Вы находитесь на странице: 1из 5

SCHOOL: SABANG ELEMENTARY SCHOOL TEACHING DATES:

KINDERGARTEN
DAILY LESSON LOG TEACHER: JOANNA MARIE G. OLIVERA WEEK NO. 7
CONTENT FOCUS: Kaya kong gumalaw. Naigagalaw ko ang aking katawan sa maraming paraan. QUARTER: FIRST

BLOCKS Indicate the following:


OF TIME Learning Area (LA)
Content Standards (CS) MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
Performance Standards (PS)
Learning Competency Code (LCC)
Developmental Domain(s): Daily Routine: Daily Routine: Daily Routine: Daily Routine: Daily Routine:
(Language, Literacy and Communication) National Anthem National Anthem National Anthem National Anthem National Anthem
Content Standard: Opening Prayer Opening Prayer Opening Prayer Opening Prayer Opening Prayer
The child exhibits an understanding of increasing his/her conversation skills Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise
Kamustahan Kamustahan Kamustahan Kamustahan Kamustahan
Performance Standard: Attendance Attendance Attendance Attendance Attendance
The child shall be able to confidently speaks his/her feelings and ideas in words that Balitaan Balitaan Balitaan Balitaan Balitaan
make sense
ARRIVAL
TIME Learning Competency Code:
LLKVPD-la-13, LLKOL-la-1-2,
LLKOL-lg-3 & LLKOL -00-1

Developmental Domain(s): Mensahe: Mensahe: Mensahe: Naigagalaw Mensahe: Marami Mensahe: Nakagagawa
Understanding the Physical and Natural Environment Nakakaramdam ako Naigagalaw ko ang ko ang aking kawatan akong nagagawa ako gamit ang aking
(Life Science: gamit ang aking balat. aking katawan sa sa iba’t ibang paraan. gamit ang aking katawan sa iba’t ibang
Body and the senses) Ang aking iba’t ibang paraan. katawan. paraan.
balat ay nakakadama Tanong:
Content Standard: ng malamig o, mainit, Tanong: Sa anong mga paraan Tanong: Tanong: Bakit may mga
The child demonstrates an understanding of body parts and their uses makinis, magaspang o Sa anong mga mo Anong parte ng taong hindi
Performance Standard: matigas o malambot na paraan mo naigagalaw ang iyong katawan nakagagalaw ng maayos?
MEETING The child shall be able to take care of oneself and the environment and able to solve mga bagay. naigagalaw ang katawan? ang ating ginagamit sa Bakit may
TIME 1 problems encountered within the context of everyday living iyong katawan? mga mga taong hindi kayang
Tanong: Paano mo sumusunod na gumawa ng
Learning Competency Code: malalaman kung gawain: Pagsayaw, iba’t ibang gawain?
PNEKBS-Id-1, PNEKBS-Id-2, ang isang bagay ay pag-akyat, pagpulot ng
PNEKBS-Ic-3, PNEKBS-Ic-4, malambot o mga gamit
PNEKBS-Ic-5, PNEKBS-Ic-6 matigas? Makinis o mula sa sahig,
magaspang? pagsusulat, atbp.
Developmental Domain(s): Pamamatnubay ng Pamamatnubay ng Pamamatnubay ng Pamamatnubay ng Pamamatnubay ng Guro:
Kagandahang Asal Guro: Guro: Guro: Guro:
( Pagpapahalaga sa Sarili ) Tapakan ang kulay.
Hulaan ang nasa loob/ Group Book: Ano ang unang tunog? Tapakan ang kulay. MKSC-00-4

