Вы находитесь на странице: 1из 947

Table des matières

avec lien hypertexte pour navigation dans ce document


le numéro de page indiqué est le numéro de page physique dans le document

Le document original commence à partir de la page 6 physique

Ce document a pour but une utilisation personnelle et est interdit de distribution ou de copie. Merci de respecter.

Periostracum Cicadae (Chan Tui) _______________________ 93


1 — OBJECTIFS VISÉS PAR LES PROCÉDÉS DE Semen Sojae Praeparatum (Dan Don Chi) _________________ 95
PRÉPARATION ___________________________________ 35 Folium Mori (Sang Ye) _______________________________ 96
Flos Chrysanthemi (Ju Hua)____________________________ 98
2 — PRINCIPAUX PROCÉDÉS DE PRÉPARATION ______ 36 Fructus Viticis (Man Jing Zi) __________________________ 100
Radix Puerariae (Ge Gen) ____________________________ 102
Préparations par la chaleur : __________________________ 37 Radix Bupleuri (Chai Hu) ____________________________ 104
Procédés associant l’eau et la chaleur : __________________ 39 Rhizoma Cimicifugae (Sheng Ma)______________________ 106
Herba Spirodelae (Fu Ping) ___________________________ 108
1 — LES QUATRE TEMPÉRAMENTS (Si Xing) ___________ 41 Herba Equiseti (Mu Zei) _____________________________ 109
GÉNÉRALITÉS____________________________________ 112
Principales actions des substances selon leur tempérament : __ 42
1er groupe : LES DROGUES QUI CLARIFIENT LA
2 — LES CINQ SAVEURS (Wu Wei) _____________________ 43 CHALEUR ET DISPERSENT LE FEU __________________ 113
Qing Re Xie Huo Yao _______________________________ 113
3 — LES TENDANCES DIRECTIONNELLES (Sheng Jiang Gypsum (Shi Gao) __________________________________ 114
Fu Chen) __________________________________________ 46 Rhizoma Anemarrhenae (Zhi Mu) ______________________ 116
Rhizoma Phragmitis (Lu Gen) _________________________ 118
4 — LES LIEUX D’ACTION PRIVILÉGIÉS ______________ 48 Rhizoma Trichosanthis (Tian Hua Fen) __________________ 119
Folium Bambusae (Zhu Ye)___________________________ 121
5 — COMPOSANTS TOXIQUES OU NON TOXIQUES ____ 50 Fructus Gardeniae (Zhi Zi)____________________________ 122
Spica Prunellae (Xia Ku Cao) _________________________ 124
1 — LES ASSOCIATIONS MÉDICAMENTEUSES ________ 52 Herba Lofatheri (Dan Zhu Ye)_________________________ 125
Calcitum (Han Shui Shi) _____________________________ 126
2 — LES FORMES TRADITIONNELLES DES Herba Commelinae (Ya Zhi Cao) ______________________ 126
MÉDiCAMENTS ___________________________________ 55 Scapus Eriocaulonis Buergeriani (Gu Jing Cao) ___________ 128
Flos Buddleiae Officinalis (Mi Meng Hua) _______________ 129
3 — PRINCIPES D’ADMINISTRATION DES Semen Celosiae Argentae (Qing Xiang Zi) _______________ 130
MÉDICAMENTS___________________________________ 55
2e groupe : LES DROGUES QUI CLARIFIENT LA
4 — CONDUITE À TENIR POUR LA PRÉPARATION DES CHALEUR ET ASSECHENT L’HUMIDITÉ ______________ 131
DÉCOCTIONS ____________________________________ 56 Qing Re Zao Shi Yao ________________________________ 131
Radix Scutellariae (Huang Qin) ________________________ 132
5 — PRÉCAUTIONS D’EMPLOI DES MÉDICAMENTS ET Rhizoma Coptidis (Huang Lian) _______________________ 134
CONTRE-INDICATIONS ____________________________ 59 Cortex Phellodendri (Huang Bai)_______________________ 136
Radix Gentianae (Long Dan Cao) ______________________ 138
6 — POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS _________________ 60
Radix Sophorae flavescentis (Ku Shen)__________________ 140
7 — DOSAGE ET POSOLOGIE QUOTIDIENNE
3e groupe : LES DROGUES QUI CLARIFIENT LA
MOYENNE DES PRÉPARATIONS ___________________ 61
CHALEUR ET RAFRAICHISSENT LE SANG_____________ 142
GÉNÉRALITÉS ____________________________________ 64
Qing Re Liang Xue Yao______________________________ 142
1er groupe : LES DROGUES PIQUANTES ET TIÈDES QUI Cornu Rhinoceri (Xi Jiao) ____________________________ 142
LIBERENT LA SURFACE _____________________________ 65 Cornu Bubali (Shui Niu Jiao)__________________________ 144
Xin Wen Jie Biao Yao ________________________________ 65 Radix Rehmanniae Recens (Sheng Di Huang)_____________ 145
Herba Ephedrae (Ma Huang) ___________________________ 66 Radix Rehmanniae Recens (Sheng Di Huang)_____________ 147
Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi) _________________________ 68 Radix Scrophulariae (Xuan Shen) ______________________ 149
Folium Perillae (Zi Su Ye)_____________________________ 70 Cortex Moutan Radicis (Mu Dan Pi) ____________________ 151
Caulis Perillae (Zi Su Geng) ___________________________ 72 Radix Paeoniae Rubra (Chi Shao Yao) __________________ 153
Rhizoma Zingiberis Recens (Sheng Jiang) ________________ 72 Radix Lithospermi (Zi Cao) ___________________________ 155
Cortex Zingiberis recens (Sheng Jiang Pi)_________________ 74
4e groupe : LES DROGUES QUI CLARIFIENT LA
Herba Elsholtziae (Xiang Ru) __________________________ 74
CHALEUR ET ELIMINENT LES TOXINES ______________ 156
Herba Schizonepetae (Jing Jie) _________________________ 76
Qing Re Jie Du Yao _________________________________ 156
Radix Ledebouriellae (Fang Feng) ______________________ 77
Flos Lonicerae (Jin Yin Hua) __________________________ 157
Rhizoma Seu Radix Notopterygii (Qiang Huo)_____________ 79
Fructus Forsythiae (Lian Qiao) ________________________ 159
Radix Angelicae Dahuricac (Bai Zhi) ____________________ 80
Herba Taraxaci (Pu Gong Ying) _______________________ 160
Rhizoma Ligustici (Gao Ben) __________________________ 82
Herba Violae Cum Radice (Zi Hua Di Dlng)______________ 162
Fructus Xanthii (Cang Er Zi) ___________________________ 83
Folium Isatidis (Da Qing Ye)__________________________ 163
Flos Magnoliae (Xin Yi) ______________________________ 85
Radix Isatidis (Ban Lan Gen)__________________________ 165
Bulbus Alu Fistulosi (Cong Bai) ________________________ 86
Indigo Pulverata Levis ou Indigo Naturalis (Qing Dai) ______ 165
Semen Coriandri (Hu Sui) _____________________________ 88
Herba Andrographidis (Chuan Xin Lian)_________________ 167
Ramulus et Folium Tamaricis (Cheng Liu) ________________ 89
Calculus Bovis (Niu Huang) __________________________ 169
2e groupe : LES DROGUES PIQUANTES ET FRAÎCHES Rhizoma Paridis (Zao Xiu) ___________________________ 170
QUI LIBERENT LA SURFACE _________________________ 90 Rhizoma Polygoni Bistortae (Quan Shen) ________________ 171
Xin Liang Jie Biao Yao _______________________________ 90 Herba Lobeliae (Ban Bian Lian) _______________________ 172
Herba Menthae (Bo He)_______________________________ 90 Herba Sarmentosa (Chui Peng Cao)_____________________ 173
Fructus Arctii (Niu Bang Zi) ___________________________ 92 Rhizoma Smilacis (Tu Fu Ling)________________________ 174
Herba Houttuyniae Cordatae (Yu Xing Cao)______________ 175 Rhizoma Homalomenae (Qian Nian Jian) ________________ 255
Rhizoma Belamcandae (She Gan) ______________________ 176 Lignum Pini Nodi (Song Jie) __________________________ 256
Radix Sophorae Subprostratae (Shan Dou Gen) ___________ 178 GÉNÉRALITÉS____________________________________ 258
Lasiosphaera Sen Calvatia (Ma Bo) ____________________ 179 Rhizoma Atractylodis (Cang Zhu) ______________________ 259
Herba Portulacae Oleraceae (Ma Chi Xian) ______________ 180 Cortex Magnoliae Officinalis (Hou Po) __________________ 261
Radix Pulsatillae (Bai Tou Weng) ______________________ 181 Herba Agastachi (Huo Xiang) _________________________ 262
Cortex Fraxini (Qin Pi) ______________________________ 182 Herba Eupatorii (Pei Lan) ____________________________ 264
Fructus Bruceae (Ya Dan Zi)__________________________ 183 Fructus Amomi (Sha Ren) ____________________________ 265
Caulis Sargentodoxae (Hong Teng)_____________________ 185 Fructus Cardamomi Rotundi (Bai Dou Kou) ______________ 267
Herba Patriniae Seu Thlaspi (Bai Jiang Cao) _____________ 186 Semen Alpiniae Katsumadai (Cao Dou Kou) _____________ 269
Radix Patriniae (Mu Tou Hui) _________________________ 187 Fructus Tsaoko (Cao Guo) ____________________________ 270
Herba Oldenlandiae (Bai Hua She She Cao) ______________ 187 GÉNÉRALITÉS____________________________________ 272
Fel Ursi (Xiong Dan) ________________________________ 188 Poria (Fu Ling)_____________________________________ 273
Radix Ampelopsis (Bai Lian) _________________________ 189 Polyporus Umbellatus (Zhu Ling) ______________________ 276
Cortex Dictamni Radicis (Bai Xian Pi) __________________ 190 Rhizoma Alismatis (Ze Xie) __________________________ 277
Radix Rhaponticis Seu Echinops (Lou Lu) _______________ 191 Semen Coicis (Yi Yi Ren) ____________________________ 278
Tuber Cremastrae Seu Pleione (Shan Ci Gu) _____________ 192 Semen Plantaginis (Che Qian Zi)_______________________ 280
Folium Ilicis Chinensis (Si Ji Qing)_____________________ 193 Talcum (Hua Shi)___________________________________ 281
Rhizoma Seu Radix Fagopyrum Cymosum (Jin Qiao Mai) __ 194 Caulis Akebiae (Mu Tong)____________________________ 283
Herba Euphorbiae (Di Jin Cao) ________________________ 195 Medulla Tetrapanacis (Tong Cao) ______________________ 284
Caulis Ajugae (Bai Mao Xia Ku Cao) ___________________ 196 Herba Lysimachiae (Jin Qian Cao) _____________________ 285
Semen Phaseoli (Lü Dou) ____________________________ 198 Spora Lygodii (Hai Jin Sha)___________________________ 287
Lü Dou Yi ________________________________________ 199 Folium Pyrrosiae (Shi Wei) ___________________________ 288
Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae (Bei Xie) _____________ 289
5e groupe : LES DROGUES QUI CLARIFIENT LA Herba Artemisiae Capillaris (Yin Chen Hao) _____________ 290
CHALEUR VIDE ___________________________________ 200 Fructus Kochiae (Di Fu Zi) ___________________________ 291
Qing Xu Re Yao ___________________________________ 200 Exocarpium Benincasae (Dong Gua Pi)__________________ 292
Herba Artemisiae Chinghao ou Herba Artemisiae Apiaceae (Qing Fructus Lagenariae (Hu Lu Ke) ________________________ 293
Hao) _____________________________________________ 200 Semen Phaseoli (Chi Xiao Dou) _______________________ 294
Radix Cynanchi (Bai Wei)____________________________ 202 Herba Euphorbiae Helioscopiae (Ze Qi) _________________ 295
Cortex Lycii Radicis (Di Gu Pi) _______________________ 203 Herba Polygoni Avicularis (Bian Xu) ___________________ 296
Radix Stellariae Dichotomae (Yin Chai Hu) ______________ 205 Herba Dianthi (Qu Mai) ______________________________ 297
Rhizoma Picrorrhizae (Hu Huang Lian) _________________ 206 Medulla Caulis Junci (Deng Xin Cao) ___________________ 299
GÉNÉRALITÉS ___________________________________ 208 Semen Abutili (Dong Kui Zi) _________________________ 300
1er groupe : LES DROGUES PURGATIVES _____________ 209 Niter (Xiao Shi) ____________________________________ 301
Gong Xia Yao _____________________________________ 209 GÉNÉRALITÉS____________________________________ 304
Rhizoma et Radix Rhei (Da Huang) ____________________ 210 Radix Aconiti Praeparata (Fu Zi) _______________________ 305
Mirabilitum (Mang Xiao) ____________________________ 213 Rhizoma Zingiberis (Gan Jiang) _______________________ 309
Folium Sennae (Fan Xie Ye) __________________________ 214 Cortex Cinnamomi (Rou Gui) _________________________ 311
Aloe (Lu Hui) _____________________________________ 215 Fructus Evodiae (Wu Zhu Yu) _________________________ 314
Herba Asari (Xi Xin) ________________________________ 316
2e groupe : LES ÉMOLLIENTS LUBRIFIANTS ___________ 217 Pericarpium Zanthoxyli (Hua Jiao) _____________________ 318
Run Xia Yao ______________________________________ 217 Fructus Piperis Longis (Bi Ba)_________________________ 319
Semen Cannabis (Huo Ma Ren) _______________________ 218 Fructus Cubebae (Bi Cheng Qie) _______________________ 320
Semen Pruni (Yu Li Ren) ____________________________ 219 Flos Caryophylli (Ding Xiang) ________________________ 321
Rhizoma Alpiniae Officinarum (Gao Liang Jiang) _________ 323
3e groupe : LES PURGATIFS DRASTIQUES_____________ 220 Fructus Foeniculi (Xiao Hui Xiang)_____________________ 324
Jun Xia Zhu Shui Yao _______________________________ 220 Fructus Piperis Nigri (Hu Jiao) ________________________ 326
Radix Euphorbiae Kansui (Gan Sui) ____________________ 220 GÉNÉRALITÉS____________________________________ 328
Radix Euphorbiae Seu Knoxiae (Da Ji) __________________ 222 Pericarpium Citri Reticulatae (Chen Pi)__________________ 330
Flos Genkwae (Yuan Hua) ___________________________ 223 Pericarpium Citri Reticulatae Viride (Qing Pi) ____________ 333
Semen Crotonis (Ba Dou) ____________________________ 225 Fructus Aurantii Immaturus (Zhi Shi) ___________________ 335
Semen Pharbitidis (Qian Niu Zi) _______________________ 227 Fructus Citri Sarcodactyli (Fo Shu) _____________________ 337
Radix Phytolaccae (Shang Lu) ________________________ 229 Fructus Citri (Xiang Yuan) ___________________________ 339
Semen Euphorbiae Lathyridis (Qian Jin Zi) ______________ 230 Fructus Ponciri Trifoliatae (Gou Ju) ____________________ 340
GÉNÉRALITÉS ___________________________________ 232 Radix Saussureae (Mu Xiang) _________________________ 341
Radix Angelicae Pubescentis (Du Huo) _________________ 233 Rhizoma Cyperi (Xiang Fu)___________________________ 343
Radix Clematidis (Wei Ling Xian) _____________________ 235 Radix Linderae (Wu Yao) ____________________________ 345
Radix Stephaniae Tetrandrae __________________________ 236 Lignum Aquilariae Resinatum (Chen Xiang) _____________ 346
Radix Aristolochiae Fangchi __________________________ 236 Fructus Toosendan (Chuan Lian Zi) ____________________ 348
Radix Aristolochiae Seu Cocculi _______________________ 236 Semen Litchi (Li Zhi He) _____________________________ 349
(Fang Ji) __________________________________________ 236 Radix Aristolochiae (Qing Mu Xiang)___________________ 351
Radix Gentianae (Qin Jiao) ___________________________ 238 Bulbus Allii Macrosthemi (Xie Bai) ____________________ 352
Herba Siegesbeckiae (Xi Xian Cao) ____________________ 239 Lignum Santali Albi (Tan Xiang) ______________________ 353
Folium Clerodendri (Chou Wu Tong) ___________________ 240 Semen Canavaliae (Dao Dou) _________________________ 354
Fructus Chaenomelis (Mu Gua)________________________ 241 Calyx Kaki (Shi Di) _________________________________ 355
Caulis Trachelospermi (Luo Shi Teng) __________________ 243 Rhizoma Nardostachytis (Gan Song)____________________ 356
Radix Seu Rhizoma Cynanchi (Xu Chang Qing) __________ 244 Fructus Aesculi (Suo Luo Zi)__________________________ 357
Ramulus Mori (Sang Zhi) ____________________________ 245 Fructus Akebiae (Ba Yue Zha)_________________________ 358
Ramulus Loranthi (Sang Ji Sheng) _____________________ 246 Flos Rosae Rugosae (Mei Gui Hua)_____________________ 359
Cortex Acanthopanacis Radicis (Wu Jia Pi) ______________ 247 Flos Pruni (Lii E Mei) _______________________________ 360
Os Tigridis (Hu Gu)_________________________________ 248 Aspongopus (Jiu Xiang Chong) ________________________ 361
Agkistrodon (Bai Hua She) ___________________________ 249 GÉNÉRALITÉS____________________________________ 364
Zaocys Sicca (Wu Shao She)__________________________ 251 Fructus Crataegi (Shan Zha) __________________________ 365
Periostracum Serpentis (She Tui) ______________________ 251 Massa Fermentata Medicinalis (Shen Qu) ________________ 366
Cortex Erythrinae (Hai Tong Pi) _______________________ 252 Fructus Hordci Germinatus (Mai Ya) ___________________ 367
Faeces Bombycis Mori (Can Sha) ______________________ 253 Fructus Oryzae Sativae Germinatus (Gu Ya)______________ 369
Herba Aristolochiae (Xun Gu Feng) ____________________ 254 Semen Raphani (Lai Fu Zi) ___________________________ 370
Caulis Piperis (Hai Feng Teng) ________________________ 255 Endothelium Stomachi Galli (Ji Nei Jin) _________________ 371
GÉNÉRALITÉS ___________________________________ 374 CHAUDES ________________________________________ 478
Fructus Quisqualis (Shi Jun Zi) ________________________ 375
Semen Arecae (Bing Lang) ___________________________ 377 Ping Hua Han Re Tan Yao____________________________ 478
Semen Cucurbitae Moschatae (Nan.Gua Zi) ______________ 379 Radix Platycodi (Jie Geng) ___________________________ 478
Radix Agrimoniae (Xian He Cao Gen Ya) _______________ 380 Rhizoma Cynanchi (Bai Qian) _________________________ 479
Omphalia (Lei Wan) ________________________________ 381 Lapis Chloriti (Meng Shi) ____________________________ 480
Fructus Carpesii (He Shi) ____________________________ 381 Herba Rorippae (Han Cai) ____________________________ 482
Semen Torreyae (Fei Zi) _____________________________ 382 1.3 LES DROGUES QUI CLARIFIENT ET
Pasta Ulmi (Wu Yi) _________________________________ 383 TRANSFORMENT LES MUCOSITÉS CHAUDES _________ 483
Rhizoma Dryopteris (Guan Zhong) _____________________ 385
GÉNÉRALITÉS ___________________________________ 388 Qing Hua Re Tan Yao _______________________________ 483
Herba Seu Radix Circii Japonici (Da Ji) _________________ 389 Radix Peucedani (Qian Hu) ___________________________ 483
Herba Cephalanoploris (Xiao Ji) _______________________ 390 Fructus Trichosanthis (Gua Lou) _______________________ 484
Radix Sanguisorbae (Di Yu) __________________________ 391 Bulbus Fritillariae (Bei Mu)___________________________ 486
Radix Boehmeriae (Zhu Ma Gen) ______________________ 393 Concretio Bambusae (Tian Zhu Huang) _________________ 488
Folium Callicarpae (Zi Zhu) __________________________ 394 Caulis Bambusae in Taeniis (Zhu Ru) ___________________ 489
Rhizoma Imperatae (Bai Mao Gen)_____________________ 395 Succus Bambusae (Zhu Li) ___________________________ 490
Flos Sophorae Immaturus (Huai Hua) ___________________ 397 Pumex (Fu Hai Shi) _________________________________ 491
Cacumen Biotae (Ce Bai Ye)__________________________ 398 Concha Meretricis Seu Cyclinae (Hai Ge Ke) _____________ 492
Herba Agrimoniae (Xian He Cao) ______________________ 399 Sargassum (Hai Zao) ________________________________ 494
Rhizoma Bletillae (Bai Ji) ____________________________ 401 Thallus Laminariae Sen Eckloniae (Kun Bu)______________ 495
Folium et Petiolus Trachycarpi (Zong Lü Tan) ____________ 402 Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae (Huang Yao Zi) __________ 496
Crinis Carbonisatus (Xue Yu Tan) _____________________ 403 Semen Sterculiae (Pang Da Hai) _______________________ 497
Radix Notoginseng (San Qi) __________________________ 404 Fel Suis (Zhu Dan Zhi) ______________________________ 498
Radix Rubiae (Qian Cao)_____________________________ 407
Pollen Typhae (Pu Huang)____________________________ 408 II. LES DROGUES QUI ARRETENT LA TOUX ET
Ophicalcitum (Hua Rui Shi) __________________________ 409 CALMENT LA DYSPNÉE ____________________________ 500
Folium Artemisiae Argyi (Ai Ye) ______________________ 410 Zhi Ke Ping Chuan Yao ______________________________ 500
Terra Flava Usta (Zao Xin Huang Tu)___________________ 412 Semen Armeniacae Amarum (Xing Ren) ________________ 500
Radix Rumecis (Yang Ti) ____________________________ 413 Tian Xing Ren______________________________________ 501
Nodus Rhizomatis Nelumbunis (Ou Jie) _________________ 414 Radix Stemonae (Bai Bu)_____________________________ 502
GÉNÉRALITÉS ___________________________________ 416 Radix Asteris (Zi Wan) ______________________________ 503
Rhizoma Ligustici Wallichii (Chuan Xiong) ______________ 417 Flos Farfarae (Kuan Dong Hua)________________________ 504
Olibanum (Ru Xiang) _______________________________ 420 Fructus Perillae (Zi Su Zi) ____________________________ 505
Resina Myrrhae (Mo Yao) ____________________________ 422 Cortex Mori Radicis (Sang Bai Pi) _____________________ 506
Rhizoma Corydalis (Yan Hu Suo) ______________________ 423 Semen Lepidii Seu Descurainiae (Ting Li Zi) _____________ 507
Radix Curcumae (Yu Jin) ____________________________ 425 Folium Eriobotryae (Pi Pa Ye)_________________________ 509
Rhizoma Curcumae Longae (Jiang Huang) _______________ 427 Fructus Aristolochiae (Ma Dou Ling) ___________________ 510
Rhizoma Zedoariae (E Zhu) __________________________ 428 Herba Ardisiae (Ai Di Sha) ___________________________ 511
Rhizoma Sparganii (San Leng) ________________________ 429 Semen Ginkgo (Bai Guo)_____________________________ 513
Radix Salviae Miltiorrhizae (Dan Shen) _________________ 430 Flos Daturae (Yang Jin Hua) __________________________ 514
Rhizoma Polygoni Cuspidati (Hu Zang) _________________ 433 GÉNÉRALITÉS____________________________________ 516
Herba Leonuri (Yi Mu Cao) __________________________ 434
Caulis Spatholobi ou Caulis Millettiae (Ji Xue Teng) _______ 436 I. LES DROGUES QUI APAISENT L’ESPRIT PAR LEUR
Semen Persicae (Tao Ren)____________________________ 438 LOURDEUR_______________________________________ 518
Flos Carthami (Hong Hua) ___________________________ 439 Zhong Zhen An Shen Yao ____________________________ 518
Stigma Croci (Fan Hong Hua) _________________________ 440 Cinnabaris (Zhu Sha) ________________________________ 518
Faeces Trogopterorum (Wu Ling Zhi)___________________ 442 Magnetitum (Ci Shi) ________________________________ 520
Radix Achyranthis ou Radix Cyathulae (Niu Xi) __________ 443 Succinum (Hu Po) __________________________________ 521
Squama Manitis (Chuan Shan Jia)______________________ 446 Os Draconis (Long Gu) ______________________________ 523
Hirudo (Shui Zhi) __________________________________ 449 Dens Draconis (Long Chi) ____________________________ 524
Tabanus Bivittatus (Meng Chong)______________________ 451
Lignum Dalbergiae Odoriferae (Jiang Xiang) _____________ 452 II. LES DROGUES QUI NOURRISSENT LE CŒUR ET
Herba Lycopi (Ze Lan) ______________________________ 453 APAISENT L’ESPRIT _______________________________ 525
Yang Xin An Shen Yao ______________________________ 525
Flos Rosae Chinensis (Yue Ji Hua) _____________________ 454
Flos Campsis (Ling Xiao Hua) ________________________ 455 Semen Ziziphi Spinosae (Suan Zao Ren)_________________ 525
Pyritum (Zi Ran Tong) ______________________________ 457 Semen Biotae (Bai Zi Ren) ___________________________ 527
Radix Polygalae (Yuan Zhi)___________________________ 528
Semen Vaccariae (Wang Pu Liu Xing) __________________ 458
Cortex Albizziae (He Huan Pi) ________________________ 529
Herba Artemisiae Anomalae (Lin Ji Nu) _________________ 459
Lignum Sappan (Su Mu) _____________________________ 460 GÉNÉRALITÉS____________________________________ 531
Cornu Antelopis (Ling Yang Jiao) ______________________ 533
Lacca Sinica Exsiccata (Gan Qi) _______________________ 461
Concha Haliotidis (Shi Jue Ming) ______________________ 535
GÉNÉRALITÉS ___________________________________ 464
Concha Ostreae (Mu Li)______________________________ 536
I. LES MÉDICAMENTS QUI TRANSFORMENT LES Margarita (Zhen Zhu)________________________________ 538
MUCOSITÉS ______________________________________ 465 Concha Margaritifera Usta (Zhen Zhu Mu) _______________ 539
Hua Tan Yao ______________________________________ 465 Carapax Eretmochelios (Dai Mao)______________________ 541
Concha Mauritiae (Zi Bei Chi)_________________________ 542
1.1 LES DROGUES QUI RÉCHAUFFENT ET Haematitum (Dai Zhe Shi) ____________________________ 543
TRANSFORMENT LES MUCOSITÉS FROIDES __________ 466 Ramulus Uncariae Cum Uncis (Gou Teng) _______________ 544
Wen Hua Tan Yao __________________________________ 466 Rhizoma Gastrodiae (Tian Ma) ________________________ 545
Rhizoma Pinelliae (Ban Xia) __________________________ 466 Fructus Tribuli (Ci Ji Li) _____________________________ 547
Rhizoma Arisaematis (Tian Nan Xing) __________________ 469 Semen Cassiae (Jue Ming Zi) _________________________ 549
Semen Sinapis (Bai Jie Zi)____________________________ 471 Pericarpium Sojae (Lü Dou Yi) ________________________ 550
Rhizoma Typhonii (Bai Fu Zi) ________________________ 473 Scorpio (Quan Xie) _________________________________ 551
Fructus Gleditsiae (Zao Jia) ___________________________ 474 Scolopendra (Wu Gong) _____________________________ 553
Flos Inulae (Xuan Fu Hua) ___________________________ 476 Bombyx Batryticatus (Bai Jiang Can) ___________________ 555
Lumbricus (Di Long) ________________________________ 556
1.2 LES DROGUES DE TEMPÉRAMENT ÉQUILIBRÉ QUI Folium Apocyni Veneti (Luo Bu Ma) ___________________ 559
TRANSFORMENT LES MUCOSITÉS FROIDES ET GÉNÉRALITÉS____________________________________ 560
I. LES DROGUES QUI RESTAURENT LA CONSCIENCE GÉNÉRALITÉS____________________________________ 670
EN RAFRAÎCHISSANT ______________________________ 561 Fructus Schisandrae (Wu Wei Zi) ______________________ 671
Borneolum (Bing Pian) ______________________________ 561 Fructus Mume (Wu Mei) _____________________________ 674
Calculus Bovis (Niu Huang) __________________________ 563 Galla Chinensis (Wu Bei Zi) __________________________ 676
Fructus Tritici Aestivi (Fu Xiao Mai) ___________________ 678
II. LES DROGUES QUI RESTAURENT LA CONSCIENCE Rhizoma Oryzae (Nuo Dao Gen Su) ____________________ 679
EN RÉCHAUFFANT ________________________________ 563 Radix Ephedrae (Ma Huang Gen) ______________________ 680
Moschus (She Xiang)________________________________ 563 Cortex Ailanthi (Chun Pi) ____________________________ 681
Styrax Liquidus (Su He Xiang) ________________________ 565 Pericarpium Granati (Shi Liu Pi) _______________________ 683
Rhizoma Acori Graminei (Shi Chang Pu) ________________ 566 Fructus Chebulae (He Zi) _____________________________ 684
GÉNÉRALITÉS ___________________________________ 570 Semen Myristicae (Rou Dou Kou)______________________ 686
I. LES DROGUES QUI TONIFIENT LE QI ______________ 571 Halloysitum Rubrum (Chi Shi Zhi) _____________________ 687
Bu Qi Yao ________________________________________ 571 Limonitum (Yu Yu Liang) ____________________________ 689
Radix Ginseng (Ren Shen) ___________________________ 572 Pericarpium Papaveris (Ying Su Ke) ____________________ 690
Radix Panacis Quinquefolii (Xi Yang Shen) ______________ 576 Semen Nelumbinis (Lian Zi) __________________________ 692
Radix Codonopsis Pilosulae (Dang Shen) ________________ 577 Stamen Nelumbinis (Lian Xu) _________________________ 693
Radix Pseudostellariae (Tai Zi Shen) ___________________ 579 Semen Euryalis Ferox (Qian Shi)_______________________ 695
Radix Astragali (Huang Qi)___________________________ 580 Fructus Corni (Shan Zhu Yu)__________________________ 696
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Bai Zhu) __________ 584 Fructus Rosae Laevigatae (Jin Yin Zi)___________________ 698
Rhizoma Dioscoreae (Shan Yao)_______________________ 586 Ootheca Mantidis (Sang Piao Xiao)_____________________ 699
Semen Douchons Album (Bian Dou) ___________________ 589 Fructus Rubi (Fu Pen Zi) _____________________________ 700
Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) ________________________ 590 Os Sepiae (Wu Zei Gu) ______________________________ 702
Fructus Ziziphi Jujubae (Da Zao) ______________________ 593 Erinacei Corium (Ci Wei Pi) __________________________ 704
Sucre de Malt (Yi Tang) _____________________________ 595 GÉNÉRALITÉS____________________________________ 706
Mel (Feng Mi) _____________________________________ 596 Pediculus Cucumis Melo (Gua Di) _____________________ 707
Radix Dichroae (Chang Shan) _________________________ 709
II. LES DROGUES QUI TONIFIENT LE YANG___________ 598 Chalcanthitum (Dan Fan) _____________________________ 711
Bu Yang Yao ______________________________________ 598 Rhizoma et Radix Veratri Nigri (Li Lu)__________________ 712
Cornu Cervi Pantotrichum (Lu- Rong) __________________ 599 GÉNÉRALITÉS____________________________________ 716
Cornu Cervi (Lu Jiao) _______________________________ 601 Sulfur (Liu Huang)__________________________________ 717
Colla Cornu Cervi (Lu Jiao Jiao) _______________________ 601 Realgar (Xiong Huang) ______________________________ 718
Radix Morindae Officinalis (Ba Ji Tian) _________________ 602 Arsenolite ou Arsenopyrite (Pi Shi) _____________________ 720
Herba Cistanches (Rou Cong Rong) ____________________ 604 Calomelas (Qing Fen) _______________________________ 722
Rhizoma Curculiginis (Xian Mao)______________________ 605 Sheng Yao ________________________________________ 723
Herba Epimedii (Yin Yang Huo)_______________________ 606 Minium (Qian Dan) _________________________________ 724
Semen Trigonellae (Hu Lu Ba) ________________________ 608 Smithsonite (Lu Gan Shi)_____________________________ 726
Cortex Eucommiae (Du Zhong) _______________________ 609 Borax (Peng Sha) ___________________________________ 727
Radix Dipsaci (Xu Duan) ____________________________ 611 Alumen (Ming Fan) _________________________________ 729
Rhizoma Cibotii (Gou Ji)_____________________________ 612 Melanteritum (Zao Fan) ______________________________ 731
Rhizoma Drynariae (Gu Sui Bu) _______________________ 614 Herba Seu Radix Ranunculi (Mao Gen) _________________ 733
Fructus Psoraleae (Bu Gu Zhi) ________________________ 615 Bulbus Allii (Da Suan)_______________________________ 734
Fructus Alpinae Oxyphyllae (Yi Zhi Ren)________________ 617 Mylabris (Ban Mao)_________________________________ 736
Cordyceps (Dong Chong Xia Cao) _____________________ 619 Venenum Bufonis (Chan Su) __________________________ 737
Gecko (Ge Jie) _____________________________________ 620 Semen Strychni (Ma Qian Zi) _________________________ 739
Semen Juglandis Regiae (Hu Tao Rou) __________________ 622 Fructus Cnidii (She Chuang Zi) ________________________ 741
Placenta Hominis (Zi He Che)_________________________ 623 Nidus Vespae (Lu Feng Fang) _________________________ 743
Semen Cuscutae (Tu Si Zi) ___________________________ 625 Folium Hibisci (Mu Fu Rong Ye) ______________________ 745
Semen Astragali Complanati (Sha Yuan Zi) ______________ 627 Sanguis Draconis (Xue Jie) ___________________________ 746
Herba Cynomorii (Suo Yang) _________________________ 628 Camphora (Zhang Nao) ______________________________ 747
Penis Canidis (Huang Gou Shen) ______________________ 629 Semen Chaulmoograe (Da Feng Zi)_____________________ 749
Semen Allii Tuberosi (Jiu Zi) _________________________ 630 Cortex Hibisci (Mu Jin Pi) ____________________________ 750
Actinolitum (Yang Qi Shi) ___________________________ 631 Fasciculus Vascularis Luffae (Si Gua Luo) _______________ 751
Resina Pini ou Colophonia (Song Xiang) ________________ 753
III. LES DROGUES QUI TONIFIENT LE SANG __________ 632 Acacia seu Uncaria (Hai Er Cha) _______________________ 754
Bu Xue Yao _______________________________________ 632 Concha Arcae (Wa Leng Zi) __________________________ 756
Radix Angelicae Sinensis (Dang Gui) ___________________ 633 Gekko Chinensis (Shou Gong)_________________________ 757
Radix Rehmanniae Praeparata (Shu Di Huang)____________ 636
Radix Polygoni Multiflori (He Shou Wu) ________________ 638 A - INDICATIONS FONCTIONNELLES DES DROGUES
Radix Paeoniae Alba (Bai Shao Yao) ___________________ 640 EN MÉDECINE CHINOISE ________________________ 760
Colla Corii Asini (E Jiao) ____________________________ 642
Arillus Longan (Long Yan Rou) _______________________ 644 Cœur et Intestin Grêle _______________________________ 760
Rate et Estomac ____________________________________ 762
IV. LES DROGUES QUI TONIFIENT LE YIN ____________ 646 Foie et Vésicule Biliaire______________________________ 764
Bu Yin Yao _______________________________________ 646 Reins et Vessie _____________________________________ 766
Radix Adenophorae _________________________________ 647 Poumon et gros Intestin ______________________________ 767
Radix Glehniae (Sha Shen) ___________________________ 647
Radix Ophiopogonis (Mai Men Dong) __________________ 649 B - UTILISATION DES DROGUES EN MÉDECINE
Radix Asparagi (Tian Men Dong) ______________________ 651 OCCIDENTALE __________________________________ 769
Herba Dendrobii (Shi Hu) ____________________________ 652 Action sur le système urinaire _________________________ 778
Rhizoma Polygonati Odorati (Yu Zhu) __________________ 654
Rhizoma Polygonati (Huang Jing)______________________ 655 Action sur le système neuro-endocrinien _________________ 778
Bulbus Lilii (Bai He) ________________________________ 657
Fructus Lycii (Gou Qi Zi) ____________________________ 658 Action anticancéreuse _______________________________ 781
Fructus Mon (Sang Shen) ____________________________ 659 Action sur les maladies infectieuses_____________________ 783
Herba Ecliptae (Mo Han Lian) ________________________ 661
Fructus Ligustri Lucidi (Nü Zhen Zi) ___________________ 662 Action sur les maladies d’origine parasitaire _____________ 789
Plastrum Testudinis (Gui Ban) ________________________ 663
Carapax Trionycis (Bie Jia) ___________________________ 665 Remarques ________________________________________ 792
Semen Sesami (Hei Zi Ma) ___________________________ 667 Classement sur nom pharmaceutique ___________________ 836
Ganoderma (Ling Zhi Cao) ___________________________ 668
Classement sur nom botanique ________________________ 855 Sha Zhang ________________________________________ 942
Shan _____________________________________________ 942
Classement sur nom Pinyin ___________________________ 873 Shan Han _________________________________________ 942
CLASSEMENT EN FRANCAIS_________________________ 893 Shan Qi___________________________________________ 942
Tan Yin __________________________________________ 942
CLASSEMENT EN PINYIN ____________________________ 905 Wei ______________________________________________ 943
Ban Zhen _________________________________________ 937 Wei Huang ________________________________________ 943
Bi Zao ___________________________________________ 937 Xiao Ke __________________________________________ 943
Cao Za ___________________________________________ 937 Xiao Ke Nuo Duo___________________________________ 943
Cou Li ___________________________________________ 938 Xin Fan___________________________________________ 943
Fan Ke ___________________________________________ 938 Xiong Bi__________________________________________ 944
Fan Zao __________________________________________ 938 Xiong Pi __________________________________________ 944
Feng Zhen ou Feng Sha ______________________________ 938 Xu Fan ___________________________________________ 944
Gan Ji ____________________________________________ 938 Xu Lao ___________________________________________ 944
Gu Zheng Lao Re___________________________________ 939 Yin Ju ____________________________________________ 945
Han Shan _________________________________________ 939 Ying Xue _________________________________________ 945
Han Shan Fu Tong __________________________________ 939 Yuan Qi __________________________________________ 945
Huo Xue__________________________________________ 939 Zheng Jia Ji Ju _____________________________________ 945
Jue ______________________________________________ 939 Zhong Feng _______________________________________ 945
Jiao Qi ___________________________________________ 940
Jie Xiong _________________________________________ 940
Jie Du ____________________________________________ 941
Lin ______________________________________________ 941
Li Ji Hou Zhong____________________________________ 941
Ma Mu ___________________________________________ 941
Pi Ji _____________________________________________ 941
Pi Kuai ___________________________________________ 941
B. AUTEROCHE
M. AUTEROCHE / M. DEMONT

MATIÈRE
MÉDICALE
CHINOISE

Note :
problèmes de conversion rencontrés :
- Guillemets de fermetures ”
- 1er, 2e, 3e ….
- Mot Chinois en général :
les "h" remplacés par des "b"
Fl ! H
Jie !fie
Ji ! ii
ü!U

MALOINE
27. RUE DE L’ÉCOLE DE MÉDECINE 75006 PARIS
1992
CHEZ LE MÊME ÉDITEUR :

Le Diagnostic en Médecine Chinoise


B. Auteroche, P. Navailh
1983, 368 pages. 39 figures,
16 planches en noir, 12 photographies en couleur,
2e tirage 1985, 3e tirage 1988, 4e tirage 1991
Édité en Italien et en Hongrois.

Acupuncture en Gynécologie et Obstétrique


B. Auteroche, P. Navailh, P. Maronnaud, E. Mullens
Préface du Professeur WANG Zhan-xi
Président de l’Université Lian Qiao, Pékin
1986, 308 pages, 1 schéma, 1 enregistrement cardio-tocographique,
4 partogrammes.
Édité en Portugais.

Pratique des Aiguilles et de la Moxibustion


B. Auteroche, G. Gervais, M. Auteroche, P. Navailh, E. Toui-Kan
1989, 232 pages, 150 figures.
Édité en Anglais et en Allemand.

Atlas d’Acupuncture Chinoise T. 1 Topographie des méridiens


H. Solinas, B. Auteroche, L. Mainville.
1990, 260 pages, 88 figures, 6 tableaux.

La loi du Il mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les « copies ou
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre
part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou
reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droits ou ayants cause, est
illicite » (aliéna l& de l’article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue-
mit donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

© Éditions MALOINE, 1992


Dépôt légal septembre 1992 – I.S.B.N. 2-224-02007-4
Imprimé en France
VIII Préface

Préface

La pharmacopée chinoise est un ensemble indivisible. Née de l’expérience scientifique


accumulée pendant des milliers d’années, son origine populaire remonte à la plus haute
Antiquité. Elle fut recueillie dans le “Shang Han Za Bing Lun” de Zhang Zhongjing sous les
Han postérieurs, puis développée à l’époque de la dynastie Tang dans les “Mille pièces d’or”
(Qian Jin Fang, de Sun Si-miao) et les “Secrets médicaux d’un officiel” (Wai Tai Mi Yao, de
Wang Dao), pour s’épanouir ensuite sous les Jin et les Yuan avec les Quatre Grands Maîtres, et
davantage encore à travers les recherches des illustres médecins des dynasties Ming et Qing.
Enfin, depuis la fondation de la République Populaire de Chine, soit depuis plus de quarante
ans, l’état apporte toute son attention à la pharmacopée qui connaît un extraordinaire
développement; les recherches se sont approfondies et étendues plus qu’à n‘importe quel autre
moment de notre histoire. Jour après jour, les échanges amicaux avec les scientifiques de tous
pays se sont considérablement intensifiés. Ainsi, la cause selon laquelle “la médecine chinoise
est au service de la santé des peuples du monde” a bien des chances de succès.

Le Docteur Auteroche, médecin français renommé, et notre ami de longue date, collabore
depuis longtemps à des recherches sur la médecine chinoise, la pharmacopée, l’acupuncture et
la moxibustion. Il vient aujourd’hui de compiler un nouveau livre, “Matière Médicale
Chinoise” qui est source d’espoir et de bonheur pour le peuple français et la grande masse des
malades. Que l’équipe de ses collaborateurs en soit aussi félicitée.

Dans cet ouvrage, “Matière Médicale Chinoise”, près de quatre cents médicaments chinois
courants sont traités : chacun est abordé en fonction de la théorie traditionnelle de la médecine
chinoise, à savoir que sont analysés ses “saveur, tempérament et lieux d’action”, ses
“indications fonctionnelles”, ses “application”, sa “posologie”, son “mode d’emploi”, “ses
précautions d’emploi, et ses “notes”. De cette façon, le présent ouvrage, hérite de l’expérience
des médecins de l’Antiquité et d’autrefois, tout en mettant l’accent sur les résultats et les
avancées des recherches modernes et contemporaines. Des chapitres, tels que, notamment, “la
présentation simplifiée des médicaments utilisés d’après les Zang Fu”,“les médicaments
utilisés d’après la discrimination des
VIII Préface

maladies“, ou “l‘index des formules citées, , font que cet ouvrage réalise une étroite unité entre
la théorie fondamentale de la médecine chinoise et la pratique clinique. Le lecteur dispose ainsi
avec cet ouvrage d’une méthode “facilitant la médecine clinique”, “facilitant la recherche
médicale”, “facilitant l’enseignement”, et “facilitant en outre, l’étude individuelle des
passionnés de la pharmacopée chinoise”.
Cette préface a été écrite en l’honneur de la publication de “Matière Médicale Chinoise”.

WANG Zhan-xi, LI Huang-ling


écrit au Japon, le 18 février 1991
Avant-propos

La Matière Médicale Chinoise, constituée patiemment au fil des siècles, est d’une richesse,
d’une profusion, d’une variété tout à fait extraordinaires.
Les thérapeutes chinois ont étudié des produits dans les trois règnes : le minéral, le végétal,
l’animal; et les substances retenues vont des plus simples comme le talc ou le sulfate de sodium,
aux plus surprenantes comme la colle de peau d’âne noir ou les calculs contenus dans la
vésicule biliaire du bœuf. Les produits issus du règne végétal sont les plus nombreux; toutes les
variétés de plantes sont utilisées, depuis les champignons jusqu’aux grands phanérogames,
toutes les parties contribuent à enrichir la pharmacopée, les racines, les écorces, les bourgeons
floraux, les graines avec ou sans leur peau, et quelquefois la peau seule.
Fallait-il donc tout garder, ou supprimer des produits dont l’intérêt, surtout en Occident, est
devenu totalement marginal, face aux performances de la pharmacopée moderne?
Citons par exemple le croton (Da Ji), dont les graines constituent un purgatif violent, utilisé
en médecine chinoise, surtout pour éliminer les rétentions d’eau de la cavité abdominale. Sa
toxicité en rend l’utilisation délicate et les diurétiques actuels pallient sans problème son
absence. Il en est de même pour le chanvre indien, totalement exclu de la pharmacopée française
pour l’accoutumance qu’il engendre, et dont les graines font partie de la pharmacopée chinoise
comme laxatives et lubrifiantes du tractus digestif.
Il nous a semblé qu’un ouvrage traitant de la matière médicale chinoise, pour pouvoir servir
de référence, devait être le plus exhaustif possible. De plus sur quels critères enlever tel produit
plutôt que tel autre?
Ce qui semble inutile aux uns peut paraître important aux autres. Enfin, des plantes
délaissées à l’heure actuelle, peuvent retrouver un attrait nouveau comme adjuvant de la
chimiothérapie de synthèse, (en particulier : actions parasiticide, anti-infectieuse, dermato-
logique...).
X Avant-propos

En définitive, nous avons préféré réunir les composants les plus notoires, sans éliminer des
produits jugés moins intéressants que d’autres. Cependant, même en essayant de couvrir toute la
pharmacopée chinoise, bien des composants, peu connus ou d’un emploi trop restreint, n’ont pas
trouvé pas leur place ici ; que le lecteur veuille bien nous en excuser. Un deuxième ouvrage
serait encore nécessaire pour tout dire.
*
* *
La systématisation du “droguier chinois” pose un problème difficile à résoudre. En Chine,
les composants sont classés en fonction de leur mode d’action : ceux qui libèrent la Surface,
ceux qui éliminent la Chaleur, ceux qui tonifient, ceux qui activent la circulation du sang...
Or le plus souvent, les plantes ont plusieurs indications et pourraient faire partie de
plusieurs groupes. Si l’accord est général sur la classification d’un grand nombre de drogues,
certaines sont plus difficiles à situer et changent de chapitre selon les auteurs.
Ainsi :
— Calculus Bovis (Niu Huang) est classé par les uns, dans les drogues “qui clarifient la
Chaleur et éliminent les toxines”, par les autres dans celles “qui restaurent la conscience en
rafraîchissant”.
— Radix Polygoni multiflori (He Shou Wu) est répertorié soit dans les drogues “qui tonifient
le sang”, soit dans celles qui “tonifient le Yin”.
—~ Concha Ostreae (Mu Li), qui possède de multiples indications fonctionnelles, a pu selon les
auteurs faire partie des drogues qui “calment le Foie et éteignent le Vent”, ou des drogues qui
“apaisent le mental”, ou des “drogues astringentes” ou encore de celles qui “assouplissent et
dissolvent”.
*
* *
La composition des formules peut également prêter à confusion, car le même nom de
préparation a pu être repris à des époques différentes, avec des composants nouveaux, pour
traiter des affections sans rapport les unes avec les autres.
Ainsi :
— La Décoction d’Ephedra (Ma Huang Tang) correspond à cinq formules qui ont chacune une
indication particulière :
— La première est celle bien connue du “Shang Han Lun” (3e siècle de notre ère).
— Deux autres portent le même nom dans deux chapitres différents du “Bei Ji Qian Jin Yao
Fang” de Sun Si-miao (682).
— Les deux dernières se trouvent dans deux chapitres du “Zheng Zhi Zhun Sheng” de Wang
Ken-tang (1602).
Aussi, pour éviter des confusions, nous avons tenu à citer les ouvrages originaux dont sont
issues les préparations de la pharmacopée chinoise numérotées dans le texte.
Avant-propos XI

*
* *
Chaque chapitre du droguier débute par un exposé général qui présente le mode d’action
des composants étudiés, leur champ d’activité, les principes qui dirigent leurs associations et les
risques liés à l’emploi de cette catégorie de drogue. Chaque produit est ensuite étudié en
abordant successivement :
— son nom pharmaceutique latin, suivi de son ou des ses noms chinois et des différentes
espèces botaniques ou animales dont il est issu, et du minerai ou de la substance chimique qui le
compose,
— son lieu d’origine, la période de sa récolte et ses procédés de fabrication connus sous le
nom de Jia Gong. Le respect de la procédure à suivre est impérieux pour obtenir les propriétés
spécifiques du composé, en particulier pour valoriser son action et limiter ou supprimer ses
effets toxiques,
— ses propriétés, qui lui confèrent un mode d’action particulier. Ces caractéristiques
comprennent la saveur, le tempérament, et le ou les méridiens sur lesquels il agit,
— ses principales indications fonctionnelles,
— ses diverses applications. Nous nous sommes attachés à faire ressortir le lien existant entre
les utilisations de la drogue et ses caractéristiques et indications fonctionnelles, montrant bien
que ce sont ces propriétés qui justifient les emplois de la drogue.
Ainsi :
• C’est parce que Gypsum (Shi Gao) a pour propriété d’être froid et d’agir sur le méridien du
Poumon, et qu’il a pour indication fonctionnelle de “disperser la Chaleur”, qu’il peut être utilisé
pour calmer la toux due à la Chaleur du Poumon.
• C’est parce que Radix Gentianae (Long Dan Cao) est amer et froid, qu’il agit sur le
méridien du Foie et qu’il a pour indication fonctionnelle de “disperser le Feu du Foie”, qu’il sert
pour calmer le Vent interne causé par la Chaleur présente dans le méridien du Foie.
Pour chaque utilisation, nous indiquons les drogues auxquelles ont peut associer le produit
étudié, et la formule complète habituellement employée. Par exemple, pour utiliser pleinement
l’action diurétique de Cortex Acanthopanacis radicis (Wu Jia Pi), on l’associe à d’autres
drogues dans “la Décoction à boire froide des cinq cortex (Wu Pi Yin)”.
Au fil des pages, 563 formules sont étudiées, avec, pour 373 d’entre elles, le dosage en
grammes de leurs composants et leur posologie quotidienne moyenne. Afin de ne pas alourdir le
texte, 243 préparations, comportant souvent un nombre important de substances, ont été
numérotées et déplacées dans les annexes.
Après la posologie et les précautions d’emploi, l’étude des plantes se termine souvent par
une note. Celle-ci sert à établir une différenciation fine entre la drogue étudiée et d’autres
composants qui ont le même emploi, ou bien entre deux drogues dont il ne faut pas confondre
l’utilisation.
XII Avant-propos

Ainsi :
• Cortex Phellodendri (Huang Bai), Radix Scutellariae (Huang Qin) et Rhizoma Coptidis
(Huang Lian) sont tous trois des produits amers et froids, utilisés pour clarifier la Chaleur.
Mais :
— Huang Bai clarifie l'Humidité-Chaleur du Réchauffeur Inférieur,
— Huang Qin clarifie la Chaleur du Poumon,
— Huang Lian clarifie le Feu du Cœur.
De même :
• Radix Saussureae (Mu Xiang) et Rhizoma Cyperi (Xiang Fu) régularisent tous les deux le
Qi. Mais :
— Mu Xiang est plus approprié pour régulariser le Qi de l'Estomac et des Intestins et s’utilise
dans les ballonnements abdominaux accompagnés de sensation de plénitude.
— Xiang Fu convient mieux pour régulariser le Qi du Foie et dissiper sa congestion ; il sert à
traiter les douleurs des hypocondres et les troubles des menstruations.
*
* *
Bien que ce livre ne soit pas un formulaire, nous avons souvent donné les dosages des
composants entrant dans les préparations, soit en grammes (par exemple 3,1 g pour 3 grammes
et 10 centigrammes), soit en unités traditionnelles (par exemple 1 Liang, 1 Qian...). Ces dosages
ont été extraits des ouvrages signalés par un astérisque dans la bibliographie. Dans le texte les
dosages sont groupés dans l’ordre d’énumération des composants. Dans l’index des préparations
numérotées, le dosage suit le nom de chaque composant. Une posologie quotidienne moyenne
accompagne l’énoncé des formules.
Le dosage des composants et la posologie journalière sont donnés à titre indicatif, pour
préparer le lecteur à une utilisation personnalisée des formules. En effet, dans la pratique
médicale, la composition des ordonnances ainsi que la posologie individuelle peuvent varier de
façon notable. Cela peut dérouter un occidental habitué à un dosage fixe des composants dans
un médicament et à une posologie variant peu entre deux personnes de poids et âges voisins.
En Chine, les proportions relatives des plantes entrant dans une composition sont réglées
par leur rôle dans cette composition, et le dosage sera plus ou moins important selon la place en
dignité de la plante dans la formule.
Les proportions peuvent également varier dans une même préparation selon l’auteur de la
pharmacopée. Quant à la posologie quotidienne, elle est fonction de la spécificité individuelle,
ce qui laisse au prescripteur une large part d’appréciation de la posologie à employer.
Que le lecteur ne s’étonne donc pas de trouver des écarts importants dans les proportions
des plantes entrant dans les préparations et des imprécisions dans les posologies recommandées.
*
* *
Avant-propos XIII

Il nous a paru utile d’établir une classification des plantes basée sur d’autres critères que
celui de leur indication principale. C’est pourquoi, dans les annexes, nous avons introduit deux
autres modes de classement; l’un basé sur les “Zang Fu” de la Médecine chinoise, et l’autre sur
leurs indications thérapeutiques éventuelles en Médecine Occidentale. Cette dernière
classification se réfère aux voies de recherche chinoises actuelles et permet de remarquer
l’intérêt porté par les Chinois aux composants ayant, par exemple, une action hypotensive, une
efficacité contre certains cancers, ou ayant un rôle comparable à celui de certaines sécrétions
endocrines.
Pour la commodité du lecteur, les composants du droguier peuvent être trouvés à partir de
trois entrées différentes : une entrée établie d’après le nom pharmaceutique en latin, une autre
d’après le nom botanique de la plante, celui de l’animal, ou celui du minéral, et une troisième,
d’après le nom en Pinyin. De même les préparations peuvent être trouvées à partir de leur nom
en Français ou de leur nom en Pinyin. Les formules qui comportent un dosage des composants
et une posologie exprimés en grammes, sont suivies d’un astérisque. Enfin une table des
matières du droguier a été écrite en idéogrammes.
Un glossaire reprend le nom de certaines maladies ou expressions médicales chinoises, dont
l’explication aurait nécessité des développements trop longs pour les intégrer dans le texte. Tous
les mots ou expressions du texte, repris dans le glossaire, sont suivis d’un astérisque.
La traduction de certains termes chinois est parfois cause de difficultés, et une périphrase
est dans certains cas nécessaire, là où les Chinois peuvent condenser en un seul terme.
Ainsi
— le terme Qing, signifie à la fois “rafraîchi”, “expulse”, mais aussi “purifie”. Nous avons
conservé dans cet ouvrage la traduction par le mot “clarifier”, qui représente une synthèse
possible de ces trois actions.
— dans les procédés de préparation, certains mots sortent directement du vocabulaire culinaire
et obligent pour être traduits de façon exacte à employer une périphrase. Par exemple, Chao qui
a le sens de frire à la poêle avec un peu d’huile en agitant continuellement, a été traduit par
“frire avec agitation”. Le mot “saute” bien connu des cuisinières françaises, aurait pu aussi
convenir.
Préférant rester dans la ligne des ouvrages traditionnels de Matière Médicale Chinoise, nous
avons pris le parti, pour ne pas allonger le texte, de ne pas adjoindre à l’étude de chaque
composant, des notes sommaires de pharmacologie. Certains lecteurs pourront le regretter. Nous
pensons que l’analyse des drogues chinoises selon la pharmacologie occidentale nécessite des
développements importants qui ne peuvent être traités en quelques lignes. Un ouvrage sur ce
sujet reste à écrire en compilant les nombreux textes chinois consacrés à cette matière.
*
* *
XIV Avant-propos

Arrivant à la fin de cet avant-propos, nous mesurons l’importance des aides dont nous
avons eu besoin pour mener à bien notre tâche. Ces aides vont de la pratique des finesses de la
pharmacopée chinoise à celle de l’informatique, en passant par la connaissance du Latin et celle
de la systématique occidentale.
Notre reconnaissance s’adresse tout particulièrement :
— A Monsieur le Professeur Wang Zhan-xi, de l’Institut de Médecine Traditionnelle de Pékin,
Professeur à l’Hôpital Xi Yuan, Président de l’Université Lian Qiao, qui bénéficie d’une double
formation de Docteur en Médecine Occidentale et de “Zhong Yi” en Médecine Traditionnelle
Chinoise. Le Professeur Wang Zhan-xi qui est un spécialiste faisant autorité dans l’étude du
“Shang Han Lun” est aussi l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels on peut citer, “Les
Cliniques du Shang Han Lun”, “Recherches sur la thérapeutique de Zhang Zhong-jing”, “Mes
Cliniques” et “Utilisation pratique des médicaments chinois”. Son enseignement, ses conseils et
son amitié nous ont été d’un grand secours pour réaliser cet ouvrage.
— A Madame le Docteur Li Huang-ling, médecin à l’Hôpital de Hai Dian, Professeur à
l’Université Lian Qiao, dont les conseils et l’amitié souriante ont été pour nous de précieux
encouragements.
— A Monsieur le Docteur Lu Guo-xun, de l’Institut de Médecine Chinoise de Pékin, médecin
du département de Médecine Chinoise de l’Hôpital numéro trois qui nous a fait connaître des
ouvrages d’un très grand intérêt.
Nous remercions tous les amis qui nous ont apporté leur concours et leurs encouragements,
pour la réalisation de ce travail, en particulier :
— Monsieur Paul Navailh pour sa précieuse collaboration dans la traduction des anciens livres
de pharmacopée.
— Le Docteur D.G. Patrick Basmadjian qui a bien voulu relire l’ouvrage et nous a permis
d’apporter des précisions utiles au lecteur.
— Monsieur Louis Auteroche, pour son apport dans la partie informatisée du droguier.
— Madame Wan Ai-Min pour sa contribution à la réalisation des idéogrammes du droguier.
— Monsieur Shen Zi-yi pour son élégante calligraphie.
— Les Docteurs Jean-Paul Giraudeau, Pierre Maronnaud, Eric Mullens pour leur amical
soutien.
Malgré trois ans de travail, ce livre, nous en sommes conscients, est loin d’être parfait. Que
le lecteur veuille bien excuser les imperfections qu’il rencontrera et qu’il sache que nous
accueillerons toujours avec reconnaissance, ses suggestions et ses critiques.

