Вы находитесь на странице: 1из 3

Mandala Offering

ȻˏʏŁ·ȻˏʏǤƇ•ʏȋǩƘŁ·ȋǩƘ•Ǡű
THIRTY-SEVEN POINT MANDALA OFFERING
LÜ DANG LÜ P’HAK NGA YAB DANG NGA YAB ZHEN
ʥ˽ƘǑƟ˙Ʊ˅ʥˀ̆ʟˣ̌ Body and Noble Body (subcontinents toward the East); Tail Fan and
Minor Tail Fan (subcontinents toward the South);
OM BENZAR BHUMI AH HUNG
Om the vajra ground Ah Hung;
•ǩ́ȳűŁ·ȻƱƱº́•Ǥ’́
•Ǡ˅ǩ́·ʏʏˏŁ•ƂŁƘ·º˹ű•ʏ˹ȩ‘˅ʏ•Ǡ˅ YO DEN DANG LAM CHHOK DRO
Tremulous and Great Destiny (subcontinents toward the West);
ZHI YONG SU DAK PA WANG CHHEN SER GYI SA ZHI
This foundation is the utterly pure Greatly Powerful Golden Ground.
ɦƱ˅ɽűŁ·ɦƱ˅ɽű‘˅Ǣ
ʥ˽ƘǑȩ˹˹ʥ̆ʟˀ ˣ̌ DRA MI NYEN DANG DRA MI NYEN GYI DA
Unpleasant Sound and Satellite of Unpleasant Sound (subcontinents
OM BENZAR RÉKHÉ AH HUNG toward the North);
Om the vajra enclosure Ah Hung; ȩ˅űƂ́º˹Ǥ˅ȩ˅Ƙ́ŁƂ•ƘʏƱ‘˅ɍ˅·
ƅ˅Ȱ•ʏȩ˅́ȩǩˏ••˅ʏƘɹ́ȩƘǤ˅ŁƘˏʏʏˏʟˣ̌
RIN PO CHHEI RI WO PAK SAM GYI SHING
CHHI CHAK RI KHOR YUK GIY KOR WAY Ü SU HUNG The jewel mountain; The wish granting tree;
Iron mountains along the boundary encircle the central Hung. ǤŁ́ŁǤ»́Ǥ˅ƘƱț́ʏƂǤ˅Ȼ́ğ́•
ȩ˅Ǥ˅ǰȻƂ́ȩ˅ȩƘ
DÖ JÖ BA MA MÖ PAY LO TOK
RI GYAL PO RI RAB The wish-fulfilling cows, the harvest that needs no toil,
The sovereign of mountains, Mount Meru; Wish granting cattle; The spontaneous harvest;
ɍȩȻˏʏǤƇ•ʏƂ́Ⱥ́ǤǒƱƘˏ“˅· Ǥ́ȩȻ́ȩ˅űƂ́º˹ű́ȩƘˏȩ˅űƂ́º˹
SHAR LÜ P’HAK PO LHO DZAM BU LING KHOR LO RIN PO CHHÉ NOR BU RIN PO CHHÉ
In the East, Noble Body; In the South, Rose Apple; The precious wheel; The precious gem;
ŰˠƘƘ“·ɮ́Łƕ·ɦƱ˅ɽű ƘƾˋűƱ́ȩ˅űƂ́º˹Ɨ́űƂ́ȩ˅űƂ́º˹
NUB BA LANG CHÖ JANG DRA MI NYEN TSÜN MO RIN PO CHHÉ LÖN PO RIN PO CHHÉ
In the West, Wish-Fulfilling Cattle; In the North, Unpleasant Sound; The precious queen; The precious minister;
“·Ƃ́ȩ˅űƂ́º˹ȓƱº́•ȩ˅űƂ́º˹
LANG PO RIN PO CHHÉ TA CHHOK RIN PO CHHÉ
The precious elephant; The precious horse;
2
Mandala Offering Mandala Offering

