Вы находитесь на странице: 1из 96

}@ ¯éÆ>-Äýæ $×ý… ³ç §æþÃ-¿ýæ $Ðèþ… ÐèþÕçمt ÔèýMìü…¢ ^èþ ™èþ™èþ$µ{™èþ ³ç Æ>-Ôýè Ææÿ… ^èþ ‘

}§óþ-Ò-Ðèþ$-à-™èþÃüÅЌþ$ & }§æþ$-Æ>Y-çÜ-ç³¢-Ôèý¡ ÐéÅç܅ Ôèý$Mæü… Vúyæþ-糧æþ… Ðèþ$à¯èþ¢… VøÑ-¯èþªÄñý*-X{¯èþª Ðèþ$«§éçÜÅ ÕçÙÅЌþ$ ‘‘
}Ôèý…Mæü-Æ>-^éÆæÿÅ Ðèþ$«§éçÜŠ糧æþÃ-´ë-§æþ…^èþ çßýÝë¢-Ðèþ$-Ë-Mæü…^èþ ÕçÙÅЌþ$ ‘
K… çÜÆæÿÓ-^ðþO-™èþ¯èþÅ Ææÿ*´ë…™é-Ðèþ*§éŅ ѧéŅ ^èþ «©Ðèþ$íßý ‘ ™èþ…{™ø-rMæü… ÐéÇ¢M- üæ M- >Ææÿ Ðèþ$¯éůèþÜç Ã-§þæ $YÆ- ÿæ *¯Œþ Üç …™èþ™èþ Ðèþ*¯èþ™- ø-¬Üí- à ‘‘
º$¨®… Äæý*¯èþ@ {ç³^ø-§æþ-Äæý*™Œþ ‘‘
Ôèý–†-çÜÃ-­–-† ç³#Æ>×ê-¯é-Ðèþ*-ËÄæý$… MæüÆæÿ$-×ê-Ë-Äæý$Ќþ$ ‘
}Ðèþ*¯Œþ ©„ìü™èþ@ Mæü–™èþ Ôo^èþ Ý벯èþ ç܅«§éÅ-Ðèþ…§æþ-¯éW² çßZ{™é-¨Mæü…
°™èþŅ MæüÆæÿà ÐðþO¨Mæü… ™é…{†Mæü… Ðé Äæý$«§é-«¨-M>Ææÿ… °ÆæÿÓÆæÿ¢üÅ ¯èþÐèþ*Ñ$ ¿æýVæü-Ðèþ-™éµ§æþ Ôèý…MæüÆæÿ… ÌZMæü Ôèý…Mæü-ÆæÿЌþ$ ‘‘
fç³-Ðèþ$…¨Ææÿ… {ç³ÑÔèýÅ ‘ «§éřéÓ & ™èþ™èþÅ«£é & Ôèý…MæüÆæÿ… Ôèý…Mæü-Æ>-^éÆæÿŅ MóüÔèýÐèþ… »ê§æþ-Æ>-Äæý$-×ýЌþ$ ‘
Ñõœ$²Ôèý Ñ«¨ Ðèþ*Æ>¢…yæþ {ºõßýÅ{§ø-õ³{¯èþª Ðèþ°ª™èþ ‘ çÜ*{™èþ-¿êçÙÅMæü-­–-™ú Ðèþ…§óþ ¿æýVæü-Ðèþ¯ú¢ ç³#¯èþ@ ç³#¯èþ@ ‘‘
¯èþÐðþ* Væü×ý--糙óþ ™èþ$¿æýŅ {ºçßýÃ×ê… {ºçßýÃ-×ý-çܵ™óþ ‘‘ Ðèþ$à-Ðèþ*Äôý$ ÕÐóþ ^èþ…yìþ MæüÌêÅ-×ê-¯èþ…§æþ ¿êÆæÿ† ‘
Ôèý$§æþ® çܹsìýMæü ç܅M>Ôèý… çÜ_a-§é-¯èþ…§æþ Ñ{Væü-çßýЌþ$ ‘ AÑ-§éÅ- ´ë-Ôèý çßý–{§æþY…«¨… Ñ{ç܅çÜÅ gêq°¯èþ… Mæü$Ææÿ$ ‘‘
§é™éÆæÿ… çÜÆæÿÓ-M>-Ðèþ*-¯é… M>Ðóþ$-ÔèýÓÆæÿ Ðèþ$$´ë-çÜÃõßý ‘‘ Væü$Ææÿ$-{Ææÿ¾çàà Væü$Ææÿ$-ÇÓçÙ$~ Ææÿ$YÆæÿ$-ÆóÿªÐø Ðèþ$õßý-ÔèýÓÆæÿ@ ‘
M>Ðóþ$-ÔèýÓȅ ç³Æ>-Ò$yóþ M>¨-ਠçÜÓÆæÿ*-í³-×îýЌþ$ ‘ Væü$Ææÿ$-ÝëÞ-„>-™èþµÆæÿ…{ºçßýà ™èþòÜOüÃ} Væü$Ææÿ-Ðóþ-¯èþÐèþ$@ ‘‘
Ðèþ*™èþ–-M>-Ðèþ-Ææÿ~-Í-´ë¢…X… Ðèþ$à }^èþ-{Mæü-Ðèþ$-«§æþÅ-V>Ќþ$ ‘‘
¯éÆ>-Äæý$×ý çÜÐèþ*-Ææÿ…¿ê… ÐéÅçÜ Ôèý…MæüÆæÿ Ðèþ$«§æþÅ-Ðèþ*Ќþ$ ‘
Ðèþ˜¯èþ-ÐéRêÅ {ç³Mæü-sìý™èþ ç³Ææÿ-{ºçßýÙèþ™èþ¢üӅ Äæý$$Ðé-¯èþЌþ$ ‘
AçÜçé^éÆæÿÅ ç³ÆæÿŅ™é… Ðèþ…§óþ Væü$Ææÿ$-ç³-Ææÿ…ç³-Æ>Ќþ$ ‘‘
ÐèþÇÛ-Úëx…™óþ ÐèþçÜ-§æþ–íÙVæü-×ñýO-Æ>-Ðèþ–™èþ… {ºçßýÃ-°òٕx@ ‘
B^é-ÆóÿŅ{§æþ… MæüÆæÿ-Mæü-͙èþ _¯èþ$Ã{§æþ Ðèþ*¯èþ…§æþ Ðèþ$*Ç¢… ‘ K… ¯èþÐðþ* {ºàÃ-¨¿ZÅ {ºçßýÃ-Ñ-§éÅ-ç܅{ç³-§éÄæý$ MæüÆæÿ¢-­–¿ZÅ
ÝëәéÃ-Æ>Ðèþ$… Ðèþ$$¨-™èþ-Ðèþ-§æþ¯èþ… §æþ„ìü-×ê-Ðèþ$*Ç¢ Ò$yóþ ‘‘ Ðèþ…Ôè º$$-íÙ¿ZÅ ¯èþÐðþ*-Væü$-Ææÿ$¿æýÅ@ ‘‘
1 2
A£æþ {Ôo™é-^èþ-Ðèþ$¯èþ… Mæü–™éÓ ‘ {´ë×ê-¯é-Äæý$-Ðèþ$Å- ‘ çœyìþ† §æþÆðÿOü çÜޅ™éyæþÅ ‘ MæüÐèþ-^óþ¯é ¿æý$ńæüüÅ (çßý$…) Mæü*ÆæÿÃ-^èþ{Mæü…
HÐèþ…Væü$×ý ÑÔóý-çÙ×ý ÑÕ-ÚëtÄæý*… Ôèý$¿æý-†«§ú } çÜ-ç³¢-Ôèý-¡´ë-Æ>Äæý$×ꫨM>Ææÿ ÍRôý™Œþ & ™èþ{™èþµ-M>-ÆæÿçÜ$¢ (’)
íܧæþ®Äôý$ ¿æý*Ôèý$¨®, ¿æý*™èþ-Ôèý$¨®, A…™èþ-Æ>Ùèþ–M>, ºíßý-Æ>Ùèþ–-M>¨ B§ú çÙsZP×ý… çßý…çÜ-Ðèþ$-«§æþÅVæü… ™èþ§æþ$-ç³-ÆæÿÅ-çÙt-§æþâæý糧æþÅ^èþ ÑÍQÅ&
¯éÅçÜ-Q…yøMæü¢ ¯éÅÝ믌þ Äæý$«§é-ÔèýMìü¢ MæüÇõÙÅ ‘‘ C† ç܅Mæü-˵üÅ & çÙsZP-×ýçÜÅ Ðèþ$$Rôý -Ðèþ*Äæý*… ç³ü–-õÙx Ðèþ$¯èþÃ-£æþ-Áf… ^èþ™èþ$-ÚùP-×ôýçÙ$
AçÜÅ} ¿æý*Ôèý$¨® Ðèþ$à-Ðèþ$…{™èþçÜÅ ‘ ÐèþÆ>-çßý-º$$íÙ@ ‘ V>Äæý${¡ ™éÆæÿMæü… AçÙt-ç³-{™óþ-çÙÓ-çÙtÐèþ-Æ>Y¯Œþ, ™èþ™óþPçÜ-ÆóÿçÙ$ Äæý$$VæüÃÔèý çÜÞüÓÆ>…Ôèýa
bèþ…§æþ@ ‘ }¿æý*-§óþÒ §óþÐèþ™é ‘ Ìê… ½f… ‘ ΅ ÔèýMìü¢@ ‘ Ë*… MîüËMæü… C™éÅ-«§é-ÆæÿÄæý$…{™èþ… ÑÍQÅ
Ðèþ$Ðèþ*¯èþ$Úëx¯èþ íܧæþ®üÅÆóÿ¦ fõ³ Ñ°-Äñý*Væü@ ‘‘
Ìê… C™éŨ ¯éÅçÜ@ ‘ K… ¿æý*Ææÿ$Â-Ðèþ-çÜ$Þ-Ðèþ-Æø-Ñ$† ¨VæüÂ-«§æþ@ ‘‘
«§éůèþ… &
ÑçÙ$~-ÔèýMìü¢ çÜÐèþ$$-™èþµ¯óþ² Ôèý…Q-Ðèþ-Ææÿ~-Ðèþ$-ïßý-™èþÌôý ‘
A¯óþMæü Ææÿ™èþ² ç܅bèþ¯óþ² }¿æý*-§óþÑ ¯èþÐðþ*-çÜ$¢™óþ ‘‘
C†-§« éřéÓ&糅^ø-³ç ¬ - ³ç- ^- éÆðÿO Üç ޅç³NfÅ ¿æý*V>-Äýæ ${¡… fõ³™Œþ&
K… «§æþ¯èþ$-Ææÿ®-Æ>Äæý$ ѧæþÃõßý çÜÆæÿÓ-íܧðþ•®üÅ^èþ «©Ðèþ$íßý ‘ ™èþ¯ø²-«§æþÆ>
{ç³^ø-§æþ-Äæý*™Œþ ‘‘ C† ¿æý*V>-Äæý${¡… Äæý$«§é-ÔèýMìü¢ fõ³™Œþ ‘‘
AÝëÅ@ 糖¤ÐéÅ Ðóþ$Ææÿ$-糖çÙx º$$íÙ@ ‘ 糖¤Ò §óþÐèþ™é ‘ V>Äæý${¡
bèþ…§æþ@ Bçܯóþ Ñ°-Äñý*Væü@ ‘‘
çßýõÜ¢¯èþ fË-Ðèþ*-§éÄæý$ ‘ ¿æý*V>-Äæý${™éÅ {ç³×ý-Ðóþ-¯èþ^èþ §éÓ§æþ-Ôèý-ÐéÆæÿ
Ðèþ$ÀÐèþ$…{™èþő Bçܯèþ Ý릯èþ… Ðèþ$*Ìôý¯èþ ç܅҄æüüÅ ‘ Aõ܈-×ý ç܅{´ù„æüüő ’ çÜ*^èþ¯èþ : ^èþ{MæüÐèþ$$¯èþ…§æþ$ ½fÌôýQ¯èþÐèþ$$ Væü$Ææÿ$Ðèþ$$Q™èþ@ ™ðþË$çÜ$Mö° ÐóþçÜ$MøÐèþÌñý¯èþ$.
3 4
™èþ{™èþ BçÜ-¯èþ-§óþ-Ðèþ-™é-çÜޅç³NfÅ & {´ë\ý$Ã-RZÐé ç³#ŧæþ-\ý$Ã-RZÐé º$$k-M>Äæý$@ 糧éÃ-çܯèþ Ðèþ*º«§æþÅ ‘‘
1.K… B-«§é-Ææÿ-ÔèýMðü•¢üÅ ¯èþÐèþ$@ 8.K… çÜÓÆæÿ~ÔðýO-ÌêÄæý$ ¯èþÐèþ$@ K… FÆæÿ®üÓ-MóüÕ ÑÆæÿ*-´ë„ìü Ðèþ*…çÜ-ÔZ-×ìý™èþ ¿æý„æü×ìý †çÙt-§óþÑ ÕRê-º¯óþ®
2.K… Mæü*Æ>ÃÄæý$ ¯èþÐèþ$@ 9.K… ¯èþ…§æþ-¯èþ-Ðèþ-¯éÄæý$ ¯èþÐèþ$@ ^éÐèþ$$…yóþ çßýÅç³-Æ>-h™óþ ‘‘ K… Ðèþ$×ìý-«§é-Ç×ìý Ðèþ{h×ìý ÕQ-Ç×ìý çÜÆæÿÓ-
3.K… A¯èþ…™éÄæý$ ¯èþÐèþ$@ 10.K… Mæü˵-Ðèþ–-„óü-¿ZÅ-¯èþÐèþ$@ ÌZ-Mæü-Ðèþ-Ôèý…MæüÇ çßý$…çœ-sêÞüÓà ‘‘
4.K… ÐèþÆ>-àÄæý$ ¯èþÐèþ$@ 11.K… Ææÿ™èþ²-¿æý*-Ñ$-M>Äñý$O ¯èþÐèþ$@ C† ÕRê… º«©²Äæý*™Œþ ‘‘
5.K… 糖-¤ÐðþOÅ ¯èþÐèþ$@ 12.K… çÜÓÆæÿ~-{´ë-M>-Æ>Äæý$ ¯èþÐèþ$@
A«£æþ-{†-Q…yæþ Ðèþ$${§é… º«§éÓ &
6.K… çÜ$«§é-Ææÿ~-ÐéÄæý$ ¯èþÐèþ$@ 13.K… Ææÿ™èþ²-Ðèþ$…yæþ-´ëÄæý$ ¯èþÐèþ$@
7.K… ¯èþÐèþ-Ææÿ™èþ² ©Ó´ëÄæý$ ¯èþÐèþ$@ 14.K… çÜÓÆæÿ~-Ðóþ-¨-M>Äñý$O ¯èþÐèþ$@ AQ…yæþ Ðèþ$…yæþ-Ìê-M>-Ææÿ… ÑÔèýӅ ÐéÅç³Å ÐèþÅÐèþ-íܦ-™èþ-Ќþ$ ‘
{™ðþ•ÌZMæüŅ Ðèþ$…yìþ™èþ… Äôý$¯èþ Ðèþ$…yæþ˅ ™èþ™èþÞ-§é-Õ-ÐèþЌþ$ ‘‘
™èþíÜïŒþ Mæü$Ôèý, Mæü–Úë~-h¯èþ, ÐðþOÄæý*-{çœ$-^èþÆæÿÃ, Mæü…ºâæý ÐèþÝëˆ×ìý Äæý$£é- I… ÐéÅç³Mæü Ðèþ$…yæþ-Ìê-Äæý$-¯èþÐèþ$@ ‘‘
{MæüÐèþ$… çœyìþ† ç܅{´ù-„æüüő AïÜ¢-ÆæÿÅ ‘ Ýû@ B«§éÆæÿ ÔèýMìü¢ MæüÐèþ$-Ìê-çÜ-¯éÄæý$
§éÓÆæÿ} çÜÞÆæÿÓ-§é-´ë™èþ$ §óþçßý-ä ´ë-™èþ$Ðèþ*… çÜ§é ‘
¯èþÐèþ$@ ‘ C™éÅ-çܯóþ {ç³ÑÔèýÅ ‘‘
Ôèý…Q-ç³-§æþÃ-°«© Ææÿ„>… Mæü$Ææÿ$™é Ðèþ$Ææÿ¦ íܧæþ®Äôý$ ‘‘
糖¤Ó-™èþÓÄæý* «§æþ–™é ÌZM> §óþљèþӅ ÑçÙ$~-¯é-«§æþ–™é ‘
™èþӅ^èþ-«§é-ÆæÿÄæý$ Ðèþ*…§óþÑ ç³Ñ{™èþ… Mæü$Ææÿ$-^é-çÜ-¯èþЌþ$ ‘‘ Væü×ý-¯é-£æþ-çÜÞ-§é-´ë™èþ$ §æþ$Æ>YÐèþ*… ç³Ç-Ææÿ-„æü-™èþ$ ‘
C† ¿æý*Ñ$… ç܅{´ë-Ææÿ¦üÅ -‘‘ Ðèþr$Mæü@ „óü{™èþ-´ë-ËÔèýa Æ>f-Æ>-gôý-ÔèýÓ-Æø-¬-Ðèþ-™èþ$ -‘‘
BçÜ-¯èþÝëÅ-Vóü²-Äæý*-¨-Mø-×ôýçÙ$ & {MæüÐóþ$×ý ç³Æ>-Ôèý…¿æý$-çÜÞ-§é-´ë™èþ$ Ë͙é f¯èþÃ-õßý-™èþ$Mæü@ ‘
Væü… & Væü×ý-ç³-™èþÄôý$ ¯èþÐèþ$@ ‘ ç܅ çÜÆæÿ-çÜÓ-™ðþOÅ-¯èþÐèþ$@ ‘ gê™é ç܅Ñ-¯èþÃÆÿ$* Äæý$ÝëÃ-gêj-™èþ-Ðóþ§é çÜÞ´ë-™èþ$Ðèþ*… ‘‘
§æþ$… & §æþ$Æ>YüÄñý$O ¯èþÐèþ$@ ‘ „æü… „óü{™èþ-´ë-Ë-M>Äæý$ ¯èþÐèþ$@ ‘ M>¨-ѧéÅ Äæý$™ø-gê™é çÜ_Mîüϙèþ çÜÞ§é-¬-Ðèþ-™èþ$ ‘
C† ç܅ç³N-fÅ -‘‘ Ðé×îý ˄úÃüÅ çܧé-Ææÿ„>… Mæü$Ææÿ$™é Ðèþ$Ææÿ¦ íܧæþ®Äôý$ ‘‘
5 6
Ôèý–…Vóü-È-¿æýrt ¿êÆæÿ™úÅ Æóÿ×ý$-M>^èþ çܧé-¬-Ðèþ-™èþ$ -‘ C†-¿ñýO-Ææÿ-Ðé-¯èþ$gêq… Væü–ïßý™éÓ & ÐéÐèþ$ §æþ„ìü×ý ´ëÆæÿØüÓÄñý*-Ææÿ$YÆæÿ$…
-H™é Ôéa{™èþíܦ™é çÜÞÆ>Ó Ææÿ„>… Mæü$ÆæÿÓ¯èþ$¢ çÜÆæÿÓ§é ‘‘ Væü×ý-糆… ^èþ ¯èþ™éÓ &
C…{§ø Ææÿ„æü™èþ$ Ðèþ*… ç³NÆóÿÓ BVóü²Äæý*Å Ðèþ$W²-§óþ-Ðèþ-™é- ‘ Üç …Mæü˵@
Äæý*Ðóþ$Å Äæý$Ðèþ$-çÜÞ-§é-´ë™èþ$ ¯ðþOÆæÿ–-™éŅ °ÆŠÿº$$--†-ÔèýaÐèþ*… ‘‘ ™èþ™é¢üÓ^èþÐèþ$¯èþÐèþ$$ :
ç³Õa-Ðóþ$ ÐèþÆæÿ$×ý@ ´ë™èþ$ ÐéÄæý$ÐéŅ ÐéÄæý$$-§óþ-Ðèþ™é ‘ I… & B™èþÙèþ™óþ¢üÓ¯èþ A×ýÐèþÐèþ$Ë ÔZ«§æþ¯éÆæÿ¦… çÜ*¦Ë§óþçßý…
«§æþ¯èþ-§æþ-ÔZa-™èþ¢-Æóÿ-´ë™èþ$ ^ðþOÔé-¯éÅ-Ò$-ÔèýÓ-Æø Ñ¿æý$@ ‘‘
ç³ÇÔZ«§æþÄæý*Ñ$ kçßZÑ$ ÝëÓà ‘‘
FÆæÿ®üӅ {ç³gê-糆@ ´ë™èþÓ£æþ-Ýë¢-^éa-¯èþ…™èþ §óþÐèþ™é ‘ {ïßý… & ѧéřèþ™óþ¢üÓ¯èþ Ðèþ*Æÿ$$MæüÐèþ$Ë ÔZ«§æþ¯éÆæÿ¦… çÜ*Mæü‡§óþçßý…
ÐéçÜ*¢¯é Ðèþ$«¨-´ù {ºàà {çÜÚët-Ææÿ-„æü™èþ$ çÜÆæÿәèþ@ ‘‘ ç³ÇÔZ«§æþÄæý*Ñ$ kçßZÑ$ ÝëÓà ‘‘
C† M>Ç-M>-çÙt-Mæü… ç³v™éÓ &
Mîüυ & ÕÐèþ™èþ™óþ¢üÓ¯èþ M>ÇÃMæüÐèþ$Ë ÔZ«§æþ¯éÆæÿ¦… M>Ææÿ×ý§óþçßý…
K… §óþÒ -™èþÓ-{™èþµ-Mæü–™èþ… _™èþ¢… ´ë´ë-{M>…™èþ Ðèþ$¿æý*-¯èþÃÐèþ$ ‘ ç³ÇÔZ«§æþÄæý*Ñ$ kçßZÑ$ ÝëÓà ‘‘
™èþ°²-çÜÞ-Ææÿ™èþ$ _™é¢¯óþà ´ë糅 çßý$…-çœ-ra™óþ ¯èþÐèþ$@ ‘‘ I… {ïßý… Mîüυ ^éÐèþ$$…yéÄñý$O Ñ^óþa çܧéÕÐèþ™èþ™óþ¢üÓ¯èþ çÜÆæÿÓÐèþ$Ë
çÜ*ÆæÿÅ-ÝùÞ-Ððþ*-Äæý$Ðèþ$@ M>ÌZ Ðèþ$à-¿æý*-™é° 糅^èþ^èþ ‘ ÔZ«§þæ ¯éÆæÿ…¦ Ðèþ$àM>Ææÿ×ý§óþßç ý… ³ç ÇÔZ«§þæ Äæý*Ñ$ kçßZÑ$ ÝëÓà ‘‘
H™óþ Ôèý$¿ê Ôèý$¿æý-õÜÅçßý MæüÆæÿÃ×Z ¯èþÐèþ-Ýë-„ìü×ý@ ‘‘ (Ðèþ$*ËÐèþ$…{™óþ×ý {´ë×ýÄæý*Ðèþ${™èþÄæý$… Mæü–™éÓ)
C† ™èþ¨ª-¯óþ-¬-¯èþÅ-¨-¯óþ-¬-í³-Ðé-¬-Çj-™èþçÜÅ ´ëç³-ÝëÅ-ç³-¯ø-§éÆæÿ®… Ðèþ$Ðèþ$ E´ë™èþ¢ §æþ$Ǚèþ„æüÄæý$ §éÓÆ> } ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÆæÿÐèþ$$¨ªÔèýÅ }
Ðèþ${¯èþ¢-§æþÓÄæý$ Ðèþ$$©ÆæÿÅ & ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÆæÿ {ﳙèþÅÆæÿ¦… Ôèý$¿ôý ÔZ¿æý¯óþ Ðèþ$$çßý*Æóÿ¢ }Ðèþ$-à-Ñ-Úù~-Æ>-fqÄæý*
A†--¡„æü›~Ðèþ$à-M>Äæý$ MæüÌ굅™èþ §æþçßý-¯ø-ç³Ðèþ$ ‘ {ç³ÐèþÆ- ÿæ Ð-¢ þè *-¯þè Üç Å, A§æþÅ {ºçßýÃ×ý@ ¨Ó¡Äæý$ ³ç Æ>Æóÿ,¦ Ôóýәèþ ÐèþÆ>çßýMæüÌôýµ,
¿ñýOÆæÿ-ÐéÄæý$ ¯èþÐèþ$-çÜ$¢-¿æýÅ-Ðèþ$-¯èþ$gêq… §é™èþ$-Ðèþ$-ÆæÿáíÜ ‘‘ ÐðþOÐèþçÜәèþ Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ, MæüÍÄæý$$Vóü, {ç³£æþÐèþ$´ë§óþ, f…º*©Óõ³ &
7 8
¿æýÆæÿ™èþÐèþÆóÿÛ, ¿æýÆæÿ™èþQ…yóþ Ðóþ$ÆøÆæÿª„ìü×ý ¨V>ÂVóü }ÔðýOËçÜÅ.... {糧óþÔóý ¿æý*™ø^éer¯èþЌþ$ :
.... Ðèþ$«§æþŧóþÔóý, çÜÐèþ$çÜ¢ §óþÐèþ™é, {»êçßýÃ×ý, Væü$Ææÿ$, çßýÇçßýÆæÿ Aç³{M>Ðèþ$…™èþ$ ¿æý*™é° í³Ôé^éçÜÞÆæÿәø ¨Ôèý… ‘
^èþÆæÿ×ýçÜ°²«§ú, AíÜïŒþ ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ ÐéÅÐèþàÇMæü ^èþ…{§æþÐèþ*¯óþ¯èþ ...
Äæý*Ôéa{™èþ °Ðèþç܅™èþůèþÅ §óþÐèþ™é ¿æý$Ñ ç܅íܦ™é@ ‘
ç܅Ðèþ™èþÞÆóÿ .... AÄæý$¯óþ .... º$$™ú.... Ðèþ*õÜ....糄óü .... †«§ú....
Aç³çÜÆæÿµ…™èþ$ ™óþ ¿æý*™é Äôý$ ¿æý*™é ¿æý$Ñ ç܅íܦ™é@ ‘
ÐéçÜÆóÿ .... Ôèý$¿æý ¯èþ„æü{™óþ Ôèý$¿æýÄñý*Vóü , Ôèý$¿æýMæüÆæÿ×ý HÐèþ… Væü$×ýÑÔóýçÙ×ý
ÑÕÚëtÄæý*… Ôèý$¿æý†£ú }Ðèþ*¯Œþ .... Vø{™èþ@, .... ¯éÐèþ$«§óþÄæý$@, Äôý$ ¿æý*™é Ñçœ$²MæüÆ>¢Ææÿ õÜ¢ ¯èþÔèýŅ™èþ$ ÕÐéfqÄæý* ‘‘
«§æþÆæÿÃ糡² çÜÐóþ$™øçßý…, }Ðèþ$™èþ@ .... Vø{™èþçÜÅ .... ¯éÐèþ$«§óþÄæý$çÜÅ C™èþ$Å^éaÆæÿÅ&Aç܈Ðèþ$…{™èþÐèþ$¯èþ$çÜÃÆóÿ¯Œþ&ÐéÐèþ$´ëÇۛ~ çœ*™èþ{™èþÄôý$×ý
« § æ þ Ææ ÿ Ãç ³ ¡²ç Ü Ðó þ $™è þ ç Ü Å .... Ðè þ $Ðè þ $ ç Ü Mæ ü $r$…ºç Ü Å „ó ü Ðè þ $òܕ ¦ Æ æ ÿ Å ¿oÐèþ*¯Œþ & ™éâæý{™èþÄôý$×ꅙèþDŽæüV>¯Œþ & †ÆæÿÅVæüª­–çÙtüÅ ÐèþÌZMæü¯óþ¯èþ &
ÑfÄæý*¿æýÄæý*Äæý$$Æ>ÆøVæüÅ IÔèýÓÆ>ÅÀ Ðèþ–§æþ®üÅÆæÿ¦… «§æþÆ>ÃÆæÿ¦ ¨ÐéŅÔèýa Ñçœ*²¯èþ$™éÞÆæÿÅ &
M>Ðèþ$Ððþ*„æü ^èþ™èþ$ÇÓ«§æþ ç³#Ææÿ$ÚëÆæÿ¦ çœË íܧæþ®üÅÆæÿ¦… } Ðèþ$àM>ä çÜÐèþ$${§æþÐóþ$QÌôý §óþÑ ç³ÆæÿәèþçÜ¢¯èþÐèþ$…yæþÌôý ‘
Ðèþ$àËMîü‡ Ðèþ$àçÜÆæÿçÜÓ¡ çÜÓÆæÿ*ç³ }^èþ…yîþç³Ææÿ§óþÐèþ™é Ðèþ$$¨ªÔèýÅ ÑçÙ$~糆² ¯èþÐèþ$çÜ$¢¿æýŅ ´ë§æþçܵÆæÿ؅ „æüÐèþ$çÜÓÐóþ$ ‘‘
} Ðèþ$àM>ä........ } ^èþ…yîþ ç³Ææÿ§óþÐèþ™é {ﳙèþÅÆæÿ¦… MæüÐèþ^éÆæÿYâæý MîüËMæü C¨ ¿æý*Ñ$… ç܅{´ëÆæÿ¦üÅ ‘‘
ç³uæÿ¯èþ ¯èþÐéÆæÿ~Ðèþ$…{™éÚùt™èþ¢Ææÿ Ôèý™èþ fç³ Æ>{†çÜ*Mæü¢ ç³uæÿ¯èþ ç³NÆæÿÓMæü…
} §óþÒçÜ*Mæü¢ ç³uæÿ¯èþ ¯èþÐéÆæÿ~ Ðèþ$…{™éÚùt™èþ¢Ææÿ Ôèý™èþfç³ ÆæÿçßýçÜÅ{™èþÄæý$ ™èþ™ø Væü…«§æþ, ç³#çÙµ, A„æü™ðþO@ MæüÆæÿç܅Ðèþ*Ææÿj¯èþ… Mæü–™éÓ & B{çœ*Äæý$
ç³uæÿ¯é…™èþ… }^èþ…yîþçÜç³¢Ôèý¡ Ðèþ*ÌêÐèþ$…{™èþÆ>f ç³uæÿ¯èþ… MæüÇõÙÅ ‘‘ & ÑËÄæý$… Äæý*…™èþ$™óþ çÜÆóÿÓ Äôý$Ðèþ*… íßý…ç܅† íßý…çÜM>@ ‘
Ðèþ$–™èþ$ÅÆøVæü¿æýÄæý$MóüÏÔé@ 糙èþ…™èþ$ Çç³#Ðèþ$çÜ¢Móü & C™èþ$Å^éaÆæÿÅ ‘‘
Ðèþ…§óþ Væü$Ææÿ$糧æþ§æþӅ§æþӅ AÐé\êïèþçÜ Vø^èþÆæÿ… ‘
ÆæÿMæü¢ Ôèý$MæüÏ {糿êÑ${Ôèý Ðèþ$™èþÆæÿPüŅ {™ðþ•ç³#Ææÿ… Ðèþ$çßý@ ‘‘ «§æþ*Ðèþ$«§æþÓf… Ðèþ$à¿æý$f… ÝëÓà¯é«§æþ… çÜ$ÆóÿÔèýÓÆæÿ… ‘
{´ëM>Ææÿ Ææÿ*糙ø ÐéÅç³¢… Ðèþ$àÐèþíßý²… Ñ_…™èþÄôý$ ‘‘
™èþ™ø Væü$Ææÿ${™èþÄôý$×ý ç܅Äñý*fÅ ‘ }Ðèþ$à´ë§æþ$M>… çÜÃÆóÿ™Œþ ‘‘
}Ðèþ$àVæü×ý糆 çÜÃÆæÿ×ý… Mæü$Æ>řŒþ ‘‘ K… ¯èþÐðþ* ¿æýVæüÐèþ™óþ Ðèþ$àgêÓÌêÄæý$ Ðóþ$çÙÐéçßý¯éÆæÿ*ÉéÄæý$,
9 10
«§æþ*Ðèþ$«§æþÓgêÄæý$, ÝëÓà{í³Äæý*Äæý$, çÜÆæÿÓ§óþÐèþ™éÆ>«§éÅÄæý$, K… Mæü$»ôýÆæÿ¨Ôèý… ...... ¯èþÐèþ$Ôèýa{M>Äæý$ ÝëÓà ‘‘
°Ææÿ$ç³Ðèþ$ Ñ¿æýÐéÄæý$, ¨ÐèþÅÐèþ$…VæüâæýÑ{VæüàÄæý$, Üç ÆæÿÓ§óþÐèþ™é{VæüVæü×êÅÄæý$, K… DÔé¯èþ¨Ôèý… ...... ¯èþÐèþ$Ôèýa{M>Äæý$ ÝëÓà ‘‘
Ðèþçßý²Äôý$ K… {ïßý… }… {´ëM>Ææÿ Ææÿ*õ³×ý çÜÆæÿәø¬ÐèþÝë¦Äæý$, K… FÆæÿ®üÓ¨Ôèý… ...... ¯èþÐèþ$Ôèýa{M>Äæý$ ÝëÓà ‘‘
Ðèþ*… Ææÿ„æü Ææÿ„æü Ðèþ$çßZç³{§æþÐèþ… ¯éÔèýÄæý$ 2 K… {ïßý… çßý$… çœsŒý K… A«§ø¨Ôèý… ...... ¯èþÐèþ$Ôèýa{M>Äæý$ ÝëÓà ‘‘
ÝëÓà‘‘ bøsìýMæüÄæý*W²{´ëM>Ææÿ{™èþÄæý$… Ñ¿êÐèþÅ ‘‘
K… AÐ酙èþÆæÿ¨Ôèý… ...... ¯èþÐèþ$Ôèýa{M>Äæý$ ÝëÓà ‘‘
K… ¯èþÐðþ*¿æýVæüÐèþ™óþ çÜ$§æþÆæÿدèþ ^èþ{M>Äæý$ Ôèý–…QË 2 fÓË 2 {ç³fÓË
K… ¯èþÐðþ* ¿æýVæüÐèþ™óþ Ðèþ$à^èþ{MæüÆ>gêÄæý$ çÜçßý{ÝëÆ>Äæý$ çÜÆæÿÓ¨ÔZ
2 Ðèþ*… Ææÿ„æü 2 çßý$… çœsêÞüÓà ‘‘ º…«§æþ ¿æý*™é…ÝëˆçÜÄæý$ Æ>„æüÝë¯éÃÆæÿÄæý$ çÜçßý{ÝëÆæÿ çßý$… çœsŒý {Mø…
K… çÜ$§æþÆæÿدèþ çÜÆæÿÓ¨ÔZº…«§æþ 2 çÜÆæÿәøÐèþ*… Ææÿ„æü 2 Ðèþ*Ðèþ$M>¯èþ Ææÿ… ÝëÓà ‘‘ C†
ÔóýÚ믌þ Ææÿ„æü 2 ‘‘ C† ç܅{´ëÆæÿ¦üÅ ‘‘ çÜ$§æþÆæÿدéÄæý$ ѧæþÃõßý õßý†Æ>gêÄæý$ «©Ðèþ$íßý ‘
¨Væü…«§æþ… Mæü$Æ>řŒþ ‘‘ ™èþ¯èþ²Ôèýa{Mæü@ {ç³^ø§æþÄæý*™Œþ ‘‘
K… ç³NÆæÿÓ¨Ôèý… çÜçßý{ÝëÆæÿ çßý$…çœsŒý çÜ$§æþÆæÿدèþ º…«§æþÄæý*Ñ$ C† çÜ$§æþÆæÿدóþ¯èþ ¨Væü¾…«§æþ… Mæü–™éÓ ‘ Ôèý*Ìôý¯é™éïèþ… Ææÿ„óü™Œþ ‘‘
¯èþÐèþ$Ôèýa{M>Äæý$ ÝëÓà ‘‘ ¿æý*™èþÔèý$¨®@
K… BVóü²Äæý$¨Ôèý… ...... ¯èþÐèþ$Ôèýa{M>Äæý$ ÝëÓà ‘‘
ÐéÐèþ$¯éÝëç³#sôý¯èþ ÚùyæþÔèýÐèþ*{™éÐèþ–†¢ ç³NÆæÿMóü¯èþ ÐéÄæý$$Ðèþ*ç³NÆæÿÅ
K… Äæý*Ðèþ$ŨÔèý… ...... ¯èþÐèþ$Ôèýa{M>Äæý$ ÝëÓà ‘‘ ^èþ™èþ$çÙÛíÙtÐèþ*{™é Mæü$…¿æýMóü &
K… ¯ðþOÆæÿ–†¨Ôèý… ...... ¯èþÐèþ$Ôèýa{M>Äæý$ ÝëÓà ‘‘
«§éÅÄôý$™èþ$P…yæþͱ… çÜ*„>Å Ðèþ$*ÌꫧéÆæÿ °Ðéíܱ…
K… ÐéÆæÿ$×ý¨Ôèý… ...... ¯èþÐèþ$Ôèýa{M>Äæý$ ÝëÓà ‘‘ {ç³çÜ$ç³¢ ¿æý$fV>M>Æ>… ѧæþ$řèþµrË çÜ°²¿ê… ‘
K… ÐéÄæý$$¨Ôèý… ...... ¯èþÐèþ$Ôèýa{M>Äæý$ ÝëÓà ‘‘ ™éÑ$çÙt§óþÐèþ™éÆæÿ*´ë… ÝëÆæÿ¦{†ÐèþËÄæý*°Ó™é… ‘
11 12
Møsìý Ýû§éÑ$±¿êÝë… çÜÓÄæý$…¿æý*ͅVæüÐóþíÙt±… ‘ }ѧéÅ f´ëÆ>«§æþ¯é«¨M>Ææÿ íܧæþ®Äôý$ ¿æý*™èþÔèý$¨®… MæüÇõÙÅ & C†
{ç³M>ÔèýÐèþ*¯é… {ç³£æþÐóþ$ {ç³Äæý*×ôý {糆{ç³Äæý*×ôýç³ÅÐèþ$–™éÄæý$Ðèþ*¯é… ‘ ç܅Mæü˵üÅ &
A…™èþ@ 糧æþÐéÅÐèþ$¯èþ$ç܅^èþÆæÿ…¡ Ðèþ*¯èþ…§æþÆæÿ*´ëÐèþ$ºÌê… {ç³ç³§óþÅ A£æþ ´ëç³-ç³#-Ææÿ$çÙ _…™èþ-¯èþЌþ$
‘‘ C† Mæü$…yæþͱ… «§éřéÓ ‘‘
AçÜÅ} ´ëç³-ç³#-Ææÿ$-çÙ-çÜő AÔèý-È-Ææÿ-çÜÅ ‘ A…™èþ-Æ>ÅÒ$ º$$íÙ@‘ ç³#Ææÿ$çÙ
Ðèþ$*ÌꫧéÆ>{™èþµ×ýÐóþ¯èþ (§æþÔèýÐéÆæÿ…) ¿æý$fXÑ$Ðèþ ™éÐèþ$$™é¦ç³Å ‘ {ç³Mæü–†Ôèýe…§æþ@ ‘ çܙèþŅ§óþ-Ðèþ™é ‘ ç³#Ææÿ$-Úù-½f… ‘ {ç³Mæü–-†-ÔèýØ-Mìü¢@ ‘
Mæü$…yæþͱ… çÜ$çÙ$Ðèþ*²Ðèþ*ÆæÿYÐèþ*{ՙèþÅ ‘‘ ´ëç³-ç³#-Ææÿ$-çÙ-çÜÅ-ÔZ-«§æþ¯óþ Ñ°-Äñý*Væü@ ‘‘
çÙra{Mæü ¿ôý§æþ {MæüÐóþ$×ý FÆæÿ®üÓÐèþ$$Q… ÑMæüíܙèþ… çßý–™èþµ§æþÃÐèþ*Væü™é… ÐéÐèþ$-Mæü$„ìü íܦ™èþ… ´ëç³-ç³#-Ææÿ$çم Mæüfj-Ë-{糿æý… ‘
™é… Ñ¿êÐèþÅ & {ºçßýÃ-çßý™éÅ ÕÆæÿ-çÜP…^èþ çÜÓÆæÿ~-õÜ¢Äæý$ ¿æý$f-§æþÓÄæý$… ‘‘
™èþ{™èþ™èþŅ iÐé™éïèþ… {糩ç³MæüÍM>M>Ææÿ… Væü–ïßý™éÓ ‘ Ðèþ$*ÌꫧéÆæÿ
çÜ$Æ>-´ë¯èþ çßý–§é-Äæý$$Mæü¢… Væü$Ææÿ$-™èþ˵ Mæüsìý-§æþÓÄæý$… ‘
Mæü$…yæþͯéÅçÜçßý çÜ$çÙ$Ðèþ*²ÐèþÆæ ÿ¢ ü ïé ç Ùra{Mæ ü ¿ô ý §æ þ{Mæ ü Ðó þ$×ý
™èþ™èþޅçÜÆæÿY 糧æþ-§æþӅ§æþ Ðèþ$…Væü-{ç³-™èþŅVæü´ë™èþMæü… ‘‘
{ºçßýÃÆæÿ…{«§æþ… ±™éÓ &
Ðèþ$*ÌꫧéÆðÿOMæü °ËÄæý* {ºçßýÃ{Væü…¤ Ñ¿ôý¨± ...... Ðèþ$àÔèýMìü¢@ Eç³-´ë-™èþMæü ÆøÐèþ*×ý… ÆæÿMæü¢-ÔèýÃ{Ôèý$ ÑÌZ-^èþ-¯èþ-Ќþ$ ‘
Mæü$…yæþͱ ¼çܙèþ…™èþ$ ™èþ±Äæý$ïÜ ‘ A^óþ-™èþ¯èþ Ðèþ$«§ø-Ðèþ{Mæü¢… §æþVæü®´ë§æþç³ çÜ°²-¿æýЌþ$ ‘‘
{ºçßýÃÆæÿ…{«§é«§ø Ðèþ$$Qíܦ™èþ çÜçßý{çܧæþâæý MæüÐèþ$ÌꫧøÐèþÇ¢ çÜ$«§éÐèþ$Äæý$ A«§ø-Ðèþ$$Q… Mæü–çÙ~-ÐèþÆæÿ~ Ðèþ$…Væü$çÙx ç³Ç-Ðèþ*-×ý-MæüЌþ$ ‘
^èþ…{§æþÐèþ$…yæþÌZç³Çíܦ™èþ ¼…§æþ$Ææÿ*ç³ ç³ÆæÿÐèþ*™èþð çßý…çÜÝùÞ¬çßý QyæþY-^èþ-ÆæÿÃ-«§æþÆæÿ… Mæü–çÙ~… ÐéÐèþ$-Mæü$„ú Ñ_…™èþ-Äôý$™Œþ ‘‘
Ñ$† §éÓ§æþÔèýÐéÆæÿ fõ³¯èþ ç܅Äñý*fÅ ‘‘ ÐéÐèþ$-Mæü$-„ú AçÜ-§éÓ-çÜ-¯é-™èþÃMæü… ´ëç³-ç³#-Ææÿ$çم Ñ_…™èþÅ ‘‘
""çÜÆøÓç³ç³ÏÐèþ Ææÿíßý™èþ@ {ç³gêq¯èþçœ$¯èþ@ {糙èþÅVæüÆø¦ {ºòßýOÃÐéçßýÐèþ$íÜÃ'' Äæý$… C† ç³NÆæÿ-Móü¯èþ ç܅ÔZçÙÅ ‘‘ Ææÿ… C† Mæü$…¿æý-Móü¯èþ ç܅§æþçßýÅ ‘‘
C† ç³ÆæÿÐèþ*™èþïé IMæüŅ Ñ¿êÐèþÄôý$™Œþ ‘‘ Äæý$… C†-Æóÿ-^èþ-Móü¯èþ ´ëç³-ç³#-Ææÿ$çÙ ¿æýçÜà ºíßý-Dz-ÝëÞ-ÆæÿÅ ‘
13 14
A£æþ-ç³#-×ýÅ-ç³#-Ææÿ$çÙ Ñ_…™èþ-¯èþЌþ$ §óþ҅ {†ÌZMæü f¯èþ±… çÜÓMæü-ÆðÿO-Ææÿª-«§é¯èþ… ‘
çÜÓMæü$„ú §æþ„ìü×ôý ç³#×ýÅ-ç³#-Ææÿ$çم Ñ_…™èþ-Äôý$™Œþ ‘‘ A…»ê ¿æýgôý Ðèþ$×ìý çÜ$Ðèþ*ËÅ Ñ¿æý*-íÙ-™é…XЌþ$ ‘‘
AÔèýÓ-Ðóþ$«§æþ ÕÆæÿ-çÜP…^èþ Ðéh-õ³Äæý$ ¿æý$f-§æþÓÄæý$… ‘ ´ë§é¨ gê¯èþ$ ç³ÆæÿŅ™èþ… ^èþ™èþ$-ÚùP×ý… çÜÐèþ-{f-Mæü… ‘
ÝùÐèþ$-´ë¯è çßý–§é-Äæý$$Mæü¢… ´û…yæþ-ÈMæü Mæüsìý-§æþÓÄæý$… ‘‘ °Ðèþ–-™é¢QÅ MæüâZ-õ³™èþ… çÜÓÆ>~¿æý… {ºçßýÃ-§ðþO-Ðèþ-™èþЌþ$ ‘
˅M>Ææÿ ½f ç܅Äæý$$Mæü¢… çÜÃÆóÿ-§æþ-Ðèþ° Ðèþ$…yæþ-ËЌþ$ ‘‘
çÜÆæÿÓ-{Mæü™èþ$ 糧æþ-§æþӅ§æþӅ Ýë…Vø-´ë…Væü Ôèý$¿æý-{MìüÄæý$… ‘
K… Ýùůé 糖¤-Ñ... -çÜ-{糫§é@ ‘‘ ˅ 糖¤ÐðþOÅ ¯èþÐèþ$@ ‘‘
çܙèþÅ-{Ðèþ-™é…Væü ÆøÐèþ*×ý… §æþÄæý*-§é-„ìü×ýÅ ç܅Äæý$$™èþ… ‘‘
ÝëÆæÿ¦-{†-Møsìý ¡Æ>¦…Væü… çÜÆæÿÓ-§óþ-Ðèþ-Ðèþ$-Äæý*-Mæü–†… ‘ gê¯éÓ-¨¯éÀ ç³ÆæÿŅ™èþ… {糆Úëx Mæüâæý-Äæý*-Äæý$$™èþ… ‘
AÆæÿ¦-^èþ…{§æþ {糡-M>Ôèý… 糧éÃÉæþŅ ÑçÙ$~-§ðþO-Ðèþ-™èþЌþ$ ‘
AçÜÅ} ¿æý*™èþ-Ôèý$¨® Ðèþ$à-Ðèþ$…{™èþ-çÜÅ ‘ ç³#Ææÿ$çÙ º$$íÙ@ ‘ §ðþOÒ Ðèþ… ½f-Äæý$$Mæü¢… Ôóýәé¿æý Ðèþ$…¿æýÝù Ðèþ$…yæþ˅ çÜÃÆóÿ™Œþ ‘‘
-V>-Äæý${¡ bèþ…§æþ@ ‘ {ºçßýà ÑçÙ$~ Ææÿ${§óþÔèýÓÆæÿ çܧé-Õ-Ðèþ-§óþ-Ðèþ™é@ çßý… K… Aç³#Þ-Ðóþ$-ÝùÐðþ*...... ÑÔèýÓ-¿ôý-çÙi@ ‘‘ K… Ðèþ… A§øÂüÅ-¯èþ-Ðèþ$@- ‘-‘
Äæý$… Ææÿ… Ðèþ… ˅ ½gê-° ‘ 糖¤-ÐéÅ-ç³-õÜ¢gZ ÐéÄæý*Ó-M>-Ôé-ÔèýØ-Mæü¢Äæý$@‘
¯é¿ôý-Ææÿá-­–-§æþÄæý$ ç³Ææÿůèþ¢… {†Mø×ý… çÜÓíÜ¢-M>-°Ó™èþ… ‘
™èþ¨Ó-Ìê-ç³-¯èþ-Ñ$† MîüË-Mæü… ‘ Ðèþ$Ðèþ$ ´ë…^èþ-¿o-†Mæü ÔèýÈÆæÿ ÔZ«§æþ-¯éÆóÿ¦ fõ³
ѧéÅ-Mæüâê çÜÐèþ*-Äæý$$Mæü¢… Ææÿ${§óþ×ý çÜÐèþ$-«¨-íÙx-™èþЌþ$ ‘
Ñ°Äñý*-Væü@ ‘‘ Ææÿ…½-gôý¯èþ Äæý$$™èþ… ÆæÿMæü¢… çÜÃÆóÿ-™éµ-ÐèþMæü Ðèþ$…yæþ˅ ‘‘
çßý…, Äæý$…, Ææÿ…, Ðèþ…, ˅, çÜÐèþ$-õÜ¢-¯èþ^èþ, MæüÆæÿ-çÙ-yæþ…Væü ¯éÅçÜ@ ‘‘ K… AW²… §æþ*™èþ…..... çÜ${Mæü-™èþ$Ќþ$ ‘‘ Ææÿ… AVæü²Äôý$ ¯èþÐèþ$@ ‘‘
¿æý*Ææÿ$Â-Ðèþ-çÜ$Þ-Ðèþ-ÆøÑ$-† ¨Væü¾…«§æþ@ ‘‘
çßý–§æþ-Äæý*-™èþP…uæÿ ç³Ææÿůèþ¢… Ðèþ–™èþ¢… çÙyìþ¾…§æþ$ Ìê…c-™èþЌþ$ ‘
«§éůèþ… ‘‘ Ô酙éÅQÅ Mæüâæý-Äæý*-Äæý$$Mæü¢… §ðþOÐèþ™èþ… ^óþÔèýÓ-Æ>-À§æþ… ‘
ç܅_…™èþ Äôý$™èþ¢-Ææÿ$×ý ¿ê¯èþ$ çÜçßý-{çÜ-M>…†… ‘ Äæý$…½-f-Äæý$$Mæü¢… «§æþ*{Ðèþ*¿æý… ¯èþ¿æý-çÜÓ-¯èþÅyæþ˅ çÜÃÆóÿ™Œþ ‘‘
´ëÔé…Mæü$Ôèý {ç³Ðèþ-Ææÿ-M>-Ææÿ$ÃMæü 糅^èþ-»ê-×ꯌþ ‘ K… ™èþÐèþ-ÐéÄæý$ Ðèþ–™èþ-çܵ™óþ......Ðèþ–×îý-Ðèþ$õßý ‘‘Äæý$… ÐéÄæý$-Ðóþ ¯èþÐèþ$@‘‘
15 16
Mæü…u>-{§æþ*Â-Ðèþ$«§æþÅ ç³Ææÿůèþ¢… Ðèþ–™èþ¢… çÜÓ^èþe… «§æþÓgê-°Ó™èþ… 6. A-çßý…M>Ææÿ… Ðèþ$çßý-™èþ¢™óþÓ {ç³Ñ-Ìê-ç³-Äæý*Ñ$
Ô酙èþÅ¡™èþ MæüÌê-Äæý$$Mæü¢… çܧé-ÕÐèþ çÜ$§ðþO-Ðèþ-™èþЌþ$ ‘ 7. Ðèþ$çßý™èþ¢™èþ¢üӅ Ðèþ*™èþ–M>ç܅hqMæü Ôèýºª{ºçßýÃçÜÓÆæÿ*´ëÄæý*…
çßý… ½f-Äæý$$Mæü¢ Ðèþ*M>Ôèý Ðèþ$…yæþ˅ {ç³Ñ_…™èþ-Äôý$™Œþ ‘‘ çßý–ÌôýÏRêÆæÿ¦ ¿æý*™éÄæý*… {ç³Mæü–™ú {ç³ÑÌêç³Äæý*Ñ$
K… çœ$–™èþ… çœ$–™èþ-´ë-Ðé¯èþ@ ...... E¨ªÔèý ÝëÓà ‘ 8. ™é… ™èþ£é Ñ«§é… {ç³Mæü–†… °™èþÅÔèý$§æþ® º$§æþ® Ðèþ$$Mæü¢ çÜÓ¿êÐèþ
¨VøÂüÅ ¯èþÐðþ*-¨VæüÂüÅ@ ‘‘ K… çßý… BM>-ÔéÄæý$ ¯èþÐèþ$@ ‘‘ çÜÓ{ç³M>Ôèý çܙèþÅgêq¯é¯èþ…™èþ˄æü×ý B™èþÃÆæÿ*ç³ ç³Ææÿº{çßýÃ×ìý
çÜÓÔèý-È-ÆæÿÐóþ$Ðèþ… Ñ¿êÐèþÅ & ¿æý*™èþ-{ç³-Ñ-Ìê-糯èþ… Mæü$Æ>řŒþ ‘‘ {ç³ÑÌêç³Äæý*Ñ$ ‘‘
Ðè þ $*Ë- Ô è ý –…V>- r - M >- § æ þ $- † ¦ ™ é… Mæ ü $…yæ þ - Í ±… ç ³ –- ¤ - Ð éÅ- ç Ü ç ß ý C™óþÅÐèþ… Mæü$…yæþͱ §éÓÆ> ¿æý*™é° {ç³ÑÌêç³Å
ÝëÓ«¨-Úëx¯óþ çÜÐèþ*±Äæý$ & °™èþÅ-Ôèý$-§æþ® º$§æþ® Ðèþ$$Mæü¢ çÜ_a-§é-¯èþ…§æþ ç³Ç-ç³NÆæÿ~ {ºàÃ-çßý-Ðèþ$-ïÜÆ
1. ˅ (6) 糖¤Ò… 糅^èþ-Væü$-×ê-†ÃM>… çÙyæþ$-§éƒ™èþ {ç³Äñý*-Vóü×ý _Ææÿ… Ñ¿êÐèþÅ ‘‘
糖¤Ò… Aç³#Þ {ç³Ñ-Ìê-ç³-Äæý*-Ñ$ Ðèþ$…{™èþ@ & ™èþÝëçéÓ H™èþ-ÝëÃ-§é-™èþïèþ BM>Ôèý çÜޅ¿æý*™èþ@ ‘ BM>-Ôé-
2. Ðèþ… (5) Bç³@ ^èþ™èþ$-Ææÿ$Y-×ê-†ÃM>… 糅^ø-§éƒ™èþ {ç³Äñý*-Vóü×ý §éÓÄæý$$@ ‘ ÐéÄñý*-ÆæÿW²@ ‘ AVóü²-Æ>ç³@ ‘ A§æþÂüÅ@ 糖¤Ò ‘ 糖¤ÐéÅ
B´ù-¬Vú² {ç³Ñ-Ìê-ç³-Äæý*Ñ$ KçÙ«§æþÄæý$@ ‘ KçÙ-«©-¿ZÅ-¬¯èþ²… ‘ A¯é²-™èþ$µ-Ææÿ$-çÙ@ ‘ çÜÐé -H-çÙ
3. Ææÿ… (4) AW²… {†Væü$-×ê-†ÃM>… ^èþ™èþ$-Ææÿ$-§éƒ™èþ {ç³Äñý*-Vóü×ý ç³#Ææÿ$-Úù-¬-¯èþ²-Ææÿ-çÜ-Ðèþ$Äæý$@ ‘ C† 糅^èþ-Ðèþ$-à-¿æý*-™é-¯èþ$Å-™èþµ-¯é²° ‘‘
AW²…ÐéÄæý˜ {ç³Ñ-Ìê-ç³-Äæý*-Ñ$ ™óþ¿æýÅ-çÜÞüÓ-Ôèý-ÈÆæÿ… ™óþgZ-Ðèþ$-Äæý$… ç³#×êÅ-™èþÃMæü… §óþÐèþ-™é-Æ>-«§æþ-¯èþ-Äñý*VæüÅ
4. Äæý$… (3) ÐéÄæý$$… ¨ÓVæü$-×ê-†ÃM>… {†Ææÿ$-§éƒ™þè {ç³Äñý*-Vüó ×ý Ðèþ$$™èþµ-¯èþ²-Ñ$† «§éřéÓ ‘ ™èþíÜïŒþ ÔèýÈÆóÿ çÜÆæÿÓ-§óþ-Ðèþ-™é-Ðèþ$Äæý$… ç³Ææÿ-
ÐéÄæý$$-Ðèþ*-M>Ôóý {ç³Ñ-Ìê-ç³-Äæý*Ñ$ {ºçßýà A¯èþ${ç³-ÑÔèýÅ †çÙx-¡† Ñ¿êÐèþÅ & Ýù¬çßý… çßý…çÜ C†
5. çßý… (2) BM>Ôèý… HMæü-Væü$-×ê-†ÃM>… ¨ÓÆæÿ$-§éƒ™èþ {ç³Äñý*-Vóü×ý iÐé™éïèþ Ðèþ*§éÄæý$ & FÆæÿ¦üÓ-Ðèþ$$Rôý ÑMæü-íܙóþ çßý–™èþµ§óþà çÜÐèþ*-
BM>-Ôèý-Ðèþ$-çßý…M>Æóÿ {ç³ÑÌêç³Äæý*Ñ$ Væü™èþ… Ñ¿ê-ÐèþÅ ‘ Mæü$…yæþ-ͱ… çÜÓÝë¦-¯èþ-Væü™é… Ñ¿ê-Ðèþ-Äôý$™Œþ ‘‘
17 18
çÜ*Mæü‡-Ôèý-È-Ææÿ-ÔZ-«§æþ-¯èþЌþ$ {´ë×ý-{ç³-†-Úëx-ç³-¯èþЌþ$ ({†-Ðé-Ææÿ…)
4 Ðèþ$*Ë-Ôèý–…V>rM> ™èþ$ÞçÙ$Ðèþ*² ç³£óþ¯èþ iÐèþ-ÕÐèþ… ’C† Ðèþ$…{™óþ×ý çßý–¨-§æþ-„æü-çßý-çÜ¢… °«§éÄæý$ & AçÜ$-±-™óþ† Ðèþ$…{™óþ×ý ({†-Ðé-Ææÿ…)
ç³Ææÿ-Ðèþ$-Õ-Ðèþ-糧óþ Äñý*f-Äæý*Ñ$ ÝëÓà ‘‘ ’ ÐéÐèþ$-¯é-Ýë-ç³#-sôý¯èþ }^èþ…yîþ ç³Ææÿ-§óþ-Ðèþ™é… çßý–§æþÄôý$ ç܅Ýë¦ç³Å ‘‘
4 Äæý$… ç܅Mø^èþ ÔèýÈÆæÿ… ÔZçÙ-Äæý$- þ2 þ-ÝëÓà ‘‘ ç ³ NÆæ ÿ - Æ ÿ$$™éÓ & K… çÜÆøÓ-ç³-ç³Ï-Ðèþ-Ææÿ-íßý™èþ@ {ç³gêq-¯èþ-çœ$¯èþ@ {糙èþÅ-VæüÆø¦ {ºòßýOÃÐé-çßý-Ðèþ$-íÜё
™óþ¯ðþOÐèþ Ðèþ$…{™óþ-×ý
C† Ðèþ$…{™óþ×ý ÔZíٙèþ… ‘‘ ’’ K… {糆-çÙx ‘ çÜ${ç³-†-íÙx-™èþ-Ðèþ$çÜ$¢ ‘‘
Mæü$…¿æ ý Mæü Ðèþ*ÆóÿY×ý
4 Ææÿ… ç܅Mø-^èþ -Ôèý-ÈÆæÿ… §æþçß 2 -ç³-^èþ- 2 -ÝëÓà ‘ Ðèþ$*Ìê-§« éÆæÿ Üí ™¦ þè … ‘ A£æþ-¯éÅÝë@
C† ç³#ÏçÙt… ¿æýïÜÃ-Mæü–-™èþ…^èþ ‘‘ ’’ çÜ*Mæü‡ -Ôèý-È-Æ>-™èþÃ-Mæü…
™èþ{™é§ú Ðèþ*™èþ–-M>-ÐèþÆðÿ•~@ {´ë×ê-Äæý*-Ðèþ$-{™èþÄæý$… Mæü–™éÓ & çÜÓÆðÿO@
iÐèþ… Üç $çÙ$Ðèþ*² Ðç þè Ææÿü¢ ïé
4 Ðèþ… ç³Ææÿ-Ðèþ$-Õ-Ðé-Ðèþ$–™èþ… ÐèþÆæÿÛ-Äæý$- 2 -ÝëÓ-à -‘‘ (A….. A@) ç³NÆæÿMæü… ‘ 糅^èþ-Ðèþ-Æðÿ•Y@ (Mæü… ... Ðèþ$…@) Mæü$…¿æýMæü… ‘
{ºçßýà Ææÿ…{«§æþ… ±™éÓ
C† ¿æýçÜÃçÜçßý-{ÝëÆóÿ…§æþ$Ðèþ$…yæþË ÑVæü-âæý-§æþ-Ðèþ$–-™èþ & ™èþ{™èþ ³ç ÆæÿÐ- þè $-ÕÐó HMîü- Äæý*¨À (Äæý$…...„æü…) Æóÿ^èþMæü@ ‘‘ C† {´ë×ê-Äæý*Ðèþ$@ ‘‘
-Ææÿ-Ýë-íÜMæü¢… ‘‘ ’’ ¿æý*™èþ… Ñ¿êÐèþÅ & Mæü-Ææÿ-Ôèý$-¨®-¯éÅçÜ@
4 ˅ Ô酿æýÐèþÔèý-È-Ææÿ-Ðèþ$$-™éµ-§æþ-Äæý$- Äñý*™éµ§æþÄæý$ -ÝëÓ-à -‘‘ §æþ„æü¯- é-Ýë-³ç #-sýô ¯èþ ™óþ¯ðþÐO þè
B… {ç³Mø-Úëx…-¿êÅ-¯èþÐèþ$@ ‘ D… .. Ðèþ$×ìý-º…«§é¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘‘
C† ™èþ§æþÂçÜïø ¨ÐèþÅ-Ôèý-È-Ææÿ-Ðèþ$$-™èþµ¯èþ²… Ñ¿êÐèþÅ ‘‘’’ Ðèþ$…{™óþ×ý Æóÿ^èþÄ- ýô $™Œþ ‘‘
F… .. Mæü*Ææÿµ-Æ>¿êŅ Ðèþ$@ ‘ I… ... MæüÆæÿ-™èþ-Ìê¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘
4 çßý…çÜÝùÞ-¬-çßý -Ðèþ$-Ðèþ-™èþ-Ææÿ- 2 -Õ-Ðèþ-ç³-§é-ijÐèþ ’’ L… .. MæüÆæÿ-糖-Úëx¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘ A@ MæüÆ>-{V>¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘‘
çÜ$çÙ$-Ðèþ*²-ç³-£óþ¯èþ {ç³ÑÔèý Ðèþ$*ËÔèý–…V>r Ðèþ$$ËÏçÜ HÐèþ … E™è þ ¢ Æ æ ÿ{™éí ³
2 -fÓ-Ë- 2 -{ç³fÓ-Ë- 2 -çßý…çÜ-ÝùÞ-¬çßý… ÝëÓà ‘‘ A…™èþ-Æ>Ã-™èþ–-M>-¯éÅçÜ@
ç³NÆæÿMæü, Mæü$…¿æýMæü,
C† Ðèþ$…{™óþ×ý ç³Ææÿ-Ðèþ$-Õ-Ðóþ-¯ðþO-Mîü-¿æý*™èþ… iÐèþ… ç³#¯èþ- Æóÿ^èþM>° MæüÆæÿ¢ÐéÅ° AçÜÅ } Ôèý$-§æþ®-Ðèþ*-™èþ–-M>-¯éÅ-çÜ-Ðèþ$…{™èþçÜÅ {ºàà º$$íÙ@ ‘‘ V>Äæý${¡
çÜ$Þ-çÙ$-Ðèþ*²-Ðèþ-Ææÿ¢üïé Ðèþ$*Ìê-«§éÆóÿ Ýë¦í³-™èþ… bèþ…§æþ@ ‘‘ }Ôèý$-§æþ®-Ðèþ*-™èþ–-M>-çÜ-Ææÿ-çÜÓ¡ §óþÐèþ-™é ‘ çßýÌZ ½gê° ‘
_…™èþ-Äôý$™Œþ ‘‘ ’’ ( 4 & K… I… {ïßý… }…) çÜÓÆ>-ÔèýØ-Mæü¢Äæý$@ ‘ ¼…§æþÐèþ@ MîüËMæü… ‘ Ðèþ*™èþ–-M>-¯éÅõÜ Ñ°-Äñý*Væü@ ‘‘
19 20
A… Mæü… .. f… B… ‘‘ C… ^èþ… ... pý… D… ‘‘ E… r… ... ×ý… B«§éÆóÿ ͅVæü-¯é¿o çßý–§æþ-Äæý$-çÜ-Ææÿ-íÜgôý ™éË$-Ðèþ$*Ìôý ËÌêsôý
F… ‘‘ H… ™èþ… ... ¯èþ… I… ‘‘ K… 糅 ... Ðèþ$… L… ‘‘ A… Äæý$… §óþÓ ç³{™óþ Úùyæþ-ÔéÆóÿ ¨Ó§æþÔèý §æþÔèý-§æþâôý §éÓ§æþ-ÔéÆóÿ¦ ^èþ™èþ$õÙP ‘
.. „æü… A@ ‘‘ C† MæüÆæÿ-çßý–-§æþ-Äæý*-¨-¯éÅçÜ@ ‘‘ «§éřéÓ & ÐéÝ녙óþ »êË-Ðèþ$«§óþÅ yæþçœ Mæüuæÿ çÜíßý™óþ Mæü…uæÿ-Ðèþ$*Ìôý çÜÓÆ>×ê…
«§éÅÄôý$§æþÓ-Ææÿ~糧æþÅ Ôóýәèþ… ÕÆæÿíÜ ç܅íܦ™èþ… çßý… „æü… ™èþ™é¢üÓÆæÿ¦ Äæý$$Mæü¢… çÜMæü˧æþâæý-Væü™èþ… ÐèþÆæÿ~-Ææÿ*糅 ¯èþÐèþ*Ñ$ ‘‘
MæüÇ~-M>Äæý*… °f… Ðèþ$…{™èþ… ç܅çÜÃ-Æóÿ-™óþP-çÜ-Æ>-çÙtMóü ‘ C† çÜ*Mæü‡-Ææÿ*´ë… «§éřéÓ Ðèþ*™èþ–M>… ¯èþÅõܙŒþ ‘‘
çÜÓÆæÿ-Äæý$$VæüÅ ™èþ£é ç³{™óþ-çÙÓí³ çÜç³¢çÜ$ M>¨-M>¯Œþ ÑÔèý$-§ú® «§æþ*{Ðèþ*¿ôý (Mæü…uæÿ-§óþ-Ôóý) Úùyæþ-Ôèý-§æþ-âæý-Mæü-Ðèþ$Ë Ðèþ$*Ææÿ®üÓ Ðèþ$$Q…
çÜç³¢-Ðèþ-Æ>Y-¯èþçÙt¬Ðóþ${™èþ âæý…„æü Ðóþ$Ðèþ… Ñ_…™èþ-Äôý$™Œþ ‘‘ «§éřéÓ & (™èþ-§æþª-âôýçÙ$ {´ëV>-¨-{´ë§æþ-„ìü-×ôýÅ-¯èþ) (^èþ-™èþ$-Ⱦ-gôý¯èþ ÝëMæü…
¼…§æþÓ-çÙt-§æþâæý ^èþ™èþ$-Ææÿ-{Ôé-™èþÃMæü… Äæý${¯èþ¢… Ñ¿êÐèþÅ ‘ ÐèþÆæÿ~… çÜÆæÿÓ-{™èþ) K… I… {ïßý… }… A… ¯èþÐèþ$@ C™éŨ K… I…
™èþ¯èþë§óþÅ {´ëÝë§æþ… ½f… (çßoÞ-@) MóüçÜÆ>-çÙtMóü §úÓ§úÓçÜÓÆú ‘ {ïßý… }… A@ ¯èþÐèþ$@ C™èþŅ™èþ… ¯èþÅçÜÅ ‘
ç³{™óþçÙÓçÙt-Ðèþ-Æ>Y¯Œþ ‘ Mø×ôý-çÙ$ uæÿÑ$-†-Õ-Æø-Äæý$…{™èþ… {ºçßýÃ-Ææÿ…{«§óþ çßý–§æþÄôý$ {ç³Ðé-âæý-ÐèþÆóÿ~ §éÓ§æþ-Ôèý-§æþâôý A¯éçßý™èþ ^èþ{Móü
«§éřéÓ& K… I… {ïßý… }… Mæü… ¯èþÐèþ$@ ..... K… I… {ïßý… }… uæÿ… ¯èþÐèþ$@‘‘
¯é¿o ±Ë-ÐèþÆóÿ~ §æþÔèý-§æþâôý Ðèþ$×ìý-ç³NÆæÿMæü ^èþ{Móü
K… I… {ïßý… }… yæþ… ¯èþÐèþ$@ ...... K… I… {ïßý… }… 眅
¯èþÐèþ$@ ‘‘
¯é¿æýÅ-£ø-¿êVóü ѧæþ$Å-§æþÓÆóÿ~ çÙyæþªâôý ÝëÓ«¨-Úëx¯èþ ^èþ{Móü
K… I… {ïßý… }… º… ¯èþÐèþ$@ ....... K… I… {ïßý… }… ˅
¯èþÐèþ$@ ‘‘
21 22
çÜ$Ðèþ-Æ>~¿ôý ^èþ™èþ$-Ææÿªâôý Ðèþ$*Ìê-«§éÆæÿ ^èþ{Móü Ðèþ*Äæý$$-«§é° «§éřéÓ ‘ çÜÐèþ$çÜ¢ Ðèþ*™èþ–-MæüÄæý* Ðèþ$*Æ>®¨ ´ë§æþ
K… I… {ïßý… }… Ðèþ… ¯èþÐèþ$@........K… I… {ïßý… }… ç܅ -ç³-ÆæÿŅ™èþ… {†Æ>ÓüÅ-ç³Mæü… ѯèþÅçÜÅ ‘‘ ÕÆæÿ B¨-Ýë¦-¯óþçÙ$ Ðèþ*™èþ–M>…
¯èþÐèþ$@ ‘‘ ¯èþÅõܙŒþ ‘‘
{¿æý*Ðèþ$«§óþÅ ^èþ…{§é¿ôý ¨Ó§æþâôý Bgêq-^èþ{Móü K… I… {ïßý… }… A… ¯èþÐèþ$@ & ÕÆæÿ-íÜ
K… I… {ïßý… }… çßý… ¯èþÐèþ$@ ..... K… I… {ïßý… }… „æü… ,, B… ¯èþÐèþ$@ & Ðèþ$$Q-Ðèþ–™óþ¢
¯èþÐèþ$@ ‘‘ ,, C… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü-¯óþ{™óþ
,, D… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$-¯óþ{™óþ
çÜçßý-{ÝëÆóÿ íßýÐèþ$-°¿ôý çÜÆæÿÓ-ÐèþÆæÿ~ Ñ¿æý*-íٙóþ & AMæü-£é¨ {†Æóÿ-RêçÜ$ ,, E… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü-MæüÆóÿ~
çßýâæý-„æü-{™èþÄæý$ ¿æý*íٙóþ & K… I… {ïßý… }… ç³Ææÿ-¼…§æþ$¿ZÅ ¯èþÐèþ$@ ,, F… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$-MæüÆóÿ~
‘‘ C† ѯèþÅçÜÅ ‘‘ ,, º$$… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü-¯é-Ýë-ç³#sôý
ºíßý-Æ>Ã-™èþ–-M>-¯éÅçÜ@ ,, º$*… ¯èþÐèþ$@& ÐéÐèþ$-¯é-Ýë-ç³#-sôý
K… I… {ïßý… }… (… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü-Mæü-´ùÌôý
º$$ÚëŨ MæüÆæÿ-çßý–-§æþ-Äæý*-¨-¯éÅçÜ@ ç³NÆæÿÓ-Ðèþ™Œþ ‘‘ ,, )… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$-Mæü-´ùÌôý
ÕÆæÿíÜ ÐèþÆ>~-Ææÿ-х§æþ… Ñ¿êÐèþÅ & ™èþ{™èþ & ,, H… ¯èþÐèþ$@ & KõÙx
糅^é-Ôèý-§æþÓÆæÿ~ ¿ôý§ðþO-ÇÓ-íßý-™èþ-Ðèþ-§æþ-¯èþ§ø@ ´ë§æþ-Äæý$$-Mæü$P-„ìü- Ðèþ-„ø ,, I… ¯èþÐèþ$@ & A«§æþÆóÿ
§óþÔé… ¿êçÜÓ-™èþP-ç³Æ>ª Mæü͙èþ ÔèýÕ-MæüÌê Ñ$…§æþ$-Mæü$…§é-Ðèþ-§é™é… ‘ ,, K… ¯èþÐèþ$@ & FÆæÿ®üÓ-§æþ…™èþ 糅Mú¢
A„æü{çÜMæü$P…¿æý _…™é ÍS™èþ ÐèþÆæÿ-MæüÆ>… {¡„æü×ê… ç³§æþÃ-ç܅Ý릅 ‘ ,, L… ¯èþÐèþ$@ & A«§ø-§æþ…™èþ-糅Mú¢-
A„>-Mæü-Ìêµ-Ðèþ$-™èþ$-^èþe-çÜ¢-¯èþ-f-çœ$-¯èþ-¿æýÆ>… ¿êÆæÿ¡… ™é… ¯èþÐèþ*Ñ$ ‘‘ ,, A… ¯èþÐèþ$@ & hàÓÄæý*…
糅^ø-ç³-^éÆðÿO çÜޅç³N-fő §æþ„ø-Ææÿ®üÓ-MæüÆæÿ Ðèþ*Ææÿ-¿æýÅ-Ðé-Ðèþ$-«§æþ@ MæüÆæÿ-ç³-ÆæÿŅ™èþ ,, A@ ¯èþÐèþ$@ & BçÜÅ-Ñ-ÐèþÆóÿ
23 24
,, Mæü… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü-»ê-çßý$-Ðèþ$*Ìôý ,, ¯èþ… ¯èþÐèþ$@& ÐéÐèþ$ ´ë§é…Væü$-âæýÅ{Vóü
,, Q… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü-Mæü*-Ææÿµ-Æóÿ ,, 糅 ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü-´ëÆóÿØüÓ
,, Væü… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü-Ðèþ$-×ìý-º…«§óþ ,, 眅 ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$´ëÆóÿØüÓ
,, çœ$… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü-çßý--Ý뢅Væü$-ã-Ðèþ$*Ìôý ,, º… ¯èþÐèþ$@ & 糖õÙx
,, \ý… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü-çßý-Ý뢅Væü$-âæýÅ{Vóü ,, ¿æý… ¯èþÐèþ$@& ¯é¿o
,, ^èþ… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$-»ê-çßý$-Ðèþ$*Ìôý ,, Ðèþ$… ¯èþÐèþ$@
& fuæÿÆóÿ
,, bèþ… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$-Mæü*-ÆæÿµÆóÿ ,, Äæý$… & ™èþÓV>-™èþÃ-¯óþ-¯èþÐèþ$@ çßý–§æþÄôý$
,, f… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$-Ðèþ$-×ìý-º…«§óþ ,, Ææÿ… & Açܖ-V>-™þè ïóþ ¯èþÐèþ$@ §æþ„>…õÜ
,, m… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$ çßýÝ뢅Væü$-ã-Ðèþ$*Ìôý ,, ˅ & Ðèþ*…Ýë-™èþïóþ ¯èþÐèþ$@ MæüMæü$¨
,, pý… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$ çßýÝ뢅Væü$-âæýÅ{Vóü ,, Ðèþ… & Ðóþ$§æþ B™èþïóþ ¯èþÐèþ$@ &
,, r… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„ø-Ææÿ$-Ðèþ$*Ìôý ÐéÐèþ*…õÜ
,, uæÿ… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æügê¯èþ$° ,, Ôèý… & AÝë¦üÅ-™þè ïóþ ¯èþÐèþ$@& ßç ý–§æþÄ- ýæ *
,, yæþ… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü-Væü$Ìôý¹ - §æþª-„æü-¿æý$gê {V>…™èþ… ‘‘
,, Éæþ… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü´ë§é…Væü$ã Ðèþ$*Ìôý ,, çم & Ðèþ$gêj-™èþïóþ ¯èþÐèþ$@ &
,, ×ý… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„æü-´ë-§é…Væü$-âæýÅ{Vóü ßç ý–§æþÄ- ýæ *§éÓÐèþ$¿æý$gê {V>…™èþ…‘‘
,, ™èþ… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐðþ*-Ææÿ$-Ðèþ$*Ìôý ,, ç܅ & Ôèý${M>-™èþïóþ ¯èþÐèþ$@ &
,, £æþ… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$ gê¯èþ$° ßç ý–§æþÄ- ýæ *§æþ„æü ´ë§é-{V>…™èþ… ‘‘
,, §æþ… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$Væü$Ìôý¹ ,, çßý… & B™èþïóþ ¯èþÐèþ$@ &çßý–§æþ-Äæý*-§éÓÐèþ$
,, «§æþ… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$-´ë-§é…Væü$-ã-Ðèþ$*Ìôý ´ë§é{-V>…™èþ… ‘‘
25 26
,, âæý… & A…™èþ-Æ>-™èþïóþ ¯èþÐèþ$@ & Ðèþ$$M>¢ ѧæþ$Å-™èþµÄñý*§æþ çܹsìýMæü ¯èþÐèþf´ë º…«§æþ$ÆðÿO@ 糅^èþ-Ðèþ{Mðü•¢@ ‘
çßý–§æþ-Äæý*¯é²À ç³ÆæÿŅ™èþ… ‘‘ {™èþńðü• Ææÿӄø-f-¯èþ{Ðèþ*… çÜMæü-Ë-Ôèý-Õ-°¿ê… ÔéÆæÿ§é… ™é… ¯èþÐèþ*Ñ$ ‘‘
,, „æü… & ç³Ææÿ-Ðèþ*-™èþïóþ ¯èþÐèþ$@ & K… I… {ïßý… }…
çßý–§æþ-Äæý*-¯èþÃ-çÜ¢- M>…™èþ… ‘‘ ,, A… & °Ðèþ–-™ðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@- Õ-Ææÿ-íÜ
}Mæü-âê-Ðèþ*-™èþ–-M>-¯éÅçÜ@ ,, B… & {糆-Úëx-Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ -Ðèþ$$-Q-Ðèþ–™óþ¢
AçÜÅ} } Mæüâê-Ðèþ*-™èþ–-M>-¯éÅ-çÜçÜÅ ‘ {ç³gê-糆 º$$íÙ@ ‘ V>Äæý${¡ ,, C… & ѧéÅÄñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ §æþ„æü-¯óþ{™óþ
bèþ¯èþª@ ‘ }Mæü-âê-Ðèþ*-™èþ–M> çÜÆæÿ-çÜÓ¡ §óþÐèþ-™é ‘ K… ½f… ‘ L… ÔèýMìü¢@ ,, D… & Ô酙ðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ -ÐéÐèþ$-¯óþ{™óþ
B… MîüËMæü… .. ¯éÅõÜ Ñ°-Äñý*Væü@ ‘‘ ,, E… & C…«¨-M>Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ §æþ„æü-MæüÆóÿ~
K… I… {ïßý… }… A… K… B… ‘‘ ,, F… & ©í³-M>Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ ÐéÐèþ$-Mæü-Æóÿ~
K… I… {ïßý… }… C… K… D… ‘‘ ,, º$$… & Æóÿ_-M>Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ §æþ„æü¯éÝëç³#sôý
K… I… {ïßý… }… E… K… F… ‘‘ ,, º$*…& Ððþ*_-M>-Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ -ÐéÐèþ$-¯é-Ýë-ç³#sôý
K… I… {ïßý… }… H… K… I… ‘‘ ,, (… & ç³Æ>-Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ -§æþ„æü-Mæü-´ùÌôý
K… I… {ïßý… }… K… K… L… ‘‘ ,, )… & çÜ*„>ÃÄñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ -ÐéÐèþ$-Mæü-´ùÌôý
K… I… {ïßý… }… A… K… A@ ‘‘ ,, H… & çÜ*„>Ã-Ðþè $–-™é-Äýñ $O -¯èþ-Ðèþ$@ -KõÙx
C† MæüÆæÿ-çßý–-§æþ-Äæý*¨-¯éÅçÜ@ ‘‘ ,, I… & gêq¯é-Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ -A«§æþ-Æóÿ
çßýòܕ¢@ 糧æþÅ Ææÿ£é…Væü… Væü$×ý-Ðèþ$-£æþ-çßý-Ç×ý… ç³#çÜ¢Mæü… ÐèþÆæÿ~-Ðèþ*Ìê… ,, K… & gêq¯é-Ðèþ$–-™é-Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ F
- Ææÿ¦üÓ-§æþ-ç¯èþ¢-糅Mú¢
r… Mæü… Ôèý${¿æý… Mæü´ë˅ ÐèþÆæÿ-Ðèþ$-Ðèþ$–-™èþ-Ëçܧóþ®Ðèþ$-Mæü$…¿æý… Ðèþçßý…¡…‘‘ ,, L… & B´ëÅ-Æÿ$$-¯ðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ -A£ø-§æþ¯èþ¢-糅Mú¢

