Вы находитесь на странице: 1из 12

§¾º¢Â Ũ¸ò ¾Á¢úôÀûÇ¢ _____________________________

¬ñÎ 5
¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¾¡û 1
50 ¿¢Á¢¼õ

¦ÀÂ÷ : ____________________ ¬ñÎ : ____

À¢ அ :
( : 1 - 15)

1. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


¬ò¾¢ÝÊ Å¢Çì¸õ
A «îºõ ¾Å¢÷ «ïº¡ ¦¿ïºòмý ¦ºÂøÀ¼
§ÅñÎõ.
B ¬ñ¨Á ¾Å§Èø ±ô§À¡Ðõ Å£Ãòмý þÕì¸
§ÅñÎõ.
C þ¨Çò¾ø þ¸ú ´ýÚÀðÎ Å¡úŧ¾ ÀÄÁ¡Ìõ.

2.

§Áü¸ñ¼ À¼òмý ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ¾¢ÕìÌÈû ¡Ð?


A. §Åñξø §Åñ¼¡¨Á þÄ¡ÉÊ §º÷ó¾¡÷ìÌ
¡ñÎõ þÎõ¨À þÄ
B. §¾¡ýÈ¢ü Ò¸§Æ¡Î §¾¡ýÚ¸ «·¾¢Ä¡÷
§¾¡ýÈÄ¢ý §¾¡ýÈ¡¨Á ¿ýÚ
C. §¸Êø Å¢ØøÅõ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ
Á¡¼øÄ ÁüÈ Â¨Å
D. ÓÂüº¢ ¾¢ÕÅ¢¨É ¡ìÌõ ÓÂüÈ¢ý¨Á
þý¨Á ÒÌò¾¢ Å¢Îõ
3. Å¡É¡¸¢ Áñ½¡¸¢ ÅǢ¡¸¢ ´Ç¢Â¡¸¢
______________________________________
§¸¡É¡¸¢ ¡¦ÉÉÐ ±ýÈŨÃì Üò¾¡ðÎ
°É¡¸¢ ¿¢ýÈ¡¨Â ±ñ¦º¡øÄ¢ Å¡úòÐŧÉ

§Áü¸¡Ïõ ¦ºöÔÇ¢ø Å¢ÎôÀð¼ ºÃ¢Â¡É Åâ¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


A B C D
°É¡¸¢ ¯Â¢Ã¡¸¢ ¯ñ¨ÁÔÁ¡ö þý¨ÁÔÁ¡öì
þý¨ÁÔÁ¡öì °É¡¸¢ ¯Â¢Ã¡¸¢ ¯ñ¨ÁÔÁ¡ö
¯ñ¨ÁÔÁ¡ö þý¨ÁÔÁ¡öì °É¡¸¢ ¯Â¢Ã¡¸¢
¯Â¢Ã¡¸¢ ¯ñ¨ÁÔÁ¡ö þý¨ÁÔÁ¡öì °É¡¸¢

4.

À¼òмý ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. ¬¨¼ «½¢¸Äý
B. «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á
C. ¾¡Ôõ §ºÔõ
D. ¯ÕñÎ ¾¢ÃñÎ

5. ÌÁÃý ¾¢ÕÁ¾¢ º¡Ã¾¡Å¢ý Á¸ý. «Åý Á£Ð «Åý ¾¡Â¡÷


«¾¢¸Á¡É «ýÒ ¨Åò¾¢Õó¾¡÷. ´Õ¿¡û ÌÁÃý º¡¨Ä Å¢Àò¾¢ø
Á¨Èó¾¡ý. ¾ý Á¸É¢ý Á¨È¨Å ±ñ½¢ «ó¾ò ¾¡ö ¾¢Éõ ¾¢Éõ
Å¡ÊÉ¡÷.
A. þ¨ÄÁ¨È ¸¡ö §À¡Ä
B. ¸¡ðÎò ¾£ §À¡Ä
C. «ÉÄ¢ø þð¼ ¦ÁØÌ §À¡Ä
6. °÷Áì¸Ç¢¼õ §¸¡Â¢ø ¸ðÊò ¾Õž¡¸ì ÜÈ¢ ¿¢¾¢ ¾¢ÃðÊÂ
¸ñ½ôÀý «ó¾ô À½ò¨¾ò ¾ý ¦º¡ó¾ ¦ºÄÅ¢ü¸¡¸
¦ºÄÅÆ¢ò¾¾¡ø ______________ À¢ÊôÀð¼¡ý.
A. ¦ºÅ¢ º¡öò¾ø
B. ¯îº¢ì ÌÇ¢÷¾ø
C. ¬Æõ À¡÷ò¾ø
D. ¨¸Ôõ ¸Ç×Á¡ö