Quezon District DLL Kindergarten Page 1


Content Standard: nilalaman? Naigagalaw ko ang LLKPA-Ig-1 MKSC-00-4
Ang bata ay nagkakaroon ng pag-unawa sa konsepto ng disiplina na batayan upang PNEKBS-Id-6 aking katawan sa Malayang Paggawa:
lubos na mapahalagahan ang sarili iba’t ibang paraan. Malayang Paggawa: Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain)
Malayang Paggawa: PNEKBS-Ic-3 (Mungkahing Gawain) (Mungkahing Gawain)
WORK Performance Standard: (Mungkahing Gawain) Paggawa ng hugis gamit
PERIOD 1 Ang bata ay nakapagpamalas ng tamang pagkilos sa lahat ng pagkakataon na may Malayang Paggawa: Paggawa ng hugis Paggawa ng hugis ang lumad
paggalang at pagsasaalang-alang sa sarili at sa iba Paggawa ng hugis (Mungkahing gamit ang lumad gamit ang lumad KPKFM-00-1.5
gamit ang lumad Gawain) KPKFM-00-1.5 KPKFM-00-1.5
Learning Competency Code: KPKFM-00-1.5 Paggawa ng tao mula sa
KAKPS-00-1, KAKPS-00-2, Paggawa ng hugis Paggawa ng tao mula Paggawa ng tao mula iba’tibang
KAKPS-00-3, KAKPS-00-5, Paggawa ng tao mula gamit ang lumad sa iba’tibang sa iba’tibang hugis
KAKPS-00-7, KAKPS-00-9 sa iba’tibang KPKFM-00-1.5 hugis hugis KPKFM-00-1.6
hugis KPKFM-00-1.6 KPKFM-00-1.6
KPKFM-00-1.6 Paggawa ng tao Hanapin ang hugis
mula sa iba’tibang Hanapin ang hugis Hanapin ang hugis Tatsulok
Hanapin ang hugis hugis Tatsulok Tatsulok MKSC-00-1
Tatsulok KPKFM-00-1.6 MKSC-00-1 MKSC-00-1
MKSC-00-1 People Collage: Paano
Hanapin ang hugis People Collage: Paano People Collage: sila
People Collage: Paano Tatsulok sila Paano sila gumagalaw?
sila MKSC-00-1 gumagalaw? gumagalaw? PNEKBS-Ic-3
gumagalaw? PNEKBS-Ic-3 PNEKBS-Ic-3
PNEKBS-Ic-3 People Collage: Find a pair
Paano sila Find a pair Find a pair SKMP-00-0
Find a pair gumagalaw? SKMP-00-0 SKMP-00-0
SKMP-00-0 PNEKBS-Ic-3

Find a pair
SKMP-00-0
Developmental Domain(s): Mensahe: Gawain: Awit: Gawain: Gawain:
Sining Ang tatsulok ay may Ipakita ang Can you say the first Ipakita ang ginawang Old Mc Donald had a box
( Malikhaing Pagpapahayag ) tatlong sulok at tatlong ginawang Collage. sound? character
gilid. Tukuyin ito. mobile. Talakayin Gawain:
Content Standard: Mayroong mga bagay Gawain: kung ano ang mga Take a sound away
Ang bata ay nagkakaroon ng pag-unawa sa pagpapahayag ng kaisipan at imahinasyon na kasing Awit: Alin ang naiiba? nagagawa nito. (Alisin ang unang tunog)
sa hugis nito. Boogie, Woogie
MEETING malikhain at malayang Gawain: Take a sound
TIME 2 pamamaraan away

Performance Standard: Tanong:


Ang bata ay nakapagpamalas ng kakayahang maipahayag ang kaisipan, damdamin, Ano-anong bagay ang
saloobin at imahinasyon hugis tatsulok?

Learning Competency Code:


SKMP-00-1, SKMP-00-4

Quezon District DLL Kindergarten Page 2


SKMP-00-7, SKMP-00-1O

Developmental Domain(s):
Pangangalaga sa Sariling Kalusugan at Kaligtasan

Content Standard:
Ang bata ay nagkakaroon ng pag-unawa sa kakayahang pangalagaan ang sariling
kalusugan at kaligtasan

Performance Standard:
SUPERVIS Ang bata ay nakapagpamalas ng pagsasagawa ng pangunahing kasanayan ukol sa SNACK TIME
ED pansariling kalinisan sa pang araw-araw na pamumuhay at pangangalaga para sa
RECESS sariling kaligtasan

Learning Competency Code:


KPKPKK-Ih-1
NAP TIME
Developmental Domain(s): Kuwento: Kuwento: Kuwento: Kuwento: Kuwento:
Language, Literacy and Communication
( Listening Comprehension ) King Midas and The Ang Alamat ng Princess and the Pea Ayoko Na – PEHT P. Ang Lihim ni Lea
Golden Touch Ampalaya 199
Content Standard:
The child demonstrates an understanding of information received by listening to stories
and be able to relate within the context of their own experience

STORY Performance Standard:


The child shall be able to listen attentively and respond / interact with peers and teacher
appropriately
Learning Competency Code:
LLKLC-00-1, LLKLC-00-2,
LLKLC-Ih-3, LLKLC-Ig-4

Developmental Domain(s): Pamamatnubay ng Pamamatnubay ng Pamamatnubay ng Pamamatnubay ng Pamamatnubay ng Guro:


Kalusugang Pisikal at Pagpapaunlad ng kakayahang motor Guro: Guro: Guro: Guro:
( Kasanayang Fine Motor ) Lining Up Snakes
Peek thru the wall Peek thru the wall Hands Down, Kites Up How Long is it MKME-00-2
Content Standard: (concrete up to (concrete up to MKME-00-2 around?
Ang bata ay nagkakaroon ng pag-unawa sa sariling kakayahanng sumubok gamitin quantities of 3) quantities of 3) MKME-00-2 Malayang Paggawa:
nang maayos ang kamay upang lumikha o lumimbag MKAT-00-26 MKAT-00-26 Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain)
(Mungkahing Gawain) Malayang Paggawa:
Performance Standard: Malayang Paggawa: Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain) Block Play
WORK Ang bata ay nakapagpamalas (Mungkahing Gawain) (Mungkahing Block Play KPKFM-00-1.6
PERIOD 2 ng kakayahang gamitin ang kamay at daliri Gawain) KPKFM-00-1.6 Block Play MKSC-00-1 to 4
Block Play MKSC-00-1 to 4 KPKFM-00-1.6