27 28
K… I… {ïßý… }… ,, ™èþ… & M>Ñ$-M>-Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ -ÐéÐðþ*-Ææÿ$-Ðèþ$*Ìôý
,, A… & ÐéÅí³-¯ðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ -hàÓÄæý*… ,, £æþ… & ÐèþÆæÿ-§éÄñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ ÐéÐèþ$-gê-¯èþ$°
,, A@ & ÐøÅÐèþ$-Ææÿ*-´ëÄñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ -BçÜÅ-Ñ-ÐèþÆóÿ ,, §æþ… & àϨ-¯ðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ ÐéÐèþ$-Væü$Ìôý¹
,, Mæü… & çܖòٕtüÅ -¯èþ-Ðèþ$@ §æþ„æü-»ê-çßý$-Ðèþ$*Ìôý ,, «§æþ… & {ﳙðþOÅO -¯èþ-Ðèþ$@ ÐéÐèþ$-´ë-§é…Væü$-ãÐèþ$*-Ìôý
,, Q… & º$$§ðþ•®üÅ -¯èþ-Ðèþ$@ §æþ„æü-Mæü*-ÆæÿµÆóÿ ,, ¯èþ… & ©Æ>ƒÄñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ -ÐéÐèþ$-´ë-§é…Væü$-âæýÅ{Vóü
,, Væü… & çÜí–-™ðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ §æþ„æü-Ðèþ$-×ìý-º…«§óþ ,, 糅 & ¡„>-›~-Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ -§æþ„æü-´ë-ÆóÿØüÓ
,, çœ$… & Ðóþ$«§éÄñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ §æþ„æü-Mæü-Æ>…Væü$-ã-Ðèþ$*Ìôý ,, 眅 & Æú{§ðþ•Å -¯èþ-Ðèþ$@ -ÐéÐèþ$-´ë-ÆóÿØüÓ
,, \ý… & M>…™ðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ §æþ„æü-Mæü-Æ>…Væü$-âæýÅ-{Vóü
,, º… & ¿æýÄæý*Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ 糖õÙx
,, ^èþ… & ˄ðüÕ üÅ -¯èþ-Ðèþ$@ ÐéÐèþ$-»ê-çßý$-Ðèþ$*Ìôý
,, ¿æý… & °{§éÄñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ -¯é¿o
,, bèþ… & §æþ$řðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ ÐéÐèþ$-Mæü*-ÆæÿµÆóÿ
,, Ðèþ$… & ™èþ…{§ðþ•Å -¯èþ-Ðèþ$@ -fuæÿÆóÿ
,, f… & íܦÆ>Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ ÐéÐèþ$-Ðèþ$-×ìý-º…«§óþ
,, m… & íܦ™ðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ Ð- éÐèþ$-Müæ Æ- >…Væü$-ãÐ- þè $*-Ìýô ,, Äæý$… & „æü$«§é-Äñý$OO -¯èþ-Ðèþ$@ -çßý–§æþÄôý$
,, pý… & íܧðþ•®üÅ -¯èþ-Ðèþ$@ ÐéÐèþ$-Mæü-Æ>…Væü$-âæýÅ{Vóü ,, Ææÿ… & {çMø«¨-¯ðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ -§æþ„>…õÜ
,, r… & fÆ>-Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ §æþ„ø-Ææÿ$-Ðèþ$*Ìôý ,, ˅ & {MìüÄæý*Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ MæüMæü$¨
,, uæÿ… & ´ëÍ-¯ðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ -§æþ„æü-gê-¯èþ$° ,, Ðèþ… & E§éY-Ç×ñýOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ ÐéÐèþ*…õÜ
,, yæþ… & Ô酙ðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ §æþ„æü-Væü$Ìôý¹ ,, Ôèý… & Ðèþ$–™èþÅ-Ðóþ -¯èþ-Ðèþ$@ çßý–§æþ-Äæý*¨§æþ„æü-Mæü-Æ>-{V>-¯èþ¢…
,, Éæþ… & DÔèýÓ-ÆðÿOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ §æþ„æü´- ë-§é…Væü$-ãÐ- þè $*-Ìýô ,, çم & ﳙé-Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ -çßý–§æþÄæý*-¨ ÐéÐèþ$-Mæü-Æ>-{V>…™èþ…
,, ×ý… & Ææÿ™ðþOÅ -¯èþ-Ðèþ$@ §æþ„æü-´ë-§é…Væü$-âæýÅ{Vóü ,, ç܅ & ÔóýәéÄñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ ßç ý–§æþÄ- ýæ *¨§æþ„æü´- ë§é{V>-¯þè …¢
29 30
,, çßý… & AÆæÿ$-×êÄñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ -çßý–§æþÄæý*-¨ÐéÐèþ$ ´ë§é{V>¯èþ¢… K… I… {ïßý… }… ¯èþ…§æþ-¯èþ-Ðèþ-¯éÄæý$ ¯èþÐèþ$@ ™èþ¯èþÃ-«§óþÅ
,, âæý… & AíÜ-™é-Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ ßç- ý–§æþÄæý*-¨¯é¿æýŅ™èþ… K… I… {ïßý… }… Mæü˵-Ðèþ–-„óü-¿ZÅ ¯èþÐèþ$@ ™èþ¯èþÃ-«§óþÅ
,, „æü… & A¯èþ-¯é¢-Äñý$O -¯èþ-Ðèþ$@ ßç ý–§æþÄæý*-¨Ðèþ$*Æ>¦…™èþ… K… I… {ïßý… }… Ææÿ™èþ²-¿æý*-Ñ$-M>-Äñý$O ¯èþÐèþ$@ ™èþ§æþ…™èþ…
K… I… {ïßý… }… çÜÓÆæÿ~-{´ë-M>Æ>Äæý$ ¯èþÐèþ$@ ™èþ¯èþÃ-«§óþÅ
Äñý*Væü-ï³-uæÿ-¯éÅ-çÜ@
K… I… {ïßý… }… Ææÿ™èþ²-Ðèþ$…r-´ëÄæý$ ¯èþÐèþ$@ ™èþ¯èþÃ-«§óþÅ
A…çÜ-§æþÓ-Äñý*-Ææÿ$-§æþÓÄæý$ Mæü͵-™èþ-´ë§æþ ^èþ™èþ$-çÙtÄæý$…, Ðèþ$$Q, K… I… {ïßý… }… çÜÓÆæÿ~-Ðóþ-¨-M>Äæý$ ¯èþÐèþ$@ ™èþ¯èþÃ-«§óþÅ
Ðé-Ðèþ$-´ë-ÆæÿØüÓ -¯é-À-§æþ„æü´ëÆæÿØüÓ-Mæü-͵-™èþ-V>{™èþ ^èþ™èþ$-çÙtÄæý$…, Äñý*Væü-ï³uæÿ… K… I… {ïßý… }… Ææÿ™èþ²-í܅à-çÜ-¯éÄæý$ ¯èþÐèþ$@ ™èþ§æþ$-ç³Ç
°f-Ôèý-ÈÆæÿ… «§éřéÓ &
C™éÅ-«§é-Ææÿ-Ôèý-M>¢üŨ Ææÿ™èþ²-í܅à-çÜ-¯é…™èþ… çßý–¨ ѯèþÅ-çÜÅ,
K… I… {ïßý… }… Ðèþ$…yæþ*-M>Äæý$ ¯èþÐèþ$@ B«§éÆóÿ
K… I… {ïßý… }… «§æþÆ>Ã-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ §æþ„>…õÜ
K… I… {ïßý… }… M>Ìê-W²-Ææÿ$-{§éÄæý$ ¯èþÐèþ$@ ÝëÓ«¨-Úëx¯óþ
K… I… {ïßý… }… «gêq¯é-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ ÐéÐèþ*…õÜ
K… I… {ïßý… }… Ðèþ$*Ë-{ç³-Mæü–™ðþOÅ ¯èþÐèþ$@ Ðèþ$×ìý-ç³N-ÆæÿMóü
K… I… {ïßý… }… «ÐðþOÆ>-V>ÅÄæý$ ¯èþÐèþ$@ ÐéÐðþ*Æú
K… I… {ïßý… }… B«§é-Ææÿ-ÔèýMðü•¢üÅ ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþÄôý$
K… I… {ïßý… }… «IÔèýÓ-Æ>Å-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ §æþ„øÆú
K… I… {ïßý… }… Mæü*Æ>ÃÄæý$ ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþÄôý$
K… I… {ïßý… }… A«§æþÆ>Ã-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ Ðèþ$$Rôý
K… I… {ïßý… }… A¯èþ…™éÄæý$ ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþÄôý$
K… I… {ïßý… }… Agêq-¯é-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ ÐéÐèþ$-´ëÆóÿØüÓ
K… I… {ïßý… }… ÐèþÆ>-à-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþÄôý$
K… I… {ïßý… }… AÐðþO-Æ>-V>Å-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ ¯é¿o
K… I… {ïßý… }… 糖¤ÐðþOÅ ¯èþÐèþ$@ ™èþ§æþª…Úë‰{Vóü
K… I… {ïßý… }… A¯ðþO-ÔèýÓ-Æ>Å-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ §æþ„æü-´ëÆóÿØüÓ
K… I… {ïßý… }… çÜ$«§é-Ææÿ~-ÐéÄæý$ ¯èþÐèþ$@ ™èþ¯èþë§óþÅ
K… I… {ïßý… }… Ðèþ*Äæý*-™èþ-™é¢üÓ-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþ-Äôý$
K… I… {ïßý… }… ¯èþÐèþ-Ææÿ-™èþ²-©Ó-´ëÄæý$ ¯èþÐèþ$@ ™èþ¯èþÃ-«§óþÅ
K… I… {ïßý… }… AÑ-§éÅ-™èþ-™é¢üÓ-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþ-Äôý$
K… I… {ïßý… }… çÜÓÆæÿ~-ÔðýO-ÌêÄæý$ ¯èþÐèþ$@ ™èþ§æþ$-ç³-Ç
31 32
K… I… {ïßý… }… A¯èþ…™èþ-™èþ-™é¢üÓ-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþ-Äôý$ ™èþÝëÅ-Ðóþ$Ðèþ
K… I… {ïßý… }… B¯èþ…§æþ-Mæü…§éÄæý$ ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþ-Äôý$ K… I… {ïßý… }… ç܅ çܙé¢üÓ-Äæý$ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… ç܅Ñ-¯é²-âê-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþ-Äôý$ K… I… {ïßý… }… Ææÿ… Ææÿf-õÜ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… AçÙt-{ç³-Mæü–-†-Ðèþ$-Äæý$-{ç³-™óþ-¿ZÅ ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþ-Äôý$ K… I… {ïßý… }… ™èþ… ™èþÐèþ$-õÜ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… ÑM>-Ææÿ-Ðèþ$-Äæý$-Móü-çÜ-Æóÿ-¿ZÅ ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþ-Äôý$ K… I… {ïßý… }… B… B™èþÃ-¯óþ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… Ðèþ*™èþ–-M>-Ðèþ$-Äæý$-Mæü-Ç~-M>Äñý$O ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþ-Äôý$ K… I… {ïßý… }… A… A…™èþ-Æ>-™èþÃ-¯óþ ¯èþÐèþ$@
™èþ™èþµ-{™óþçÙ$ ç³Õa-Ðèþ*¨ {´ë§æþ-„ìü-×ôýůèþ K… I… {ïßý… }… 糅 ç³Ææÿ-Ðèþ*-™èþÃ-¯óþ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… A×ìý-Ðèþ*-íܧðþ•®üÅ ¯èþÐèþ$@ K… I… {ïßý… }… gêq¯é-™èþÃ-¯óþ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… Ðèþ$íßý-Ðèþ*-íܧðþ•®üÅ ¯èþÐèþ$@ MæüÇ~-M>Äæý*… ^èþ™èþ$-Ǫ„æü$ Ðèþ$«§óþÅ ^èþ ç³Õa-Ðèþ*¨ {´ë§æþ-„ìü-×ôýůèþ &
K… I… {ïßý… }… VæüÇ-Ðèþ*-íܧðþ•®üÅ ¯èþÐèþ$@ K… I… {ïßý… }… gêq¯èþ-™èþ-™é¢üÓ-Äæý$ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… Ëíœ$-Ðèþ*-íܧðþ•®üÅ ¯èþÐèþ$@ K… I… {ïßý… }… Ðèþ*Äæý*-™èþ-™é¢üÓ-Äæý$ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… {´ëí³¢-íÜ-§ðþ•®üÅ ¯èþÐèþ$@ K… I… {ïßý… }… Mæüâê-™èþ™é¢üÓ-Äæý$ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… {´ëM>-Ðèþ$Å-íܧðþ•®üÅ ¯èþÐèþ$@ K… I… {ïßý… }… ѧéřé¢üÓ-Äæý$ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… DÕ-™èþÓ-íÜ«§ðþ•®Å ¯èþÐèþ$@ K… I… {ïßý… }… ç³Ææÿ-™èþ™é¢üÓ-Äæý$ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… ÐèþÕ-™èþÓ-íÜ-§ðþ•®üÅ ¯èþÐèþ$@ Ðèþ$…yæþ*-M>¨ ç³Ææÿ-™èþ-™é¢üӅ™èþ ï³uæÿ-§óþ-Ðèþ™é¿ZÅ ¯èþÐèþ$@
MæüÇ~-M>-Äæý*-Ðóþ$-Ðèþ çßý–™èþµ-§óþà {†Mø×ý… Ñ¿êÐèþÅ & ç³NÆ>Ó¨ {MæüÐóþ$×ý
K… I… {ïßý… }… A… {à… AÆæÿP-Ðèþ$…yæþ-Ìê-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ 1. K… K…M>Ææÿ ï³u>Äæý$ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… E… ç܅ ÝùÐèþ$-Ðèþ$…yæþ-Ìê-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ 2. K… ç³NÆæÿ~ ï³u>Äæý$ ¯èþÐèþ$@
K… I… {ïßý… }… Ðèþ$… Ææÿ… Ðèþíßý²-Ðèþ$…yæþ-Ìê-Äæý$ ¯èþÐèþ$@ 3. K… M>Ðèþ$ ï³u>Äæý$ ¯èþÐèþ$@
33 34
ç³NÆ>Ó-§æþÅ-çÙt ¨„æü$ ™èþ{™ðþ•Ðèþ
1. K… KyéÅ×ý ï³u>Äæý$ ¯èþÐèþ$@ 1. K… AW²-Ðèþ$$-Q -Ðóþ-™é-âê-Äæý$ ¯èþÐèþ$@
2. K… Ðèþ*™èþ–-M> ï³u>Äæý$ ¯èþÐèþ$@ 2. K… {õ³™èþ-Ðé-çßý-¯èþ- -Ðóþ-™é-âê-Äæý$ ¯èþÐèþ$@
3. K… gê˅«§æþ-Ææÿ ï³u>Äæý$ ¯èþÐèþ$@
3. K… gêÓÌê-Ðèþ$$-Q -Ðóþ-™é-âê-Äæý$ ¯èþÐèþ$@
4. K… MöÌêá-ç³#-Æø-ç³ ï³u>Äæý$ ¯èþÐèþ$@
5. K… ç³NÆæÿ~-W-Ç ï³u>Äæý$ ¯èþÐèþ$@ 4. K… «§æþ*{Ðèþ*-„æü -Ðóþ-™é-âê-Äæý$ ¯èþÐèþ$@
6. K… Ýûà-Æø-ç³ ï³u>Äæý$ ¯èþÐèþ$@ ç³NÆ>Ó¨ AçÙt-¨„æü$ Ðèþ$«§óþÅ^èþ ï³uæÿ-ÔèýMìü¢… ç܅ç³NfÅ
7. K… MöÌêá-W-Ç ï³u>Äæý$ ¯èþÐèþ$@ 1. K… fÄæý*-Äñý$O ¯èþÐèþ$@
8. K… M>Ðèþ$-Ææÿ*-´ù-ç³ ï³u>Äæý$ ¯èþÐèþ$@ 2. K… Ah™éÄñý$O ¯èþÐèþ$@
ç³NÆ>Ó¨ ^èþ™èþ$-Ǫ-„æü$ 3. K… ÑfÄæý*-Äñý$O ¯èþÐèþ$@
1. K… Væü×ôý-ÔéÄæý$ ¯èþÐèþ$@ 4. K… Aç³-Æ>-h-™éÄñý$O ¯èþÐèþ$@
2. K… „óü{™èþ-´ë-Ë-M>-Äæý$ ¯èþÐèþ$@
5. K… °™éÅ-Äñý$O ¯èþÐèþ$@
3. K… ´ë§æþ$-M>-¿ZÅ ¯èþÐèþ$@
4. K… Ðèþr$-Móü-¿ZÅ ¯èþÐèþ$@ 6. K… ÑÌê-íÜ-¯ðþOÅ ¯èþÐèþ$@
BVóü²-Äæý*¨ Ѩ„æü$ 7. K… §ø{Vðü•®üÅ ¯èþÐèþ$@
1. K… fÄæý*-Äñý$O ¯èþÐèþ$@ 8. K… Aòœ*-Æ>-Äñý$O ¯èþÐèþ$@
2. K… Ñf-Äæý*-Äñý$O ¯èþÐèþ$@ 9. K… Ðèþ$…Væü-âê-Äñý$O ¯èþÐèþ$@
3. K… fÄæý$…™ðþOÅ ¯èþÐèþ$@ Ðèþ$«§óþÅ
4. K… Aç³-Æ>-h-™é-Äñý$O ¯èþÐèþ$@ K… {ïßý… Ðèþ{f-¯èþ-Q §æþ…Úë‰-Äæý$$-«§éÄæý$ Ðèþ$à-í܅àÄæý$ çßý$… çœ×ý~-Ðèþ$@
35 36
¯éÅÝë¯èþ…™èþÆæÿ… Ôé´ù§é®Æø¡P˯èþ Ðèþ$…{™èþ f糅 Mæü$Æ>řŒþ & K… „æü$… „æü$«§é çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ §óþÐèþ Ðèþ…¨™éÄñý$O {ºçßýÃ
Ôé´ù§é®ÆæÿÐèþ$…{™èþ@ :& ÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþ Ôé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 4.
K… {ïßý… Mîüυ }… {M>… {Mîü… ^èþ…yìþMóü§óþÑ K… bé… béÄæý* çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ §æþ*™èþ ç܅Ð騯ðþOÅ {ºçßýÃ
Ôé´ë¯èþ${Væüçßý… Mæü$Ææÿ$ Mæü$Ææÿ$ ÝëÓà ÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþ Ôé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 5.
C† ´ëu>§ú çÜç³¢ÐéÆæÿ… fõ³™Œþ K… Ôèý… ÔèýMìü¢ çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ «§æþ*{Ðèþ$ÌZ^èþ¯èþçœ*†¯ðþOÅ {ºçßýÃ
(A¯èþÅ{ç³M>Ææÿ@) ÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþ Ôé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 6.
K… AçÜÅ} ^èþ…yìþM>Äæý* {ºçßýà & ÐèþíÜçÙx & ÑÔéÓÑ${™èþ Ôéç³ K… ™èþ–… ™èþ–Úë çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ ^èþ…yæþÐèþ$$…yæþ Ðèþ«§æþM>Ç×ñýOÅ {ºçßýÃ
ÑÐðþ*^èþ¯èþ Ðèþ${¯èþÜç¢ Å ‘ ÐèþÜí Ùç x ¯éÆæÿ§æþ Üç …Ðé§æþ ÝëÐèþ$Ðóþ§é«¨³ç † {ºàÃ×ý ÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™è Ôé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 7.
º$$çÙÄæý$@ ‘ çÜÆðÿOüÓÔèýÓÆæÿÅM>Ç×îý }§æþ$Æ>Y§óþÐèþ™é ^èþÇ{™èþ{™èþÄæý$… K… „>… „>…† çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ ÆæÿMæü¢½fÐèþ«§æþM>Ç×ñýOÅ {ºçßýÃ
½f… ‘ {ïßý… ÔèýMìü@¢ {†Væü$×ê™èþÃçÜÓÆæÿ*ç³ ^èþ…yìþM> Ôéç³ÑÐèþ$$Mú¢ Ðèþ$Ðèþ$ ÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþ Ôé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 8.
ç܅Mæü͵™èþ M>ÆæÿÅíܧæþ®üÅÆóÿ¦ fõ³ Ñ°Äñý*Væü@ ‘‘
K… gê… gê† çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ °Ôèý$…¿æý Ðèþ«§æþM>Ç×ñýOÅ {ºçßýÃ
K… ({ïßý…) ȅ Æóÿ™èþçÜÞÓÆæÿ*í³×ñýOÅ Ðèþ$«§æþ$MðüOr¿æýÐèþ$Ǫ¯ðþOÅ ÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþ Ôé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 9.
{ºçßýÃÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþÔé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 1.
K… ˅ Ëgêj çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ Ôèý$…¿æý Ðèþ«§æþM>Ç×ñýOÅ {ºçßýÃ
K… }… º$¨® çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ Ðèþ$íßýÚëçÜ$ÆæÿòÜO¯èþÅ ¯éÕ¯ðþOÅ ÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþ Ôé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 10.
{ºçßýÃÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþÔé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 2.
K… Ææÿ… ÆæÿMæü¢ çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ Ðèþ$íßýÚëçÜ$ÆæÿÐèþ$Ǫ¯ðþOÅ {ºçßýà K… Ôé… Ô酆 çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ §óþÐèþçÜ$¢™ðþOÅ {ºçßýÃÐèþíÜçÙx
ÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþ Ôé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 3. ÑÔéÓÑ${™èþ Ôé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 11.
37 38
K… {Ôèý… {Ôèý§é® çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ çÜMæüËçœË§é{™ðþ•Å {ºçßýà HÐèþ… Ðèþ${¯èþ¢… ¯èþgê¯é† ^èþ×îýz´ëuæÿ… MæüÆø†Äæý$@ ‘
ÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþ Ôé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 12. B™éïèþ… ^ðþOÐè þ§é™éÆæÿ… „îü×ý… Mæü$Æ>ůèþ²ç܅ÔèýÄæý$@ ‘‘
K… M>… M>…† çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ Æ>fÐèþÆæÿ{糧éÄñý$O {ºçßýà ‘‘ C† Ææÿ${§æþÄæý*Ðèþ$âôý {ºàè Ôéç³ÑÐðþ*^èþ¯èþ… çÜÐèþ*ç³¢… ‘‘
ÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþ Ôé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 13.
E¡P-˯èþ Ðèþ$…{™èþ@
K… Ðèþ*… Ðèþ*™èþ– çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ A¯èþÆæÿYË Ðèþ$íßýÐèþ$çÜíßý™éÄñý$O
{ºçßýÃÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþÔé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 14. K… }… Mîüυ {ïßý… çÜç³¢-^èþ…yìþMóü
E¡P-˯èþ… Mæü$Ææÿ$ Mæü$Ææÿ$-ÝëÓà (H-Mæü-хÔèý† ÐéÆæÿ… fõ³-™Œþ-)
K… {ïßý… }… §æþ$… §æþ$Æ>YÄñý$O ç܅ çÜÆðÿOÓÔèýÓÆæÿÅM>Ç×ñýOÅ
{ºçßýÃÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþÔé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 15. ç³#çÜ¢Mæü ç³Nf¯èþЌþ$
K… I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$ÕØÐéÄñý$O A¿ôý§æþÅMæüÐèþ^èþ çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ çÜÓ ç³#-Ææÿ™èþ@ ÐéÅçÜ-ï³uæÿ… °«§éÄæý$ ‘ Ðèþ$*Ë-Ðèþ$…{™óþ×ý ™èþ{™èþ çÜç³¢-Ôèý¡
{ºçßýÃÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþÔé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘ 16. {Væü…£æþ… °«§éÄæý$ ‘
K… {Mîü… M>âñýOÅ M>ã {ïßý… çœsŒý ÝëÓàÄñý$O º$$VóüÓ§æþ 1. ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ Ðèþ$à-§óþÐðþOÅ ÕÐéÄñý$O çܙèþ™èþ… ¯èþÐèþ$@ ‘
çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ {ºçßýÃÐèþíÜçÙx ÑÔéÓÑ${™èþÔé´ë¨ÓÐèþ$$M>¢ ¿æýÐèþ ‘‘17. ¯èþÐèþ$@ {ç³Mæü–™ðþOÅ ¿æý{§éÄñý$O °Äæý$™é@ {ç³×ý™é çÜÞüÙéЌþ$ ‘‘
K… I… {ïßý… Mîüυ Ðèþ$àM>ä Ðèþ$àËMîü‡ Ðèþ$àçÜÆæÿçÜÓ¡ ˅ & 糖¤Ò ™èþ™é¢üÓ-†Ã-M>Äñý$O }^èþ…yîþ-ç³-Ææÿ-§óþ-Ðèþ-™éÄñý$O ¯èþÐèþ$@ Væü…«§æþ…
çÜÓÆæÿ*í³×ñýOÅ {†Væü$×ê†ÃM>Äñý$O §æþ$Æ>Y§óþÐðþOůèþÐèþ$@ ‘‘ 18. çÜÐèþ$-Ææÿµ-Äæý*Ñ$
‘‘ çœËÔèý–†@ ‘‘ 2. ¯èþ-Ððþ*-§óþÐðþOÅ .... çßý… & BM>Ôèý ™èþ™é¢üÓ-†Ã-M>-Äñý$O } ^èþ…yîþ
ç³Ææÿ-§óþ-Ðèþ™éÄñý$O ç³#çÙµ… çÜÐèþ$-Ææÿµ-Äæý*-Ñ$
C™óþÅÐèþ… íßý Ðèþ$àÐèþ${¯é¢¯Œþ ç³v™éÓç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÆæÿ ‘
3. ¯èþ-Ððþ*-§óþÐðþOÅ.... Äæý$… & ÐéÄæý$$ ™èþ™é¢üÓ-†Ã-M>-Äñý$O } ^èþ…yîþ
^èþ…yîþ ´ëuæÿ… ¨ÐéÆ>{™ú Mæü$Æ>ŧóþÐèþ ¯èþç܅ÔèýÄæý$@ ‘‘
39 40
ç³Ææÿ-§óþ-Ðèþ-™éÄñý$O «§æþ*糅 çÜÐèþ$-Ææÿµ-Äæý*-Ñ$ 5. A«§éÅÄæý$… Ðèþ$«§æþÅÌZ C™èþÆæÿ {ç³ç܅V>Ë$ ^óþÄæý$-Væü*-yæþ§æþ$.
3. ¯èþ-Ððþ*-§óþÐðþOÅ.... Ææÿ… & AW² ™èþ™é¢üÓ-†Ã-M>-Äñý$O } ^èþ…yîþ Bç³-Væü*-yæþ§æþ$. Mæü*Ææÿ$a¯èþ² ^ør$-¯èþ$…yìþ ÌôýÐèþ-Mæü*-yæþ-§æþ$.
ç³Ææÿ-§óþ-Ðèþ-™éÄñý$O ©ç³… çÜÐèþ$-Ææÿµ-Äæý*-Ñ$ 6. {ç³-Ðèþ*-§æþ-Ðèþ-Ôé™èþ$¢ A«§éÅÄæý$… Ðèþ$«§æþÅÌZ Bí³™óþ B A«§éÅÄæý$…
4. ¯èþ-Ððþ*-§óþÐðþOÅ.... Ðèþ… & AÐèþ$–-™èþ ™èþ™é¢üÓ-†Ã-M>-Äñý$O } ^èþ…yîþ Ðèþ$äå Ððþ$$§æþsìý ¯èþ$…yìþ ´ëÆ>-Äæý$×ý ^óþÄæý*-Í.
ç³Ææÿ-§óþ-Ðèþ-™éÄñý$O AÐèþ$–-™èþ-¯ðþO-Ðóþ-§æþŅ çÜÐèþ$-Ææÿµ-Äæý*-Ñ$ A£æþ Ô酆 ´ëuæÿ@
5. ¯èþ-Ððþ*-§óþÐðþOÅ .... ç܅&çÜÆæÿÓ ™èþ™é¢üÓ-†Ã-M>-Äñý$O } ^èþ…yîþ K… ™èþ^èþe… Äñý* Æ>Ðèþ–×îýÐèþ$õßý .... ....Ô酆@ ‘‘
ç³Ææÿ-§óþ-Ðèþ-™éÄñý$O çÜÆøÓ-ç³-^é-Æ>-¯Œþ çÜÐèþ$-Ææÿµ-Äæý*-Ñ$ K ¯èþÐðþ* {ºçßýÃ×ôý .... .... Ô酆@ ‘‘
(D Ðèþ$…{™èþÐèþ$$¯èþ$ {糆-ç³-Æ>Å-Äæý$-Ðèþ$$ ç³v…^èþ$^èþ* & ËÑ$™éŨ K… ¿æý{§æþ… ¯ø Aí³ Ðé™èþÄæý$ Ðèþ$¯èþ@ ... Ô酆@ ‘‘
糅^øç³^éÆæÿ ç³Nf˯èþ$ ^óþíÜ çÜç³¢Ôèý¡´ëuæÿÐèþ$$¯èþMæü$ Eç³{MæüÑ$…ç³
K… ¿æý{§æþ… MæüÆóÿ~À@ ... ... Ô酆@ ‘‘
ÐèþÌñý¯èþ$.)
´ëÆ>Äæý$×ý çÜÐèþ$Äæý$Ðèþ$$¯èþ ´ësìý…ç³ÐèþËíܯèþ °Äæý$Ðèþ$Ðèþ$$Ë$ : K… Äæý$Ôèýe…§æþÝë Ðèþ$–çÙ¿Z ... ... Ô酆@ ‘‘
1. ç³#çÜ¢MæüÐèþ$$¯èþ$ ^óþ†™ø ç³r$tMö° ^èþ§æþ$ÐèþÆ>§æþ$. K… BÐèþçßý…¡ љèþ¯éÓ ¯é ... ... Ô酆@ ‘‘
2. Ðèþ*¯èþçÜ ´ëuæÿÐèþ$$ ç³°MìüÆ>§æþ$. K… Açßý… Ðèþ–„æüçÜÅ ÆóÿÇÐé... Ô酆@ ‘‘
3. ™èþËÄæý$*ç³#^èþ$ ^óþ™èþ$Ë*ç³#^èþ* ^èþ§æþ$ÐèþÆ>§æþ$.´ëyæþ$^èþ$¯èþ²r$Ï K… Ôèý… ¯ø Ñ${™èþ Ôèý؅ ÐèþÆæÿ$×ý@ ... Ô酆@ ‘‘
^èþ§æþ$ÐèþÆ>§æþ$. K… çÜçßý¯é ÐèþÐèþ™èþ$ ... Ô酆@ ‘‘
4. Ðèþ$«§þæ ÅÐèþ$ Üç ÓÆæÿÐèþ$$™ø AÆæÿg¦ êq¯þè Ðèþ$$™ø Ô酆´ëuæÿ ³ç #ÆæÿÜç ÞÆæÿÐèþ$$V>
K… à3 Ðèþ#à3 Ðèþ#à3Ðèþ# ... Ô酆@ ‘‘
´ëÆ>Äæý$×ý ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
41 42
A£æþ §óþÐéÅ@ MæüÐèþ^èþЌþ$ ¯èþÐèþÐèþ$… íܨ®§é {´ùM>¢ ¯èþÐèþ§æþ$Æ>Y@ {ç³MîüÇ¢™é@ ‘
AçÜÅ} ^èþ…yîþ MæüÐèþ^èþÜç Å {ºàà º$$íÙ@ ‘ A¯èþ$çÙ$t³ç e…§æþ@ ‘ ^éÐèþ$$…yé EM>¢¯óþÅ™é° ¯éÐèþ*° {ºçßýÃ×ñýOÐèþ Ðèþ$à™èþÃ¯é ‘‘ 5
§óþÐèþ™é‘ A…Væü¯éÅÝùMæü¢ Ðèþ*™èþÆø ½f… ‘ ¯èþÐéÆø~ Ðèþ$…{™èþ ÔèýØMìü¢@ ‘ AW²¯é §æþçßýÅÐèþ*¯èþçÜ$¢ Ôèý{™èþ$Ðèþ$«§óþÅVæü™ø Ææÿ×ôý ‘
¨Væü¾…«§þæ §óþÐèþ™é Üç ™¢ þè ü¢ Ӆ ‘ }fVæü§æþ…»ê {ﳙèþÅÆóÿ¦ Üç ³ç Ô¢ ýè ¡ ´ëu>…Væü™óþÓ¯èþ ÑçÙÐóþ$ §æþ$ÆæÿYÐóþ$ ^ðþOÐèþ ¿æýÄæý*Æ>¢ÔèýØÆæÿ×ý… Væü™é@ ‘‘ 6
(çßý-Ðèþ-¯é…Væü-™óþÓ-¯èþ) fõ³ Ñ°Äñý*Væü@ ‘ ¯èþ ™óþÚë… gêÄæý$™óþ Mìü…_ §æþÔèý$¿æý… Ææÿ×ý ç܅Mæüsôý ‘
K… ¯èþÐèþ$Ôèýa…yìþM>Äñý$O ¯é糧æþ… ™èþçÜÅ ç³ÔéÅÑ$ ÔZMæü §æþ$@Q ¿æýÄæý$… ¯èþíßý ‘‘ 7
Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ EÐé^èþ & Äñý$OçÜ$¢ ¿æýM>¢üÅ çÜí–™é ¯èþ*¯èþ… ™óþÚë Ðèþ$–¨®@ {ç³gêÄæý$™óþ ‘
K… Äæý$§æþ$YçßýŅ ç³ÆæÿÐèþ$… ÌZMóü çÜÆæÿÓÆæÿ„>MæüÆæÿ… ¯èþ–×êЌþ$ ‘ {õ³™èþ ç܅Ý릙èþ$ ^éÐèþ$$…yé ÐéÆ>ïßý Ðèþ$íßýÚëçÜ¯é ‘‘ 8
Äæý$¯èþ²MæüçÜÅ _§éRêřèþ… ™èþ¯óþà {º*íßý í³™éÐèþ$çßý ‘‘ 1 I{±ª VæüfçÜÐèþ*Ææÿ*Éé ÐðþOçÙ~Ò VæüÆæÿ$yéçÜ¯é ‘
{ºçßZÃÐé^èþ & Ðèþ*õßýÔèýÓÈ Ðèþ–ÚëÆæÿ*Éé MúÐèþ*È ÕSÐéçßý¯é ‘‘ 9
AíÜ¢ Væü$çßýřèþÐèþ$… Ñ{ç³ çÜÆæÿÓ¿æý*™øç³M>ÆæÿMæüЌþ$ ‘ {»êïßýà çßý…çÜ çÜÐèþ*Ææÿ*Éé çÜÆ>Ó¿æýÆæÿ×ý ¿æý*íÙ™é ‘
§óþÐéÅçÜ$¢ MæüÐèþ^èþ… ç³#×ýŅ ™èþ^èþe­–×ý$çÙÓ Ðèþ$àÐèþ$$¯óþ ‘‘ 2 ¯é¯é¿æýÆæÿ×ý ÔZ¿êÉéÅ ¯é¯éÆæÿ™ø²ç³ ÔZÀ™é@ ‘‘ 10
{ç³£æþÐèþ$… ÔðýOËç³#{¡† ¨Ó¡Äæý$… {ºçßýÃ^éÇ×îý ‘ §æþ–ÔèýŅ™óþ Ææÿ£æþÐèþ*Ææÿ*Éé §óþÐèþÅ@ {Mø«§æþ çÜÐèþ*Mæü$Ìê@ ‘
™èþ–¡Äæý$… ^èþ…{§æþ çœ$…sôý† Mæü*ÚëÅyóþ† ^èþ™èþ$Ææÿ¦MæüЌþ$ ‘‘ 3 Ôèý…Q… ^èþ{Mæü… Væü§é… ÔèýMìü¢… çßý˅ ^èþ Ðèþ$$çÜÌêÄæý$$«§æþЌþ$ ‘‘ 11
糅^èþÐèþ$… çÜP…§æþÐèþ*™óþ† çÙçÙx… M>™éÅÄæý$±† ^èþ ‘ RôýrMæü… ™øÐèþ$Ææÿ… ^ðþOÐèþ ç³ÆæÿÔèý$… ´ëÔèýÐóþ$Ðèþ ^èþ ‘
çÜç³¢Ðèþ$… M>ËÆ>{¡† Ðèþ$àVúȆ ^éçÙtÐèþ$Ќþ$ ‘‘ 4 Mæü$¯é¢Äæý$$«§æþ… {†Ôèý*˅ ^èþ ÔéÆ>]›YÄæý$$«§æþ Ðèþ$¯èþ$™èþ¢Ðèþ$Ќþ$‘‘ 12
43 44
§ðþO™éÅ¯é… §óþçßý¯éÔéÄæý$ ¿æýM>¢¯éÐèþ$¿æýÄæý*Äæý$ ^èþ ‘ Mæü´ùÌo M>ãM> Ææÿ„óü ™èþPÆæÿ~ Ðèþ$*Ìôý™èþ$ Ôé…MæüÈ ‘
«§éÆæÿÄæý$…™éÅÄæý$$«§é ±™èþ¦… §óþÐé¯é… ^èþ íßý™éÄæý$ ÐðþO ‘‘ 13 ¯éíÜM>Äæý*… çÜ$Væü…«§é ^èþ E™èþ¢ÆøõÙx ^èþ ^èþÇaM> ‘‘ 21
Ðèþ$àºÌôý Ðèþ$çßZ™éÞõßý Ðèþ$à¿æýÄæý$ ѯéÕ° ‘ A«§æþÆóÿ ^éÐèþ$–™èþMæüÌê hàÓÄæý*… ^èþ çÜÆæÿçÜÓ¡ ‘
{™éíßý Ðèþ*… §óþÑ §æþ${õÙµ„óüüÅ Ôèý{™èþ*×ê… ¿æýÄæý$ÐèþÇ®° ‘‘ 14 §æþ¯é¢{¯èþ„æü™èþ$ MúÐèþ*È Mæü…uæÿÐèþ$«§óþÅ ^èþ ^èþ…yìþM> ‘‘ 22
{´ë^éŅ Ææÿ„æü™èþ$ Ðèþ*Ððþ$O…{© BVóü²Äæý*Å Ðèþ$W²§óþÐèþ™é ‘ çœ$…sìýM>… _{™èþçœ$…sê ^èþ Ðèþ$àÐèþ*Äæý* ^èþ ™éË$Móü ‘
§æþ„ìü×ôý Ææÿ„æü ÐéÆ>íïßý ¯ðþOƊÿº$$™éŅ QyæþY«§éÇ×îý ‘‘ 15 M>Ðèþ*„îü _º$Mæü… Ææÿ„óü§éÓ^èþ… Ðóþ$ çÜÆæÿÓÐèþ$…Væüâê ‘‘ 23
{糡^éŅ ÐéÆæÿ$×îý Ææÿ„óü §éÓÄæý$ÐéŅ Ðèþ$–VæüÐéíßý± ‘ {XÐéÄæý*… ¿æý{§æþM>ä ^èþ 糖çÙxÐèþ…Ôóý «§æþ¯èþ$Ææÿ®È ‘
Ææÿ„óü §æþ$©^éŅ MúÐèþ*È DÔé¯éŅ Ôèý*Ë«§éÇ×îý ‘‘ 16 ±Ë{XÐé ºíßý@ Mæü×ôýx ¯èþÍM>… ¯èþËMæü*ºÈ ‘‘ 24
FÆæÿ®üӅ {ºàÃ×ìý Ðóþ$ Ææÿ„óü §æþ £æþÝë¢ §ðþOÓçÙ~Ò ™èþ£é ‘ QyæþY«§éÇ×ý$Å¿o çÜP…«§ú »êçßý*Ðóþ$ Ðèþ{f«§éÇ×îý ‘
HÐèþ… §æþÔèý¨ÔZ Ææÿ„óü ^éaÐèþ$$…yé ÔèýÐèþÐéçßý¯é ‘‘ 17 çßýçÜ¢Äñý*Ææÿª…yìþ± Ææÿ„óü §æþ…¼M> ^é…Væü$ÎçÙ$ ^èþ ‘‘ 25
fÄæý*Ðóþ$ ^é{Væü™èþ@ Ý릙èþ$ ÑfÄæý* Ý릙èþ$ 糖çÙx™èþ@ ‘ ¯èþRêpý*eÌôýÔèýÓÈ Ææÿ„óü™èþ$P„ú Ææÿ„óü¯èþ²ÌôýÔèýÓÈ ‘
Ah™é ÐéÐèþ$´ëÆóÿØüәèþ$ §æþ„ìü×ôý ^éç³Æ>h™é ‘‘ 18 çÜ¢¯ú Ææÿ„óü¯èþÃà§óþÒ Ðèþ$¯èþÔZØMæü ѯéÕ± ‘‘ 26
ÕRêÐèþ$$§øņ± Ææÿ„óü §æþ$Ðèþ* Ðèþ$*Ç®ü² ÐèþÅÐèþíܦ™é ‘ çßý–§æþÄæý$… Ë͙é§óþÒ çßý$ŧæþÆóÿ Ôèý*Ë«§éÇ×îý ‘
Ðèþ*ÌꫧæþÈ ËÌêsôý ^èþ {¿æý$ÐúÆæÿ„óü §æþÅÔèýíÜÓ± ‘‘ 19 ¯éÀ… ^èþ M>Ñ$± Ææÿ„óü§æþ$YçßýŅ Væü$õßýÅÔèýÓÈ ™èþ£é ‘‘ 27
{†¯óþ{™é ^èþ {¿æý$ÐøÆæÿë§óþÅ Äæý$Ðèþ$çœ$…sê ^èþ ¯éíÜMóü ‘ ¿æý*™èþ¯é£é ^èþ Ðóþ${Éæþ… ^èþ FÆæÿ* Ðèþ$íßýçÙ Ðéíßý± ‘
Ôèý…S± ^èþ„æü$ÚùÆæÿë§óþÅ {ÔZ{™èþÄñý*Æ>ªüÓÆæÿ Ðéíܱ ‘‘ 20 MæüsêŅ ¿æýVæüÐèþ¡ Ææÿ„óü gêj¯èþ$± х«§æþÅ Ðéíܱ ‘‘ 28
45 46
f…õœ$ Ðèþ$àºÌê {´ùM>¢ gê¯èþ$Ðèþ$«§óþŠѯéÄæý$Mîü ‘ Ææÿ„>ïßý¯èþ… ™èþ$ Äæý$™Œþ Ý릯èþ… ÐèþÇj™èþ… MæüÐèþ^óþ¯èþ ™èþ$ ‘
Væü$˹Äñý*Æ>²Ææÿí܅ïßý ^èþ ´ë§æþ糖õÙx¬Ñ$™úfïÜ ‘‘ 29 ™èþ™èþÞÆæÿӅ Ææÿ„æüÐóþ$ §óþÑ fÄæý$…¡ ´ë糯éÕ± ‘‘ 37
´ë§é…Væü$ä{ÖØ«§æþÈ ^èþ ´ë§é£æþçÜ¢Ë Ðéíܱ ‘ 糧æþÐóþ$Mæü… ¯èþ Væü^óþe™èþ$¢ Äæý$©^óþe ^èþ$e¿æý Ðèþ*™èþïèþ@ ‘
¯èþRê¯èþª…-{Úët MæüÆ>ä ^èþ MóüÔé…ÔðýOaÐøÆæÿ®üÓMóüÕ± ‘‘ 30 MæüÐèþ^óþ ¯éÐèþ–™ø °™èþŅ Äæý${™èþ Äæý${™èþ íßý Væü^èþe† ‘‘ 38
ÆøÐèþ$Mæü*õ³çÙ$ Mú»ôýÈ ™èþÓ^èþ… ÐéXÔèýÓÈ ™èþ£é ‘ ™èþ{™èþ ™èþ{™éÆæÿ¦ Ìê¿æýÔèýa ÑfÄæý$ÝëÞÆæÿÓM>Ñ$Mæü@ ‘
ÆæÿMæü¢ Ðèþ$gêj ÐèþÝë Ðèþ*…Ýë¯èþÅíܦ Ðóþ$§é…íÜ ´ëÆæÿÓ¡ ‘‘ 31 Äæý$… Äæý$… _…™èþÄæý$™óþ M>Ðèþ$… ™èþ… ™èþ… {´ë´ù²† °Õa™èþЌþ$ ‘‘ 39
A…{™é×ìý M>ËÆ>{†Ôèýa í³™èþ¢… ^èþ Ðèþ$Mæü$sôýÔèýÓÈ ‘ ç³ÆæÿÐðþ$OÔèýÓÆæÿÅ Ðèþ$™èþ$˅ {´ëç³Þüřóþ ¿æý*™èþÌôý ç³#Ðèþ*¯Œþ ‘
糧éÃÐèþ¡ 糧æþÃMøÔóý Mæüõœ ^èþ*yéÐèþ$×ìý çÜ¢£é ‘‘ 32 °ÆæÿÂÄñý* gêÄæý$™óþ Ðèþ$Ææÿ¢üÅçÜޅ{V>Ðóþ$ çÙÓç³Æ>h™èþ@ ‘‘ 40
gêÓÌêÐèþ$$T ¯èþQgêÓÌê Ðèþ$¿ôý§éÅ çÜÆæÿÓç܅«¨çÙ$ ‘ {™ðþ•ÌZMóüřèþ$ ¿æýÐóþ™èþ*µfÅ@ MæüÐèþ^óþ¯éÐèþ–™èþ@ ç³#Ðèþ*¯Œþ ‘
Ôèý${Mæü… {ºàÃ×ìý Ðóþ$ Ææÿ„óü^éeÄæý*… bèþ{™óþÔèýÓÈ ™èþ£é ‘‘ 33 C§æþ…™èþ$ §óþÐéÅ@ MæüÐèþ^èþ… §óþÐé¯éÐèþ$í³ §æþ$ÆæÿÏ¿æýЌþ$ ‘‘ 41
Açßý…M>Ææÿ… Ðèþ$¯ø º$¨®… Ææÿ„æüÐóþ$ «§æþÆæÿÃ^éÇ×îý ‘ Äæý$@ ç³uóÿ{™èþµÄæý$™ø °™èþŅ {†ç܅«§æþŅ {Ôèý§æþ®Äæý*¬°Ó™èþ@ ‘
{´ë×ê´ë¯ú ™èþ£é Ðéůèþ çÜÐèþ*¯ø§é¯èþ Ðóþ$Ðèþ ^èþ ‘‘ 34 §ðþOÒMæüÌê ¿æýÐóþ™èþ¢çÜÅ {™ðþ•ÌZMóüÅ ^éç³Æ>h™èþ@ ‘‘ 42
Äæý$Ôèý@ MîüÇ¢… ^èþ ËMîü‡… ^èþ çܧé Ææÿ„æü™èþ$ ^èþ{Mìü×îý ‘ iÐóþ §æþÓÆæÿÛ Ôèý™èþ… Ýë{VæüÐèþ$ç³Ðèþ$–™èþ$Å ÑÐèþÇj™èþ@ ‘
Vø{™èþÑ$…{§é×ìý Ðóþ$ Ææÿ„óü ™èþµÔèý*¯óþÃÆæÿ„æü ^èþ…yìþMóü ‘‘ 35 ¯èþÔèýŅ† ÐéÅ«§æþÄæý$ çÜÞÆóÿÓ Ë*™é ÑÝù¹rM>§æþÄæý$@ ‘‘ 43
ç³#{™é¯Œþ Ææÿ„óü ¯èþÃàËMîü‡ Æ>ÂÆ>Ņ Ææÿ„æü™èþ$ ¿ñýOÆæÿÒ ‘ Ýë¦ÐèþÆæÿ… f…VæüÐèþ$… ^éí³ Mæü–{†Ðèþ$… ^éí³ Äæý$¨ÓçÙЌþ$ ‘
Ðèþ*ÆæÿY… „óüÐèþ$MæüÈ Ææÿ„óü ¨ÓfÄæý* çÜÆæÿәèþ@ íܦ™é ‘‘ 36 AÀ^éÆ>×ìý çÜÆ>Ó×ìý Ðèþ$…{™èþ Äæý$…{™é×ìý ¿æý*™èþÌôý ‘‘ 44
47 48
¿æý*^èþÆ>@ Rôý^èþÆ>ÔðýOaÐèþ fËgêÔZa糧óþÕM>@ ‘ AÆæÿYâê Ýù¢{™èþЌþ$
çÜçßýgê@ Mæü$Ëgê Ðèþ*Ìê yéMìü± ÔéMìü± ™èþ£é ‘‘ 45 AçÜÅ} AÆæÿYâêÝù¢{™èþ Ðèþ$…{™èþçÜÅ ÑçÙ$~ º$$íÙ@ ‘ A¯èþ$çÙ$tç³e…§æþ@ ‘
A…™èþDŽæü ^èþÆ> òœ*Æ> yéMìü¯èþÅÔèýa Ðèþ$àºÌê@ ‘ } Ðèþ$àËMîü‡ ÆóÿªÐèþ™é ‘ Ðèþ$…{™ø¨™é §óþÐøŽf… ‘ ¯èþÐéÆø~Ðèþ$…{™èþ
{Væüçßý ¿æý*™èþ í³Ôé^éÔèýa Äæý$„æü Væü…«§æþÆæÿÓ Æ>„æüÝë@ ‘‘ 46 ÔèýØMìü¢@ ‘ } çÜç³¢Ôèý¡ Ðèþ$…{™èþçÜ¢™èþӅ ‘ }fVæü§æþ…»ê {ﳙèþÅÆóÿ¦ çÜç³¢Ôèý¡
{ºçßýÃÆ>„æüçÜ Ðóþ™éÌê@ Mæü*ÚëÅyé ¿ñýOÆæÿÐé§æþÄæý$@ ‘ ´ëu>…Væü™óþÓ¯èþ fõ³ Ñ°Äñý*Væü@ ‘‘(çßýÐèþ¯é…Væü™óþÓ¯èþ çßýÐèþ¯óþ)
¯èþÔèýŅ† §æþÆæÿدé™èþ¢çÜÅ MæüÐèþ^óþ çßý–¨ ç܅íܦ™óþ ‘‘ 47 K… ¯èþÐèþ$Ôèýa…yìþM>Äñý$O ‘
Ðèþ*¯ø¯èþ²†ÆæÿÂÐóþ{§éfqõÜ¢gZ Ðèþ–¨® MæüÆæÿ… ç³ÆæÿЌþ$ ‘ Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ EÐé^èþ ‘
Äæý$ÔèýÝë ÐèþÆæÿ®™óþ Ýù¬í³ MîüÇ¢ Ðèþ$…yìþ™èþ ¿æý*™èþÌôý ‘‘ 48 fÄæý$…¡ Ðèþ$…Væüâê M>ä ¿æý{§æþM>ä Mæü´ëͱ ‘
fõ³ç™èþÞç³¢Ôèý¡… ^èþ…yîþ… Mæü–™éәèþ$ MæüÐèþ^èþ… ç³#Æ> ‘ §æþ$Æ>Y „æüÐèþ* ÕÐé «§é{¡ ÝëÓà çÜÓ«§é ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘ 1
Äæý*Ðèþ§æþ*ÂÐèþ$…yæþ˅ «§æþ™óþ¢ çÜÔðýOË Ðèþ¯èþ M>¯èþ¯èþЌþ$ ‘‘ 49 Ðèþ$««§æþ$MðüOr¿æý Ñ{§éÑ Ñ«§é™èþ– ÐèþÆæÿ§óþ ¯èþÐèþ$@ ‘
Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 2
™éÐèþ †¢çÙx† Ðóþ$¨¯éŅ ç܅™èþ†@ ç³#{™èþ ´û{†Mîü ‘
Ðèþ$íßýÚëçÜ$Ææÿ °Æ>²Ôèý Ñ«§é{† ÐèþÆæÿ§óþ ¯èþÐèþ$@ ‘
§óþà…™óþ ç³ÆæÿÐèþ$… Ý릯èþ… Äæý$™èþ$ÞÆðÿOÆæÿí³ §æþ$ÆæÿÏ¿æýЌþ$ ‘‘ 50
Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 3
{´ë´ù²† ç³#Ææÿ$Úù°™èþŅ Ðèþ$àÐèþ*Äæý* {ç³Ýë§æþ™èþ@ ‘‘
Ðèþ…¨™é…{íœ$ Äæý$$Vóü §óþÑ §óþÑ Ýû¿êVæüŧéÆÿ$$° ‘
§óþÐéÅ@ MæüÐèþ^èþЌþ$ Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 4
ÆæÿMæü¢½f Ðèþ«§óþ §óþÑ ^èþ…yæþ Ðèþ$$…yæþ ѯéÕ° ‘
Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 5
49 50
A_…™èþÅÆæÿ*ç³ ^èþǙóþ çÜÆæÿÓÔèý{™èþ$ ѯéÕ° ‘ {ç³^èþ…yæþ §ðþO™èþÅ §æþÆæÿµõœ$² ^èþ…yìþMóü {ç³×ý™éÄæý$ Ðóþ$ ‘
Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 6 Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 14
¯èþ™óþ¿æýÅçÜÞÆæÿÓ§é ¿æýM>¢üÅ ^èþ…yìþMóü {ç³×ý™éÄæý$ Ðóþ$ ‘ ^èþ™èþ$Ææÿ$Âgôý ^èþ™èþ$ÆæÿÓ{Mæü¢ ç܅çÜ$¢™óþ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÇ ‘
Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 7 Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 15
çÜ$¢Ðèþ§øÂüÅ¿æýMìü¢ç³NÆæÿӅ ™éӅ ^èþ…yìþMóü ÐéÅ«¨¯éÕ° ‘ Mæü–õÙ~¯èþ ç܅çÜ$¢™óþ §óþÑ ÔèýÔèýÓ§æþÂM>¢üÅ ™èþ£é…¼Móü ‘
Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßýÄæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 8 Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 16
^èþ…yìþMóü çܙèþ™èþ… Äôý$™éÓÐèþ$ÆæÿaÄæý$±¢çßý ¿æýMìü¢™èþ@ ‘ íßýÐèþ*^èþË çÜ$™é¯é£æþ ç³Nh™óþ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÇ ‘
Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 9 Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 17
§óþíßý Ýû¿êVæüÅÐèþ*ÆøVæüŅ §óþíßý §óþÑ ç³Ææÿ… çÜ$QЌþ$ ‘ çÜ$Æ>çÜ$Ææÿ ÕÆøÆæÿ™èþ² °çœ$–çÙt ^èþÆæÿ×ôý¬Ñ$¾Móü ‘
Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 10 Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 18
Ñ«§óþíßý ¨ÓçÙ™é… ¯éÔèý… Ñ«§óþíßý ºËÐèþ$$^èþaMðüO@ ‘ C…{§é×îý 糆 çܧéÂÐèþ ç³Nh™óþ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÇ ‘
Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 11 Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 19
Ñ«§óþíßý §óþÑ MæüâêÅ×ý… Ñ«§óþíßý Ñç³#Ìê… {ÕÄæý$Ќþ$ ‘ §óþÑ {ç³^èþ…yæþ §øÆæÿª…yæþ §ðþO™èþÅ §æþÆæÿµ ѯéÕ° ‘
Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 12 Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 20
ѧéÅÐèþ…™èþ… Äæý$ÔèýçÜӅ™èþ… ËMîü‡Ðèþ…™èþ… f¯èþ… Mæü$Ææÿ$ ‘ §óþÑ ¿æýMæü¢f¯ø§éªÐèþ$ §æþ™é¢¯èþ…§ø§æþÄôý$¬Ñ$¾Móü ‘
Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 13 Ææÿ*糅§óþíßý fÄæý$…§óþíßý Äæý$ÔZ§óþíßý ¨ÓÚù fíßý ‘‘ 21
51 52
糡²… Ðèþ$¯øÆæÿÐèþ*… §óþíßý Ðèþ$¯øÐèþ–™é¢¯èþ$ ÝëÇ×îý… ‘ íܧæþ®üŅ ™èþ$Å^éar¯é©° ÐèþçÜ*¢° çÜMæüÌê¯èþÅí³ ‘
™éÇ×îý… §æþ$ÆæÿY ç܅ÝëÆæÿ ÝëVæüÆæÿçÜÅ Mæü$ÌZ§æþÂÐéЌþ$ ‘‘ 22 H™óþ¯èþ çÜ$¢Ðèþ™é… §óþÒ Ýù¢{™èþÐèþ*{™óþ×ý íܧæþ®ªüņ ‘‘ 3
C§æþ… Ýù¢{™èþ… ç³v™éәèþ$ Ðèþ$àÝù¢{™èþ… ç³uóÿ¯èþ²Ææÿ@ ‘ ¯èþ Ðèþ$…{™ø ¯úçÙ«§æþ… ™èþ{™èþ ¯èþ Mìü…_ §æþí³ Ñ§æþřóþ ‘
çÜ ™èþ$ çÜç³¢Ôèý¡ ç܅RêÅ ÐèþÆæÿÐèþ*´ù²† ç܅糧æþ@ ‘‘ 23 ѯé gêõ³Å¯èþ íܧóþ®üřèþ çÜÆæÿÓÐèþ$$^éar¯é¨MæüЌþ$ ‘‘ 4
} Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ç³#Æ>×ôý §óþÐéÅ@ AÆæÿYâêÝù¢{™èþЌþ$ çÜÐèþ${V>×ýÅí³ õܙèþÞŅ† ÌZMæüÔèý…M> Ñ$Ðèþ*… çßýÆæÿ@ ‘
MîüËMæüÝù¢{™èþЌþ$ Mæü–™éÓ °Ðèþ$…{™èþÄæý*Ðèþ*çÜ çÜÆæÿÓÐóþ$Ðèþ Ñ$§æþ… Ôèý$¿æý… ‘‘ 5
AçÜÅ} MîüËMæüÝù¢{™èþ Ðèþ$àÐèþ$…{™èþçÜÅ ÕÐèþ º$$íÙ@ ‘ A¯èþ$çÙ$tç³e…§æþ@‘ Ýù¢{™èþ… ÐðþO ^èþ…yìþM>Äæý*çÜ$¢ ™èþ^èþa Væü$çßýŅ ^èþM>Ææÿ çÜ@ ‘
}Ðèþ$àçÜÆæÿçÜÓ¡§óþÐèþ™é ‘ Ðèþ$…{™ø¨™é §óþÐøÅ ½f… ‘ ¯èþÐéÆø~ çÜÐèþ*í³¢Ææÿ² ^èþ ç³#×ýÅçÜÅ ™é… Äæý$£éÐèþ°²Äæý$…{™èþ×êЌþ$ ‘‘ 6
Ðèþ$…{™èþÔèýØMìü¢@ ‘ } çÜç³¢Ôèý¡ Ðèþ$…{™èþçÜ¢™èþ¢üӅ ‘ } fVæü§æþ…»ê {ﳙèþÅÆóÿ¦ Ýù¬í³„óüÐèþ$ Ðèþ$Ðé´ù²† çÜÆæÿÓÐóþ$Ðèþ ¯èþ ç܅ÔèýÄæý$@ ‘
çÜç³¢Ôèý¡´ëu>…Væü™óþÓ¯èþ fõ³ Ñ°Äñý*Væü@ ‘ (çßýÐèþ¯é…Væü™óþÓ¯èþ çßýÐèþ¯óþ) Mæü–Úë~Äæý*… Ðé ^èþ™èþ$ÆæÿªÔéÅ Ðèþ$çÙtÐèþ*Ņ Ðé çÜÐèþ*íßý™èþ@ ‘‘ 7
K… ¯èþÐèþ$Ôèýa…yìþM>Äñý$O ‘ §æþ§é† {糆 Væü–à~† ¯é¯èþÅ£ðþOÚë {ç³ïܧæþ† ‘
º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘ C™èþ¦… Ææÿ*õ³×ý MîüÌôý¯èþ Ðèþ$à §óþÐóþ¯èþ Mîü͙èþ… ‘‘ 8
ÑÔèý$§æþ® gêq¯èþ §óþàÄæý$ {†Ðóþ© ¨ÐèþÅ^èþ„æü$õÙ ‘ Äñý* °ïÙPÌê… Ñ«§éÄñý$O¯é… °™èþŅ f糆 çÜçÜ$¹rЌþ$ ‘
{ÔóýÄæý$@ {´ëí³¢ °Ñ$™é¢Äæý$ ¯èþÐèþ$ÝùÞÐèþ*Ææÿ¦ «§éÇ×ôý ‘‘ 1 çÜ íܧæþ®çÜÞVæü×ýÝùÞ¬í³ Væü…«§æþÆøÓ gêÄæý$™óþ¬Ðèþ¯óþ ‘‘ 9
çÜÆæÿÓÐóþ$™èþ ¨Ógê±Äæý*¯èþÅ{™é×ê Ðèþ$ÀMîüËMæüЌþ$ ‘ ¯èþ ^ðþOÐéç³År™èþçÜ¢çÜÅ ¿æýÄæý$… M>Óí³íßý gêÄæý$™óþ ‘
Ýù¬í³ „óüÐèþ$Ðèþ$Ðé´ù²† çܙèþ™èþ… gêç³Å ™èþ™èþµÆæÿ@ ‘‘ 2 ¯éç³Ðèþ$–™èþ$ÅÐèþÔèý…Äæý*† Ðèþ$–™ø Ððþ*„æü Ðèþ$Ðéç³#²Äæý*™Œþ ‘‘ 10
53 54
gêq™éÓ {´ëÆæÿ¿æýÅ Mæü$Èәèþ çßýÅMæü$Æ>Ó×Z ѯèþÔèýņ ‘ Ñ^óþa Mæü°íÙtM>¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘ I… {ïßý… Mîüυ ^éÐèþ$$…yéÄñý$O Ñ^óþa
™èþ™ø gêq™ðþOÓÐèþ ç܅糯èþ² Ñ$§æþ… {´ëÆæÿ¿æýřóþ º$«§ðþO@ ‘‘ 11 MæüÆæÿ™èþË MæüÆæ 糖Úëx¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘ HÐèþ… çßý–§æþÄæý*¨ çÙyæþ…Væü ¯éÅçÜ@‘‘
Ýû¿êV>Ũ ^èþ Äæý$†P…_ §æþª­–Ôèýřóþ Ë˯é f¯óþ ‘ ÐèþÆæÿ~¯éÅçÜ@
™èþ™èþÞÆæÿӅ ™èþ{™èþµÝë§óþ¯èþ ™óþ¯èþ gêç³ÅÑ$§æþ… Ôèý$¿æýЌþ$ ‘‘ 12 I… ¯èþÐèþ$@ ÕRêÄæý*… ‘ yé… ¯èþÐèþ$@ §æþ„æü¯èþíÜ ‘
Ôèý¯ðþOçÜ$¢ fç³ÅÐèþ*¯óþ¬íÜïŒþ Ýù¢{™óþ ç܅糆¢ Ææÿ$^èþaMðüO@ ‘ {ïßý… ¯èþÐèþ$@ §æþ„ìü×ý¯óþ{™óþ ‘ Äñý$O… ¯èþÐèþ$@ ÐéÐèþ$¯èþíÜ ‘
¿æýÐèþ™óþÅÐèþ çÜÐèþ${V>í³ ™èþ™èþ@ {´ëÆæÿ¿æýÅÐóþ$Ðèþ ™èþ™Œþ ‘‘ 13 Mîüυ ¯èþÐèþ$@ ÐéÐèþ$¯óþ{™óþ ‘ х¯èþÐèþ$@ Ðèþ$$Rôý ‘
IÔèýÓÆæÿŅ Äæý${™èþµÝë§óþ¯èþ Ýû¿êV>ÅÆøVæüÅ ç܅糧æþ@ ‘ ^é… ¯èþÐèþ$@ §æþ„ìü×ýMæüÆóÿ~ ‘ ^óþa… ¯èþÐèþ$@ Væü$õßýÅ ‘
Ôèý{™èþ$à°@ ç³ÆøÐðþ*„æüçÜ*¢üÞÄæý$™óþ Ýë ¯èþ Mìü… f¯ðþO@ ‘‘ 14 Ðèþ$$… ¯èþÐèþ$@ ÐéÐèþ$MæüÆóÿ~ ‘
‘‘ ¿æýVæüÐèþ™éÅ MîüËMæü Ýù¢{™èþЌþ$ ‘‘ K… ¿æý*Ææÿ$ÂÐèþçÜ$ÞÐèþÆøÑ$† ¨Væü¾…«§æþ@ ‘
A£æþ {´ë×ê¯éÄæý$Ðèþ$Å ‘‘ A„æüÐèþ*Ìê & MæüÐèþ$Ë & »ê×ý & QyæþY &
¯èþÐéÆæÿ~ Ðèþ$…{™èþ Ñ«¨@ Ðèþ{f&Væü§é&^èþ{Mæü&{†Ôèý*Ë&ç³ÆæÿÔèý$&Ôèý…Q&çœ$…sê&´ëÔèý&ÔèýMìü¢ &
AçÜÅ }^èþ…yîþ ¯èþÐéÆæÿ~ Ðèþ$…{™èþçÜÅ {ºçßýà ÑçÙ$~ Ææÿ${§é º$$çÙÄæý$@ ‘ §æþ…yæþ & ^èþÆæÿà & ^éç³ & ´ë¯èþ´ë{™èþ MæüÐèþ$…yæþ ÍәèþÅÚët §æþÔèýÐèþ$${§é@,
V>Äæý${™èþ$ÅíÙ~Væü¯èþ$çÙ$t¿æýÔèýe…§é…íÜ ‘ } Ðèþ$àM>ä Ðèþ$àËMîü‡ Äæý$§éÓ «§óþ¯èþ$Äñý*° Ðèþ$${§óþ {糧æþÆæÿØüÅ «§éÅÄôý$™Œþ ‘‘
Ðèþ$àçÜÆæÿçÜәøÅ §óþÐèþ™é@ ‘ ÆæÿMæü¢ §æþ…†M> §æþ$Æ>Y {¿êÐèþ$ÆøÅ ½g갑
Äæý* §óþÒ Ðèþ$«§æþ$MðüOr¿æý {ç³ÔèýÐèþ$± Äæý* Ðèþ*íßýÚù¯èþ*Ãͱ
¯èþ…§é ÔéMæü…¿æýÈ ÁÐèþ*ÔèýØMæü¢Äæý$@ ‘ AW² ÐéÄæý$$ çÜ*Æ>ÅçÜ¢™é¢üÓ°‘
Äæý* «§æþ*{Ðóþ$„æü×ý ^èþ…yæþÐèþ$$…yæþ§æþÐèþ$± Äæý* ÆæÿMæü¢½gêÔèý± ‘
}Ðèþ$àM>ä Ðèþ$àËMîü‡ Ðèþ$àçÜÆæÿçÜÓ¡ {ﳙèþÅÆóÿ¦ fõ³ Ñ°Äñý*Væü@ ‘
Äæý* Ôèý$…¿ê¨ °Ôèý$…¿æý §ðþO™èþÅ §æþÐèþ$± Äæý* íܧæþ®ËMîü‡@ ç³Æ>
I… A…Væü$Úëx¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘ {ïßý… ™èþÆæÿj±¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘ Mîüυ
Ýë ^èþ…yîþ ¯èþÐèþMøsìý ÔèýMìü¢ çÜíßý™é Ðèþ*… ´ë™èþ$ ÑÔóýÓÔèýÓÈ ‘‘
Ðèþ$«§æþÅÐèþ*¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘ ^éÐèþ$$…yéÄñý$O A¯éÑ$M>¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘
55 56
Ðèþ*™èþÆóÿà Ðèþ$«§æþ$MðüOr¿æýíœ$² Ðèþ$íßýçÙ {´ë×êç³àÆø§æþÅÐóþ$ Æ>{† çÜ*Mæü¢… ÐðþO¨MæüЌþ$ (º$$& Ðèþ$… 10.127)
õßýÌê °ÇÙèþ «§æþ*{Ðèþ$ÌZ^èþ¯èþÐèþ«§óþ õßý ^èþ…yæþÐèþ$$…yéǪ°
Æ>{¡† çÜ*Mæü¢çÜÅ Mæü$ÕMæü º$$íÙ@ ‘ V>Äæý${¡ bèþ…§æþ@ ‘ Æ>{†ÆóÿªÐèþ™é ‘
°ÔóýØïÙ Mæü–™èþ ÆæÿMæü¢½f §æþ¯èþ$gôý °™óþÅ °Ôèý$…¿êç³õßý }fVæü§é…»ê {ﳙèþÅÆóÿ¦ çÜç³¢Ôèý¡ ´ëu>§ú fõ³ Ñ°Äñý*Væü@ ‘‘
Ôèý$…¿æý«§æþӅíÜ° ç܅çßýÆ>Ôèý$ §æþ$Ǚèþ… §æþ$ÆóÿY ¯èþÐèþ$õÜ¢¬…¼Móü ‘‘
K… Æ>{;¡ =ÐèþÅQŧé;Äæý$¡ ç=³#;Ææÿ${™é ;§óþÐèþÅ1„æüÀ@ ‘
ËÑ$™éŨ 糅^øç³^éÆðÿO çÜޅç³NfÅ ‘
Ðèþ*Ìê… Væü–ïßý™éÓ & Ñ;ÔéÓA«;«¨{Õ%Äñý*¬«¨™èþ ‘‘ 1
K… Ðèþ*Ìôý Ðèþ*Ìôý Ðèþ$àÐèþ*Äôý$ çÜÆæÿÓÔèýMìü¢ çÜÓÆæÿ*í³×ìý ‘ K=ÆæÿÓ{;;´ë A=Ðèþ$Æ>¢üÅ °; Ðèþ%™ø ;§óþÐèþ#Å1§æþәèþ@ ‘
^èþ™èþ$ÆæÿÓÆæÿYçÜ¢üÓÆÿ$$ ¯èþÅçÜ¢çÜ¢Ýëïóþà íܨ®§é¿æýÐèþ ‘ gZÅ=†Úë »ê«§æþ;™óþ ™èþ=Ðèþ$@ ‘‘ 2
AÑçœ$²… Mæü$Ææÿ$ Ðèþ*Ìôý™èþӅ MæüÆóÿ Væü–à~Ñ$ §æþ„ìü×ôý‘ °;Ææÿ$çÜÓ%ÝëÆæÿ Ðèþ$çÜP­–;™øçÙ%ç܅ ;§óþ%ÐéÅ;Äæý$¡ ‘
fç³ M>Ìôý™èþ$ çܙèþ™èþ… {ç³ïܧæþ Ðèþ$Ðèþ$ íܧæþ®Ðóþ$ ‘‘ Aõ³=§æþ$à Üç ;™óþ ™èþ=Ðèþ$@ ‘‘ 3
C† Ðèþ*Ìê… ç܅{´ëÆæÿ¦üÅ ‘ K… {ïßý… íܧðþ•ªüÅ ¯èþÐèþ$@ C† Ðèþ*Ìê… Ýë ¯% ø A; §æþÅ Äæý$%ÝëÅ ;ÐèþÄæý$… ° ;™óþ Äæý*;Ðèþ$¯èþ² Ñ= Mæü‡ íßý ‘
¯èþ™éÓ & Væü$Ææÿ$ Ðèþ$…{™èþ §óþÐèþ™é™èþïé Ððþ$OMæüŅ Ñ¿êÐèþÄæý$¯Œþ ‘
"Ðèþ$à çÜÆæÿçÜәéŨÆæÿ*õ³ _™èþÞ§é¯èþ…§æþÐèþ$Äôý$ ^èþ…yìþMóü ™éӅ ;Ðèþ–„óü¯èþ =Ðèþ;ç܆… Ðèþ=Äæý$@ ‘‘ 4
{ºçßýÃѧéÅ {´ëç³¢üÅÆæÿ¦… ÐèþÄæý$… çÜÆæÿÓ§é «§éÅÄæý*Ðèþ$@' C† °{V>%Ðèþ*Ýù Aфæü;™èþ °;糧æþӅ;™ø ° ;糄ìü=×ý@ ‘
Ðèþ$…{™éÆ>¦¯èþ$ ç܅«§é¯èþ ç³NÆæÿÓMæü… ¯èþÐéÆæÿ~ Ðèþ$…{™èþ Ðèþ$Úùt™èþ¢Ææÿ °;Ôóýůéç=çÜÕa;§æþǦ=¯èþ@ ‘‘ 5
Ôèý™èþÐéÆæÿ… f´ë¢üÓ, çÜÐèþ$ÆæÿµüÅ, Ðèþ*Ìê… ÕÆæÿíÜ °«§éÄæý$,çßý–§æþÄæý*¨ ;Äæý*Ðèþ%Äæý* ;Ðèþ–MæüŅ1Ðèþ–%Mæü… ;Äæý$Ðèþ=Äæý$;õÜ¢¯èþ %Ðèþ$*ÆóÿÃüÅ ‘
çÙyæþ…Væü¯éÅç܅ Mæü–™éÓ, Æ>{† çÜ*Mæü¢… ÐðþO¨Mæü…, ´ûÆ>×ý… Ðé ç³uóÿ™Œþ‘
A%£é çÜ$ޙèþ%Æ> ¿æýÐèþ ‘‘ 6
57 58
E=ç³ ;Ðèþ* õ³=í³;Ôèý™èþ¢=Ðèþ$@ ;Mæü–çÙ~… =ÐèþÅMæü¢Ðèþ$íܦ™èþ ‘ Ðèþ$àѧéÅ Ðèþ$àÐèþ*Äæý* Ðèþ$àÐóþ$«§é Ðèþ$àçÜ햆@ ‘
Eç=çÙ º; $$×ôý=Ðèþ Äæý*™èþÄæý$ ‘‘ 7 Ðèþ$àÐðþ*à ^èþ ¿æýÐèþ¡ Ðèþ$à §óþÒ Ðèþ$àçÜ$È ‘‘ 6
Eç=ç³ ;™óþ V> C; Ðé=MæüÆæÿ… Ðèþ–;×îýçÙÓ =§æþ$íßý™èþǪÐèþ@ ‘ {ç³Mæü–†çÜ¢üӅ íßý çÜÆæÿÓçÜÅ Væü$×ý{™èþÄæý$ Ñ¿êѱ ‘
Æ>{;†Ýù¢;Ðèþ$… ¯èþ h; Væü$Å%õÙ ‘‘ 8-- M>ËÆ>{† ÆæÿÃàÆ>{† ÆøÃçßýÆ>{†Ôèýa §éÆæÿ$×ê ‘‘ 7
™èþӅ } çÜ¢üÓÒ$ÔèýÓÈ ™èþӅ {ïßý çÜ¢üӅ º$¨®Æø¾«§æþ˄æü×ê ‘
Æ>{† çÜ*Mæü¢… ´ûÆ>×ìýMæüЌþ$
Ëgêj ç³#íÙt çÜ¢£é ™èþ$íÙt çÜ¢üӅ Ô酆@ „>…† ÆóÿÐèþ^èþ ‘‘ 8
ÑÔóýÓÔèýÓȅ fVæü§é®{¡… íܦ† ç܅àÆæÿ M>Ç×îý… ‘ QyìþY± Ôèý*ͱ òœ*Æ> Væü¨± ^èþ{Mìü×îý ™èþ£é ‘
°{§é… ¿æýVæüÐèþ¡… ÑÚù~ Ææÿ™èþ$Ìê… ™óþfçÜ@ {糿æý$@ ‘‘ 1 Ôèý…S± ^éí³± »ê×ý ¿æý$Ôèý$…yîþ ç³Ççœ*Äæý$$«§é ‘‘ 9
{ºçßZÃÐé^èþ ‘‘ ÝûÐèþ*Å ÝûÐèþ$řèþÆ>¬ÔóýçÙ ÝûÐóþ$Å¿æýÅçÜ¢üӆçÜ$…§æþÈ ‘
™èþӅ ÝëÓà ™èþӅ çÜÓ«§é ™èþӅ íßý ÐèþçÙsêPÆæÿçÜÞÓÆ>†ÃM> ‘ ç³Æ>ç³Æ>×ê… ç³ÆæÿÐèþ*™èþÓÐóþ$Ðèþ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÈ ‘‘ 10
çÜ$«§é ™èþÓ Ðèþ$„æüÆóÿ °™óþÅ {†«§éÐèþ*{™é†ÃM> íܦ™é ‘‘ 2
Äæý$^èþa Mìü…_™Œþ MæüÓ_§æþÓçÜ$¢ çܧæþçܧéÓSÌê†ÃMóü ‘
AÆæÿ®Ðèþ*{™é íܦ™é °™éÅ Äæý*¬¯èþ$^éaÆ>Å ÑÔóýçٙèþ@ ‘ ™èþçÜÅ çÜÆæÿÓçÜÅ Äæý* ÔèýMìü¢ ÝëÞ ™èþӅ Mìü… çÜ*¢Äæý$õÜ Ðèþ$Äæý* ‘‘ 11
™èþÓÐóþ$Ðèþ ç܅«§éÅ ÝëÑ{¡ ™èþӅ Ðóþ§æþf¯èþ± ç³Æ> ‘‘ 3
Äæý$Äæý* ™èþÓÄæý* fVæü{™èþÞÚët fVæü™éµ™èþņ¢ Äñý* fVæü™Œþ ‘
™èþÓÄñý$O™èþ §é®Ææÿřóþ ÑÔèýӅ ™èþÓÄñý$O™èþ ™èþÞ­–fřóþ fVæü™Œþ ‘ Ýù¬í³ °{§éÐèþÔèý… ±™èþ@ MæüÝë¢üӅ Ýù¢™èþ$ Ñ$õßýÔèýÓÆæÿ@ ‘‘ 12
™èþÓÄñý$O™èþ ™éµËřóþ §óþÑ ™èþÓÐèþ$™èþÞüŅ™óþ ^èþ çÜÆæÿÓ§é ‘‘ 4
ÑççÙ$~ÔèýØÈÆæÿ{Væüçßý×ý Ðèþ$çßý Ò$Ôé¯èþ HÐèþ ^èþ ‘
ÑçܖÚût çܖíÙt Ææÿ*´ë™èþӅ íܦ†Ææÿ*´ë ^èþ ´ë˯óþ ‘ M>ǙéõÜ¢ Äæý$™ø¬™èþ Ýë¢üӅ Mæü@ Ýù¢™èþ$… ÔèýMìü¢Ðèþ*¯Œþ ¿æýÐóþ™Œþ ‘‘ 13
™èþ£é ç܅çßý–†Ææÿ*´ë…™óþ fVæü™ø¬çÜÅ fVæü¯èþÃÄôý$ ‘‘ 5
59 60
Ýë ™èþÓ Ñ$™èþ¦… {糿êÐðþO òÜOüÞÓ Ææÿ$§éÆðÿOÆóÿªÑ ç܅çÜ$¢™é ‘ ÝëÆæÿçÜәèþ ¯éÅçÜ@
Ððþ*çßýÄñý$O™ú §æþ$Æ>«§æþÆ>Û ÐèþçÜ$Æú Ðèþ$«§æþ$MðüOr¿o ‘‘ 14 I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ Mæü°íÙxMæüÄñý*@
{ç³»Z«§æþ… ^èþ fVæü™éÞüÓ Ò$ ±Äæý$™é Ðèþ$^èþ$řø Ëçœ$$ ‘ I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ A¯éÑ$MæüÄñý*@
»Z«§æþÔèýa {MìüÄæý$™é Ðèþ$çÜÅ çßý…™èþ$ Ðóþ$™ú Ðèþ$àçÜ$Æú ‘‘ 15 I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ Ðèþ$«§æþÅÐèþ$Äñý*@
çÜç³¢Ôèý¡ Ðèþ*ÌêÐèþ$…{™èþ Ñ«¨@ I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ ™èþÆæÿj¯øÅ@
I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ A…Væü$çÙxÄñý*@
AçÜÅ } çÜç³¢Ôèý¡ Ýù¢{™èþ Ðèþ*ÌêÐèþ$…{™èþÆ>fçÜÅ {ºçßýà ÑçÙ$~ Ææÿ${§é I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ MæüÆæÿÐèþ$«§óþÅ
º$$çÙÄæý$@ ‘ V>Äæý${™èþ$ÅíÙ~ Væü¯èþ$çÙ$t¿æý Ôèýe…§é…íÜ ‘ } Ðèþ$àM>ä I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ MæüÆæÿ糖õÙx
Ðèþ$àËMîü‡ Ðèþ$àçÜÆæÿçÜәøÅ §óþÐèþ™é@ ‘ ÆæÿMæü¢ §æþ…†M> §æþ$Æ>Y {¿êÐèþ$ÆøÅ
I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ Ðèþ$×ìýº…«§æþÄñý*@
½gê° ‘ ¯èþ…§é ÔéMæü…¿æýÈ ÁÐèþ*ÔèýØMæü¢Äæý$@ ‘ AW² ÐéÄæý$$
çÜ*Æ>ÅçÜ¢™é¢üÓ° ‘ º$$VæüÅk ÝëÞÐèþ$ Ðóþ§é «§éÅ¯é° ‘ }Ðèþ$àM>ä I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ Mæü*ÆæÿµÆæÿÄñý*@
Ðèþ$àËMîü‡ Ðèþ$àçÜÆæÿçÜÓ¡ {ﳙèþÅÆóÿ¦ fõ³ Ñ°Äñý*Væü@ ‘‘ I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ çßý–§æþÄæý*Äæý$ ¯èþÐèþ$ @
A£æþ Ðèþ$*Ìôý¯èþ MæüÆú ç܅ÔZ§æþ®üÅ HM>§æþÔèý ¯éÅÝ믌þ Mæü$Æ>řŒþ ‘ I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ ÕÆæÿõÜ ÝëÓà
I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ ÕRêÄñý$O ÐèþçÙ-sŒý
ºíßýÆ>Ùèþ–M> ¯éÅçÜ@
I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ MæüÐèþ^éÄæý$ çßý$…
(26 õ³iÌZ ^èþ*yæþ¯èþVæü$¯èþ$)
I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ ¯óþ{™èþ{™èþÄæý*Äæý$ ÐúçÙsŒý
I… {ïßý… Mîüυ ¯èþÐèþ$@ AÝëˆÄæý$ çœsŒý
61 62
Ðèþ*™èþ–Væü×ý ¯éÅçÜ@ K… ÕÆæÿ@´ë{™èþMæüÆ> ÁÐèþ* Ðèþ$çÜ¢M>^èþaÆæÿ×ꅙèþ… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘
{ïßý… {»êïßýà ç³NÆæÿÓÝëŅ Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘ K… _{™èþM>…† ¿æý–{§éÂÐèþ$È ´ë§é¨ Ðèþ$çÜ¢M>…™èþ… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘
{ïßý… Ðèþ*õßýÔèýÓÈ BVóü²Äæý*Ņ Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘ {ºàè ¯éÅçÜ@
{ïßý… MúÐèþ*È §æþ„ìü×ýÝëŅ Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘ K… {ºàà ´ë§é¨ ¯éÀç³ÆæÿŅ™èþ… Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘
{ïßý… ÐðþOçÙ~Ò ¯ðþOÆæÿ–™éŅ Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘ K… f¯éÆæÿª¯ø ¯é¿ôý ÇÓÔèý$¨® ç³ÆæÿŅ™èþ… Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘
{ïßý… ÐéÆ>ïßý ç³ÕaÐèþ$ÝëŅ Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘ K… Ææÿ${§ø ÑÔèý$§óþ® {Ææÿ¾çßýÃÆæÿ…{«§é…™èþ… Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘
{ïßý… C…{§é×îý ÐéÄæý$ÐéŅ Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘
K… çßý…Ýù Ðóþ$ ´ë§æþ§æþÓÄæý$… ´ë™èþ$ ‘
{ïßý… ^éÐèþ$$…yé E™èþ¢ÆæÿÝëŅ Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘
K… ÐðþO¯èþ™óþÄæý$@ MæüÆæÿ§æþÓÄæý$… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘
{ïßý… Ðèþ$àËMîü‡ ÆðÿOÔé¯éŅ Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘
K… Ðèþ–çÙ¿æý Ôèýa„æü$ïÙ Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘
{ïßý… ÐøÅÐóþ$ÔèýÓÈ FÆæÿ®üӅ Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘
ç{ïßý… çÜç³¢©Óõ³ÔèýÓÈ ¿æý*Ðèþ˜ Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘ K… Væügê¯èþ¯èþ@ çÜÆ>ӅVæü… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘
{ïßý… ¯éVóüÔèýÓÈ ´ë™éâôý Ðèþ*… ´ë™èþ$ ‘ K… B¯èþ…§æþÐèþ$Äñý* çßýÇ@ ç³Æ>ç³Æú §óþçßý¿êVú Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘
¯èþ…§æþgê¨ ¯éÅçÜ@ Ðèþ$à˄>ÃüŨ ¯éÅçÜ@
K… MæüÐèþ$Ìê…Mæü$ÔèýÐèþ$…yìþ™é ¯èþ…§æþgê ç³NÆ>ӅVæü… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘ K… AÚët§æþÔèý¿æý$gê Ðèþ$àËMîü‡ Ææÿë§æþÅ¿êVæü… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘
K… QyæþY´ë{™èþ«§æþÆ> ÆæÿMæü¢§æþ…†M> §æþ„ìü×ê…Væü… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘ K… AçÙt¿æý$gê Ðèþ$àçÜÆæÿçÜәèþ*ÅÆæÿ®üÓ¿êVæü… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘
K… ç³#çÙµç³ËÏÐèþ ç܅Äæý$$™é ÔéMæü…¿æýÈ ç³ÕaÐèþ*…Væü… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘ K… §æþÔèý¿æý$gê Ðèþ$àM>âæýÅ£ø¿êVæü… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘
K… «§æþ¯èþ$Æ>¾×ýMæüÆ> §æþ$Æ>Y ÐéÐèþ*…Væü… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘ K… í܅çßZ çßýçÜ¢§æþÓÄæý$… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘
63 64
K… ç³Ææÿçßý…Ýù¬„ìü Äæý$$Væü… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘ Äñý$O… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$ ¯éÝëç³#sôý
K… Ðèþ$íßýÚëÆæÿ*Éø Äæý$Ðèþ$@ 糧æþ§æþÓÄæý$… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘ yé… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„ìü×ý ¯éÝëç³#sôý
K… Ðèþ$õßýÔèý Ôèýa…yìþM>Äæý$$Mæü¢@ çÜÆ>ӅVæü… Ðóþ$ ´ë™èþ$ ‘ Ðèþ$$… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$MæüÆóÿ~
^é… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„ìü×ýMæüÆóÿ~ ‘
A¯èþ$ÌZÐèþ$ Ðèþ$*Ìê„æüÆæÿ ¯éÅçÜ@
Mîüυ ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$¯óþ{™óþ
I… ¯èþÐèþ$@ & {ºçßýÃÆæÿ…{«§óþ ‘ {ïßý… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„ìü×ý¯óþ{™óþ
{ïßý… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„ìü×ý ¯óþ{™óþ ‘ I… ¯èþÐèþ$@ & {ºçßýÃÆæÿ…{«§óþ
Mîüυ ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$¯óþ{™óþ ‘
Ðèþ$*ËÐéÅç³Mæü ¯éÅçÜ@
^é… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„ìü×ýMæüÆóÿ~ ‘
Ðèþ$$… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$MæüÆóÿ~ ‘ ç³#Æø§óþÔóý, §æþ„>…Vóü, 糖çÙx§óþÔóý, ÐéÐèþ*…Vóü ^èþ Ðèþ$çÜ¢M> ^èþaÆæÿ×ꅙèþ…
^èþÆæÿ×ê ¯èþÃçÜ¢M> Ðèþ«¨ Ðèþ$*Ë Ðèþ$çÙtÔZ¯èþÅõܙŒþ ‘
yé… ¯èþÐèþ$@ & §æþ„ìü×ý ¯éÝëç³#sôý ‘
Äñý$O… ¯èþÐèþ$@ & ÐéÐèþ$¯éÝëç³#sôý ‘ Ðèþ$*Ë çÙyæþ…Væü¯éÅçÜ@
х ¯èþÐèþ$@ & Ðèþ$$Rôý ‘ Ðèþ$*˅ & çßý–§æþÄæý*Äæý$ ¯èþÐèþ$@
^óþa… ¯èþÐèþ$@ & Væü$õßýÅ ‘ Ðèþ$*˅ & ÕÆæÿõÜ ÝëÓà
Ðèþ$*˅ & ÕRêÄñý$O ÐèþçÙsŒý
ÑÌZÐèþ$ Ðèþ$*Ìê„æüÆæÿ ¯éÅçÜ@ Ðèþ$*˅ & MæüÐèþ^éÄæý$ çßý$…
^óþa… ¯èþÐèþ$@ & Væü$õßýÅ ‘ Ðèþ$*˅ & ¯óþ{™èþ{™èþÄæý*Äæý$ ÐúçÙsŒý
х ¯èþÐèþ$@ & Ðèþ$$Rôý Ðèþ$*˅ & AÝëˆÄæý$ çœsŒý
65 66
çÜ*M>¢¨ ½f{™èþÄæý$¯éÅçÜ@ ÝûÐèþ*Å° Äæý*° Ææÿ*´ë×ìý {™ðþ•ÅÌZMóüÅ Ñ^èþÆæÿ…† ™óþ ‘
K… QyìþY± Ôèý*ͱ òœ*Æ> Væü¨± ^èþ{Mìü×îý ™èþ£é ‘ Äæý*° ^é™èþŅ™èþòœ*Æ>×ìý ™ðþO Ææÿ„>¬ÝëÅ çÜ¢£é ¿æý$ÐèþЌþ$ ‘‘ 3
Ôèý…S± ^éí³± »ê×ý ¿æý$Ôèý$…yîþ ç³Ççœ*Äæý$$«§é ‘‘ 1 QyæþYÔèý*Ë Væü§é©° Äæý*° ^éÝëˆ×ìý ™óþ¬…¼Móü ‘
ÝûÐèþ*Å ÝûÐèþ$řèþÆ>¬ÔóýçÙ ÝûÐóþ$Å¿æýÅçÜ¢üӆçÜ$…§æþÈ ‘ MæüÆæÿç³ËÏÐèþç܅X° ™ðþO ÆæÿÝëÃ{¯èþ„æü çÜÆæÿәèþ@ ‘‘ 4
ç³Æ>¬ç³Æ>×ê… ç³ÆæÿÐèþ* ™èþÓÐóþ$Ðèþ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÈ ‘‘ 2 ¨Ó¡Äæý$… Ðèþ*Äæý*½f… »êÌêÆæÿPçܧæþ–Ôèý… §« éÅÄæý$¯Œþ Mæü…u>¨ ¯é¿æýŅ™èþ… ¯èþÅõܙŒþ ‘‘
Äæý$^èþa Mìü…_ ™èþPüÓ_§æþÓçÜ$¢ çܧæþçܧéÓ¬SÌê†ÃMóü ‘ K… çÜÆæÿÓçÜÓÆæÿ*õ³ çÜÆóÿÓÔóý çÜÆæÿÓÔèýMìü¢ çÜÐèþ$°Ó™óþ ‘
™èþçÜÅ çÜÆæÿÓçÜÅ Äæý*ÔèýMìü¢ÝëޙèþӅ Mìü… çÜ*¢Äæý$õÜ Ðèþ$Äæý*‘‘ 3 ¿æýÄôý$¿æýÅÝëˆíßý ¯ø §óþÑ §æþ$ÆóÿY §óþÑ ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢™óþ ‘‘ 1
Äæý$Äæý* ™èþÓÄæý* fVæü{™èþÞÚët fVæü™éµ™èþņ¢Äñý* fVæü™Œþ ‘ H™èþ™óþ¢ Ðèþ§æþ¯èþ… ÝûÐèþ$Ņ ÌZ^èþ¯èþ{™èþÄæý$¿æý*íٙèþ… ‘
Ýù¬í³ °{§éÐèþÔèý… ±™èþ@ MæüÝë¢üӅ Ýù¢™èþ$ Ñ$õßýÔèýÓÆæÿ@ ‘‘ 4 ´ë™èþ$ ¯èþ çÜÞÆæÿÓ¿æý*™óþ¿æýÅ@ M>™éÅÄæý$° ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢™óþ ‘‘ 2
ÑçÙ$~ÔèýØÈÆæÿ{Væüçßý×ý Ðèþ$çßý Ò$Ôé¯èþ HÐèþ ^èþ ‘ gêÓÌê MæüÆ>âæý Ðèþ$™èþ$Å{Væü Ðèþ$ÔóýÚëçÜ$Ææÿ çÜ*§æþ¯èþ… ‘
M>ǙéõÜ¢ Äæý$™ø¬™èþ Ýë¢üӅ Mæü@ Ýù¢™èþ$… ÔèýMìü¢Ðèþ*¯Œþ ¿æýÐóþ™Œþ ‘‘ 5 {†Ôèý*˅ ´ë™èþ$ ¯ø Á™óþÆæÿÂ{§æþM>ã ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢™óþ ‘‘ 3
B§æþŅ ÐéVæüÂÐèþ½f… Mæü–çÙ~ÐèþÆæÿ~… «§éÅÄæý$¯é²¿êŨ ^èþÆæÿ×ꅙèþ… ¯èþÅõܙŒþ ‘‘ íßý¯èþíÜ¢ §ðþO™èþÅ ™óþgê…íÜ çÜÓ¯óþ¯éç³NÆæÿÅ Äæý* fVæü™Œþ ‘
K… Ôèý*Ìôý¯èþ ´ëíßý ¯ø §óþÑ ´ëíßý QyóþY¯èþ ^酼Móü ‘ Ýë çœ$…sê ´ë™èþ$ ¯ø §óþÑ ´ëõ³¿ZÅ ¯èþ çÜ$ޙé°Ðèþ ‘‘ 4
çœ$…sê çÜÓ¯óþ¯èþ ¯èþ@ ´ëíßý ^éç³gêÅ °çÜÓ ¯óþ¯èþ ^èþ ‘‘ 1 AçÜ$Æ>çܖVæüÓÝë 糅Mæü^èþÇa™èþõÜ¢ MæüÆøfÓË@ ‘
Ôèý$¿êÄæý$ QyøY ¿æýÐèþ™èþ$ ^èþ…yìþMóü ™éӅ ¯èþ™é ÐèþÄæý$Ќþ$ ‘‘ 5
{´ë^éŅ Ææÿ„æü {糡^éŅ ^èþ ^èþ…yìþMóü Ææÿ„æü §æþ„ìü×ôý ‘
™èþ–¡Äæý$… M>Ðèþ$Æ>f½f… Ôèý$§æþ®çܹsìýMæü ç܅M>Ôèý… ‘
{¿êÐèþ$×ôý ¯é™èþà Ôèý*ËçÜÅ E™èþ¢ÆæÿÝëŅ ™èþ£óþÔèýÓÇ ‘‘ 2
«§éÅÄæý$ ¯èþ*ÃÆ>®¨ Mæü…u>…™èþ… ¯èþÅõܙŒþ ‘‘
67 68
¯éÅçÜíܦÈMæüÆæÿ×êÆæÿ®… Äñý*°Ðèþ$${§é… ÑÌZMæüÄôý$™Œþ ‘‘ K… QyæþYÔèý*Ë Væü§é©° Äæý*° ^éÝëˆ×ìý ™óþ¬…¼Móü ‘
A{™ðþ•M>§æþÔèý ¯éÅçÜMæüÆæÿ×ê ÔèýMú¢ §æþÔèý¯éÅçÜ çÜÐèþ$Ðóþ$M>§æþÔèý ¯éÅç܅ Ðé MæüÆæÿç³ËÏÐèþç܅X° ™ðþO ÆæÿÝëÃ{¯èþ„æü çÜÆæÿәèþ@ ‘‘
Mæü$Æ>řŒþ ‘ Mæü°íÙxM>¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘
çÜç³¢Ôèý¡ Ðèþ*Ìê Ðèþ$…{™èþ¯éÅçÜ@ K… çÜÆæÿÓçÜÓÆæÿ*õ³ çÜÆóÿÓÔóý çÜÆæÿÓÔèýMìü¢ çÜÐèþ$°Ó™óþ ‘
K… QyìþY± Ôèý*ͱ òœ*Æ> Væü¨± ^èþ{Mìü×îý ™èþ£é ‘ ¿æýÄôý$¿æýÅÝëˆíßý ¯ø §óþÑ §æþ$ÆóÿY §óþÑ ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢™óþ ‘‘
Ôèý…S± ^éí³± »ê×ý ¿æý$Ôèý$…yîþ ç³Ççœ*Äæý$$«§é ‘‘ MæüÆæÿ™èþËMæüÆæÿ糖Úëx¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘
A…Væü$Úëx¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘
HÐèþ… çßý–§æþÄæý*¨ ¯éÅçÜ@
K… Ôèý*Ìôý¯èþ ´ëíßý ¯ø §óþÑ ´ëíßý QyóþY¯èþ ^酼Móü ‘
çœ$…sê çÜÓ¯óþ¯èþ ¯èþ@ ´ëíßý ^éç³gêÅ °çÜÓ ¯óþ¯èþ ^èþ ‘‘ A£æþ {´ë×ê¯éÄæý$Ðèþ$Å ‘ A„æüÐèþ*Ìê & MæüÐèþ$Ë & »ê×ý &
QyæþY & Ðèþ{f & Væü§é & ^èþ{Mæü & {†Ôèý*Ë & ç³ÆæÿÔèý$ & Ôèý…Q &
™èþÆæÿj±¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘
çœ$…sê &´ëÔèý & ÔèýMìü¢ & §æþ…yæþ & ^èþÆæÿà & ^éç³ & ´ë¯èþ´ë{™èþ &
K… {´ë^éŅ Ææÿ„æü {糡^éŅ ^èþ ^èþ…yìþMóü Ææÿ„æü §æþ„ìü×ôý ‘ MæüÐèþ$…yæþ ÍәèþÅÚët§æþÔèý Ðèþ$${§é@, Äæý$§éÓ «§óþ¯èþ$ Äñý*° Ðèþ$${§óþ
{¿êÐèþ$×ôý ¯é™èþà Ôèý*ËçÜÅ E™èþ¢ÆæÿÝëŅ ™èþ£óþÔèýÓÇ ‘‘ {糧æþÆæÿØüÅ «§éÅÄôý$™Œþ ‘
Ðèþ$«§æþÅÐèþ*¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘
QyæþY… ^èþ{Mæü Væü§óþçÙ$ ^éç³ç³Ççœ* pý*e˅ ¿æý$Ôèý$…yîþ… ÕÆæÿ@
K… ÝûÐèþ*Å° Äæý*° Ææÿ*´ë×ìý {™ðþ•ÅÌZMóüÅ Ñ^èþÆæÿ…† ™óþ ‘ Ôèý…Q… ç܅§æþ«§æþ¡… MæüÆðÿO í܈¯èþÄæý$¯é… çÜÆ>ӅVæü ¿æý*ÚëÐèþ–™é… ‘
Äæý*° ^é™èþŅ™èþòœ*Æ>×ìý ™ðþO Ææÿ„>¬ÝëÅ çÜ¢£é ¿æý$ÐèþЌþ$ ‘‘ ±ÌêÔèýçæþ$ņ Ðèþ*çÜÅ´ë§æþ§æþÔèýM>… õÜÐóþ Ðèþ$àM>ãM>…
A¯éÑ$M>¿êŅ ¯èþÐèþ$@ ‘ Äæý* Ðèþ$Ýû¢™èþÞüÓí³™óþ çßýÆú MæüÐèþ$ËgZ çßý…™èþ$… Ðèþ$«§æþ$… MðüOr¿æýЌþ$‘‘1
69 70
A„æü{çÜMæüµÆæÿÔèý* Væü§óþçÙ$ Mæü$ÍÔèý… 糧æþÅ «§æþ¯èþ$@ Mæü$…yìþM>… QyæþY… ^èþ{Mæü Væü§óþçÙ$ ^éç³ç³Ççœ*pý*a˅ ¿æý$Ôèý$…yîþ… ÕÆæÿ@
§æþ…yæþ… ÔèýMìü¢ Ðèþ$í܅ ^èþ ^èþÆæÿà fËf… çœ$…sê… çÜ$Æ>¿êf¯èþ… Ôèý…Q… ç܅§æþ«§æþ¡… MæüÆðÿO í܈¯èþÄæý$¯é… çÜÆ>ӅVæü ¿æý*ÚëÐèþ–™éЌþ$ ‘
Ôèý*˅ ´ëÔèý çÜ$§æþÆæÿدóþ ^èþ §æþ«§æþ¡… çßýòܕ¢@ {ç³Ðéâæý {ç³¿ê… ±ÌêÔèýçæþ$ņ Ðèþ*çÜÅ´ë§æþ§æþÔèýM>… õÜÐóþ Ðèþ$àM>ãM>…
õÜÐóþòÜOÇ¿æýÐèþ$Ǫ± Ñ$çßý Ðèþ$àËMîü‡… çÜÆøfíܦ™éЌþ$ ‘‘ 2 Äæý* Ðèþ$Ýû¢™èþÞüÓí³™óþ çßýÆú MæüÐèþ$ËgZ çßý…™èþ$… Ðèþ$«§æþ$… MðüOr¿æýЌþ$‘‘
çœ$…sêÔèý*ËçßýÌê° Ôèý…QÐèþ$$çÜÌôý ^èþ{Mæü… «§æþ¯èþ$ÝëÞÄæý$MæüЌþ$ ‘ K… ÐéVæüÂÐèþ½gꫨÚëx{™ðþ•Å Ðèþ$àM>âñýOÅ ¯èþÐèþ$@
çßýÝ뢻ñý•j Ææÿª«§æþ¡… çœ$¯é…™èþ ÑËçÜ`e™é…Ôèý$ ™èþ$ËÅ{糿êЌþ$ ‘‘ {ç³£æþÐðþ*¬«§éÅÄæý$@
VúÈ §óþçßý çÜÐèþ$$§æþÂÐé… {†fVæü™é Ðèþ*«§éÆæÿ¿æý*™é… K… ¯èþÐèþ$@ }Ðèþ$àÐèþ*Äæý* ÕÐé ^èþ…yìþM>Äñý$O
Ðèþ$àç³NÆ>Ó Ðèþ${™èþ çÜÆæÿçÜÓ¡ Ðèþ$¯èþ$¿æýgôý Ôèý$…¿ê¨ §ðþO™éÅǪ±ÐŒþ$ ‘‘ 3
1. K… I… }Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ EÐé^èþ ‘‘ -
(Ðèþ*¯èþÝùç³^éÆðÿO çÜޅç³NfÅ Ýë„>™èþÞÑÔóýçÙç³Ææÿ… _^èþeMìü¢
2. ÝëÐèþÇ~çÜ*ÞÆæÿřèþ¯èþÄñý* Äñý* Ðèþ$¯èþ$@ Mæü£æþřóþ¬çÙtÐèþ$@ ‘
Ðèþ$íßýÐèþ*{ÔèýÄæý$…, ÐéMðüOÅÆæÿÆðÿ•¦@ 糧ðþOÅÔèýa §óþÐéÅ Ðèþ$à™èþÃüŅ °ÔéÐèþ$Äæý$ ™èþ§æþ$™èþµ†¢… ÑçÜ¢Æ>§æþY§æþ™ø Ðèþ$Ðèþ$ ‘‘
™é™èþµÆæÿÅVæü™éÅ °ÆæÿÓÔóýçÙ _§é{ÔèýÄæý$… «§éÅÄæý$ ¯èþë§æþÅÐèþ$ çÜÓÆóÿ×ý
3. Ðèþ$àÐèþ*Äæý*¯èþ$ ¿êÐóþ¯èþ Äæý$£é Ðèþ$¯èþӅ™èþÆ>«¨ç³@ ‘
}^èþ…yîþçÜç³¢Ôèý¡ çÜ¢Ðèþ… ç³uóÿ™Œþ) çÜ º¿æý*Ðèþ Ðèþ$à¿êVæü ÝëÞÐèþÇ~çÜ¢¯èþÄñý* ÆæÿÐóþ@ ‘‘
çÜç³¢Ôèý¡ {ç³£æþÐèþ$ ^èþÇ{™èþЌþ$ 4. ÝëÓÆø_õÙ¬…™èþÆóÿ ç³NÆæÿӅ ^ðþO{™èþÐèþ…ÔèýçÜÐèþ$$§æþÂÐèþ@ ‘
çÜ$Ææÿ£ø ¯éÐèþ$ Æ>gê ¿æý*™èþÞÐèþ$õÜ¢ „ìü†Ðèþ$…yæþÌôý ‘‘
AçÜÅ} çÜç³¢Ôèý¡ {ç³£æþÐèþ$ ^èþÇ{™èþçÜÅ {ºàà º$$íÙ@ ‘ V>Äæý${¡ bèþ…§æþ@‘
5. ™èþçÜÅ ´ëËÄæý$™èþçÜÞÐèþ$Å{Mæüµgê@ ç³#{™é°ÐúÆæÿÝ믌þ ‘
} Ðèþ$àM>ä §óþÐèþ™é ‘ ÆæÿMæü¢§æþ…†M> ½f… ‘ ¯èþ…§éÔèýMìü¢@ ‘ AW²çÜ¢™èþӅ‘
º¿æý*Ðèþ#ÔèýØ{™èþÐø ¿æý*´ë@ MøÌêÑ«§æþӅíܯèþ çÜ¢§é ‘‘
º$$VóüÓ§æþçÜÞüÓÆæÿ*糅 ‘ } Ðèþ$àM>ä {ﳙèþÅÆóÿ¦ fõ³ Ñ°Äñý*Væü@ ‘‘
71 72
6. ™èþçÜÅ ™ðþOÆæÿ¿æýÐèþ§æþ$ŧæþ® Ðèþ$†{ç³ºË §æþ…yìþ¯èþ@ ‘‘ 15. A¯èþ$Ðèþ–†¢… {««§æþ$Ðèþ… ™óþ¬§æþÅ Mæü$ÆæÿӅ™èþůèþÅ Ðèþ$ïßý¿æý–™éЌþ$ ‘
¯èþ*ůðþOÆæÿí³ çܙðþOÆæÿ$ŧóþ® MøÌêÑ«§æþӅíÜÀÇj™èþ@ ‘‘ AçÜÐèþ$ÅVæüÓüÅÄæý$ ÖÌñýOòܕ¢@ Mæü$ÆæÿÓ¨ÂçÜޙèþ™èþ… ÐèþÅÄæý$Ќþ$ ‘‘
7. ™èþ™èþ@ çÜÓç³#Ææÿ Ðèþ*Äæý*™ø °f§óþÔ髨´ù¬¿æýÐèþ™Œþ ‘ 16. ç܅_™èþÝùÞ¬† §æþ$@Rôý¯èþ „æüÄæý$… MøÔZ VæüÑ$çÙņ ‘
B{M>¯èþ¢çÜÞ Ðèþ$à¿êVæ üòܕ¢ çÜ¢§é {糺ÌêÇÀ@ ‘‘ H™èþ^éa¯èþÅ^èþa çܙèþ™èþ… _…™èþÄæý*Ðèþ*çÜ ´ëǦÐèþ@ ‘‘
8. AÐèþ*™ðþOÅ Ææÿ¾ÍÀÆæÿ$ªòٕtÆæÿ$Ææÿ¾ËçÜÅ §æþ$Æ>™èþÃÀ@ ‘ 17. ™èþ{™èþ Ñ{´ë-{ÔèýÐèþ*¿êÅÔóý ÐðþOÔèýÅÐóþ$Mæü… §æþ§æþÆæÿØçÜ@ ‘
MøÔZ ºË… ^éç³çßý–™èþ… ™èþ{™éí³ çÜÓç³#Æóÿ ™èþ™èþ@ ‘‘ çÜ ç³–õÙtõÜ¢¯èþ MæüçÜ¢üӅ ¿Zõßý™èþ$ÔéaVæüÐèþ$¯óþ¬{™èþ Mæü@ ‘‘
9. ™èþ™ø Ðèþ$–VæüÄæý* ÐéÅgôý¯èþ çßý–™èþÝëÓÐèþ$ÅçÜÞ ¿æý*糆@ ‘ 18. çÜÔZMæü CÐèþ MæüÝëÙèþ¢üӅ §æþ$Ææÿïé CÐèþ ˄æüüÅõÜ ‘
HM>Mîü çßýÄæý$Ðèþ*Ææÿ$çßýÅ fV>Ðèþ$ Væüçßý¯èþ… Ðèþ¯èþЌþ$ ‘‘ C™éÅMæüÆæÿ~üÅ Ðèþ^èþçÜ¢çÜÅ ¿æý*糙óþ@ {ç³×ýÄñý*¨™èþЌþ$ ‘‘
10. çÜ ™èþ{™é-{ÔèýÐèþ$ Ðèþ${§é„îü ¨ªüÓfÐèþÆæÿÅ çÜÅÐóþ$«§æþçÜ@ ‘ 19. {糙èþ$ÅÐé^èþ çÜ ™èþ… ÐðþOÔèýÅ@ {ç³{ÔèýÄæý*Ðèþ¯èþ™ø ¯èþ–ç³ÐŒþ$ ‘‘
{ç³Ôé¯èþ¢ÔéÓ糧éMîüÆæÿ~… Ðèþ$$°ÕÚùÅç³ÔZÀ™èþЌþ$ ‘‘
20. ÐðþOÔèýÅ EÐé^èþ ‘‘
11. ™èþÝû¦ Mæü…_™èþÞ M>˅ ^èþ Ðèþ$$°¯é ™óþ¯èþ çܙèþP­–™èþ@ ‘
C™èþÔóýa™èþÔèýa Ñ^èþÆæÿ… çÜ¢íÜïèþ$ð ÐèþÆ>{ÔèýÐóþ$ ‘‘ 21. çÜÐèþ*«¨Æ>²Ðèþ$ ÐðþOÔZŬçßýÐèþ$$™èþµ¯ø² «§æþ°¯é… Mæü$Ìôý ‘‘
12. Ýù¬_¯èþ¢Äæý$™èþ¢§é ™èþ{™èþ Ðèþ$Ðèþ$™éÓMæü–çÙt ^óþ™èþ¯èþ@ ‘ 22. ç³#{™èþ §éÆðÿO DzÆæÿçÜ¢Ôèýa «§æþ¯èþÌZ¿ê§æþÝ뫧æþ$À@ ‘
Ðèþ$™èþ*µÆðÿüO Ó@ ´ë͙èþ… ³ç NÆæÿӅ Ðèþ$Äæý* ßï ý¯èþ… ³ç #Ææÿ… ßí ý ™èþ™Œþ ‘‘ Ñïßý¯èþçÜÞüÓf¯ðþOÆ>ªÆðÿO@ ç³#{™ðþ•Æ>§éÄæý$Ðóþ$ «§æþ¯èþЌþ$ ‘‘
13. Ðèþ$§æþ­–™ðþOüÅòܕ¢ ÆæÿçܧæþÓ­–™ðþOÆæÿ®ÆæÿÙèþ@ ´ëËřóþ ¯èþ Ðé ‘ 23. Ðèþ¯èþÐèþ$¿êÅVæü™ø §æþ$@T °ÆæÿçÜ¢Ôéaç³¢ º…«§æþ$À@ ‘
¯èþgê¯óþ çÜ {糫§é¯ø Ðóþ$ Ôèý*Ææÿ çßýïÜ¢ çܧéÐèþ$§æþ@ ‘‘ Ýù¬çßý… ¯èþ Ðóþ¨Ã ç³#{™é×ê… Mæü$ÔèýÌê Mæü$ÔèýÌê†ÃM>Ќþ$ ‘‘
24. {ç³Ðèþ–†¢… çÜÓf¯é¯é… ^èþ §éÆ>×ê… ^é{™èþ ç܅íܦ™èþ@‘
14. Ðèþ$Ðèþ$ÐðþOÇÐèþÔèý… Äæý*™èþ@ M>¯øÂV>¯èþ$ç³Ëç³Þüřóþ ‘ Mìü… ¯èþ$ ™óþÚë… Væü–õßý „óüÐèþ$ Ðèþ$„óüÐèþ$… Mìü… ¯èþ$ Ýë…{糙èþЌþ$ ‘‘
Äôý$ Ðèþ$Ðèþ*¯èþ$ Væü™é °™èþŅ {ç³Ýë§æþ «§æþ¯èþ¿Zf¯ðþO@ ‘‘
73 74
25. Mæü£æþ…™óþ Mìü… ¯èþ$ Üç §æþÓ­–™é¢ §æþ$ÆæÿÓ­–™é¢@ Mìü… ¯èþ$ Ðóþ$ Üç $™é@ ‘ 37. çÜÐèþ*«¨Æ>²Ðèþ$ ÐðþOÔZÅÝû çÜ^èþ ´ëǦÐèþçܙèþ¢Ðèþ$@ ‘
26. Æ>gZÐé^èþ ‘‘ Mæü–™éÓ ™èþ$™ú Äæý$£é¯éÅÄæý$… Äæý$£éÆæÿá… ™óþ¯èþ
27. Äñý$ODzÆæÿÝù¢ ¿æýÐé…Ë$Ï»ñý•ª@ ç³#{™èþ§éÆ>¨ÀÆæÿ®¯ðþO@ ‘‘ ç܅ѧæþЌþ$ ‘‘
38. Eç³ÑÚût Mæü£é@ M>Õa ^èþa{Mæü™èþ$ÆðÿOÓÔèýÅ ´ëǦÐú ‘‘
28. ™óþçÙ$ Mìü… ¿æýÐèþ™èþ õÜÞü²çßýÐèþ$¯èþ$º«§é²† Ðèþ*¯èþçÜЌþ$ ‘‘
39. Æ>gZÐé^èþ ‘‘
29. ÐðþOÔèýÅ EÐé^èþ ‘‘
40. ¿æýVæüÐèþ… Ýë¢üÓÐèþ$çßý… {ç³çÙ$tÑ$^éeÐóþ$ÅMæü… Ðèþ§æþçÜÓ ™èþ™Œþ ‘‘
30. HÐèþÐóþ$™èþ§æþÅ£é {´ëçßý ¿æýÐé¯èþçÜçæþY™èþ… Ðèþ^èþ@ ‘‘
41. §æþ$@RêÄæý$ Äæý$¯óþà Ðèþ$¯èþçÜçÜÞüÓ_™é¢Äæý$™èþ¢™é… Ñ¯é ‘
31. Mìü… MæüÆø† ¯èþ º«§é²† Ðèþ$Ðèþ$ °çÙ$xÆæÿ™é… Ðèþ$¯èþ@ ‘
Ðèþ$Ðèþ$™èþӅ Væü™èþÆ>fÅçÜÅ Æ>gêŅVóüçÙÓSÌôýçÙÓüí³ ‘‘
Äñý$OçÜޅ™èþÅfÅ í³™èþ–õܲçßý… «§æþ¯èþË$»ñý•ªÇ²Æ>Mæü–™èþ@ ‘‘
42. gê¯èþ™ø¬í³ Äæý$£é¬fqçÜÅ MìüÐóþ$™èþ ¯èþ$ðçܙèþ¢Ðèþ$ ‘
32. 糆çÜÓf¯èþàÆæÿª… ^èþ àǪ™óþõÙÓÐèþ Ðóþ$ Ðèþ$¯èþ@ ‘ AÄæý$… ^èþ °Mæü–™èþ@ ç³#{™ðþ•Æ>ªÆðÿOÆæÿ­–™ðþOÅçÜ¢«§øhƒ™èþ@ ‘‘
MìüÐóþ$™èþ¯é²Àgê¯éÑ$ gê¯èþ¯èþ²í³ Ðèþ$àÐèþ$™óþ ‘‘
43. çÜÓf¯óþ¯èþ ^èþ ç܅™èþÅMæü¢õÜ¢çÙ$ àȪ ™èþ£éç³Å† ‘
33. Äæý${™óþµÐèþ$ {ç³Ðèþ×ý… _™èþ¢… ÑVæü$×ôýçÙÓí³ º…«§æþ$çÙ$ ‘ HÐèþÐóþ$çÙ ™èþ£é¬çßý… ^èþ §éÓÐèþç³Å™èþŅ™èþ §æþ$@S™ú ‘‘
™óþÚë… Mæü–™óþ Ðóþ$ °ÔéØüÓÝù §úÆæÿïèþçÜŅ ^èþ gêÄæý$™óþ ‘‘
44. §æþ–õÙt§øõÙ¬í³ ÑçÙÄôý$ Ðèþ$Ðèþ$™éÓMæü–çÙt Ðèþ*¯èþÝû ‘
34. MæüÆøÑ$ Mìü… Äæý$¯èþ² Ðèþ$¯èþõÜ¢ çÙÓ{ﳆçÙ$ °çÙ$xÆæÿЌþ$ ‘‘ ™èþ†PÐóþ$™èþ¯èþÃà¿êVæü Äæý$¯øÃçßZ gêq°¯øÆæÿí³ ‘‘
35. Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ EÐé^èþ ‘‘ 45. Ðèþ$Ðèþ*çÜÅ ^èþ ¿æýÐèþ™óþÅÚë ÑÐóþM>…«§æþçÜÅ Ðèþ$*Éæþ™é ‘‘
36. ™èþ™èþÝû¢ çÜíßý™ú Ñ{ç³ ™èþ… Ðèþ$$°… çÜÐèþ$$ç³íܦ™ú ‘‘ 46. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘
75 76
47. gêq¯èþÐèþ$íÜ¢ çÜÐèþ$çÜ¢çÜÅ f¯ø¢ÇÓçÙÄæý$ Vø^èþÆóÿ ‘‘ 56. ºÌê§éMæü–çÙÅÐðþ*àÄæý$ Ðèþ$àÐèþ*Äæý* {ç³Äæý$^èþe† ‘
48. ÑçÙÄæý$Ôèýa Ðèþ$à¿êVæü Äæý*† ^ðþOÐèþ… 糖£æþMŠü 糖£æþMŠü ‘ ™èþÄæý* Ñçܖfřóþ ÑÔèýӅ fVæü§óþ™èþ ^èþaÆ>^èþÆæÿЌþ$ ‘‘
¨Ð酫§é@ {´ë×ìý¯èþ@ Móü_{§é{™éÐèþ…«§é çÜ¢£éç³Æóÿ ‘‘ 57. òÜOÚë {ç³çÜ¯é² ÐèþÆæÿ§é ¯èþ–×ê… ¿æýÐèþ† Ðèþ$$Mæü¢Äôý$ ‘
49. Móü_¨ªÐé ™èþ£é Æ>{™ú {´ë×ìý¯èþçÜ$¢ËÅ §æþ–çÙtÄæý$@ ‘ Ýë ѧéÅ ç³ÆæÿÐèþ* Ðèþ$$Móü¢ Æóÿá™èþ$¿æý*™é çܯé™èþ± ‘‘
gêq°¯ø Ðèþ$¯èþ$gêçÜޙèþŅ Mìü… ¯èþ$ ™óþ¯èþ íßý MóüÐèþËЌþ$ ‘‘ 58. ç܅ÝëÆæÿº…«§æþõßý™èþ$Ôèýa òÜOÐèþ çÜÆóÿÓÔèýÓÆóÿÔèýÓÈ ‘‘
50. Äæý$™ø íßý gêq°¯èþçÜÞÆóÿÓ ç³Ôèý$糄ìü Ðèþ$–V>§æþÄæý$@ ‘ 59. Æ>gZÐé^èþ ‘‘
gêq¯èþ… ^èþ ™èþ¯èþïèþ$ÚëÅ×ê… Äæý$™óþ¢Úë… Ðèþ$–Væü 糄ìü×êЌþ$ ‘‘ 60. ¿æýVæüÐèþ¯Œþ M> íßý Ýë §óþÒ Ðèþ$àÐèþ*Äôý$† Äæý*… ¿æýÐ鯌þ ‘
51. Ðèþ$¯èþ$ÚëÅ×ê… ^èþ Äæý$™óþ¢Úë… ™èþ$ËÅÐèþ$¯èþřèþ¢£ø¿æýÄñý*@‘ 61. {ºÒ† Mæü£æþÐèþ$$™èþµ¯é² Ýë MæüÆ>ÃÝëÅÔèýa Mìü… ¨Óf ‘
gêq¯óþ¬í³ ç܆ ç³ÔðýOř鯌þ 糙èþ…V>pêaÐèþ^èþ…^èþ$çÙ$ ‘‘ Äæý$™èþÞüÓ¿êÐé ^èþ Ýë §óþÒ Äæý$™èþÞüÓÆæÿ*´ë Äæý$§æþ$§æþÂÐé ‘‘
52. Mæü×ýÐðþ*„>§æþ–™é¯øÃࡵyæþÅÐèþ*¯é¯èþí³ „æü$«§é ‘ 62. ™èþ™èþÞÆæÿӅ {ÔZ™èþ$Ñ$^éeÑ$ ™èþәø¢ {ºçßýÃÑ§é… ÐèþÆæÿ ‘‘
Ðèþ*¯èþ$Úë Ðèþ$¯èþ$fÐéÅ{çœ$ ÝëÀÌêÚëçÜ$ޙé{¯èþµ† ‘‘
63. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘
53. ÌZ¿ê{™èþµ™èþ$Åç³M>Æ>Äæý$ ¯èþ¯óþә鯌þ Mìü… ¯èþ ç³ÔèýÅíÜ ‘
™èþ£éí³ Ðèþ$Ðèþ$™éÐèþÆóÿ¢ Ððþ*çßýVæüÆóÿ¢ °´ë†™é@ ‘‘ 64. °™ðþOÅÐèþ Ýë fVæü¯èþ*ÃÇ¢çÜ¢Äæý* çÜÆæÿÓÑ$§æþ… ™èþ™èþЌþ$ ‘‘
54. Ðèþ$àÐèþ*Äæý* {糿êÐóþ×ý ç܅ÝëÆæÿíܦ†M>Ç×ê ‘ 65. ™èþ£éí³ ™èþ™èþÞÐèþ$$™èþµ†¢Ææÿ¾çßý$«§é{Ôèý*Äæý$™é…Ðèþ$Ðèþ$ ‘
™èþ¯é²-{™èþ ÑçÜÃÄæý$@ M>ÆøÅÄñý*Væü°{§é fVæü™èþµ™óþ@ ‘‘ §óþÐé¯é… M>ÆæÿÅíܧæþ®üÅÆæÿ¦ Ðèþ*ÑÆæÿÂÐèþ† Ýë Äæý$§é ‘‘
55. Ðèþ$àÐèþ*Äæý*çßýÆóÿÔðýOa™èþ™èþ¢Äæý* ç܅Ððþ*çßýřóþ fVæü™Œþ ‘ 66. E™èþµ¯óþ²† ™èþ§é ÌZMóü Ýë °™éÅç³ÅÀ«©Äæý$™óþ ‘
gêq°¯éÐèþ$í³ ^óþ™é…íÜ §óþÒ ¿æýVæüÐèþ¡ íßý Ýë ‘‘ Äñý*Væü°{§é… Äæý$§é ÑçÙ$~ ÆæÿjVæü™óþÅ M>Ææÿ~ÒMæü–™óþ ‘‘
77 78
67. BïÜ¢ÆæÿÅ ÔóýçÙ Ðèþ$¿æýf ™èþPÌ굅™óþ ¿æýVæüÐ鯌þ {糿æý$@ ‘ 76. ™èþÓÄñý$O™èþ ™éµËřóþ §óþÑ ™èþÓÐèþ$™èþÞüŅ™óþ ^èþ çÜÆæÿÓ§é ‘‘
™èþ§é §éÓÐèþçÜ$Æú òœ*Æú ÑRêřú Ðèþ$«§æþ$MðüOr¿o ‘‘ ÑçܖÚût çܖíÙtÆæÿ*´ë ™èþӅ íܦ†Ææÿ*´ë ^èþ ´ë˯óþ ‘‘
68. ÑçÙ$~MæüÆæÿ~Ðèþ$ÌZ§æþ*™ú çßý…™èþ$… {ºàÃ×ýÐèþ$$§æþřú ‘ 77. ™èþ£é ç܅çßý–† Ææÿ*´ë…™óþ fVæü™ø¬çÜÅ fVæü¯èþÃÄôý$ ‘
çÜ ¯éÀMæüÐèþ$Ìôý ÑÚù~@ íܦ™ø {ºàà {ç³gê糆@ ‘ Ðèþ$àѧéÅ Ðèþ$àÐèþ*Äæý* Ðèþ$àÐóþ$«§é Ðèþ$àçÜ햆@ ‘‘
69. §æþ–ÚëtüÓ ™éÐèþçÜ$Æú ^ø{Vú {ç³çÜ$ç³¢… ^èþ f¯éÆæÿª¯èþЌþ$ ‘ 78. Ðèþ$àÐðþ*à ^èþ ¿æýÐèþ¡ Ðèþ$à§óþÒ Ðèþ$àçÜ$È ‘
™èþ$ÚëtÐèþ Äñý*Væü°{§é… ™éÐóþ$M>{Væü çßý–§æþÄæý$íܦ™èþ@ ‘‘ {ç³Mæü–†çÜ¢üӅ íßý çÜÆæÿÓçÜÅ Væü$×ý{™èþÄæý$ Ñ¿êѱ ‘‘
70. Ñ»Z«§æþ¯éÆ>¦Äæý$ çßýÆóÿÆæÿáǯóþ{™èþ Mæü–™éËÄæý*Ќþ$ ‘ 79. M>ËÆ>{† ÆæÿÃàÆ>{† ÆøÃçßýÆ>{†Ôèýa §éÆæÿ$×ê ‘
ÑÔóýÓÔèýÓȅ fVæü§é®{¡… íܦ† ç܅àÆæÿM>Ç×îýЌþ$ ‘‘ ™èþӅ } çÜ¢ÓÒ$ÔèýÓÈ ™èþӅ {ïßý çÜ¢üӅ º$¨®Æø¾«§æþ ˄æü×ê ‘‘
71. °{§é… ¿æýVæüÐèþ¡… ÑÚù~Ææÿ™èþ$Ìê… ™óþfçÜ@ {糿æý$@ ‘‘ 80. Ëgêj ç³#íÙt çÜ¢£é ™èþ$íÙt çÜ¢üӅ Ô酆@ „>…†ÆóÿÐèþ^èþ ‘
QyìþY± Ôèý*ͱ òœ*Æ> Væü¨± ^èþ{Mìü×îý ™èþ£é ‘‘
72. {ºçßZÃÐé^èþ ‘‘
81. Ôèý…S± ^éí³± »ê×ý ¿æý$Ôèý$…yîþ ç³Ççœ*Äæý$$«§é ‘
73. ™èþӅ ÝëÓà ™èþӅ Üç Ó«§é ™èþӅ ßí ý ÐèþÙç sêPÆæÿçÜÞÓÆ>†ÃM> ‘‘ ÝûÐèþ*Å ÝûÐèþ$řèþÆ>¬ÔóýçÙ ÝûÐóþ$Å ¿æýÅ çÜ¢üӆ çÜ$…§æþȑ‘
74. çÜ$«§é ™èþÓÐèþ$„æüÆóÿ °™óþÅ {†«§éÐèþ*{™é†ÃM> íܦ™é ‘ 82. ç³Æ>ç³Æ>×ê… ç³ÆæÿÐèþ* ™èþÓÐóþ$Ðèþ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÈ ‘
AÆæÿ®Ðèþ*{™éíܦ™é °™éÅ Äææý*¬¯èþ$^éaÆ>Å ÑÔóýçٙèþ@ ‘‘ Äæý$^èþa Mìü…_™èþPüÓ_§æþÓçÜ$¢ çܧæþçܧéÓ¬SÌê†ÃMóü ‘‘
75. ™èþÓÐóþ$Ðèþ ç܅«§éÅ ÝëÑ{¡ ™èþӅ Ðóþ§æþf¯èþ± ç³Æ> ‘ 83. ™èþÜç Å Üç ÆæÿÓçÜÅ Äæý* ÔèýMìü¢ ÝëÞ ™èþӅ Mìü… Üç *¢Äýæ $õÜ Ðèþ$Äæý* ‘
™èþÓÄñý$O™èþ §é®Ææÿřóþ ÑÔèýӅ ™èþÓÄñý$O™èþ ™èþÞ­–fřóþ fVæü™Œþ ‘‘ Äæý$Äæý* ™èþÓÄæý* fVæü{™èþÞÚët fVæü™éµ™èþņ¢ Äñý* fVæü™Œþ ‘‘

