You are on page 1of 3

CÂU HỎI ÔN TẬP

HP: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RƯỢU - BIA (CB6008)

CHƯƠNG 1
Câu 1: ảnh hưởng của Ca trong công nghệ sản xuất bia?
Câu 2: ảnh hưởng của Mg trong công nghệ sản xuất bia?
Câu 3: ảnh hưởng của Na trong công nghệ sản xuất bia?
Câu 4: ảnh hưởng của Fe trong công nghệ sản xuất bia?
Câu 5: yêu cầu chất lượng của nước dùng trong sản xuất bia?
Câu 6: các phương pháp xử lý, cải tạo nước dùng trong sản xuất bia?
Câu 7: Kể tên các phương pháp cải tạo sinh học của nước trong sản xuất bia?
Câu 8: Vì sao hoa houblon là nguyên liệu cơ bản, đứng vị trí thứ 2 (sau malt đại mạch)
trong công nghệ sản xuất bia?
Câu 9: Điều kiện bảo quản hoa Houblon?
Câu 10: viết sơ đồ quy trình sản xuất hoa Houblon ép và cao hoa?
Câu 11: Thành phần hóa học của hoa Houblon?
Câu 12: Tại sao đại mạch là nguyên liệu chính để sản xuất bia?
Câu 13: Sử dụng malt đại mạch để sản xuất bia có những ưu điểm gì?
Câu 14: Cấu tạo của hạt đại mạch?
Câu 15: Các loại thế liệu dùng trong sản xuất bia?
Câu 16: Mục đích của việc sử dụng thế liệu trong sản xuất bia?
Câu 17: yêu cầu đối với thế liệu trong sản xuất bia?
Câu 18: Thế nào là nhóm phụ gia gián tiếp trong sản xuất bia?
Câu 19: Thế nào là nhóm phụ gia trực tiếp trong sản xuất bia?
Câu 20: Vai trò của Enzym Termamyl trong sản xuất bia?
Câu 21 : Nước công nghệ? Nước phi công nghệ trong sản xuất bia là gì?
Câu22 : khi sử dụng đại mạch làm nguyên liệu sản xuất bia, người ta quan tâm đến yếu tố
nào? Tại sao?
CHUONG 2
Câu 23: Đặc điểm của quá trình lên men nổi (Saccharomyces Cerevisiae)
Câu 24: Đặc điểm của quá trình lên men chìm (Saccharomyces Carlbergensis)
Câu 25: Viết sơ đồ quy trình nhân giống nấm men
Câu 26: Viết sơ đồ quy trình xử lý nấm men
Câu 27: Yêu cẩu chất lượng nấm men trước khi đưa vào quá trình lên men
Câu 28: Vai trò của nấm mốc dùng trong công nghệ sản xuất rượu, bia. Kể tên các loại
nấm mốc thường dùng
CHƯƠNG 3
Câu 29: viết sơ đồ quá trình đường hóa nguyên liệu sản xuất bia
Câu 30: Mục đích và yêu cầu quả quá trình nghiền gạo
Câu 31: Mục đích của quả quá trình nghiền malt

1
Câu 32: Yêu cầu của quá trình nghiền malt
Câu 33: Mục đích của quá trình đường hóa nguyên liệu sản xuất bia
Câu 34: Vai trò của Enzym α – amylase trong quá trình nấu nguyên liệu?
Câu 35: Vai trò của Enzym β – amylase trong quá trình nấu nguyên liệu?
Câu 36: Trình bày các bước lọc trong dịch đường
Câu 37: Trình bày ảnh hưởng của nhiệt độ lọc?
Câu 38: Ảnh hưởng của độ nhớt dịch đường đến quá trình lọc?
Câu 39: Mục đích của quá trình đun sơi dịch đường với hoa houblon?
Câu 40: Mục đích của quá trình làm lạnh nhanh dịch đường trước khi lên men?
Câu 41: Mô tả quá trình làm lạnh nhanh dịch đường trước khi lên men tương ứng với các
vùng trong thiết bị bản mỏng?
CHƯƠNG 4
Câu 42: Mục đích của quá trình lên men chính
Câu 43: Mức độ lên men là gì?
Câu 44: Độ lên men cuối cùng là gì?
Câu 45: Trình bày phương pháp lên men nổi (lên men hở)
Câu 45: Trình bày phương pháp lên men kín có thu hồi CO2
Câu 47: Trình bày quá trình biến đổi sinh lý trong giai đoạn lên men
Câu 48: Trình bày quá trình biến đổi sinh hóa trong giai đoạn lên men
Câu 49: Trình bày quá trình biến đổi lý hóa trong giai đoạn lên men
Câu 50: Trình bày giai đoạn đầu của quá trình lên men
Câu 51: Trình bày giai đoạn 2 của quá trình lên men
Câu 52: Trình bày giai đoạn 3 của quá trình lên men
Câu 53: Trình bày giai đoạn cuối của quá trình lên men
Câu 54: Mục đích của quá trình lên men phụ
Câu 55: Các chỉ số ảnh hưởng đến tiến trình lên men phụ
Câu 56: Mục đích của quá trình lọc bia, trữ bia trong
Câu 57: Mục đích của quá trình bão hòa CO2 (cacbonic hóa)
Câu 58: Viết sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất rượu Cognac
Câu 59: Viết sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất rượu Whiskey (Whisky)
Câu 60: Viết sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất rượu nếp than
Câu 61: Viết sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất rượu vang trắng
Câu 62: Viết sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất rượu vang đỏ
Câu 64: Giải thích lý do vì sao chúng ta đặt chai rượu nằm ngang khi bảo quản?
Câu 65: Muốn thu được dịch lên men bia theo thông thường thì chúng ta phải thực hiện
các công đoạn nào?
Câu 66: Viết phương trình hô hấp của nấm men trong giai đoạn lên men chính?
Câu 67: Các thời điểm tiến hành cacbonic hóa bia?
Câu 68: Sự khác nhau cơ bản giữa rượu Cognac và rượu Whisky?
Câu 69: Viết phương trình biến đổi sinh hóa trong lên men?

2
Câu 70: Mục đích của quá trình sấy malt?
Câu 71: Mục đích của quá trình tách rễ và mầm malt?
Câu 72: Sự khác nhau cơ bản giữa rượu vang trắng và vang đỏ?
Câu 73: Viết sơ đồ quy trình chiết bia chai
Câu 74: Viết sơ đồ quy trình chiết bia lon
Câu 75: Sự khác nhau cơ bản giữa rượu Cognac và rượu bordeaux?
Câu 76: Một số loại rượu như Cognac, Vang sau đóng chai có thời gian bảo quản càng lâu
thì chất lượng càng cao là đúng hay sai? Tại sao?
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN