You are on page 1of 13

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice


Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, București
În atenția dl. Theofil DUMITRESCU Telefon:
E-mail theofil.dumitrescu@mmuncii.ro Fax:
Adresa profilului Autorității contractante (URL):
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/informatii-de-interes-public/achizitii-publice

Alte informații pot fi obținute la: theofil.dumitrescu@mmuncii.ro, oana.covasan@mmuncii.ro,


□ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini, documentația specifică și/sau documentele suplimentare pot fi obținute la:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/informatii-de-interes-public/achizitii-publice
Ofertele trebuie transmise la Registratura ministerului: str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, București
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a candidaturilor/ofertelor:
2 (două) zile lucrătoare
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE ȘI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITAT ILE
PRINCIPALE)
□ Minister

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta
„SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ (SPECIALIZARE/PERFECȚIONARE)”
Cod CPV 80511000-9 - Servicii de formare a angajaților
II.1.2) Tipul contractului: prestare servicii din categoria serviciilor sociale și alte servicii specifice conf.
Anexei 2
II.1.3) Procedura implică: încheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informații privind acordul-cadru: acordul cadru de prestări servicii are durata de până la 31.12.2016,
încheiat cu maximum 3 operatori economici admiși pentru fiecare domeniu de formare (lot), al căror punctaj în
urma aplicării criteriului de atribuire este de minimum 50 de puncte.
Tariful maxim unitar/program de formare/persoană fără TVA: 1.000 lei/program de formare/persoană.
Valoarea maximă admisă a sumei acordurilor-cadru pentru cele 9 loturi: maximum 218.000 lei fără TVA.
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: contractele subsecvente se vor atribui în
funcție de necesități la solicitarea beneficiarului, cu reluarea competiției între cei 3 operatori economici care sunt
parte la acordul-cadru, selectați pentru fiecare lot în parte, prin reofertare, factorul determinant al punctajului
fiind experiența formatorului.
Pentru fiecare lot (domenii de formare) cantitățile minime și maxime care se estimează a fi achiziționate pe
durata acordurilor-cadru, precum și pentru fiecare contract subsecvent, sunt prevăzute în caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succintă a achizițiilor
Programele de formare vor viza următoarele domenii de formare (loturi), desemnate conform Ordinului nr.
762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică:
1. Managementul serviciilor publice şi de utilitate public;
2. Politici publice şi planificare strategică;
3. Sistemul de control intern/managerial în entitățile publice;
4. Managementul resurselor umane;
5. Management financiar-bugetar şi al patrimoniului;
6. Dreptul integrității publice şi politici anticorupție;
7. Legislația Uniunii Europene;
8. Comunicare, relații publice, transparență decizională, informații - date publice/ clasificate/cu caracter
personal;
9. Procedură civilă şi contencios administrativ.
Pentru fiecare domeniu de formare candidatul/ofertantul prezintă minimum 2 programe de formare,
ținând cont de activitățile specifice Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,
din care Autoritatea contractantă va alege programul agreat.

1
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)
Vocabular principal
Obiect principal Cod CPV 80511000-9 - Servicii de formare a
angajaților
II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice (GPA): da □ nu X
II.1.8) Împărțire în loturi: da – fiecare domeniu de formare reprezintă un lot.
Se poate depune ofertă pentru 1 sau mai multe loturi.
II.1.9) Vor fi acceptate variante: da □ nu X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul: servicii de formare profesională (specializare/perfecționare) pentru un
număr maxim de 250 salariați
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata acordului-cadru: cca. 1,5 luni (de la data semnării acordului cadru până la 31.12.2016)
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea prețului contractelor subsecvente ale acordului-cadru: da □ nu X

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz)


III.1.1.a) Garanție de participare: da □ nu X
III.1.1.b) Garanție de bună execuție: da □ nu X
III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante
Bugetul de stat
III.1.5. Legislația aplicabilă
- LEGE nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
- HOTĂRÂRE nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice;
- Ordinul nr. 1170/30.06.2016 al ministrului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice pentru aprobarea Normelor interne privind atribuirea contractelor de servicii din categoria celor
incluse în Anexa 2 a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 republicată și actualizată, privind formarea profesionala a adulților;
- Hotărârea Guvernului nr. 1066/10.09.2006 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a
funcționarilor publici.
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1 Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul
comerțului sau al profesiei
III.2.1.a) Situația personală a candidatului/ofertantului
Completare în DUAE prin care se confirmă că operatorul economic nu se află în niciuna din situațiile de
excludere menționate la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016
Lista cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi
finalizarea procedurii de atribuire:
1. Dragoș Nicolae PÎSLARU – Ministru
2. Dragoș Ionuț BĂNESCU – Secretar General
3. Speranța IONESCU – Director General, Direcția Generală Planificare Bugetară și Management Financiar
4. Eduard CORJESCU – Director, Direcția Generală Juridică
5. Adrian AFLOREI – Director, Direcția Resurse Umane
6. Carmen ȚINTĂ – Director General, Direcția Generală Investiții, Achiziții publice și Servicii Interne
7. Cristina BURNAR – Serviciul Investiții și Achiziții Publice
8. Theofil DUMITRESCU – Serviciul Investiții și Achiziții Publice
9. Oana COVASAN – Serviciul Investiții și Achiziții Publice
10. Ionela RĂBOJ – Serviciul Investiții și Achiziții Publice
11. Alina DIACONU – Serviciul Investiții și Achiziții Publice

