Вы находитесь на странице: 1из 1

Nota informativă

la proiectul de lege pentru


modificarea articolelor 8 și 133 din Codul electoral nr.1381/1997

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Cancelaria de Stat
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Modificările respective vor conduce la asigurarea bunei funcționări a activității
autorităților administrației publice locale și la deblocarea situațiilor de criză generate
de funcționalitatea autorității legislative, care este abilitată să stabilească data
alegerilor locale generale, precum și la asigurarea dreptului constituțional al
cetățenilor de a alege.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația
Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul de lege prevede modificarea art.8 și art.133 din Codul electoral
nr.1381/1997. Astfel, se propune ca alegerile locale generale să fie desfășurate într-o
singură zi, a treia duminică din luna octombrie, pe întreg teritoriul țării, o dată la 4
ani. Această modificare va asigura, în mod continuu, toate procesele aferente
alegerilor locale generale.
5. Fundamentarea economico-financiară
Cheltuielile ce țin de organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale se alocă
din bugetul de stat.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul vizat respectă normele constituționale și vine să îmbunătățească cadrul
normativ în domeniu, prin evitarea unor blocaje.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul
decizional, proiectul urmează să fie plasat pe pagina web oficială a Cancelariei de
Stat.

Secretar general adjunct al Guvernului Roman CAZAN

Digitally signed by Cazan Roman


Date: 2019.06.21 09:27:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova