You are on page 1of 8

TONG CUC TJfiIJ CWAN CQNG HOA HOI C& N G H h V@T NAM

DO L U ~ N C
G ~ LUQNG
T - -
Dijc l$p Ty do Hanh phhc
TRUNG T& a TEIUgT 1

Q W ~DW
T
V&vigc ban hhnh Bang gi4 djch vy c4c hoat dong Djch vy Khoa hpc cang right

~ L bDl ~ TRUNG
C TMfl TEJTJhT CI3U.h' DO L U ~ &T
G LUQNG 1

C h cu ~ u ~dinh & s6
t 1373lQD-TDC ngay 27/6/2014 cca T6ng cuc tnrhg Tang
cuc Tieu c h u b Do l u h g chit Iuqng v&vi& ban hanh Di&ule ~6 chuc va hoat dbng cba
Trung tim Ky th4t TiEu chub Do l u h g chit luqng 1;
Cin cu N& c t d s6 115/2005/ND-CPngay 05/9/2005 c ~ Chinha phc quy d~ w
chi QI chk QI cGu td~chnhiem c6a ~6 chuc khoa hoc & c6ng nghe c6ng i$p va Th8ng tu
li6n tich s6 12/2006mzlBKHCN-BTC-BNVngay 05/6/2006 h u h g db thi h h h Nghi
d&h s6 115/2005/ND-CP;
X6t d&n& cca T m h g phbng K&hoach tai chinh,

Di&u1. Ban hAnh bp dung BAng gia djch vg cho cslc ho@tdong djch q~Khoa
c nghe tqi c& dm v j trong Trung tim @ thu$t Ti& c h u b Do l u h g c h i t
h ~ c6ng
luqng 1 (Chi ti&ttqi 17 Phu luc kkm theo).
~ i &2.u Cac Phbng trong Trung tfun @ thu@tTi& c h u b Do lubng c h i t
luqng 1 th6ng bbo tqi dan vi khi thuc hien.

Di&u3. Quy&tddinh niy cc6 hieu lvc tir nghy kjr. ~ u ~d 6j jt nay thay th&cac
quy&tddinh dg ban h h h tnrac diy. Tnrbng cbc Phbng tryc thuoc Trung tim chju
trslch nhiem thi h a Quy&tdjnh nay,/.

Noi nhan:
- N ~ di&u
U 2;
- Luu: VT,KHTC.
·. " )

PhI! I,!C sa: 11


Trung tam Icy thu~t TCDLCL 1 Kem theo QD sa: 339IQD-KTI ngay 16/9/2016
Phong thir nghi~m 2

BANG GIA. DICH vn KHOA HQC CONG NGmt


Phuong phap thu' DO'IIgia Ghi chu
Ten chi tieu Don vi
STT Ten san phim/ hang hoa Ta] li~u ap dung vnd (chua VAT) khac
tinh
...
I TmJNGHItM III¥U SUAT NANG LUQNG 1.500.000
M~u TCVN 9508:2012
1 Man hinh may tinh TCVN 9509:2012 1.500.000
M~u
2 May in TCVN 9510:2012 1.500.000
M~u
3 May photocopy TCVN 9536:2012 3.000.000
M~u
4 May thu hinh TCVN 7898:2009 3.000.000
M~u
5 Binh dun nuoc nang co dir trfr TCVN 7896:2015 4.000.000 - 22.200.000
M~u
6 Bong den huynh quang compact TCVN 7826:2015 2.000.000 - 3.000.000
M~u
7 Quat dien TCVN 8252:2015 1.000.000
M~u
8 Noi com di~n TCVN 8525:2015 3.000.000
M~u
9 May bi~n ap phan ph6i TCVN 7897:2013 2.000.000 - 8.000.000
M~u
10 Balat di~n ttl M~u TCVN 8248:2013 2.000.000 - 8.000.000
11 Balat di~n ttl M~u TCVN 8249:2013 2.000.000 - 18.800.000
12 Bong den huynh quang dang 6ng TCVN 7540-1:2013 6.000.000 - 23.000.000
Mfru
13 D9ngcadi~n M~u TCVN 7828:2013 7.500.000 - 15.000.000
14 Til lanh - Til k~t dong lanh TCVN 10289:2014 7.500.000 - 15.000.000
Mftu
15 Til gift lanh thirong mai TCVN 8526:2013 2.500.000
I- Mftu
16 May gi~t
II THU NGIII¥M AN ToAN 120.000
Chi tieu
1 K~t d.u va nhan mac 100.000
Bao v~ chong cham VaGcac bQ phan mang di~n Chi tieu
2 Chi tieu 200.000
Khoi d9ng cac thi~t bi truyen d9ng bang dQng CCY di~n
3 Chi tieu 200.000
4 Cong suAtva dong di~n 200.000
Chi tieu
5 Phat nong 200.000
Dong di~n ro va dQbSn di~n ap a nhiet dQ lam viec Chi tieu
6 Chi tieu 300.000
7 Qua di~n ap qua dQ 500.000d/l chu k:Y
Chi tieu
8 Kha nang chiu ~m 200.000
Chi tieu
9 Dong di~n fO va dQ bSn di~n ap 300.000
Bao v~ qua tai cho may bi~n ap va cac m~ch di~n co lien quan Chi tieu
10 Chi tieu 300.000
11 DQbSn 200.000
Chi tieu
12 Thao tac khong blnh thuang 150.000
On dinh va nguy hiam CCY hQc Chi tieu
13 Chi tieu 150.000
14 DQ bSn cahQc 300.000
Chi tieu TCVN 5699-1
15 cAe SAN PHA.M DI~N DAN K~t cAu Chi tieu 300.000
16 Dl)NG cAp bao v~ IP1X d~n IP4X