2
12. Livia FLOROIU – Direcția Resurse Umane
13. Constanța MOCIOI – Direcția Resurse Umane
14. Adriana COCIU – Serviciul Legislația Muncii, avizare acte normative, Direcția Generală Juridică
Asociații, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59- 60 art.
164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Se completează DUAE de fiecare entitate în parte.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale
1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să
rezulte obiectul prezentei achiziții (obiectul acordului-cadru trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN
principal sau secundar din Certificatul Constatator), și că îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de
legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului şi protecției muncii, pentru
activitățile precizate conform art.15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004.
În cazul persoanelor fizice autorizate se prezentă documente de confirmare a capacității de exercitare a activității
profesionale conforme cu legislația aplicabilă acestora. Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documente
care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în conformitate cu
prevederile din țara unde ofertantul este rezident. În cazul persoanelor străine, documentele prezentate vor fi
însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat.
Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună cerința se demonstrează de fiecare membru al
grupului, pentru partea din contract pe care o realizează.
– Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. A: Capacitatea de a corespunde cerințelor
ATENTIE! Cerința privind capacitatea de exercitare a activității profesionale NU poate fi îndeplinită prin
intermediul unei alte persoane (terțul susținător/subcontractant).
2. Autorizația pentru programul de formare profesională conform OG nr. 129/2000, pentru fiecare domeniu de
activitate (lot) ofertat, sau prezentarea contractului de parteneriat pentru partenerii de formare cuprinși în
”Registrul partenerilor de formare profesională/ perfecționare ANFP 2016”.
– Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. A: Capacitatea de a corespunde cerințelor.
NOTĂ: Pentru etapa 1 - calificarea candidaților/ofertanților, se vor transmite pe e-mail și autorizațiile, respectiv
contractele de parteneriat.
3. Autorizația eliberată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
pentru a fi respectat dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi
obligația corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecție eficientă.
– Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. A: Capacitatea de a corespunde cerințelor.
NOTĂ: Pentru etapa 1 - calificarea candidaților/ofertanților, se vor transmite pe e-mail și această autorizație.
Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte:
1. Informații generale despre ofertant
– Completare DUAE în Partea II lit. A: Informații privind operatorul economic;
2. Lista principalelor prestări de servicii de formare profesională în ultimii 3 ani (perioada se raportează la
termenul limită de depunere a ofertelor),
– Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională;
3. Lista cu spațiile și dotările pentru teorie și practică de care dispune candidatul/ofertantul pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului, respectiv Lista dotărilor şi resurselor tehnice;
– Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională.
4. Lista personalul cheie implicat în prestarea serviciului de formare profesională – Completare DUAE în Partea
IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională;
5. CV-ul personalului de conducere și al formatorilor, în care să se detalieze experiența în specialitatea
corespunzătoare domeniilor de formare ofertate;
NOTĂ: Pentru etapa 1 - calificarea candidaților/ofertanților, se vor transmite pe e-mail și CV-urile scanate
6. Declarația de disponibilitate al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare profesională,
întocmită pentru fiecare domeniul de formare solicitat.
NOTĂ: Pentru etapa 1 - calificarea candidaților/ofertanților, se va transmite pe e-mail și Declarația de
disponibilitate a fiecărui formator, semnată;
7. Certificat de absolvire a unui program de perfecționare/specializare, certificat de competențe profesionale,
adeverință de atestare a calității de cadru didactic cu definitivat în învățământul preuniversal, cadru didactic în
învățământul universal, diplome de licență, master sau doctor în științele educației, după caz, din care să reiasă
că formatorul are pregătirea de specialitate în domeniul de formare ofertat*) – completare DUAE;
NOTĂ: Pentru etapa 1 - calificarea candidaților/ofertanților, se vor transmite pe e-mail și Diplomele și
certificatele din care să reiasă că deține specializarea cerută.
*) Se va avea în vedere Instrucțiunea ANC nr. 5577/20.05.2016 privind nivelul de calificare al persoanelor cu
atribuții de pregătire teoretică și de pregătire practică din formarea profesională a adulților.
NOTĂ: Cerințele solicitate pentru domeniile de formare se demonstrează prin programele de formare ce fac
parte din domeniile respective. Pentru fiecare domeniu de formare candidatul/ofertantul prezintă
minimum 2 programe de formare, ținând cont de activitățile specifice Ministerului Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, din care Autoritatea contractantă va alege programul optim.

