Вы находитесь на странице: 1из 7

School Pontevedra Elementary School Grade Level Five

Grades 1-12 Teacher EDISON R. BUENVINEDA Learning Area MAPEH 5


Daily Lesson Log Teaching Date and Time Setyembre 26-30, 2016, Week 6 Quarter Second

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday


I. OBJECTIVES
recognizes the musical Demonstrates understanding of lines, Demonstrates understanding of the The learner . . . Quiz
symbols and demonstrates color, space, and harmony through different concern and management demonstrates
painting and eplains/illustrates strategies during puberty. understanding of
Music 1-5
understanding of concepts Arts 6-10
landscapes of important historical Understand basic concepts regarding participation in and
A. Content Standards pertaining to melody places in the community (natural or sex and gender assessment of physical Health 11-15
manmade) using one point perspective activity and physical P.E 16-20
in landscape drawing, complimentary fitness.
colors, and the right proportion of parts.
accurate performance of Scketches natural or man made places The learner demonstrates health The learner . . .
songs following the musical in the community with the use of the practices for self care during puberty participates and assesses
B. Performance complientary colors. based on accurate and scientific performance in physical
symbols pertaining to melody
Standards indicated in the piece
information activities.
Daw/paint signiicant or important assesses physical fitness
historical places.
C. Learning sketches and uses complementary assesses the issues in terms of Assesses regularly participation
colors in painting a landscape. scientific basis and probable effects on in physical activities based on
Competencies/ identifies the notes of A5PL-IIe health the Philippines physical activity
Objectives Write the the intervals in the C H5GD-Ic-d-4 pyramid
LC code for each major scale PE5PF-IIb-h-18
MU5ME-IIc-5

Scales (Pentatonic, C major, G PAINTING 2. On Nocturnal Emissions Assessment of


major) 5.1 landscapes of important places in 2.1. not related to preoccupation with physical
the community (natural or man-made) sexual thought activities and
II. CONTENT 3. On Circumcision physical fitness
3.1 at the appropriate maturational Invasion games
stage (agawan base, lawin at sisiw,
agawan panyo)
III. LEARNING
RESOURCES
A. References
1. Teacher’s Guide K TO 12 TG pp. K TO 12 TG pp. K TO 12 TG pp. K TO 12 TG pp.
pages
2. Learner’s Material K TO 12 LM pp. K TO 12 LM pp. K TO 12 LM pp. K TO 12 LM pp.
pages

3. Textbook pages
4. Additional
Materials for
Learning Resource
Portal
Larawan ng Physical Activity
Pyramid Guide para sa Batang
Pilipino

B. Other Learning
Resources

Mga larawan

Mga larawan, cartolina/bond paper,


lapis, ruler, krayola o oil pastel.

IV. PROCEDURES
Laro: Kodaly Game Ipakita ang inyong mga Ano ang mga halimbawa ng maling Pagtsek ng attendance at angkop
Paraan ng laro: larawan paniniwala kaugnay sa pagdadalaga at na kasuotan
1. Pumili ng tigg – iisang bata sa pagbibinata?
bawat limang pangkat
Pagtsek sa takdang-aralin
2. Pahanayin ang mga bata sa
harap ng klase
3. Magsasabi ang guro ng nota so- 2. Pampasiglang Gawain
fa syllable at una unahang
ipapakita ng mga bata ang nota
Ipagawa sa mga bata ang
A. Reviewing
gamit ang Kodaly Sign. pampasiglang gawain na ginawa
previous lesson or
sa mga nakaraang aralin.
presenting the new
lesson
Iparinig ng guro ang mga so-fa Sagutin ang mga katanungan.
syllable na pataas at pababa.

Sa panahon ng iyong pagdadalaga at


pagbibinata, sino ang iyong unang
nilapitan?

B. Establishing a Nagkaroon ka ba ng suliranin o


purpose for the problema hingil sa iyong pagdadalaga at
Ipaliwanag: Kakontra Kulay- pagbibinata?
lesson
Dalawang kulay direkta
kabaligtaran isa sa kulay ng
wheel. Kapag inilagay sa tabi
sa isa't isa, kakontra kulay ay Bumuo ng dalawang grupo na
intensified at madalas ay lilitaw may 8-10 miyembro at isagawa
upang manginig ang Sakayan na Lakad Tren

Ipakita ang iskalang C mayor Ibahagi sa mga bata ang pag-alaga sa Nagustuhan nyo ba ang larong
sarili habang may regla ito?

