Вы находитесь на странице: 1из 2

แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง สมบัติของเลขยกกาลัง

ชื่อ..................................... ......................สกุล......................................ชั้น ม. .............. เลขที่.............


จงหาผลลัพธ์ในรูปเลขยกกาลัง

1. 33  34  32 =…………………………………………..….……………….

2. ( 2) 6  ( 2) 9  ( 2) 9  ( 2) 3  ( 2) 1 =…………………………………….…...

3. 343  7 8  49  7 2 =……………………………..……………………………….

4 6
4. 102
2 =………………………………………………………..…………….
2
4 6
5. 4 x y =………………………………………………………..…………….
2
x3 y
4
 y3 
6.   8 8  =………………………………………………………..…………….
x x 
7. (2  105 )  (3  103 ) =…………………………………………..….……………….

8. ( 2a)(4a5 )(5a3 ) =…………………………………………..….……………….

 25  10 3
9. 2
=…………………………………………..….……………….
 5  10
0.0000054
10. =…………………………………………..….……………….
0.00027

11. 23  24  25  20 =…………………………………………..….……………….

12. (0.1)5 x (0.1)-10 =…………………………………………..….……………….

13. ( x 2 y 3 )( xy 2 ) =…………………………………………..….……………….

55
 5 7
14. =…………………………………………..….……………….
512
8a 4 b  3
15. =…………………………………………..….……………….
5 1
4a b
3
 a  6 a6 
16.   4  =……………………………………………………………..
 b 
17. (9 x 2 y 1 )(2 x 2 y ) =…………………………………………………………..…….

18. (6a4 )(7a8 ) =………………………………………………………..……….

4  10 5
19. =……………………………………………...……..
2  10 3
0

  4 2 2 3  1 
20.    a b 5 
  =…………………………………………..………..
  
21. 54  59  5 9  5 3  5 1 =……………………………………………….….

22. 32  ( 2) 6  25  ( 2) 4 =………………………………………………….

23. 343  7 8  49  7 2 =…………………………………………….…….

24. (a 2 b 8 )(a 5 b 6 ) =…………………………………………….…….

25. 2 3 m4  2 5 m2 =……………………………………………….….

26. (8a5b 4 )(3a2b 5 ) =……………………………………………….….

112  117
27. 4 =…………………………….………………………
11  115

30a 4b 5
28. 1  2 =……………………….……………………………
6a b
125 5 9
29. 3  6 =………………………………………………...…..
5 5

30. (4  102 )  (3  105 ) =………..………………………………….………..