You are on page 1of 1
543 PINTU SATU-SATUNYA do=¢ 2/4 1/4 = 92-100 s 3 A 5 T 1 B 1 Pin- Li- Di- 3 5 57 1 2 1 6 Le - wat I - kut- Yang per- 5 1 5 5 1 3 31 Pa- dang Ha- nya la- pang 3 5 57 1 2 1 5 hi- dup a- man be- bas we logumiawebid 5 Ja 7 | % 2 | 3 518 tu sa- hat ja- a- lah 33 ai 2 Di- a lah de- ca- ya 7 5 5 6 2 1 5 8 rum- put le- wat. ni - an 1 3 To 61 B 6 8 yang ba- ‘sam- pai da- ri - BB 4 gi} 6 21) 7 Ble tu- sa- lan yang te- rang 4 3 55 7 1 201 ma- suk- ngan te - pa- da- 1 2 3. 6 1 6 6 4 yang te- Di- a- ja- lan- 4 3 5 5 7 1 2 1 ha- gi- Ba- pa- yang ge- S: Tim Puji Syukur 1992, bds. Yoh 10:8-10; 14:6; 32 5] 5 1 7 +18 tu- nya: Nya cae nang lah nya, Ze aaa 3 lap: 46 L, T : Joseph David Jones (1827-1870) B 442 5 6 | 5 1 oiqa 1 4/5 Tu- han Ye - sus. Tu- han Ye - sus. Tu- han Ye - sus, 7 1/6 5 5 6 | 5 5 2 38/2 7 5 1 ie 5 u- mat ku - dus. ja- lan ly - rus. de- ngan tu - lus 3 515 AIS 5 56 ]1 147 1 2/8 2} 2 1 7/6 5 di- te- mu -_ kan, lang kah ki - ta tak ter- ha - lang, 8 442 1 \ 5 6/5 14) 8 aoafioagfa a o4]8 . 42 di- da- pat - kan. da- lam sur - ga. ba- ti ri ang. “Sumber: Buku Pujl Syukur Kar i ® Komist Lturof KW!