi I., Alberti I. impp. Rom., Friderici
aera Christianae ad 1189 (sloupec 548-67). Pulchri Austriaci gesta, res etiam Styriacae,
C. 37. Paltrami seu Vatzonis consulis Vien- Carinthiacae, Bohemicae, Hungaricae, Ba-
nensis Chronicon Austriacum a primo nati varicae, Salisburgenses, aliarumque natio-
Servatoris usque ad 1301, inde a Nicolao nuM denarrantur, Ratisbonae 1745.
Vischel, coenobita San-Crucensi, usque ad 237. Raucli. Adrianus, Rerum Austria-
1310 continuatum, denique ab Anonymo carum scriptores, qui lucem publicam
quodam a_d annum 1455 productum (sloupec haci:enus non viderunt et alia monumenta
707-33). C. 39. Anonymi Leobiensis Chro- diplomatica, nondum edita, quibus huius
nicon libris sex comprehensum, a Christo gentis, aliarumque vicinarum medii aevi
nato usque ad annum 1343 (sloupec 756-966). historia, ac iura eius temporis publica,
. 45. Viti Arenpeckii, presbyteris saecu- provincialia, municipalia, feudalia et civilia
laris, Chronicon Austriacum, a primordiis uberrime illustrantur, Vindobonae 1793-4,
gentis Austriacae usque ad tempora Fri- 4". I. str. 54 4, II. str. 563, III. str. 526.
derici Imperatoris III. (sloupec 1174-1295). Pokud se týe obsah historie eské, viz
— Tomus II., Viennae, 1745. eské hi- v rejstíku hesla: Albertus I. Albertus II.
storie týká se zejména: C. 7. Bernhardi Bela, rex Hungariae. Chunringen (Fride-
Norici Chronicon Bavariae (k r. 1313) ricus, dux Bohemiae). Fridericus I. Impe-
(sloupec 67-73). .
25. Chronicon Alberti rator. Fridericus II. Bellicosus. (Bellm cum
Ducis Austriae II. vulgo Contracti, authore Ottocaro Bohémo). Fridericus Pulcher. Ger-
Anonymo Carthusiano Gemnicensi (k r. trudis, Henrici de Modling filia, despon-
1505) (sloupec 370-82). 51. Anonymi . detur filio regis Bohemiae. Henricus Modli-
aequalis historia de mote et eventibus censis Moraviam vastat. Henricus Bavarus,
Alberti Romanorum, Ungariae, Bohemiae Leopoldus Pulcher. Leopoldus Virtuosus.
etc. nec non Austriae, Styriae etc.
regis, Margareta Austriaca Otacaro Bohémo co-
Ducis, marchionisque Moraviae (sloupec pulatur. Ottocarus, rex Bohemiae (II.) Ru-
675-9). C. 52. Anonymi Synchroni Lessus dolphus 11. (Rudolphi I.) filius Pragae mo-
in obitum Ladislai Posthumi
(sloupec ritur. Rudolphus III. rex Bohemiae eli-
679-82). . 53. Thomae
Ebendorfferi de gitur, Theodora Constantinopolitana,
Leo-
Haselbach Chronicon Austriacum libris V. poldi Gloriosi coniunx, in Bohemiam se-
comprehensum, ab eiusdem gentis origine cedit.

4. Letopisy a kroniky ruské i polské.

238. IIojiHoe cGÓpanie pycoKuxi) .lironuce, 267, 5, 2 tab. II. 1843, —


str. IX, 377, 5,
C. neTepóypr^, 4". Tomi. I. 1846, str. XX, 2 tab. —
III. 1841, str, IX, 308, 2, 2 tab.

Zíbrt, Bibliografie II. — 81


Sbírky letopis, kronik.
. 238-43.

— IV. 1848, str. VIII, 360, 4, 2 tab. — v 1 svazku. Krom jiných vydáno tu:
V. 1851, str. VI, 275, 5, 2 tab. — VI. Kromer, iMatth. Miechowita (viz Abecední
1853, str. 4, 358, 2, 1 tab. — VII. 1856, seznam i)ramenú s. v.). Díl lil., str. 157-63:
str. X, 345, 3, 1 tab. — VIII. 1859, str. Genealogia principm Silesiae, qui a re-
VIII, 301, 2 tab. — IX. 1862, XXIII, str. gibus Poloniae, Piasti posteris, procreati et
244. —
3,
256, 2 tab. — X. 1885, str. 6, in plurimas disseminati provincias, varios

(XI.-XIV. posud nebyly vydány.)


— XV. illius provinciae tractus cum imperio te-

1863, VII, 504,


str. tab. — XVI. 1889, 1 nuerunt, in qua Vratislaviae, Brigae, Ligni-
str. 320, 70, 1 tab.
7,
— — Viz obsah 1,
cii, Sweidniciae, Javorii, Rathiboriae, Opo-
(též>eské historie se týkající): yKasaro.ii. liae, Glogoviae, Crosnae, Sagani, Freistadii,
KT. ncjJBWMT. BOCi.Mii TOMaMT. Ilo.iHaro Coópauifl Olsnae, Stinavii, Sprotoniae, Teschini, Mon-
PyccKiixx .ítToniicc, T. I., IlMoiia .iimuhia sterbergii, Lubae, Gurae etc. principm
(Á-I), C. ncTciifiyprt, 1875, str. VI, 2, 459, origines et propagationes (quousque perve-
4. Vyd. 2. I. sv. JltToniiot no JlaupcH- stigari potuerunt) singulari diligentia tra-

:

TieiiCKdMy ciuicKV, C. IleTojiOyjJn,, 1872, 4", duntur. Viz Hopp (. 43.), Schediasma
str. XIV, 512, 63, 3.
— Vyd. 2. II. sv.: §§ 6, 10, 20; Braun (. 45.), De script.
.^ItToniíct no llnaTcKoMy
niicKy. C- llercji- (
Polon., str. 45.
Oyi.rt, 1871, str. IX, 616, 33, 28, 12, 2.
— 240. Mitzler de Kolof Lor. Clir., Hi-
Vyd. 2. III. sv. :
HoBropoflCKaa .itxonucB no storiarum Poloniae et magni ducatus Li-
ciiHOia.iii.noMy xajiaTOinhiMV (>niicKV, C. TlcTO];- thuaniae scriptorum quotquot ab initio rei-
6yi.r-L, 1888," str. X, 490,"XCVIÍI, 2, 2 tab.; publicae Polonae ad nostra usque tempora
líoi!ro])0,ioídfl jit.TonncH, C. UcTepCypn,, 1879, extant omnium magna cojlectio, ob exem-
str. XXIV, 488, 113, 1.
- - Srv. £r/>cn plarium raritatem iterum typis exscripto-
Kar. Jar., Píspvky k djepisu eskému, rum suppeditante bibliotheca Zalusciana
sebrané ze starých letopis ruských, od edidit, annottationes adiecit Varsa- . . .
,

nei.'-tarší do vymení 1'emyslovc.


doby až viae, 1761-6. I-V vol., fol.
Mus. 1 870, str. 69-90. Otištna pednáška : 241. Maciejowski W. AI., Roczniki kro- i

O starých letopisech ruských, pokud se niki polskie i litewskie najdawniejsze.


tý'kají djepisu eského doby nejstarší
až Warszawa 1850, 8", V, 281, 2 mapy. Obsah :

do vvmení Pemvslovc. Sitz.-Ber. Kon. I. Roczniki kroniki polski Przedlechickiéj,


i

Bohm. Ges. Wiss.' 1870, I, str. 33. z uwaga na wszystkie ziemie pierwotnéj
Polski najdawniejsze. II. Roczniki i kronika
Lechów Lechii. i

239. Pistorhts Joaii. Xidawis. Polonicae 242. Scriptores Rerum Polonicarum. Fi-
historiae corpus, hocestPolonicarum rerum sarze dziejów Polskich, Wydawnictwo Ko-
latini recentiores et veteres scriptores misyi historvcznej Akademii Umiej^tnošci,
quotquot extant, Basileae 158.^, fol. 3 díly w Krakowie', I-XVII, 1872-99.

B. Sbírky domácích letopis a kronik.

1. K djinám zemí koruny eské vbec a království eského.

243. Freher Marquard, Rerum bohemi- (15-20).III. De Johanne Bohemiae rege

carum antiqui scriptores aliquot insignes, et sub eo in regno, nec non in Germania
partim hactenus incogniti, qui gentis ori- actis, ab anno 1317 usque ad annum 1333
ginem et progressum, variasque regni accurata historia, Chronica Aulae Regiae
vices et regum aliquorum vitam resque inscripta (21-85).

IV. Commentarius de
gestas peculiariter, Hussitarum denique vita Caroli Bohemiae
regis et postea imp.
sectae historiam et professionem litteris IV. ab ipso Carolo conscriptus, et in eun-
tradiderunt. Ex Bibliotheca C. V. Mar- dem Oratio funebris per Johannem Archi-
qiiardi Freheri, Consiliarii Palatini. Acce- episcopum Pragensem habita (86-114).

dunt seorsim Jch. Duhravii Episcopi Olo- V. De iure electoratus in Romano imperio,
mucensis, Historiae Bohemicae Commen- rcgibus Bohemiae competente, Rudolphi et
longe emendatiores et auctiores. Karoli Rom. regum et Ruperti Palatini
tarii,
Omnia cum Indicibus rerum et verborum senioris, Attestationes (115-7). VI. Aeueac —
memorabilium amplissimis. Hanoviae 1602, Sylvii Senensis S. Rom. Eccles. Cardinalis
folio, (8), 268, 287. Obsah: I. Cosmae — tituli Sabinae, De Bohemorum et ex
S.

