Вы находитесь на странице: 1из 7

SCHOOL PROFILE

1 REGION Central Luzon

2 DIVISION City of San Jose del Monte

3 NAME OF SCHOOL Bagong Buhay A Elementary School

4 NAME OF TEST DIAGNOSTIC TEST

5 SCHOOL YEAR SY 2019 - 2020

6 GRADE/ YEAR LEVEL GRADE 6


NO. OF ITEMS
6 SUBJECT AREA/S DIAMOND 50
EMERALD 50
PEARL 50
AMETHYST 50
JADE 50
RUBY 50

7 NAME OF PRINCIPAL ROWENA P. LANCERO


DESIGNATION Principal I

8 PREPARED BY Cielito E. Gumban


DESIGNATION Teacher I

9 DATE PREPARED July 4, 2019


Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF EDUCATION
Region III
Division of City Schools
District III
BAGONG BUHAY A ELEMENTARY SCHOOL
City of San Jose Del Monte, Bulacan
SUMMARY OF DIAGNOSTIC TEST RESULTS (MEAN, MPS and SD) IN A.P. 6
2019 - 2020

GRADE 6 NO. OF PUPILS: 41 NO. OF PUPILS: 43 NO. OF PUPILS: 42 NO. OF PUPILS: 42 NO. OF PUPILS: 42
Scores DIAMOND EMERALD PEARL AMETHYST JADE
x f fx f fx f fx f fx f fx
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 3 96 0 0 2 64 0 0 0 0
31 5 155 0 0 0 0 0 0 5 155
30 1 30 0 0 1 30 0 0 0 0
29 0 0 3 87 0 0 0 0 0 0
28 6 168 0 0 0 0 0 0 2 56
27 5 135 5 135 2 54 2 54 5 135
26 0 0 5 130 2 52 0 0 2 52
25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
24 5 120 6 144 0 0 0 0 1 24
23 4 92 0 0 4 92 1 23 1 23
22 0 0 0 0 1 22 1 22 0 0
21 0 0 0 0 1 21 3 63 0 0
20 0 0 2 40 2 40 5 100 2 40
19 0 0 2 38 2 38 2 38 2 38
18 2 36 5 90 0 0 3 54 1 18
17 1 17 1 17 0 0 1 17 0 0
16 0 0 1 16 1 16 1 16 0 0
15 0 0 2 30 1 15 3 45 1 15
14 2 28 1 14 2 28 5 70 1 14
13 2 26 2 26 1 13 0 0 1 13
12 3 36 3 36 3 36 0 0 2 24
11 1 11 1 11 3 33 3 33 5 55
10 1 10 1 10 2 20 2 20 1 10
9 0 0 3 27 2 18 1 9 1 9
8 0 0 0 0 5 40 1 8 1 8
7 0 0 0 0 3 21 1 7 2 14
6 0 0 0 0 2 12 2 12 3 18
5 0 0 0 0 0 0 5 25 2 10
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HPS 50 50 50 50 50
∑fx 960 851 665 616 756
N 41 43 42 42 42
MEAN 23.41 19.79 15.83 14.67 18.00
MPS 46.82 39.58 31.66 29.34 36.00
SD 7.01 6.42 7.86 6.26 9

PREPARED BY:
CIELITO E. GUMBAN NOTED: ROWENA P. LANCERO
TEACHER - I PRINCIPAL I
ublic of the Philippines
RTMENT OF EDUCATION
Region III
vision of City Schools
District III
HAY A ELEMENTARY SCHOOL
an Jose Del Monte, Bulacan
TEST RESULTS (MEAN, MPS and SD) IN A.P. 6
2019 - 2020

NO. OF PUPILS: 42
RUBY
f fx
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 150
2 58
2 56
1 27
0 0
0 0
0 0
1 23
0 0
1 21
0 0
2 38
1 18
5 85
0 0
2 30
2 28
2 26
1 12
0 0
0 0
5 45
0 0
0 0
3 18
2 10
2 8
1 3
1 2
1 1
0 0
50
659
42
15.69
31.38
10.18

ROWENA P. LANCERO
PRINCIPAL I
Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF EDUCATION
Region III
Division of City Schools
District III
BAGONG BUHAY A ELEMENTARY SCHOOL
City of San Jose Del Monte, Bulacan
SUMMARY OF DIAGNOSTIC TEST RESULTS (MEAN, MPS and SD) IN A.P. 6
2019 - 2020

ROOM DIAMOND EMERALD PEARL AMETHYST JADE RUBY


NO. N MEAN MPS SD N MEAN MPS SD N MEAN MPS SD N MEAN MPS SD N MEAN MPS SD N MEAN MPS SD
GRADE 6 41 23.41 46.82 7.01 43 19.79 39.58 6.42 42 15.83 31.66 7.86 42 14.67 29.34 6.26 42 18.00 36.00 9 42 15.69 31.38 10.18

MOST LEARNED
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo sa globo at mapa batay sa ”absolute location” nito (longitude at latitude) AP6PMK-Ia-1
Naipaliliwanag ang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas sa ekonomiya at politika ng Asya at mundo AP6PMK-Ia-3
Nasusuri ang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong Espanyol AP6PMK-Id-6
Natatalakay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa rebolusyon Pilipino AP6PMK-Ie-8
Natatalakay ang mga ambag ni Andres Bonifacio, ang Katipunan at Himagsikan ng 1986 sa pagbubuo ng Pilipinas bilang isang bansa
AP6PMK-Ie-7

LEAST LEARNED
Natatalakay ang Sistema ng Edukasyong ipinatutupad ng mga Amerikano at ang epekto nito AP6KDP-IIa-1
Nasusuri ang pamahalaang Kolonyal ng mga Amerikano
ng mga AmerikanoNatatalakay ang mga mahahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones

Natatalakay ang mga suliraning pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at ang naging tugon sa mga suliranin AP6SHK-IIIa-b-1
Natatalakay ang ugnayang Pilipino- Amerikano sa konteksto ng kasunduang military na nagbigay
daan sa pagtayo ng base military ng Estados Unidos sa Pilipinas AP6SHK-IIIa-b-1

PREPARED BY:
CIELITO E. GUMBAN NOTED:
TEACHER - I ROWENA P. LANCERO
PRINCIPAL I