Вы находитесь на странице: 1из 10

Ò츢ð ¦Á÷¾¡ƒ¡õ ¾Á¢úôÀûÇ¢

ÅÌôÀ¨È «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£ðÎò §¾÷× 2


¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ ¾¡û 1
¬ñÎ 3
¦ÀÂ÷ : _______________________________ ¬ñÎ : _______________

À̾¢ « / 10
À¢Ã¢× « ÀÌÐ ¬ / 10
þÄ츢Âõ (§¸ûÅ¢ 1- 10) À̾¢ þ / 30
¦Á¡ò¾õ / 50
ÒûÇ¢ / 100
¦Á¡Æ¢Â½¢ (10 ÒûÇ¢)
1. ¸£ú¸¡Ïõ À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ºÃ¢Â¡É þ¨½¦Á¡Æ¢ ±Ð?

A ¿ý¨Á ¾£¨Á
B §ÁÎ ÀûÇõ
C ¬¨¼ «½¢¸Äý
D ÍüÚõ ÓüÚõ

2. ¸£ú¸¡Ïõ À¼í¸Ç¢ø ±ó¾ô À¼õ ‘¬¨¼ «½¢¸Äý’ ±Ûõ þ¨½¦Á¡Æ¢ìÌô ¦À¡Õó¾ìÜÊÂÐ?


A B C D

3. ¸£ú¸¡Ïõ Ò¾¢Â ¬ò¾¢Ýʨ ¿¢¨È× ¦ºö¸.


_______________________ ¬ðº¢¦¸¡û
A ³õ¦À¡È¢
B ¯¼Ä¢¨É
C ¬ñ¨Á
D «îºõ
4. Å¢ÎÀð¼ ¾¢ÕìÌÈÇʨ ¿¢¨È× ¦ºö¸.

1
_________________________ ÓÂüÈ¢ý¨Á
þý¨Á ÒÌò¾¢ Å¢Îõ
A §Åñξø §Åñ¼¡¨Á þÄ¡ÉÊ
B ÓÂüº¢ ¾¢ÕÅ¢¨É ¡ìÌõ
C ±ñ½¢ò н¢¸ ¸ÕÁõ
D ´Øì¸õ Å¢ØôÀõ ¾ÃÄ¡ý

5. ºÃ¢Â¡É ¦À¡Õû ¾Õõ ÌÈÇʨÂò §¾÷ó¦¾Îì¸×õ

¿ýÌ ¬Ã¡öó¾À¢ý ´Õ ¦ºÂ¨Ä §Áü¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ¦¾¡¼í¸¢Å¢ðÎ ¬Ã¡öóÐ


¦¸¡ûÇÄ¡õ ±ýÀÐ ÌüÈõ.

A §Åñξø §Åñ¼¡¨Á þÄ¡ÉÊ §º÷ó¾¡÷ìÌ


¡ñÎõ þÎõ¨À þÄ. (4)
B ÓÂüº¢ ¾¢ÕÅ¢¨É ¡ìÌõ ÓÂüÈ¢ý¨Á
þý¨Á ÒÌò¾¢ Å¢Îõ. (616)
C ±ñ½¢ò н¢¸ ¸ÕÁõ; н¢ó¾À¢ý
±ñÏÅõ ±ýÀÐ þØìÌ. (467)
D ´Øì¸õ Å¢ØôÀõ ¾ÃÄ¡ý ´Øì¸õ
¯Â¢Ã¢Ûõ µõÀô ÀÎõ. (131)

6. ¸£ú¸¡Ïõ À¼õ Å¢ÇìÌõ ÁÃÒò¦¾¡¼¨Ã ¦¾Ã¢× ¦ºö¸

A «ûÇ¢ þ¨Èò¾ø
B «ûÇ¢ Ţξø
C «Ãì¸ô ÀÃì¸
D ¸õÀ¢ ¿£ðξø
7. ÌüÈõ Òâó¾ Á¸¨Éô À¡÷ò¾ ¾ó¨¾ Àü¸¨Ç _________________________¦ÅÉì

2
¸Êò¾¡÷.
A ¸Ä ¸Ä
B ¾Ã ¾Ã
C Á¼ Á¼
D ¿È ¿È

8. ¸£ú¸¡Ïõ ¦À¡ÕÙìÌ ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸

´Õ ÌÆó¨¾ º¢Ú ž¢§Ä ±ôÀÊî ¦ºÂøÀθ¢È§¾¡ «¨¾ì ¦¸¡ñÎ À¢ü¸¡Äò¾¢ø ±ôÀÊ


Å¢ÇíÌõ ±ýÀ¨¾ °¸¢òÐ «È¢ÂÄ¡õ

A þÇí¸ýÚ ÀÂõ «È¢Â¡Ð


B °Õ¼ý ÜÊ Å¡ú
C ¯ôÀ¢ð¼Å¨Ã ¯ûÇÇ×õ ¿¢¨É
D Å¢¨ÇÔõ À¢÷ ӨǢ§Ä ¦¾Ã¢Ôõ

9. ¸£ú¸¡ñÀÉÅüÚû ±·Ð þ¨½¦Á¡Æ¢ «øÄ?