Pra^ensis Chronica Bohemorum (1-14).


— his impp. Rom. aliquot oiigine ac gestis,
II. De conversione Baioariorum et Caren- ad illustrissimum principem, et dominm
thanoum ad fidem Christianam. Item de Alfonsm regem Aragonum historia (118 až
Juvavensis sivé Salisburgensis ecclesiae 206). Inserta suis locis eiusdem Ac/icae
origine et dioecesi, fragmentm perve- narratiuncula, quomodo Bohémi vocati
tus, scriptum circa annum Domini 858, productique šunt ad Concilium Basileense

— 82 —
K djinám zemí eských.
C. 243-S.

et quid illic egerint. — Item petitiones varietate. Pragae 1783 (ed. Franc. Mar-
Bohemorum postremo propositae anno 1438 timis Pelzcl e Jos. Dobrovský'), XL, 495 (l).
*
mense Novembri, cum responsionibus ad Dobrovský, Liter. Magazin III, Prag, 1787,
eas ordinatis. Item eiusdem Aeiieae Epi- str. 81-2; Deutsche Bibl. B. LXIII,
scopi et legati Caesarei, cum Thaboritis str. 164-7. — —
Allg.
Tomus II. Francisci
habita collatio. —
VII. Jacobi Piccolcmiiiei, Chronicon Pragense. Item Benessii de
Cardinalis Papiensis, De Hussitis et Georgio W^eitmil Chronicon Ecclesiae Pragensis.
Pogiebracio Bohemorum rege, historka Accedunt I. Series ducum et regum Bo-
narratio,Ex commentariorum libro VI. hemiae. II. Series episcoporum et archi-
desumpta (206-21). — VIII. De Walden- episcoporum Pragensium. III. Chronicon
sibus, eorumque doctrina
et moribus, liber Bohemicum cum versione latina. Pragae,
a pontificiodoctore fReinerium quidam 1784, 8", XXXVIII, 511. Tomus lH.
putant) ante 300 annos scriptus. Ex veteri Annales patrio sermone scripti, vulgo Pul-
Codice desumptus (222-32). IX. Epištola kavae et Benessii de Hoowic chronicorum
Bohemorum et IVIoravorum ad Christi fideles, continuatores anonymi. Cura et impensis
anno 1431 (233-4). Epištola Constantino- regiae Societatis Scientiarum Bohemicae.
politanae Ecclesiae ad Bohemos, scripta Pragae, 1829. Staí letopisové eští od
anno 1451 biennio ante captam urbem a roku 1378 do 1527, ili pokraování v kro-
Turcis, reperta Pragae in Bibliotheca col- nikách Pibíka z Pulkavy a Beneše z Ho-
legii Caroli IV. Imp. et in lucem prolata ovic, z rukopis starých vydané. V Praze,
studio D. Caspari a Nydpruck, regis Ma- 1829. Vyd. Fra7íf. Palacký, XVIII, 524.
ximiliani olim Consiliarii (23.5-7). X. — *
Registík (56). as. Kat. Duch. 1830, IV,
Confessio fidei, fratrum Waldensium, regi 620. —
Sláma F. J., Má- li se ísti na
Vladislao ad Hungariam missa (238-44). »lesu« nebo na »jezu« v knize »Scriptores
Oratio excusatoria atque satisfactiva Fra- Rer. Boh.«. Mus. 1829,
III, 92-5 str.
trum Waldensium, regi Vladislao ad Unga- (»lesu«).
— Srv. Jungmann Jos., ibid.
III,
II,
riam missa (245-9). Excusatio Fratrum str. 128-30. — Krofta Kamil, O pomru
Waldensium, contra binas literas doctoris t. zv. kroniky Teboské k .Starým leto-
Augustini, datas ad regem (249-68). Index. pism^ e^ským. Vstn. Kr. Spol. Nauk 1897.
— Sc/ii/z, Commentarius criticus de scriptis Srv. .. Hist. V, 1889, str. 248. a Mareš
et scriptoribus historicis, (. 4.), str. 193-6. Fr., Chronicon Treboniense, ibid., str. 135.
Nové vyd. Hanov. 1607, fol. 245. Deutsche Chroniken aus Boehmen,
244. Scriptorum Rerum Bohemicarum herausgegeben von L. Schlesinger im Auf-
Tomus I. Cosmae ecclesiae Pragensis de- trage des Vereines fr Geschichte der
cani Chronicon Bohemorum ad fidem co- Deutschen in Boehmen, Prag, 8°. Band I.
dicis Ms. bibliothecae capituli ecclesiae Die Chronik der Stadt Eibogen (1471-1504),
metropolitanae Pragensis recensitum, cum bearbeitet von L. Schlesinger 1879, XVI,
aliis codicibus tam manuscriptis, quam 202. —
B. II. Simon Httels Chronik der
,

impressis collatum. Accedunt eiusdem Cos- Stadt Trautenau (1484-1601), bearbeitet


mae Continuatores, Canonici Pragenses duo von L. Schlesinger, 1881, XXV, 435. —
ex eodem codice metropolitano tertius ;
B. III. Die Chroniken der Stadt Eger, be-
Monachus Sazauiensis e codicibus Vindo- arbeitet von Heinr. Gradl, 1884, XL,
bonensi et Dresdensi. Adiecta lectionum 495, (1).

2. K djinám Moravy a Slezska.

246. Quellenschriften zur Geschichte II. Band, Breslau, 189, XV, 505. Obsah:
Máhrens und Schlesiens. Monumenta rerum Vita S. Hedwigis, quondam ducissae Sile-
Bohemico-Moravicarum et Silesiacarum viz siae (1 126). II. Vita Annae ducissae Sile-
obsah zevrubný (Scriptores, Leges et sta- siae (127-32). III. Catalogus episcoporum
tuta) . 207. Wratislaviensium (133-4). IV. Gesta abba-
247. Somniersbet g Fridr. IVilh., Silesia- tum monasterii S. Vincent. Nicolai Li-
carum Rerum Scriptores, 1729-32 viz bental gesta abbatum monasterii S. Vin-
. 208. cent Chronica abbatum Beatae
(135-56). V.
248. Scriptores rerum Silesiacarum oder Mariae Virginis in Aréna (156-286). VI.
Sammlung Schlesischer Geschichtsschrei- Series et acta magistrorum Wratislavien-
ber, Namens der Schlesischen Gesellschaft sium sacri militaris ordinis crucigerorum
fr vaterlándische Cultur herausgegeben cum rubea Stella hospitalis sancti Mathiae,
von Gustav Adolf Stenzcl, I. Band. Breslau, ex archivii domestici fontibus et aliis do-
1835, 4°, XVI, XX, 538. Obsah: I. Chro- cumentis a reverendissimo perillustri ac
nica Polonorum (1-32). II. Breve Chronicon amplissimo domino Mich. Jos. Fibiger, olim
Silesiae (33-7). III. Chronica principm eiusdem sacri ordinis et hospitalis ma-
Poloniae (38-172). IV. Catalogus abbatum gistro, praelato ac domino anno 1706 ca-
Saganensium (173-528), Index. stigatius et emendatius conscripta, nunc

— 83 —
Sbírky letopis, kronik.
. 248.

demum a temporum iniuriis vindicata 1734 monstratenser Geistlichen zu St. Vincenz


Vil. Archivium Nissense, in se in Breslau vom 29. Juli 1741-9 October
(287 381).
complectens primordia instituti, fundatio- 1741. Vlil. Kleinere Beitráge zur Geschichte
nes, progrcssum, damna, infortunia, acta Schlesiens im 18ten Jahrhunderte: a) Ar-
et facta varia sacri ordinis canonici sanc- nold Teicher's, Bibliohckars und Archivars
tissimi sepulchri, cum duplici rubea cruce, des Klosters Leubus, Nachrichten uber
de i)ratpositura Nissensi, Rattiboriensi, dieses Kloster 1756. h) Die Stadt Breslau,
Rcichenbachensi, Frankensteinensi, cum vom 12. bis 20. December 1740. c) Hans
série eorundem pracpositorum, ex libro Ludwig v. Schvveinichens Schreiben vom
fundationum, variis manuscriptis aliisque 19. August 1741.
monimentis, propria experientia conscrip- Scrii)tores Rerum Silesiacarum, Heraus-
tum et compilatum a Franc. Car. Alexio gegeben vom Vereine fúr Geschichte und
I*"uchsz, eiusdem sacri canonici ordinis ca- Alterthum Schlesiens. VI. Band Geschichts-
nonico et ad exemptam ecclesiam sancto- quellen der Hussitenkriege. Herausgege-
rum Peti et Pauli Neo-Prafiae in Zderas ben von Colmar Gruu/iagc/i, Breslau,
praeposito infulato, anno domini 1730 1871, X, 191.
(382-461). VIII. Codexepistolaris (1241-1574, Scriptores Rerum Silesiacarum . . . VII.
26 ísel, 462-87). IX. Fra^menta: 1. Nota Band. Historia Wratislaviensis et que post
de recupcracione ville Dayow. II. Ambro- mortem regis Ladislai sub electo Georgio
sius Bitschen continuatio chronicae Polo- de Podiebrat Bohemorum rege illi acci-
norum (488-91). Index. derant prospera et adversa. Von Mag. Peter
Sammlung von Ouellenschriften
(III.)
Eschcnloer. Herausgegeben von Hermann
Mark^raf. Breslau, 1872, XXIX,
zur Geschichte Schlesiens. Herausfjegeben 257.
vom Vereine Geschichte und Alter-
fúr Scriptores Rerum Silesiacarum ... V II.

thum Schlesiens, I. Band. Breslau, 1847, Band. Politische Correspondenz Breslaus


XII, 435. Samuel Benjamin Klose's Dar- im Zeitaltcr Georgs von Podiebrad. Zugleich
stellung der inneren Verháltnisse der Stadt als urkundliche Belege zu Eschenloers
Breslau vom Jahre 1458 bis zum Jahrc Historia Wratislaviensis. Erste Abtheilung.
1526, Namens des Vereins fiir Geschichte 1454-63. Herausgegeben von H. Markgraf,
und Alterthum Schlesiens, herausgegeben Breslau, 1873, Vlil, 266.
von G7ist. Ad. Stenwl, Breslau, 1847. Scriptores Rerum Silesiacarum. IX. Band.
(IV.) Sammlung ... II. Band, Breslau, Politische Correspondenz Zweite Ab-
. . .

