Вы находитесь на странице: 1из 15

À¡¸õ 1

À¢Ã¢× « : ¦Á¡Æ¢Â½¢¸û
(§¸ûÅ¢¸û 1- 10 )
( 10 ÒûÇ¢¸û )
(ÀâóШÃì¸ôÀð¼ §¿Ãõ : 15 ¿¢Á¢¼í¸û)

1. ¸£ú측Ïõ ÜüÚìÌ ²üÈ þ¨½¦Á¡Æ¢ ¡Ð?

¼¡ì¼÷ «ôÐø ¸Ä¡õ Ò¸ú¦ÀüÈ Å¢ï»¡É¢ ¬Å¡÷.

A. §ÁÎ ÀûÇõ
B. ÍüÚõ ÓüÚõ
C. §ÀÕõ Ò¸Øõ
D. ¸øÅ¢ §¸ûÅ¢

2. ¦Àü§È¡Ã¢ý «È¢×¨Ã¨Âì §¸ð¸ ÁÚò¾ º¢Å¡ ¾ý ¿ñÀ÷¸Ù¼ý ¸½


¢É¢ Å¢¨Ç¡ðÎ ¨ÁÂò¾¢üÌî ¦ºýÈ §À¡Ð ¸¡Åø «¾¢¸¡Ã¢Â¢¼õ ¨¸Ôõ
¸Ç×Á¡¸ô À¢ÊÀð¼¡ý.

A. §À¡¸Å¢ðÎô ÒÈ了¡øÄ¢ ¾¢Ã¢Â §Åñ¼¡õ.


B. Á¡¾¡¨Å ¦Â¡Õ¿¡Ùõ ÁÈì¸ §Åñ¼¡õ
C. ´ÕŨÃÔõ ¦À¡øÄ¡íÌ ¦º¡øÄ §Åñ¼¡õ
D. §À¡¸¡¾ Å¢¼ó¾É¢§Ä §À¡¸ §Åñ¼¡õ

3. þáÁÕ¼ý ÅÉÅ¡ºõ ¦ºýÈ º£¨¾, «ÃñÁ¨É ͸§À¡¸í¸¨Ç ÁÈóÐ


ÅÉÅ¡º Å¡ú쨸ìÌò ¾ý¨Éô ÀÆì¸ô ÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñ¼¡û.

A. ²üÀÐ þ¸ú
B. ´ôÒÃ ´ØÌ
C. ³ÂÁ¢ðÎ ¯ñ
D. °ì¸ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø

4. ÀÄÁ¢ì¸ ¯¼Ä¨ÁôÒ¼ý ÁøÔò¾ò¾¢ø ÀÄ ¦ÅüÈ¢¸¨Çô ¦ÀüÈ ÃÌ


þô§À¡Ð ________________ ¬¸¢Å¢ð¼¡§É ±É «ùç÷ Áì¸û
§Å¾¨ÉÔüÈÉ÷.
A. ±ÖõÒõ §¾¡ÖÁ¡ö
B. ¯ÕñÎ ¾¢ÃñÎ
C. §ÀÕõ Ò¸ØÁ¡¸
D. ¬¾¢ «ó¾Á¡¸

5. ºÃ¢Â¡É þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇ Å¡ì¸¢Âí¸¨Çò ¦¾Ã¢×


¦ºö¸.
I. «õÁ¡ Å¡í¸¢Â ¦ÅûÇ¢ôÀ¡ò¾¢Ãõ Á¢ÛÁ¢Û ±É Á¢ýÉ
¢ÂÐ.
II. ¬º¢Ã¢Â÷ À½ô¨À¨Âò ¾¢ÕÊ ÓÌĨÉô ÀÇ¡÷ÀÇ¡÷
±É «¨Èó¾¡÷.
III. ÅʧÅÖ ÜȢ ¿¨¸îͨŨÂì §¸ð¼ Áì¸û ºÃºÃ
±É º¢Ã¢ò¾É÷.
IV. þá½¢ «½¢ó¾¢Õó¾ ¾í¸ §Á¡¾¢Ãõ ¾¸¾¸ ±É
¸¡½ôÀð¼Ð.

