You are on page 1of 11

Detailed Lesson Plan

Masusing Banghay-Aralin sa Araling Panlipunan

Baitang 9 - Ekonomiks

I.Layunin

Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang;

1. Nasusuri ang ugnayan ng kita sa pagkonsumo at pag-iimpok.

2. Nabibigyang halaga ang konsepto ng consumption at savings sa pag-iimpok.

3. Naipapakita ang ugnayan ng pangkalahatang kita, pag-iimpok, pagkonsumo at


ang “7 Habits of a Wise Saver” sa pamamagitan ng iba’t-ibang pangkatang gawain na
itatanghal ng mga mag-aaral.

II. Nilalaman

Paksa: Yunit III: Makroekonomiks

Aralin 3: Ugnayan ng Pangklahatang Kita, Pag-iimpok at Pagkonsumo

Sanggunian: Ekonomiks, Araling Panlipunan: Modyul para sa mga Mag-aaral

Pahina: 259-263

Mga Materyales: mga kagamitang biswal, power point presentation, laptop, projector,
pisara at yeso

III.Pamamaraan

A.Panimulang Gawain

Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral


1.Panalangin
Magsitayo ang lahat.
Simulan natin ang araw na ito sa (Ang mga mag-aaral ay magsisitayo
pamamagitan ng isang maikling upang simulan ang panalangin)
panalangin.
Francis, maaari mo bang pangunahan
ang pagdarasal?

2.Pagbati
Magandang Umaga! Magandang Umaga rin po Ginoong
Peñas! Welcome! Mabuhay!
3.Pagsisiyasat ng Kapaligiran
Bago kayo magsiupo, pakipulot ang mga
kalat na nakikita sa inyong paligid.
Matapos pulutin ang mga kalat, mangyari (Ang mga mag-aaral ay magpupulot ng
na ayusin ang inyong mga upuan. kalat at aayusin ang kanilang mga upuan)
Pakitago ang mga bagay na walang
kinalaman sa ating asignatura.

4.Pagtatala ng Liban
Divine, mayroon bang lumiban sa klase
ngayon?
Wala po. Ang lahat po ay naririto.
Magaling! Bigyan ang inyong mga sarili
ng hooray clap.
(Gagawin ng mga mag-aaral ang
5.Balik-aral naturang istilo ng pagpalakpak)

Bago tayo dumako sa ating


aralin magkakaroon muna tayo ng balik
aral.
Ano nga ba ang tinalakay nating paksa
noong nakaraang pagkikita? Sir, ang tinalakay po natin ay ang
kahalagahan ng pagsusukat ng
pambansang kita at kung paano ito
Mahusay! Sa pamamagitan ng naging batayan sa pag-unlad ng
pagsusukat ng Pambansang Kita, ekonomiya ng bansa.
nakakapagbigay ito ng ideya patungkol
sa antas ng produksiyon ng ekonomiya
sa isang partikular na taon at
naipapaliwanag kung bakit mababa o
malaki ang naging pag-unlad ng bansa.

Mayroon pa ba kayong ibang ideya?

Sa pamamagitan po ng paghahambing
ng Pambansang Kita sa loob ng ilang
Magaling! Salamat. Bukod sa taon nakikita po kung anong direksyon
kahalagahan ng pagsusukat ng mayroon ang ekonomiya ng isang bansa
pambansang kita, ano pa ang ating kung may pag-unlad na bang nagaganap.
tinalakay?
Ang pagkakaiba po ng GNI at GNP.
Tama. Mahusay!

Paano nga ba nagkakaiba ang GNI at


GNP?

Ang Gross National Income po ay


sinusukat gamit ang salapi ng isang
bansa samantala ang Gross Domestic
Product ay sinusukat kasama ang mga
kita ng mga dayuhan sa loob ng bansa.

