Вы находитесь на странице: 1из 1

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр


2018 оны өссөн
2017 он 2018 оны 09-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 10,107.24 11,175.00 10,731.61 96.03% 101,120.04
2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 71,224.41 66,731.04 73,734.74 110.50% 643,792.23
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

"ДЦС-4" ТӨХК
ЦАХИЛГААН

3 цах м.квтц 245,090.63 222,758.00 217,543.97 97.66% 2,362,592.73


4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 11,682.40 14,623.56 14,630.09 100.04% 149,961.22
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 7,366.64 7,358.00 7,972.24 108.35% 91,161.62
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 19,990.80 18,490.50 20,041.80 108.39% 185,329.70
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц - 111.58 111.58 100.00% 1,555.03
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц - 24,867.00 25,542.79 102.72% 203,951.75
ДҮН цах м.квтц 365,462.12 366,114.68 370,308.82 101.15% 3,739,464.31
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 2,543.00 1,000.00 2,066.00 206.60% 115,923.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 76,804.00 84,919.00 80,609.00 94.92% 1,364,806.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 168,484.00 193,300.00 209,504.00 108.38% 2,408,263.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 13,351.00 20,300.00 20,300.00 100.00% 322,470.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 24,853.00 22,063.00 24,209.00 109.73% 363,366.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 11,000.00 9,800.00 11,400.00 116.33% 170,600.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 17,037.95
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 6,301.90 6,153.90 5,331.62 86.64% 103,590.06
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 5,215.00 5,200.00 4,810.00 92.50% 69,129.70
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал - 1,567.50 1,296.70 82.72% 23,326.80
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал - 4,750.00 3,260.00 68.63% 43,046.00
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 23,930.50
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал - 9,774.00 9,774.00 100.00% 319,856.00
ДҮН дул Гкал 308,551.90 358,827.40 372,560.32 103.83% 5,345,345.01
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

73.69 97.50 229.01 234.88% 1,352.81


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц - - - 0.00% 607.94
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц - 24.17 24.17 100.00% 149.93
ДҮН цах м.квтц 73.69 121.67 253.18 208.09% 2,110.68
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 3,216.31 3,800.00 3,958.11 104.16% 29,210.08
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,076.93 2,135.00 1,848.64 86.59% 18,090.87
"ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц - 109.70 80.91 73.76% 478.17
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

3 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц 698.64 635.70 978.88 153.98% 4,395.51
4 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 178.22 109.60 213.49 194.79% 1,062.97
5 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц 19.79 9.30 15.55 167.20% 92.21
6 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц 19.78 26.50 30.07 113.47% 141.05
7 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц - 29.55 27.81 94.11% 229.78
8 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 10,944.05 11,781.18 13,668.40 116.02% 116,127.00
9 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц - 11,333.60 13,225.78 116.70% 101,967.18
10 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц - 1,290.90 1,303.39 100.97% 13,015.58
11 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц - 1,287.00 1,359.06 105.60% 13,697.03
ДҮН цах м.квтц 17,153.72 32,548.03 36,710.10 112.79% 298,507.43
дул Гкал 308,551.90 358,827.40 372,560.32 103.83% 5,345,345.01
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 382,689.53 398,784.38 407,272.10 102.13% 4,040,082.43

Оценить