1850, VIII, 300 Herzog Hans der Grau-


:
theilung. ,1463-9. Herausgegeben von H.
same von Sagan im Jahre 1488 und Hans Markgraf, Breslau, 1874, VIII, 315.
Schvveinichens Leben Herzog Heinrichs XI. Scriptores Rerum Silesiacarum. X. Band.
von Liegnitz. Herausgegeben von Gust. Annales Glogovienses bis z. J. 1493. Nebst
Ad. Stenzel Breslau, 1850. urkundlichen Beilagen. Herausgegeben von
(V.) Sammlung III. Band, Breslau,
. . . H. Markgraf, Breslau, 1877, XV, 166.
1851, XII, 630: .Actenstúcke, Berichte und Scriptores Rerum Silesiacarum. XI. Band.
andere Beitráge zur Geschichte Schlesiens Schweidnitzer Chroniken des XVI. Jahr-
seit dem Jahre 1740. Herausgegeben von hunderts. Herausgegeben von Schimmel-
Gust. Ad Slcnzcl, Breslau, 1851. I. Nach- pfeniiig und .Si'hJnbor?i.Breslau, 1878. (Die
richten von Einriikkung der Konigl. Preuss. Thommendorfsche Familienchronik, her-
Trouppen in das Herzogthum Schlesien ausgegeben von Dr. A. Schimmelpfennig.
und dem mit der Stadt Breslau geschlos- Chronik Michael Steinbergs. herausgegeben
senen NcutralitaetsContract anno 1741. von Dr. Theodor Schonborn, Beilagen I.
II. Landes-Diarium de anno 1741 et usque Verhandlungen uber die Einfuhrung des
ad ult. Junii 1742. III. Landes-Auschuss- neucn Kalenders.) XXVIII, 196. * ll^cin-
Conclusa a) der Fiirstenthúmer Oppeln kold A'., Anmerkungen zu dem Texte der
und Ratibo vom 9. Januar 1741 bis Schweidnitzer Chronisten im XI. Band
11. Márz 1743, b) des Fúrstenthums Brieg der Scriptores. Zeitschr. Gesch. Schles.
(Weichbild Ohlau) vom 10. Februar bis XIV, 573.
27. Márz 1741. IV. Nachrichten vom Ur- Scriptores Rerum Silesiacarum. XII. Band.
sprung und Aufl^ringung der Steuern im Geschichtschreiber Schlesiens des XV. Jahr-
souverainen Herzogthum Ober- und Nieder- hunderts. Herausgegeben von Franz Wai li-
Schlesicn, Im Jahre 1743. V. Ars et Mars ter, Breslaus 1883. Str. XX. 1. Chronik
seu acta et facta, dum Fridericus Secun- des Martin von Bolkenhain (1-18). 2. Co-
dus, rex Borussorum, copias suas in ter- ronacio Adalberti regis Romanorum Unga-
ram induceret Silesiorum. Ad Mandátm riaeet Boemiae 1438 (19-28). 3. Sigismundi
Superiorm Wratislaviae in Conventu F. F. Rosiczii Chronica et numerus episcoporum
Minor. Reformát, ad S. Anton. Paduan., Wratislaviensium, itemque gesta diversa
calculo lugubratiori notáta. (Vom October transactis temporibus facta in Silesia et
1740 bis Juli 1752.) VI. Diarium eines alibi. Ab anno C. 1051 usque 1470 (29-86).
Prámonstratenser Mónchs zu St. Vincenz 4. Historia seu epištola de miserabili mote
in Breslau. Vom 6. Januar 1739 bis 20. April serenissimi regis Ungariae, Bohemiae etc,
1741. Bruchstúck des Tagebuchs eines Prá- magnificique ducis Austriae, Carinthiae,

- 84 —
K djinám slezským a lužick5'm.
C. 248-50.

marchionis Stiriae, Sleziae, Moraviae, facta Scriptores Rerum Silesiacarum. XIV.


peractaque anno domini 1457 etc. (Ladislai) Band. Politische Correspondenz Zweite . . .

(87-92). 5. Liegnit-zer Chronik. Fortsetzung Abtheilung. 1479-90. Herausgegeben von


der deutschen Uebersetzung der Chronica B. Kronthal und H. Weiuit, Breslau, 1894,
principm Poloniae (93-106). 6. Die bóhmi- VI, 234.
sche Chronik des Benedict Johnsdorf, XV.
Scriptores Rerum Silesiacarum.
soweit ihr selbstándiger Werth zukommt.
Band. Akttn des Kriegsgerichts von 1758
(1470-90) (107-24). 7. Begebenheiten nach
dem Tode des Konigs Matthias 1490 (125-34). wegen der Kapitulation von Breslau am
24. November 1757. Herausgegeben von
8. Zwei Berichte uber die Hinrichtung des
C. Griihagcn und Fr. IVaclitcr, Breslau,
Herzogs Nicolaus II. von Oppeln 1497 1895, XIII, 168.
(135-9). Nachtráge, Register (140-7).
Scriptores RerumSilesiacarum. XIII. Scriptores Rerum Silesiacarum XVI.
Band. Politische Correspondenz Breslaus Band. Akten des Kriegsgerichts von 1763
im Zeitalter des Konigs Matthias Corvinus. wegen der Eroberung von Glatz 1760 und
Erste Abtheilung. 1469-79. Herausgegeben Schweidnitz 1761, herausgegeben von Fr.
von Berthold Kroiiflial und Heinrich II 'cndt, IVachter, Breslau, 1897, str. XXXI, (1),
Breslau, 1893, VIII, 285. 213, 2 mapy.

3. K historii lužické.

249. Hopnann, Scriptores Rerum Lu- von den Hussitenkriegen in Schlesien und
saticarum 1719, viz obsah . 210. der Lausitz. —
VI. Anhang: A. Aelteste
250. Scriptores Rerum Lusaticarum, Statuten von Goerlitz. B. Goerlitzer Rechts-
Sammlung Ober- und Niederlausitzischer buch. — Register. II. Band, Goerlitz,
Geschichtschreiber. Herausgegeben von der 1841, VII, (1), 520.Obsah: Goerlitzer Raths-
Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissen- Annalen. l-ll. Band. —
Anhang: Goerlitzer
schaften {Koehler), Neuer Folge I. Band, Lehnrecht. Reg. III. Goerlitz, 1852,
Goerlitz, 1839, 8", str. .XLVIII, 474 (1). VIII, 596 Obsah
: :
Mag. Johannes Hasse.
Obsah I. Jahrbuecher des Zittauischen
:
Burgermeisters zu Goerlitz, Goerlitzer
Stadtschreibers Johannes von Guben und Rathsannalen, herausgegeben von Theodor
einiger seiner Amtsnachf.

II. Des Bereith Neumann. I.-II. B. (1509-20). IV. Band,
v. Geuterbog Goerlitzer Annalen. —
III. Ka- Gorhtz, 1870, XX, (2), 391, 27. Obsah:
lendárium Necrologicum Fratrum Minorum Magister Johannes Hass, Búrgermeister zu
conventus in Goerlicz. • —
IV. Annales Fran- Gorlitz, Gorlitzer Rathsannalen, herausge-
ciscanorum. —
V. Martin v. Bolkenhain geben von E. E. Striive, III. B. (1521-42).

85
IV. Listiny (Regesta. Diplomata).

A. S b í r Ic v cizí pro eskou historii.

1. Bibliografické pomcky.
. 251-8.

251. fíaring Dom. Ebcrh., Clavis diplo- 254. Kliiher J. Z., Neue Litteratur des
matica, Hannoverae, 1754, 4*^, str. 57-144. deutschen Staatsrechts, Erlangen, 1791, str.
Sectio IV. Collectores diplomatm ac mo- 60. Srv. Putter . 253.
numentorum veterum. Sectio V. Historici, 255. Schoiiemanii K. Versuch eines
Tr.,
qui res a se consignatas diplomatibus illu-
vollstándigen Systems der Diplomatik, Ham-
striore.s reddiderunt. Sectio VI. sistens
burg, 1801-8. (Obálkové vydání: Leipzig,
reccnsionem quorundam iurisconsultorum,
1818.) I. Tom., str. 173 a d.
qui res a se consignatas diplomatibus ac
documentis illustriores reddidere, ordine 256. Stenzel Gustav Adolf, Grundriss der
Litteratur zu Vorlesungen uber deutsche
alphabetico. Sectio VII. Scripta diploma-
tica promissa. Staats- und Rechtsgeschichte, nach K. F.
252. /io/Jmaiin J. Guil. et Oherkamp Eichhorn und mit steter Beziehung auf
Hoir., De re diplomatica lucubrationes, ed. dessen Deutsche Staats- und Rechtsge-
H. Gotll. Francké, Lipsiae, 1758, 4", str. schichte, Breslau, 1832, 8°, str. 1-9: Ur-
125-75. kunden.
253. Piltter J. S/., Litteratur des deu- 257. Oesterley H., Wegweiser durch dle
tschen Staatsrechts, Góttingen, 1776-83, Litteratur der Úrkundensammlungen, I. -II.
II. Tom., str. 460-7. Viz další íslo 254. Theil, Berlin, 1885-6, 8".