Magaling! Ang Gross National Income ay


tumutukpy sa kabuuang pampamilihang
halaga ng mga produkto at serbisyo na
nagawa ng mga mamamayan ng isang
bansa. Samantala ang Gross Domestic
Product naman ay sumusukat sa
kabuuang pampamilihamg halaga ng
lahat ng tapos na produkto at serbisyo na
ginawa sa loob ng isang takdang
panahon sa loob ng isang bansa.

Tunay na marami kayong natutunan sa


ating nakaraang talakayan. Ako ay
humanga sa ipinakita ninyong galing.
Mahusay 9-Gold. Bigyan ang inyong mga
sarili ng Good Job Clap.

(Gagawin ng mga mag-aaral ang


naturang istilo ng pagpalakpak)

B.Pagganyak

Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral


(PAGTAGLINETAGLINE-IN!)

Ngayon ay dadako na tayo sa


panibagong aralin. Handa na ba kayo? Opo.
Ihanda ang sarili para sa talakayan
ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat
tayo ay magkakaroon ng isang laro. Kung
saan ang bawat grupo ay bibigyan ko ng
materyales na magagamit para sa ating
boards up. Ang bawat pangkat ay may
itatalagang lider upang isulat ang
napagkasunduang sagot batay sa tagline
na makikita sa larawan sa projector. Kung
sino ang unang pangkat na
makapagpakita ng tamang sagot ang
siyang makakakuha ng puntos na
idadagdag sa grado sa pangkatang
gawain. Matapos malaman ang bawat
sagot, isulat o tandaan ang mga ito
upang makatulong sa inyo sa pagsagot
sa mga ibabato kong ilang mga
katanungan ukol dito.
Nauunawaan ba? Nakakasunod pa ba?
Opo.

BPI

BDO
Landbank

Metrobank

PAG-IBIG Fund

Mga halimbawa po ng banko.

Marami pong perang dinadala sa bangko.


Ano ang inyong napansin sa mga
nakalap na kasagutan?

Tumpak! Ano ang unang pumapasok sa


inyong isip kapag naririnig mo ang
salitang bangko?
Karaniwan po dito dinadala ng ibang tao
lalo na ng mayayaman yung mga
salaping kanilang kinita sa tuwing sila ay
sumesweldo. Sa bangko po nila ito
Tama! Ano pa ang inyong mga ideya? ipinapatago upang magkaroon ng
savings.

Tama. Magaling! Sa bangko nila itinatago


o iniimpok ang kanila mga kinitang salapi.

Bukod sa pag-iimpok ng pera, saan o Ginagamit po nating panggastos.


paano ba natin ginagamit ang mga
kinitang salapi?
Ibig sabihin ang pera ay ginagamit natin Ginagamit po natin ang pera sa pagbili ng
sa papaanong paraan? ating mga pangangailangan at
kagustuhan.

Tama! Ang pera ang ginagamit nating


upang kumonsumo ng produkto at
serbisyong kinakailangan natin sa pang-
araw-araw na pamumuhay. Kasama na
rito ang ating mga luho at nais mga
bilhing bagay.
Samakatuwid ang salaping mula sa kita
ng tao ay iniipon at ito rin ang ginagamit
na panggastos.

C.Pagtalakay

Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral


Mayroon na ba kayong ideya kung ano Ugnayan ng Pangkalahatang Kita, Pag-
ang ating aralin sa araw na ito? iimpok at Pagkonsumo po.

Magaling! Ang ating tatalakayin sa araw na


ito ay patungkol sa Ugnayan ng
Pangkalahatang Kita, Pag-iimpok at
Pagkonsumo.

Ngayon ay aalamin natin kung papaano


nga ba nagkakaugnay ang kita, pag-
iimpok at pagkonsumo.

Sa inyong palagay, ang salapi ba ay Opo. Lalo na po kung hindi ito


maaaring maubos? pinapalago.
Nauubos po kaagad ang pera dahil po
sa mataas na presyo ng bilihin.

