Вы находитесь на странице: 1из 9

4/3/2017

APlatform­ThinkingApproachtoInnovation|WIRED

PARTNR CONTNT ANGT PAUL CHOUDARY

A PLATFORM-THINKING APPROACH TO INNOVATION

PAUL CHOUDARY A PLATFORM-THINKING APPROACH TO INNOVATION I mage: thinkpulic/photopin cc INNOVATION I AOUT

I mage: thinkpulic/photopin cc

INNOVATION I AOUT șǿŀvįňģ čųșțǿměř přǿbŀěmș. İț’ș běěň čŀǻįměđ țħǻț įňňǿvǻțįǿň įș ǻbǿųț běǻțįňģ țħě čǿmpěțįțįǿň ǿř ǻbǿųț mǻxįmįżįňģ șħǻřěħǿŀđěř řěțųřňș bųț įf țħě șųččěșșěș (ǻňđ fǻįŀųřěș) ǿf țħě pǻșț đěčǻđě ǻřě ǻňỳțħįňģ țǿ ģǿ bỳ, țħě přįmǻřỳ ģǿǻŀ ǿf įňňǿvǻțįǿň įș șǿŀvįňģ čųșțǿměř přǿbŀěmș.

Țħěřě ǻřě țħřěě břǿǻđ ǻppřǿǻčħěș țǿ přǿbŀěm șǿŀvįňģ țħǻț įňňǿvǻțǿřș țǻķě:

The‘tuff’Approach

Țħě ǻppřǿǻčħ ǿf țħě įňđųșțřįǻŀ ǻģě țǿ șǿŀvįňģ čųșțǿměř přǿbŀěmș ħǻș běěň țǿ čřěǻțě mǿřě șțųff. İf țħěřě’ș ǻ čųșțǿměř přǿbŀěm ǿųț țħěřě, ỳǿų șěț ųp fǻčțǿřįěș ǻňđ bųįŀđ mǿřě șțųff. Ǻňđ ǿňčě čǿňșųměřș ħǻvě țħěįř ňěěđș șǻțįșfįěđ bųț ỳǿų’vě șțįŀŀ ģǿț ěxčěșș přǿđųčțįǿň čǻpǻčįțỳ, ỳǿų pųț įň șǿmě mǻřķěțįňģ ǻňđ čǿňvįňčě čǿňșųměřș țħǻț țħěỳ ẅǻňț mǿřě șțųff. Țħě đěfǻųŀț mǿđěŀ fǿř șǿŀvįňģ bųșįňěșș přǿbŀěmș ħǻș běěň țħě șțųff ǻppřǿǻčħ. İf ỳǿų’řě đěǻŀįňģ ẅįțħ ģǿǿđș, ỳǿų’řě čħųřňįňģ ǿųț mǿřě ģǿǿđș ẅħįŀě įf ỳǿų’řě ǻ șěřvįčěș-bǻșěđ čǿmpǻňỳ, ỳǿų’řě pųțțįňģ mǿřě pěǿpŀě ǿň țħě jǿb. Țħě ǻppřǿǻčħ țǿ șčǻŀįňģ ǻ șǿŀųțįǿň ħǻș běěň čřěǻțįňģ mǿřě ǿf įț.

Mǿșț přǿbŀěmș țǿđǻỳ đǿ ňǿț ňěěđ țǿ bě șǿŀvěđ bỳ țħřǿẅįňģ șțųff ǻț țħěm. Ẅě’vě běěň șǿŀvįňģ přǿbŀěmș bỳ čřěǻțįňģ mǿřě șțųff ŀǻřģěŀỳ běčǻųșě ẅě đįđň’ț ǿpțįmįżě đįșțřįbųțįǿň ǻňđ ǻččěșș țǿ țħě șțųff țħǻț ǻŀřěǻđỳ ěxįșțěđ.

4/3/2017

APlatform­ThinkingApproachtoInnovation|WIRED

The‘Optimization’Approach

Ěňțěř ǻŀģǿřįțħmș. Ỳǿų ħǻvě șțųff ǿųț țħěřě ẅħįčħ įș șųb-ǿpțįmǻŀŀỳ đįșțřįbųțěđ. Ħěřě’ș ǻ țẅǿ-șțěp ǻppřǿǻčħ țǿ șǿŀvįňģ țħě přǿbŀěm:

1 Ǻģģřěģǻțě ǻŀŀ țħě įňfǿřmǻțįǿň ǿň țħě șțųff ǿųț țħěřě

2 Ŀěvěřǻģě ǻŀģǿřįțħmș țǿ ǿpțįmǻŀŀỳ mǻțčħ țħě řįģħț șțųff ẅįțħ ǻ čǿňșųměř’ș đěșįřě

Ģǿǿģŀě bųįŀț ǿňě ǿf țħě fǻșțěșț ģřǿẅįňģ čǿmpǻňįěș ǿf ǻŀŀ țįmě ǻppŀỳįňģ țħě ǿpțįmįżǻțįǿň ǻppřǿǻčħ țǿ țħě ẅǿřŀđ’ș įňfǿřmǻțįǿň přǿbŀěm. Mǿșț įňțěřňěț bųșįňěșșěș čřěǻțě vǻŀųě țħřǿųģħ ǿpțįmįżǻțįǿň. Ǻ șħįfț țǿ ǿpțįmįżǻțįǿň řěŀįěș ǿň ǻ șħįfț įň țħįňķįňģ fřǿm ǻ șțųff-fįřșț țǿ ǻň įňfǿřmǻțįǿň-fįřșț mįňđșěț.

The‘Platform’Approach

Pŀǻțfǿřm Țħįňķįňģ ǻđđș ǿňě mǿřě șțěp țǿ țħě ǿpțįmįżǻțįǿň ǻppřǿǻčħ. İňșțěǻđ ǿf měřěŀỳ ǻģģřěģǻțįňģ įňfǿřmǻțįǿň ǿň șțųff ǿųț țħěřě (Șțěp 1 ǻbǿvě), įț ěňǻbŀěș čřěǻțįǿň ǿf mǿřě įňvěňțǿřỳ ẅįțħǿųț čřěǻțįňģ mǿřě șțųff. Țħǻț șǿųňđș pǻřǻđǿxįčǻŀ bųț țħǻț įș ěxǻčțŀỳ ẅħǻț Țẅįțțěř đǿěș țǿ ňěẅș. Țħě měđįǻ įňđųșțřỳ ħǻș ǻ ŀįmįțěđ ňųmběř ǿf jǿųřňǻŀįșțș. Țẅįțțěř ěňǻbŀěș ǻňỳǿňě ǿųț țħěřě țǿ běčǿmě ǻ șǿųřčě ǿf ňěẅș ẅįțħǿųț ħǻvįňģ țǿ běčǿmě ǻ jǿųřňǻŀįșț. ỲǿųȚųbě įňčřěǻșěș țħě įňvěňțǿřỳ ǿf čǿňțěňț ẅįțħǿųț șěțțįňģ ųp ňěẅ měđįǻ ħǿųșěș. ěĿǻňčě ǻŀŀǿẅș čǿmpǻňįěș țǿ ģěț ẅǿřķ đǿňě ẅįțħǿųț ħǻvįňģ țǿ ħįřě pěǿpŀě țǿ đǿ țħě jǿb.

İň ěșșěňčě, ěvěřỳ čǿňșųměř přǿbŀěm ǿųț țħěřě čǻň bě șǿŀvěđ įň ǿňě ǿf țħřěě ẅǻỳș:

1 Țħě “șțųff” ǻppřǿǻčħ: Ħǿẅ čǻň ẅě čřěǻțě mǿřě șțųff ẅħěňěvěř țħě přǿbŀěm čřǿpș

ųp?

2 Țħě “ǿpțįmįżǻțįǿň” ǻppřǿǻčħ: Ħǿẅ čǻň ẅě běțțěř đįșțřįbųțě țħě șțųff ǻŀřěǻđỳ

čřěǻțěđ țǿ mįňįmįżě ẅǻșțě?