2. Seznamy listin všeobecného rázu.

258. Georgisch Pefriis, Regesta chrono- regestorum chronologico-diplomaticorum,


logico-diplomatica, in quibus recensentur Halae Magdeburgicae 1744, fol. eské hi-
omnis generis monumenta et documenta storie t\'kají se hesla: Bayern. Beuthen
publica, uti sunttabulae conventionum, foe- ÍBytom).' Biberstein. Bóhmen (str. 99-144).
derum, pacis, armistitiorum, mutuae amici- Brandenburg. Braunau, Closter in Bóhmen.
tiae, neutrarum partium, commerciorum, Bresslau. (Stadt, Bisthum Herzogthum).
transactionum, emtionum, vendition., per- Brieg, Herzogthum. Budissin. Buntzlau in
mutation., obligation., oppignoration., do- Schlcsien. Camentz Stadt. Carlstein. Chem-
nationum, divisionum, incorporationum, nitz. Cosel, Herzogthum. Crossen, St^adt.
nec non capitulationes, concordata, sanc- Dobrilug, Closter. Dohna, Bgr. Gr. Eger,
tiones pragmaticae, pacta conventa, consti- Stadt. Franckfurth an der Oder. Frey-
tutiones .
., et quae šunt alia publico no-
. stadt in Schlesien. Fúrstenberg in Schle-
mine ac solenniter acta litterisque consi- sicn (Hertz.) Glatz, Grafschaft. Glogau,
gnata rerum praecipue Germanicarum Stadt. Glogau, Hertz. Gnesen (Karel IV.).
praesidia, Francofurti et Lipsiae, tomus Gorlitz. Golsyn. Gor. Grissow, Kloster.
1-3, 1740-2, fol. —
Index geographico-to- Grotkau Guben. Hayn, in Schlesien. Hein-
pographico alphabeticus in tomos tes richau, Closter (Slezsko). Henneberg, Gra-

— 86
Bóhmerova Regesta.
C. 258-68.

(Abth. 3., 4. von Ficker und Ed.


fen. Hirschberg, Stadt in Schlesien. Hun- Jul.
Stadt. Jágern-
garn. Jauer, Hertz. Jauer, IVinkelmaiin.)
dorf. Konigsbrunn, Closter. Landshut in 262. Joh. Friedr., Regesta im-
Bohmer
Schlesien. Lausitz, Mgr. (str. 749-52.) Lebus perii indeab anno 1246 usque ad annum
(Schles.), Lehn, Stadt^in Schlesien. Liegnitz. 1313. Die Regesten des Kaiserreichs unter
Lobkowitz. Lobau. Lowenberg, Stadt. Lu- Heinrich Raspe, Wilhelm, Richard, Rudolf,
ckau, in N. Lausitz. Lúbben, Stadt. Luxen- Adolf, Albrecht und Heinrich VIL, Stutt-
burg. Máhren istr. 82^-4;. Meissen, Mgr. gart, 1844-9, 4°.
— Additamentum primm,
Meissen, Bissthum. Meissen, Burggrafen. ibid., 1849; Additamentum secundum, ibid.,
Miihlberg in Meissen. Munsterberg. Náchod. 1857. —
Regesta Imperii VI. Die Regesten
Namslau. Neiss, Stadt Neumarck, Stadt des Kaiserreichs unter Rudolf, Albrecht,
bei Bresslau. Nostitz. Oelsse, in Schlesien. Heinrich VIL 1273-1313). Nach der Neu-
Oesterreich. Olnriútz. Oppeln. Oschwitz, in bearbeitung und dem Nachlasse J. F.
Schlesien. Pflug. Pirna, Stadt. Plauen, Bohmer's herausgegeben und ergánzt von
Stadt. Pleissner - Land. Pohlen. Prag, Osicald Redlich, I. Abtheil. Innsbruck,
Bisthum. Prag, Stadt. Promnitz, Grafen. 1898.
Ratibo. Reichenbach, in Schlesien. Ro- 263. Joh. Friedr., Regesta Im-
Bohmer
senberg (Petr Rožmberk, 1315). Sachsen. perii inde ab anno 1314 usque ad annum
Schlesien (str.
Sagan, Hertz. Schaffgotsch. 1347. Die Urkunden Kaiser Ludwigs des
12S4-7). Schlick, Grafen. Schwartzenberg. Baiern, Kónig Friedrich des Schonen und
Schweidnitz. Sintzendorf, Gr. Steinau, in
Konig Johanns von Bohmen, Nebst einer
Schlesien. Sternberg (páni ze St. roku Auswahl der Briefe und Quellen der Pábste
1347, 1377). Stolberg, in Meissen. Stehla und anderer Urkunden, welche fúr die
in Meissen. Teschen in Schlesien. Trachen- Geschichte Deutschlands von 1314 bis 1347
Zittau.
berg, Herrsch. Troppau. Wartenberg. vorzúglich wichtig sind, Frankfurt a. M.,
Znovm, in Máhren.
1839,

Additamentum primm, ibid.,
4".
1841 Additamentum secundum, Leipzig,
;

1846; Additamentum III. ad Regesta im-


259. Bohmer Joh. Friedr., Regesta chro- ad annum
perii inde ab anno 1314 usque
nologico-diplomatica Karolorum. Die Ur den (Boh-
1347. Drittes Ergánzungsheft zu
kunden sámmtlicher Karolinger in kurzen mer) Regesten Kaiser Ludwigs des Baiern
Auszúgen mit Nachweisung der Bucher, und seiner Zeit 1313-47, herausgegeben
in welchen solche abgedruckt sind, Frank- aus seinem Nachlasse von Jul. Ficker,
furt a. M., 1833, 4". — Bohmer Joh.
Innsbruck, 1865.
Fr., neu bearbeitet von Milhlbaclier En-
I. Die Regesten 264. (Bohmer Joh. Fr.), Regesta imperii
gelberf, Regesta Imperii
des Kaiserreichs unter den Karolingern VIIL Die Regesten des Kaiserreiches unter
751-918, 1-4 Liefer., Innsbruck, 880-9. — Kaiser Karl IV. (1346-78). Herausgegeben
Nach J. F. Bohmer neu bearbeitet von und ergánzt von Alfons Huber, Innsbruck,
Muhlbacher Engelbert, 2. Auflage, 1. Ab- 1877. —
Additamentum primm ad Re-
theil. Innsbruck, 1900, 4°. gesta Imperii VIIL Erstes Ergánzungsheft
zu den Regesten des Kaiserreichs unter
260. Bohmer Joh. Friedrich, Regesta
im- Kaiser Karl IV., 1346-78. Von Alfons Huber.
chronologico-diplomatica regum atque 4".
Innsbruck, 1889,
peratorum Romanorum inde a Conrado I. Urkunden
265. Regesta imperii XI. Die
usque ad Henricum VII. Die Urkunden von
der Romischen Kónige und Kaiser von Kaiser Sigmunds, herausgegeben
Conrad I. bis Heinrich VII., 911-1313, W. Altmann, MI, (1410-37), Innsbruck,
Frankfurt a. M. 1831, 4°. Regesta
— 1896-7, 4°.
Imperii II. Die Regesten des Kaiserreichs
unter den Herrschern aus dem Sáchsi- Die Kaiserur-
266. Stiimpf K. F.,
schen Hause (919-1024). Nach Joh. Fr. XL und XII.
kunden des X., Jahrhun-
Bohmer neu bearbeitet von Emil von
Lief. 1893.
derts chronologisch verzeichnet, Innsbruck,
Ottenthal, Innsbruck, I.
1865-83, 8°.
261. Bohmer Joh. Friedr., Regesta imperii
inde ab anno 1198 usque ad annum 1254.
Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, 267. Chmel Jos., Regesta Ruperti regis
Otto IV., Friedrich II., Heinrich (VIL), Romanorum. Die Urkunden des Romischen
und Conrad IV. Stuttgart, 1849, 4". —
Konigs Ruprecht (1400-10), Frankfurt
a. M.,
Neu herausgeg. und ergánzt von Julius 1834, 4°.
Ficker, Regesta imperii V. Die Regesten
des Kaiserreiches unter Philipp, Otto IV., 268. Chmel Jos., Regesta Friderici IV.
Friedrich U., Heinrich (VIL), Conrad IV., regis Romanorum. Die Urkunden des ro-

Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard mi^schen Konigs Friedrich IV., Franckfurt,
(1198-1272), Abth. 1-4, Innsbruck, 1881-94. 1838-40, I. 1440-52, II. 1452-93.

87 —
Listiny (Regesta, Diplomata).
. 269.

3. Všeobecné sbírky listin.

269. Liinig joli. Christian, Des Teutschen anno 1299. — . 12. Kaysers Alberti I.

Reichs-Archivs VI. Band. TomusIIl. Partis Lehen-Brieff welchen er Konig Wenceslao


in Bóhmen iiber die Lánder so derselbe
.specialis Continuatio I, Leipzig, 1711,
fol.

