You are on page 1of 1

PUJIAN KEPADAMU, TUHAN

PS 432 – MB 701
for 3 part equal voices

1 = A, 4/4 Lokakarya Komposisi KAM 1986


M.M. 108 Arranged by NICHOLAS RIO

qqq qq qqq qqq qqq qqq qqqqq qqq qqq


V1. 1 3 5 .3 2 3 | 1 3 5 . 3 2 1 | 4 4 4
2 . . . | . 3 2 1 |
qqq qqq | qqq qqq | qqqqq | qqq qqq |
V2. 1 1 1 j j j | 1 j 1 1 J J | h 1 1
1 . j . | . 1 1 1 |
qqq qqq | qqq qqq | qqqqq
23334 | qqq qqq |
V3. 1 1 1 g g g | 1 g 1 1 g g | h h h
f . g . | . h h h |
23334
1. Pu-jian ke-pada- Mu Tuhan, Kau jadi santap-an yang i-la- hi.
2. Di tengah ke-hidup-an i-ni yang sarat su-sah dan du-kala- ra,

qqqq qqq qqq qqq qqq qqqqq qqqq qqq qqq


V1. 1 3 5 . 3 2 3 | 1 3 5 . 3 2 3 | 5 4 3 . 2 1 j | 1 . . . |
qqqq qqq | qqq qqqqq | qqqq qqq | |
V2. 1 1 1 j j j | 1 1 1 j J J | h h h G g g | 1 . . . |
qqqq qqq | qqq qqqqq | qqqq qqq | |
V3. 1 1 1 g g g | 1 1 1 g g g | f f f f g g | 1 . . . |
1. Dikaulah tum- puan ha-rapan, sum-ber ke- s`lamatan yang a-ba- di.
2. Dikaulah ke- kuat- an kami te- man se- tia un-tuk se- lama- nya. Fine

qqqq qqq qqq qqqq qqq qqqq qqqqqq qqq qqq


All. 1 1 1 . 1 j 1 | 2 2 2 . 2 1 2 | 3 3 3 . 2 3 1 | 2 . . . |
Tinggallah bersama u-matMu, teguhkan i- man, ha- rap, kasih-nya;

qqq qqq qqq qqqq qq qqqqq qqqq qqq qqq


V1. 1 1 1 . 1 j 1 | 2 2 2 .2 1 2 | 3 3 3 . 2 3 2 | 1 . . . ||
qqq qqq qqq | qqqq qqqqq | qqqq qqq qqq | ||
V2. 1 1 1 . 1 j 1 | h h h j j j | 1 1 j . j j j | 1 . . . ||
qqq qqq | qqqq qqqqq | qqqq qqq qqq | ||
V3. 1 1 1 h h h | f f f g g g | g g g . g g g | 1 . . . ||
kuatkan-lah dengan rahmatMu, da-lam me- wujudkan a-manat-Mu. D.C. al fine

Pujian KepadaMu Tuhan (PS 432) for 3 part equal voices – arr NICHOLAS RIO Page 1 of 1