Montferrier-sur-Lez, le 1er décembre 1991


Table des matières

Préface du Professeur Wang Zhan-xi.............................................................................................. VII


Avant-propos.................................................................................................................................... IX
PREMIÈRE PARTIE
LES BASES DE LA MATIÈRE MÉDICALE CHINOISE

I. Les procédés de préparation des composants de la pharmacopée.......................................... 3


— Objectifs visés par les procédés de fabrication.................................................................... 4
— Principaux procédés ............................................................................................................ 5

II. Les propriétés des composants médicamenteux ................................................................... 10


— Les quatre tempéraments................................................................................................... 10
— Les cinq saveurs ................................................................................................................ 12
— Les tendances directionnelles ............................................................................................ 15
— Les lieux d’action privilégiés ............................................................................................ 17
— Composants toxiques ou non toxiques .............................................................................. 19

III. Les règles d’utilisation des composants.............................................................................. 21


— Les associations médicamenteuses.................................................................................... 21
— Les formes traditionnelles des médicaments ..................................................................... 24
— Les principes d’administration .......................................................................................... 24
— Conduite à tenir pour la préparation des décoctions.......................................................... 25
— Précautions d’emploi des médicaments et contre-indications ........................................... 28
— Posologie des médicaments............................................................................................... 29
— Dosage et posologie quotidienne moyenne des préparations ............................................ 30
XVI Table des matières

DEUXIÈME PARTIE
LE DROGUIER
Chapitre 1 — Les drogues qui libèrent la Surface (Jie Biao Yao) ..................................... 33

1.1. Les drogues piquantes et tièdes qui libèrent la Surface


(Xin Wen Jie Biao Yao)...................................................................................... 34
— Herba Ephedrae (Ma Huang) ............................................................................. 35
— Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi) ......................................................................... 37
— Folium Perillae (Zi Su Ye)................................................................................. 39
Additif : Caulis Perillae (Su Geng) .................................................................... 41
— Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang) ......................................................... 41
Additif : Cortex Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang Pi)........................... 43
— Herba Elsboltziae (Xiang Ru) ............................................................................ 43
— Herba Schizonepetae (Jing Jie) .......................................................................... 45
— Radix Ledebouriellae (Fang Feng) .................................................................... 46
— Rhizoma seu Radix Notopterygii (Qiang Huo).................................................. 48
— Radix Angelicae dahuricae (Bai Zhi)................................................................. 49
— Rhizoma Ligustici (Gao Ben) ............................................................................ 51
— Fructus Xanthii (Cang Er Zhi) ........................................................................... 52
Additif : Folium seu Caulis Xanthii (Cang Er Cao)........................................... 53
Cang Er Chong..................................................................................... 54
— Flos Magnoliae (Xin Yi) .................................................................................... 54
— Bulbus Allii fistulosi (Cong Bai) ....................................................................... 55
— Semen Coriandri (Hu Sui) ................................................................................. 57
— Ramulus et Folium Tamaricis (Cheng Liu) ....................................................... 58

1.2. Les drogues piquantes et fraîches qui libèrent la Surface


(Xin Lian Jie Biao Yao)........................................................................................... 59
— Herba Menthae (Bo He)..................................................................................... 59
— Fructus Arctii (Niu Bang Zbi)............................................................................ 61
— Periostracum Cicadae (Chan Tui) ...................................................................... 62
— Sojae praeparatum (Dan Dou Chi)..................................................................... 64
Additif : Semen Glycine germinatum (Da Dou Huang Juan) ............................ 65
— Folium Mori (Sang Ye)...................................................................................... 65
Additif : Ramulus Mori (Sang Zhi).................................................................... 67
Fructus Mori (Sang Shen) ................................................................... 67
— Flos Chrysanthemi (Ju Hua) .............................................................................. 67
Additif : Flos Chrysanthemi indici (Ye Ju Hua) ................................................ 69
— Fructus Viticis (Man Jing Zi)............................................................................. 69
— Radix Puerariae (Ge Gen) .................................................................................. 71
Additif : Flos Puerariae (Ge Hua) ...................................................................... 73
— Radix Bupleuri (Chai Hu) .................................................................................. 73
— Rhizoma Cimicifugae (Sheng Ma) .................................................................... 75
— Herba Spirodelae (Fu Ping) ............................................................................... 77
— Herba Equiseti (Mu Zei) .................................................................................... 78
Table des matières XVII

Chapitre 2 — Les drogues qui clarifient la Chaleur (Qing Re Yao) .................................. 81

2.1. Les drogues qui clarifient la Chaleur et dispersent le Feu


(Qing Re Xie Huo Yao) ........................................................................................... 82
— Gypsum (Shi Gao) ............................................................................................. 83
— Rhizoma Anemarrhenae (Zhi Mu)..................................................................... 85
— Rhizoma Phragmitis (Lu Gen) ........................................................................... 87
— Rhizoma Trichosanthis (Tian Hua Fen)............................................................. 88
— Folium Bambusae (Zhu Ye)............................................................................... 90
— Fructus Gardeniae (Zhi Zi) ................................................................................ 91
— Spica Prunellae (Xia Ku Cao)............................................................................ 93
— Herba Lofatheri (Dan Zhu Ye)........................................................................... 94
— Calcitum (Han Shui Shi).................................................................................... 95
— Herba Commelinae (Ya Zhi Cao) ...................................................................... 95
— Scapus Eriaucolonis buergeriani (Gu Jing Cao) ................................................ 97
— Flos Buddleiae officinalis (Mi Meng Hua) ........................................................ 98
— Semen Celosiae argentae (Qing Xiang Zi)......................................................... 99

2.2. Les drogues qui clarifient la Chaleur et assèchent l'Humidité


(Qing Re Zao Shi Yao) .......................................................................................... 100
— Radix Scutellariae (Huang Qin)....................................................................... 101
— Rhizoma Coptidis (Huang Lian) ...................................................................... 103
— Cortex Phellodendri (Huang Bai) .................................................................... 105
— Radix Gentianae (Long Dan Cao).................................................................... 107
— Radix Sophorae flavescentis (Ku Shen)........................................................... 109

2.3 Les drogues qui clarifient la Chaleur et rafraîchissent le sang


(Qing Re Liang Xue Yao) ...................................................................................... 111
— Cornu Rhinoceri (Xi Jiao)................................................................................ 111
Additif : Cornu Bubali (Shui Niu Jiao)............................................................ 113
— Radix Rehmanniae recens (Sheng Di Huang).................................................. 114
— Radix Scrophulariae (Xuan Shen).................................................................... 116
— Cortex Moutan radicis (Mu Dan Pi) ................................................................ 118
— Radix Paeoniae rubra (Chi Shao Yao) ............................................................. 120
— Radix Lithospermi (Zi Cao)............................................................................. 122

2.4. Les drogues qui clarifient la Chaleur et éliminent les toxines


(Qing Re Jie Du Yao) ............................................................................................ 123
— Flos Lonicerae (Jin Yin Hua)........................................................................... 124
Additif : Caulis Lonicerae (Ren Dong Teng)................................................... 125
— Fructus Forsythiae (Lian Qiao) ........................................................................ 126
Additif : Semen Forsythiae (Lian Qiao Xin) ................................................... 127
— Herba Taraxaci (Pu Gong Ying) ...................................................................... 127
— Herba Violae cum radice (Zi Hua Di Ding)..................................................... 129
— Folium Isatidis (Da Qing Ye)........................................................................... 130
Additif : Radix Isatidis (Ban Lan Gen)............................................................ 132
— Indigo pulverata levis (Qing Dai) .................................................................... 132
— Herba Andrographidis (Chuan Xin Lian) ........................................................ 134
XVIII Table des matières

— Calculus Bovis (Niu Huang) ............................................................................ 136


— Rhizoma Paridis (Zao Xiu) .............................................................................. 137
— Rhizoma Polygoni bistortae (Quan Shen)........................................................ 138
— Herba Lobeliae (Ban Bian Lian)...................................................................... 139
— Herba Sarmentosa (Chui Peng Cao) ................................................................ 140
— Rhizoma Smilacis (Tu Fu Ling)....................................................................... 141
— Herba Houttuyniae cordatae (Yu Xing Cao).................................................... 142
— Rhizoma Belamcandae (She Gan) ................................................................... 143
— Radix Sophorae subprostratae (Shan Dou Gen)............................................... 145
Additif : Rhizoma Menispermi dahuricae (Bei Dou Gen) ............................... 146
— Lasiosphaera seu Calvatia (Ma Bo) ................................................................. 146
— Herba Portulacae oleraceae (Ma Chi Xian) ..................................................... 147
— Radix Pulsatillae (Bai Tou Weng) ................................................................... 148
— Cortex Fraxini (Qin Pi) .................................................................................... 149
— Fructus Bruceae (Ya Dan Zi) ........................................................................... 150
— Caulis Sargentodoxae (Hong Teng)................................................................. 152
— Herba Patriniae seu Thlaspi (Bai Jiang Cao) ................................................... 153
Additif : Radix Patriniae (Mu Tou Hui)........................................................... 154
— Herba Oldenlandiae (Bai Hua She She Cao) ................................................... 154
— Fel Ursi (Xiong Dan) ....................................................................................... 155
— Radix Ampelopsis (Bai Lian) .......................................................................... 156
— Cortex Dictamni radicis (Bai Xian Pi)............................................................. 157
— Radix Rhaponticis seu Echinops (Lou Lu) ...................................................... 158
— Tuber Cremastrae seu Pleione (Shan Ci Gu) ................................................... 159
— Folium Ilicis chinensis (Si Ji Qing).................................................................. 160
— Rhizoma seu Radix Fagopyrum cymosum (Jin Qiao Mei) .............................. 161
— Herba Euphorbiae (Di Jin Cao)........................................................................ 162
— Caulis Ajugae (Bai Mao Xia Ku Cao) ............................................................. 163
— Semen Phaseoli (Lü Dou) ................................................................................ 165
Additif : (Lü Dou Yi)....................................................................................... 166

2.5. Les drogues qui clarifient la Chaleur Vide


(Qing Xu Re Yao) .................................................................................................. 167
— Herba Artemisiae chinghao (Qing Hao) .......................................................... 167
— Radix Cynanchi (Bai Wei)............................................................................... 169
— Cortex Lycii radicis (Di Gu Pi)........................................................................ 170
— Radix Stellariae dichotomae (Yin Chai Hu) .................................................... 172
— Rhizoma Picrorrhizae (Hu Huang Lian) .......................................................... 173

Chapitre 3 — Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas (Xie Xia Yao)............ 75

3.1. Les drogues purgatives


(Gong Xia Yao) ..................................................................................................... 176
— Rhizoma et Radix Rhei (Da Huang) ................................................................ 177
— Mirabilitum (Mang Xiao) ................................................................................ 180
— Folium Sennae (Fan Xie Ye) ........................................................................... 181
— Aloe (Lu Hui)................................................................................................... 182
Table des matières XIX

3.2. Les émollients, lubrifiants


(Run Xia Yao)........................................................................................................ 184
— Semen Cannabis (Huo Ma Ren)....................................................................... 185
— Semen Pruni (Yu Li Ren) ................................................................................ 186

3.3. Les purgatifs drastiques


(Jun Xia Zhu Shui Yao) ......................................................................................... 187
— Radix Euphorbiae kansui (Gan Sui)................................................................. 187
— Radix Euphorbiae seu Knoxiae (Da Ji)............................................................ 189
— Flos Genkwae (Yuan Hua)............................................................................... 190
— Semen Crotonis (Ba Dou) ................................................................................ 192
— Semen Pharbitidis (Qian Niu Zi) ..................................................................... 194
— Radix Phytolaccae (Shang Lu)......................................................................... 196
— Semen Euphorbiae lathyridis (Qian Jin Zi)...................................................... 197

Chapitre 4 — Les drogues qui chassent le Vent-Humidité (Qu Feng Shi Yao) .............. 199

— Radix Angelicae pubescentis (Du Huo)........................................................... 200


— Radix Clematidis (Wei Ling Xian) .................................................................. 202
— Radix Stephaniae tetrandrae (Fang Ji) ............................................................. 203
— Radix Gentianae (Qin Jiao).............................................................................. 205
— Herba Siegesbeckiae (Xi Xian Cao) ................................................................ 206
— Folium Clerodendri (Chou Wu Tong) ............................................................. 207
— Fructus Chaenomelis (Mu Gua)....................................................................... 208
— Caulis Trachelospermi (Luo Shi Teng)............................................................ 210
— Radix seu Rhizoma Cynanchi (Xu Chang Qing) ............................................. 211
— Ramulus Mori (Sang Zhi) ................................................................................ 212
— Ramulus Loranthi (Sang Ji Sheng) .................................................................. 213
— Cortex Acanthopanacis radicis (Wu Jia Pi) ..................................................... 214
— Os Tigridis (Hu Gu) ......................................................................................... 215
— Agkistrodon (Bai Hua She).............................................................................. 216
Additif : Zaocys Sicca (Wu Shao She) ............................................................ 218
Periostracum Serpentis (She Tui) ..................................................... 218
— Cortex Erythrinae (Hai Tong - douleur Pi) ..................................................... 219
— Faeces Bombycis Mori (Can Sha) ................................................................... 220
— Herba Aristolochiae (Xun Gu Feng)..................................................................22!
— Caulis Piperis (Hai Feng Teng) ........................................................................ 222
— Rhizoma Homalomenae (Qian Nian Jian) ....................................................... 222
— Lignum Pini nodi (Song Jie) ............................................................................ 223

Chapitre 5 — Les drogues aromatiques qui chassent l'Humidité


(Fang Xiang Hua Shi Yao) ............................................................................ 225

— Rhizoma Atractylodis (Cang Zhu)................................................................... 226


— Cortex Magnoliae officinalis (Hou Po)............................................................ 228
Additif : Flos Magnoliae officinalis (Hou Po Hua) ......................................... 229
— Herba Agastachi (Huo Xiang).......................................................................... 229
XX Table des matières

— Herba Eupatorii (Pei Lan) ................................................................................ 231


— Fructus Amomi (Sha Ren) ............................................................................... 232
Additif : Sha Ren Ke........................................................................................ 234
— Fructus Cardamomi rotundi (Bai Dou Kou) .................................................... 234
Additif : Dou Kou Ke ...................................................................................... 235
— Semen Alpiniae katsumadai (Cao Dou Kou) ................................................... 236
— Fructus Tsaoko (Cao Guo)............................................................................... 237

Chapitre 6 — Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l'Humidité


(Li Shui Shen Shi Yao) .................................................................................. 239

— Poria (Fu Ling)................................................................................................. 240


Additif : Cortex Poriae (Fu Ling Pi) ................................................................ 242
Poria rubra (Chi Fu Ling).................................................................... 242
Radix Poriae (Fu Shen) ....................................................................... 242
— Polyporus umbellatus (Zhu Ling) .................................................................... 243
— Rhizoma Alismatis (Ze Xie) ............................................................................ 244
Semen Coicis (Yi Yi Ren) ............................................................................... 245
— Semen Plantaginis (Che Qian Zi)..................................................................... 247
Additif : Herba Plantaginis (Che Qian Cao) .................................................... 248
— Talcum (Hua Shi)............................................................................................. 248
— Caulis Akebiae (Mu Tong) .............................................................................. 250
— Medulla Tetrapanacis (Tong Cao) ................................................................... 251
Additif : Geng Tong Cao ................................................................................. 252
— Herba Lysimachiae (Jin Qian Cao).................................................................. 252
— Spora Lygodii (Hai Jin Sha)............................................................................. 254
Additif : Herba Lygodii (Hai Jin Sha Teng) .................................................... 254
— Folium Pyrrosiae (Shi Wei) ............................................................................. 255
— Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae (Bei Xie) ................................................... 256
— Herba Artemisiae capillaris (Yin Chen Hao) ................................................... 257
— Fructus Kochiae (Di Fu Zi).............................................................................. 258
— Exocarpium Benincasae (Dong Gua Pi) .......................................................... 259
Additif : Semen Benincasae (Dong Gua Zi) .................................................... 260
— Fructus Lagenariae (Hu Lu Ke) ....................................................................... 260
— Semen Phaseoli (Chi Xiao Dou) ...................................................................... 261
— Herba Euphorbiae helioscopiae (Ze Qi)........................................................... 262
— Herba Polygoni avicularis (Bian Xu)............................................................... 263
— Herba Dianthi (Qu Mai)................................................................................... 264
— Medulla Caulis Junci (Deng Xin Cao)............................................................. 266
— Semen Abutili (Dong Kui Zi) .......................................................................... 267
— Niter (Xiao Shi)................................................................................................ 268

Chapitre 7 — Les drogues qui réchauffent l’Interne (Wen Li Yao) ................................ 271

— Radix Aconiti praeparata (Fu Zi) ..................................................................... 272


Additif : Radix Aconiti (Wu Tou).................................................................... 274
— Rhizoma Zingiberis (Gan Jiang) ...................................................................... 276
Table des matières XXI

Additif : (Pao Jiang)......................................................................................... 277


— Cortex Cinnamomi (Rou Gui).......................................................................... 278
— Fructus Evodiae (Wu Zhu Yu)......................................................................... 281
— Herba Asari (Xi Xin) ...................................................................................... 283
— Pericarpiumn Zanthoxyli (Hua Jiao) ............................................................... 285
— Additif : Semen Zanthoxyli (Jiao Mu) ............................................................ 286
— Fructus Piperis longi (Bi Ba) .......................................................................... 286
— Fructus Cubebae (Bi Cheng Qie) ..................................................................... 287
— Flos Caryophylli (Ding Xiang) ........................................................................ 288
— Additif : Fructus Caryophylli (Mu Ding Xiang) ............................................. 289
— Rhizoma Alpiniae officinarum (Gao Liang Jiang)........................................... 290
— Fructus Foeniculi (Xiao Hui Xiang) ................................................................ 291
— Additif : Fructus Illicii veri (Ba Jiao Hui Xiang)............................................. 292
— Fructus Piperis nigri (Hu Jiao) ......................................................................... 293

Chapitre 8 — Les drogues qui régularisent le Qi (Li Qi Yao) ......................................... 295

— Pericarpium Citri reticulatae (Chen Pi) ........................................................... 297


Additif : Ju He.................................................................................................. 299
Ju Luo .................................................................................................. 299
Ju Ye .................................................................................................... 299
Hua Ju Hong ....................................................................................... 299
— Pericarpium Citri reticulatae viride (Qing Pi) ................................................. 300
— Fructus Aurantii immaturus (Zhi Shi) ............................................................. 302
Additif : Fructus Aurantii (Zhi Ke) ................................................................. 304
— Fructus Citri sarcodactyli (Fo Shu) ................................................................. 304
Additif : Flos Citri sarcodactyli (Fo Shu Hua) ................................................ 306
— Fructus Citri (Xiang Yuan) ............................................................................. 306
— Fructus Ponciri trifoliatae (Gou Ju) ................................................................ 307
— Radix Saussureae (Mu Xiang) ........................................................................ 308
— Rhizoma Cyperi (Xiang Fu) ............................................................................ 310
— Radix Linderae (Wu Yao) ............................................................................... 312
— Lignum Aquilariae resinatum (Chen Xiang) .................................................. 313
— Fructus Toosendan (Chuan Lian Zi) ............................................................... 315
— Semen Litchi (Li Zhi He) ................................................................................ 316
— Radix Aristolochiae (Qing Mu Xiang) ............................................................ 318
— Bulbus Allii macrosthemi (Xie Bai) ............................................................... 319
— Lignum Santali albi (Tan Xiang) .................................................................... 320
— Semen Canavaliae (Dao Dou) ......................................................................... 321
— Calyx Kaki (Shi Di) ........................................................................................ 322
— Rhizoma Nardostachytis (Gan Song) .............................................................. 323
— Fructus Aesculi (Suo Luo Zi) .......................................................................... 324
— Fructus Akebiae (Ba Yue Zha) ....................................................................... 325
— Flos Rosae rugosae (Mei Gui Hua) ................................................................. 326
— Flos Pruni (Lü E Mei) ..................................................................................... 327
— Aspongopus (Jiu Xiang Chong) ...................................................................... 328
XXII Table des matières

Chapitre 9 — Les drogues qui font digérer (Xiao Shi Yao).............................................. 331

— Fructus Crataegi (Shan Zha) ............................................................................ 332


— Massa fermentata medicinalis (Shen Qu) ........................................................ 333
Additif : Jian Qu............................................................................................... 334
— Fructus Hordei germinatus (Mai Ya) ............................................................... 334
— Fructus Oryzae sativae germinatus (Gu Ya) .................................................... 336
— Semen Raphani (Lai Fu Zi).............................................................................. 337
— Endothelium Stomachi Galli (Ji Nei Jin) ......................................................... 338

Chapitre 10 — Les anthelminthiques (Qu Chong Yao)..................................................... 341

— Fructus Quisqualis (Shi Jun Zi) ....................................................................... 342


— Cortex Meliae (Ku Lian Pi) ............................................................................. 343
— Semen Arecae (Bing Lang).............................................................................. 344
Additif : Da Fu Pi............................................................................................. 346
— Semen Cucurbitae moschatae (Nan Gua Zi).................................................... 346
— Radix Agrimoniae (Xian He Cao Gen Ya) ...................................................... 347
— Omphalia (Lei Wan) ........................................................................................ 348
— Fructus Carpesii (He Shi)................................................................................. 348
— Semen Torreyae (Fei Zi) .................................................................................. 349
— Pasta Ulmi (Wu Yi) ......................................................................................... 350
— Rhizoma Dryopteris (Guan Zhong) ................................................................. 352

Chapitre 11 — Les drogues qui arrêtent le sang (Zhi Xue Yao) ...................................... 355

— Herba seu Radix Circii Japonici (Da Ji)........................................................... 356


— Herba Cephalanoploris (Xiao Ji)...................................................................... 357
— Radix Sanguisorbae (Di Yu) ............................................................................ 358
— Radix Bohemeriae (Zhu Ma Gen).................................................................... 360
— Folium Callicarpae (Zi Zhu) ............................................................................ 361
— Rhizoma Imperatae (Bai Mao Gen) ................................................................. 362
— Additif : Flos Imperatae (Bai Mao Hua) .......................................................... 363
— Flos Sophorae immaturus (Huai Hua) ............................................................. 364
Additif : Fructus Sophorae (Huai Jiao Zi) ....................................................... 364
— Cacumen Biotae (Ce Bai Ye)........................................................................... 365
— Herba Agrimoniae (Xian He Cao) ................................................................... 366
— Rhizoma Bletillae (Bai Ji)................................................................................ 368
— Folium et Petiolus Trachycarpi (Zong Lü Tan) ............................................... 369
— Crinis Carbonisatus (Xue Yu Tan)................................................................... 370
— Radix Notoginseng (San Qi) ............................................................................ 371
— Additif : Ju Ye San Qi...................................................................................... 373
Jing Tian San Qi................................................................................... 373
— Radix Rubiae (Qian Cao)................................................................................. 374
— Pollen Typhae (Pu Huang)............................................................................... 375
— Ophicalcitum (Hua Rui Shi) ............................................................................ 376
— Folium Artemisiae Argyii (Ai Ye)................................................................... 377
— Terra Flava usta (Zao Xin Huang Tu).............................................................. 379
XXIV Table des matières

— Radix Rumecis (Yang Ti) ................................................................................ 380


— Nodus Rhizomatis Nelumbinis (Ou Jie) .......................................................... 381

Chapitre 12 — Les drogues qui activent la circulation du sang et dispersent


ses Amas (Huo Xue Qu Yu Yao)................................................................ 383

— Rhizoma Ligustici wallichii (Chuan Xiong) .................................................... 384


— Olibanum (Ru Xiang) ...................................................................................... 387
— Resina Myrrhae (Mo Yao) ............................................................................... 389
— Rhizoma Corydalis (Yan Hu Suo) ................................................................... 390
— Radix Curcumae (Yu Jin) ................................................................................ 392
— Rhizoma Curcumae longae (Jiang Huang) ...................................................... 394
— Rhizoma Zedoariae (E Zhu)............................................................................. 395
— Rhizoma Sparganii (San Leng) ........................................................................ 396
— Radix Salviae miltiorrhizae (Dan Shen) .......................................................... 397
— Rhizoma Polygoni cuspidati (Hu Zhang)......................................................... 400
— Herba Leonuri (Yi Mu Cao)............................................................................. 401
Additif : Fructus Leonuri (Chong Wei Zi)....................................................... 402
— Caulis Spatholobi ou Caulis Millettiae (Ji Xue Teng) ..................................... 403
Additif : gel de Caulis Spatholobi ou de Caulis Millettiae
(Ji Xue Teng Gao)............................................................................... 404
— Semen Persicae (Tao Ren) ............................................................................... 405
— Flos Carthami (Hong Hua)............................................................................... 406
— Stigma Croci (Fan Hong Hua) ......................................................................... 407
— Faeces Trogopterorum (Wu Ling Zhi)............................................................. 409
— Radix Achyranthis ou Radix Cyathulae (Niu Xi) ............................................ 410
Additif : (Tu Niu Xi)........................................................................................ 413
— Squama Manitis (Chuan Shan Jia) ................................................................... 413
— Eupolyphaga (Zhe Chong) ............................................................................... 415
— Hirudo (Shui Zhi)............................................................................................. 416
— Tabanus bivittatus (Meng Chong).................................................................... 418
— Lignum Dalbergiae odoriferae (Jiang Xiang) .................................................. 419
— Herba Lycopi (Ze Lan) .................................................................................... 420
— Flos Rosae chinensis (Yue Ji Hua) .................................................................. 421
— Flos Campsis (Ling Xiao Hua) ........................................................................ 422
— Pyritum (Zi Ran Tong)..................................................................................... 424
— Semen Vaccariae (Wang Pu Liu Xing)............................................................ 425
— Herba Artemisiae anomalae (Liu Ji Nu) .......................................................... 426
— Lignum Sappan (Su Mu).................................................................................. 427
— Lacca sinica exsiccata (Gan Qi)....................................................................... 428
XXIV Table des matières

Chapitre 13— Les drogues qui transforment les Mucosités, arrêtent la toux et
calment la dyspnée (Hua Tan Zhi Ke Ping Chuan Yao) ............................ 431

13.1. Les médicaments qui transforment les Mucosités


(Hua Tan Yao) ...................................................................................................... 432

13.1.A. Les drogues qui réchauffent et transforment les Mucosités froides


(Wen Hua Tan Yao)......................................................................................... 433
— Rhizoma Pinelliae (Ban Xia) ........................................................................... 433
— Rhizoma Arisaemae (Tian Nan Xing) ............................................................. 436
Additif : Pulvis Arisaematis cum felle bovis (Dan Nan Xing) ........................ 438
— Semen Sinapis (Bai Jie Zi)............................................................................... 438
— Rhizoma Typhonii (Bai Fu Zi)......................................................................... 440
— Fructus Gleditsiae (Zao Jia) ............................................................................. 441
Additif : Spina Gleditsiae (Zao Jiao Ci)............................................................442
— Flos Inulae (Xuan Fu Hua) .............................................................................. 443
Additif : Herba Inulae (Jin Fei Cao) ................................................................ 444

13.1.B. Les drogues de tempérament équilibré qui transforment les Mucosités


froides et chaudes (Ping Hua Han Re Tan Yao) .............................................. 445
— Radix Platycodi (Jie Geng) .............................................................................. 445
— Rhizoma Cynanchi (Bai Qian)......................................................................... 446
— Lapis Chloriti (Meng Shi)................................................................................. 447
— Herba Rorippae (Han Cai) ............................................................................... 449

13.1.C. Les drogues qui clarifient et transforment les Mucosités chaudes


(Qing Hua Re Tan Yao) ................................................................................... 450
— Radix Peucedani (Qian Hu) ............................................................................. 450
— Fructus Trichosanthis (Gua Lou) ..................................................................... 451
Additif : Radix Trichosanthis (Tian Hua Fen) ................................................. 453
— Bulbus Fritillariae (Bei Mu)............................................................................. 453
— Concretio Bambusae (Tian Zhu Huang) .......................................................... 455
— Caulis Bambusae in taeniis (Zhu Ru) .............................................................. 456
— Succus Bambusae (Zhu Li) .............................................................................. 457
— Pumex (Fu Hai Shi) ......................................................................................... 458
— Concha Meretricis seu Cyclinae (Hai Ge Ke).................................................. 459
— Sargassum (Hai Zao)........................................................................................ 461
— Thallus Laminariae seu Eckloniae (Kun Bu) ................................................... 462
— Rhizoma Dioscoreae bulbiferae (Huang Yao Zi)............................................. 463
— Semen Sterculiae (Pang Da Hai)...................................................................... 464
— Fel Suis (Zhu Dan Zhi) .................................................................................... 465

13.2. Les drogues qui arrêtent la toux et calment la dyspnée


(Zhi Ke Ping Chuan Yao)...................................................................................... 467
— Semen Armeniacae amarum (Xing Ren) ......................................................... 467
Additif : (Tian Xing Ren) ................................................................................ 468
— Radix Stemonae (Bai Bu) ................................................................................ 469
— Radix Asteris (Zi Wan) .................................................................................... 470
— Flos Farfarae (Kuan Dong Hua)....................................................................... 471
Table des matières XXV

— Fructus Perillae (Zi Su Zi) ............................................................................... 472


— Cortex Mori radicis (Sang Bai Pi).................................................................... 473
— Semen Lepidii seu Descurainiae (Ting Li Zi).................................................. 474
— Folium Eriobotryae (Pi Pa Ye)......................................................................... 476
— Fructus Aristolochiae (Ma Dou Ling).............................................................. 477
Additif : Radix Aristolochiae (Qing Mu Xiang) .............................................. 478
— Herba Ardisiae (Ai Di Sha).............................................................................. 478
— Semen Ginkgo (Bai Guo)................................................................................. 480
Additif : Folium Ginkgo (Yin Xing Ye) .......................................................... 481
— Flos Daturae (Yang Jin Hua) ........................................................................... 481

Chapitre 14 — Les drogues qui calment l’esprit (An Shen Yao)...................................... 483

14.1. Les drogues qui apaisent l’esprit par leur lourdeur


(Zhong Zhen An Shen Yao) ................................................................................... 484
— Cinnabaris (Zhu Sha) ....................................................................................... 484
— Magnetitum (Ci Shi) ........................................................................................ 486
— Succinum (Hu Po)............................................................................................ 487
— Os Draconis (Long Gu).................................................................................... 489
— Dens Draconis (Long Chi) ............................................................................... 490

14.2. Les drogues qui nourrissent le Cœur et apaisent l’esprit


(Yang Xin An Shen Yao)........................................................................................ 491
— Semen Ziziphi spinosae (Suan Zao Ren) ......................................................... 491
— Semen Biotae (Bai Zi Ren) .............................................................................. 493
— Radix Polygalae (Yuan Zhi) ............................................................................ 494
— Cortex Albizziae (He Huan Pi) ........................................................................ 495
Additif : Flos Albizziae (He Huang Hua) ........................................................ 496

Chapitre 15 — Les drogues qui calment le Foie et éteignent le Vent


(drogues anticonvulsivantes) (Ping Gan Xi Feng Yao) .................................... 497

— Cornu Antelopis (Ling Yang Jiao)................................................................... 498


Additif : Cornu Caprae (Shan Yang Jiao) ........................................................ 500
— Concha Haliotidis (Shi Jue Ming).................................................................... 500
— Concha Ostreae (Mu Li) .................................................................................. 501
— Margarita(Zhen Zhu) ....................................................................................... 503
— Concha Margaritifera usta (Zhen Zhu Mu)...................................................... 504
— Carapax Eretmochelios (Dai Mao) .................................................................. 506
— Concha Mauritiae (Zi Bei Chi) ........................................................................ 507
— Haematitum (Dai Zhe Shi)............................................................................... 508
— Ramulus Uncariae cum uncis (Gou Teng) ....................................................... 509
— Rhizoma Gastrodiae (Tian Ma)........................................................................ 510
— Fructus Tribuli (Ci Ji Li).................................................................................. 512
— Semen Cassiae (Jue Ming Zi) .......................................................................... 514
— Pericarpium Sojae (Lü Dou Yi) ....................................................................... 515
— Scorpio (Quan Xie) .......................................................................................... 516
XXVI Table des matières

— Scolopendra (Wu Gong) .................................................................................. 518


— Bombyx Batryticatus (Bai Jiang Can) ............................................................. 520
— Lumbricus (Di Long) ....................................................................................... 521
— Folium Apocyni veneti (Luo Bu Ma) .............................................................. 524

Chapitre 16 — Les drogues qui ouvrent les pures ouvertures du Cœur


(drogues qui restaurent la conscience) (Kai Qiao Yao) ............................. 525

16.1. Les drogues qui restaurent la conscience en rafraîchissant ................................. 526


— Borneolum (Bing Pian) .................................................................................... 526
— Calculus Bovis (Niu Huang) ............................................................................ 528

16.2. Les drogues qui restaurent la conscience en réchauffant ..................................... 528


— Moschus (She Xiang)....................................................................................... 528
— Styrax liquidus (Su He Xiang) ......................................................................... 530
— Rhizoma Acori graminei (Shi Chang Pu) ........................................................ 531

Chapitre 17 — Les drogues tonifiantes (Bu Xu Yao) ........................................................ 535

17.1. Les drogues qui tonifient le Qi


(Bu Qi Yao) ........................................................................................................... 536
— Radix Ginseng (Ren Shen)............................................................................... 537
Additif : Folium Ginseng (Ren Shen Ye) ........................................................ 540
— Radix Panacis quinquefolii (Xi Yang Shen) .................................................... 541
— Radix Codonopsis Pilosulae (Dang Shen) ....................................................... 542
— Radix Pseudostellariae (Tai Zi Shen)............................................................... 544
— Radix Astragali (Huang Qi) ............................................................................. 545
— Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu)............................................. 549
— Rhizoma Dioscoreae (Shan Yao)..................................................................... 551
— Semen Dolichoris Album (Bian Dou).............................................................. 554
Additif : Cortex Dolichoris album (Bian Dou Yi) ........................................... 555
Flos Dolichoris album (Bian Dou Hua) ............................................. 555
— Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) ........................................................................ 555
— Fructus Ziziphi jujubae (Da Zao)..................................................................... 558
— Sucre de Malt (Yi Tang) .................................................................................. 560
— Mel (Feng Mi).................................................................................................. 561

17.2. Les drogues qui tonifient le Yang


(Bu Yang Yao) ....................................................................................................... 563
— Cornu Cervi pantotrichum (Lu Rong).............................................................. 564
Additif : Cornu Cervi (Lu Jiao)........................................................................ 566
Colla Cornu Cervi (Lu Jiao Jiao) ......................................................... 566
Colla Cornu degelatinatum (Lu Jiao Shuang)...................................... 567
— Radix Morindae officinalis (Ba Ji Tian) .......................................................... 567
— Herba Cistanches (Rou Cong Rong)................................................................ 569
— Rhizoma Curculiginis (Xian Mao)................................................................... 570
— Herba Epimedii (Yin Yang Huo) ..................................................................... 571
— Semen Trigonellae (Hu Lu Ra)........................................................................ 573
Table des matières XXVII

— Cortex Eucommiae (Du Zhong)....................................................................... 574


— Radix Dipsaci (Xu Duan)................................................................................. 576
— Rhizoma Cibotii (Gou Ji)................................................................................. 577
— Rhizoma Drynariae (Gu Sui Bu)...................................................................... 579
— Fructus Psoraieae (Bu Gu Zhi)......................................................................... 580
— Fructus Alpiniae Oxyphyllae (Yi Zhi Ren)...................................................... 582
— Cordyceps (Dong Chong Xia Cao) .................................................................. 584
— Gecko (Ge Jie) ................................................................................................. 585
— Semen Juglandis regiae (Hu Tao Rou) ............................................................ 587
— Placenta Hominis (Zi He Che) ......................................................................... 588
Additif : Cordon ombilical (Qi Dai) ................................................................ 589
— Semen Cuscutae (Tu Si Zi) .............................................................................. 590
— Semen Astragali complanati (Sha Yuan Zi) .................................................... 592
— Herba Cynomorii (Suo Yang) .......................................................................... 593
— Penis Canidis (Huang Gou Shen)..................................................................... 594
— Semen Allii tuberosi (Jiu Zi)............................................................................ 595
— Actinolitum (Yang Qi Shi)............................................................................... 596

17.3. Les drogues qui tonifient le sang


(Bu Xue Yao) ......................................................................................................... 597
— Radix Angelicae sinensis (Dang Gui).............................................................. 598
— Radix Rehmanniae praeparata (Shu Di Huang) ............................................... 601
— Radix Polygoni multiflori (He Shou Wu) ........................................................ 603
Additif : Rameaux rampants de Polygonum (Ye Jiao Teng) ........................... 605
— Radix Paeoniae alba (Bai Shao Yao) ............................................................... 605
— Colla Corii Asini (E Jiao) ................................................................................ 607
— Arillus Longan (Long Yan Rou)...................................................................... 609

17.4. Les drogues qui tonifient le Yin


(Bu Yin Yao) .......................................................................................................... 611
— Radix Adenophorae, Radix Glehniae (Sha Shen) ............................................ 612
— Radix Ophiopogonis (Mai Men Dong) ............................................................ 614
— Radix Asparagi (Tian Men Dong) ................................................................... 616
— Herba Dendrobii (Shi Hu)................................................................................ 617
— Rhizoma Polygonati odorati (Yu Zhu)............................................................. 619
— Rhizoma Polygonati (Huang Jing)................................................................... 620
— Bulbus Lilii (Bai He) ....................................................................................... 622
— Fructus Lycii (Gou Qi Zi) ................................................................................ 623
— Fructus Mori (Sang Shen) ................................................................................ 624
— Herba Ecliptae (Mo Han Lian)......................................................................... 626
— Fructus Ligustri Lucidi (Nü Zhen Zi) .............................................................. 627
— Plastrum Testudinis (Gui Ban)......................................................................... 628
Additif : Colla Plastri Testudinis (Gui Ban Jiao) ............................................. 630
— Carapax Trionycis (Bie Jia) ............................................................................. 630
— Semen Sesami (Hei Zi Ma).............................................................................. 632
— Ganoderma (Ling Zhi Cao).............................................................................. 633
XXVIII Table des matières

Chapitre 18 — Les drogues astringentes (Shou Se Yao) ................................................... 635


— Fructus Schisandrae (Wu Wei Zi).................................................................... 636
— Fructus Mume (Wu Mei) ................................................................................. 639
— Galla Chinensis (Wu Bei Zi)............................................................................ 641
— Fructus Tritici aestivi (Fu Xiao Mai) ............................................................... 643
Additif : Semen Tritici levis (Xiao Mai).......................................................... 644
— Rhizoma Oryzae (Nuo Dao Gen Su)................................................................ 644
— Radix Ephedrae (Ma Huang Gen).................................................................... 645
— Cortex Ailanthi (Chun Pi) ................................................................................ 646
— Pericarpium Granati (Shi Liu Pi) ..................................................................... 648
— Fructus Chebulae (He Zi)................................................................................. 649
— Semen Myristicae (Rou Dou Kou)................................................................... 651
— Halloysitum Rubrum (Chi Shi Zhi) ................................................................. 652
— Limonitum (Yu Yu Liang)............................................................................... 654
— Pericarpium Papaveris (Ying Su Ke) ............................................................... 655
— Semen Nelumbinis (Lian Zi)............................................................................ 657
Additif : Stamen Nelumbinis (Lian Xu) .......................................................... 658
Plumula Nelumbinis (Lian Zi Xin) ................................................... 658
Receptaculum Nelumbinis (Lian Fang) ............................................ 659
Folium Nelumbinis (He Ye) ............................................................. 659
— Semen Euryalis ferox (Qian Shi) ..................................................................... 660
— Fructus Corni (Shan Zhu Yu)........................................................................... 661
— Fructus Rosae laevigatae (Jin Yin Zi).............................................................. 663
— Ootheca Mantidis (Sang Piao Xiao)................................................................. 664
— Fructus Rubi (Fu Pen Zi) ................................................................................. 665
— Os Sepiae (Wu Zei Gu).................................................................................... 667
— Erinacei corium (Ci Wei Pi)............................................................................. 669

Chapitre 19 — Les drogues émétiques (Yong Tu Yao) ..................................................... 671

— Pediculus Cucumis Melo (Gua Di) .................................................................. 672


— Radix Dichroae (Chang Shan) ......................................................................... 674
Additif : Plantula Dichroae (Shu Qi) ............................................................... 675
— Chalcanthitum (Dan Fan)................................................................................. 676
— Rhizoma et Radix Veratri nigri (Li Lu) ........................................................... 677

Chapitre 20 — Les drogues pour l’usage externe et autres drogues


(Wai Yong Yao Ji Qi Ta)............................................................................... 681
— Sulfur (Liu Huang)........................................................................................... 682
— Realgar (Xiong Huang).................................................................................... 683
— Arsenolite ou Arsenopyrite (Pi Shi)................................................................. 685
— Calomelas (Qing Fen) ...................................................................................... 687
— Sheng Yao........................................................................................................ 688
— Minium (Qian Dan).......................................................................................... 689
— Smithsonite (Lu Gan Shi) ................................................................................ 691
— Borax (Peng Sha) ............................................................................................. 692
Table des matières XXIX

— Alumen (Ming Fan) ......................................................................................... 694


— Melanteritum (Zao Fan) ................................................................................... 696
— Herba seu Radix Ranunculi (Mao Gen)........................................................... 698
— Bulbus Allii (Da Suan)..................................................................................... 699
— Mylabris (Ban Mao)......................................................................................... 701
— Venenum Bufonis (Chan Su) ........................................................................... 702
Additif : Chan Pi .............................................................................................. 704
— Semen Strychni (Ma Qian Zi).......................................................................... 704
— Fructus Cnidii (She Chuang Zi) ....................................................................... 706
— Nidus Vespae (Lu Feng Fang) ......................................................................... 708
— Folium Hibisci (Mu Fu Rong Ye).................................................................... 710
— Sanguis Draconis (Xue Jie).............................................................................. 711
— Camphora (Zhang Nao) ................................................................................... 712
— Semen Chaulmoograe (Da Feng Zi) ................................................................ 714
— Cortex Hibisci (Mu Jin Pi) ............................................................................... 715
Additif : Tu Jin Pi ............................................................................................ 716
— Fasciculus Vascularis Luffae (Si Gua Luo) ..................................................... 716
— Resina Pini (Colophonia) (Song Xiang) .......................................................... 718
— Acacia seu Uncaria (Hai Er Cha)..................................................................... 719
— Concha Arcae (Wa Leng Zi)............................................................................ 721
— Gekko Chinensis (Shou Gong) ........................................................................ 722

Troisième partie
LES ANNEXES

I. Synthèse sur les indications des drogues ..................................................................... 727

A. Indications fonctionnelles des drogues en médecine chinoise .............................. 727


— Cœur et Intestin Grêle ...................................................................................... 727
— Rate et Estomac................................................................................................ 729
— Foie et Vésicule Biliaire................................................................................... 730
— Reins et Vessie................................................................................................. 733
— Poumon et gros Intestin ................................................................................... 734

B. Utilisation des drogues en médecine occidentale ................................................. 736


— Action sur le système respiratoire.................................................................... 736
— Action sur le système circulatoire.................................................................... 737
— Action sur l’appareil digestif............................................................................ 740
— Action sur le sang............................................................................................. 743
— Action sur le système urinaire.......................................................................... 745
— Action sur le système neuro-endocrinien......................................................... 745
— Action anticancéreuse ...................................................................................... 748
— Action sur les maladies infectieuses ................................................................ 750
— Action sur les maladies d’origine parasitaire ................................................... 756
XXX Table des matières

II. Préparations de la pharmacopée chinoise numérotées dans le texte........................... 759

III. Index des plantes ........................................................................................................... 803


— Classement sur nom pharmaceutique.................................................................... 803
— Classement sur nom botanique.............................................................................. 822
— Classement sur nom Pinyin................................................................................... 840

IV. Index des préparations ................................................................................................... 859


— Classement en Français.................................................................................... 860
— Classement en Pinyin ....................................................................................... 872

V. Le droguier en idéogrammes........................................................................................ 885

VI. Glossaire ......................................................................................................................... 905

Bibliographie ......................................................................................................................... 917


PREMIÈRE PARTIE

LES BASES
DE LA MATIÈRE MÉDICALE
CHINOISE
Les procédés de préparation des composants de la pharmacopée 3

Le traitement des maladies à partir de plantes est pratiqué en Chine depuis le début de son
histoire. Au fil des temps, le nombre des substances entrant dans la pharmacopée s’est accru,
englobant des produits appartenant aux trois règnes, végétal, minéral et animal ; le règne végétal
restant cependant prépondérant. Dans cet ouvrage, le terme générique de drogue (Yao), se
rapportant à une substance thérapeutique de base, pourra donc être appelé suivant les cas,
“composant”, “remède”, “médicament”, “plante”, “herbe”, “produit”.
Les composants de la matière médicale sont étudiés sous trois angles différents :
— selon les procédés servant à leur préparation,
— selon leurs propriétés,
— selon les règles déterminant leur utilisation.

I. LES PROCÉDÉS DE PRÉPARATION DES COMPOSANTS


DE LA PHARMACOPÉE
Les techniques qui facilitent le stockage des drogues et rendent les substances propres à un
usage thérapeutique, ont été minutieusement développées en Chine. La mise au point des
procédés de préparation de ces substances s’est effectuée sur une longue période de plusieurs
milliers d’années. Actuellement, dans les instituts de médecine chinoise, quelques années
d’études sont nécessaires pour acquérir leur connaissance.
La liste des différents procédés de préparation que nous donnons ci-dessous n’a rien
d’exhaustif. Seuls les principaux d’entre eux sont décrits avec quelques exemples de leur
utilisation. Le but de cette description est avant tout de faire comprendre la différence qui existe
entre la Chine et l’Occident, quant à la préparation des substances médicamenteuses.
En Occident la mise en condition d’une substance est surtout destinée à assurer sa
conservation et à faciliter son utilisation. En Chine, de nombreux médicaments subissent en plus
une préparation spéciale qui vise à mettre à jour les propriétés spécifiques, sélectionner les effets
désirés, les modifier, les augmenter ou les diminuer et éliminer les conséquences indésirables.
Le cas de Rhizoma Cyperi (Xiang Fu) permet de montrer à quel point le procédé de
fabrication est déterminant pour l’action du produit :
— cuit dans du vinaigre, Rhizoma Cyperi est actif pour le drainage du Foie et la diminution
des douleurs
— cuit avec du jus de gingembre, il résout les stagnations d'Humidité,
— cuit avec du vin il pénètre les méridiens,
— cuit avec du sel il humidifie la sécheresse du sang,
— cuit avec du charbon de bois il stoppe les saignements utérins.
4 Les bases de la matière médicale chinoise

1 — OBJECTIFS VISÉS PAR LES PROCÉDÉS DE PRÉPARATION


Les objectifs visés par les procédés de préparation sont au nombre de sept.
1. Supprimer les impuretés et les parties inutiles des plantes, les conditionner de façon
appropriée à leur utilisation.
Ceci s’obtient par lavage, immersion, élimination de la terre, division des morceaux trop
gros, découpage en petits morceaux des parties très dures (comme la corne de rhinocéros),
séparation des parties abîmées ou inutiles (comme l’écorce pour le Cinnamomum ou le
Magnolia).
2. Séparer les parties actives et permettre une meilleure assimilation.
Le broyage et la réduction en poudre fine accroissent la surface du produit et permettent
une meilleure assimilation. Ces procédés sont employés pour les minéraux, les coquillages, les
carapaces ou les écailles d’animaux.
Par exemple :
— Magnetitum (Ci Shi),
— Concha Ostreae (Mu Li),
— Plastrum Testudinis (Gui Ban).
3. Assurer la conservation par le séchage et le stockage :
Le séchage peut se faire à l’ombre (Yin Gan), au soleil (Chai) ou à la chaleur douce d’un
feu (Hong). Ce dernier procédé est utilisé pour les fleurs et les insectes car c’est le seul qui
permette de les dessécher rapidement sans les détruire.
Le stockage doit être effectué dans des endroits froids, sombres et secs.
4. Supprimer les odeurs désagréables dégagées par les produits :
Par exemple, la cuisson avec du son de blé de Cortex Ailanthi (Bai Pi).
5. Supprimer les effets toxiques et diminuer les effets secondaires :
Par exemple :
— On prépare Rhizoma Pinelliae (Ban Xia) avec du jus de gingembre ce qui diminue
l’irritation de la gorge et élimine l’insensibilisation de la langue.
— Flos Genkwae (Yuan Hua) est préparé avec du vinaigre pour pallier sa tendance à causer
des douleurs abdominales.
— Le procédé de lavage par l’eau de Radix Aconiti (Wu Tou) permet de diminuer sa toxicité.
Les procédés de préparation des composants de la pharmacopée 5

6. Changer les propriétés des médicaments pour modifier leur action thérapeutique, ou
accroître certains effets, les rendant propres à des emplois particuliers.
Par exemple :
— Radix Rehmanniae recens (Sheng Di Huang) qui est la forme sèche de la racine de
Rehmannia, a une nature froide et est utilisée pour clarifier la Chaleur. Après des cuissons
répétées dans de la vapeur de vin et séchage au soleil, elle va devenir Radix Rehmanniae
praeparata (Shu Di Huang) qui est chaude et sert comme tonique pour nourrir et tonifier le sang.
— Pollen Typhae (Pu Huang Sheng) à la propriété de faire circuler le sang, mais carbonisé, il
devient hémostatique.
7. Favoriser l’action thérapeutique.
Le mode de préparation choisi doit assurer la plus grande efficacité thérapeutique; certains,
en permettant une meilleure libération des principes actifs, d’autres, en potentialisant l’action du
produit.
Ainsi :
— Le vinaigre rend soluble les alcaloïdes de Rhizoma Corydalis (Yuan Hu), ce qui augmente
son efficacité.
— La préparation de Rhizoma Pinelliae (Ban Xia) avec du gingembre augmente son action
antivomitive.
— La préparation de Radix Dichroae (Chang Shan) avec du vinaigre, accroît l’effet émétique
du produit.

2 — PRINCIPAUX PROCÉDÉS DE PRÉPARATION


Il existe de très nombreux procédés de préparation, chacun adapté à tel ou tel produit :
En général, ces procédés peuvent être réalisés :
— par l’eau,
— par la chaleur,
— par l’eau et la chaleur.
Préparations par l’eau :
En plus des procédés de lavage pour nettoyer et enlever la toxicité des produits par
immersion, comme pour Rhizoma Pinelliae (Ban Xia), il existe deux procédés principaux :
Le blanchissage (Piao)
Les produits sont lessivés et agités dans de grandes quantités d’eau, changée fréquemment,
afin d’en enlever les composants toxiques, le sel ou les mauvaises odeurs.
Ce procédé est surtout employé pour laver les algues, (goémon, varech), enlever le sel
toxique de Radix Aconiti (Fu Zi), supprimer les mauvaises odeurs de Placenta hominis (Zi He
Che).
6 Les bases de la matière médicale chinoise

La lévigation (Shui Fei)


Ce procédé est utilisé pour les produits en poudre, insolubles dans l’eau.
II consiste à mélanger la poudre à de grandes quantités d’eau. Les éléments les plus fins
restent en suspension et sont décantés, tandis que les grosses particules et les impuretés restent
au fond. La partie décantée est séchée et donne une poudre plus fine. Le procédé est répété
plusieurs fois afin d’obtenir un produit plus raffiné. Cette méthode est utilisée en particulier
pour le talc Talcum (Hua Shi) et les préparations à visée ophtalmologique.

Préparations par la chaleur :


Il existe plusieurs procédés de préparation par la chaleur :
• Chao : faire cuire un produit sur un feu vif en le remuant constamment.
• Zhi : chauffer le produit avec des adjuvants liquides, de façon à ce que ces derniers
pénètrent à l’intérieur de la substance.
• Duan : carbonisation ou calcination : mettre la substance directement dans le feu et la faire
carboniser.
• Pao : cuire très vite à haute température une substance jusqu’à ce qu’elle devienne brune et
qu’elle se craquelle. Cela permet de modifier et de réduire ses propriétés les plus toxiques.
• Hao : cuisson avec des adjuvants jusqu’à concentration désirée. Elles se fait à
température assez douce.

Frire avec agitation (Chao)


La préparation peut se faire avec ou sans adjuvants :
Chao sans adjuvants :
Selon le degré de température et le temps de chauffe, les formes sont différentes : Chao
jaune (Chao Huang), Chao brun (Chao Jiao), et Chao carbonisé (Chao Tan).
• Chao jaune : c’est chauffer sur un feu vif en remuant constamment jusqu’à ce que la
surface du composant soit légèrement jaune. On emploie ce procédé pour Fructus Crataegi
(Shan Zha), Fructus Hordei germinatus (Mai Ya).
• Chao brun : c’est faire cuire à feu vif jusqu’à ce que la surface du composant prenne une
couleur brune.
On l’emploie pour Massa fermentata medicinalis (Shen Qu).
Les cuissons jusqu’au jaune et jusqu’au brun sont utilisées pour diminuer les effets
indésirables du composant, accroître son action pour renforcer la Rate et l'Estomac et aider à la
digestion.
• Chao carbonisé : c’est faire cuire jusqu’à ce que la surface du composant soit noire, par
exemple : Radix Sanguisorbae carbonisé (Di Yu) ou Cacumen Biotae (Ce Bai Ye). La
carbonisation améliore les effets astringents et hémostatiques des composants.
Les procédés de préparation des composants de la pharmacopée 7

Chao avec adjuvants :


Ce procédé consiste à faire cuire vivement le produit avec un adjuvant d’accompagnement
en remuant le mélange, par exemple, le sel, le son, le sable.
• Avec le sel : On met le sel en premier, on ajoute le composant. Cette manipulation permet
d’améliorer l’action du produit vis-à-vis du Rein, de nourrir le Yin et de réduire les symptômes
de Feu.
• Avec le son de blé ou de riz : On met le son et on le fait chauffer jusqu’à ce qu’il prenne
une coloration jaune et qu’il produise de la fumée. A ce moment-là on ajoute le produit en
remuant constamment jusqu’à ce qu’il devienne jaune.
Ce procédé permet d’enlever les odeurs puissantes et de donner une couleur au produit.
Par exemple :
— avec le son de blé : Cortex Ailanthi (Bai Pi), ou Bombyx Bathryticatus (Jiang Can), Fructus
Aurantii (Zi Ke),
— avec le son de riz : Mylabris (Ban Mao).
• Avec du sable : Le composant est mélangé à du sable et l’on chauffe en remuant jusqu’à ce
que le produit prenne la couleur du sable. Ce procédé est utilisé pour donner au composant une
puissante action de renforcement de la Rate. Par exemple Rhizoma Atractylodis (Bai Zhu),
Rhizoma Dioscoreae (Shan Yao).
La cuisson avec le procédé Chao est également utilisée pour rendre certains composants
minéraux ou animaux, plus friables et plus facilement assimilables. Par exemple : Talcum (Hua
Shi), Squama Manitis (Chuan Shan Jia), gelatina nigra (Colla Corii Asini) (E Jiao).
Carbonisation (Duan)
L’intérêt de la préparation Duan est de rendre le médicament friable. Ce procédé, qui
consiste à porter le produit à haute température jusqu’à carbonisation ou calcination, est utilisé
pour les minéraux et les coquillages.
Griller à température élevée (Wei)
Le produit est enveloppé dans un emballage de papier mouillé, de pâte ou d’argile et
chauffé à haute température, jusqu’à ce que l’enveloppe soit craquelée et carbonisée.
Le procédé au papier est employé pour enlever l’huile contenue dans les drogues, par
exemple Radix Saussureae (Mu Xiang), Semen Myristicae (Rou Dou Kou), Radix Euphorbiae
kansui (Gan Sui), Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang). Par ce moyen, on modère l’action
sur le transit intestinal (douleurs abdominales et diarrhée).
Braisage (Zbi)
Zhi, correspond à braiser le produit, à le cuire longuement avec des adjuvants, de façon que
ces derniers le pénètrent entièrement, afin d’en modifier les caractéristiques, de renforcer
l’action désirée et de diminuer les effets secondaires.
8 Les bases de la matière médicale chinoise

Les principaux adjuvants employés sont le miel, le vin, le vinaigre, le jus de gingembre,
l’eau salée et l’urine de jeune enfant de moins de 12 ans.
• Le miel : Radix Astragali (Huang Qi) et Radix Glycyrrhizae (Gan Cao), cuits dans du miel,
améliorent leur pouvoir de tonification du Centre et de renforcement du Qi.
La cuisson au miel de Radix Stemonae (Bai Bu) et de Flos Farfarae (Quan Dong Hua)
renforce leur action antitussive et d’humidification du Poumon.
• Le vin (il s’agit du vin chinois) : Cuit avec du vin, Rhizoma Ligustici wallichii (Chuan
Xiong) voit augmenter son action d’impulsion pour la circulation du sang.
Pour Radix Dichroae (Chang Shan), la cuisson avec le vin diminue l’action émétique.
• Le vinaigre : Grâce à la cuisson avec du vinaigre, l’action de Rhizoma Cyperi (Xiang Fu)
est accrue dans le drainage du Foie et la diminution des douleurs.
• L’eau salée : Elle permet à Cortex Eucommiae (Du Zhong) et à Rhizoma Anemarrhenae
(Zhi Mu) de renforcer leur action de tonification du Rein.
• Le jus de gingembre : Il renforce l’action de Rhizoma Cyperi (Xiang Fu) sur les stagnations
d'Humidité.

Procédés associant l’eau et la chaleur :


L’utilisation conjointe de l’eau et de la chaleur permet de nombreux procédés parmi
lesquels nous citerons :
— la cuisson à la vapeur,
— la cuisson par ébullition,
— la cuisson au bain-marie,
— le mijotage,
— le trempage.
— l’immersion rapide à l’eau bouillante.

La cuisson à la vapeur (Zheng)


Ce procédé consiste à cuire la substance à l’aide de la vapeur d’eau ou la vapeur d’autres
ingrédients, vin, vinaigre, jus de gingembre.
Par exemple : La cuisson de Radix Rhei (Da Huang) à la vapeur de vin diminue son action
laxative.
Ensuite l’on fait sécher le produit, en général au soleil.
Plusieurs cuissons successives à la vapeur et un séchage au soleil, permettent de conférer au
produit de nouvelles possibilités d’action.
Par exemple : Par ce procédé, Radix Polygoni multiflori (He Shou Wu) perd son action
laxative, et au contraire peut tonifier à la fois les Reins et le Foie et accroître le Jing Xue.
Les procédés de préparation des composants de la pharmacopée 9

La cuisson par ébullition (Zhu)


La substance est plongée dans de l’eau ou un autre liquide et portée à ébullition pour
pouvoir acquérir de nouvelles propriétés.
Par exemple :
— La cuisson dans du vinaigre diminue la toxicité de Flos Genkwae (Yuan Hua) ou de Radix
Euphorbiae (Da Ji).
— L’ébullition dans du vin de Radix Scutellariae (Huang Qin) renforce son action pour
clarifier la Chaleur du Poumon.

La cuisson au bain-marie (Dun)


La cuisson au bain-marie de la substance mélangée à des adjuvants, est poursuivie jusqu’à
ce que l’adjuvant soit entièrement absorbé.
Ainsi, Radix Rhei (Da Huang) mélangé avec des adjuvants, est souvent préparé de cette
façon.
Le mijotage (Hao)
Il consiste à faire cuire longuement le produit avec des adjuvants afin de l’épaissir et de le
concentrer.
Le trempage (Cul)
Le trempage est un procédé comparable à celui effectué pour la trempe d’un métal. Après
avoir chauffé au rouge le composant, on le plonge dans de l’eau ou un autre liquide froid. Cette
opération permet de rendre les produits poreux ou friables, afin de les broyer plus facilement. Il
est particulièrement utilisé avec les minéraux, et les écailles d’animaux.
Par exemple :
— On réalise le trempage avec du vinaigre pour Pyritum (Zi Ran Dong) et pour la carapace de
tortue, Carapax Trionycis (Bie Jia), et avec du jus de Rhizoma Coptidis (Huang Lian) pour
Calamina (Lu Gan Shi).
L’immersion rapide à l’eau bouillante (Chao)
L’opération consiste à plonger pendant un temps assez bref les produits dans l’eau
bouillante. Ce procédé est souvent employé pour enlever les enveloppes externes des produits et
chasser les liquides qui se trouvent dans la peau et la chair. Les composants sont ensuite séchés
au soleil et stockés. Cette façon de faire sert à monder les amandes et chasser les huiles
contenues dans certaines drogues, comme pour Semen Armeniacae amarum (Xing Ren), Semen
Persicae (Tao Ren), Herba Portulacae (Ma Chi Xian), Radix Asparagi (Tian Men Dong).
Le dégraissage (Qu You)
Les composants, souvent les amandes, sont broyés et pressés pour en extraire les huiles
qu’ils contiennent. La partie restante est séchée et c’est elle qui sera ensuite utilisée.
10 Les bases de la matière médicale chinoise

Parmi les produits obtenus de cette façon, l’on trouve en particulier le croton, Semen
Crotonis (Ba Dou), Semen Trichosanthis (Gua Lou Zi).

La fermentation (Jiao)
La fermentation est utilisée pour transformer certains produits. Ainsi, les graines de soja
préparées par fermentation deviennent Semen Sojae praeparatum. Massa medicinalis.
fermentata (Shen Qu) est la masse séchée résultant de la fermentation de la farine de blé,
associée aux parties aériennes fraîches d’Artemisia annua, Xanthium sibiricum, Polygonum
hydropiper, Phaseolus calcaratus, etc.

II. LES PROPRIÉTÉS DES COMPOSANTS MÉDICAMENTEUX


Au fil des siècles, les composants de la matière médicale chinoise ont été répertoriés en
fonction de leurs propriétés (Xing Neng) spécifiques. Les propriétés relevées ont été classées
dans quatre rubriques différentes :
— les quatre énergies (Si Qi), appelées aussi les quatre natures (Si Xing), ou mieux les quatre
tempéraments (Si Xing),
— les cinq saveurs (Wu Wei),
— les tendances directionnelles (Sheng Jiang Fu Chen),
— le lieu d’action privilégié.
Ces quatre rubriques sont indépendantes les unes des autres, et se rapportent à des
propriétés bien précises des produits. Cependant elles s’interpénètrent afin de réaliser des sous-
ensembles et d’assurer une plus grande précision dans le classement.

1 — LES QUATRE TEMPÉRAMENTS (Si Xing)


La méthodologie utilisée pour déterminer les tempéraments est dérivée de l’opposition
Froid-Chaleur des Huit Règles (Ba Gang) du diagnostic.
A partir de là, les tempéraments forment quatre ensembles :
— le Froid (Han),
— le Frais (Liang)
— le Chaud, la Chaleur (Re),
— le Tiède, la Tiédeur (Wen).
Mais la Chaleur et la Tiédeur forment un couple, comme le Froid et le Frais en forment un
autre. A l’intérieur d’un couple, il n’y a qu’une différence d’intensité quantitative.
Par exemple : Fructus Cubebae (Bi Cheng Qie) est piquant et tiède tandis que Fructus
Piperis Longi (Bi Ba) est piquant et chaud.
Les procédés de préparation des composants de la pharmacopée 11

Les produits qui ont une action sur les maladies de type Chaleur, sont dits de “tempérament
froid”.
Ainsi, Radix Coptidis (Huang Lian) et Cortex Phellodendri (Huang Bai) sont qualifiés de
froids, parce qu’ils “clarifient la Chaleur et libèrent le poison (Qing Re Jie Du)”, et qu’ils sont
utilisés dans les Cadres Cliniques (Zheng) de Chaleur, rencontrés par exemple dans les diarrhées
avec selles liquides, jaunes, fétides, associées à de l’oligurie, de la soif, un enduit lingual jaune,
mince et gras, un pouls rapide (Shuo) et mou (Ru).
Les composants ayant une action sur les affections de type Froid sont dits de “tempérament
chaud”. Ainsi, Rhizoma Aconiti praeparata (Fu Zi) et Rhizoma Zingiberis (Gan Jiang) sont
qualifiés de chauds parce qu’ils “réchauffent le Centre et dispersent le Froid (Wen Zhong San
Han)”, et qu’ils sont employés dans les Cadres Cliniques de type Froid, visibles par exemple
dans les douleurs abdominales aiguës améliorées par la chaleur, avec urines profuses, selles
pâteuses, enduit lingual blanc et gras, pouls profond (Chen), tendu-serré (Jin).
En pratique les substances de tempérament froid seront donc utilisées dans les affections de
type Chaleur, tandis que celles de tempérament chaud serviront dans les maladies de type Froid.
Dans les affections, assez fréquentes, où coexistent des symptômes de Froid et de Chaleur,
l’on utilisera en association des composants de tempérament chaud et de tempérament froid.

Principales actions des substances selon leur tempérament :


Les composants de tempérament froid ou frais :
— clarifient la Chaleur (Qing Re),
— éteignent le Feu (Xie Huo),
— éliminent les toxines (poisons) (Jie Du).
On les utilise dans les Cadres Cliniques Yang et dans ceux de la Chaleur.
Les composants de tempérament chaud ou tiède :
— réchauffent le Yang (Wen Yang),
— secourent le Yang (Jin Yang),
— dispersent le Froid (San Han).
On les utilise dans les Cadres Cliniques Yin et dans ceux du Froid.
C’est ainsi que sont réalisées les recommandations du “Su Wen” (chap. 74) : « Froid, alors
utiliser le Chaud; Chaud, alors employer le Froid », et celles plus explicites du “Shen Nong Ben
Cao Jing” (Matière médicale de Shen Nong, ler siècle avant notre ère) : « Pour traiter le Froid,
utiliser des médicaments chauds ; pour soigner la Chaleur, se servir de drogues froides ».
Le tempérament de certains produits ne montre pas de tendance particulière pour le Froid
ou pour la Chaleur. Ils portent pour cela le qualificatif d’ “équilibrés” (Ping). Les composants de
ce type ont une action apaisante et régulatrice.
12 Les bases de la matière médicale chinoise

2 — LES CINQ SAVEURS (Wu Wei)


En réalité, les saveurs sont au nombre de six :
— le piquant (Xin),
— le doux (Gan),
— l’acide (Suan),
— le salé (Xian),
— l’amer (Ku),
— le fade ou neutre (Dan).
Mais certains auteurs pensent que le neutre s’apparente au doux et vraisemblablement aussi,
pour des raisons de numérologie, l’appellation “cinq saveurs” a prévalu.
En médecine chinoise, les saveurs ont une grande importance. Les textes classiques y font
souvent référence, notamment le “Su Wen” (chap. 74), qui en quelques mots résume leur
appartenance et leur action : « Le piquant et le doux dispersent et sont Yang, l’acide, l’amer et le
salé drainent et évacuent et sont Yin, la saveur neutre, diurétique, appartient au Yang. »
Chacune des saveurs a donc des effets spécifiques, et les produits ayant la même saveur ont
souvent des actions communes.
La saveur piquante (Xin) :
Elle disperse (San) et fait circuler (Xing) le Qi et le sang.
• L’action de dispersion est utilisée pour traiter les Cadres Cliniques de l’Externe, de la
Surface.
Par exemple :
— Herba Ephedrae (Ma Huang),
— Herba Menthae (Bo He).
• L’action sur la circulation du Qi et du sang est utilisée pour supprimer les Stases de Qi et
les Stagnations du sang.
Par exemple :
— Radix Saussureae (Mu Xiang),
— Flos Carthami (Hong Hua).
La saveur douce (Gan) :
Elle tonifie et avantage (Bu Yi), harmonise le Réchauffeur Moyen (He Zhong), modère ce
qui est aigu (Huan Ji).
On l’utilise
• Dans les Cadres Cliniques de Vide, où elle a une puissante action reconstituante et nutritive.
Par exemple :
— Radix Codonopsis (Dang Shen),
— Radix Rehmanniae praeparata (Shu Di Huang).
Les procédés de préparation des composants de la pharmacopée 13

• Dans les douleurs.


Par exemple :
— Radix Glycyrrhizae (Gan Cao),
— Saccharum granorum (Yi Tang).

Il faut noter que la saveur douce a aussi une action d’humidification de la Sécheresse.