3 Țħě “pŀǻțfǿřm” ǻppřǿǻčħ: Ħǿẅ čǻň ẅě řěđěfįňě șțųff ǻňđ fįňđ ňěẅ ẅǻỳș ǿf șǿŀvįňģ

țħě șǻmě přǿbŀěm?

TheAccommodationProlem

Přǿbŀěm: İ’m țřǻvěŀįňģ țǿ čįțỳ X ǻňđ İ ňěěđ țǿ ěňđ mỳșěŀf șǿmě ǻččǿmmǿđǻțįǿň.

4/3/2017

APlatform­ThinkingApproachtoInnovation|WIRED

Țħě “șțųff” ǻppřǿǻčħ (Șħěřǻțǿň): Čřěǻțě mǿřě șțųff. Bųįŀđ mǿřě ħǿțěŀș, șěț ųp mǿřě BňBș. İf țħěřě ǻřě fěẅěř řǿǿmș țħǻň țǿųřįșțș, bųỳ șǿmě ŀǻňđ, pųț ųp ǻ ħǿțěŀ ǻňđ čřěǻțě mǿřě řǿǿmș.

Țħě “ǿpțįmįżǻțįǿň” ǻppřǿǻčħ (Ķǻỳǻķ): Țħěřě ǻřě ǻ ŀǿț ǿf ħǿțěŀș ǿųț țħěřě bųț țřǻvěŀěřș đǿ ňǿț ňěčěșșǻřįŀỳ ħǻvě ǻŀŀ țħě įňfǿřmǻțįǿň țǿ mǻķě țħě čħǿįčě țħěỳ ẅǻňț țǿ. Ŀěț’ș ǻģģřěģǻțě țħįș įňvěňțǿřỳ ǻňđ čřěǻțě ǻ řěŀįǻbŀě șěǻřčħ ěňģįňě. Ŀěț’ș bųįŀđ řěvįěẅ șįțěș țǿ ħěŀp mǻķě țħě řįģħț đěčįșįǿň.

Țħě “pŀǻțfǿřm” ǻppřǿǻčħ (ǺįřBňB): Ħǿẅ čǻň ẅě řěđěfįňě țřǻvěŀěřș’ ǻččǿmmǿđǻțįǿň? Ħǿẅ ǻbǿųț ěňǻbŀįňģ ǻňỳǿňě ẅįțħ ǻ șpǻřě řǿǿm ǻňđ mǻțțřěșș țǿ řųň țħěįř ǿẅň BňB?

TheTranportationProlem

Přǿbŀěm: İ ňěěđ țǿ fįģųřě ǿųț ǻ řěŀįǻbŀě ǻňđ șǻfě ẅǻỳ ǿf ģěțțįňģ fřǿm pǿįňț Ǻ țǿ pǿįňț B ẅħěňěvěř İ ẅǻňț țǿ.

Șțųff (ĢM, Țǿỳǿțǻ): Čřěǻțě mǿřě čǻřș. Țħě ģřěǻțěř țħě ňųmběř ǿf pěǿpŀě ẅįțħ țħįș přǿbŀěm, țħě mǿřě čǻřș ỳǿų ňěěđ țǿ čřěǻțě.

Ǿpțįmįżǻțįǿň (Ǻvįș, Čǻb Ǻģģřěģǻțǿřș): Țħěřě ǻřě mǻňỳ țǻxį ǿpěřǻțǿřș bųț čǿňșųměřș ǻřěň’ț ǻẅǻřě ǿf ǻŀŀ țħě čħǿįčěș. Ŀěț’ș čřěǻțě ǻ șěǻřčħ ěňģįňě ǻňđ ħěŀp țħěm fįģųřě țħě běșț řǿųțě țǿ țħěįř đěșțįňǻțįǿň ǻňđ țħě mǿđěș ǿf pųbŀįč țřǻňșpǿřț țħǻț ẅįŀŀ țǻķě țħěm țħěřě.

Pŀǻțfǿřm (Ŀỳfț, ŻįpČǻř, ŻįpŘįđě): Ŀěț’ș řěđěfįňě țħě přǿbŀěm șpǻčě. Ẅħǻț įf ẅě đřǻșțįčǻŀŀỳ ěxpǻňđ țħě ňųmběř ǿf čǻřș ǻvǻįŀǻbŀě țǿ čħǿǿșě fřǿm fǿř čǿmmųțįňģ fřǿm pǿįňț Ǻ țǿ pǿįňț B?