Anong sangkap ng physical


C. Presenting fitness ang pinauunlad sa larong
examples/ instances ito?
of the new lesson
Paano nagamit sa larong ito ang
Ipakita ang larawan ng katatagan ng kalamnan?
kalupaan o landscape.

D. Discussing new . Ano-ano ang napapansin Ipaliwanag: Landsape o Ipakita ang larawan ng pagtutuli Ang paggamit ng kalamnan para
concepts and ninyo sa iskalang C Mayor? pasyahe’ may roon dalawang
gamit sag salitang landscaode Matagal na panatilihin ang
practicing new skills Mahalagang malaman ang
o pasyahe isa sa mga ito ay posisyon ng
#1 bawat pagitan ng nota sa
bawat iskala. Dito natin tumutukoy sa anyo ng
katawan ay pagpapakita ng
nasusukat ang taas at baba ng kalupaan kung saan marami
pagtaglay ng
tono. ang uri nito gaya ng bundok,
kapatagan, burol, talampas, tatag ng kalamnan.
lambak at iba pa.
Mahalaga na magtaglay ng lakas
at

Tatag ng kalamnan upang laging


handa

Ang ating katawan sa ano mang


gawaing

nangangailangan ng power.

Ang Major Scale /iskala mayor ay . Panimulang gawain: Ipaliwanag: Magkaroon ng talakayan sa
ang pagkakasunod-sunod ng ginawang gawain. Ipasagot sa
walong tono o nota sa mga linya
Pagtutuli o Circumcision
Gamit ang inyong mga Ang pagtutuli o circumcision ay ang mga bata ang mga tanong sa
at puwang ng limguhit mula sa
mababang do hanggang sa kagamitan sa pag gawa, pagtanggal ng balat sa dulo ng ari “Ipagpatuloy Natin” at ipaliwanag
mataas na do. Lumika ng obra na hango sa ng isang lalaki. Dahil ito’y bahagi ng ito.
E. Discussing new mga natatanging anyong lupa tradisyon sa Pilipinas, halos lahat ng
concepts and sa bansa, gamit ang inyong, kalalakihan ay nagpapatuli,
practicing new skills krayola, pastel Color, lapis,
karamihan habang bata pa, mula
#2 bond paper at iba pa..
edad 9-12.
Ipasagot sa mga bata ang
“Pagusapan Natin” sa LM.

F. Developing Ang interval ay ang pagitan ng PANUTO: ________________1. Ito ay ang Sagutin ang mga tanong ng Oo o
dalawang nota. Ito ay makikilala
mastery batay sa kinalalagyan o posisyon
tradisyon na pagtutuli sa Pilipinas. Hindi.
1. Magpakita sa mga mag aaral
(Leads to Formative nito sa staff o limguhit. Ang mga ________________2. Pagtatanggal 1.Nasunod mo ba ang mga
ng ibat ibang anyo ng kalupaan
Assessment 3) interval ay ang mga sumusunod: ng balat sa dulo ng ari ng isang panuntunan sa paglalaro
1. prime(first ) inuulit 5. fifth hanggo sa ibat ibang disenyo
lalaki. 2. Naisagawa mo ba nang tama
2. second 6. sixth
3. third 7. seventh 2. Hayaang mamili ang mga ________________3. Pagdurugo ng ang mga gawaing sumusubok sa
4. fourth 8. Octave o Oktaba
mag aaral ng larawan ng isang babae o buwanang dalaw. tatag at lakas ng kalamnan?
kanilang nais gawin ________________4. Tamang edad 3. Nauunawaan mo na ba ang
para sa pagtutuli. pagkakaiba ng tatag ng kalamnan
3. Gamit ang mga materyales ________________5. Pamamaga ng at lakas ng kalamnan.
hayaan silang gumawa ng kni ari matapos tuliin. 4. Nasisiyahan ka ba kapag
knilang obra. ________________6. Sakit na pinagagawa ka ng mga gawain
maaring makuha sa pakikipagtalik. sa bahay at paaralan?
4. Paalalahanan ang mga bata ________________7. Gamot
na maging masinop pag pampamanhid na ginagamit sa
katapos ng kanilang gawain medisina bago tuliin.
________________8. Gamot
5. Golden rule:
panghugas at panglinis sa tinuli.
Magbiugay ng kawikaan sa ________________9. Panahon kung
isang maayos nap ag gawa, kailan ginagawa ng pagtutuli.
upang maging mag maayos ________________10. Ito ay
ang kalalabasan ng obra ginagamit sa panahon ng may regla.

