You are on page 1of 16

6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

1 of 10  Search document 

Divya Astra Siddhi


 i'kqirkL=] czg~ekL=] ukjk;.kkL=] v?kks
 lqn'kZupØkL=] vkXus;kL=] ;ekL=] cx

https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 1/16


6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Related titles 1 of 10  Search document 

Lord Shiv Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
Mantra( ी…
Sahasranama… Mantra Sadhan…
Gurudev Raj Verma
Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…

󰁓󰁨󰁲󰁩 󰁒󰁡󰁪 󰁖󰁥󰁲󰁭󰁡 󰁪󰁩


󰁍󰁯󰁢󰁩󰁬󰁥󰀭 󰀰󰀹󰀸󰀹󰀷󰀵󰀰󰀷󰀹󰀳󰀳󰀬 󰀰󰀷󰀵󰀰󰀰󰀲󰀹󰀲󰀴󰀱󰀳

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial


Cancel Anytime.

Contact- +91-9897507933,+91-7500292413(Whats

Email- mahakalshakti@gmail.com 

https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 2/16


6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )
 
Related titles 1 For more info
of 10 Searchvisit---
document 
www.scribd.com/mahakalshakti  
www.gurudevrajverma.com 

Lord Shiv Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
Sahasranama… Mantra Sadhan… Mantra( ी… Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…

 fnO;kL=ksa esa nsorkvksa dh fojkV 'kfDr;ka LFkkfir


vlqjksa ,oa nq"Vtuksa dk o/k] HkDrtuksa dh lqj{kk ,oa
 le; l`f"V dk fouk'k bUgha fnO;kL=ksa ds }kjk
 f'koiqjk.k esa egknso dgrs gSa& l`f"V] ikyu] lagkj
vkSj vuqxzg& ;s esjs txr~ lEcU/kh ikap dk;Z
 fuR;fl) gSaA  fnO;kL= ,oa vk;q/kksa esa nsorkvksa dh
 ÅtkZ izfrf"Br gksrh gS blfy;s nsoiwtu es a muds l
 eq[; vL=ksa dk Hkh iwtukpZu fd;k tkrk gSA fnO
 LoHkko vkØked ,oa lagkjdkjh gksrk gSA vr% mxz
 fl) djus ls iwoZ nsork dks izlUu dj mudh vuq
vfuok;Z gks tkrk gSA tSls loZizFke mudh xk;=h 󰁓󰁨󰁲󰁩 󰁒󰁡󰁪 󰁖󰁥󰁲󰁭󰁡 󰁪󰁩
󰁍󰁯󰁢󰁩󰁬󰁥󰀭 󰀰󰀹󰀸󰀹󰀷󰀵󰀰󰀷󰀹󰀳󰀳󰀬 󰀰󰀷󰀵󰀰󰀰󰀲󰀹󰀲󰀴󰀱󰀳

https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 3/16


6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Related titles 1 of 10  Search document 


 

 ea= ds fo'ks"k la[;k esa ti djuk] vL= flf)


Lord Shiv Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
Sahasranama…
 fuR; 'kka f r
Mantra Sadhan…
ikB] riZ . k] nq X
Mantra( ी…
/kkfHk"ks
 d
 lEikfnr djuk vkfnA vU; xqIr ,oa vko';d fo/ ,oa lkfRod cfy
Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…

 xq# dh lsok dj muls izkIr djuk pkfg;sA euq


 lw>cw> ls vL=ksa dk vkokgu ,oa  izdV djus

 dnkfi u djs ¼ftu vL=ks a es a iz d V dk


 ykHk ds LFkku ij gkfu lEHko gSA nq#i;ksx ;kmPpkj.k gS
 le{k dksbZ ladV mRiUu u gks blh Hk; ls lE
 izLrqr ugha dh tk jgh gSA lHkh vL=ksa dks vR;Ur

 iw oZ d ns o rk dh iz h fr ds
  vuq l kj gh fl)
 ,oa ifjfLFkfruqlkj gh vL=ea= dk pquko fd;k tkrdjuk pkf
 la{ksi esa dgk tk;s rks ,d mPPdksfV lk/kd] Js"B
 lja{k.k esa vL=ksa dk vkokgu o ti dj muds n