79 80
84. Ýù¬í³ °{§éÐèþÔèý… ±™èþ@ MæüÝë¢üӅ Ýù¢™èþ$Ñ$õßýÔèýÓÆæÿ@ ‘ 93. {Mø«§æþ ÆæÿMóü¢„æü×ê Ðèþ™èþ$¢… {ºàÃ×ý… f°™ø§æþÅÐèþ˜ ‘
ÑççÙ$~ÔèýØÈÆæÿ {Væüçßý×ý Ðèþ$çßýÒ$Ôé¯èþ HÐèþ ^èþ ‘‘ çÜÐèþ$$™é¦Äæý$ ™èþ™èþÝ뢿êŅ Äæý$$Äæý$$«§óþ ¿æýVæüÐé¯èþáÇ@ ‘‘
85. M>ǙéõÜ¢ Äæý$™ø¬™èþÝë¢üӅ Mæü@ Ýù¢™èþ$… ÔèýMìü¢Ðèþ*¯èþÂÐóþ™Œþ ‘ 94. 糅^èþÐèþÆæÿÛ çÜçßý{Ýë×ìý »êçßý${ç³çßýÆæÿ×Z Ñ¿æý$@ ‘
Ýë ™èþÓÑ$™èþ¦… {糿êÐðþOòÜOüÞOÓÆæÿ$§éÆðÿOÆóÿªÑ ç܅çÜ$¢™é ‘‘ ™éÐèþç³Å† ºÌZ¯èþÙú¢ Ðèþ$àÐèþ*Äæý* ÑÐðþ*íßý™ú ‘‘
86. Ððþ*çßýÄñý$O™ú §æþ$Æ>«§æþÆ>ÛÐèþçÜ$Æú Ðèþ$«§æþ$MðüOr¿o ‘ 95. EMæü¢Ðèþ…™ú ÐèþÆø¬çÜÙø¢ {ÑÄæý$™éÑ$† MóüÔèýÐèþЌþ$ ‘‘
{ç³»Z«§æþ… ^èþ fVæü™éÞüÓÒ$ ±Äæý$™é Ðèþ$^èþ$řø Ëçœ$$ ‘‘ 96. } ¿æýVæüÐé¯èþ$Ðé^èþ ‘‘
87. »Z«§æþÔèýa {MìüÄæý$™éÐèþ$çÜÅ çßý…™èþ$ Ðóþ$™ú Ðèþ$àçÜ$Æú ‘ 97. ¿æýÐóþ™éÐèþ$§æþÅ Ðóþ$ ™èþ$Úût Ðèþ$Ðèþ$ Ðèþ«§éÅÐèþ#¿êÐèþí³ ‘‘
88. º$$íÙ Ææÿ$Ðé^èþ ‘‘ 98. MìüÐèþ$¯óþůèþ ÐèþÆóÿ×ê{™èþ H™éÐèþ¨® Ðèþ–™èþ… Ðèþ$Äæý* ‘‘
89. HÐèþ… çÜ$¢™é ™èþ§é §óþÒ ™éÐèþ$ïÜ ™èþ{™èþ Ðóþ«§æþÝë ‘‘ 99. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘
90. ÑÚù~@ {ç³»Z«§æþ¯éÆ>®Äæý$ °çßý…™èþ$… Ðèþ$«§æþ$MðüOr¿o ‘ 100. Ðèþ…_™é¿êÅÑ$† ™èþ§é çÜÆæÿÓ Ðèþ*´ùÐèþ$Äæý$… fVæü™Œþ ‘‘
¯óþ{™éçÜůéíÜM> »êçßý$ çßý–§æþÄôý$¿æýÅçÜ¢£øÆæÿçÜ@ ‘‘
101. ÑÌZMæüÅ ™é¿êŅ Væü¨™ø ¿æýVæüÐ鯌þ MæüÐèþ$Ìôý„æü×ý@ ‘
91. °ÆæÿYÐèþ$Å §æþÆæÿدóþ ™èþÝû¦ {ºçßýÃ×Z¬ÐèþÅMæü¢ f¯èþïèþ@ ‘ BÐé… fíßý ¯èþ Äæý${™øÈÓ çÜÍÌôý¯èþ ç³Çç³#Ï™é ‘‘
E™èþ¢Ýû¦ ^èþ fVæü¯é²£æþçÜ¢Äæý* Ðèþ$$Mø¢ f¯éÆæÿª¯èþ@ ‘‘
102. º$$íÙ Ææÿ$Ðé^èþ ‘‘
92. HM>Ææÿ~Ðóþ¬íßýÔèýÄæý$¯é ™èþ¢™èþçÜÞ §æþ§æþ–Ôóý ^èþ ™ú ‘
Ðèþ$«§æþ$MðüOr¿o §æþ$Æ>™éïé Ðèþ†ÒÆæÿÅ ç³Æ>{MæüÐèþ˜ ‘‘ 103. ™èþ£óþ™èþ$ÅM>¢üÓ ¿æýVæüÐèþ™é Ôèý…Q^èþ{Mæü Væü§é¿æý–™é ‘
Mæü–™éÓ ^èþ{Móü×ý ÐðþOc¯óþ² fçœ$¯óþ ÕÆæÿïÜ ™èþÄñý*@ ‘‘
81 82
104. HÐèþÐóþ$Úë çÜÐèþ$$™èþµ¯é² {ºçßýÃ×ê ç܅çÜ$¢™é çÜÓÄæý$Ќþ$ ‘ Ðèþ$«§æþÅÐèþ$ ^èþÇ{™èþЌþ$
{糿êÐèþÐèþ$ÝëÅ §óþÐéÅçÜ$¢ ¿æý*Äæý$ÔèýØ­–×ý$ Ðèþ§é Ñ$™óþ ‘‘ AçÜÅ} çÜç³¢Ôèý¡ Ðèþ$«§æþÅÐèþ$ ^èþǙèþçÜÅ ÑçÙ$~ º$$íÙ@ ‘ EíÙ~Mæüe…§æþ@ ‘
I… K… ‘‘ } Ðèþ$àËMîü‡ÆóÿªÐèþ™é ‘ §æþ$Æ>Y ½f… ‘ ÔéMæü…¿æýÈ ÔèýMìü¢@ ‘ ÐéÄæý$$çÜ¢™èþӅ‘
C† }Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ Ðèþ$àç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Mæü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ Äæý$kÆóÿÓ§æþçÜÞÓÆæÿ*糅‘} Ðèþ$àËMîü‡ {ﳙèþÅÆóÿ¦ fõ³ Ñ°Äñý*Væü@ ‘‘
}§óþÒ Ðèþ*à™óþÃüÅ {ç³£æþÐèþ$@ ‘‘ A„æü {çÜMæüµÆæÿÔèý*Væü§óþçÙ$ Mæü$ÍÔèý… 糧æþÅ «§æþ¯èþ$@ Mæü$…yìþM>…
EÐé^èþ Ðèþ$…{™èþ@ 14, AÆæÿ®Ðèþ$…{™é@ 24, §æþ…yæþ… ÔèýMìü¢ Ðèþ$í܅ ^èþ ^èþÆæÿà fËf… çœ$…sê… çÜ$Æ>¿êf¯èþ…
ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@ 66, HÐèþ… Ðèþ$…{™é@ 104 ‘‘ Ôèý*˅ ´ëÔèý çÜ$§æþÆæÿدóþ ^èþ §æþ«§æþ¡… çßýòܕ¢@ {ç³Ðéâæý {糿ê…
K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ Ðèþ$à§óþÐðþOÅ ÕÐéÄñý$O çܙèþ™èþ… ¯èþÐèþ$@ ‘ õÜÐóþ òÜOÇ¿æýÐèþ$Ǫ± Ñ$çßý Ðèþ$çàËMîü‡… çÜÆøfíܦ™éЌþ$ ‘‘
¯èþÐèþ$@ {ç³Mæü–™ðþOÅ ¿æý{§éÄñý$O °Äæý$™é@ {ç³×ý™éçÜüÙéЌþ$ ‘‘ Ðèþ$¯èþ$@ ‘‘ K… ËMîü‡½gꫨÚëx{™ðþ•Å Ðèþ$àËMðü‡üÅ ¯èþÐèþ$@
Ýë…V>Äñý$O çÜç³ÇÐéÆ>Äñý$O çÜÐéçßý¯éÄñý$O ÝëÄæý$$«§éÄñý$O ÐéVæüÂÐèþ½gꫨÚëx{™ðþ•Å
Ðèþ$àM>âñýOÅ ¯éVæüÐèþÎÏ §æþâæý §æþÓÄæý$Äæý$$™èþ… Mæü$…Mæü$Ðèþ*„æü™èþ ç³#òÙOüµÆæÿ¿æýÅÇa™èþ… ¨Ó¡Äñý*¬«§éÅÄæý$@
Mæüí³™èþ¦çœË… Ðèþ$àçßý$†… çÜÐèþ$ÆæÿµÄæý*Ñ$ ¯èþÐèþ$ÝëÞüÓà ‘ K… ¯èþÐèþ$Ôèýa…yìþM>Äñý$O
1. K… {ïßý… º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘
2. §óþÐéçÜ$ÆæÿÐèþ$¿æý*§æþ$ŧæþ®ª… ç³NÆæÿ~Ðèþ$ºª Ôèý™èþ… ç³#Æ> ‘
Ðèþ$íßýõÙ¬çÜ$Æ>×ê Ðèþ$«¨õ³ §óþÐé¯é… ^èþ ç³#Ææÿ…§æþÆóÿ ‘‘
3. ™èþ{™éçÜ$ÆðÿOÆæÿÃàÒÆðÿOÆóÿªÐèþ òÜO¯èþŅ ç³Æ>h™èþЌþ$ ‘
h™éÓ ^èþ çÜMæüÌê ¯óþªÐé °…{§ø¬¿æý*¯èþÃíßýÚëçÜ$Ææÿ@ ‘‘
83 84
4. ™èþ™èþ@ ç³Æ>h™é §óþÐé@ 糧æþÃÄñý*°… {ç³gê糆Ќþ$‘ 12. A¡Ðèþ ™óþfçÜ@ Mæü*r… fÓ˅™èþÑ$Ðèþ ç³ÆæÿәèþЌþ$ ‘
ç³#ÆæÿçÜP­–™èþÅ Væü™é çÜ¢{™èþ Äæý${™óþÔèýVæüÆæÿ$yæþ«§æþÓgo ‘‘ §æþ§æþ–Ôèý$õÜ¢ çÜ$Æ>çÜ¢{™èþ gêÓÌêÐéÅç³¢ ¨Væü…™èþÆæÿЌþ$ ‘‘
5. Äæý$£éÐèþ–™èþ¢… ™èþÄñý*çÜ¢§æþÓ¯èþÃíßýÚëçÜ$Ææÿ^óþíÙt™èþЌþ$ ‘ 13. A™èþ$˅ ™èþ{™èþ ™èþ™óþ¢fçÜÞÆæÿÓ §óþÐè þÔèýÈÆæÿfЌþ$ ‘
{†§æþÔé@ Mæü£æþÄæý*Ðèþ*çÜ$ ÆóÿªÐéÀ¿æýÐèþÑçÜ¢ÆæÿЌþ$ ‘‘ HMæüçܦ… ™èþ§æþ¿æý*¯é²È ÐéÅç³¢ÌZMæü{™èþÄæý$… †ÓÚë ‘‘
6. çÜ*ÆóÿŅ{§éVæü²üÅ°Ìôý…§æþ*¯é… Äæý$Ðèþ$çÜÅ ÐèþÆæÿ$×ýçÜÅ ^èþ ‘ 14. Äæý$§æþ¿æý* ^ée…¿æýÐèþ… ™óþf õÜ¢¯égêÄæý$™èþ ™èþ¯èþ$ÃQЌþ$ ‘‘
A¯óþÅÚë… ^髨M>Æ>¯Œþ çÜ çÜÞüÓÄæý$Ðóþ$Ð髨†çÙx† ‘‘ Äæý*Ðóþ$ůèþ ^é ¿æýÐèþ¯Œþ MóüÔé »êçßýÐø ÑçÙ$~ ™óþfÝë ‘‘
7. çÜÓÆ>Y °²Æ>Mæü–™é çÜÞÆóÿÓ ™óþ¯èþ §óþÐèþVæü×ê ¿æý$Ñ ‘ 15 ÝûÐóþ$ůèþ çÜ¢¯èþÄñý*Ææÿ$ÅVæüÅ Ðèþ$«§æþÅÐðþ$O…{§óþ×ý ^é¿æýÐèþ™Œþ ‘
Ñ^èþÆæÿ…† Äæý$£é Ðèþ$Æ>¢üÅ Ðèþ$íßýõÙ×ý §æþ$Æ>™èþÃ¯é ‘‘ ÐéÆæÿ$×ôý¯èþ ^èþ f…òœ*Ææÿ* °™èþ…ºõÜ¢fÝë ¿æý$Ðèþ@ ‘‘
8. H™èþ§æþÓ@ Mæü¤™èþ… çÜÆæÿÓ Ðèþ$Ðèþ$Æ>Ç Ñ^óþíÙt™èþЌþ$ ‘ 16. {ºçßýÃ×ý õÜ¢fÝë ´ë§ú ™èþ§æþ…Væü$âZŬÆæÿP™óþfÝë ‘
ÔèýÆæÿ×ý… ^èþ {ç³ç³¯é²ÝùÞüà Ðèþ«§æþçÜ¢çÜÅ Ñ_…™èþřéЌþ$ ‘‘ ÐèþçÜ*¯é… ^èþ MæüÆ>…Væü$âæýÅ@ Mú»ôýÆóÿ×ý ^èþ ¯éíÜM> ‘‘
9. C™èþ¦… °ÔèýÐèþ$Å §óþÐé¯é… Ðèþ^é…íÜ Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯èþ@‘ 17. ™èþÝëÅçÜ$¢ §æþ…™éçÜޅ¿æý*™é@ {´ëgê糙óþůèþ ™óþfÝë ‘
^èþM>Ææÿ Mø糅 Ôèý…¿æý$Ôèýa ¿æý–Mæü$sîýMæü$sìýÌê¯èþ¯ú ‘‘ ¯èþÄæý$¯èþ{†™èþÄæý$… fgôýq ™èþ£é ´ëÐèþMæü ™óþfÝë ‘‘
10. ™èþ™ø¬†Møç³ç³NÆæÿ~çÜÅ ^èþ{Mìü×Z Ðèþ§æþ¯é™èþ¢™èþ@ ‘ 18. {¿æý$Ðú ^èþ ç܅«§æþÅÄñý*õÜ¢f{ÔèýØÐèþ×ê Ðèþ°ËçÜÅ ^èþ ‘
°Ôèýa{M>Ðèþ$ Ðèþ$çßý™óþ¢gZ {ºçßýÃ×ýÔèý؅MæüÆæÿçÜÅ ^èþ ‘‘ A¯óþÅÚë… ^ðþOÐèþ §óþÐé¯é… ç܅¿æýÐèþõÜ¢fÝë… ÕÐé ‘‘
11. A¯óþÅÚë… ^ðþOÐèþ §óþÐé¯é… Ôèý{M>©¯é… ÔèýÈÆæÿ™èþ@ ‘ 19. ™èþ™èþ çÜÞÐèþ$çÜ¢§óþÐé¯é… ™óþgZÆ>ÕçÜÐèþ$$§æþÂÐéЌþ$ ‘
°ÆæÿY™èþ… çÜ$Ðèþ$çßý™óþ¢f çÜ¢^ðþOaMæüŅ çÜÐèþ$Væü^èþe™èþ ‘‘ ™é… ÑÌZMæüÅ Ðèþ$$§æþ… {´ëç³#ÆæÿÐèþ$Æ> Ðèþ$íßýÚëǪ™é@ ‘‘
85 86
20. Ôèý*˅ Ôèý*Ìê¨Ó°çÙP­–çÙÅ §æþ§ú ™èþòÜOÅ í³¯éMæü«§æþ–MŠü ‘ 28. AÝëˆ×ýůóþMæü Ææÿ*´ë×ìý ™èþ£é¬¿ôý§æþŅ ^èþ §æþ…Ôèý¯èþ… ‘
^èþ{Mæü… ^èþ §æþ™èþ¢Ð鯌þ Mæü–çÙ~çÜÞÐèþ$$™éµrÅ çÜÓ^èþ{Mæü™èþ@ ‘‘ AÐèþ*ϯèþ 糅Mæügê… Ðèþ*Ìê… ÕÆæÿçÜ$ÅÆæÿíÜ ^éç³Æ>Ќþ$ ‘‘
21. Ôèý…Q… ^èþ ÐèþÆæÿ$×ýÔèýØMìü¢… §æþ§ú ™èþòÜOÅ çßý$™éÔèý¯èþ@ ‘‘ 29. A§æþ§æþfjË«¨ çÜ¢òÜOŠ糅Mæüf… ^é† ÔZ¿æý¯èþЌþ$ ‘‘
Ðèþ*Ææÿ$™ø §æþ™èþ¢Ðé…Ôéa糅 »ê×ýç³NÆóÿ~ ™èþ£óþçÙ$«© ‘‘ íßýÐèþ$Ð鯌þ Ðéçßý¯èþ… í܅çßý… Ææÿ™é²° ÑÑ«§é° ^èþ ‘‘
22. Ðèþ{fÑ$…{§æþ çÜÞÐèþ$$™éµrÅ Mæü$ÍÔé §æþÐèþ$Æ>«¨ç³@ ‘ 30. §æþ§éÐèþÔèý*¯èþŅ çÜ$ÆæÿÄæý* ´ë¯èþ´ë{™èþ… «§æþ¯é«¨ç³@ ‘
§æþ§ú ™èþòÜOÅ çÜçßý{Ýë„ø çœ$…sê Ððþ$OÆ>Ðèþ™é§æþYgꙌþ ‘‘ ÔóýçÙÔèýa çÜÆæÿÓ¯éVóüÔZ Ðèþ$àÐèþ$×ìý Ñ¿æý*íٙèþЌþ$ ‘‘
23. M>˧æþ…yé §æþÅÐðþ* §æþ…yæþ… ´ëÔèý… ^酺$糆 Ææÿª§ú ‘ 31. ¯éVæüàÆæÿ… §æþ§ú ™èþòÜOÅ «§æþ™óþ¢Äæý$@ 糖¤Ò Ñ$Ðèþ*Ќþ$ ‘
{ç³gê糆 Ôéa„æüÐèþ*Ìê… §æþ§ú {ºàà MæüÐèþ$…yæþË$Ќþ$ ‘‘ A¯ðþOÅÆæÿí³ çÜ$ÆðÿOÆóÿªÒ ¿æý*çÙ×ñýO Æ>Äæý$$«§ðþO çÜ¢£é ‘‘
24. çÜÐèþ$çÜ¢ÆøÐèþ$Mæü*õ³çÙ$ °fÆæÿÖà °ªÐéMæüÆæÿ@ ‘ 32. Üç …Ðèþ*°™é ¯èþ¯é§ø^ðþüO a ÝëÞrtàÜç … Ðèþ$$çßý$Ææÿ$Ãçßý$@ ‘
M>ËÔèýa §æþ™èþ¢Ð鯌þ QyæþY… ™èþòÜOÅ ^èþÆæÿà ^èþ °ÆæÿÃËЌþ$ ‘‘ ™èþÝëÅ ¯é§óþ¯èþ òœ*Æóÿ×ý Mæü–™èþÞü² Ðèþ*ç³NǙèþ… ¯èþ¿æý@ ‘‘
25. „îüÆø§æþÔéaÐèþ$˅ àÆæÿ Ðèþ$fÆóÿ ^èþ ™èþ£é…ºÆóÿ ‘ 33. AÐèþ*Äæý$™é† Ðèþ$çßý™é {糆Ôèý»Zª Ðèþ$à¯èþ¿æý*™Œþ ‘
^èþ*yéÐèþ$×ìý… ™èþ£é ¨ÐèþŅ Mæü$…yæþÌôý MæürM>° ^èþ‘‘ ^èþ$„æü$¿æý$ çÜÞMæüÌê ÌZM> çÜÞÐèþ$${§éÔèýa ^èþ Mæü…í³Æóÿ‘‘
26. AÆæÿ®^èþ…{§æþ… ™èþ£é ¨ÐèþŅ MóüÄæý$*Æ>¯Œþ çÜÆæÿÓ»êçßý$çÙ$ ‘ 34. ^èþ^éË ÐèþçÜ$«§é^óþË$çÜÞMæüÌêÔèýa Ðèþ$ïßý«§æþÆ>@ ‘
¯èþ*ç³#Æú ÑÐèþ$Ìo ™èþ§æþÓ{§ðþ•YÐóþÄæý$Mæü Ðèþ$¯èþ$™èþ¢Ðèþ$Ќþ$ ‘‘ fÄôý$† §óþÐéÔèýa Ðèþ$$§é ™éÐèþ$*^èþ$íÜޅçßýÐéíßý±ÐŒþ$ ‘‘
27. A…Væü$äÄæý$Mæü Ææÿ™é²° çÜÐèþ$Ýë¢ çÜӅVæü$ÎçÙ$ ^èþ ‘ 35. ™èþ$çÙ$tÐèþ# Ææÿ$ïèþÄæý$ÔðýOa¯é… ¿æýMìü¢¯èþ{Ðèþ*™èþà Ðèþ$*Ææÿ¢Äæý$@ ‘
ÑÔèýÓMæüÆ>à §æþ§ú ™èþòÜOÅ ç³ÆæÿÔèý$… ^é† °ÆæÿÃËЌþ$ ‘‘ §æþ–ÚëtüÓ çÜÐèþ$çÜ¢… ç܅„æü$º®ª… {™ðþ•ÌZMæüÅÐèþ$Ðèþ$Æ>ÆæÿÄæý$@ ‘‘
87 88
36. çܯèþ²§é®SË òÜO¯éÅõÜ¢ çÜÐèþ$$™èþ¢çÜ$¦ Ææÿ$§éÄæý$$«§é@ ‘ 44. Ðèþ–™ø Ææÿ£é¯é… MøsêÅ ^èþ Äæý$$§óþ®ª ™èþíÜïèþ²Äæý$$«§æþřèþ ‘
B@ MìüÐóþ$™èþ ¨† {Mø«§é §é¿êçÙÅ Ðèþ$íßýÚëçÜ$Ææÿ@ ‘‘ ¼yéÌêRZŬÄæý$$™é¯é… ^èþ 糅^éÔèý¨Â Ææÿ£éÄæý$$«§ðþO@‘‘
37. A¿æýÅ«§éÐèþ™èþ ™èþ… Ôèýºª Ðèþ$ÔóýòÙO ÆæÿçÜ$ÆðÿOÆæÿÓ­–™èþ@ ‘ 45. Äæý$$Äæý$$«§óþ ç܅Äæý$$Vóü ™èþ{™èþ Ææÿ£é¯é… ç³ÇÐéǙèþ@ ‘
çÜ §æþ§æþÆæÿØ ™èþ™ø §óþ҅ ÐéÅç³¢ÌZMæü{™èþÄæý*… †ÓÚë ‘‘ A¯óþÅ ^èþ ™èþ{™éÄæý$$™èþÔZ Ææÿ£æþ¯éVæüçßýÄñý$OÆæÿÓ­–™é@ ‘‘
38. ´ë§é{M>…™éÅ ¯èþ™èþ¿æý$Ðèþ… MìüÈsZÍÏS™é…ºÆ>… ‘ 46. Äæý$$Äæý$$«§þæ $ Üç ޅÄæý$$Vóü §óþÐéÅ Üç ßç ý ™èþ{™èþ Ðèþ$àçÜ$Æ>@ ‘
„øÀ™éÔóýçÙ ´ë™éâê… «§æþ¯èþ$Æ>jüÅ°çÜÞÓ¯óþ¯èþ™éЌþ$ ‘‘ Møsìý Møsìý çÜçßý{òܕçÜ$¢ Ææÿ£é¯é… §æþ…†¯é… ™èþ£é ‘‘
39. ¨ÔZ ¿æý$fçÜçßý{õÜ×ý çÜÐèþ$…™é§éÓüÅç³Å ç܅íܦ™é… ‘ 47. çßýÄæý*¯é… ^èþ Ðèþ–™ø Äæý$$§óþ® ™èþ{™é¿æý*¯èþÃíßýÚëçÜ$Ææÿ@‘
™èþ™èþ@ {ç³ÐèþÐèþ–™óþ Äæý$$§æþ®… ™èþÄæý* §óþÐéÅ çÜ$Ææÿ¨ÓÚëЌþ$‘‘ ™øÐèþ$ÆðÿOÇ…¨´ëÌñýOÔèýa ÔèýMìü¢À Ææÿ$ÃçÜÌñýO çÜ¢£é ‘‘
40. ÔèýÝëˆ-{òܕ¢ Ææÿ¾çßý$«§é Ðèþ$$Mðü•¢ Æ>©í³™èþ ¨Væü…™èþÆæÿ… ‘ 48. Äæý$$Äæý$$«§æþ$çÜޅÄæý$$Vóü §óþÐéÅ Qyðþ•Y@ ç³ÆæÿÔèý$ ç³sìýtÔðýO@ ‘
Ðèþ$íßýÚëçÜ$ÆæÿõÜ¯é± Õa„æü$Æ>RZÅ Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘‘ Móü_^èþa _„ìüç³# ÔèýØMîü¢@ Móü_™éµÔé… çÜ¢£é¬ç³Æóÿ ‘‘
41. Äæý$$Äæý$$««§óþ ^éÐèþ$ÆæÿÔéa¯ðþOÅ Ôèýa™èþ$Ææÿ…Væü ºÌê°Ó™èþ@‘ 49. §óþ҅ QyæþY{ç³àÆðÿOçÜ$¢ ™óþ ™é… çßý…™èþ$… {ç³^èþ{MæüÐèþ$$@ ‘
Ææÿ£é¯é Ðèþ$Äæý$$™ðþO@ çÙyìþ Ææÿ$§æþ{V>RZÅ Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘‘ Ýë¬í³ §óþÒ ™èþ™èþÝ뢰 ÔèýÝëˆ×ýÅÝëˆ×ìý ^èþ…yìþM> ‘‘
42. AÄæý$$«§æþřéÄæý$$™é¯é… ^èþ çÜçßý{õÜ×ý Ðèþ$àçßý¯èþ$@ ‘ 50. ÎËÄñý$OÐèþ {ç³_^óþe§æþ °fÔèýÝëˆç܈ ÐèþÇÛ×îý ‘
糅^éÔèý¨ÂÔèýa °Äæý$$™ðþO ÆæÿíÜÌZÐèþ* Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘‘ A¯éÄæý$Ý뢯èþ¯é §óþÒ çÜ*¢Äæý$Ðèþ*¯é çÜ$ÆæÿÇÛÀ@ ‘‘
43. AÄæý$$™é¯é… Ôèý™ðþO@ çÙyìþÂÆ>¾çÙPÌZ Äæý$$Äæý$$«§óþÆæÿ×ôý ‘ 51. Ðèþ$$Ððþ*^éçÜ$Ææÿ§óþõßýçÙ$ ÔèýÝëˆ×ýÅÝëˆ×ìý^óþÔèýÓÈ ‘
VæüfÐéh çÜçßý{Ýûòœ$O Ææÿ¯óþMðüO@ ç³ÇÐéǙèþ@ ‘‘ Ýù¬í³ {Mæü$§ø® «§æþ$™èþçÜsZ §óþÐéÅ Ðéçßý¯èþMóüçÜÈ ‘‘
89 90
52. ^èþ^éÆ>çÜ$ÆæÿòÜO¯óþÅçÙ$ Ðèþ¯óþíÙÓÐèþ çßý$™éÔèý¯èþ@ ‘ 60. Ôóýůé¯èþ$ M>Ç×ý@ {´ë×ê ¯èþ$ÃÐèþ$$^èþ$í܈§æþÔéÆæÿª¯é@ ‘
°ÔéØüÓÝë¯èþ$ÃÐèþ$$^óþ Äæý*…Ôèýa Äæý$$«§þæ ÅÐèþ*¯é Ææÿ×ôý¬…¼M> ‘‘ MóüÚë… _§é¾çßýÐèþÕe¯é² Õe¯èþ²{XÐé çÜ¢£é¬ç³Æóÿ ‘‘
53. ™èþ HÐèþ çܧæþÅçÜޅ¿æý*™é Væü×êÔèýؙèþ çÜçßý{çÜÔèý@ ‘ 61. ÕÆ>…íÜ õ³™èþ$ Ææÿ¯óþÅÚë Ðèþ$¯óþÅ Ðèþ$«§óþŠѧéǙé@‘
Äæý$$Äæý$$«§æþ$õÜ¢ ç³ÆæÿÔèý$À Ç…¨´ëÌêíÜ ç³sìýtÔðýO@ ‘‘ Ñ_e¯èþ² f…çœ*çÜ¢üÓç³Æóÿ õ³™èþ$ Ææÿ$Æ>ÓüŅ Ðèþ$àçÜ$Æ>@‘‘
54. ¯éÔèýÄæý$…™ø¬çÜ$ÆæÿVæü×ꯌþ §óþÒÔèýMæü$¢üÅ糺–…íßý™é@ ‘ 62. HMæü »êçßýӄìü^èþÆæÿ×ê@ Móü_ §óþªÐéÅ ¨Ó«§éMæü–™é@ ‘
AÐé§æþÄæý$…™èþ ç³rௌþ Væü×ê Ôèý؅Rê…çÜ¢£é¬ç³Æóÿ ‘‘ c¯óþ²¬í³ ^é¯óþÅ ÕÆæÿíÜ ç³†™é@ ç³#¯èþÆæÿ$†¦™é@ ‘‘
55. Ðèþ$–§æþ…V>…Ôèýa ™èþ£ðþOÐé¯óþÅ ™èþíÜïèþ$ŧæþ®Ðèþ$çßZ™èþÞÐóþ ‘ 63. Mæüº…«§é Äæý$$Äæý$$«§æþ$ ÆóÿªÐéÅ Væü–ïßý™èþ ç³ÆæÿÐèþ*Äæý$$«§é@ ‘
™èþ™ø §óþÒ {†Ôèý*Ìôý¯èþ Væü§æþÄæý* ÔèýMìü¢Ðèþ–íÙtÀ@ ‘ ¯èþ¯èþ–™èþ$ Ôéaç³Æóÿ ™èþ{™èþ Äæý$$§óþ® ™èþ*ÆæÿÅËÄæý*{ՙé@‘‘
56. QyéY¨ÀÔèýa Ôèý™èþÔZ °fçœ*¯èþ Ðèþ$àçÜ$Æ>¯Œþ ‘‘ 64. Mæüº…«§éÕa¯èþ² ÕÆæÿçÜ@ QyæþÔèýMæü¢­–üÅíÙt ´ë×ýÄæý$@ ‘
´ë™èþÄæý*Ðèþ*çÜ ^ðþOÐé¯éůŒþ çœ$…sê çÜÓ¯èþ ÑÐðþ*íßý™é¯Œþ ‘‘ †çÙx †õÙx† ¿êçم™ø §óþÒ Ðèþ$¯óþÅ Ðèþ$àçÜ$Æ>@ ‘‘
57. AçÜ$Æ>¯Œþ ¿æý$Ñ ´ëÔóý¯èþ º«§éÓ ^é¯éůèþMæüÆæÿÛÄæý$™Œþ ‘ 65. ´ë†™ðþO Ææÿ£æþ¯éV>ÔðýOÓ ÆæÿçÜ$ÆðÿOÔèýa ÐèþçÜ$…«§æþÆ> ‘
Móü_¨Ó«§éMæü–™éïÜ¢„ðü•›~@ QyæþY´ë™ðþO@ çÜ¢£é¬ç³Æóÿ ‘‘ AVæüÐèþ*Å Ý묿æýÐèþ™èþ¢{™èþ Äæý${™é¿æý* ™èþÞÐèþ$àÆæÿ×ý@‘‘
58. Ñ´ù¤™é °´ë™óþ¯èþ Væü§æþÄæý* ¿æý$Ñ ÔóýÆæÿ™óþ ‘‘ 66. ÔZ×ìý™úçœ* Ðèþ$à¯èþ§æþÅ çÜÞ§æþÅçÜ¢{™èþ {ç³çÜ${çÜ$Ðèþ#@ ‘
ÐóþÐèþ$$Ôèýa Móü_{«§æþ$«¨Ææÿ… Ðèþ$$çÜÌôý¯èþ ¿æý–Ôèý… çßý™é@ ‘‘ Ðèþ$«§óþÅ ^éçÜ$ÆæÿòÜO¯èþÅçÜÅ ÐéÆæÿ×êçÜ$Ææÿ Ðéh¯éЌþ$ ‘‘
59. Móü_ °²ç³†™é ¿æý*Ðèþ˜ À¯é²Ôèý*ØÌôý¯èþ Ðèþ„æüíÜ ‘ 67. „æü×ôý¯èþ ™èþ¯èþÃàòÜO¯èþÅ Ðèþ$çÜ$Æ>×ê… ™èþ£é¬…¼M> ‘
°Ææÿ…™èþÆ> ÔèýØÆúõœ$×ý Mæü–™é@ Móü_{§æþ×êhÆóÿ ‘‘ °¯óþÅ „æüÄæý$… Äæý$£é Ðèþíßý²çÜ¢­–×ý§éÆæÿ$ Ðèþ$à^èþÄæý$Ќþ$‘‘
91 92
68. çÜ ^èþ í܅çßZ Ðèþ$à¯é§æþ Ðèþ$$™èþÞ­–f¯Œþ «§æþ$™èþMóüçÜÆæÿ@ ‘ ™èþ–¡Äñý*«§éÅÄæý$@
ÔèýÈÆóÿ¿ZŬÐèþ$Æ>È×ê Ðèþ$çÜ*°Ðèþ Ñ_¯èþӆ ‘‘
69. §óþÐéÅ Væü×ñýOÔèýa ™ðþOçÜ¢{™èþ Mæü–™èþ… Äæý$$§æþ®… ™èþ£éçÜ$ÆðÿO@‘ E§æþŧé¯èþ$çÜçßý{çÜM>…† Ðèþ$Ææÿ$×ý„úÐèþ*… ÕÆøÐèþ*ÍM>…
Äæý$£ðþOÚë… ™èþ$™èþ$çÙ$ÆóÿªÐé@ ç³#çÙµÐèþ–íÙt Ðèþ$$^ø ¨Ñ ‘‘ ÆæÿM>¢Íç³¢ç³Äñý*«§æþÆ>… fç³Ðèþsîý… ѧéÅ Ðèþ$Á†… ÐèþÆæÿЌþ$ ‘
çßýÝ뢻ñý•jÆæÿª«§æþ¡… {†¯óþ{™èþ ÑËçܧæþÓ{M>¢Ææÿх§æþ {ÕÄæý$…
}Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Móü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ §óþ҅ º§æþ®íßýÐèþ*…Ôèý$ Ææÿ™èþ²Ðèþ$$Mæü$sê… Ðèþ…§óþ¬Ææÿх§æþíܦ™éЌþ$ ‘‘
}§óþÒÐèþ*à™óþÃüÅ ¨Ó¡Äæý$@ ‘‘ Ðèþ$¯èþ$@ ‘‘ K… AçÙtÐèþÆ>~†ÃM>Äñý$O Ðèþ$àËMðü•<üÃÅ ¯èþÐèþ$@ ‘‘
EÐé^èþ Ðèþ$…{™èþ@ 1 ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@ 68 ‘‘
HÐèþ… 69 ‘‘ HÐèþÐèþ*¨™èþ@ 173 ‘‘ 1. º$$íÙ Ææÿ$Ðé^èþ ‘‘ -
K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ .... Ýë…V>Äñý$O ... ËMîü‡½gꫨÚëx{™ðþ•Å 2. °çßý¯èþÅÐèþ*¯èþ… ™èþ™ðþOÞ¯èþÅ Ðèþ$ÐèþÌZMæüÅ Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘
} Ðèþ$à˄ðü•ÃüÅ .... ÝëÓà ‘‘ çÜçœ$–™èþ… ¯éÈMóüâæýçœË… ‘‘ õܯé±Õa„æü$Ææÿ@ Mø´ë §æþÅÄæý˜ Äñý*§æþ$®Ðèþ$£é…¼M>Ќþ$‘‘
3. çÜ §óþ҅ ÔèýÆæÿÐèþÆóÿÛ×ý ÐèþÐèþÆæÿÛ çÜÐèþ$Æóÿ¬çÜ$Ææÿ@ ‘
Äæý$£é Ðóþ$Ææÿ$WÆóÿÔèýØ­–…Væü… ™øÄæý$ÐèþÆóÿÛ×ý ™øÄæý$§æþ@ ‘‘
4. ™èþçÜÅ ce™éÓ ™èþ™ø §óþÒ ÎËÄñý$OÐèþ ÔèýÆø™èþPÆ>¯Œþ ‘
fçœ*¯èþ ™èþ$ÆæÿV>¯Œþ »ê×ñýOÆæÿŅ™éÆæÿ… ^ðþOÐèþ Ðéh¯éЌþ$‘‘
5. _^óþe§æþ ^èþ «§æþ¯èþ$ çÜÞ§øÅ «§æþÓf…^é† çÜÐèþ$${_e™èþЌþ$‘
ÑÐéÅ«§æþ ^ðþOÐèþ V>{™óþçÙ$ c¯èþ² «§æþ¯éÓ¯èþ Ðèþ*Ôèý$VðüO@ ‘‘
93 94
6. çÜ _e¯èþ²«§æþ¯éÓ ÑÆæÿ£ø çßý™éÔZÓ çßý™èþÝëÆæÿ¤@ ‘ _„óüç³ ^éÐèþ$ÆæÿÔèý*Ø˅ »ê×ñýOçÜ¢§æþí³ Ýë¬_e¯èþ™Œþ ‘‘
A¿æýŧéÐèþ™èþ ™é… §óþ҅ QyæþY^èþÆæÿë§æþÆø¬çÜ$Ææÿ@ ‘‘ 14. ™èþ™èþíÜޅçßýçÜÞÐèþ$$™èþµ™èþÅ Væüf Mæü$…¿ê…™èþÆóÿ íܦ™èþ@ ‘
7. í܅çßý Ðèþ*çßý™èþÅ QyóþY¯èþ ¡„æü›~«§éÆóÿ×ý Ðèþ$*Ææÿ®° ‘ »êçßý$Äæý$$§óþ®¯èþ Äæý$$Äæý$$«§óþ ™óþ¯ø^ðþOüa í܈§æþÔéÇ×ê ‘‘
Bfçœ*¯èþ ¿æý$gôý çÜÐóþÅ §óþÒ Ðèþ$ç³Å†ÐóþVæüÐ鯌þ ‘‘ 15. Äæý$$«§æþÅÐèþ*¯ú ™èþ™èþ Ýû¢™èþ$ ™èþÝëïé²V> ¯èþÃïßý… Væü™ú‘
8. ™èþÝëÅ@ QyøY ¿æý$f… {´ëç³Å 糸ëË ¯èþ–糯èþ…§æþ¯èþ ‘‘ Äæý$$Äæý$$«§é™óþ¬†ç܅Ææÿ»o® {ç³àÆðÿ OÆæÿ† §éÆæÿ$×ñýO@ ‘‘
™èþ™ø f{V>çßý Ôèý*˅ çÜ Mø´ë§æþÆæÿ$×ýÌZ^èþ¯èþ@ ‘‘ 16. ™èþ™ø ÐóþV>™èþUÐèþ$$™èþµ™èþÅ °ç³™èþÅ ^èþ Ðèþ$–V>Ç×ê ‘
9. _„óüç³ ^èþ ™èþ™èþçÜ¢™èþ$¢ ¿æý{§æþM>âêŅ Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘ MæüÆæÿ{ç³àÆóÿ×ý ÕÆæÿ ÔéaÐèþ$ÆæÿçÜŠ糖£æþMæüP­–™èþЌþ$ ‘‘
gêfÓËÅÐèþ*¯èþ… ™óþgZÁ ÆæÿѼ…º Ñ$Ð酺Æ>™Œþ ‘‘ 17. E§æþ{VæüÔèýa Ææÿ×ôý §óþÐéÅ ÕÌêÐèþ–„>¨ÀÆæÿá™èþ@ ‘
10. §æþ–Úëtüәèþ§é糙èþ ^èþ*e˅ §óþÒ Ôèý*Ë Ðèþ$Ðèþ$$…^èþ™èþ‘ §æþ…™èþÐèþ$$íÙt™èþÌñýOÔðýOaÐèþ MæüÆ>ËÔèýa °´ë†™èþ@ ‘‘
™óþ¯èþ ™èþ^èþe™èþ£é ±™èþ… Ôèý*˅ çÜ ^èþ Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘‘ 18. §óþÒ {Mæü$§é® Væü§é´ë™ðþOÔèý*aÆæÿ~ Äæý*Ðèþ*çÜ ^ø™èþ¦™èþЌþ$ ‘
11. çßý™óþ ™èþíÜïèþÃàÒÆóÿÅ Ðèþ$íßýçÙçÜÅ ^èþÐèþ$*糙ú ‘ »êçÙP˅ À…¨´ëÌôý¯èþ »ê×ñýOÝë¢{Ðèþ$… ™èþ£é¬…«§æþMæüЌþ$ ‘‘
BfV>Ðèþ$ VæügêÆæÿ*Éæþ ÔéaÐèþ$Ææÿ í܈§æþÔéÆæÿª¯èþ@ ‘‘ 19. E{V>çÜÅ Ðèþ$${VæüÒÆæÿŅ ^èþ ™èþ£ðþOÐèþ ^èþ Ðèþ$àçßý¯èþ$Ќþ$‘
12. Ýù¬í³ ÔèýMìü¢… Ðèþ$$Ððþ*^é£æþ §óþÐéÅÝë¢Ðèþ$…¼M> {§æþ$™èþЌþ$‘ {†¯óþ{™é ^èþ {†Ôèý*Ìôý¯èþ fçœ*¯èþ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÈ ‘‘
çßý$…M>Æ>Àçßý™é… ¿æý*Ðèþ˜ ´ë™èþÄæý*Ðèþ*çÜ °{çÙµ¿êЌþ$ ‘‘ 20. ¼yéËÝëÅíܯé M>Äæý*™éµ™èþÄæý*Ðèþ*çÜ ÐðþO ÕÆæÿ@ ‘
13. ¿æýV>²… ÔèýMìü¢… °ç³†™é… §æþ–ÚëtüÓ {Mø«§æþ çÜÐèþ$°Ó™èþ@ §æþ$Ææÿ®Ææÿ… §æþ$Ææÿ$ÃQ… ^ø¿o ÔèýÆðÿODz ¯óþÅ Äæý$Ðèþ$„æüÄæý$Ќþ$‘‘