Erste Fortsetzung Von den Káyser- von Pohlen erlangt, ertheilet de anno 1300.
lichen
:

Erb-Landen. I. Absatz. Vom Ko- — . 13. Dipioma Kaysers Alberti I.

nigreich Kohmen,Supplementum(str. 3-246, worinn er Kónigl. Bóhmische Jura


alle
. 1-146, od r. 1157 do r. 1650). II. Absatz. und Privilegia confirmiret de anno 1305.
Von IMáhren (str. 246-69, . 147-64, od — . 14. Kaysers Alberti I. Decretum,
r. 1212 do r. 1655). IlI. Absatz. Von Krafft dessen Konig Wenceslao in Boheim
Schlcsien (str. 270-466, . I5-319, od r. und Pohlen die Acht, worein sein Merr
1240 do r. 1710). - Suppiemcnta (str. 466-80). Vater declariret worden, unschádlich seyn
Zu Bohmen (. 320-8). Zu Schlcsien (. 329 až solle de anno 1305. — .
15. Kaysers

331). Pokud celá publikace na místech Ludovici Lehen-Brieff welchen er Kónig


roztroušených se týká eské historie, po- Johannsen in Boheim und Pohlen uber
uuje Haupt-Register uber das Tcutsche das MarggrafTthum Budissin und was déme
:

Reichs-Archiv und dessen Continuationes mehr anhángig ertheilet de anno 1319. —


und Spicilegia, in welchem alle darinnen . 16. Kónigs Johannis in Bóhmen und
befindliche ]\Iaterien mit leichter IMúhe Pohlen Brieff worinn er so wohl vor sich
nachgeschlagen und aufgesuchet werden als auch wegen seines Sohns Ilcrrn Ca-
kónnen. Leipzig, 1722, fol. Viz . 270. roli, Marggraffens in Máhren, dem Kónig
Z obsahu uvádíme I. Absatz Vom Kó-
: :
Philippo Valesio in Franckreich und seinen
nigreich Bóhmen .
1. Dipioma Kaysers
: Erben und Nachkommen die Herrschafft
Friderici I. dass die Hertzoge von Poh- iiber die Stadt und GrafTschafTt Lucques
men an gewissen Festtagen eine guldene cediret de anno 1334. —.
17. Vergieich
Krone auf dem Haupte tragen und von zwischen Kónig Johann in Boheim und
Pohlen derj Tribut erheben sollen de anno Konig Casimir in Pohlen, worinn jener
1157. — .
2. Kaysers Friderici II. Di- sich des Kónigl. Pohlnischen Tituls be-
pioma die Jura und Privilegia des Konig- geben, dieser aber auf einige LandschaflF-
reichs Bohmen betrelTend de anno 1212. ten Verzicht leistet de anno 1335. —
— . 3. Dipioma Kaysers Friderici II. . 18. Kónigs Casimiri in Pohlen Renun-
worinn er die Wahl Konigs Wenceslai I. ciation auf Schlcsien de anno 1339. —
in Bóhmen confirmiret de anno 1216. — . 19. Káyserliche Ehescheidungs-Brieflf
. 4. Kaysers Friderici II. Lehn-Brieíf, so zwischen des Kónigs in Bóhmen Sohn
erKónig Wenceslao I. iiber das Konigreich Herrn Johannes und der Hertzogin INIarga-
Boheim gegeben anno 1231. C. 5. — rethen in Kárndten de anno 1341. —
Kaysers Richardi Lehen-BriefF an Konig . 20. Kaysers Carls des Vierdten Confir-
Otocarum in Bohmen iiber das Konigreich mation, dass die Ertz-Bischóffe zu Prag
Bohmen und MarggrafTthum Máhren, wor- einen jeglichcn ordcntlichen Bóhmischen
neben ihme auch das Hertzogthum
er Kónig salbcn und krónen mógen dass :

Oesterreich und die Marggraflschafft bteyer auch nunmehr dieses Amt vom Ertz-Bi-
geschencket und^ ihn damit bclehnet de schoffe von Maintz genommen und dem
anno 1262. —
C. 6. Biindniiss zwischen Prager Ertz-Bischoffe aufgetragen werde,
Konig Ottogaro in Boheim und Konig de anno 1347. .
21. Kaysers Caroli IV.

Stephano in Ungarn de anno 1271.


— Dipioma, dass der Ertz-Bischoff zu Prag
. 7. Kaysers Rudolphi I. Lehen-BriefF die Kónige in Boheim salben und krónen
welchen er Konig Ottocaro in Boheim iiber solle, de anno 1347.
— .
22. Kaysers
das Konigreich Boheim und MarggrafTthum Caroli IV. Constitution das Jus Electoratus
Máhren ertheilet de anno 1276. 8. — . derer Kónige in Boheim im Heil. Róm.
Kaysers Rudolphi I. Dipioma, worinne er Reich betrctend, de anno 1348. —
. 23.
dem Konig in Bohmen so wohl das Ertz- Kaysers Caroli IV. Confirmation des Privi-
Schencken-Ambt als auch die Chur-Fiirstl. legii Kaysers Friderici II. denen Kónigen
Wiirde bestátigct de anno 1289. 9. — . in Bóhmen und dessen Einwohnern er-

Kaysers Rudolphi I.anderweitcs Dipioma, theilet, de anno 1348.


— .
24. Kaysers
worinn dem Konige in Boheim so wohl Caroli IV. Confiímatio Generalis aller Bóh-
das Ertz-Schencken-Amt als die Chur- mischen Privilegien und Gerechtigkeiten,
Fúrstliche Wiirde bestátiget worden de de anno 1548. — .
25. Kaysers Caroli IV.
anno 1290. — .
10. Kaysers Adolphi Confirmation der Investitur des Kaysers
Lchen-Brieflf Konig Wenceslao iiber das Richardi iiber das Konigreich Boheim und
Boheim ertheilet anno 1292. — Hertzogthum Oesterreich, de anno 1348.
Konigreich
. 11. Kaysers Alberti I. Privilegium, dass —. 26. Kaysers Caroli IV. Confirmation
der Konig in Bohmen nicht schuldig, sein die Immunitát und Potestát des Ertz-
Chur-Ambt unter der Cron zu verrichten, BischofTs zu Prag, in temporalibus betref-
er thue es dann aus freyem Willen de fend, de anno i;-52.
— .
27. Chur-Fiirst

— 88 —
Lúnig, Das Teutsche Reichsarchiv VI. (echy).
C. 269.

Gerlachs zu Máyntz Brieff wegen Ver- hannis von Máhren Erste Búndnúss-Ord-
pfándung der Stadt Eger und ihrem Gebiet nung und Gab mit Hertzog Rudolffen,
ingleichen der Schlosser Floss und Parck- Albrechten und Leopolden Gebrúdern und
stein samt deren Zubehorungen so vom ihrer Schwester Frau Margarethen von
Heil. Rom. Reich der Cron Boheini ver- Oesterreich die und Erbfall
Succession
pfándet worden, de anno 1353.
— . 28. ihrer Konigreich und Landen gegen einan-
Cession, welche zwischen der Cron Boheim, der belangend, de anno 1364, nebst der
Hungarn und Pohlen einiger Landschafften Stánde in Oesterreich, Steyer und Kárndten
und^Oerter halber anno 135J geschehen. Revers darúber. — . 45. Káysers Carl
— . -9. Káysers Caroli IV. Confirmatio des Vierdten, Kónig Wentzels von Boheim
Generalis aller Privilegien des Kónigreichs und Marggraff Johann von Máhren andere
Boheim de anno 1355. —
C. 30. Búndniss Búndniss Ordnung und Gemáchtniss mit
zwischen der Cron Franckreich und Bo- Hertzogen Albrechten und Leopolden Ge-
heim de anno 1355. — .
31. Káysers brúdern von Oesterreich, die Succession
CaroH IV. Constitution worinne er die und Erbfall belangend, de anno 1366. —
neuen Statuta und Gesetze des Kónigreichs . 46. Káysers Carls des IV. Kónig Wentzels
Bohmen wiederruffet und ^die alten be-
von Boheim und Marggraffen Johannsen
státiget, de anno 1355. — . 32. Káysers von Máhren Revers auf vorgehenden Suc-
Caroli IV. Constitution uber die Incorpo- cession - Brieff, die Stánde Oesterreich,
ration derer Hertzogthúmer Pohlen und Steyer und Kárndten auf solche Fálle bel
Schlesien auch des Marggrafthums Lausitz ihren Freyheiten^verbleiben zu lassen, de
und der Landschafft Glatz, dass selbige anno 1366. — . 47. Káyser Carls des
dem Konigreich Boheim ewig einverleibt Vierdten Lehn-Brieff in eventum der zwi-
seyn sollen, de anno 1355.