 dk lkSHkkX; izkIr dj ldrk gSA


lR;;x vL=ksa dk ;x FkkA bUgha fnO;kL=ksa ds
https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 4/16
6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Related titles
 lR;;qx vL=k dk ;qx FkkA bUgh fnO;kL=k  d
1 of 10   Search document
 egk;q)ksa dk fu.kZ; gksrk FkkA fnO;kL=/kkjh euq"; f
 dgykrk FkkA vtqZu us Jh—".k ds ekxZn'kZu ls i'kqi
 LoxZyksd ls 15 fnO;kL=ksa dks iz;ksx] milagkj
 izk;f'pr vkSj  fr?kkr&
iz bu ikap aks fof/k;ks a lfgr iz
Lord Shiv Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
Sahasranama… Mantra Sadhan… Mantra( ी… Mandaar Mantr… Know󰁪󰁩Past and…
󰁓󰁨󰁲󰁩 󰁒󰁡󰁪 󰁖󰁥󰁲󰁭󰁡 Mantra Sadhan…
󰁍󰁯󰁢󰁩󰁬󰁥󰀭 󰀰󰀹󰀸󰀹󰀷󰀵󰀰󰀷󰀹󰀳󰀳󰀬 󰀰󰀷󰀵󰀰󰀰󰀲󰀹󰀲󰀴󰀱󰀳

FkkA ftlls ik.Moksa dks fot;Jh izkIr gqbZ FkhA


vfrfjDr v'oRFkkek] firkeg Hkh"e] jko.k] es?ku
 nzks.kkpk;Z vkfn dbZ riLoh fnO;kL=ksa ds Kkrk ekus t
 ;fn vuqfpr jhfr ls vagdkj ds lkFk budk vuq"
 tk;s rks ;s Hk; ds dkj.k cu tkrs gSaA tSls& eSa t
 eSa ;K d#axk] eSa flf) izkIr dj ywaxk] esjh ;g
 bl rjg dh ckrsa vfHkekuiwoZd gSaA bl vga
 ifjR;kx gh Js;Ldj gS] D;ksafd euq"; esa ije iq#
h Sh ha s h
https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 5/16
6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Related titles  ij Hkh tc rd ml ij nSoh; —ik ugha gksxh]rc


1 of 10  Search document

 euq"; egkKku lEiUu gksus ij Hkh mudk ti&ri


 ik;sxkA

 fnO;kL=ks
 fuR; tia dsgksrti
k gS]lsogeq[LFkku
; ykHkvkSj%& ftl
euq"; LFkku
loZ ra=ij c
Lord Shiv Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
Sahasranama… Mantra Sadhan… Mantra( ी… Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…
 foeqDr jgrk gSA
vL= }kjk vfHkea f=r ty ihus ls leLr 'kkjhfjd j
 gksrs gSa] vKku dk uk'k gksdj Kku dk mn; gksrk
'kkUr gksrs gSa] vdky e`R;q] nq?kZVuk ls j{kk gksrh
 euq"; nh?kkZ ;q izkIr djrk gSA
󰁓󰁨󰁲󰁩 󰁒󰁡󰁪 󰁖󰁥󰁲󰁭󰁡 󰁪󰁩
󰁍󰁯󰁢󰁩󰁬󰁥󰀭 󰀰󰀹󰀸󰀹󰀷󰀵󰀰󰀷󰀹󰀳󰀳󰀬 󰀰󰀷󰀵󰀰󰀰󰀲󰀹󰀲󰀴󰀱󰀳

Hkwfe esa tgka ij fuf/k ¼[ktkuk½ gks] vL= ds izHkk


 LFkku ij fuokflr Hkwr] osrky ,oa vU; liZ  'kf
s s h Sa f f
https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 6/16
6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Related titles  LFkku dks NksM+dj iyk;u dj tkrh gSaA cfy vkfn
1 of 10   Search document

 ugha djrhA
 nq"V 'k=qvksa dk Hk; gksus ij vL= dk fof/kor iz;
 tk;s rks fnO;kL= 'k=qvksa dks nf.Mr djrs gaS ftlls
Lord Shiv
Sahasranama…  dk fuokj.k gksrk gSA fnO;kL= dh lEiw.kZ flf) gks
Krodh Bhairav
Mantra Sadhan…
Shri Kam Kala Kali
Mantra( ी…
Baglamukhi Bhakt
Mandaar Mantr…
Shabar Mantra to
Know Past and…
Lord Rudra
Mantra Sadhan…
vL= euq"; dh vkthou j{kk djrk gS vkSj e
 euq"; nsoyksd dks izkIr djrk gSA
 ukjk;.kkL= ds iz;ksx ls nfjnzrk ,oa nqHkkZX; ls
 eqfDr feyrh gSA ;fn 'kkafriwoZd ,d yk[k dh la[;
vL= dks fl) dj fy;k tk;s rks rst] vk;q] dhfrZ]
 bu lHkh ij euq"; vf/kdkj izkIr dj ysrk gSA
vL=ksa dh flf) djrs le; LoIu esa ;k lk/kuk
 nsork ds lkFk vL=ksa ds rstLoh ¼{kf.kd½ n'kZu gksrs
 lk/kdksa dks tidky ds le; nsoizfrek esa muds
 fgyrs gq, fn[kk;h fn;s tkus dk vuqHko gSA