A ¿ý¨Á ¾£¨Á
B §ÁÎ ÀûÇõ
C ¦¾ûÇò ¦¾Ç¢¾ø
D ±ØõÒõ §¾¡Öõ

10. ºÃ¢Â¡¸ ±Ø¾ôÀðÊÕìÌõ ¯Ä¸¿£¾¢ ±Ð?


A §À¡¸Å¢ðÎô ÒÈ了¡øÄ¢ò ¾¢Ã¢Â §Åñ¼¡õ
B §À¡¸Å¢ðÎô ÒÈõ§Àº¢ò ¾¢Ã¢Â §Åñ¼¡õ
C §À¡¸Å¢ðÎô ÒÈõ§Àº¢ò «¨Ä §Åñ¼¡õ
D ¦ºøÄÅ¢ðÎô ÒÈõ§Àº¢ò ¾¢Ã¢Â §Åñ¼¡õ

À¢Ã¢× ¬ : þÄ츽õ

3
(§¸ûÅ¢ 11-20)
(10 ÒûÇ¢¸û)
11. À¼õ ¸¡ðÎõ ¿¼ÅÊ쨸¨Â ¿¢¸ú¸¡Äò¾¢ø §¾÷ó¦¾Î¸

A ¦ÀÕ츢ɡû
B ¦ÀÕìÌÅ¡û
C ¦ÀÕì̸¢È¡û

12. ºÃ¢Â¡É þ¨½Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸


´Õ¨Á Àý¨Á

A ÁÃí¸û ÁÃõ

B º¢í¸í¸û º¢í¸õ

C ¸Ãõ ¸Ãí¸û

D ÀÆõ ÀÆõ

13. ¸£ú¸¡Ïõ À¼í¸û ±ó¾ Ũ¸¨Âî º¡÷ó¾Ð?

A ¦¾¡Æ¢ü¦ÀÂ÷ B ¸¡Äô¦ÀÂ÷ C ÀñÒô¦ÀÂ÷ D þ¼ô¦ÀÂ÷

14. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸


A À¡õÒ - °÷ó¾É
B §ºÅø¸û - ÜÅ¢É
C ̾¢¨Ã - ¸¨Éò¾É
D ¿¡ö¸û - ̨ÃìÌõ
15. ¸£ú¸¡Ïõ š츢Âò¾¢ø ¯ûÇ À¢¨ÆÂ¡É ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸

4
«Ð ¯Ä¸ò¾¢ø ¯ÂÃÁ¡É Á¨Ä ¬Ìõ

A «Ð B Á¨Ä C ¯ÂÃÁ¡É D ¯Ä¸ò¾¢ø

16. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ š츢Âí¸Ç¢ø ±ØÅ¡ö þøÄ¡¾ š츢Âò¨¾ ¦¾Ã¢× ¦ºö¸


A À¡õÒ Ó𨼨Âò ¾¢ýÈÐ
B «Ãº÷ Á¸¢Øó¾¢ø ¯Ä¡ Åó¾¡÷
C ÀȨŸû Å¡É¢ø ÀÈóÐ ¾¢Ã¢ó¾É
D §ÀÕó¾¢ø ÍüÚÄ¡ ¦ºýÈÉ÷

17. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ š츢Âí¸Ç¢ø ±·Ð ¯½÷ š츢Âõ «øÄ?


A «†¡! Á¢¸ ¯ÂÃÁ¡¸ þÕ츢ÈÐ!
B §¾§Ã¡ðÊ §¾¨Ã §Å¸Á¡¸ µðθ¢È¡÷
C ¬! ¸¡Ä¢ø Óû ¨¾òÐŢ𼧾!
D ³§Â¡! À¡õÒ! À¡õÒ!

18 ¦¾¡Ì¾¢ ¦ÀÂ÷ «øÄ¡¾ ¦º¡ø ±Ð?