Trang 1 17
Don gia
.~
Ghi chu
,
Ten chi tieu DOll vi Phuoug phap thU'
STT Ten san ph~m/ hang hoa
tinh Tai li~u ap dung vnd (chua VAT) khac
Chi tieu 1.500.000
17 cAp bao v~ IP5X va IP6X
Chi tieu 1.200.000
18 Day dfrn ben trong
Chi tieu 100.000
19 Phu kien b6 tro
D.lu n6i nguon va day dfrn mem ben ngoai Chitieu 100.000
20
D.lu n6i dung cho ruQt dfrn ben ngoai Chi tieu 300.000
21
Yeu cfiu d6i voi n6i dAt Chi tieu 200.000
22
Chi tieu 100.000
23 Vit va cac m6i n6i
Chieu dai duong ro va khe ho khong khi Chi tieu 100.000
24
Kha nang chju nhi~t va chay Chi tieu 100.000
25
Chi tieu 400.000
26 Kha nang chong gi
Birc xa, tinh dQc hai va cac nguy hiem nrong t\l Chi tieu 150.000
27
Thir lao hoa cho dQng co Chi tieu 300.000
28
Cac yeu du khac cho viec bao v~ dQng co Chi tieu 300.000
29
Thti ngQn hra hinh kim Chi tieu 300.000
30
Chi tieu 200.000
1 Nhan mac
Bao v~ ch6ng chl;lmngfru nhien VaGcac bQph~n mang di~n Chitieu 200.000
2
Cong sufit va dong di~n tren bong dim Chi tieu 200.000
3
Chi tieu 100.000
4 H~ s6 cong sufit toan phAn
T6n hao tren balat Chi tieu 200.000
5
Di~n ap rcritren balM va rcri tren den Chi tieu 200.000
6
Chi tieu 1.000.000
7 H~ s6 cua balast
Chi tieu 200.000
8 DAu n6i
BALAST DUNG eHO BONG Chi tieu TCVN 6478:1999 200.000
9 Yeu cfiu d6i vo; n6i dfit
DEN HUYNH QUANG Chi tieu 5.000.000
10 DQ b~n nhi~t cua cUQnday
PhM nong balast Chi tieu 300.000
11
Di~u ki~n ti~n nung nong Chi tieu 500.000
12
Vit, cac bQ ph~n mang dong va cac m6i n6i Chi tieu 200.000
13
Chi~u dai duemg ro va khe ha khong khl Chi tieu 200.000
14
Kha nling chiu nhi~t va cMy Chi tieu 300.000
15
Chi tieu 200.000
16 Man chiln illtruemg
Kha nling ch6ng gi Chi tieu 200.000
17
Chi tieu 200.000
1 Nhan mac
Chi tieu 200.000
2 KSt ciiu
Day dfrn ben trong va day dfrn ngoai Chi tieu 200.000
3
Yeu du d6i vo; n6i dAt Chi tieu 200.000
4
Bao v~ ch6ng di~n gi~t Chitieu 200.000
5
Chi tieu 500.000d! 1 ngay
6 D~c tlnh di~n moi
Di~n tra cach di~n va dQ b~n di~n ap Chi tieu 200.000
7
Chi tieu 300.000
8 DQ tling nhi~t

