Вы находитесь на странице: 1из 2

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Suporturi de stocare


prin procedura de achiziție: Valoare Mică

1. Denumirea autorității contractante: IPNA Compania „Teleradio-Moldova”


2. IDNO: 1004600050558
3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău
4. Numărul de telefon/fax: 022406935, 022723352
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
achizitii@trm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: www.trm.md compartimentul ACHIZITII sau la adresa de e-mail:achizitii@trm.md
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Lot unic
Nr. Cod Denumirea Descrierea bunurilor și specificarea tehnică Unitatea
Cant.
d/o CPV bunului (cerințe minime tehnice) de măsură
Broadcast recording
Connections:
SDI Video Inputs - 1
SDI Video Outputs - 1
HDMI Video Inputs - 1
HDMI Video Outputs - 1
Analog Audio Inputs - 2 x balanced mini XLR with phantom power
Analog Audio Outputs - 1 x 3.5 mm headphone jack.
Built in Speaker
Screen Dimensions - 7 inch 1920 x 1200.
SDI Audio Inputs - 2 channels embedded via 6G‑SDI
SDI Audio Outputs - 2 channels embedded via 6G‑SDI
HDMI Audio Inputs - 2 channels embedded via HDMI 2.0a
Broadcast HDMI Audio Outputs - 2 channels embedded via HDMI 2.0a
1 30233180-6 1 Buc.
recording SD Interface - Dual UHS‑II SD slots
Storage Type - Removable SDXC UHS-II, SDXC UHS‑I and SDHC
UHS‑I SD cards.
Supports DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 and SDR104 SD
cards.
Computer Interface - 1 x Mini-B USB 2.0
SDI Video Standards - SD Video Standards 625i50 PAL
HD Video Standards - 1080i50, 1080i59.94, 1080i60
Ultra HD Video Standards - 2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30.
Multiple Rate support - SDI and HDMI switches between 270 Mb/s
SD, 1.5 Gb/s HD, and 3.0 Gb/s 60P HD plus 6.0 Gb/s 30p Ultra HD.
Media - 2 x UHS-II SD for Ultra HD, compatible with regular SD for
HD recording
Interface UHS-I capacity 64 GB
Transfer Speed (READ) up to 94MB / S
2 30233100-2 SD Card Transfer Speed (WRITE) up to 70MB / S 10 Buc.
Speed Class 10 (SD Speed Class), Class 3 (UHS Speed Class), V30
(Video Speed Class)
Adaptor pentru cardurile SD de la poziția nr2, compatibile cu camera
video de model Sony:
XDCAM EX Cameras
PMWEX1/EX3/EX1R
PMW100/160/200/300K1/320K
Adaptor pentru
3 30233100-2 PMW350K/350L 10 Buc.
cardurile SD
XDCAM EX Memory Recorder
Supports SD/SDHC/SDXC
Storage capacity up to 2T
Supports SD v3.0, UHS-1: SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104
Interface: Hi-Speed USB 2.0 (480 Mbps/sec)

1
Recording Formats
Supported video Formats in PAL area:
HQ1080/50i · SP1080/50i · HQ1080/25P.
All SD resolution where applicable
Include plastic cases

Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către vânzător până la sediul TRM.
8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
9. Termenul de livrare a bunurilor 50 zile de la semnarea contractului.
10. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2019
11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale)
cerințelor eventual impuse:
Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii Nivelul minim
d/o criteriului/cerinței: Obligativitatea
1 Oferta
Formularul ofertei F3.1, F4.1, F4.2 DA
2 Certificat/decizie de înregistrare a Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și DA
întreprinderii eliberat de Camera ștampilei ofertantului.
Înregistrării de Stat
3 Lista fondatorilor sau Extras din Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și DA
Registrul de Stat al persoanelor ștampilei ofertantului.
juridice
4 Informații generale despre Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și DA
ofertant ștampilei ofertantului.
5 Certificat de atribuire a contului Eliberat de banca deținătoare de cont-copie DA
bancar confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut pe lista întreagă.
13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 26.06.2019, ora 11:00
14. Adresa la care trebuie transmise ofertele:
str. Miorița 1, mun. Chișinău, Casa Radio, et.5 Cancelaria sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
16. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat