Вы находитесь на странице: 1из 9

¢ŸåŸô¸||||||||||||||||||

Тема урока: ПАСХА

™æÄMê…ìøĸ
Яя
Zz
Zz
º¬â¬î¡j éæÄMê…ìøÄŸã¬mœçæjŒÑ}
1
Пожалуйста, обведи буквы и слова.

Z ZZZZZZZZ
z zzzzzzzz
Zz Zz Zz Zz Zz
º¬â¸ º¬â¸ º¬â¸ º¬â¸ º¬â¸ º¬â¸
î¡j î¡j î¡j î¡j î¡j î¡j
º¬â¬î¡j
éæÄMê…ìøÄŸã¬mœçæjŒÑ}
2
: ::::
;;;;;;
°œà»áƒç¬m ÚÜœà»áƒç¬m

3
Обведи и соедини слова с подходящими
картинками.

ÚÜœà¬èæÄæa

ô¬óÿÑœè¬à¬î¡Ä¸

ô¬äæjœè¬m

4
Напиши прописные буквы до конца строк.

J|j|||||||||||
Nn||||||||||
<,||||||||||||
U u|||||||||||
Cc||||||||||||
Gg|||||||||||
Bb|||||||||||
5
Qq||||||||||||
Ii|||||||||||
Ww|||||||||||
{[|||||||||||
Vv||||||||||
Rr|||||||||||
Ff|||||||||||
6
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Напиши буквы самостоятельно!

Tt|||||||||||
~` ||||||||||
Yy|||||||||||
Hh|||||||||||
A a|||||||||||
Rr|||||||||||
7
Xx|||||||||||
Kk|||||||||||
D d |||||||||
E e|||||||||||
Y y|||||||||||
D d|||||||||||
<,|||||||||||
8
Обведи слова и попробуй их прочитать.

Æœè¬àMêœëæjSê}||||||
DøjSêœä¬èÕÑSêŒÑ}!|||||
DøjœàMêœë¬à¬ç¬íˆ
DøjSêœä¬èÕÑSêŒÑ}!

Æœè¬àMêœëæjSê} DøjSêœä¬èÕÑSêŒÑ}!
9