Trang 2/7
Don vi Phurrng phap thi"r Don gili Chi cM'
Ten san ph§m/ hang hoa Ten chi tieu
STT vnd (chira VAT) khac
tfnh Hi li~u ap dung
Chi tieu TCVN 6478:1999 200.000
9 BODEN Chien dai duong ro va khe he khong khi
300.000
10 dp bao v~ IPIX dSn IP4X Chi tieu
Chitieu 1.500.000
11 dp bao v~ IP5X va IP6X
Chi tieu 300.000
12 The va dap
Chi tieu 2.000.000
13 DQ b~n va dQ b~n nhiet
Chi tieu 400.000
14 Kha nang chiu nhiet va chay
Chi tieu 200.000
15 DAu n6i bit vit
Chi tieu 200.000
16 DAu n6i khong bit vit va cac m6i n6i
Chi tieu l.500.000d! 1 ngay
17 Thir strong muoi
Chi tieu 50.000/1 16i
1 Duong kinh cua ruQt d~n
Chi tieu 50.000/1 16i
2 S6 sqiJ Duong kinh soi d~n
100.000/1 16i
3 Di~n tra mQt chieu cua ruQt d~n 20°C Chi tieu
100.000
4 Di~n tro suAtkh6i cua each di~n a 20°C Chi tieu
200.000
5 Di~n tra suAtkh6i cua each di~n a 70°C ho~c 90°C Chi tieu
DQ h~n di~n ap tAn s6 cong nghi~p: Chi tieu
6 100.000 - 300.000
- Trong 5 phut
300.000 - 600.000
- Trang 4 gia
Chi tieu 500.000/1 16i
7 ThiI phong di~n C\lCbQ
500.000/1 16i
8 ThiI u6n kSt hQ"pvm thiI phong di~n C\lCbQ Chi tieu
1.200.000/1 16i
9 ThiI nhi~t chu Icy kSt hQ"pvm thiI phong di~n C\lChQ Chi tieu
Chi tieu 500.000/1 16i
10 H~ s6 cong suAt
600.000/1 16i
11 ThiI xung kSt hQ"pvm thiI chiu di~n ap Chi tieu
Chi tieu 50.00011 lei
12 Chi~u day cach di~n
Chi tieu 50.000/1 Wi
13 Chi~u day lap ban d~n tronglngoai
Chi tieu 50.000
14 Chi~u day lap man chin kim lo<.li
Chi tieu 50.000
15 Chi~u day lap ao giap
50.000
16 Chi~u day vo boc ngoail vo hoc phan cach Chi tieu
Chi tieu 100.000/1 15i
17 D~c tinh co clla cach di~n
100.000
18 D~c tinh co clla vo hoc ngoail vo hoc phan cach Chi tieu
100.000/1 ngay
19 ThiI lilo hoa cho cach di~nJ vo boc ngoail vo hoc phan cach Chi tieu
TCVN 5935-1:2013
Chi tieu 100.000/1 ngay
20 ThiI lilo hoa cho m~u cap hoan chinh IEC 60502-1:2009
800.000
CAP mE:N co cAp DIE:N Ap T6n hao kh6i 1uqng Cllacach di~nJ vo boc ngoail vo boc phan cach
Chi tieu
21 TCVN 5935-2:2013
Chi tieu 3000001 1 15i
22 TITl DEN 35kV ThiI nen cho cach di~n IEC 60502-2:2005
300.000
23 ThiI nen cho vo bQc ngoail vo hoc phan cach Chi tieu TCVN 6448:1998
200.000
24 ThiI s6c nhi~t cho cach di~n/ vo boc ngoail vo boc phan cach Chi tieu
Chi tieu 200.000d!1 15i
25 ThiI co ngot cho each di~n
Chi tieu 200.000d!1 lei
26 ThiI hotset cho cach di~n
ThiI dQngAmnuac clla cach di~n: Chi tieu
27 2.000.000
- Cach di~n XLPE