La saveur amère (Ku) :


Elle disperse (Xie) et assèche (Zao).
• L’activité de dispersion peut se réaliser dans trois domaines :
— Action purgative.
Par exemple : Radix Rhei (Da Huang) qui purge les constipations dues aux amas de
Chaleur dans les Intestins.
— Action d’abaissement et d’écoulement.
Par exemple : Semen Armeniacae amarum (Xing Ren), dont l’action antitussive et
antidyspnéique traite les montées à contresens de l'Énergie du Poumon.
— Action de clarification et d’écoulement.
Par exemple : Fructus Gardeniae (Zhi Zi), pour les agitations anxieuses provoquées par une
abondance de Chaleur.
• L’action asséchante est utilisée dans les Cadres Cliniques d'Humidité. Mais il faut
différencier l'Humidité-Froid et l'Humidité-Chaleur.
— Les produits de saveur amère et de tempérament froid permettront d’éliminer
I’Humidité-Chaleur.
Par exemple : Rhizoma Coptidis (Huang Lian).
— Les composants de saveur amère et de tempérament chaud, seront utilisés pour traiter
l'Humidité-Froid.
Par exemple : Rhizoma Atractylodis (Cang Zhu).
• II a par ailleurs été constaté que la saveur amère a une action fortifiante sur le Yin.
Ceci justifie l’emploi de Cortex Phellodendri (Huang Bai) et de Rhizoma Anemarrhenae (Zhi
Mu), dans les paralysies (Wei) dues au Vide et à la faiblesse du Yin des Reins et à la montée du
Feu qui en est la conséquence, ce qui correspond à renforcer le Yin pour disperser le Feu.
La saveur acide (Suan) :
La saveur acide a une action modératrice, constrictive et astringente. Elle est utilisée pour
prévenir les pertes de liquides du corps.
Par exemple :
— Fructus Corni (Shan Zhu Yu), contre les pollutions nocturnes,
— Galla chinensis (Wu Bei Zi), dans les diarrhées chroniques,
— Fructus Schisandrae (Wu Wei Zi), contre les pollutions nocturnes.
14 Les bases de la matière médicale chinoise

La saveur salée (Xian) :


La saveur salée a une action amollissante, désagrégeante et laxative. Elle est utilisée dans
les constipations sèches (scybales), la scrofule, les nodules lymphatiques, les masses dans
l’abdomen.
Par exemple :
— L’emploi de Concha Arcae (Wa Leng Zi) dans les goitres, la scrofule, l’hépatomégalie ou la
splénomégalie.
— L'utilisation de Mirabilitum (Mang Xiao) pour faire évacuer les selles.
La saveur neutre (Dan) :
La saveur neutre permet de faire écouler l'Humidité. Son action est diurétique. Elle est
utilisée dans les oedèmes, les rétentions urinaires, etc.
Par exemple :
— Poria (Fu Ling).
— Polyporus umbellatus (Zhu Ling).
Deux autres qualités sont rattachées aux saveurs :
• l’astringent (Se),
• l’aromatique (Xiang).
• L’astringent (Se) a une action analogue à celle de la saveur acide dans la rétention des
liquides du corps.
Par exemple :
— Os Draconis (Long Gu) est utilisé dans les transpirations nocturnes.
— Concha Ostreae (Mu Li), dans les leucorrhées ou les pertes séminales.
— Halloysitum rubrum (Chi Shi Zi) dans les diarrhées.
• Les aromatiques (Xiang) sont associés à la saveur piquante et ont deux actions.
— La première est d’évacuer l'Humidité en renforçant la Rate et l'Estomac.
Par exemple : Fructus Amomi Cardamomi (Bai Dou Kou).
— La seconde est d’ouvrir les purs orifices, obstrués par l'Humidité.
Par exemple : Camphora (Zhang Nao).
Certains composants possèdent plusieurs saveurs et dans ce cas, leurs effets sont
généralement complexes.
Par exemple :
— Cortex Cinnamomi (Rou Gui) est piquant et doux.
— Radix Scrophulariae (Xuan Shen) est amer et salé.
Chaque composant est qualifié à la fois par son tempérament et par sa saveur. Ces deux
caractéristiques doivent être utilisées en les combinant. En effet :
• Des produits de même tempérament, mais de saveur différente, n’auront pas des effets
identiques.
Par exemple, avec le tempérament froid :
— Rhizoma Coptidis (Huang Lian), froid et amer, clarifie la Chaleur et assèche l’humidité
(Qing Re Zao Shi).
Les procédés de préparation des composants de la pharmacopée 15

— Herba Spirodelae (Fu Ping), froid et piquant, draine et évacue le Vent-Chaleur


(Shu Jie Feng Re).
• Des produits de même saveur, le doux par exemple, auront des actions différentes si eurs
tempéraments sont différents :
— Radix Astragali (Huang Qi), doux et tiède, tonifie le Qi (Bu Qi).
— Rhizoma Phragmitis (Lu Gen), doux et froid, clarifie la Chaleur et chasse l’agitation (Qing
Re Chu Fan).
Ainsi, l’on pourrait être tenté d’envisager une classification basée sur la combinaison des
saveurs et des tempéraments.
En effet, tous les composants amers et froids “clarifient la Chaleur et assèchent l'Humidité
(Qing Re Zao Shi)”.
Par exemple :
— Rhizoma Coptidis (Huang Lian).
— Cortex Phellodendri (Huang Bai).
— Radix Gentianae (Long Dan Cao).
Mais en revanche, si les produits ayant une action diaphorétique pour chasser le Vent et le
Froid de la Surface (Xin Wen Jie Biao), sont piquants et tièdes, comme par exemple :
— Herba Ephedrae (Ma Huang).
— Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi),
Il n’en est pas de même pour les drogues ayant une action diaphorétique légère et une
action antipyrétique plus forte :
— certaines sont piquantes et fraîches, pour chasser le Vent et la Chaleur de la Surface
(Xin Liang Ju Biao),
— de rares produits sont piquants et frais, comme Herba Menthae (Bo He),
— beaucoup sont amers et froids comme Radix Bupleuri (Chai Hu),
— ou amers et un peu froids, comme Ramulus Mori (Sang Ye),
— ou piquants, sucrés et équilibrés, comme Radix Puerariae (Ge Gen),
— ou même, ne sont ni piquants, ni frais, comme Semen Sojae germinatum (Da Dou Juan),
sucré et équilibré.

3 — LES TENDANCES DIRECTIONNELLES (Sheng Jiang Fu Chen)


L’observation approfondie des maladies a permis d’en classer les symptômes en fonction de
la direction naturelle qu’ils ont tendance à prendre dans l’organisme.
Ainsi :
— Les vomissements, le hoquet, la dyspnée, la toux... correspondent à la montée, à l’élévation,
au mouvement ascendant.
— La diarrhée, l’hémorragie utérine, le prolapsus rectal... s’accordent avec la descente,
l’abaissement.
16 Les bases de la matière médicale chinoise

— La transpiration spontanée ou nocturne, la fièvre.., se rapportent à l’extériorisation, à la


tendance vers la Surface.
— La pénétration en profondeur des facteurs pathogènes internes, ... renvoie à 1’intériori-
sation, à la tendance vers l’interne.
L’utilisation de produits permettant de supprimer ou d’améliorer ces symptômes permet de
déterminer quatre tendances directionnelles :
— Ascendante (Sheng).
— Descendante (Jiang).
— Vers la Surface (Fu).
— Vers l’interne (Chen).
Les produits de tendance ascendante (Sheng), qui ont la propriété de faire monter,
s’opposent aux symptômes de la descente. Ceux de tendance descendante (Jiang), qui peuvent
faire descendre, s’opposent aux symptômes de la montée.
Ceux du groupe de la Surface (Fu), s’opposent aux symptômes de l’Interne.
Enfin, ceux du groupe de l’Interne (Chen) s’opposent aux symptômes de la Surface
Ainsi :
Les composants possédant les propriétés d’élévation et d’extériorisation feront monter le
Yang à la Surface, chasseront le Vent, disperseront le Froid, feront vomir, ouvriront les purs
orifices.
Les produits ayant des propriétés d’abaissement et d’intériorisation, purgeront, clarifieront
la Chaleur, apaiseront l’esprit, abaisseront le Yang et éteindront le Vent, seront diurétiques et
évacueront l'Humidité, permettront la digestion et dissoudront les Amas, abaisseront le
contresens, apaiseront la dyspnée et arrêteront la toux.
Quelques rares produits n’auront pas ces propriétés, ou au contraire les cumuleront. Ainsi
Herba Ephedrae (Ma Huang) est à la fois diaphorétique, calmant de la toux et diurétique.
Les tendances directionnelles doivent être considérées en rapport avec les tempéraments et
les saveurs.
• Les produits possédant les propriétés d’élévation et d’extériorisation sont souvent de
tempérament tiède ou chaud et de saveur piquante ou douce.
Par exemple :
— Herba Ephedrae (Ma Huang).
— Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi).
• Les produits possédant les propriétés d’abaissement et d’intériorisation sont souvent de
tempérament frais ou froid et de saveur acide, amère, salée ou astringente.
Par exemple :
— Radix Rhei (Da Huang).
— Mirabilitum (Mang Xiao).
Li Shi-zhen écrivait, dans son “Compendium de matière médicale (Ben Cao Gang Mu)”
(1590) : « Acide, salé, pas d’élévation ; piquant, doux, pas d’abaissement; froid, pas
d’extériorisation, chaleur, pas d’intériorisation. »
Les procédés de préparation des composants de la pharmacopée 17

Pour la détermination des tendances directionnelles, il faut tenir compte de deux autres
paramètres :
a) La densité des produits
• Les composants de densité légère comme les fleurs, les cortex, ont généralement les
propriétés ascendantes ou d’extériorisation.
Par exemple :
— Folium Mori (Sang Ye).
— Flos Farfarae (Kuan Dong Hua).
• Les produits de densité élevée comme les noyaux, les racines, les minéraux, ont
habituellement des propriétés d’abaissement et d’intériorisation.
Par exemple :
— Fructus Perillae (Zi Su Zi).
— Magnetitum (Ci Shi).
Mais ce paramètre n’est pas une règle absolue.
Ainsi :
— Flos Inulae (Xuan Fu Hua) a une propriété d’abaissement.
— Fructus Xanthii (Cang Er Zi) a une action d’extériorisation.
b) Les transformations que les Chinois font subir à beaucoup de composants lors de leur
préparation (Jia Gong Pao Zhi), pour en modifier ou en augmenter l’action
C’est ainsi que la cuisson :
— avec du vin, fait tendre à la montée (élévation),
— avec du jus de gingembre, fait tendre l’extériorisation,
— avec du vinaigre, fait tendre à l’intériorisation,
— avec de l’eau salée, fait tendre à la descente.

4 — LES LIEUX D’ACTION PRIVILÉGIÉS


La théorie des Jing Luo (méridiens et collatérales) et celle des Zang Fu (viscères), ainsi que
leurs liaisons et appartenances, permettent de comprendre les relations établies entre l’Interne et
l’Externe et les influences pathologiques que chacun a sur l’autre. C’est ainsi que la lésion d’un
viscère se reflètera sur une portion de la Surface, et que l’atteinte d’un méridien se répercutera
sur le viscère qui lui correspond.
Par ailleurs, la somme des observations cliniques recueillies, a permis de rattacher par
préférence certains symptômes, à un viscère et à son méridien.
Par exemple :
— la diarrhée à la Rate,
— la toux et la dyspnée au Poumon,
— les douleurs des flancs et les convulsions au Foie.
18 Les bases de la matière médicale chinoise

Les composants agissant sur ces symptômes, pouvaient donc aussi, être rattachés par
préférence aux mêmes méridiens et viscères (Gui Jing)1.

Par exemple :
— Radix Platycodi (Jie Geng) et Semen Armeniacae amarum (Xing Ren), qui soignent la
sensation de plénitude dans la poitrine, la toux, la dyspnée, auront le méridien du Poumon
comme lieu d’action électif (Gui Fei Jing).
— Cinnabaris (Zhu Sha), qui calme le mental, aura pour lieu d’action électif le méridien du
Cœur (Gui Xin Jing).
En combinant cette approche avec les précédentes classifications l’on constate que des
produits appartenant aux mêmes classifications n’exercent pas leur action sur des méridiens
identiques.
Si l’on prend par exemple les produits de tempérament froid, pouvant clarifier la Chaleur
(Qing Re) :
— Cortex Mori radicis (Sang Bai Pi) clarifie la Chaleur du Poumon.
— Spica Prunellae (Xia Ku Cao) clarifie la Chaleur du Foie et de la Vésicule Biliaire.
— Gypsum fibrosum (Sheng Shi Gao) clarifie la Chaleur du Poumon et de l'Estomac.

Leurs lieux d’action privilégiés sont donc :


— le Poumon pour le premier,
— la Vésicule Biliaire et le Foie pour le second,
— le Poumon et l'Estomac pour le troisième.
Ce classement par le lieu d’action privilégié est valable avec les autres groupes de
médicaments : tonifiants, dispersants, réchauffants,
Ainsi, parmi les médicaments qui tonifient et avantagent (Bu Yi Yao) :
— Radix Rehmanniae praeparata (Shu Di Huang), tonifie le Rein. Il est rattaché au méridien
du Rein.
— Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu) renforce la Rate. Il est lié au méridien de la
Rate.
En définitive, les composants peuvent être classés suivant leur action préférentielle sur un
méridien, mais cette action est également fonction de leur tempérament, de leur saveur et de leur
tendance directionnelle.
La combinaison des différentes classifications permet aux drogues de correspondre aux
diverses atteintes des viscères et des méridiens.
C’est ainsi que :
— Radix Scutellariae (Huang Qin),
— Rhizoma Zingiberis (Gan Jiang),
— Bulbus Lilii (Bai He),
— Semen Lepidii seu Descurainia (Ting Li Zi),
soignent la toux et ont pour lieu d’action le Poumon.

1. Gui .ing signifie littéralement “qui a un rapport avec le méridien”. Par extension l'on englobe aussi le viscère.
Les procédés de préparation des composants de la pharmacopée 19

Mais :
— Huang Qin, froid et amer, clarifie la Chaleur du Poumon et traite la toux avec expec-
torations collantes et jaunes.
— Gan Jiang, chaud et piquant, réchauffe le Froid du Poumon et soigne la toux des bronchites
chroniques.
— Bai He, frais et doux, tonifie la déficience (Vide) du Yin du Poumon, et sert dans les toux
sèches, souvent accompagnées d’expectorations sanguinolentes.
— Ting Li Zi, froid, amer et piquant, disperse l’excès (Plénitude) du Poumon et traite la toux
accompagnée d’une profusion de Mucosités et de crachats blancs.
L’utilisation correcte des produits suppose donc que l’on connaisse l’ensemble de leurs
propriétés et leur intrication.
De plus, pour la pratique quotidienne, du fait des relations et des influences que les viscères
ont les uns sur les autres, il faut avant tout traitement, déterminer ce qui est la racine et ce qui est
la cime.
Ainsi, par exemple, devant les symptômes suivants :
— vertiges, vision brouillée, yeux secs et douloureux, pommettes rouges, lombes courbatues,
insomnie, transpiration nocturne, langue rouge, sans enduit, pouls fin et rapide, l’on est témoin
d’un hyperactivité du Yang du Foie due à une déficience du Yin des Reins. Il faudra donc
nourrir et tonifier ce dernier pour abaisser le Yang du Foie.
Ou encore, lors des symptômes :
— toux, dyspnée, visage blême, maigreur, anorexie, selles pâteuses, langue pâle, enduit mince,
pouls fin, faible et également mou, la maladie a pour origine un Vide de la Rate. Il faudra
renforcer la Rate pour tonifier le Poumon.

5 — COMPOSANTS TOXIQUES OU NON TOXIQUES


Les ouvrages de matière médicale, indiquent généralement parmi les caractéristiques de
chaque drogue, leur qualité “toxique (You Du)” ou “non toxique (Wu Du)”. Le terme “Du” peut
être traduit indifféremment par toxique ou par poison ou par toxines, la signification de ce terme
ayant varié au cours des siècles.
Dans les anciens ouvrages de pharmacopée, le terme de “drogue toxique (Du Yao)” sert le
plus souvent d’appellation générale pour désigner les médicaments. En effet toutes les drogues
ont leurs caractéristiques, leur spécificité, et cette spécificité est leur caractère toxique ou non
toxique.
Le “Huang Di Nei Jing Su Wen”, dit au chapitre 70 : « H.D. : Est-il une règle pour la prise
des drogues toxiques et pour celles qui ne le sont pas?
Q.B. Les maladies sont plus ou moins récentes, les prescriptions plus ou moins complexes,
les drogues plus ou moins puissantes, mais il faut toujours observer une règle : avec les drogues
très toxiques (Da Du), l’on traite jusqu’à 60 %, avec les produits modérément toxiques (Chang
Du), jusqu’à 70 %, avec ceux légèrement toxiques (Xiao Du), jusqu’à 80 %, et avec ceux
dépourvus de toxicité (Wu Du), jusqu’à 90 %. »

.
20 - Les bases de la matière médicale chinoise

Le “Shen Nong Ben Cao” (Matière médicale de l’empereur Shen Nong, écrite au premier
siècle avant notre ère) étudie 365 sortes de produits et les divise en trois catégories (San Pi), la
supérieure (Shang), l’intermédiaire (Zhong) et l’inférieure (Xia) selon leur degré de toxicité :
• Les drogues de la catégorie supérieure sont non toxiques, et ont des propriétés toni-
fiantes contre les déficiences. Elles peuvent être absorbées à dose élevée et durant un temps
prolongé sans avoir d’effet néfaste.
• Les médicaments de la catégorie intermédiaire sont atoxiques ou légèrement toxiques. Pris
avec précautions, ils peuvent traiter les Cadres Cliniques de déficience.
• Les produits de la catégorie inférieure sont tous toxiques. Ils ne peuvent être utilisés d’une
manière continue. Leur action est rapide et puissante, c’est pourquoi ils sont employés pour
traiter les facteurs pathogènes, Froid ou Chaleur.
Zhang Zi-he (alias Zhang Cong-zheng, 1156-1228), comparant la maladie à une substance
étrangère qui doit être expulsée par des drogues drastiques, écrivait : « Tous les médicaments
ont du poison (Du) et sont appelés toxiques (Du), non seulement ceux qui sont extrêmement
toxiques (Da Du), mais aussi ceux qui le sont légèrement (Xiao Du). »
Dans les ouvrages anciens, le terme de “toxique” ou de “poison” avait donc un sens large,
recouvrant plusieurs notions.
C’est le grand médecin Zhang Jing-yue (alias Zhang Jie-bing, 1563-1640) oui précisa le
mieux la notion de “drogue toxique (Du Yao)” : « Les drogues servent à soigner les maladies.
Leur efficacité provient de leur “toxicité (Du)”. On les appelle “drogues toxiques (Du Yao)”, car
leur nature a pour particularité un caractère excessif, qui leur confère une tendance à pencher
dans une direction précise. En effet, la nature des céréales (aliments) est d’être correcte (Zheng),
ce qui leur permet de nourrir le Qi correct des hommes. Mais la nature du Qi pervers est d’être
excessive (Qi Wei Zhi Pian). Pour cette raison, lorsqu’une personne à son Qi correct malade,
l’affection se caractérisera par une tendance, un penchant, vers plus de Yin ou plus de Yang, et
tout ce qui permettra de chasser le Qi pervers et de restaurer le Qi correct pourra porter le nom
de “drogue toxique (Du Yao)”. C’est pourquoi l’on dit que les drogues toxiques chassent le Qi
pervers. »
Ainsi, l’explication de Zhang Jing-yue permet-elle de comprendre que la notion de toxicité
représente la particularité, la tendance du médicament et que corriger l’excès de la maladie par
celui de la drogue (Yi Pian Jiu Pian) est le principe de base de l’action thérapeutique du
médicament.
Par la suite, plusieurs ouvrages de matière médicale, afin de réaliser la sécurité dans
l’emploi des médicaments, mentionnèrent une “forte toxicité (Da Du)” ou une “faible toxicité
(Xiao Du)”, dans le tempérament des médicaments. Cette appellation désignait généralement
des médicaments possédant une certaine toxicité ou des effets secondaires et pouvant causer un
empoisonnement à la suite d’un emploi inapproprié. C’est pourquoi, le sens du mot toxique ou
poison (Du) a pris actuellement un sens plus restreint que dans le passé.
La connaissance pour chaque médicament de son degré de toxicité ou de sa non- toxicité,
peut permettre de traiter en choisissant le procédé : “combattre le poison par le poison (Yi Du Gong

.
Les règles d’utilisation des composants 21

Du)”, c’est-à-dire employer des médicaments toxiques appropriés pour soigner les infections
purulentes, les maladies épidémiques graves, les parasitoses.
De même, la connaissance de la toxicité d’un médicament, et celle de la force ou de la
faiblesse de cette toxicité, aideront à comprendre si ce composant peut, par exemple, être un
purgatif drastique ou bien un modérateur. Cela permettra de choisir le médicament approprié, et
de le doser selon la gravité de la maladie et l’état de Vide ou de Plénitude du malade. Ainsi l’on
garantira une utilisation sans risques des médicaments par la réalisation selon les besoins, de
préparations ou d’associations, destinées à réduire ou à éliminer les effets pervers.

III. LES RÈGLES D’UTILISATION DES COMPOSANTS


Ce paragraphe comprend :
— les associations médicamenteuses,
— les formes traditionnelles des médicaments,
— les principes de leur administration,
— la conduite à tenir pour la préparation des décoctions,
— les précautions d’emploi et les contre-indications,
— la posologie.

1 — LES ASSOCIATIONS MÉDICAMENTEUSES


Traditionnellement, l’association des substances entre elles, est régie par les Sept Modalités
(Qi Qing)
— l’utilisation d’un seul composant (Dang Xing),
— la synergie (Xiang Xu),
— l’assistance (Xiang Shi),
— la neutralisation (Xiang Sha),
— la crainte (Xiang Wei),
— l’opposition (Xiang Wu),
— l’incompatibilité (Xiang Fan).
L’utilisation d’un seul composant (Dang Xing)
L’emploi d’un seul produit comme médicament est assez peu pratiqué en Chine, bien
qu’actuellement cette forme de thérapie soit en légère progression.
La synergie (Xiang Xu)
La combinaison de deux composants ayant les mêmes propriétés renforce l’effet de chacun
d’entre eux.

.
22 Les bases de la matière médicale chinoise

Par exemple : L’association de Radix Rhei (Da Huang) et de Mirabilitum (Mang Xiao)
entraîne une élimination de la Chaleur par purgation, particulièrement efficace.
L’assistance (Xiang Shi)
La combinaison dans une prescription de deux ou de plusieurs composants n’ayant pas les
mêmes propriétés, mais dont l’un est considéré comme le principal et les autres les assistants,
renforce l’action du premier.
Par exemple :
— Radix Scutellariae (Huang Qin) clarifie la Chaleur et disperse le Feu (Qing Re Xie Huo).
Radix Rhei (Da Huang) a une action purgative de la Chaleur (Xia Xie Re). L’association de ces
deux composants permet à Radix Rhei (l’assistant), d’augmenter l’action de Radix Scutellariae
(le principal).
— Radix Astragali (Huang Qi) tonifie le Qi et favorise la diurèse. Poria (Fu Ling) renforce la
Rate pour évacuer l'Eau. L’association de ces deux produits permet de renforcer l’action de
Radix Astragali.

La neutralisation (Xiang Sha)


La neutralisation permet à un ingrédient de diminuer l’action toxique d’autres produits.
Par exemple : Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang) diminue et supprime la toxicité de
Rhizoma Pinelliae recens (Sheng Ban Xia) et de Rhizoma Arisaematis recens (Sheng Tian Nan
Xing).
La crainte (Xiang Wei)
La “crainte” représente la contrepartie de la neutralisation. En reprenant l’exemple
précédent, on peut dire que Rhizoma Arisaematis et Rhizoma Pinelliae “craignent” Rhizoma
Zingiberis recens.
L’opposition (Xiang Wu)
L’opposition est la propriété qu’a une substance de s’opposer à l’action d’une autre.
Par exemple : Semen Raphani (Lai Fu Zi) s’oppose à Radix Ginseng (Ren Shen), parce
qu’elle diminue l’action de ce dernier sur la tonification du Qi.
L’incompatibilité (Xiang Fan)
L’incompatibilité est la propriété qu’ont deux composants de produire des effets
indésirables et dangereux lorsqu’ils sont utilisés ensemble.
La combinaison de certaines drogues entre elles donne un mélange toxique, alors que
chaque substance prise séparément n’est pas toxique.
Il existe trois plantes incompatibles chacune avec certaines autres. Au total 18 plantes sont
concernées qui constituent les 18 incompatibilités (Shi Ba Fan) :

.
Les règles d’utilisation des composants 23

• Radix Aconiti (Wu Tou) est incompatible avec :


— Bulbus Fritillariae (Bei Mu)
— Fructus Trichosanthis (Gua Lou)
— Rhizoma Pinelliae (Ban Xia)
— Radix Ampelopsis (Bai Lian)
— Rhizoma Bletillae (Bai Ji)

• Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) est incompatible avec :


— Radix Euphorbiae kansui (Gan Sui)
— Radix Euphorbiae seu Knoxiae (Da Ji)
— Flos Daphnes Genkwae (Yuan Hua)
— Herba Sargassii (Hai Zao)

• Radix Veratri nigri (Li Lu) est incompatible avec :


— Radix Ginseng (Ren Shen)
— Radix Glehniae (Sha Shen)
— Radix Salviae miltiorrhizae (Dan Shen)
— Radix Scrophulariae (Xuan Shen)
— Radix Sophorae flavescentis (Ku Shen)
— Herba Asari (Xi Xin)
— Radix Paeoniae alba (Bai Shao)

L’inhibition (Wei)
L’inhibition est la réduction ou la suppression complète de l’activité de certaines
substances, causée par la présence simultanée d’une autre substance dans la préparation.
Les Chinois ont regroupé dix-neuf cas que l’on appelle les 19 inhibitions (Shi Jiu Wei) :

— Sulfur (soufre) (Liu Huang) — Mirabilitum (sel de Glauber ou sulfate de


sodium cristallisé) (Mang Xiao)
— Hydrargyrum (mercure) (Shui Yin) — Arsenicum (arsenic) (Pi Shuang)
— Radix Euphorbiae fischerianae — Lithargyrus (litharge, oxyde de plomb)
(Lang Du) (Mi Tuo Seng)
— Semen Crotonis (Ba Dou) — Semen Pharbitidis (Qian Niu Zi)
— Flos Caryophylli (Ding Xiang) — Radix Curcumae (Yu Jin)
— Mirabilitum (sulfate de sodium — Rhizoma Sparganii (San Leng)
desséché) (Ya Xiao)
— Radix Aconiti (Wu Tou) et — Cornu Rhinoceri (Xi Jiao)
Radix Aconiti kuznezoffii (Tsao Wu)
— Radix Ginseng (Ren Shen) — Faeces Trogopterorum (Wu Ling Zhi)
— Cortex Cinnamomi (Rou Gui) — Halloysitum rubrum (halloysite
ou kaolin) (Chi Shi Zhi).

.
24 Les bases de la matière médicale chinoise

2 — LES FORMES TRADITIONNELLES DES MÉDICAMENTS


Les formes médicamenteuses de la médecine chinoise s’apparentent à celles de la
pharmacopée occidentale. Elles comportent la décoction (Tang) qui est la plus classique, les
poudres (San Ji), les bolus (Wan Ji), les tablettes (Pian Ji), qui sont toutes d’un usage fréquent;
ainsi que les infusions (Pao Fu), le délayage (Chong Fu), les alcoolats (Jiu Ji), les onguents
(Gao Ji), etc.
Chaque forme médicamenteuse a des indications particulières. Ainsi :
— L’effet est plus rapidement obtenu avec la décoction qu’avec la poudre, cette dernière étant
elle-même plus rapide que les pilules.
— Pour les produits toxiques, les pilules sont préférées à la décoction.
— La décoction est utilisée pour traiter les organes internes, permettre la circulation dans les
méridiens.
— Les poudres sont employées pour drainer et enlever les nouures, pour traiter les cas aigus et
pour les usages externes.
— Les bolus et les pilules sont utilisés pour dissoudre et défaire les amas (Jia Ji), pour tonifier
et réchauffer le Yuan Qi.
— Pour réchauffer et faire circuler le sang, on emploie les alcoolats.
— Pour tonifier, nourrir, avantager, accroître, on utilise les onguents et les bolus.

3 — PRINCIPES D’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS


Les décoctions, utilisées pour traiter les Cadres Cliniques du Vent-Froid, doivent être bues
chaudes.
Les drogues de tempérament frais, servant à traiter les maladies fébriles, sont prises
refroidies.
Le traitement du Cadre Clinique du “vrai Froid-fausse Chaleur” se fera à l’aide d’une
décoction prise froide, de drogues de tempérament chaud.
Le traitement du Cadre Clinique de la “vraie Chaleur-faux Froid”, sera effectué par
l’absorption d’une décoction chaude de composants de tempérament froid.
Les produits toxiques seront absorbés par petites gorgées. De même, les malades qui
vomissent devront avaler de toutes petites quantités à la fois.
Les médicaments toniques et les drogues qui irritent l’estomac seront pris avant les repas.
Les purgatifs et les vermifuges seront absorbés à jeun.
Les composants sédatifs seront pris le soir, avant le coucher.
Les règles d’utilisation des composants 25

4 — CONDUITE À TENIR POUR LA PRÉPARATION DES


DÉCOCTIONS
Réalisation des décoctions :
Les meilleurs récipients sont ceux en terre ou bien émaillés. Il faut éviter les ustensiles en
métal.
Mettre les composants dans l’ustensile, les recouvrir d’eau et si certains flottent, remuer
l’ensemble. Laisser tremper les médicaments un certain temps puis couvrir et porter sur le feu.
Dès que l’ébullition est obtenue, réduire la chaleur pour éviter une évaporation trop rapide du
liquide. Pendant la durée de la décoction, ne pas soulever inconsidérément le couvercle pour
éviter la dissipation des substances volatiles.
En règle générale :
— Le temps de décoction des médicaments qui “délivrent la Surface (Jie Biao)” doit être
court, dix minutes d’ébullition environ.
— le temps de décoction des médicaments qui “tonifient (Bu Yi)” doit être long, de trente
minutes à deux heures de décoction à partir de l’ébullition. Il faut donc mettre davantage d’eau
pour les décoctions de médicaments tonifiants.
Lors de la première décoction, l’on obtient entre 100 et 200 ml de liquide. L’on fait selon la
même méthode une deuxième décoction. Si pour chaque décoction le liquide obtenu est trop
abondant, l’on peut augmenter légèrement la chaleur pour le réduire.
Avec la même quantité de médicament, l’on peut faire deux à trois décoctions.
L’expérience montre qu’en dehors des médicaments qui délivrent la Surface, et de ceux de
nature aromatique, l’efficacité des décoctions ultérieures n’est pas inférieure à celle de la
première décoction, car les substances efficaces contenues dans les médicaments se dissolvent
plus facilement dans l’eau.
Pour le traitement des maladies fébriles, la quantité de la décoction doit être un peu
augmentée et absorbée en un plus grand nombre de prises. Cela permet ainsi de maintenir
pendant plus longtemps l’action du médicament.
Caractéristiques de la décoction selon les propriétés des médicaments :
Pour que les médicaments puissent produire toute leur efficacité, il arrive souvent que l’on
doive traiter d’une façon particulière un certain nombre de constituants
Prédécoction (Xian fiait) :
Certains éléments comme les minéraux, les pierres, les coquillages sont mis à bouillir dix
minutes avant les autres. À cause de leur densité il faut tout d’abord les broyer puis les porter à
ébullition plusieurs fois avant de les mêler aux autres composants.
Ce sont en particulier :
— Os Draconis non préparé (Long Gu)
— Concha Ostreae non préparé (Mu Li)
— Concha Haliotidis (Shi Jue Ming)
26 Les bases de la matière médicale chinoise

— Haematitum (Dai Zhe Shi)


— Concha Margaritifera usta (Zhen Zhu Mu)
— Dens Draconis (Long Chi)
— Gypsum fibrosum non préparé (Shi Gao)
— Calcitum (Han Shui Shi)
— Magnetitum (Ci Shi)
— Plastrum Testudinis (Gui Ban)
— Carapax Trionycis (Bie Jia)
Les médicaments toxiques doivent subir une ébullition de plusieurs heures afin de réduire
leur toxicité. En particulier :
— Rhizoma Pinelliae recens (Sheng Ban Xia)
— Radix Aconiti praeparata (Fu Zi).
Post-décoction (décoction différée) (Hou Xia) :
A la fin de la décoction principale, l’on ajoute ces médicaments pour les amener deux ou
trois fois seulement à ébullition. Ils ne doivent pas bouillir trop longtemps, afin d’éviter la
dissipation de leurs principes utiles. Ce sont les médicaments aromatiques qui ont “une légère
saveur et une petite force “. En particulier :
— Herba Menthae (Bo He)
— Folium Perillae (Zi Su Ye)
— Herba Agastachi (Huo Xiang)
— Herba Elsholtziae (Xiang Ru)
— Herba Artemisiae capillaris (Yin Chen Hao)
— Herba Artemisiae chinghao (Qing Hao)
— Ramulus Uncariae cum uncis (Gou Teng)
— Radix Rhei (Da Huang)
— Fructus Cardamomi rotundi (Bai Dou Kou)
— Fructus Amomi (Sha Ren)
— Lignum Santali albi (Tan Xiang)
— Lignum Aquilariae resinatum (Chen Xiang)

Décoction dans une étamine (Bao Jian) :


Le procédé consiste à enfermer dans une étamine avant de les mettre à bouillir, les
composants réduits en poudre, duveteux ou trop fins. Ainsi l’on évite qu’après la décoction le
liquide ne soit trouble ou qu’il irrite la gorge lors de l’absorption. Ce procédé est utilisé en
particulier pour :
— Semen Plantaginis (Che Qian Zi)
— Flos lnulae (Xuan Fu Hua)
— Indigo naturalis (Qing Dai)
— Talcum (Hua Shi)
— Concha Meretricis seu Cyclinae (en poudre) (Hai Ge Ke)
— Lasiosphaera seu Calvatia (Ma Bo)
— Pollen Typhae (Pu Huang)
— Spora Lygodii (Hai Jin Sha)
— Halloysitum rubrum (Chi Shi Zhi)
— Terra Flava usta (Fu Long Gan)
Les règles d’utilisation des composants 27

Décoction à part (Ling Jian) :


Certains médicaments de prix, tels que le ginseng (Ren Shen), sont fréquemment préparés
dans une décoction séparée et consommés tout seuls. Ainsi ils peuvent développer tous leurs
effets thérapeutiques et ne risquent pas de voir leur efficacité absorbée par d’autres
médicaments.
Dissolution (Yang Hua) ou (Rong Hua) :
Certaines drogues solubles, lorsqu’elles sont cuites pendant trop longtemps deviennent
visqueuses et peuvent attacher et brûler le fond du récipient. Ces produits peuvent aussi
s’agglutiner aux autres médicaments et nuire à leur efficacité. Aussi sont-ils ajoutés à la
préparation déjà filtrée et encore chaude, et la décoction est bue avant refroidissement. Ce sont
en particulier :
— Colla Corii Asini (E Jiao)
— Colla Cervi (Lu Jiao Jiao)
— Sucre de malt (Yi Tang)

Délayage (Chong Fa) :


Les préparations existant sous forme de poudres, de granules ou de liquides, peuvent ne pas
bouillir en décoction, et être consommées après avoir été délayées dans un liquide
médicamenteux. En particulier :
— Radix Notoginseng (poudre) (San Qi Mian)
— Cinnabaris (Zhu Sha)
— Succinum en poudre (Hu Po Mo)
— Calculus Bovis (Niu Huang)
— Moschus (She Xiang)
— Natrii Suifas (Mang Shao)
— Mirabilitum déshydraté (Yuan Ming Fen)
— Cornu Rhinoceri en poudre (Xi Jiao Mian)
— Cornu Antelopis en poudre (Ling Yang Jiao Mian)
— Lignum Aquilariae resinatum en poudre (Chen Xiang Mian)
— Omphalia (Lei Wan)
— Succus Bambusae (Zhu Li)

Infusion (Pao Fu) :


Certaines drogues comme Cortex Cinnamomi (Rou Gui), Stigma Croci (Fan Hong Hua), et
tous les médicaments à “saveur unique” peuvent être absorbés après infusion dans de l’eau
bouillante ou après macération dans de l’alcool.
28 Les bases de la matière médicale chinoise

5 — PRÉCAUTIONS D’EMPLOI DES MÉDICAMENTS ET CONTRE-


INDICATIONS
Certaines précautions doivent être prises lors de l’utilisation des produits pharmaceutiques
chinois. Ces précautions peuvent être d’ordre général et relatives à l’alimentation ou liées à la
qualité de celui qui les consomme.
Précautions générales :
D’une manière générale, il faut éviter les aliments ayant des propriétés qui peuvent
aggraver la pathologie.
Par exemple :
— dans les Cadres Cliniques de la Chaleur, il faut éviter les nourritures grasses, épicées et les
aliments piquants,
— dans les Cadres Cliniques de Froid, il faut supprimer les aliments crus ou ayant des
propriétés froides.
Il faut exclure de façon appropriée les aliments qui peuvent avoir une réaction avec les
médicaments.
Par exemple éviter de consommer :
— la ciboule avec Radix Dichroae (Chang Shan),
— la ciboule, l’ail, avec Radix Polygoni multiflori (He Shou Wu),
— le vinaigre avec Poria (Fu Ling) et Radix Rehmanniae recens (Sheng Di Huang),
— le porc avec Radix Glycyrrhizae (Gan Cao), Rhizoma Coptidis (Huang Lian) et Radix
Platycodi grandiflori (Jie Geng).

Précautions spéciales à la femme enceinte :


Certains médicaments sont interdits aux femmes enceintes. D’autres nécessitent des
précautions pour leur utilisation.
• Les médicaments toxiques ou drastiques sont interdits :
Par exemple :
— Tabanus (Meng Chong),
— Hirudo (Shui Zhi),
— Fructus Crotonis (Ba Dou),
— Semen Pharbitidis (Qian Niu Zi),
— Radix Euphorbiae (Da Ji),
— Radix Phytolaccae (Shang Lu),
— Moschus (She Xiang),
— Rhizoma Sparganii (San Leng),
— Rhizoma Zedoriae (E Zhu).
• Il faut être très vigilant lors de l’utilisation de composants destinés à faire circuler le Qi et le
sang, ainsi qu’avec les drogues ayant une tendance directionnelle “flottante” ou ayant comme
indication, celle de “favoriser les menstruations”.
Les règles d’utilisation des composants 29

Par exemple :
— Semen Persicae (Tao Ren),
— Flos Carthami (Hong Hua),
— Radix Rhei (Da Huang),
— Fructus Aurantii (Zhi Shi),
— Radix Aconiti praeparata (Fu Zi),
— Rhizoma Zingiberis (Gan Jiang),
— Cortex Cinnamomi (Rou Gui),
— Semen Abutili (Dong Kui Zi).

6 — POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS


Les posologies indiquées pour chaque composant sont celles que l’on enseigne dans les
manuels chinois. Elles représentent la dose quotidienne de produit sec habituellement donnée à
un homme adulte.
Dans les ouvrages chinois de matière médicale, cette posologie est indiquée dans les poids
et mesures traditionnels, mais depuis l’adoption par la Chine du système international en 1979,
les manuels modernes l’expriment souvent en grammes.
Tableau des correspondances :
— 1 Liang = 30 grammes,
— 1 Qian = 3 grammes,
— 1 Fen = 0,3 gramme,
— 1 Li = 0,03 gramme,
— 1 Wu Tong Zi (graine de Sterculia platanifolia) = 5 à 8 mm de diamètre.
Règles générales :
Si l’on excepte les composants toxiques, agressifs ou provenant de certains minéraux et
coquillages, la posologie habituelle se situe dans une fourchette comprise entre 3 et 15
grammes.
Cependant, les doses peuvent varier en fonction de différents critères :
— Les composants durs, de densité élevée ou de fragrance légère (racines, fruits, etc.) sont
utilisés avec une posologie assez forte.
— Les produits souples, de densité légère ou d’odeur puissante (herbes, feuilles, fleurs, etc.)
sont employés à des doses assez faibles.
— L’utilisation des toxiques se fait à petites doses, tandis que la posologie des minéraux et des
coquillages se fait à doses élevées.
— La posologie est plus importante pour l’usage externe que pour les usages internes.
— La posologie pour un emploi en monothérapie est plus importante que celle préconisée dans
les associations.
La posologie dépend également de l’âge, de l’état du patient et de la sévérité de l’affection.
30 Les bases de la matière médicale chinoise

L’âge :
Chez les enfants de moins de 5 ans, l’on utilise habituellement le quart de la dose. Chez les
enfants de plus de 5 ans, la dose peut atteindre la moitié de celle de l’adulte.
L’état du patient :
La posologie sera plus faible chez les malades de constitution fragile et chez les vieillards,
surtout lorsque le produit visera à expulser l’énergie perverse. Dans le même ordre d’idées, les
toniques n’ont pas besoin d’une posologie élevée et chez les patients affaiblis, leur utilisation à
fortes doses devra se faire progressivement.
La nature de la maladie :
Dans les maladies aiguës et graves, la posologie sera plus élevée que dans les maladies
chroniques.

7 — DOSAGE ET POSOLOGIE QUOTIDIENNE MOYENNE DES


PRÉPARATIONS
Bien que cette matière médicale, ne soit pas un livre d’ordonnances, le dosage des
composants entrant dans les préparations et la posologie quotidienne moyenne ont étés donnés,
soit en unités traditionnelles, soit en grammes. Tous les dosages et toutes les posologies sont
issus des ouvrages signalés par un astérisque dans la bibliographie.
Ces dosages sont exprimés comme suit :
— dans le texte, ils sont groupés à la fin de la formule dans l’ordre de succession des
composants mentionnés;
— dans l’annexe des préparations numérotées dans le texte (annexe II), le dosage suit le nom
de chaque composant.

Les noms de toutes les préparations, en Français puis en Pinyin, sont regroupés dans
l’annexe IV. Un astérisque suit le nom des préparations qui comportent un dosage et une
posologie exprimés en grammes.
DEUXIÈME PARTIE

LE DROGUIER
CHAPITRE I

Les drogues qui libèrent la Surface


Jie Biao Yao

GÉNÉRALITÉS

Les médicaments dont l’action consiste à chasser les facteurs pathogènes ayant envahi la
surface du corps, sont appelés “les drogues qui libèrent la Surface”.
Ces drogues sont souvent de saveur piquante, ce qui leur permet, grâce à la transpiration, de
faire sortir et de disperser les facteurs pathogènes infiltrés dans la peau et les muscles
superficiels.
Les Pervers pathogènes qui agressent la Surface sont de deux ordres, Vent-Froid ou Vent-
Chaleur. Pour les combattre, l’on utilisera suivant les cas, les diaphorétiques doux qui sont aussi
antipyrétiques et qui permettent de chasser le Vent et la Chaleur, et les sudorifiques puissants
qui chassent le Vent et le Froid dans les Cadres Cliniques de la Plénitude de Vent-Froid.
Les symptômes du Vent-Froid ou du Vent-Chaleur sont :
— crainte du froid (frissons),
— fièvre,
— céphalées,
— courbatures,
— absence de transpiration (ou présence de transpiration),
— pouls superficiel (Fu).
Divers symptômes sont également traités par les drogues qui libèrent la Surface, comme par
exemple, les oedèmes, les toux asthmatiformes et les exanthèmes qui tardent à se manifester à la
surface du corps. En effet, la saveur piquante qui disperse et chasse les Pervers, permet aussi de
faire diffuser le Qi du Poumon et d’en expulser les facteurs pathogènes. De plus, cette saveur
permet de faire sortir les exanthèmes.
Les drogues qui libèrent la Surface peuvent aussi chasser l'Humidité perverse et apaiser les
douleurs. C’est pourquoi elles sont également utilisées dans les douleurs du corps et des
membres provoquées par le Vent-Humidité.
34 Le droguier

Ces médicaments ayant des propriétés diverses, certaines précautions doivent être prises
lors de leur utilisation
• Lors des attaques par les facteurs pathogènes externes, il faut déterminer soigneusement le
Cadre Clinique présent, car les composants diaphorétiques doux et antipyrétiques ne
conviennent qu’aux Cadres Cliniques de Vent-Chaleur externe et les sudorifiques puissants ne
sont appropriés qu’au traitement des Cadres Cliniques du Vent-Froid externe. Un choix erroné
pourrait aggraver la maladie.
• Il faut tenir compte d’une éventuelle déficience de l'Énergie correcte Si c est le cas il faut
associer des médicaments qui aident le Yang, renforcent l’énergie et nourrissent le Yin, ce qui
permet à la fois d’éliminer les facteurs pathogènes et de protéger l'Énergie correcte.
• Les médicaments piquants et frais qui libèrent la Surface sont utilisés au début des maladies
de la Chaleur. Dans ces cas-là, on leur adjoint des médicaments qui clarifient la Chaleur et
libèrent les toxines.
• Lorsqu’on utilise des médicaments qui libèrent la Surface, il faut surveiller ceux qui sont
puissamment diaphorétiques. En effet, une transpiration excessive peut : entraîner une
dissipation des Liquides Organiques et une perte de l'Énergie Yang. Ces médicaments doivent
donc être employés avec une posologie modérée et pendant un temps bref. Ils sont interdits lors
des affections qui occasionnent des transpirations profuses ou chez les patients qui ont une
déficience des Liquides Organiques après la guérison d’une maladie fébrile.
• Il faut être très prudent pour l’emploi des drogues qui libèrent la Surface, dans les affections
de la peau, les infections pyogéniques et les maladies ulcéreuses, ainsi que dans les maladies
Lin*, ou bien après les pertes de sang, bien qu’elles puissent appartenir : à des : Cadres
Cliniques de la Surface par l’externe.
• Pendant les saisons douces et chaudes il faut utiliser une posologie faible Pendant les
saisons fraîches ou froides, la posologie doit être plus élevée.

1er groupe : LES DROGUES PIQUANTES ET TIÈDES QUI


LIBERENT LA SURFACE
Xin Wen Jie Biao Yao
Les drogues piquantes et tièdes permettant de disperser le Vent-Froid, conviennent aux
Cadres Cliniques d’attaque externe du Vent-Froid, dont les symptômes sont :
— crainte du Froid (frissons),
— fièvre,
— absence de transpiration,
— céphalées,
— courbatures,
Les drogues qui libèrent la Surface 35

— enduit lingual mince et blanc,


— pouls superficiel (Fu) et tendu, serré (Jin).
Le Cadre Clinique présentant ces symptômes est appelé “Plénitude de la Surface due au
Vent et au Froid”. On lui rattache certaines toux asthmatiformes, certains oedèmes, des maladies
ulcéreuses cutanées, ainsi que les douleurs rhumatismales dues au Vent et à l'Humidité.
Les drogues piquantes, tièdes, qui libèrent la Surface, ont un grand pouvoir diaphorétique, il
faut donc les employer avec précaution chez les patients faibles qui manquent d’énergie.

Herba Ephedrae (Ma Huang)


Ma Huang est la tige herbacée, séchée de l’éphédra : Ephedra sinica Stapf., Ephedra
equisetina Bunge. et Ephedra intermedia Schrenk et Mey. (Ephédracées). L’éphédra provient du
Hebei, du Shanxi, de la Mongolie intérieure, du Gansu, du Liaoning, du Sichuan.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée du début de l’automne jusqu’à l’hiver. Elle est séchée à l’ombre et
coupée en morceaux. Elle peut être utilisée de trois façons, sans préparation, préparée au miel
(Zhi) ou broyée en poudre fine.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, légèrement amer, tiède, action sur les méridiens du Poumon et de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Est diaphorétique (Fa Han).
— Est antidyspnéique (Ping Chuan).
— Est diurétique (Li Shui).
Principales applications :
1. Ma Huang favorise la répartition du Qi du Poumon, ouvre les Cou Li*, disperse le Vent
Froid, et en étant diaphorétique, libère la Surface :
C’est pourquoi l’on l’utilise pour traiter les attaques de Vent-Froid externe qui appar-
tiennent aux Cadres Cliniques de Plénitude de la Surface, ayant pour symptômes principaux :
— crainte du froid avec fièvre,
— céphalées et courbatures,
— nez bouché,
— absence de transpiration,
— pouls superficiel (Fu) et tendu, serré (Jin).
36 Le droguier

Dans ces cas-là, Ma Huang est souvent associé à Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi) qui
augmente ses effets diaphorétiques, comme dans “La Décoction d’Herba Ephedrae (Ma Huang
Tang)” (1).
2 Comme Ma Huang favorise la diffusion du Qi du Poumon qu’il disperse le Vent-Froid et qu’il
calme la dyspnée :
On l’utilise dans les toux asthmatiformes provenant d’une attaque du Vent-Froid externe ou
d’un blocage et d’une accumulation du Qi du Poumon.
Pour cela, on l’associe à Semen Armeniacae amarum (Xing Ren), et à Radix Glycyrrhizae
(Gan Cao), (en quantités égales : réduire en poudre et prendre 9 g chaque fois), pour former “la
Décoction des trois ingrédients persévérants (San Niu Tang)”, qui à un effet antidyspnéique
remarquable.
• Si des glaires froides (Han Yin) sont amassées à l’intérieur, on lui associe Herba Asari (Xi
Xin), Rhizoma Zingiberis (Gan Jiang) Rhizoma Pinelliae (Ban Xia) pour réchauffer et
transformer les glaires froides; calmer la dyspnée; arrêter la toux, comme dans “la Petite
Décoction du dragon vert (Xiao Qin Long Tang)“ (2).
• Si la toux asthmatiforme est causée par une accumulation de Chaleur perverse dans le
Poumon, on associe à Ma Huang, Gypsum (Shi Gao), Semen Armeniacae amarum (Xing Ren),
Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) (5 g, 18 g, 9 g, 6 g : dose journalière à prendre en trois fois),
pour former “la Décoction d’éphédra, de graine d’abricot, de gypse et de réglisse (Ma Xing Shi
Gan Tang)” qui est très efficace pour clarifier le Poumon et calmer la dyspnée.
3. Comme Ma Huang est diurétique, il dissout les oedèmes :
C’est pourquoi l’on l’utilise dans les oedèmes associés à un Cadre Clinique de la Surface.
Pour cela, on lui adjoint Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang), Rhizoma Atractylodis
macrocephalae (Bai Zhu), etc. comme dans “la Décoction pour les oedèmes avec ajout
d’Atractylodes (Yue Pi Jia Zhu Tang)” (3).
D’autre part : comme Ma Huang est utilisé pour réchauffer et disperser le Froid pervers :
On l’associe souvent à d’autres médicaments qui traitent les douleurs rhumatismales dues
au Vent et à l'Humidité, les nodules lymphatiques, les inflammations suppuratives des tissus
sous-cutanés sans gonflement (Yin Ju*).
Posologie :
— De 1.5g à 10 g.
— Dans les décoctions, Ma Huang doit être mis en premier.
— Pour libérer la Surface, l’on utilise Ma Huang sans préparation.
— Pour calmer la dyspnée, Ma Huang peut être employé sans préparation, mais dans les cas
où la Chaleur du Poumon occasionne toux et dyspnée, l’on doit employer la préparation Zhi au
miel, qui lubrifie le Poumon, arrête la toux et calme la dyspnée.
Les drogues qui libèrent la surface 37

Précautions d’emploi :
Comme Ma Huang est un diaphorétique puissant, il ne faut pas l’employer dans les cas de
Vide de la Surface avec transpiration spontanée, ni dans les Vides de Yin avec transpiration
nocturne, ni dans les toux dues à une non-réception du Qi par les Reins.
Note :
Herba Ephedrae (Ma Huang) doit être différencié de Radix Ephedrae (Ma Huang Gen) qui
sera traité avec les drogues astringentes. En effet, si le premier est diaphorétique, le second à
l’inverse, arrête la transpiration, qu’elle soit spontanée ou nocturne.

Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi)


Gui Zhi est formé par les jeunes rameaux de Cinnamomum cassia Presl. (Lauracées).
Provenance : principalement le Guangxi, le Guangdong, ainsi que le Yunnan.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait au printemps. Les jeunes rameaux de Cinnamomum sont débarrassés de
leurs feuilles, séchés à l’ombre ou au soleil, puis coupés en petites rondelles ou en morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, doux, tiède, action sur les méridiens du Cœur, du Poumon, de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Est diaphorétique et libère la Surface (Fa Han Jie Biao).
— Réchauffe les méridiens et fait circuler le Yang (Wen Jing Tong Yang).
Principales applications :
1. Comme Gui Zhi est piquant, dispersant, réchauffant et qu’il fait circuler :
Il est utilisé pour ouvrir les Cou Li*, et favoriser la circulation dans le système musculaire
superficiel.
On l’emploie dans les attaques externes de Vent-Froid, ayant pour symptômes : céphalées,
fièvre, crainte du froid, etc.
On l’emploie également dans les cas d’attaque externe de Vent-Froid, lorsque la Surface est
Vide et qu’il y a transpiration, ainsi que dans les Cadres Cliniques où la Surface n’est pas
libérée, ayant pour symptômes : crainte du Vent et fièvre, céphalées, transpiration spontanée,
pouls superficiel (Fu) et lent (Huan).
On l’associe fréquemment à Radix Paeoniae alba (Bai Shao Yao) qui l’aide à régulariser le
Ying et le Wei, ce qui se produit lorsque le Wei Qi n’est pas en équilibre. On utilise par exemple
“la Décoction de Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi Tang)” (4).
38 Le droguier

S’il n’y a pas de transpiration en surface, Gui Zhi, peut harmoniser le Ying et faire circuler
le Yang, et associé à Herba Ephedrae (Ma Huang), il favorisera la transpiration.
Dans ces cas-là, on utilise “la Décoction d’Herba Ephedrae (Ma Huang Tang)” (1).
2. Comme Gui Zhi peut chasser le Vent-Froid-Humidité pervers, qu’il réchauffe et fait
circuler dans les méridiens et les Luo, qu’il enlève les douleurs et les courbatures :
On l’utilise dans les arthralgies et les rhumatismes dus au Vent-Froid-Humidité, dans les
courbatures de la colonne vertébrale et des membres, et pour cela on l’associe à Radix Aconiti
praeparata (Fu Zi) dans “la Décoction de Ramulus Cinnamomi et de Radix Aconiti praeparata
(Gui Zhi Fu Zi Tang)” (5).
3. Lors que le Yang du Cœur et de la Rate est Vide, le Yang Qi ne peut pas circuler,
l'Humidité interne s’amasse et conduit à la formation de Tan Yin*. Gui Zhi peut réchauffer et
transformer l'Humidité.
Dans cette indication, il est souvent associé à Poria (Fu Ling) et à Rhizoma Atractylodis
macrocephalae (Bai Zhu), afin de réchauffer et de faire circuler le Yang de la Rate pour
transformer l'Humidité et l’évacuer par la diurèse.
Si la fonction de Qi Hua de la Vessie est déficiente, les urines ne sont pas évacuées et il se
forme un oedème. Dans ces cas-là, Gui Zhi peut réchauffer le Qi de la Vessie et associe à Poria
(Fu Ling) et a Rhizoma Alismatis (Ze Xie), permet d’uriner et d’évacuer ainsi l'Humidité.
L’on utilise par exemple “La Poudre des cinq drogues comprenant Poria et Polyporus (Wu
Ling San)” (6).
4. Comme Gui Zhi peut réchauffer et faire circuler le Yang Qi dans la poitrine :
On l’utilise pour traiter les Xiong Pi*, avec douleurs thoraciques, palpitations, pouls noué
(Ji) et périodique (Dai).
Dans ces cas-là, il est associé à Fructus Trichosanthis (Gua Lou), Bulbus Allii macrosthemi
(Xie Bai), Fructus Aurantii immaturus (Zhi Shi), Cortex Magnoliae officinalis (Hou Po). dans
“la Décoction d’Aurantius immaturus, Bulbus Allii et Ramulus Cinnamomi (Zhi Shi Xie Bai
Gui Zhi Tang)” (7).
Comme Gui Zhi fait circuler le Yang, on l’utilise aussi dans les palpitations du cœur, avec
pouls noué et périodique.
Généralement dans ces cas-là, on l’associe à Radix Glycyrrhizae praeparata (Zhi Gan Cao),
Radix Ginseng (Ren Shen), Gelatina nigra (E Jiao), pour former “la Décoction de Radix
Glycyrrhizae préparée (Zhi Gan Cao Tang)” (8).
5. Comme Gui Zhi réchauffe et fait circuler le sang dans les vaisseaux, qu’il disperse le Froid
et chasse les Amas de Sang :
On l’utilise dans les Amas de Sang dus au Froid dans les méridiens, dans les aménorrhées,
dans les dysménorrhées, ainsi que dans les masses vraies ou fausses situées dans le Réchauffeur
Inférieur (Zheng Jia).
• Pour faire circuler le sang dans les méridiens, on l’associe à Radix Angelicae sinensis
(Dang Gui), .Rhizoma Ligustici wallichii (Chuan Xiong), dans “La Décoction qui réchauffe les
Méridiens (Wen Jing Tang)” (9).
Les drogues qui libèrent la surface 39

• Ou bien on l’associe à Dan Pi, Semen Persicae (Tao Ren) etc. pour chasser les Amas de
sang et dissoudre les masses abdominales comme dans “les Pilules de Cinnamomum et de Poria
(Gui Zhi Fu Ling Wan)” (10).
Posologie :
— De 3 à 10 g.
Précautions d’emploi
Comme Gui Zhi est piquant et réchauffant, il assiste le Yang, blesse facilement le Yin et
fait circuler le sang. Il faudra l’utiliser avec précautions dans tous les cas de maladie de Chaleur,
ainsi que dans le “Vide de Yin, Yang florissant”, et dans les Cadres Cliniques de Chaleur qui
fait divaguer le sang. Gui Zhi est contre-indiqué formellement pendant la grossesse, ainsi que
dans les cas où le Vide de Yin est très important.
Note :
Herba Ephedrae (Ma Huang) et Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi) ont une action dia-
phorétique. Celle de Ma Huang est très puissante, tandis que celle de Gui Zhi est plus modérée;
ce dernier est donc particulièrement indiqué pour ouvrir les méridiens et les collatérales en les
réchauffant et pour arrêter les douleurs.

Folium Perillae (Zi Su Ye)


Zi Su Ye est formé par les feuilles sèches ou les jeunes pousses de Perilla frutescens (L.)
Britt. var. crispa (Thunb.) Hand. Mazz. (Labiées).
Provenance : Nombreuses régions de Chine.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait en été lorsque le feuillage des branches est en plein développement. Les
parties aériennes de la plante sont prélevées, les feuilles séparées et séchées à l’ombre, puis
utilisées telles quelles.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, tiède, action sur les méridiens du Poumon et de la Rate.
Indications fonctionnelles :
— Libère la Surface en dispersant le Froid (Fa Biao San Han).
— Fait circuler le Qi et aide le Réchauffeur Moyen (Xing Qi Kuan Zhong).
— Évacue les toxines des poissons et fruits de mer (Jie Yu Xie Du).
40 Le droguier

Principales applications :
1. Comme Zi Su Ye libère la Surface en dispersant le Froid, il permet la diffusion du Qi du
Poumon :
C’est pourquoi l’on peut l’associer à Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang), pour traiter
les attaques externes de Vent-Froid et les grippes dues au Vent-Froid, ayant comme symptômes
principaux : fièvre, crainte du froid, céphalées, nez bouché, souvent accompagnés de toux et de
sensation d’oppression thoracique.
• S’il y a toux, on adjoint Semen Armeniacae amarum (Xing Ren) et Radix Peucedani
(Qian Hu), comme dans “la Poudre d’amande d’abricot et de Perilla (Xing Su San)” (Il).
• En cas de sensation d’oppression thoracique associée à des difficultés respiratoires, on lui
associe Semen Cyperi (Xiang Fu Zi) et Pericarpium Citri reticulatae (Chen Pi), comme dans “la
Poudre de Semen Cyperi et de Folium Perillae (Xiang Su San)” (12).
2. Comme Zi Su Ye fait circuler le Qi et aide le Réchauffeur Moyen, il harmonise l'Estomac et
arrête les vomissements.
C’est pour cela qu’il est utilise dans les Cadres Cliniques de stagnation du Qi de la Rate et
de l'Estomac se manifestant par de l’oppression thoracique et des vomissements.
• Dans les cas de Froid, on lui adjoint Herba Agastachi (Huo Xiang).
• Dans les cas de Chaleur, on utilise plutôt Rhizoma Coptidis (Huang Lian).
• En cas de stagnation de Qi avec Mucosités abondantes, on lui associe Rhizoma Pinelliae
(Ban Xia) et Cortex Magnoliae officinalis (Hou Po).
• Chez la femme enceinte, pour lutter contre les sensations d’oppression de l’abdomen et du
thorax, associées à des vomissements, on lui adjoint Pericarpium Citri reticulatae (Chen Pi),
Fructus Amomi (Sha Ren), qui renforcent son efficacité contre les vomissements et qui arrêtent
les contractions utérines.
3. Dans les douleurs abdominales, les vomissements et les diarrhées, causés par les poissons
et les crustacés :
On peut utiliser Zi Su Ye seul, ou bien l’associer à Rhizoma Zingiberis recens (Sheng
Jiang) et à Radix Angelicae dahuricae (Bai Zhi).
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Dans les décoctions Zi Su Ye ne doit pas bouillir pendant longtemps.
Les drogues qui libèrent la surface 41

Additif :
Caulis Perillae (Zi Su Geng)
Zi Su Geng est la tige de Perilla frutescens. Ce produit est piquant, doux, légèrement tiède
et agit sur les méridiens du Poumon, de la Rate et de l'Estomac.
Zi Su Geng peut assister les mouvements du diaphragme et élargir la poitrine et a une
action calmante sur les contractions utérines.
C’est pour cela qu’on l’utilise dans les stagnations de Qi dans l’abdomen et la poitrine, dans
les sensations de distension, d’oppression et de masses dans l’épigastre et l’abdomen et dans les
agitations fœtales, ainsi que dans les douleurs et distensions des hypocondres.
Comme Zi Su Geng permet d’assouplir le diaphragme et de faire circuler les intestins, on
l’utilise dans les constipations et les distensions abdominales. Dans ces cas-là, on l’associe à
Semen Cannabis (Huo Ma Ren) et à Prunus Armeniacae amarum (Xing Ren).
De plus, on l’associe souvent à Semen Cyperi (Xiang Fu Zi), Pericarpium Citri reticulatae
(Chen Pi), qui sont des médicaments qui régularisent le Qi et évacuent ses congestions-
dépressions.
Posologie :
— de 5 à 10 g.
— Dans les décoctions, Zi Su Geng ne doit pas bouillir longtemps.
Note :
Zi Su Zi est constitue par les fruits de Perilla frutescens (L ) Britt. Zi Su Zi à la même
nature et la même saveur que Folium Perillae (Zi Su Ye), mais il est plus particulièrement
indiqué pour faire descendre le Qi et calmer la dyspnée. On le considère comme un médicament
essentiel pour dissoudre les Mucosités et apaiser la dyspnée.
On l’emploie pour les toux accompagnées de Mucosités abondantes et de dyspnée, les
sensations d’oppression dans la poitrine et pour ramener le Qi allant à contresens. Dans ces cas-
là, on l’associe habituellement à Semen Sinapis albae (Bai Jie Zi), et à Semen Raphani (Lai Fu
Zi).
Cette drogue sera étudiée d’une manière plus approfondie dans le chapitre 13 consacré aux
drogues qui transforment les Mucosités, arrêtent la toux et calment la dyspnée.

Rhizoma Zingiberis Recens (Sheng Jiang)


Sheng Jiang est le rhizome du gingembre, Zingiber officinale Rosc. (Zingibéracées).
Provenance : le gingembre se rencontre dans de nombreuses régions de Chine.
42 Le droguier

Récolte et Préparation :
Les rhizomes de gingembre sont déterrés de septembre jusqu’à fin novembre. Après
élimination des radicelles et des racines fibreuses, ils sont lavés, et coupés en tranches.
Lorsqu’ils sont broyés, le jus recueilli est appelé, Jiang Ye. Les rhizomes peuvent aussi être
pelés et la peau utilisée sous le nom de Cortex de Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang Pi).
Les rhizomes peuvent aussi subir la préparation Wei, et portent alors le nom de Wei Jiang.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, légèrement tiède, action sur les méridiens du Poumon et de la Rate.
Indications fonctionnelles :
— Est diaphorétique et libère la Surface (Fa Han Jie Biao).
— Réchauffe le Foyer Moyen et arrête les vomissements (Wen Zhong Zhi Ou).
— Réchauffe le Poumon et arrête la toux (Wen Fei Zhi Ke).
Principales applications :
1. Comme Sheng Jiang est piquant et tiède, il réchauffe et libère la Surface, et a donc un bon
effet diaphorétique.
C’est pourquoi l’on l’utilise dans les attaques externes de Vent-Froid ayant comme
symptômes, crainte du froid, fièvre, céphalées nez bouche etc. A cet effet, il entre dans “la
Décoction de Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi Tang)” (4).
Dans les grippes assez légères, on peut l’utiliser seul en décoction avec du sucre roux.
2. Comme Sheng Jiang réchauffe l'Estomac, harmonise le Foyer Moyen et arrête les
vomissements en faisant descendre le Qi à contresens :
On l’utilise dans les vomissements dus au Froid de l'Estomac. Suivant les associations dont
il fait partie, il peut soigner plusieurs sortes de vomissements :
— Associé à. Rhizoma Pinelliae (Ban Xia) (6 g, 9 g : pour une décoction à prendre en deux
fois), pour former “la Petite Décoction de Rhizoma Pinelliae (Xiao Ban Xia Tang)”, il traite les
vomissements de liquides clairs dus au Froid de l'Estomac.
— Dans les cas de vomissements dus à la Chaleur, il est associé à Caulis Bambusae in taeniis
(Zhu Ru) et à Rhizoma Coptidis (Huang Lian).
3. Comme Sheng Jiang réchauffe le Poumon, chasse les Mucosités et arrête la toux :
On l’utilise pour traiter les toux provoquées par l’accumulation de Vent-Froid dans le
Poumon.
Pour cela, on l’associe à d’autres drogues ayant des propriétés identiques.
D’autre part :
Pour soigner les intoxications par les poissons et les crustacés, on l’associe à Rhizoma
Pinelliae (Ban Xia) et Rhizoma ArIsaematis (Nan Xing).
Les drogues qui libèrent la surface 43

Posologie :
— De 3 à 10 g.
— On utilise Sheng Jiang en décoction, ou bien l’on extrait son jus que l’on absorbe dans une
boisson chaude.
— Pour réchauffer le Foyer Moyen, on utilise habituellement Sheng Jiang, après qu’il ait subi
la préparation Wei.
Précautions d’emploi :
Comme Sheng Jiang est piquant et chaud, il ne doit pas être utilisé chez les malades
présentant un Yin déficient, associé à de la Chaleur interne, ainsi qu’en présence de Cadres
Cliniques de Chaleur abondante.
Note :
Sheng Jiang Zhi, est le jus provenant du broyat de Sheng Jiang. Il arrête les vomissements
et dissout les Mucosités. On l’utilise pour traiter les vomissements froids ainsi que les toux avec
Mucosités dues au Froid du Poumon. Posologie : 5 à 10 gouttes, que l’on prend avec de l’eau
chaude.

Additif :
Cortex Zingiberis recens (Sheng Jiang Pi)
Sheng Jiang Pi représente la peau de Rhizoma Zingiberis recens.
Piquant, et frais, ce produit harmonise la Rate et fait circuler l'Eau. C’est pour cela qu’on
l’utilise dans les oedèmes, (en particulier les oedèmes du Vent). A cet effet, on l’associe à
Cortex Poriae (Fu Ling Pi), Cortex Mori radicis (Sang Bai Pi), Pericarpium Arecae (Da Fu Pi),
etc. pour former “La Décoction à boire froide des cinq cortex (Wu Pi Yin)” (13).
Posologie : de 3 à 10 g.

Herba Elsholtziae (Xiang Ru)


Xiang Ru est la plante entière d’Elsholtzia splendens, Nakai ex F. Maekawa (Labiées).
Provenance : les régions du Jiangxi, du Hebei, du Henan, mais la production du Shanxi est
la plus importante et sa qualité est la meilleure.
Récolte et Préparation :
On récolte la plante entière d’elsholtziae, lorsque les fruits sont mûrs et on la fait sécher au
soleil, puis on la coupe en morceaux.
44 Le droguier

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Piquant, légèrement tiède, action sur les méridiens du Poumon et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Est diaphorétique, libère la surface (Fa Han Jie Biao).
— Harmonise le Réchauffeur Moyen, transforme l'Humidité (He Zhong Hua Shi).
— Est diurétique, résout les oedèmes (Li Shui Xiao Zhong).
Principales applications :
1. Comme Xiang Ru est diaphorétique, qu’il libère la Surface et que dans l’Interne il
transforme l‘Humidité et harmonise le Foyer Moyen :
On l’utilise dans les Cadres Cliniques des attaques de Vent-Froid et d'Humidité Caniculaire
de l’été, ainsi que dans les fièvres saisonnières estivales, et dans l’abus de boissons froides l’été
Ces différents Cadres Cliniques ont pour symptômes fièvre, crainte du froid, céphalées, absence
de transpiration, douleurs abdominales, vomissements, diarrhée.
Généralement, on associe Xiang Ru à Semen Douchons alba (Bai Bian Dou) et à Cortex
Magnoliae officinalis préparé au gingembre (Zhi Jiang Hou Po) (15 g, 12 g, 12 g : réduire en
poudre, prendre 9 g chaque fois). L’association de ces trois drogues forme “La Poudre d’Herba
Elsholtziae (Xiang Ru San)”
2. Comme Xiang Ru stimule le Yang Qi, et qu’il est diurétique :
On l’utilise dans les oedèmes et les difficultés pour uriner.
Il peut être employé seul ou bien associé à Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu),
pour former les Pilules d’Elsholtziae etd ‘Atractylodes (Ru Zhu Wan) Cette composition traite
les oedèmes dus à un Vide de la Rate, en faisant écouler l'Eau et en harmonisant la Rate.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Pour obtenir un effet diurétique afin de traiter les oedèmes, il est nécessaire de faire
concentrer le produit à la cuisson.
Précautions d’emploi :
Ce médicament est fortement diaphorétique, il est absolument contre-indiqué chez les
patients présentant un Vide de la Surface avec transpiration.
Les drogues qui libèrent la surface 45

Herba Schizonepetae (Jing Jie)


Jing Jie est formé par la plante entière de Schizonepeta tenuifolia Briq. (Labiées).
Provenance : cette plante se rencontre dans de nombreuses régions de la Chine, surtout au
Jiangsu, au Zhejiang, au Jiangxi, où elle est cultivée.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée en automne et en hiver, puis séchée au soleil et coupée en morceaux.
Elle est utilisée telle quelle ou bien après avoir subi la préparation Chao jusqu’au jaune, ou la
préparation Chao carbonisé.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, légèrement tiède, action sur les méridiens du Poumon et du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent, libère la Surface (Qu Feng Jie Biao).
— Est hémostatique (Zhi Xue).
Principales applications :
1. Comme Jing Jie chasse le Vent et libère la Surface et qu’en même temps il est légèrement
harmonisant :
On l’utilise dans les rhumes dus au Vent-Froid, avec céphalées, fièvre, crainte du froid,
absence de transpiration.
Pour cela, on l’associe à Radix Ledebouriellae (Fang Feng), Rhizoma seu Radix
Notopterygii (Qiang Huo), comme dans “la Poudre de Ledebouriella et de Schizonepeta qui
détruit les toxines (Jin Fang Bai Du San)” (14).
Ce médicament qui est équilibré, peut être associé à des drogues piquantes et fraîches, qui
libèrent la Surface. Ainsi l’on peut traiter les Cadres Cliniques du Vent-Chaleur ayant pour
symptômes : fièvre, céphalée, gorge enflée et douloureuse, picotements dans les yeux.
Pour cela, on l’associe à Fructus Forsythiae (Lian Qiao), Herba Menthae (Bo He), Radix
Platycodi (Jie Geng), etc., comme dans “La Poudre de Flos Lonicerae et Forsythia (Yin Qiao
San)” (15).
2. Comme Jing Jie chasse le Vent, arrête le prurit et favorise l’apparition des exanthèmes :
On l’utilise dans les rougeoles dont l’exanthème ne sort pas, ainsi que dans les Feng Zhen*.
Dans ces cas-là, on l’associe à Herba Menthae (Bo He), Periostracum Cicadae (Chan Tui),
Fructus Arctii (Niu Bang Zi).
3. Comme Jing Jie fait régresser les ulcères et les abcès,
On l’utilise dans les Cadres Cliniques de la Surface, au début des infections pyogènes, des
abcès et des furoncles.
46 Le droguier

Dans ces cas-là, on l’associe à Radix Ledebouriellae (Fang Feng), Flos Lonicerae (Jin Yin
Hua), Fructus Forsythiae (Lian Qiao).
4. Comme, après avoir subi la préparation Chao jusqu’à carbonisation Jing Jie est
hémostatique :
On l’utilise dans les épistaxis, les gingivorragies, les selles sanglantes, les hématuries, ainsi
que les métrorragies.
Dans ces cas-là, on l’associe à d’autres drogues qui arrêtent les saignements.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Dans les décoctions, il ne faut pas le faire bouillir trop longtemps.
Notes :
I Spica Schizonepetae (Jing Jie Sui) est constitué par les sommités des tiges florifères, au
moment de la floraison, de couleur encore verte. Ces parties sont ‘récoltées en été et en automne
et après nettoyage sont séchées au soleil.
Le produit peut être utilisé tel quel ou bien après avoir subi la préparation Chao jusqu’à
carbonisation. Il a une action diaphorétique plus grande que celle d’Herba Schizonepetae (Jing
Jie), on l’emploie principalement dans les Cadres Cliniques de Vent-Froid de la Surface, sans
transpiration.
2. Herba Schizonepetae (Jing Jie) a une action sudorifique similaire à celle d’Herba
Ephedrae (Ma Huang), mais plus modérée.
3. Herba Schizonepetae (Jing Jie) et Fo1ium Perillae (Zi Su Ye), sont tous les deux
diaphorétiques et libèrent la Surface. Mais :
— Jing Jie a une saveur piquante plus légère, c’est pour cela qu’en même temps qu’il disperse
le Vent on peut l’utiliser dans les Cadres Cliniques de Vent-Froid ou de Vent-Chaleur. De plus
il peut pénétrer dans la couche du sang.
— Zi Su Ye a une nature plus chaude c’est pour cela qu’il est surtout utilisé pour disperser le
Vent-Froid. Il peut de surcroît régulariser le Qi.

Radix Ledebouriellae (Fang Feng)


Fang Feng est la racine séchée de Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
(Ombellifères).
II provient des provinces du Heilongjiang, du Jiling et du Liaoning.
Récolte et Préparation :
Les racines sont récoltées au printemps et en automne. On enlève les radicelles ainsi que les
soies attachées aux racines et on les fait sécher au soleil On les humidifie avant de les couper en
tranches fines.
Les drogues qui libèrent la surface 47

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Piquant, doux, légèrement tiède, action sur les méridiens de la Vessie, du Foie et de la Rate.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent et libère la Surface (Qu Feng Jie Biao).
— Élimine l'Humidité (Sheng Shi).
— Arrête les douleurs (Zhi Tong).
— Calme les spasmes (Jie Jing).
Principales applications :
1. Comme Fang Feng libère la Surface, chasse le Vent et arrête la douleur :
On l’utilise dans les cas de céphalées, courbatures, crainte du froid, qui proviennent d’une
attaque externe du Vent-Froid.
On l’associe à Herba Schizonepetae (Jing Jie), Rhizoma seu radix Notopterygii (Qiang
Huo), Radix Peucedani (Qian Hu), comme dans “la Poudre de Ledebouriella et de Schizonepeta
qui détruit les toxines (Jing Fang Bai Du San)” (14).
Comme cette drogue est légèrement tiède et douce, mais qu’elle n’est pas très forte, elle est
utilisée aussi pour les maladies dues aux attaques du Vent-Chaleur, avec fièvre, céphalées et
yeux rouges.
Dans ces cas-là, on l’associe à Herba Schizonepetae (Jing Jie), Radix Scutellariae (Huang
Qin), Herba Menthae (Bo He), Fructus Forsythiae (Lian Qiao).
En présence de prurit ou de rash cutané dus au Vent-Chaleur, on peut l’utiliser pour chasser
le Vent et arrêter le prurit, en l’associant à Herba Schizonepetae (Jing Jie) et à Fructus Tribuli
(Bai Ji Li).
2. Comme Fang Feng chasse le Vent, disperse le Froid et que de plus, il évacue l'Humidité et
arrête les douleurs :
Il est utilisé dans les rhumatismes dus au Vent-Froid-Humidité avec douleurs articulaires,
ainsi que dans les contractures des membres.
Dans ces cas-là on l’utilise dans “la Décoction qui supprime les Bi (Juan Bi Tang)” (16),
qui comprend Rhizoma seu Radix Notopterygii (Qiang Huo) et Radix Angelicae sinensis (Dang
Gui).
3. Comme Fang Feng pénètre dans le méridien du Foie, qu’il chasse le Vent et qu’il calme les
convulsions :
On l’utilise dans le tétanos accompagné de trismus, convulsions et spasmes des membres.
Pour cela, on l’associe à Rhizoma Arisaematis (Tian Nan Xin), Radix Typhonii (Bai Fu Zi),
Rhizoma Gastrodiae (Tian Ma), comme dans “la Poudre contre le tétanos (Yu Zhen San)” (17).
48 Le droguier

Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Fang Feng peut être pris en décoction ou bien en poudre composée ou en pilules et absorbé
avec du vin.
Précautions d’emploi :
Comme cette drogue est utilisée pour traiter les attaques externes de Vent, il faut être très
prudent avec les malades qui ont un état de Vide du sang et qui font des convulsions, ou chez les
patients qui sont en Vide de Yin et qui ont un Feu florissant.
Note :
Radix Ledebouriellae (Fang Feng) et Herba Schizonepetae (Jing Jie) sont diaphorétiques et
dispersent la Surface. Cependant :
— Le principal rôle de Fang Feng est de chasser le Vent, car sa puissance diaphorétique est
modérée. De plus il aune action d’élimination de l'Humidité.
— En revanche, Jing Jie est un diaphorétique fort et de plus, il peut disperser les Amas de
Sang et arrêter les saignements.

Rhizoma Seu Radix Notopterygii (Qiang Huo)


Qiang Huo est constitué par le rhizome et la racine de Notopterygium incisum Ting., de
Notopterygium forbesii Boiss. ou de Notopterygium franchetii Boiss. (Ombellifères).
Provenance : régions du Sichuan, du Gansu, du Yunnan.
Récolte et Préparation :
On récolte la plante au début du printemps et en automne. On enlève la tige et les feuilles,
ainsi que les soies des racines. On dessèche les rhizomes et on les coupe en morceaux, puis on
les conserve à l’abri des insectes.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, amer, tiède, action sur les méridiens de la Vessie et des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Libère la Surface et disperse le Froid (Jie Biao San Han).
— Chasse le Vent et élimine l'Humidité (Qu Feng Sheng Shi).
— Arrête les douleurs (Zhi Tong).
Les drogues qui libèrent la surface 49

Principales applications :
1. Comme Qiang Huo a pour caractéristique principale, une très grande efficacité pour
disperser le Vent-Froid et arrêter les douleurs :
On l’utilise dans les attaques de Vent Froid externe, avec pour symptômes : crainte du
froid, fièvre, céphalées et courbatures.
Pour cela, on l’associe à Radix Ledebouriellae (Fang Feng), Radix Angelicae dahuricae
(Bai Zhi), Herba Asari (Xi Xin), etc. dans “la Décoction des neuf ingrédients comprenant Radix
Notopterygii (Jiu Wei Qiang Huo Tang)” (18).
2. Comme Qiang Huo chasse le Vent, élimine l'Humidité, disperse le Froid et arrête les
douleurs :
On l’utilise dans les douleurs articulaires, ainsi que dans les courbatures et les douleurs de
la partie supérieure de la colonne vertébrale et des épaules, provoquées par une agression des
pervers Vent, Froid, Humidité; surtout dans les douleurs de la partie supérieure du corps.
Pour chasser le Vent, éliminer l'Humidité disperser le Froid et arrêter les douleurs, on
l’associe à Radix Ledebouriellae (Fang Feng), Rhizoma Curcumae longae (Qian Huang). C’est
ainsi qu’il entre dans la formule de “la Décoction qui supprime les Bi (Juan Bi Tang)” (16).
Posologie :
— De 3à 10 g.

Radix Angelicae Dahuricac (Bai Zhi)


Bai Zhi est la racine d’Angelica dahurica Benth. et Hook. , d’Angelica anomala Lallem. ou
d’Angelica taiwaniana Boiss. (Ombellifères).
Provenance : les régions du Zhejiang, du Hubei, du Liaoning, du Sichuan. La drogue est
issue de plants cultivés.
Récolte et Préparation :
On récolte la plante entre l’été et l’automne, lorsque les feuilles jaunissent. On nettoie les
racines, on enlève leurs soies et on les fait sécher au soleil. Elles sont ensuite humidifiées avant
d’être coupées en morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, tiède, action sur les méridiens du Poumon et de l'Estomac.
50 Le droguier

Indications fonctionnelles :
— Libère la Surface (Jie Biao),
— Chasse le Vent et assèche l'Humidité (Qu Feng Zao Shi),
— Dissout les gonflements et élimine le pus (Xiao Zhong Pai Nong).
— Arrête les douleurs (Zhi Tong).
Principales applications :
1. Comme Bai Zhi chasse le Vent-Froid et arrête les céphalées :
On l’utilise dans les attaques externes de Vent-Froid avec céphalées et nez bouché.
Pour cela on l’associe à Radix Ledebouriellae (Fang Feng), Rhizoma seu Radix
Notopterygii (Qiang Huo), comme dans “La Décoction des neuf ingrédients avec Radix
Notopterygii (Jiu Wei Qiang Huo Tang)” (18).
2. Comme Bai Zhi est aromatique, il chasse le Vent et arrête Ies douleurs :
C’est pour cela qu’on l’utilise dans les céphalées du méridien Yang Ming avec douleurs de
l’arcade sourcilière, dans les céphalées erratiques, ainsi que dans les douleurs dentaires.
On peut l’utiliser seul, en pilules qui portent le nom de “Pilules de la grosseur d’un grain
de riz (Du Liang Wan)”, ou bien on l’associe à Rhizoma Ligustici wallichii (Chuan Xiong),
Radix Ledebouriellae (Fang Feng), comme dans “la Poudre de thé avec Ligusticum (Chuan
Xiong Cha Tiao San)” (19).
De plus,
Bai Zhi est utilisé pour traiter les céphalées. des sinusites, lorsqu’il est associé à Fructus
Xanthii (Cang Er Zi), Flos Magnoliae (Xin Yi), comme dans “la Poudre de Fructus Xanthii
(Cang Er San)” (20).
3. Comme Bai Zhi peut réduire les gonflements, éliminer le pus et arrêter les douleurs :
On l’utilise en médecine externe pour traiter les douleurs des infections pyogéniques, les
abcès et les ulcères cutanés à leur début.
• Pour traiter les abcès du sein, on lui associe Fructus Trichosanthis (Gua Lou), Bulbus
Fritillariae (Bei Mu), Herba Taraxaci (Pu Gong Ying), qui éliminent les toxines, dispersent ce
qui est noué et résolvent les tuméfactions.
• Pour traiter les ulcères cutanés et les furoncles on l’associe à Flos Lonicerae (Jin Yin Hua)
et à Radix Trichosanthis (Tian Hua Fen).
4. Comme Bai Zhi assèche l'Humidité et arrête les leucorrhées :
• On l’utilise dans les Cadres Cliniques des leucorrhées dues au Froid et à l'Humidité. Pour
cela, on l’associe à Os Sepiae (Hai Piao Xiao), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu),
Poria (Fu Ling).
• Dans les leucorrhées dues à l'Humidité-Chaleur, on l’associe à Cortex Phellodendri (Huang
Bai), Herba Plantaginis (Che Qian Cao) qui sont des drogues qui clarifient la Chaleur et
éliminent l'Humidité.
Les drogues qui libèrent la surface 51

D’autre part :
On l’utilise pour chasser le Vent et arrêter le prurit, en particulier dans les démangeaisons
cutanées dues au Vent et à l'Humidité.
Posologie :
— De 3 à 10 g.

Rhizoma Ligustici (Gao Ben)


Gao Ben est le rhizome séché de Ligusticum sinense Oliv. ou de Ligusticum jeholense
Nakai. et Kitag. (Ombellifères).
Provenance : le Henan, le Sichuan, le Liaoning, le Hebei.
Récolte et Préparation :
La récolte a lieu en automne après que les feuilles et les rameaux se soient fanés ou au
printemps avant le démarrage de la végétation. On enlève la tête et les soies des rhizomes, on les
fait sécher au soleil et on les coupe en morceaux. On les humidifie pour les couper en tranches
épaisses.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, tiède, action sur le méridien de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Libère la Surface et disperse le Froid (Fa Biao San Han).
— Chasse le Vent et l'Humidité (Qu Feng Sheng Shi).
— Arrête les douleurs (Zhi Tong).
Principales applications :
1. Comme Gao Ben libère la Surface et disperse le Vent :
On l’utilise pour soigner les attaques de Vent-Froid externe, ayant pour symptômes :
céphalées, douleurs de la nuque irradiant jusqu’au vertex, douleurs dentaires et de la mâchoire.
On l’emploie également dans les migraines.
Pour cela, on l’associe à Radix Angelicae dahuricae (Bai Zhi), Rhizoma Ligustici wallichii
(Chuan Xiong) comme dans “la Poudre divine de Rhizoma Atractylodis (Shen Zhu San)” (21).
2. On emploie Gao Ben dans les douleurs articulaires des membres, les Bi* douloureux dus
aux Pervers Vent-Froid-Humidité.
Pour cela on l’associe généralement à des drogues qui chassent le Vent et éliminent
l'Humidité comme Radix Notopterygii (Qiang Huo), Radix Ledebouriellae (Fang Feng),
Rhizoma Atractylodis (Cang Zhu), Radix Clematidis (Wei Ling Xian).
52 Le droguier

Posologie :
— De 2 à 10 g.
Précautions d’emploi :
Comme Gao Ben est piquant et tiède et qu’il disperse la Surface,’ il est contre-indiqué dans
les céphalées dues au Vide du sang ou dans les Cadres Cliniques de la Chaleur.
Note :
Rhizoma Ligustici (Gao Ben) et Radix Angelicae dahuricae (Bai Zhi) soignent les
céphalées provoquées par le Vent-Froid-Humidité. Mais :
• Gao Ben qui pénètre le méridien de la Vessie, soigne les céphalées et rachialgies irradiant
au vertex.
• En revanche, Bai Zhi qui suit le méridien de l'Estomac est plus indiqué pour traiter les
céphalées siégeant au front et sur les arcades sourcilières.

Fructus Xanthii (Cang Er Zi)


Cang Er Zi est le fruit séché de Xanthium sibiricum Patr. et Widd. (Composées).
Provenance : régions du Jiangxi, du Shandong, du Hubei, du Jiangsu.
Récolte et Préparation :
Les fruits mûrs sont récoltés en automne et séchés au soleil, après élimination des feuilles,
des matières étrangères et des pédoncules.
On leur fait ensuite subir la préparation Chao jusqu’à ce qu’ils deviennent jaunes-bruns,
pour chasser les parties dures et piquantes.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, amer, tiède, légèrement toxique, action sur le méridien du Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Ouvre les orifices du nez (Tong Bi Qiao).
— Chasse le Vent-Humidité (Qu Feng Shi).
— Arrête les douleurs (Zhi Tong).
Principales applications :
1. Comme Cang Er Zi chasse le Vent, ouvre les orifices du nez et arrête les douleurs :
• On l’emploie pour traiter la sinusite, les céphalées, les anosmies, ainsi que les écoulements
de mucus nasal trouble. Pour cela, on l’associe à Flos Magnoliae (Xin Yi), Radix Angelicae
dahuricae (Bai Zhi), dans “la Poudre de Fructus Xanthii (Cang Er San)” (20).
Les drogues qui libèrent la surface 53

• Pour traiter les attaques de Vent-Froid externe qui entraînent des céphalées, ainsi que les
céphalées persistantes, périodiques et rebelles au traitement, on l’associe à Radix Ledebouriellae
(Fang Feng), Radix Angelicae dahuricae (Bai Zhi), Rhizoma Ligustici (Gao Ben).
2. Comment Cang Er Zi chasse le Vent-Humidité et arrête les douleurs :
On l’utilise pour soigner les douleurs arthralgiques dues au Vent-Humidité, ainsi que les
mobilisations douloureuses des membres.
On peut l’employer seul, ou bien associé à Cortex Cinnamomi (Rou Gui), Rhizoma
Atractylodis (Cang Zhu), Rhizoma Ligustici wallichii (Chuan Xiong), Radix Clematidis (Wei
Ling Xiang).
Posologie :
— De 3 à 10 g, en décoction, en pilules ou en poudre.
Précautions d’emploi :
On ne doit pas utiliser Cang Er Zi dans les céphalées avec Vide de Sang, sa posologie doit
être modérée car il est toxique et une dose trop forte pourrait entraîner des vomissements, des
douleurs abdominales et de la diarrhée.

Additif :
1. Cang Er Cao
Cang Er Cao est constitué par les feuilles et les tiges de Xanthium sibiricum.
C’est un produit amer, piquant, légèrement froid, légèrement toxique. Il chasse le Vent,
clarifie la Chaleur, libère les toxines.
On l’utilise en décoctions à boire pour traiter les douleurs rhumatismales dues au Vent et à
l'Humidité et les contractures tendineuses des membres.
Il a aussi des effets sur la lèpre, sur les inflammations profondes suppurées de la peau, ainsi
que sur les prurits.
• Pour traiter la lèpre, on peut l’utiliser seul, ou bien l’associer à Semen Chaulmoograe (Da
Feng Zi) par voie orale.
• Pour traiter les inflammations suppurées profondes de la peau, on peut l’associer à un
broyat d’inflorescence de chrysanthème (Ge Ju Hua).
• Dans les prurits, on peut l’employer sous forme d’une décoction dont on se sert pour laver
la peau, en association avec Semen Sinapis albae (Bai Jie Zi) et Fructus Kochiae (Di Fu Zi).
Comme cette plante est toxique, on ne doit pas l’utiliser per os pendant trop longtemps, ni
donner une posologie trop élevée.
• Posologie : de 6 à 15 g, en décoction ou en gel, ou bien dans la composition de pilules ou
de poudres.
54 Le droguier

• Pour l’usage externe prendre la quantité nécessaire.


Comme ce médicament disperse le Qi et épuise le sang, il est contre-indiqué chez les
patients faibles.
2. Cang Er Chong
Cang Er Chong est la larve d’un insecte qui parasite les tiges de Xanthium sibiricum. On
recueille les larves en été et en automne et on les dessèche.
Cang Er Chong a pour effet de libérer les toxines et de disperser les gonflements. Il est
utilisé seulement par voie externe, dans les abcès, les furoncles, les inflammations et
suppurations profondes de la peau, ainsi que dans les hémorroïdes.
Généralement il est associé à Bombyx Batryticatus (Bai Jiang Can), Realgar (Xiong
Huang), Borneolum (Bing Pian), malaxés avec un peu de miel pour faire un emplâtre que l’on
applique localement.
Note :
L’association de Fructus Xanthii (Cang Er Zi), Flos Magnoliae (Xin Yi), Flos
Chrysanthemi (Ju Hua), Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Radix Rubiae (Qian Cao) est très
efficace pour soigner les rhinites allergiques et la sinusite.

Flos Magnoliae (Xin Yi)


Autre nom : Mu Bi Hua
Xin Yi est le bouton floral de Magnolia liliflora Desr. (Magnoliacées).
Provenance : régions du Henan, de l’Anhui, du Sichuari, à partir de plants de culture.
Récolte et Préparation :
Les boutons floraux sont cueillis au début du printemps. Après nettoyage, ils sont séchés au
soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, tiède, action sur les méridiens du Poumon et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Disperse le Vent-Froid et permet la circulation de l’air dans le nez (San Feng Han Tong Bi
Qiao).
Les drogues qui libèrent la surface 55

Principales applications :
Xin Yi est employé dans les attaques de Vent-Froid externe avec céphalée et obstruction
nasale. il est spécialement indiqué pour les céphalées des sinusites avec obstruction nasale,
anosmie, ou écoulement nasal purulent.
Les sinusites et les rhinites peuvent se diviser en deux classes, celles qui appartiennent au
Froid et celles qui relèvent de la Chaleur.
Pour les affections du premier groupe, l’on associe Xin Yi à Herba Asari (Xi Xin), Radix
Angelicae dahuricae (Bai Zhi), Radix Ledebouriellae (Fang Feng), Rhizoma Ligustici (Gao
Ben).
Dans c’elles du second groupe, on l’associe à Herba Menthae (Bo He), Radix Scutellariae
(Huang Qin), Fructus Xantbii (Cang Er Zi).
Actuellement, on emploie Xin Yi pour traiter les maladies de la sphère nasale. On l’utilise
sous forme de décoction, soit per os, soit en usage externe. Il peut être aussi préparé sous forme
d’huile, sous forme de lait et sous forme de poudre dont on fait des applications locales.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
Comme Xin Yi possède des soies, elles peuvent irriter la gorge. Aussi, pour préparer les
décoctions à prendre per os, il vaut mieux envelopper le produit dans une étamine.
— Pour l’usage externe, prendre la dose nécessaire.

Bulbus Alu Fistulosi (Cong Bai)


Cong Bai est le bulbe d’Allium fistulosum L. (Liliacées).
Provenance : toute la Chine.
Récolte et Préparation :
Les bulbes se récoltent tout le long de l’année et doivent être employés frais.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant et tiède, action sur les méridiens du Poumon et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Est diaphorétique, libère la Surface (Fa Han Jie Biao).
— Disperse le Froid et fait circuler le Yang (San Han Tong Yang).
— Libère les toxines et disperse les nodosités (Jie Du San Jie).
56 Le droguier

Principales applications :
1. Comme Cong Bai est piquant et dispersant, il libère la Surface :
On l’emploie dans les cas légers de Gan Mao (rhumes et grippes) dus au Vent-Froid.
Généralement on l’associe à Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang) et à Semen Sojae
praeparatum (Dan Dou Chi) qui augmentent son effet diaphorétique pour libérer la Surface.
Lorsqu’il est associé à Rhizoma Zingiberis recens, l’on parle de “Décoction Lian Xu Cong
Bai Tang”.
Lorsqu’il est associé à Semen Sojae praeparatum (5 morceaux, 10 g : prendre en trois fois),
il s’agit de la “Décoction d’Allium fistulosum et de soja. (Cong Dou Tang)”.
2. Cong Bai est utilisé dans les Cadres Cliniques dans lesquels le Yin Froid est florissant à
l’intérieur du corps et le Yang repousse vers la périphérie, avec des symptômes comme :
diarrhée, douleur abdominale, extrémités des membres froides, pouls ténu (Wei), etc.
Comme Cong Bai disperse le Froid et fait circuler le Yang, on lui associe Radix Aconiti
praeparata (Fu Zi) et Rhizoma Zingiberis (Gan Jiang) (4 morceaux, 5 g, 9 g : prendre en deux
fois) pour former “la Décoction d’Allium fistulosum qui fait circuler le Yang (Bai Tong Tang)”.
Dans cette décoction Fu Zi et Gan Jiang l’aident à réchauffer l’interne et à chasser le Froid.
Son efficacité pour disperser le Froid et faire circuler le Yang, permet de l’utiliser seul dans
les Cadres Cliniques dans lesquels le Froid congèle et bloque le Qi, en provoquant un abdomen
froid et douloureux, ou bien une oligurie due à la faiblesse du Qi Huà de la Vessie. Pour le
traitement, l’on utilise Cong Bai, seul, sous forme d’emplâtre posé sur le nombril après qu’il ait
subi la préparation Chao et qu’il ait été écrasé.
3. Comme Cong Bai libère les toxines et disperse les nodosités :
On l’utilise en applications externes pour traiter les ulcères, les abcès, les inflammations
suppurées profondes de la peau.
Pour cela on utilise son broyat que l’on applique localement. Pour une meilleure efficacité,
ce broyat peut aussi être mélangé avec un peu de miel.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Pour l’usage externe prendre la quantité requise.
Précautions d’emploi :
— Ne pas mélanger Cong Bai avec du miel dans une décoction à boire.
Les drogues qui libèrent la surface 56

Semen Coriandri (Hu Sui)


Autre nom : Yuan Sui Zi
Hu Sui est le fruit ou la graine de Coriandrum sativum L., plante que l’on le rencontre dans
de nombreuses régions de Chine.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait en août quant les fruits sont mûrs. On peut les employer frais ou séchés au
soleil. Dans ce cas l’on coupe le fruit en petits morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, tiède, action sur les méridiens du Poumon et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Est diaphorétique et favorise l’apparition des exanthèmes (Fa Han Tou Zhen).
Principales applications :
On utilise Hu Sui dans la période de début des rougeoles, lorsque l’exanthème apparaît
difficilement.
Pour cela, on se sert par voie externe d’une décoction, avec laquelle on lave la peau, jusqu’à
ce que l’exanthème apparaisse.
Si un Vent-Froid externe, empêche l’apparition des exanthèmes de la rougeole, on peut
aussi employer la décoction par voie interne, pour faire transpirer, libérer la Surface et permettre
l’apparition du rash cutané.
Hu Sui peut aussi faire partie de préparations qui libèrent la Surface et permettent
l’apparition des rashs cutanés.
D’autre part :
Comme Hu Sui est aromatique, il ouvre l’appétit, mais si cette indication lui donne un
emploi en cuisine comme condiment, il est rarement utilisé pour cela en pharmacopée.
Posologie :
— De 3 à 6 g.
— Par voie externe, prendre la quantité requise.
Précautions d’emploi :
Il est préférable de ne pas employer Hu Sui lorsqu’une accumulation de Chaleur toxique à
la place d’un Vent pervers externe, empêche l’éruption du rash cutané.
58 Le droguier

Ramulus et Folium Tamaricis (Cheng Liu)


Autre nom : Xi He Liu
Cheng Liu est constitué par les feuilles et les extrémités de Tamarix chinensis Lour.
(Tamaricées).
Provenance : dans toute la Chine.
Récolte et Préparation :
La récolte a lieu au mois de mai ou de juin, lorsque les fleurs commencent à s’ouvrir. Le
produit est séché au soleil puis coupé en morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, équilibré, action sur les méridiens du Poumon, de l'Estomac, du Cœur.
Indications fonctionnelles :
— Est diaphorétique et favorise l’apparition des exanthèmes (Fa Han Tou Zhen).
Principales applications :
1. Comme Cheng Liu est piquant, dispersant, qu’il ouvre et qu’il fait apparaître à la Surface :
On l’utilise dans la période de début de la rougeole, lorsque l’exanthème sort difficilement,
ou lorsqu’un Vent Froid externe bloque le rash dans la profondeur du corps.
Pour cela, on peut l’associer à Folium Bambusae (Zhu Ye), Fructus Arctii (Niu Bang Zi),
Periostracum Cicadae (Chan Tui), etc. dans “la Décoction de Folium Bambusae, de Tamarix et
d’Arctium (Zhu Ye Liu Ban Tang)” (22).
On lave la peau avec la décoction ou bien l’on en fait des fumigations.
D’autre part, comme Cheng Liu disperse et chasse le Vent
On l’utilise en décoction pour laver le corps et calmer les prurits des Feng Zhen*.
On l’associe aussi à d’autres drogues qui chassent le Vent et l'Humidité pour traiter les
Cadres Cliniques des rhumatismes dus au Vent et à l'Humidité.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Par voie externe, prendre la quantité désirée.
Précautions d’emploi :
— Cheng Liu ne doit jamais être utilisé dans les rougeoles, lorsque l’exanthème est déjà sorti.
— Sa posologie ne doit pas être excessive, car une dose importante peut provoquer de
l’agitation anxieuse (Xin Fan)*.
Les drogues qui libèrent la surface 59

2e groupe : LES DROGUES PIQUANTES ET FRAÎCHES QUI


LIBÈRENT LA SURFACE
Xin Liang Jie Biao Yao
Les drogues piquantes et fraîches qui libèrent la Surface sont employées principalement
pour disperser le Vent-Chaleur.
Elles sont utilisées dans les Cadres Cliniques de l’attaque de la Surface par le Vent-
Chaleur, dont les symptômes sont :
— fièvre,
— légère crainte du vent et du froid,
— bouche sèche, soif,
— enduit lingual mince et jaune,
— pouls superficiel (Fu) et rapide (Shuo).
Parmi ces drogues, certaines clarifient la tête et les yeux, d’autres favorisent la diffusion du
Poumon et calment la toux, d’autres enfin permettent aux exanthèmes de parvenir à la Surface.
C’est pour cela qu’elles peuvent servir dans les maladies ophtalmiques de type Vent-Chaleur,
dans les gorges enflées et douloureuses, dans les maladies éruptives, lorsque l’exanthème sort
difficilement, ainsi que dans les toux irritantes, de type Vent-Chaleur. Elles peuvent aussi être
utilisées en association avec d’autres drogues qui clarifient la Chaleur et libèrent les toxines.
L’action des drogues de type piquant et frais, est plus modérée que celle des drogues
piquantes, tièdes.

Herba Menthae (Bo He)


Bo He est constitué par les parties aériennes de Mentha Haplocalyx Briq. (Labiées). Cette
plante est commune en Chine, mais la production vient surtout des provinces du Jiangsu, du
Jiangxi, du Zhejiang.
Récolte et Préparation :
Les périodes de récolte sont variables suivant les régions. Chaque année l’on peut faire
deux ou trois récoltes. Lorsque les plantes sont en plein développement et que les jours sont
beaux, les parties aériennes sont récoltées et séchées à l’ombre. Avant l’utilisation elles sont
ramollies par humidification, puis coupées en morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, frais, action sur les méridiens du Foie et du Poumon.
60 Le droguier

Indications fonctionnelles :
— Disperse et draine le Vent-Chaleur (Shu San Feng Re).
— Clarifie et enlève le Feu des yeux et de la tête (Qing Li Tou Mu).
— Favorise la circulation dans la gorge en diminuant les gonflements (Li Yan).
— Permet l’apparition des exanthèmes (Tou Zhen).
Principales applications :
1. Comme Bo He clarifie, disperse et rafraîchit légèrement, il libère la Surface du Vent
pervers et de la Chaleur :
Il est généralement associé à des drogues qui ont les mêmes propriétés et traite les attaques
externes de Vent-Chaleur, ainsi que les périodes de début des maladies fébriles, ayant pour
symptômes :
— céphalées,
— fièvre,
— légère crainte du froid.
Dans ces cas-là, on associe Bo He à Herba Schizonepetae (Jing Jie), Fructus Forsythiae
(Lian Qiao), Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), comme dans “la Poudre de Flos Lonicerae et de
Fructus Fosythiae (Yin Qiao San)” (15).
2. Comme Bo He clarifie et enlève le Feu des yeux et de la tête :
On l’utilise lorsque la maladie est provoquée par une attaque de Vent-Chaleur au niveau de
la tête, entraînant des symptômes tels que céphalées et rougeur des yeux.
Pour cela, on l’associe à Flos Chrysanthemi (Ju Hua), Herba Schizonepetae (Jing Jie),
Folium Mori (Sang Ye).
3. Comme Bo He peut disperser le Vent-Chaleur et favoriser la’ circulation de l’air dans la
gorge :
On l’utilise dans les gorges enflées et douloureuses provoquées par une accumulation de
Vent-Chaleur.
Pour cela, on l’associe à Radix Platycodi (Jie Geng), Bombyx Batryticatus (Jiang Can,
comme dans “la Décoction des six saveurs (Liu Wei Tang)” (23).
4. Comme Bo He draine les pervers de la Surface et qu’il favorise la sortie des exanthèmes :
On l’emploie à la période de début de la rougeole, ainsi qu’en cas de rashdû au Vent-
Chaleur, qui sort difficilement.
Pour cela, on l’associe à Periostracum Cicadae (Chan Tui), Herba Schizonepetae (Jing Jie),
Fructus Arctii (Niu Bang Zi), Fructus Forsythiae (Lian Qiao), dans “la Décoction de Radix
Puerariae avec ajouts et retraits (Jia Jian Ge Gen Tang)” (24).
On l’utilise aussi pour traiter le prurit de la rougeole.
5. Comme Bo He draine et disperse les congestions-dépressions du Foie :
On l’utilise dans les stagnations du Qi du Foie avec oppression thoracique, douleur et
distension des hypocondres.
Les drogues qui libèrent la surface 61

Pour traiter ces affections, on l’associe à Radix Paeoniae alba (Bai Shao Yao), Radix
Bupleuri (Chai Hu), comme dans “la Poudre facilitante (Xiao Yao San)” (25).
Posologie :
— De 2 à 10 g.
— Bo He ne doit pas bouillir longtemps.
Précautions d’emploi :
— Ne pas utiliser Bo He lorsque la Surface est Vide et qu’il y a des transpirations spontanées.

Fructus Arctii (Niu Bang Zi)


Autres noms :
— Su Lian Zi.
— Da Li Zi.
— E Shi.
Niu Bang Zi est le fruit mûr séché d’Arctium lappa L. (Composées).
Provenance : le Hebei et le Zhejiang.
Récolte et Préparation :
La récolte a lieu en octobre quand les fruits sont mûrs. Ils sont séchés au soleil et utilisés
sans préparation ou bien réduits en poudre après préparation par le procédé Chao.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, amer, froid, action sur les méridiens du Poumon et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Draine et disperse le Vent-Chaleur (Zhu San Feng Re).
— Libère les toxines et favorise la sortie des exanthèmes (Jie Du Tou Zhen).
— Résout les gonflements et favorise la circulation du Qi dans la gorge (Li Yan San Zhong).
Principales applications :
1. Comme Niu Bang Zi disperse le Vent-Chaleur, clarifie la Chaleur du Poumon et favorise la
circulation du souffle dans la gorge :
On l’utilise dans les Cadres Cliniques d’attaque de Vent-Chaleur externe, accompagnés de
toux, de crachats difficiles à expectorer, et d’une gorge enflée et douloureuse.
62 Le droguier

Pour cela, on l’associe à Herba Menthae (Bo He), Herba Schizonepetae (Jing Jie), Radix
Platycodi (Jie Geng), comme dans la Poudre de Flos Lonzcerae et de Fructus Forsythiae (Yin
Qiao San)” (15) et “la Décoction de Fructus Arctii (Niu Bang Tang)” (26).
2. Comme Niu Bang Zi draine le Vent et fait sortir la Chaleur toxique :
On l’utilise dans la période de début de la rougeole, ainsi que dans les affections où le rash
cutané ne veut pas sortir. Pour cela, On l’associe à Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Herba Mentha
(Bo He), Herba Schizonepetae (Jing Jie).
Si la Chaleur toxique est amassée et forte, on peut ajouter Radix Lithospermi (Zi Cao),
Folium Isatidis (Da Qing Ye), Rhizoma Cimicifugae (Sheng Ma).
3. Comme Niu Bang Zi clarifie la Chaleur disperse les toxines et dissout les gonflements :
On l’utilise dans les parotidites ainsi que dans les ulcères et gonflements chauds et
purulents.
Pour cela, on l’associe à Flos Chrysanthemi (Ge Ju Hua), Fructus Forsythiae (Lian Qiao),
Radix Isatidis (Ban Lan Gen).
Posologie :
— De 3 à 10 g en décoction, ou bien comme composant de poudres.

Précaution d’emploi :
— Comme Niu Bang Zi peut humidifier l’intestin, on ne doit pas l’utiliser chez les patients
ayant des selles pâteuses provoquées par; unVide de Qi.

Periostracum Cicadae (Chan Tui)


Autre nom : Chan Yi
Chan Tui est la mue de la cigale Cryptotympana atrata Fabr. (Cicadées).
Provenance : les régions du Sud de la Chine.
Préparation :
Les mues sont ramassées sous les arbres ou sur le sol en été ou en automne. Elles sont
nettoyées puis séchées au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, froid, action sur les méridiens du Poumon et du Foie.
Les drogues qui libèrent la surface 63

Indications fonctionnelles :
— Draine le Vent-Chaleur (Shu Feng Re).
— Favorise la sortie des exanthèmes (Tou Zhen).
— Améliore la vision et diminue les taies cornéennes (Ming Mu Tui Yi).
— Apaise le Vent et arrête les convulsions (Xi Feng Zhi Jing).
Principales applications :
1. Comme Chan Tui est frais, disperse le Vent-Chaleur et il clarifie la Chaleur de la tête et
des yeux.
C’est pour cela qu’on l’utilise dans les attaques externes de Vent-Chaleur, ainsi qu’au début
des maladies de la Chaleur, comportant fièvre, céphalées, etc.
Pour cela on l’associe généralement à Flos Chrysanthemi (Ju Hua).
Comme de plus, il draine et disperse le Vent-Chaleur, on l’utilise dans les Amas de Vent-
Chaleur au niveau du Poumon, entraînant fièvre, douleur de la gorge, aphonie.
Pour cela, on l’associe à Semen Sterculiae (Pang Da Hai), Fructus Arctii (Niu Bang Zi),
Radix Platycodi (Jie Geng).
2. On utilise Chan Tui dans la phase de début de la rougeole, ainsi que dans les rashs qui ne
veulent pas apparaître.
Pour cela on l’associe à Radix Puerariae (Ge Gen), Fructus Arctii (Niu Bang Zi).
Dans les prurits des Feng Zhen*, et dans ceux du Vent-Chaleur, on l’utilise en association
avec Fructus Tribuli (Bai Ji Li), Herba Schinozepetae (Jing Jie), etc.
3. Comme Chan Tui draine le Vent Chaleur dans le méridien du Foie :
On l’utilise pour traiter les taies de la cornée, les yeux rouges, les larmoiements, dus au
Vent-Chaleur situé dans le méridien du Foie.
Pour cela, on l’associe à Flos Chrysanthemi (Ju Hua), Herba Equiseti (Mu Zei), comme
dans “la Poudre de Periostracum Cicadae et de Flos Chrysanthemi (Chan Hua San)” (27).
4. Comme Chan Tui rafraîchit le Foie, éteint le Vent, calme les frayeurs et arrête les
convulsions :
On l’utilise dans les Cadres Cliniques du Vent-Chaleur situé dans le méridien du Foie, les
terreurs, pleurs et convulsions nocturnes des enfants, et contre le tétanos.
On peut l’utiliser seul, ou bien associé à d’autres drogues qui chassent le Vent et arrêtent les
convulsions, comme Scorpio (Quan Xie), Bombyx batryticatus (Jian Can), Ramulus Uncariae
cum uncis (Gou Teng).
Posologie :
— De 3 à 10 g, en décoction ou bien dans des pilules ou des poudres.
64 Le droguier

Semen Sojae Praeparatum (Dan Don Chi)


Dan Dou Chi est le grain du gros soja noir de la variété Glycine max (L.) Merr
(Légumineuses), ramassé à maturité et ayant subi une préparation par salage et fermentation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, doux, légèrement amer, froid, action sur les méridiens du Poumon et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Libère la Surface (Jie Biao).
— Chasse l’irritation et l’anxiété (Chu Fan).
Principales applications :
1. Comme Dan Dou Chi disperse le pervers de la Surface :
On l’utilise pour soigner les Cadres Cliniques d’attaque en Surface du Vent-Froid,
mais aussi du Vent-Chaleur, dont les symptômes communs sont :
— fièvre,
— céphalées,
— courbatures,
— crainte du Vent et du Froid.
Cependant comme son action personnelle n’est pas assez puissante, on lui adjoint d’autres
drogues. qui libèrent la Surface.
• Dans les Cadres Cliniques de l’attaque du Vent-Froid, on l’associe à Bulbus Allii fistulosi
(Cong Bai) (10 g, 5 morceaux : à prendre en trois fois), pour former “la Décoction de Semen
Sojae et de Bulbus Allii fistulosi (Cong Chi Tang)”.
• Pour traiter les attaques externes du Vent-Chaleur, ainsi que la période de début des
maladies fébriles, on l’associe à Herba Mentha (Bo He), Herba Schizonepetae (Jing Jie), Fructus
Arctii (Niu Bang Zi), comme dans “la Poudre de Flos Lonicerae et de Fructus Forsythiae (Yin
Qiao San)” (15).
2. Comme Dan Dou Chi calme l’irritation et l’anxiété :
On l’utilise pour soigner les insomnies et les sensations d’oppression dans la cage
thoracique lors des maladies fébriles. Pour cela, on l’associe à Fructus Gardeniae (Zhi Zi) (10 g,
4 fruits : à prendre en deux fois) qui clarifie la Chaleur et chasse l’anxiété. Cette association
constitue “la Décoction de Gardenia et de Semen Sojae praeparatum
(Zhi Zi Chi Tang)”.
Posologie :
— De 10 à 15 g.
Les drogues qui libèrent la surface 65

Additif
Semen Glycine germinatum (Da Dou Huang Juan)
Autre nom : Qing Shui Dou Juan.
C’est la graine du gros soja noir, germé et séché au soleil.
Da Dou Huang Juan est doux, équilibré et agit sur le méridien de l'Estomac. Il clarifie la
Chaleur. et fait écouler l'Humidité. C’est pour cela qu’on l’utilise dans l'Humidité caniculaire,
l'Humidité tiède et l'Humidité-Chaleur stationnant dans l’Interne, qui donnent tous comme
symptômes : fièvre, petite transpiration, sensation de masses dans la poitrine, douleurs
articulaires.
Il soigne surtout les arthralgies ainsi que les tendinites dues à l'Humidité, les douleurs du
genou, les distensions abdominales et les oedèmes. Pour cela on l’associe à Rhizoma Pinelliae
(Ban Xia), Poria (Fu Ling), Radix Scutellariae (Huang Qin), Talcum (Hua Shi).
Posologie :
— De 10 à 15 g.
Note :
De ces deux préparations de soja, la première provoque la transpiration et libère la Surface,
la seconde rafraîchit et évacue l'Humidité-Chaleur.

Folium Mori (Sang Ye)


Sang Ye est la feuille sèche du mûrier, Morus Alba L. (Moracées).
Le mûrier est un arbre qui se trouve dans nombreuses régions de Chine.
Récolte et Préparation :
Les feuilles sont récoltées au début de la saison froide et séchées au soleil. Elles peuvent
être utilisées telles quelle ou après avoir subi la préparation Zhi.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, doux, froid, action sur les méridiens du Poumon et du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Draine le Vent et clarifie la Chaleur (Shu Feng Qing Re).
— Enlève la Chaleur du Foie et améliore la vision (Qing Gan Ming Mu).
66 Le droguier

Principales applications :
1. Comme Sang Ye est légèrement clarifiant, rafraîchissant et dispersant, il peut clarifier
et drainer le méridien du Poumon et expulser le Vent-Chaleur qui s’y trouve et qui stationne
aussi en Surface.
C’est pour cela qu’on l’utilise dans les Cadres Cliniques d’attaque du Vent Chaleur externe,
accompagnés de céphalées, sensations vertigineuses, fièvre, toux, ainsi que gorge enflée et
douloureuse.
On l’associe souvent a Flos Chrysanthemi (Ju Hua), Fructus Forsythiae (Lian Qiao), Radix
Platycodi (Jie Geng), dans “la Décoction à boire froide de Morus et de Chrysanthemum (Sang
Ju Yin)” (28).
Lorsque la Chaleur et la Sécheresse blessent le Poumon, en occasionnant de la toux
accompagnée de Mucosités collantes et d’une sécheresse du nez et de la gorge, on emploie le
produit préparé au miel, pour clarifier la Chaleur du Poumon et humidifier sa Sécheresse.
Ou bien on lui associe Semen Armeniacae amarum (Xing Ren), Bulbus Fritillariae
thunbergii (Zhe Bei Mu), dans “la Décoction de Morus et de Semen Armeniacae (Sang Xing
Tang)” (29), ou Semen Armeniacae amarum (Xing Ren), Radix Ophiopogonis (Mai Men
Dong), dans “la Décoction qui élimine la Sécheresse du Poumon (Qing Zao Jiu Fei Tang)” (30).
2 Comme Sang Ye clarifie le Foie et améliore la vision :
On l’utilise dans les cas de Plénitude de Chaleur dans le méridien du Foie, ou bien dans les
cas de Vent-Chaleur, qui tous occasionnent des yeux rouges, douloureux, piquants, avec un
larmoiement important.
Pour cela on l’associe à Flos Chrysanthemi (Ju Hua), Semen Cassiae (Jue Ming Zi), Semen
Plantaginis (Che Qian Zi), pour faire une décoction avec laquelle on lave les yeux.
Si le Yin du Foie est déficient, il se produira des troubles de la vision (vision brouillée ou
vision obscurcie) ou des sensations vertigineuses. On peut lui adjoindre Semen Sesami nigri
(Hei Zhi Ma) et du miel (300 g, 120 g, 300 g : prendre 10 g chaque fois, le matin avec de l’eau
salée, le soir avec du vin) pour en faire des pilules : “les Pilules de Morus et de Sesamum”
(Sang Ma Wan)”.
D’autre part : Comme Sang Ye peut rafraîchir le sang et l’arrêter :
On l’utilise dans les hématémèses légères dues à la Chaleur du sang. Il peut être utilisé seul
ou entrer dans la composition d’une formule.
Posologie :
— De 5 à 10 g en décoction ou dans des poudres ou des pilules.
— En usage externe on l’emploie pour laver les yeux.
Les drogues qui libèrent la surface 67

Notes :

Ramulus Mori (Sang Zhi) :


Sang Zhi clarifie la Chaleur et chasse le Vent. Il traite les articulations rouges, gonflées,
chaudes et douloureuses.
Ramulus Mori (Sang Zhi) soigne les douleurs des jambes qui’ sont de type Chaleur et
Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi) celles qui sont de type Froid.

Fructus Mori (Sang Shen) :


Sang Shen a une saveur douce, acide, il est légèrement froid, tonifie le sang et humidifie les
intestins. II soigne les céphalées du Vide de Sang, les visions brouillées et la constipation.

Flos Chrysanthemi (Ju Hua)


Ju Hua est le capitule floral de Chrysanthemum morifolium Ramat. (Composées).
Récolte et Préparation :
Les fleurs sont ramassées de septembre à novembre lorsqu’elles sont épanouies. Elles sont
séchées à feu doux, ou bien à l’ombre. Ces fleurs sont de plusieurs types : de couleur blanches
(Bai Ju Hua), de couleur jaune (Huang Ju Hua), celles de la rivière Chu (Chu Ju Hua), celles de
Hang Zhou (Hang Zhou Hua). Leurs effets sont toutefois similaires.
Elle sont principalement produites dans le Zhejiang, l’Anhui, le Henan et le Sichuan.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, doux, amer, légèrement froid, action sur les méridiens du Foie ou du Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Draine le Vent et clarifie la Chaleur (Shu Feng Qing Re).
— Libère les toxines (Jie Du).
— Améliore la vision (Ming Mu).
Principales applications :
1. Comme Ju Hua clarifie le Vent et la Chaleur situés dans le Réchauffeur Supérieur et qu’il
clarifie la tête et les yeux :
On l’utilise dans les attaques du Vent-Chaleur d’origine interne, ainsi que dans la période
de début des maladies fébriles, lorsqu’il y a fièvre, sensation de lipothymie et céphalées.
68 Le droguier

On l’associe souvent à Folium Mori (Sang Ye), Herba Menthae (Bo He), Herba
Schizonepetae (Jing Jie), dans “la Décoction à boire froide de Morus et de Chrysanthemum
(Sang Ju Yin)” (28).
2. Comme Ju Hua clarifie la Chaleur du Foie et améliore la vision :
On l’utilise pour soigner les yeux gonflés, rouges et douloureux, correspondant soit au
Vent-Chaleur situé dans le méridien du Foie, soit à la Chaleur du Foie qui attaque le haut du
corps.
On l’associe pour cela à Folium Mori (Sang Ye), Periostracumm Cicadae (Chan Tui), Spica
Prunellae (Xia Ku Cao).
Dans les cas de vision obscurcie ou troublée et de sensations vertigineuses, dues à un Vide
du Yin des Reins et du Foie, on l’associe à Fructus Lycii (Gou Qi Zi) afin de nourrir le Foie et
d’améliorer ainsi la vision.
On peut l’associer aussi à Radix Rehmanniae (Di Huang) pour tonifier le Yin du Foie et des
Reins, comme dans “les Pilules des six herbes avec Rehmannia et ajout de Fructus Lycii et de
Flos Chrysanthemi (Qi Ju Di Huang Wan)” (31).
3. Comme Ju Hua calme le Foie et éteint le Vent Interne :
On l’utilise dans les céphalées du Vent du Foie, ainsi que dans le Cadre Clinique du Yang
du Foie qui trouble le haut, avec douleurs et vertiges.
Dans ces cas-là, on l’associe à Radix Paeoniae alba (Bai Shao Yao), Ramulus Uncariae cum
uncis (Gou Teng), Concha Haliotidis (Shi Jue Ming).
Posologie :
— De 10 à 15 g, en décoctions, en pilules ou en poudres.
Les variétés blanches et jaunes de Ju Hua ont des effets similaires. Elles permettent de
disperser le Vent et de rafraîchir la Chaleur (San Feng Qing Re), d’apaiser le Foie et d’améliorer
la vision (Ping Gan Ming Mu).
Cependant, le Ju Hua blanc (Bai Ju Hua), est plus approprié pour nourrir le Foie et éclaircir
les yeux. II soigne la vision trouble due au Vide du Yin du Foie et des Reins.
Le Ju Hua jaune (Huang Ju Hua) est en revanche, très efficace pour drainer le Foie et
disperser le Vent. On l’emploie pour soigner les yeux rouges et les céphalées dues au Vent-
Chaleur.
Note :
Folium Mori (Sang Ye) et Flos Chrysanthemi (Ju Hua) ont des utilisations similaires, mais
Folium Mori est plus efficace pour libérer la Surface, Flos Chrysanthemi a par contre une très
bonne action pour clarifier la Chaleur du Foie.
Les drogues qui libèrent la surface 69

Additif
Flos Chrysanthemi Indici (Ye Ju Hua)
Autre nom : Ku Yi
La drogue est constituée par les capitules floraux du chrysanthème sauvage,
Chrysanthemum indicum L.
La plante entière peut servir de médicament.
C’est une : drogue amère, piquante, légèrement froide qui agit sur les méridiens du Poumon
et du Foie.
On utilise Ye Ju Hua pour clarifier la Chaleur et enlever les toxines. C’est pour cela qu’on
l’emploie pour soigner les boutons, anthrax, inflammations et suppurations profondes de la
peau, les douleurs et gonflements de la gorge, les rougeurs des yeux provoquées par le Vent-
Chaleur.
• Pour traiter les ulcères et les infections pyogéniques de la peau, on peut utiliser Ye Ju Hua
seul per os, ou bien en broyant les capitules frais pour réaliser des applications locales.
On peut également l’associer dans une décoction à boire froide, à Herba Taraxaci (Pu Gong
Ying), Herba Violae (Zi Hua Di Ding), Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Semen Semiaquilegiae
(Tian Kui Zi), pour former “la Décoction à boire froide des cinq saveurs qui enlèvent les
toxines (Wu Wei Xiao Du Yin)” (79).
• Pour traiter les yeux gonflés, rouges et douloureux on lui adjoint Spica Prunellae (Xia Ku
Cao) et Folium Mori (Sang Ye).
D’autre part :
Pour traiter les prurits, une même décoction peut être employée en lavage de la peau ou
sous forme de boisson.
Posologie :
— De 10 à 18 g, en décoction per os, ou dans des pilules ou des poudres.
— Pour l’usage externe, prendre la quantité nécessaire.

Fructus Viticis (Man Jing Zi)


Man Jing Zi est le fruit séché de Vitex rotundifolia L. et de Vitex trifolia L. (Verbénacées).
Provenance : principalement le Shandong, le Jiangxi, le Zhejiang, ainsi que le Fujian.
Récolte et Préparation :
Les fruits mûrs sont récoltés à la fin de l’été, à partir de plantes sauvages, puis séchés à
l’ombre. Ils peuvent être utilisés tels quels, ou bien après avoir subi la préparation Chao jusqu’à
obtention d’une couleur jaune-brun.
70 Le droguier

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Piquant, amer, tempéré, action sur les méridiens de la Vessie, du Foie et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Draine et disperse le Vent-Chaleur (Shu San Feng Re).
— Clarifie et disperse la Chaleur de la tête et des yeux (Qing Li Tou Mu).
Principales applications :
1. Comme Man Jing Zi disperse le Vent-Chaleur et qu’il arrête également les douleurs :
On l’utilise
— dans les Cadres Cliniques des migraines,
— dans les céphalées et les sensations vertigineuses qui sont les symptômes d’une attaque de
Vent-Chaleur externe.
On peut l’employer seul, en boisson dans du vin de riz, ou bien l’associer à Radix
Ledebouriellae (Fang Feng), Flos Chrysanthemi (Ju Hua), Rhizoma Ligustici wallichii (Chuan
Xiong), qui renforcent son efficacité pour chasser le Vent et arrêter les douleurs. C’est son
indication principale.
2. Comme Man Jing Zi clarifie le Vent-Chaleur se trouvant dans le méridien du Foie et qu’il
disperse la Chaleur de la tête et des yeux :
On l’utilise dans les Cadres Cliniques du Vent-Chaleur qui attaque le haut du corps, avec
vue trouble, yeux gonflés rouges et douloureux et larmoiement important.
Dans ces cas-là, on l’associe à Flos Chrysanthemi (Ju Hua), Periostracum Cicadae (Chan
Tui), Fructus Tribuli (Bai Ji Li).
D’autre part : comme Man Jing Zi chasse le Vent et arrête les douleurs :
On l’utilise dans les douleurs rhumatismales dues au Vent-Humidité, ainsi que dans les
raideurs douloureuses des membres.
Pour cela on l’associe à Radix Ledebouriellae (Fang Feng), Fructus Chaenomelis (Mu
Gua), Radix Gentianae (Qin Jiao).
Posologie :
— De 6 à 12 g, par voie orale, en décoction, ou absorbé avec du vin de riz, ou dans la
composition de poudres et de pilules.
Notes :
1. Fructus Viticis (Man Jing Zi), Radix Angelicae dahuricae (Bai Zhi), Herba Asari (Xi Xin),
Rhizoma Ligustici (Gao Ben), calment les céphalées; mais chacun agit sur une céphalée
spécifique :
— Man Jing Zi sur celles du Vent-Chaleur,
— Bai Zhi sur celles du Vent-Humidité,
— Xi Xin et Gao Ben sur celles du Vent-Froid.
Les drogues qui libèrent la surface 71

De plus, chacun est efficace sur une localisation précise de la douleur :


— Gao Ben est indiqué pour les céphalées situées au vertex,
— Bai Zhi pour celles qui siègent au front et à l’arcade sourcilière,
— Man Jing Zi, pour celles qui sont localisées aux tempes.
2. Fructus Viticis a une action sédative et analgésique. On l’emploie pour traiter les
céphalées d’origine nerveuse et de tension neuro-musculaire. Dans la migraine, on peut utiliser
la décoction suivante :
— Fructus Viticis (Man Jing Zi) 16 g,
— Rhizoma Ligustici wallichii (Chuan Xiong) 6 g,
— Herba Asari (Xi Xin) 4 g,
— Flos Chrysanthemi (Ju Hua) 12 g,
— Radix Angelicae dahuricae (Bai Zhi) 4 g,
— Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) 3 g.

Radix Puerariae (Ge Gen)


Ge Gen est la racine séchée de Pueraria lobata (Willd.) Ohwi. (Légumineuses). Cette plante
est commune en Chine.
Récolte et Préparation :
Les racines sont récoltées en été et en automne. Après nettoyage, elles sont coupées en
tranches épaisses ou en morceaux et séchées. Elles peuvent être utilisées telles quelles, ou bien
après avoir subi la préparation Wei.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, piquant, frais, action sur les méridiens de la Rate et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Libère la Surface et l’enveloppe externe du corps (Fa Biao Jie Ji).
— Élève le Yang et favorise la sortie des rashs (Sheng Yang Tou Zhen).
— Élimine la Chaleur et favorise la création de Liquides Organiques (Jie Re Sheng Jin).
Principales applications :
1. Comme Ge Gen est diaphorétique, il libère l’enveloppe externe (peau et muscles) :
C’est pourquoi, on l’utilise dans les attaques externes, comportant de la fièvre, des
céphalées, une absence de transpiration et des cervicalgies.
• Dans les Cadres Cliniques du Vent-Froid en Surface, on l’associe à Ramulus Cinnamomi
(Gui Zhi), Herba Ephedrae (Ma Huang), Radix Paeoniae alba (Bai Shao Yao).
72 Le droguier

• Dans les Cadres Cliniques du Vent-Chaleur en Surface, ou bien lorsque la Chaleur est
interne, on l’associe à Radix Scutellariae, (Huang Qin), Gypsum (Shi Gao), Radix Bupleuri
(Chai Hu), qui sont des plantes qui libèrent l’enveloppe externe et clarifient la Chaleur, comme
dans “la Décoction de Bupleurum et de Pueraria (Chai Ge Jie Ji Tang)” (32).
2. Comme Ge Gen libère l’enveloppe externe du corps en faisant transpirer, il favorise
l’apparition des rashs cutanés :
C’est pour cela qu’on l’utilise pendant la période de début dé la rougeole, lorsqu’il y a
fièvre et frissons et que l’exanthème n’apparaît pas.
On l’associe à Rhizoma Cimicifuga (Sheng Ma) dans “la. Décoction de Pueraria et de
Cimicifuga (Sheng Ma Ge Gen Tang)” (33).
3. Comme Ge Gen élève le Yang pur, stimule le Yang de la Rate et de l'Estomac pour que le
Qi s’élève et qu ‘ainsi il arrête les diarrhées :
On l’utilise pour traiter les diarrhées et dysenteries dues à l'Humidité-Chaleur, ainsi que
celles qui sont causées par un Vide de la Rate.
• Dans les diarrhées dues au Vent-Chaleur, on l’associe à Radix Scutellariae (Huang Qin) et
Rhizoma Coptidis (Huan Lian), dans “la Décoction de Pueraria, Scutellaria et Coptis (Ge Gen
Qin Lian Tang)” (34) qui traite les diarrhées dès lors que la Chaleur a pénétré dans l’Interne.
• Pour traiter les diarrhées dues à un Qi faible et une Rate vide, on associe à Ge Gen, Radix
Codonopsis pilosulae (Dang Shen), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu), Radix
Saussureae (Mu Xiang), pour former “la Poudre des sept drogues comprenant Rhizoma
Atractylodis (Qi Wei Bai Zhu San)” (35).
4. Comme Ge Gen crée des Liquides Organiques :
On l’utilise dans les maladies fébriles, lorsque la Chaleur a consumé les Liquides
Organiques et que la soif apparaît, et dans les Cadres Cliniques du Xiao Ke*, avec soif et
polydipsie.
Dans ces cas-là, on l’utilise seul, ou bien on l’associe à Radix Ophiopogonis (Mai Men
Dong), Radix Trichosanthis (Tian Hua Fen), Radix Rehmanniae recens (Sheng Di Huang),
comme dans “la Poudre de la source du jade (Yu Quan San)” (36).
De plus :
Actuellement, on emploie Ge Gen pour traiter les maladies cérébrales dues à
l’hypertension, car il améliore les céphalées, le vertige, les raideurs de la nuque, les acouphènes,
ainsi que les engourdissements et parésies des membres, généralement on l’associe à d’autres
drogues d’action hypotensive.
Posologie :
— De 10 à 20 g, en décoction ou dans la composition de poudres ou de pilules.
— Pour traiter la diarrhée il est préférable d’employer Ge Gen préparé avec la méthode Wei
Les drogues qui libèrent la surface 73

Additif :
Flos Puerariae (Ge Hua)
Ge Hua est le bouton floral de Pueraria lobata (Willd.) Ohwi (Légumineuses).
Doux, équilibré, il peut aider à la désintoxication alcoolique aigu, en stimulant la Rate.
Il est utilisé principalement lorsqu’il y a eu abus de boissons alcoolisées, avec céphalée,
vertige, agitation, anxiété et soif, sensation de distension de l’épigastre, vomissement de liquide
acide.
On peut l’utiliser aussi dans les Cadres Cliniques du Qi de l'Estomac blessé.
On associe Ge Hua à Radix Ginseng (Ren Shen), Fructus Cardamomi (Bai Dou Kou),
Pericarpium Citri reticulatae (Chen Pi), comme par exemple, dans “la Décoction libératrice et
stimulante de Flos Puerariae (Ge Hua Jie Cheng Tang)” (37).
Posologie :
— De 3 à 12 g, en décoction ou sous forme de poudres ou de pilules.