7. ¬üÈ¢§Ä ´Õ ¸¡ø §ºüÈ¢§Ä ´Õ ¸¡ø

§Áü¸¡Ïõ ÀƦÁ¡Æ¢ìÌ ²üÈ ¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


A. ¸¢¨¼ìÌõ Å¡öô¨Àô ÀÂýÀÎò¾¢ ÝƨÄî º¡¾¸Á¡¸ þÕìÌõ
§À¡§¾ ¾ÉìÌ §Åñʨ¾î º¡¾¢òÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.
B. ¿¡õ ¦ºöÔõ ¦ºÂÄ¢ý À¢ý Å¢¨Ç׸¨Ç ¿ýÌ ¬Ã¡öó¾ô
À¢È§¸ «î¦ºÂÄ¢ø ®ÎÀ¼ §ÅñÎõ.
C. ´§Ã ºÁÂò¾¢ø þÕ ¦Åù§ÅÚ ¦ºÂø¸Ç¢ø ®ÎÀð¼¡ø
±ì¸¡Ã¢Âò¨¾Ôõ ¦ºùÅ§É ¦ºöÐ ÓÊì¸ ÓÊ¡Ð.

8. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


A. ¬ÚÅÐ º¢Éõ, ¬ñ¨Á ¾Å§Èø
B. ®ÅРŢÄ째ø, ®¨¸ò ¾¢Èý
C. °ì¸ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø, °ñÁ¢¸ Å¢ÕõÒ
D. ³ÂÁ¢ðÎ ¯ñ, ³õ¦À¡Ã¢ ¬ðº¢¦¸¡û

9. ¦ºÂü¸È¢Â ¦ºöÅ¡÷ ¦ÀâÂ÷ º¢È¢Â÷


¦ºÂü¸Ã¢Â ¦ºö¸ Ä¡¾¡÷
§Áü¸¡Ïõ ¾¢ÕìÌÈÇ¢ø §¸¡Ê¼ôÀð¼ ¦º¡ø ¡¨Ãì ÌȢ츢ÈÐ?
A. «È¢»÷¸û
B. ÐÈÅ¢¸û
C. ãò§¾¡÷
D. º¢È¢ÂÅ÷

10.

A. Å¢¨ÇÔõ À¢÷ ӨǢ§Ä ¦¾Ã¢Ôõ


B. ¬üÈ¢§Ä ´Õ ¸¡ø §ºüÈ¢§Ä ´Õ ¸¡ø
C. °Õ¼ý ÜÊ Å¡ú
D. ³ó¾¢ø ŨÇ¡¾Ð ³õÀ¾¢ø ŨÇÔÁ¡?
11. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ãШâý ¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
«¼ì¸ Ó¨¼Â¡ ÃȢŢĦÃý ¦Èñ½¢ì
¸¼ì¸ì ¸Õ¾×õ §Åñ¼¡ - Á¨¼ò¾¨Ä¢ø
µÎÁ£ §É¡¼ ¯ÚÁ£ý ÅÕÁÇ×õ
Å¡Ê Â¢ÕìÌÁ¡í ¦¸¡ìÌ
A. «¼ì¸Á¡Â¢ÕôÀŨà «ÅÃÐ ÅÄ¢¨Á¨Â «È¢Â¡Ð
«È¢ÅüÈŦÃýÚ ¸Õ¾¢, «Å¨Ã ¦ÅøÖžüÌ ÓÂÄìܼ¡Ð.
«¾É¡ø ÐýÀ§Á ÅóÐ §ºÕõ.
B. «¼ì¸Á¢øÄ¡¾Å¨Ã «ÅÃÐ ÅÄ¢¨Á¨Â «È¢Â¡Ð
«È¢×Á¢Ìó¾Å÷ ±ýÚ ¸Õ¾¢, «Å¨Ã ¦ÅøÖžüÌ
ÓÂÄìܼ¡Ð.
C. ¦¸¡ì¸¡ÉÐ Å¡ö측Ģø µÎ¸¢È º¢ÚÁ£ý¸û µÊ즸¡ñÊÕì¸,
«¨¾ô À¢Êì¸ ±ñ½¡Áø ¦Àâ Á£ý¸û ÅÕõŨà «¼í¸¢ì
¸¡ò¾¢ÕìÌõ.