Trang 3/7
Ten chi tieu Don vi Phuong phap thir Don gia
. chu
·Ghi \

STT Ten san ph~mJ hang hoa


tinh Tal Iifu ap dung vnd (chua VAT) khac
- Cach di~n PVC 1.000.000
28 Dien tro su~t cua lap ban d~n ngoai/ trong: Chi tieu
- Cap l loi 1.500.000
- Cap 3 loi 3.100.000
29 Thir chong th~m doc cho ruQt d~n Chi tieu 1.000.000
30 Thir nghiem chju nhiet dQth~p cho vo boc/ each di~n: Chi tieu
- Thir gian dai 500.000
- Thir u6n 500.000
- Thir va d~p 500.000
31 Ham IUQ11g carbon den Chi tieu 800.000
32 DQ phan tan cua cacbon Chi tieu 1.000.000
33 DQ bam dinh cua each di~n Chi tieu 400.000/1 loi
34 DQ tang di~n dung cua cap Chi tieu 400.00011 loi
35 Kich thuoc gan Chi tieu 50.000/1 loi
36 Luc keo dUt cua ruot d~n Chi tieu 100.00011 loi
37 Thir xung dien ap Chi tieu 200.000/1 loi
1 Ghi nhan Chi tieu 300.000
2 Duong kinh ngoai cua cap Chi tieu 50.000
3 Duong kinh cua ruQt d~n Chi tieu 50.000/1 loi
4 S6 sqiJ Duong kinh sci d~n Chi tieu 50.000/1 loi
5 Di~n tra mQt chiBu cua ruQt d~n 20°C Chi tieu 100.000/1 loi
6 Di~n tra cach di~n a 70°C ho~c 90°C Chi tieu 200.000
7 DQ bBn di~n ap t~n s6 cong nghi~p trong 5 phlit Chi tieu 100.000/1 ch~ dQ
8 ChiBu day each di~n Chi tieu 50.000/1 loi
9 ChiBu day vo bQc ngoaiJ vo bQctrong Chi tieu TCVN 50.000
10 D~c Hnh co cua cach di~n Chi tieu 6610-3:2000 100.000/1 Ioi
11 D~c tlnh co cua vo bQc ngoai Chi tieu TCVN 100.000
12 DAY DI~N BQC NHl/ A cAp Thir llio hoa cho cach di~n1vo bQc ngoai Chi tieu 6610-4:2000 100.000/1 ngay
13 DI~N Ap DEN 4501750V Thir llio hoa cho m~u cap hoan chinh Chi tieu TCVN 100.000/1 ngay
14 T6n hao kh6i IUQ11g cua vo bQcngoail cach di~n Chi tieu 6610-5:2014 800.000
15 Thir nen cho cach di~n Chi tieu TCVN 300.000
16 Thir nen cho vo bQc ngoai Chi tieu 6610-7:2014 300.000/1 Ioi
17 Thir s6c nhi~t cho cach di~n1vo bQc ngoai Chi tieu 200.000
18 Thir nghi~m chiu nhi~t dQth~p cho vo bQcl cach di~n: Chi tieu
- Thir gilin dai 500.000
- Thir u6n 500.000
- Thir va d~p 500.000
19 Thir tinh mBm deo Chi tieu 1.000.000
20 Thir chay dan theo phuang th~ng dirng Chi tieu 300.000

