You are on page 1of 6
PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA DEPUTATILOR -aplicarea Legil nr, 176) 2010. PARLAMENTEL ROMANE | yp zag) 3G CAMERA DEPUTATILOR: ae Date 9606 zo DECLARATIE DE AVERE — SubsemnatuSubsemnata,_1ORDACHE FLORIN _avind funetia soe _deputat Ta_CAMERA DEPUTATILOR : NP -domiciliul Bragadiru, Ilfov cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in deciarajut, deciar pe propna rispundere ci ‘impreuna cu familia” detin urmatoarele: 1, Bunuri imobile 1. Terenuri Nota Se vor declara inclusiy cele aflate in alte fri. TORDACHE aRacapine : 20 | a0 | 12 | campaare [MAGDALENA ows ‘Categorie Tears sunt (1) agrowl (3) forester (3) Taian (4) luc apr (S) alte Categorie Terenar exiraTane acd se all in ciruitl civil 2. Clidiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari, forpacHe . . IMAGDALENA / laRAGADIRU 2 2009 comprare |MAGDALES FLORIN *Gaiegoriletndicate sont (1) apaviamcniy (2) casi de Toe (3) cast de Vacais (4) spat comercialeTae prodwoys ‘Pr fone se eg ot epi aa in stincrea ast. se, ail cc aon po nce pea Ma