95 96
21. HÐèþ… ç܅„îüÄæý$Ðèþ*×ôý ™èþ$ çÜÓòÜO¯óþÅ Ðèþ$íßýÚëçÜ$Ææÿ@ ‘ 28. C† {Mø«§æþ çÜÐèþ*«§éÙèþ Ðèþ*糙èþ…™èþ… Ðèþ$àçÜ$ÆæÿЌþ$‘
Ðèþ*íßýõÙ×ý çÜÓÆæÿ*õ³×ý {™éçÜÄæý*Ðèþ*çÜ ™é¯Œþ Væü×ꯌþ ‘‘ §æþ–ÚëtüÓ Ýë ^èþ…yìþM> Mø糅 ™èþ§æþÓ«§éÄæý$ ™èþ§é¬MæüÆø™Œþ‘‘
22. M>…Õa™èþ$¢…yæþ {ç³àÆóÿ×ý Q$Ææÿ„óüò³O çÜ¢£é¬ç³Æ>¯Œþ ‘ 29. Ýë „ìü´ë¢üÓ ™èþçÜÅ ÐðþO ´ëÔèý… ™èþ… ºº…«§æþ Ðèþ$àçÜ$ÆæÿЌþ$‘
Ìê…Væü*˙éyìþ™é… Ôéa¯éůŒþ Ôèý–…V>¿êŅ ^èþ ѧéǙ鯌þ ‘‘ ™èþ™éÅf Ðèþ*íßýçم Ææÿ*糅 Ýù¬í³ º§ø® Ðèþ$àÐèþ$–£óþ ‘‘
23. ÐóþVóü¯èþ M>…Õa §æþç³Æ> ¯é²§óþ¯èþ {¿æýÐèþ$×ôý¯èþ ^èþ ‘ 30. ™èþ™èþíÜޅçßZ¬¿æýÐèþ ™èþÞ§øÅ Äæý*Ðèþ™èþ¢ÝëÅÑ$¾M> ÕÆæÿ@ ‘
°ÔéØüÓçÜç³Ðèþ¯óþ¯é¯éůŒþ ´ë™èþÄæý*Ðèþ*çÜ ¿æý*™èþÌôý ‘‘ c¯èþ†¢ ™éÐèþ™èþ$µÆæÿ$çÙ@ QyæþY´ë×ìý Ææÿ§æþ–Ôèýřèþ ‘‘
24. °´ë™èþÅ {ç³Ðèþ$£é±Mæü Ðèþ$¿æýÅ«§éÐèþ™èþ Ýù¬çÜ$Ææÿ@ ‘ 31. ™èþ™èþ HÐéÔèý$ ç³#Ææÿ$çم §óþÒ _^óþe§æþ ÝëÄæý$MðüO@ ‘
í܅çßý… çßý…™èþ$… Ðèþ$à§óþÐéÅ@ Mø糅 ^èþ{Móü ™èþ™ø¬Ñ$¾M>‘‘ ™èþ… QyæþY ^èþÆæÿÃ×ê ÝëÆæÿ¦… ™èþ™èþÝùÞ¬¿æý*¯èþÃà Væüf@ ‘‘
25. Ýù¬í³ Mø´ë¯èþÃàÒÆæÿÅ@ Q$Ææÿ„æü$×ý~ Ðèþ$ïßý™èþË@ ‘ 32. MæüÆóÿ×ý ^èþ Ðèþ$àí܅çßý… ™èþ… ^èþMæüÆæÿÛ fVæüÆæÿj ^èþ ‘
Ôèý–…V>¿êŅ ç³ÆæÿÓ™é ¯èþ$^éa… Õa„óüç³ ^èþ ¯èþ¯é§æþ ^èþ‘‘ MæüÆæÿۙèþçÜ$¢ MæüÆæÿ… §óþÒ QyóþY¯èþ °ÆæÿMæü–…™èþ™èþ ‘‘
26. ÐóþVæü{¿æýÐèþ$×ý фæü$×ê~Ðèþ$ïßý™èþçÜÅ ÐèþÅÖÆæÿřèþ ‘ 33. ™èþ™ø Ðèþ$àçÜ$Æø ¿æý*Äñý* Ðèþ*íßýçم Ðèþç³#Æ>íܦ™èþ@‘
Ìê…Væü*Ìôý¯éçßý™èþÔéa¼®@ ´ëÏÐèþÄæý*Ðèþ*çÜ çÜÆæÿәèþ@ ‘‘ ™èþ£ðþOÐèþ „ø¿æýÄæý*Ðèþ*çÜ {™ðþ•ÌZMæüŅ çÜ ^èþÆ>^èþÆæÿЌþ$ ‘‘
27. «§æþ$™èþÔèý–…VæüÑÀ¯é²Ôèýa Q…yæþ… Q…yæþ… Äæý$Äæý$$Ææÿƒ¯é@‘ 34. ™èþ™èþ@ {Mæü$§é® fVæü¯éÙé ^èþ…yìþM> ´ë¯èþ Ðèþ$$™èþ¢Ðèþ$Ќþ$ ‘
ÔéÓÝë°ÌêÝë¢ÔèýؙèþÔZ °õ³™èþ$Ææÿ² ¿æýÝù¬^èþÌê@ ‘‘ ç³´û ç³#¯èþ@ ç³#¯èþÔðýOüaÐèþ fàÝëÆæÿ$×ý ÌZ^èþ¯é ‘‘

