Вы находитесь на странице: 1из 1

REZO ORI

ADIFAFUN AFUMARE TIMSHOMO ORUMILA


NI IYO TU MODE OLODUMARE
ABA BABALAWO ILE ORUMILA AWO NI IFA AILUALA NI ORI

ORI ABANI BO OSE OLORUX


ORI ABA ENI LAYE ORUN
ORI AWA OLOFIN ALA NIRE
OBA DUKUE ORI

ORI BENI KORI ASE


ASE BI LARI
IPORI LAYEO
OLORUN OSA LEWLE ELLE
ELERI (EBOADA) EMI MUJORA
ORI OLONI ORI OLOFIN LAYEMI
ELEDA MADE ORI SASHE OLODUMARE

9-7 ORI BENI KORI ASE


ASE BILARA IPORI LAYED
OLORUN OSA LEULE EILE
ELERI AWADA EMI MUJORA
ORI OLONI ORI ALABA OSA
OLORUN OKUN OLOFIN LARENI
ELEDA MADE ORI BASE
OLODUMARE ODARA

IWOROL IGBA ORI ROSOSA


TINANI WE LEJIN ENI ORI
ORI PUELE ORI ABIYE
ABEBORE KOYOSESE
ADIFAFUN ORI