Radix Bupleuri (Chai Hu)


Chai Hu correspond à la racine séchée ou à la plante entière de Bupleurum chinense DC.
qui est la plante du Nord (Bei Chai Hu), ou de Bupleurum Scorzonerifolium Willd, qui est celle
du Sud (Nan Chai Hu) (Ombellifères).
Provenance : le Bupleurum du Nord provient des provinces du Liaoning, du Gansu, du
Hebei, et du Henan, celui du Sud vient des provinces du Hubei, du Jiangsu, du Sichuan.
Récolte et Préparation :
On récolte la plante au printemps et en automne. Après nettoyage et élimination des
impuretés ou des parties aériennes, la drogue est séchée au soleil puis coupée en morceaux. Le
produit est utilisé tel quel ou après avoir subi la préparation Chao avec du vinaigre ou avec du
vin de riz.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, amer, légèrement froid, action sur les méridiens du Maître du Cœur, du Foie, du
Triple Réchauffeur et de la Vésicule Biliaire.
Indications fonctionnelles :
— Harmonise, libère et disperse la Chaleur (He Jie Tui Re).
— En drainant le Foie, libère sa stagnation-dépression (Shu Gan Jie Yu).
— Fait monter le Yang Qi (Sheng Ju Yang Qi).
74 Le droguier

Principales applications :
1. Comme Chai Hu draine et disperse le pervers qui se trouve entre le Biao et le Li :
On l’utilise pour traiter les Cadres Cliniques du Shao Yang.
• Il est employé dans les maladies du Shao Yang du “Shang Han Lun”, comportant de la
fièvre et des frissons alternés, avec sensation de distension de l’épigastre et des hypocondres,
amertume dans la bouche, gorge sèche, sensations vertigineuses.
Pour cela, on l’associe à Radix Scutellariae (Huang Qin), Rhizoma Pinelliae (Ban Xia)
comme dans la Petite Décoction de Bupleurum (Xiao Chai Hu Tang) ‘(38).
• Dans les attaques externes, lorsque la Chaleur partant de la Surface commence à envahir
l’interne, Chai Hu est efficace pour l’expulser.
Pour cela, il peut être associé à Radix Glycyrrhizae (Gan Cao), pour former “la Poudre de
Bupleurumn (Chai Hu San)”.
On peut également l’associer à Radix Puerariae (Ge Gen), etc. comme dans “la Décoction
de Bupleurum et de Pueraria qui libère J’enveloppe externe (Chai Ge Jie Ji Tang)” (32).
• Actuellement, seul ou en association, il entre dans des médicaments injectables, très
efficaces pour traiter les fièvres dues aux attaques externes.
2. Comme Chai Hu rétablit la fonction du Foie de se répandre et qu’en drainant le Foie, il
peut libérer ses stagnations-dépressions :
On l’utilise dans le cadre de la stagnation-dépression-nouure du Qi du Foie (Gan Qi Yu
Jie), accompagnée de douleur et distension au niveau des hypocondres, céphalée, menstruations
irrégulières, dysménorrhées, etc.
Pour cela, on l’associe à Radix Paeoniae alba. (Bai Shao Yao), Radix Angelicae sinensis
(Dang Gui), dans “la Poudre libératrice avec ajout de senteurs (Jia Wei Xiao Yao San)” (39).
S’il y a stagnation-dépression du Foie et stagnation du Qi, avec douleur et gonflement des
hypocondres et de l’épigastre, on peut ajouter Rhizoma Cyperi (Xiang Fu), Rhizoma Ligustici
wallichii (Chuan Xiong), Fructus Aurantium (Zhi Ke), comme dans “la Poudre de Bupleurum
qui draine le Foie (Chai Hu Shu Gan San)” (40).
3. Comme Chai Hu élève le Yang pur et l’empêche de s’effondrer :
On l’utilise dans les Cadres Cliniques de Qi Vide qui s’effondre et qui cause prolapsus anal,
ptose utérine, souffle court, fatigue et asthénie. Pour cela, on l’associe souvent à Rhizoma
Cimicifugae (Sheng Ma) ou bien à Radix Ginseng (Ren Shen), Radix Astragali (Huang Qi),
Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu), qui sont des drogues qui tonifient la Rate et
avantagent le Qi, comme dans “la Décoction qui tonifie le Foyer Moyen et avantage le Qi (Bu
Zhong Yi Qi Tang)” (41).
Posologie :
— De 3 à 10 g.
Les drogues qui libèrent la surface 75

Précautions d’emploi :
A cause de sa tendance à élever, on doit utiliser Chai Hu avec beaucoup de prudence, chez
les personnes qui ont le vrai Yin Vide, déficient, et le Yang du Foie qui s’élève.
Note :
Radix Bupleuri (Chai Mu), qui “défait la Surface et fait reculer la fièvre” convient lorsque
le Pervers de la Surface a déjà commencé à pénétrer dans l’interne, c’est-à-dire dans les Cadres
Cliniques du Shao Yang. Cette drogue est donc différente d’Herba Menthae (Bo He), d’Herba
Ephedrae (Ma Huang), de Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi), et d’Herba Schizonepetae (Jing Jie)
qui servent à enlever le Pervers lorsqu’il est en Surface, c’est-à-dire dans les Cadres Cliniques
du Tai Yang.

Rhizoma Cimicifugae (Sheng Ma)


Sheng Ma est le rhizome séché de Cimicifuga heracleifolia Kom., de Cimicifuga dahurica
(Turcz.) Maxim. et de Cimicifuga foetida L. (Ranunculacées).
Provenance : le Liaoning, le Heilongjiang, le Hunan, le Shanxi.
Récolte et préparation
Les rhizomes sont récoltés en été et en automne. Après nettoyage et lavage, ils sont séchés
au soleil, jusqu’à ce que les radicelles se détachent. Ils sont ensuite humidifiés puis coupés en
morceaux. Ils sont utilisés tels quels ou bien après avoir subi la préparation Chao.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, doux, légèrement froid, action sur les méridiens du Poumon, de la Rate, du gros
Intestin, de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Libère la Surface et facilite l’apparition des exanthèmes (Fa Biao Tou Zhen)
— Clarifie la Chaleur et élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— En élevant le Yang, il évite son effondrement (Sheng Yang Ju Xian).
Principales applications :
1. Comme Sheng Ma élève et disperse, et qu’il peut aussi éliminer la Chaleur toxique :
Il peut libérer la Surface et permettre au rash d’apparaître.
C’est pour cela qu’on l’utilise dans les céphalées dues aux attaques externes du Vent-
Chaleur, ainsi que dans la période de début de la rougeole, et dans les Cadres Cliniques dans
lesquels le rash cutané ne sort pas.
76 Le droguier

On l’associe à Radix Puerariae (Ge Gen) comme dans “la Décoction de Cimicifuga et de
Pueraria (Sheng Ma Ge Gen Tang)” (33).
Si dans la rougeole, l’hyperthermie devient importante, on lui associe Radix Lithospermi
(Zi Cao), Fructus Arctii (Niu Bang Zi), Folium Isatidis (Da Qing Ye).
2. Comme Sheng Ma clarifie la Chaleur. et élimine les toxines :
Il est employé dans les Cadres Cliniques de nombreuses maladies comportant de la Chaleur
toxique.
Par exemple :
— Il est utilise dans les céphalées, les douleurs et gonflements des gencives, les ulcérations
buccales et linguales, qui appartiennent à la Chaleur perverse qui se trouve dans le Yang Ming.
Pour cela, on l’associe à Rhizoma Coptidis (Huang Lian), Radix Rehmanniae recens (Sheng
Di Huang), Cortex Moutan Radicis (Mu Dan Pi), comme dans “la Décoction qui clarifie
l'Estomac (Qing Wei Tang)” (42).
— Dans les Cadres Cliniques des gorges enflées et douloureuses (amygdalites, pharyngites...)
où le Vent-Chaleur s’amasse à la partie supérieure du corps, l’on associe Sheng Ma à Radix
Platycodi (Jie Geng) et à Radix Scrophulariae (Xuan Shen) que l’on peut ajouter à “la Décoction
de Fructus Arctii (Niu Bang Tang)” (26).
— Dans les ulcères et abcès infectés, ainsi que dans les prurits, on lui adjoint Flos Lonicerae
(Jin Yin Hua), Fructus Forsythiae (Lian Qiao), Herba Taraxaci (Pu Gong Yin), pour renforcer
ses effets.
— Dans les rashs des maladies fébriles on l’associe à Gypsum fibrosum (Shi Gao), Folium
Isatidis (Da Qing Ye), Cornu Rhinoceri (Xi Jiao).
3. Comme Sheng Ma peut élever le Qi et éviter son effondrement.
On l’utilise lorsque le Qi du Réchauffeur Moyen est faible ou que le Qi Vide a tendance à
s’effondrer, avec pour symptômes : souffle court, asthénie, fatigue, diarrhée chronique, ptose
anale, ptose utérine.
On l’emploie également lorsque le Qi en état de Vide ne peut retenir le sang et
qu’apparaissent des métrorragies qui ne cessent pas.
Dans ces cas-là, on l’associe souvent à Radix Bupleuri (Chai Hu) qui à la même fonction et
l’on peut adjoindre Radix Ginseng (Ren Shen), Radix Astragali (Huang Qi), Rhizoma
Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu), qui sont des drogues qui avantagent le Qi et tonifient la
Rate, comme dans “la Décoction qui tonifie le Foyer Moyen et avantage le Qi (Bu Zhong Yi Qi
Tang) (41) ou ‘la Décoction qui élève le Yuan (le Rein Yang) (Ju Yuan Jian)” (43).
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Pour élever et secourir le Yang Qi, on utilise habituellement le produit qui a subi la
préparation Chao.
Les drogues qui libèrent la surface 77

Précautions d’emploi :
A cause de sa tendance à élever et à faire monter, Sheng Ma est contre-indiqué lorsque le
Yin est Vide et le Yang en surface, lorsqu’il y a une dyspnée ou de l’oppression thoracique,
lorsque le Qi va à contresens, et dans la rougeole, lorsque le rash est déjà sorti.
Note :
Le mélange de Rhizoma Cimicifugae (Sheng Ma), Fructus Forsythiae (Lian Qiao), Fructus
Arctii (Niu Bang Zi), Radix Platycodi (Jie Geng), soigne la rougeole, la varicelle, l’eczéma et :
le rhume de cerveau.

Herba Spirodelae (Fu Ping)


Fu Ping est la partie aérienne complète de Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. (Lemnacées).
Cette plante est commune en Chine.
Récolte et préparation
La récolte se fait en été, l’on garde les parties aériennes qui sont séchées au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, froid, action sur les méridiens du Poumon et de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Diaphorétique, il libère la Surface (Fa Han Jie Biao).
— Permet la sortie des rashs (Tou Zhen).
— Chasse le Vent et arrête le prurit (Chu Feng Zhi Yang).
— Diurétique, il dissout les oedèmes (Li Shui Xiao Zhong).
Principales applications :
1. Comme Fu Ping est piquant, dispersant et qu’étant diaphorétique il libère la Surface :
Il est indiqué pour traiter les attaques externes de Vent-Chaleur avec fièvre, sans
transpiration.
On peut l’utiliser seul, en poudre que l’on mélange avec du miel pour faire une boulette. On
peut également l’associer à des drogues qui drainent et dispersent le Vent-Chaleur comme
Herba Schizonepetae (Jing Jie), Herba Menthae (Bo Me), Fructus Forsythiae (Lian Qiao).
2. Comme Fu Ping est dispersant et qu’il permet au rash d’apparaître :
On l’utilise dans les rougeoles, lorsque l’exanthème n’apparaît pas. On lui adjoint Herba
Menthae (Bo He), Fructus Arctii (Niu Bang Zi), Periostracum Cicadae (Chan Tui).
78 Le droguier

3. Comme Fu Ping chasse le Vent et arrête le prurit :


On l’utilise dans les prurits ainsi que dans les urticaires dus au Vent-Chaleur.
Il peut être absorbé per os avec Fructus Arctii (Niu Bang Zi) et Herba Menthae (Bo He). En
usage externe, sa décoction préparée dans de l’alcool, sert à laver les parties atteintes.
4. Comme Fu Ping est diurétique et qu’il peut dissoudre les oedèmes :
On l’utilise dans les oedèmes qui sont associés à des Cadres Cliniques de la Surface :
Dans ces cas-là, il peut être utilisé seul ou faire partie de compositions complexes.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Lorsqu’il est préparé en poudre, chaque fois, de 1 à 2 g.
— Pour l’usage externe, prendre la quantité requise.

Herba Equiseti (Mu Zei)


Mu Zei est la plante entière d’Equisetum Hiemale L. (Equisétacées).
Provenance : le Shandong, la Mongolie intérieure, et les provinces situées en bordure du
fleuve Changjiang.
Récolte et préparation
La plante est récoltée en été. Après élimination des radicelles, le reste de la plante est coupé
en morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, amer, équilibré, action sur les méridiens du Poumon et du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Draine et disperse le Vent-Chaleur (Shu San Feng Re).
— Améliore la vision en éliminant les taies (Ming Mu Tui Yi).
— Est hémostatique (Zhi Xue).
Principales applications :
1. Mu Zei est rarement utilisé dans les Cadres Cliniques généraux du Vent-Chaleur à la
Surface. Comme il draine et disperse le Vent-Chaleur qui est dans le méridien du Foie, il a pour
effet d ‘‘améliorer la vision et de diminuer les taies oculaires.
C est pour cela qu’il est principalement employé dans les cas d ‘yeux rouges et larmoyants
provoqués par un Vent-Chaleur externe.
Les drogues qui libèrent la surface 79

Pour drainer et clarifier le Vent-Chaleur, améliorer la vision et diminuer les taies oculaires,
on l’associe à Periostracum Cicadae (Chan Tui), Radix Scutellariae (Huang Qin), Scapus
Eriocaulonis (Gu Jing Cao), comme dans “la Poudre miraculeuse qui disperse (Shen Xiao San)”
(44).
2. Comme Mu Zei est hémostatique :
On l’utilise pour soigner les selles sanglantes et les saignements hémorroïdaires.
Pour cela on l’associe souvent à Radix Astragali (Huang Qi), Radix Sanguisorbae (Di Yu),
Fructus Sophorae japonicae (Huai Jiao), qui sont des drogues qui clarifient la Chaleur et arrêtent
le sang.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
CHAPITRE II
Les drogues qui clarifient la Chaleur
Qing Re Yao

GÉNÉRALITÉS

Les composants destinés à clarifier et à disperser la Chaleur interne s’appellent :


“médicaments qui clarifient la Chaleur (Qing Re Yao)”; le terme Qing, traduit par “clarifier”,
ayant le double sens de refroidir et de purifier.
Ces composants sont de tempérament froid ou frais. Leurs indications générales sont de
clarifier la Chaleur et de disperser le Feu, d’éliminer les toxines, de rafraîchir le sang et de
clarifier la Chaleur-Vide. Ils sont utilisés dans les hyperthermies des maladies fébriles, dans les
dysenteries provoquées par la Chaleur, dans les infections pyogéniques et les ulcères cutanés,
ainsi que dans les Chaleurs internes dues à un Vide de Yin.
Tous ces médicaments clarifient la Chaleur, mais chacun d’eux a des propriétés spécifiques.
Les uns sont plus dispersants, d’autres éliminent mieux les toxines, certains rafraîchissent le
sang, et quelques-uns peuvent avoir de multiples propriétés.
On peut les classer en cinq grandes catégories :
— ceux qui clarifient la Chaleur et dispersent le Feu : ils sont utilisés dans les Cadres
Cliniques de la Plénitude de Chaleur de la couche du Qi,
— ceux qui clarifient la Chaleur et assèchent l'Humidité : ces composants sont astringents, de
saveur amère et de tempérament froid. Ils peuvent à la fois clarifier la Chaleur et assécher
l'Humidité et sont utilisés dans les Cadres Cliniques de Plénitude de Chaleur-Humidité,
— ceux qui clarifient la Chaleur et rafraîchissent le sang : ils sont utilisés lorsque la Chaleur en
Plénitude a pénétré la couche du sang,
— ceux qui clarifient la Chaleur et éliminent les toxines : ils servent généralement pour traiter
les maladies épidémiques, les pestilences, les dysenteries toxiques, les furoncles, les infections
pyogéniques et les ulcères cutanés,
— ceux qui font reculer la Chaleur-Vide : on y a recours lorsque la Chaleur est causée par le
Vide de Yin, en donnant comme symptômes : sensation de chaleur provenant de l’intérieur et se
transmettant à la superficie, fièvre en marée ou fébricule persistante.
82 Le droguier

Pour pouvoir se servir efficacement de ces médicaments, il est nécessaire de déterminer


correctement le Cadre Clinique de la maladie, de bien différencier la couche du Qi de la couche
du sang, ainsi que la Plénitude de Chaleur de la Chaleur-Vide.
De même, le principe de traitement de la maladie devra s’accorder avec l’état du patient. Si
les symptômes correspondent à un Cadre Clinique externe, il faut traiter en .surface ou en
profondeur, savoir s’il faut traiter la couche du Qi ou la couche du sang, ou clarifier à la fois le
Qi et le sang.
Les médicaments qui clarifient la Chaleur sont généralement de tempérament froid ou frais.
Ils peuvent donc blesser facilement la Rate ou l'Estomac, ce qui aura une incidence sur la
digestion et sur l’assimilation. C,hez les patients dont l'Estomac et la Rate sont faibles, il sera
donc nécessaire d’ajouter des médicaments qui renforceront ces deux viscères.
Les maladies fébriles lèsent facilement les Liquides Organiques. Les médicaments qui
clarifient la Chaleur et assèchent l'Humidité pourront amoindrir les Liquides du corps et
aggraver la déficience du Yin. Il faudra leur adjoindre quelques composants qui nourrissent le
Yin.
Chez les personnes qui ont le couple Rate-Estomac Vide et Froid, avec inappétence, selles
pâteuses, tendance à la diarrhée, on doit employer avec prudence les médicaments qui
dispersent, spécialement lorsque le Yin est florissant et le Yang faible, c’est-à-dire dans les
Cadres Cliniques de vrai Froid et de fausse Chaleur, qu’il convient de diagnostiquer avec
précision.
Le recours aux médicaments qui clarifient la Chaleur doit être suspendu dès que la maladie
s’atténue, car un emploi excessif pourrait blesser le Qi correct.

1er groupe : LES DROGUES QUI CLARIFIENT LA CHALEUR


ET DISPERSENT LE FEU
Qing Re Xie Huo Yao
Le Feu et la Chaleur représentent l’un des six pervers. Leurs symptômes caractéristiques
sont :
— fièvre,
— sensation d’échauffement et d’oppression thoracique, accompagnée d’un sentiment
d’inquiétude (Xin Fan),
— transpiration,
— soif,
— dans les cas graves : perte de conscience, délire verbal, démence agitée.
La Chaleur est la faiblesse du Feu, le Feu est l’excès de la Chaleur. La différence qu’il y a
entre eux n’est pas qualitative mais quantitative. Toutes les herbes qui peuvent clarifier la
Chaleur peuvent donc également disperser le Feu.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 83

Les drogues de cette catégorie sont utilisées dans les maladies fébriles aiguës, dont les
symptômes sont :
— hyperthermie,
— transpiration profuse,
— inquiétude,
— sensation de chaleur dans la poitrine,
— soif,
— délire verbal,
— démence agitée,
— oligurie foncée,
— enduit. lingual jaune et sec,
— pouls vaste (Hong) et plein (Shi).
Les affections concernées correspondent à une Plénitude de Chaleur, comprenant la Chaleur
du Poumon, la Chaleur de l'Estomac, la Chaleur du Cœur et la Chaleur Caniculaire.
Chez les patients de constitution physique faible, il faudra associer des drogues qui
renforcent le Qi correct.
Il faut enfin choisir les composants en fonction de leurs effets spécifiques sur les viscères :
par exemple, ceux qui clarifient la Chaleur du : Poumon, ceux qui clarifient la Chaleur du Cœur,
etc.

Gypsum (Shi Gao)


Le Gypse, Gypsum ou Gypsum fibrosum (Shi Gao) est le sulfate de Calcium hydraté
naturel.
Production :
Le gypse est produit dans toute la Chine, mais principalement dans les provinces du Hubei,
du Gansu, du Sichuan. Le meilleur provient du Hubei et de l’Anhui. Après avoir été extrait, le
minerai est nettoyé et écrasé et la poudre employée telle quelle ou après calcination (procédé
Duan).
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, doux, très froid. Action sur les méridiens du Poumon et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, disperse le Feu (Qing Re Xie Huo).
— Chasse l’anxiété, enlève la soif (Chu Fan Zhi Ke).
84 Le droguier

Principales applications :
1. Comme Shi Gao a une très forte action pour clarifier la Chaleur et disperser le Feu :
• On l’emploie dans les maladies fébriles, lorsque le Pervers se trouve dans la couche du Qi,
en donnant comme symptômes : hyperthermie, sensation de chaleur dans la poitrine, soif, pouls
vaste (Hong) et grand (Da), qui sont caractéristiques d’un Cadre Clinique de Chaleur en
Plénitude.
Pour cela il est associé à Radix Anemarrhenae (Zhi Mu) ce qui potentialise son action,
comme dans “la Décoction du Tigre Blanc (Bai Hu Tang)” (45).
• Ii le pervers pénètre plus en profondeur., la Chaleur toxique s’accumulera dans le Poumon
et l'Estomac, brûlant à la fois le Qi et le sang. L’hyperthermie persistera avec apparition
d’exanthème.
Dans ces cas-là, Shi Gao sera associé à des composants qui clarifieront la Chaleur et
rafraîchiront le sang, élimineront les toxiques et transformeront les exanthèmes. Par exemple :
Cornu Rhinoceri (Xi Jiao), Cortex Moutan Radicis (Mu Dan Pi), Radix Scrophulariae (Xuan
Shen), comme dans “la Décoction à boire froide pour lutter contre les maladies épidémiques
(Qing Wen Bai Du Yin)” (46).
2. Comme Shi Gao est efficace pour clarifier et disperser la Chaleur du Poumon :
II est utilisé : dans les .toux avec crachats collants, accompagnées de fièvre et de dyspnée,
causées par la Chaleur du Poumon :
• Dans les toux avec crachats difficiles à expectorer et fièvre, on peut lui associer Radix
Glycyrrhizae (Gan Cao), Succus Bambusae (Zhu Li).
• Dans la dyspnée due à la Chaleur du Poumon, on l’associe à Herba Ephedrae (Ma Huang),
Prunus Armeniacae (Xing Ren), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) (18 g, 5 g, 9 g, 6 g), pour former
“la Décoction d’éphédra, d’amande d’abricot, de gypse et de réglisse (Ma Xing Shi Gan Tang)“,
qui est efficace pour clarifier et faire diffuser le Poumon et calmer la dyspnée.
3. Comme Shi Gao disperse le Feu de l'Estomac :
il traite les céphalées, les douleurs dentaires et les douleurs et gonflements des gencives,
dus à la Chaleur de l'Estomac qui enflamme le haut.
Pour cela, il est associé à Radix Rehmanniae praeparata (Shu Di Huang), Rhizoma
Anemarrhenae (Zhi Mu), Radix Achyranthis (Niu Xi), comme dans “la Décoction de
Rehmannia et de Gypse (Yu Nu Jian)” (47).
4. Shi Gao calciné à un bon effet pour clarifier la Chaleur :
Il peut être utilisé dans les ulcères cutanés torpides, dans l’eczéma, ainsi que dans les
brûlures thermiques. Il est employé soit seul, soit associé à des composants comme Cortex
Phellodendri (Huang Bai), Indigo Pulverata Levis (Qing Dai).
Posologie :
— De 15 à 60 g.
— Par voie buccale, il est préférable de le prendre non préparé.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 85

— Pour les préparations en décoction, il vaut mieux l’écraser juste avant l’emploi.
— Pour l’usage externe, il est d’usage de le calciner puis de le broyer.
Précautions d’emploi :
Shi Gao ne doit pas être utilisé dans les Cadres Cliniques de Chaleur interne par Vide de
Yin, ni dans ceux de Rate-Estomac Vides et Froids.
Note :
La polydipsie des maladies fébriles d’origine externe correspond à une déshydratation
cellulaire Elle peut être soignée par Sheng Shi Gao qui arrête la soif, même chez les patients que
rien ne peut désaltérer.

Rhizoma Anemarrhenae (Zhi Mu)


Zhi Mu est le rhizome d’Anemarrhena Asphodeloides Bge. (Liliacées); il vient surtout des
provinces du Shanxi, du Hubei et du Guangdong.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée durant l’été et l’automne. Après élimination des parties aériennes et
des radicelles, les rhizomes sont nettoyés et séchés au soleil, puis humidifiés pour être épluchés;
ils sont ensuite coupés en rondelles et préparés suivant la méthode Chao avec addition de sel.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, doux et froid, action sur les méridiens de l'Estomac, du Poumon, des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et disperse le Feu (Qing Re Xie Huo).
— Nourrit le Yin et humidifie la Sécheresse (Zi Yin Run Zao).
Principales applications :
1. Comme Zhi Mu à un bon effet pour clarifier la chaleur, éliminer le Feu, chasser l’anxiété :
Il est utilisé dans le traitement des Cadres Cliniques de Plénitude de Chaleur de l'Estomac et
du Poumon, appartenant aux maladies fébriles, lorsque la Chaleur perverse est à son maximum,
avec des symptômes comme hyperthermie, inquiétude, chaleur dans la poitrine, soif, pouls vaste
(Hong) et grand (Da). Il est souvent utilisé en association avec Gypsum (Shi Gao), par exemple
dans “la Décoction du Tigre Blanc (Bai Hu Tang)” (45).
86 Le droguier

2. Gomme Zhi Mu est efficace pour clarifier et disperser le Feu du Poumon, nourrir le Yin et
humidifier le Poumon :
Il est utilisé dans les toux dues à la Chaleur du Poumon, ainsi que dans les toux sèches
accompagnées de crachats difficiles à expectorer, dues au Vide du Yin du Poumon.
Dans ces cas-là, on l’associe dans “la Poudre des deux Mu (Er Mu San)” à Bulbus
Fritillariae (Bei Mu), pour clarifier le Poumon, éliminer les Mucosités et arrêter la toux.
3. Comme Zhi Mu a une bonne action pour nourrir le Yin et abaisser le Feu :
Il est utilise dans les Cadres Cliniques dans lesquels le Yin est Vide et le Feu florissant, par
exemple, celui de Yin du Poumon et des Reins Vides, ayant pour symptômes : fièvre en marées,
sensation de chaleur qui monte de la profondeur à la surface, transpiration nocturne, oppression
et échauffement thoracique, avec un sentiment d’inquiétude, etc.
Dans ces cas-là, on l’associe en synergie avec Cortex Phellondendri (Huang Bai) et avec
d’autres composants qui nourrissent le Yin, par exemple dans la formule qui associe
Anemarrhena et Phellodendron aux “Pilules des six herbes contenant du Rehmannia (Zhi Bai Di
Huang Wan)” (48).
4. Zhi Mu à un bon effet pour nourrir le Yin, humidifier la Sécheresse, produire des Liquides
Organiques et arrêter la soif :
C’est pourquoi l’on l’utilise dans les maladies Xiao Ke* avec Vide du Yin et comme
symptômes principaux : soif, polyurie, polydipsie.
Dans ces cas-là, afin de renforcer ses effets, il est associé à Radix Trichosanthis (Tian
Hua Fen), et Fructus Schisandrae (Wu Wei Zi), comme dans “la Décoction du Liquide de Jade
(Yu Ye Tang)” (le liquide de jade signifie souvent la salive) (49).
Posologie :
— De 6 à 12 g.
Précautions d’emploi :
Rhizoma Anemarrhenae (Zhi Mu) est humide et froid, il peut occasionner des diarrhées et
de ce fait il n’est pas souhaitable de l’utiliser en présence de selles pâteuses dues à une Rate
Vide.
Note :
Rhizoma Anemarrhenae (Zhi Mu) et Gypsum fibrosum (Shi Gao) “dispersent et clarifient la
Plénitude de Chaleur (Qing Xie Shi Re)” et sont couramment associés.
Mais Zhi Mu amer et froid est aussi indiqué pour “nourrir le Yin (Zi Yin)” et en même
temps pour “clarifier le Feu du Poumon et de l'Estomac”. On l’emploie dans les cas où la
Chaleur interne est importante et où les Liquides ont été lésés.
Shi Gao est piquant, doux et froid. Il est indiqué pour clarifier la Chaleur mais ne nourrit
pas le Yin. Il peut être utilisé dans les cas où la Chaleur Interne est très importante mais où les
Liquides ne sont pas blessés.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 87

Rhizoma Phragmitis (Lu Gen)


Lu Gen est le rhizome de Phragmites communis Trin. (Graminées).
Récolte et Préparation :
La plante est répandue dans toute la Chine. La récolte peut se faire à la fin du printemps, au
début de l’été et en automne. Après nettoyage et élimination des radicelles, on enlève
l’enveloppe externe des rhizomes, puis on les fait sécher au soleil. Les rhizomes peuvent être
utilisés à l’état frais ou après séchage, le produit frais étant le meilleur.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, froid, action sur les méridiens du Poumon et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, génère les Liquides Organiques (Qing Re Sheng Jin).
— Arrête les vomissements (Zhi Ou).
— Chasse l’agitation anxieuse (Chu Fan).
Principales applications :
1. Comme Lu Gen clarifie la Chaleur, chasse l’anxiété, génère les Liquides Organiques et
arrête la soif :
il est utilisé dans les maladies fébriles, lorsque les Liquides Organiques sont blessés, qu’il y
a soif, sensation de chaleur dans la poitrine, inquiétude, langue sèche, pas de salive.
Pour cela, on l’associe généralement à Gypsum (Shi Gao), Radix Ophiopogonis (Mai Men
Dong), Rhizoma Trichosanthis (Tian Hua Fen).
2. Comme Lu Gen clarifie la Chaleur et arrête les vomissements :
Il est employé pour calmer les vomissements dus à la Chaleur de l'Estomac.
Pour traiter les vomissements, le “Zhu Hu Fang” (Ordonnances sous la main) préconise de
l’utiliser seul, en décoction à boire fréquemment à petites doses.
Il peut aussi être utilisé associé à du jus de gingembre et à Caulis Bambusae (Zhu Ru).
comme dans “la Décoction à boire froide de Rhizoma Phraginitis (Lu Gen Yin)” (50).
3. Comme Lu Gen clarifie et évacue la Chaleur du Poumon, humidifie la Sécheresse et
diminue la toux :
• Il est utilisé dans les toux dues à la Chaleur du Poumon accompagnées d’expectorations
épaisses et de bouche sèche, ainsi que dans les toux provoquées par les attaques de Vent-
Chaleur d’origine externe. Pour cela, il peut être associé à Radix Platycodi (Jie Geng), Folium
Mori (Sang Ye) et Semen Armeniacae Amarum (Xing Ren).
• Il peut aussi être utilisé dans les expectorations purulentes des abcès du Poumon, en
association avec Semen Coïcis (Yi Yi Ren), Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Semen Benicasae
(Dong Gua Ren).
88 Le droguier

D’autre part : Comme il clarifie la Chaleur et favorise la diurèse :


Il peut aussi être utilisé dans les douleurs de la miction des maladies Lin de la Chaleur, ainsi
que dans les oliguries avec urines troubles.
Dans ces cas-là, on l’associe à Rhizoma lmperatae (Bai Mao Gen) et à Semen Plantaginis
(Che Qian Zi).
Posologie :
— De 15 à 30 g.
— S’il est utilisé frais, la dose peut être doublée.
— Lu Gen peut aussi être préparé sous forme de jus.
Note :
Rhizoma Phragmitis (Lu Gen) et Rhizoma lmperatae (Bai Mao Gen) clarifient tous deux la
Chaleur (Qing Re). Mais Lu Gen, “clarifie la Chaleur de la couche du Qi (Qing Qi Fen Re)”, il
est donc indiqué pour produire des Liquides et pour arrêter la soif (Shen Jin Zhi Ke), tandis que
Bai Mao Gen, qui “clarifie la Chaleur de la couche du sang (Qing Xue Fen Re)”, convient
mieux pour rafraîchir le sang et stopper son écoulement (Liang Xue Zhi Xue).

Rhizoma Trichosanthis (Tian Hua Fen)


Tian Hua Fen est le rhizome desséché de Trichosanthes Kirilowii Maxim (Cucurbitacées).
Récolte et Préparation :
Cette plante se rencontre dans toute la Chine, on la récolte en automne et en hiver.
Après nettoyage et suppression de l’enveloppe externe, les rhizomes sont coupés en fins
morceaux et séchés au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, légèrement doux et froid, action sur les méridiens du Poumon et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, génère les Liquides Organiques (Qing Re Sheng Jin).
— Résout l’inflammation et élimine le pus (Xiao Zhong Pai Nong).
Principales applications :
1. Comme Tian Hua Feu peut clarifier la Chaleur de l'Estomac, abaisser le Feu du Cœur,
générer des Liquides Organiques et arrêter la soif :
Il est employé dans les maladies fébriles, quand la Chaleur perverse blesse les Liquides
Organiques, donnant comme symptômes : bouche sèche, langue sèche, envie de boire, sensation
de chaleur dans la poitrine, anxiété, ainsi que dans les polydipsies des maladies Xiao Ke*.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 89

• On l’associe habituellement à Rhizoma Phragmitis (Lu Gen), Rhizoma Imperatae (Bai Mao
Gen), Radix Ophiopogonis (Mai Men Dong), pour soigner les maladies fébriles avec sensation
de Chaleur dans la poitrine, soif et anxiété.
• Associé à Radix Puerariae (Ge Gen), Fructus Schisandrae (Wu Wei Zi), Rhizoma
Anemarrhenae (Zhi Mu), il est utilisé pour traiter les Cadres Cliniques du Xiao Ke*, par
exemple, dans “la Décoction du liquide de jade” (Yu Ye Tang)” (49).
2. Tian Hua Fen clarifie et disperse la Chaleur du Poumon, fait descendre les crachats de
Chaleur situés au dessus du diaphragme et humidifie la Sécheresse du Poumon.
C’est pourquoi il est utilisé dans les Cadres Cliniques de la Chaleur du Poumon, ayant
comme symptômes : toux, ou toux sèche avec crachats épais, difficiles à expectorer, ainsi que
dans les toux avec crachats sanguinolents.
Dans ces cas-là, on l’associe à des composants tels que Radix Anemarrhenae (Zhi Mu),
Cortex Mori Radicis (Sang Bai Pi) et Radix Platycodi (Jie Geng), comme dans “la Décoction de
Belamcanda et d’Aristolochia (She Gan Dou Ling Tang)” (51).
3. Grâce à ses très bons effets pour clarifier la Chaleur, disperser le Feu, éliminer le pus et
résoudre les inflammations :
• Tian Hua Fen est utilisé dans les infections pyogéniques et les maladies ulcéreuses de la
peau, comme les abcès, les furoncles, etc. Pour cela, il peut être utilisé per os ou en usage
externe.
• En usage interne, il est associé à : Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Bulbus Fritillariae
thunbergii (Zhe Bei Mu), Spina Gleditsiae (Zao Jiao Ci), pour dissoudre les tuméfactions
toxiques internes, comme dans “la Poudre pour dissoudre l’interne (Nei Xiao San)” (52).
Posologie :
— De 10 à 15 g, en potion ou en pilules.
— Pour l’usage externe Tian Hua Fen est réduit en poudre et mélangé à de l’eau ou du
vinaigre.
Précautions d’emploi :
L’usage de Tian Hua Fen est interdit dans les diarrhées dues à la Rate et l'Estomac Vides et
Froids.
Note :
Rhizoma Trichosanthis (Tian Hua Fen), et Rhizoma Phragmitis (Lu Gen) “produisent des
Liquides et arrêtent la soif (Sheng Jin Zhi Ke)” mais Lu Gen est plus puissant pour “clarifier la
Chaleur” et Tian Hua Fen pour “produire des Liquides (Sheng Jin)”.
90 Le droguier

Folium Bambusae (Zhu Ye)


Autre nom : Dan Zhu Ye.
La partie utilisée est la feuille du bambou, Phyllostachys Nigra (Lodd.) Munro Var.
Henonis (MilS.) Stapf ex Rendie (Graminées).
Récolte et Préparation :
Les feuilles de bambou sont récoltées en toutes saisons, principalement le long du fleuve
Changjiang. Il est préférable de les utiliser fraîches.
Saveur, tempérament et lieux d’action
— Doux, neutre, froid, action sur les méridiens du Cœur, du Poumon et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et chasse l’anxiété (Qing Re Chu Fan).
— Génère les Liquides Organiques (Cheng Jin).
— Est diurétique (Li Niao).
Principales applications :
1. Comme Zhu Ye clarifie le Cœur, chasse l’anxiété et génère les Liquides Organiques :
II est utilisé dans les maladies fébriles avec sensation de chaleur dans la poitrine, Fan Ke*.
Pour cela, il est généralement associé à Gypsum (Shi Gao), Radix Ophiopogonis (Mai Men
Dong), Rhizoma Phragmitis (Lu Gen).
2. Comme Zhu Ye clarifie le Feu du Cœur, apaise l’esprit et calme les frayeurs brutales :
Il est utilisé lorsque le Feu du Cœur enflamme le haut, en donnant des abcès, des ulcères,
des aphtes de la bouche et de la langue. Il est également utilisé dans les convulsions fébriles des
enfants.
• Associé à. Caulis Akebiae (Mu Tong), à Radix Rehmanniae Recens (Sheng Di Huang) et à
Radix Glycyrrhizae recens (Sheng Gan Cao) (9 g, 3 g, 18 g, 6 g : prendre 9 g, deux fois par
jour), il compose “la Poudre qui abaisse le Feu du Cœur (Dao Chi San)”, littéralement “Poudre
qui conduit le rouge”.
• Dans les convulsions des enfants, on l’associe à Ramulus Uncariae cum uncis (Gou Teng)
et à Periostracum Cicadae (Chan Tui), ainsi qu’à d’autres composants qui clarifient le Feu et
éteignent le Vent.
3. Comme Zhu Ye clarifie le Feu du Cœur, et favorise la diurèse :
Il est utilisé dans les maladies Lin de la Chaleur, ainsi que dans les douleurs de la miction
provoquées par le Feu du Cœur qui transmet sa Chaleur à l’intestin Grêle.
Dans ces cas-là, il est souvent associé à Semen Plantaginis (Che Qian Zi), Medulla Junci
(Deng Xin Cao) et Caulis Akebiae (Mu Tong).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 91

Posologie :
— De 6 à 15 g.
Notes :
1. Folium Bambusae (Zhu Ye) et Rhizoma Coptidis (Huang Lian) “dispersent et clarifient le
Feu du Cœur (Qing Xie Xin Huo)”.
Mais, Zhu Ye, doux et froid, est indiqué dans les Cadres Cliniques de Vide où il clarifie la
Chaleur, tandis que Huang Lian, amer et froid, convient dans les Cadres Cliniques de Plénitude
pour disperser le Feu.
2. Zhu Ye Juan Xin, est constitué par les jeunes feuilles du bambou Kuzhu, encore enroulées
surelles mêmes. Cette drogue est efficace pour “clarifier la Chaleur”. Elle est utilisee pour
rafraîchir ‘le Feu du Cœur qui embrase le Haut (Xin Huo Shang Yan)” ainsi que pour traiter
des symptômes tels que perte de la connaissance et délire verbal des maladies fébriles d’origine
externe.

Fructus Gardeniae (Zhi Zi)


Autres noms :
— Yue Tao.
— Shan Zhi.
Zhi Zi est le fruit mûr de Gardenia Jasminoides Ellis. (Rubiacées).
Récolte et Préparation :
Gardenia Jasminoides est produit dans les régions situées au Sud du fleuve Changjiang. On
récolte les fruits en automne et en hiver. Le produit peut être utilisé tel quel ou préparé, soit par
la méthode Chao jusqu’au brun, soit calciné.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens du Cœur, du Poumon, de l'Estomac et du Triple
Réchauffeur.
Indications fonctionnelles :
— Disperse le Feu, chasse l’anxiété, (Xie Huo Chu Fan).
— Clarifie la Chaleur et fait écouler l'Humidité (Qing Re Li Shi).
— Rafraîchit le sang et élimine les toxines (Liang Xue Jie Du).
Principales applications :
1. Comme Zhi Zi disperse le Feu des méridiens du Cœur, du Poumon et de l'Estomac et
chasse l’agitation :
Il est utilisé dans les maladies fébriles comportant fièvre, inquiétude, sensation
d’étouffement et d’oppression de la poitrine et agitation.
92 Le droguier

Dans ces cas-là, on l’associe à Semen Sojae Praeparatum (Dan Dou Chi), pour former “la
Décoction de Gardenia et de Soja (Zhi Zi Chi Tang)”, déjà rencontrée, qui disperse la Chaleur
perverse, chasse l’anxiété et délivre de la sensation d’étouffement.
Si le Feu devient toxique, qu’il y ait hyperthermie, agitation, délire, et même perte de la
connaissance, on l’associe a des composants qui dispersent le Feu et chassent l’agitation,
rafraîchissent le sang et éliminent les toxines. Pour cela, il peut être associé à Rhizoma Coptidis
(Huang Lian), Radix Scutellariae (Huang Qin), Fructus Forsythiae (Lian Qiao), comme dans la
“la Décoction à boire froide pour lutter contre les maladies épidémiques” (Qing Wen Bai Du
Yin) (46).
2 Comme Zhi Zi clarifie et élimine la Chaleur-Humidité
Il est utilisé pour faciliter l’écoulement de la Vésicule Biliaire et éliminer l’ictère dû à
l’accumulation de Chaleur-Humidité dans la Vésicule et le Foie, dont les symptômes sont :
couleur jaune de la peau, fièvre, oligurie avec urines foncées.
• Son action est augmentée par l’association avec Herba Artemisiae Capillaris (Yin Chen) et
Radix Rhei (Da Huang) (15 g, 20 à 60 g, 9 g : à prendre en trois fois). Ensemble ils composent
“la Décoction d’Artemisia Capillaris (Yin Chen Hao Tang)”.
• Associé à Cortex Phellodendri (Huang Bai) et à Radix Glycyrrhizae praeparata (Zhi Gan
Cao) (15 unités, 2 Liang, 1 Liang), ses capacités pour clarifier et expulser l'Humidité-Chaleur
sont accrues. L’association de ces deux composants constitue “la Décoction de gardénia et de
Cortex Phellodendri (Zhi Zi Bai Pi Tang)”.
3. Comme Zhi Zi rafraîchit le sang et a une action hémostatique :
Il est utilisé dans les Cadres Cliniques de la Chaleur qui fait divaguer le sang, en donnant
pour symptômes : hématuries, vomissements de sang, gingivorragies, épistaxis.
Il est associé dans ces cas-là à Radix Scutellariae (Huang Qin), Radix Rehmanniae Recens
(Sheng Di Huang), Rhizoma Imperatae (Bai Mao Gen).
D’autre part :
Une application locale de poudre de Fructus Gardeniae Recens mélangé à de l’eau ou du
vinaigre, peut améliorer les inflammations, arrêter les douleurs et soigner les furoncles.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Pour l’usage externe, employer la quantité nécessaire.
Précautions d’emploi :
Zhi Zi ne doit pas être utilisé dans les cas de manque d’appétit et de selles pâteuses dus à
une Rate Vide.
Note :
Fructus Gardeniae non préparé (Sheng Zhi Zi) est indiqué pour “clarifier la Chaleur et
disperser le Feu (Qing Re Xie Huo)”, alors que Fructus Gardeniae carbonisé (Zhi Zi Hui) est
employé pour “arrêter le sang (Zhi Xue)”.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 93

Spica Prunellae (Xia Ku Cao)


Xia Ku Cao est constitué par l’épi séché de Prunella Vulgaris L. (Labiées). Les lieux de
production sont principalement le Jiangsu, le Zhejiang, l’Anhui, le Henan.
Récolte et Préparation :
L’épi ou la plante entière de Prunella vulgaris sont récoltés en été et séchés au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, piquant, froid, action sur les méridiens du Foie et de la Vésicule Biliaire.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie le Feu du Foie (Qing Gan Huo).
— Disperse les nouures (San Yu Jie).
— Est hypotenseur (Jiang Xue Ya).
Principales applications :
1. Comme Xia Ku Cao clarifie et disperse le Feu du Foie, qu’il clarifie la tête et les yeux :
On l’utilise dans le Cadre Clinique du Feu du Foie qui enflamme le haut, ayant comme
symptômes : yeux rouges gonflés et douloureux, douleurs du globe oculaire, vision brouillée,
écoulement de larmes, céphalées, vertiges...
Xia Ku Cao peut être utilisé seul, ou bien associé à Concha Haliotidis (Shi Jue Ming), Flos
Chrysanthemi (Ju Hua), Periostracum Cicadae (Chan Tui).
Dans les douleurs du globe oculaire, les douleurs chroniques dues à une blessure du sang,
on peut l’associer à des composants qui tonifient le sang et avantagent le Foie, comme Radix
Angelicae sinensis (Dang Gui), Radix Rehmanniae Recens (Sheng Di Huang), Radix Paeoniae
alba (Bai Shao Yao).
2. Comme Xia Ku Cao clarifie la Chaleur et disperse ce qui est noué :
On l’emploie dans les amas et nouures de Mucosités-Chaleur, qui aboutissent à la formation
des scrofules et des goitres.
Il peut être utilisé seul en décoction, ou bien associé à Radix Scrophulariae (Xuan Shen),
Concha Ostreae (Mu Li), Thallus Laminariae (Kun Bu).
Comme Spica Prunellae clarifie le Feu et disperse ce qui est noué, il peut être aussi utilisé
pour dissoudre les abcès.
Dans les cas d’inflammation du sein et dans les oreillons, on peut l’associer à Radix
Bupleuri (Chai Hu), Radix Paeoniae rubra (Shi Shao Yao) et Bulbus Fritillariae thunbergii (Zhe
Bei Mu).
D’autre part :
Comme Xiao Ku Cao clarifie et disperse le Feu du Foie, il est utilisé actuellement comme
hypotenseur, dans les Cadres Cliniques du Feu du Foie et du Yang qui s’élèvent.
94 Le droguier

Posologie :
— De 10 à 15 g.
— Xia Ku Cao peut être pris en décoction ou en décoction concentrée.

Herba Lofatheri (Dan Zhu Ye)


Autre nom : Zhou Ye Mai Dong
Dan Zhu Ye est constitué par la partie aérienne de Lofatherum Gracile Brongn.
(Graminées).
Récolte et Préparation :
Il est produit le long du fleuve Changjiang et dans les provinces situées au Sud du fleuve.
Les parties terminales de la plante sont récoltées en été, séchées au soleil, puis coupées en
morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, neutre et froid, action sur les méridiens du Cœur, de l'Estomac et de l’intestin Grêle.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, chasse l’anxiété (Qing Re Chu Fan).
— Est diurétique (Li Niao).
Principales applications :
1. Comme Dan Zhu Ye clarifie la Chaleur dans les méridiens du Cœur et de l’intestin Grêle et
est diurétique :
On l’utilise dans les Cadres Cliniques dans lesquels sont présents à la fois des abcès ou des
aphtes de la bouche et de la langue et une miction rendue malaisée par des douleurs et des
brûlures.
Dans ces cas-là, on l’associe à Medulla Junci (Deng Xin Cao). Rhizoma Imperatae (Bai
Mao Gen), Spora Lygodii (Hai Jin Sha).
2. Comme Dan Zhu Ye peut clarifier le Cœur, disperser la Chaleur, chasser l’anxiété et
arrêter la soif :
On l’utilise dans les Cadres Cliniques des maladies fébriles, lorsqu’il y a soif, sensation de
chaleur et d’oppression thoracique et anxiété.
Dans ces cas-là on l’associe avec Radix Ophiopogonis (Mai Men Dong), Rhizoma
Phragmitis (Lu Gen), Rhizoma Trichosanthis (Tian Hua Fen).
Posologie :
— De 10 à 15 g.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 95

Calcitum (Han Shui Shi)


Han Shui Shi est constitué par les cristaux naturels de Mirabilite, mélange de sulfate de
calcium et de sulfate de sodium.
Récolte et Préparation :
Le minerai se trouve dans les provinces du Shanxi et du Hebei. Il est récolté tout le long de
l’année, et broyé pour le réduire en poudre.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, salé, très froid, action sur les méridiens de l'Estomac et des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et disperse le Feu (Qing Re Xie Huo).
Principales applications :
1. Comme Han Shu Shi clarifie la Chaleur, disperse le Feu, qu’il est fébrifuge, calmant et
qu’il arrête la soif.
Il est utilisé dans les Cadres Cliniques des maladies fébriles, lorsque le pervers pénètre dans
la couche du Qi et que l’on a comme symptômes principaux : Fan Ke*, pouls vaste (Hong) et
grand (Da).
Dans ces cas-là, on l’associe à Gypsum (Shi Gao), comme dans “la Décoction des trois
pierres (San Shi Tang)” (53).
2. Comme Han Shui Shi clarifie la Chaleur, disperse le Feu, calme les douleurs, les rougeurs
et la chaleur :
Il est utilisé en poudre par voie externe pour soigner les conjonctivites du Vent-Chaleur, les
amygdalites et les abcès de la bouche, ainsi que les brûlures thermiques.
Posologie :
— De 10 à 15 g.
— Pour l’usage externe utiliser la quantité nécessaire.

Herba Commelinae (Ya Zhi Cao)


Ya Zhi Cao est constitué par la plante entière de Commelina Communis L.
(Commelinacées), plante qui pousse dans de nombreuses régions de Chine.
Récolte et Préparation :
La récolte a lieu en été et en automne. Une fois nettoyée et lavée, la plante entière peut être
utilisée fraîche, ou bien séchée au soleil puis coupée en morceaux.
96 Le droguier

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Doux, amer, froid, action sur les méridiens du Poumon, de la Vessie et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur (Qing Re).
— Élimine les toxines (Jie Du).
— Est diurétique (Li Niao).
Principales applications :
1. Comme Ya Zhi Cao clarifie la Chaleur et élimine les toxines :
Il est utilisé dans les hyperthermies des maladies fébriles.
• Si l’hyperthermie appartient à un Cadre Clinique de Chaleur de la Surface, on peut lui
adjoindre Herba Menthae (Bo He), Fructus Arctii (Niu Bang Zi), etc. qui sont des produits qui
dispersent et drainent le Vent-Chaleur.
• Si l’hyperthermie provient d’un Cadre Clinique de Plénitude-Chaleur de la couche du Qi,
on peut lui adjoindre des herbes qui clarifient la Chaleur et dispersent le Feu, comme Gypsum
(Shi Gao) et Radix Anemarrhenae (Zhi Mu).
2 Comme Ya Zhi Cao clarifie la Chaleur et qu il est diurétique
Il peut être employé pour traiter les maladies Lin*, ainsi que pour faire écouler l'Eau et
dissoudre les oedèmes.
On l’utilise d’une part dans les maladies Lin de la Chaleur, avec urines courtes et rouges, et
d’autre part dans les oedèmes comportant de la Chaleur.
Il peut être utilisé seul ou bien associé à des composants qui clarifient la Chaleur et
favorisent la diurèse, comme Herba Lofatheri (Dan Zhu Ye) et Semen Plantaginis (Che Qian
Cao).
3. Comme Ya Zhi Cao peut clarifier la Chaleur et éliminer les toxines,
On l’emploie pour soigner les amygdalites et les abcès de la gorge, ainsi que les abcès et
ulcères infectés et les morsures de serpent.
• Pour soigner les amygdalites et les abcès de la gorge, on l’associe à des composants qui
clarifient la Chaleur et éliminent les toxines, comme Folium Isatidis (Da Qing Ye) et Radix
Isatidis (Ban Lan Gen).
• Dans les ulcères, les abcès et les furoncles, il peut être utilisé per os ou par voie externe. On
l’associe alors à Herba Violae (Zi Hua Di Ding) et à Flos Chrysanthemi Indici (Ye Ju Hua).
• Pour traiter les morsures de serpent, il est broyé finement et utilisé en usage externe ainsi
qu’en décoction à boire. On l’associe à Herba Lobeliae (Ban Bian Lian).
Posologie :
— De 15 à 30 g.
— Lorsqu’il est frais, de 30 à 60 g.
— Pour l’usage externe prendre la quantité nécessaire.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 97

Scapus Eriocaulonis Buergeriani (Gu Jing Cao)


La partie employée en pharmacopée est la plante entière ou l’inflorescence de deux variétés
de plantes : Eriocaulon Buergerianum Koern. et Eriocaulon Sieboldianum Sieb. et Zucc.
(Eriocaulacées).
Récolte et Préparation :
Eriocaulon se rencontre dans les provinces du Zhejiang, du Jiangxu, de l’Anhui, du Jiangxi,
du Hunan, du Guangdong et du Guangxi. La récolte se fait en automne. On prend la plante
entière ou mieux les inflorescences que l’on coupe en morceaux après séchage au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, équilibré, action sur les méridiens du Foie et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Draine et disperse le Vent-Chaleur (Shu San Feng Re).
— Améliore la vision et diminue les taies (Ming Mu Tui Yi).
Principales applications :
Comme Gu Jing Cao draine et disperse le Vent Chaleur dans le méridien du Foie, qu’il
améliore la vision et diminue les taies :
Il est utilisé pour les taies de la cornée, pour les yeux gonflés, rouges et douloureux, ainsi
que pour les visions brouillées avec beaucoup de larmes, qui apparaissent lorsque le Vent-
Chaleur se trouve dans le méridien du Foie.
On l’emploie en association, dans “la Poudre de Scapus Eriocaulonis et de Radix Gentianae
(Gu Jing Long Dan San)” (54).
Posologie :
— De 6 à 15 g.
98 Le droguier

Flos Buddleiae Officinalis (Mi Meng Hua)


La partie médicinale est constituée par la fleur ou le bouton de Buddleia officinalis Maxim.
(Loganiacées).
Le buddleia se rencontre dans le Hubei, le Sichuan, le Gansu, le Shaanxi, le Henan, le
Guangdong, le Guangxi, le Yunnan, le Guizhou.
Récolte et Préparation :
Les fleurs et les boutons floraux du buddleia sont récoltés au printemps et sont simplement
séchés au soleil.
Saveur, tempérament et lieu d’action :
— Doux, légèrement froid, action sur le méridien du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie le Foie (Qing Gan).
— Améliore la vision, (Ming Mu).
— Diminue les taies (Tui Yi).
Principales applications :
1. Comme Mi Meng Hua clarifie la Chaleur du Foie, améliore la vision, diminue les taies :
II est utilisé dans le traitement des yeux gonflés et douloureux, des visions brouillées, du
larmoiement, des Cadres Cliniques de la Chaleur du Foie, ainsi que dans celui des visions
obscurcies par des taies.
On l’associe à d’autres composants comme dans “la Poudre de Flos Buddleiae officinalis
(Mi Meng Hua San)” (55).
Lorsque de la Chaleur apparaît dans un Cadre Clinique de Vide du Foie, la vision est
obscurcie, les yeux sont secs et piquants, ou bien il se forme une taie de la cornée.
L’on associe Buddleia à des médicaments qui avantagent le Foie pour améliorer la vision,
comme par exemple : Fructus Lycii (Gou Qi Zi), Semen Astragali complanati (Sha Yuan Zi).
Posologie :
De 6 à 10 g.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 99

Semen Celosiae Argentae (Qing Xiang Zi)


La partie utilisée en pharmacopée est la graine de Celosia Argenta L. (Amaranthacées).
On rencontre cette plante dans les régions centrales et Sud du pays.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait en automne, lorsque les fruits sont mûrs. Il sont séchés au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, légèrement froid, action sur le méridien du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie et disperse le Feu du Foie (Qing Xie Gan Huo).
— Améliore la vision (Ming Mu).
— Fait régresser les taies (Tui Yi).
Principales applications :
Comme Qing Xiang Zi clarifie et disperse le Feu du Foie, améliore la vision et fait
régresser les taies :
On l’utilise dans les Cadres Cliniques du Feu du Foie qui enflamme le Haut, ayant pour
symptômes : yeux gonflés, rouges et douloureux, apparition de taies sur la cornée et vision
brouillée et obscurcie.
Pour le traitement, on l’associe à d’autres composants, tels que Semen Cassiae (Jue Ming
Zi).
D’autre part :
Comme cette drogue clarifie et draine la Chaleur du Foie, elle est actuellement utilisée dans
les hypertensions rencontrées dans les Cadres Cliniques du Yang du Foie qui s’élève.
Posologie :
— De 3 à 15 g.
Précautions d’emploi :
Comme ce composant est très puissant pour clarifier la Chaleur, il ne doit pas être utilisé
chez les patients qui ont une mydriase due à une déficience du Foie et des Reins, ainsi que dans
les glaucomes.
Note :
Semen Celosiae argentae (Qing Xiang Zi), Scapus Eriocaulonis (Gu Jing Cao) et Semen
Cassiae (Jue Ming Zi) “clarifient la Chaleur et améliorent la vision (Qing Re Ming Mu)”.
100 Le droguier

Mais :
— Qing Xiang Zi qui a pour propriété d’abaisser (Xia Jiang), “clarifie et disperse le Feu du
Foie”. Il est indiqué pour les yeux rouges dus au Feu du Foie. Il a de plus un effet hypotenseur.
— Gu Jing Cao “disperse le Vent et clarifie la Chaleur”. II est utilisé pour les Yeux rouges dus
aux attaques externes du Vent Chaleur lorsque le Vent est plus important que la Chaleur.
— Jue Ming Zi a pour qualité de faire diffuser (Xuan San). Il est employé pour les Yeux
rouges dus aux attaques externes du Vent Chaleur, lorsque la Chaleur est plus importante que le
Vent. Il a de plus une action pour “Tonifier et nourrir le Foie et les Reins (Zi Bu Gan Shen)”.

2e groupe : LES DROGUES QUI CLARIFIENT LA CHALEUR


ET ASSECHENT L’HUMIDITÉ
Qing Re Zao Shi Yao
Les drogues utilisées pour traiter les Cadres Cliniques de l'Humidité-Chaleur sont de saveur
amère et de tempérament froid; amer pour assécher l'Humidité, froid pour clarifier la Chaleur.
Les symptômes principaux de l'Humidité-Chaleur Interne sont :
— fièvre,
— enduit lingual gras,
— oligurie.
Les diverses localisations de l'Humidité-Chaleur Interne enrichissent cette sémiologie :
— Humidité-Chaleur dans le tractus digestif : diarrhée, dysenterie, hémorroïdes, fistules
anales, ...
— Humidité-Chaleur dans le Foie et la Vésicule Biliaire : douleurs et gonflement des flancs et
des côtes, ictère, bouche amère, …
— Humidité-Chaleur dans le Réchauffeur Inférieur : mictions malaisées, mictions doulou-
reuses, dysurie, leucorrhées, …
— Les douleurs et gonflements articulaires, l’eczéma, les abcès et les furoncles, les otorrhées
purulentes ... sont aussi en relation avec l'Humidité-Chaleur.
Comme les amers-froids peuvent attaquer l'Estomac et blesser le Yin en “asséchant”, il faut
éviter d’utiliser ces drogues lorsque la Rate et 1 Estomac sont déficients et faibles et lorsque les
Liquides Organiques sont lésés ou en voie d’épuisement. Si leur emploi est nécessaire ou
prolongé, il est indispensable de leur associer des drogues qui “nourrissent l'Estomac” et qui
“avantagent le Yin”.
Enfin comme ces drogues sont également utilisées pour “disperser le Feu et éliminer les
toxines” elles peuvent être associées aux composants qui “clarifient la Chaleur et dispersent le
Feu” et à ceux qui “clarifient la Chaleur et éliminent les toxines”.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 101

Radix Scutellariae (Huang Qin)


Le produit médicinal est constitué par la racine de Scutellaria Baicalensis Georgi (Labiées).
Scutellaria baicalensis se rencontre dans le Hebei, le Shanxi, en Mongolie intérieure, dans
le Henan, et le Shaanxi.
Le Shanxi donne des quantités très importantes, mais la drogue provenant du Hebei est de
meilleure qualité.
Récolte et Préparation :
La récolte a lieu au printemps et en automne. Après avoir éliminé les radicelles, les racines
sont lavées et séchées au soleil. Elles sont ensuite soit imprégnées de vapeur soit plongées dans
l’eau bouillante pour les humidifier.
Elles peuvent être utilisées telles quelles ou après avoir subi la préparation Chao au vin ou
Chao jusqu’à calcination.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens du Poumon, de la Vésicule Biliaire, de l'Estomac et du
gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, assèche l'Humidité (Qing Re Zao Shi).
— Disperse le Feu, élimine les toxines (Xie Huo Jie Du).
— Est hémostatique (Zhi Xue).
— Est antiabortif (An Tai).
Principales applications :
1. Huang Qin amer et froid, assèche l'Humidité et fait écouler la Chaleur, il peut aussi
éliminer les toxines :
C’est pourquoi l’on l’emploie dans de nombreux Cadres Cliniques de Chaleur-Humidité,
tels que les affections de Tiédeur-Humidité (Wen Re), les ictères, les dysenteries et les
diarrhées, les maladies Lin de la Chaleur, les abcès, furoncles, anthrax et ulcères cutanés.
• Pour traiter les maladies de Tiédeur-Humidité, avec fièvre, oppression thoracique et
sensation d’étouffement, enduit lingual gras... on associe Huang Qin à d’autres drogues qui font
écouler, transforment et évacuent l'Humidité, comme dans “la Décoction de Radix Scutellariae
et de Talcum (Huang Qin Hua Shi Tang)” (56).
• Dans le traitement des ictères dus à l'Humidité-Chaleur, pour renforcer son action de
clarification du Foie et d’écoulement de la Vésicule Biliaire, on l’associe à Fructus Gardeniae
(Zhi Zi) et à Herba Artemisiae Capillaris (Yin Chen Hao).
• Pour traiter les diarrhées et les dysenteries dues à l'Humidité-Chaleur dans le tractus
digestif, on l’associe généralement à Rhizoma Coptidis (Huang Lian).
102 Le droguier

• Pour traiter les dysuries dues à l'Humidité-Chaleur dans le Réchauffeur Inférieur, on


l’associe à Radix Rehmanniae Recens (Sheng Di Huang) et Caulis Akebiae (Mu Tong) (6 g, 3 g,
3 g : dose journalière à prendre sous forme de pilules de la taille d’une graine de Sterculia), pour
former “les Bolus de la demeure du Feu (Huo Fu Dan)”.
• Pour traiter les furoncles, abcès, ulcères cutanés, il est généralement associé à Radix
Trichosanthis (Tian Hua Fen), Radix Angelicae Dahuricae (Bai Zhi), Fructus Forsythiae (Lian
Qiao).
2. Comme Huang Qin est un composant qui clarifie la Plénitude de Chaleur de la Couche du
Qi :
Il peut traiter les Cadres Cliniques des maladies de la Chaleur-Humidité, associant
hyperthermie, Fan Ke*, enduit lingual jaune, pouls rapide,
Dans ces cas-là, il est associé à Fructus Gardeniae (Zhi Zi), Rhizoma Coptidis (Huang
Lian), Gypsum (Shi Gao).
• Comme il clarifie et élimine la Chaleur perverse, on l’associe à Radix Bupleuri (Chai Hu),
dans les alternances de frissons et de fièvre afin d’éliminer le pervers qui se trouve dans le Shao
Yang (“Shang Han Lun”), comme “la Petite Décoction de Bupleurum (Xiao Chai Hu Tang)”
(38).
3. Comme Huang Qin clarifie la Chaleur du Poumon :
Il est utilisé dans les toux dues à la Chaleur du Poumon. Dans ces cas-là, il est utilisé soit
seul, sous forme de Poudre de Radix Scutallariae (Huang Qin San), soit associé à Rhizoma
Pinelliae (Ban Xia) et à Rhizoma Arisaematis (Tian Nan Xing) (en quantités égales : faire avec
du miel des pilules de la taille d’une graine de Sterculia, en prendre 40 par jour), pour composer
“les Pilules du Petit Jaune (Xiao Huang Wan)” qui soignent les toux avec association de
Mucosités.
4. Comme Huang Qin peut à la fois clarifier la Chaleur et arrêter le sang :
On l’utilise dans les Cadres Cliniques de la Chaleur perverse en Plénitude qui fait divaguer
le sang : par exemple, dans les vomissements de sang, les toux sanglantes, les épistaxis, les
gingivorragies, les selles sanglantes et les métrorragies.
Dans ces cas-là, il peut être utilisé soit seul après calcination, soit associé à des composants
comme Radix Rehmanniae Recens (Sheng Di Huang), Radix Notoginseng (San Qi), Rhizoma
Imperatae (Bai Mao Gen).
5. Comme Huang Qin clarifie la Chaleur et a une action antiabortive :
Il est utilisé dans les maladies de la Chaleur qui pourraient provoquer des avortements.
Dans ce but, on l’associe avec d’autres drogues, l’angélique par exemple, comme dans “la
Poudre d’Angelica Sinensis (Dang Gui San)” (57).
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Huang Qin peut être utilisé en décoction, en boulettes ou en poudre.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 103

— Pour clarifier la Chaleur, l’on emploie généralement le produit sans préparation.