A. I , ii
B. I , iii
C. ii , iv
D. I , iv

6. ¸£ú측Ïõ ¯Å¨Áò¦¾¡¼ÕìÌ ²üÈ ¦À¡Õû ¡Ð?

¸ñ½¢¨Éì ¸¡ìÌõ þ¨Á §À¡Ä

A. Á¢¸×õ À¡Ð¸¡ôÀ¡¸
B. ´Õ ¦ºö¾¢ Å¢¨ÃÅ¡¸ô ÀÃ×¾ø
C. Áɾ¢ø «Æ¢Â¡Áø À¾¢ó¾¢ÕôÀÐ
D. ´ÕÅâý ¬üÈø Á¨Èó¾¢ÕôÀÐ

7. ¸øÅ¢ìÌò ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ¦ºöÔ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

i. ¦ÀÕ¨ÁÔõ º¢Ú¨ÁÔõ ¾¡ý ¾Ã ÅÕ§Á


ii. ¸ü¨¸ ¿ý§È ¸ü¨¸ ¿ý§È À¢î¨º Ò¸¢Ûõ ¸ü§¸ ¿ý§È
iii. ¦ºøÅ÷ì ¸ÆÌ ¦ºØí¸¢¨Çò ¾¡í̾ø
iv. ¸øÅ¢ì ¸ÆÌ ¸º¼È ¦Á¡Æ¢¾ø

A. i, ii
B. ii , iv
C. ii , iii
D. i , iv

8. ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Õ.ÌÁÃý «Å÷¸û §ÅÚ ÀûÇ¢ìÌ Á¡üÈÄ¡¸¢î ¦ºýÈ À¢ÈÌ


«È¢Å¢Âø À¡¼õ §À¡¾¢ì¸ «Å¨Ãô §À¡ýÚ «ÛÀÅÁ¢ì¸ ¬º¢Ã¢Â÷
þø¨Ä ±ýÀ¨¾ò ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ ¯½÷ó¾¡÷.

A. ¯ôÀ¢ð¼Å¨Ã ¯ûÇÇ×õ ¿¢¨É


B. º¢Ú ÐÕõÒõ Àø Ìò¾ ¯¾×õ
C. º¢ò¾¢ÃÓõ ¨¸ôÀÆì¸õ ¦ºó¾Á¢Øõ ¿¡ôÀÆì¸õ
D. ¿¢ÆÄ¢ý «Õ¨Á ¦Å¢Ģø ¦¾Ã¢Ôõ

9. ¸£ú측Ïõ ¦ºöÔÇ¢ý Ó¾ø «Ê ¡ ¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÐ?

«¼ì¸ Ó¨¼Â¡ ÃȢŢĦÃý ¦Èñ½¢ì

¸¼ì¸ì ¸Õ¾×õ §Åñ¼¡ -Á¨¼ò¾¨Ä¢ø

---------------------------------------------------------------
Å¡Ê Â¢ÕìÌÁ¡í ¦¸¡ìÌ

A. µÎÁ£ §É¡¼ ¯ÚÁ£ý ÅÕÁÇ×õ


B. ¬É ӾĢø «¾¢¸ï ¦ºÄÅ¡É¡ø
C. ¦ÁöÅÕò¾õ À¡Ã¡÷
D. ¸øÄ¡÷ìÌõ ¸üÈÅ÷ìÌõ

10. þôÀ¼ò¾¢üÌô ¦À¡ÕóÐõ ¾¢ÕìÌÈû ¡Ð?


A. ¦ºÂü¸Ã¢Â ¦ºöÅ¡÷ ¦ÀâÂ÷ º¢È¢Â÷

¦ºÂü¸Ã¢Â ¦ºö¸Ä¡ ¾¡÷

B. §¾¡ýÈ¢ý Ò¸§Æ¡Î §¾¡ýÚ¸ «∑¾¢Ä¡÷

§¾¡ýÈÄ¢ý §¾¡ýÈ¡¨Á ¿ýÚ

C. ÅÕÓýÉ÷ì ¸¡Å¡¾¡ý Å¡ú쨸 ±Ã¢ÓýÉ÷

¨ÅòàÚ §À¡Äì ¦¸Îõ

D. ¨ÅÂòÐû Å¡úÅ¡íÌ Å¡úÀÅý Å¡Û¨ÈÔõ

¦¾öÅòÐû ¨Åì¸ôÀÎõ

þÄ츽õ
( §¸ûÅ¢¸û 11-20)
10 ÒûÇ¢¸û
ÀâóШÃì¸ôÀð¼ §¿Ãõ : 15 ¿¢Á¢¼í¸û

11. ¦º¡øÄ¢ý þ¨¼Â¢ø Åá¾ ±Øòиû ¡¨Å?


A. ¦Áö ±Øòиû
B. ¯Â¢÷¦Áö ±Øòиû
C. ¯Â¢÷ ±Øòиû
D. ¸¢Ãó¾ ±Øòиû

12. ¸£ú측Ïõ ¬ñÀ¡ø ¦º¡øÖ째üÈ ÀÄ÷À¡ø ¦º¡ø ±Ð?

¾Á¢Æý
A. ¾Á¢Æý¸û
B. ¾Á¢Æ
C. ¾Á¢Æ÷¸û

13. __________________________ §¸¡Ä¡Äõâ÷ «¨ÉòÐĸ Å¢Á¡É


¿¢¨ÄÂõ º¢ôÀ¡í¸¢ø «¨ÁóÐûÇÐ. ¸ðʼ ¿¢Ò½÷¸û þ¾¨É
_________________ ¸ðÊÔûÇÉ÷.

A. ¯ÂÃÁ¡É , «Õ¨ÁÔ¼ý
B. «Æ¸¡É , «Õ¨Á¡¸
C. ¯ÂÃÁ¡¸ , «Õ¨ÁÔ¼ý
D. «Õ¨Á¡¸ , «Æ¸¡É

14.¸£ú측ñÀÉÅüÚû ¾ÅÈ¡É þ¨½¨Âò §¾÷ó¦¾Î

Å¢¨É¦Âîºõ ¦À¦Ãîºõ
A. ¦¸¡ýÚ ¾¢ýÈÐ «Ø¾ ¨ÀÂý
B. ±ÎòÐì ¦¸¡Î «Æ¸¢Â ¦Àñ
C. ÅØ츢 Å¢Øó¾¡ý Åó¾¡ø ¦¸¡Î
D. ¦ºýÚ Å¡ §Àº¢Â ¸¢Ç¢

15. ¸£ú측ñÀÉÅüÚû ±Ð ¦ºÂôÀ¡ðÎÅ¢¨É š츢Âò¾¢üÌ ²üÈ


¦ºöÅ¢¨É š츢ÂÁ¡Ìõ.

¦ºÂôÀ¡ðÎÅ¢¨É ¦ºöÅ¢¨É
A. ¸¨¾ ÁÄáø ÜÈôÀð¼Ð ÁÄ÷ ¸¨¾ ÜȢɡû
B. Á¡¨Ä «Ó¾¡ ¦¾¡Îò¾Ð «Ó¾¡ Á¡¨Ä ¦¾¡Îò¾¡û
C. Å£ð¼¡ø ͺ¢Ä¡ Íò¾õ ¦ºöÂôÀð¼Ð ͺ¢Ä¡ Å£ð¨¼î Íò¾õ ¦ºö¾¡û
D. ¦ºõÀ¼Åý Á£É¡ø À¢Êì¸ôÀð¼Ð ¦ºõÀ¼Å÷ Á£ý À¢Êò¾¡÷
16. ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¢ý º¢ÈôÀ¢¨É Å¢Çì¸Á¡¸ì ÜȢ §ÀǨÃô ÀÄÕõ
À¡Ã¡ðÊÉ÷. ____________________, «Åâý §Àî¨ºî º¢Ä÷ «Äðº¢Âõ
¦ºö¾É÷.

i. ¬¾Ä¡ø iii ¬Â¢Ûõ


ii. þÕôÀ¢Ûõ iv ¬¨¸Â¡ø

A. ii, iii
B. iii , iv
C. i , iii
D. i , iv

17.ºò¾¢Â º¡öÀ¡À¡_________________ º£¼÷¸ÙìÌ ¿øÄ¡º¢ ÅÆí¸¢É¡÷.

A. ¾ý
B. ¾õ
C. ´Õ
D. ¾í¸û

18. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ þÈó¾¸¡Ä ´Õ¨Á š츢Âò¾¢üÌ ²üÈ ±¾¢÷¸¡Äô


Àý¨Á š츢Âõ ±Ð?

º¢üÀ¢ º¢¨Ä ¦ºÐ츢ɡý


A. º¢üÀ¢ º¢¨Ä ¦ºÐìÌÅ¡ý
B. º¢üÀ¢¸û º¢¨Ä¸û ¦ºÐ츢É÷
C. º¢üÀ¢ º¢¨Ä ¦ºÐìÌÅ¡÷
D. º¢üÀ¢¸û º¢¨Ä¸û ¦ºÐìÌÅ÷

19. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ºÃ¢Â¡É ¦ÀÂ÷¡ø¨Äò ¦¾Ã¢×


¦ºö¸.

20. §º÷ò¦¾Øи.
̽ + «¾¢ºÂõ =

A. ̽¡¾¢ºÂõ
B. ̽¾¢ºÂõ
C. ̽«¾¢ºÂõ
D. ̽ò¾¢ºÂõ

À¡¸õ 2
( ÀâóШÃì¸ôÀÎõ §¿Ãõ : 45 ¿¢Á¢¼õ)

§¸ûÅ¢ 21

«. ¸¡Ä¢Â¡É þ¼í¸Ç¢ø ¦À¡Õò¾Á¡É þ¼ô¦À¨Ãì ¦¸¡ñÎ ¿¢ÃôÒ¸

1. ___________ «Æ¸¡É µÅ¢Âõ ŨÃó§¾ý. ( 1 ÒûÇ¢ )

2. “_____________ ¯í¸ÇÐ ¯¼ø¿Äò¨¾ô §À½


§ÅñÎõ,” ±ýÚ ÁÕòÐÅ÷ ὢ¢¼õ ÜȢɡ÷. ( 1 ÒûÇ¢ )

3. ______________ Å£ðÊý Óý §¸¡Äõ §À¡ð¼¡û. ( 1 ÒûÇ¢ )


4. ______________ Àí§¸¡÷ ¾£Å¢üÌî ¦ºýÚ Å󧾡õ. ( 1 ÒûÇ¢ )

¬.¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨Çî ºÃ¢Â¡É ¦À¡ÕÙ¼ý


þ¨½ì¸×õ

«¨Ã Ì¨È ¿¡Ä¡ô Àì¸Óõ

º¢Ä þ¼í¸Ç¢ø

ÍüÚõ ÓüÚõ ÓبÁ ¦ÀÈ¡¾ ¿¢¨Ä

( 2 ÒûÇ¢ )

§¸ûÅ¢ 22

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À̾¢¨Â «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ

§¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ .

¦ƒÂÀì¾¢ ¿¢ÚÅÉõ
±ñ 60 ƒ¡Ä¡ý ¦À÷Á¡ò¾¡,À¢É¡íÌ

«ýÒ¨¼Â£÷,
ͼ¦Ã¡Ç¢ Òò¾¸ ¦ÅǢ£ðΠŢơ
25 ÅÕ¼ ¸¡ÄÁ¡¸ô ÀÄ Òò¾¸í¸¨Ç ¦ÅǢ¢ðÎ ¦ÅüÈ¢¸ñ¼ ±í¸û
¿¢ÚÅÉõ þô§À¡Ð §ÁÖõ ´Õ Ò¾¢Â Òò¾¸ò¨¾ «È¢Ó¸õ ¦ºö¸¢ýÈÐ
±ýÀ¨¾ Á¸¢ú×¼ý ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢ý§È¡õ.
Òò¾¸ ¦ÅǢ£ðΠŢơ Å¢ÅÃí¸û:
¾¢¸¾¢ : 5.4.2016
þ¼õ : «ÕûÁ¢Ì ÍôÃÁ½¢Â ¬Ä Áñ¼Àõ , Ò츢ð ¦Á÷¾¡ƒ¡õ
§¿Ãõ : ¸¡¨Ä Á½¢ 10.00
¿¢¸ú ¿¢Ãø
¸¡¨Ä Á½¢ 10.00 - À¾¢×
¸¡¨Ä Á½¢ 10.15 - º¢ÈôÒ¨Ã
¸¡¨Ä Á½¢ 10.30 - Òò¾¸ «È¢Ó¸ ¿¢¸ú×
¸¡¨Ä Á½¢ 11.00 - Òò¾¸ ¬º¢Ã¢Â÷ ¯¨Ã
¸¡¨Ä Á½¢ 11.15 - Òò¾¸î º¢ÈôÒî ºÖ¨¸ Å¢üÀ¨É
(ŢơŢø ¸ÄóÐ ¦¸¡ûÀÅ÷¸ÙìÌ
ÁðÎõ)

«) þùÅ¢ÇõÀÃõ ±¾¨Éô ÀüÈ¢ÂÐ ? ( 1ÒûÇ¢)

¬) þó¾ Å¢ÇõÀÃò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ 2 Ó츢Âò ¾¸Åø¸¨Ç ±Øи.

1)____________________________________________________________

2)____________________________________________________________

( 2 ÒûÇ¢¸û )

þ)þ󿢸úÅ¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ûÀÅ÷ ¡÷ ±É ( / ) «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.

( 1 ÒûÇ¢ )

¦Àü§È¡÷
ÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸û
§¿¡Â¡Ç¢¸û

®) þó¾ô Òò¾¸ì ¸ñ¸¡ðº¢¨Â ²üÀ¡Î ¦ºö¾Ð ______________ ¬Ìõ.

( 1 ÒûÇ¢ )
¯) ¿¢¸úÅ¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ûÀÅ÷¸ÙìÌ _____________________________
ÅÆí¸ôÀÎõ ( 2 ÒûÇ¢¸û )

§¸ûÅ¢ 23

23. À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


±Øи.

«) þôÀ¼ò¾¢ø ÅÆ¢ ¿£ ±ýÉ «È¢óÐ ¦¸¡û¸¢È¡ö ? ( 1ÒûÇ¢)

________________________________________________________________

¬) þó¿¢¨Ä ²üÀ¼ ¸¡Ã½õ ±ýÉ ? (1 ÒûÇ¢)

__________________________________________________________________

¬) þÚÅý ±¾¢÷§¿¡ì¸ì ÜÊ º¢ì¸ø¸û ¡¨Å ? ( 2ÒûÇ¢¸û)

1)_______________________________________________________________

2)_______________________________________________________________

þ) இ츨Äì ¸¨Ç ¿£ ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö? ( 2 ÒûÇ¢¸û )

1)________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________

§¸ûÅ¢ 24

¸£ú측Ïõ ¯¨Ã¡¼¨Ä Å¡º¢òÐ, À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ò¾¢Î¸.

¾Á¢ú¿í¨¸ : ±Æ¢Ä¡! §¸¡À¢òÐì ¦¸¡ûÇ¡§¾. ¯ýÉ¢¼õ Å¡í¸¢ì


¦¸¡ñÎ §À¡É ÌÈ¢ôÒ¸û ±ÉìÌô ÀÂýÀ¼Å¢ø¨Ä.
²¦ÉÉ¢ø, ¯ýÛ¨¼Â §Á¡ºÁ¡É ¨¸¦ÂØòо¡ý.
«¨¾ò ¾¢Õò¾¢ì ¦¸¡ûÇìܼ¡¾¡?

±Æ¢Äý : õ... ¿£ þÃñÎ ¿¡Ç¡¸ô ÀûÇ¢ìÌ Åá¾¾¡ø,


±ýÛ¨¼Â ÌÈ¢ôÒ¸¨Ç ¯ÉìÌò ¾ó§¾ý.
ÁÕòÐÅÁ¨É¢ø þÕóÐ Åó¾¡Öõ ¯ÉìÌ...!

ÍÁ¾¢ : «¾ü¸¢ø¨Ä ±Æ¢Ä¡! §À¡¸¢Èô §À¡ì¨¸ô À¡÷ò¾¡ø,


¯É째 ¯ý ¨¸¦ÂØò¨¾ô ÀÊì¸ ÓÊ¡Áø
§À¡öÅ¢Îõ §À¡Ä¢Õ츢ȧ¾. ÍÉ¡Á¢ «¨Ä¢ø
º¢¨¾óЧÀ¡É ±Øòиû §À¡ø «øÄÅ¡ ¯ý
¨¸¦ÂØòÐì ¸¡ðº¢ «Ç¢ì¸¢ÈÐ.

¯Á¡ : Á¢¸îºÃ¢Â¡¸ ¦º¡ýÉ¡ö. ¿¡Ûõ ÀÄ Ó¨È ¦º¡øÄ¢


Å¢ð§¼ý. ¿ÁÐ ¬º¢Ã¢ÂÕõ ¾¢ÕòÐõÀÊ «È¢×¨Ã
ÜÈ¢ÅÕ¸¢È¡÷. ¬É¡ø, þÅý ¾¢Õò¾¢ ±Ø¾§Å
Á¡ð¼¡ý. þÅÛ¨¼Â §¾÷×ò¾¡¨Çò ¾¢ÕòÐõ
¬º¢Ã¢Â÷ º¢ÃÁõ «¨¼Å¡÷ ±ýÀ¾¢ø ³ÂÁ¢ø¨Ä.

±Æ¢Äý : ±ý¨Éî ¦º¡ø¸¢È£÷¸§Ç! Á¸¡òÁ¡ ¸¡ó¾¢Â¢ý


¨¸¦ÂØòÐ ±ý ¨¸¦ÂØò¨¾Å¢¼ §Á¡ºÁ¡ÉÐ. «Ð
¦¾Ã¢ÔÁ¡ ¯í¸ÙìÌ? «Å÷ ±ùÅÇ× Ò¸ú¦ÀüÈ¡÷.
¯í¸ÙìÌ ±í§¸ ÒâÂô §À¡¸¢ÈÐ?

ÍÁ¾¢ : ¸¡ó¾¢Âʸû ¾õÓ¨¼Â ¨¸¦ÂØòÐ §Á¡ºÁ¡ÉÐ


±ýÚ «Å§Ã ÀÄÓ¨È ÅÕò¾ôÀ𼾡¸ ¾ÁÐ ‘
ºò¾¢Âî §º¡¾¨É’ ±Ûõ Í ÅÃÄ¡üÚ áÄ¢ø
ÜȢ¢Õ츢ýÈ¡÷. «¨¾ ¿£ «È¢ÂÅ¢ø¨Ä¡? ¾Â×
¦ºöÐ þÉ¢§ÁÄ¡ÅÐ §¾¨ÅÂüÈ Å¡¾õ ¦ºö¡Áø
Өȡ¸ ±ØÐ. ¾Åü¨Èò ¾¢Õò¾¢ì ¦¸¡ûÅÐ
¿øÄо¡§É.

±Æ¢Äý : þÉ¢, ¸ñÊôÀ¡¸ ÓÂüº¢ ¦ºö¸¢§Èý ¿ñÀ÷¸§Ç!


¿ýÈ¢
அ. ¯¨Ã¡¼Ä¢ø ¸¡½ôÀÎõ Ó츢Âì ¸ÕòР¡Ð?

________________________________________________ ( 1 ÒûÇ¢ )

ஆ. ±Æ¢Äý ¾ý ¨¸¦ÂØò¨¾ Á¸¡òÁ¡ ¸¡ó¾¢Ô¼ý ´ôÀ¢ð¼Ð ²ý?


________________________________________________________________

________________________________________________________________

( 2 ÒûÇ¢¸û )

þ. ±Æ¢Äý ¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø ±Ø¾ ÅÄ¢ÔÚò¾¢ÂÅ÷¸û ¡Å÷?


(1 ÒûÇ¢ )

¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷
¦Àü§È¡÷

ÍÁ¾¢
¯Á¡
(1 ÒûÇ¢ )

ஈ. º¢¨¾óÐ §À¡É ±ýÀ¾ý ¦À¡Õû ¡Р?

( 1 ÒûÇ¢ )

உ. ¨¸¦ÂழுòÐ அƸ¡¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ þÕì¸ உÉÐ முÂüº¢¸û


¡¨Å?

