Вы находитесь на странице: 1из 4

Republic of the Philippines

Region IV-A CALABARZON


CITY SCHOOLS DIVISION OF TAYABAS CITY
Tayabas City

DAILY LESSON PLAN IN MUSIC 4

School: Tayabas West Central School – I


Teacher: Ryan Chester Z. Manzanares
Teaching Date and Time: June 28, 2018.
Grade Level: Four
Learning Area: Music
Quarter: One

I. OJECTIVES:
1. Nakikilala ang iba’t ibang uri ng mga nota at pahinga.
2. Naisasagawa ang rhythmic patterns sa pamamagitan ng pagpalakpak,
pagpadyak at pagpukpok.
3. Pagkamasunurin.

A. Content Standards: demonstrates understanding of concepts pertaining to


rhythm and musical symbols

B. Performance Standards: creates rhythmic patterns in: 1. Simple time signature;


2 simple one measure ostinato pattern

C. Learning Competencies:
1. identifies different kinds of notes and rests MU4RH-Ia-1

II. CONTENT: Ang Mga Simbolo at Konsepto ng Musika.

III. LEARNING RESOURCES

A. References
1. Teacher’s Guide pages: 2-5
2. Learner’s Materials pages: 5-7
3. Textbook pages:
4. Additional Materials: MuseScore 2.2 by Thomas Bonte
Transcribed Music from LM

B. Other Learning Resources:


C. Materials: MuseScore Software, Transcribed Music Scores, Powerpoint
Presentation, Video Clip, Laptop, Bluetooth Speaker, Smartphone used as
Remote, Digital Tuner, Ukulele.

IV. PROCEDURES:
A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson:
1. Pag-awit ng Welcome Song “Funga Alafia.
2. Magbalik-aral ukol sa iba’t ibang uri ng nota at pahinga, pati ang kanilang
value o halaga.
B. Establishing a purpose for the lesson:
1. Magbigay ng mga simple rhythmic patterns
a. Pagtuunang pansin muna ang rhythmic patterns na may
pinagsama-samang whole notes and rests at half notes and
rests

b. Sunod ay pagtuunang pansin naman ang pinagsama-samang


quarter notes and rests at eighth notes and rests. Gumamit
nang Localized Rhythmic Syllabication para mas mabilis na
pagkaunawa
Halimbawa:
YE-MA para sa dalawang eight notes at
CAKE for 1 quarter note.

C. Presenting examples/instances of the new lesson:


1. Magpakita ng music score, ipasuri ito sa mga bata.
2. Magbigay ng mga tanong ukol sa music score
D. Discussing new concepts and practicing new skills #1:
1. Ituro ang awit na “Magandang Araw” mula sa MuseScore Track 1, sa
paraang rote method.
2. Kapag kabisado na ang awit ay dumako naman sa “Magandang Araw”
with drums mula sa MuseScore Track 1.2.

E. Discussing new concepts and practicing new skills #2:


1. Ituro ang rhythmic pattern ng buong awit, kapag kabisado na ito ay
hayaang sabayan ng palakpak ng mga bata ang cursor ng software.
2. Kapag kabisado na pareho ang awit at ang pagpalakpak ay ipagawa ito
ng sabay. Maaring saliwan ng tugtog ng guro o saliwan ng MuseScore.

F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3)


1. Hatiin ang klase sa limang grupo.
2. Bigyan ng oras ang mga bata upang makapag ensayo
3. Ipaawit at ipapalakpak ang rhythmic pattern ng “Magandang Araw.
4. Bigyang ng marka ang mga bata gamit ang rubrik.

Criteria Iskor
Ang lahat ng miyembro ng grupo ay
lumahok sa gawain. Sabay-sabay 3 pts.
naisagawa ang pag-awit at pagkilos.
Nakaaawit ng naaayon sa tono
Ang lahat ng miyembro ay lumahok sa
gawain. Hindi sabay-sabay na naisagawa 2 pts.
ang pag-awit at pagkilos.
May mga miyembro ng grupo na hindi
nakilahok. Hindi sabay-sabay ang pag- 1 pt.
awit at pagkilos..

G. Making generalizations and abstractions about the lesson:


Ask:
a. Ano ang nangyayari kapag ang kursor ay tumatama sa mga nota? Sa
mga pahinga?
b. Ano ang tawag sa mga nota at pahinga na isinaayos at ating
ipinapalkpak?

H. Evaluating learning:
Punan ang kulang sa table.

1.

2
1.
3.
.
4 5.
1.
.
J. Application:
1. Sa inyong palagay, maisasagawa ba natin ang ating gawain ngayong
araw sa musika kung hindi kayo marunong sumunod sa guro?
2. Mahalaga ba ang pagsunod?
3. Magbigay ng sariling karanasan/pangyayari na nagpapakita ng
kahalagahan ng pagsunod.

V. REMARKS:

VI. REFLECTION:

A. No. of learners who earned 80% in the evaluation_____


B. No. of learners who require additional activities for remediation_____
C. Did the remedial lessons work?_____ No. of learners who have caught up with
the lesson_____
D. No. of learners who continue to require remediation_____
E. Which of the teaching strategies worked well? _________________________
Why did these work?________________________________________
F. What difficulties did I encounter which my principal supervisor can help me
solve?___________________________________
G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share
with other teachers?
______________________________________________________________

Prepared by:

RYAN CHESTER Z. MANZANARES


Teacher - I

Оценить