A Üð¼Á¡¸ B Åð¼Á¡¸ C ̨Ä¡¸ D Áó¨¾

19. ¸£ú¸¡ñÀÉÅüÚû ºÃ¢Â¡É š츢Âò¨¾ ¦¾Ã¢× ¦ºö¸


A þÐ µ÷ ÀûÇ¢ìܼõ
B «Ð µ÷ «Æ¸¢Â µÅ¢Âõ
C «·Ð ´Õ «Æ¸¡É ¸¢Ç¢
D «·Ð ±ýÛ¨¼Â Òò¾¸õ

20. Ìü¦ÈØòÐ ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸


A Ó𨼠B ¦¸ªÃ¢ C ¨¾Âø D ¾£À¸üÀõ

À¢Ã¢× þ

5
(30 ÒûÇ¢¸û)

§¸ûÅ¢ 21
«. ¸£ú측Ïõ ¯Ä¸¿£¾¢¨Âô â÷ò¾¢ ¦ºö¸

1. Á¡¾¡¨Å ¦Â¡Õ¿¡Ùõ _______________________

2. ___________________________________ Ê½í¸ §Åñ¼¡õ

3. §À¡¸¡¾ Å¢¼ó¾É¢§Ä ________________________________

§À¡¸ §Åñ¼¡õ Åﺨɸû ¦ºöÅ¡§Ã¡

ÁÈì¸ §Åñ¼¡õ (3 ÒûÇ¢) ´ÕŨÃÔõ ¦À¡øÄ¡íÌ


¾¢Ã¢Â §Åñ¼¡õ

¬. þÄ츽ô À¢¨Æ¸ÙìÌ Åð¼Á¢Î¸ (3 ÒûÇ¢)


1. ¬Î¸û Òü¸¨Çò ¾¢ýÈÐ.
2 «õÁ¡ â츨Çô ÀÈ¢ò¾É÷.
3. ¸¡ðÊø ¿¢¨È ÁÃõ þÕó¾É.

§¸ûÅ¢ 22 (6 ÒûÇ¢)

6 ¸ÕõÒ ¸ðÎ! Å¢ñ¨½ ÓðÎ!


¸¢ûÇ¡ý ¾Á¢Æ÷ ±Øò¾¡Ç÷ ºí¸ò¾¢ý
‘¾Á¢Æ÷ ¾¢Õ¿¡û ¦¸¡ñ¼¡ð¼õ’
«. ¡÷ §Áü¸ñ¼ ¾Á¢Æ÷ ¾¢Õ¿¡û ¦¸¡ñ¼¡ð¼ò¨¾ ²üÀ¡Î ¦ºö¾Ð? (1 ÒûÇ¢)

¬. ±ô¦À¡ØÐ ¾Á¢Æ÷ ¾¢Õ¿¡û ¦¸¡ñ¼¡ð¼õ ¿¨¼¦ÀÚõ? (1 ÒûÇ¢)

þ. ¾Á¢Æ÷ ¾¢Õ¿¡û ¦¸¡ñ¼¡ð¼ò¾¢ø þ¼õ¦ÀÚõ §À¡ðʸû þÃñ欃 ±Øи


(2 ÒûÇ¢)
I. ___________________________________________
II. ____________________________________________
®. ¦ºøÅ¢ ¸Å¢¾¡ ¸¢ûÇ¡É¢ÖûÇ §¾º¢Â¡ Ũ¸ ÀòÐ «õÀ¡ð ¾Á¢úôÀûǢ¢ø ¿¡ý¸¡õ ¬ñÎ À¢Öõ
Á¡½Å¢ ¬Å¡÷. «Åû §Áü¸ñ¼ ¾Á¢Æ÷ ¾¢Õ¿¡û ¦¸¡ñ¼¡ð¼ò¾¢ø ±ó¦¾ó¾ §À¡ðʸǢø ¸ÄóÐ
¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ? (1 ÒûÇ¢)

§¸ûÅ¢ 23 (6 ÒûÇ¢)
¸£ú¸ñ¼ ¯¨Ã¡¼¨Ä Å¡º¢òÐ, À¢ýÅÕõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ ±Øи.