I. _______________________________________________________________

II. _______________________________________________________________

( 2
ÒûÇ¢¸û)
§¸ûÅ¢ 25

¸£ú측Ïõ º¢Ú¸¨¾¨Â Å¡º¢òÐò ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


¸¡ñ¸.

ÜñÊÄ¢ÕóÐ ÀȨŸû º¢È¸ÊòÐô ÀÈôÀ¨¾ô §À¡Ä, ÀûÇ¢ ÓÊóÐ


Á¡½Å÷¸û ÅÌôÀ¨È¢ĢÕóÐ ¦ÅÇ¢§ÂȢ즸¡ñÊÕó¾É÷. ´ù¦Å¡ÕÅÕõ
Òò¾¸ô¨À¨Âò à츢ò ¾í¸û §¾¡Ç¢ø Á¡ðÊ즸¡ñÎ ¯üº¡¸Á¡¸ì ¸¢ÇõÀ
¢É÷.

“¿õÁ ³¨ÂìÌô ÀÃ¢Í Å¡í¸¢Å¢ð¼¡Â¡?” º¢Å¡¨Åô À¡÷òÐì §¸ð¼¡ý


«Ó¾ý. «Ó¾ý «ôÀÊì §¸ð¼Ðõ ±í¸¢Õ󧾡 ´Õ §º¡¸õ µÊÅóÐ º
¢Å¡Å¢ý Ó¸ò¾¢ø «ôÀ¢ì¦¸¡ñ¼Ð. ¾ý ¾¨Ä¨Â ÅÄôÀì¸Óõ þ¼ôÀì¸Óõ
¬ðÊÉ¡ý º¢Å¡.

“ºÃ¢ºÃ¢ §¿ÃÁ¡¸¢ÈÐ; ¿¡ý §À¡Â¢ðΠŧÃý” ±ýÚ ¦ÅÇ¢§ÂȢɡý


«Ó¾ý. ¦¾õÒ þøÄ¡¾Åý §À¡Ä ¦ÁøÄ ¿¼ó¾¡ý º¢Å¡. «ÅÉÐ Ó¸õ
Å¡Êô§À¡ö þÕó¾Ð. «ÅÛ¨¼Â ±ñ½¦ÁøÄ¡õ ¿¡¨Ç ¾ý ÅÌôÀ¡º¢Ã
¢ÂÕìÌô ÀÃ¢Í ¦¸¡ÎôÀ¾¢§Ä§Â þÕó¾Ð.

¿¡¨Ç ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Éõ. þп¡û Ũà ±ó¾ ¬º¢Ã¢ÂÕìÌõ ÀâÍ


¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ ±ñ½õ º¢Å¡×ìÌ Å󾧾 þø¨Ä. ¬É¡ø, þó¾
Ó¨È ¾¡Á¨Ã ¬º¢Ã¢ÂÕìÌ ±ôÀÊ¡ÅÐ ÀÃ¢Í ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ
«ÅÛ¨¼Â º¢ýÉïº¢Ú ¦¿ïºõ ÐÊ¡ö ÐÊò¾Ð.

ÅÌôÀ¢§Ä§Â Á¢¸×õ À¢ý¾í¸¢ þÕó¾ «Å¨É «ÃŨ½òÐô À¡¼õ


¦º¡øÄ¢ò¾ÕÅ¡÷. «Êì¸Ê «Å¨É «¨ÆòÐô §ÀÍÅ¡÷; «ý¦À¡Ø¸ «È
¢×¨Ã ÜÚÅ¡÷. «ÅÛ¨¼Â ¯ûÇò¨¾ò ¾ðÊ ±ØôÀ¢ «ÅÛìÌ
°ì¸ãðÎÅ¡÷.