— Comme antiabortif, on prépare généralement Huang Qin par le procédé Chao.
— Pour clarifier la Chaleur du Réchauffeur Supérieur, il est préparé par le procédé Chao avec
du vin.
— Pour obtenir un effet hémostatique, on emploie la préparation Chao jusqu’à calcination.
Précautions d’emploi :
Radix Scutellariae (Huang Qin) est un amer-froid, qui a tendance a blesser le Qi Il ne doit
pas être utilisé lorsque la Rate et l'Estomac sont Vides et Froids, qu’il y a inappétence et selles
molles.
Note :
Les racines de Scutellaria sont suivant leur âge, divisées en deux groupes. Les racines
creuses et vieilles, appelées Ku Qin ou Pian Qin sont utilisées pour “clarifier la Chaleur du
Poumon (Qing Fei Re)”. Les racines jeunes et pleines nommées Tiao Qin ou Zi Qin sont
employées pour “clarifier la Chaleur du gros Intestin (Qing Re Da Chang)”.

Rhizoma Coptidis (Huang Lian)


Rhizoma Coptidis est le rhizome de plusieurs variétés de plantes de la famille des
Renonculacées : Coptis Chinensis Franch., Coptis Deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao, Coptis
Teetoides C.Y. Cheng.
Récolte et Préparation :
La plante se cultive dans les parties centrales et le Sud de la Chine, en particulier dans les
provinces du Sichuan et du Hunan. Les rhizomes sont récoltés en automne après cinq à sept ans
de culture. Ils sont lavés, débarrassés des feuilles et des radicelles et séchés, puis utilisés tels
quels ou bien après la préparation Chao au gingembre.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer et froid, action sur les méridiens du Cœur, du Foie, de l'Estomac et du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et assèche l'Humidité (Qing Re Zao Shi).
— Disperse le Feu, élimine les toxines (Xie Huo Jie Du).
Principales applications :
1. Huang Lian chasse l'Humidité-Chaleur du Réchauffeur Inférieur et en même temps élimine
les toxines.
C’est pour cela ;qu’il est employé lorsque l'Humidité-Chaleur est dans le tractus digestif et
a pour symptômes principaux : diarrhée, dysenterie, vomissements, etc.
104 Le droguier

Autrefois Rhizoma Coptidis était employé seul. Actuellement, lorsque la maladie est plus
grave, ou lorsque se surajoutent d’autres signes, Rhizoma Coptidis est généralement associé à
d’autres drogues, comme par exemple avec Radix Saussureae (Mu Xiang) (100 g, 25 g : prendre
6 à 9 g par jour), ce qui constitue “les Pilules de Radix Saussureae et de Rhizoma Coptidis
(Xiang Lian Wan)” qui servent à faire circuler le Qi stagnant et à chasser l’épreinte et le
ténesme (Li Ji Hou Zhong*).
Il fait également partie de “la Décoction de Rhizoma Coptidis, Radix Scutellariae et Radix
Puerariae (Ge Gen Qin Lian Tang)” (34) qui soigne les dysenteries et les diarrhées
accompagnées de fièvre. :
Il peut être associé à Fructus Evodiae (Wu Zhu Yu) (180 g, 30 g : prendre de 1,5 à 3 g
chaque fois) pour former “les Pilules de Coptis et d’Evodia (Zuo Jin Wan)” qui sont utilisés
dans le traitement des vomissements dus à la Chaleur de l'Estomac ou au Feu du Foie.
Pour clarifier la Chaleur, faire descendre le contresens et arrêter les vomissements, il fait
partie de “la Décoction comprenant Rhizoma Coptidis, Rhizoma Pinelliae, Folium Bambusae et
Pericarpium Citri Reticulatae (Huang Lian Ban Xia Zhu Ye Ju Pi Tang)” (1 à 5 g, 5 à 9 g, 6 à
12 g, 3 à 10 g : dose journalière).
2. Comme Huang Lian élimine les toxines et disperse le Feu :
Il est utilisé pour disperser la Plénitude de Feu dans le méridien du Cœur, dans les maladies
fébriles ayant pour symptômes hyperthermie, Fan Zao *, aboutissant dans les cas extrêmes à du
délire verbal, et à la perte de la connaissance.
Dans ces cas-là, on utilise “la Décoction de Rhizoma Coptidis pour éliminer les toxines
(Huang Lian Jie Du Tang)” du “Wai Tai Mi Yao”(58).
Comme il clarifie le Feu du Cœur et élimine la Chaleur toxique, on l’utilise aussi lorsque le
Feu du Cœur devient très florissant avec Fan Zao* et insomnie, ainsi que dans les pertes de sang
causées par la Chaleur qui fait divaguer le sang. Pour cela, l’on se sert de “la Décoction de
Rhizoma Coptidis et de Colla Corii Asini (Huang Lian E Jiao Tang)” (59).
3. Comme Huang Lian clarifie la Chaleur et élimine les toxines, :
Il est employé pour traiter les douleurs et gonflements des yeux et des oreilles, les abcès,
furoncles, anthrax. On utilise par exemple, “la Décoction de Rhizoma Coptidis pour enlever les
toxines (Huang Lian Jie Du Tang)” (60) du “Wai Ke Zheng Zong”.
Dans les douleurs et gonflements des yeux et des oreilles il peut également être utilisé en
usage externe, broyé en poudre fine, ou bien pressé en jus.
D’autre part :
Dans les Cadres Cliniques du Xiao Ke* du Réchauffeur Central, lorsque le Feu de
l'Estomac est à son comble et donne comme symptômes : boulimie, toujours affamé, Fan Ke*,
polydipsie, on peut l’employer associé à des drogues qui clarifient la Chaleur et créent des
Liquides Organiques, comme Rhizoma Imperatae (Tian Hua Fen), Radix Rehmanniae (Di
Huang), ainsi que le préconise le “Cui Shi Fang” (les Ordonnances du Clan des Cui).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 105

Posologie :
— De 2 à 10 g.
— Huang Lian s emploie en décoction, en bolus, ou en poudre.
— Pour l’usage externe on se sert de la quantité appropriée.
Précautions d’emploi :
Comme Huang Lian est un médicament grand-amer et grand-froid, son utilisation en
décoction, en trop grande quantité ou pendant trop longtemps risque d’attaquer l'Estomac. Il est
donc absolument interdit de l’utiliser dans les cas où les vomissements sont causés par un Froid
de l'Estomac ou que les diarrhées et dysenteries sont dues à un Vide de la Rate.
Note :
Rhizoma Coptidis (Huang Lian) et Radix Picrorrhizae (Hu Huang Lian) sont des drogues
amères et froides qui clarifient la Chaleur. Mais le tempérament froid de Huang Lian étant très
prononcé, il est utilisé pour “disperser le Feu et arrêter la diarrhée (Xie Huo Zhi Li)”. Le
tempérament froid de Hu Huang Lian étant plus modéré, cette drogue est employée pour
“clarifier la Chaleur-Vide (Qing Xu Re)” et pour soigner les malnutritions infantiles (Gan Ji*)
Rhizoma Coptidis (Huang Lian) et Cortex Fraxini (Qin Pi) amers et froids peuvent
“clarifier la Chaleur et assécher l'Humidité”. Mais Huang Lian dont l’effet est plus puissant est
particulièrement indiqué pour “Clarifier le Cœur et disperser le Feu”, tandis que Qin Pi dont
l’action est plus faible est employé pour “arrêter les diarrhées (Se Chang)” et pour “améliorer la
vision (Ming Mu)”.

Cortex Phellodendri (Huang Bai)


Huang Bai est constitué par l’écorce séchée de Phellodendron Amurense Rupr. ou de
Phellodendron Chinense Schneid. (Rutacées).
Récolte et Préparation :
Le Phellodendron provient du Hubei, du Yunnan, du Sichuan, du Hebei, du Guizhou, du
Juin, du Liaoning.
L’écorce est prélevée, séchée au soleil et aplatie.
Le produit peut être employé tel quel ou préparé par la méthode Chao au sel.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens des Reins, de la Vessie et du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, assèche l'Humidité (Qing Re Zao Shi).
— Disperse le Feu, élimine les toxines (Xie Huo Jie Du).
— Fait reculer la Chaleur-Vide (Tui Xu Re).
106 Le droguier

Principales applications :
1. Comme Huang Bai clarifie la Chaleur, assèche l'Humidité et élimine les toxines, il peut
être utilisé comme Rhizoma Coptidis (Huang Lian).
C’est pour cela qu’il traite les cas d’ictères, de leucorrhées, les maladies Lin de la Chaleur,
les diarrhées et les dysenteries dues à la Chaleur-Humidité, ainsi que les douleurs et gonflements
du pied et du genou.
• Pour traiter les dysenteries, il peut être associé à Rhizoma Coptidis (Huang Lian), Radix
Pulsatillae (Bai Tou Wen) et Cortex Fraxini (Qin Pi) (12 g, 4 à 6 g, 15 g, 12 g : dose journalière
à prendre en deux fois), dans “la Décoction de Radix Pulsatillae (Bai Tou Wen Tang)”.
• Pour traiter les ictères, associé à Fructus Gardeniae (Zhi Zi) et Radix Glycyrrhizae (Gan
Cao) (9 g, 15 g, 6 g : dose journalière à prendre en deux fois), il forme “la Décoction de
Gardenia et de Cortex Phellodendri (Zhi Zi Bai Pi Tang)”.
• Pour traiter les leucorrhées de couleur jaune, de texture collante, il est utilise dans ’la “la
Décoction qui facilite l’évacuation du jaune (Yi Huang Tang)” (61).
• Pour traiter les douleurs et gonflements des pieds et des genoux, on l’associe à Radix
Achyranthis Bidentatae (Niu Xi) et à Rhizoma Atractylodis (Cang Zhu) (120 g, 60 g, 180 g
prendre 15 g chaque fois), dans les Pilules des Trois Prodiges (San Miao Wan)”.
• Pour traiter les maladies Lin de la Chaleur, on l’associe à d’autres drogues qui clarifient la
Chaleur et facilitent la diurèse, comme Folium Bambusae (Zhu Ye) et Caulis Akebiae (Mu
Tong).
2. Comme Huang Bai disperse le Feu toxique et chasse l'Humidité-Chaleur :
On l’emploie dans le traitement des anthrax, furoncles, abcès et ulcères cutanés, ainsi que
dans l’eczéma.
• Pour traiter les abcès, furoncles, anthrax, ulcères cutanés, il peut être associé en décoction
per os à Rhizoma Coptidis (Huang Lian) et à Fructus Gardeniae (Zhi Zi). Pour l’usage externe,
il est broyé en poudre fine et mélangé à de la bile de porc.
• Pour traiter l’eczéma, on peut le prendre per os en décoction, associé à des composants
comme Radix Sophorae Flavescentis (Ku Shen), Herba Schizonepetae (Jin Jie), ou en
applications locales de poudre fine dans laquelle il est mélangé à Radix Glycyrrhizae (Gan Cao)
et Talcum (Hua Shi).
On peut aussi se servir d’une décoction de Huang Bai pour laver les lésions eczémateuses.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 107

3. Comme Huang Bai fait reculer la Chaleur-Vide, ainsi que les emballements du Feu
Ministériel :
On l’utilise dans les fièvres dues au Vide de Yin, avec transpiration nocturne et sensation de
chaleur en profondeur, ainsi que dans les spermatorrhées.
Dans ces cas-là, on emploie pour l’assister, Radix Anemarrhenae (Zhi Mu) et l’on ajoute
des drogues qui nourrissent le Yin, en particulier celui des Reins, comme Radix Rehmanniae
Praeparata (Shu Di Huang) et Plastrum Testudinis (Gui Ban).
Pour disperser le Feu Ministériel, on l’associe aux “Pilules de Radix Anemarrhenae, Cortex
Phellodendri et Radix Rehmanniae (Zhi Bai Di Huang Wan)” : (62), ou bien aux “Pilules pour
faire resplendir le Yin (Da Bu Yin Wan)” (63).
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Huang Bai peut être employé en décoction, en poudre ou en pilules.
— Pour l’usage externe prendre la quantité nécessaire.
Précautions d’emploi :
Comme ce composant est un grand-froid et un grand-amer, il blesse facilement le Qi de
l'Estomac, aussi est-il interdit de l’employer dans les Cadres Cliniques de Vide-Froid de Rate-
Estomac.
Note :
Huang Bai (Cortex Phellodendri), Huang Qin (Radix Scutellariae) et Huang Lian (Rhizoma
Coptidis) sont des drogues amères et froides utilisées pour “clarifier la Chaleur”. Mais :
— Huang Bai clarifie l'Humidité-Chaleur du Réchauffeur Inférieur (Qing Xia Jiao Shi Re).
— Huang Qin clarifie la Chaleur du Poumon (Qing Fei Re).
— Huang Lian clarifie le Feu du Cœur (Qing Xin Huo).

Radix Gentianae (Long Dan Cao)


La partie de la gentiane utilisée en pharmacopée est la racine des variétés : Gentiana Scabra
Bunge, Gentiana Triflora Pall., Gentiana Manshurica Kitag. (Gentianacées).
Récolte et Préparation :
On récolte la plante en automne dans toute la Chine. Après avoir été lavée et séchée au
soleil, la racine est coupée en morceaux et utilisée telle quelle.
108 Le droguier

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Amer, froid, action sur les méridiens du Foie, de la Vésicule Biliaire et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, assèche l'Humidité (Qing Re Zao Shi).
— Disperse le Feu du Foie (Xie Gan Huo).
Principales applications :
1. Comme Long Dan Cao clarifie la Chaleur, disperse le Feu, assèche l'Humidité :
Il est utilisé dans les Cadres Cliniques des ictères dus à la Chaleur-Humidité, dans le
traitement des prurits et des gonflements des parties génitales externes, dans les leucorrhées et
dans l’eczéma.
• Pour traiter les ictères, on l’associe à Herba Artemisiae Capillaris (Yin Chen Hao) et à
Fructus Gardeniae (Shan Zhi).
• Pour traiter les gonflements et les prurits des parties génitales externes, les leucorrhées
blanches ainsi que l’eczéma, on l’associe généralement à des composants comme Radix
Sophorae flavescentis (Ku Shen), Cortex Phellodendri (Huang Bai), Semen Plantaginis (Che
Qian Zi).
2. Comme Long Dan Cao clarifie la Chaleur perverse du Foie et de la Vésicule Biliaire :
On peut l’utiliser lorsque la Chaleur est abondante dans le méridien du Foie, et qu’elle
donne naissance au Vent en produisant des symptômes comme : convulsions hyperthermiques,
spasmes et agitation des membres. Dans ces cas-là, on l’associe à des drogues comme Calculus
Bovis (Niu Huang), Rhizoma Coptidis (Huang Lian), comme dans “les Pilules pour calmer les
convulsions (Lian Jing Wan)” (64).
Long Dan Cao est utilisé pour traiter les douleurs des flancs, les céphalées, la bouche
amère, les yeux rouges, l’hypoacousie, le prurit et le gonflement des parties génitales, qui
appartiennent aux Cadres Cliniques de Plénitude de Chaleur du Foie et de la Vésicule Biliaire.
Dans ces cas-là, on l’emploie en association, dans “la Décoction de Radix Gentianae pour
disperser le Feu du Foie (Long Dan Xie Gan Tang)” (65).
Posologie :
— De 3 à 6 g.
— Long Dan Cao s’emploie en décoction, en poudre ou en pilules.
— Pour l’usage externe, utiliser la quantité requise.
Précautions d’emploi :
Radix Gentianae (Long Dan Cao) ne doit pas être utilisé lorsque la Rate et l'Estomac. sont
Vides et Froids.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 109

Note :
Radix Gentianae (Long Dan Cao) et Cortex Phellodendri (Huang Bai) “clarifient
l'Humidité-Chaleur du Réchauffeur Inferieur (Qing Xia Jiao Shi Re)”. Mais Long Dan Cao est
surtout utilisé pour “disperser le Feu en Plénitude du Foie et de la Vésicule Biliaire” tandis que
Huang Bai est plus indiqué pour “clarifier la Chaleur du Réchauffeur Inférieur”.

Radix Sophorae flavescentis (Ku Shen)


Ku Shen est la racine de Sophora flavescens Ait. (Légumineuses).
Récolte et Préparation :
Le sophora est une plante répandue en Chine. La récolte se fait au printemps et en automne.
Après avoir enlevé les radicelles et lavé les racines, celles-ci sont coupées en morceaux, qui sont
séchés au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens du Cœur, du Foie, de l'Estomac, du gros Intestin et de
la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, assèche l'Humidité (Qing Re Zao Shi).
— Chasse le Vent, tue les parasites (Qu Feng Sha Chong).
— Est diurétique (Li Niao).
Principales applications :
1. Comme Ku Shen clarifie la Chaleur et assèche l'Humidité :
Il est utilisé dans les Cadres Cliniques d'Humidité-Chaleur tels que les ictères, les diarrhées
et dysenteries, les leucorrhées et le prurit génital.
• Pour le traitement de l’ictère, on l’associe à Fructus Gardeniae (Shan Zhi) et à Radix
Gentianae (Long Dan Cao).
• Pour traiter les dysenteries et diarrhées, il peut être utilisé seul en poudre dont on fait une
décoction, ou bien être associé à Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) et à Radix Saussureae (Mu
Xiang) (6 Liang, 4 Liang, 1 Jin), ce qui constitue “les Pilules de Sophora et de Saussurea (Xiang
Shen Wan)”.
• Pour traiter les leucorrhées de couleur jaune et de texture collante, et pour calmer le prurit
génital, on l’associe généralement à Cortex Phellodendri (Huang Bai), Radix Angelicae
dahuricae (Bai Zhi), Fructus Cnidii (She Chuang Zi).
• Actuellement, il est aussi employé pour traiter le Trichomonas vaginalis.
110 Le droguier

2. Comme Ku Shen chasse le Vent, arrête le prurit et élimine les parasites :


Il peut traiter les démangeaisons. cutanées, les ulcères et les furoncles purulents, la gale et
la lèpre.
Il peut être utilisé en décoction ou en usage externe.
• Associé à Fructus Xanthii (Cang Er Zi) et à Semen Hydnocarpi (Da Feng Zi). il traite la
lèpre.
• Associé au soufre (Liu Huang) et à l’alun (Ku Fan) en pommade, il traite la gale.
• En décoction, il sert en lavages contre les démangeaisons et sur les ulcères cutanés
purulents.
3. Comme Ku Shen clarifie la Chaleur et favorise la diurèse :
On l’utilise dans le traitement des Cadres Cliniques dans lesquels la Chaleur et l'Humidité
sont agglomérées, et donnant comme symptômes : oligurie et dysurie.
• Il peut être utilisé seul ou associé à des drogues qui favorisent la diurèse, clarifient la
Chaleur et éliminent les toxines, comme : Herba Taraxaci (Pu Gong Ying) et Folium Pyrrosiae
(Shi Wei).
• Dans les cas de difficultés de miction des femmes enceintes, il est associé à Radix
Angelicae Sinensis (Dang Gui) et à Bulbus Fritillariae thunbergii (Bei Mu) (4 Liang chacun :
faire avec du miel des pilules de la taille du pois Xiao Dou, prendre chaque jour de 3 à 9 pilules
avec du bouillon de riz), pour composer “les Pilules d’Angelica, Fritillaria et Sophora (Dang
Gui Bei Mu Ku Shen Wan)”.
Posologie :
-De 3 à 10 g.
— Ku Shen peut être utilisé en décoction, en pilules ou en poudre.
— Pour l’usage externe, on peut se servir de la quantité désirée.
Précautions d’emploi :
Comme Ku Shen est un amer-froid, son emploi est interdit lorsque la Rate et l'Estomac sont
Vides et Froids.
Il est incompatible avec Radix Veratri Nigri (Li Lu).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 111

3e groupe : LES DROGUES QUI CLARIFIENT LA CHALEUR


ET RAFRAÎCHISSENT LE SANG
Qing Re Liang Xue Yao
Les drogues qui clarifient la Chaleur et rafraîchissent le sang sont de tempérament froid et
de saveur amère, douce, ou bien salée. Elles sont utilisées pour clarifier et libérer de la Chaleur
perverse les couches du Ying et du sang (Xue).

Principales indications :
— Cadres Cliniques de Plénitude-Chaleur de la couche du sang,
— maladies fébriles, lorsque la Chaleur pénètre dans le Ying Xue,
— circulation désordonnée du sang, causée par la Chaleur,
— apparition de maladie exanthémateuse,
— affections dans lesquelles le sang s’échappe à l’extérieur, hors de ses voies naturelles
(épistaxis, gingivorragie, hématémèse, selles sanglantes, etc.) avec comme symptômes : langue
cramoisie (Jiang), dysphorie (Fan Zao*) et dans les cas extrêmes, délire verbal,
— blessure progressive du Yin et épuisement des Liquides Organiques, provoqués par la
pénétration de la Chaleur dans la couche du Ying. Des drogues comme, Radix Rehmanniae
(Sheng Di Huang) et Radix Scrophulariae (Xuan Shen) peuvent clarifier la Chaleur, rafraîchir le
sang tout en nourrissant le Yin (Yang Yin) et en accroissant les Liquides Organiques (Zeng Ye).
Les composants de ce groupe sont utilisés dans les Cadres Cliniques comportant de la
Chaleur logée dans la couche du sang. Lorsque le Qi et le sang sont tous deux brûlés, on peut
leur associer des drogues qui clarifient la Chaleur et dispersent le Feu.

Cornu Rhinoceri (Xi Jiao)


La corne de rhinocéros provient du rhinocéros d’Asie (Sian Luo), ou du rhinocéros
d’Afrique (Guang Luo). Le rhinocéros d’Asie correspond aux espèces Rhinoceros unicornis L.,
Rhinoceros Sondaicus Desmarest, et Rhinoceros Sumatrensis (Fischer). Le rhinocéros d’Afrique
provient du rhinocéros noir, espèce Rhinoceros Bicornis L. et du rhinocéros blanc, espèce
Rhinoceros Simus Burchell.
La corne est sciée puis découpée en baguettes. Elle est plongée dans l’eau bouillante ou
bien assouplie par passage dans de la vapeur d’eau, ensuite elle est aplatie sous forme de
plaques. Elle peut aussi être réduite en poudre fine.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, salé, froid, action sur les méridiens du Cœur, du Foie et de l'Estomac.
112 Le droguier

Indications fonctionnelles :
— Rafraîchit le sang et arrête le sang (Liang Xue Zhi Xue).
— Disperse le Feu et élimine les toxines (Xie Huo Jie Du).
— Apaise l’esprit, calme les terreurs (An Shen Ding Jing).
Principales applications :
1. Comme Xi Jiao à un effet puissant pour rafraîchir le sang et arrêter le sang :
On l’utilise dans les Cadres Cliniques dans lesquels la Chaleur oblige le sang à divaguer, ce
qui entraîne des vomissements de sang, des épistaxis, des gingivorragies...
Dans ces cas-là, on l’associe à Radix Rehmanniae Recens (Sheng Di Huang), Radix
Paeoniae rubra (Chi Shao Yao), etc. comme dans “la Décoction de Rehmannia et de corne de
rhinocéros (Xi Jiao Di Huang Tang)” (66).
2. Comme Xi Jiao est un médicament qui clarifie le Cœur et arrête les frayeurs :
On l’utilise dans les abondances de Chaleur et de Feu ardent des maladies de Chaleur-
Humidité, ayant comme symptômes : hyperthermie qui ne cède pas, perte de la connaissance,
délire verbal... Dans ces cas-là, Xi Jiao est associé à Fructus Forsythiae (Liang Qiao), à Radix
Scrophulariae (Xuan Shen), etc.
• Lorsque dans les maladie de la Tiédeur, la Chaleur perverse pénètre dans la couche du Ying
en donnant de l’anxiété, de l’agitation, des insomnies, une sensation de chaleur dans la poitrine,
une langue rouge, on l’associe à des drogues comme Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Radix
Scrophulariae (Xuan Shen), Rhizoma Coptidis (Huang Lian), comme dans “la Décoction qui
clarifie le Ying (Qing Ying Tang)” (67).
• Dans les cas d’hyperthermie avec Fan Zao*, syncope, terreurs, spasmes, convulsions, on
peut associer Xi Jiao à des drogues telles que Cornu Antelopis (Ling Yang Jiao), qui éteignent le
Vent et arrêtent les convulsions, comme dans “les Bolus qui enlèvent le rouge (Zi Xue Dan)”
(68).
3. Comme Xi Jiao peut disperser la Chaleur, éliminer les toxines, rafraîchir le sang et faire
disparaître les exanthèmes :
Il est utilisé dans l’abondance de Chaleur toxique des maladies de la Tiédeur-Chaleur (Wen
Re), lorsqu’il y a fièvre et apparition d’exanthème, et que celui-ci est de couleur pourpre foncé.
Dans ces cas-là, il peut être associé à Radix Scrophulariae (Xuan Shen) et à Gypsum (Shi
Gao) comme dans “la Décoction pour résoudre les exanthèmes (Hua Ban Tang)” (69).
Xi Jiao associe à Fructus Gardeniae (Zhi Zi), Semen Sojae praeparatum (Dan Dou Chi);
Folium Isatidis (Da Qing Ye), forme “la Décoction de Folium Isatidis et de Cornu Rhinoceri
(Xi Jiao Da Qing Tang)” qui soigne les maladies fébriles lorsque la Chaleur toxique pénètre la
couche du sang, entraînant comme symptômes : perte de connaissance, Fan Zao*, rash cutané de
couleur foncée, gorge enflée et douloureuse...
Les drogues qui clarifient la Chaleur 113

Posologie :
— De l,5 à 6 g.
— Au moment de son utilisation, Xi Jiao est râpé finement et mis dans la décoction ou bien
moulu et mis dans des boulettes.
Précautions d’emploi :
Xi Jiao est interdit aux femmes enceintes, et est antagoniste de Radix Aconiti (Wu Tu) et de
Radix Aconiti Kuznezoffii (Cao Wu).
Note :
Cornu Rhinoceri (Xi Jiao) représente la corne du rhinocéros d’Inde ou de Java. Le prix en
est très élevé. La corne du rhinocéros d’Afrique appelée Guang Jiao, est moins chère, mais son
efficacité est plus faible.

Cornu Bubali (Shui Niu Jiao)


La corne employée est celle du buffle d’eau, Bubalis Bubalis L., que l’on rencontre dans le
Guangdong et le Jiangxi.
Saveur et tempérament :
— Amer, salé, froid.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur (Qing Re).
— Rafraîchit le sang (Liang Xue).
— Élimine les toxines (Jie Du).
Principales applications :
La corne du buffle d’eau (Shui Niu Jiao) est utilisée dans les maladies fébriles, lorsque la
Chaleur toxique est abondante et donne comme symptômes : hyperthermie, perte de la
connaissance, apparition d’exanthèmes, divagation du sang (hématuries, vomissements de sang,
épistaxis...), convulsions thermiques infantiles, inflammations et infections de la gorge.
Posologie :
— Les doses peuvent aller de 6 à 60 g.
— La corne peut être utilisée râpée dans une prédécoction, pour permettre de prolonger la
cuisson. Elle peut aussi être utilisée en poudre à la dose de 1,5 à 3 g.

Actuellement, cette drogue remplace fréquemment la corne de rhinocéros et d’après


les essais et les résultats cliniques, son efficacité se révèle satisfaisante.
114 Le droguier

Radix Rehmanniae Recens (Sheng Di Huang)


Autre nom : Gan Di Huang.
La partie utilisée en pharmacopée est la racine de Rehmannia glutinosa Libosch. f.
Hueichingensis (Chao et Schih) Hsiao, et celle de Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.
(Scrophulariacées).
Récolte et Préparation :
On récolte la racine de Rehmannia au printemps et en automne dans le Henan, le Hebei, la
Mongolie intérieure, ainsi que les régions du Nord-est de la Chine. Après lavage, les racines
sont coupées en morceaux et séchées.
La racine de Rehmannia peut être utilisé fraîche ou après séchage.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, amer, froid, action sur les méridiens du Cœur, du Foie et des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, rafraîchit le sang (Qing Re Liang Xue).
— Nourrit le Yin et augmente les Liquides Organiques (Yang Yin Sheng Jin).
Principales applications :
1. Grâce à toutes ces indications
• Sheng Di Huang est utilisé dans les maladies de la Tiédeur-Chaleur (Wen Re), lorsque la
Chaleur pénètre dans la couche du Ying Xue, et entraîne des symptômes tels que fièvre, bouche
sèche, langue cramoisie.
On l’emploie en association avec Cornu Rhinoceri (Xi Jiao), Radix Scrophulariae (Xuan
Shen), afin de renforcer son efficacité pour clarifier le sang et nourrir le Yin, comme dans “la
Décoction qui clarifie le Ying (Qing Ying Tang)” (67).
• Sheng Di Huang est aussi utilisé à la période terminale des maladies fébriles, lorsque la
fièvre n’est pas encore complètement dissipée et que les Liquides du Yin sont blessés, ce qui
donne comme symptômes de la fièvre ou de la fièvre plus importante la nuit et fléchissant le
matin. Ces signes se rencontrent dans les maladies chroniques aboutissant à un Yin Vide et une
Chaleur interne. Dans ces cas-là, on l’associe à Rhizoma Anemarrhenae (Zhi Mu)... comme
dans “la Décoction d’Artemisia et de Carapax Trionycis (Qing Hao Bie Jia Tang)” (70).
2. Comme Sheng Di Huang peut aussi rafraîchir le sang et arrêter son écoulement :
Il est utilisé dans le Cadre Clinique de Chaleur stationnant dans la couche du sang et
obligeant celui-ci à divaguer (avec épistaxis, vomissements de sang...). Pour le traitement, on
l’associe à Cacumen Biotae (Ce Bai Ye), Folium Nelumbinis (He Ye), Folium Artemisiae Argyi
(Ai Ye) (12 g, 12 g, 9 g, 9 g : prendre chaque fois un bolus de la taille d’un oeuf de poule) pour
former les Pilules des quatre drogues fraîches (Si Sheng Wan).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 115

Lorsque la Chaleur toxique est abondante dans le sang, qu’il y a apparition d’exanthème de
couleur noire, ou que les exanthèmes ne sortent pas bien, l’on associe Sheng Di Huang à des
drogues qui rafraîchissent le sang et font disparaître les exanthèmes, comme Cornu Rhinoceri
(Xi Jiao), Cortex Moutan Radicis (Mu Dan Pi), Radix Paeoniae rubra (Chi Shao Yao), dans “la
Décoction de Cornu Rhinoceri et de Radix Rehmanniae Recens (Xi Jiao Di Huang Tang)” (66).
3. Comme Sheng Di Huang nourrit le Yin et crée des Liquides Organiques :
Il est utilisé dans les maladies fébriles qui blessent le Yin, entraînant comme symptômes,
langue rouge, bouche sèche, ou bien soif et grande consommation de boissons. Il est aussi utilisé
dans les maladies Xiao Ke*
• Pour cela, on l’associe à des drogues qui nourrissent le Yin de l'Estomac et créent des
Liquides Organiques comme : Radix Ophiopogonis (Mai Men Dong), Radix Glehniae (Bei Sha
Shen), Rhizoma Polygonati Odorati (Yu Zhu), comme dans “la Décoction qui avantage
l'Estomac (Yi Wei Tang)” (71).
• Pour traiter les maladies Xiao Ke*, on l’associe à des drogues comme Fructus Schisandrae
(Wu Wei Zi), Radix Puerariae (Ge Gen), comme dans “la Poudre de la fontaine de jade (Yu
Quan San)” (36).
D’autre part :
Sheng Di Huang est aussi employé dans les constipations dues à la Sécheresse de l’intestin,
provoquées par une Chaleur excessive qui blesse le Yin et épuise les Liquides Organiques. Pour
le traitement, il est associé à Radix Ophiopogonis (Mai Men Dong) et à Radix Scrophulariae
(Xuan Shen) (25 g, 25 g, 30 g : à prendre en deux fois), ce qui constitue “la Décoction qui
accroît les Liquides Organiques (Zeng Ye Tang)”.
Posologie :
— De 10 à 30 g en décoction. L’on peut aussi employer son jus frais.
Précautions d’emploi :
Comme Sheng Di Huang est froid et qu’il humidifie, il ne doit pas être employé dans les
Cadres Cliniques de Rate Vide et d'Humidité abondante, avec des selles pâteuses et une
sensation de plénitude abdominale.
Note :
Radix Rehmanniae (Di Huang) se présente sous trois formes:
— Sheng Di Huang, c’est le Di Huang qui a été séché.
— Xian Sheng Di Huang c’est le Di Huang à l’état frais.
— Shu Di Huang est le produit qui a été préparé.
Ces trois formes peuvent nourrir le Yin.
Mais:
— Xian Sheng Di Huang est le plus puissant pour rafraîchir le sang.
— Shu Di Huang a plus de force pour accroître le Yin.
— Sheng Di Huang a autant de force pour rafraîchir le sang que pour
116 Le droguier

Radix Rehmanniae Recens (Sheng Di Huang)


Autre nom : Gan Di Huang.
La partie utilisée en pharmacopée est la racine de Rehmannia glutinosa Libosch. f.
Hueichingensis (Chao et Schih) Hsiao, et celle de Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.
(Scrophulariacées).
Récolte et Préparation :
On récolte la racine de Rehmannia au printemps et en automne dans le Henan, le Hebei, .la
Mongolie intérieure, ainsi que les régions du Nord-est de la Chine. Après lavage, les racines
sont coupées en morceaux et séchées.
La racine de Rehmannia peut être utilisé fraîche ou après séchage.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, amer, froid, action sur les méridiens du Cœur, du Foie et des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, rafraîchit le sang (Qing Re Liang Xue).
— Nourrit le Yin et augmente les Liquides Organiques (Yang Yin Sheng Jin).
Principales applications :
1. Grâce à toutes ces indications
• Sheng Di Huang est utilisé dans les maladies de la Tiédeur-Chaleur (Wen Re), lorsque la
Chaleur pénètre dans la couche du Ying Xue, et entraîne des symptômes tels que fièvre, bouche
sèche, langue cramoisie.
On l’emploie en association avec Cornu Rhinoceri (Xi Jiao), Radix Scrophulariae (Xuan
Shen), afin de renforcer son efficacité pour clarifier le sang et nourrir le Yin, comme dans “la
Décoction qui clarifie le Ying (Qing Ying Tang)” (67).
• Sheng Di Huang est aussi utilisé à la période terminale des maladies fébriles, lorsque la
fièvre n’est pas encore complètement dissipée et que les Liquides du Yin sont blessés, ce qui
donne comme symptômes de la fièvre ou de la fièvre plus importante la nuit et fléchissant le
matin. Ces signes se rencontrent dans les maladies chroniques aboutissant à un Yin Vide et une
Chaleur interne. Dans ces cas-là, on l’associe à Rhizoma Anemarrhenae (Zhi Mu)... comme
dans “la Décoction d’Artemisia et de Carapax Trionycis (Qing Hao Bie Jia Tang)” (70).
2. Comme Sheng Di Huang peut aussi rafraîchir le sang et arrêter son écoulement :
Il est utilisé dans le Cadre Clinique de Chaleur stationnant dans la couche du sang et
obligeant celui-ci à divaguer (avec épistaxis, vomissements de sang...). Pour le traitement, on
l’associe à Cacumen Biotae (Ce Bai Ye), Folium Nelumbinis (He Ye), Folium Artemisiae Argyi
(Ai Ye) (12 g, 12 g, 9 g, 9 g : prendre chaque fois un bolus de la tailled ‘un oeuf de poule) pour
former “les Pilules des quatre drogues fraîches (Si Sheng Wan) ”.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 115

Lorsque la Chaleur toxique est abondante dans le sang, qu’il y a apparition d’exanthème de
couleur noire, ou que les exanthèmes ne sortent pas bien, l’on associe Sheng Di Huang à des
drogues qui rafraîchissent le sang et font disparaître les exanthèmes, comme Cornu Rhinoceri
(Xi Jiao), Cortex Moutan Radicis (Mu Dan Pi), Radix Paeoniae rubra (Chi Shao Yao), dans “la
Décoction de Cornu Rhinoceri et de Radix Rehmanniae Recens (Xi Jiao Di Huang Tang)” (66).
3. Comme Sheng Di Huang nourrit le Yin et crée des Liquides Organiques :
Il est utilisé dans les maladies fébriles qui blessent le Yin, entraînant comme symptômes,
langue rouge, bouche sèche, ou bien soif et grande consommation de boissons. Il est aussi utilisé
dans les maladies Xiao Ke*
• Pour cela, on l’associe à des drogues qui nourrissent le Yin de l'Estomac et créent des
Liquides Organiques comme : Radix Ophiopogonis (Mai Men Dong), Radix Glehniae (Bei Sha
Shen), Rhizoma Polygonati Odorati (Yu Zhu), comme dans “la Décoction qui avantage
l'Estomac (Yi Wei Tang)” (71).
• Pour traiter les maladies Xiao Ke*, on l’associe à des drogues comme Fructus Schisandrae
(Wu Wei Zi), Radix Puerariae (Ge Gen), comme dans “la Poudre de la fontaine de jade (Yu
Quan San)” (36).
D’autre part :
Sheng Di Huang est aussi employé dans les constipations dues à la Sécheresse de l’intestin,
provoquées par une Chaleur excessive qui blesse le Yin et épuise les Liquides Organiques. Pour
le traitement, il est associé à Radix Ophiopogonis (Mai Men Dong) et à Radix Scrophulariae
(Xuan Shen) (25 g, 25 g, 30 g : à prendre en deux fois), ce qui constitue “la Décoction qui
accroît les Liquides Organiques (Zeng Ye Tang)”.
Posologie :
— De 10 à 30 g en décoction. L’on peut aussi employer son jus frais.
Précautions d’emploi :
Comme Sheng Di Huang est froid et qu’il humidifie, il ne doit pas être employé dans les
Cadres Cliniques de Rate Vide et d'Humidité abondante, avec des selles pâteuses et une
sensation de plénitude abdominale.
Note :
Radix Rehmanniae (Di Huang) se présente sous trois formes :
— Sheng Di Huang, c’est le Di Huang qui a été séché.
— Xian Sheng Di Huang c’est le Di Huang à l’état frais.
— Shu Di Huang est le produit qui a été préparé.
Ces trois formes peuvent nourrir le Yin.
Mais :
— Xian Sheng Di Huang est le plus puissant pour rafraîchir le sang. Shu Di Huang a plus de
force pour accroître le Yin.
— Sheng Di Huang a autant de force pour rafraîchir le sang que pour accroître le Yin.
116 Le droguier

Radix Scrophulariae (Xuan Shen)


Autre nom : Yuan Shen.
Xuan Shen est la racine de Scrophularia Ningpoensis Hemsl. (Scrofulariacées).
Récolte et Préparation :
Scrophularia provient des régions du Chang Jiang, le Shaanxi, le Fujian.
Les racines, cultivées ou sauvages, sont récoltées durant l’hiver puis mises à plusieurs
reprises en tas à l’air libre jusqu’a ce que leur partie centrale devienne noire Elles sont alors
séchées au soleil puis coupées en tranches. Xuan Shen est utilisé sans autre préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, doux, salé, froid, action sur les méridiens du Poumon, de l'Estomac et des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, (Qing Re).
— Élimine les toxines (Jie Du).
— Nourrit le Yin (Yang Yin).
Principales applications :
1. Comme Xuan Shen clarifie la Chaleur :
• Il est utilisé dans les Cadres Cliniques des maladies de la Chaleur-Tiédeur (Wen Re),
lorsque la Chaleur pénètre dans la couche du Ying en blessant le Yin et en asséchant les
Liquides Organiques, ce qui donne comme symptômes : fièvre, bouche sèche, langue cramoisie.
Pour le traitement, on l’associe à des drogues qui clarifient la Chaleur, éliminent les
toxines, rafraîchissent le sang et nourrissent le Yin, comme dans “la Décoction qui clarifie le
Ying (Qing Ying Tang)” (67).
• Il est aussi utilisé dans les Cadres Cliniques de la Tiédeur-Chaleur (Wen Re), lorsque le
Pervers s’enfonce dans le Xin Bao et donne comme symptômes : perte la connaissance, délire
verbal...
Dans ce cas, on l’associe à des composants qui clarifient le Cœur, éliminent les toxines,
rafraîchissent le sang et nourrissent le Yin, comme Semen Forsythia (Lian Qiao Xin), Cornu
Rhinoceri (Xi Jiao), comme dans “la Décoction qui clarifie le palais (Qing Gong Tang)” (72).
2. Comme Xuan Shen peut nourrir le Yin, abaisser le Feu, éliminer les toxines et faire
disparaître les exanthèmes :
Il est utilisé dans les Cadres Cliniques des maladies de la Tiédeur-Chaleur (Wen Re),
lorsque la Chaleur étant abondante dans le sang, il y a apparition d’exanthèmes, ainsi que dans
les amygdalites, phlegmons des amygdales (gorge enflée et douloureuse), et enfin dans les cas
de fièvre excessive, lorsqu’il y a Fan Zao* et délire verbal.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 117

On l’adjoint à Cornu Rhinoceri (Xi Jiao), Gypsum (Shi Gao), etc. comme dans “la
Décoction pour résoudre les exanthèmes (Hua Ban Tang)” (69).
On peut également l’associer à Rhizoma Cimicifugae (Sheng Ma) et à Radix Glycyrrhizae
(Gan Cao) pour former “la Décoction de Radix Scrophulariae et de Rhizoma Cimicifugae (Xuan
Shen Sheng Ma Tang)”.
3. Comme Xuan Shen clarifie la Chaleur, élimine les toxines, est efficace pour disperser les
nodules et dissoudre les tuméfactions :
Il est utilisé dans les amygdalites (gorge enflée et douloureuse), les furoncles, anthrax et
ulcères cutanés, dans les scrofules et les adénites.
• Dans les amygdalites dues aux attaques du Vent-Chaleur externes, on peut l’associer à
Fructus Arctii (Niu Bang Zi), Radix Platycodi (Jie Geng), Herba Menthae (Bo He),
• S’il y a de plus apparition de Chaleur interne, on peut lui ajouter Radix Ophiopogonis (Mai
Men Dong), Radix Platycodi (Jie Geng), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao).
• Dans les abcès, furoncle, bubons, etc., on peut l’associer à Flos Lonicerae (Jin Yin Hua),
Fructus Forsythiae (Lian Qiao), Herba Violae (Zi Hua Di Ding), etc.
• Dans les gangrènes et abcès purulents des extrémités, accompagnés de soif et de fièvre,
Xuan Shen peut être associé à Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Radix Angelicae sinensis (Dang
Gui), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) (90 g, 90 g, 60 g, 30 g : à prendre en quatre fois), pour
former “la Décoction des quarre drogues puissantes pour traiter les ulcères (Si Miao Yong An
Tang)” qui se révèle efficace dans les thrombo-angéites.
• Pour traiter les scrofules on l’associe à Concha Ostreae (Mu Li) et à Bulbus Fritillariae
thunbergii (Zhe Bei Mu) (en quantités égales : prendre 9 g deux fois par jour), pour former “les
Pilules contre les ganglions (Xiao Luo Wan)”.
Posologie :
— De 10 à 15 g, en décoction ou dans la composition de pilules ou de poudres.
Précautions d’emploi :
Comme Xuan Shen est froid et humidifiant, il ne doit pas être utilisé dans les Cadres
Cliniques de Rate et Estomac Vides et Froids, ayant pour symptômes : sensation de distension
épigastrique et inappétence.
Xuan Shen est incompatible avec Radix Veratri Nigri (Li Lu)
118 Le droguier

Cortex Moutan Radicis (Mu Dan Pi)


Cortex Moutan Radicis est l’écorce de la racine de Paeonia Suffruticosa (Renunculacées).
Récolte et Préparation :
La plante est cultivée dans les provinces de l’Anhui et du Shandong, elle est récoltée en
automne.
Le cortex est séparé du reste de la racine et séché au soleil. Ii peut être utilisé sans
préparation ou après avoir subi la préparation Chao.
Saveur, tempérament et lieu d’action :
— Amer, piquant, légèrement froid, action sur les méridiens du Cœur, du Foie et des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, rafraîchit le sang (Qing Re Liang Xue).
— Fait circuler le sang et disperse ses Amas (Huo Xue San Yu).
Principales applications :
1. Comme Mu Dan Pi clarifie la Chaleur et rafraîchit le sang :
— il évacue la Chaleur perverse de la couche du sang, d’où son emploi dans les maladies
fébriles,
— il aide à la sortie des exanthèmes,
— il a une action hémostatique, en particulier dans les vomissements de sang et les épistaxis
provenant de la Chaleur qui fait vagabonder le sang.
C’est pourquoi il entre dans la composition de “la Décoction de corne de rhinocéros et de
Rehmannia (Xi Jiao Di Huang Tang)” (66).
2. Comme Mu Dan Pi est actif sur la Chaleur-Vide :
Il est employé dans la phase terminale des maladies fébriles, lorsque la Chaleur se trouve
dans la couche du Ying, et donne pour symptômes fièvre, ou bien fièvre la nuit et fraîcheur le
matin.
On l’utilise dans les Cadres Cliniques de Chaleur interne causée par un Vide du Yin.
Pour cela, il fait partie de “la Décoction d’Artemisia et de Carapax Trionycis (Qing Hao Bie
Jia Tang)” (70) :
Comme il rafraîchit le sang et diminue la Chaleur :
Il traite les pollakiménorrhées (cycles menstruels écourtés) et la fièvre qui précède les
menstruations.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 119

Pour cela, il fait partie de “la Décoction pour drainer les menstruations et expulser la
congestion-dépression (Xuan Yu Tong Jing Tang)” (73), qui traite les douleurs abdominales et
le raccourcissement du cycle menstruel en association avec de la fièvre, ces troubles étant
causés par la congestion-dépression du Foie.
3. Mu Dan Pi fait circuler le sang et disperse ses Amas, par conséquent il fait circuler les
règles et disperse ses Amas :
Il est employé dans :
— les aménorrhées dues à la stagnation du sang,
— les dysménorrhées,
— les masses dans le Réchauffeur Inférieur (Zheng Jia)*
Pour cela, associé à Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi), Poria (Fu Ling), Semen Persicae (Tao
Ren), Radix Paeoniae rubra (Chi Shao Yao) (9 g, 12 g, 15 g, 9 g, 12 g : prendre 9 g chaque
fois), il fait partie des “Pilules de cannelle et de Poria (Gui Zhi Fu Ling Wan)”.
Comme il vivifie le sang et chasse les caillots, on l’utilise également dans les traumatismes
et les douleurs provoquées par les stagnations de Sang, en l’associant à Resina Olibani (Ru
Xiang) et Mirrha (Mo Yao).
4. Comme Mu Dan Pi clarifie la chaleur, rafraîchit le sang, le vivifie et disperse ses Amas :
Il peut être utilisé dans les abcès, les furoncles cutanés et les abcès internes.
• Pour traiter les abcès externes il est associé à Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Fructus
Forsythiae (Lian Qiao), Radix Angelicae dahuricae (Bai Zhi).
• Il traite aussi les appendicites à leur phase initiale, et dans ce cas on l’associe à Radix Rhei
(Da Huang), Semen Persicae (Tao Ren), Semen Benincasae (Dong Gua Ren), Mirabilitum
(Mang Xiao) (9 g, 18 g, 12 g, 30 g, 9 g : à prendre en deux fois), ce qui constitue “la Décoction
de Radix Rhei et de Cortex Moutan radicis (Da Huang Mu Dan Pi Tang)”.
Posologie :
— De 6 à 12 g, sous forme de décoction, de pilules ou de poudre.
Précautions d’emploi :
Il faut éviter d’utiliser Mu Dan Pi dans les cas de Vide de Sang associé à du Froid, chez les
femmes enceintes et dans les ménorragies (règles excessives en quantité ou en durée).
Notes :
1. Les médicaments qui “rafraîchissent le sang” sont de saveur amère et de tempérament
froid. Ils sont aussi indiqués pour arrêter le sang. Ceux qui vivifient (activent) le sang sont de
saveur piquante et ont une action dispersante. ils sont utilisés pour chasser les stases.
Seul Mu Dan Pi est à la fois froid, piquant, dispersant. Il peut donc à lafois rafraîchir le
sang (Liang Xue) et le vivifier (Huo Xue). Il peut refroidir le sang, sans qu’il ne forme d’Amas,
et il peut l’activer sans qu’il ne divague.
120 Le droguier

2. Pour rafraîchir la Chaleur du sang il faut employer Mu Dan Pi sans préparation


particulière. Pour disperser la stase de Sang il faut l’employer après l’avoir préparé par la
méthode Chao.
Pour arrêter le sang, c’est-à-dire pour mettre à profit son action hémostatique, on emploie
Mu Dan Pi après l’avoir carbonisé (Duan).
3. Cortex Moutan Radicis (Mu Dan Pi) et Cortex Lycii radicis (Di Gu Pi) clarifient tous deux
le sang et font reculer la Chaleur. Mais Mu Dan Pi est plus indiqué pour rafraîchir la Chaleur
du sang, tandis que Di Gu Pi est préféré pour soigner la fièvre due au Vide de Yin.

Radix Paeoniae Rubra (Chi Shao Yao)


La partie médicinale est constituée par la racine rouge de la pivoine, principalement
produite en Mongolie intérieure, dans les régions du Sichuan et dans les régions du Nord-est de
la Chine.
Pour obtenir le produit médicinal, on peut se servir des variétés Paeonia veitchii Lynch,
Paeonia obovata Maxim, Paeonia lactiflora Pail., (Renonculacées).
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée en automne. On enlève la tige, la tête, les radicelles et l’écorce de la
racine. Après lavage, la racine est séchée au soleil puis réhumidifiée pour être coupée en
morceaux.
Saveur, tempérament et lieu d’action :
— Amer, légèrement froid, action sur le méridien du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et rafraîchit le sang (Qing Re Liang Xue).
— Chasse les Amas de Sang et arrête les douleurs (Qu Yu Zhi Tong).
Principales applications :
1. Comme Chi Shao Yao clarifie la Chaleur perverse de la couche du sang :
Il est utilisé dans les maladies fébriles, lorsque la Chaleur se trouvant dans la couche du
sang, produit de la fièvre avec un exanthème, ainsi que lorsque la Chaleur du sang entraîne des
vomissements de Sang et des épistaxis.
Pour cela il est souvent associé à Cortex Moutan radicis (Mu Dan Pi) ou bien à Cornu
Rhinoceri (Xi Jiao) et à Radix Rehmanniae recens (Sheng Di Huang) comme dans “la
Décoction de Cornu Rhinoceri et de Radix Rehmanniae (Xi Jiao Di Huang Tang)” (66).
Lorsque l’exanthème n’est pas rouge vif, on emploie “la Décoction de Lithospermum qui
fait sortir l’exanthème (Zi Cao Kuai Ban Tang)” (74).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 121

2. Comme Chi Shao Yao chasse les Amas de Sang, fait circuler les stagnations et peut enlever
les douleurs :
Il est utilisé dans les aménorrhées dues aux stases de Sang, dans les dysménorrhées, ainsi
que dans les contusions, entorses ou fractures, lorsqu’il y a Amas de Sang, douleur et
gonflement.
Pour cela, il entre dans “la Décoction pour nourrir le sang (Zi Xue Tang)” (75).
Afin de soigner les blessures externes avec douleur et stase de Sang, il peut être associé à
Flos Carthami (Hong Hua), Resina Olibani (Ru Xiang), Semen Persicae (Tao Ren).
3. Comme Chi Shao Yao rafraîchir le sang et chasse ses stases, disperse les gonflements,
dissout les abcès, arrête aussi les douleurs, et peut disperser le Feu du Foie.
Il est employé pour soigner les abcès, les yeux gonflés, rouges et douloureux.
• Dans le traitement des abcès et des furoncles, on l’emploie en association dans “les Bolus
pour nettoyer le pus (Duo Ming Dan)” (76).
• Pour soigner les yeux rouges dus à la Chaleur du Foie, on l’associe souvent à Flos
Chrysanthemi (Ju Hua), Herba Equiseti Hiemalis (Mu Zei), Spica Prunellae (Xia Ku Cao).
• Il peut aussi être employé dans les maladies Lin de la Chaleur et Lin du sang, ainsi que dans
les dysenteries et les diarrhées mêlées de sang. Toutes ces maladies appartiennent aux Cadres
Cliniques de la Chaleur du sang et dans le traitement de ces maladies, Chi Shao Yao se
retrouvera dans différentes formules.
Posologie :
— De 1 à 15 g, sous forme de décoctions, de pilules ou de poudre.
Précautions d’emploi :
L’emploi de Chi Shao Yao est interdit dans les aménorrhées de nature Vide et Froide.
Chi Shao Yao est antagoniste de Rhizoma et Radix Veratri Nigri (Li Lu).
Note :
Il existe deux variétés de Shao Yao, le rouge, Chi Shao Yao (Radix Paeoniae rubra) et le
blanc, Bai Shao Yao (Radix Paeoniae alba). Chi Shao Yao est indiqué pour vivifier le sang et
dissoudre les Amas. Il soigne les douleurs dues aux Amas de Sang.
Bai Shao Yao est prescrit pour nourrir le sang et assouplir le Foie. Il traite tous les Cadres
Cliniques de Vide du sang (cf. chapitre XVII.).
122 Le droguier

Radix Lithospermi (Zi Cao)


Zi Cao est la racine séchée de plantes de la famille des Borginacées, Lithospermum
Euchromum et Lithospermum Erythrorizon.
Cette plante se rencontre principalement dans les provinces du Liaoning, du Hunan, du
Hubei et du Xinjiang.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée au printemps ou en automne. Les racines, après élimination des tiges
et des feuilles et lavage, sont mises à sécher au soleil, puis humidifiées pour être coupées en
morceaux.
Saveur, tempérament et lieu d’action :
— Doux, froid, action sur les méridiens du Cœur et du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Rafraîchit le sang et vivifie le sang (Liang Xue Huo Xue).
— Élimine les toxines, favorise la sortie de l’exanthème (Jie Du Tou Zhen).
Principales applications :
1. Zi Gao clarifie, humidifie, rafraîchit le sang et le vivifie, il peut donc libérer la Chaleur
toxique de la couche du sang :
C’est pourquoi il favorise l’apparition de l’exanthème dans le début des maladies fébriles et
dans des affections comme la rougeole et la varicelle, lorsque la Chaleur toxique est très
violente et empêche la sortie de l’exanthème ou lorsque la couleur de l’exanthème est rouge
foncé.
Pour cela, il entre dans “la Décoction de Lithospermum qui fait sortir l’exanthème (Zi Cao
Kuai Ban Tang)” (74).
• Si l’exanthème est de couleur violet-noir ou s’il ne sort pas, ou s’il est compliqué d’une
gorge enflée et douloureuse, on emploiera la Décoction à boire froide de Lithospermum pour
disperser les toxines (Zi Cao Xiao Du Yin)” (77).
• Il peut également être utilisé dans la prévention de la rougeole. Dans ce cas, il est associé à
Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) et pris en infusion. Il peut faire régresser les formes graves de
cette affection.
2. Comme Zi Cao clarifie la chaleur et disperse les toxines :
Il peut être utilisé dans les divers ulcères cutanés, dans l’eczéma, dans le prurit génital, dans
les brûlures par le feu (brûlures thermiques).
Dans de nombreux emplois externes, il peut être utilisé seul ou bien en association dans des
pommades comme “la Pommade de jade rouge pour régénérer la surface (Sheng Ji Yu Hong
Gao)” (78).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 123

Posologie :
— De 3 à 10 g, en décoction ou en poudre per os, et en pommade pour l’usage externe.
Précautions d’emploi :
Zi Cao : ayant une action légèrement purgative, ne doit pas être utilisé lorsque les selles
sont pâteuses par suite d’une déficience de la Rate.

4e groupe : LES DROGUES QUI CLARIFIENT LA CHALEUR


ET ÉLIMINENT LES TOXINES
Qing Re Jie Du Yao
Les drogues qui “clarifient la Chaleur et éliminent les toxines” servent à évacuer les toxines
engendrées par la stase des facteurs pathogènes Feu (Huo) ou Chaleur (Re). Cette stase se
manifeste par les inflammations suppurantes de la peau et des autres tissus, tels que furoncles,
abcès, anthrax, bubons, phlegmons, écrouelles, érysipèles, amygdalites (gorge enflée et
douloureuse), oreillons, dysenteries, ainsi que par les exanthèmes et les brûlures thermiques....
Ces composants trouvent également leur place dans le traitement des : morsures de serpents
ainsi que dans celui des cancers (Ai Zheng).
Les affections provoquées par la stase du facteur pathogène Chaleur ne se manifestent pas
toujours par les mêmes symptômes; de même les propriétés des drogues pouvant traiter ces
maladies ne sont pas équivalentes. En pratique clinique, selon la sémiologie présentée, il faudra
choisir les composants d’après leurs caractères propres, puis suivant l’évolution de la pathologie
et l’état morbide rencontré, prévoir les associations appropriées.
Par exemple :
— si le pervers Chaleur toxique passe de la couche du Qi à celle du sang, il faudra adjoindre
des drogues qui clarifient la Chaleur et rafraîchissent le sang,
— si l'Humidité se mêle à la Chaleur, il faudra suivant les cas, associer des composants qui
assèchent l'Humidité, ou des médicaments qui favorisent la diurèse,
— si la constitution du patient est faible, il faudra ajouter des produits qui tonifient, afin de
protéger le Qi correct et le conserver.
124 Le droguier

Flos Lonicerae (Jin Yin Hua)


La partie médicinale est constituée par le bourgeon floral séché de Lonicera Japonica
Thunb. (Caprifoliacées).
Récolte et Préparation :
Le chèvrefeuille est une plante commune en Chine. Le bourgeon floral est cueilli au début
de l’été, avant que les fleurs ne soient épanouies, puis séché à l’ombre et utilisé tel quel. On se
sert également du produit de sa distillation.
Saveur, tempérament, lieux d’action :
— Doux, froid, action sur les méridiens du Poumon, de l'Estomac et du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
Principales applications :
1. Jin Yin Hua clarifie la Chaleur et élimine les toxines et a aussi une action pour disperser,
drainer et faire diffuser.
C’est pour cela qu’il est utilisé dans les attaques externes du Vent-Chaleur, ainsi que dans
les phases initiales des maladies de la Chaleur et de la Tiédeur (Wen Re Bing), dont les
symptômes principaux sont la fièvre et une légère crainte du vent et/ou du froid.
Pour le traitement, on adjoint Jin Yin Hua à Fructus Forsythiae (Lian Qiao), afin de
renforcer son action de dispersion, drainage et clarification de la Chaleur, comme par exemple
dans “la Poudre de Flas Lonicerae et de Fructus Forsythiae (Yin Qiao San)” (15).
• Si la Chaleur pénètre dans la couche du Qi, les symptômes principaux seront : hyper-
thermie, Fan Ke*, pouls vaste et grand. Il faudra lui associer, Gypsum (Shi Gao), Radix
Anemarrhenae (Zhi Mu), Fructus Forsythiae (Lian Qiao), afin de disperser le Feu et d’éliminer
les toxines.
• Si la Chaleur pénètre dans la couche du Ying et du sang, il y aura apparition progressive
d’exanthème, langue cramoisie et sèche, inquiétude, anxiété, insomnie.
Dans ces cas-là, on adjoint Jin Yin Hua à Cortex Moutan Radicis (Mu Dan Pi), Radix
Rehmanniae Recens (Sheng Di Huang), afin de clarifier le Ying, renforcer le Yin, rafraîchir la
Chaleur et éliminer les toxines.
2. Comme Jin Yin Hua clarifie la Chaleur et élimine les toxines :
Il est employé en médecine externe pour traiter les abcès, furoncles, anthrax, phlegmons,
ulcères.
Il peut être utilisé seul ou bien associé à Herba Taraxaci (Pu Gong Ying), Flos
Chrysanthemi indici (Ye Ju Hua), Herba Violae (Zi Hua Di Ding), afin de renforcer son action
pour éliminer les toxines et dissoudre les tuméfactions.
On utilise par exemple “la Décoction à boire froide des cinq saveurs pour dissoudre les
toxines (Wu Wei Xiao Du Yin)” (79).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 125

• Pour l’usage externe, on peut aussi employer Flos Lonicerae fraîche et broyée.
• Jin Yin Hua est également utilisé dans le traitement des abcès intestinaux (appendicite).
Pour cela il est associé dans diverses préparations, comme par exemple, dans “la Décoction à
boire froide pour clarifier l’Intestin (Qing Chang Yin)” (80).
D’autre part :
On peut utiliser le produit de la distillation de Flos Lonicerae, pour clarifier la Chaleur et
éliminer l’insolation, ainsi que pour clarifier les yeux.
3. Dans les cas de dysenterie épidémique, ainsi que dans les diarrhées dans lesquelles les
matières fécales sont mêlées de sang et de pus, Jin Yin Hua peut être utilise seul dans des
décoctions concentrées que l’on prend fréquemment, afin d’éliminer les toxines, de clarifier le
sang et d’arrêter la diarrhée.
Cependant, si la maladie est grave, il sera préférable de l’associer à des drogues comme
Fructus Forsythiae (Lian Qiao), Radix Pulsatillae (Bai Tou Weng) et Radix Paeoniae rubra (Chi
Shao Yao).
Posologie :
— De 10 à 15 g.
— Pour l’usage externe prendre la quantité nécessaire.