7
¬º¢Ã¢Â÷ : Žì¸õ Á¾ý. ±ýÉ ÀÊòÐì ¦¸¡ñÊÕ츢ȡö?
Á¾ý : Žì¸õ ³Â¡. ¿¡ý ¾¢ÕìÌȨÇô ÀÊòÐì ¦¸¡ñÊÕ츢§Èý. ³Â¡
¬º¢Ã¢Â÷ : «ôÀÊ¡? Á¢ì¸ Á¸¢ú. «ôÀʦÂýÈ¡ø ¯ýÉ¢¼õ º¢Ä §¸ûÅ¢¸û
§¸ð¸¢§Èý.
Á¾ý : §¸Ùí¸û, ³Â¡.
¬º¢Ã¢Â÷ : ¾¢ÕìÌ鬂 þÂüÈ¢ÂÅ÷ ¡÷?
Á¾ý : ¾¢ÕÅûÙÅ÷ ¾¢ÕìÌ鬂 þÂüȢɡ÷, ³Â¡.
¬º¢Ã¢Â÷ : ºÃ¢Â¡É À¾¢ø. ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É ¾¢ÕìÌÈû¸û ¯ûÇÉ?
Á¾ý : ¾¢ÕÅûÙÅ÷ ¦Á¡ò¾õ 1330 ¾¢ÕìÌÈû¸¨Ç þÂüÈ¢ÔûÇ¡÷.
¬º¢Ã¢Â÷ : «Õ¨Á Á¾ý. ¾¢ÕìÌ鬂 ²ý ÀÊì¸ §ÅñÎõ?
Á¾ý : ¾¢ÕìÌÈû ¿õ Å¡ú쨸 ÅÆ¢¸¡ðÎõ áø. §ÁÖõ, ¾¢ÕìÌÈ¨Ç Å¡º¢ò¾¡ø
¿øÄÈ¢× ¦ÀÕÌõ, ³Â¡.
¬º¢Ã¢Â÷ : Å¡úòиû, Á¾ý.
Á¾ý : Á¢ì¸ ¿ýÈ¢, ³Â¡.
«. Á¾ý ±ýÉ ÀÊòÐì ¦¸¡ñÊÕó¾¡ý? (2 ÒûÇ¢)

¬. ¾¢ÕìÌ鬂 þÂüÈ¢ÂÅ÷ ¡÷? (1 ÒûÇ¢)

þ. ¾¢ÕìÌ鬂 ¿¡õ ²ý ¸ü¸ §ÅñÎõ? (2 ÒûÇ¢)

I. _________________________________________________

ii. _________________________________________________

®. ºÃ¢Â¡É ÜüÚìÌ (/) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸ (1 ÒûÇ¢)

¾¢ÕìÌÈû¸û ¦Á¡ò¾õ 1330 ¬Ìõ

þùרá¼ø Á¾ÛìÌ «Åý «ôÀ¡Å¢üÌõ þ¨¼Â¢ø ¿¼ó¾Ð

§¸ûÅ¢ 24
¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¯¨Ã¿¨¼ô À̾¢¨Â Å¡º¢òÐ, «¾ý À¢ýÅÕõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸. (6
ÒûÇ¢)

8
Á¡Ä¡ þÃñ¼¡õ ¬ñÎ Á¡½Å¢. ¸¡Äõ ¦À¡ýÉ¡ÉÐ ±ýÀ¨¾ ¯½÷óÐ ¾ý §¿Ãò¨¾ô ÀÂÛûÇ ÅƢ¢ø
¸Æ¢ôÀ¡û. «Åû âʸû ¿ÎŨ¾ò ¾ÉÐ ¦À¡ØÐ §À¡ì¸¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇ¡û. Á¡Ä¡ ¾ý ¾¡Â¡Ã¢ý
¯¾Å¢Ô¼ý Å£ðÊüÌ «Õ¸¢ø ¯ûÇ §¾¡ð¼ò¾¢ø ÀÄŨ¸Â¡É âʸ¨Ç ¿ðÎ ¨ÅòÐûÇ¡û. «ÅüÚû
ÁøÄ¢¨¸, º¡Áó¾¢, §Ã¡ƒ¡ §À¡ýÈ ¦ºÊ¸Ùõ «¼íÌõ. Á¡Ä¡ «ùÅô§À¡Ð âʸǢý
Å¢ÅÃí¸¨ÇÔõ ÀáÁâìÌõ ÅÆ¢¸¨ÇÔõ þ¨½Âò¾¢ø §¾ÎÅ¡û. âʸû ¦ºÆ¢òÐ ÅÇÃ, Á¡Ä¡
¾¢ÉÓõ ¿£÷ °üÚÅ¡û, «î¦ºÊ¸ÙìÌ Á¡¾õ ´Õ Ó¨È ¯ÃÁ¢ÎÅ¡û. ¾ý §¾¡ð¼ò¾¢ø âòÐì ÌÖíÌõ Åñ½ô
â츨Çì ¸ñÎ ÁÉÁ¸¢úÅ¡û. «Åü¨Èô ÀÈ¢òÐ þ¨ÈÅÛìÌõ Á¡¨Ä ¦¾¡ÎôÀ¡û. Á£¾ÓûÇ âì¸¨Ç «ñ¨¼
«ÂÄ¡ÕìÌì ¦¸¡ÎôÀ¡û. ¿øÄ ÀñÒ¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇ Á¡Ä¡¨Åì ¸ñÎ «ÅÇ¢ý ¦Àü§È¡÷ ¦ÀÕ¨Á «¨¼Å÷.