3
Experiența similară
Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte minimum 3 contracte/acord-cadru similare de formare profesională a
adulților realizate în ultimii 3 ani cu recomandările aferente favorabile, dintre care cel puțin 1 contract/acord-
cadru și 1 recomandare de la instituțiile din administrația publică.
– Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională.
NOTĂ: Pentru etapa 1 - calificarea candidaților/ofertanților, se vor transmite pe e-mail și contractele și
recomandările respective.
Subcontractanți
În cazul în care există subcontractanți, candidatul/ofertantul va completa o Listă cu subcontractanții.
– Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională.
NOTĂ: La semnarea acordului-cadru se va prezenta Acordul de subcontractare pentru fiecare subcontractant în
care sunt precizate și partea/părțile din acordul-cadru care sunt îndeplinite de aceștia. În caz contrar, nu se va
încheia acordul-cadru.
Susținere Terț
În cazul în care capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului pentru îndeplinirea contractului este susținută de
o altă persoană, se va prezenta angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care
aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Susținerea
terțului pentru experiența similară se acordă pentru maximum 50%.
– Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională.
NOTĂ: În vederea semnării acordului-cadru se va prezenta de către fiecare terț susținător Angajamentul privind
susținerea tehnică și profesională precum și Declarația privind dotările și echipamentele și Declarația privind
personalul. În caz contrar, nu se va încheia acordul-cadru cu respectivul candidat/ofertant.
Asociați
În cazul unei asocieri, ofertantul va completa o Listă cu asociații.
– Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională
NOTĂ: La semnarea contractului se va prezenta Acordul de asociere.
Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de calitate:
Certificatul ISO 9001:2000 privind sistemul de management al calității
– Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de
management de calitate.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire - Offline
Desfășurarea achiziției se face în 3 etape:
ETAPA 1: La data și ora precizate în Anunțul de participare și în invitațiile de participare, se transmit
Documentele de calificare în format electronic la adresele de e-mail: theofil.dumitrescu@mmuncii.ro,
oana.covasan@mmuncii.ro, înainte de data și ora precizate în Anunțul de participare, în e-mail-uri succesive de
maximum 10 Mb fiecare, după cum urmează:
- DUAE scanat după ce a fost semnat și ștampilat, pentru fiecare candidat sau fiecare asociat, după caz, precum
și pentru fiecare subcontractant sau terț susținător, după caz;
- Autorizația pentru formare profesională conform OG nr.129/2000, pentru fiecare domeniu de activitate (lot)
ofertat, sau prezentarea contractului de parteneriat pentru partenerii de formare cuprinși în ”Registrul
partenerilor de formare profesională/ perfecționare ANFP 2016”.
- Autorizația eliberată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- CV-ul personalului de conducere și al formatorilor;
- Declarația de disponibilitate al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare profesională,
întocmită pentru fiecare domeniul de formare solicitat;
- Diplomele și certificatele considerate relevante;
- Experiența similară: 3 contracte și recomandările aferente pentru fiecare domeniu de formare (lot) ofertat, din
care cel puţin 1 contract şi 1 recomandare de la instituțiile din administrația publică;
NOTĂ: Numai candidații/ofertanții care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecție stabilite de autoritatea
contractantă, vor primi o Invitație de participare pentru a depune Propunerea tehnică în etapa 2.
ETAPA 2: La locația, data și ora precizate în Invitația de participare, Propunerile tehnice vor fi prezentate
obligatoriu în dosare de plastic negre la registratura ministerului, ce vor fi introduse în plicuri pregătite anterior
de Autoritatea contractantă. Aceste plicuri vor fi identice și vor avea imprimat pe ele Autoritatea contractantă,
denumirea achiziției și titlul ”Propunere tehnică”. Pe plicul exterior se scrie numărul Lotului menționat pe prima
pagină a ofertei și numărul de înregistrare, iar persoana ce a adus oferta va primi o adresă cu nr. de înregistrare și
nr. de Lot, ca dovadă că s-a depus Propunerea tehnică, fără a se menționa numele candidatului/ofertantului.
Această dovadă se va păstra și, la etapa a 3-a, se va anexa la plicul exterior al Propunerii financiare și astfel se va

4
identifica ușor corespondența dintre Propunerea tehnică evaluată și candidat, stabilindu-se corespondența cu
punctajul tehnic al candidatului/ofertantului respectiv.
Propunerile tehnice vor fi evaluate și punctate prin comparație între ele, pentru fiecare subfactor de
evaluare în parte. Oferta ce descrie cel mai bine activitățile subsecvente ce trebuie îndeplinite, va primi
punctajul maxim pentru subfactorul respectiv.
După evaluarea Propunerilor tehnice, Autoritatea contractantă transmite o Invitație de participare pentru
candidații/ofertanții cu oferte tehnice conforme și care au obținut un punctaj tehnic mai mare de 50%,
respectiv mai mare decât 20 puncte, stabilindu-se data și ora limită de depunere.
ETAPA 3: La data limită de depunere a ofertei precizată în Invitația de participare, candidatul/ofertantul va
prezenta Propunerea financiară împreună cu Documentele de calificare transmise în etapa 1 pe e-mail, într-un
exemplar original.
Referitor la documentele de calificare, candidații/ofertanții au obligația de a certifica pentru autenticitate copiile
de pe actele ce nu pot fi prezentate în original, prin înscrierea pe copie a mențiunii "conform cu originalul",
urmată de numele, prenumele și semnătura candidatului/ofertantului și de data la care s-a făcut mențiunea.
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Achiziție directă (cumpărare directă) conform Ordinului nr. 1170/30.06.2016 al ministrului Ministerului
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru aprobarea Normelor interne privind
atribuirea contractelor de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2 a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, fiind o situație de exceptare de la aplicarea legislației privind achizițiile publice.

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR


Criteriile de atribuire și evaluarea ofertelor ținând cont de factorii de evaluare menționați mai jos, se vor
aplica pentru fiecare lot (domeniu de participare) în parte.
IV.2.1) Criterii de atribuire
Criteriul de atribuire ales este ”cel mai bun raport calitate-preţ”
Factorii de evaluare pentru ACORDUL-CADRU Punctaj
maxim
1. Tariful unitar/program de formare/participant (Pfinanciar) 60
Punctajul financiar (tarif/program de formare /persoană) P(financiar) acordat pentru fiecare ofertă financiară se
calculează astfel:
Punctajul maxim pentru tarif program de formare /persoană (Pfinanciar) este de 60 puncte și se obține astfel:
- pentru cel mai scăzut dintre tarifele ofertelor (tarif minim), se acordă punctajul maxim alocat factorului de
evaluare, respectiv 60 puncte;
- pentru alt tarif (tarif”n”) se calculează punctajul astfel: Pfinanciar = (tarif minim/ tarif ”n”) x 60puncte
2. Componenta tehnică (Ptehnic) 40
puncte
1 Descrierea detaliată a etapelor de derulare, propuse de ofertant, pentru realizarea activităților,
în vederea îndeplinirii contractului, precum şi rezultatele şi livrabilele pentru fiecare activitate,
8
precum și obiectivele exprimate în competențe profesionale ce urmează să fie dobândite de
fiecare persoană care participă la programul de formare profesională
2 Programa de pregătire 5
3 Prezentarea Suportului de curs pentru fiecare program de formare ofertat 5
4 Metodologia de desfășurare a cursurilor: 22
 Prezentarea strategiei alese pentru susținerea cursului şi motivarea alegerii acesteia (9)
 Prezentarea metodelor utilizate în procesul de susținere a cursurilor şi justificarea alegerii
(9)
acestora
 Prezentarea modalităților de evaluare a cursanților (4)