Trang 4/7
..-_..
Ghi chu
Don v] Phuong phap tho' Don gia
Ten san phAml hang hoa Ten chi tieu
STT Tai Ii~u ap dung vnd (chu-a VAT) khac
tinh
Chi tieu 1.500.000
21 Tlnr 6n dinh nhiet
Chi tieu 50.000
1 Duong kinh ngoai ella cap
Chi tieu 50.000
2 S5 sgil Duong kinh soi
Chi tieu 300.000
3 BQi s5 buoc xoan
Chi tieu 200.000
4 DQ b~n keo ella soi
Chi tieu 100.000
5 S5 Ifrnbe g~p ella soi nhom TCVN 5064:1994
Chi tieu 200.000
6 Tlnr quan cho soi nhom hop kim SDl:1995
Chi tieu 200.000
7 CAP TlUN DUNG CHO DQ b~n u5n cua soi thep IEC 61089
Chi tieu 200.000
8 DUONG DAY TAl DI~N Thir qu~n eho sci thep AFNL
Chi tieu 200.000
9 TRENKHONG Thir xoan eho soi thep C34-125:1992
Chi tieu 300.000
10 Kh5i hrong tftng kern cua soi thep ASTMB232
Chi tieu 200.000
11 Lire keo dUt toan cap
Chi tieu 200.000
12 Dien tro 1 chieu ella TUQtd~n cr20°C
Chi tieu 300.000
13 Nhiet dQ chay giot cua rna
Chi tieu 500.000
14 Module dan hai va H~ s5 dan ncr nhiet
Chi tieu 300.000
15 Kh5i hrong ella cap
Chi tieu 150.000
1 Nhan mac
Chi tieu 100.00011 ch~ dQ
2 DQtin c~y cua vit, cac phfrn d~n dong di~n va cae m5i n5i
Chi tieu 100.000/1 eh~ dQ
3 DQ tin e~y eua cae dftu n5i dung eho day d~n ngoai
Chi tieu 100.000
4 Bao v~ eh5ng di~n gi~t
Chi tieu 1.000.000+200.000/1 eh~ dQ
5 D~e tinh di~n moi
Chi tieu 200.000
6 DQ tang nhi~t va t6n hao eong su~t IEC 60898
Tuy vao dong dinh mue, k~t
APTOMAT IEC 60947-2
Chi tieu du san phAm
7 Cac d~e tinh tae dQng
Chi tieu 2.800.000
8 Tht'r nghi~m 28 ngay
Chi tieu 100.000/1 eh~ dQ
9 DQ b~n chiu nhi~t
Chi tieu 100.00011 eh~ dQ
10 DQ b~n ehiu nhi~t b~t thuOng va ehay
Chi tieu 200.000
11 Kha nang eh5ng gi
Chi tieu 1.000.000
12 DQ bSn ca va dQ bSn di~n
Chi tieu 150.000
1 CONG TAc, 0 cAM, PHICH Nhanmae
100.000
Ki~m tra ldeh thuae Chi tieu
2 cAM 100.000
Kha nling an toan eh5ng di~n gi~t Chi tieu
3 200.000
Yeu eftu n5i d~t Chi tieu
4 200.000
Dftu n5i va dftu e5t Chi tieu
5 200.000
K~tdu Chi tieu
6 1.000.000
DQ b~n lao hoa, bao v~ b~ng vo ngoai Chi tieu
7 TCVN
Chi tieu 1.000.000 + 200.000/1 ch~ dQ
8 Thir nong Am 6188-1 :2007
Chi tieu 200.000
9 Ho~t dQng cua ti~p di~m n5i d~t IEC
Chi tieu 300.000
10 DQ tang nhi~t ";(\I!I!A_l·')(\(\')

Trang 5 / 7
Don gia
·Ghi. chu
Ten chi tieu Don vi Plurong phap thn-
STT Ten san phiiml hang hoa
tinh Hi li~u ap dung vnd (chua VAT) khac
vvvv
Chi tieu 400.000 + 100.00011 eh~ dQ
11 Kha nang cAt TCVN
Chi tieu 700.000 + 100.000/1 eh~ dQ
12 Hoat dQng blnh thuong 6480-1 :2008
Chi tieu 200.000
13 Lire rut phich cAm lEC
Chi tieu 200.000
14 Day cap rnem va n6i day cap m€m 60669-1 :2007
Chi tieu 300.000
15 DQ b8n cc
Chi tieu 100.000/1 eh~ dQ
16 Kha nang chiu nhiet
Ren, bQ phan mang dong va m6i nbi Chi tieu 200.000
17
Chi tieu 200.000
18 Chieu dai duong ro
Chi tieu 200.000
19 Khe ho khong khi
DQ b€n ella v~t li~u each di~n d6i voi nhiet bAtthuong, chay Chi tieu 400.000
20
Chi tieu 200.000
21 Kha nang chong gi
Chi tieu 100.000
1 Kich thuoc
DQ b€n di~n ap tAn s6 cong nghiep Chi tieu 100.000
2
Chi tieu 200.000
3 Di~n tro each di~n BS 6099-2-2
DQ b8n va d~p: Chi tieu
4 BS EN 61386-21
ONG NHT!A PVC LUON Chi tieu 1.000.000
- Ong nhan hi~u SP BS EN 50082-1
DAY DIJi;N vA PHV KIJi;N Chi tieu 200.000
- Ong nhan hieu khac BS 4607-5
Chi tieu 100.000
5 Thir nen
Chi tieu 100.000
6 Thir nhi~t
Chi tieu 200.000
7 Thir chay
Chi tieu 100.000
1 Kieh thuae
Chi tieu 300.000
2 DQ hApthv nuac
Chi tieu 600.000
3 DQb€n mau
Chi tieu 600.000
4 DQ b€n ehiu an mon h6a h9C
Chi tieu TCVN 8699:2011 200.000
5 ONG NUljA HDPE LUON DQ b8n va d~p
Chi tieu TCVN 7997:2009 200.000
6 DAY cAp DIJ!;N CuemgdQ keo ella 6ng
Chi tieu 100000/1 eh~ dQ
7 Thir nen
DQthay d6i kieh thuac thea ehi€u dQc Chi tieu 200.000
8
DQ biSn d;:lngkhong va Chi tieu 200.000
9
DQ b8n di~n ap t~n s6 cong nghi~p Chi tieu 100.000
10
Chi tieu 50.000
1 Kich thuae
Chi tieu 50.000
2 Kh6i luqng TCVN
Chitieu 50.000
3 PIN Dong ngit m~ch 2747:1978
Chi tieu 50.000
4 Di~n ap ph6ng di~n ban d~u
Thai gian ph6ng di~n . Chi tieu 300.000
5
Chi tieu 100.000
1 DQ kin
Chi tieu 50.000
2 Kich thuac
Chi tieu 150.000
3 Khfl nang khai dQng ban d~u
Chi tieu 300.000
4 Dung luqng danh dinh