12. ¸£ú측Ïõ š츢Âò¾¢üÌ ²üÈ ÁÃÒò¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


¾¡ý ±Ø¾¢Â ¸¨¾ìÌ Ã¢.Á.50 ÀÃ¢Í ¸¢¨¼ò¾¾¡ø þÃÅ¢
A. ¸í¸½õ ¸ðÊÉ¡ý
B. ¯îº¢ì ÌÇ¢÷ó¾¡ý
C. «ûÇ¢ þ¨Èò¾¡ý
D. ¦ÅÙòÐ Å¡í¸¢É¡ý

13. ¾ÅÈ¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸


þ¨½¦Á¡Æ¢ Å¢Çì¸õ
A Ì¨È ¿¢¨Ã ÓبÁ ¦ÀÈ¡¾ ¿¢¨Ä
B ¾¡Ôõ §ºÔõ ¾¡Ôõ ÌÆó¨¾Ôõ
C ¿ý¨Á ¾£¨Á ¿øÄÐ ¦¸ð¼Ð
D §ÀÕõ Ò¸Øõ ¸£÷ò¾¢

14. ¦À¡Õò¾Á¡É ¯Å¨Áò¦¾¡¼¨Ãì ¦¸¡ñÎûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò


¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A. ÁøÄ¢¨¸ô â Ýâ¨Éì ¸ñ¼ ÀÉ¢ §À¡Ä ÁÄ÷ó¾¢Õ츢ÈÐ.
B. Á½¢ þ¨ÄÁ¨È¸¡ö §À¡Ä ¾¢¨ÃìÌô À¢ý ¿¢ýÈ¡ý.
C. þÃÅ¢ìÌ Àø¸¨Äì¸Æ¸ò¾¢ø ÀÊì¸ þ¼õ ¸¢¨¼ò¾ ¦ºö¾¢
¸¢Ã¡ÁòÐ Áì¸Ç¢¨¼§Â ¸¡ðÎò ¾£ §À¡Ä ÀÃÅ¢ÂÐ.
D. º¢Å¡ ¬º¢Ã¢Â÷ ¦¸¡Îò¾ À¡¼ò¨¾î º¢¨Ä§Áø ±ØòÐ §À¡Ä
Òò¾¸ò¾¢ø ±Ø¾¢É¡ý.
15. ¸£ú측Ïõ ¯¨Ã¡¼Ä¢ø Å¢ÎôÀðÎûÇ ÁÃÒò¦¾¡¼÷ ¡Ð?
¸¡ÅÄ¡Ç¢ 1: ¿õ «ÃñÁ¨É¢ø ¦¸¡û¨Ç ¿¼ó¾¾¡§Á?
¸¡ÅÄ¡Ç¢ 2: ¬Á¡õ. «ò¾¨É ¸¡ÅÄ÷¸û þÕóÐõ
_____________ Å¢ð¼É§Ã.
A. ¸Î측ö ¦¸¡ÎòÐ
B. ¾ðÊì ¸Æ¢òÐ
C. ¸¡Ð Ìò¾¢
D. ´Õ ¨¸ À¡÷òÐ

ஆ :
( : 16 - 30)

16. ?
+ ஏ = ?
A. B. C. D.

17. .
A. B. C. D.

18. .
A. -
B. -
C. -
D.ஆ -

19. .
20. .
A. .
B. அ
.
C. .
D. .

21. . _______________ அ
.
I.
II. ஆ
III ஆ
IV
A. I,II B. I,III C. II,III D. II,IV
22.
.

. A B

23. .
A. ?
B. ?
C. ?
D. ?
24. ?
A. அ .
B. ஆ .
C. .
D. .

25.
.

A. ! ! ?
B. , . :
C. ! . ?
D. , , .

26.
.

அ அ
ஆ அ அ
.

A. , ,
B. , !
C. . ,
D. . !
27.
.
A. அ .
B. அ அ
.
C. அ .
D. அ .

28. .

À£ . அ . அ
. A B
. அ C அ D
C D

29. .