Factorii de evaluare pentru CONTRACTELE SUBSECVENTE Punctaj


1. Componenta financiară (Pfinanciar) 20
Punctajul financiar (tarif/ program de formare/persoană) – P(financiar) acordat pentru fiecare ofertă financiară se
calculează astfel:
Punctajul maxim pentru tarif/ program de formare/persoană (Pfinanciar) este de 20 puncte și se obține astfel:
- pentru cel mai scăzut dintre tarifele ofertelor (tarif minim), se acordă punctajul maxim alocat factorului de
evaluare, respectiv 20 puncte;
- pentru alt tarif (tarif”n”) se calculează punctajul astfel: Pfinanciar = (tarif minim/ tarif ”n”) x 20puncte
2. Componenta tehnică (Ptehnic): experiența formatorului 80
Punctajul tehnic se realizează prin evaluarea experienței formatorului propus, astfel:

5
a) participarea la realizarea unei lucrări științifice accesibilă publicului (cu titlu de exemplu fără a se limita la:
ghid, tratat, etc.) ..................................................................................................................................................8
- algoritm de calcul: pentru fiecare lucrare științifică se acordă câte 4 puncte, până la punctajul maxim de 8
puncte.
b) participarea în calitate de expert în implementarea de proiect/proiecte similare domeniului cursului ......24
- algoritm de calcul: pentru fiecare proiect se acordă câte 4 puncte, până la punctajul maxim de 24 puncte.
c) participarea la redactarea legislației specifice tematicii/domeniului cursului (negocieri, discuții grupuri de
lucru, observații, etc) ......................................................................................................................................24
- algoritm de calcul: pentru fiecare proiect legislativ la care se participă, se acordă câte 8 puncte, până la
punctajul maxim de 24 puncte.
d) susținerea de prelegeri anterioare (simpozioane, cursuri de perfecționare, conferințe etc.) în domeniul cursului
..........................................................................................................................................................................12
- algoritm de calcul: pentru fiecare prelegere se acordă câte 0,5 puncte, până la punctajul maxim de 12 puncte.
e) publicarea de articole de specialitate în domeniul cursului..........................................................................12
- algoritm de calcul: pentru fiecare articol distinct publicat se acordă câte 0,5 puncte, până la punctajul maxim de
12 puncte.
Total punctaj tehnic maxim...................................................................................................................80 puncte
Punctajul tehnic maxim este de 80 de puncte și va fi acordat ofertantului care va prezenta documente justificative
pentru cei 5 subfactori de evaluare.
Documentele justificative:
- Subfactorul a): copii după prima pagină din ghid, tratat etc., adresa de Internet unde poate fi găsită lucrarea
științifică, sau alte modalități pe care ofertantul le consideră că sunt concludente;
- Subfactorul b): recomandare din partea beneficiarului de proiect din care să rezulte că a făcut parte din
echipa de experți;
- Subfactorul c): un proces verbal de lucru al grupului de lucru, foaia de prezență, declarație semnată a
conducătorului grupului de lucru, sau alte documente pe care ofertantul le consideră edificatoare;
- Subfactorul d): recomandări, programe de curs, lista persoanelor ce susțin prelegeri, sau alte modalități pe
care ofertantul le consideră că sunt concludente;
- Subfactorul e): denumirea și data ziarului, revistei, broșurii etc., adresa de Internet la care se găsesc articolele
de specialitate în care se face referire la numele formatorului și perioada de susținere a prelegerilor
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta: română


IV.3.2) Moneda în care se transmite oferta financiară: lei
IV.3.3) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 60 de zile

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a Propunerii tehnice


Pentru fiecare lot (domeniu de participare) pentru care depune ofertă, candidatul/ofertantul va întocmi câte o
Propunere tehnică.
Modalitatea de prezentarea a Propunerilor tehnice se face astfel:
- fără sigle, ștampile, denumirea firmei, nume de persoane, semnături.
- textul se scrie cu caracterul Times New Roman de 12, negru, în partea stângă a paragrafului se începe de la
capăt, fără ”indentation”, alinierea ”justify”, numerotarea paginilor în partea dreaptă doar cu numărul curent, cu
același caracter ca în text, paginația va fi A4 portret, sus și jos 2,5 cm, stânga 3 cm, dreapta 1,5 cm,” header-ul”
și ”footer-ul” să se încadreze în aceste limite.
Numerotarea capitolelor se va face cu cifre arabe, subcapitolele cu 1.1 etc. iar enumerarea se face cu litere a), b)
etc., după care urmează liniuțe de la capătul paragrafului, apoi liniuţe la 1 Tab.
Între paragrafe spațiile for fi de 6 puncte ”before” și ”after”. Spațiile dintre liniile paragrafelor vor fi ”Multiple”
= 1,15.
Tabelele se vor întocmi cu linii simple, textul cu aceleași caracteristici ca și textul curent, fără eboșări sau culori.
Conform legislației în vigoare privind actele publice, se va scrie cu diacritice.
NOTĂ: În Anexa nr. 1 se prezintă un MODEL orientativ cu structura Propunerii tehnice.
NOTĂ: ofertele care nu îndeplinesc condițiile de mai sus, pot fi respinse ca neconfome.
Candidatul/ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice metodologia de prestare a serviciilor astfel încât să
răspundă la toate cerințele caietului de sarcini, cu respectarea următoarelor cerințe:
1. Descrierea detaliată a etapelor de derulare, propuse de ofertant, pentru realizarea activităților, în vederea
îndeplinirii contractului, rezultatele şi livrabilele pentru fiecare activitate, precum şi obiectivele exprimate în
competenţe profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care participă la programul de
formare profesională;
2. Programa de pregătire va cuprinde cel puțin informații despre: module/discipline și conținutul tematic al
acestora, metode/forme de desfășurare precum și mijloace de instruire/materiale de învățare;