97 98
35. ¯èþ¯èþÆæÿª ^éçÜ$ÆæÿÝùÞ¬í³ ºËÒÆæÿÅ Ðèþ$§ø§æþ®™èþ@ ‘ 43. ™èþ™ø ààMæü–™èþ… çÜÆæÿӅ §ðþO™èþÅòÜO¯èþŅ ¯èþ¯éÔèý ™èþ™Œþ ‘
ÑÚë×ê¿êŅ ^èþ _„óüç³ ^èþ…yìþM>… {糆¿æý*«§æþÆ>¯Œþ ‘‘ {ç³çßýÆæÿۅ ^èþ ç³Ææÿ… fVæü$à çÜÞMæüÌê §óþÐèþ™éVæü×ê@ ‘‘
36. Ýë ^èþ ™é¯Œþ {ç³íßý™é… õÜ¢¯èþ ^èþ*Ææÿ~Äæý$±¢ ÔèýÆø™èþPÆðÿO@‘ 44. ™èþ$çÙ$tÐèþ# Ý뢅 çÜ$Æ> §óþ҅ çÜçßý ¨ÐðþOÅÆæÿÃçßýÇÛÀ@ ‘
EÐé^èþ ™èþ… Ðèþ$§ø§æþ*®™èþ Ðèþ$$QÆ>V> Mæü$Ìê„æüÆæÿЌþ$ ‘‘ fVæü$ÆæÿY…«§æþÆæÿÓ ç³™èþÄñý* ¯èþ¯èþ–™èþ$ Ôéaç³ÞÆøVæü×ê@ ‘‘
37. §óþÐèþ#ÅÐé^èþ ‘‘
}Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Móü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ
38. VæüÆæÿj VæüÆæÿj „æü×ý… Ðèþ$*ÉæþÐèþ$«§æþ$ Äæý*Ðèþ †µ»êÐèþ$ÅçßýЌþ$‘ }§óþÒÐèþ*à™óþÃüÅ ™èþ–¡Äæý$@ ‘‘
Ðèþ$Äæý* ™èþÓÆÿ$$ çßý™óþ¬{™ðþ•Ðèþ VæüÇjçÙŅ™éÅÔèý$ §óþÐèþ™é@ ‘‘ EÐé^èþ Ðèþ$…{™é@ 3 ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@ 41 ‘‘
39. º$$íÙ Ææÿ$Ðé^èþ ‘‘ - HÐèþ… 44 ‘‘ HÐèþÐèþ*¨™èþ@ 217 ‘‘-
40. HÐèþÐèþ$$M>¢üÓ çÜÐèþ$$™èþµ™èþÅ Ýë¬Ææÿ*Éé ™èþ… Ðèþ$àçÜ$ÆæÿЌþ$‘ K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ...Ýë…V>Äñý$O...AÚëtхÔèý†ÐèþÆ>~†ÃM>Äñý$O
´ë§óþ¯é{MæüÐèþ$Å Mæü…uóÿ ^èþ Ôèý*Ìôý¯ðþO¯èþÐèþ$™éyæþÄæý$™Œþ ‘‘ }Ðèþ$à˄ðü•üÅ... ÝëÓà ‘‘ çÜçœ$–™èþ Ðèþ$«§æþ$ ç³#Úëµ×ìý ‘‘
41 ™èþ™èþÝùÞ¬í³ ç³§é{M>…™èþ çÜ¢Äæý* °fÐèþ$$Rê™èþ¢§é ‘
AÆæÿ®°{ÚëP…™èþ HÐé† §óþÐéÅ ÒÆóÿÅ×ý ç܅Ðèþ–™èþ@ ‘‘
42. AÆæÿ®°{ÚëP…™èþ HÐéÝû Äæý$$«§æþÅÐèþ*¯ø Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘
™èþÄæý* Ðèþ$àíÜ¯é §óþÐéÅ ÕÆæÿ Õe™éÓ °´ë†™èþ@ ‘‘

99 100
^èþ™èþ$Æø¦¬«§éÅÄæý$@ Ýë ^èþ…yìþM>SË fVæü™èþµÇ´ë˯éÄæý$
¯éÔéÄæý$ ^éÔèý$¿æý¿æýÄæý$çÜÅ Ðèþ$†… MæüÆø™èþ$ ‘‘
M>Ìê{¿ê¿ê… Mæüsê„ðüƕ ÿæ ÇMæü$Ë¿æýÄæý$§é… Ðèþ˜ãº§óþ…® §æþ$ ÆóÿRê…
5. Äæý* {ÖçÜÞÓÄæý$… çÜ$Mæü–†¯é… ¿æýÐèþ¯óþçÙÓ ËMîü‡@ ‘
Ôèý…Q… ^èþ{Mæü… Mæü–´ë×ý… {†ÕQÐèþ$í³ MæüÆðÿÆO ÿæ $§æþÓçßý…¡… {†¯óþ{™éЌþ$
´ë´ë™èþÃ¯é… Mæü–™èþ«¨Äæý*… çßý–§æþÄôý$çÙ$ º$¨®@ ‘‘
Üí …çßýçÜP…«§é¨Ææÿ*Éé… {†¿æý$Ðèþ¯èþÐèþ$S˅ ™óþfÝë ³ç NÆæÿÄæý$…¡…
{Ôèý§é® çÜ™é… Mæü$Ëf¯èþ {糿æýÐèþçÜÅ Ëgêj ‘
§« éÅÄôý$ §æþ$ªÆ>Y… fÄæý*RêŅ {†§æþÔèý³ç ÇÐèþ–™é… õÜÑ™é… Üí ¨®M>Ððþ$O@ ™é… ™éӅ ¯èþ™éçÜÞüà ç³Ç´ëËÄæý$ §óþÑ ÑÔèýÓЌþ$ ‘‘
Ðèþ$¯èþ$@ ‘‘ K… {†ÐèþÆ>~†ÃM>Äñý$O M>Ðèþ$ÔèýMìü¢ ËMðüO›‡üÅ ¯èþÐèþ$@ ‘‘ 6. Mìü… ÐèþÆæÿ~Äæý*Ðèþ$ ™èþÐèþ Ææÿ*ç³ Ðèþ$_…™èþÅÐóþ$™èþ™Œþ
1. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘ Mìü… ^é† ÒÆæÿÅ Ðèþ$çÜ$Ææÿ„æüÄæý$M>Ç ¿æý*Ç ‘
2. Ôèý{M>§æþÄæý$çÜ$ÞÆæÿVæü×ê °çßý™óþ¬† ÒÆóÿÅ Mìü… ^éçßýÐóþçÙ$ ^èþÇ™é° ™èþÐé§æþ$Â™é° ‘
™èþíÜïŒþ §æþ$Æ>™èþð çÜ$Æ>Ç ºÌôý ^èþ §óþÐéÅ ‘ çÜÆóÿÓçÙ$ §óþÐèþÅçÜ$Ææÿ§óþÐèþVæü×ê¨MóüçÙ$ ‘‘
™é… ™èþ$çÙ$tÐèþ#@ {ç³×ý†¯èþ{Ðèþ$ ÕÆø£æþÆ>…Ýë 7. õßý™èþ$ çÜÞÐèþ$çÜ¢ fVæü™é… {†Væü$×êí³ §øòÙO
ÐéWÂ@ {ç³çßýÆæÿÛ ç³#ËMø§æþYÐèþ$ ^éÆæÿ$§óþà@ ‘‘ Ææÿ² gêqÄæý$õÜ çßýÇçßýÆ>¨ÀÆæÿç³Å´ëÆ> ‘
3. §óþÐéÅ Äæý$Äæý* ™èþ™èþ Ñ$§æþ… fVæü§é™èþà ÔèýM>¢üÅ çÜÆ>Ó{ÔèýÄæý*SËÑ$§æþ… fVæü§æþ…Ôèý¿æý*™èþ
°ÔóýØçÙ §óþÐèþVæü×ýÔèýMìü¢ çÜÐèþ$*çßýÐèþ$*Æ>¢üÅ ‘ Ðèþ$ÐéÅMæü–™é íßý ç³ÆæÿÐèþ* {ç³Mæü–†çÜ¢üÓÐèþ*§éÅ ‘‘
™éÐèþ$…¼M> Ðèþ$SË §óþÐèþ Ðèþ$çßýÇÛ ç³NgêŅ ‘ 8. Äæý$ÝëÅçÜÞÐèþ$çÜ¢ çÜ$Ææÿ™éçÜÐèþ$$©Ææÿ×ôý¯èþ
¿æýM>¢üÅ ¯èþ™éçÜÞüà ѧæþ«§é™èþ$ Ôèý$¿ê° Ýë ¯èþ@ ‘‘ ™èþ–í³¢… {ç³Äæý*† çÜMæüÌôýçÙ$ Ðèþ$RôýçÙ$ §óþÑ ‘
4. Äæý$ÝëÅ@ {糿êÐèþ Ðèþ$™èþ$˅ ¿æýVæüÐé¯èþ¯èþ…™ø ÝëÓàíÜ ÐðþO í³™èþ–Væü×ýçÜÅ ^èþ ™èþ–í³¢ õßý™èþ$
{ºàà çßýÆæÿÔèýa ¯èþ íßý ÐèþMæü$¢ Ðèþ$˅ ºË… ^èþ ‘ Ææÿ$^éaÆæÿÅõÜ ™èþÓÐèþ$™èþ HÐèþ f¯ðþO çÜÞüÓ«§é ^èþ ‘‘
101 102
9. Äæý* Ðèþ$$Mìü¢õßý™èþ$ ÆæÿÑ_…™èþÅ Ðèþ$à{Ðèþ™é {´ë×ê¯èþ$ÃÐðþ*^èþ Ðèþ$íßýçÙçÜ¢§æþ¡Ðèþ _{™èþ…
™èþÓ Ðèþ$¿æýÅçÜÅõÜ çÜ$°Äæý$™óþ…{¨Äæý$ ™èþ™èþ¢üÓÝëÆðÿO@ ‘ MðüOÈjÐèþřóþ íßý Mæü$í³™é…™èþMæü §æþÆæÿدóþ¯èþ ‘‘
Ððþ*„>ǦÀÆæÿ$ðÀÆæÿçÜ¢ çÜÐèþ$çÜ¢ §øòÙO 14. §óþÑ {ç³ïܧæþ ç³ÆæÿÐèþ* ¿æýÐèþ¡ ¿æýÐéÄæý$
ÇÓ§éÅíÜ Ýë ¿æýVæüÐèþ¡ ç³ÆæÿÐèþ* íßý §óþÒ ‘‘ çܧøŠѯéÔèýÄæý$† Møç³Ðèþ¡ Mæü$Ìê° ‘
10. Ôèý»êª†ÃM> çÜ$ÑÐèþ$ËÆæÿYüÅ kÚë… °«§é¯èþ Ñgêq™èþÐóþ$™èþ §æþ«§æþ$¯ðþOÐèþ Äæý$§æþçÜ¢Ðóþ$™èþ
Ðèþ$$©Y£æþÆæÿÐèþ$Å糧æþ´ëuæÿÐèþ™é… ^èþ ÝëÐèþ*²… ‘ ±²™èþ… ºË… çÜ$Ñç³#˅ Ðèþ$íßýÚëçÜ$ÆæÿçÜÅ ‘‘
§óþÒ {™èþÆÿ$* ¿æýVæüÐèþ¡ ¿æýÐèþ¿êÐèþ¯éÄæý$ 15. ™óþ ç܅Ðèþ$™é f¯èþ糧óþçÙ$ «§æþ¯é° ™óþÚë…
ÐéÆ>¢¬íÜ çÜÆæÿÓfVæü™é… ç³ÆæÿÐèþ*Ç¢çßý…{¡ ‘‘ ™óþÚë… Äæý$Ôé…íÜ ¯èþ ^èþ ïܧæþ† º…«§æþ$ÐèþÆæÿY@ ‘
11. Ðóþ$«§é¬íÜ §óþÑ Ñ¨™éSË Ôé{çÜ¢ÝëÆ> «§æþ¯éÅçÜ¢HÐèþ °¿æý–™é™èþÃf ¿æý–™èþŧéÆ>
§æþ$Æ>Y¬íÜ §æþ$ÆæÿY¿æýÐèþÝëVæüÆæÿ¯úÆæÿç܅V> ‘ Äôý$Úë… çܧ鬿æý$ŧæþÄæý$§é ¿æýÐèþ¡ {ç³çÜ¯é² ‘‘
{Ö@ MðüOr¿êÇ çßý–§æþÄñý$OMæü Mæü–™é«¨ÐéÝë 16. «§æþÆ>ÃüÅ×ìý §óþÑ çÜMæüÌê° çܧðþOÐèþ MæüÆ>Ã
VúÈ ™èþÓÐóþ$Ðèþ ÔèýÕÐèþ˜ãMæü–™èþ {糆Úëx ‘‘ ×ýřéŧæþ–™èþ@ {糆¨¯èþ… çÜ$Mæü–¡ MæüÆø† ‘
12. DçٙèþÞàçÜ Ðèþ$Ðèþ$˅ ç³Çç³NÆæÿ~ çÜÓÆæÿY… {ç³Äæý*† ^èþ ™èþ™ø ¿æýÐèþ¡ {ç³Ýë§é
^èþ…{§æþ¼…»ê¯èþ$M>Ç Mæü¯èþMø™èþ¢Ðèþ$ M>…† M>…™èþЌþ$ ‘ ÌZÏMæü{™èþÄôý$¬í³ çœË§é ¯èþ¯èþ$ §óþÑ ™óþ¯èþ ‘‘
A™èþŧæþ$™èþ… {ç³çßý–™èþ Ðèþ*™èþ¢Ææÿ$Úë ™èþ£é¬í³ 17. §æþ$ÆóÿY çÜ햙é çßýÆæÿíÜ Á† Ðèþ$ÔóýçÙf…™ø@ ‘
Ðèþ{Mæü¢… ÑÌZMæüÅ çÜçßýÝë Ðèþ$íßýÚëçÜ$Æóÿ×ý ‘‘ çÜÓòܕ¦ çÜÞü햙é Ðèþ$† Ðèþ$¡Ðèþ Ôèý$¿ê… §æþ§éíÜ ‘
13. §æþ–ÚëtüÓ ™èþ$ §óþÑ Mæü$í³™èþ… ¿æý–Mæü$sîýMæüÆ>Ë §éÇ{§æþŧæþ$@Q ¿æýÄæý$àÇ×ìý M> ™èþÓ§æþ¯éÅ
Ðèþ$$§æþÅ^èþeÔé…Mæüçܧæþ–Ôèý^èþeÑ Äæý$¯èþ² çܧæþÅ@ ‘ çÜÆøÓç³M>ÆæÿMæüÆæÿ×êÄæý$ §æþÄæý*{Ææÿª _™é¢ ‘‘
103 104
18. HÀÆæÿá™ðþOÆæÿjVæü§æþ$ò³O† çÜ$Q… ™èþ£ðþO™óþ _™óþ¢ Mæü–´ë çÜÐèþ$Ææÿ°çÙ$xÆæÿ™é ^èþ §æþ–Úët
Mæü$ÆæÿÓ¯èþ$¢ ¯éÐèþ$ ¯èþÆæÿM>Äæý$ _Æ>Äæý$ ´ëç³ÐŒþ$ ‘ ™èþÓÄôý$ÅÐèþ §óþÑ ÐèþÆæÿ§óþ ¿æý$Ðèþ¯èþ{™èþÄôý$¬í³ ‘‘
ç܅{V>Ðèþ$Ðèþ$–™èþ$Å Ðèþ$«¨VæüÐèþ$Å ¨Ðèþ… {ç³Äæý*…™èþ$ 23. {™ðþ•ÌZMæüÅ Ðóþ$™èþ§æþS˅ Çç³# ¯éÔèý¯óþ¯èþ
Ðèþ$™óþӆ ¯èþ*¯èþ Ðèþ$íßý™é °Ó°çßý…íÜ §óþÑ ‘‘ {™é™èþ… ™èþÓÄæý* çÜÐèþ$Ææÿ Ðèþ$*Ææÿ®° ™óþ¬í³ çßý™éÓ ‘
19. §æþ–òٕtüÓÐèþ Mìü… ¯èþ ¿æýÐèþ¡ {ç³MæüÆø† ¿æýçÜà ±™é ¨Ðèþ… Çç³#Væü×ê ¿æýÄæý$Ðèþ$ç³Å´ëçÜ¢
çÜÆ>ÓçÜ$Æ>¯èþÇçÙ$ Äæý${™èþµíßýý×ZíÙ Ôèýç܈Ќþ$ ‘ Ðèþ$ÝëÃMæü Ðèþ$$¯èþçæþçÜ$Æ>Ç¿æýÐèþ… ¯èþÐèþ$õÜ¢ ‘‘
ÌZM>¯Œþ {ç³Äæý*…™èþ$ Çç³Ðø¬í³ íßý Ôèýç܈ ç³N™é 24. Ôèý*Ìôý¯èþ ´ëíßý ¯ø §óþÑ ´ëíßý QyóþY¯èþ ^酼Móü‘
C™èþ¦… Ðèþ$†ÆæÿÂÐèþ† ™óþçÙÓíßý™óþçÙ$ Ýë«©Ó ‘‘ çœ$…sêçÜÓ¯óþ¯èþ ¯èþ@ ´ëíßý ^éç³gêÅ°çÜÓ¯óþ¯èþ ^èþ ‘‘
20. QyæþY {糿ê°MæüÆæÿ ÑçÜ$¹Ææÿ×ñýO çÜ¢£ø{Vðü•@ 25. {´ë^éŅ Ææÿ„æü {糡^éŅ ^èþ ^èþ…yìþMóü Ææÿ„æü §æþ„ìü×ôý
Ôèý*Ìê{VæüM>…† °Ðèþõßý¯èþ §æþ–ÔZ¬çÜ$Æ>×ê… ‘ {¿êÐèþ$×ôý ¯é™èþà Ôèý*ËçÜÅ E™èþ¢ÆæÿÝëŅ ™èþ£óþÔèýÓÇ ‘‘
Äæý$¯é²Væü™é ÑËÄæý$ Ðèþ$…Ôèý$Ðèþ$¨…§æþ$ Q…yæþ 26. ÝûÐèþ*Å° Äæý*° Ææÿ*´ë×ìý {™ðþ•ÌZMóüÅ Ñ^èþÆæÿ…† ™óþ ‘
Äñý*V>ůèþ¯èþ… ™èþÐèþ ÑÌZMæüÄæý$™é… ™èþ§óþ™èþ™Œþ ‘‘ Äæý*° ^é™èþŅ™èþ òœ*Æ>×ìý ™ðþO Ææÿ„>ÝëÅ çÜ¢£é ¿æý$ÐèþЌþ$‘‘
21. §æþ$ÆæÿÓ­–™èþ¢ Ðèþ–™èþ¢ ÔèýÐèþ$¯èþ… ™èþÐèþ §óþÑ Ö˅ 27. QyæþY Ôèý*ËVæü§é©° Äæý*° ^éÝëˆ×ìý ™óþ¬…¼Móü ‘
Ææÿ*糅 ™èþ£ðþO™èþ §æþÑ_…™èþÅ Ðèþ$™èþ$ËÅÐèþ$¯ðþOÅ@ ‘ MæüÆæÿç³ËÏÐèþ ç܅X° ™ðþOÆæÿÝëïŒþ Ææÿ„æü çÜÆæÿәèþ@ ‘‘
ÒÆæÿŅ ^èþ çßý…™èþ– çßý–™èþ§óþÐèþç³Æ>{MæüÐèþ*×ê…
ÐðþOÇçÙÓí³ {ç³Mæüsìý™ðþOÐèþ §æþÄæý* ™èþÓÄôý$™èþ¦ÐŒþ$ ‘‘ 28. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘
22. Móü¯øç³Ðèþ* ¿æýÐèþ™èþ$ ™óþ¬çÜÅ ç³Æ>{MæüÐèþ$çÜÅ 29. HÐèþ… çÜ$¢™é çÜ$ÆðÿOǪÐðþOÅ@ Mæü$çÜ$Ððþ$OÆæÿ²…§æþ¯ø§æþÂÐðþO@
Ææÿ*糅 ^èþ Ôèý{™èþ$ ¿æýÄæý$ M>ÆæÿņàÇ Mæü${™èþ ‘ AÇa™é fVæü™é… «§é{¡ ™èþ£é Væü…«§é¯èþ$Ìôý糯ðþO@ ‘‘
105 106
30. ¿æýM>¢üÅ çÜÐèþ$òܕ¢ í܈§æþÔðýO ǪÐðþOÅ Ææÿ*®ò³O çÜ$Þç³Nh™é 40. C™óþřèþ™èþP¤™èþ… ¿æý*ç³ ç܅¿æý*™é Ýë Äæý$£éç³#Æ>‘
{´ëçßý {ç³Ýë§æþçÜ$Ðèþ$$T çÜÐèþ$Ý뢯Œþ {ç³×ý™é¯Œþ çÜ$Æ>¯Œþ ‘‘ §óþÒ §óþÐèþ ÔèýÈÆóÿ¿ZÅ fVæü{™èþ¢Äæý$ íßý™ðþOíÙ×îý ‘‘
31. §óþÐèþ#ÅÐé^èþ ‘‘ 41. ³ç #¯èþÔèýa VúÈ §óþà ™éÞ Üç Ðèþ$$§æþ*™é Äæý$£é¬¿æýÐèþ™Œþ‘
32. {ÑÄæý$™é… {†§æþÔé çÜÞÆóÿÓ Äæý$§æþçÜÙø¢¬ÀÐé…c™èþЌþ$ ‘‘ Ðèþ«§éÄæý$ §æþ$çÙt§ðþO™éÅ¯é… ™èþ£é Ôèý$…¿æý °Ôèý$…¿æýÄñý*@‘
33. §óþÐé F^èþ$@ ‘‘ 42. Ææÿ„æü×êÄæý$ ^èþ ÌZM>¯é… §óþÐé¯é Ðèþ$$ç³M>Ç×îý ‘
34. ¿æýVæüÐèþ™éÅ Mæü–™èþ… çÜÆæÿӅ ¯èþ Mìü…_ §æþÐèþÕçÙřóþ ‘‘ ™èþ^èþe­–×ý$çÙÓ Ðèþ$Äæý*¬Rêřèþ… Äæý$£éÐèþ™èþP£æþÄæý*Ñ$ ™óþ {ïßý… K… ‘‘
}Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Mæü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ §óþÒÐèþ*à™óþÃüÅ
35. Äæý$§æþÄæý$… °çßý™èþÔèýØ{™èþ$ ÆæÿÝëÃMæü… Ðèþ$íßýÚëçÜ$Ææÿ@ ‘
Ôèý{M>¨Mæü–™èþ çÜ$¢†Æ>²Ðèþ$ ^èþ™èþ$Ææÿ¦@ ‘‘
Äæý$¨ ^éí³ ÐèþÆø §óþÄæý$ çÜ¢üÓÄæý*ÝëÃMæü… Ðèþ$õßýÔèýÓÇ ‘‘
EÐé^èþ Ðèþ$…{™é@ 5 ‘‘ AÆæÿ® Ðèþ$…{™ú@ 2‘‘ ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@
36. ç܅çÜ햙é ç܅çÜ햙é™èþӅ ¯ø íßý…õÜ£é@ ç³ÆæÿÐèþ*糧æþ@ ‘
‘‘ 35 HÐèþ… 42‘‘ HÐèþÐèþ*¨™èþ@ 259 ‘‘
Äæý$Ôèýa Ðèþ$Ææÿ¢üÅçÜ¢üÞ ÐðþOÆóÿÀÝë¢üӅ Ýù¢çÙřèþÅÐèþ$Ìê¯èþ¯óþ ‘‘
37. ™èþçÜŠљèþ¢Ç®Ñ¿æýÐðþO Ææÿ®¯èþ §éÆ>¨ ç܅糧éЌþ$ ‘ K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ ... Ýë…V>Äñý$ O... {†ÐèþÆ>~†ÃM>Äñý$O
Ðèþ–§æþ®Äôý$¬çÜÃ{™èþµçÜ¯é² ™èþӅ ¿æýÐóþ«§é çÜÞÆæÿӧ酼Móü ‘‘ ÔèýMìü¢ ËMðüO›‡üÅ ... ÝëÓà ‘‘ çÜçœ$–™èþ… ç³NXçœË… ‘‘

38 º$$íÙ Ææÿ$Ðé^èþ ‘‘
39. C† {ç³Ýë¨™é §óþÐðþO ÆæÿjVæü™ø¬Æóÿ¦ ™èþ£é™èþïèþ@ ‘
™èþ£óþ ™èþ$ÅM>¢üÓ ¿æý{§æþM>ä º¿æý*Ð酙èþÇá™é ¯èþ–ç³ ‘‘
107 108
E™èþ¢Ðèþ$ ^èþÇ{™èþЌþ$ 3. ™éÐóþÐèþ çÜ*ÆæÿÅ™é… ™èþ§æþÓ§æþ«¨M>Ææÿ… ™èþ£ðþO…§æþÐèþЌþ$ ‘
AçÜÅ} çÜç³¢Ôèý™èþ$řèþ¢Ðèþ$ ^èþÇ{™èþçÜÅ Ææÿ${§æþ º$$íÙ@ ‘ A¯èþ$çÙ$tç³e…§æþ@‘ Mú»ôýÆæÿ Ðèþ$£æþ Äæý*Ðèþ$Ņ ^èþ ^èþ{M>™óþ ÐèþÆæÿ$×ýçÜÅ ^èþ ‘‘
} Ðèþ$àçÜÆæÿçÜÓ¡ §óþÐèþ™é ‘ {¿êÐèþ$È ½f… ‘ ÁÐèþ* ÔèýMìü¢@ ‘ 4. ™éÐóþÐèþ ç³Ðèþ¯èþǦ… ^èþ ^èþ{Mæü™èþ$ÆæÿÓþíßý²MæüÆæÿà ^èþ ‘
çÜ*ÆæÿÅçÜ¢™èþӅ ‘ ÝëÐèþ$Ðóþ§æþçÜÞÓÆæÿ*糅 ‘ } Ðèþ$àçÜÆæÿçÜÓ¡ {ﳙèþÅÆóÿ¦ ™èþ™ø §óþÐé Ñ°Ææÿ*®™é {¿æýçÙtÆ>gêÅ@ ç³Æ>h™é@ ‘‘
fõ³ Ñ°Äñý*Væü@ ‘‘ 5. çßý–™é«¨M>Æ>- {íÜ¢§æþÔéÝ뢿êŅ çÜÆóÿÓ °Æ>Mæü–™é@ ‘
çœ$…sê Ôèý*ËçßýÌê° Ôèý…Q Ðèþ$$çÜÌôý ^èþ{Mæü… «§æþ¯èþ$ÝëÞÄæý$Mæü… Ðèþ$àçÜ$Æ>¿êŅ ™é… §óþ҅ ç܅çÜÃÆæÿ…™èþÅç³Æ>h™éЌþ$ ‘‘
çßýÝ뢻ñý•jÆæÿª«§æþ¡… çœ$¯é…™èþÑËçÜ`e™é…Ôèý$™èþ$ËÅ{糿êЌþ$ ‘ 6. ™èþÄæý*ÝëÃMæü… ÐèþÆø §æþ™ø¢ Äæý$£é¬ç³™èþ$Þ çÜ햙éSÌê@ ‘
Vúȧó þ ç ß ý ç Ü Ðè þ $$§æ þ ÂÐé… {†fVæ ü ™é Ðè þ *« § éÆæ ÿ ¿æ ý *™é… ¿æýÐèþ™é… ¯éÔèýÆÿ$$ÚëÅÑ$ ™èþ™Œþ„æü×ê™èþµÆæÿÐèþ*糧æþ@ ‘‘
Ðèþ$àç³NÆ>ÓÐèþ${™èþ çÜÆæÿçÜÓ¡ Ðèþ$¯èþ$¿æýgôý Ôèý$…¿ê¨ §ðþO™éÅǪ±ÐŒþ$ ‘‘ 7. C† Mæü–™éÓ Ðèþ$†… §óþÐé íßýÐèþ$Ðèþ…™èþ… ¯èþVóüÔèýÓÆæÿЌþ$ ‘
Ðèþ$¯èþ$@ ‘‘ K… ÑçÙ$~Ðèþ*Äæý*¨ {™èþÄñý*хÔèý† fVæü$ÃçÜ¢{™èþ ™èþ™ø §óþ҅ ÑçÙ$~Ðèþ*Äæý*… {糙èþ$çÙ$tÐèþ#@ ‘‘
ÔèýMìü¢ çÜíßý™éÄñý$O Ðèþ$àçÜÆæÿçÜәðþOÅ ¯èþÐèþ$@ ‘‘ 8. §óþÐé F^èþ$@ &
糅^èþÐðþ*¬«§éÅÄæý$@ 9. ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ Ðèþ$à§óþÐðþOÅ ÕÐéÄñý$O çܙèþ™èþ… ¯èþÐèþ$@ ‘
¯èþÐèþ$@ {ç³Mæü–™ðþOÅ ¿æý{§éÄñý$O °Äæý$™é@ {ç³×ý™éçÜÞüÙéЌþ$ ‘‘
K… ¯èþÐèþ$Ôèýa…yìþM>Äñý$O
10. Æú{§éÄñý$O ¯èþÐðþ* °™éÅÄñý$O VúÆðÿÅO §« é{™ðþŕ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘
1. K… Mîüυ º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘ gZřéÞü²Äñý$O ^óþ…§æþ$Ææÿ*í³×ñýÅO Üç $RêÄñý$O Üç ™èþ™èþ… ¯èþÐèþ$@ ‘‘
2. ç³#Æ> Ôèý$…¿æý °Ôèý$…¿ê¿êÅ Ðèþ$çÜ$Æ>¿êŅ Ôèý`糙óþ@‘ 11. MæüÌêÅ×ñýÅO {ç³×ý™é… Ðèþ–§ðþüª• Å Üí §ðþüª• Å Mæü$Æøà ¯èþÐðþ*¯èþÐèþ$@ ‘
{™ðþ•ÌZMæüŅ Äæý$fq¿êV>Ôèýa çßý–™é Ðèþ$§æþºÌê{ÔèýÄæý*™Œþ ‘‘ ¯ðþÆO ÿæ –™ðþÅO ¿æý*¿æý–™é… ˄ðüÕ üÅ ÔèýÆ>Ó×ñýÅO ™óþ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
109 110
12. §æþ$Æ>YÄñý$O §æþ$ÆæÿY´ëÆ>Äñý$O ÝëÆ>Äñý$O çÜÆæÿÓM>Ç×ñýOÅ ‘ 34. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ÔèýMìü¢Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘
RêřðþOÅ ™èþ£ðþOÐèþ Mæü–Úë~Äñý$O «§æþ*{Ðèþ*Äñý$O çܙèþ™èþ… ¯èþÐèþ$@‘‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
13. A†ÝûÐèþ*ņÆú{§éÄñý$O ¯èþ™éçÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘ 37. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ™èþ–Úë~ Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘
¯èþÐðþ* fVæü{™èþµ†ÚëxÄñý$O §óþÐðþOÅ Mæü–™ðþOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@‘‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
16. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ÑçÙ$~Ðèþ*Äôý$† Ôèý¼ª™é ‘ 40. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ „>°¢Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
19. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ^óþ™èþ¯óþ™èþÅÀ«©Äæý$™óþ ‘ 43. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ gê†Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
22. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ º$¨®Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘ 46. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ËgêjÆæÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
25. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ °{§éÆæÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘ 49. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ Ôé°¢Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
28. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ „æü$«§éÆæÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘ 52. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ {Ôèý§é®Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
31. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ béÄæý*Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘ 55. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ M>°¢Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
111 112
58. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ËMîü‡Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘ 80. _†Ææÿ*õ³× Äæý* Mæü–™èþÞü² Ðóþ$™èþ§éÓüÅç³Å íܦ™é fVæü™Œþ ‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
61. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ Ðèþ–†¢Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘ 81. çÜ$¢™é çÜ$ÆðÿO@ ç³NÆæÿÓÐèþ$ÁçÙx ç܅{ÔèýÄæý*
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ™èþ¢£é çÜ$Æóÿ…{§óþ×ý ¨¯óþçÙ$ õÜÑ™é ‘
MæüÆø™èþ$ Ýë¯èþÔèý$Ø¿æýõßý™èþ$ÈÔèýÓÈ
64. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ çÜ햆Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘
Ôèý$¿ê° ¿æý{§é×ýÅÀçßý¯èþ$¢ ^é糧æþ@ ‘‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
82. Äæý* Ýë…{糙èþ… ^ø§æþ®™èþ§ðþO™èþřéí³™ðþO
67. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ §æþÄæý*Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘ ÆæÿÝëÃÀÈÔé ^èþ çÜ$ÆðÿOÆæÿ²Ðèþ$çÜřóþ ‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ Äæý* ^èþ çÜí–™é ™èþ™Œþ„æü×ýÐóþ$Ðèþ çßý°¢ ¯èþ@
70. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ™èþ$íÙtÆæÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘ çÜÆ>Ó糧ø ¿æýMìü¢ ѯèþ{Ðèþ$Ðèþ$*Ç¢À@ ‘‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ 83. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘
73. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ Ðèþ*™èþ–Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘ 84. HÐèþ… çÜ¢Ðé¨Äæý$$M>¢¯é… §óþÐé¯é… ™èþ{™èþ ´ëÆæÿÓ¡ ‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ Ý벙èþ$Ðèþ$¿êÅÄæý$Äæý˜ ™øÄôý$ gêçßý²ÐéÅ ¯èþ–糯èþ…§æþ¯èþ ‘‘
76. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ {¿ê…†Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘ 85. Ýë{ºÒ™é¢¯þè $ÞÆ>¯èþ$Þ{¿æý*ÆæÿÂÐèþ¨ÂçÜ*¢üÞÄæý$™óþ¬{™èþ M> ‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ÔèýÈÆæÿMøÔèý™èþÔéaÝëÅçÜÞÐèþ$$§æþ*™é¬{ºÒ_eÐé ‘‘
77. C…{¨Äæý*×ê Ðèþ$«¨Úëx{¡ ¿æý*™é¯é…^éSÌôýçÙ$ Äæý* ‘ 86. Ýù¢{™èþ… Ðèþ$Ððþ$O™èþ{†PÄæý$™óþ Ôèý$…¿æý§ðþO™èþÅ °Æ>Mæü–™ðþO@ ‘
¿æý*™óþçÙ$ çܙèþ™èþ… ™èþòÜOÅ ÐéÅò³OüÅ §óþÐðþOüÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ §óþÐðþOçÜÞÐóþ$™ðþOçÜÞÐèþ$Æóÿ °Ôèý$…¿ôý¯èþ ç³Æ>h™ðþO@ ‘‘
113 114
87. ÔèýÈÆæÿMøÔé§æþřèþ¢ÝëÅ@ ´ëÆæÿәéÅ °çÜÞ­–™é…¼M> ‘ 95. ÑÐèþ*¯èþ… çßý…çÜ ç܅Äæý$$Mæü¢ Ðóþ$™èþ†¢çÙx† ™óþ¬…Væü×ôý ‘
MúÕMîü† çÜÐèþ$õÜ¢çÙ$ ™èþ™ø ÌZMóüçÙ$ XÄæý$™óþ ‘‘ Ææÿ™èþ²¿æý*™èþÑ$ౙèþ… Äæý$§éïܧóþÓ«§þæ Ýù¬§æþ$™èþЌþ$ ‘‘
88. ™èþÝëŅ Ñ°ÆæÿY™éÄæý*… ™èþ$ Mæü–Úë~¿æý*™éÞí³ ´ëÆæÿÓ¡ ‘ 96. °«¨ÆóÿçÙ Ðèþ$à糧æþÃçÜÞÐèþ*±™ø «§æþ¯óþÔèýÓÆ>™Œþ ‘
M>ãMóü† çÜÐèþ*Rêřé íßýÐèþ*^èþË Mæü–™é{ÔèýÄæý* ‘‘ Mìü…fÍP±… §æþ§ú ^é¼®ªÆ>ÃÌêÐèþ$Ðèþ*ϯèþ 糅MæügêЌþ$ ‘‘
89. ™èþ™ø¬Ñ$¾M>… ³ç Ææÿ… Ææÿ*糅 ¼{¿ê×ê… Üç $Ðèþ$¯øçßýÆæÿЌþ$ ‘ 97. bèþ{™èþ… ™óþ ÐéÆæÿ$×ý… Vóüõßý M>…^èþ¯èþ{ÝëÑ †çÙx† ‘
§æþ§æþÆæÿØ ^èþ…yø Ðèþ$$…yæþÔèýa ¿æý–™úÅ Ôèý$…¿æý°Ôèý$…¿æýÄñý*@ ‘‘ ™èþ£é¬Äæý$… çÜŅ§æþ¯èþÐèþÆø Äæý$@ ç³#Æ>ïÜ-{™èþµgê糙óþ@ ‘‘
90. ™é¿êŅ Ôèý$…¿êÄæý$ ^éRêřé Ý묡Ðèþ Üç $Ðèþ$¯øçßýÆ> ‘ 98. Ðèþ$–™øÅÆæÿ${™éP…†§é ¯éÐèþ$ ÔèýMìü¢ÈÔèý ™èþÓÄæý* çßý–™é ‘
M>´ëÅõÜ¢ ï܈ Ðèþ$àÆ>f ¿êçÜÄæý$±¢ íßýÐèþ*^èþËЌþ$ ‘‘ ´ëÔèý çÜÞÍËÆ>fçÜÅ {¿ê™èþ$çÜ¢Ðèþ ç³Ç{Væüõßý ‘‘
91. ¯ðþOÐèþ ™é§æþ–MæüPüÓ_{§æþ*糅 §æþ–çÙt… Móü¯èþ_§æþ$™èþ¢Ðèþ$Ќþ$ ‘ 99. °Ôèý$…¿æýÝëż®ªgê™éÔèýa çÜÐèþ$Ýë¢ Ææÿ™èþ²gê™èþÄæý$@ ‘
gêqÄæý$™é… M>ç³ÅÝû §óþÒ Væü–çßýÅ™é… ^éçÜ$ÆóÿÔèýÓÆæÿ ‘‘ Ðèþíßý²Ææÿí³ §æþ§ú ™èþ$¿æýÅÐèþ$W²Ôo^óþ ^èþ ÐéçÜïÜ ‘‘
92. ï܈ Ææÿ™èþ²Ðèþ$† ^éÆæÿӅX §øřèþÄæý$±¢ ¨ÔèýíÜ¢üÓÚë ‘ 100. HÐèþ… §ðþO™óþŅ{§æþ Ææÿ™é²° çÜÐèþ$Ý뢯éÅçßý–™é° ™óþ ‘
Ýë ™èþ$ †çÙx† §ðþO™óþŅ{§æþ ™é… ¿æýÐ鯌þ {§æþçÙ$tÐèþ$Ææÿᆠ‘‘ ï܈Ææÿ™èþ²Ðóþ$Úë MæüÌêÅ×îý ™èþÓÄæý* MæüÝëïèþ² Væü–çßýřóþ ‘‘
93. Äæý*° Ææÿ™é²° Ðèþ$×ýÄñý* VæügêÔéÓ©° ÐðþO {糿Z ‘ 101. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘
{™ðþ•ÌZMóüřèþ$ çÜÐèþ$Ý뢰 Ýë…{糙èþ… ™é° ™óþ Væü–õßý‘‘ 102. °ÔèýÐóþ$ņ Ðèþ^èþÔèý$؅¿æý çÜÞ ™èþ§é ^èþ…yæþÐèþ$$…yæþÄñý*@ ‘
{õ³çÙÄæý*Ðèþ*çÜ çÜ${XÐèþ… §æþ*™èþ… §óþÐéÅ Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘‘
94. IÆ>Ðèþ™èþçÜÞÐèþ*±™ø VæüfÆæÿ™èþ²… ç³#Ææÿ…§æþÆ>™Œþ ‘
´ëÇgê™èþ ™èþÆæÿ$ÔéaÄæý$… ™èþ£ðþOÐø^ðþOüa{ÔèýØÐé çßýÄæý$@ ‘‘ 103. C† ^óþ† ^èþ ÐèþMæü¢ÐéÅ Ýë Væü™éÓ Ðèþ^èþ¯é¯èþÃÐèþ$ ‘
Äæý$£é^é¿ôýņ Üç …{ﳙéÅ ™èþ£é M>ÆæÿŅ ™èþÓÄæý* Ëçœ$$ ‘‘
115 116
104. çÜ ™èþ{™èþ Væü™éÓ Äæý${™éõÜ¢ ÔðýOÌZ§óþªÔóý¬† ÔZ¿æý¯óþ ‘ 113. Ðèþ*… Ðé Ðèþ$Ðèþ*¯èþ$f… Ðéí³ °Ôèý$…¿æý Ðèþ$$Ææÿ$Ñ{MæüÐèþ$Ќþ$ ‘
™é… ^èþ §óþ҅ ™èþ™èþ@ {´ëçßý Ôèýτæü›~… Ðèþ$«§æþ$ÆæÿÄæý* WÆ> ‘‘ ¿æýf ™èþӅ ^èþ…^èþÌê´ë…W Ææÿ™èþ²¿æý*™éíÜ ÐðþO Äæý$™èþ@ ‘‘
105. §æþ*™èþ EÐé^èþ ‘‘ 114. ç³ÆæÿÐðþ$OÔèýÓÆæÿÅÐèþ$™èþ$˅ {´ëç³ÞüÅõÜ Ðèþ$™èþµÇ{Væüà™Œþ ‘
H™èþ§æþ$§é®üÅ çÜÐèþ*ÌZ^èþÅ Ðèþ$™èþµÇ{Væüçßý™é… {Ðèþf‘‘
106. §óþÒ §ðþO™óþÅÔèýÓÆæÿÔèý$؅¿æý{òܕ¢ÌZMóüÅ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÆæÿ@ ‘
§æþ*™ø¬çßý… {õ³íٙèþõÜ¢¯èþ ™èþәèþÞM>ÔèýÑ$àVæü™èþ@ ‘‘ 115. º$$íÙ Ææÿ$Ðé^èþ ‘‘
107. AÐéÅçßý™éfqçÜÞÆ>ÓçÜ$ Äæý$çÜÞ§é §óþÐèþÄñý*°çÙ$ ‘ 116. C™èþ$ÅM>¢ Ýë ™èþ§é §óþÒ Væü…ÁÆ>¯èþ¢íÜÞÙé fVú ‘
°Çj™éS˧ðþO™éÅÇçÜÞ Äæý$§éçßý {Ôèý$×ý$çÙÓ ™èþ™Œþ ‘‘ §æþ$Æ>Y ¿æýVæüÐèþ¡ ¿æý{§é Äæý$Äôý$§æþ… «§éÆæÿřóþ fVæü™Œþ ‘‘
108. Ðèþ$Ðèþ$ {™ðþ•ÌZMæüÅÐèþ$S˅ Ðèþ$Ðèþ$ §óþÐé ÐèþÔé¯èþ$V>@ ‘ 117. §óþÐèþ#ÅÐé^èþ &
Äæý$fq¿êV>¯èþçßý… çÜÆ>Ó¯èþ$´ëÔé²Ñ$ 糖£æþMæüµ­–£æþMŠü ‘‘ 118. Üç ™èþÅÐèþ$$Mæü…¢ ™èþÓÄæý* ¯é{™èþ Ñ$£éÅ Mìü…_™èþü¢ ÓÄñý*¨™èþЌþ$ ‘
{™ðþ•ÌZM>Å«¨ç³†Ôèý$؅¿Z °Ôèý$…¿æýÔéaí³ ™é§æþ–Ôèý@ ‘‘
109. {™ðþ•ÌZMóüÅ ÐèþÆæÿÆæÿ™é²° Ðèþ$Ðèþ$ ÐèþÔéůèþÅÔóýçٙèþ@ ‘
™èþ£ðþOÐèþ VæüfÆæÿ™èþ²… ^èþ çßý–™èþ… §óþÐóþ…{§æþÐéçßý¯èþЌþ$ ‘‘ 119. Mìü… ™èþÓ{™èþ Äæý${™èþµ†gêq™þè … Ñ$£éÅ ™èþ{†PÄæý$™óþ Mæü£æþЌþ$ ‘
{Ôèý*Äæý$™éÐèþ$˵º$¨®™éÓ{™èþµ†gêq Äæý* Mæü–™é ç³#Æ> ‘‘
110. „îüÆø§æþÐèþ$£æþ¯ø§æþ*™èþÐèþ$ÔèýÓÆæÿ™èþ²… Ðèþ$Ðèþ*Ðèþ$ÆðÿO@ ‘
E^ðþOa{ÔèýØÐèþçÜç܅fq… ™èþ{™èþµ×ìý糙èþÅ çÜÐèþ$ǵ™èþЌþ$ ‘‘ 120. Äñý* Ðèþ*… fÄæý$† Üç …{V>Ðóþ$ Äñý*Ðóþ$ §æþÆæÿµ… ÐèþÅ´ùçßý† ‘
Äñý*Ðóþ$ {糆ºÌZ ÌZMóü çÜ Ðóþ$ ¿æýÆ>¢ ¿æýÑçÙņ ‘‘
111. Äæý*° ^é¯éÅ° §óþÐóþçÙ$ Væü…«§æþÆóÿÓçÙ*ÆæÿVóüçÙ$ ^èþ ‘
121. ™èþ§éVæü^èþe™èþ$ Ôèý$…¿Z¬{™èþ °Ôèý$…¿Z Ðé Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘
Ææÿ™èþ²¿æý*™é° ¿æý*™é° ™é° Ðèþ$Äôý$ÅÐèþ ÔZ¿æý¯óþ ‘‘
Ðèþ*… h™éÓ Mìü… _Æóÿ×ê{™èþ ´ë×ìý… Væü–à~™èþ$ Ðóþ$ Ëçœ$$ ‘‘
112. ï܈Ææÿ™èþ²¿æý*™é… ™éӅ §óþÑ ÌZMóü Ðèþ$¯éÅÐèþ$õßý ÐèþÄæý$Ќþ$‘
122. §æþ*™èþ EÐé^èþ ‘‘
Ýë ™èþÓÐèþ$Ýëïèþ$´ëVæü^èþe Äæý$™ø Ææÿ™èþ²¿æý$gZ ÐèþÄæý$Ќþ$ ‘‘
117 118
123. AÐèþÍ´ë¢íÜ Ððþ$OÐèþ… ™èþӅ §óþÑ {º*íßý Ðèþ$Ðèþ*{Væü™èþ@ ‘ K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþÅO .. Ýë…V>Äñý$ .O . ÑçÙ$~Ðþè *Äæý*¨ {™èþÄñý*хÔèý†
{™ðþ•ÌZMóüÅ Mæü@ ç³#Ðèþ*…íÜ¢õÙx§æþ{Vóü Ôèý$…¿æý°Ôèý$…¿æýÄñý*@ ‘‘ ÔèýMìü Üç¢ ßí ý™éÄñý$O } Ðèþ$àçÜÆæÿÜç әðþÅO ... ÝëÓà ‘‘ Üç œç $–™èþ… ½fç³NÆæÿ œç ˅ ‘‘
124. A¯óþÅÚëÐèþ$í³ §ðþO™éÅ¯é… çÜÆóÿÓ §óþÐé ¯èþ ÐðþO Äæý$$«¨ ‘
†çÙx…† ç܅Ðèþ$$Rôý §óþÑ Mìü… ç³#¯èþ{ïÜ¢üÞ ™èþÓÐóþ$MìüM> ‘‘
125. C…{§é§éÅçÜÞMæüÌê §óþÐé çÜ¢çÜ$¦ÆóÿÅÚë… ¯èþ ç܅Äæý$$Vóü ‘
Ôèý$…¿ê©¯é… Mæü£æþ… ™óþÚë… Üï ˆ {ç³Äæý*çÜÅíÜ Üç …Ðèþ$$QЌþ$ ‘‘
126. Ýë ™èþӅ Væü^èþe Ðèþ$Äñý$OÐøM>¢ ´ëÆæÿØüӅ Ôèý$…¿æý°Ôèý$…¿æýÄñý*@ ‘
MóüÔéMæüÆæÿÛ×ý °Ææÿ*®™èþ VúÆæÿÐé Ðèþ* VæüÑ$çÙÅíÜ ‘‘
127. §óþÐèþ#ÅÐé^èþ ‘‘
128. HÐèþÐóþ$™èþ §æþ¾Î Ôèý$…¿Z °Ôèý$…¿æýÔéa† ÒÆæÿÅÐ鯌þ ‘
Mìü… MæüÆøÑ$ {糆gêq Ðóþ$ Äæý$§æþ¯éÌZ_™é ç³#Æ> ‘‘
129. çÜ ™èþӅ Væü^èþe Ðèþ$Äñý*Mæü¢… ™óþ Äæý$§óþ™èþ™èþÞÆæÿÓÐèþ*§æþ–™èþ@ ‘
™èþ§é^èþ„>üÓçÜ$Æóÿ…{§éÄæý$ Üç ^èþ Äæý$$Mæü…¢ MæüÆø™èþ$ Äæý$™Œþ ‘‘
}Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Móü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ §óþÒ Ðèþ*à™óþÃüÅ §óþÒ §æþ*™èþ
ç܅Ðé§ø ¯éÐèþ$ 糅^èþÐèþ$@
EÐé^èþ Ðèþ$…{™é@ 9 ‘‘ AÆæÿ® Ðèþ$…{™é@ 66 ‘‘ ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@ 54 ‘‘
HÐèþ… 129 ‘‘ HÐèþÐèþ*¨™èþ@ 388 ‘‘