İňțěřěșțįňģ ǻșįđě: Ǻvįș įș ǻčqųįřįňģ ŻįpČǻř, ǻňňǿųňčěđ ǻ fěẅ mįňųțěș bǻčķ.

TheComputingProlem

Přǿbŀěm: İ ňěěđ ǻ mǿbįŀě pħǿňě ẅįțħ ǻŀŀ țħě běŀŀș ǻňđ ẅħįșțŀěș bųț ěvěřỳ mǿbįŀě pħǿňě ħǻș ǻ đįffěřěňț fěǻțųřě șěț ǻňđ İ čǻň’ț fįģųřě țħě běșț ǿňě fǿř mỳșěŀf.

Șțųff (Ňǿķįǻ): Čřěǻțě mǿřě pħǿňěș ǻňđ mǿřě mǿđěŀș. Čǿňđųčț ỳǿųř mǻřķěț řěșěǻřčħ, fįģųřě ǿųț ẅħǻț čǿňșųměřș ẅǻňț, bųčķěț țħěm įňțǿ ģřǿųpș ǻňđ đěșįģň ňěẅ mǿđěŀș fǿř țħěșě ģřǿųpș.

Ǿpțįmįżǻțįǿň (čǿmpǻřįșǿň șħǿppįňģ): Țħěřě ǻřě ǻ ŀǿț ǿf pħǿňěș ǿųț țħěřě. Ẅħỳ đǿň’ț ỳǿų ěňțěř ỳǿųř pǻřǻměțěřș ǻňđ ẅě ẅįŀŀ șpěẅ ǿųț țħě běșț pħǿňě mǿđěŀș țħǻț șǻțįșfỳ ỳǿųř ňěěđș.

4/3/2017

APlatform­ThinkingApproachtoInnovation|WIRED

Pŀǻțfǿřm (Ǻppŀě): Ŀěț’ș řěțħįňķ țħě pħǿňě. Ẅě čǻň’ț bųįŀđ ěvěřỳțħįňģ. Ẅħǻț įf ẅě jųșț bųįŀț ǿųț țħě țǿǿŀș țħǻț ǿțħěřș čǿųŀđ ųșě țǿ bųįŀđ ǻppș țħǻț čǿňșųměřș čǿųŀđ țħěň ųșě țǿ ěxțěňđ țħě fųňčțįǿňǻŀįțỳ ǿf țħěįř pħǿňě?

TheNewProlem

Přǿbŀěm: İ ňěěđ țǿ ķňǿẅ ǻbǿųț ẅħǻț’ș ħǻppěňįňģ ǻřǿųňđ țħě ẅǿřŀđ.

Șțųff (ŇỲ Țįměș): Pųț mǿřě jǿųřňǻŀįșțș ǿň țħě jǿb, čħųřň ǿųț mǿřě čǿňțěňț ǻňđ ģěț țħě ňěẅș ǿųț țǿ mǿřě čħǻňňěŀș.

Ǿpțįmįżǻțįǿň (Ģǿǿģŀě Ňěẅș): Řǻňķ ňěẅș șțǿřįěș ǻňđ șěřvě řěǻđěřș ẅįțħ țħě mǻțčħěș čŀǿșěșț țǿ ẅħǻț țħěỳ’řě ŀǿǿķįňģ fǿř.

Pŀǻțfǿřm (Țẅįțțěř): Řěđěfįňě țħě jǿųřňǻŀįșț. Ěvěřỳǿňě čǻň čřěǻțě ǻňđ đįșțřįbųțě ňěẅș ňǿẅ.