C. 33. Chur- schen Boheim und Oesterreich vergUche-
Fúrst Ludwigs zu Brandenburg Confirma- nen Succession de anno 1366. — C. 48.
tion uber die von Chur-Pfaltz an die Cron Káysers Caroli IV. Lehen-Brieff vor Herrn
Boheim verhandelte Reichs-Lehen Hohen- Albertm und Zdenkonem von Sternberg,
stein, Hirtzberg unji Aurbach in Báyern, de anno 1377. —C. 49. Constitution wegen
de anno 1355. —C. 34. Chur-Fúrst Ger- der Múntze im Konigreich Boheim de anno
lachs zu Máyntz Confirmation der vom 1378. — . 50. Káysers Wenceslai Confir-

Kayser Carolo IV. beschehenen Incorpo- mation derer Privilegien der Hauptkirche
ration der Hertzogthiimer Pohlen und zu Prag ertheilet, anno 1380. — . 51.
Schlesien und Marggraffthums Lausitz^dem Kónigs Sigismundi in Hungarn Brieff,
Konigreich Boheim, de anno 1355.
— C. 35. worinn er zufrieden, dass seinem Herrn
Chur-Fúrst Gerlachs zu Máyntz Confir- Bruder Johanni das Konigreich Boheim
mation uber Káysers Caroli IV. Statutm, zu Theil werden móge, de anno 1388. —
dass niemand ausser das Konigreich Bo- . 52. Káyser Wenceslai, als Kónigs in
heim citiret werden solle; item die Berg- Boheim, dann Jobst und Procopen, Marg-
wercke betreffend, de anno 13.'i6. —
C. 36. graffen zu Máhren seiner Vettern Bestát-
Chur-Furst Gerlachs zu iVláyntz Brieff, derer Brieff, uber die zuvor zwischen Káyser
Konige in Boheim Gerechsame wegen der Carl dem Vierdten und Hertzogen Ru-
Chur-Wúrde betreffend, de anno 1356. — dolphen, Albrecht und Leopolden, Her-
. 37. Chur-Furst Ruperti zu Paltz Di- tzogen von Oesterreich auffgerichtete Suc-
ploma wegen der Chur-Wúrde, so denen cessions-Vereinigung, verneuert mit Her-
Konigen in Boheim im Heil. Róm. Reiche tzogen Wilhelm und Albrechten von
zustehet, de anno 1356.

. 38. Ewigs Oesterreich, anno 1404.
—.53. Diploma
Búndniss zwischen der Cron Franckreich Káysers Wenceslai, Krafft dessen er das-
und Boheim, de anno 1356. —
C. 39. jenige, was wegen des Hertzogthumbs
Káysers Caroli IV. Privilegium, die Prager Lútzenburg .ihm an dem Hertzogthum
Weinberge betreffend, de anno 1358. — Brabant zustehet, auff Hertzog Anton zu
. 40. Des Burggraffen Herrn Johannis Brabant transferiret de anno 1411. —
von Wartenberg tírief, worinn er einige . 54. Articuli, so von dem Concilio zu
Landschafften und Oerter an die Cron Constantz denen Bohmen wegen Abschaf-
Boheim Tauschsweise úberlassen, de anno fung der Hussitischen Lehre und seines
1358. — . 41. Káysers Caroli IV. Privi- Anhangs im^ Jahr 1417 vorgeschrieben
legium denen Herren von Staditz in Boh- worden. — . 55. Káysers Sigismundi als
men ertheilet d. a. 1359. —
C. 42. Tausch- Kónigs in Boheim Ratification des zwischen
Contract uber einige Oerter in Boheim ihm und der Cron Engelland ^gemachten
nebst Káysers Caroli IV. Confirmation und Búndnisses, de anno 14^0.

C. 56. Arti-
derer Chur-Fúrsten Consens, de anno culi, welche dem Káyser Sigismundo die
1360. — .43. Káysers Caroli IV. Brieff, Bohmen und Máhren Anno 1421 úbergeben,
dass sein Erbe, welcher Kónig in Boheim worinn sie denselben einiger Excesse be-
wird, keinen Hertzog von Oesterreich zum. schuldigen, so durch ihn dern Konigreich
Romischen Kónig wáhlen solle de anno Boheim zugezogen worden. —
C. 57. Káysers
1362. —. 44. Káysers Caroli IV. Kunigs Sigismundi Lehen-Brieff vor die Graffen
Wenceslai in Boheim und Marggraff Jo- von Dohna, worinn er ihnen auch die

89 —
Listiny (Regesta, Diplomata).
269.

Privilegia confirmiret, de anno 1423. — ben solte de anno 1510. - . 77. Kónigs
. 58. Compactata Pra<íensia zwischen Sigismundi in Pohlen Brieff, darinn er als
denen Lefjaten des Coiicilii zu Basel und Vormund Kónigs Ludwigs in Ungarn und
denen Bohmen und Miihren de anno 1433. Bóheim Versicherung gethan, das Kónig-
— . 59. Formula pactionum Kiiyser Si- reich Bóheim zu seincn Privilegien und
gismundi so anno 1435 zwischen ihme und Freyheiten zu schutzen, de anno 1517.

denen Bohmen auch Máhren geschehen. — . 78. Káysers Caroli V. Confirmation des
. 60. Kaysers Sigismundi Privi'cgium, denen Graffen von Schlick vom Káyser
welches er der Stadt Prag insonderheit Sigismundo ertheilten Begnadigungs-Brief-
wegen der Religion anno \435 ertheilet.
— fes, de anno 1521. . 79. KíJnigs Ludwigs
. 61. Executoria derer Herren Legaten in Ungarn und Bóheim Confirmation und
des Concilii zu Basel uber die mit denen Bestátigung der vorigen Káyser und Kó-
Bohmen und Máhren gemachte Compactata, nige, insonderheit aber Kónigs Wladislai
de anno 1436. - .
62. Mandátm so im Maiestát-Brieff und Begnadungen, de anno
Nahmen derer Stánde in Boheim und 1522. — . 80. Juramentum des Kónigs
Míihren an die Unterthancn ergangcn dem- in Bíihmen so er bey der Crónung zu
leisten schuldig. — . 8i. Kónigs Ferdi-
jenigen, was zwischen ihnen unci denen
Legaten des Concilii zu Basel pacisci- nandi I. B<)heim Declaration, dass er
in
ret worden, nachzulebcn, anno 1436. — nicht ausSchuldigkeit, sondern durch
. 63. Salvus Conductus, welcher vom freye Wahl zur Bohmischen Crone ge-
— .
Káyser Friderico III. denen Bohmen er- langet, de anno 1526. 82. Kónigs
theilet worden um dem Tagc zu Wien Ferdinandi B()heim Diploma, worinne
I. in
mit beizuwohnen, de anno 1447. — C. 64. er dene Bohmischen Stánden allen mógli-
•>

Ktinigs Ladislai in Bohmen Juramentum, chen Schutz wider ihre Feinde verspro-
welches er auft' denen Grántzen .schweren chen, de anno 1526.
—.
83. Kónigs Fer-
soUen aber erst hernacher zu Prag bei dinandi I. in Bóheim Diploma, worinn er
der Cronung anno 1453 geleistet. L. 65. — versprochen alle Privilegia des Kónig-
Kímig Georgens in Bohmen Juramentum reichs zu conserviren, de anno 1526. —
bei der Cronun" geschworen, anno 1458. . 84. Káysers Caroli V. Declaration, dass
— C. 66. Káyser Friderici III. Confirmation Kónig Ferdinando I. in Bóheim nicht
derer Bohmischen Privilegien, de anno schádlich seyn soUe, dass er bisshero nach
1459. . 67. Káysers Friderici III. ertheilte des Kónigreichs Bohmen Freyheiten die
Kónig Georgio und der Cron
Privilerria Reichs - Lehen darúber nicht empfahen
Bóheim, anno 1462. —
C. 68. Búndniss móge, de anno 1531.
— . 85. Káysers
zwischen Konig Ludovico XI. in Franck- Caroli V. Lehen-Brieff vor Kónig Ferdi-
reich und Kónig Georgio in Bóheim, worinn nandm in Bóheim, de anno 1541. —
zugleich die alten erneuert worden, de 86. Kónigs Ferdinandi I. Declaration
anno 1464. — . 69. Kávsers Friderici III. wegen seiner Kónigl. Wahl in Bóheim an
Lehen-Brieff vor Kónig Wladislawen in statt derjenige^, welche er im Jahr 1526
Bóheim, de anno 1477. - . 70. Káysers-
von sich gestellet, de anno 1545. 87. —.
Friderici Confirmation derer Privilegien
III. Erneuerte Eydes-Formul derer Burggraffen
des Kónigreichs Hóheim, de anno 1477. zu Carlstein wegen Verwahrung der Cron
—. 71. Concordia zwischen Kónig Wla- und Reichs-Kleinodien, auch was dememehr
dislao in Bóheim und Kónig Matthia in anhángig, de anno 1545.
— .
88. Kónigs

Ungarn de anno 1478.