A. +
B. +
C. +
D. +

30. .
+

A.
B.
C.
D.
À¢Ã¢× C: ¸Õòн÷¾ø (À¨¼ôÀ¢Ä츢Âõ)
[§¸ûÅ¢¸û: 31 - 35]

¸£ú측Ïõ À̾¢¨Â Å¡º¢òÐ, ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼


¸¡ñ¸.
Óý¦É¡Õ ¸¡Äò¾¢ø Á½¢ôÒà ¿¡ðÎ ÁýÉý Áø¾§ºÉý
¬ðº¢Â¢ø Áì¸û ´Õ ̨ÈÔÁ¢øÄ¡Áø Å¡úóÐ Åó¾É÷. ÁýÉÉ¢ý
«¨Å¢ø ¦Àª¾¢¸õ, §Å¾¢Âø, ¾¡ÅÃÅ¢Âø §À¡ýÈ ÀÄ Ð¨È¨Âî º¡÷ó¾
Ţﻡɢ¸Ùõ þÄ츢ÂòШÈ¢ø º¢Èó¾ Àñʾ÷¸Ùõ ¸Å¢»÷¸Ùõ
þÕó¾É÷.
´Õ ¿¡û «Ãº¨Å¢ø Ţﻡɢ¸û ¾ÁÐ ¬Ã¡ö¸Ç¢ý
ÓÊ׸¨Çì ÜÈ¢É÷. «¨¾ì §¸ðÎ ÁýÉÛõ «¨Å§Â¡Õõ «Å÷¸¨Çô
À¡Ã¡ðÊÉ÷. «ô§À¡Ð ´Õ ¸Å¢»÷ ±ØóÐ «ó¾ Ţﻡɢ¸Ç¢ý
¦ÅüÈ¢ìÌì ¸¡Ã½Á¡¸ þÕó¾ ÁýɨÉô À¡Ã¡ðÊ ´Õ ¸Å¢¨¾ Ò¨ÉóÐ
À¡ÊÉ¡÷. «¨¾ì §¸ð¼ ÁýÉý Áɾ¢ø µ÷ «Å¡ §¾¡ýÈ¢ÂÐ.
þ¨ÄÁ¨È¸¡Â¡¸ þÕìÌõ þÅ÷¸û Üð¼¡¸î §º÷óÐ ´Õ Á¡¦ÀÕõ
¸¡Å¢Âõ À¨¼ì¸Ä¡§Á ±É ±ñ½¢É¡÷. «È¢»÷¸Ç¢¼õ ¾ý¨Éô ÀüÈ¢ô
Ò¸úóРŢﻡÉÓõ þÄ츢Âî ͨÅÔõ ¸Äó¾ ´Õ ¸¡Å¢Âõ ±ØÐõÀÊ
ÜȢɡ÷.
«ô§À¡Ð ӾĨÁîº÷ ²§¾¡ ÜÈ ±Øó¾¡÷. «¾üÌû ÁýÉ÷
«¨Å ¸¨ÄóÐ ¦ÅÇ¢§ÂȢɡ÷. «È¢»÷¸Ùõ ´ýÚ ÜÊ ¸¡Å¢Âõ
þÂüȢɡ÷¸û. À¢ÈÌ «ì¸¡Å¢Âò¨¾ «Ãº¨Å¢ø Å¡º¢ò¾¡÷¸û.
«¨Å§Â¡÷ «¨¾ì §¸ðÎ ÓÏÓÏò¾É÷. ²¦ÉÉ¢ø, ¿Å÷ºí¸Ç¡É
º¢Õí¸¡Ãõ, §¸¡Àõ, ¿¨¸îͨÅ, Å£Ãõ §À¡ýÈ þúí¸û ¯Ã¢Â þ¼ò¾¢ø
þÕì¸Å¢ø¨Ä. ÁýÉÛìÌõ «ÖôÒò ¾ðÊÂÐ.
«ýÚ Á¡¨Ä ÁýÉý âí¸¡Å¢ø ¯Ä¡Å¢ì¦¸¡ñÊÕó¾ §À¡Ð
ӾĨÁîº÷ «Å அ . அ “அ ,
þÐ þò¾¨É «È¢»÷¸Ùõ §º÷óÐ º¢ÈôÀ¡É ¸¡Å¢Âò¨¾ ¯ÕÅ¡ì¸
!” . “அ , அ
þÐÀüÈ¢¾¡ý ¾í¸Ç¢¼õ §Àº ±Øó§¾ý. «¾üÌû ¿£í¸û «¨Å¨Âì
¸¨ÄòÐÅ¢ðË÷¸û. þÄ츢Âõ §ÅÚ, ŢﻡÉõ §ÅÚ. þÄ츢Â
À¨¼ôÀ¢üÌì ¸üÀ¨ÉÔõ ¾É¢ò¾¢ÈÛõ §¾¨Å. Ţﻡɢ¸û ´ýÚ ÜÊ
´Õ Ò¾¢Â ¸ñÎ À¢Êô¨Àî ¦ºöÐÅ¢¼Ä¡õ. ¬É¡ø, þÄ츢Â
À¨¼ôÀ¡Ç¢¸û ´ýÚ ÜÊ ´Õ ¸¡Å¢Âõ À¨¼ôÀÐ ±ýÀÐ ÁðÎõ ºÃ¢ÀðÎ
. ஏ þ ” .
ӾĨÁîº÷ þùÅ¡Ú ÜȢ À¢È̾¡ý ÁýÉÛìÌ Á¡¦ÀÕõ
Ţﻡɢ¸Ùõ þÄ츢 §Á¨¾¸Ùõ ´ýÚ Ü𼡸 ´Õ Á¡¦ÀÕõ
Ţﻡɢ¸Ùõ þÄ츢 §Á¨¾¸Ùõ ´ýÚ §º÷óÐ Ü𼡸 ´Õ Á¡¦ÀÕõ
¸¡Å¢Âõ ²ý ¸¡Å¢Âõ ²ý ¾Â¡Ã¢ì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä ±ýÀ¾ü¸¡¸ ¸¡Ã½õ
¦¾Ã¢ó¾Ð.
31. Á½¢ôÒà ¿¡ðÎ ÁýÉý Áø¾§ºÉý «¨Å¢ø Ţﻡɢ¸Ùõ
«È¢»÷¸Ùõ ±ó¾ò ШÈ¢ø º¢ÈóРŢÇí¸Å¢ø¨Ä?
A. ¦Àª¾¢¸õ
B. §Å¾¢Âø
C. ¾¡ÅÃÅ¢Âø
D. ºÃ¢ò¾¢Ãò¾¢ø