Tama, ang pera ay maaaring maubos


kaagad. Saan nanggagaling ang pera at Madalas na ang pinanggagalingan ng
paano nagkakaroon ng pera ang isang pera ay ang mga kita o sweldo po ng tao
tao? sa kanilang mga trabaho.

Mahusay! Ito ay mula sa kita ng mga tao.


Ano nga ba ang kita? Sa paanong paraan Batay po sa ating mga nakaraang
nagkakaroon ng kita ang tao? talakayan, ang kita po ang salaping
tinatanggap ng mga manggagawa
Tama! Napakausay! Natatandaan pa ang kapalit ng pagtatrabaho.
konsepto ng kita.
Ang kita ay maaaring gastusin sa
pangangailangan at kagustuhan ng tao. O Ito po ang pagbili at paggamit ng mga
yung tinatawag nating pagkosnsumo. Ano produkto o serbisyo na magbibigay
ang pagkonsumo? kapakinabangan sa tao.

Magaling! Sa konsepto ng pagkonsumo ay


mayroon tayong tinatawag na impulse Isang uri po ng mamimili na gastadora.
buyer. Mayroon ba kayong ideya Yung bili lang po ng bili, hindi iiisip na
patungkol dito? kakailanaganin pa niya ng pera
kinabukasan. Walang pakialam kung
maubos man ito kaagad.
Tama. Kung mayroong mga taong nais
mag-impok mayroon ring mga impulse
buyer, kung saan basta may pera bili
nalang nang bili hanggang maubos ito.
Kapagka wala ng pera, saka maaalala ang
kanyang iba pang pangangailangan.
Nabubuhay sila as one day millionaire.

Subalit bukod sa paggastos ng pera, ano


pa ang ibang bagay na maaaring gawin sa
pera?

Iniipon po ito. Maaari po itong itabi o


Magaling! Ito ay maaaring itago sa bangko itago sa bangko bilang savings.
upang maging savings. Dahil nabanggit
ninyo ang salitang savings alamin natin
kung ano ang kahulugan nito. Batay sa
impormasyon sa inyong aklat ayon kay
Roger Farmer, ano ang kahulugan ng
savings?

May iba pa bang kahulugan na nabanngit?


Sinasabi niya po na ang savings ay
paraan ng pagpapaliban ng gastos.

Opo. Ayon naman po kina Meek, Morton


at Schug, ang ipon o savings ay kitang
Gaano kahalaga ang pag-iimpok? ginamit sa pagkonsumo o hindi ginastos
sa pangangailangan.
Ang mga perang nakatabi ay maaaring
madagdagan pa. At upang may magamit
Maaari ka bang kumita kapagka ikaw ay na salapi sa panahon na lubos itong
nag-iipon? kailangan.

Opo, dahil nadadagdagan po ang


Tama. Mahusay! Mayroon tayong savings habang tumatagal.
tinatawag na investment kung saan ito ay
ipon na ginagamit upang kumita. Sa tingin
ninyo, papaano nagkakaroon ng economic
investment? Sa pamamagitan po ng paglalagak ng
Tama. Ang isang tao ay maaaring pera sa isang negosyo.
maglagay ng kanyang ipon sa mga
Financial intermediaries. (Ang guro ay may
ipapakitang pigura)

Batay sa nakitang impormasyon sa pigura, Ang nag-iimpok at nangungutang ay


paano nagkakaroon ng ugnayan ang mga nakabase sa mga Financial
konseptong nakikita sa pigura? Intermediaries.

Mahusay ang naging pag-obserba batay


sa inpormasyon sa pigura. Ang Financial
Intermediaries ang siyang tagapamagitan
sa nag-iipon ng pera at sa nais umutang o
magloan. Kung saan, sa mga Financial
Intermediaries dinadala ng mga taong
nag-iimpok ang kanilang pera. Samantala
ang mga umuutang o borrower ay
maaaring gamitin ang nahiram na pera sa
pagbili ng ari-arian o di kaya ay para
maging dagdag na puhunan sa kanilang
negosyo.