󰁓󰁨󰁲󰁩 󰁒󰁡󰁪 󰁖󰁥󰁲󰁭󰁡 󰁪󰁩


https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 7/16
6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )󰁪 󰁪
󰁍󰁯󰁢󰁩󰁬󰁥󰀭 󰀰󰀹󰀸󰀹󰀷󰀵󰀰󰀷󰀹󰀳󰀳󰀬 󰀰󰀷󰀵󰀰󰀰󰀲󰀹󰀲󰀴󰀱󰀳
Related titles 1 of 10  Search document 

Lord Shiv
 fcuk ;ksX;rk] ijh{kk] iq#"kkFkZ] HkkX; ,oa ekxZn'kZu
Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
Sahasranama… Mantra Sadhan… Mantra( ी… Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…

 bl e`R;qyksd dh Hkh dksbZ oLrq fl) ugha  dj


 nsoyksd ds vL=&'kL=ksa ds n'kZu ;k flf)dj.k dh
 cgqr nwj dh gSA bl ckr dks lnSo Lej.k j[kuk pkf

JhczãkL= izdV ea= %& ^ ueks czãk; ue%A Le


 izdV;&iz dV;] 'kh?kza vkxPN&vkxPN] ee l
 uk'k;&uk'k;] 'k=q lSU;a uk'k;&uk'k;] ?kkr
 ekj;&ekj; gaq QV~A* 
JhvkXus ;kL=  dV
iz ea= %& ^  ueks vfXunsok; u
vkxPN&vkxPN ee 'k=qa Toky;&Toky;] uk'k;&
 QV~A*

Jhv?kksjkL= ea= ^ gha LQj LQj iL


https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 8/16
6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Related titles
Jhv?kkjkL=&e= %&  gzh LQqj&LQqj izL ^ 
 ?kksj&?kksj&rj ruq:i pV&pV izpV&izpV dg&dg
1 of 10   Search document

 cU/k&cU/k ?kkr;&?kkr; gaq QV~A*


Jhi'kqirkL= ea= %& ^ 'yha i'kq gqa QV~A*

Lord Shiv Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
Sahasranama… Mantra Sadhan… Mantra( ी… Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…

󰁓󰁨󰁲󰁩 󰁒󰁡󰁪 󰁖󰁥󰁲󰁭󰁡 󰁪󰁩


󰁍󰁯󰁢󰁩󰁬󰁥󰀭 󰀰󰀹󰀸󰀹󰀷󰀵󰀰󰀷󰀹󰀳󰀳󰀬 󰀰󰀷󰀵󰀰󰀰󰀲󰀹󰀲󰀴󰀱󰀳

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial


Cancel Anytime.

Jhi'kqirkL= izdV ea= %& ^ ueks ik'kqirkL=! Le


 izdV;&iz dV;] 'kh?kza vkxPN&vkxPN] ee loZ
 fo/oal;&fo/oal;] ekj;&ekj; gaq QV~A*
h a ^
https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed
s s 9/16
6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Related titles
Jh;ekL= izdV e= %&  ^  ueks ;ensork; ue
1 of 10  Search document

 ek=s.k izdV;&izdV;A veqda 'kh?kza e`R;aq gaq QV~A*


Jhlqn'kZu pØ ea= %&  ^  ueks Hkxors lqn'kZuk;

 lqn'kZu nq"Va  nkj;&nkj; nqfjra  gu&gu ikia ng&


Lord Shiv
 enZ;&enZ;] vkjksX;a dq#&dq#]     gzka gzka  gzha
Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
Mantra( ी…
Sahasranama…
 QV~ QV~ ng&ng gu&gu Hkh"k;&Hkh"k; LokgkA*
Mantra Sadhan… Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…