119 120
çÙÚùx¬«§éÅÄæý$@ 7. ™óþ¯éfqç³¢çÜ¢™èþÖØ{çœ$… çÜ §ðþO™øÅ «§æþ*{Ðèþ$ÌZ^èþ¯èþ@ ‘
Ðèþ–™èþ@ çÙÚëtüÅ çÜçßý{Ýë×ê Ðèþ$çÜ$Æ>×ê… {§æþ$™èþ… Äæý$Äæý˜‘‘
¯éV>«©ÔèýÓÆæÿÑçÙtÆ>… çœ×ìýçœ×Z™èþ¢…ÝùÆæÿ$ Ææÿ™é²Ðèþä…
¿êçÜÓ§óþªçßýË™é… ¨ÐéMæüÆæÿ°¿ê… ¯óþ{™èþ{™èþÄñý*§éÂíܙéЌþ$ ‘‘ 8. çܧæþ–ÚëtüÓ ™é… ™èþ™ø §óþ҅ ™èþ$íßý¯é^èþË ç܅íܦ™é… ‘
Ðèþ*Ìê Mæü$…¿æý Mæü´ëË ±ÆæÿfMæüÆ>… ^èþ…{§éÆæÿ®^èþ*yé… ç³Æ>… fV>§ø^ðþOü@ {ç³Äæý*ïßý† Ðèþ$*˅ Ôèý$…¿æ °Ôèý$…¿æýÄñý*@ ‘‘
çÜÆæÿÓgôýqÔèýÓÆæÿ ¿ñýOÆæÿÐé…Mæü °ËÄæý*… 糧éÃÐèþ¡… _…™èþÄôý$ ‘‘ 9. ¯èþ^óþ {¡µ™éŬ§æþÅ ¿æýÐèþ¡ Ðèþ$§æþÂÆ>¢Ææÿ Ðèþ$$ò³OçÙņ ‘
Ðèþ$¯èþ$@ ‘‘ K… Ôèý™é„ðü•üÅ «§æþ*{Ðèþ*„ðü•üůèþÐèþ$@ ‘‘ ™èþ™ø ºÌê¯èþ² Äæý*Ðóþ$ÅçÙ MóüÔéMæüÆæÿÛ×ý ÑçßýÓÌêЌþ$ ‘‘
1. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘ 10. §óþÐèþ#ÅÐé^èþ ‘‘
2. C™éÅMæüÆæÿ~üÅ Ðèþ^ø §óþÐéÅçÜÞ §æþ*™ø¬Ðèþ$ÆæÿÛç³NǙèþ@ ‘ 11. §ðþO™óþÅÔèýÓÆóÿ×ý {çç³íßý™ø ºËÐ鯌þ ºË ç܅Ðèþ–™èþ@ ‘
çÜÐèþ*^èþçÙt çÜÐèþ*VæüÐèþ$Å §ðþO™èþÅÆ>gêÄæý$ ÑçÜ¢Æ>™Œþ ‘‘ ºÌê¯èþ²Äæý$íÜ Ðèþ*Ðóþ$Ðèþ… ™èþ™èþ@ Mìü… ™óþ MæüÆøÐèþ$Åçßý… ‘‘
3. ™èþçÜÅ §æþ*™èþçÜÅ ™èþ§éÓMæüÅ Ðèþ*MæüÆ>~üÅ çÜ$ÆæÿÆ>r¢™èþ@ ‘ 12. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘
çÜ {Mø«§æþ@ {´ëçßý §ðþO™éůéÐèþ$«¨ç³… «§æþ*{Ðèþ$ÌZ^èþ¯èþЌþ$ ‘‘ 13. C™èþ$ÅMæü¢ ÝùÞ¬¿æýÅ«§éÐèþ™é¢ Ðèþ$çÜ$Æø «§æþ*{Ðèþ$ÌZ^èþ¯èþ@ ‘
4. õßý «§æþ*{Ðèþ$ÌZ^èþ¯éÔèý$ ™èþӅ çÜÓòÜO¯èþÅ ç³ÇÐéǙèþ@ ‘ çßý$…M>Æóÿ×ñýOÐèþ ™èþ… ¿æýçÜà Ýë ^èþM>Æ>¬…¼M> ™èþ™èþ@ ‘‘
™éÐèþ*¯èþÄæý$ ºÌê§æþ$ªÚët… MóüÔéMæüÆæÿÛ×ý ÑçßýÓÌêЌþ$ ‘‘ 14. A£æþ Mæü–§æþ®… Ðèþ$àòÜO¯èþÅ Ðèþ$çÜ$Æ>×ê… ™èþ£é¬…¼M> ‘
5. ™èþ™èþµÇ{™é×ý§æþ@ MæüÕa§æþŨÐø †¢çÙx ™óþ ç³Ææÿ@ ‘ ÐèþÐèþÆæÿÛ ÝëÄæý$MðüO ïÜ¢ „ðü•~ çÜ¢£é ÔèýMìü¢ ç³ÆæÿÔèýÓ«§ðþO@ ‘‘
çÜ ç߅™èþÐøŬÐèþ$Æø Ðé¬í³ Äæý$„ø Væü…«§æþÆæÿÓ HÐèþÐé ‘‘ 15. ™èþ™ø «§æþ$™èþçÜr@ Mø´ë™èþP­–™éÓ ¯é§æþ… çÜ$¿ñýOÆæÿÐèþЌþ$ ‘
6. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘ ç³´ë™éçÜ$Ææÿ õܯéÄæý*… í܅çßZ §óþÐéÅ çÜÞüÓÐéçßý¯èþ@‘‘
121 122
16. M>…Õa™èþPÆæÿ {ç³àÆóÿ×ý §ðþO™éůéõÜůèþ ^éç³Æ>¯Œþ ‘ 24. ™èþÝëŅ çßý™éÄæý*… §æþ$ÚëtÄæý*… í܅õßý ^èþ Ñ°´ë†™óþ ‘
B{M>…™éÅ ^髧þæ Æóÿ×ê¯éůŒþ fçœ*¯èþ Üç Ðèþ$àçÜ$Æ>¯Œþ ‘‘ Ö{çœ$Ðèþ*VæüÐèþ$Å™é… º«§éÓ Væü–ïßý™éÓ ™é Ðèþ$£é¬…¼M>Ќþ$ ‘‘
17. MóüÚë…_™éµrÄæý*Ðèþ*çÜ ¯èþRñýO@ MøÚëx° MóüçÜÈ ‘ }Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Móü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ
™èþ£é ™èþË{ç³àÆóÿ×ý ÕÆ>…íÜ Mæü–™èþÐ鯌þ 糖£æþMŠü ‘‘ §óþÒ Ðèþ*à™óþÃüÅ çÙçÙx@ ‘‘
EÐé^èþ Ðèþ$…{™é@ 4 ‘‘ ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@ 20 ‘‘
18. Ñ_e¯èþ² »êçßý$ÕÆæÿçÜ@ Mæü–™éõÜ¢¯èþ ™èþ£é¬ç³Æóÿ ‘ HÐèþ… 24 ‘‘ HÐèþÐèþ*¨™èþ@ 412 ‘‘
ç³´û ^èþ Ææÿ$«¨Ææÿ… MøÚëx §æþ¯óþÅÚë… «§æþ$™èþ MóüçÜÆæÿ@ ‘‘ K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ ... Ýë…V>Äñý$ O... ÑçÙ$~Ðèþ*Äæý*¨
19. „æü×ôý¯èþ ™èþ§æþ¾Ë… çÜÆæÿӅ „æüÄæý$… ±™èþ… Ðèþ$à™èþÃ¯é ‘ {™èþÄñý*хÔèý† ÔèýMìü¢ çÜíßý™éÄñý$O } Ðèþ$àçÜÆæÿçÜәðþOÅ ... ÝëÓà ‘‘
™óþ¯èþ MóüçÜÇ×ê §óþÐéÅ Ðéçßý¯óþ¯é† Møí³¯é ‘‘ çÜçœ$–™èþ… ¯éÇMóüâæý çœË… ‘‘

20. {Ôèý$™éÓ ™èþÐèþ$çÜ$Ææÿ… §óþÐéÅ °çßý™èþ… §« þæ *{Ðèþ$ÌZ^èþ¯èþЌþ$ ‘ çÜç³¢Ððþ*¬«§éÅÄæý$@


ºË… ^èþ „æüÆÿ$$™èþ… Mæü–™èþÞü²… §óþÒ MóüçÜÇ×ê ™èþ™èþ@ ‘‘ «§éÅÄôý$Äæý$… Ææÿ™èþ²ï³uóÿ Ôèý$MæüMæüË ç³v™èþ… Ôèý–×ýÓ¡… ÔéÅÐèþ$Ìê…X…
21. ^èþ$Møç³ §ðþO™éÅ«¨ç³† Ôèý$؅¿æý@ {ç³çÜ$¹Ç™é«§æþÆæÿ@ ‘ ¯èþÅòܕ¢M>…{íœ$… çÜÆøgôý ÔèýÕÔèýMæüË «§æþÆ>… ÐèþËÏMîü…Ðé§æþÄæý$…¡ÐŒþ$
Bgêqç³Äæý*Ðèþ*çÜ ^èþ ™ú ^èþ…yæþÐèþ$$…yú Ðèþ$àçÜ$Æú ‘‘ MæüÌêáÆ>º§æþ®Ðèþ*Ìê… °Äæý$Ñ$™èþ ÑËçÜ^øeãM>… ÆæÿMæü¢ÐèþÝ눅
22. õßý ^èþ…yæþ, õßý Ðèþ$$…yæþ ºÌñýOÆæÿ¾çßý$âñýO@ ç³ÇÐéǙú ‘ Ðèþ*™èþ…X… Ôèý…Q´ë{™é… Ðèþ$«§þæ $Ææÿ Ðèþ$«§þæ $Ðèþ$§é… _{™èþMø§éÂíܸëÌêЌþ$ ‘‘
™èþ{™èþ Væü^èþe™èþ Væü™éÓ ^èþ Ýë çÜÐèþ*±Äæý$™é… Ëçœ$$ ‘‘ Ðèþ$¯èþ$@ ‘‘ K… MæüÆæÿ*µÆæÿ½gꫨÚëx{™ðþO M>ä^éÐèþ$$…yéÄñý$O ¯èþÐèþ$@
23. MóüÔóýÚëÓMæü–çÙÅ º«§éÓ Ðé Äæý$¨ ÐèþçÜޅÔèýÄñý* Äæý$$«¨ ‘ 1. º$$íÙ Ææÿ$Ðé^èþ ‘‘
™èþ§é ÔóýÚëÄæý$$«§ðþO çÜÞÆðÿOÓ ÆæÿçÜ$ÆðÿO ÇÓ°çßý¯èþřéЌþ$ ‘‘ 2. Bfq´ë¢õÜ¢ ™èþ™ø §ðþO™éÅ Ôèýa…yæþ Ðèþ$$…yæþ ç³#ÆøVæüÐèþ*@ ‘
^èþ™èþ$Ææÿ…Væü ºÌZõ³™é Äæý$Äæý$$Ææÿ¿æý$ŧæþÅ ™éÄæý$$«§é@ ‘‘
123 124
3. §æþ§æþ–Ôèý$õÜ¢ ™èþ™ø §óþÒ Ò$çÙ§é®Ýë… ÐèþÅÐèþíܦ™éЌþ$ ‘ 12. HMæü… f{V>çßý MóüÔóýçÙ$ {XÐéÄæý* Ðèþ$£æþ ^éç³Ææÿ… ‘
í܅çßýÝùÅç³Ç ÔðýOÌôý…{§æþÔèý–…Vóü Ðèþ$çßý† M>…^èþ¯óþ ‘‘ ´ë§óþ¯é{MæüÐèþ$Å ^ðþOÐé¯èþÅ Ðèþ$$ÆæÿÝ묯èþÅ Ðèþ$´ù«§æþÄæý$™Œþ ‘‘
4. ™óþ §æþ–ÚëtüÓ ™é… çÜÐèþ*§é™èþ$ Ðèþ$$§æþÅÐèþ$… ^èþ{Mæü$Ææÿ$§æþřé@ ‘ 13. ™ðþOÆæÿ$ÃM>¢°^èþ ÔèýÝëˆ×ìý Ðèþ$à-{Ýë¢×ìý ™èþ£é¬çÜ$ÆðÿO@
BMæü–çÙt^é´ëíÜ«§æþÆ> çÜ¢£é¬¯óþÅ ™èþ™èþÞÒ$ç³V>@ ‘‘ Ðèþ$$Rôý¯èþ f{V>çßý Ææÿ$Úë §æþÔèý¯ð O Ææÿ먙é¯èþÅí³ ‘‘
5. ™èþ™èþ@ Mø糅 ^èþM>Æø^ðþOüe Ææÿ…¼M> ™é ¯èþȯŒþ {糆 ‘ 14. ºÍ¯é… ™èþ§æþÂ˅ çÜÆæÿÓ Ðèþ$çÜ$Æ>×ê… §æþ$Æ>™éïé…
Møõ³¯èþ ^éÝëÅ Ðè §æþ¯èþ… Ðèþ$ïÙÐèþÆæÿ~ Ðèþ$¿æý* ™èþ¢§é ‘‘ Ðèþ$Ðèþ$Æ>ª¿æý„æüÄæý$ ^éa¯éůèþ¯éŅ Ôéa™éyæþÄæý$™èþ¢§é ‘‘
6. {¿æý$Mæü$sîý Mæü$sìýÌê™èþ¢ÝëÅ ËÌêr çœËM> {§æþ$ª™èþЌþ$ ‘ 15. AíÜ¯é °çßý™é@ Móü_ ™óþP_ ™èþUsêӅVæü ™éyìþ™é@ ‘
M>ä MæüÆ>âæýÐèþ§æþ¯é Ñ°{ÚëP…™éíÜ´ëÕ± ‘‘ fVæü$ÃÇÓ¯éÔèý Ðèþ$çÜ$Æ> §æþ…™é {V>Àçßý™é çÜ¢£é ‘‘
7. Ñ_{™èþ QsêӅVæü«§æþÆ> ¯èþÆæÿÐèþ*Ìê Ñ¿æý*çÙ×ê ‘ 16. „æü×ôý¯èþ ™èþ§æþ¾Ë… çÜÆæÿÓ Ðèþ$çÜ$Æ>×ê… °´ë†™èþЌþ$ ‘
©Óí³^èþÆæÿà ç³È«§é¯é Ôèý$çÙPÐèþ*…Ýë† ¿ñýOÆæÿÐé ‘‘ §æþ–ÚëtüÓ ^èþ…yø¬À§æþ${§éÐèþ ™é… M>äÐèþ$†ÁçÙ×êЌþ$ ‘‘
8. A† ÑÝë¢ÆæÿÐèþ§æþ¯é hàÓË˯èþ ÁçÙ×ê ‘ 17. ÔèýÆæÿÐèþÆðÿ•ÛÆæÿÃàÁÐðþ$OÈÂÐèþ*„îü… ™é… Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘
°Ðèþ$V>² ÆæÿMæü¢¯èþÄæý$¯é ¯é§éç³NǙèþ ¨kqüÃRê ‘‘ bé§æþÄæý*Ðèþ*çÜ ^èþ{Mðü•Ôèýa Ðèþ$$…yæþ@ „ìüò³•¢çÜÞçßý{çÜÔèý@ ‘‘
9. Ýë ÐóþVóü¯éÀ糆™é çœ*™èþÄæý$…¡ Ðèþ$àçÜ$Æ>¯Œþ ‘ 18. ™é° ^èþ{M>×ýůóþM>° ÑÔèýÐèþ*¯é° ™èþ¯èþ$ÃQЌþ$ ‘
òÜO¯óþś™èþ{™èþ çÜ$Æ>È×ê Ðèþ$¿æý„æüÄæý$™èþ ™èþ§æþ¾ËЌþ$ ‘‘ º¿æý$ÆæÿÅ£é¬ÆæÿP¼…»ê° Üç $ºçßý*° œç $¯ø§æþÆæÿЌþ$ ‘‘
10. ´ëÇۛ~{V>à…Mæü$Ôèý {V>íßý Äñý*«§æþçœ$…sê çÜÐèþ$°Ó™é¯Œþ ‘ 19. ™èþ™ø fàÝë†Ææÿ$Úë ÁÐèþ$… ¿ñýOÆæÿÐèþ¯é¨± ‘
çÜÐèþ*§éÄñý$OMæü çßýõÜ¢¯èþ Ðèþ$$Rôý _„óüç³ ÐéÆæÿ×ꯌþ ‘‘ M>ä MæüÆ>âæý Ðèþ{M>¢…™èþ Ææÿ$ªÆæÿªÆæÿØ §æþÔèý¯øfÓÌê ‘‘
11. ™èþ£ðþOÐèþ Äñý*«§æþ… ™èþ$ÆæÿVðüO Ææÿ£æþ… ÝëÆæÿ«¨¯é çÜçßý ‘ 20. E™é¦Äæý$ ^èþ Ðèþ$àí܅ çßý… §óþÒ ^èþ…yæþ Ðèþ$«§éÐèþ™èþ ‘
°„ìüç³Å Ðèþ{Móü¢ §æþÔèý¯ðþO ÔèýaÆæÿÓÄæý$…™èþņ ¿ñýOÆæÿÐèþЌþ$ ‘‘ Væü–ïßý™éÓ ^éçÜÅ MóüÔóýçÙ$ ÕÆæÿõÜ¢¯éíܯé_e¯èþ™Œþ ‘‘
125 126
21. A£æþ Ðèþ$$…yø¬¿æýŧé Ðèþ™é¢… §æþ–ÚëtüÓ ^èþ…yæþ… °´ë†™èþЌþ$ ‘ AçÙtÐðþ*¬«§éÅÄæý$@
™èþÐèþ$ç³Å´ë™èþÄæý$ §æþ*ÂÐèþ˜ Ýë QyéYÀçßý™èþ… Ææÿ$Úë ‘‘
22. çßý™èþÔóýçم ™èþ™èþòÜOÞ¯èþŅ §æþ–ÚëtüÓ ^èþ…yæþ… °´ë†™èþЌþ$ ‘ AÆæÿ$×ê… MæüÆæÿ$×ê™èþÆæÿ…W™é„îü…
Ðèþ$$…yæþ… ^èþ çÜ$Ðèþ$àÒÆæÿŅ ¨ÔZ ¿ôýgôý ¿æýÄæý*™èþ$ÆæÿЌþ$ ‘‘ «§æþ–™èþ´ëÔé…Mæü$Ôèý ç³#çÙµ»ê×ý^é´ëЌþ$ ‘
23. ÕÆæÿ Ôèýa…yæþçÜÅ M>ä ^èþ Væü–ïßý™éÓ Ðèþ$$…yæþÐóþ$Ðèþ ^èþ ‘ A×ìýÐèþ*¨À Æ>Ðèþ–™é… Ðèþ$Äæý$*RñýO
{´ëçßý {ç³^èþ…yértàçÜ Ñ${ÔèýÐèþ$¿ôýřèþÅ ^èþ…yìþM>Ќþ$ ‘‘ Ææÿçßý Ñ$™óþÅÐèþ Ñ¿êÐèþÄôý$ ¿æýÐé±ÐŒþ$ ‘‘
24. Ðèþ$Äæý* ™èþÐé{™øç³çßý–™ú ^èþ…yæþÐèþ$$…yú Ðèþ$àç³Ôèý* ‘ Ðèþ$¯èþ$@ ‘‘ K… AçÙtÐèþ*™èþ–M> çÜíßý™éÄñý$O ÆæÿM>¢„îü §óþÐðþOÅ ¯èþÐèþ$@ ‘‘
Äæý$$§æþ®Äæý$gôýq çÜÓÄæý$… Ôèý$…¿æý… °Ôèý$…¿æý… ^èþ çßý°çÙÅíÜ ‘‘
25. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘ 1. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘

26. ™éÐ鱙ú ™èþ™ø §æþ–ÚëtüÓ ^èþ…yæþÐèþ$$…yú Ðèþ$àçÜ$Æú ‘ 2. ^èþ…yóþ ^èþ °çßý™óþ §ðþO™óþÅ Ðèþ$$…yóþ ^èþ Ñ°´ë†™óþ ‘
EÐé^èþ M>ä… MæüÌêÅ×îý Ë͙èþ… ^èþ…yìþM> Ðèþ^èþ@ ‘‘ ºçßý$âôýçÙ$ ^èþ òÜO¯óþÅçÙ$ „æüÆÿ$$™óþçÙÓçÜ$ÆóÿÔèýÓÆæÿ@ ‘‘
27. Äæý$Ýëà ^èþa…yæþ… ^èþ Ðèþ$$…yæþ…^èþ Væü–ïßý™éÓ ™èþÓÐèþ$$´ëVæü™é ‘ 3. ™èþ™èþ@ Møç³ ç³Æ>«©¯èþ ^óþ™éÔèý$؅¿æý@ {糙éç³Ð鯌þ ‘
^éÐèþ$$…yóþ† ™èþ™ø ÌZMóü RêÅ™é §óþÒ ¿æýÑçÙÅíÜ ‘‘ E§øÅVæü… çÜÆæÿÓòÜO¯éÅ¯é… §ðþO™éůé Ðèþ*¨§óþÔèýçßý ‘‘
}Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Móü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ §óþÒ Ðèþ*à™óþÃüÅ çÜç³¢Ðèþ$@ ‘‘ 4. A§æþÅ çÜÆæÿÓºÌñýOÆðÿ•ª™éÅ@ çÙyæþֆÆæÿ$§éÄæý$$«§é@ ‘
EÐé^èþ Ðèþ$…{™é@ 2 ‘‘ ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@ 25 ‘‘
HÐèþ… 27 ‘‘ HÐèþÐèþ*¨™èþ@ 439 ‘‘
Mæü…º*¯é… ^èþ™èþ$Ææÿֆ DzÆ>Ņ™èþ$ Üç ÓºÌñýÆO ÿæ Ó­–™é@ ‘‘
K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ ... Ýë…V>Äñý$ O... MæüÆæÿ*µÆæÿ ½gꫨÚëx{™ðþ•Å M>ä 5. Møsìý ÒÆ>Å×ìý 糅^éÔèý§æþçÜ$Æ>×ê… Mæü$Ìê° ÐðþO ‘
^éÐèþ$$…yé §óþÐðþÅO .... ÝëÓà‘‘ Üç œç $–™èþ… Mæü*ÚëÅyæþ œç ËQ…yæþ…‘‘ Ôèý™èþ… Mæü$Ìê° §« ú{Ðèþ*×ê… °Ææÿ^Y þè e…™èþ$ Ðèþ$Ðèþ*fqÄýæ * ‘‘
127 128
6. M>ËM> §úÆæÿ–­á §é Ðèþ˜Æ>Å@ M>ËMóüÄæý* Üç £¢ é¬çÜ$Æ>@ ‘ 14. Äæý$çÜÅ §óþÐèþÜç Å Äæý${§æþ*糅 Äæý$£é ¿æý*çÙ×ý Ðéçßý¯èþЌþ$ ‘
Äæý$$§é®Äæý$ çÜgêj °Æ>Ņ™èþ$ BfqÄæý* ™èþÓǙé Ðèþ$Ðèþ$‘‘ ™èþ§æþÓ§óþÐèþíßý ™èþ^èþeMìü¢ÆæÿçÜ$Æ>¯Œþ Äñý*§æþ$®ªÐèþ*Äæý$Äæý˜ ‘‘
7. C™éÅgêqq´ëÅ çÜ$Ææÿ糆 Ôèý$؅¿Z ¿ñýOÆæÿÐèþÔéçܯèþ@ ‘ 15. çßý…çÜÄæý$$Mæü¢ ÑÐèþ*¯é{Vóü Ýë„æüçÜ*{™èþMæüÐèþ$…yæþË$@ ‘
°ÆæÿjV>Ðèþ$ Ðèþ$àòÜO¯èþÅ çÜÞçßý{òܕÆæÿ¾çßý$À ÆæÿÓ­–™èþ@ ‘‘
BÄæý*™é {ºçßýÃ×ýÔèýØMìü¢ {Ææÿ¾àÃ×îý Ýë¬À«©Äæý$™óþ ‘‘
8. BÄæý*™èþ… ^èþ…yìþM> §æþ–ÚëtüÓ ™èþ™ðþOÞ¯èþÅ Ðèþ$† ÁçÙ×ýЌþ$‘
gêÅçÜÓ¯ðþO@ ç³NÆæÿÄæý*Ðèþ*çÜ «§æþÆæÿ×îý VæüVæü¯é…™èþÆæÿЌþ$‘‘ 16. Ðèþ*õßýÔèýÓÈ Ðèþ–ÚëÆæÿ*Éé {†Ôèý*Ë ÐèþÆæÿ «§éÇ×îý ‘
Ðèþ$àíßýÐèþËÄæý* {´ë´ë¢ ^èþ…{§æþÆóÿRê Ñ¿æý*çÙ×ê ‘‘
9. ™èþ™èþíÜޅçßZ Ðèþ$à¯é§æþ Ðèþ$¡Ðèþ Mæü–™èþÐ鯌þ ¯èþ–ç³ ‘
çœ$…sêçÜÓ¯óþ¯èþ ™é¯é²§é ¯èþ…¼M> ^ø糺–…çßýÄæý$™Œþ ‘‘ 17. MúÐèþ*È ÔèýMìü¢çßýÝë¢ ^èþ Ðèþ$Äæý$*ÆæÿÐèþÆæÿÐéçßý¯é ‘
10. «§æþ¯èþ$Æ>jüÅ í܅çßý çœ$…sê¯é… ¯é§éç³NǙèþ ¨\ý$ÃRê ‘ Äñý*§æþ$®ªÐèþ$¿êÅÄæý$Äæý˜ §ðþO™éůèþ…¼M> Væü$çßýÆæÿ*í³×îý ‘‘
°¯é§ðþOÈÂçÙ×ñýO@ M>Î hVóüÅ ÑÝë¢Ç™é¯èþ¯é ‘‘ 18. ™èþ£ðþOÐèþ ÐðþOçÙ~Ò ÔèýMìü¢ÆæÿYÆæÿ$yøç³Ç ç܅íܦ™é ‘
11. ™èþ…°¯é§æþ Ðèþ$$ç³{Ôèý$™èþÅ §ðþO™èþÅòÜO¯ðþOüÅÔèýa™èþ$ǪÔèýЌþ$ ‘ Ôèý…Q ^èþ{Mæü Væü§é ÔéÆæÿ]›Y QyæþYçßýÝ뢿æý$Å´ëÄæý$Äæý˜ ‘‘
§óþÒ í܅çßý çÜ¢£é M>ä çÜÆøòÙO@ ç³ÇÐéǙé@ ‘‘
19. Äæý$fqÐéÆ>çßýÐèþ$™èþ$˅ Ææÿ*糅 Äæý* ¼{¿æý™ø çßýÆóÿ@ ‘
12 H™èþíÜïèþ²¯èþ¢Æóÿ ¿æý*ç³ Ñ¯éÔéÄæý$ çÜ$Ææÿ¨ÓÚëЌþ$ ‘
ÔèýMìü¢ÝëÞ´ëÅÄæý$Äæý˜ ™èþ{™èþ ÐéÆ>ïßý… ¼{¿æý¡ ™èþ¯èþ$Ќþ$ ‘‘
¿æýÐéÄæý*Ðèþ$Ææÿí܅à¯éÐèþ$†ÒÆæÿÅ ºÌê°Ó™é@ ‘‘
20. ¯éÆæÿí܅ïßý ¯èþ–í܅çßýçÜÅ ¼-{¿æý¡ çܧæþ–Ôèý… Ðèþç³#@ ‘
13. {ºõßýÃÔèý Væü$çßý ÑçÙ*~¯é… ™èþ£óþ…{§æþçÜÅ ^èþ ÔèýMæü¢Äæý$@ ‘
ÔèýÈÆóÿ¿ZÅ Ñ°{çÙPÐèþ$Åþ™èþ{§æþ*ò³OÔèýa…yìþM>… Äæý$Äæý$$@ ‘‘ {´ë´ë¢ ™èþ{™èþ çÜsê„óüç³ „ìüç³¢ ¯èþ„æü{™èþ ç܅çßý†@ ‘‘
129 130
21. Ðèþ{fçßýÝë¢ ™èþ£ðþOÐðþO{±ª VæüfÆ>gZç³Ç íܦ™é ‘ 28. Äæý$™ø °Äæý$$Mø¢ §ú™óþůèþ ™èþÄæý* §óþÐéÅ ÕÐèþÜç ÞüÓÄæý$Ќþ$ ‘
{´ë´ë¢ çÜçßý{çܯèþÄæý$¯é Äæý$£é Ôèý{MæüçÜ¢£ðþOÐèþ Ýë ‘‘ ÕÐèþ§æþ*¡† ÌZMóü¬íÜÅ çÜ¢™èþÝëÞ Rêņ Ðèþ*Væü™é ‘‘
22. ™èþ™èþ@ ç³ÇÐèþ–™èþÝë¢ÀÈÔé¯ø §óþÐèþÔèýMìü¢À@ ‘ 29. ™óþ¬í³ {Ôèý$™éÓ Ðèþ^ø §óþÐéÅÔèýØÆ>ÓRêřèþ… Ðèþ$àçÜ$Æ>@ ‘
çßý¯èþŅ™é Ðèþ$çÜ$Æ> ÖØ{çœ$… Ðèþ$Ðèþ$ {ﳙéÅçßý ^èþ…yìþM>Ќþ$ ‘‘ AÐèþ$Æ>Ûç³NǙé fVæü$ÃÆæÿÅ{™èþ@ M>™éÅÄæý$± íܦ™é ‘‘
30. ™èþ™èþ@ {ç³£æþÐèþ$Ðóþ$Ðé{Vóü ÔèýÆæÿÔèýMæü¢üÅ­–íÙt Ðèþ–íÙtÀ@ ‘
23. ™èþ™ø §óþÒ ÔèýÈÆ>™èþ$¢ Ñ°{ÚëP…™é†ÁçÙ×ê ‘
ÐèþÐèþÆæÿ$ÛÆæÿ$§æþ®™éÐèþ$Æ>ÛÝ뢅 §óþÒÐèþ$Ðèþ$Æ>ÆæÿÄæý$@ ‘‘
^èþ…yìþM>ÔèýMìü¢Ææÿ™èþ$Å{V> ÕÐé Ôèý™èþ°¯é¨± ‘‘
31. Ýë ^èþ ™é¯Œþ {ç³ßí ý™é¯Œþ »ê×ꯌþ Ôèý*Ë ÔèýMìü¢ ³ç ÆæÿÔèýӣ鯌þ ‘
24. Ýë ^éçßý «§æþ*{Ðèþ$fsìýËÒ$Ôé¯èþ Ðèþ$ç³Æ>h™é ‘ _^óþe§æþ ÎËÄæý*«§éÙèþ «§æþ¯èþ$Ææÿ$ÃMðü•¢ÆæÿÃõßýçÙ$À@ ‘‘
§æþ*™èþ ™èþӅ Væü^èþe ¿æýVæüÐèþ¯Œþ ´ëÆæÿØüӅ Ôèý$…¿æý°Ôèý$…¿æýÄñý*@ ‘‘ 32. ™èþÝëÅ{Væü™èþçÜ¢£é M>Î Ôèý*Ë´ë™èþ ѧéǙ鯌þ ‘
25. {º*íßý Ôèý$…¿æý… °Ôèý$…¿æý… ^èþ §é¯èþÐéÐèþ† VæüÇәú ‘ QsêӅVæü´ù¤™é…ÔéaȯŒþ Mæü$ÆæÿÓ¡ ÐèþÅ^èþÆæÿ™èþ¢§é ‘‘
Äôý$ ^é¯óþÅ §é¯èþÐéçÜ¢{™èþ Äæý$$§é®Äæý$ çÜÐèþ$$ç³íܦ™é@ ‘‘ 33. MæüÐèþ$…yæþË$ fÌê„óüç³ çßý™èþÒÆ>ůŒþ çßý™úfçÜ@ ‘
26. {™ðþ•ÌZMæüÅÑ$…{§ø Ë¿æý™é… §óþÐéçÜÞ¯èþ$¢ çßýÑÆæÿ$Âf@ ‘ {ºàÃ×îý ^éMæüÆø^èþe{™èþ* ¯óþůèþ Äôý$¯èþ çÜà «§éÐèþ† ‘‘
Äæý$*Äæý$… {ç³Äæý*™èþ ´ë™éâæý… Äæý$¨ iљèþ$Ñ$^èþe£æþ‘‘ 34. Ðèþ*õßýÔèýÓÈ {†Ôèý*Ìôý¯èþ ™èþ£é ^èþ{Móü×ý ÐðþOçÙ~Ò ‘
§ðþO™éůŒþ fçœ*¯èþ MúÐèþ*È ™èþ£é ÔèýM>¢üņMøç³¯é ‘‘
27. ºÌêÐèþÌôý´ë§æþ£æþ ^óþ§æþÂÐèþ¯ø¢ Äæý$$§æþ®M>…„ìü×ý@ ‘
35. I…{© Mæü$ÍÔèý´ë™óþ¯èþ Ôèý™èþÔZ §ðþO™èþŧé¯èþÐé@ ‘
™èþ§éVæü^èþe™èþ ™èþ–ç³Å¯èþ$¢ Ðèþ$_eÐé@ í³Õ™óþ¯èþ Ðèþ@ ‘‘
õ³™èþ$ÇÓ§éǙé@ 糖£éÓüŅ Ææÿ$«¨Æúçœ${ç³ÐèþÇÛ×ý@ ‘‘
131 132
36. ™èþ$…yæþ {ç³àÆæÿ Ñ«§æþÓÝë¢ §æþ…Úë‰{Væü„æü™èþÐèþ„æüçÜ@ ‘ 44. Äæý*Ðèþ¯èþ¢@ 糆™éçÜ¢çÜÅ ÔèýÈÆ>{§æþMæü¢ ¼…§æþÐèþ@ ‘
ÐéÆ>çßýÐèþ$*Æ>¢üÅ ¯èþÅ糙èþ…Ôèýa{Móü×ý ^èþ ѧéǙé@ ‘‘ ™éÐèþ¯èþ¢@ ç³#Ææÿ$Úë gê™éçÜ¢©ÓÆæÿÅ ºËÑ{MæüÐèþ*@ ‘‘
37. ¯èþRñýOÇÓ§éǙé…Ôéa¯éůŒþ ¿æý„æüÄæý$…¡ Ðèþ$àçÜ$Æ>¯Œþ ‘ 45. ™óþ ^éí³ Äæý$$Äæý$$«§æþ$çÜ¢{™èþ ç³#Ææÿ$Úë ÆæÿMæü¢ç܅¿æýÐé@ ‘
¯éÆæÿí܅ïßý ^èþ^éÆ>go ¯é§éç³NÆæÿ~ ¨Væü…ºÆ> ‘‘ çÜÐèþ$… Ðèþ*™èþ–ÀÆæÿ™èþ$Å{Væü Ôèýç܈ ´ë™é†ÁçÙ×ýЌþ$ ‘‘
38. ^èþ…yértàòÜOÆæÿçÜ$Æ>ÕØÐèþ§æþ*™èþÅÀ§æþ*íٙé@ ‘ 46. ç³#¯èþÔèýa Ðèþ{f´ë™óþ¯èþ „æü™èþÐèþ$çÜÅ ÕÆø Äæý$§é ‘
õ³™èþ$@ ³ç –¤ÐéÅЌþ$ ³ç †™é…Ý뢅 ÔèýaRê§é£æþ Ýë ™èþ§é ‘‘ ÐèþÐéçßý ÆæÿMæü¢… ç³#Ææÿ$ÚëçÜ¢™ø gê™éçÜÞçßý{çÜÔèý@ ‘‘
39. C† Ðèþ*™èþ–Væü×ý… {Mæü$§æþ®… Ðèþ$ÆæÿªÄæý$…™èþ… Ðèþ$àçÜ$Æ>¯Œþ ‘ 47. ÐðþOçÙ~Ò çÜÐèþ$Æóÿ ^ðþO¯èþ… ^èþ{Móü×êÀfçœ*¯èþ çßý ‘
§æþ–ÚëtüÓ¿æý$Å´ëÄñý$OÇÓÑ«§ðþOÆóÿ²Ôèý$ÆóÿªÐéÇ òÜO°M>@ ‘‘ Væü§æþÄæý* ™éyæþÄæý*Ðèþ*çÜ I…{© ™èþÐèþ$çÜ$ÆóÿÔèýÓÆæÿЌþ$ ‘‘
40. ç³ÌêÄæý$¯èþç³Æ>¯Œþ §æþ–ÚëtüÓ §ðþO™éůéÙèþ–Væü×êǪ™é¯Œþ ‘ 48. ÐðþOçÙ~Ò^èþ{MæüÀ¯èþ²çÜÅ Ææÿ$«¨Ææ ÿ{ÝëÐèþç܅¿æýÐðþO@ ‘
Äñý*§æþ$®Ðèþ$¿êÅÄæý$Äæý˜ {Mæü$§ø® ÆæÿMæü¢½gZ Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘‘ çÜçßý{çÜÔZ fVæü§éÓüÅç³¢… ™èþ{™èþµÐèþ*×ñýOÆæÿÃàçÜ$ÆðÿO@ ‘‘
41. ÆæÿMæü¢¼…§æþ$ÆæÿÅ§é ¿æý*Ðèþ˜ 糙èþ™èþÅçÜÅ ÔèýÈÆæÿ™èþ@ ‘ 49. ÔèýM>¢üÅ fçœ*¯èþ MúÐèþ*È ÐéÆ>ïßý ^èþ ™èþ£éíÜ¯é ‘
çÜÐèþ$$™èþµ™èþ† Ðóþ$¨¯éŅ ™èþ{™èþµÐèþ*×Z Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘‘ Ðèþ*õßýÔèýÓÈ {†Ôèý*Ìôý¯èþ ÆæÿMæü¢½f… Ðèþ$àçÜ$ÆæÿЌþ$ ‘
42. Äæý$$Äæý$$«§óþ çÜ Væü§é´ë×ìýDž{§æþ ÔèýM>¢üÅ Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@‘ 50. çÜ ^éí³ Væü§æþÄæý* §ðþO™èþÅçÜÞÆ>Ó HÐéçßý¯èþ™èþµ­–£æþMŠü ‘
™èþ™èþÔðýOa…{© çÜÓÐèþ{gôý×ý ÆæÿMæü¢½fÐèþ$™éyæþÄæý$™Œþ ‘‘ Ðèþ*™èþ—@ Møç³çÜÐèþ*ÑÚùt ÆæÿMæü¢½gZ Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘‘
43. Mæü$ÍÔóý¯éçßý™èþÝëÅÔèý$ ºçßý$ çÜ${ÝëÐèþ ÔZ×ìý™èþЌþ$ ‘ 51. ™èþÝëÅçßý™èþçÜÅ ºçßý$«§é ÔèýMìü¢ Ôèý*Ìê¨ÀÆæÿ$ÂÑ ‘
Üç Ðèþ$$™èþÜç¢ $¦Üç ™¢ ø Äñý*«§éçÜ{¢ §æþ*´ëçܙ¢ þè µÆ>{MæüÐèþ*@ ‘‘ ç³´ë™èþ Äñý* ÐðþO ÆæÿMú¢çœ$õÜ¢¯éçÜ pýe™èþÔZ¬çÜ$Æ>@ ‘‘
133 134
52. ™ðþOÔéaçÜ$Æ>çܖMæüޅ¿æý*™ðþOÆæÿçÜ$ÆðÿOçÜÞMæü˅ fVæü™Œþ ‘ 60. ™é…ÔèýaRê§é£æþ ^éÐèþ$$…yé ç³´û ™èþçÜÅ ^èþ ÔZ×ìý™èþЌþ$ ‘
ÐéÅç³¢ Ðèþ*ïÜ ™èþ¢™ø §óþÐé ¿æýÄæý$Ðèþ*fVæü$ÃÆæÿ$™èþ¢Ðèþ$Ќþ$ ‘‘ §óþÒ Ôèý*Ìôý¯èþ Ðèþ{gôý×ý »ê×ñýOÆæÿíÜÀ º$$íÙtÀ@ ‘‘
53. ™é°ÓçÙ×ê~¯þè $ÞÆ>¯Œþ §æþ–ÚëtüÓ ^èþ…yìþM> {´ëçßý Üç ™èþü¢ ÓÆæÿЌþ$‘ 61. fçœ*¯èþ ÆæÿMæü¢½f… ™èþ… ^éÐèþ$$…yé ﳙèþÔZ×ìý™èþЌþ$ ‘
EÐé^èþ M>ä… ^éÐèþ$$…yóþ ÑïÜ¢Ææÿ~… Ðèþ§æþ¯èþ… Mæü$Ææÿ$ ‘‘ çÜ ç³´ë™èþ Ðèþ$ïßý糖õÙx Ôèýç܈ç܅çœ$ çÜÐèþ*çßý™èþ@ ‘‘
54. Ðèþ$^èþeç܈´ë™èþ ç܅¿æý*™é¯Œþ ÆæÿMæü¢¼…§æþ*¯Œþ Ðèþ$àçÜ$Æ>¯Œþ ‘ 62. ±ÆæÿMæü¢Ôèýa Ðèþ$ïßý´ëË ÆæÿMæü¢½gZ Ðèþ$àçÜ$Ææÿ@ ‘
ÆæÿMæü¢ ¼…§ø@ {糡^èþe ™èþӅ Ðèþ{Móü¢×ê¯óþ¯èþ ÐóþW™é ‘‘ ™èþ™èþõÜ¢ çßýÆæÿÛÐèþ$™èþ$ËÐèþ$Ðéç³# {íÜ¢§æþÔé ¯èþ–ç³ ‘‘
55. ¿æý„æüÄæý$±¢ ^èþÆæÿ Ææÿ×ôý ™èþ§æþ$™èþµ¯é²¯èþüÃàçÜ$Æ>¯Œþ ‘ 63. ™óþÚë… Ðèþ*™èþ–Væü×Z gê™ø ¯èþ¯èþÆ>¢çܖ\ýçø§æþ®ª™èþ@ ‘‘
HÐèþÐóþ$çÙ „æüÄæý$… §ðþO™èþÅ@ „îü×ýÆæÿMø¢ VæüÑ$çÙņ ‘‘
}Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Móü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ §óþÒ Ðèþ*à™óþÃüÅ
56. ¿æý„æüüÅÐèþ*×êçÜ¢üÓÄæý* ^ø{V> ¯èþ ^ø™èþµ™èþÞüŅ† ^éç³Æóÿ ‘ AçÙtÐèþ$@ ‘‘
C™èþ$ÅM>¢üÓ ™é… ™èþ™ø §óþÒ Ôèý*Ìôý¯éÀ fçœ*¯èþ ™èþЌþ$ ‘‘ EÐé^èþ Ðèþ$…{™èþ@ 1 ‘‘ AÆæÿ® Ðèþ$…{™èþ@ 1‘‘
57. Ðèþ$$Rôý¯èþ M>Î fVæü–õßý ÆæÿMæü¢½fçÜÅ ÔZ×ìý™èþЌþ$ ‘‘ ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@ 6 ‘‘ HÐèþ… 63 ‘‘ HÐèþÐèþ*¨™èþ@ 502 ‘‘
™èþ™ø¬ÝëÐéfçœ*¯é£æþ Væü§æþÄæý* ™èþ{™èþ ^èþ…yìþM>Ќþ$ ‘‘ K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ ... Ýë…V>Äñý$ O... AçÙtÐèþ*™èþ–M> çÜíßý™éÄñý$O
58. ¯èþ ^éÝëÅ Ðóþ§æþ¯é… ^èþ{Móü Væü§é ´ë™ø¬ÍµM>Ðèþ$í³ ‘ ÆæÿM>¢„îü §óþÐðþOÅ .... ÝëÓà‘‘ çÜçœ$–™èþ Ñ$„æü$Q…yæþ… ‘‘
™èþÝëÅçßý™èþçÜÅ §óþà™èþ$¢ ºçßý$ çÜ${ÝëÐèþ ÔZ×ìý™èþЌþ$ ‘‘
59. Äæý$™èþçÜ¢™èþçÜ¢§æþÓ{Móü¢×ý ^éÐèþ$$…yé ç܅{糡^èþe† ‘
Ðèþ$$Rôý çÜÐèþ$$§æþY™é Äôý$¬ÝëÅ ÆæÿMæü¢´ë™é¯èþÃàçÜ$Æ>@ ‘‘
135 136
¯èþÐèþÐðþ*¬«§éÅÄæý$@ 7. ™èþÝëÅ{Væü™èþ çÜ¢£é 糖õÙx ´ëÆæÿØüÓÄñý*Ôèýa Ðèþ$àçÜ$Æ>@ ‘
Üç …§æþÚûtÙç ³çx #sê@ {- Mæü$§é®ª ßç ý…™èþ$… §óþÒ Ðèþ$$´ëÄæý$Äæý$$@ ‘‘
º…«§æþ*Mæü M>…^èþ¯èþ °¿æý… Ææÿ$_Æ>„æüÐèþ*Ìê…
´ëÔé…Mæü$Ôo ^èþ ÐèþÆæÿ§é… °f»êçßý$§æþ…yðþO@ ‘ 8. BfV>Ðèþ$ Ðèþ$àÒÆæÿÅ Ôèý$؅¿Z¬í³ çÜÓºÌñýOÆæÿÓ­–™èþ@ ‘
¼{¿ê×ý Ñ$…§æþ$ÔèýMæüÌê¿æýÆæÿ×ý… {†¯óþ{™èþ °çßý…™èþ$… ^èþ…yìþM>… Mø´ë™èþP­–™éÓ Äæý$$§æþ…® ™èþ$ Ðèþ*™èþ–À@ ‘‘
Ðèþ$Æ>®…¼MóüÔèý Ðèþ$°Ôèý… Ðèþç³#Æ>{ÔèýÄæý*Ñ$ ‘‘ 9. ™èþ™ø Äæý$$§æþ® Ðèþ$¡ÐéïÜ §óþªÐéÅ Ôèý$؅¿æý°Ôèý$…¿æýÄñý*@ ‘
Ðèþ$¯èþ$@ ‘‘ K… ÐéVæüÂÐèþigꫨÚëx{™ðþ•Å Ðèþ$àM>âñýOÅ ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ÔèýÆæÿÐèþÆæÿÛ Ðèþ$¡Ðø{Væü… Ðóþ$çœ$Äñý*ÇÐèþ ÐèþÆæÿۙø@ ‘‘
1. Æ>gZÐé^èþ ‘‘ 10. _^óþe§éÝë¢pýeÆ>… Ý뢿êŅ ^èþ…yìþM> çÜÓÔèýÆø™èþPÆðÿO@ ‘‘
™éyæþÄæý*Ðèþ*çÜ ^é…VóüçÙ$ Ôèý{Ýû¢òœ$O ÆæÿçÜ$ÆóÿÔèýÓÆú ‘‘
2. Ñ_{™èþ Ñ$§æþÐèþ*Rêřèþ… ¿æýVæüÐèþ¯Œþ ¿æýÐèþ™é Ðèþ$Ðèþ$ ‘
§óþÐéÅÔèýaǙèþÐèþ*à™èþÃüŅ ÆæÿMæü¢½fÐèþ«§é{Õ-™èþЌþ$ ‘‘ 11. °Ôèý$…¿Z °Õ™èþ… QyæþY… ^èþÆæÿà ^é§éÄæý$ çÜ${糿æýЌþ$ ‘
A™éyæþÄæý$ ¯èþ*ÃÇ®üª ² Üí …çßý… §óþÐéÅ Ðéçßý¯è Ðèþ$$™èþТ þè $Ќþ$ ‘‘
3. ¿æý*Äæý$Ôóýa^éeÐèþ$Åçßý… {ÔZ™èþ$… ÆæÿMæü¢½gôý °´ë†™óþ ‘
^èþM>Ææÿ Ôèý$…¿Z Äæý$™èþPÆæÿà °Ôèý$…¿æýÔéa† Mø糯èþ@ ‘‘ 12. ™éyìþ™óþ Ðéçßý¯óþ §óþÒ „æü$Ææÿ{õ³×êíÜ Ðèþ$$™èþ¢Ðèþ$Ќþ$ ‘
4. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘ °Ôèý$…¿æýÝëÅÔèý$ _^óþe§æþ ^èþÆæÿà ^éç³ÅçÙt ^èþ…{§æþMæüЌþ$ ‘‘
5. ^èþM>Ææÿ Møç³ Ðèþ$™èþ$˅ ÆæÿMæü¢½gôý °´ë†™óþ ‘ 13. c¯óþ² ^èþÆæÿÃ×ìý QyóþY ^èþ ÔèýMìü¢… _„óüç³ Ýù¬çÜ$Ææÿ@ ‘
Ôèý$…¿êçÜ$Æø °Ôèý$…¿æýÔèýa çßý™óþçÙÓ¯óþÅçÙ$ ^éçßýÐóþ ‘‘ ™éÐèþ$ç³ÅçÜÅ ¨Ó«§é ^èþ{Móü ^èþ{Móü×êÀÐèþ$$RêVæü™éЌþ$ ‘‘
6. çßý¯èþÅÐèþ*¯èþ… Ðèþ$àòÜO¯èþŅ ÑÌZM>ÅÐèþ$ÆæÿÛ Ðèþ$$§æþÓçßý¯Œþ ‘ 14. Mø´ë«§éÙø °Ôèý$…¿Z¬£æþ Ôèý*˅ f{V>çßý §é¯èþÐèþ@ ‘
A¿æýÅ«§éÐèþ °²Ôèý$…¿Z¬£æþ Ðèþ$$QÅÄæý*¬çÜ$ÆæÿõܯèþÄæý* ‘‘ BÄæý*…™èþ… Ðèþ$$íÙt ´ë™óþ¯èþ §óþÒ ™èþ^éaç³Å^èþ*Ææÿ~Äæý$™Œþ ‘‘