6
3. Suportul de curs pentru fiecare program de formare în care este detaliat conținutul tematic al disciplinelor
stabilite prin programa de pregătire, prezentări PowerPoint, elemente interactive (min. 2 exerciții sau studii
de caz);
4. Metodologia de desfășurare a cursurilor:
• Prezentarea strategiei alese pentru susținerea cursului şi motivarea alegerii acesteia;
• Prezentarea metodelor utilizate în procesul de susținere a cursurilor şi justificarea alegerii acestora;
• Prezentarea modalităților de evaluare.
5. Resursele umane: definirea atribuțiilor şi responsabilităților formatorilor;
6. Descrierea facilităților suport (resurse tehnice, logistice, administrative etc.) pe care ofertantul le pune la
dispoziție, în scopul realizării activităților propuse.
Candidatul/ofertantul prezintă minimum 2 programe de formare pentru fiecare domeniu de formare ofertat,
ținând cont de activitățile specifice Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,
din care Autoritatea contractantă va alege programul optim.
Candidații/ofertanții și, dacă este cazul, subcontractanții sau terții, au obligația de a prezenta o declarație pe
proprie răspundere din care să rezulte că la elaborarea ofertei au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile
mediului, social și al relațiilor de muncă.
În conformitate cu prevederile alin (1) art. 51 din Legea 98/2016, instituțiile competente de la care operatorii
economici pot obține informații relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă sunt: Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Inspecția Muncii sau de pe site:
http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html
Se prezintă Formularul 2 - Declarație privind respectarea obligațiilor privind securitatea și sănătatea în
muncă precum și prevenirea și stingerea incendiilor.
NOTĂ: Deoarece Propunerea tehnică se evaluează și are un regim special, Formularul 2 se va introduce la
Propunerea financiară.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Doar candidații/ofertanții care au Propunerea tehnică conformă şi cu un punctaj mai mare de 20 puncte, vor
primi invitaţie de a prezenta şi Propunerea financiară. Propunerea financiară conţine Formularul de ofertă -
Formularul 1 care va prevede tariful unitar/program de formare/persoană pentru fiecare domeniu de formare
(lot), exprimat în lei fără TVA. Prețul este ferm.
Tariful maxim nu va putea fi depășit în nicio situație, pe toată durata acordului-cadru.
Pachetul de servicii de formare a salariaților va include următoarele costuri:
 Costuri pentru organizarea și susținerea activităților de formare;
 Costuri cu certificarea competențelor dobândite de participanți prin eliberarea certificatelor de absolvire în
conformitate cu Ordinul nr. 501/5253 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării
profesionale a adulților, acolo unde este cazul;
 Costuri cu materiale de curs pentru fiecare participant.
Prețul total ofertat nu va include alte tipuri de costuri decât cele menționate mai sus. Orice alte cheltuieli
ocazionate de efectuarea serviciilor nu fac obiectul ofertei.
Costurile pentru masa de prânz precum și costurile cu cazarea și transportul nu vor fi suportate de
candidat/ofertant.
Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația
contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de ofertă.
Candidații/ofertanții vor prezenta Formularul 3 – Declarație de acceptare a condițiilor contractuale.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
ETAPA 1: Documentele de calificare ce se transmit în format electronic la adresele de e-mail menționate la
subcapitolul IV.1.1. a), vor fi grupate în e-mail-uri succesive de maximum 10 Mb fiecare.
ETAPA 2: La locația, data și ora precizate în Invitația de participare, Propunerile tehnice vor fi prezentate
obligatoriu în dosare de plastic negre, normale, fără siglă de producător, cu distanța între găuri standard ca pentru
orice capsator. Nu se acceptă dosare cu spirală.
La registratura ministerului, dosarele de plastic se vor introduce în plicuri pregătite în prealabil de Autoritatea
contractantă. Aceste plicuri vor fi identice și vor avea imprimat pe ele denumirea Autorității contractante,
denumirea achiziției, nr. Lot ......... și titlul ”Propunere tehnică”. Dacă Propunerea tehnică prezentată necesită
2 dosare de plastic, pe primul dosar se scrie VOL. 1 sub titlu, iar al doilea dosar va avea prima pagină identică cu
prima pagină de la primul dosar, cu diferenţa că se va scrie VOL. 2.
După introducerea dosarului în plic, se scrie nr. lotului şi nr. de înregistrare, iar fiecare persoană ce a depus ofertă
va primi o adresă cu nr. Lot şi nr. de înregistrare, cu rol de dovadă că s-a depus Propunerea tehnică, fără a se
menționa numele candidatului/ofertantului. Această dovadă se va păstra și, la etapa a 3-a, se va anexa la plicul
exterior al Propunerii financiare și astfel se va identifica ușor corespondența dintre Propunerea tehnică evaluată
și candidat, aflându-se astfel punctajul tehnic al candidatului/ofertantului respectiv.
ATENȚIE: Persoanele ce aduc oferta nu se vor legitima la registratură și nu vor oferi date despre firmă.
ETAPA 3: Până la data limită de depunere a ofertei precizată în Invitația de participare, candidatul/ofertantul va
prezenta Propunerea financiară şi Documentele de calificare în 1 (un) exemplar ORIGINAL, dactilografiat,

