You are on page 1of 5
NR. 3938 / 12-06-2019 An Fiscal 2018 DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsermneta, Adrian Mlidinoiu, avand funetia de Secretar de Stat in cadrul Secretariatul General al Guvernului, CNP | domiciliul: Bucuresti, Sector 1, ‘cunoscénd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara(ii, declar pe proprie rispundere cA impreuni cu familia" defin urmatoarele: HI) Prin familie se infelege soful/sofia si copiiiaflai in intrefinerea acestora. I, BUNURI IMOBILE 1. Terenuri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari ‘Adresa sanzona | Gategoriat | 4 APM a: | Suprafata * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apt; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daci se afla in circuitul civil. *2) La "Titular" se mentioneaz&, in cazul bunurilor proprii, numele proprictarului (titularul, soful/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 2. Clidiri Nor: se vor dectara inclusiy cele aflate in alte (ri & ‘Anul ‘Adresa sau zona Gategoria* | panini (SUBrafata Deena * Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) cas de locuit; (3) casi de vacanji; (4) spajii comerciale/de productie. NR. 3938 / 12-06-2019 An Fiscal 2018 I. BUNURI MOBILE 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legit Natura Marca | Nr. de bucati| Anul de fabricatie | Modul de dobandire Autovehicul Fiat 1 2007 Leasing Vehicul Vespa-Piaggio 1 2007 ‘Vanzare-Cumparare Autovehicul Mini Cooper 1 2012 ‘Vanzare-Cumparare 2, Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti si de cult, colectii de arti si numismaticd, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a ciror valoare ‘insumata depiseste 5.000 de euro Nota: Se vor mengiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacé ele se aflé sau nu pe teritoriul Roméniei la momentul declararii. Deseriere sumari ‘Valoarea estimati Ill. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 3.000 DE EURO FIECARE, SI BUNURI IMOBILE {NSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI ‘Natura bunulul) instriinat Valoarea NR. 3938 / 12-06-2019 An Fiscal 2018 IV. ACTIVE FINANCIARE 1, Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumati a tuturor acestora depiseste 5.000 de euro Notd : se vor declara inclusiv investifiile si participarile in straindtate. Tnstitufia care administreazi : I | | Fase | Tpul* Deschis in anul Sold/valoare Ia zi *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investifii directe si imprumuturi acordate, daci ¥: acestora depiseste 5.000 de euro Nota : se vor declara inclusiv investitiile si pat in strainatate. Emitent tithu/societatea in care persoana este ‘Tipul* Nomir de daar, Valk 18 1a 2h acfivnar sau msocia/beneficiar de imprumut *Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depiigesc echivalentul a 5.000 de euro pe se vor declara inclusiv investifiile $i participdrile in strdindiate,