«) Á¡Ä¡Å¢ý ¦À¡ØÐ §À¡ìÌ ±ýÉ? (1 ÒûÇ¢)

¬) Á¡Ä¡Å¢ý §¾¡ð¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ þÃñÎ âì¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Çô


ÀðÊÂÄ¢¼×õ. (2 ÒûÇ¢)
i) _____________________________________

ii)_____________________________________

þ) ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ ( / ) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸ Á¡Ä¡ ±ô¦À¡ØÐ âʸÙìÌ


¯ÃÁ¢ÎÅ¡û? (1 ÒûÇ¢)

i ¾¢ÉÓõ ( )
ii ´Õ Á¡¾ò¾¢üÌ ´Õ Ó¨È ( )
iii ´Õ Å¡Ãò¾¢üÌ ´Õ Ó¨È ( )

®) ‘â’ ±ýÈ ¦º¡øÖìÌ Áü¦È¡Õ ¦À¡Õû ±ýÉ? (2 ÒûÇ¢)

§¸ûÅ¢ 25
¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¯¨Ã¿¨¼ô À̾¢¨Â Å¡º¢òÐ, «¾ý À¢ýÅÕõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸. (6
ÒûÇ¢)

ÓÃÇ¢Ôõ ÃÌ×õ ¦¿Õí¸¢Â ¿ñÀ÷¸û. ´Õ ¿¡û Åñ½òÐô â¢¨Éô À¢ÊôÀ¾ü¸¡¸ þÕÅÕõ ¸¡ðÊüÌî
¦ºýÈÉ÷. «Å÷¸û ¨¸Â¢ø ŨĨÂÔõ ¸ñ½¡Êô ÒðʨÂÔõ ±ÎòÐî ¦ºýÈÉ÷. ¸¡ðÊø ÀÄ Åñ½òÐô â¸û
º¢È¸ÊòÐô ÀÈó¾É. ÓÃÇ¢Ôõ ÃÌ×õ Åñ½òÐô â¢¨Éô À¢Êì¸ ÓÂýÈÉ÷. ¿£ñ¼ §¿ÃÁ¡¸¢Ôõ
«Å÷¸Ç¡ø ´Õ Åñ½òÐô â¨ÂÔõ À¢Êì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. «Å÷¸û º¢È¢Ð §¿Ãõ ´Õ ÁÃò¾¢ý ¸£ú

9
µö× ±Îò¾É÷. ¾¢Ê¦ÃÉ ‘Š..Š..’ ±ýÈ ºò¾õ §¸ð¼Ð. «Å÷¸û ¾¢ÕõÀ¢ô À¡÷ò¾É÷. àÃò¾¢ø ´Õ
À¡õÒ º£È¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾Ð. «Å÷¸û «í¸¢ÕóÐ µð¼õ À¢Êò¾É÷; ţ𨼠Å󾨼ó¾É÷.

«) ¸¡ðÊüÌî ¦ºýÈÅ÷¸û ¡Å÷? (1 ÒûÇ¢)

¬) ÓÃÇ¢Ôõ ÃÌ×õ Åñ½òÐô â¢¨Éô À¢Êì¸ ±ÎòÐî ¦ºýÈ þÃñÎ ¦À¡Õû¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢¼×õ. (2
ÒûÇ¢)

i) _____________________________________

ii) _____________________________________

þ) ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ ( / ) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î ÓÃÇ¢Ôõ ÃÌ×õ ±íÌ


µö¦ÅÎò¾É÷? (1 ÒûÇ¢)

i Å£ðÊø ( )
ii ¸¼Ä¢ý µÃõ ( )
iii ÁÃò¾¢ý ¸£ú ( )

®) «Å÷¸û þÕÅÕõ ±ò¾¨É Åñ½òÐô â¢¨Éô À¢Êò¾É÷? (1 ÒûÇ¢)

¯) ‘À¡õÒ’ ±ýÈ ¦º¡øÖìÌ Áü¦È¡Õ ¦À¡Õû ±ýÉ? (1 ÒûÇ¢)

10