You are on page 1of 2

‫‪Zikir dan Doa Hari ‘Asyura1‬‬

‫‪Oleh : Muhammad Agus, M.Th.I.‬‬

‫هللا َّالر ْ مح ِن َّالر ِح ْ ِي‬


‫ب ِْس ِم ِ‬
‫هللا ِم ْلء الْ ِم ْي ِان وم ْنتى الْ ِع ْ ِل وم ْبلغ ِالرضا و ِزنة الْع ْر ِش والْح ْمد ِ م ِل‬ ‫‪ .1‬س ْبحان ِ‬
‫ِم ْلء الْ ِم ْي ِان ومنْتى الْ ِع ْ ِل وم ْبلغ ِالرضا و ِزنة الْع ْر ِش وهللا أ ْكب ِم ْلء الْ ِم ْي ِان‬
‫هللا الَّ ال ْي ِه ‪,‬‬
‫ومنْتى الْ ِع ْ ِل وم ْبلغ ِالرضا و ِزنة الْع ْر ِش ل ملْجأ ول منْجا ِمن ِ‬
‫ات ِكها والْح ْمد ِ م ِل‬ ‫ات ِ‬
‫هللا التَّا َّم ِ‬ ‫الش ْفع ِ والْو ْت ِر وعدد ِكم ِ‬ ‫هللا عدد َّ‬ ‫س ْبحان ِ‬
‫ات ِكها وهللا أ ْكب عدد َّ‬
‫الش ْفع ِ‬ ‫ات ِ‬
‫هللا التَّا َّم ِ‬ ‫الش ْفع ِ والْو ْت ِر وعدد ِكم ِ‬ ‫عدد َّ‬
‫السلمة ِبر ْح ِتك ي أ ْرحم‬ ‫ات ِكها ‪ ,‬أ ْسأل َّ‬ ‫ات ِ‬
‫هللا التَّا َّم ِ‬ ‫والْو ْت ِر وعدد ِكم ِ‬
‫اح ْي ول ح ْول ول ق َّوة الَّ ِب ِلل الْع ِ ِل الْع ِظ ْ ِي ‪ ,‬وص َّّل هللا عّل س ِي ِدن‬ ‫َّالر ِ ِ‬
‫ص ِب ِه أ ْج ِع ْي والْح ْمد ِ م ِل ر ِب الْعال ِم ْي ‪.‬‬ ‫مح َّمد وعّل أ ِ ِِ و ْ‬
‫‪ .2‬ح ْس ِب َّال و ِن ْعم الْو ِكيل ِن ْعم الْم ْوَل و ِن ْعم النَّ ِصي ‪70 x‬‬
‫‪ karya Syekh Nawawi‬نهاية الزين في إرشاد المبتدئين ‪Penulis mengutip zikir tersebut dari Kitab‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ karya Abu Bakar al-‬إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ‪al-Jawi al-Bantani dan juga kitab‬‬
‫‪Dimyati. Bahkan dalam kitab Nihayah, Syekh Nawawi al-Bantani menyebutkan riwayat bahwa‬‬
‫‪di antara keistimewaan zikir tersebut, yaitu:‬‬
‫كلمات من قالها في يوم عاشوراء لم يمت قلبه (منسوب إلى ابن حجر العسقالني)‬ ‫‪.1‬‬
‫‪Artinya:‬‬
‫‪“Ada beberapa kalimat, barang siapa yang membacanya pada hari ‘Asyura maka hatinya‬‬
‫‪tidak akan mati” (dinisbatkan kepada Ibnu Hajar al-‘Asqalani (773 H – 852 H)).‬‬
‫َّللاُ َونِ ْع َم ْال َو ِكي ُل نِ ْع َم ْال َموْ لَى َونِ ْع َم النه ِ‬
‫صي ُر ‪ ,‬كفاه َّللا شر ذلك‬ ‫من قال يوم عاشوراء سبعين مرة ‪َ :‬ح ْسبِ َي ه‬ ‫‪.2‬‬
‫العام (منسوب إلى الشيخ علي األجهوري)‬
‫‪Artinya:‬‬
‫‪“Barang siapa yang membaca sebanyak 70 kali : Hasbiyallahu wa Ni’mal-Wakil, Ni’mal-‬‬
‫‪Maula wa Ni’man-Nashir; maka dia akan dijauhkan/dicegah oleh Allah dari keburukan‬‬
‫‪tahun itu” (dinisbatkan kepada Syekh Ali al-Ajhuri (w. 1066 H).‬‬
Artinya :
1. Maha suci Allah seberat timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan dan timbangan
‘Arsy. Segala puji bagi Allah seberat timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan dan
timbangan ‘Arsy. Dan Allah besar seberat timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan
dan timbangan ‘Arsy. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari Allah,
kecuali hanya kepada-Nya. Maha suci Allah sebanyak bilangan genap dan ganjil, dan
sebanyak kalimat Allah yang sempurna. Segala puji bagi Allah sebanyak bilangan genap dan
ganjil, dan sebanyak kalimat Allah yang sempurna. Dan Allah Maha Besar sebanyak bilangan
genap dan ganjil, dan sebanyak kalimat Allah yang sempurna. Ya Allah, kami memohon
keselamatan dengan rahmat-Mu wahai Dzat yang Paling Penyayang di antara semua yang
penyayang. Tiada daya upaya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha
Tinggi lagi Maha Agung. Semoga rahmat dan keselamatan tetap tercurah kepada junjungan
kami, nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Dan segala puji
bagi Allah Tuhan (Pemelihara) semesta alam.
2. Cukuplah Allah menjadi sandaran kami, dan Dia sebaik-baik Pelindung, sebaik-baik kekasih,
dan sebaik-baik Penolong.

Catatan:
Termasuk amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Muharram, utamanya pada hari
‘Asyura atau 10 Muharram sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam
kitab Nihayah, yaitu :
a. Memperbanyak shalat sunnah, dan yang paling utama adalah shalat Tasbih.
b. Puasa, khususnya pada hari ke-9 (Tasu’ah) dan ke-10 (‘Asyura) Muharram.
c. Memperbanyak Shadaqah.
d. Melapangkan nafkah untuk anggota keluarga (anak dan istri) atau berbuat kebajikan lebih
terhadap keluarga pada hari itu.
e. Mandi sunnah.
f. Menziarahi ‘alim ulama dan orang saleh.
g. Mengunjungi orang sakit.
h. Memperhatikan anak yatim.
i. Memakai celak.
j. Memotong kuku.
k. Membaca surah al-Ikhlas 1000 kali.
l. Silaturrahim.

***Semoga Bermanfaat dan Berkah***