Additif :
Caulis Lonicerae (Ren Dong Teng ou Jing Hua Teng)
Ren Dong Teng est formé par les rameaux et les feuilles de Lonicera Japonica. Ces
rameaux, coupés en automne et en hiver, sont séchés au soleil et utilisés tels quels.
Les caractéristiques et les propriétés de Caulis Lonicerae (Ren Dong Teng) sont
comparables à celles de Flos Lonicerae (Jin Yin Hua). On utilise ce produit pour traiter les
furoncles, abcès, ulcères, etc., en association avec Fructus Forsythiae (Lian Qiao), Herba
Taraxaci (Pu Gong Ying).
Associé à Radix Astragali (Huang Qi), Radix Angelicae sinensis (Dang Gui), Radix
Glycyrrhizae (Gan Cao) (l50 g 150 g, 36 g, 240 g prendre 6 g chaque soir), il compose “la
Poudre divine, efficace pour les grosseurs internes (Shen Xiao Tua Li San)’, qui traite les abcès
du dos, les abcès intestinaux, les abcès du sein...
Ren Dong Teng a encore une excellente efficacité pour clarifier le Vent-Chaleur-Humidité
qui se trouve dans les méridiens et les collatérales et pour arrêter les douleurs. Cette propriété
est utilisée dans le traitement des rhumatismes dus au Vent-Humidité-Chaleur, les articulations
rouges, gonflées et douloureuses qui ne peuvent se mobiliser.
Posologie :
— De 16 à 20 g.
— En décoction ou en macération dans du vin.
126 Le droguier

Fructus Forsythiae (Lian Qiao)


La drogue est constituée par le fruit de Forsythia suspensa (Thunb.) Vahi (Oléacées).
Récolte et Préparation :
Le forsythia est récolté dans les provinces du Nord et du Nord-est de la Chine, ainsi que
dans les régions allant du Chang Jiang au Yunnan.
Il est soit sauvage, soit cultivé.
Lorsque le fruit est récolté avant maturité, il s’en écoule un jus de couleur verte, et le
produit porte le nom de Qing Qiao. Lorsque les fruits sont récoltés après maturité, le jus est de
couleur jaune et le produit s’appelle Huang Qiao. Le Qing Qiao est préparé par la vapeur et
ensuite séché au soleil.
Les graines de Fructus Forsythiae s’appellent Lian Qiao Xin.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, légèrement froid, action sur les méridiens du Poumon, du Cœur et de la Vésicule
Biliaire.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Résout les abcès, disperse ce qui est noué (Xiao Yong San Jie).
Principales applications :
1. Lian Qiao peut clarifier la chaleur, éliminer les toxines, évacuer le pervers, clarifier le
Cœur et disperser la Chaleur du Réchauffeur Supérieur :
C’est pourquoi il est utilisé dans les attaques externes du Vent-Chaleur, ainsi que pendant
les phases initiales des maladies de la Tiédeur (Wen Bing), dont les symptômes sont : fièvre,
céphalées, soif, etc.
Dans ces cas-la sa combinaison avec Flos Lonicerae renforce son efficacité d’autres
drogues peuvent lui être associées dans des compositions, par exemple dans “la Poudre de Flos
Lonicerae et de Fructus Forsythiae (Yin Qiao San)” (15).
2. Comme Lian Qiao disperse le Feu et élimine les toxines :
Il peut dissoudre les abcès et furoncles et disperser les nodosités, ainsi que traiter les
ulcérations. Il soigne les nodosités des ganglions lymphatiques.
• Pour traiter les abcès, ulcérations, furoncles, on l’associe à des composants qui éliminent les
toxines et résolvent les tuméfactions, par exemple, Flos Chrysanthemi indici (Ye Ju Hua), Flos
Lonicerae (Jin Yin Hua), Radix Trichosanthis (Tian Hua Fen).
• Pour soigner les scrofules et les nodosités ganglionnaires lymphatiques, il est habi-
tuellement associé à Radix Scrophulariae (Xuan Shen), Bulbus Fritillariae cirrhosae (Bei Mu),
Spica Prunellae (Xia Ku Cao), afin de renforcer son action pour éliminer les toxines, résoudre
les tuméfactions et disperser les nodosités.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 127

Posologie :
-De 6 à 15 g.
Note :
Flos Lonicerae (Jin Yin Hua) et Fructus Forsythiae (Lian Qiao) “clarifient la Chaleur et
éliminent les toxines”, leur action est encore plus forte lorsqu’ils sont associés Mais Flos
Lonicerae est plus indique pour “libérer la Surface (Jie Biao)” tandis que Fructus Forsythiae est
plus efficace pour “clarifier et libérer la Chaleur qui est dans le diaphragme et la poitrine (Qing
Jie Xiong Ge Li Re)”.

Additif :
Semen Forsythiae (Lian Qiao Xin)
Lian Qiao Xin est la graine de Forsythia Suspensa.
Ce produit est amer et froid, il clarifie le Cœur et disperse le Feu (Qing Xin Xie Huo).
Il est utilisé lorsque la Chaleur perverse s’enfonce dans le Xin Bao, en donnant des
symptômes comme hyperthermie Fan Zao*, perte de connaissance, délire verbal.
Pour cela, on l’associe à d’autres composants comme dans “la Décoction qui clarifie le
palais (Qing Gong Tang)” (72).

Herba Taraxaci (Pu Gong Ying)


Pu Gong Ying est constitué par la plante entière de Taraxacum Mongolicum Hand. —
Mazz. celle de Taraxacum officinale Weber et celle de Taraxacum sinicum Kitag. (Composées).
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée en été et en automne. Après avoir été nettoyée elle est séchée au
soleil. La drogue est sujette aux attaques par les moisissures et les insectes. Elle peut être
utilisée fraîche ou après séchage.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, doux, froid, action sur les méridiens du Foie et de l'Estomac.
128 Le droguier

Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Fait écouler l'Humidité (Li Shi).
Principales applications :
1. Comme Pu Gong Ying clarifie la Chaleur et élimine les toxines :
Il est utilisé pour traiter les abcès et furoncles et ulcérations externes, ainsi que les abcès et
suppurations internes
• Pour traiter les furoncles, abcès, anthrax, on l’associe à Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Flos
Chrysanthemi indici (Ye Ju Hua), etc. dans “la Décoction à boire froide des cinq saveurs pour
éliminer les toxines (Wu Wei Xiao Du Yin)” (79).
• Dans le traitement des abcès du sein, on peut l’employer seul, dans ce cas-là il est utilisé
frais, per os, ou broyé pour l’usage local.
• Lorsque les toxines du Feu sont florissantes, on l’associe à Caulis Lonicerae (Jin Hua Teng)
et on emploie en infusions le jus des plantes broyées.
• En association avec des drogues comme Herba Houttuyniae (Yu Xin Cao), Rhizoma
Phragmitis (Lu Gen), Semen Benincasae (Dong Gua Ren), Pu Gong Ying traite les abcès du
poumon accompagnés de toux productrice de crachats purulents.
• Associé à Radix Paeoniae rubra (Chi Shao Yao), Cortex Moutan Radicis (Mu Dan Pi),
Radix Rhei (Da Huang), il est utilisé dans les Cadres Cliniques des abcès intestinaux provoqués
par les accumulations de Chaleur toxique.
• Associe à Radix Isatidis (Ban Lan Gen) et à Radix Scrophulariae (Xuan Shen) il soigne les
amygdalites et les abcès de la gorge.
• D’autre part, employé seul ou associé à Flos Chrysanthemi (Ju Hua), à Radix Gentianae
(Long Dan Cao) et à Radix Scutellariae (Huang Qin), il peut soigner les yeux gonflés, rouges et
douloureux.
2. Comme Pu Gong Ying clarifie la Chaleur, fait écouler l'Humidité et élimine les toxines :
Il est utilisé dans les ictères dus à la Chaleur-Humidité ainsi que dans les douleurs à la
miction des maladies Lin :
• Pour traiter les ictères, il est généralement associé à Herba Artemisia capillaris (Yin Shen
Hao) et à Herba Lysimachiae (Qing Qian Cao).
• Pour traiter les dysuries il est associé à Herba Lysimachiae (Qing Qian Cao) et à Rhizoma
Imperatae (Bai Mao Gen).
Posologie :
— De 10 à 30 g.
— Pour l’usage externe prendre la quantité désirée.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 129

Précautions d’emploi :
Une quantité trop importante, ou un usage trop prolongé peuvent entraîner de la diarrhée.

Herba Violae Cum Radice (Zi Hua Di Ding)


Zi Hua Di Ding est constitué par la plante entière de Viola Yedoensis Mak. ou de Viola
Japonica Langsd. (Violacées).
Récolte et Préparation :
La violette est cultivée dans les régions situées au-dessous du fleuve Changjiang jusqu’au
Yunnan. On la récolte en été, après la fructification. Elle est lavée, séchée au soleil et coupée en
morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, piquant, froid, action sur les méridiens du Cœur et du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
Principales applications :
1. Comme Zi Hua Di Ding clarifie la Chaleur et élimine les toxines, dissout et disperse les
abcès et les gonflements :
II peut être utilisé dans tous les Cadres Cliniques d’infection pyogénique due à la Chaleur
toxique, comme les ulcérations et abcès suppurés de la peau, les abcès du sein, l’érysipèle, et les
abcès appendiculaires.
Pour cela, on l’associe à Flos Chrysanthemi indici (Ye Ju Hua), Herba Taraxaci (Pu Gong
Ying), etc. dans “la Décoction à boire froide des cinq saveurs qui éliminent les toxines (Wu Wei
Xiao Du Yin)” (79).
Il peut être utilisé frais, broyé et son jus pris per os. La partie broyée peut être employée
localement.
2. Zi Hua Di Ding est également employé contre les morsures de serpent :
La plante fraîche est broyée, le jus absorbé per os et le broyat appliqué sur la plaie.
D’autre part :
Il est aussi utilisé dans les douleurs, gonflements et rougeurs des yeux, dus à la Chaleur du
Foie.
Dans ces cas-là on l’associe à Flos Chrysanthemi (Ju Hua) et à Periostracum Cicadae (Shan
Tui).
130 Le droguier

Posologie :
— De 10 à 16 g.
— Pour l’usage externe prendre la quantité nécessaire.
Note :
Herba Taraxaci (Pu Gong Ying) et Herba Violae (Zi Hua Di Ding), clarifient tous deux la
Chaleur, éliminent les toxines et font disparaître les gonflements. Cependant, Herba Taraxaci,
qui régularise à la fois l'Estomac et le Foie, soigne les mastites et les douleurs de l'Estomac.
Herba Violae qui a une action plus puissante pour clarifier la Chaleur et éliminer le poison, et
qui peut rafraîchir le sang est utilisée plus particulièrement dans les inflammations pyogènes.

Folium Isatidis (Da Qing Ye)


Les parties utilisées en pharmacopée sont les feuilles et les rameaux feuillus de plusieurs
plantes
— Song Lan : Isatis Tinctoria L. et Isatis Indigotica Fort. (Crucifères).
— Ma Lan : Baphicacanthus Cusia Bremek. (Acanthacées).
— Lu Bian Qin : Clerodendron Cyrtophyllum Turcz. (Verbenacées).
— Liao Lan : Polygonum tinctorium Ait. (Polygonacées).
Récolte et Préparation :
Chaque plante a ses propres régions de production :
— Song Lan, les provinces du Jiangsu, de l’Anhui, du Hebei, du Henan, du Zhejiang.
— Ma Lan, le Guangxi, le Guangdong, le Jiangxi, ainsi que le Sud-Ouest de la Chine.
— Lu Bian Qin, le Hubei, le Hunan et le Jiangxi.
— Liao Lan, le Hebei, le Shanxi.
Toutes les variétés sont récoltées en été. Les feuilles sont coupées en morceaux et séchées
au soleil. Elles sont utilisées soit fraîches, soit après séchage.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, grand froid, action sur les méridiens du Cœur, du Poumon et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Rafraîchit le sang et élimine les exanthèmes (Liang Xue Xiao Ban).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 131

Principales applications :
1. Comme Da Qing He clarifie la Chaleur, élimine les toxines, rafraîchit le sang et élimine les
exanthèmes :
Il est utilisé dans les maladies fébriles de Tiédeur et Chaleur (Wen Re), lorsque la Chaleur
toxique pénètre la couche du sang et donne comme symptômes : exanthèmes, hyperthermie,
perte de la connaissance, Fan Zao*, etc.
Dans ces cas-là, on l’associe à des drogues qui clarifient le sang et éliminent les toxines,
comme Cornu Rhinoceri (Xi Jiao), Fructus Gardeniae (Zhi Zi), Semen Sojae praeparatum (Dan
Dou Chi), pour former “la Décoction de Folium Isatidis et de Cornu Rhinoceri (Xi Jiao Da Qing
Tang)”.
Il est également utilisé dans les attaques externes de Vent-Chaleur, ainsi que dans la période
de début des maladies de Vent-Chaleur avec : céphalées, soif, fièvre, etc.
Pour cela on l’associe à des drogues piquantes et rafraîchissantes qui libèrent la Surface, et
à des drogues qui clarifient la Chaleur et éliminent les toxines, comme par exemple, Flos
Lonicerae (Jin Yin Hua), Fructus Arctii (Niu Bang Zi), Herba Schizonepetae (Jing Jie).
2. Comme Da Qing Ye clarifie le Feu, élimine les toxines et favorise la circulation dans la
gorge en supprimant l’inflammation :
Il est utilisé dans les Cadres Cliniques comportant de la Chaleur toxique abondante dans le
sang, comme : érysipèles, abcès dans la bouche, amygdalites, phlegmons pharyngiens, gorge
enflée et douloureuse.
Autrefois, en pareil cas, Da Qing Ye était utilisé frais, broyé et son suc pris dans des
infusions.
D’autre part :
Le broyat de Da Qing Ye est utilisé en applications externes sur l’érysipèle. Il entre
également dans là composition de formules contenant Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Rhizoma
Cimicifugae (Sheng Ma), Radix Scrophulariae (Xuan Shen).
Posologie :
— De 10 à 15 g.
— Pour l’usage externe employer la quantité nécessaire.
Précautions d’emploi :
Il est interdit d’utiliser Da Qing Ye dans les Cadres Cliniques de Rate et Estomac Vides et
Froids.
132 Le droguier

Radix Isatidis (Ban Lan Gen)


Ban Lan Gen est la racine de Ma Lan ou de Song Lan.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, grand froid, action sur les méridiens du Cœur et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Rafraîchit le sang, élimine l’exanthème (Liang Xue Xiao Ban).
— Favorise la circulation dans la gorge et le pharynx (Li Yan).
Principales applications :
1. Comme Ban Lan Gen clarifie la Chaleur, élimine les toxines, rafraîchit le sang, supprime
l’exanthème et favorise la circulation dans la gorge :
Il est utilisé dans les maladies de la Tiédeur-Chaleur (Wen Re Bing) comportant de la
fièvre, des céphalées, des douleurs de la gorge, ainsi que dans les maladies exanthémateuses
épidémiques, les oreillons, les abcès et les suppurations cutanées.
Il peut aussi être utilisé dans les attaques externes de Vent-Chaleur avec fièvre et céphalées,
et pendant la période initiale des maladies de la Tiédeur qui présentent les mêmes symptômes.
Dans ces cas-là, on l’associe à Herba Schizonepetae (Jing Jie), Flos Lonicerae (Jin Yin Hua) et
Fructus Forsythiae (Lian Qiao).
Pour traiter l’érysipèle de la face, le visage oedémateux et rouge, les inflammations et
gonflements de la gorge, on peut l’associer à Fructus Forsythiae (Lian Qiao), Fructus Arctii
(Niu Bang Zi), comme dans “la Décoction universelle à boire froide pour éliminer les toxines
(Pu Ji Xiao Du Yin)” (81) :
Posologie :
— De 10 à 15 g, en décoction ou en poudre.

Indigo Pulverata Levis ou Indigo Naturalis (Qing Dai)


Qing Dai est la poudre de couleur bleue, obtenue à partir des feuilles de Song Lan, Ma Lan,
Liao Lan, Mou Lan, Cao Da Qin.
Récolte et Préparation :
Après raffinage des feuilles avec de l’eau (Shui Fei), la drogue purifiée est séchée.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Salé, froid, action sur les méridiens du Foie, du Poumon et de l'Estomac.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 133

Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Rafraîchit le sang, disperse les tuméfactions (Liang Xue San Zhong).
Principales applications :
1. Comme Qing Dai rafraîchit le sang et élimine les toxines, et chasse la Chaleur perverse
des méridiens du Foie, du Poumon et de l'Estomac.
Il est utilisé, dans les exanthèmes dus à la Chaleur toxique, ainsi que dans les sorties de
sang telles que vomissements de sang, crachats sanguinolents, épistaxis, gingivorragies, ...
provoqués par la Chaleur qui force le sang à divaguer.
• Dans les exanthèmes, Qing Dai est associé à Gypsum (Shi Gao) dans “la Décoction
d’indigo et de Gypsum (Qing Dai Shi Gao Tang)” (82) :
• Pour traiter les pertes de sang dues à la Chaleur du sang, Qing Dai peut être employé seul,
c’est la poudre Qing Jin San. Il peut aussi être associé à Rhizoma Imperatae (Bai Mao Gen) et à
Cacumen Biotae (Ce Bai Ye).
2. Comme Qing Dai clarifie le Feu du Foie et de la Vésicule Biliaire congestionnés et élimine
les toxines, il peut être efficace pour éteindre le Vent et arrêter les spasmes :
C’est pour cela qu’il est utilisé dans les convulsions infantiles, les convulsions
hyperthermiques, les spasmes.
Dans tous ces cas, il entre dans la formule des “Pilules pour calmer les convulsions (Lian
Jing Wan)” (64).
3. Comme il clarifie la Chaleur du Poumon, Qing Dai peut dissoudre les Mucosités et arrêter
la toux
C’est pour cela qu’il est employé dans les toux aiguës avec crachats collants dus à la
Chaleur.
Pour cela, on l’associe à Pumice (Hai Fu Shi), Semen Trichosanthis (Gua Lou Ren) et
Bulbus Fritillariae cirrhosae (Chuan Bei Mu) pour former “les Pilules d’indigo et de Pumice
(Qing Dai Hai Shi Wan)”.
4. Per os et en application externe, Qing Dai clarifie la chaleur, élimine les toxines, rafraîchit
le sang et disperse les tuméfactions.
C’est pour cela qu’il est utilisé dans les douleurs et les tuméfactions des oreillons, ainsi que
dans les furoncles, anthrax, bubons, dus à la Chaleur toxique.
Il peut être utilisé seul, ou bien associé à des drogues comme Fructus Forsythiae (Liang
Qiao), Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Radix Scrophulariae (Xuan Shen).
Posologie :
— De 1,5 à 3 g, en décoction ou en pilules que l’on prend avec une boisson.
— Il peut également être utilisé en application externe.
134 Le droguier

Précautions d’emploi :
II convient d’employer Qing Dai avec beaucoup de prudence dans les Cadres Cliniques
d’Estomac Froid.
Note :
Radix Isatidis (Ban Lan Gen), Folium Isatidis (Da Qing Ye) et Indigo Naturalis (Qing Dai)
ont des indications communes, mais les deux premières drogues sont meilleures pour clarifier le
sang et faire disparaître les exanthèmes (Liang Xue Xiao Ban), le dernier médicament a plus de
force pour clarifier le Foie et disperser le Feu (Qing Gan Xie Huo).
Depuis quelques années, ces trois drogues sont employées dans de nombreuses affections
virales : grippe, hépatite, encéphalite de type B... Elles sont habituellement utilisées en
association afin de renforcer leur efficacité.
L’action d’indigo naturalis (Qing Dai) doit être comparée à celle que l’on attribue en
Occident, depuis la plus haute Antiquité, aux feuilles d’lsatis tinctoria (pastel), dans le
traitement des maladies du Foie et de la Rate.

Herba Andrographidis (Chuan Xin Lian)


Autres noms : Yi Jian Xi et Ku Dan Cao.
Chuan Xin Lian est constitué par la plante entière d’Andrographis paniculata (Burm. f.)
Nees. (Acanthacées).
Récolte et Préparation :
Autrefois la plante était produite dans les régions tropicales. Maintenant elle est également
cultivée dans le Sud-est et le Sud-Ouest de la Chine. La cueillette au moment de la floraison
donne un produit de meilleure qualité.
La plante est coupée en petits morceaux, séchée au soleil, et peut être utilisée sans autre
préparation. En Chine, on l’utilise également fraîche.
Saveur, tempérament et lieu d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens de l'Estomac, du Poumon, du gros Intestin et de
l’Intestin Grêle.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Assèche l'Humidité (Zao Shi).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 135

Principales applications :
1. Comme Chuan Xin Lian clarifie la Chaleur et libère les toxines :
Il est indiqué dans la période initiale des maladies fébriles comportant de la fièvre et des
céphalées, ainsi que dans les toux et les dyspnées dues à la Chaleur du Poumon, dans les abcès
du Poumon, et lorsque la gorge est enflée et douloureuse.
Il peut être employé seul ou en association :
• Dans les dyspnées et les toux dues à la Chaleur du Poumon il peut être associé à Cortex
Lycii Radicis (Di Gu Pi), Cortex Mori Radicis (Sang Bai Pi).
• Dans les abcès du Poumon, les toux émétisantes avec crachats muco-purulents, il est
associé à Herba Houttuyniae (Yu Xing Cao), Radix Platycodi (Jie Geng), Semen Benincasae
(Dong Gua Ren), afin d’éliminer les toxines, de clarifier la Chaleur du Poumon, de chasser les
crachats et de faire sortir le pus.
• En association avec Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Radix Platycodi (Jie Geng) et Fructus
Arctii (Niu Bang Zi), il est utilisé dans la période de début des maladies fébriles comportant de
la fièvre, des douleurs et un gonflement de la gorge.
D’autre part,
La plante fraîche et broyée d’Andrographis peut être appliquée sur les ulcères cutanés, les
furoncles ou les morsures de serpent. Elle peut enlever le poison et diminuer l’œdème.
2. Comme Chuan Xin Lian clarifie la Chaleur et assèche l'Humidité :
Il est efficace dans les diarrhées et dysenteries dues à la Chaleur-Humidité, dans les
maladies Lin* de la Chaleur et dans l’eczéma.
• Dans les diarrhées et les dysenteries, il peut être utilisé seul, ou bien associé à Herba
Portulacae (Ma Chi Xian), Flos Lonicerae (Jin Yin Hua).
• Dans les maladies Lin de la Chaleur, les mictions fréquentes et douloureuses, il est associé
à Rhizoma Polygoni cuspidati (Hu Zhang), Semen Plantaginis (Che Qian Zi), Rhizoma
Imperatae (Bai Mao Gen).
• Contre l’eczéma : on peut l’utiliser en poudre, mélangé à de la glycérine (Gan Yu Cao).
Posologie :
— De 6 à 15 g, en décoction, en pilules, en poudre, en tablettes.
— Pour la voie externe, prendre les doses nécessaires.
Précautions d’emploi :
Comme Chuan Xin Lian est amer et froid, il ne doit pas être absorbé par voie interne
pendant trop longtemps, car il affaiblirait le Qi de l'Estomac.
136 Le droguier

Calculus Bovis (Niu Huang)


Autre nom : Xi Huang
La substance médicamenteuse naturelle est le bézoard extrait de la vésicule biliaire du Bos
taurus L. var. domesticus Gmelin (Bovidés).
Récolte et Préparation :
La production du bézoard se fait principalement dans le Nord-Ouest et le Nord-est de la
Chine, ainsi que dans les provinces du Henan, du Hebei et du Jiangsu.
Artificiellement, il peut être extrait ou synthétisé à partir de la bile de cochon et de vache.
On l’utilise en poudre dans des décoctions ou dans des pilules.
Saveur, tempérament, lieux d’action :
— Amer, frais, action sur les méridiens du Foie et du Cœur.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Calme le Vent et arrête les convulsions (Xi Feng Zhi Jing).
— Transforme les Mucosités et ouvre les orifices (Hua Tan Kai Qiao).
Principales applications :
1. Comme Niu Huang clarifie la Chaleur, libère les toxines, calme le Vent et arrête les
convulsions :
Il est indiqué dans les maladies fébriles et les convulsions infantiles, dans les syncopes dues
aux hyperthermies, dans les spasmes et les convulsions.
On l’associe à Cinnabaris (Zhu Sha), Cornu Rhinoceri (Xi Jiao), pour renforcer son action
antipyrétique et anticonvulsivante.
Il entre aussi dans la composition de “la Poudre de Calculus Bovis (Niu Huang San)” (83).
2. Comme Niu Huang clarifie le Cœur, transforme les Mucosités, ouvre les orifices et éveille
le Shen :
Il est utilisé dans les maladies fébriles, lorsque la Chaleur pénètre dans le Xin Bao, ou bien
lorsque les Mucosités-Chaleur bloquent les ouvertures du Cœur (attaque d’apoplexie,
convulsions infantiles, épilepsie), ce qui peut aboutir à une perte de la connaissance avec
trismus.
Il peut être employé seul en poudre que l’on dissout avec Herba Lophatheri (Dan Zhu) et
que l’on boit en potion. Cette formule qui traite les trismus des enfants se trouve dans le “Wai
Tai Mi Yao” (Secrets médicaux d’un officiel) de Wang Tao, 752.
Si Niu Huang est associé à Moschus (She Xiang) et à des drogues qui ouvrent les orifices,
son effet sera particulièrement important comme dans “les Pilules de résurrection du bézoard
(An Gong Niu Huang Wan)” (84).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 137

3. Comme Niu Huang clarifie la Chaleur et libère les toxines :


• Il peut être utilisé lorsque la Chaleur toxique s’est amassée et a provoqué des douleurs et
des gonflements de la gorge, des ulcérations dans la bouche et sur la langue, des abcès et des
furoncles.
Dans ce cas, il entre dans la composition “des Pilules de Calculus Bovis qui éliminent les
toxines (Niu Huang Jie Du Wan)” (85).
• Pour traiter les abcès, les abcès du sein, les scrofules, il est employé dans diverses
associations destinées a clarifier la Chaleur éliminer les toxines, vivifier le sang, disperser les
nouures, comme dans “les Pilules de Calculus Bovis (Xi Huang Wan)” (86).
• Pour soigner les gonflements et les ulcères de la gorge il peut être employé en poudre,
associé à de la poudre de Margarita(Zhen Zhu) (en quantités égales), pour former “la Poudre de
Margarita et de Calculus Bovis (Zhu Huang San)”.
Posologie :
— De 0,2 à 0,5 g, en pilules.
— Pour l’usage externe, les quantités peuvent être augmentées.
Précautions d’emploi :
Niu Huang ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte et dans les fausses Plénitudes de
Chaleur.

Rhizoma Paridis (Zao Xiu)


Autre nom : Chong Lou.
Le médicament est constitué par le rhizome de Paris Polyphylla Sm. (Liliacées). Cette
plante est très largement répandue en Chine, et principalement dans les provinces du Sud de la
Chine et les régions du fleuve Changhe.
Récolte et Préparation :
Les rhizomes sont récoltés à la fin de l’automne ou au début de l’hiver. Après suppression
des radicelles et nettoyage, les rhizomes sont séchés au soleil et coupés en morceaux.
Saveur tempérament et lieux d’action :
— Amer, légèrement froid, légèrement toxique, action sur le méridien du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Dissout les tuméfactions arrête les douleurs (Xiao Zhong Zhi Tong).
— Calme le Vent et apaise les frayeurs (Xi Feng Ding Ting).
138 Le droguier

Principales applications :
1. Comme Zao Xiu élimine les toxines, dissipe les tuméfactions et arrête les douleurs :
Il est indiqué pour traiter les abcès et les ulcérations ainsi que pour chasser le venin du
serpent après morsure.
Il peut être employé seul en potion ou macéré dans du vinaigre et appliqué localement.
Pour une plus grande efficacité, on l’associe a Rhizoma Coptidis (Huang Liang), Radix
Paeoniae rubra (Chi Shao Yao), Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), comme par exemple, dans “les
Bolus pour nettoyer le pus (Dao Ming Dan)” (76) qui dispersent le Feu et chassent la Chaleur
toxique.
2. Comme Zao Xiu clarifie la Chaleur du Foie, libère les toxines, apaise la Chaleur du Vent
et calme les terreurs :
Il est utilisé lorsque la Chaleur du Foie crée du Vent, dans les convulsions de frayeur, ainsi
que dans les pertes de connaissance des maladies fébriles avec convulsions.
Pour renforcer sa fonction de calmer les frayeurs et d’arrêter les convulsions, on lui adjoint
Ramulus Uncariae cum uncis (Gou Teng), Periostracum Cicadae (Shan Tui).
En outre :
Comme Zao Xiu à la propriété de disperser les tuméfactions et de soulager les douleurs, on
l’emploie en association pour transformer les Amas de Sang et arrêter le sang qui sort dans les
traumatismes externes avec épanchement de sang, et dans les douleurs avec hématome. Pour
cela, il peut être utilisé aussi bien per os que localement.
Posologie :
— De 5 à 10 g. en décoction, dans des pilules ou sous forme de poudre.

Rhizoma Polygoni Bistortae (Quan Shen)


Autre nom : Zi Shen.
La partie employée est le rhizome de Polygonum Bistorta (Polygonacées).
Récolte et Préparation :
La plante est produite principalement dans le Nord-est de la Chine ainsi que dans les
provinces du Shandong, du Jiangsu et du Hubei. Elle est récoltée au printemps avant la
germination, ainsi qu’à la fin de l’automne. Les rhizomes sont séchés au soleil, débarrassés des
racines et coupés en morceaux.
Saveur et tempérament :
— Amer et frais.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 139

Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Chasse l'Humidité, (Qu Shi).
— Dissipe les abcès (San Yong Zhong).
Principales applications :
1. Comme Quan Shen clarifie la Chaleur, chasse l'Humidité et élimine les toxines :
Il est employé pour traiter les diarrhées et dysenteries d'Humidité-Chaleur, les diarrhées
muco-purulentes et les dysenteries avec épreinte et ténesme (Li Ji Hou Zhong*).
Dans ces cas-là, il est généralement utilisé seul.
2. Comme Quan Shen élimine les toxines, disperse les oedèmes, clarifie la Chaleur et dissipe
les abcès :
Il peut soigner les abcès de la bouche et de la langue, dus à l'Humidité-Chaleur. Pour cela, il
peut être employé localement ou per os.
3. Comme il élimine l'Humidité :
Il peut aussi être employé pour réduire les oedèmes.
Posologie :
— De 3 à 12 g.
— Il peut être pris en décoction, en pilules ou en poudre.
Pour les applications externes employer la poudre ou pratiquer des lavages.

Herba Lobeliae (Ban Bian Lian)


Ban Bian Lian est la plante entière de Lobelia Chinensis Lour. (Campanulacées).
Cette plante se rencontre dans toute la Chine, mais elle est produite principalement dans les
provinces du Hubei, du Hunan, du Jiangxi. de l’Anhui, du Sichuan, du Jiangsu et du
Guangdong.
Récolte et Préparation :
La saison de la récolte est l’été. La plante entière est nettoyée et lavée et peut être utilisée
soit fraîche, soit après séchage au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant et froid, action sur les méridiens du Poumon, de l’intestin Grêle et du Cœur.
140 Le droguier

Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Facilite la diurèse et dissout les oedèmes (Li Shui Xiao Zhong).
Principales applications :
1. Comme Ban Bian Lian clarifie la Chaleur et élimine les toxines :
Il est utilisé dans les morsures de serpent, les piqûres de guêpes, d’abeilles et de scorpions
et dans les douleurs et les gonflements qui apparaissent au stade initial des ulcères cutanés et des
furoncles.
Dans tous ces cas, il peut être utilisé localement ou per os.
2. Comme Ban Bian Lian est diurétique et résout les oedèmes :
Il est utilisé dans l’ascite et les oedèmes de la face et des jambes. Pour cela, on l’emploie
seul ou associe a Rhizoma Alismatis (Ze Xie), Poria (Fu Ling), Polyporus umbellatus (Zhu
Ling)...
Posologie :
— Per os : plante sèche, de 10 à 15 g ; plante fraîche, de 30 à 60 g.
— En usage externe les quantités sont augmentées.
Précautions d’emploi :
L’emploi de Ban Bian Lian est interdit dans les oedèmes des Cadres Cliniques du Vide.

Herba Sarmentosa (Chui Peng Cao)


La drogue est constituée par la plante entière de Sedum sarmentosum Bge., que l’on
rencontre à l’état sauvage dans de nombreuses régions de Chine.
Récolte et Préparation :
• La plante est récoltée en été et en automne, puis coupée en morceaux et mise à sécher au
soleil ou au feu à l’abri. On peut aussi l’utiliser fraîche.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, neutre, légèrement acide et frais. Action sur les méridiens du Foie, de la Vésicule
Biliaire et de l’intestin Grêle.
Indications fonctionnelles
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Est diurétique (Li Shui).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 141

Principales applications :
1. Comme Chui Peng Cao clarifie la Chaleur et libère les toxines, résout les abcès et disperse
les gonflements :
Il est indiqué dans les abcès, les furoncles, les ulcères cutanés, les morsures de serpents ou
d’insectes et dans les brûlures thermiques (eau ou feu).
Il peut être utilisé seul, aussi bien localement que per os; mais pour renforcer son action
d’élimination des toxines et de résolution des furoncles, il est associé à Flos Chrysanthemi indici
(Ye Ju Hua), Herba Violae (Zi Hua Di Ding) Herba Lobeliae (Ban Bian Lian).
2. Comme Chui Peng Cao est efficace pour clarifier et faire écouler la Chaleur-
Humidité :
On l’utilise dans les ictères dus à l'Humidité-Chaleur, ainsi que dans les mictions difficiles.
Ces dernières années, Chui Peng Cao a aussi été utilisé dans les hépatites épidémiques. Les
recherches ont prouvé son efficacité dans les hépatites aiguës avec ou sans ictère, car il peut
réduire le taux d’amino-transférases sériques et diminue certains symptômes, tels que bouche
amère, inappétence, urines foncées.
Posologie :
— Per os, de 10 à 30 g.
— Pour la plante fraîche, de 50 à 100 g.
— En usage externe les quantités peuvent être plus importantes.

Rhizoma Smilacis (Tu Fu Ling)


La partie médicinale est constituée par le rhizome de Smilax glabra Roxb. (Liliacée). Cette
plante se rencontre dans les provinces du Sud de la Chine ainsi que dans les régions du fleuve
Changjiang.
Récolte et Préparation :
La récolte peut se faire durant toute l’année, mais le meilleur moment est la fin de
l’automne ou le début de l’hiver.
Après élimination des tiges et des radicelles, le rhizome est nettoyé, séché au soleil et coupé
en petits morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, neutre, équilibré, action sur les méridiens du Foie et de l'Estomac.
142 Le droguier

Indications fonctionnelles :
— Élimine les toxines et, chasse l'Humidité (Jie Du Chu Shi).
— Assouplit les articulations (Li Guan Jie).
Principales applications :
1. Comme Tu Fu Ling élimine le poison et assouplit les articulations :
Il est employé pour soigner les spasmes et les contractures des membres, causés par la
syphilis ou bien par le mercure utilisé dans le traitement de cette maladie.
On l’utilise seul, en grande quantité, ou en association comme dans “la Décoction de
Smilax composée (Fu Fang Tu Fu Ling Tang) dans laquelle il est associe a Flos Lonicerae (Jin
Yin Hua), Cortex Dichtamni radicis (Bai Xian Pi), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao), Rhizoma
Clematidis (Wei Ling Xian).
2. Comme Tu Fu Ling libère les toxines et chasse l'Humidité-Chaleur :
Il est utilisé contre le Feu toxique des furoncles et des abcès. Dans ce cas, il est
généralement associé à Flos Lonicerae (Jin Yin Hua).
On l’emploie également dans les douleurs à la miction, en l’associant souvent à Caulis
Akebiae (Mu Tong), Herba Taraxaci (Pu Gong Ying), Herba Polygoni avicularis (Bian Xu).
Posologie :
— De 15 à 60 g.

Herba Houttuyniae Cordatae (Yu Xing Cao)


On se sert en pharmacopée de la plante entière d’Houttuynia Cordata Thunb. Cette plante à
son habitat dans le Sud de la Chine et dans les régions du fleuve Changjiang.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée entre l’été et l’automne, nettoyée et séchée au soleil.
Son appellation chinoise (Yu) est due à son odeur de poisson.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, légèrement froid, action sur le méridien du Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Élimine le pus (Pai Nong),
— Est diurétique (Li Niao).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 143

Principales applications :
1. Comme Yu Xing Cao clarifie la Chaleur et élimine les toxines, il peut éliminer le pus pour
résoudre les abcès.
On l’utilise dans les abcès du poumon avec toux productive de crachats sanguinolents et
purulents, ainsi que dans les toux de la pneumonie et dans les expectorations épaisses et
collantes.
• Comme il clarifie la Chaleur perverse dans le méridien du Poumon, on l’associe à Radix
Platycodi (Jie Geng), Rhizoma Phragmitis (Lu Gen) Semen Coïcis (Yi Yi Ren), pour soigner les
abcès du poumon.
• Pour traiter les toux dues à la Chaleur, on peut l’associer à Rhizoma Anemarrhenae (Zhi
Mu), Bulbus Fritillariae thunbergii (Bei Mu), Cortex Mori Radicis (Sang Bai Pi).
• Pour soigner les abcès dus à la Chaleur toxique, il peut être utilisé seul, en décoction, ou
bien en jus frais après avoir été écrasé.
Ces dernières années, Yu Xing Cao a été utilisé avec de très bons résultats, pour traiter les
pneumonies, les bronchites aiguës ou chroniques, les infections urinaires et intestinales.
2. Comme Yu Xing Cao élimine les toxines et résout les furoncles :
On s’en sert dans le traitement des ulcères et des maladies infectieuses de la peau. Pour
cela, il est associé à Flos Chrysanthemi indici (Ye Ju Hua), Herba Taraxaci (Pu Gong Ying),
Fructus Forsythiae (Lian Qiao).
Il peut aussi être utilisé en applications locales.
3. Comme il clarifie la Chaleur, chasse l'Humidité et favorise la diurèse :
Il est utilisé dans les douleurs de la miction et dans les maladies Lin de la Chaleur. Pour
cela, il est généralement associé à Spora Lygodii (Hai Jin Sha), Folium Pyrrosiae (Shi Wei),
Herba Lysimachiae (Jin Qian Cao).
Posologie :
— De 15 à 30 g.
— Pour l’usage externe, se servir de la quantité nécessaire.

Rhizoma Belamcandae (She Gan)


La partie médicamenteuse est le rhizome de Belamcanda chinensis (L.) (Iridacées). La
plante pousse dans les provinces du Hubei, Henan, Jiangsu, Hanhui, etc.
Récolte et Préparation :
Elle peut être récoltée durant toute l’année, mais la période la meilleure est l’automne.
Après avoir éliminé les tiges et les radicelles, les rhizomes sont nettoyés et séchés au soleil,
puis coupés en morceaux.
144 Le droguier

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Amer, froid, action sur le méridien du Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Chasse les Mucosités et favorise la circulation dans la gorge (Qu Tan Li Yan).
Principales applications :
1. Comme She Gan élimine les toxines, favorise la circulation dans la gorge, chasse les
Mucosités et disperse les nodules :
• Il est indiqué pour soigner les gorges enflées et douloureuses avec Plénitude de Chaleur et
Mucosités (amygdalite). Il peut être pris seul, per os, pressé en jus, ou macéré dans du vin
chinois. L’on doit s’arrêter quand la salivation se produit.
• Pour clarifier le Poumon et permettre une libre circulation dans la gorge, il peut être associé
à Radix Scutellariae (Huang Qin), Radix Platicodi (Jie Geng), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao).
• On peut associer Rhizoma Belamcandae (She Gan) a Rhizoma Cimicifugae (Sheng Ma),
Lasiosphaera seu Calviata (Ma Bo) Mirabilitum (Mang Xiao) dans “la Décoction de
Belamcanda (She Gan Tang)” qui traite les amygdalites (déglutition difficile) correspondant à
des Mucosités Chaleur en Plénitude.)
2. Comme She Gan transforme, élimine et chasse les Mucosités :
Il est utilisé dans la toux asthmatiforme due à une abondance de Mucosités.
• Lorsque la Chaleur du Poumon donne de la toux et des Mucosités abondantes on l’emploie
en association, par exemple dans “la Décoction de Belamcanda et d’Aristolochia (She Gan Dou
Ling Tang)” (51), qui clarifie la Chaleur, élimine les Mucosités et arrête la toux.
• Lorsque les Mucosités froides sont abondantes et obstruent, qu’il y a des râles et de la
dyspnée ou des toux productives avec des crachats abondants, on peut associer Rhizoma
Belamcandae dans des préparations pour réchauffer le Poumon et transformer les Mucosités,
comme par exemple dans “la Décoction de Bélamcanda et d’Ephedra (She Gan Ma Huang
Tang)” (87).
Posologie :
— De 6 à 10 g.
Précautions d’emploi :
She Gan est interdit aux femmes enceintes.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 145

Note :
Utilisation en clinique :
• Pour soigner une toux avec Mucosités due au Vent-Chaleur, on associe à Rhizoma
Belamcandae (She Gan), Semen Armeniacae Amarum (Xing Ren), Bulbus Fritillariae
thunbergii (Zhe Bei Mu), Radix Peucedani (Qian Hu).
• Pour traiter une toux avec Mucosités due au Vent-Froid, on lui adjoint Herba Ephedrae (Ma
Huang), Rhizoma Zingiberis (Gan Jiang), Fructus Schisandrae (Wu Wei Zi).

Radix Sophorae Subprostratae (Shan Dou Gen)


La partie médicinale est la racine de Sophora Subprostrata Chun et T. Chen (Légu-
mineuses). La plante est produite principalement dans les provinces du Guangdong, du Guangxi,
du Jiangxi, du Guizhou,
Récolte et Préparation :
Elle peut être récoltée tout au long de l’année, mais la meilleure qualité est celle de
l’automne.
La racine est nettoyée, séchée au soleil et coupée en morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur le méridien du Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine le poison (Qing Re Jie Du).
— Permet la libre circulation dans la gorge (Li Yan Hou).
— Disperse les tuméfactions et arrête les douleurs (San Zhong Zhi Tong).
Principales applications :
Comme Shan Dou Gen clarifie la chaleur, élimine les toxines et favorise la circulation dans
la gorge :
• Il est utilisé pour traiter les douleurs et les oedèmes du laryngo-pharynx et pour dissiper la
Chaleur accumulée.
Il peut être employé seul en décoction. Dans les cas graves, il est associé à Radix
Scrophulariae (Xuan Shen), Rhizoma Belamcandae (She Gan), Radix Isatidis (Ban Lan Gen),
qui accroissent son efficacité.
Ou bien, on l’emploie en association dans “la Poudre pour clarifier et rafraîchir (Qing Liang
San)” (88).
• Shan Dou Gen peut également traiter les ictères causés par l'Humidité-Chaleur.
• Il a aussi une action dans les toux dues à la Chaleur du Poumon ainsi que dans les abcès et
les ulcères.
146 Le droguier

Posologie :
— De 6 à 10 g, en décoction, ou en jus à absorber.
— Pour l’usage externe, il peut être utilisé en gargarisme ou appliqué localement sur les
furoncles.
Précautions d’emploi :
Cette drogue qui est amère et froide ne doit pas être utilisée dans les inappétences et les
diarrhées causées par une déficience et un Froid de la Rate et de l'Estomac.

Additif :
Rhizoma Menispermi dahuricae (Bei Dou Gen)
Bei Dou Gen est utilisé surtout dans le Nord de la Chine.
Comme il clarifie la Chaleur et élimine les toxines, il est employé pour traiter les douleurs
et les gonflements du laryngo-pharynx. II est également utilisé pour abaisser la tension
artérielle. Il a encore quelques effets contre le cancer et a été utilisé avec une bonne efficacité
dans le traitement du cancer du Foie.
Posologie :
— De 3 à 10 g.

Lasiosphaera Sen Calvatia (Ma Bo)


Ce sont les spores et les sporophores de Lasiosphaera Fendzlii Reich. (Lycoperdacée) que
l’on utilise en pharmacopée.
Récolte et Préparation :
Le produit vient principalement de la Mongolie intérieure, du Gansu, du Jiling, du
Liaoning. Il est récolté en automne. Après élimination de l’enveloppe externe, il est coupé en
morceaux, ou écrasé en poudre.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, équilibré, action sur le méridien du Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie le Poumon (Qing Fei).
— Facilite la circulation dans la gorge (Li Yan).
— Élimine les toxines (Jie Du).
— Est hémostatique (Zhi Xue).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 147

Principales applications :
1. Comme Ma Bo clarifie la Chaleur du Poumon et facilite la circulation dans le laryngo-
pharynx :
Il est utilisé pour traiter les toux dues à la Chaleur du Poumon, les aphonies ainsi que les
douleurs et les tuméfactions du laryngo-pharynx.
Il peut être utilisé seul en poudre, en pulvérisations dans la gorge, ou bien en association
avec Radix Scrophulariae (Xuan Shen), Radix Isatidis (Ban Lan Gen).
Si les douleurs et l’œdème de la gorge empêchent la prise de nourriture, il peut être associé
à Mirabilitum (Mang Xiao), Radix Belamcandae (She Gan), Rhizoma Cimicifugae (Sheng Ma)
comme dans “la Décoction de Radix Belamcandae (She Gan Tang)”.
2. Comme Ma Bo est hémostatique :
Il est indiqué principalement pour soigner les troubles de la région du laryngo-pharynx
épistaxis, gingivorragies, et pour arrêter les vomissements de sang.
Il peut être utilisé seul ou associé à d’autres agents hémostatiques.
Dans les blessures externes avec écoulement de sang, il est utilisé sous forme de poudre.
Posologie :
— De 3 à 6 g, en décoction, en pilules ou en poudre.
— Pour l’usage externe les quantités utilisées peuvent être plus importantes.

Herba Portulacae Oleraceae (Ma Chi Xian)


La substance médicinale est constituée par la plante entière de Portulaca Oleracea L.
(Portulacées), plante qui se rencontre dans toute la Chine.
Récolte et Préparation :
La récolte a lieu en été. Après avoir été passée à la vapeur ou plongée dans l’eau chaude, la
plante est séchée au soleil, mais elle peut également être employée fraîche. Ce produit est
sensible aux attaques de moisissures.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Acide, froid, action sur les méridiens du gros Intestin et du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Rafraîchit le sang et arrête les saignements (Liang Xue Zhi Xue).
148 Le droguier

Principales applications :
1. Comme Ma Chi Xian rafraîchit le sang et élimine les toxines :
Il est indiqué dans les diarrhées et les dysenteries provoquées par l'Humidité-Chaleur, ainsi
que dans les dysenteries purulo-sanguinolentes avec épreinte et ténesme (Li Ji Hou Zhong*).
Dans ces cas-là, le jus de la plante fraîche est utilisé en boisson, ou bien la plante est
associée à Radix Scutellariae (Huang Qin), Rhizoma Coptidis (Huang Lian).
2. Comme il clarifie la Chaleur et élimine les toxines :
Il est employé pour traiter les leucorrhées blanches et rouges, ainsi que les abcès.
Son jus peut être utilisé seul en boisson ou bien en décoction pour traiter le Feu toxique des
abcès. La plante fraîche écrasée, peut être appliquée sur la peau.
3. Comme il rafraîchit le sang et arrête les saignements :
Il est indiqué dans les infections aiguës du système urinaire, telles que les Lin* de la
Chaleur ou les Lin du sang, afin de rafraîchir le sang et de permettre des émissions d’urines non
douloureuses.
Posologie :
— De 30 à 60 g.
— La dose doit être doublée quand le composant est utilisé frais.
— Pour l’usage externe prendre les quantités nécessaires.

Radix Pulsatillae (Bai Tou Weng)


La drogue est constituée par la racine de Pulsatilla Chinensis Reg. (Renonculacées). Cette
plante pousse surtout dans le Nord et le Nord-est de la Chine, la Mongolie intérieure.
Récolte et Préparation :
Elle est récoltée au printemps, avant la floraison, et à la fin de l’automne après que les
feuilles aient commencé à jaunir.
Après élimination des feuilles restantes et des radicelles, les racines sont nettoyées et
séchées au soleil, en conservant le velours blanc qui les entoure. Elles sont utilisées sans autre
traitement.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur le méridien du gros Intestin.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 149

Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur (Qing Re).
— Élimine le poison (Jie Du).
— Rafraîchit le sang (Liang Xue).
Principales applications :
Bai Tou Weng traite les diarrhées et les dysenteries dues à la Chaleur-Humidité et celles
dues à la Chaleur toxique, accompagnées de fièvre, de douleurs abdominales, de selles
purulentes et sanglantes et de Li Ji Hu Zhong*.
Ce composant est une des clés du traitement des diarrhées et des dysenteries. Il est associé à
Rhizoma Coptidis (Huang Lian), Cortex Phellodendri (Huang Bai), Cortex Fraxini (Qin Pi)
(15 g, 4 à 6 g 12 g 12 g à prendre en deux fois) dans “la Décoction de Radix Pulsatillae (Bai
Toit Weng Tang)” qui est très efficace pour traiter la diarrhée, clarifier le sang et éliminer les
toxines.
D’autre part :
Associé à Radix Bupleuri (Chai Hu), Radix Scutellariae (Huang Qin) et Semen Arecae
(Bing Lang), il peut traiter les “malarias chaudes”.
Posologie :
— De 6 à 15 g. Il est employé en décoction, en pilules ou en poudre.

Cortex Fraxini (Qin Pi)


C’est l’écorce des frênes, Fraxinus rhynchophylla et Fraxinus bungeana D.C. (Oléacées) qui
est utilisée en pharmacopée. Le médicament est produit principalement dans les provinces du
Jiling, du Liaoling et du Henan.
Récolte et Préparation :
L’écorce est récoltée pendant les deux saisons de l’été et de l’automne. Elle est séchée au
soleil et utilisée sans autre traitement.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens du Foie, de la Vésicule Biliaire et du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur (Qing Re).
— Élimine les toxines (Jie Du).
— Clarifie le Foie et améliore la vue (Qing Gan Ming Mu).
150 Le droguier

Principales applications :
1. Comme Qin Pi clarifie la Chaleur et élimine les toxines :
Il sert à traiter les diarrhées et dysenteries dues à la Chaleur toxique, les dysenteries
sanglantes, les Cadres Cliniques de Li Ji Hou Zhong*.
Pour cela, on l’associe à Radix Pulsatillae (Bai Tou Weng), Cortex Phellodendri (Huang
Bai), Rhizoma Coptidis (Huang Lian) (12 g, 15 g, 12 g, 4 à 6 g : à prendre en deux fois) dans “la
Décoction de Radix Pulsatilla ((Bai Tou Weng Tang) ‘déjà rencontrée
2. Comme Qin Pi clarifie le Foie et améliore la vue :
Il est utilisé dans les Cadres Cliniques de Chaleur accumulée dans le méridien du Foie
donnant comme symptômes, yeux rouges, gonflés et douloureux et possibilité de taie oculaire.
Pour cela, il est généralement associé à Rhizoma Coptidis (Huang Lian) et Folium
Bambusae (Zhu Ye).
Il peut aussi être utilisé seul, en décoction pour laver les yeux.
Posologie :
— De 3 à 12 g, en décoction ou en pilules.
— En emploi externe, il est réservé à l’usage oculaire.
Note :
Cortex Fraxini (Qin Pi) et Rhizoma Coptidis (Huang Lian) amers et froids peuvent
“clarifier la Chaleur et assécher l'Humidité”.
Mais Qin Pi dont l’effet est plus faible est employé pour “arrêter les diarrhées (Se Chang)”
et pour “améliorer la vision (Ming Mu)”, tandis que Huang Lian qui est plus puissant est plus
particulièrement indiqué pour “Clarifier le Cœur et disperser le Feu”.

Fructus Bruceae (Ya Dan Zi)


La drogue est constituée par les graines du fruit mûr de Brucea Javanica (L.) Merr.
(Simarubacées). Les lieux de production sont les provinces du Guangdong et du Guangxi.
Récolte et Préparation :
Les fruits mûrs sont séchés, puis écrasés afin d’en extraire les graines. Celles-ci sont
utilisées de plusieurs façons : soit enveloppées dans de 1’Arillus Longan, soit mises dans des
capsules, soit écrasées, débarrassées de leur huile et présentées sous forme de pilules.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens du gros Intestin et du Foie.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 151

Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Traite la malaria, arrête la dysenterie (Jie Nue, Zhi Li).
— Est corrosif contre les excroissances et les verrues (Fu Shi Zhui You).
Principales applications :
1. Comme Ya Dan Zi traite la malaria :
Il est utilisé pour traiter la malaria avec accès quotidien ainsi que celle comportant un accès
tous les trois jours.
II peut être utilisé seul, dans une capsule ou bien entouré d’Arillus Longan.
2. Comme Ya Dan Zi rafraîchit la Chaleur, élimine les toxines et soigne la dysenterie :
Il est utilisé dans les dysenteries de Chaleur avec émission de sang et de glaires, ou bien
dans les dysenteries purulo-sanglantes avec épreinte et ténesme.
Il peut être employé seul ou enveloppé dans de I’Arillus Longan. Actuellement on
l’emploie dans les dysenteries amibiennes.
3. Comme Ya Dan Zi a une action corrosive sur les cors et les verrues :
II est employé pour traiter les verrues, les cors et les oeils-de-perdrix. A cette fin, on prend
l’amande écrasée du fruit de Brucea avec ses huiles et on l’applique localement.
Posologie :
— De 10 à 15 graines par jour contre la malaria.
— De 10 à 30 graines par jour contre la dysenterie.
Cette drogue étant excessivement amère, on ne peut l’employer dans les décoctions, elle est
donc utilisée uniquement dans des capsules ou enveloppée dans de l’Arillus Longan.
— Pour l’usage externe utiliser les quantités nécessaires.
Précautions d’emploi :
Ce composant est très agressif pour les intestins, le Foie et les reins, il n’est pas conseillé de
l’employer pendant un temps prolongé, car cela pourrait entraîner des saignements au niveau de
l’estomac et des intestins et des maladies iatrogènes du Foie et des reins.
152 Le droguier

Caulis Sargentodoxae (Hong Teng)


La partie utilisée est la tige de Sargentodoxa cuneata Rehd. et Wils. (Sargentodoxacées). La
drogue vient principalement des provinces du Hubei, du Hunan, du Jiangsu et du Jiangxi.
Récolte et Préparation :
Après avoir cueilli les plantes, on enlève les feuilles et on coupe la tige en petits morceaux
que l’on fait sécher au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, équilibré, action sur le gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Fait circuler le sang et arrête les douleurs (Huo Xue Zhe Tong).
Principales applications :
Comme Hong Teng clarifie la Chaleur, élimine les toxines, dissout les abcès et arrête les
douleurs :
• Il est habituellement employé pour traiter les douleurs de l’abdomen ainsi que les abcès de
l’intestin.
On l’emploie habituellement en association, dans “la Décoction de Caulis Sargentodoxae
(Hong Teng flan)” (89).
• Pour traiter les abcès et éliminer le poison, il peut être associé à Flos Lonicerae (Jin Yin
Hua), Paeonia Rubra (Chi Shao), Radix Angelicae dahuricae (Bai Zhi).
D’autre part, comme il peut favoriser la circulation du sang, disperser les Amas de Sang et
arrêter les douleurs :
Il est utilisé dans les contusions externes, dans les dysménorrhées, et dans les douleurs
articulaires dues au Vent et à l'Humidité.
Posologie :
— De 15 à 30 g.
— Il est utilisé en décoction ou préparé avec de l’alcool.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 153

Herba Patriniae Seu Thlaspi (Bai Jiang Cao)


La drogue est constituée par la plante entière de deux espèces différentes : Thlaspi arvense
L. (Crucifère) et Patrinia scabiosaefolia Fisch. Ex Link., (Valérianacées). La plante pousse
principalement dans les régions moyennes et basses du fleuve Changjiang.
Récolte et Préparation :
Elle est récoltée en automne, nettoyée, séchée à l’ombre, puis coupée en morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, amer, légèrement froid, action sur les méridiens de l'Estomac, du gros Intestin et
du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Dissout les abcès et supprime le pus (Xiao Yong Pai Nong).
— Chasse les Amas de Sang et arrête les douleurs (Qu Yu Zhi Tong).
Principales applications :
1. Comme Bai Jian Cao clarifie la Chaleur, élimine les toxines, dissout les abcès et supprime
le pus :
Il est utilisé pour traiter les abcès, les oedèmes dus à la Chaleur perverse et spécialement les
abcès internes ; il est souvent employé pour traiter les abcès intestinaux.
• Pour traiter les abcès et éliminer le pus, il est associé à Semen Coïcis (Yi Yi Ren) et Radix
Aconiti praeparata (Fu Zi) (1.5 g, 3 g, 0.6 g : dose quotidienne à prendre en décoction), pour
constituer “la Poudre d’Herba Patriniae, de Radix Aconiti praeparata et de Semen Coïcis (Yi Yi
Ren Fu Zi Bai Jiang San)”.
• Pour soigner les abcès intestinaux en formation, on l’associe à Ros Lonicerae (Jin Yin Hua)
et à Cortex Moutan Radicis (Mu Dan Pi).
• Il peut aussi être utilisé dans le traitement des abcès pulmonaires avec fièvre, toux et
crachats purulents. Pour cela, il est associé à Herba Houttuyniae (Yu Xing Cao), Rhizoma
Phragmitis (Lu Gen). Radix Platycodi (Jie Geng).
• Pour traiter les furoncles et les abcès cutanés, on l’emploie frais et écrasé, per os ou en
applications locales.
2. Comme Bai Jian Cao chasse les Amas de Sang et arrête les douleurs :
Il peut être utilisé pour calmer les douleurs de la poitrine et du ventre dues aux stagnations
de Sang. Dans ce cas, on l’emploie seul ou associé à Rhizoma Cyperi (Xiang Fu), Radix
Angelicae sinensis (Dang Gui), et Faeces Trogopterorum (Wu Ling Zhi).
Posologie :
— De 6 à 15 g.
— Pour l’usage externe, utiliser les quantités nécessaires.
154 Le droguier

Additif :
Radix Patriniae (Mu Tou Hui)
Mou Tou Hui est constitué par la racine de deux variétés de Patrinia : Patrinia heterophylla
Bge. et Patrinia scabra Bge. (Valérianacées). Ces plantes viennent généralement du Shanxi, du
Henan, du Hebei, du Guangxi. Elles sont récoltées en automne. Les racines sont simplement
lavées, séparées des tiges et séchées au soleil.
Ce produit est piquant, amer, légèrement froid.
Ses effets sont similaires à ceux d’Herba Patriniae (Bai Jiang Cao), mais les deux variétés
constituant Mu Tou Hui sont surtout employées pour traiter les métrorragies et les leucorrhées
avec écoulement blanc et sanguinolent.
Les doses sont semblables à celles de Bai Jiang Cao.

Herba Oldenlandiae (Bai Hua She She Cao)


Le médicament est constitué par la plante entière d’Oldenlandia diffusa (Willd.) Roxb.
(Rubiacées).
Récolte et Préparation :
La plante est produite dans les provinces situées au Sud du fleuve Changjiang et la récolte a
lieu en été et en automne. La plante est simplement nettoyée, séchée au soleil et coupée en
morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Légèrement amer, doux et froid, action sur les méridiens de l'Estomac, du gros Intestin et de
l’intestin Grêle.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur (Qing Re).
— Fait écouler l'Humidité (Li Shi).
— Élimine les toxines (Jie Du).
— Résout les abcès (Xiao Yong).
Principales applications :
1. Comme Bai Hua She She Cao est efficace pour éliminer les toxines et résoudre les abcès :
Il est utilisé dans les abcès, furoncles, amygdalites (gorge enflée et douloureuse), morsure
de serpent.
Il peut être employé à la fois en usage externe et par voie buccale. Pour cela, il est souvent
associé à des composants qui clarifient la Chaleur et éliminent les toxines, par exemple
Les drogues qui clarifient la Chaleur 155

— Caulis Sargentodoxae (Hong Teng) et Herba Thlaspi (Bai Jiang), pour traiter les abcès
intestinaux,
— Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Flos Chrysanthemi (Ju Hua) et Fructus Forsythiae (Lian
Qiao), pour traiter les abcès du Poumon.
Dans les oedèmes provoqués par les morsures de serpent, on peut l’appliquer directement
sur la peau, et en même temps l’employer per os, associé à Herba Violae (Zi Hua Di Ding) et à
Herba Lobeliae (Ban Bian Lian).
2. Comme Bai Hua She She Cao clarifie la Chaleur et fait écouler l'Humidité :
Il est utilisé dans les mictions difficiles des maladies Lin* de la Chaleur. Dans ce cas, il est
associé à Herba Lobeliae (Ban Bian Lian), Herba Plantaginis (Che Qian Cao), Folium Pyrrosiae
(Shi Wei).
3. Actuellement, comme Bai Hua She She Cao clarifie la Chaleur, fait écouler l'Humidité,
élimine les toxines et résout les abcès :
Il est utilisé pour traiter les cancers de l’estomac, de l’œsophage et du rectum. Cette
utilisation est cependant encore à l’étude. Dans cette indication, il est associé à Radix Actinidiae
chinensis (Teng Li Gen) et Herba Scutellariae barbatae (Ban Zhi Lian).
Posologie :
— De 15 à 60 g.
— Pour l’usage externe, on peut se servir de la quantité nécessaire.

Fel Ursi (Xiong Dan)


Fel Ursi est la bile desséchée des ours Ursus Arctos L. et Selenarctos Thibetanus G. Cuvier.
La bile d’ours provient des régions du Nord-est de la Chine, du Changxi, du Sichuan, du
Yunnan, du Qinghai, du Xingjiang, du Gansu, etc.
Production :
L’ours est chassé principalement en été et en automne. Après abattage, la vésicule biliaire
est immédiatement prélevée et séchée. On élimine ensuite les membranes et la bile est réduite en
poudre.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens du Foie, de la Vésicule Biliaire et du Cœur.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et enlève les toxines (Qing Re Jie Du).
— Arrête les convulsions et favorise la vision (Zhi Jing Ming Mu).
156 Le droguier

Principales applications :
1. Comme Xiong Dan clarifie la Chaleur perverse dans le méridien du Foie et arrête les
convulsions :
Il est employé pour soigner les épilepsies, les convulsions, les spasmes, et I’éclampsie, dus
aux Amas et. à l’excès de Chaleur pathogène dans le Foie, lorsque cette Chaleur engendre le
Vent.
Il peut être employé seul et délayé en potion dans de l’eau chaude.
Dans les convulsions et l’épilepsie des enfants, on peut l’employer pour clarifier la Chaleur
et transformer les Mucosités. Dans ces cas-là, il est associé à Succus Bambusae (Zhu Li).
2. Comme Xiong Dan clarifie et disperse le Feu du Foie, améliore la vision et élimine les
taies oculaires :
Il est utilisé pour calmer les rougeurs, gonflements et douleurs oculaires provoquées par la
Chaleur du Foie et soigner les visions rendues troubles par des taies oculaires.
Dans ces cas-là, il est utilisé en gouttes oculaires ou per os.
3. Comme Xiong Dan clarifie la Chaleur, élimine les toxines et résout les gonflements des
abcès :
Il est utilisé dans les douleurs des abcès et des furoncles. Pour cela, il est appliqué sur la
peau en pâte ou dilué dans de l’eau.
D’autre part :
Xiong Dan peut être aussi utilisé dans les amygdalites (gorge enflée et douloureuse).
Posologie :
— De 1 g à 2,5 g, per os, en pilules ou en poudre mais jamais en décoction.
— Pour l’usage local, on peut utiliser la quantité nécessaire.

Radix Ampelopsis (Bai Lian)


Le médicament est constitué par la racine d’Ampelopsis Japonica (Thunb.) Makino
(Vitacées). L’ampélopsis est produit dans le Nord-est de la Chine, dans le Henan, le Shaanxi, le
Hubei, le Sichuan.
Récolte :
L’ampélopsis est récolté au printemps et en automne. Après nettoyage et suppression de
l’enveloppe externe, on coupe la racine en morceaux et on la fait sécher au soleil.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 157

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Amer, piquant, légèrement froid, agit sur les méridiens du Cœur, du Foie et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Soigne les ulcères et régénère les muscles (favorise la cicatrisation) (Lian Chuang
Sheng Ji).

Principales applications :
Comme Bai Lian clarifie la Chaleur, élimine les toxines, soigne les ulcères et régénère les
muscles :
Il est employé pour traiter les périodes de début des ulcères, des abcès et des furoncles.
On l’utilise localement ou per os. Dans ce dernier cas, il peut être donné seul ou associé à
Fructus Forsythiae (Lian Qiao).
Pour l’usage externe, il est mélangé avec de la pâte de petit soja et du blanc d’oeuf, puis
appliqué sur la peau.
• Pour les furoncles ou les abcès purulents, il est pris per os pour accélérer le mûrissement du
furoncle et la sortie du pus.
• Pour les ulcérations chroniques, son usage en application locale peut accélérer la
régénération des chairs. Dans ce cas, il est associé à Rhizoma Bletillae (Bai Ji) et à Caulis
Trachelospermi (Luo She Teng), ce qui constitue “la Poudre de Radix Ampelopsis (Bai Lian
San)”.
Posologie :
— De 5 à 10 g.
— Pour l’usage externe, se servir de la dose nécessaire.
Précautions d’emploi :
Bai Lian ne doit pas être utilisé avec Radix Aconiti (Wu Tou).