Challenge

Țħě pŀǻțfǿřm ǻppřǿǻčħ įș ňěẅ. Mųčħ ǿf țħįș přǿbŀěm șǿŀvįňģ ħǻș čǿmě ųp ǿňŀỳ įň țħě ŀǻșț țěň ỳěǻřș ǻňđ fěẅ șǿŀųțįǿňș ħǻvě đěmǿňșțřǻțěđ țħě ķįňđ ǿf șųččěșș țħǻț țħě șțųff ǻppřǿǻčħ ǻňđ țħě ǿpțįmįżǻțįǿň ǻppřǿǻčħ ħǻvě. Ħěňčě, ǿňě mįģħț bě țěmpțěđ țǿ đįșmįșș țħįș ǻș ǻ fǻđ.

Ẅħįŀě ěxěčųțįǿň čħǻŀŀěňģěș čǿňțįňųě țǿ ěxįșț, țħěỳ ǻřě, bỳ ǻŀŀ měǻňș, șǿŀvǻbŀě.

İňvěňțǿřỳ: Ẅħěň ỳǿų řěđěfįňě įňvěňțǿřỳ ǻș ǺįřBňB ǿř ǿĐěșķ đǿěș, ỳǿų ňěěđ țǿ ěňșųřě ỳǿų ħǻvě ǻ čŀěǻř șțřǻțěģỳ fǿř ěňčǿųřǻģįňģ ųșěřș țǿ čřěǻțě țħě įňvěňțǿřỳ. Țħįș ǿfțěň ŀěǻđș țǿ ǻ čħįčķěň ǻňđ ěģģ přǿbŀěm ǻș přǿđųčěřș ẅǿň’ț čřěǻțě įňvěňțǿřỳ ųňŀěșș țħěřě’ș ǻ řěǻđỳ mǻřķěț ǿf čǿňșųměřș ǻňđ čǿňșųměřș ẅǿň’ț pǻřțįčįpǻțě ẅįțħǿųț įňvěňțǿřỳ țǿ čǿňșųmě. İ’vě ẅřįțțěň ǻ ŀǿț ǻbǿųț ħǿẅ țǿ șǿŀvě țħįș přǿbŀěm įň ěǻřŀįěř pǿșțș.

Qųǻŀįțỳ: Ẅħěň ǻň ěňțįřěŀỳ ňěẅ șěț ǿf přǿđųčěřș ģěțș čřěǻțěđ, qųǻŀįțỳ čǿňțřǿŀ čǻň bě ǻ přǿbŀěm. Pŀǻțfǿřmș ňěěđ țǿ ħǻvě řǿbųșț qųǻŀįțỳ čǿňțřǿŀ měčħǻňįșmș țǿ șěpǻřǻțě țħě ģǿǿđ fřǿm țħě bǻđ.

Ěxțěřňǻŀ fǿřčěș: Ẅě ňěěđ ňěẅ řěģųŀǻțįǿňș fǿř țħěșě ňěẅ mǿđěŀș. Üběř ħǻș ǻŀřěǻđỳ ħǻđ přǿbŀěmș ẅįțħ řěģųŀǻțįǿňș. Ẅě ňěěđ țǿ șǿŀvě fǿř țřųșț įň țħě vįřțųǻŀ ẅǿřŀđ. Ǻįřbňb ħǻș ǻŀřěǻđỳ čǿmě ųňđěř țħě șčǻňňěř ǿň țħįș čǿųňț.

Pŀǻțfǿřmș, țħǿųģħ, ǻřě ħěřě țǿ șțǻỳ ǻňđ řěđěfįňě țħě ẅǻỳ bųșįňěșș įș čǿňđųčțěđ.

4/3/2017

APlatform­ThinkingApproachtoInnovation|WIRED

Șǻňģěěț Pǻųŀ Čħǿųđǻřỳ įș ǻ ẅįđěŀỳ pųbŀįșħěđ țěčħňǿŀǿģỳ ǻňǻŀỳșț, șțǻřțųp ǻđvįșǿř ǻňđ įňňǿvǻțįǿň řěșěǻřčħěř.

4/3/2017

APlatform­ThinkingApproachtoInnovation|WIRED

4/3/2017

APlatform­ThinkingApproachtoInnovation|WIRED

4/3/2017

APlatform­ThinkingApproachtoInnovation|WIRED

4/3/2017

APlatform­ThinkingApproachtoInnovation|WIRED

Оценить