32. «È¢»÷¸û ´ýÚ ÜÊ þÂüȢ ¸¡Å¢Âò¨¾ ²ý «¨Å§Â¡¨ÃÔõ


«Ãº¨ÃÔõ ®÷ì¸Å¢ø¨Ä?
A. ¸¡Å¢Âõ Õº¢Â¡¸ þø¨Ä
B. ¸¡Å¢Âò¾¢ø ¿Åú þúí¸û ¯Ã¢Â þ¼ò¾¢ø þø¨Ä.
C. ¸¡Å¢Âò¾¢ø ¸üÀ¨É þø¨Ä
D. ¸¡Å¢Âò¾¢ø ŢﻡÉõ þø¨Ä

33. Ţﻡɢ¸Ç¡Öõ þÄ츢 §Á¨¾¸Ç¡Öõ ²ý ´ýÚ §º÷óÐ ´Õ


Á¡¦ÀÕõ ¸¡Å¢Âò¨¾ò ¾Â¡Ã¢ì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä?
A. «Å÷¸Ç¢¼õ ´üÚ¨Á þøÄ¡¾¾¡ø
B. «Å÷¸ÙìÌ þ¨¼Â¢ø Å¢ðÎì ¦¸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á
þøÄ¡¾¾¡ø
C. ´ÕÅÃÐ ¸üÀ¨É ÁüÈÅÃÐ §À¡ø þáР±ýÀ¾¡ø
D. ´Õ Ò¾¢Â ¸ñÎ À¢Êô¨Àî ¦ºöÂÓÊ¡¾¾¡ø

34. þó¾ì ¸¨¾ìÌô ¦À¡ÕóÐõ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸


A. «È¢×¨¼Â¡¨Ã «ÃºÛõ Å¢ÕõÒõ
B. °Õ¼ý ÜÊ Å¡ú
C. º¢Ú¸ì ¸ðÊ ¦ÀÕ¸ Å¡ú
D. ´üÚ¨Á§Â ÀÄõ

35. ‘ ’ ±ýÛõ ¦º¡øÄ¢ý ¦À¡Õû ¡Ð?