— .
72. Satzung, Ferdinandi I. in Bóheim Mandátm, an
wann ein Kónig zu Bóheim zu der Wahl alle Cráysse des Kónigreichs wegen der
eines Rómischen Káysers oder Kónigs von Churfúrst Johann Friedrich zu Sachsen
nicht berufen wúrde, was fúr Poen darauf unternommenen Feindseeligkeiten, deanno
seye, de anno 1489.
—.
73.. Kónigs Wla- 1547. — . 89. Kónigs Ferdinandi I. in
dislai in Bóheim Confirmation derer der Bóheim Patent an alle Cráysse der Cron
Prager Weinbcrge halber ertheilter Privi- Bohmen wegen vorhandner eiiender Gefahr
legien, de anno 1497.
— .
74. Allianz und dahero benóthigter Hiilffe. de anno
zwischen Kónig Ludovico XII. in Franck- 1547. — . 90. Vergleich und Ordnung
reich und Wiadislao Kónige in Ungarn einiger Stánde des Kónigreichs Bóheim
und Bóheim, dann Kónig johann Albert in einander treulich beyzustehen, de anno
Pohlen so wohl wider den Túrcken als 1547. —
. 91. Vertrag und Ordnung einer
ihre andere Feinde, de anno 1499. 75. —. gemeinen Bereitschaftt aller dreyer Stánde
Kónigs Wladislai in Ungarn und Boheim der Cron Bóheim, de anno 1547. . 92. —
Brieff, darinnen er sich verbunden, vom Kónigs Ferdinandi I. in Bóheim Mandátm
Kónigreich Bohmen nichts zu veralieniren an das Kónigreich, dass diejenige, welche
und zu vereussern. anno 1510. C. 76. — sich nicht wider Ihn aufflehnen, bey Ihren
Verordnung oder Disposition Kónigs Wla- Guttern erhalten werden sollen, de anno
dislai IV. in Ungarn und Bóheim, dass 1547. —. ^3. Kónigs Ferdinandi I. Patent
wann dessen Sohn Ludwig ohne Leibes- an die Stánde des Kónigreichs Bóheim
Erben abgehen wúrde, seine Tochter Anna und der incorporirten Lande, worinnen
eine Erbin des Kónigreich Bóheim verblei- befohlen worden, Wilhelm Krzinetzki,

— 90 —
Lúnig, Das Teutsche Reichsarchiv VI. (Morava).
C. 269.

Melchior Rohr und Heinrich Wildpach aller Maria Magdalena angefangen und den
-

Orten, wo sie betreten wúrden, zu arresti- Sambstag nach Johannis Enthauptung des
ren, de anno 1547.
— . 94. Konigs Fer- 1619tenJahresgeendet,beschlossen worden,
dinandi I. in Bohmen Mandátm so wohl worinn auch die Confoederations-Articul
insKonigreich alseinverleibteLande Herrn so wohl mit dem Ertz-Hertzogthum Oester-
Albin Schlicken und Cons. betreffend, de reich unter als ob der Enss zu befinden.
anno 1547. — C. 95. Káysers Rudolphi II. — . 109. Patent derer Bohmischen Di-
Confirmation derer der Stadt Prag ertheil- rectoren zu Beschútzung des Konigreichs
ten Privilegien, de anno 1593. - .
96. in guter Bereitschaft zu stehen, de anno
Káysers Rudolphi II. Instruction an das 1619. .
110. Churfurst Friderici V. zu
Consistorium sub utraque des Konigreichs Pfaltz Revers, welchen er denen Bohmi-
Boheim, de anno 1609. —
C. 97. Káysers schen Stánden bey seiner^ Cronung aus-
Rudolphi II. Edictum, den Religions-Frie- gestellt, de anno 1619.
— .
lil. Káysers
den in Bohmen und darzu gehorigen Ferdinandi II. Patent, worinn die Bohmen
Provincicn betreffend, de anno 1609. — zu schuldiger Pflicht und Gehorsam aner-
. 98. Konigs Matthiae Privilegium, worinn mahnet worden, de anno 1619. —
C. 112.
er dem Jesuiter-Collegio zu S. Clemens Búndniss zwischen Ungarn und Boheim,
in Prage die Einkúnffte der Herrschafft nebst dessen incorporirten Provincien auch
Chlumecz als ein bestándiges annuum Ober- und Nieder-Oesterreich, de anno
zugeignet und ihme, wie auch der Uni- 1620. —. 113. Káysers Ferdinandi Man-
versitát daselbst alle vorige Privilegien dátm an Graffen, Herren und Ritterschafft
bestátiget und viel neue Freyheiten ge- des Konigreichs Boheim, sich durch nichts
geben worden, de anno 1616.
— C. 99. widriges verleiten zu lassen, sondern ihm
Konigs Matthiae in Bohmen Mandátm getreu zu verbleiben, de anno 1620.
und endliche Achts-Erklárung wider den . 114. Káysers Ferdinandi 11. Mandátm
aus CTefánglicher Hafft entkommenen Wen- an die bóhmische Kriegs-Officirer und
tzel von Kintzky, de anno 1617. — C. 100. Soldaten, welche Churfurst Friedrich zu
Konigs Philippi III. in Spanien Renunciation Pfalz anhángen, von solchen Vornehmen
und Verzicht auff das Kónigreich Hungarn abzustehen, de anno 1620. C. 115. —
und Boheim und andere Oesterreichische Urkund und Zeugnis derer Beambten des
Lande Ertz-Hertzog Ferdinande und seinen Konigreichs Boheim Landtaffel, darinn sie
mánnlichen Erben ausgestellt nebst dieses bey ihren Pflichten bekennen, dass von
Gegen-Verbindung und Káysers Matthiae Auswechselung Káysers Ferdinandi I. Re-
Confirmation, de anno 16Í7. — C. 101. vers an den Landtágen nichts zu finden,
Apologia derer drey Stánde des Konig- de anno 1620. —
. 116. Konig Friedrichs
reichs Boheim sub utraque, aus vi^as fúr in Boheim Declaration und Erkláhrung
unvermeidlichen Ursachen Sie ein De- wider die vom Káyser Ferdinando II. er-
fension-Werck anstellen mússen, und was gangene Mandata, die Cron Boheim be-
déme mehr anhángig, de anno 1618. — treffend, de anno lei20. —
. 117. Konigs
C. 102. Decretum derer Evangelischen Friderici in Bohmen General Mandát an
Stánde des Konigreichs Boheim, dass sich alle der Cron Boheim Lehenleute, der
die Jesuiter aus selbigen begeben sollen, widrigen Parthey sich nicht anzunehmen,
de anno 1618. —. 103. Derer drey verei- noch sich zu derselben zuwenden, de anno
nigten Evangelischen Stánde des Konig- 1620. —. 118. Derer Stánde des Konig-
reichs Bohmen Patent wider die Jesuiten, reichs Boheim eydliche Verbindung gegen
worin dieselben zu ewigen Zeiten aus diesem Hertzog Maximiíian in Báyern als Káyser-
Reich verwiesen worden, de anno 1618. lichen Commissarien, Deroselben getreu
— . 104. Káyser Matthiae Mandátm an und gehorsam zu de anno 1620.
seyn,

die Bohmischen Stánde wegen Abschafung . 119. Káysers Ferdinandi II. verordneter
des Kriegs-Volcks, de anno 1618. —
C. 105. Herren Commissarien Achts-Erkláhrung
Káysers Matthiae Patent an die Stánde wider die entwichene Directores bey der
des Konigreichs Boheim, worinn er sie Bohmischen Unruhe de anno 1621. —
bey ihren Privilegien zu lassen verspro- . 120. Káysers Ferdinandi II. verordneter
chen, hingegen aber alles geworbene Kriegs- Herren Commissarien Urtheil wider die
Volck abgedanckt werden solle, de anno Abgestorbene, so sich des Bohmischen
1618. ~ . 106. Patent der Bohmischen Unwesens und l'erduellion^theilhafftig ge-
Directorum, worinn sie den zwanzigsten mácht, de anno 1621.

. 12 1. Káysers
Mann im Kónigreich Bohmen und dem- Ferdinandi Herren Commissarii, Fúrst
II.

selben incorporirten Landen auffbieten, Carls v. Lichtenstein Patent wider die Bóh-
de anno 1619. — . 17. Káysers Ferdi- mische Priester, welche sich des Auff-
nandi II. Confirmation aller Privilegien des standes in Bohmen theilhafftig gemacht,
Konigreichs Boheim, de anno 1619. dass sie sich aus denen Káyserl. Landen
C. 108. Articul, welche in aller dreyen begeben sollen, de anno 1621.

C. 122.
Herren Stánde des Konigreichs Boheim Diploma Káysers Ferdinandi II., worinnen
auf dem Prager- Schloss gehaltenen Zu- die Bohmischen Privilegien wieder erneuert
sammenkunfft, so sich den Dienstag nach und bestátiget, dabey aber der vom Káyser

--
91
Listiny (Regesta, Diplomata).
. 269.