7
numerotat, semnat și ștampilat de către el sau de persoana împuternicită de acesta, în plicuri închise și sigilate
astfel:
a. un plic cu mențiunea „DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL”, prezentându-se documentele ce au
fost transmise în etapa 1 în format electronic pe e-mail;
b. un plic cu mențiunea "PROPUNERE FINANCIARA ORIGINAL", ce conține Formularele 1, 2 și 3.
Plicurile menționate se vor introduce într-un plic exterior pe care se va scrie numele Autorității contractante,
denumirea achiziției, numele și adresa candidatului/ofertantului și mențiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE
DE DATA DE ……., ORA ……...”
Plicul exterior va fi însoțit de scrisoarea de înaintare a ofertei în 2 exemplare, conform Formular 4, precum și
de dovada depunerii Propunerii tehnice ce a fost primită în etapa a 2-a de la registratura ministerului.
De la registratura ministerului fiecare candidat ce depune Propunerea financiară va primi un plic cu
punctajul Propunerii tehnice, pe baza numărului de înregistrare de pe dovada anexată la plicul exterior.
Pentru ofertele transmise prin poștă, candidații/ofertanții vor primi punctajul tehnic la adresa de e-mail.
Adresa la care se depune oferta: la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice din str. Dem. I. Dobrescu nr. 2, sector 1, București.
ALTE INFORMAŢII
Candidatul/ofertantul va elabora oferta, pentru fiecare lot în parte, în conformitate cu prevederile din
documentația de atribuire și va indica în cuprinsul acesteia care informații din Propunerea tehnică și/sau din
Propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de
către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Comisia de evaluare are obligația de a stabili ofertele
câștigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului stabilit.
Atribuirea contractului se va face pe loturi. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractantă poate
solicita clarificări cu privire la documentele primite de la candidați.
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea vor fi formulate în scris și transmise pe
fax/e-mail/poștă.
Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanților rezultatul aplicării procedurii de ”cumpărare directă” în
termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice de la data stabilirii ofertantului câștigător.
Ofertanții care au fost declarați necâștigători au dreptul de a depune contestație în termen de 5 (cinci) zile
calendaristice de la data la care au primit comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de cerere de oferte.
Ofertanții selectați, câte 3 pentru fiecare lot (domeniu de formare) în parte, vor fi invitați pentru încheierea
acordului-cadru de formare profesională în termen de minimum 5 (cinci) zile de la data transmiterii comunicării
privind rezultatul aplicării procedurii.
Înainte de atribuirea acordului-cadru autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după
aplicarea criteriului de atribuire să prezinte fără întârziere documente justificative actualizate prin care să
demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, pentru care s-au depus declarații pe proprie răspundere.
În cazul în care ofertantul câștigător refuză semnarea contractului de servicii, autoritatea contractantă va invita
următorul ofertant în ordinea descrescătoare a clasamentului sau de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului.

CAIET DE SARCINI
pentru achiziţionarea de
servicii de formare profesională (specializare/perfecționare)

Prezentul caiet de sarcini face parte din documentaţia de atribuire şi stabileşte cerinţele solicitate
ofertanţilor pe baza cărora aceştia îşi vor elabora propunerile tehnice şi cele financiare.
Caietul de sarcini cuprinde specificaţii tehnice minime pentru achiziţia de servicii de formare
profesională (specializare/perfecționare).
Cod CPV: 80511000 - 9 - Servicii de formare a angajaţilor
1. Introducere
În calitate de Achizitor, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
(MMFPSPV) îşi propune să achiziţioneze servicii de formare profesională atât pentru funcţionarii
publici de execuţie/conducere, cât şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al
ministerului.
Activităţile ce urmează să se deruleze, au la bază Planul anual de perfecţionare profesională nr.
1604/DRU/28.03.2016, aprobat de conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).
Acesta are ca fundament analiza nevoilor de formare a personalului MMFPSPV, realizată în anul
2015, ca parte a procesului de evaluare şi management al resurselor umane.
Finanţarea programelor de formare se realizează în baza creditelor bugetare existente aferente
pregătirii profesionale pentru anul 2016.
Programele de formare se vor realiza conform legislaţiei naţionale, după cum urmează:

8
 Prevederile art. 50 şi art. 51 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, menţionează dreptul şi obligaţia acestora
de a-şi îmbunătăţi continuu abilităţile şi pregătirea profesională precum şi obligaţia autorităţilor
şi instituţiilor publice de a prevedea în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea
cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici organizată la iniţiativa ori în
interesul instituţiei publice;
 Hotărârea Guvernului nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională
a funcţionarilor publici;
 Prevederile art.194 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, conform căruia angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces
periodic la formarea profesională;
 Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.762/2015 pentru stabilirea
domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică;
 Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
2. Încadrarea juridică
Achiziţia publică se va desfăşura în conformitate cu următoarele prevederi:
 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 Ordinul nr. 1170/30.06.2016 al ministrului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice privind aprobarea Normelor interne privind atribuirea contractelor de
servicii din categoria celor incluse în Anexa 2 a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
3. Obiective
Obiectul contractului de servicii îl constituie furnizarea de servicii de formare profesională, evaluarea
şi certificarea competenţelor dobândite pentru un număr maxim de aproximativ 250 angajaţi din cadrul
aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ce
ocupă funcţii publice de execuţie/ conducere şi personal contractual, pentru toate competenţele incluse
în programul de formare.
Obiectivul general urmărit este creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin,
perfecționarea și/sau specializarea angajaților MMFPSPV, în domenii identificate ca fiind prioritare.
Obiectivele specifice avute în vedere sunt următoarele:
 Dezvoltarea unor cursuri adecvate nevoilor de formare ale angajaților din cadrul aparatului de
specialitate al MMFPSPV;
 Furnizarea unor programe de formare care să contribuie la dezvoltarea competențelor și
abilităților personalului din cadrul aparatului de specialitate al MMFPSPV în domeniile de
formare prioritare;
 Evaluarea, prin probe teoretice şi practice, a competenţelor beneficiarilor, validarea şi
certificarea acestora.
4. Domenii de formare
Programele de formare trebuie să conducă la îmbunătăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor, dezvoltarea
competenţelor, aptitudinilor şi abilităţilor pentru o mai bună îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
Programele de formare vor viza următoarele domenii, Conform Ordinului ANFP nr. 762/2015 pentru
stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică:
I. Managementul serviciilor publice şi de utilitate public;
II. Politici publice şi planificare strategică;
III. Sistemul de control intern/managerial în entităţile publice;
IV. Managementul resurselor umane;
V. Management financiar-bugetar şi al patrimoniului;
VI. Dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie;
VII. Legislaţia Uniunii Europene;
VIII. Comunicare, relaţii publice, transparenţă decizională, informaţii - date publice/ clasificate/cu
caracter personal;
IX. Procedură civilă şi contencios administrativ.
NOTĂ: Fiecare domeniu de formare reprezintă un Lot. Numărul lotului va corespunde cu numărul
domeniului de formare din lista de mai sus.
5. Alte tipuri de competenţe/abilităţi vizate