Quezon District DLL Kindergarten Page 3


Learning Competency Code: KPKFM-00-1.6 Block Play MKSC-00-1 to 4 Ship Shape
KPKFM-00-1.5, KPKFM-00-1.6 MKSC-00-1 to 4 KPKFM-00-1.6 Ship Shape MKSC-00-2
MKSC-00-1 to 4 MKSC-00-2 Ship Shape
Ship Shape MKSC-00-2 Sand Play
MKSC-00-2 Ship Shape Sand Play KAKPS-00-2
MKSC-00-2 KAKPS-00-2 Sand Play MKSC-00-2
Sand Play MKSC-00-2 KAKPS-00-2 MKSC-00-4
KAKPS-00-2 Sand Play MKSC-00-4 MKSC-00-2
MKSC-00-2 KAKPS-00-2 MKSC-00-4 Paggawa ng hugis gamit
MKSC-00-4 MKSC-00-2 Paggawa ng hugis ang lumad
MKSC-00-4 gamit ang lumad Paggawa ng hugis SKMP-00-6
Paggawa ng hugis SKMP-00-6 gamit ang lumad KPKFM-00-1.5-1.6
gamit ang lumad Paggawa ng hugis KPKFM-00-1.5-1.6 SKMP-00-6
SKMP-00-6 gamit ang lumad KPKFM-00-1.5-1.6 Bead Stringing
KPKFM-00-1.5-1.6 SKMP-00-6 Bead Stringing KAKPS-00-1
KPKFM-00-1.5-1.6 KAKPS-00-1 Bead Stringing KAKPS-00-1
Bead Stringing SKMP-00-3 KAKPS-00-1 SKMP-00-3
KAKPS-00-1 Bead Stringing SKMP-00-8 KAKPS-00-1 SKMP-00-8
KAKPS-00-1 KAKPS-00-1 SKMP-00-3
SKMP-00-3 KAKPS-00-1 SKMP-00-8
SKMP-00-8 SKMP-00-3
SKMP-00-8

Developmental Domain(s):
Kalusugang Pisikal at Pagpapaunlad ng kakayahang motor
( Kasanayang Gross Motor )

Content Standard:
Ang bata ay nagkakaroon ng pag-unawa sa kanyang kapaligiran at naiuugmay dito ang
INDOOR/O ankop na paggalaw ng katawan
UTDOOR Kailangan Ko Kayo Iligtas ang iyong Igalaw ang iyong Ipasa ang Bola Ankle Walk
Performance Standard: PNEKBS-Id-1 sarili. katawan KAKPS-00-19 KPKGM-Ig-3
Ang bata ay nakapagpamalas KPKGM-Ia-1 to 3 PNEKBS-Id-1 PNEKBS-Id-1 PNEKBS-Id-1 PNEKBS-Id-1
ng maayos na galaw at koordinasyon ng mga bahagi ng katawan SEKKPA-00-8, 10 KPKGM-Ia-1 to KPKGM-Ia-1 to 3 KPKGM-Ia-1 to 3 KPKGM-Ia-1 to 3
SEKPSE-Ia-1.1 3 SEKKPA-00-8, 10 SEKKPA-00-8, 10 SEKKPA-00-8, 10
Learning Competency Code: SEKKPA-00-8, SEKPSE-Ia-1.1 SEKPSE-Ia-1.1 SEKPSE-Ia-1.1
KPKGM-Ie-2, KPKGM-Ig-3 10
SEKPSE-Ia-1.1
MEETING DISMISSAL ROUTINE
TIME 3

Quezon District DLL Kindergarten Page 4


REMARKS
REFLECTION Reflect on your teaching and assess yourself as a teacher. Think about your students’ progress this week. What works? What else needs to be done to help the
students learn? Identify what help your instructional supervisors can provide for you so when you meet them, you can ask them relevant questions.
A. No. of learners who earned 80% in the evaluation.
B. No. of learners who require additional activities for
remediation.
C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have
caught up with the lesson.
D. No. of learners who continue to require remediation
E. Which of my teaching strategies worked well? Why did
these work?
F. What difficulties dis I encounter which my principal or
supervisor can help me solve?
G. What innovation or localized materials did I use/discover
which I wish to share with other teachers?

Quezon District DLL Kindergarten Page 5