You are on page 1of 3

Fondul arhivistic Inspectoratul Regional Şcolar Iaşi

Masterand

Lorenţ Marcel Cristian

Necesitatea organizării unui învăţământ de mase, gratuit, accesibil tuturor cetăţenilor ţării
a fost în atenţia multor personalităţi progresiste, începând cu revoluţionarii din anul 1848,
care au prevăzut aceste cerinţe atât în Proclamaţia de la Islaz, cât şi în Proiectul de Constituţie
pentru Moldova. Doleanţele acestora au fost înfăptuite abia în anul 1864 când a fost dată
Legea asupra Instrucţiunii (Decret nr. 1150 din 25 noiembrie 1864), conform căreia
instrucţiunea se împărţea în publică şi privată, Legea făcând referire la întreaga reţea şcolară
(primară, secundară şi superioară), instituind totodată învăţământul şcolar obligatoriu şi
gratuit. Până la apariţia acestei legi, activitatea organelor de control a fost reglementată în
Regulamentul pentru Serviciul de Inspecţiune Şcolară (Decretul nr. 791 din anul 1862),
conform căruia Serviciul de Inspecţiune Şcolară trebuia să asigure un control unitar al
învăţământului primar, al modului de aplicare a actelor normative referitoare la învăţământ,
activitatea de control fiind efectuată de către inspectorii şcolari (superiori – inspectau şcolile
secundare şi învăţământul superior, inspectori de clasa II – pentru şcolile primare şi
secundare şi inspectori de clasa III, care inspectau şcolile săteşti)

Potrivit Decretului nr. 2539 din 10 noiembrie 1936 referitor la Organizarea Ministerului
Educaţiei Naţionale, Administraţia periferică a ministerului era reprezentată de inspectoratele
şcolare regionale (răspundeau de administrarea, supravegherea şi controlul şcolilor de Stat –
primare, secundare şi profesionale dintr-o regiune şcolară care era formată din mai multe
judeţe, al şcolilor particulare şi confesionale, al instituţiilor de cultură subordinate M.E.N., al
comitetelor şcolare), de revizoratele şcolare (câte unul în fiecare judeţ) condus de un revizor
şcolar.
În ceea ce priveste geneza Inspectoratului Şcolar Regional Iaşi, putem aminti ca are la
origine sa formarea ,, Comitetului central de Inspecţiune Şcolară,, creat prin Regulamentul
Organic si reorganizat în anul 1851. Acest comitet şi-a luat titlul de Inspectorat Scolar prin
legea din 1893, functionand o buna perioada de timp in vechea Universitate din Iaşi. Dupa

1
mutarea Universitatii in noul sediu, arhiva Comitetului devenit Inspectorat Şcolar a ramas
depozitată la parterul vechii Universitati, în condiţii precare de păstrare, unde a stat vreme
îndelungată, chiar daca sediul Inspectoratului Şcolar a fost deseori mutat in diferite locaţii 1.
Aceste aspecte sunt vizibile şi astăzi, daca privim la numarul documentelor păstrate din prima
decada a sec XX, ele sunt incomparabil mai putine2 decat cele create în perioada urmatoare,
cand arhiva este preluată de Arhivele Statului din Iaşi.

În cadrul practicii efectuate la Arhivele Nationale din Iasi aferente sem II din anul
universitar 2018 / 2019, am reuşit să tehnoredactez parţial fondul 108, mai precis, perioada
dintre anii 1909 – 1925 şi anii 1935 – 1936, însumând un numar de 1075 unităţi arhivistice.

Fondul Inspectoratului Şcolar Regional Iaşi s-a dovedit a fi unul foarte voluminos, iar
tehnoredactarea integrală a acestuia necesită o atenţie mai îndelungată, drept urmare îmi
propun să continui aceasta activitate în mod voluntar, desigur, în măsura timpului liber
disponibil.

Dintre elementele care constituie cuprinsul fondului arhivistic pot aminti urmatoarele :
documente diverse referitoare la corespondenţa privind învăţământul primar secundar normal,
profesional, particular şi comercial; informatii despre situaţia sanitara a şcolilor din regiune,
precum si rezultatele înspecţiilor medicale, procese-verbale privind activitatea cercurilor
culturale; diferite dosare personale ale cadrelor didactice din regiunea Iaşi şi altele.

In mod excepţional inventarele 1025 – 1026 sunt constituite alfabetic, iar inventarul 1140
conţine state de plată şi caziere, dar si informaţii despre imobilele şcolilor din Moldova
(Vaslui; Roman; Neamt,Fălciu, Iaşi, Bacău, Baia, Botoşani, Dorohoi, Suceava)

Din punct de vedere tehnic, descrierea fondului este realizată intr-un tabel cu şase coloane,
de la stanga la dreapta, denumite astfel : Nr curent, Nr. Dosar dupa nomenclator, Cuprinsul
pe scurt al documentelor, dosarelor, registrelor, si a altor materiale, Data documentului sau
datele extreme ale dosarelor, registrelor, etc.,Nr file, Observatii. În majoritatea cazurilor sunt
completate doar doua coloane, prima ce are în vedere numarul dosarului după nomenclator, şi
coloana a doua aferentă descrierii cuprinsului pe scurt a documentelor.

Deşi nu am reuşit o cercetare amanunţită a fondului, pot cu certitudine confirma


importanţa istorică a acestuia. Informaţiile păstrate până astazi, pot constitui oricând baza

1
Indrumător în Arhivele Statului Iaşi, tipografia Alexandru A. Terek, 1947, p. 77.
2
A se vedea fondul nr : 1138 - Inspectoratul Scolar Regional, Iaşi. 1909-1934.

2
unor studii variate care ar putea permite o mai bună înţelegere şi abordare a trecutului. Aceste
documente fiind de un real folos atât celor care studiază o reflexie asupra nivelului de
educaţie şi cultură din epocă, cat mai ales celor care urmaresc înţelegerea funcţionării
administrativ-teritoriale a Inspectoratului Şcolar Regional din Iaşi în perioadă.