Umawit Tayo Paano natin mapahahalagahan Itanong: Tumulong sa mga gawaing bahay
ang pagkakaiba-iba ng mga tulad ng pagbubuhat, pag-iigib o
G. Finding practical a. Sa pamamagitan ng awiting Ano ang kaibahan ng German cut sa
istilo ng mga tanyag na pintor Pagdidilig ng halaman.
application of “Kumusta” ipatukoy sa mga bata Dorsal cut?
sa kanilang mga obra?
concepts and skills in ang mga nota na may
pinakamataas at pinakamababa Bakit kailangang palitan ang sanitary
daily living
tono. napkin 2 beses o higit pa sa isang loob
ng isang araw?
Tandaan Ipabasa: Ayon sa american Mahalagang sundin ang mga pananaw na Ang paggamit ng kalamnan para
reaserch institute isang sangay medikal o basehang agham sa mga Matagal na panatilihin ang posisyon
Ang bawat tono o nota ay sunod- pagbabago at isyu na ating nararanasan.
sa america na nag aaral sa ibat ng
sunod na umaakyat o tumataas at Maluwag natin itong tanggapin sa ating
bumababa na may nakatakdang
ibang bagay para sa kaalaman, kalooban upang maiwasan ang anumang katawan ay pagpapakita ng pagtaglay
H. Making pagitan ng mga hakbang. nalaman na ang sining sy may kapahamakan. ng
generalizations and malaking bahagi sa paglaki ng tatag ng kalamnan.
abstractions about mga mag-aaral. Mahalaga na magtaglay ng lakas at
the lesson Tatag ng kalamnan upang laging
handa
Ang ating katawan sa ano mang
gawaing
nangangailangan ng power.
I. Evaluating learning Gawain A- Ipapaskil ang larawan na Ipasagot:
nilikha ng mga mag-aaral. Tama o Mali
Isulat ang Prime, Second Interval, __________1. Huwag maligo My Fitness Diary
Third Interval, Fourth Interval, kapag may regla.
(Sumangguni sa SURIIN) __________2. Iwasan ang pagbubuhat
Fifth Interval, Sixth Interval, Ilan sa mga gawaing nagawa ko
ng mabigat kung may regla.
Seventh Interval at Octave sa sa araw na ito ay ang.......
__________3. Maghugas gamit ang
patlang. banayad na sabon kung may regla.
__________4. Gumamit na sanitary Nakatutulong ang mga gawaing
napkin. ito sa akin
__________5. Huwag basain ang ari
pagkatapos matuli. upang____________________________
__________6. Kumain ng __________________________________
masusustansyang pagkain. __________________________________
__________7. Iwasan ang maaasim at
__________________________________
maalat na pagkain. __________________________________
__________8. Mas maliit ang _______________________
probabilidad na mahawa o makahawa
ng HIV/AIDS at iba pang mga STD ang
mga tuli.
__________9. Mag-ehersisyo para
mabawasan ang sakit na
nararamdaman habang may regla.
__________10. Hindi maaaring tuliin
ang mga sanggol pa lamang.
J. Additional Iguhit ang kapatagan sa isang bond
activities for paper. Gamitin ang Kakontra-kulay.
application or
remediation
V. REMARKS
VI. REFLECTION
A. No. of Learners
who earned 80% in
the evaluation
B. No. of Learners
who require
additional activities
for remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial
lessons work? No. of
Learners who have
caught up with the
lessons
D, No. of Learners
who continue to
require remediation
E. Which of my
teaching strategies
worked well? Why
did these work?
F. What difficulties
did I encountered
which my principal
or supervisor can
help me solve?
G. What innovation
or localized materials
did I use/discover
which I wish to share
with other teachers?

____________________________________
Principal