Kung ikaw ay mag-iimpok, itatago mo ba Mas pipiliin ko po na mag-ipon sa


ito sa bangko o gagawa ka nang iyong bangko kaysa sa alkansiya. Sa bangko
sariling alkansiya? mas ligtas ang pera at maaari itong
dumami.
Magaling. Kung itatago nang matagal na
panahon sa alkansiya ang pera, maaaring
lumiit ang halaga nito dahil sa implasyon.
Bukod dito, maaari itong magdulot ng
kakulangan sa supply ng salapi sa
pamilihan. Mas mabuti na ilagak ito sa
matatag na bangko o iba pang Financial
Intermediaries upang bumalik sa pamilihan
ang salaping iniimpok.

Upang higit na malaman kung paano mas


magiging wais at matalinong indibidwal na
nag-iimpok. Ating talakayin ang 7 Habits of
a Wise Saver. Iiisa-isahin natin ang mga
naturang gawi, kung saan kayo ang
magbibigay ng mga ito at ipapaliwanag ito
base sa inyong pang-unawa. Maaari ring
magbigay ng halimbawang sitwasyon ukol Ang una po ay kilalanin ang iyong
sa mga ito. Handa na ba kayo? bangko.
Magsasaliksik po ako sa internet upang
malaman ang katayuan ng bangko kung
ito ba ay nalulugi o maayos naman ang
pamamalakad.
Tama. Mahusay! At karagdagan, alamin
kung sino ang may-ari ng bangko at sino
ang mga namamahala nito. Sumunod, ano
ang pangalawang gawi ng isang wise
saver? Ang sumunod po ay alamin ang
produkto ng iyong bangko. Ang unang
Mahusay! Isa pang mahalagang bagay na bagay na dapat malaman ay kung saan
dapat tandaan ang isa pang mahalagang inilalagay ang mga perang iimpukin. Ito
bagay dapat basahin at unawain ay ang po ay maaaring ipagatanong sa mga
term at condition ng bangko upang di namamahala ng bangko.
malito sa mga patakaran at proseso na
mayroon ang naturang bangko. Iba pang
gawi na dapat taglayin ng isang wise Alamin ang serbisyo at mga bayarin
saver? sa iyong bangko. Dapat na piliin ang
ankop na bangko upang itugma ang
serbisyo sa pangangailangan ng nag-
iimpok. At dapat ring klaruhin ng mabuti
ang mga sinisingil at bayarin ng bangko.

Mahusay! Ito rin ay mabisang paraan


upang makaiwas sa mga
mapagsamantalang kalakaran ng bangko.

Ingatan ang bank records at


siguruhing up-to-date. Palaging i-
update ang passbook at mga CTD
(Certificate of Time Deposit) sa tuwing
gagawa ng transaksyon sa bangko. At
ipaalam kaagad sa bangko kung
mayroong pagbabago sa contact details
Magaling! Ano ang kasunod? upang maiwasan na maipadala ang
sensitibong impormasyon sa iba.

Makipagtransaksiyon lamang sa loob


ng bangko at sa awtorisadong tauhan
nito. Huwag dapat mag-alinlangan na
magtanong sa mga tauhan ng bangko
ng magpakita ng identification card at
Eksakto! Ano pa ang ibang gawi? Mayroon humingi palagi ng katibayan ng
pang natitirang dalawa. transaksyon.

Alamin ang tungkol sa PDIC deposit


insurance. Ang PDIC ay gumagarantiya
Mahusay! Karagdagang impormasyon, ng hanggang Php500, 000 sa deposito
ang kahulugan nito ay Philippine Deposit ng bawat depositor. Ang investment
Insurance Corporation. Ano ang product, dinayang account, at depositing
panghuling gawi ng wise saver? nagmula sa hindi ligtas at unsound
banking practices ay hindi kabilang sa
segurong ibinibigay ng PDIC.