Trang 6/7
Ten chi tit!U Don vi Plurong phap tho' Don gi:i
· _..
Ghi chu
STT Ten san phAm! hang hea Hi Ii~u ap dung vnd (chua VAT) kh:ic
tinh
Chi tieu 150.000
5 Thai gian ph6ng di~n khoi dOng TCVN 1.000.000
Chi tieu 4472:1987
6 ACQUY Tu6i tho 150.000
Chi tieu
7 DO b~n 150.000
Chi tieu
8 Kha nang nhan nap di~n 500.000
Chi tieu
9 Kha nang chiu nap qua 150.000
T6n thftt dung luong tu ph6ng Chi tieu
10 Chi tieu 300.000
11 Thir rung dOng 200.000
Chi tieu
1 Di~n tro mOtchieu cuon day 150.000
Chi tieu
2 Kiem tra t6 dftu day 200.000
Chi tieu
3 Kiem tra cy s6 bien ap 100.000
Chi tieu
4 Di~n tro each di~n 100.000
Thir chiu di~n ap b~ng ngu6n rieng biet Chi tieu IEC 60076-1
5 Chi tieu 250.000
6 Do t6n hao khong tai IEC 60076-2 500.000
MAy BIEN Ap Chi tieu IEC 60076-3
7 Do t6n hao ng~n mach 700.000
Chi tieu
8 DO tang nhiet 400.000
Chi tieu
9 Thir qua di~n ap cam ling 1.200.000
Chi tieu
10 Thir nghiem xung set 200.000
Thir di~n ap danh thung cua dfiu each di~n Chi tieu
11 Chi tieu 200.000
12 Kiem tra dOan 100.000/ 1 pha
Chi tieu
1 Di~n tra cach di~n 100.000/1 pha
Chi tieu
2 DO b~n di~n ap tAn s6 cong nghi~p 100.000/ 1 pha
Chi tieu
3 DO tang nhi~t 200.000
Chi tieu IEC 60694
4 Thtiva d~p 300.000
Chi tieu IEC 62271-200
5 TU DI~N, THIET BJ DONG Cftp bao v~ IP1X dBn IP4X 1.500.000
Chi tieu IEC 60439-1
6 CAT CAO vA H~ THE cAp bao v~ IP5X va IP6X 200.000
Chi tieu
7 Ki8m tra ca h9C 200.000
Chi tieu
8 Kiem tra tinh nang clla ill 400.000/ 1 pha
Chi tieu
9 Thti nghi~m xung set 500.000/ 1 pha
Thti kha nang chiu dong ng~n m~ch clla thanh cai Chi tieu
10

Ghi chit:
_Dan gia tren chua bao g6m thui VAT 5%
_Dan gia tren dU(Jctinh cho cac cong vi¢c aU(Jcth1!c hi¢n t(li phong thit nghi¢m, khOng tinh cho cac cong vi¢c a ben ngoai

Trang 7 17
v