You are on page 1of 2

1) ROZKŁAD SIŁ I ENERGII

Uodp/przyc – energia odpychania /przyciągania


F – siła
U – energia potencjalna
r0 – odległość równowagi w krysztale

Fwyp = Fodp + Fprzyc

2) METALE LEKKIE:
a. NISKOTOPLIWE: Mg, Be
b. WYSOKOTOPLIWE: Sc, Y

3) SIECIOWANIE NA PRZYKŁADZIE GUMY


Sieciowanie to proces łączenia makrocząsteczek wiązaniami chemicznymi np. w celu otrzymania materiałów
użytkowych, jak guma (powstaje w procesie sieciowania, tzw. wulkanizacji, gdzie następuje addycja siarki do
polimeru).

4) MAŁA GĘSTOŚĆ I BRAK PRZEWODNICTWA PRĄDU – POLIMERY


Polimery mają małą gęstość ze względu na występowanie wiązań kowalencyjnych. Również dlatego nie
przewodzą prądu (niemetale łączą się poprzez uwspólnienie elektronów -> brak chmury elektronowej, czyli
brak swobodnych elektronów będących nośnikami prądu elektrycznego).

5) WIĄZANIA W CERAMICE:
jonowe: Al2O3, CaO
kowalencyjne: H2, N2

6) POLIETYLEN POLIPROPYLEN TEFLON PCV

7) METALE PRZEJŚCIOWE
To metale, które mają niezapełnioną podpowłokę d i f (ich pierwiastki lub jony – kationy).
8) DEFEKTY PUNKTOWE I SIEĆ IDEALNA
a) sieć idealna b) wakans (luka w węźle -> kontrakcja sieci)

c) atom obcy w sieci (miejsce węzłowe) d) atom międzywęzłowy

kontrakcja sieci, gdy rat.obc. < rat. ekspansja sieci, gdy rat.obc. > rat. ekspansja sieci (zawsze)

9) RYSOWANIE KIERUNKU I PŁASZCZYZNY


__ _ _ _
Kierunek [1 2 3] Płaszczyzna (2 3 0) -> (½ ⅓ ∞) -> (3 2 ∞)

(a=3) (a=3)

10) OPISAĆ FAZOWO UKLAD RÓWNOWAGI, ZAZNACZYĆ PRZEMIANY, NARYSOWAĆ


STRUKTURY STOPÓW W PUNKTACH.