ŁƱ•ŁƂ́űȩ˅űƂ́º˹•ğ˹ȩº˹űƂ́Ǥ˅ƘˏƱƂ LHA DANG MI -PAL JOR P’HÜN SUM TSHOK PA MA TSHANG


WA MÉ PA DI NYI TSA WA DANG GYÜ PAR CHAY PAY
PAL DEN LA MA DAM PA NAM DANG YI DAM KYIL KHOR
MAK PÖN RIN PO CHHÉ TER CHHEN PÖ BUM PA GYI LHA TSHOK SANG GYAY DANG JANG CHHUB SEM PAY
The precious general; The vase of ample treasure; TSHOK DANG CHAY PA NAM LA BUL WAR GYI-O
ɻ˹•ƂƱƆ˹·ƘƱ“˔Ʊ•ȩƱ I offer all these glories and riches of gods and humans, perfectly
complete, to the glorious holy root and lineage Lamas, the hosts of
sacred circles of wisdom deities, Buddhas and hosts of Bodhisattvas.
GEK PA MA T’HRENG WA MA LU MA GAR MA
The goddess of charm, the goddess of garlands, the goddess of song,
ģˏ•ʏȌ˹ʏǤ’́ƘǤ˅Ł́űŀˠƘǠ˹ʏʏˏ•ʏ́Ȼ
the goddess of dance,
Ʊ˹ğ́•ƱƘŀˠ•ʄ́ʏƱʃ·•ʏȻƱĿ˅ºƘƱ T’HUK JEY DRO WAY DÖN DU ZHEY SU SOL
Accept this with compassion for the benefit of beings;

MÉ TOK MA DUK PÖ MA NANG SAL MA DRI CHHAB MA


ƘǠ˹ʏűʏƕ˅ű‘˅ʏƘȡƘĞ˒•ʏ́Ȼ
The goddess of flowers, the goddess of incense, the goddess of light,
the goddess of perfume; ZHEY NAY JIN GYIY LAB TU SOL
Ì˅ƱǢƘȩ˅űƂ́º˹Ǥ˅•ŀˠ•ʏ Having accepted it, grant me your blessings I pray.

Source: Dudjom Sung Bum, Vol. TSHA (18), pp. 23-25.


NYI MA DA WA RIN PO CHHEY DUK
The sun; The moon; The jeweled canopy; Translated by Michael Broderick.
ƅ́•ʏȻʏȗƱƂȩǰȻƘǤ˅ǰȻƱDžű Short Mandala Offering

CHHOK LAY NAM PAR GYAL WAY GYAL TSHEN


ʏ•Ǡ˅ʄ́ʏºˌʏƕˎ•ʏɍ˅·Ʊ˹ğ́•ƘrƱ
The banner of universal victory.
SA ZHI PÖ CHHÜ JUK SHING MÉ TOK TRAM
ȺŁ·Ʊ˅Ǥ˅ŁƂȻǤƕ́ȩƇűˏ ʏˏƱDž̀•ʏƂƱDž·ƘƱ˹ŁƂǤŁ˅Ì˅ŁȜ The golden foundation of the earth, strewn with flowers,

ƘŁ·Ƙǰ˖ŁƂȩƘ¹ʏƂǤ˅ŁƂȻȳűƗƱŁƱƂȗƱʏŁ·ǩ˅ŁƱ ȩ˅ȩƘ“˅·ƘǠ˅Ì˅ǢʏƘǰűƂǤŁ˅
RI RAB LING ZHI NYI DAY GYEN PA DI
Łq˅ȻǤ́ȩ‘˅ȺDž̀•ʏʏ·ʏǰʏŁ·ƕ·ºˌƘʏ˹ƱʏŁƂǤ˅Dž̀•ʏ Adorned by Mount Meru, the four continents, the sun and the moon:
ʏ·ʏǰʏǠ˅·ŀˠŁƱ˅•ʏğ˹ƇˏȻƘǩ˅ʏ
Ł·Ƙ¹ʏƂȗƱʏȻŁƘˏȻƘȩƘ‘˅Ǥ́
SANG GYAY ZHING DU MIK TÉ P’HUL WA YIY
By dedicating and offering these toward Buddhas' purelands,

3 4
Mandala Offering

Ǥ’́vˠűȗƱŁ•Ǡ˅·ȻɮŁ́ Ƃȩɍ́•
DRO KÜN NAM DAK ZHING LA CHÖ PAR SHOK
May all beings attain pureland.
ʥ˅ŁƱ”ˠȩˏȩĕƱóȻw̅ű˅ȠʹğǩˀƱ˅
IDAM GURU RATNA MANDALA KENG NIRYA TAYA MI