You are on page 1of 4

Az igeragozással nincs nehéz dolgunk, mert a magyar is ragasztó nyelv, azaz a szótő után ill

eszti a toldalékokat, így a személyragokat is.


Az oroszban is csak a főnévi igenév képzőjét kell eltüntetni, és máris jöhetnek a ragok?
Majdnem.
A magyarban egy képzője van a főnévi igenévnek: -ni (pl.: olvasni, beszélni stb.)
Az orosz nyelvben háromféle képzője van a főnévi igenévnek:
1. –ть (работать, смотреть, строить)
2. –ти (идти, найти, нести)
3. –чь (мочь, печь)
Hogyan találjuk meg a szótövet? Ha „levágjuk” a főnévi igenév képzőjét?
Az esetek egy részében máris megvan az a szótő, amihez a ragokat illeszteni kell.
Pl.: работать (dolgozni), идти (menni), отвечать (válaszolni), владеть (birtokolni).
De persze többnyire még „valamit csinálni kell” a szavakkal, hogy ragozhatók legyenek.
A legtöbbször eltűnik a „–ть” képző előtti magánhangzó is.
Pl.: смотреть (nézni), кричать (kiabálni), лежать (feküdni), говорить (beszélni).
A «-чь» képző helyére pedig először egy «г»–t vagy egy «к»–t illesztünk, azután jöhetnek csak
Pl.: беречь (óvni) – я берегу, мочь (képesnek lenni) – я могу.
És így tovább.
Ezek után van egy nem túl tudományos, de annál praktikusabb javaslatom: meg kell tanulni
az új igével együtt a ragozását is. Próbálok minél több igét megadni, és akkor már legalább
ll kikeresni. Nem kell megijedni, hiszen úgysem egyszerre kell minden igét bemagolni
.
Még egy előzetes megjegyzés:
A többes szám 2. személy nem csak tegezéskor használatos (“ti”). A magázó alakokat is ezzel f
k ki, tehát az “ön” és az “önök” után is így ragozzuk az igéket. A szövegkörnyezet dönti el,
.

Ezek után lássuk a személyragokat!


Példaként a következő folyamatos szemléletű igéket használom (jelen idejük csak a folyamatos
van):
жить (élni), работать (dolgozni), кричать (kiabálni), строить (építeni
1. Ragozás
Végződés
2. ragozás
Végződés
я живу (lakom stb.)
я работаю (dolgozom stb.)
-у (-ю)
я кричу (kiabálok stb.)
я строю (építek stb.)
-у, -ю
ты живёшь
ты работаешь
-ёшь, -ешь
ты кричишь
ты строишь
-ишь
он / она / оно живёт
он / она / оно работает
-ёт, -ет
он / она / оно кричит
он / она / оно строит
-ит
мы живём
мы работаем
-ём, -ем
мы кричим
мы строим
-им
вы живёте
вы работаете
-ёте, ете
вы кричите
вы строите
-ите
они живут
они работают
-ут, -ют
они кричат
они строят
-ат, -ят

Vannak olyan igék is, amelyek vegyítik a két ragozási típust:


я хочу (akarok, akarom stb.)
я бегу (futok stb.)
ты хочешь
ты бежишь
он / она / оно хочет
он / она / оно бежит
мы хотим
мы бежим
вы хотите
вы бежите
они хотят
они бегут

Most pedig következzenek igék:

Az 1. ragozási típus szerint ragozzuk:


мочь (tud, képes): могу, можешь, может, можем, можете, могут
давать (ad): даю, даёшь, даёт… дают
вставать (feláll, felkel): встаю, встаёшь… встают
звать (hív, nevez): зову, зовёшь… зовут
брать (fog, vesz): беру, берёшь… берут
ждать (vár): жду, ждёшь… ждут
пить (iszik): пью, пьёшь… пьют
писать (ír): пишу, пишешь… пишут

A 2. ragozási típus szerint ragozzuk:


говорить (beszél): говорю, говоришь… говорят
лежать (fekszik): лежу, лежишь… лежат
садиться (leül): сажусь, садишься, садится… садятся
сидеть (ül): сижу, сидишь… сидят
спать (alszik): сплю, спишь… спят
стоять (áll): стою, стоишь… стоят

A “есть” (кушать, eszik) ige ragozása:


я ем, ты ешь, он / она / оно ест, мы едим, вы едите, они едят

A “ехать” ige (utazik) ragozása:


я еду, ты едешь, он / она / оно едет, мы едем, вы едете, они едут

Megjegyzés:
A „-ся” az igék után egyes szám 1. személyben és többes szám 2. személyben „-сь”, a többi ese
учиться (tanul): я учусь, ты учишься, он… учится, мы учимся, вы учитесь, они учатся