Jhlqn'kZupØkL= izdV ea= %&  ^  ueks lqn


 egkpØk;] 'kh?kza vkxPN&vkxPN] izdV;&izdV;]
 dkV;&dkV;] ekj;&ekj;] Toky;&Toky;] fo/oa l;
 Nsn;&Nsn;] ee loZ= j{k;&j{k; gqa QV~A*
Jhukjk;.kkL= ea= %& ^gfj%  ueks Hkxors Jhukjk;
 ukjk;.kk; fo'oewrZ;s  ue% Jh iq#"kksÙkek; iq"in`f"Va
 a   iapfo"kwfpdka gu&gu ,sdkfgda
 ijks{ka ok vth.kZ
 =~;kfgda pkrqfFkZda Toja uk

 prqj'khfrokrku"Vkn'kdq"Bku~ v"Vkn'k{k;
󰁓󰁨󰁲󰁩 󰁒󰁡󰁪 󰁖󰁥󰁲󰁭󰁡 󰁪󰁩
jksxku~
󰁍󰁯󰁢󰁩󰁬󰁥󰀭 󰀰󰀹󰀸󰀹󰀷󰀵󰀰󰀷󰀹󰀳󰀳󰀬 󰀰󰀷󰀵󰀰󰀰󰀲󰀹󰀲󰀴󰀱󰀳

https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 10/16


6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Related titles
 
1 of 10  Search document 

 a   uk'k;&uk'k; 'kks


 loZnks"kku~  Hkat;&Hkat; rRloZ
Lord Shiv vkd"kZ;&vkd"kZ; 'k=wu&'k=wu ekj;&ekj; mPPk
Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
Sahasranama…
 fo}s"k;&fo}s"k;
Mantra Sadhan…
LrEHk;&LrEHk;
Mantra( ी…
fuokj Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…

 fo?uSgZu&fo?uSgZu ng&ng eFk&eFk fo/oal;&fo/oa


 x`ghRok 'kh?kzekxPNkxPN pØs.k gRok ijfo|ka
Hksn;&Hksn; prq%'khrkfu foLQksV;&foLQksV; v'kZo
 liZflagO;k?kz f}inprq"in&in&ckákfUnfo HkqO;Urfj{ks
 dsfpr~ rkU}s"kdkUlokZu~ gu&gu fo|qUes?kunh&ioZrkVoh
 jkf=fnuiFkpkSjku~ o'ka dq#&dq# gfj%   ueks Hkx
 QV~ Lokgk B% Ba Ba B% ue%A*
Jhcxykeq[kh iapkL=  fo|kfo|k  eaea=& Hkxorh cxykeq[kh
 fo'ks"k mxz ea=ksa dks cxyk iapkL= dgrs gSaA
 oMokeq[kh ea= %& ^ g~yha gaw XykSa cxykeqf[k g~yka
 loZnq"Vkuka g~ySa g~ykSa g~y% okpa eq[ka ina LraHk; g~y%
ftgoka dhy; gya gyha gyka cf)a fouk'k; XykSa g
https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 11/16
6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Related titles
 ftg~ok dhy;  yw
g~  g~yh g~yk  f)
cq fouk'k; Xyk g
1 of 10  Search document
 QV~A*
 
 mYdkeq [kh ea=   %& 
 loZnq"Vkuka g~y^ha XykS
  g~ayhaokpaXyka S eqcxykeq
[ka inaf[k   
󰁓󰁨󰁲󰁩 󰁒󰁡󰁪 󰁖󰁥󰁲󰁭󰁡 󰁪󰁩
Lord Shiv Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
󰁍󰁯󰁢󰁩󰁬󰁥󰀭 󰀰󰀹󰀸󰀹󰀷󰀵󰀰󰀷󰀹󰀳󰀳󰀬 󰀰󰀷󰀵󰀰󰀰󰀲󰀹󰀲󰀴󰀱󰀳
Sahasranama… Mantra Sadhan… Mantra( ी… Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…

 LraHk;&LraHk;  g~yha XykaS ftg~oka dhy;  g~yha


 fouk'k; g~yha  XykSa g~yha  LokgkA*
 tkrosneq[kh ea= %&  ^  g~yha g~lkSa g~yha  
 loZnq"Vkuka  g~yha g~lkS a g~yha  okpa eq[ka ina LraH
 g~yha g~lkSa g~yha  ftg~oka dhy;  g~yha g~lkSa
 cqf)a fouk'k;&fouk'k;  g~yha g~lkSa g~yha  Lokgk
 Tokykeq[kh ea= %&  ^  g~yha jka jha :a jSa jkSa izL
 Tokykeqf[k  g~yha jka jha :a jSa jkSa izLQqj&iz LQqj
 gyha jka jha :a jSa jkSa iLQj iLQj okpa
https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 12/16
6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