Rudolpho II. denen sub utraque ertheilte Truchsens von Brun mit Konig Johanne
Maiestats-BrietT ausgenommen worden, de von Bohmen, worinn Sie ihre Herrschafften
anno 1627. — . 123. Káysers Ferdinandi 11. der Crone Bohmen als Lehn úbergeben,
Reformations - Patent in das Kónijjreich de anno 1341. —.
139. Derer Marggraffen
Buheim, entweder die Catholische Rclifjion Ludwigs und Ludwigs des Romcrs zu
anzunehnicn oder das Land zu ráumen, de Brandenburg Renunciation auff das Land
anno 1627. — . 124. Kiiysers Ferdinandi II. Budissin, Gorlitz und einige Stádte, nach-
Coníirmation derer JudenschafTt in Boheim dem solche an Bohmen kommen, de anno
und Schlesien ertheilter Privilegien, de 1354. — . 140. Ertz-Bischoff Geriachs zu
anno 1628. —. 125. Káysers Ferdinandi II. Máyntz Bekánntniss, dass die Hertzoge in
Constitution, den neuen Herren- und Rit- Báyern Káyser Carolo IV. als Konige in
terstand in Bóhmen betreffend, de anno Boheim unterschiedene Vesten, Stádte und
1629. — . 126. Káysers Ferdinandi II. Márckte verkaufft haben, de anno 1355. —
Vergleich mit Pabst Urbano Vlil. wegen . 141. Ertz-Bischoffs Gcrlaci zu Máyntz
Restitution der gcistl. Gúter in Bohmen, Confirmation des vom Land-Graffen von
worinn zugleich dem Pábstlichen Stuhle Leuchtenberg dem Ertz-Stifft Trier er-
von jedem Fasse Saltz, welches im ge- kaufften Schlosses und Herrschafft Stri-
dachten Kónigreiche aus und eingefúhret berg, welches die Land-Graffen ven der
wird, 15. Kreutzcr als ein bestándiges Cron Bohmen fúr Lchen haben,' de anno
Annuum versprochen worden, de anno 1356. — . 142. Ertz-Bischoffs Geriachs
1630. — . 127. Káysers Ferdinandi III. zu Máyntz Bekánntniss, dass die Herr-
Patent, wie sich die Frembden in Erkauf- schafft Plauen mit allen ihren Pertincntien
fung einiger Gúter in Boheim zu verhalten, ein erblich Lehen^ der Crone Bohmen scy,
de anno 1637. — . 128. Káysers Ferdi- de anno 1356. —
C. 143. Káysers Caroli IV.
nandi III. Diploma vor die BurggraíTen Edictum die an die Cron Boheim erkauffte
und Graflfen zu Dohna, de anno 1648. — Lausitz und andere Oerter betreffend, de
. 129. Káysers Ferdinandi III. Confirma- anno 1370. --
. Káysers Caroli IV.
144.
tion derer Privilegien, so denen Juden in Mandátm wider Irrthumb in der
die
Boheim ertheiiet worden nebst derer wei- Christlichen Religion in Boheim, de anno
teren Erkiárung, de anno 1648. —
C. 130. 1376. — . 145. Káysers Rudolphi II.
Káysers Ferdinandi III. Mandát wider die Edict an die Stánde des Kónigreichs Bo-
in Bóhmen íiberhandnehmende ]^Iorder heim wider die Pickhartische Secte, de
und ^trassen-Káuber, de anno 1650. — anno 1602. — . 146. Konigs Wladislai in
— Supplementum: . 131. Káyser Henrici Boheim Majestát-Brieff die Lehre derer
Decretum, wie weit sich das Bissthum Prag Pickharter betreffend, de ^anno 1508. —
erstrecke, de anno 1086. — .132. Ordnung II. Absatz. Von ]\Iáhren. .
147. Káysers
u. Articul, welche durch Hertzog Sobiesl. in Friderici II. gúldne Bull Marggraff Hen: ico
Bohmen und die'Stánde auff dem Land- in Máhren anno 1212 uber Mocram und
tage zu Prag anno 1135. beschiossen Mokny ertheilt. . 148. Búndniss zwi-
worden. . 133. Vertrags- Brieff schen Kónig Carolo in Ungarn und Marg-
Hertzofj Friedrichs in Bohmen mit den graff Carolo in Máhren. de anno 1338.
Graffen Wrschowczen, darinn Herr Ratibo —. 149. Liga Konigs Casimiri in Pohlen
Wrschowzen ein sonderlich Wayipen und mit Marggraff Carolo in Máhren, dass Er
das SchlossFrawenbergzugeeignet worden, ohne dieses Consens sich nicht vermáhlen
nachdem durch dessen Húlffe Máhren zu wolle, d. a. 1341. —
. 150. Diploma Káysers
Bohmen kommen, de anno 1184. —. 134. Caroli IV. Krafft dessen das Bischofithum
Káysers Friderici II. Ubergabs - Brieff, Olmútz, Marggraffthum Máhren und Fúr-
worinn er Kon'g Ottogaro in Bohmen stenthum Oppcln als erbliche Lehn zur
unterschiedliche Schlosser und Oerter ein- Cron Hohmen gehoren, de anno 1348. -
geráumt, de anno 1212.
— . 135. Káysers . 151. ^Marggraff Johannis in Máhren
Rudolphi I. Brieff, worinn er seinem Toch- Brieff, worinn Er Káyser Carolo IV. als
ter-Mann, Konig Wenceslao in Boheim die Konig in Boheim wider mánniglich Húlffe
Marggraffschafft Lausitz als ein Lehen zu leisten versprochen, de anno 1350. —
úbergeben, de anno 1289.

C. 136. Des . 152. Reversales, welche dem Káyser
ErtzbischoffsGebhardts zu Máyntz Brieff an Carolo IV. von seinem Herm Bruder Jo-
Konig Wenceslaum in Bohmen, worinn Er hanne wegen des Marggraffthumbs Máhren
Ihn zu der Wahl eines neuen Káysers be- anno 1350 gegeben worden. —
C. 153.
ruffen, de anno 1291. — .
137. Bekánnt- Káysers CaroH IV. Diploma, worinn Er
núss Ertz-Bischoffs Gebhardts zu Máyntz, seinem Herrn Bruder Johanni das Marg-
dass Er die Stimme bey der Wahl eines graffthum Máhren conferiret, de anno 1355.
neuen Káysers vor Konig Wenceslaum in —. 154. Attestatum Marggraff Johannis
Bohmen abgeleget und solche Herm Adol- in Máhren, worinnen er bezeuget, dass die
pho einem Graffen von Nassau gegeben, vom Káyser Carolo IV. in Bohmen ge-
de anno 1292. — . 138. Tractat der machten neuen Gesetze verbrandt, und
Herren Burggraffen Friderici und Ottonis darauff vóllig cassiret worden, de anno
Gebrúdere von Donin und Heinrichs des 1355. — . 155. Marggraff Johannis in

92 —
Lúnig, Das Teutsche Reichsarchiv VI. (Morava, Slezsko).
C. 269.

Mahren Brieff, worinn Er versprochen, — . 170. Káysers Rudolphi I. confirma-


dass, wann er zur Cron Boheim gelangen tion des zwischen Hertzog Henrico zu
Er nichts vom Reich veráussern Bresslau und dem Konige Wenceslao ge-
solíte,
wolle, de anno 1356. — .156. Derer machten Erb-Vertrages, de anno 1290. —
Stádte Olmútz, Brúnn und Iglau in Mahren C. 171. Hertzogs Wenceslai in Massovien
Brieff, worinn sic sich verbinden, demje- und Herrn zu Plozko Brieff, worinn er
nigen, wessen sich Margraff Johannes in sich und sein Land dem Konig Johanni
Mahren gegen den Káyser Carolum IV. in Boheim untergeben, de anno 13C9. —
wegen der Lehen Recognition erkláret,
- . 172. Einiger Stádte in Schlesien Brieff,
nachzukommen und was sojchem mehr welche sich Konig Johanni in Boheim
anhángig, de anno 1356.

C. 157. Marg- unterworfen, de anno 1311. — .
173.

graff johannis in Mahren Brieff, dass


Er Derer Hertzoge in Schlesien und Lieg-
und seine Erben das Marggraffthum Mahren nitz Brieff, worinnen sie versprochen, dass

jederzeit als ein Lehen von der Cron


Bo- wann Ihnen das Capital, wesswegen Ihnen
heim empfangen wollen, de anno 1366. — die Stadt Troppau verpfándet, wieder-
. 158. Marggraff Johannis in Mahren gegeben wúrde, sie solche Stadt dem
Brieff, worinn er sich verbindlich gemacht Kónig Johanni in Boheim abtreten wolten,
der Cron Boheim nichts zu entziehen, de de anno 1311. —
. 174. Hertzogs Nikolai
anno 1371. —
. 159. Chur Fúrst Sigis- zu Troppau Brieflf, worinn Er sich der
mundi von Brandenburg Brieff, worinn Er Cron Boheim untergeben, auch da er ohne
den Káyser Wenceslaum als Kónig in Mánnliche Erben versterben wúrde, dass
Bohmen zum Mediatorn des zwischen Ihm sein Fúrstenthum gedachter Cron unmittel-
und denen Margaraffen von Mahren ent- bahr heimfallen solte, de anno 1318. —
standenen Streits erkláret de anno 1386. . 175. Hertzogs Heinrichs in Schlesien
—. Káysers Sigismundi als Konigs
160. und Herrn zu Jauer Brieff, worinn Er
in Bohmen Lehen - Brieff vor Hertzog Konig Johanni in Boheim einige Land-
Albrecht zu Oesterreich und seine Frau schafften und Oerter úbergeben, de anno
Gemahlin Elisabethen uber das Marggraff- 1319. — . 176. Hertzogs Bolkonis zu
thum Mahren, de anno 1423. C. 161. — Oppeln und Herrn zu Waltenberg Brieff,
Decretum derer Evangelischen Stánde des worinn Er sich Kónig Johanni in Eóheim
Marggraffthums Mahren, dass die Jesuiten untergeben, de anno 1326.

C. 177.
das^Land ráumen sollen, de anno 1619. Konigs Johannis in Boheim Schutz-Brieff
— . 162. Decretum so im Nahmen l\áy- vor Hertzog Casimirum zu Teschen, wobey
sers Ferdinandi II. publicirt und wodurch Er die Anwartschafft auff das Fúrsten-
die Jesuiten im Marggraffthum Mahren thum Auswentzin ertheilet, de anno 1327.
wiederum restituiret worden de anno 1621. —. Hertzogs Johannis zu Osswitz
178.
—. Káysers Ferdinandi III. Patent,
163. Brieff, worinne Er Kónig Johanni in Boh-
dass die Auslánder, wann sie Giiter im men sich und sein Land untergeben. de
Marggraffthum Mahren an sich bngen anno 1327. —.
179. Hertzogs Wladislai
wollen, sich darzu gebúhrend habilitiren zu Coslen Brieff, darinn Er sich und sein
sollen, de anno 1650.

C. 164. Káysers Land dem Kónig Johanni in Bohmen
Ferdinandi III. anderweites Patent, die untergeben,