9
Este de dorit ca programele de formare să conțină elemente care să le dezvolte participanţilor, la
modul general şi ca recomandare suplimentară, şi anumite tipuri de competenţe şi abilităţi, cum ar fi:
Lucrul în echipă, comunicare, respectiv:
 stadiile necesare în dezvoltarea unei echipe de lucru;
 dezvoltarea unor relaţii interpersonale pozitive;
 cum să comunice asertiv;
 delegarea și asumarea de competenţe și responsabilități.
Gestionarea stresului şi a timpului la locul de muncă:
 identificarea cauzelor de stres specifice activităţilor curente;
 prioritizarea sarcinilor şi acţiunilor;
 managementul timpului la locul de muncă.
Egalitate de șanse și combaterea discriminării:
 recunoașterea corectă a situațiilor în care sunt încălcate drepturile angajaților;
 identificarea și gestionarea tipurilor și situațiilor de discriminare, hărțuire etc.
Măsuri și mecanisme de acțiune pentru protejarea drepturilor angajaților.
6. Furnizarea programelor de formare
Pentru fiecare domeniu menționat în secțiunea anterioară se va organiza câte un program de formare, ce
va fi ales de Autoritatea Contractantă din 2 programe de formare propuse de candidat/ofertant, având în
vedere domeniile în care MMFPSPV deţine responsabilităţi.
Fiecare program de formare va avea o perioadă de desfăşurare de 5 zile lucrătoare. Durata unui
program de va fi de minimum 30 de ore şi maximum 40 de ore, din care cel puţin 25% din ore vor viza
activităţi practice. Programele de formare se vor realiza de la data încheierii contractului până la data
de 31.12.2016, în funcţie de creditele bugetare aprobate.
Fiecare program de formare va avea un număr maxim de 15 participanţi/program de formare/perioadă.
În anexă la acest caiet de sarcini se prezintă defalcat pe loturi, un tabel cu cantitățile minime și maxime
pentru fiecare acord-cadru și fiecare contract subsecvent.
Suportul de curs va fi transmis participanţilor sub formă de manual al cursantului.
Materialele de lucru vor fi elaborate în aşa fel încât să permită interacţiunea între participanţi şi să fie
instrumente practice de lucru.
Informaţiile din suportul de curs trebuie să fie accesibile (se utilizează un limbaj accesibil, termenii
tehnici sunt explicaţi, se oferă exemple, există elemente de marcare şi de sumarizare a conţinutului) şi
adaptate profilelor participanților.
Programele de formare se vor desfăşura într-o modalitate interactivă, ţinându-se cont de lucrul în
echipă. În timpul sesiunilor de lucru în echipă, experţii vor superviza activitatea echipelor de lucru,
furnizând sprijin de specialitate şi informaţii punctuale, după caz.
Furnizorul de formare va dezvolta curricula şi suportul de curs integral şi le va transmite autorității
contractante spre analiză, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea începerii cursurilor de formare.

Comentariile şi observaţiile autorității contractante vor fi însuşite pentru definitivarea formei acestor
documente.

În cadrul sesiunilor de formare se vor distribui participanţilor chestionare pentru evaluarea calităţii
serviciilor de formare; acestea vor fi predate achizitorului, la finalizarea cursului.

7. Aspecte organizatorice
Programul de formare se va desfăşura cel mult 8 ore/zi, cu două pauze de cafea şi pauza de prânz (60
minute).

În oferta tehnică se vor menționa 2-3 locații de cazare, precum și de desfăşurare a cursurilor ce vor fi
asigurate și puse la dispoziție de către prestator, iar alegerea locației finale se va face de comun acord
cu Autoritatea contractantă.

Activităţile de formare se vor desfăşura în limba română.

Spațiile de pregătire teoretică și practică trebuie să fie dotate cu echipamentele necesare pentru
susţinerea activităţilor de formare ( flip-chart, laptop, videoproiector, imprimantă, cameră video, boxe,
etc., conform programei de pregătire).

10
Furnizorul de servicii de formare va asigura toate materialele necesare pentru susţinerea instruirii prin:

Caietul/manualul participantului şi suportul de curs;

Descrierea exerciţiilor pentru activităţile ce se realizează individual sau pe grupe de lucru;

Alte documente impuse a fi completate pentru derularea programelor de formare;

Alte materiale necesare pentru derularea programelor de formare conform programei de pregătire.

Furnizorul de formare se va adapta modificărilor intervenite la graficul iniţial de desfăşurare a


programelor de formare/perfecţionare. Modificările vor putea viza perioada sau locaţia de formare şi
vor fi comunicate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii programului de
formare/perfecţionare. Modificările vor fi comunicate de către Prestator prin email sau fax.