A. ¦¾¡ÌòÐ
B. þÂüÈ¢
C. À¡Ê
D. ´ôÒÅ¢òÐ
À¢Ã¢× C: ¸Õòн÷¾ø (ÀøŨ¸)
[§¸ûÅ¢¸û: 36 - 40]

¸£ú측Ïõ ¸Å¢¨¾¨Â Å¡º¢òÐ, ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼


¸¡ñ¸.

§ÀîÍõ ͨÅÔõ
¯½×ìÌ «ÚͨŧÀ¡ø
¯¨Ãò¾¾üÌõ ͨŸû ¯ñÎ;
¯½÷×ìÌ ²üÈÅ¡Ú
¯¨Ãò¾Ä¢ý ͨÅÔõ Á¡Úõ!

´ý¨È§Â ¾¢ÕõÀî ¦º¡ýÉ¡ø


¯Å÷ôÀ¡É ¯ôÒô §ÀîÍ;
ÀýÉ¢§Â «¨¾§Â Á£ñÎõ
À¸÷ó¾¢¼ø ÒÇ¢ôÒô §ÀîÍ!

Å¢ÕõÀ¡¾ §À¡Ð¨Ãò¾ø
Å¡¨Æôâò ÐÅ÷ôÒô §ÀîÍ
Å¢ÕôÀò¾¢ü¦¸¾¢Ã¡öô §Àºø
§ÅôÀí¸¡ö ¸ºôÒô §ÀîÍ!

¸Éý¦ÈØõ §¸¡Àò¨¾ ¿¡õ


¸¡ðÎõ¦º¡ø ±Ã¢ôÒô §ÀîÍ;
¸É¢§Å¡Î þ¾Á¡öì ÜÈø
¸Õõ¦ÀÉ þÉ¢ìÌõ §ÀîÍ!

§Àº¢Îõ Ũ¸¸û ¸ñ§¼¡õ


§Àº¡Ð þÕò¾ø ¿ýÈ¡õ;
§Àºò¾¡ý §ÅñÎÁ¡Â¢ý
§Àͧšõ þÉ¢ôÒô §ÀîÍ!

¯Åò¾Ä¡õ ¯¨Ã¸û ´ý§È


¯Ä¸ò §¾¡÷Å¢ÕõÀì §¸ðÀ÷;
±Å÷ì̧Á þÉ¢ôÒô §ÀîÍ
±ý¨ÈìÌõ º¢üôÒî §º÷ìÌõ!
36. ͨŸû ________ Ũ¸ôÀÎõ.
A. ¿¡ýÌ
B. ³óÐ
C. ¬Ú
D. ²Ø

37. ¸£ú측ñÀÉÅüÚû ±Ð ͨŠ«øÄ?


A. ¯Å÷ôÒ
B. ÐÅ÷ôÒ
C. ÌÅ÷ôÒ
D. þÉ¢ôÒ

38. ¾ÅÈ¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


A. ¸ÕõÒ - ¸É¢§Å¡Î §À;ø
B. Å¡¨Æôâ - Å¢ÕõÀ¡¾§À¡Ð §À;ø
C. ¯ôÒ - ´ý¨È§Â ¾¢ÕõÀî ¦º¡øÄø
D. §ÅôÀí¸¡ö - §¸¡Àò§¾¡Î §À;ø

39. ²ý ¸Õõ¨À ¸É¢Å¡É §À¡Î ´ôÀ¢Î¸¢ýÈÉ÷?


A. ¸ÕõÒ ÒÇ¢ôÀ¾¡ø
B. ¸ÕõÒ þÉ¢ôÀ¾¡ø
C. ¸ÕõÒ ¸ºôÀ¾¡ø
D. ¸ÕõÒ ÐÅ÷ôÀ¾¡ø

40. ¸Å¢¨¾Â¢ø þ¼õ¦ÀüÈ¢ÕìÌõ ‘À¸÷ó¾¢¼ø’ ±ýÛõ ¦º¡øÄ¢ý


¦À¡Õ¨Çò §¾÷ó¦¾Î¸.
A. ÜÚ¾ø
B. ±Øоø
C. À¡Î¾ø
D. ²Í¾ø

- ÓüÚõ -