137 138
15. BÑ«§éÅ£æþ Væü§é… Ýù¬í³ _„óüç³ ^èþ…yìþM>… {糆 ‘ 23. AsêtrtàçÜÐèþ$ÕÐèþ… ÕÐèþ§æþ*¡ ^èþM>Ææÿ çßý ‘‘
Ýë¬í³ §óþÐéÅ {†Ôèý*Ìôý¯èþ À¯é² ¿æýçÜÙèþÓÐèþ*Væü™é ‘‘ ™ðþOÔèýØ»ñý•ª ÆæÿçÜ$Æ>õ܈çÜ$ Ôèý$؅¿æý@ Mø糅 ç³Ææÿ… Äæý$Äæý˜ ‘‘
16. ™èþ™èþ@ ³ç ÆæÿÔèý$çßýç܅¢ ™èþ Ðèþ*Äæý*…™èþ… §ðþ™O þè Å ³ç #…VæüÐèþЌþ$ ‘ 24. §æþ$Æ>™èþÅ íÜ¢çÙx †õÙx† ÐéÅfàÆ>…¼M> Äæý$§é ‘
Bçßý™èþÅ §óþÒ »ê×oòœ$O Ææÿ´ë™èþÄæý$™èþ ¿æý*™èþÌôý ‘‘ ™èþ§é fÄôý$™èþÅÀíßý™èþ… §óþÐðþO Æ>M>Ôèýç܅íܦ™ðþO@ ‘‘
17. ™èþíÜð²ç³†™óþ ¿æý*Ðèþ˜ °Ôèý$…¿ôý ÁÐèþ$Ñ{MæüÐóþ$ ‘ 25. Ôèý$…¿ôý ¯éVæü™èþÅ Äæý* ÔèýMìü¢Ææÿ$ÃM>¢ gêÓÌê† ÁçÙ×ê ‘
{¿ê™èþÆæÿÅ¡Ðèþ Üç …{Mæü$§æþ@® {ç³Äæý$Äæý˜ ßç ý…™èþ$ Ðèþ$…¼M>Ќþ$ ‘‘ BÄæý*…¡ Ðèþßí ý² Mæü*sê¿ê Ýë °ÆæÿÝë¢ Ðèþ$çßZËPÄæý* ‘‘
18. çÜ Ææÿ£æþçܦ çÜ¢£é™èþ$Å^ðþOüa ÆæÿY­–ïßý™èþ ç³ÆæÿÐèþ*Äæý$$«§ðþO@ ‘ 26. í܅çßý¯é§óþ¯èþ Ôèý$…¿æýçÜÅ ÐéÅç³¢… ÌZMæü{™èþÄæý*…™èþÆæÿЌþ$ ‘
¿æý$gñýOÆæÿÚëtÀ Ææÿ™èþ$ÌñýO Æ>ÓüÅ´ëÅ Ôóýçم º¿o ¯èþ¿æý@ ‘‘ °Æ>ƒ™èþ °çÜÞüÓ¯ø òœ*Æø h™èþÐé¯èþÐèþ±ç³™óþ ‘‘
19. ™èþÐèþ*Äæý*…™èþ… çÜÐèþ*ÌZMæüÅ §óþÒ Ôèý…Q Ðèþ$Ðé§æþÄæý$™Œþ ‘ 27. Ôèý$…¿æýÐèþ$$M>¢pýeÆ>¯Œþ §óþÒ Ôèý$…¿æý çÜ¢{™èþµíßý™épýeÆ>¯Œþ ‘
gêÅÔèýºª… ^éí³ «§æþ¯èþ$çÙ ÔèýaM>Æ>¡Ðèþ §æþ$çÜÞçßýЌþ$ ‘‘ _^óþe§æþ çÜÓÔèýÆðÿOÆæÿ${Vðü• ÔèýؙèþÔZ¬£æþ çÜçßý{çÜÔèý@ ‘‘
20. ç³NÆæÿÄæý*Ðèþ*çÜ MæüMæü$¿Z °f çœ$…sê çÜÓ ¯óþ¯èþ^èþ ‘ 28. ™èþ™èþ ÝëÞ ^èþ…yìþM> {Mæü$§é® Ôèý*Ìôý¯éÀfçœ*¯èþ ™èþЌþ$ ‘
çÜÐèþ$çÜ¢§ðþO™èþÅ òÜO¯éÅ¯é… ™óþgZÐèþ«§æþÑ«§éÆÿ$$¯é ‘‘ Üç ™èþ§é¬Àçßý™ø ¿æý*Ðèþ˜ Ðèþ$*Çe™ø °ç³´ë™èþ ßç ý ‘‘
21. ™èþ™èþíÜޅçßZ Ðèþ$à¯é§ðþO Ýë¢Åh™óþ¿æý Ðèþ$àÐèþ$§ðþO@ ‘ 29. ™èþ™ø °Ôèý$…¿æý çÜޅ{´ëç³Å ^óþ™èþ¯é Ðèþ*™èþ¢M>Ææÿ$ÃMæü@ ‘
ç³NÆæÿÄæý*Ðèþ*çÜ VæüVæü¯èþ… V>… ™èþ£ø ç³ ¨ÔZ §æþÔèý ‘‘ Bfçœ*¯èþ ÔèýÆðÿOÆóÿªÒ… M>ä… MóüçÜÇ×ý… ™èþ£é ‘‘
22. ™èþ™èþ@ M>ä çÜÐèþ$$™èþµ™èþÅ VæüVæü¯èþ… „>à Ðèþ$™éyæþÄæý$™Œþ ‘ 30. ç³#¯èþÔèýa Mæü–™éÓ »êçßý*¯éÐèþ$Äæý$$™èþ… §æþ¯èþ$gôýÔèýÓÆæÿ@ ‘
MæüÆ>¿êŅ ™èþ°²¯é§óþ¯èþ {´ëMæüÞüÓ¯éõÜ¢ †Æøíßý™é@ ‘‘ ^èþ{M>Äæý$$™óþ¯èþ ¨†f Ôée§æþÄæý*Ðèþ*çÜ ^èþ…yìþM>Ќþ$‘‘
139 140
31. ™èþ™ø ¿æýVæüÐèþ¡ {Mæü$§é® §æþ$Æ>Y §æþ$Æ>YÇ¢ ¯éÕ± ‘ 39. Ðèþ*õßýÔèýÓÈ {†Ôèý*Ìôý¯èþ À¯é²@ õ³™èþ$ çÜ¢£é¬ç³Æóÿ ‘‘
_^óþe§æþ ™é° ^èþ{M>×ìý çÜÓÔèýÆðÿO ÝëÞÄæý$M>…Ôèýa ™é¯Œþ ‘‘ ÐéÆ>ïßý™èþ$…yæþ çœ*™óþ¯èþ Móü_ ^èþ*aÈ~Mæü–™é ¿æý$Ñ ‘‘
32. ™èþ™ø °Ôèý$…¿Z ÐóþVóü¯èþ Væü§é Ðèþ*§éÄæý$ ^èþ…yìþM>Ќþ$ ‘ 40. Q…yæþ… Q…yæþ… ^èþ ^èþ{Móü×ý ÐðþOçÙ~ÐéÅ §é¯èþÐé@ Mæü–™é@ ‘
A¿æýÅ«§éÐèþ™èþ ÐðþO çßý…™èþ$… §ðþO™èþÅõܯéçÜÐèþ*Ðèþ–™èþ@ ‘‘ Ðèþ{gôý×ý ^ðþO…{©çßýÝë¢{Væü ÑÐèþ$$Móü¢¯èþ ™èþ£é¬ç³Æóÿ ‘‘
33. ™èþÝëÅ糙èþ™èþ HÐéÔèý$ Væü§é… _^óþe§æþ ^èþ…yìþM> ‘ 41. Móü_ ¨Ó¯óþÔèý$ ÆæÿçÜ$Æ>@ Móü_¯èþ²Úët Ðèþ$àçßýÐ陌þ ‘
QyóþY¯èþ ՙèþ«§éÆóÿ×ý çÜ ^èþ Ôèý*˅ çÜÐèþ*§æþ§óþ ‘‘ ¿æý„ìü™é Ôéaç³Æóÿ M>ä ÕÐèþ§æþ*¡ Ðèþ$–V>«¨ò³O@ ‘‘
34. Ôèý*ËçßýçÜ¢… çÜÐèþ*Äæý*…™èþ… °Ôèý$…¿æý Ðèþ$ÇÐèþ$Ææÿª¯èþЌþ$ ‘ }Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Móü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ §óþÒ Ðèþ*à™óþÃüÅ
çßý–¨ ÑÐéÅ«§æþÔèý*Ìôý¯èþ ÐóþV>ѧóþ®ª¯èþ ^èþ…yìþM> ‘‘ ¯èþÐèþÐèþ$@ ‘‘
35. À¯èþ²çÜÅ ™èþçÜÅ Ôèý*Ìôý¯èþ çßý–§æþÄæý* °²çÜÞ­–™ø¬ç³Ææÿ@ ‘ EÐé^èþ Ðèþ$…{™ú 2 ‘‘ ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@ 39 ‘‘
Ðèþ$àºÌZ Ðèþ$àÒÆæÿÅ íÜ¢õÙx† ç³#Ææÿ$Úù Ðèþ§æþ¯Œþ ‘‘ HÐèþ… 41 ‘‘ HÐèþÐèþ*¨™èþ@ 543 ‘‘
36. ™èþçÜÅ °{ÚëPÐèþ$™ø §óþÒ {ç³çßýçÜÅ çÜÓ¯èþÐèþ™èþ¢™èþ@ ‘ K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ ... Ýë…V>Äñý$ O... ÐéVæüÂÐèþ½gꫨÚëx{™ðþ•Å
ÕÆæ ÕaÔóýe§æþ QyóþY¯èþ ™èþ™ø¬Ýë Ðèþ糙èþ §æþ$ÂÑ ‘‘ Ðèþ$àM>âñýOÅ ... ÝëÓà ‘‘ çÜçœ$–™èþ… Mæü*ÚëÅyæþQ…yæþ
37. ™èþ™èþ íÜޅçßý ÔèýaRê§ø{Væü… §æþ…{Úët „æü$×ýzÕÆø«§æþÆ>¯Œþ ‘ Ñ$„æü$Q…yæþ… Ðé ‘‘
AçÜ$Æ>… Ý뢅 çÜ¢£é M>ä ÕÐèþ§æþ*¡ ™èþ£é¬ç³Æ>¯Œþ ‘‘
38. MúÐèþ*È ÔèýMìü¢ °Ç¯é²@ Móü_ ¯óþ²Ôèý$ ÆæÿÃàçÜ$Æ>@ ‘
{ºàÃ×îý Ðèþ$…{™èþç³N™óþ¯èþ ™øÄôý$¯é¯óþÅ °Æ>Mæü–™é@ ‘‘
141 142
§æþÔèýÐðþ*¬«§éÅÄæý$@ 7. §óþÐèþ#ÅÐé^èþ ‘‘
E™èþ¢ç³¢ õßýÐèþ$Ææÿ$_Æ>… ÆæÿÑ^èþ…{§æþÐèþíßý² 8. Açßý… Ñ¿æý*™éÅ ºçßý$ÀÇçßý Ææÿ*ò³OÆæÿŧéíܦ™é ‘
¯óþ{™é… «§æþ¯èþ$ÔèýØÆæÿÄæý$$™é… Mæü$Ôèý ´ëÔèý Ôèý*ËЌþ$ ‘ ™èþ™èþޅçßý–™èþ… Ðèþ$Äñý$OMðüOÐèþ †ÚëxÐèþ*Ågo íܦÆø¿æýÐèþ ‘‘
ÆæÿÐðþ$OÅ Ææÿ$ÂgñýOÔèýa §æþ«§æþ¡… ÕÐèþÔèýMìü¢Ææÿ*´ë… 9. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘
M>Ðóþ$ÔèýÓȅ çßý–¨ ¿æýgêÑ$ «§æþ–™óþ…§æþ$ÌôýRêЌþ$ ‘‘ 10. ™èþ™èþ@ {ç³ÐèþÐèþ–™óþ Äæý$$§æþ®… §óþÐéÅÔèý$؅¿æýçÜÅ ^ø¿æýÄñý*@ ‘
Ðèþ$¯èþ$@ ‘‘ K… ¯èþ–í܅çßýÐéíßý¯ðþOÅ {†Ôèý*Ë´ëÔèý«§éÇ×ñýOüÅ ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ç³ÔèýÅ™é… çÜÆæÿÓ§óþÐé¯é Ðèþ$çÜ$Æ>×ê… ^èþ §éÆæÿ$×ýЌþ$ ‘‘
1. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ ‘‘ 11. ÔèýÆæÿÐèþÆðÿ•Û ÕؙðþO ÔèýØ{òܕ¢ çÜ¢£é{òܕ¢ÔðýOaÐèþ §éÆæÿ$×ñýO@ ‘
2. °Ôèý$…¿æý… °çßý™èþ… §æþ–ÚëtüÓ {¿ê™èþÆæÿ… {´ë×ýç܅Ñ$™èþЌþ$ ‘ ™èþÄñý* Ææÿ$ŧæþ® Ðèþ$¿æý*§æþ*ÂÄæý$ Üç ÞÆæÿÓÌZMæü ¿æýÄæý$…MæüÆæÿЌþ$ ‘‘
ßç ý¯èþÅÐèþ*¯èþ… ºË… ^ðþÐO þè Ôèý$…¿æý@ {Mæü$§ø®¬{ºÒ §æþÓ^èþ@ ‘‘ 12. ¨ÐéůèþÅÝëˆ×ìý Ôèý™èþÔZ Ðèþ$$Ðèþ$$^óþ Äæý*¯èþţ酼M> ‘
3. ºÌêÐèþÌôý´ë §æþ$ªõÙt ™èþӅ Ðèþ* §æþ$ÆóÿY VæüÆæÿÓ Ðèþ*Ðèþçßý ‘ º¿æý…f ™é° §ðþO™óþŅ{§æþ çÜ¢{™èþµ¡çœ*™èþ MæüÆæÿ¢­–À@ ‘‘
A¯éÅÝë… ºËÐèþ*{ՙèþÅ Äæý$$«§æþÅõÜ ™èþӆÐèþ*°± ‘‘ 13. Ðèþ$$M>¢° ™óþ¯èþ ^éÝëˆ×ìý ¨ÐéÅ° ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÈ ‘
4. §óþÐèþ#ÅÐé^èþ ‘‘ º¿æý…f ÎËÄñý$OÐø{Væü çßý$…M>Æø^éaÆæÿ×ê¨À@ ‘‘
5. HMðüÐO éçßý… fVæü™èþÅ{™èþ ¨Ó¡Äæý* M> Ðèþ$Ðèþ*ç³Æ> ‘ 14. ™èþ™èþÔèýØÆæÿÔèý™ðþO ÆóÿªÒ Ðèþ*^ée§æþÄæý$™èþ Ýù¬çÜ$Ææÿ@ ‘
ç³ÔðýOÅ™é §æþ$çÙt Ðèþ$Äôý$ÅÐèþ ÑÔèý…™øÅ Ðèþ$¨Ó¿æý*™èþÄæý$@ ‘‘ Ýë¬í³ ™èþ™èþ$Pí³™é §óþÒ «§æþ¯èþ$ Õa^óþe§æþ ^óþçÙ$À@ ‘‘
6. ™èþ™èþçÜÞÐèþ$Ýë¢ Ýë¢ §óþÐøÅ {ºàÃ×îý {ç³Ðèþ$$Rê ËÄæý$Ќþ$ ‘ 15. c¯óþ² «§æþ¯èþ$íÙ §ðþO™óþŅ{§æþ çÜ¢£é ÔèýMìü¢ Ðèþ$£é§æþ§óþ ‘
™èþÝëÅ §óþÐéÅ çÜ¢¯ú fVæü$à ÆóÿMðüOÐéïÜ ™èþ¢§é…¼M> ‘‘ _^óþe§æþ §óþÒ ^èþ{Móü×ý ™éÐèþ$ç³ÅçÜÅ MæüÆóÿíܦ™éЌþ$ ‘‘
143 144
16. ™èþ™èþ@ QyæþYÐèþ$$´ë§éÄæý$ Ôèý™èþ^èþ…{§æþ… ^èþ ¿ê¯èþ$Ðèþ$™Œþ ‘ 24. ™èþ™ø °Äæý$$§æþ…® Üç $_Ææÿ… Mæü–™éÓ ™óþ¯é…¼M> Üç ßç ý ‘
A¿æýÅ«§éÐèþ™èþ ™é… §óþ҅ §ðþO™éůéÐèþ$«¨õ³ÔèýÓÆæÿ@ ‘‘ E™éµrÅ {¿êÐèþ$Äæý*Ðèþ*çÜ _„óüç³ «§æþÆæÿ×îý™èþÌôý ‘‘
17. ™èþÝëÅ糙èþ™èþ HÐéÔèý$ QyæþY… _^óþe§æþ ^èþ…yìþM> ‘ 25. çÜ „ìü´ù¢ «§æþÆæÿ×îý… {´ëç³Å Ðèþ$$íÙtÐèþ$$§æþÅÐèþ$Å ÐóþW™èþ@ ‘
«§æþ¯èþ$Ææÿ$ÃMðü•¢ ÕؙðþO Æ>¾×ñýO ÔèýaÆæÿà ^éÆæÿPMæüÆ>Ðèþ$ËЌþ$ ‘‘ A¿æýÅ«§éÐèþ™èþ §æþ$Úët™éà ^èþ…yìþM>°«§æþ¯óþ^èþeÄæý* ‘‘
18. çßý™éÔèýÓ çÜÞ ™èþ§é §ðþO™èþÅ Õe¯èþ²«§æþ¯éÓÑÝëÆæÿ¤@ ‘ 26. ™èþÐèþ*Äæý*…™èþ… ™èþ™ø §óþÒ çÜÆæÿÓ§ðþO™èþÅ f¯óþÔèýÓÆæÿЌþ$ ‘
f{V>çßý Ðèþ$$§æþYÆæÿ… òœ*Ææÿ Ðèþ$…¼M> °«§æþ¯ø§æþřèþ@ ‘‘ fVæü™éŅ ´ë™èþÄæý*Ðèþ*çÜ À™é¢Ó Ôèý*Ìôý¯èþ Ðèþ„æüíÜ ‘‘
19. _^óþe§é糙èþ™èþ çÜ¢çÜÅ Ðèþ$$§æþYÆæÿ… °Õ™ðþO ÔèýØÆðÿO@ ‘‘ 27. çÜ Væü™éçÜ$@ ç³´ë™øÆ>ÓüŅ §óþÒÔèý*Ìê{Væüфæü™èþ@ ‘
™èþ£éí³ Ýù¬¿æýÅ«§éÐèþ™é¢… Ðèþ$$íÙtÐèþ$$§æþÅÐèþ$Å ÐóþVæüÐ鯌þ ‘‘ ^éËÄæý$¯Œþ Üç MæüÌê… ³ç –¥Ó… Ýë¼®©ª Ó´ë… Üç ³ç ÆæÿәéЌþ$ ‘‘
20. çÜ Ðèþ$$íÙt… ´ë™èþÄæý*Ðèþ*çÜ çßý–§æþÄôý$ §ðþO™èþÅç³#…VæüÐèþ@ ‘ 28. ™èþ™èþ@ {ç³çܯèþ² Ðèþ$S˅ çßý™óþ ™èþíܲ¯Œþ §æþ$Æ>™èþð ‘
§óþÐéÅçÜ¢… ^éí³ Ýë §óþÒ ™èþÌôý¯øÆæÿçÜřéyæþÄæý$™Œþ ‘‘ fVæü™éÞüÓçܦüÅ Ðèþ$¡Ðéç³ °ÆæÿÃ˅ ^é¿æýÐèþ¯èþ²¿æý@ ‘‘
21. ™èþË{ç³àÆ>Àçßý™ø °ç³´ë™èþ Ðèþ$ïßý™èþÌôý ‘ 29. E™éµ™è þÐóþ$çœ*ÝùÞÌêPÄôý$ {´ëV>ç܅õÜ¢ ÔèýÐèþ$… Äæý$Äæý$$@ ‘
çÜ §ðþO™èþÅÆ>fçÜÞçßýÝë ç³#¯èþÆóÿÐèþ ™èþ£ø†¦™èþ@ ‘‘ çÜǙø Ðèþ*ÆæÿYÐéíßý¯èþÅ çÜ¢£é¬ç܅çÜ¢{™èþ ´ë†™óþ ‘‘
22 E™èþµ™èþÅ ^èþ {ç³Væü–çßZÅ^ðþOaÆóÿªÒ… VæüVæü¯èþÐèþ*íܦ™èþ@ ‘ 30. ™èþ™ø §óþÐèþVæü×ê çÜÞÆóÿÓ çßýÆæÿÛ °ÆæÿÂÆæÿÐèþ*¯èþÝë@ ‘
™èþ{™éí³ Ýë °Æ>«§éÆ> Äæý$$Äæý$$«§óþ ™óþ¯èþ ^èþ…yìþM>‘‘ º¿æý*Ðèþ# Dzçßý™óþ ™èþíÜïŒþ Væü…«§æþÆ>Ó Ë͙èþ… fVæü$@ ‘‘
23. °Äæý$$§æþ®… Rôý ™èþ§é §ðþO™èþÅÔèýa…yìþM> ^èþ ç³ÆæÿçܵÆæÿЌþ$‘ 31. AÐé§æþÄæý$… çÜ¢£ðþOÐé¯óþÅ ¯èþ¯èþ–™èþ$Ôéaç³ÞÆøVæü×ê@ ‘
^èþ{Mæü™èþ$@ {ç³£æþÐèþ$… íܧæþ® Ðèþ$$° ÑçÜÃÄæý$M>ÆæÿMæüЌþ$ ‘‘ ÐèþÐèþ#@ ç³#×êÅçÜ¢£é Ðé™éçÜ$Þ {糿Z¬¿æý*¨ªÐéMæüÆæÿ@ ‘‘
145 146
32. ffÓË$ ÔéaVæü²Äæý$ Ôé؅™éÔé؅™é ¨Væüj°™èþçÜÓ¯é@ ‘‘ 3. §óþÑ {ç³ç³¯é²Ç¢ çßýÆóÿ {ç³ïܧæþ
{ç³ïܧæþ Ðèþ*™èþÆæÿjVæü™ø ¬SËçÜÅ ‘
}Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Móü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ §óþÒ Ðèþ*à™óþÃüÅ §æþÔèýÐèþ$@
{ç³ïܧæþ ÑÔóýÓÔèýÓÇ ´ëíßý ÑÔèýÓЌþ$
EÐé^èþ Ðèþ$…{™é@ 4 ‘‘ AÆæÿ®Ðèþ$…{™é@ 1 ‘‘ ™èþÓÒ$ÔèýÓÈ §óþÑ ^èþÆ>^èþÆæÿçÜÅ ‘‘
ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@ 27 ‘‘ HÐèþ… 32 ‘‘ HÐèþÐèþ*¨™èþ@ 575 ‘‘
4. B«§éÆæÿ¿æý*™é fVæü™èþçÜ¢üÓÐóþ$M>
K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ ... Ýë…V>Äñý$ O... í܅çßýÐéçßý¯éÄñý$O
Ðèþ$ïßýçÜÓÆæÿ*õ³×ý Äæý$™èþíܦüޙé¬íÜ ‘
{†Ôèý*Ë´ëÔèý «§éÇ×ñýOÅ ... ÝëÓà ‘‘ çÜçœ$–™èþ… Ðèþ*™èþ$Ë$…Væü çœË… ‘‘
A´ë… çÜÓÆæÿ*ç³íܦ™èþÄæý* ™èþÓÄñý$O™èþ
HM>§æþÔZ¬«§éÅÄæý$@ §é´ëÅÄæý$™óþ Mæü–™èþÞü² Ðèþ$˅çœ$Å ÒÆóÿÅ ‘‘
»êËÆæÿѧæþ$ņ Ñ$…§æþ$ MìüÈsê… 5. ™èþӅ ÐðþOçÙ~Ò ÔèýMìü¢ Ææÿ¯èþ…™èþÒÆ>Å
™èþ$…VæüMæü$^é… ¯èþÄæý$¯èþ{™èþÄæý$Äæý$$M>¢ÐŒþ$‘ ÑÔèýÓçÜÅ ½f… ç³ÆæÿÐèþ*¬íÜ Ðèþ*Äæý* ‘
õÜÃÆæÿÐèþ$$T… ÐèþÆæÿ§é… Mæü$Ôèý´ëÔé ç܅Ððþ*íßý™èþ… §óþÑ çÜÐèþ$çÜ¢ Ðóþ$™èþ&
Á†MæüÆ>… {糿æýgôý ¿æý$Ðèþ¯óþÖЌþ$ ‘‘ ™èþ¢üӅ ÐðþO {ç³çÜ¯é² ¿æý$Ñ Ðèþ$$Mìü¢ õßý™èþ$@ ‘‘
Ðèþ$¯èþ$@ ‘‘ K… çÜÆæÿÓ¯éÆ>Äæý$×ñýOÅ ¯èþÐèþ$@ 6. ѧéÅ çÜÞÐèþ$Ýë¢ çÜ¢Ðèþ §óþÑ ¿ôý§é@
1. º$$íÙÆæÿ$Ðé^èþ í܈Äæý$ çÜÞÐèþ$Ýë¢ çÜÞMæüÌê fVæü™èþ$Þ ‘
™èþÓÄñý$OMæüÄæý* ç³NǙèþÐèþ$…ºÄñý$O™èþ&
2. §óþÐéÅ çßý™óþ ™èþ{™èþ Ðèþ$àçÜ$Æóÿ…{§óþ
™éP™óþ çÜ$¢† çÜ¢üÞÐèþÅ ç³Æ>ç³ÆøMìü¢@ ‘‘
õ܅{§éçÜ$ÞÆ> Ðèþíßý²ç³#ÆøVæüÐèþ*Ýë¢ÐŒþ$ ‘
M>™éÅÄæý$±… ™èþ$çÙ$tÐèþ#ÇçÙtÌê¿ê 7. çÜÆæÿÓ¿æý*™é Äæý$§é §óþÑ ¿æý$Mìü¢ Ðèþ$$Mìü¢ {糧éÆÿ$$± ‘
¨ÓM>Õ Ðèþ{M>¢çÜ$¢ ÑM>ՙéÔé@ ‘‘ ™èþӅ çÜ$¢™é çÜ$¢™èþÄôý$ M> Ðé ¿æýÐèþ¯èþ$¢ ç³ÆæÿÐðþ*Mæü¢Äæý$@ ‘‘
147 148
8. çÜÆæÿÓçÜÅ º$¨®Ææÿ*õ³×ý f¯èþçÜÅ çßý–¨ ç܅íܦ™óþ ‘ 16. Ôèý…Q^èþ-{MæüVæü§éÔéÆæÿ]›Y Væü–ïßý™èþ ç³ÆæÿÐèþ*Äæý$$«§óþ ‘
çÜÓÆ>Yç³ÐèþÆæÿY§óþ §óþÑ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*çÜ$¢ ™óþ ‘‘ {ç³ïܧæþ ÐðþOçÙ~ÒÆæÿ*õ³ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘
9. M>ÚëxMæüÌê¨ Ææÿ*õ³×ý ç³Ç×êÐèþ$ {糧éÆÿ$$± ‘ 17. Væü–ïßý™ø{VæüÐèþ$à^èþ{Móü §æþ…Úù‰§æþ®­–™èþ ÐèþçÜ$…«§æþÆóÿ ‘
ÑÔèýÓÝùÅç³Ææÿ™ú ÔèýMóü¢ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*çÜ$¢ ™óþ ‘‘ ÐéÆ>çßýÆæÿ*í³×ìý ÕÐóþ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘
10. çÜÆæÿÓÐèþ$…Væüâæý Ðèþ*…VæüâôýÅ ÕÐóþ çÜÆ>ÓÆæÿ¦ Ý뫨Móü ‘ 18. ¯èþ–í܅çßýÆæÿ*õ³×Z{Vóü×ý çßý…™èþ$… §ðþO™éůŒþ Mæü–™ø§æþÅÐóþ$ ‘
ÔèýÆæÿ×ôýÅ {™èþŅºMóü VúÇ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*çÜ$¢ ™óþ ‘‘ {™ðþ•ÌZMæüÅ {™é×ýçÜíßý™óþ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘
11. çܖíÙt íܦ† ѯéÔé¯é… ÔèýMìü¢¿æý*™óþ çܯé™èþ° ‘ 19. MìüÈsìý° Ðèþ$àÐèþ{gôý çÜçßý{çܯèþÄæý$¯øfjüÓÌôý ‘
Væü$×ê{ÔèýÄôý$ Væü$×ýÐèþ$Äôý$ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþþ ‘‘ Ðèþ–{™èþ{´ë×ýçßýÆóÿ ^ðþO…{¨ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘
12. ÔèýÆæÿ×êVæü™èþ ©¯éÆæÿ¢ ç³Ç{™é×ýç³Æ>Äæý$×ôý ‘ 20. ÕÐèþ§æþ*¡ çÜÓÆæÿ*õ³×ý çßý™èþ§ðþO™èþÅ Ðèþ$àºÌôý ‘
çÜÆæÿÓÝëÅÇ¢çßýÆóÿ §óþÑ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*çÜ$¢ ™óþ ‘‘ òœ*ÆæÿÆæÿ*õ³ Ðèþ$àÆ>Ðóþ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘
13. çßý…çÜÄæý$$Mæü¢ ÑÐèþ*¯èþõܦ {ºàÃ×îý Ææÿ*糫§éÇ×ìý ‘ 21. §æþ…Úë‰MæüÆ>âæýÐèþ§æþ¯óþ ÕÆøÐèþ*Ìê Ñ¿æý*çÙ×ôý ‘
MúÔ酿æý@ „æüÇMóü §óþÑ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*çÜ$¢ ™óþ ‘‘ ^éÐèþ$$…yóþ Ðèþ$$…yæþÐèþ$«£æþ¯óþ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ‘‘
14. {†Ôèý*Ë^èþ…{§éíßý«§æþÆóÿ Ðèþ$àÐèþ–çÙ¿æýÐéíßý° ‘ 22. ˄ìü‡ Ëgôýj Ðèþ$àѧóþÅ {Ôèý§óþ® ç³#íÙt çÜÓ«§óþ {«§æþ$Ðóþ ‘
Ðèþ*õßýÔèýÓÈ çÜÓÆæÿ*õ³×ý ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘ Ðèþ$àÆ>{† Ðèþ$àÐèþ*Äôý$ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘
15. Ðèþ$Äæý$*ÆæÿMæü$Mæü$Pr Ðèþ–™óþ Ðèþ$àÔèýMìü¢ «§æþÆóÿ¬¯èþõœ$ ‘ 23. Ðóþ$«§óþ çÜÆæÿçÜӆ ÐèþÆóÿ ¿æý*† »ê{¿æýÑ ™éÐèþ$íܑ
MúÐèþ*È Ææÿ*ç³ ç܅Ý릯óþ ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*çÜ$¢ ™óþ ‘‘ °Äæý$™óþ ™èþӅ {ç³ïܧóþÔóý ¯éÆ>Äæý$×ìý ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘
149 150
24. çÜÆæÿÓçÜÓÆæÿ*õ³ çÜÆóÿÓÔóý çÜÆæÿÓÔèýMìü¢ çÜÐèþ$°Ó™óþ ‘ Ææÿ*ò³O Ææÿ¯óþMðüO Ææÿ¾çßý$«§é™èþà Ðèþ$*Ç¢…
¿æýÄôý$¿æýÅÝëˆíßý ¯ø §óþÑ §æþ$ÆóÿY §óþÑ ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘ Mæü–™éÓ¬…¼Móü ™èþ{™èþµMæüÆø† M>¯éÅ ‘‘
25. H™èþ™óþ¢ Ðèþ§æþ¯èþ… ÝûÐèþ$Ņ ÌZ^èþ¯èþ{™èþÄæý$¿æý*íٙèþ… ‘ 31. ѧéÅçÜ$ Ôéõ܈çÙ$ ÑÐóþMæü ©õ³
´ë™èþ$ ¯èþçÜÞÆæÿÓ¿æý*™óþ¿æýÅ@ M>™éÅÄæý$° ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ‘‘ ÚëÓ§óþÅçÙ$ ÐéMóüÅçÙ$ ^èþ M> ™èþÓ§æþ¯éÅ ‘
Ðèþ$Ðèþ$™èþÓVæüÆóÿ¢¬† Ðèþ$à…«§æþM>Æóÿ
26. gêÓÌê MæüÆ>âæýÐèþ$™èþ$Å{Væü Ðèþ$ÔóýÚëçÜ$Ææÿ çÜ*§æþ¯èþ… ‘ Ñ{¿êÐèþ$Äæý$ ™óþřèþ §æþ¡Ðèþ ÑÔèýÓЌþ$ ‘‘
{†Ôèý*˅ ´ë™èþ$ ¯ø Á™óþÆæÿÂ{§æþM>ã ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘
32. Ææÿ„>…íÜ Äæý${™ø{Væü ÑÚëÔèýa ¯éV>
27. íßý¯èþíÜ¢ §ðþO™èþÅ ™óþgê…íÜ çÜÓ¯óþ¯éç³NÆæÿÅ Äæý* fVæü™Œþ ‘ Äæý${™éÆæÿÄñý* §æþçÜ$źÌê° Äæý${™èþ ‘
Ýë çœ$…sê ´ë™èþ$ ¯ø §óþÑ ´ëõ³¿ZůèþçÜ$ޙé°Ðèþ ‘‘ §éÐé¯èþÌZ Äæý${™èþ ™èþ£é¬¼®Ðèþ$«§óþÅ
28. AçÜ$Æ>çܖVæüÓÝë糅Mæü ^èþÇa™èþõÜ¢ MæüÆøfjüÓË@ ‘ ™èþ{™èþ íܦ™é ™èþӅ ç³Ç´ëíÜ ÑÔèýÓЌþ$ ‘‘
Ôèý$¿êÄæý$ QyøY ¿æýÐèþ™èþ$ ^èþ…yìþMóü ™éӅ ¯èþ™é ÐèþÄæý$Ќþ$ ‘‘ 33. ÑÔóýÓÔèýÓÈ ™èþӅ ç³Ç´ëíÜ ÑÔèýӅ
29. ÆøV> ¯èþÔóýÚë ¯èþç³çßý…íÜ ™èþ$Úët ÑÔéӆÃM> «§éÆæÿÄæý$ï܆ ÑÔèýӅ ‘
§æþ§éíÜ M>Ðèþ*¯Œþ çÜMæüÌê ¯èþÁÚët¯Œþ ‘ ÑÔóýÓÔèý Ðèþ…§éÅ ¿æýÐèþ¡ ¿æýÐèþ…†
ÑÔéÓ{ÔèýÄæý* Äôý$ ™èþÓÆÿ$$ ¿æýMìü¢ ¯èþ-{Ðèþ*@ ‘‘
™éÓ Ðèþ*{ՙé¯é… ¯èþ Ñ糯èþ²Æ>×ê…
™éÓ Ðèþ*{ՙé àÅ{ÔèýÄæý$™é… {ç³Äæý*…† ‘‘ 34. §óþÑ {ç³ïܧæþ ç³Ç´ëËÄæý$ ¯ø¬ÇÁ™óþ
Dz™èþŅ Äæý$£é¬çÜ$ÆæÿÐèþ«§é §æþ«§æþ$¯ðþOÐèþ çܧæþÅ@ ‘
30. H™èþ™èþP­–™èþ… Äæý$™èþP§æþ¯èþ… ™èþÓÄæý*¬§æþÅ
´ë´ë° çÜÆæÿÓfVæü™é… {ç³ÔèýÐèþ$… ¯èþÄæý*Ôèý$
«§æþÆæÿèÓÚë… §óþÑ Ðèþ$àçÜ$Æ>×ê… ‘
E™éµ™èþ ´ëMæü f°™é…Ôèýa Ðèþ$çßZç³çÜÆ>Y¯Œþ ‘‘
151 152
35. {ç³×ý™é¯é… {ç³ïܧæþ ™èþӅ §óþÑ ÑÔéÓÇ¢ àÇ×ìý ‘ 45. ™èþ™ø Ðèþ*… §óþÐèþ™é çÜÞüÓÆóÿY Ðèþ$Ææÿ¢üÅÌZMóü ^èþ Ðèþ*¯èþÐé@ ‘
{™ðþ•ÌZMæüÅÐéíܯé Ò$yóþÅ ÌZM>¯é… ÐèþÆæÿ§é ¿æýÐèþ ‘‘ çÜ$¢Ðèþ…™ø ÐéÅçßýÇçÙŅ† çܙèþ™èþ… ÆæÿMæü¢§æþ…†M>Ќþ$ ‘‘
36. §óþÐèþ#ÅÐé^èþ ‘‘ 46. ¿æý*Äæý$Ôèýa Ôèý™èþÐéÇÛM>Å Ðèþ$¯éÐèþ–ÚëtüÅ Ðèþ$¯èþ…¿æýíÜ ‘
37. ÐèþÆæÿ§éçßý… çÜ$ÆæÿVæü×ê ÐèþÆæÿ… Äæý$… Ðèþ$¯èþõÜ^èþe£æþ ‘ Ðèþ$$°ÀçÜޅçÜí–™é ¿æý*Ðèþ˜ ç܅¿æýÑÚëÅÐèþ$ÅÄñý*°gê ‘‘
™èþ… Ðèþ–×îý«§æþӅ {ç³Äæý$^éeÑ$ fVæü™é Ðèþ$$ç³M>ÆæÿMæüЌþ$ ‘‘
47. ™èþ™èþÔèýؙóþ¯èþ ¯óþ{™é×ê… °È„ìüÚëÅÑ$ Äæý$¯èþ$ñ¯Œþ ‘
38. §óþÐé F^èþ$@ ‘‘ MîüÆæÿ¢Æÿ$$çÙŅ† Ðèþ$¯èþ$gê Ôèýؙé„îüÑ$† Ðèþ*… ™èþ™èþ@ ‘‘
39. çÜÆ>ӻꫧé {ç³ÔèýÐèþ$¯èþ… {™ðþ•ÌZMæüÅ ÝëÅSÌôýÔèýÓÇ ‘ 48. ™èþ™ø¬çß ýÐèþ$S˅ ÌZMæü Ðèþ*™èþà §óþçßýçÜÐèþ$$§æþÂÐðþO@ ‘
HÐè þÐóþ$Ðèþ ™èþÓÄæý* M>ÆæÿÅ Ðèþ$çÜçðþOÓÇ Ñ¯éÔèý¯èþЌþ$ ‘‘
¿æýÇÚëÅÑ$ çÜ$Æ>ÔéØMðüO Æ>Ðèþ–õÙt@ {´ë×ý«§éÆæÿMðüO@ ‘‘
40. §óþÐèþ#ÅÐé^èþ ‘‘
49. ÔéMæü…¿æýȆ ÑRêņ… ™èþ§é Äæý*ÝëÅÐèþ$Åçßý… ¿æý$Ñ ‘
41. ÐðþOÐèþçÜәóþ¬…™èþÆóÿ {´ëõ³¢ AÚëtхÔèý†Ðóþ$ Äæý$$Vóü ‘ ™èþ{™ðþ•Ðèþ ^èþ Ðèþ«¨ÚëÅÑ$ §æþ$ÆæÿYÐèþ*QŅ Ðèþ$àçÜ$ÆæÿЌþ$ ‘‘
Ôèý$…¿Z °Ôèý$…¿æýÔðýOa Ðé¯éÅÐèþ#™èþµ™óþÞüřóþ Ðèþ$àçÜ$Æú ‘‘
50. §æþ$Æ>Y§óþ҆ ÑRêřèþ… ™èþ¯óþà ¯éÐèþ$ ¿æýÑçÙņ ‘
42. ¯èþ…§æþVøç³Væü–õßý gê™é Äæý$ÔZ§éVæüÆæÿ ç܅¿æýÐé ‘
™èþ™èþÝû¢¯éÔèýÆÿ$$ÚëÅÑ$ х«§éÅ^èþË °Ðéíܱ ‘‘ ³ç #¯èþÔéaçßý… Äæý$§éÁÐèþ$… Ææÿ*糅 Mæü–™éÓ ßí ýÐèþ*^èþÌôý ‘‘
43. ç³#¯èþÆæÿç³Å†Æú{§óþ×ý Ææÿ*õ³×ý 糖¤Ò™èþÌôý ‘ 51. Ææÿ„>…íÜ „æüÄæý$Æÿ$$ÚëÅÑ$ Ðèþ$$±¯é… {™é×ýM>Ææÿ×Ꙍþ ‘
AÐèþ¡ÆæÿÅ çßý°ÚëÅÑ$ ÐðþO{ç³_™é¢…Ôèýa §é¯èþÐ鯌þ ‘‘ ™èþ§é Ðèþ*… Ðèþ$$¯èþÄæý$ Üç ÞÆóÿÓ Ýù¢Ùç Ņ ™éůèþ{Ðèþ$ Ðèþ$*ÆæÿÄ¢ ýæ $@ ‘‘
44. ¿æý„æüÄæý$…™éÅÔèýa ™é¯èþ${V>¯Œþ ÐðþO{ç³_™é¢ ¯èþÃàçÜ$Æ>¯Œþ ‘ 52. ÁÐèþ*§óþ҆ ÑRêřèþ… ™èþ¯óþïéÐèþ$ ¿æýÑçÙņ ‘
ÆæÿM>¢§æþ…™é ¿æýÑçÙŅ† §éyìþÒ$Mæü$çÜ$Ððþ*ç³Ðèþ*@ ‘‘ Äæý$§é¬Ææÿ$×êQÅ-{òܕ¢ÌZMóüÅ Ðèþ$à»ê«§é… MæüÇçÙņ ‘‘
153 154
53. ™èþ§éçßý… {¿êÐèþ$Ææÿ… Ææÿ*糅 Mæü–™éÓ¬ç܅RôýÅ Äæý$çÙrµ§æþЌþ$ ‘‘ 1. §óþÐèþ#Å Ðé^èþ@
{™ðþ•ÌZMæüÅçÜÅ íßý™éÆ>®Äæý$ Ðèþ«¨ÚëÅÑ$ Ðèþ$àçÜ$ÆæÿЌþ$ ‘‘ 2. HÀçÜ¢üÞÐðþOÔèýa Ðèþ*… °™èþŅ Ýù¢çÙřóþ Äæý$çÜÞÐèþ*íßý™èþ@ ‘
54. {¿êÐèþ$Ȇ ^èþ Ðèþ*… ÌZM>çÜ¢§é Ýù¢çÙŅ† çÜÆæÿәèþ@ ‘ ™èþÝëÅçßý… Üç MæüÌê… »ê«§é… ÔèýÐèþ$Æÿ$$ÚëÅÐèþ$Åç܅ÔèýÄæý$Ќþ$ ‘‘
C™èþ¦… Äæý$§é Äæý$§é »ê«§é §é¯èþÐø™é¦ ¿æýÑçÙņ ‘‘ 3. Ðèþ$«§æþ$MðüOr¿æý¯éÔèý… ^èþ Ðèþ$íßýÚëçÜ$Ææÿ çœ*™èþ¯èþ… ‘
55. ™èþ§é ™èþ§é¬Ðèþ¡Æ>Åçßý… MæüÇÚëÅ Ðèþ$ÅÇ ç܅„æüÄæý$Ќþ$ ‘‘ MîüÆæÿ¢Æÿ$$çÙŅ† Äôý$ ™èþ§æþÓ §æþÓ«§æþ… Ôèý$…¿æý°Ôèý$…¿æýÄñý*@ ‘‘
}Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Móü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ §óþÒ Ðèþ*à™óþÃüÅ §óþÐðþO@ Mæü–™é 4. AçÙtÐèþ*Ņ ^èþ ^èþ™èþ$ÆæÿªÔéŅ ¯èþÐèþÐèþ*Ņ ^ðþOMæü^óþ™èþçÜ@ ‘
¯éÆ>Äæý$×îý çÜ$¢†Æ>²Ððþ$OM>§æþÔèý@ {ÔZçÙŅ† ^ðþÐO þè Äôý$ ¿æýM>¢üÅ Ðèþ$Ðèþ$ Ðèþ*à™èþÃüÅ Ðèþ$$™èþТ þè $Ќþ$ ‘‘
EÐé^èþ Ðèþ$…{™èþ@ 4 ‘‘ AÆæÿ®Ðèþ$…{™èþ@ 1 ‘‘ ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@ 50 ‘‘ 5. ¯èþ ™óþÚë… §æþ$çÙP­–™èþ… Mìü…_§æþ$ªÙç P­–™ø™é¦ ¯èþ ^é糧æþ@ ‘
HÐèþ… 55 ‘‘ HÐèþÐèþ*¨™èþ@ 630 ‘‘ ¿æýÑçÙņ ¯èþ §éÇ{§æþŅ ¯èþ ^ðþOÐóþçÙt ÑÄñý*f¯èþЌþ$ ‘‘
K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ ...... Ýë…V>Äñý$O ...... çÜÆæÿÓ¯éÆ>Äæý$×ñýOÅ ÝëÓà ‘‘
6. Ôèý{™èþ$™ø ¯èþ ¿æýÄæý$… ™óþÚë… §æþÜç $řø Ðé ¯èþ Æ>f™èþ@ ‘
çÜçœ$–™èþ… §éyìþÒ$çœË… ‘‘
¯èþ ÔèýÝ눯èþË ™øÄæý˜çœ* ™èþP§é_ ™èþޅ¿æýÑçÙņ ‘‘
§éÓ§æþÔZ¬«§éÅÄæý$@ 7. ™èþÝëïèþÃÐðþ$O™èþ¯éÃà™èþÃüŅ ç³v™èþÐèþŅ çÜÐèþ*íßý™ðþO@ ‘
ѧæþ$ŧéªÐèþ$çÜÐèþ${ç³¿ê… Ðèþ$–Væü糆 çÜP…«§æþíܦ™é…ÁçÙ×ê… {ÔZ™èþÐèþŅ ^èþ Üç §é ¿æýM>¢üÅ ³ç Ææÿ… Üç ÓçÜü¢ ÅÄæý$¯èþ… Ðèþ$çßý™Œþ ‘‘
Mæü¯éÅÀ@ MæüÆæÿÐéËRôýr ÑËçܧæþ®Ýë¢À Æ>õÜљéЌþ$ ‘
8. Eç³çÜÆ>Y ¯èþÔóýÚë…çÜ$¢ Ðèþ$àÐèþ*È çÜÐèþ$$§æþÂÐ鯌þ ‘
çßýòܕ¢Mæüa{MæüVæü§éíÜ RôýrÑÕRê…Ôéa糅 Væü$×ý… ™èþÆæÿj±…
™èþ£é {†Ñ«§þæ Ðèþ$$™éµ™èþ… Ðèþ*à™èþÃüŅ ÔèýÐèþ$Äôý$ ¯èþÃÐèþ$ ‘‘
¼{¿ê×ê Ðèþ$¯èþÌê†ÃM>… ÔèýÕ«§æþÆ>… §æþ$Æ>Y… {†¯óþ{™é… ¿æýgôý ‘‘
9. Äæý${™ðþ•™èþ ™èþµuæÿřóþ çÜÐèþ$Å \ìý²™èþÅ Ðèþ*Äæý$™èþ¯óþ Ðèþ$Ðèþ$ ‘
Ðèþ$¯èþ$@ ‘‘ K… »êÌê {†ç³#ÆæÿçÜ$…§æþÆðÿOÅ ¯èþÐèþ$@ ‘‘
Üç §é ¯èþ ™èþ¨Ó Ððþ*„>üÅÑ$ Ýë°²«§þæ Ņ ™èþ{™èþ Ðóþ$ Üí ™¦ þè Ќþ$ ‘‘
155 156
10. ºÍ{糧é¯óþ ç³NgêÄæý*Ðèþ$W²M>ÆóÿÅ Ðèþ$çßZ™èþÞÐóþ ‘ 18. »êË{VæüàÀ¿æý*™é¯é… »êÌê¯é… Ô酆 M>ÆæÿMæüЌþ$ ‘
çÜÆæÿӅ Ðèþ$Ððþ$O™èþ^èþaǙèþ Ðèþ$$^éaÆæÿŅ {ÔéÐèþÅÐóþ$Ðèþ ^èþ ‘‘ ç܅çœ*™èþ¿ôý§óþ ^èþ ¯èþ–×ê… Ððþ$O{¡MæüÆæÿ×ý Ðèþ$$™èþ¢Ðèþ$Ќþ$ ‘‘
11. gê¯èþ™é¬gê¯èþ™éÐéí³ ºÍç³Ngê… Äæý$£éMæü–™éЌþ$ ‘ 19. §æþ$ÆæÿÓ­–™é¢¯é Ðèþ$ÔóýÚë×ê… ºËà°MæüÆæÿ… ç³ÆæÿЌþ$ ‘
{糡„ìüÚëÅ Ðèþ$Åçßý… {ﳙéÅ Ðèþíßý² çßZÐèþ$… ™èþ£é Mæü–™èþЌþ$ ‘‘ Ææÿ„ø ¿æý*™èþí³Ôé^é¯é… ç³uæÿ¯é§óþÐèþ ¯éÔèý¯èþЌþ$ ‘‘
12. ÔèýÆæÿ™éPÌôý Ðèþ$àç³Ngê {MìüÄæý$™óþ Äæý* ^èþ ÐéÇÛMîü ‘ 20. çÜÆæÿӅÐèþ$Ððþ$O™èþ ¯éÃà™èþÃüŅ Ðèþ$Ðèþ$ Ýë°²«§æþÅ M>Ææÿ×ý… ‘
™èþÝëŅ Ðèþ$Ððþ$O™èþ¯éÃà™èþÃüŅ {Ôèý$™éÓ ¿æýMìü¢çÜÐèþ$°Ó™èþ@ ‘‘ ç³Ôèý$ç³#ÚëµÆæÿƒüÅ«§æþ*ò³OÔèýa Væü…«§æþ©ò³O çÜ¢£ø™èþ¢Ððþ$O@ ‘‘
13. çÜÆ>ӻꫧéÑ°Ææÿ$ÃMø¢ «§æþ¯èþ«§é¯èþÅ çÜÐèþ$°Ó™èþ@ ‘ 21. Ñ{´ë×ê… ¿Zf¯ðþOÆøáÐðþ$O@ {´ù„æü×îýÄñý$O ÆæÿçßýDzÔèýЌþ$ ‘
Ðèþ$¯èþ$ÚùÅ Ðèþ${™èþµÝë§óþ¯èþ ¿æýÑçÙņ ¯èþ ç܅ÔèýÄæý$@ ‘‘ A¯ðþOÅÔèýa ÑÑ«§ðþOÆøÂVðüO@ {糧é¯ðþO ÆæÿәèþÞÆóÿ×ý Äæý* ‘‘
14. {Ôèý$™éÓ Ðèþ$Ððþ$O™èþ¯éÃà™èþÃüŅ ™èþ£ø™èþµ¡Ôèý$Ø¿ê@ 糖£æþMŠü 22. {ﳆÆóÿà {MìüÄæý$™óþ Ýë¬íÜïŒþ çÜMæü–§æþ$^èþaǙóþ {Ôèý$™óþ ‘
³ç Æ>{MæüÐèþ$… ^èþ Äæý$$§óþÙç® $ gêÄæý$™óþ °ÆæÿÂÄæý$@ ³ç #Ðèþ*¯Œþ ‘‘ {Ôèý$™èþ… ßç ýÆæÿ† ´ë´ë° ™èþ£é¬¬ÆøVæüŅ {ç³Äæý$^èþe† ‘‘
15. Çç³Ðèþ çÜޅ„æüÄæý$… Äæý*…† MæüâêÅ×ý… ^øç³ç³§æþřóþ ‘ 23. Ææÿ„>… MæüÆø† ¿æý*™óþ¿ZÅ f¯èþÃ¯é… MîüÆæÿ¢¯èþ… Ðèþ$Ðèþ$ ‘
¯èþ…§æþ™óþ ^èþ Mæü$˅ ç³#…Ýë… Ðèþ*à™èþÃüŅ Ðèþ$Ðèþ$ Ôèý–×ýәéЌþ$ ‘‘ Äæý$$§óþ®çÙ$ ^èþǙèþ… Äæý$¯óþà §æþ$çÙt§ðþO™èþÅ °ºÆæÿá×ýЌþ$ ‘‘
16. Ô酆 MæüÆæÿÃ×ìý çÜÆæÿÓ{™èþ ™èþ£é §æþ$çÜÞüÓç³² §æþÆæÿدóþ ‘ 24. ™èþíÜÃ{pý$e™óþ ÐðþOÇMæü–™èþ… ¿æýÄæý$… ç³#…Ýë… ¯èþ gêÄæý$™óþ ‘
{Væüßç ýï³yéçÜ$ ^ø{V>çÜ$ Ðèþ*à™èþÃüŅ Ôèý–×ý$Äæý*¯èþÃÐèþ$ ‘‘ Äæý$$ÚëÃÀ Üç $¢üޙèþÄñý* Äæý*Ôèýa Äæý*Ôèýa {ºçßýÃÇÛÀ@ Mæü–™é@ ‘‘
17. Eç³Üç Æ>Y ÔèýØÐèþ$… Äæý*…† {Væüçßýï³yéÔèýa §éÆæÿ$×ê@ ‘ 25. {ºçßýÃ×ê ^èþ Mæü–™éÝë¢çÜ$¢ {ç³Äæý$^èþe°¢ Ôèý$¿ê… Ðèþ$†… ‘
§æþ$çÜÞüÓç³² Ôèýa ¯èþ–ÀÆæÿª­–çÙtçÜ$ÞçÜÞüÓç³²Ðèþ$$ç³gêÄæý$™óþ ‘‘ AÆæÿ×ôýÅ {´ë…™èþÆóÿ Ðé¬í³ §éÐéW² ç³ÇÐéǙèþ@ ‘‘
157 158
26. §æþÜç $ÅÀÆ>Ó Ðèþ–™èþÔèý*دóþÅ Væü–ïßý™ø Ðé¬í³ Ôèý{™èþ$À@ ‘ 36. HÐèþ… ¿æýVæüÐèþ¡ §óþÒ Ýë °™éÅ¬í³ ç³#¯èþ@ ç³#¯èþ@ ‘
í܅çßýÐéÅ{çœ*¯èþ$Äæý*™ø Ðé Ðèþ¯óþ Ðé Ðèþ¯èþçßýíÜ¢À@ ‘‘ ç܅¿æý*Äæý$ Mæü$Ææÿ$™óþ ¿æý*ç³ fVæü™èþ@ ç³Ç´ë˯èþЌþ$ ‘‘
27. Æ>gêq {Mæü$§óþ®¯èþ ^éfq´ù¢ Ðèþ«§øÅ º…«§æþVæü™ø¬í³ Ðé ‘ 37. ™èþÄñý$O™èþ ¯øÃçßýřóþ ÑÔèýӅ òÜOÐèþ ÑÔèýӅ {ç³çÜ*Äæý$™óþ ‘
Bçœ$*Ç~™ø Ðé Ðé™óþ¯èþ íܦ™èþ@´ù™óþ Ðèþ$àÆæÿ~Ðóþ ‘‘ Ýë Äæý*_™é ^èþ Ñgêq¯þè … ™èþ$Úët º$$¨®… {ç³Äæý$^èþe† ‘‘
28. 糙èþ™èþ$Þ ^éí³ Ôèýõ܈çÙ$ ç܅{V>Ðóþ$ ¿æý–Ôèý§éÆæÿ$×ôý ‘ 38. ÐéÅç³¢… ™èþÄñý$O™èþ ™èþÞMæü˅ {ºàÅyæþ… Ðèþ$¯èþ$gôýÔèýÓÆæÿ ‘
çÜÆ>ӻꫧéçÜ$ òœ*Æ>çÜ$ Ðóþ§æþ¯é¿æýÅǦ™ø¬í³ Ðé ‘‘ Ðèþ$àM>âêÅ Ðèþ$àM>Ìôý Ðèþ$àÐèþ*È çÜÓÆæÿ*ç³Äæý* ‘‘
29. çÜÃÆæÿ¯èþà Ððþ$O™èþ^èþaǙèþ… ¯èþÆø Ðèþ$$^óþřèþ ç܅MæüsꙌþ ‘ 39. òÜOÐèþ M>Ìôý Ðèþ$àÐèþ*È òÜOÐèþ çܖíÙt ÆæÿÂÐèþ™èþÅgê ‘
Ðèþ$Ðèþ$ {糿êÐé †Þ…à§éÅ §æþçÜÅÐø ÐðþOÇ×ý çÜ¢£é ‘‘ íܦ†… MæüÆø† ¿æý*™é¯é… òÜOÐèþ M>Ìôý çܯé™èþ± ‘‘
30. §æþ*Æ>§óþÐèþ ç³ÌêÄæý$¯óþ¢ çÜÃÆæÿ™èþÔèýaǙèþ… Ðèþ$Ðèþ$ ‘‘ 40. ¿æýÐèþM>Ìôý ¯èþ–×ê… òÜOÐèþ ËMîü‡ÆæÿÓ­–¨®{糧é Væü–õßý ‘
31. º$$íÙ Ææÿ$Ðé^èþ ‘‘ òÜOÐé¿êÐóþ ™èþ£é¬ËMîü‡ ÇÓ¯éÔéÄñý*ç³gêÄæý$™óþ ‘‘
32. C™èþ$ÅM>¢üÓ Ýë ¿æýVæüÐèþ¡ ^èþ…yìþM> ^èþ…yæþÑ{MæüÐèþ* ‘ 41. çÜ$¢™é ç܅ç³Nh™é ç³#òÙOüµ ÆæÿY…«§æþ«§æþ*´ë¨À çÜ¢£é ‘
33. ç³ÔèýÅ™é… çÜÆæÿÓ§óþÐé¯é… ™èþ{™ðþ•Ð酙èþÆæÿÿ«©Äæý$™èþ ‘ §æþ§é† љèþ¢… ç³#{™é…Ôèýa Ðèþ$†… «§æþÆóÿà ™èþ£éÔèý$¿êЌþ$ ‘‘
™óþ¬í³ §óþÐé °Æ>™èþ…M> ÝëÞüÓ«¨M>Æ> ¯èþÅ£éç³#Æ> ‘‘ }Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Móü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ §óþÒ Ðèþ*à™óþÃüÅ
¿æýVæüÐèþ¡ÐéMæüŅ¯éÐèþ$ §éÓ§æþÔèý@
34. Äæý$fq¿êVæü ¿æý$f çÜÞÆóÿÓ ^èþ{Mæü$ ÇÓ°çßý™éÆæÿÄæý$@ ‘
K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ.. Ýë…V>Äñý$O..}»êÌê{†ç³#ÆæÿçÜ$…§æþÆðÿOÅ ÝëÓà ‘‘
§ðþO™éÅÔèýa §óþÐéÅ °çßý™óþ Ôèý$…¿ôý §óþÐéÅÇ´û Äæý$$«¨ ‘‘ çÜçœ$–™èþ… ¼ËÓçœË… ‘‘
35. fVæü¨Ó «§æþӅçÜMóü ™èþíÜïèþÃçßZ -{Vóü¬™èþ$Ë Ñ{MæüÐóþ$ ‘ EÐé^èþ Ðèþ$…{™ú@ 2 ‘‘ AÆæÿ®Ðèþ$…{™ú 2 ‘‘ ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@ 37 ‘‘
°Ôèý$…¿ôý ^èþ Ðèþ$àÒÆóÿÅ ÔóýÚë@ ´ë™éË Ðèþ*Äæý$Äæý$$@ ‘‘ HÐèþ… 41 ‘‘ HÐèþÐèþ*¨™èþ@ 671 ‘‘
159 160
{™èþÄñý*§æþÔZ¬«§éÅÄæý$@ 8. {ç³×ìý糙èþÅ Ðèþ$à¿êVæü… ™èþ Ðèþ$–íم ç܅{ՙèþ{Ðèþ™èþЌþ$ ‘
°ÇÓ×Z~¬†Ðèþ$Ðèþ$™óþÓ¯èþ Æ>gêÅç³çßýÆæÿ×ôý¯èþ ^èþ ‘‘
»êÌêÆæÿPÐèþ$…yæþÌê¿êÝë… ^èþ™èþ$Æ>¾çßý$… {†ÌZ^èþ¯éЌþ$ ‘
9. fV>Ðèþ$ çܧæþÅ çÜ¢ç³õÜ çÜ ^èþ ÐðþOÔZÅ Ðèþ$àÐèþ$$¯óþ ‘
´ëÔé…Mæü$Ôèý ÐèþÆ>À¡ Æ>®ÆæÿÄæý$…¡… ÕÐé… ¿æýgôý ‘‘
ç܅§æþÆæÿدéÆæÿ¦ Ðèþ$…»êÄæý* ¯èþ©ç³#ͯèþÐèþ*íܦ™èþ@ ‘‘
Ðèþ$¯èþ$@ ‘‘ K… }ѧéÅÄñý$O }Ðèþ$à{†ç³#ÆæÿçÜ$…§æþÆðÿOÅ ¯èþÐèþ$@
10. çÜ ^èþ ÐðþOÔèýÅ çÜ¢ç³õÜ¢õ³ §óþÒçÜ*Mæü¢… ç³Ææÿ… f糯Œþ ‘
1. º$$íÙ Ææÿ$Ðé^èþ ‘‘ ™ú ™èþÜí ïŒþ ³ç #ͯóþ §óþÐéÅ@ Mæü–™éÓ Ðèþ$*Ç¢… Ðèþ$ïßýÐèþ$Æÿ$*Ќþ$ ‘‘
2. H™èþ™óþ¢ Mæü¤™èþ… ¿æý*ç³ §óþÒÐèþ*à™èþÃüÅ Ðèþ$$™èþ¢Ðèþ$… ‘ 11. AÆæÿá×ê… ^èþ{Mæü™èþ$çÜ¢ÝëÅ@ ç³#çÙµ«§æþ*´ëW² ™èþÆæÿµ×ñýO@ ‘
HÐèþ… {糿êÐé Ýë §óþÒ Äæý$Äôý$§æþ… «§éÆæÿřóþ fVæü™Œþ ‘‘ °Æ>àÆú Äæý$™éàÆú ™èþ¯èþïèþÝûP çÜÐèþ*íßý™ú ‘‘
3. ѧéÅ ™èþÄñý$OÐèþ {MìüÄæý$™óþ ¿æýVæüÐèþ¨ÓçÙ$~Ðèþ*Äæý$Äæý* ‘ 12. §æþ§æþ™èþ$ Ýû¢ ºÍ… ^ðþOÐèþ °fV>{™é çܖVæü$„ìü™èþЌþ$ ‘
™èþÄæý* ™èþÓÐóþ$çÙ ÐðþOÔèýÅ Ôèýa ™èþÄñý$OOÐé¯óþÅ ÑÐóþMìü¯èþ@ ‘‘ HÐèþ… çÜÐèþ*Æ>«§æþÄæý$™ø í܈ÀÆæÿÓÆðÿ•ÛÆæÿřé™èþïø@ ‘‘
4. Ððþ*çßýŅ™óþ Ððþ*íßý™éÔðýOüaÐèþ Ððþ*çßýÐóþ$çÙŅ† ^éç³Æóÿ ‘ 13. ç³Ç™èþ$Úët fVæü§é®{¡ {糙èþńæü… {´ëçßý ^èþ…yìþM> ‘‘
™é Ðèþ$$õ³íßý Ðèþ$àÆ>f ÔèýÆæÿ×ý… ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÈЌþ$ ‘‘ 14. §óþÐèþ#ÅÐé^èþ ‘‘
5. BÆ>«¨™é òÜOÐèþ ¯èþ–×ê… ¿ZVæü çÜÓÆ>Yç³ÐèþÆæÿY§é ‘‘ 15. Äæý${™éµÆæÿü¦ řóþ ™èþÓÄæý* ¿æý*ç³ ™èþÓÄæý* ^èþ Mæü$˯èþ…§æþ¯èþ ‘
6. } Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ EÐé^èþ ‘‘ Ðèþ$™èþ¢çÜ¢{™éµç³Å™é… çÜÆæÿӅ ç³Ç™èþ$Úët §æþ§éÑ$ ™èþ™Œþ ‘‘
7. C† ™èþçÜÅ Ðèþ^èþ{Ôèý$ؙéÓ çÜ$Ææÿ£æþ çÜÞ ¯èþÆ>«¨ç³@ ‘‘ 16. }Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ EÐé^èþ ‘‘

