Вы находитесь на странице: 1из 1

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ХШҮДАГ 2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр


2019 оны өссөн
2018 он 2019 оны 05-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 11,860.87 11,811.74 11,857.69 100.39% 63,376.99
2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 52,801.34 67,904.00 67,379.42 99.23% 403,886.89
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

"ДЦС-4" ТӨХК
ЦАХИЛГААН

3 цах м.квтц 241,430.02 243,621.50 271,749.44 111.55% 1,489,134.64


4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 14,591.32 13,037.00 13,040.11 100.02% 99,290.52
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 7,663.81 6,781.00 7,133.35 105.20% 61,614.84
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 19,506.00 20,256.30 19,875.50 98.12% 115,495.30
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 110.94 - - 0.00% 4,993.02
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 29,157.61 22,538.52 21,410.53 95.00% 102,367.45
ДҮН цах м.квтц 377,121.91 385,950.06 412,446.04 106.87% 2,340,159.66
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 1,979.00 1,000.00 4,130.00 413.00% 120,274.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 86,176.00 81,022.00 91,072.00 112.40% 1,186,606.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 172,645.00 183,208.00 204,538.00 111.64% 1,853,859.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 18,206.00 17,525.00 18,453.00 105.30% 288,368.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 26,312.00 25,927.00 26,225.00 101.15% 299,066.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 10,400.00 10,100.00 13,800.00 136.63% 155,240.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал - - - #DIV/0! 24,478.27
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 6,028.32 6,028.80 6,553.28 108.70% 82,917.42
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 4,630.00 4,677.00 4,815.68 102.97% 47,002.72
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 1,287.40 1,287.40 1,459.90 113.40% 20,983.80
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 1,550.00 2,370.00 3,057.30 129.00% 40,293.00
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 26,950.80
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал - - - 0.00% 375,305.00
ДҮН дул Гкал 329,213.72 333,145.20 374,104.16 112.29% 4,521,344.01
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

68.34 75.00 - 0.00% 775.52


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц - - - 0.00% 615.21
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 10.74 8.00 6.92 86.50% 129.83
ДҮН цах м.квтц 79.08 83.00 6.92 8.34% 1,520.56
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 2,972.47 2,678.40 3,427.48 127.97% 18,630.64
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,124.79 2,104.00 2,611.32 124.11% 14,789.99
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц 115.75 100.00 128.24 128.24% 141.67
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц 640.37 500.00 117.93 0.00% 117.93
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 216.89 180.00 246.24 136.80% 310.14


6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц 20.32 19.00 16.50 0.00% 16.50
7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц 20.28 17.00 20.60 0.00% 20.60
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 30.32 30.35 30.07 99.08% 137.33
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 15,469.08 16,476.94 14,478.49 87.87% 64,794.58
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 13,007.28 15,102.07 14,815.33 98.10% 70,739.06
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,769.21 1,517.51 1,796.04 118.35% 8,044.79
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 2,076.61 1,633.55 2,002.73 122.60% 8,920.86
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц - 2,036.95 2,041.71 100.23% 12,071.90
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц - 18,191.05 13,502.81 74.23% 58,982.29
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц - 1,707.72 1,710.39 100.16% 8,429.44
ДҮН цах м.квтц 38,463.37 62,294.54 56,945.88 91.41% 266,147.72
дул Гкал 329,213.72 333,145.20 374,104.16 112.29% 4,521,344.01
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 415,664.37 448,327.60 469,398.84 104.70% 2,607,827.94