  g~yh jk jh : j jk izLQqj&izLQqj okp


Related titles 1 of 10   Search document
 LraHk;&LraHk;  g~yha jka jha :a  jSa jkSa  izLQqj&izLQ
 dhy;&dhy;   g~yha jka jha :a  jSa jkSa izLQqj&iz
 fouk'k;&fouk'k;   g~yha jka jha :a jSa jkSa izL
 LokgkA*
Lord Shiv Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
Sahasranama…
 o`gn~H kkuqeq[kh ea= %& ^  g~yka g~yha g~ywa g~ySa g~ykSa
Mantra Sadhan… Mantra( ी… Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…

 g~yha g~ywa g~ySa g~ykS a g~y%   cxykeqf[k    yka g~ 


 g~ySa g~ykSa g~y%  g~yka  g~yha g~ywa g~ySa g~ykSa g~y%   
 okpa eq[ka  ina LraHk;   g~yka g~yha g~ywa g~ySa g~ykSa
 g~yha g~ywa g~ySa g~ykSa g~y%  ftg~oka dhy;  g~yka
 g~ySa g~ykSa g~y% g~yka g~yha g~ywa g~ySa g~ykSa g~y%  cqf)
󰁓󰁨󰁲󰁩 󰁒󰁡󰁪 󰁖󰁥󰁲󰁭󰁡 󰁪󰁩

󰁍󰁯󰁢󰁩󰁬󰁥󰀭 󰀰󰀹󰀸󰀹󰀷󰀵󰀰󰀷󰀹󰀳󰀳󰀬 󰀰󰀷󰀵󰀰󰀰󰀲󰀹󰀲󰀴󰀱󰀳

  g~yka
g~yha g~ywa g~y Sa g~ykSa g~y%  g~yka g~yha g~ywa
 g~y%  g~yzha  LokgkA*
https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 13/16
6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Related titles 1 of 10  Search document 

Books Written by Gurudev Shri Raj Verma ji 


•  Divya Mantra Sadhana Evam Siddhi

Lord Shiv Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
Sahasranama… Mantra Sadhan… Mantra( ी… Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…

•  Shri Baglamukhi Divya Sadhana

󰁓󰁨󰁲󰁩 󰁒󰁡󰁪 󰁖󰁥󰁲󰁭󰁡 󰁪󰁩


󰁍󰁯󰁢󰁩󰁬󰁥󰀭 󰀰󰀹󰀸󰀹󰀷󰀵󰀰󰀷󰀹󰀳󰀳󰀬 󰀰󰀷󰀵󰀰󰀰󰀲󰀹󰀲󰀴󰀱󰀳
https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 14/16
6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Related titles 1 of 10  Search document 

Reward Your Curiosity


Everything you want to read.
Anytime. Anywhere. Any device.

Read Free For 30 Days

Lord Shiv Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
No Commitment. Cancel anytime.
Sahasranama… Mantra Sadhan… Mantra( ी… Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…

Share this document


    

Related Searches
Cqf Dk Books Raj Comics Maha Astra Siddhi Astra

Documents Similar To Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shri Vipreet Lord Rudra Mantra D
Mantra Sadhana… Mantra( ी कामक… Mandaar Mantra… Pratyangira Mant… Sadhana Evam… S
UPLOADED BY UPLOADED BY UPLOADED BY UPLOADED BY UPLOADED BY U
Gurudev Shri … Gurudev Shri … Gurudev Shri … Gurudev Shri … Gurudev Shri …

More From Gurudev Shri Raj Verma ji


https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 15/16
6/25/2019 Maha Astra Siddhi( द य अ स )

Related titles 1 of 10  Search document 

Lord Shiv Shabar Mantra to Pitra Puja Vidhi Mahadev Bhairav Nag Evam Nagin M
Sahasranama… Know Past and… ( पत ृ पज
ू ा व ध) Mantra's… Mantra… M
UPLOADED BY UPLOADED BY UPLOADED BY UPLOADED BY UPLOADED BY U
Gurudev Shri … Gurudev Shri … Gurudev Shri … Gurudev Shri … Gurudev Shri …

Lord Shiv Krodh Bhairav Shri Kam Kala Kali Baglamukhi Bhakt Shabar Mantra to Lord Rudra
Sahasranama… Mantra Sadhan… Mantra( ी… Mandaar Mantr… Know Past and… Mantra Sadhan…

ABOUT SUPPORT

About Scribd Help / FAQ

Press Accessibility

Our blog Purchase help

Join our team! AdChoices

Contact Us Publishers

Invite Friends

Gi s

LEGAL
   
Terms

Privacy

Copyright

Copyright © 2019 Scribd Inc. . Browse Books . Site Directory . Site Language: English

https://www.scribd.com/document/341843270/Maha-Astra-Siddhi- दव-य-अस-त-र- सद- ध#fullscreen&from_embed 16/16