161 162
17. ™èþ™ø Ðèþ{Ðóþ ¯èþ–´ù Æ>fÅ Ðèþ$Ñ{¿æý…ÔèýůèþÅ f¯èþð ‘ 29. çÜ*Æ>Åfj¯èþà çÜÐèþ*Ýë§æþÅ ÝëÐèþÇ~ÆæÿÂљé Ðèþ$¯èþ$@ ‘
A{™ðþ•Ðèþ ^èþ °f… Æ>fŅ çßý™èþÔèý{™èþ$ºË… ºÌꙌþ ‘‘ ÝëÐèþÇ~ÆæÿÂљé Ðèþ$¯èþ$@ Mîüυ K… ‘‘
18. Ýù¬í³ ÐðþOÔèýÅ çÜ¢™ø gêq¯èþ… Ðèþ-{Ðóþ °ÇÓ×ý~Ðèþ*¯èþçÜ@ ‘ }Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ç³#Æ>×ôý ÝëÐèþÇ~Móü Ðèþ$¯èþӅ™èþÆóÿ §óþÒ Ðèþ*à™óþÃüÅ çÜ$Ææÿ£æþ
ÐðþOÔèýÅÄñý*ÆæÿÓÆæÿ {糧é¯èþ… ¯éÐèþ$ {™èþÄñý*§æþÔèý@
Ðèþ$Ðóþ$ ™èþÅçßý Ñ$† {´ëfq çÜޅVæüÑ^èþ$ņ M>ÆæÿMæüЌþ$ ‘‘
EÐé^èþ Ðèþ$…{™é@ 6 ‘‘ AÆæÿ®Ðèþ$…{™é@ 11 ‘‘ ÔZÏMæü Ðèþ$…{™é@ 12 ‘‘
19. §óþÐèþ#ÅÐé^èþ ‘‘ HÐèþ… 29 ‘‘ HÐèþÐèþ*¨™èþ@ 700 ‘‘
K… ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ ...... Ýë…V>Äñý$O ...... }ѧéÅÄñý$O
20. çÜÓÌñýOüµ ÆæÿçßZÀ Ææÿ²–ç³™óþ çÜӅ Æ>fŅ {´ëç³Þüřóþ ¿æýÐ鯌þ ‘‘ }Ðèþ$à{†ç³#ÆæÿçÜ$…§æþÆðÿOÅ Ðèþ$àçßý$†… çÜÐèþ$ÆæÿµÄæý*Ñ$ ¯èþÐèþ$ ÝëÞüÓà ‘‘
21. çßý™éÓ Çç³N ¯èþçÜU͙èþ… ™èþÐèþ ™èþ{™èþ ¿æýÑçÙņ ‘‘ çÜçœ$–™èþ… Mæü§æþäçœË… ‘‘
22. Ðèþ$–™èþÔèýa ¿æý*Äæý$çÜޅ{´ëç³Å f¯èþà §óþÐé¨ÓÐèþçÜәèþ@ ‘‘ E™èþ¢Ææÿ¯éÅçÜ@
23. ÝëÐèþÇ~Mø Ðèþ$¯èþ$Æ>²Ðèþ$¿æýÐ鯌þ ¿æý$Ñ ¿æýÑçÙņ ‘‘
K… QyìþY± Ôèý*ͱ òœ*Æ> Væü¨± ^èþ{Mìü×îý ™èþ£é ‘
24. ÐðþOÔèýÅÐèþÆæÿÅ ™èþÓÄæý* Äæý$Ôèýa ÐèþÆø¬çÜÙø¢¬ÀÐé…c™èþ@ ‘‘
Ôèý…S± ^éí³± »ê×ý ¿æý$Ôèý$…yîþ ç³Ççœ*Äæý$$«§é ‘‘
25. ™èþ… {ç³Äæý$^éeÑ$ ç܅íܧðþ•ªüÅ ™èþÐèþ gêq¯èþ… ¿æýÑçÙņ ‘‘ çßý–§æþÄæý*Äæý$ ¯èþÐèþ$@ ‘
26. }Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ EÐé^èþ ‘‘ K… Ôèý*Ìôý¯èþ ´ëíßý ¯ø §óþíßý ´ëíßý QyóþY¯èþ ^酼Móü ‘
27. C† §æþ™éÓ ™èþÄñý*ÆóÿªÒ Äæý$£éÀËíٙèþ… ÐèþÆæÿЌþ$ ‘‘ çœ$…sê çÜÓ¯óþ¯èþ ¯èþ@ ´ëíßý ^éç³gêÅ °çÜÓ¯óþ¯èþ ^èþ ‘‘
28. º¿æý*Ðé¯èþ¢Çá™é çܧøÅ ¿æýM>¢üÅ ™é¿êÅÐèþ$ÀçÙ$t™é ‘ ÕÆæÿõÜ ÝëÓà ‘
HÐèþ… §óþÐéÅ ÐèþÆæÿ… Ë»ê®üÓ çÜ$Ææÿ£æþ@ „æü{†Äæý$ÆæÿÛ¿æý@ ‘‘
163 164
K… {´ë^éŅ Ææÿ„æü {糡^éŅ ^èþ ^èþ…yìþMóü Ææÿ„æü §æþ„ìü×ôý ‘ ±ÌêÔèýçæþ$ņ Ðèþ*çÜÅ´ë§æþ§æþÔèýM>…
{¿êÐèþ$×ôý ¯é™èþà Ôèý*ËçÜÅ E™èþ¢ÆæÿÝëŅ ™èþ«£óþÔèýÓÇ ‘‘ õÜÐóþ Ðèþ$àM>ãM>…
ÕRêÄñý$O ÐèþçÙsŒý ‘ Äæý* Ðèþ$Ýû¢™èþÞüÓí³™óþ çßýÆú MæüÐèþ$ËgZ
çßý…™èþ$… Ðèþ$«§æþ$… MðüOr¿æýЌþ$ ‘‘ 1
K… ÝûÐèþ*Å° Äæý*° Ææÿ*´ë×ìý {™ðþ•ÅÌZMóüÅ Ñ^èþÆæÿ…† ™óþ ‘
Äæý*° ^é™èþŅ™èþòœ*Æ>×ìý ™ðþO Ææÿ„>¬ÝëÅ çÜ¢£é ¿æý$ÐèþЌþ$ ‘‘ A„æü{çÜMæüµÆæÿÔèý* Væü§óþçÙ$ Mæü$ÍÔèý… 糧æþÅ «§æþ¯èþ$@ Mæü$…yìþM>…
MæüÐèþ^éÄæý$ çßý$… ‘ §æþ…yæþ… ÔèýMìü¢ Ðèþ$í܅ ^èþ ^èþÆæÿà fËf… çœ$…sê… çÜ$Æ>¿êf¯èþ…
Ôèý*˅ ´ëÔèý çÜ$§æþÆæÿدóþ ^èþ §æþ«§æþ¡… çßýòܕ¢@ {ç³Ðéâæý {糿ê…
K… QyæþYÔèý*Ë Væü§é©° Äæý*° ^éÝëˆ×ìý ™óþ¬…¼Móü ‘
õÜÐóþ òÜOÇ¿æýÐèþ$Ǫ± Ñ$çßý Ðèþ$àËMîü‡… çÜÆøfíܦ™éЌþ$ ‘‘ 2
MæüÆæÿç³ËÏÐèþç܅X° ™ðþO ÆæÿÝëÃ{¯èþ„æü çÜÆæÿәèþ@ ‘‘
¯óþ{™èþ{™èþÄæý*Äæý$ ÐúçÙsŒý ‘ çœ$…sêÔèý*ËçßýÌê° Ôèý…QÐèþ$$çÜÌôý ^èþ{Mæü… «§æþ¯èþ$ÝëÞÄæý$Mæü… ‘
çßýÝ뢻ñý•j Ææÿª«§æþ¡… çœ$¯é…™èþ ÑËçÜ`e™é…Ôèý$ ™èþ$ËÅ{糿êЌþ$ ‘‘
K… çÜÆæÿÓçÜÓÆæÿ*õ³ çÜÆóÿÓÔóý çÜÆæÿÓÔèýMìü¢ çÜÐèþ$°Ó™óþ ‘
¿æýÄôý$¿æýÅÝëˆíßý ¯ø §óþÑ §æþ$ÆóÿY §óþÑ ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢™óþ ‘‘ VúÈ §óþçßý çÜÐèþ$$§æþÂÐé… {†fVæü™é Ðèþ*«§éÆæÿ¿æý*™é… Ðèþ$à
AÝëˆÄæý$çœsŒý ‘ ç³NÆ>Ó Ðèþ${™èþ çÜÆæÿçÜÓ¡ Ðèþ$¯èþ$¿æýgôý Ôèý$…¿ê¨ §ðþO™éÅǪ±ÐŒþ$ ‘‘ 3
«§éůèþЌþ$ §óþÒ çÜ*Mæü¢… ÐðþO¨MæüЌþ$‘‘
º$$ ‘‘ Ðèþ$… 10 &125
QyæþY… ^èþ{Mæü Væü§óþçÙ$ ^éç³ç³Ççœ*…
pý*e˅ ¿æý$Ôèý$…yîþ… ÕÆæÿ@ Açßý… Ææÿ${§óþÀǙèþÅçÙtÆæÿa çÜ*Mæü¢çÜÅ ÐéV>…¿æý–×îý º$$íÙ@
Ôèý…Q… ç܅§æþ«§æþ¡… MæüÆðÿO í܈¯èþÄæý$¯é… {†çÙ$tç³e…§æþ@ ‘ ¨Ó¡Äæý* fVæü¡ ‘ } B¨ÔèýMìü¢ ÆóÿªÐèþ™é ‘
çÜÆ>ӅVæü ¿æý*ÚëÐèþ–™é… ‘ } fVæü§æþ…»ê {ﳙèþÅÆóÿ¦ çÜç³¢Ôèý¡ f´ë…™óþ fõ³ Ñ°Äñý*Væü@ ‘
165 166
«§éůèþ… AÐèþ$…™èþÐø Ðèþ*…™èþ E糄îüÄæý$…† {Ôèý$«¨ {Ôèý$™èþ
{Ôèý¨®Ðèþ…™óþ Ðèþ§éÑ$ ‘‘
í܅çßýÝë¦ ÔèýÕÔóýQÆ> Ðèþ$ÆæÿMæü™èþ{ç³RñýOÅ Ôèýa™èþ$ÇÂÆæÿ$ÂgñýO@
Ôèý…Q… ^èþ{Mæü «§æþ¯èþ$ÔèýØÆ>…Ôèýa §æþ«§æþ¡ ¯óþ{™ðþ•í܈ÀÔZØÀ™é AçßýÐóþ$Ðèþ çÜÓÄæý$Ñ$§æþ… Ðèþ§éÑ$kçÙt…
BÐèþ$$M>¢ \ýY§æþàÆæÿ Mæü…Mæü×ý Ææÿ×ý™éP…`Ææÿ×ý ¯èþ*²ç³#Æ> §óþÐóþÀ Ææÿ$™èþ Ðèþ*¯èþ$õÙÀ@ ‘
§æþ$Æ>Y §æþ$ÆæÿY† àÇ×îý ¿æýÐèþ™èþ$¯ø Ææÿ™ø²ËÏçܙèþ$P…yæþÌê ‘‘ Äæý$… M>Ðèþ$Äôý$ ™èþ… ™èþÐèþ$${Væü… Mæü–×ZÑ$
™èþ… {ºàÃ×ý… ™èþÐèþ$–íم ™èþ… çÜ$Ðóþ$«§éЌþ$ ‘‘
K… Açßý… Ææÿ${§óþÀ ÆæÿÓçÜ$À ÔèýaÆ>Ðèþ$Åçßý Ðèþ*¨™ðþOÅÆæÿ$™èþ
ÑÔèýÓ§óþÐðþO@ ‘ Açßý… Ææÿ${§éÄæý$ «§æþ¯èþ$Æ>™èþ¯øÑ$
Açßý… Ñ${™éÐèþÆæÿ$×Z¿ê ¼¿æýÆæÿÃüÅçßý Ñ$…{§éX² {ºçßýèÓõÙ ÔèýÆæÿÐóþ çßý…™èþ Ðé E ‘‘
Açßý Ðèþ$ÕÓ¯ø¿ê ‘‘ Açßý… f¯éÄæý$ çÜÐèþ$§æþ… Mæü–×ZÐèþ$Åçßý…
Açßý… ÝùÐèþ$ Ðèþ*çßý¯èþç܅ ¼¿æýÆæÿÃüÅçßý… ™èþÓÚëtÆæÿ §éÅÐéç³ü–«¨Ò BÑÐóþÔèý ‘‘
Ðèþ$$™èþ ç³NçÙ×ý… ¿æýVæü… ‘ Açßý… çÜ$Ðóþ í³™èþÆæÿ Ðèþ$çÜÅ Ðèþ$*Ææÿ®¯èþÃÐèþ$
Açßý… §æþ«§éÑ$ {§æþÑ×ý… çßýÑçÙÙóþ çÜ${ÝëÐóþÅ Äñý*° Ææÿç³ÞüӅ™èþ@ çÜÐèþ$${§óþ ‘‘
Äæý$\ýÐèþ*¯éÄæý$ çÜ$¯èþәóþ ‘‘ ™èþ™ø цõÙx ¿æý$Ðèþ¯é¯èþ$ ÑÔZÓ
Açßý… Æ>ïى ç܅VæüÐèþ$± ÐèþçÜ*¯é… _Mìü™èþ$ïÙ ™éÐèþ$*…§éŅ ÐèþÆæÿÛüÃ×Zç³çܵ­–ÔéÑ$
{ç³£æþÐèþ* Äæý$hqÄæý*¯é… ‘ AçßýÐóþ$Ðèþ Ðé™èþ CÐèþ {ç³ÐéÐèþ*ÅÆæÿ¿æýÐèþ*×ê
™é… Ðèþ*§óþÐé Ðèþŧæþ«§æþ$@ ç³#Ææÿ${™é ¿æý*ÇÝë¦ {™é… ¿æý$Ðèþ¯é° ÑÔéÓ ‘‘
¿æý*Æ>ÅÐóþÔèýÄæý$…¡ÐŒþ$ ‘‘
ç³Æø ¨Ðé ç³Ææÿ H¯é ç³ü–«¤ÐðþOÅ
Ðèþ$Äæý*Ýù A¯èþ²Ðèþ$†¢ Äñý* Ñç³Ôèýņ Äæý$@ {´ë×ìý† ™éÐèþ¡ Ðèþ$íßý¯é ç܅º¿æý*Ðèþ ‘‘
Äæý$ D… Ôèý–×Z™èþ$ÅMæü¢ÐŒþ$ ‘
167 168
§óþÒ çÜ*Mæü¢ÐŒþ$ 9. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ °{§éÆæÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘
1. ¯èþÐðþ* §óþÐðþOÅ Ðèþ$à§óþÐðþOÅ ÕÐéÄñý$O çܙèþ™èþ… ¯èþÐèþ$@ ‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
¯èþÐèþ$@ {ç³Mæü–™ðþÅO ¿æý{§éÄñý$O °Äæý$™é@ {ç³×ý™éçÜÞüÙéЌþ$ ‘‘ 10. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ „æü$«§éÆæÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘
2. Æú{§éÄñý$O ¯èþÐðþ* °™éÅÄñý$O VúÆðÿOÅ «§é{™ðþ•Å ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
gZřéÞü²Äñý$O ^óþ…§æþ$Ææÿ*í³×ñýOÅ çÜ$RêÄñý$O çܙèþ™èþ… ¯èþÐèþ$@ ‘‘ 11. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ béÄæý*Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘
3. MæüâêÅ×ñýOÅ {ç³×ý™é… Ðèþ–§ðþ•®üÅ íܧðþ•®üÅ Mæü$Æøà ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
¯ðþOÆæÿ–™ðþOÅ ¿æý*¿æý–™é… ˄ðü•ÃüÅ ÔèýÆ>Ó×ñýOřóþ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ 12. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ÔèýMìü¢Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘
4. §æþ$Æ>YÄñý$O §æþ$ÆæÿY´ëÆ>Äñý$O ÝëÆ>Äñý$O çÜÆæÿÓM>Ç×ñýOÅ ‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
RêřðþOÅ ™èþ£ðþOÐèþ Mæü–Úë~Äñý$O «§æþ*{Ðèþ*Äñý$O çܙèþ™èþ… ¯èþÐèþ$@‘‘ 13. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ™èþ–Úë~ Ææÿ*õ³×ýç܅íܦ™é‘
5. A†ÝûÐèþ*ņ Æú{§éÄñý$O ¯èþ™é çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ*¯èþÐèþ$@ ‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
¯èþÐðþ* fVæü{™èþµ†ÚëxÄñý$O §óþÐðþOÅ Mæü–™ðþOÅ ¯èþÐðþ*¯èþÐèþ$@ ‘‘
14. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ „>…†Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘
6. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ÑçÙ$~Ðèþ*Äôý$† Ôèý¼ª™é ‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
15. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ gê†Ææÿ*õ³×ýý ç܅íܦ™é‘
7. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ^óþ™èþ¯óþ™èþÅÀ«©Äæý$™óþ ‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
16. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ËgêjÆæÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘
8. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ º$¨®Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
169 170
17. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ Ô酆 Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘ 25. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ Ðèþ*™èþ–Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
18. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ {Ôèý§é®Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘ 26. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ {¿ê…†Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
19. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ M>…† Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘ 27. C…{¨Äæý*×ê Ðèþ$«¨Úëx{¡ ¿æý*™é¯é…^éSÌôýçÙ$ Äæý* ‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ¿æý*™óþçÙ$ çܙèþ™èþ… ™èþòÜOÅ ÐéÅò³OüÅ §óþÐðþOüÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@‘‘
20. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ËMîü‡Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘ 28. _†Ææÿ*õ³× Äæý* Mæü–™èþÞü²Ðóþ$™èþ§éÓüÅç³Å íܦ™é fVæü™Œþ ‘
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘
21. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ Ðèþ–†¢Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘ 29. çÜ$¢™é çÜ$ÆðÿO@ ç³NÆæÿÓÐèþ$ÁççÙt ç܅{ÔèýÄæý*
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ™èþ£é çÜ$Æóÿ…{§óþ×ý ¨¯óþçÙ$ õÜÑ™é ‘
22. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ çÜ햆Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘ MæüÆø™èþ$ Ýë ¯èþÔèý$Ø¿æýõßý™èþ$ÈÔèýÓÈ
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ Ôèý$¿ê° ¿æý{§é×ýÅÀçßý¯èþ$¢ ^é糧æþ@ ‘‘
23. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ §æþÄæý*Ææÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é ‘ 30. Äæý* Ýë…{糙èþ… ^ø§æþ®™èþ§ðþO™èþřéí³™ðþO
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ ÆæÿÝëÃÀÈÔé ^èþ çÜ$ÆðÿOÆæÿ²Ðèþ$çÜřóþ ‘
24. Äæý* §óþÒ çÜÆæÿÓ¿æý*™óþçÙ$ ™èþ$íÙtÆæÿ*õ³×ý ç܅íܦ™é‘ Äæý* ^èþ çÜí–™é ™èþ™Œþ„æü×ýÐóþ$Ðèþ çßý°¢ ¯èþ@
¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÅ ¯èþÐðþ* ¯èþÐèþ$@ ‘‘ çÜÆ>Ó糧ø ¿æýMìü¢ ѯèþ{Ðèþ$Ðèþ$*Ç¢À@ ‘‘
171 172
C† §óþÒçÜ*Mæü¢… ÐðþO¨Mæü… ´ûÆ>×ìýMæü… Ðé ç³v™éÓ ‘ 3. BÆ>«§þæ Ņ Äæý$¯èþÃÄæý* §óþÐéÅçÜÞüÓÆæÿ*糅 Äôý$¯èþ ™èþ¨ªüÓf ‘
AÚùt™èþ¢Ææÿ Ôèý™èþÐéÆæÿ… ¯èþÐéÆæÿ~ Ðèþ$…{™èþ… fí³™éÓ ‘ Ñ«¨¯é {º*íßý çÜMæü˅ Äæý$£éÐèþ {™èþµ×ý™èþçÜÅ Ðóþ$ ‘‘
E™èþ¢Ææÿ¯éÅç܅ Ñ«§éÄæý$ «§éřéÓ^èþ ‘‘ 4. º$$íÙ Ææÿ$Ðé^èþ ‘‘
Væü$àņVæü$çßýÅ Vø{ï³¢™èþӅ Væü–à×êçÜÙèþP­–™èþ… f糅 ‘ 5. C§æþ… ÆæÿçßýçÜŅ ç³ÆæÿÐèþ$ Ðèþ$¯éRôýÅÄæý$… {ç³^èþ„æü™óþ ‘
íܨ®ÆæÿÂÐèþ™èþ$ Ðóþ$ §óþÑ ™èþÓ{™èþµÝë§é ¯èþÃõßýÔèýÓÇ ‘ ¿æýMø¢¬ï܆ ¯èþ Ðóþ$ Mìü…_ ™èþ¢ÐéÐé^èþŅ ¯èþÆ>«¨ç³ ‘‘
C† ç܅{´ëÆæÿ¦üÅ ‘ f糅 §óþÐéÅ MæüÆ>Ææÿх§óþ °Ðóþ§æþÄôý$™Œþ ‘‘ 6. çÜÆæÿÓÝëŧéÅ Ðèþ$àËMîü‡ í܈Væü$×ê ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÈ ‘
ÆæÿçßýçÜÅ {™èþÄæý$Ќþ$ ˄>üÅ˄æüÅçÜÓÆæÿ*´ë ÝëÐéÅç³Å Mæü–™èþÞü²… ÐèþÅÐèþíܦ™é ‘‘
7. Ðèþ*™èþ$ͅVæü… Væü§é… Rôýr… ´ë¯èþ´ë{™èþ… ^èþ ¼{¿æý¡
AçÜÅ} çÜç³¢Ôèý¡ ÆæÿçßýçÜÅ{™èþÄæý$çÜÅ {ºçßýà ÑçÙ$ ~Ææÿ${§é ¯éVæü… ͅVæü… ^èþ Äñý*°… ^èþ ¼{¿æý¡ ¯èþ–ç³ Ðèþ$*Ææÿ®°‘‘
º$$çÙÄæý$@ ‘ A¯èþ$çÙ$tç³e…§æþ@ ‘ ¯èþÐèþ§æþ$Æ>Y §óþÐèþ™é ‘
8. ™èþç³¢M>…^èþ¯èþ ÐèþÆ>~¿ê ™èþç³¢M>…^èþ¯èþ ¿æý*çÙ×ê ‘
Ðèþ$àËMîü‡È¾f… ‘ }@ ÔèýMìü@¢ ‘ AÁçٜçt Ë Üí §æþü® ÅÆóÿ¦ Üç ³ç Ô¢ ýè ¡ ´ëu>…™óþ
Ôèý*¯èþŅ ™èþ§æþS˅ õÜÓ¯èþ ç³NÆæÿÄæý*Ðèþ*çÜ ™óþfÝë ‘‘
fõ³ Ñ°Äñý*Væü@ ‘‘
9. Ôèý*¯èþŅ ™èþ§æþS˅ ÌZMæü… ÑÌZMæüÅ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÈ ‘
{´ë«§é°Mæü ÆæÿçßýçÜŅ º¿êÆæÿ Ææÿ*ç³ Ðèþ$ç³Ææÿ… ™èþÐèþ$Ýë MóüÐèþÌôý¯èþ íßý ‘‘
1. Æ>gZÐé^èþ ‘‘ 10. Ýë À¯é²…f¯èþ ç܅M>Ôé §æþ…Ú뉅_™èþÐèþÆ>¯èþ¯é ‘
ÑÔéËÌZ^èþ¯é ¯éÈ º¿æý*Ðèþ ™èþ¯èþ$Ðèþ$«§æþÅÐèþ* ‘‘
2. ¿æýVæüÐèþ ¯èþ²Ðèþ™éÆ> Ðóþ$ ^èþ…yìþM>Äæý* çÜ¢üÓÄñý*¨™é@ ‘
H™óþÚë… {ç³Mæü–†… {ºçßýïŒþ {糫§é¯èþ… ÐèþMæü$¢Ðèþ$ÆæÿáíÜ ‘‘ 11. QyæþY´ë{™èþÕÆæÿ@ RôýsñýO Ææÿ˅Mæü–™èþ ^èþ™èþ$Ææÿ$Âgê ‘
Mæüº…«§æþàÆæÿ… ÕÆæÿÝë ¼{¿ê×ê íßý ÕÆæÿ{çÜÞfЌþ$ ‘‘
173 174
12. Ýë {´ùÐé^èþ Ðèþ$àËMîü‡… ™éÐèþ$ïÜ {ç³Ðèþ$§ø™èþ¢Ðèþ*Ќþ$ ‘ 20. C™èþ$ÅM>¢üÓ ™óþ Ðèþ$àËMîü‡ çÜÞçÜÆæÿj Ñ$£æþ$¯èþ… çÜÓÄæý$Ќþ$ ‘
¯éÐèþ$MæüÆæÿà ^èþ Ðóþ$ Ðèþ*™èþÆóÿªíßý ™èþ$¿æýŅ ¯èþÐðþ*¯èþÐèþ$@ ‘‘ íßýÆæÿ×ýÅVæüÆú Ææÿ$_Æú ï܈ç³#…Ýû MæüÐèþ$Ìêçܯú ‘‘
13. ™é… {´ùÐé^èþ Ðèþ$àËMîü‡ Ýë¢Ðèþ$ï܅ {ç³Ðèþ$§ø™èþ¢Ðèþ*Ќþ$ ‘ 21. {ºçßýà °Ó«§óþ ÑDž^óþ† «§é™èþǙéÅçßý ™èþ… ¯èþÆæÿ… ‘
§æþ§éÑ$ ™èþÐèþ ¯éÐèþ*° Äæý*° MæüÆ>Ã×ìý ™é° ™óþ ‘‘ }@ 糧óþà MæüÐèþ$Ìôý ËMîü‡ ™éÅçßý Ðèþ*™é ^èþ ™é… í܈Äæý$Ќþ$ ‘‘
14. Ðèþ$àÐèþ*Äæý* Ðèþ$àM>ä Ðèþ$àÐèþ*È „æü$§é™èþ–Úë ‘ 22. Ðèþ$àM>ä ¿êÆæÿ¡ ^èþ Ñ$£æþ$¯óþ çܖf™èþçÜÞçßý ‘
°{§é ™èþ–Úë~ ^ðþOMæüÒÆ> M>âæýÆ>{†Ææÿ$ªÆæÿ™èþÅÄæý* ‘‘ H™èþÄñý* Ææÿí³ Ææÿ*´ë×ìý ¯éÐèþ*° ^èþ Ðèþ§éÑ$ ™óþ ‘‘
15. CÐèþ*° ™èþÐèþ ¯éÐèþ*° {糆´ë§éÅ° MæüÆæÿÃÀ@ ‘ 23. ±ËMæü…uæÿ… ÆæÿMæü¢»êçßý$… Ôóýәé…Væü… ^èþ…{§æþÔóýQÆæÿ… ‘
HÀ@ MæüÆ>Ã×ìý ™óþ gêq™éÓ Äñý*¬«©™óþ Ýù¬Ôèý$²™óþ çÜ$QЌþ$‘‘ f¯èþÄæý*Ðèþ*çÜ ç³#Ææÿ$çم Ðèþ$àM>ä íܙé…í܈Äæý$Ќþ$ ‘‘
16. ™é Ñ$™èþ$ÅM>¢üÓ Ðèþ$àËMîü‡ çÜÞüÓÆæÿ*ç³ Ðèþ$ç³Ææÿ… ¯èþ–ç³ ‘ 24. çÜ Ææÿ${§æþ Ôèý؅MæüÆæÿ Ýë¦üÞ×ý$@ Mæüç³Èª^èþ {†ÌZ^èþ¯èþ@ ‘
çܙéÓRôýÅ¯é† Ôèý$§óþ®¯èþ Væü$×ôý¯óþ…§æþ$ {糿æý… §æþ«§ú ‘‘ {™èþÆÿ$* ѧéÅ M>Ðèþ$«§óþ¯èþ$ ÝëÞ ï܈ ¿êÚë çÜÓÆ>„æüÆ> ‘‘
17. A„æüÐèþ*Ìê…Mæü$Ôèý«§æþÆ> Ò×êç³#çÜ¢Mæü «§éÇ×îý ‘ 25. çÜÆæÿçÜÓ¡ {íÜ¢Äæý$… Vúȅ Mæü–çÙ~… ^èþ ç³#Ææÿ$çم ¯èþ–ç³ ‘
Ýë º¿æý*Ðèþ ÐèþÆ> ¯éÈ ¯éÐèþ*¯èþÅòÜOÅ ^èþ Ýë §æþ§ú ‘‘ f¯èþÄæý*Ðèþ*çÜ ¯éÐèþ*° ™èþÄñý*Ææÿí³ Ðèþ§éÑ$™óþ ‘‘
18. Ðèþ$àѧéÅ Ðèþ$àÐé×îý ¿êÆæÿ¡ ÐéMæüÞÆæÿçÜÓ¡ ‘ 26. ÑçÙ$~@ Mæü–Úù~ çßý–ïÙMóüÔZ ÐéçÜ$§óþÐø f¯éÆæÿª¯èþ@ ‘
BÆ>Å {»êïßýà M>Ðèþ$«§óþ¯èþ$ ÆóÿÓ§æþVæüÆ> ^èþ «©ÔèýÓÈ ‘‘ EÐèþ* VúÈ çÜ¡ ^èþ…yîþ çÜ$…§æþÈ çÜ$¿æýV> Ôèý$¿ê ‘‘
19. A£øÐé^èþ Ðèþ$àËMîü‡ ÆæÿÃàM>ä… çÜÆæÿçÜÓ¡… ‘ 27. HÐèþ… Äæý$$Ðèþ™èþÄæý$ çÜÞ§æþÅ@ ç³#Ææÿ$çٙèþӅ {ç³õ³¨Æóÿ ‘
Äæý$$Ðé… f¯èþÄæý$™é… §óþÐúÅ Ñ$£æþ$¯óþ ÝëÓ¯èþ$Ææÿ*糙èþ@ ‘‘ ^èþ„æü$çÙřø ¬¯èþ$ç³ÔèýŅ† ¯óþ™èþÆóÿ¬™èþ¨Ó§ø f¯é@ ‘‘
175 176
28. {ºçßýÃ×ôý {糧æþ§ú 糡²… Ðèþ$àËMîü‡Ææÿ²­–ç³ {™èþÆÿ$*… ‘ 3. Äñý*Væü °{§é çßýÆóÿÆæÿ$M>¢ Ðèþ$àM>ä ™èþÐðþ*Væü$×ê ‘
Ææÿ${§éÄæý$ Vúȅ ÐèþÆæÿ§é… ÐéçÜ$§óþÐéÄæý$ ^èþ {ÕÄæý$Ќþ$ ‘‘ Ðèþ$«§æþ$MðüOr¿æý¯éÔéÆæÿ®… Äæý*… ™èþ$ÚëtÐ酺$gêçܯèþ@ ‘‘
29. çÜÓÆæÿÄæý* çÜçßý ç܅¿æý*Äæý$ ÑDž^ø¬…yæþ Ðèþ$if¯èþ™Œþ ‘ 4. §æþÔèýÐèþ{M>¢ §æþÔèý¿æý$gê §æþÔèý´ë§é…f¯èþ {ç³¿ê ‘
¼¿ôý§æþ ¿æýVæüÐ鯌þ Ææÿ${§æþ çÜ¢§úYÆ>Å çÜçßý ÒÆæÿÅÐ鯌þ ‘‘ ÑÔéËÄæý* Æ>fÐèþ*¯é {†…ÔèýÌZϯèþ^èþ¯èþÐèþ*ËÄæý* ‘‘
30. A…yæþÐèþ$«§óþÅ {糫§é¯é¨ M>ÆæÿÅgê™èþ Ðèþ$¿æý*¯èþ²­–ç³ ‘ 5. çÜ$¹Ææÿ§æþªÔèý¯èþ§æþ…{Úët Ýë ÁÐèþ$Ææÿ*ç³¬í³ ¿æý*Ñ$ç³ ‘
Ðèþ$à¿æý*™é™èþÃMæü… çÜÆæÿӅ fVæü™é¦üÞÐèþÆæÿf…VæüÐèþ$Ќþ$ ‘‘ Ææÿ*ç³Ýû¿êVæüÅM>…¡¯é… Ýû {糆Úëx Ðèþ$à{ÕÄæý$@ ‘‘
31. ç³#´ùçÙ ´ëÌêÄæý*Ðèþ*çÜ ™èþËτ>üÅ çÜçßý MóüÔèýÐèþ@ ‘ 6. QyæþY »ê×ý Væü§é Ôèý*Ë Ôèý…Q ^èþ{Mæü ¿æý$Ôèý$…yìþ ¿æý–™Œþ ‘
ç܅fàÆæÿ fVæü™èþÞÆæÿӅ çÜçßý VúÆ>Å Ðèþ$õßýÔèýÓÆæÿ@ ‘‘
ç³Ççœ$… M>Ææÿ$ÃMæü… ÖÆæÿۅ °ÔZa™èþ {§æþ$«¨Ææÿ… §æþ§ú ‘‘
32. Ðèþ$àËMîü‡ ÆæÿÃàÆ>f çÜÆæÿÓçܙèþ¢üÓÐèþ$Æÿ$*ÔèýÓÈ ‘
°Æ>M>Æ> ^èþ ÝëM>Æ> òÜOÐèþ ¯é¯éÀ«§é¯èþ¿æý–™Œþ ‘‘ 7. HÚë Ýë ÐðþOçÙ~Ò Ðèþ*Äæý* Ðèþ$àM>ä §æþ$Ææÿ™èþÅÄæý* ‘
BÆ>«¨™é ÐèþÖMæü$Æ>Å ™èþ*µgêMæüÆæÿ$¢ ÔèýaÆ>^èþÆæÿЌþ$ ‘‘
¯éÐèþ*…™èþÆðÿODzÆæÿ*ò³OÅÚë ¯éÐèþ*² ¯é¯óþůèþ Móü¯èþ_™Œþ ‘
}Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ç³#Æ>×ôý {´ë«§é°Mæü… ÆæÿçßýçÜÅЌþ$ ‘‘ 8. çÜÆæÿÓ§óþÐèþÔèýÈÆóÿ¿ZÅ Äæý*¬¬ÑÆæÿ*™é¬Ñ$™èþ{ç³¿ê ‘
{†Væü$×ê Ýë Ðèþ$àËMîü‡ Ýëބ>¯èþÃíßýçÙÐèþ$Ǫ± ‘‘
ÐðþOMæü–†Mæü… ÆæÿçßýçÜÅЌþ$
9. Ôóýәé¯èþ¯é ±Ë¿æý$gê çÜ$Ôóýәèþ çÜ¢¯èþÐèþ$…yæþÌê ‘
1. º$$íÙ Ææÿ$Ðé^èþ ‘ ÆæÿMæü¢Ðèþ$«§éÅ ÆæÿMæü¢´ë§é ±Ëf…òœ*Ææÿ$ Ææÿ$¯èþÃ§é ‘‘
2. {†Væü$×ê ™éÐèþ$ïÜ §óþÒ Ý놢üÓMîü Äæý* {†«§ø¨™é ‘ 10. çÜ$_{™èþfçœ$¯é _{™èþÐèþ*ÌêŅºÆæÿ Ñ¿æý*çÙ×ê ‘
Ýë ÔèýÆ>Ó ^èþ…yìþM> §æþ$Æ>Y ¿æý{§é ¿æýVæüÐèþ¡Ææÿřóþ ‘‘ _{™é¯èþ$Ìôý糯é M>…†Ææÿ*ç³Ýû¿êVæüÅÔéͱ ‘‘
177 178
11. AÚët§æþÔèý¿æý$gê ç³NgêÅ Ýë çÜçßý{çÜ¿æý$gê çÜ¡ ‘ 19. Ðèþ$àËMîü‡ Ææÿŧé ç³NgêÅ Ðèþ$àM>ä çÜÆæÿçÜÓ¡ ‘
BÄæý$$«§é ¯èþÅ{™èþ Ðèþ„æüŅ™óþ §æþ„ìü×ê£æþ@ MæüÆæÿ{MæüÐèþ*™Œþ ‘‘ §æþ„ìü×Z™èþ¢ÆæÿÄñý*@ ç³NgôýŠ糖çÙx™ø Ñ$«§æþ$¯èþ {™èþÄæý$Ќþ$ ‘‘
12. A„æüÐèþ*Ìê ^èþ MæüÐèþ$˅ »ê×Z¬íÜ@ Mæü$ÍÔèý… Væü§é ‘ 20. ÑDž_çÜÞÓÆæÿÄæý* Ðèþ$«§óþÅ Ææÿ${§ø VúÆ>Å ^èþ §æþ„ìü×ôý ‘
^èþ{Mæü… {†Ôèý*˅ ç³ÆæÿÔèý$Ôèý؅RZ çœ$…sê ^èþ ´ëÔèýMæü@ ‘‘ ÐéÐóþ$ ËM>‡üÅ çßý–ïÙMóüÔèý@ ç³#Ææÿ™ø §óþÐèþ™é{™èþÄæý$Ќþ$ ‘‘
13. ÔèýMìü¢ Ææÿª…yæþ ÔèýaÆæÿà ^é糅 ´ë¯èþ´ë{™èþ… MæüÐèþ$…yæþË$@ ‘ 21. AÚët§æþÔèý¿æý$gê Ðèþ$«§óþÅ ÐéÐóþ$ ^éÝëÅ §æþÔé¯èþ¯é ‘
A˅Mæü–™èþ¿æý$gê Ðóþ$À Æ>Äæý$$«§ðþO@ MæüÐèþ$ÌêçܯéЌþ$ ‘‘ §æþ„ìü×ôý¬çÙt¿æý$gê ËMîü‡ÆæÿÃçßý¡† çÜÐèþ$ÆæÿµÄôý$™Œþ ‘‘
14. çÜÆæÿÓ§óþÐèþÐèþ$Æÿ$* Ò$Ôé… Ðèþ$àËMîü‡ Ñ$Ðèþ*… ¯èþ–ç³ ‘ 22. AÚët§æþÔèý ¿æý$gê ^ðþOÚë Äæý$§é ç³NgêÅ ¯èþÆ>«¨ç³ ‘
ç³NfÄôý$ ™èþÞÆæÿÓÌZM>¯é… çÜ §óþÐé¯é… {糿æý$ÆæÿÂÐóþ™Œþ ‘‘ §æþÔé¯èþ¯é ^éçÙt ¿æý$gê §æþ„ìü×Z™èþ¢ÆæÿÄñý*çÜ¢§é ‘‘
15. Vúȧóþçßý ™èþÞÐèþ$$§æþ*™é Äæý* çܙðþOüÓMæü Væü$×ê{ÔèýÄæý* ‘ 23. M>ËÐèþ$–™èþ*Å ^èþ ç܅ç³NgoÅ çÜÆ>ÓÇçÙt {ç³Ô酙èþÄôý$ ‘
Ýë„>™èþÞÆæÿçÜÓ¡ {´ùM>¢ Ôèý$…¿êçÜ$Ææÿ °ºÇá×îý ‘‘ Äæý$§é ^éçÙt¿æý$gê ç³NgêÅ Ôèý$…¿êçÜ$Ææÿ °ºÇá×îý ‘‘
16. §æþ«§ú ^éçÙt¿æý$gê »ê×ýÐèþ$$çÜÌôý Ôèý*Ë^èþ{Mæü¿æý–™Œþ ‘ 24. ¯èþÐéÝëÅ ÔèýØMæü¢Äæý$@ ç³NgêÅçÜ¢§é Ææÿ${§æþѯéÄæý$Mú ‘
Ôèý…Q… çœ$…sê… Ìê…Væü˅ ^èþ M>Ææÿ$ÃMæü… ÐèþçÜ$«§é«¨ç³@ ‘‘ ¯èþÐðþ* §óþÐéÅ C† Ýù¢{™ðþ•ÆæÿÃàËMîü‡… çÜÐèþ$ÆæÿaÄôý$™Œþ ‘‘
17. HÚë ç܅ç³Nh™é ¿æýM>¢üÅ çÜÆæÿÓfq™èþӅ {ç³Äæý$^èþa† ‘ 25. AÐèþ™éÆæÿ{™èþÄæý*Æ>aÄæý*… Ýù¢{™èþÐèþ$…{™é çÜ¢§é{ÔèýÄæý*@ ‘
°Ôèý$…¿æýÐèþ$¤± §óþÒ Ôèý$…¿êçÜ$Ææÿ°ºÇá×îý ‘‘ AÚët§æþÔèý¿æý$gê ^ðþOÚë ç³NgêÅ Ðèþ$íßýçÙÐèþ$Ǫ± ‘‘
18. C™èþ$ÅM>¢° çÜÓÆæÿ*´ë×ìý Ðèþ$*È¢¯é… ™èþÐèþ ´ëǦ¯èþ ‘ 26. Ðèþ$àËMîü‡ ÆæÿÃàM>ä òÜOÐèþ {´ùM>¢ çÜÆæÿçÜÓ¡ ‘
E´ëçܯèþ… fVæü¯éÙèþ$@ 糖£æþV>Ýë… °ÔéÐèþ$Äæý$ ‘‘ DÔèýÓÈ ç³#×ýÅ´ë´ë¯é… çÜÆæÿÓÌZMæü Ðèþ$õßýÔèýÓÈ ‘‘
179 180
27. Ðèþ$íßýÚ녙èþMæüÈ Äôý$¯èþ ç³Nh™é çÜ fVæü{™èþµ¿æý$@ ‘ 35. Ýù¢{™èþÐèþ$…{™ðþ•çÜ$¢üÞҙóþÐèþ*… Äæý$¨ Ðé fVæü§æþ…¼M>… ‘
³ç NfÄôý$ fjVüæ ™é… §« é{¡… ^èþ…yìþM>… ¿æýMæüТ þè ™èþÞÌêЌþ$ ‘‘ {糧æþ„ìü×ý¯èþÐèþ$ÝëPÆ>¯Œþ Mæü–™éÓÐèþ$*Ç®ü² Mæü–™é…fÍ@ ‘‘
28. AÆ>ƒüŨÀ Ææÿ˅M>ÆðÿO ÆæÿY…«§æþç³#òÙOüµ çÜ¢£é¬„æü™ðþO@ ‘ 36. „æüÐèþ*ç³Äôý$ fjVæü§é®{¡… Ðèþ$$çßý$Ææÿ$Ãçßý$ Ææÿ™èþ…{¨™èþ@ ‘
«§æþ*ò³O Ȫò³OÔèýa ¯ðþOÐóþ§ðþOüÅ Æ>²¯é¿æý„æüüÅ çÜÐèþ$°Ó™ðþO@ ‘‘ {糆ÔZÏMæü… ^èþ kçßý$Äæý* ™éµÄæý$¯èþ… †ËçÜǵÚë ‘‘
29. Ææÿ$«¨Æ>Móü¢¯èþ ºÍ¯é… Ðèþ*…õܯèþ çÜ$ÆæÿÄæý* ¯èþ–ç³ ‘ 37. kçßý$Äæý*™Œþ Ýù¢{™èþÐèþ$…{™ðþƕ >Ó ^èþ…yìþM>Äñý$O Ôèý$¿æý… ßç ýÑ@ ‘
ºÍÐèþ*…Ýë¨ ç³NgôýÄæý$… Ñ{ç³ÐèþÆ>jüÅ Ðèþ$Äôý$Ç™é ‘‘ ¿æý*Äñý* ¯éÐèþ$糧ðþO ÆóÿªÒ… ç³NfÄôý$ ™èþ$ÞçÜÐèþ*íßý™èþ@ ‘‘
30. ™óþÚë… MìüË çÜ$Æ> Ðèþ*…òÜO Æø²M>¢ ç³Ngê ¯èþ–ç³ MæüÓ_™Œþ ‘ 38. {ç³Äæý$™èþ@ {´ë…fÍ@ {ç³çßýÓ@ {ç³×ýÐèþ*ÅÆøç³Å ^é™èþð ‘
{ç³×êÐèþ*^èþ±Äôý$¯èþ ^èþ…§æþ¯óþ¯èþ çÜ$Væü…«¨¯é ‘‘ çÜ$_Ææÿ… ¿êÐèþÄôý$©Ôé… ^èþ…yìþM>… ™èþ¯èþÃÄñý*¿æýÐóþ™Œþ ‘‘
31. çÜ MæüÆæÿ*µÆðÿOÔèýa ™é…º*ÌñýO ÆæÿÂMìü¢¿êÐèþ çÜÐèþ$°Ó™ðþO@ ‘ 39. HÐèþ… Äæý$@ ç³NfÄôý$ §æþÂM>¢üÅ {糙èþÅçßý… ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓȅ ‘
ÐéÐèþ$¿êVóü¬{Væü™ø §óþÐéÅÕe¯èþ² ÖÆæÿۅ Ðèþ$àçÜ$ÆæÿЌþ$ ‘‘ ¿æý$M>¢üÓ¿ZV> ¯èþÅ£éM>Ðèþ$… §óþÒ ÝëÄæý$$fÅÐèþ*ç³#²Äæý*™Œþ ‘‘
32. ç³NfÄôý$¯èþÃíßýçم Äôý$¯èþ {´ëç³¢… ÝëÄæý$$fÅ Ò$ÔèýÄæý* ‘ 40. Äñý* ¯èþ ç³NfÄæý$™óþ °™èþŅ ^èþ…yìþM>… ¿æýMæü¢Ðèþ™èþÞÌê… ‘
§æþ„ìü×ôý ç³#Ææÿ™èþ íÜޅçßý… çÜÐèþ${Væü… «§æþÆæÿà Ò$ÔèýÓÆæÿЌþ$ ‘‘ ¿æýïÜÃMæü–™éůèþÅ ç³#×êÅ° °Ææÿªõßý™èþµÆæÿÐóþ$ÔèýÓÈ ‘‘
33. Ðéçßý¯èþ… ç³NfÄôý$ §óþªÐéÅ «§æþ–™èþ… Äôý$¯èþ çÜ^èþÆ>^èþÆæÿЌþ$ ‘ 41. ™èþÝëÙèþ*µfÄæý$ ¿æý*´ëË çÜÆæÿÓÌZMæüÐèþ$õßýÔèýÓȅ ‘
™èþ™èþ@ Mæü–™é…fÍ Ææÿ*™éÓ çÜ$¢Ò™èþ ^èþǙðþO ÇÐðþ$O@ ‘‘ Äæý$£øMóü¢¯èþ Ñ«§é¯óþ¯èþ ^èþ…yìþM>… çÜ$Q Ðèþ*ç³ÞüÅíÜ ‘‘
34. HMóü¯èþ Ðé Ðèþ$«§æþÅÐóþ$¯èþ ¯ðþOMóü ¯óþ™èþÆæÿÄñý* Ççßý ‘ } Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ç³#Æ>×ôý ÐðþOMæü–†M>… ÆæÿçßýçÜÅЌþ$
^èþǙéÆæÿ¦… ™èþ$ ¯èþ fõ³ fjç³pìÿe{§æþ Ðèþ$Ðéç³#²Äæý*™Œþ ‘‘
181 182
Ðèþ$*Ç¢ ÆæÿçßýçÜÅЌþ$ 9. MæüÆæÿPÔé Ðèþ†M>…™ú ™ú çÜÆ>Ó¯èþ…§æþ ç³Äñý*°«© ‘
1. º$$íÙ Ææÿ$Ðé^èþ & ¿æýM>¢¯Œþ ç܅´ëÄæý$Äôý$ §óþªÒ çÜÆæÿÓM>Ðèþ$§æþ$眘 çÜ¢¯ú ‘‘
2. ¯èþ…§é ¿æýVæüÐèþ¡ ¯éÐèþ$ Äæý* ¿æýÑçÙņ ¯èþ…§æþgê ‘ 10. QyæþY… ´ë{™èþ… ^èþ Ðèþ$$çÜ˅ Ìê…Væü˅ ^èþ ¼¿æýÇ¢ Ýë ‘
Ýë çÜ$¢™é ç³Nh™é ¿æýM>¢üÅ ÐèþÖMæü$Æ>Å fjVæü{™èþ¢Äæý$Ќþ$‘‘ BRêřé ÆæÿMæü¢ ^éÐèþ$$…yé §óþÒ Äñý*XÔèýÓȆ ^èþ ‘‘
3. Mæü¯èþMø™èþ¢Ðèþ$M>…† ÝëÞ çÜ$M>…† Mæü¯èþM>…ºÆ> ‘ 11. A¯èþÄæý* ÐéÅç³¢ Ðèþ$S˅ fVæü™é¦üÞÐèþÆæÿ f…VæüÐèþ$… ‘
§óþÒ Mæü¯èþMæüÐèþÆ>~¿ê Mæü¯èþMø™èþ¢Ðèþ$¿æý*çÙ×ê ‘‘ CÐèþ*… Äæý$@ ³ç NfÄôý$ §æþÂM>¢üÅ Üç ÐéÅ´ù²† ^èþÆ>^èþÆæÿЌþ$ ‘‘
4. MæüÐèþ$Ìê…Ôèý$Mæü´ë§é»ñý•jÆæÿ˅Mæü–™èþ ^èþ™èþ$Ææÿ$Âgê ‘ 12. A«©™óþ Äæý$ CÐèþ$… °™èþŅ ÆæÿMæü¢§æþ…™éÅ Ðèþç³#çÜ¢üÞÐèþЌþ$‘
C…¨Æ> MæüÐèþ$Ìê ËMîü‡ ÝëÞ } Ææÿ$M>ź$gê¯èþ¯é ‘‘ ™èþ… Ýë ç³Ç^èþÆóÿ §óþªÒ 糆… {í³Äæý$ Ñ$Ðé…Væü¯é ‘‘
5. Äæý* ÆæÿMæü¢§æþ…†M> ¯éÐèþ$ §óþÒ {´ùM>¢ Ðèþ$Äæý*¬¯èþçœ$ ‘ 13. ÔéMæü…¿æýÈ ±ËÐèþÆ>~ ±ÌZ™èþµË ÑÌZ^èþ¯é ‘
™èþÝëÅ Üç ÞüÓÆæÿ*糅 Ðèþ„>üÅÑ$ Ôèý–×ý$ Üç ÆæÿÓ¿æýÄæý*ç³ßç ýЌþ$ ‘‘ Væü…ÁÆæÿ¯éÀ í܈Ðèþä Ñ¿æý*íٙèþ ™èþ¯èþ*§æþÈ ‘‘
6. ÆæÿM>¢…ºÆ> ÆæÿMæü¢ÐèþÆ>~ ÆæÿMæü¢çÜÆ>ӅVæü¿æý*çÙ×ê ‘ 14. çÜ$MæüÆæÿPÔèý ¯èþÐðþ*™èþ$¢…Væü Ðèþ–™èþ¢ ﳯèþ çœ$¯èþ çÜ¢± ‘
ÆæÿM>¢Äæý$$«§é ÆæÿMæü¢¯óþ{™é ÆæÿMæü¢MóüÔé†ÁçÙ×ê ‘‘ Ðèþ$$íÙt… ÕÎÐèþ$$Rêç³NÆæÿ~… MæüÐèþ$˅ MæüÐèþ$ÌêËÄæý* ‘‘
7. ÆæÿMæü¢¡„æü›~ ¯èþRê ÆæÿMæü¢§æþÔèý¯é ÆæÿMæü¢§æþ…†M> ‘ 15. ç³#çÙµç³ËÏÐèþÐèþ*Ìê¨ çœÌêyæþŅ ÔéMæüç܅^èþÄæý$… ‘
糆… ¯éÈ Ð鬯èþ$ÆæÿM>¢ §óþÒ ¿æýMæü¢… ¿æýgôý fj¯èþЌþ$ ‘‘ M>Ðèþ*ůèþ…™èþÆæÿ òÜOÆæÿ$ÅMæü¢… „æü$™èþ¢­–×ý햙èþ$ÅfÆ>ç³çßýЌþ$ ‘‘
8. ÐèþçÜ$«§óþÐèþ ÑÔéÌê Ýë çÜ$Ðóþ$Ææÿ$ Äæý$$VæüâæýçÜ¢± ‘ 16. M>Ææÿ$ÃMæü… ^èþ çÜ$¹Ææÿ™éP…† ¼{¿æý¡ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÈ ‘
©Æúƒ ˅»êÐèþ† çÜ*¦Ìo ™é Ðèþ¡Ðèþ Ðèþ$¯øçßýÆú ‘‘ ÔéMæü…¿æýÈ Ôèý™é„îü Ýë òÜOÐèþ §æþ$Æ>Y {ç³MîüÇ¢™é ‘‘
183 184
17. ÑÔZM> §æþ$çÙt§æþÐèþ$± ÔèýÐèþ$± §æþ$Ǚéç³à ‘ 25. çÜç³¢f¯éÃÇj™ðþO ÆøƒÆðÿO {Ææÿ¾çßýÃçßý™éÅçÜÐðþ$O Ææÿí³ ‘
EÐèþ* VúÈ çÜ¡ ^èþ…yîþ M>ãM> Ýë¬í³ ´ëÆæÿÓ¡ ‘‘ ´ëuæÿÐèþ*{™óþ×ý Ðèþ$…{™é×ê… Ðèþ$$^èþřóþ çÜÆæÿÓ Mìü;òÙO@ ‘‘
18. ÔéMæü…¿æýȅ Üç $¢Ðþè ¯Œþ §« éÅÄæý$¯Œþ f糯Œþ Üç …ç³NfÄæý$¯èþ²Ðèþ$¯Œþ ‘ 26. §óþÐéÅ §« éůèþ… Ðèþ$Äæý* Rêřèþ… Væü$àŧæþ$Yßç ýřèþÆæÿ… Ðèþ$çßý™Œþ ‘
A„æüÄæý$Å Ðèþ$Ôèý$²™óþ Ö{çœ$ Ðèþ$¯èþ² ´ë¯éÐèþ$–™èþ… çœËЌþ$ ‘‘ ™èþÝëÙèþÞÆæÿÓ {ç³Äæý$™óþ²¯èþ çÜÆæÿÓM>Ðèþ$çœË{糧æþЌþ$ ‘‘
19. ÁÐèþ*¬í³ ±ËÐèþÆ>~ Ýë §æþ…Ú뉧æþÔèý¯èþ ¿êçÜ$Æ> ‘
Aç³Æ>«§æþçÜ¢Ðèþ@
ÑÔéËÌZ^èþ¯é ¯éÈ Ðèþ–™èþ¢ï³¯èþç³Äñý*«§æþÆ> ‘‘
20. ^èþ…{§æþàç܅ ^èþ yæþÐèþ$Ææÿ$… ÕÆæÿ@ ´ë{™èþ… ^èþ ¼{¿æý¡ ‘ ÔZÏ ‘‘ Aç³Æ>«§æþ çÜçßý{Ýë×ìý {MìüÄæý$… ™óþ¬çßýDzÔèý… Ðèþ$Äæý* ‘
HMæüÒÆ> M>ËÆ>{†òÜOüÞÐøM>¢ M>Ðèþ$§éçÜ$¢™é ‘‘ ç³#{™ø¬Äæý$ Ñ$† Ðèþ*… Ðèþ$™éÓ „æüÐèþ$çÜÓ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÇ ‘‘
21. ™óþgZÐèþ$…yæþË §æþ$Ææÿ®Æ>Û {¿êÐèþ$È _{™èþM>…† ¿æý–™Œþ ‘ BÐéçßý¯èþ… ¯èþ gê¯éÑ$ ¯èþ gê¯éÑ$ ÑçÜÆæÿj¯èþ… ‘
_{™é¯èþ$Ìôýç³¯é §óþÒ _{™é¿æýÆæÿ×ý¿æý*íÙ™é ‘‘ ç³Ngê Ñ«¨… ¯èþ gê¯éÑ$ ™èþӅ Væü†@ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÇ ‘‘
22. _{™èþ{¿æýÐèþ$Ææÿ´ë×ìý ÝëÞ Ðèþ$àÐèþ*Ȇ XÄæý$™óþ ‘ Äæý$§æþ„æüÆæÿ糧æþ{¿æýçÙt… Ðèþ*{™éïßý¯èþ… ^èþ Äæý$§æþÂÐóþ™Œþ ‘
C™óþřé Ðèþ$*ÆæÿÄ¢ ýñ * §óþÐéÅ Äæý*@ Rêřé ÐèþÜç $«§é«¨³ç ‘‘ „æü…™èþ$ Ðèþ$ÆæÿáíÜ ™èþ§óþªÑ Äæý$^èþa Ðóþ$ çÜU͙èþ… Ðèþ$¯èþ@ ‘‘
23. fVæü¯éÙèþ$ Ôèýa…yìþM>Äæý*@ MîüÇ¢™é@ M>Ðèþ$«§óþ¯èþÐèþ@ ‘ Ðèþ$…{™èþ ïßý¯èþ… {MìüÄæý*ïßý¯èþ… ¿æýMìü¢ïßý¯èþ… ç³Æ>™èþµÆóÿ ‘
C§æþ… Ææÿßç ýçÜŅ ³ç ÆæÿÐèþ$… ¯èþ Ðé^èþŅ MæüÜç Å _™èþü¢ ÓÄæý* ‘‘ Äæý$™èþ*µh™èþ… Ðèþ$Äæý*§óþÑ ç³Çç³NÆæÿ~… ™èþ§æþçÜ$¢ ™óþ ‘‘
24. BRêůèþ… ¨ÐèþÅÐèþ$*È¢¯é Ðèþ$ÁçÙtçœË§éÄæý$Mæü… ‘ Agêq¯é¨ÓçÜ햙óþ {Æ>…™éÅ Äæý$¯èþ*²üůèþ Ðèþ$«¨Mæü… Mæü–™èþ… ‘
™èþÝëÙèþÞÆæÿÓ {ç³Äæý$™óþ²¯èþ §óþ҅ fç³ °Ææÿ…™èþÆæÿЌþ$ ‘‘ ™èþ™èþÞÆæÿӅ „æüÐèþ$Å™é… §óþÑ {ç³ïܧæþ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÇ ‘‘
185 186
M>Ðóþ$ÔèýÓÇ fVæü¯éÙèþ çÜÞ_a§é¯èþ…§æþ Ñ{Væüçõßý ‘ ç³uæÿ¯é…™èþ… } ^èþ…yîþ çÜç³¢Ôèý¡ Ðèþ$…{™éÆ>f Ðèþ*ÌêÐèþ$…{™èþ ´ëuóÿ¯èþ
f糅 Væü–à×ý §óþÐóþÕ {ç³ïܧæþ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÇ ‘‘ ¿æýVæüÐèþ¡ } Ðèþ$àM>ä Ðèþ$àËMîü‡ Ðèþ$àçÜÆæÿçÜÓ¡ çÜÓÆæÿ*í³×îý
Aç³Æ>«§æþÔèý™èþ… Mæü–™éÓ fVæü§æþ…»ôý† ^ø^èþaÆóÿ™Œþ ‘ } Ðèþ$àM>Ðóþ$ÔèýÓÆæÿŅ»ê {ï³Äæý$™éЌþ$ ‘‘ C† §óþÐéÅÐéÐèþ$MæüÆ>Ææÿх§óþ
Äæý*… Væü†… çÜÐèþ$Ðé´ù²† ¯èþ ™é… {ºàçæþÄæý$ çÜ$ÞÆ>@ ‘‘ f糅 °Ðóþ§æþÄôý$™Œþ ‘‘
Ýëç³Æ>«§ø¬íÜà ÔèýÆæÿ×ý… {´ëç³¢ Ýë¢üӅ fVæü§æþ…¼Móü ‘ Ðèþ$…Væüâæý… ^èþ…yìþMóü §óþÑ Ðèþ$…Væüâæý… ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÇ ‘
C§é± Ðèþ$¯èþ$Mæü…ç³MøÅçßý… Äæý$£óþ^èþeíÜ ™èþ£é Mæü$Ææÿ$ ‘‘ Ðèþ$…Væüâæý… fVæü™é… Ðèþ*™èþ ÆæÿÅVæüâæý… çÜÆæÿÓÐèþ$…Væüâôý ‘‘
çÜÆæÿÓÆæÿ*ç³Ðèþ$Æÿ$* §óþÒ çÜÆæÿӅ §óþÒ Ðèþ$Äæý$… fVæü™Œþ ‘ Ðèþ$…Væüâæý… } Ðèþ$àM>âñýOÅ Ðèþ$àËMðüO›‡ ^èþ Ðèþ$…Væüâæý… ‘
A™ø¬çßý… ÑÔèýÓÆæÿ*´ë… ™éӅ ¯èþÐèþ*Ñ$ ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÇ ‘‘ Ðèþ$àçÜÆæÿçÜÓ¡ §óþÐðþOÅ Ðèþ$…Væüâæý… ^èþ ç³#¯èþ@ ç³#¯èþ@ ‘‘
A…º ™èþәèþÞÆæÿÓ ÐéM>Å° çÜ*M>¢¬çÜ*M>¢° Äæý*° ^èþ ‘ ™èþ™ðþ•¢üÓÆ>^èþÐèþ$Å ‘ çÜ$ÐèþÆæÿ$ÂÐèþÆæÿ*ÂÆø… {õßýޛU¹… ‘ C† }§óþÒÐèþ*™èþÃ
™é° ïÜÓMæü$Ææÿ$ çÜÆæÿÓgôýq §æþÄæý*âæý$™óþÓ¯èþ Ýë§æþÆæÿЌþ$ ‘‘ ¯èþ$ŧéÓçÜÅ ‘ Bçܯé£æþ@ Mæü°íÙxMæüÄæý* {ïßý… C† ÐèþÍQÅ ‘ Væü…«§é¨À
çÜޅç³NfÅ ‘
™èþÐèþ {糆gêq Ðèþ$§æþÂM>¢ ¯èþ ¯èþÔèýŅ¡™èþÅí³ MæüÓ_™Œþ ‘
C† ç܅_…™èþÅ ç܅_…™èþÅ {´ë×ꯌþ ç܅«§éÆæÿÄæý*Ðèþ$ÅçßýЌþ$ ‘‘ Äæý$… Äæý$… çܵ­–ÔéÑ$ çßýÝ뢿êŅ
Äæý$… Äæý$… ç³ÔéÅÑ$ ^èþ„æü$Úë
Væü$àņ Væü$çßýÅVø{ï³¢ ™èþӅ Væü–à×êçÜÙèþP­–™èþ… f糅 ‘
íܨ®ÆæÿÂÐèþ™èþ$ Ðóþ$ §óþÑ {ç³çÜ¯é² ¿æýÐèþ çÜÆæÿÓ§é ‘‘ çÜ HÐèþ §éçÜ™é… Äæý*†
Äæý$¨ Ôèý{Mæü çÜÐðþ*¬í³ Ðé ‘‘ C† ™èþ{§óþ×ý$ ¯é ËÌêsôý †ËMæü… «§æþ–™éÓ ‘
A¯óþ¯èþ ç³NÆæÿÓ ç܅Mæü͵™èþ MæüÐèþ^éÆæÿYâæý MîüËMæü ç³uæÿ¯èþ ¯èþÐéÆæÿ~
Ðèþ$…{™éÚùt™èþ¢Ææÿ Ôèý™èþfç³ Æ>{†çÜ*Mæü¢ ç³uæÿ¯èþ ç³NÆæÿÓMæü… §óþÒ çÜ*Mæü¢ §óþÐèþ¯é£æþ Væü$Æø ÝëÓÑ$¯Œþ §óþÕMæü ÝëәèþïéÄæý$Mæü ‘
ç ³ uæ ÿ ¯è þ ¯è þ ÐéÆæ ÿ ~ Ðè þ $…{™éÚùt ™ è þ ¢ Æ æ ÿ Ôè ý ™è þ fç ³ Ææ ÿ ç ß ýç Ü Å{™è þ Äæ ý $ {™éíßý {™éíßý Mæü–´ëí܅«§ø ™éÓÐèþ$çßý… ÔèýÆæÿ×ý… Væü™èþ@ ‘‘
187 188
A§æþÅÕÐø¬íÜà ÕÐø¬íÜà ÕÐø¬íÜà ‘‘
A§æþÓÄæý$»Z«§æþ ÑÐèþ$ÆæÿØÐèþ$Äæý$çÜÞ¯Œþ
§óþªçßýÐèþ$Ææÿ$¯èþÆ Ôèý*¯èþÅ ÑMæü˵@ ‘
§óþÕMæüÐéVæü$糧óþÔèý ѯèþÔèýÅ
ÕÐèþÔéçܯèþ™èþ@ ÕÐèþÔéçܯèþ™èþ@ ‘‘
ÕÐèþÔéçܯèþ™èþ@ ÕÐèþÔéçܯèþ™èþ@
¯èþ Væü$ÆøÆæÿ«¨Mæü… ¯èþ Væü$ÆøÆæÿ«¨MæüЌþ$ ‘
¯èþ Væü$ÆøÆæÿ«¨Mæü… ¯èþ Væü$ÆøÆæÿ«¨MæüЌþ$
C† °ÆæÿÓMæü˵ çÜÞ¯èþÅ£éçÜ$Q… ÑçßýÆóÿ ¨† ÕÐèþЌþ$ ‘‘
ç³#Ðèþ$Æ>¦… Ôèýa™èþ$Æø§óþÄæý* ¯èþÃàMæüâêÅ×ý§óþÕMæü@ ‘‘
çÜç³¢Ôèý¡ Ñ«§é¯óþ¯èþ çÜ${ﳙø Äæý$†ÔóýQÆæÿ@ ‘
189

AÁ-çÙt-íÜ-¨®-MìüçÜç³¢Ôèý¡ M>Ðèþ$Å {ç³Äñý*VæüÐèþ$$Ë$


{糆 Ðèþ$…{™èþÐèþ$$¯èþMæü$ B¨Äæý$…§æþ$ A…™èþÐèþ$…§æþ$ Æðÿ…yæþ$Ðèþ*Ææÿ$Ë$ ^èþ§æþ$Ðèþ#r ç܅ç³#rÐèþ$$,
B¨Äæý$…§æþ$ Ðèþ*{™èþÐèþ$$ ^èþ§æþ$Ðèþ#r Äñý*f¯èþÐèþ$$, A…™èþÐèþ$…§æþ$ Ðèþ*{™èþÐèþ$$ ^èþ§æþ$Ðèþ#r
ç³ËÏÐèþÐèþ$$ A¯èþºyæþ$¯èþ$.)
1.A-ÆæÿYâê Ýù¢{™èþ-Ðèþ$$-¯èþ…§æþ$ VæüË 22 Ðèþ$…{™èþ-Ðèþ$$-˯èþ$, çÜç³¢-Ôèý† ´ëuæÿÐèþ$$ ¯èþ…§æþÍ {糆
Ðèþ$…{™èþ-Ðèþ$$-¯èþ-Mæü$ ç܅ç³#sìý ^óþíÜ ´ëÆ>-Äæý$×ý ^óþíܯèþ MæüË$Væü$ M>Ðèþ$Å-íܨ®.
190

AÆæÿY-âê-Ýù¢{™èþ -M>-Ðèþ$Å-Ðèþ$$ Ðèþ$…{™èþÐèþ$$


Ðèþ$…{™èþ ç܅QÅ
1. Ðèþ$-à-Ðèþ*È çÜÆøÓ-ç³-{§æþÐèþ ¯éÔèý-¯èþ-Ðèþ$$ fÄæý$…¡ Ðèþ$…Væüâê ... ¯èþÐðþ*-¬-çÜ$¢-™óþ
2. Æ>f, ^øÆæÿ Á† °Ðé-Ææÿ-×ý -Ðèþ$-«§æþ$-MðüO-r-À-Ñ-{§éÑ .... ¨ÓÚù-fíßý
3. Ôèý-{™èþ$-¯é-Ôèý-¯èþ-Ðèþ$$ -Ðèþ$-íßý-Úë-çÜ$Ææÿ °Æ>²Ôèý .... ¨ÓÚù-fíßý
4. Æ>-f-çÜ-¯éÃ-¯èþ-§é-Äæý$-Mæü-Ðèþ$$ -Ðèþ…¨-™é…{íœ$-Äæý$$Vóü ... ¨ÓÚù-fíßý
AÆæÿY-âê-Ýù¢{™èþ -M>-Ðèþ$Å-Ðèþ$$ Ðèþ$…{™èþÐèþ$$
Ðèþ$…{™èþ ç܅QÅ
5. Ôèý{™èþ$-Á-†-¯é-Ôèý-¯èþ-Ðèþ$$ -Ææÿ-Mæü¢-½-f-Ðèþ«§óþ §óþÑ ... ¨ÓÚù-fíßý
6. ÆøVæü-¯é-Ôèý-¯èþ-Ðèþ$$ -A-_…™èþÅ-Ææÿ*ç³ ^èþǙóþ ... ¨ÓÚù-fíßý
7. çÜÆ>Ó-ç³-¯é²-Ôèý-Ðèþ$$ -¯èþ-™óþ¿æýÅ çÜÞÆæÿÓ§é ... ¨ÓÚù-fíßý
8. çÜÆæÿÓ-Ýû-¿ê-VæüÅ-M>-Ææÿ-Mæü-Ðèþ$$ -^èþ…yìþMóü çܙèþ™èþ… ... ¨ÓÚù-fíßý
191

9. Æø-Væü-¯éÔèý-¯èþ-Ðèþ$$ -çÜ$¢-Ðèþ§øÂüÅ ¿æýMìü¢-ç³NÆæÿӅ ... ¨ÓÚù-fíßý


10. çÜ-Æ>Ó-Ææÿ¦-íÜ-¨® -§óþíßý Ýû¿êVæüÅ ... ¨ÓÚù-fíßý
11. Ôèý-{™èþ$-¯é-Ôèý-¯èþ-Ðèþ$$ -Ñ-«§óþ-íßý-¨Ó-çÙ™é… ... ¨ÓÚù-fíßý
12. B-ç³-¯é²-Ôèý¯èþ ç܅ç³-™èþP-Ææÿ-Ðèþ$$ -Ñ-«§óþíßý §óþÑ MæüÌêÅ×ý… ... ¨ÓÚù-fíßý
13. MîüÇ¢, fÄæý$, ËMîü‡-Mæü-Ææÿ-Ðèþ$$ -Ñ-§éÅ-Ðèþ…™èþ… Äæý$Ôèý-çÜӅ™èþ… ... ¨ÓÚù-fíßý

AÆæÿY-âê-Ýù¢{™èþ -M>-Ðèþ$Å-Ðèþ$$ Ðèþ$…{™èþÐèþ$$


Ðèþ$…{™èþ ç܅QÅ
14. Ñ-Ðé-§æþ-ÐèþÅ-Ðèþ-àÆæÿ fÄæý$-Ðèþ$$ -{ç³-^èþ…yæþ §ðþO™èþÅ ... ¨ÓÚù-fíßý
15. ^èþ-™èþ$-ÆæÿÓ-ÆæÿY-çœ-Ë-Ðèþ$$ -^èþ-™èþ$-Ææÿ$Âgôý ^èþ™èþ$-ÆæÿÓ{Ææÿ¢ ... ¨ÓÚù-fíßý
16. ç³#Ææÿ$-Úë-Ææÿ¦-{ç³-§æþ-Ðèþ$$ -Mæü–-õÙ~¯èþ ç܅çÜ$¢™óþ ... ¨ÓÚù-fíßý
17. f-³ç ™- þè ³ç- Üí- Þ-¨§-® þæ Ð- þè $$ ßí- ý-Ðþè *-^þè Ë Üç $™é-¯é£æþ ... ¨ÓÚù-fßí ý
192

18. çÜ-ÆæÿÓ-fq-M>-Ææÿ-Mæü-Ðèþ$$ -çÜ$-Æ>-çÜ$Ææÿ ÕÆø-Ææÿ™èþ² ... ¨ÓÚù-fíßý


19. _-™èþ¢-Ôèý$-¨® C- …{§é×îý 糆 çܧéÂÐèþ ... ¨ÓÚù-fíßý
20. f-ÌZ-§æþÆæÿ ѯé-Ôèý-¯èþ-Ðèþ$$ -§óþÑ {ç³^èþ…yæþ §øÆæÿª…yæþ ... ¨ÓÚù-fíßý
21. A-¯é-Ðèþ–íÙt °Ðèþ–-™èþ¢ §óþÑ ¿æýMæü¢-f-¯ø-§éªÐèþ$ ... ¨ÓÚù-fíßý
22. çÜ-™èþµ-¡²-Ìê-¿æý-Ðèþ$$ -糡²… Ðèþ$¯ø-ÆæÿÐèþ*… ... ¨ÓÚù-fíßý