«ýÚ ÓØÅÐõ ¸Å¨Ä §¾¡öó¾ Ó¸òмý þÕó¾¡ý º¢Å¡. ÀâÍ


Å¡íÌõ «Ç×ìÌ «ÅÛìÌ Åº¾¢Â¢ø¨Ä. Á¢¸×õ ²ú¨ÁÂ¡É ÌÎõÀõ.
«ôÀ¡ «õÁ¡Å¢¼õ §¸ð¸×õ «ÅÛìÌò ¾Âì¸Á¡¸ þÕó¾Ð. ÌÇ¢ì¸ ÁÉÁ
¢øÄ¡Áø ÌÇ¢òÐ... ¯½×ñ½ ÁÉÁ¢øÄ¡Áø ¯ñÎ... þÃÅ¢ø à츧Á
ÅáÁø ÀÎ쨸¢ø ÒÃñÎ ÒÃñÎ ÀÎòÐ즸¡ñÊÕó¾¡ý.

ÁÚ¿¡û ¸¡¨Ä¢ø ÀûÇ¢ìÌî ¦ºøħŠ«ÅÛìÌô À¢Êì¸Å¢ø¨Ä.


¾¡Á¨Ã ³¨ÂìÌô ÀÃ¢Í ¦¸¡Îì¸ ÓÊ¡¾ ÅÕò¾õ «Åý ¦¾¡ñ¨¼¨Â
«¨¼ò¾Ð; ¸ñ¸¨Ç ®ÃÁ¡ì¸¢ÂÐ. þÕó¾¡Öõ «õÁ¡ ¾¢ðÎÅ¡§Ã
±ýÀ¾ü¸¡¸ô ÀûÇ¢ìÌì ¸¢ÇõÀ¢É¡ý.
ÅÆì¸õ§À¡Ä Å£ðÎ Å¡ºüÀÊ¢ø «Á÷ó¾Å¡§Ã ¸¡Ö¨È¨Âô §À¡ðÎÅ
¢ðÎ ¯¼õÀ¢ø ÀħÁ þøÄ¡¾Åý §À¡Ä ¸¡Ä½¢¨Â Á¡ðÊ즸¡ñÊÕó¾¡ý.
«ô§À¡Ð, «Åý Å£ðÎô âÊ¢ø µ÷ «Æ¸¢Â º¢ÅôÒ §Ã¡º¡ô⠫ŨÉô
À¡÷òÐî º¢Ã¢ò¾Ð. «ó¾ô âÅ¢ø ´ù¦Å¡Õ ¦ÅûǢ츢ƨÁÔõ «Æ¸¡¸î
§º¨Ä ¸ðÊ ¾¨Ä¢ø §Ã¡º¡ôâ ÝÊÅÕõ ¾¡Á¨Ã ¬º¢Ã¢¨Â¢ý Ó¸õ
«ÅÛìÌò ¦¾Ã¢ó¾Ð.

º¢Å¡Å¢ý ¸ñ¸û «¸Ä Ţâó¾É; Ó¸õ ¦Áø¦ÄÉ ÁÄ÷ó¾Ð; ¯¾ðÊø


Òýɨ¸ Á¢Ç¢÷ó¾Ð. «Åý ¯¼ø ÓØÅÐõ Á¸¢ú Á¢ýº¡Ãõ§À¡ø
À¡öó¾Ð. Àð¦¼ýÚ ¾¡Å¢ì ̾¢òÐ ºð¦¼ýÚ «ó¾ «Æ¸¢Â §Ã¡º¡¨Åô ÀÈ
¢òÐ즸¡ñÎ º¢ð¼¡¸ô ÀÈó¾¡ý ÀûÇ¢¨Â §¿¡ì¸¢..!

«) º¢Å¡Å¢ý Ó¸ò¾¢ø ²ý §º¡¸õ «ôÀ¢ì¦¸¡ñ¼Ð?

( 1 ÒûÇ¢ )

¬) º¢Å¡ ÅÌôÀ¢§Ä§Â Á¢¸×õ À¢ý¾í¸¢ þÕó¾¡ý. ²ý?

i)

ii)

( 2 புள்ளள )

இ) “அவன உடல முழுவதும மககிழ்ச்சகி வவள்ளம பபாய்ந்தது”


ஏன?

( 1 புள்ளள )

ஈ) ‘ சகிட்டபாகப பறந்தபான ’ எனற வசபாற்வறபாடருக்குப


வபபாருத்தமபான வவிளக்கம யபாது?
( 1 புள்ளள )