8. Cerințe
Ofertantul va prezenta metodologia de prestare a serviciilor, respectând următoarele cerințe:

i. Descrierea detaliată a etapelor de derulare, propuse de ofertant, pentru realizarea activităţilor,


în vederea indeplinirii contractului, precum şi rezultatele şi livrabilele pentru fiecare activitate,
precum și obiectivele exprimate în competențe profesionale ce urmează să fie dobândite de
fiecare persoană care participă la programul de formare profesională;
ii. Programa de pregătire va cuprinde cel puțin informații despre: module/discipline și conținutul
tematic al acestora, metode/forme de desfășurare precum și mijloace de instruire/materiale de
învățare;
iii. Suportul de curs pentru fiecare program de formare în care este detaliat conținutul tematic al
disciplinelor stabilite prin programa de pregătire, prezentări PowerPoint, elemente interactive
(min. 2 exerciții sau studii de caz);
iv. Metodologia de desfăşurare a cursurilor cuprinde, fără a se limita la:
a. Prezentarea strategiei alese pentru susţinerea cursului şi motivarea alegerii acesteia;
b. Prezentarea metodelor utilizate în procesul de susţinere a cursurilor şi justificarea
alegerii acestora;
c. Prezentarea modalităţilor de evaluare.
v. Resursele umane: definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor formatorilor;
vi. Descrierea facilităţilor suport (resurse tehnice, logistice, administrative etc.) pe care ofertantul le
pune la dispoziţie, în scopul realizării activităţilor propuse.
vii. Potrivit art. 3 al Instrucțiunii ANC nr. 5577/20.05.2016 privind nivelul de calificare al
persoanelor cu atribuții de pregătire teoretică și de pregătire practică din formarea
profesională a adulților, pot fi formatori cei ce îndeplinsc cumulativ:
a) pregătirea de specialitate în domeniul sau profilul progrgamului, dovedită prin certificat de
absolvire, diplomă de licență sau echivalente, de master sau de doctor;
b) pregătirea specifică formării profesionale a adulților, dovedită prin unul din documentele
prevăzute la art. 6 din Instrucțiune pentru persoane cu atribuții de pregătire teoretică și persoane
cu atribuții de pregătire practică;
viii. Candidatul/ofertantul prezintă minimum 2 programe de formare pentru fiecare domeniu de
formare ofertat, ținând cont de activitățile specifice Ministerului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice, din care Autoritatea contractantă va alege programul de
formare agreat.
9. Certificarea competenţelor dobândite de participanţi şi evaluarea programelor de formare
Toate sesiunile de formare se vor finaliza prin examinări individuale şi demonstrative, prin probe
teoretice şi practice, precum şi prin validarea şi certificarea competenţelor şi abilităţilor dezvoltate, în
acord cu legislaţia în vigoare şi cu bunele practici în materie.
Certificarea competenţelor dobândite de participanţi se realizează prin:
- certificat de absolvire, conform Ordonanţei Guvernului nr.129/2000, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, sau
- certificat de participare pentru operatorii economici incluşi în Registrul partenerilor de formare
profesională/perfecționare ANFP 2016.
Participanții respinși la evaluare vor primi adeverințe de participare la programul de formare.
Certificatele de absolvire/participare vor fi înmânate Autorităţii Contractante.

11
Furnizorii de servicii de formare vor transmite un raport final de evaluare a serviciilor efectuate,
cuprinzând informaţii despre toate programele realizate de către furnizor în cadrul contractului de
prestare de servicii de formare (modul de executare al activităţilor de formare, rezultatele obţinute,
recomandări pentru Autoritatea Contractantă).
10. Metode de formare utilizate
Programa de pregătire trebuie să utilizeze cel puţin 5 metode de formare de tipul celor enumerate mai
jos:

 Lucrul în grupe mici şi individual – condiţie obligatorie şi eliminatorie;


 Prezentarea simplă şi complexă;
 Joc de rol;
 Studiu de caz; Simulare/scenarii practice;
 Proiecte individuale şi de grup;
 Discuţii facilitate;
 Tehnici de stimulare a creativității/gândirii individuale și de grup;
 Vizionări şi analize de studii de caz filmate (unde e cazul).
În cadrul programelor de pregătire furnizorul trebuie să prevadă utilizarea a cel puţin 2 mijloace şi
instrumente de învăţare de tipul celor enumerate mai jos:
 Teste şi chestionare;
 Chestionare de autoevaluare;
 Studii de caz filmate sau scrise (unde e cazul);
 Formulare pentru planuri de acţiune pentru dezvoltarea personală;
 Formulare/chestionare/teste.
11. Precizări finale
Neîndeplinirea integrală a cerinţelor din prezentul caiet de sarcini conduce la declararea ofertei ca
neconformă şi respingerea acesteia.
Autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru cu toți ofertanții ale căror oferte vor fi declarate
admisibile.

LISTĂ CU CANTITĂȚI MINIME ȘI MAXIME

PENTRU ACORDURI-CADRU ȘI CONTRACTE SUBSECVENTE

CANTITATE

Nr. (nr. de persoane)


DENUMIRE LOT (DOMENIU DE FORMARE)
crt. Acord-cadru Contract subsecvent

MINIM MAXIM MINIM MAXIM

Managementul serviciilor publice şi de utilitate


1 1 18 1 15
public

2 Politici publice şi planificare strategică 1 41 1 15

Sistemul de control intern/managerial în entitățile


3 1 10 1 15
publice

4 Managementul resurselor umane 1 14 1 15

5 Management financiar-bugetar şi al patrimoniului 1 42 1 15

6 Dreptul integrității publice şi politici anticorupție 1 10 1 15

12
7 Legislația Uniunii Europene 1 44 1 15

Comunicare, relații publice, transparență


8 decizională, informații - date publice/ 1 54 1 15
clasificate/cu caracter personal

9 Procedură civilă şi contencios administrativ 1 17 1 15

TOTAL 250

NOTĂ: Cantitățile și valorile sunt estimative, putând suferi modificări

funcție de disponibilitatea participării persoanelor la cursuri.

13