Maging maingat. Lumayo sa mga alok


Mahusay! Huwag agad maniniwala sa na masyadong maganda para
mga alok ng mga taong di mo pa naman paniwalaan. Upang makaiwas sa mga
lubusang kilala. Naunawaan ba? Mayroon taong mapanlamang sa kapwa.
ba kayong mga katanungan?
Wala po.

D.Pangkatang Gawain:

Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral

Ngayon ay tutungo na tayo sa inyong


pangkatang gawain. Ang lahat ba ay nasa
kani-kaniyang pangkat na
kinabibilangan? Ngunit bago ang lahat ay
ipapaliwanag ko muna sa inyo ang mga
pamantayan kung sa paanong paraan ko
mamarkahan ang presentasyon ng bawat
grupo. Ang bawat pangkat ay bubunot ng
kanilang paksang ipapakita at bibigyan
sila ng lima hanggang walong minuto
upang ito ay kanilang paghandaan. Una at Ikalawang pangkat

ROLE PLAY
(Magtatanghal ng isang maikling dula na
nagpapakita ng mga halimbawa ng 7
Habits of Wise Saver)

Ikatlong Pangkat

POSTER MAKING
(Sa pamamagitan ng pagguhit ay
ipapakita nila ang Ugnayan ng
Pangkalahatang Kita, Pag-iimpok at
Pagkonsumo. Ito ay ipapaliwanag nila sa
klase.)

Ikaapat na Pangkat

TULA-RAP
(Bubuo ng isang tula na naglalaman ng
tatlo hanggang limang saknong, kung
saan pagkatapos ng tula ay gagawan rin
ito ng rap na bersyon. Ito ay patungkol sa
ugnayan ng kita, pag-iimpok at
pagkonsumo)

Ikalimang Pangkat

LIKHAWIT
(Lalapatan ang musika ng paggalaw ng
katawan sa pamamagitan ng pagsayaw.
Ito ay patungkol sa ugnayan ng
pangkalahatang kita, pag-iimpok at
pagkonsumo.)

E.Paglalahat

Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral

1.Batay sa ating pinag-aralan, paano mo


ngayon masasabi na magkaka-ugnay ang Ang salapi po na galing sa kita ng isang
pangkalahatang kita, pag-iimpok at tao ay maaaring ipunin at gamitin sa
pagkonsumo? Tama. Mahusay pagbili ng ating mga pangangailangan at
kagustuhan.

2.Kung ikaw ay mag-iimpok, saan mo ito


ilalagak? Sa bangko ba o sa alkansiya? Kung ako po ay mag-iimpok, ito po ay
aking iipunin sa bangko sapagkat higit po
itong makatutulong sa negosyo at pag-
unlad ng ekonomiya ng bansa.

IV.Pagtataya

A.Isulat ang salitang SAVINGS kung ito ay may kinalaman sa pag-iimpok


at EXPENDITURES naman kung ito ay paraan ng pagkonsumo o paggastos.

_______1. Laptop

_______2. PAG-IBIG Fund

_______3. Landbank

_______4. Burger

_______5. PNB

B.Ilagay sa patlang ang salitang “WERPA” kung ang ipinahahayag ay tama


at “PETMALU” naman kung ito ay mali.
_______1. Maaring makipagtransaksiyon sa labas ng bangko at di kilalang tauhan ng
bangko.

_______2. Alamin ang tungkol sa PDIC deposit insurance.

_______3. Iwasan na mag-update ng mahalagang impormasyon sa bangko at ingatan


ang mga bank records.

_______4. Unawain kung saan inilalagak ang mga perang iyong iniimpok.

_______5. Kilalanin kung sino ang may-ari ng bangko at pati na rin ang mga taong
namamahala nito.

V.Kasunduan

1. Paano nagaganap ang konsepto ng implasyon?

2.Anu-ano ang iba’t-ibang uri ng Price Index? Lagyan ng paliwanag o kahulugan ang bawat
uri ng Price Index na nakalap.

Sanggunian: Ekonomiks, Modyul para sa mga Mag-aaral

Pahina: 275-279