Cortex Dictamni Radicis (Bai Xian Pi)


Bai Xian Pi est l’écorce de la racine de Dictamnus dasycarpus Turcz. (Rutacées), plante qui
pousse dans le Liaoning, le Hubei, le Sichuan, le Jiangsu.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée au printemps et en automne. Après lavage et élimination des
radicelles, de la peau extérieure et du Cœur, la partie utile de la racine est coupée en morceaux
et séchée au soleil.
158 Le droguier

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Amer, froid, action sur les méridiens de la Rate et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Chasse l'Humidité (Chu Shi).
— Arrête le prurit (Zhi Yang).
Principales applications :
Comme Bai Xian Pi clarifie la Chaleur, élimine les toxines, chasse l‘Humidité et arrête le
prurit :
Il est utilisé dans les furoncles, les ulcères cutanés et les eczémas dus à l'Humidité-Chaleur,
produisant du pus, des écoulements sanieux, des ulcères chroniques de la peau et des muscles,
des démangeaisons importantes.
Dans ces cas-là, il est associé à Radix Sophorae flavescentis (Ku Shen) et à Rhizoma
Atractylodis (Cang Zhu). Il peut être aussi introduit dans des associations médicamenteuses
pour traiter les ictères et les douleurs rhumatismales dus à la Chaleur-Humidité.
Posologie :
— De 6 à 10 g.
— Pour l’usage externe, utiliser la quantité nécessaire.

Radix Rhaponticis Seu Echinops (Lou Lu)


Lou Lu est constitué par la racine de Rhaponticum uniflorum (L.) DC. (Composées) et celle
d’Echinops latifolius Tausch (Composées). Les régions de production sont le Nord-est de la
Chine, le Huabei, le Xibei et les provinces du Henan, de l’Anhui, du Jiangxu et du Hubei.
Récolte et Préparation :
On récolte le rhapontic en automne. Après avoir éliminé les tiges et les radicelles, la racine
est nettoyée, séchée au soleil et coupée en morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur le méridien de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur,. élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Résout les abcès et les tuméfactions (Xiao Yong Zhong).
— Favorise la lactation (Xia Ru Zhi).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 159

Principales applications :
1. Comme Lou Lu clarifie la Chaleur, élimine les toxines, résout les abcès et les tumé-
factions :
Il est employé dans les douleurs des abcès, des tuméfactions et des ulcères, ainsi que dans
les douleurs du sein.
Pour cela, il est associé à Herba Taraxaci (Pu Gong Ying), Fructus Forsythiae (Lian Qiao),
Radix Rhei (Da Huang), pour clarifier la Chaleur, disperser le Feu, éliminer les toxines et
soigner les abcès.
2. Comme Lou Lu clarifie et disperse la Chaleur perverse et favorise l’écoulement du pus
dans les abcès du sein :
On l’utilise pour les gonflements de la poitrine et le manque de sécrétion lactée dus à la
Chaleur perverse.
Pour cela, on l’associe à Semen Vaccariae (Wang Bu Liu Xing) et à Squama Manitis
(Chuan Shan Jia).
Posologie :
— De 3 à 12 g.

Tuber Cremastrae Seu Pleione (Shan Ci Gu)


Shan Ci Gu est le bulbe de deux orchidées : Cremastra Variabilis (Bi.) Nakai et Pleione
Bulboccdioides (Franch.) Rolfe (Orchidacées). L’habitat de ces orchidées va des régions du
Huang He jusqu’aux provinces du Sud et du Sud-Ouest.
Récolte et Préparation :
La récolte est faite au cinquième ou au sixième mois. Les plantes sont lavées et après
élimination des tiges et des feuilles, les bulbes sont séchés au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, froid, légèrement toxique, action sur les méridiens du Foie et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Résout les abcès et élimine les nodules (Xiao Yong San Jie).
Principales applications :
Shan Ci Gu est utilisé par voie orale ou locale, pour traiter les furoncles les abcès et les
ulcères cutanés.
160 Le droguier

Pour cela, il entre dans la composition des “Tablettes de métal pourpre (Zi Jin Ding)” (90).
Note :
Tulipa edulis (Miq.) Bak. peut être utilisée comme Shan Ci Gu, sous le nom de Guang Ci
Gu.

Folium Ilicis Chinensis (Si Ji Qing)


La partie utilisée est la feuille d’Ilex chinensis Sims.
La plante provient principalement des provinces du Jiangxu, du Zhejiang, du Guangxi, du
Guangdong et des régions du Sud-Ouest.
Elle est récoltée en automne et en hiver et les feuilles sont séchées au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, astringent et froid, action sur les méridiens du Cœur et du Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Rafraîchit le sang (Liang Xue).
— Traite les ulcères cutanés (Lian Chuang).
Principales applications :
Si Ji Qing est utilisé pour soigner les ulcères cutanés, l’eczéma, les ulcères des jambes et
plus spécialement les brûlures thermiques.
• Pour les brûlures et les ulcères des jambes, il est utilisé en poudre ou mélangé avec de
l’huile de sésame. •
• Pour traiter l’eczéma on emploie la poudre seule.
• Pour les furoncles et les abcès, on utilise les feuilles fraîches, mélangées avec un peu de sel
pour former une pâte.
Si Ji Qing peut aussi être utilisé pour arrêter les saignements des blessures externes. Pour
cela on utilise les feuilles, soit fraîches, soit sèches.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 161

Rhizoma Seu Radix Fagopyrum Cymosum (Jin Qiao Mai)


On trouve Fagopyrum dans le Shaanxi, le Jiangsu le Zhejiang, le Jiangxi, le Henan, le
Hubei, le Hunan, le Guangxi, le Guangdong, le Sichuan et le Yunnan.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée en automne, les rhizomes lavés et séchés au soleil, puis découpés en
rondelles ou en petits morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, équilibré, action sur les méridiens du Poumon, de la Rate et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Clarifie le Poumon et transforme les Mucosités (Qing Fei Hua Tan).
— Renforce la Rate, aide la digestion (Jian Pi Xiao Shi).
Principales applications :
1. Comme Jin Qiao Mai clarifie la Chaleur et élimine les toxines :
Il est utilisé pour résoudre les tuméfactions des abcès, d’où son emploi dans les abcès du
Poumon accompagnés d’expectorations de Mucosités purulentes et d’odeur putride, et son
utilisation dans les scrofules abcédées.
• Dans les abcès du Poumon, il peut être utilisé seul ou bien associé à Herba Houttuyniae (Yu
Xing Cao), Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Rhizoma Phragmitis (Lu Gen).
• Pour les scrofules, on peut lui adjoindre Radix Polygoni multiflori (He Shou Wu).
• Pour le traitement des ulcères cutanés ou des morsures de serpent, on doit l’associer à
d’autres drogues qui clarifient la Chaleur et éliminent les toxines.
2. Comme Jing Qiao Mai clarifie le Poumon et transforme les Mucosités, il facilite la
circulation de l’air dans la gorge :
C’est pour cela qu’on l’utilise dans les toux dues à la Chaleur du Poumon et dans les
amygdalites (gorge enflée et douloureuse).
On peut l’associer à Rhizoma Belamcandae (She Gan), Herba• Houttuyniae (Yu Xing Cao),
Herba Ardisiae (Zi Jin Niu).
3. Comme Jing Qiao Mai peut stimuler la fonction de transport-transformation de la Rate et
de l'Estomac :
Il est utilisé dans les ballonnements abdominaux, l’inappétence et les amaigrissements des
malnutritions dues aux parasites.
Il peut être employé seul ou mélangé à de la chair maigre de porc que l’on aura fait mijoter
à petit feu. L’on mange la chair et l’on boit le bouillon. Il peut aussi être associé à des drogues
qui renforcent la Rate et facilitent la digestion.
Posologie :
— De 15 à 30 g.
162 Le droguier

Herba Euphorbiae (Di Jin Cao)


Di Jin Cao est constitué par la plante entière d’Euphorbia humifusa Willd. (Euphorbiacées).
Cette euphorbe pousse dans toutes les régions de la Chine, mais les meilleures sont celles
provenant du Changjiang et des régions situées au Sud du Changjiang.
Récolte et Préparation :
Elle est récoltée en été et en automne, lavée et séchée à l’air libre, puis coupée en
morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, piquant et équilibré, action sur les méridiens du Foie, de l'Estomac et du gros
Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Est hémostatique (Zhi Xue).
— Fait circuler le sang (Huo Xue).
— Fait écouler l'Humidité (Li Shi).
Principales applications :
1. Comme Di Jin Cao clarifie la Chaleur et élimine les toxines :
Il est utilisé dans les diarrhées et dysenteries de la Chaleur toxique, dans les abcès ainsi que
dans les morsures de serpent.
• Pour les diarrhées et les dysenteries dues à la Chaleur toxique, accompagnées de selles où
se mêlent du pus et du sang, comme Di Jin Cao est également hémostatique, on peut soit
l’utiliser seul, soit l’associer à Herba Portulacae (Ma Chi Xian), pour augmenter la clarification
de la Chaleur et l’élimination des toxines.
• Dans les cas d’abcès ou d’ulcères cutanés ainsi que dans les morsures de serpent, on
applique localement la plante fraîche et broyée.
2. Di Jin Cao est hémostatique, et fait circuler le sang.
Comme il peut arrêter les saignements sans provoquer de stase, il est employé dans les
selles et les urines sanglantes, les métrorragies et les écoulements de sang dus à des contusions
externes.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 163

Pour cela, il est utilisé seul avec de bons résultats.


• Grâce à son efficacité pour clarifier la Chaleur et éliminer les toxines, il peut traiter les
diarrhées sanguinolentes ainsi que les hémorroïdes accompagnées d’écoulement de sang.
L’association avec Radix Sanguisorbae (Di Yu) accroît son effet hémostatique.
• Dans les urines sanglantes ainsi que dans les maladies Lin* du •Sang, on met à profit son
caractère hémostatique et son action diurétique. Il est alors employé avec d’autres herbes qui
traitent les hématuries comme Rhizoma Imperatae (Bai Mao Gen) et Herba Cephalanoploris
(Xiao Ji).
• Dans les métrorragies, il peut être associé à des drogues qui traitent les métrorragies,
comme Radix Rubiae (Qian Cao Gen).
• Dans les blessures avec tuméfaction douloureuse et effusion de sang, il est utilisé seul, en
poudre destinée à l’usage externe, pour tout à la fois, faire circuler le sang, arrêter son
écoulement et résorber les tuméfactions.
3. Comme Di Jin Cao fait écouler l'Humidité et “reculer le jaune” :
Il est utilisé dans les ictères dus à la Chaleur-Humidité accompagnés d’émission difficile
des urines.
Pour cela, on l’emploie seul, ou bien associé à Herba Artemisiae capillaris (Yin Chen) et à
Fructus Gardeniae (Zhi Zi), qui renforcent son action d’élimination de l'Humidité et son pouvoir
pour “faire reculer le jaune”.
Posologie :
— De 15 à 30 g.
— Pour 1’usage externe, utiliser la quantité requise.

Caulis Ajugae (Bai Mao Xia Ku Cao)


La partie utilisée en pharmacopée est la tige d’Ajuga Decumbens Thunb. Cette plante
pousse dans les régions de l’est, du centre-Sud, du Sud et du Sud-Ouest de la Chine.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée en été et en automne et la tige séchée au soleil, puis coupée en petits
morceaux. Elle peut aussi être utilisée fraîche.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens du Poumon, du Foie, du Cœur.
164 Le droguier

Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Chasse les Mucosités et arrête la toux (Qu Tan Zhi Ke).
— Rafraîchit le sang et arrête le sang (Liang Xue Zhi Xue).
Principales applications :
1. Comme Bai Mao Xia Ku Cao clarifie la Chaleur, élimine les toxines et rafraîchit le
sang :
On l’emploie dans les abcès du Poumon, les abcès de l’intestin, les amygdalites (gorge enflée et
douloureuse) et les• abcès et les ulcères cutanés.
Il peut être utilisé seul ou associé à des drogues qui clarifient la Chaleur et éliminent les
toxines, comme Flos Lonicerae (Jin Yin Hua), Herba Houttuyniae (Yu Xing Cao), Herba
Taraxaci (Pu Gong Ying).
Pour traiter les furoncles et les ulcères cutanés on l’emploie en usage externe, seul et broyé.
2. Comme Bai Mao Xia Ku Cao clarifie la Chaleur du Poumon, chasse les Mucosités, arrête
la toux :
Il est utilisé dans les toux productrices de crachats jaunes, dues à la Chaleur du Poumon.
Il est soit utilisé seul, soit associé à des composants comme Fructus Trichosanthis (Gua
Lou) et Radix Scutellariae (Huang Qin) afin de renforcer son action pour clarifier le Poumon,
chasser les Mucosités et arrêter la toux.
3. Comme Bai Mao Xia Ku Cao rafraîchit le sang et arrête son écoulement :
Il est utilisé dans les toux sanglantes, dans les épistaxis et les gingivorragies dues à la
Chaleur du sang, ainsi que dans les blessures externes accompagnées d’effusion sanguine.
Dans tous ces cas, il est utilisé seul, per os ou en usage externe.
Posologie :
— De 10 à 30 g.
— Pour l’usage externe, prendre la dose nécessaire.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 165

Semen Phaseoli (Lü Dou)


Autre nom : Qing Xiao Dou.
Lü Dou est la graine de Phaseolus radiatus L. (Légumineuses).
Récolte et Préparation :
Ce haricot est cultivé dans la plupart des régions de Chine et récolté à maturité en automne.
Après lavage et séchage au soleil, les graines sont écrasées grossièrement ou broyées en poudre
pour un usage médical
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, froid, action sur les méridiens du Cœur et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, élimine les toxines (Qing Re Jie Du).
— Disperse la Canicule (Xiao Shu).
Principales applications :
1. Comme Lü Dou clarifie la Chaleur et élimine les toxines :
Il est utilisé pour traiter les maladies de la Chaleur caniculaire, accompagnées de soif et
d’agitation, ainsi que les abcès et ulcères cutanés.
Il peut être employé seul, on peut aussi employer son jus.
Pour les usages externes il peut être mélangé avec de la poudre de Radix Rhei (Da Huang),
et du jus d’Herba Menthae (Bo He) ainsi qu’avec une petite quantité de miel.
2. Lü Dou s’emploie dans les cas d’irritation, d’agitation, de vomissement et de soif, dus à un
empoisonnement par Semen Crotoni (Ba Dou) ou Radix Aconiti praeparata (Fu Zi).
On peut prendre le jus et le mélanger avec de l’eau ou l’associer à Rhizoma Coptidis
(Huang Lian) et à Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) afin d’accroître son action de clarification de
la Chaleur et d’élimination des toxines.
Posologie :
— De 30 à 80 g.
— En emploi externe, utiliser la quantité nécessaire.
166 Le droguier

Additif :
Lü Dou Yi
Lü Dou Yi est constitué par la peau des graines de Phaseolus radiatus.
On trempe les graines de Phaseolus radiatus dans de l’eau, on récupère la peau et on la
sèche au soleil.
Propriétés : doux, froid, action sur le Cœur et l'Estomac.
Les effets de Lü Dou Yi sont similaires à ceux de Lü Dou, mais ce produit est moins actif
dans le traitement de la Chaleur caniculaire, et en revanche plus efficace pour éliminer l’action
des toxines.
Il peut aussi enlever les taies oculaires.
Posologie :
— De 6 à 12 g.
Note :
Il ne faut pas confondre Lü Dou Yi enveloppe de Phaseolus radiatus avec Lü Dou Yi,
enveloppe de Glycine Max (cf. chapitre 15).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 167

5e groupe : LES DROGUES QUI CLARIFIENT LA CHALEUR


VIDE
Qing Xu Re Yao
Les drogues qui clarifient la Chaleur Vide sont utilisées pour traiter les maladies dans
lesquelles une Chaleur Interne est intriquée à un Vide de Yin.
Les symptômes principaux de ces maladies sont :
— fièvre, mais surtout fièvre qui semble provenir de l’intérieur du corps, du plus profond des
os, pour monter à la surface. L’expression “Gu Zheng” qui la désigne signifie : os cuits à
l’étouffée. C’est une fièvre par Vide de Yin.
Autres symptômes souvent rencontrés :
— fièvre en marées,
— paumes des mains et plantes des pieds chaudes,
— bouche sèche, gorge sèche,
— transpiration nocturne,
— insomnies dues à une inquiétude et à une sensation de chaleur dans la poitrine (Xu Fan),
— langue rouge, peu d’enduit,
— pouls fin (Xi) et rapide (Shuo).
Ces drogues conviennent aussi pour traiter la phase terminale des maladies fébriles, lorsque
la Chaleur perverse n’est pas encore complètement chassée, alors que le Yin est blessé et les
Liquides Organiques amoindris.
Le symptôme principal de ces affections est la fièvre, mais cette fièvre est caractérisée par
une température élevée surtout la nuit, avec fraîcheur matinale.
Toutes ces drogues sont généralement associées à des composants qui nourrissent le Yin,
comme par exemple, Radix Rehmanniae recens (Sheng Di Huang), Radix Ophiopogonis (Mai
Men Dong), Radix Scrophulariae (Xuan Shen), Carapax Trionycis (Bie Jia), Plastrum
Testudinis (Gui Ban). Ces associations permettront de traiter à la fois la racine et la cime.

Herba Artemisiae Chinghao ou Herba Artemisiae Apiaceae (Qing


Hao)
Le médicament est constitué par la plante entière des espèces : Artemisia apiacea Hance
(Qing Hao) et Artemisia annua L. (Huang Hua Hao) (Composées).
Récolte et préparation, :
Ces plantes poussent partout en Chine, mais Artemisia annua est la plus répandue. Elles
sont récoltées en juillet et en octobre et utilisées fraîches ou après séchage à l’ombre et coupées
en morceaux.
168 Le droguier

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Amer, piquant, froid, action sur les méridiens du Foie, de la Vésicule Biliaire et des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Fait reculer la Chaleur Vide (Tui Xu Re).
— Rafraîchit le sang (Liang Xue).
— Élimine la Chaleur caniculaire (Jie Shu).
— Arrête la malaria (Jie Nüe).
Principales applications :
1. Comme Qing Hao arrête la malaria, élimine la Chaleur et clarifie la Chaleur caniculaire :
Il est utilisé dans la malaria accompagnée de fièvre et de frissons et grâce à son action sur la
Chaleur caniculaire, il est prescrit dans les attaques de la Chaleur caniculaire perverse.
On peut l’utiliser seul en grande quantité, on absorbe le produit frais, ou l’on boit son jus
dans une infusion.
On peut également lui associer Cortex Cinnamomi (Gui Xin).
La dose nécessaire est plus importante pour la malaria.
Qing Hao est également utilisé dans les attaques d'Humidité caniculaire ayant comme
symptômes : fièvre importante, nausée, écœurement, sensation de plénitude et de ballonnement
dans l’épigastre.
Pour cela, il est associé à Radix Scutellariae (Huang Qin), Rhizoma Pinelliae (Ban Xia),
comme dans la Décoction d’Artemisia et de Scutellaria pour clarifier la Vésicule Biliaire (Hao
Qin Qing Dan Tang)” (91).
2. Comme Qing Hao clarifie la Chaleur et rafraîchit le sang :
On l’emploie pendant la période terminale des maladies fébriles, lorsque la Chaleur
perverse a pénétré dans la couche du Yin, que la température s’élève la nuit et tombe le matin,
que la fièvre recule sans transpiration, ou bien lorsque après les maladies fébriles, il reste une
fébricule qui ne disparaît pas.
Dans ces cas-là, on l’associe à Carapax Trionycis (Bie Jia), Cortex Moutan Radicis (Mu
Dan Pi), Radix Rehmanniae recens (Sheng Di Huang), Rhizoma Anemarrhenae (Zhi Mu), pour
former “la Décoction d’Artemisia et de Carapax Trionycis (Qing Hao Bie Jia Tang)” (70).
3. Comme Qing Hao fait reculer la Chaleur-Vide :
On l’utilise dans les fièvres par Vide de Yin, caractérisées par : fièvre en marées, sensation
de fièvre qui provient de l’intérieur du corps et monte à la surface, paume des mains et plante
des pieds chaudes.
Dans ce cas, il est associé à Carapax Trionycis (Bie Jia), Rhizoma Anemarrhenae (Zhi
Mu), Radix Gentianae (Qin Jiao).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 169

4. Comme Qing Hao clarifie et élimine la Chaleur caniculaire :


Il est employé dans les attaques externes de Chaleur caniculaire ayant pour symptômes :
fièvre avec ou sans transpiration, céphalées, perte de la connaissance, pouls vaste et rapide.
Généralement on utilise le produit frais en lui associant Semen Phaseoli (Lü Dou), Herba
Menthae (Bo He), Fructus Citrulli (Xi Gua Cui Yi).
Qing Hao frais, associe a Semen Plantaginis frais (Che Qian Zi) peut aussi arrêter les
convulsions infantiles dues à la Chaleur caniculaire avec fièvre et troubles de la miction.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Il peut être utilisé en décoction, ou frais, ou en jus frais.
Précautions d’emploi :
Qing Hao ne doit jamais bouillir longtemps.

Radix Cynanchi (Bai Wei)


La drogue est constituée par la racine de Cynanchum Atratum Bge. et de Cynanchum
versicolor Bge. (Asclépiadacées).
Récolte et Préparation :
La plante se rencontre du Nord au Sud du pays; on la récolte en automne et on la sèche au
soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, salé, froid, action sur les méridiens de l'Estomac et du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur, rafraîchit le sang (Qing Re Liang Xue).
— Est diurétique et favorise la miction (Li Niao Tong Lin).
— Élimine les toxines et soigne les ulcères cutanés (Jie Du Liao Chuang).
Principales applications :
1. Comme Bai Wei clarifie la Chaleur et rafraîchit le sang :
• Il peut à la fois clarifier la Chaleur-Plénitude et faire reculer la Chaleur Vide. C’est
pourquoi il est utilisé :
— dans les maladies de la Chaleur d’origine externe avec fièvre, lorsque le Pervers pénètre la
couche du Ying et du sang,
— dans les fièvres persistantes avec toux due à la Chaleur du Poumon,
170 Le droguier

— dans les Cadres Cliniques de “Chaleur interne, Yin Vide”,


— dans les fièvres Vides du post-partum,
— dans les fébricules, séquelles des maladies fébriles.
• Pour traiter les fièvres par Vide de Sang après les accouchements, fièvres souvent
accompagnées de lipothymie ou de perte de connaissance, Bai Wei peut être associé à Radix
Angelicae sinensis (Dang Gui), Radix Ginseng (Ren Shen), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao)
(30 g, 30 g, 15 g, 0,3 g 15 g chaque fois), au sein de “la Décoction de Cynanchum (Bai Wei
Tang)».
• Pour les fièvres dues au Vide du Yin avec sensation de chaleur qui remonte de l’intérieur
vers la surface et transpiration nocturne, on peut l’associer à Cortex Lycii Radicis (Di Gu Pi) ou
bien l’inclure dans des formules qui nourrissent le Yin et font reculer la Chaleur-Vide.
• Pour les toux dues à la Chaleur du Poumon on peut l’associer à Radix Anemarhennae (Zhi
Mu) et à Concha Meretricis (Hai Ge Ke) qui tous sont efficaces pour clarifier la Chaleur et
transformer les Mucosités.
2. Comme Bai Wei clarifie la Chaleur, rafraîchit le sang, est diurétique :
On l’utilise dans les maladies de la Chaleur et les maladies du sang.
Dans ces cas-là, on peut lui associer Radix Paeoniae alba (Bai Shao Yao), et aussi Herba
Lophatheri (Dan Zhu Ye), Caulis Akebiae (Mu Tong), Talcum (Hua Shi), Radix Rehmanniae
recens (Sheng Di Huang).
3. Comme Bai Wei élimine les toxines et traite les ulcères cutanés :
Il peut être employé pour traiter les furoncles, les abcès et ulcères cutanés, les amygdalites
et les morsures de serpent. Dans tous ces cas, il peut être pris à la fois per os et localement.
Posologie :
— De 3 à 12 g, en décoction ou en poudre ou en boulettes.

Cortex Lycii Radicis (Di Gu Pi)


Di Gu Pi est l’écorce de la racine de Lycium chinense Mili. (Solanacées).
Récolte et Préparation :
Cette plante se rencontre dans toute la Chine. On la récolte au début du printemps et à la fin
de l’automne. Après avoir prélevé l’écorce de la racine, on la sèche au soleil et on la coupe en
tranches.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, neutre, froid, action sur les méridiens du Poumon et des Reins.
Les drogues qui clarifient la Chaleur 171

Indications fonctionnelles :
— Rafraîchit le sang, fait reculer la Chaleur-Vide (Liang Xue Tui Zheng).
— Clarifie et disperse la Chaleur du Poumon (Qing Xie Fei Re).
Principales applications :
1. Comme Di Gu Pi clarifie facilement la Chaleur-Vide :
Il est utilisé pour traiter les cas de “Chaleur du sang et Vide de Yin”, les fièvres infantiles
des Gan Ji*, ainsi que les fièvres dues à la déficience du Yin (fièvres qui semblent partir de
l’intérieur et remonter en surface), les fièvres en marées et les transpirations nocturnes.
Dans ces cas-là, on se sert de “la Décoction de Cortex Lycii Radicis (Di Gou Pi Tang)”
(92).
2. Di Gu Pi clarifie et disperse la Chaleur du Poumon :
Lorsque la Chaleur est évacuée, le Qi du Poumon est clarifié et se répand, aussi la toux et la
dyspnée s’arrêtent-elles d’elles-mêmes.
En pareil cas, on utilise “la Poudre qui disperse la Chaleur du Poumon (Xie Bai San)” dans
laquelle Di Gu Pi est associé à Cortex Mori radicis (Sang Bai Pi), Radix Glycyrrhizae
praeparata (Zhi Gan Cao), Semen Oryzae (Jing Mi) (30 g, 30 g, 3 g, quantité suffisante : écraser,
ajouter un peu de Semen Oryzae et deux verres d’eau, prendre avant les repas).
3. Di Gu Pi clarifie la Chaleur du sang et peut avoir une action hémostatique :
C’est à cet effet qu’on l’emploie lorsque la Chaleur fait divaguer le sang, en particulier dans
les vomissements de sang, épistaxis, gingivorragies, hématuries et toutes les pertes de sang.
Pour cela, Di Gu Pi est associé à des drogues qui rafraîchissent le sang et ont une action
hémostatique comme : Radix Imperatae (Bai Mao Gen), Cacumen Biotae (Ce Bai Ye).
De plus :
Di Gu Pi peut être utilisé pour traiter les maladies de consomption, avec soif et urines
abondantes (diabète) (Xiao Ke Niao Duo*) car il disperse la Chaleur perverse et arrête le Fan
Ke*, causé par la Chaleur en Plénitude qui brûle les Liquides Organiques.
Dans ce cas, il est associé à des drogues qui nourrissent le Yin et créent des Liquides
Organiques, comme Radix Rehmanniae recens (Sheng Di Huang) et Radix Trichosanthis (Tian
Hua Fen).
Di Gu Pi peut enfin être utilisé pour traiter les douleurs dentaires dues au Feu-Vide (Feu-
Vide du méridien du Rein).
Posologie :
— De 6 à 15 g.
172 Le droguier

Précautions d’emploi :
Di Gu Pi ne doit pas être utilisé en présence de selles pâteuses dues à la Rate Vide ainsi que
dans les fièvres causées par les attaques du Vent-Froid externe.
Note :
L’action de Di Gu Pi doit être différenciée de celle de Mu Dan Pi, car Di Gu Pi est plus
indiqué pour soigner la fièvre due au Vide de Yin, tandis que Mu Dan Pi est préférable pour
rafraîchir la Chaleur du sang.

Radix Stellariae Dichotomae (Yin Chai Hu)


Yin Chai Ha est la racine de Stellaria dichotoma L., var. lanceolata Bge. (Caryophyllacées).
Cette plante se rencontre dans les régions du Nord-Ouest de la Chine, ainsi qu’en Mongolie
intérieure.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée à la fin de l’automne quand elle est sèche ou au début du printemps.
Après suppression des tiges et des radicelles, la racine est nettoyée, séchée au soleil et coupée en
morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, légèrement froid, action sur les méridiens du Foie et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Fait reculer la Chaleur-Vide, clarifie la Chaleur des malnutritions infantiles (Gan Ji) (Qing
Gan Re).
Principales applications :
1. Comme Yin Chai Hu fait reculer la Chaleur-Vide :
Il est utilise dans les fièvres par Vide de Yin, dans les fièvres avec sensation de chaleur
provenant de l’intérieur du corps et remontant à la surface et s’accompagnant de transpiration
nocturne.
Comme il fait reculer la Chaleur-Vide, son action ressemble à celle de Di Gu Pi. On
l’utilise dans “la Poudre pour clarifier les os (Qing Gu San)” (93).
2. Comme Yin Chai Hu clarifie la Chaleur des malnutritions infantiles (Gan Ji*).
Il est utilisé dans les fièvres infantiles dues aux amas de parasites, accompagnées de
maigreur, de soif, d’yeux rouges, et de ballonnements abdominaux, qui sont les Cadres
Cliniques du Gan du Foie.
Dans ces cas-là, on l’associe à Fructus Gardeniae (Zhi Zi), Radix Codonopsis Pilosulae
(Dang Shen), Radix Scutellariae (Huang Qin).
Les drogues qui clarifient la Chaleur 173

Posologie :
— De 3 à 10 g, en décoction en poudre ou en tablettes.
Précautions d’emploi :
Yin Chai Hu ne doit pas être utilisé dans les Vides de Sang sans fièvre et dans les attaques
externes de Vent-Froid.
Note :
Radix Stellariae Dichotomae (Yin Chai Hu) et Radix Bupleuri (Chai Hu) bien qu’ayant des
noms voisins sont distincts et ont des effets différents :
• Chai Hu a une très forte action pour élever et disperser (Sheng San), il est indiqué pour
rafraîchir la Chaleur de la couche du Qi et pour soigner l’alternance de fièvre et de frissons.
• Yin Chai Hu est inapte à élever et à disperser. Il est indiqué pour rafraîchir la Chaleur de la
couche du Yin et soigner la Chaleur-Vide, due au Vide de Yin.

Rhizoma Picrorrhizae (Hu Huang Lian)


Hu Huang Lian est la racine de Picrorrhiza scrophulariaeflora Pennell. et de Picrorrhiza
Kurrooa Royle ex Benth. (Scrophulariacées).
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée en automne, principalement dans le Yunnan. Après avoir été nettoyés,
les rhizomes sont séchés au soleil et coupés en morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens du Cœur, du Foie, de l'Estomac et du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Fait reculer la Chaleur-Vide (Tui Xu Re).
— Chasse la Chaleur des malnutritions infantiles (Chu Gan Re).
— Clarifie la Chaleur-Humidité (Qing Shi Re).
Principales applications :
1. Comme Hu Huang Liang clarifie facilement la Chaleur-Vide :
Il est utilisé dans les Chaleurs qui remontent de la profondeur avec un Vide de Yin et dans
les fièvres en marées avec transpiration nocturne. Pour cela, il fait partie de “la Poudre pour
clarifier les os (Qing Gu San)” (93).
174 Le droguier

2. Comme il peut clarifier la Chaleur et enlever les Gan (malnutritions) :


Il est utilisé dans les malnutritions infantiles (Gan Ji) accompagnées de mauvaise digestion,
ballonnement abdominal, émaciation, dysenterie et fièvre.
Pour cela, il entre dans la composition “des Pilules pour faire grossir les enfants (Fei Er
Wan)” (94).
3. L’action de Hu Huang Lian ressemble à celle de Rhizoma Coptidis (Huang Lian) pour
chasser l'Humidité-Chaleur et éliminer les toxines.
C’est pourquoi il est utilisé dans les diarrhées et dysenteries dues à l'Humidité-Chaleur de
l'Estomac et des Intestins, ainsi que dans les douleurs des hémorroïdes et des ulcères anaux.
• Pour traiter les hémorroïdes ou les hémorroïdes infectées, il peut être utilisé seul ou associé
à des composants ayant des effets similaires, comme Erinaceus europaeus (Ci Wei Pi), Moschus
moschiferus (She Xiang), et pris en boulettes par voie orale.
• Pour traiter les hémorroïdes gonflées et ne saignant pas, il peut être associé à de la bile
d’oie (E Dan Zhi Jiao), pour un emploi en usage externe.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
Note :
Rhizoma Picrorrhizae (Hu Huang Lian) et Rhizoma Coptidis (Huang Lian) sont des
drogues amères et froides qui clarifient la Chaleur. Mais le tempérament froid de Hu Huang
Lian étant modéré il est employé pour “clarifier la Chaleur Vide (Qing Xu Re)” et pour soigner
les malnutritions infantiles (Gan Ji), tandis que celui de Huang Lian étant plus prononcé, il est
utilisé pour “disperser le Feu et arrêter la diarrhée (Xie Huo Zhi Li)”.
CHAPITRE III

Les drogues qui permettent


l’évacuation par le bas
Xie Xia Yao

GÉNÉRALITÉS

Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas, sont celles qui, permettent l’émission
des selles, soit en lubrifiant le tractus digestif, soit en excitant le péristaltisme intestinal.
Ces drogues sont utilisées dans les Cadres Cliniques de Plénitude de l’Interne, pouvant se
manifester par la stagnation de matières dans le tractus digestif, la constipation, la Plénitude de
Chaleur nouée a l’Intérieur, la stagnation de liquides dans l’Interne (ascites, hydrothorax)..
La spécificité d’action de chacune de ces drogues a occasionné un regroupement en trois
catégories :
— les drogues purgatives (Gong Xia Yao),
— les drogues laxatives, humidifiantes et lubrifiantes (Run Xia Yao),
— les drogues purgatives, drastiques, permettant aussi de chasser l'Eau accumulée dans
l’Interne (Run Xia Zhu Shui Yao).
Les drogues humidifiantes et lubrifiantes du tractus digestif ont une action douce alors que
les deux autres catégories sont violentes, en particulier la purgation drastique. Le choix de leur
emploi doit donc être soigneusement déterminé.
Ces drogues peuvent être associées à d’autres composants en fonction de la symp-
tomatologie rencontrée. Ainsi :
• En présence de symptômes de Plénitude de l’Interne associée à un Pervers de la Surface, il
faut d’abord libérer la Surface, et ensuite traiter l’Interne. La préparation associera des drogues
laxatives et des drogues libérant la Surface, ce qui permettra d’éviter que le Pervers de la
Surface ne s’enfonce dans la Profondeur.
176 Le droguier

• Si la Plénitude de l’interne est associée à un Vide du Correct, il faudra ajouter aux laxatifs,
des drogues qui tonifient et avantagent. Ainsi les laxatifs ne blesseront pas le Correct.
L’usage de purgatifs drastiques peut affecter le Qi Correct. Aussi, l’on ne doit pas utiliser
ces drogues dans les maladies de longue durée qui affaiblissent le corps, ni pendant la période
du post-partum, ni durant les menstruations.
Ces drogues blessant facilement le Qi de l'Estomac, le traitement doit être bref et les doses
modérées.

1er groupe : LES DROGUES PURGATIVES


Gong Xia Yao
Les purgatifs sont généralement des composants de saveur amère et de tempérament froid.
Ils sont utilisés pour évacuer les selles et pour disperser le Feu.
Ils sont employés principalement :
— dans la constipation opiniâtre,
— lorsque les excréments sont secs et agglomérés,
— dans les Amas et la Plénitude de Chaleur stagnant dans l’Intestin.
Ces drogues sont souvent associées à d’autres composants qui font circuler le Qi, ou qui
clarifient la Chaleur, afin de renforcer la dispersion de la Chaleur procurée par leur effet
purgatif. Dans les Cadres Cliniques de constipation due à des Amas de Froid, on leur associe
des drogues qui réchauffent l’Interne.
L’efficacité des drogues purgatives, pour clarifier la Chaleur et disperser le Feu, les fait
prescrire dans les Cadres Cliniques d’attaque externe de Chaleur Perverse, ayant pour
symptômes, l’hyperthermie, la perte de la connaissance, la démence agitée, le délire verbal. On
peut également se servir de ces composants en présence de céphalées, yeux rouges, gorge
douloureuse, douleur des gencives, crachements de sang, épistaxis, gingivorragies, etc. qui sont
les témoins d’un Feu-Chaleur qui enflamme le Haut.
Ainsi, même en l’absence de constipation, l’on peut prendre ces drogues amères, froides et
purgatives, pour clarifier et chasser la Chaleur en Plénitude et l’évacuer par le bas.
Actuellement, dans le cadre de l’union des médecines occidentales et chinoises, en se
fondant sur les principes : « les six entrailles sont utilisées pour faire circuler » et « circuler,
alors pas de douleur », l’on peut traiter les abdomens aigus par les purgatifs, avec un effet
correct. Suivant les opportunités on leur adjoindra des drogues qui clarifient la Chaleur et
éliminent les toxines et/ou des drogues qui font circuler le sang et transforment les Amas de
Sang.
Pour la médecine occidentale, ces drogues ont non seulement une fonction antibiotique,
mais elles peuvent également aider à expulser les toxines du corps.
Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas 177

Rhizoma et Radix Rhei (Da Huang)


Autres noms :
— Jan Jun.
— Chuan Jun.
— Jing Wen.
Da Huang est constitué par le rhizome et la racine de Rheum palmatum (Polygonacées),
variétés Rheum palmatum L., Rheum tangouticum Maxim. ex Reg., et Rheum officinale Baill.
Les deux premières variétés se trouvent dans les provinces du Gansu et du Qinghai, alors
que la troisième se rencontre dans le Sud, en particulier dans la province du Sichuan.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait au début du printemps avant que la plante ne commence à pousser ou à la
fin de l’automne, lorsque les feuilles sont sèches.
Après avoir éliminé les tiges et les radicelles, et avoir lavé les racines, celles-ci sont
coupées en morceaux et séchées. Le produit peut être utilisé tel quel, ou bien après avoir subi la
préparation Chao avec du vin, ou Chao calciné, ou la préparation Shu (mûr).
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens de l'Estomac, de la Rate, du gros Intestin, du Foie et
du Cœur.
Indications fonctionnelles :
— Est purgatif (Xie Xia Gong Ji).
— Clarifie la Chaleur et disperse le Feu (Qing Re Xie Huo).
— Élimine les toxines (Jie Du).
— Améliore la circulation du sang (vivifie le sang) et chasse les Amas de Sang (Huo Xue
Qu Yu).
Principales applications :
1. Da Huang, amer et froid, à la propriété de faire descendre, c’est pour cela qu’il est
employé comme purgatif, pour traiter les stagnations de selles.
Comme il est un amer, froid et qu’il disperse la Chaleur, il est utilisé dans les constipations
dues aux accumulations de Chaleur.
• Dans les constipations des maladies fébriles dues à la Tiédeur-Chaleur (Wen Re), ayant
pour symptômes l’hyperthermie, la perte de la connaissance, le délire verbal, afin de renforcer
son action laxative, il est associé à des médicaments qui dispersent la Chaleur et permettent la
circulation dans les entrailles, comme Mirabilitum (Mang Xiao), Cortex Magnoliae officinalis
(Hou Po) et Fructus Aurantii immaturus (Zhi Shi), dans “la grande Décoction Purgative (Da
Cheng Qi Tang)” (95).
178 Le droguier

• S’il y a une Plénitude de Chaleur dans l’Interne, avec déficience du Qi et du sang, on


associe Da Huang à des drogues qui avantagent le Qi et nourrissent le sang, comme Radix
Codonopsis Pilosulae (Dang Shen) et Radix Angelicae sinensis (Dang Gui), par exemple, dans
“la Décoction du Dragon jaune (Huang Long Tang)” (96).
• Dans les cas où la Chaleur est agglomérée et le Yin blessé, il est associé à des drogues qui
nourrissent le Yin et génèrent des Liquides Organiques, comme Radix Ophiopogonis (Mai Men
Dong), Radix Rehmanniae recens (Sheng Di Huang), Radix Scrophulariae (Xuan Shen),
Mirabilitum (Mang Xiao) (9 g, 25 g, 25 g, 30 g, 4,5 g : à prendre en deux fois) pour former “la
Décoction qui accroît les Liquides et supporte le Qi (Zeng Ye Cheng Qi Tang)”.
• Si le Yang de la Rate est déficient, l’accumulation du Froid entraînera une constipation. On
associera à Da Huang, des drogues qui avantagent le Qi et réchauffent le Yang, comme Radix
Aconiti praeparata (Fu Zi), Radix Ginseng (Ren Shen), Rhizoma Zingiberis (Gan Jiang),
Rhizoma Glycyrrhizae (Gan Cao) (12 g, 3 g, 6 g, 6 g, 6 g : à prendre en trois fois), pour former
“la Décoction qui réchauffe la Rate (Wen Pi Tang)”.
D’autre part :
Dans les phases initiales des dysenteries dues à la Chaleur, ou dans les accumulations et
stagnation de Chaleur-Humidité dans le tractus digestif, on peut aussi utiliser Da Huang pour
faciliter l’évacuation des selles, et chasser les stagnations d'Humidité-Chaleur.
2. Da Huang qui est amer et froid et qui fait descendre, est utilisé pour disperser par le bas,
le Feu qui s’élève pour enflammer le Haut.
On l’emploie lorsque la Chaleur oblige le sang à divaguer, par exemple dans les
vomissements de sang, les épistaxis, les gingivorragies, ainsi que dans les yeux rouges, les
douleurs de la gorge, les douleurs et gonflements des gencives qui sont dus à un Feu pervers qui
enflamme le Haut.
Dans ces cas-là, Da Huang est associé à Rhizoma Coptidis (Huang Lian) et à Radix
Scutellariae baicalensis (Huang Qin) (12 g, 9 g, 9 g : à prendre en une fois), ce qui constitue “la
Décoction pour purger le Feu du Cœur et de l'Estomac (Xie Xin Tang)”.
D’autre part :
La poudre de Radix Rhei (Da Huang) et d’Alun desséché, permet de traiter localement les
ulcérations et aphtes de la cavité buccale.
3. Da Huang clarifie la Chaleur et élimine les toxines et en facilitant les selles, évacue par le
bas les poisons de la Chaleur :
En usage interne, il est utilisé dans les infections pyogéniques et les ulcérations de la peau
ainsi que dans les brûlures thermiques.
• Pour traiter la période de début des furoncles du dos, lorsqu’en même temps le malade est
constipe et son pouls fort il est associe a Radix Angelicae dahuricae (Bai Zhi).
• Pour traiter les abcès intestinaux (appendicite), il est associé à Cortex Moutan radicis (Mu
Dan Pi), Semen Persicae (Tao Ren), Mirabilitum (Mang Xiao), Semen Benincasae (Dong Gua
Zi) (18 g, 9.. g, 12 g, 9 g, 30 g : dose quotidienne), pour former “la Décoction de Radix Rhei et
de Cortex Moutan radicis (Da Huang Mu Dan Pi Tang)”.
Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas 179

En usage externe, il traite les brûlures thermiques, les furoncles et les abcès.
Pour cela, il est employé Soit seul, soit en poudre associée à la poudre de Radix
Sanguisorbae (Di Yu), mélangés avec de l’huile de sésame (Ma You).
4. Comme Da Huang vivifie le sang et chasse les Amas :
Il est utilisé dans les Cadres Cliniques des Stases de Sang, en particulier dans les
aménorrhées par Stase de Sang, dans les lochies du post-partum qui ne s’écoulent pas, dans les
masses matérielles ou immatérielles du Réchauffeur Moyen ou du Réchauffeur Inférieur (Zheng
Jia Ji Ju)*, ainsi que dans les traumatismes, contusions, entorses, etc. Il est prescrit dans tous ces
Cadres Cliniques d’Amas de Sang, soit qu il y ait création de Sang neuf, soit qu’il y ait
accumulation de Sang vieux.
• Dans les douleurs abdominales après l’accouchement et les stases abdominales de Sang
situées au dessus de l’ombilic, il est employé soit seul, soit associé à des drogues qui vivifient le
sang et chassent les Amas, comme Semen Persicae (Tao Ren) et Eupolyphaga (Tu Bie Chong)
(9 g, 12 g, 6 g dose quotidienne) pour former “la Décoction qui chasse par le bas les Amas de
Sang (Xia Yu Xue Tang) — Dans les aménorrhées par Stase de Sang, il peut être utilisé seul ou
bien en association dans “les Pilules pour les aménorrhées (Wu Ji Wan)” (97).
• De plus, les traumatismes, les contusions avec Amas de Sang interne les ballonnements
abdominaux, peuvent être traités par une poudre de Radix Rhei (Da Huang) et de Radix
Angelicae sinensis (Dang Gui) que l’on prend avec du vin.
D’autre part :
Da Huang peut être utilisé dans les ictères, et les maladies Lin* qui appartiennent aux
Cadres Cliniques d'Humidité-Chaleur, car étant à la fois amer et froid, en même temps qu’il fait
descendre, il peut clarifier et disperser l'Humidité-Chaleur.
Pour cela, on l’adjoint à Herba Artemisiae capillaris (Yin Chen Hao) et Fructus Gardeniae
(Zhi Zi) (9 g, 30 g, 15 g : à prendre en trois fois), ce qui constitue “la Décoction d’Artemisia
capillaris (Yin Chen Hao Tang)”
Pour traiter les maladies Lin, on l’associe à Fructus Gardeniae (Zhi Zi) et Caulis Akebiae
(Mou Tong) dans “la Poudre des huit ingrédients pour corriger les troubles urinaires (Ba
Zheng San)” (98).
Posologie :
— De 3 à 12 g.
— Pour l’usage externe prendre la quantité nécessaire.
— Radix Rhei recens (Sheng Da Huang) à un très bon effet pour faire évacuer par le bas. C’est
pour cela qu’il est utilise comme purgatif Pour obtenir cet effet il doit être mis en dernier dans la
décoction Si l’on désire un effet moindre, il faut le faire bouillir longtemps dans l’eau.
— Cuit à feu vif avec de vin (Chao Jiu), Da Huang est moins purgatif mais son efficacité est
très bonne pour améliorer la circulation du sang. On l’emploie donc dans les Cadres Cliniques
des Amas de Sang lorsque l’on ne désire pas une purgation forte.
— Radix Rhei calciné, à un très bon effet hémostatique.
180 Le droguier

Précautions d’emploi :
Da Huang ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, pendant les menstruations, ni
pendant la période d’allaitement, car ses principes actifs pénètrent dans le lait.

Mirabilitum (Mang Xiao)


Mirabilitum est constitué par les cristaux de sulfate de sodium naturel. Il provient des
provinces du Hebei, du Henan, du Shandong, du Jiangsu et du Hanhui.
Production :
Après avoir dissout les cristaux dans de l’eau chaude, on filtre la solution et on la refroidit
On obtient ainsi des cristaux qui ont pour nom Pu Xiao ou Pi Xiao Ces cristaux sont remis dans
de l’eau avec des racines de Raphanus Sativus (Lai Fu) lavées et coupées en tranches. On fait
bouillir le tout, on décante et on laisse refroidir. Le produit de la cristallisation donne les
cristaux de Mang Xiao.
Lorsque Mang Xiao a perdu son eau sous l’action du vent, il donne une poudre blanche qui
s’appelle Xuan Ming Fen ou bien Yuan Ming Fen. Mang Xiao correspondrait donc aux cristaux
de Sulfate de Sodium et Xuan Ming Fen serait le Sulfate de Sodium déshydraté.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Salé, amer et froid, action sur les méridiens de l'Estomac et du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Est purgatif (Xie Xia).
— Amollit ce qui est dur (Ruan Jian).
— Clarifie la Chaleur (Qing Re).
Principales applications :
1. Comme Mang Xiao disperse la Chaleur, évacue les selles, humidifie la Sécheresse et
assouplit ce qui est dur :
Il est utilisé dans les Amas et Stases de la Plénitude-Chaleur accompagnés de selles sèches
et dures.
Pour cela il est associe a Radix Rhei (Da Huang), car ils se renforcent mutuellement et ont
une bonne action purgative Ainsi ils sont réunis dans la grande Décoction purgative (Da Cheng
Qi Tang) (95) et dans la Décoction purgative qui régularise l'Estomac (Jiao Wei Cheng Qi
Tang)” dans laquelle on adjoint à ces deux produits, Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) (12 g, 6 g,
12 g : à prendre en deux fois).
2. En usage externe Mang Xiao est employé pour clarifier la Chaleur :
Il est utilisé dans les douleurs de la gorge, les abcès et aphtes de la bouche, les yeux rouges
et les ulcérations cutanées.
Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas 181

• Dans les pharyngites et les abcès de la bouche, on utilise “la Poudre de Borneol et de Borax
(Bing Peng San)” composée de Borneolum (Bing Pian), Xuan Ming Fen, Cinnabaris (Zhu Sha),
Borax (Peng Sha) (1,5 g, 15 g, 1,8 g, 15 g : un peu de poudre, cinq à six fois par jour).
• Pour traiter les maladies laryngo-trachéales, on place Mang Xiao dans Citrullus vulgaris (Xi
Gua). Il se liquéfie et l’on peut s’en servir pour laver les yeux, la gorge, et soigner les abcès de
la bouche.
• Pour traiter les abcès du sein, on utilise Mang Xiao en usage externe.
Ainsi, des applications externes de Mang Xiao peuvent diminuer les gonflements des seins
et permettre le retour d’une lactation normale.
Posologie :
— De 10 à 15 g. On peut l’introduire directement dans la potion ou bien après l’avoir fait
dissoudre dans de l’eau.
— Pour l’usage externe prendre la quantité désirée.
Précautions d’emploi :
Mang Xiao est contre-indiqué pendant la grossesse.
Note :
Comme dans la préparation (Jia Gong) du Mang Xiao il existe diverses modalités, les
produits obtenus, Pu Xiao, Mang Xiao et Xuan Ming Fen, auront des utilisations différentes :
— Pu Xiao qui contient beaucoup d’impuretés n’est employé que pour des usages externes.
— Mang Xiao qui est plus pur, peut être utilisé en usage externe ou interne.
— Xuan Ming Fen (encore appelé Yuan Ming Fen), qui est le plus pur, peut être utilisé en
usage interne et externe. Dans ce dernier cas, il est habituellement dissout dans de l’eau pour
pratiquer des lavages de la bouche et des yeux.

Folium Sennae (Fan Xie Ye)


Fan Xie Ye est constitué par les folioles des sénés, Cassia angustifolia Wal et Cassia
acutifolia Del. (Légumineuses).
Le premier pousse en Egypte, en Chine et dans l’île de Hai Nan.
Le second se rencontre dans les provinces du Guangdong et du Yunnan
Récolte et Préparation :
Les folioles sont récoltées en septembre, lavées et séchées au soleil. On les utilise telles
quelles.
182 Le droguier

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Doux, amer, froid, action sur le méridien du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Est purgatif (Xie Xia Dao Zhi).
Principales applications :
Comme Fan Xie Ye est purgatif et peut clarifier et disperser la Plénitude de Chaleur :
Il est utilisé dans les constipations.
Il traite en particulier les constipations et les accumulations de matières, dues à la Chaleur.
généralement il est utilisé seul, en infusion.
Une petite quantité aura un effet laxatif doux. En revanche, une grande quantité produira
une purgation drastique.
Fan Xie Ye peut aussi être utilisé en association avec Fructus Aurantii immaturus (Zhi Shi)
et Cortex Magnoliae officinalis (Hou Po), qui renforcent son action purgative afin d’enlever les
stases du tractus intestinal.
Posologie :
— Pour un effet laxatif doux, de 1,5 à 3 g.
— Comme purgatif : de 5 à 10 g.
L’efficacité de Folium Sennae dépend de la quantité utilisée, mais aussi du mode de
préparation. L’infusion procure un effet laxatif rapide, tandis que la décoction agit plus
lentement.
Précautions d’emploi :
Fan Xie Ye est contre-indiqué chez les femmes enceintes, pendant les menstruations et
pendant la période de lactation. Pris en grande quantité, il peut entraîner des douleurs et des
vomissements, ainsi que des douleurs abdominales.

Aloe (Lu Hui)


Lu Hui est le suc desséché provenant des feuilles d’Aloe ferox Mill., et d’Aloe vera L.
(Liliacées). L’aloès se rencontre en Afrique, et en Chine dans les provinces du Guangdong, du
Guangxi, du Fujian.
Récolte et Préparation :
L’aloès peut être récolté tout au long de l’année. Après avoir coupé les feuilles de la plante,
on collecte le jus qui s’écoule. Le liquide est cuit et après cuisson, concentré en pâte et solidifié.
Il est utilisé sous forme de pilules.
Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas 183

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Amer, froid, action sur les méridiens du Foie et du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Est purgatif (Xie Xia).
— Clarifie le Foie (Qing Gan).
— Élimine les parasites (Sha Chong).
Principales applications :
1. Comme Lu Hui est purgatif et qu’il clarifie le Feu du Foie,
II est utilisé dans les constipations chroniques, ainsi que dans les constipations dues
à la Chaleur perverse.
• Si la constipation est due à la Chaleur perverse, les symptômes associés seront Fan Zao* et
insomnies.
Pour calmer l’esprit, Aloe peut être associé à Cinnabaris (Zhu Sha) (21 g, 15 g : 3 g chaque
fois), dans “les Pilules pour changer l’esprit (litt. “pour changer de vêtement”) (Geng Yï Wan)”.
• Si les selles sont desséchées, et qu’il y a Plénitude de Chaleur dans le méridien du Foie, les
symptômes seront : céphalées, vertiges, facilement irritable, Fan Zao*, convulsions.
Il faudra clarifier le Feu du Foie et pour cela, on associera à Aloe : Radix Gentianae (Long
Dan Cao), Fructus Gardeniae (Zhi Zi), comme dans “les Pilules d’angélique, de gentiane et
d’aloès (Dang Gui Long Nui Wan)” (99).
2. Comme Lu Nui est vermifuge :
Il est utilisé dans les malnutritions infantiles (Gan Ji)*, accompagnées de douleurs
abdominales dues aux amas de vers, d’une coloration du visage jaune fané, d’amaigrissement,
etc.
Pour cela, on peut l’associer à des drogues qui tonifient le Qi, renforcent la Rate et
expulsent les parasites, comme dans “les Pilules pour faire grossir les enfants (Fei Er Wan)”
(94).
D’autre part :
En usage externe, Lu Hui peut être utilisé pour traiter les teignes et les maladies de la peau.
Posologie :
— De 1 à 2 g.
— Pour l’usage interne, l’utiliser en pilules ou en poudre, mais pas en décoction.
— Pour l’usage externe, prendre la quantité nécessaire.
184 Le droguier

Précautions d’emploi :
Aloe (Lu Hui) est contre-indiqué pendant la grossesse, pendant les périodes menstruelles, et
chez les patients qui ont des selles pâteuses et de l’inappétence, provoquées par une Rate et un
Estomac Vides et Froids.

2e groupe : LES ÉMOLLIENTS LUBRIFIANTS


Run Xia Yao
Les drogues émollientes et lubrifiantes sont généralement des amandes ou des graines. Elles
contiennent des huiles qui permettent en lubrifiant et en humidifiant le tractus digestif,
d’évacuer les selles.
Ces drogues sont utilisées principalement chez les vieillards, chez les personnes de
constitution faible, à la suite d’une longue maladie et dans le post-partum, la constipation étant
due à un amoindrissement des Liquides Organiques, à un Vide du Yin ou à un Vide du sang.
Les affections étant diverses, ces drogues pourront être utilisées dans des associations
variées :
• Si la constipation est due à une abondance de Chaleur qui blesse les Liquides Organiques,
on pourra les associer à des drogues qui clarifient la Chaleur et nourrissent le Yin.
• Si la constipation est due à un Vide de Sang, on pourra les associer à des drogues qui
tonifient le sang.
Si la ‘constipation est due à une stagnation de Qi, on pourra les associer à des drogues qui
font circuler le Qi.
Un grand nombre de produits possèdent parmi d’autres fonctions, cette activité
lubrifiante, et les produits suivants seront abordés dans d’autres chapitres :
— Semen Trichosanthis (Gua Lou Ren),
— Semen Biotae (Bai Zi Ren),
— Semen Armeniacae amarum (Xing Ren),
— Semen Persicae (Tao Ren),
— Semen Cassiae (Jue Ming Zi),
— Miel (Feng Mi),
— Radix Angelicae sinensis (Dang Gui),
— Radix Polygoni multiflori (He Shou Wu).
Dans ce chapitre ne sont conservées que les drogues dont l’effet principal est la
lubrification.
Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas 185

Semen Cannabis (Huo Ma Ren)


Autres noms : Da Ma Ren ou Ma Zi Ren.
Huo Ma Ren est constitué par la graine de Cannabis sativa L. (Moracées).
Récolte et Préparation :
Le fruit est récolté à maturité en automne; après nettoyage il est séché au soleil et employé
après avoir été réduit en poudre.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, équilibré, action sur les méridiens de la Rate et du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Lubrifie le tractus intestinal afin d’évacuer les selles (Run Chang Tong Bian).
Principales applications :
Comme Huo Ma Ren humidifie le tractus digestif :
• Il est utilisé dans les constipations des vieillards, celles du post-partum, celles des
personnes de constitution faible, causées toutes par un assèchement des Liquides Organiques et
une déficience du sang.
Pour cela, il est associé à des drogues qui nourrissent le sang et accroissent le Yin, comme
Radix Angelicae sinensis (Dang Gui) et Radix Rehmanniae praeparata (Shu Di Huang), comme
dans “les Pilules pour tonifier le sang et humidifier l’intestin (Yi Xue Run Chang Wan)” (100).
• II est employé pour traiter les constipations opiniâtres ou les hémorroïdes avec constipation,
ou les constipations dues aux fistules anales et aux hémorroïdes, qui sont dues soit à une
Chaleur perverse qui blesse le Yin, soit à une constitution dans laquelle le Feu est trop
florissant.
Pour le traitement, on utilise “les Pilules de Semen Cannabis et de Semen Armeniacae (Ma
Zi Ren Wan)” dans lesquelles on l’associe à Radix Paeoniae alba (Bai Shao Yao), Semen
Armeniacae amarum (Xing Ren), Fructus Aurantii immaturus (Zhi Shi), Radix Rhei (Da
Huang), Cortex Magnoliae officinalis (Hou Po) (50 g, 25 g, 25 g, 25 g, 50 g, 25 g : prendre 9 g,
une à deux fois par jour).
Posologie :
— De 10 à 30 g.
Note :
Dans le cadre de la lutte anti-drogue, l’emploi de Cannabis Sativa sous quelque forme que
ce soit est interdit en France, ainsi que dans d’autres pays. L’on tend à le remplacer par les
graines de sésame (Zhi Ma Zi).
186 Le droguier

Semen Pruni (Yu Li Ren)


Yu Li Ren correspond aux amandes du fruit mûr de Prunus humilis Bge. et de Prunus
japonica Thunb. (Rosacées).
Ces pruniers se rencontrent un peu partout en Chine, mais principalement dans le Hebei, en
Mongolie intérieure et dans le Liaoning. Ils poussent généralement à l’état sauvage.
Récolte et Préparation :
On récolte les fruits en automne, à maturité. Les amandes sont séchées au soleil puis
mondées et réduites en poudre fine.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, piquant, équilibré, action sur les méridiens de l’Intestin Grêle et du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Humidifie et lubrifie le gros Intestin pour faciliter l’évacuation des selles (Run Chang
Tong Bian).
— Augmente la diurèse et résout les oedèmes (Li Shui Xiao Zhong).
Principales applications :
1. Yu Li Ren lubrifie les intestins et facilite l’évacuation des selles.
Il a les mêmes fonctions que Semen Cannabis (Huo Ma Ren), mais son effet est plus
drastique.
Pour traiter les constipations dues à la sécheresse dans les intestins, il est employé associé à
d’autres drogues dans “les Pilules de cinq amandes (Wu Ren Wan)” (101).
2. Comme Yu Li Ren en favorisant la diurèse dissout les oedèmes,
Il est utilisé dans les oedèmes et les ascites de l’intestin, ainsi que dans les oedèmes des
jambes en particulier ceux dus au béribéri
Pour cela, il est associé à Cortex Mori radicis (Sang Bai Pi), Semen Phaseoli (Chi Xiao
Dou), Rhizoma Imperatae (Bai Mao Gen), Folium Perillae (Zi Su Ye), Pericarpium Citri
reticulatae (Chen Pi), pour former “la Décoction de Semen Pruni (Yu Li Ren rang)” du Sheng Ji
Zong Lu (Encyclopédie impériale de la médecine, 1111-1117).
Posologie :
— De 5 à 12 g.
Note :
Semen Cannabis (Huo Ma Ren) et Semen Pruni (Yu Li Ren) contiennent tous les deux une
grande quantité d’huile qui permet de lubrifier et d’humidifier les intestins.
Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas 187

Cependant, l’action de Semen Cannabis est plus douce et ses autres propriétés lui per-
mettent d’être utilisé dans les Cadres Cliniques de Vide. Semen Pruni a une action plus
puissante, et comme il est également diurétique, il est généralement employé dans les Cadres
Cliniques de Plénitude.

3e groupe : LES PURGATIFS DRASTIQUES


Jun Xia Zhu Shui Yao
Ces drogues Ont effet de purgation violent et peuvent entraîner des débâcles intestinales.
Aussi, leur emploi permet-il de chasser en même temps que les selles, les accumulations d’eau
stagnant dans l’organisme. Toutes ces drogues sont toxiques.
Elles sont utilisées pour traiter
— les oedèmes,
— les ascites,
— les Plénitudes de Mucosités et de glaires,
— les accumulations d’eau dans l’épigastre et le thorax.
Comme ces drogues sont toxiques et violentes, elles blessent facilement le Qi correct. Leur
usage doit être bref et leur dosage réduit au minimum. Il faut leur adjoindre des drogues qui
gardent et renforcent le Qi correct.
Pour leur utilisation, plusieurs modalités thérapeutiques sont possibles :
— d’abord attaquer le pervers puis tonifier le correct,
— d’abord tonifier le correct, ensuite attaquer le pervers,
— simultanément, attaquer le pervers et tonifier le correct.
Afin de les prescrire avec un maximum de sécurité, il faut vérifier soigneusement la
préparation, respecter la posologie et connaître leurs contre-indications.

Radix Euphorbiae Kansui (Gan Sui)


Gan Sui est la racine d’Euphorbia kansui (Euphorbiacées).
Cette euphorbe pousse dans les provinces du Shaanxi, du Shanxi, du Henan.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée au printemps avant la floraison ou à la fin de l’automne lorsque les
feuilles et les tiges sont desséchées. Après avoir enlevé l’enveloppe externe des racines et les
avoir lavées, on les sèche au soleil et on les met à macérer dans du vinaigre.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, doux, froid, toxique, action sur les méridiens du Poumon, des Reins, du gros Intestin.
188 Le droguier

Indications fonctionnelles :
— Disperse l'Eau, chasse les glaires (Xie Shui Zhu Yin).
— Résout les oedèmes, disperse les nodosités (Xiao Zhong San Jie).
Principales applications :
1. Gan Sui a une action très violente pour chasser l’eau, et son absorption déclenche une
débâcle intestinale :
C’est pourquoi l’on l’emploie dans les oedèmes généralisés du corps, dans les ascites, ainsi
que dans les accumulations de liquide dans le thorax (hydrothorax, pleurésie, etc.).
• Pour cela, Gan Sui est parfois utilise seul, mais généralement on lui adjoint d’autres
drogues qui ont les mêmes propriétés, comme dans “la Décoction des deux Qi (Er Qi Tang)” du
“Sen Ji Zong Lu”, destinée à traiter les ascites. Dans cette formule Gan Sui est associé à Semen
Pharbitidis (Qian Niu Zi).
• Gan Sui entre aussi dans la composition de “la Décoction des dix jujubes (Shi Zao Tang)”
qui traite les accumulations d’eau de la poitrine et de l’abdomen et qui tonifie la Rate et
l'Estomac.
Cette décoction permet de renforcer la Rate et l'Estomac par, l’ajout de la jujube, Fructus
Ziziphi jujubae (Da Zao) a Gan Sui à Flos Genkwae (Yuan Hua) et Radix Euphorbiae (Da Ji)
(10 fruits, 1 g, 1 g, 1 g : introduire les trois poudres dans la décoction de jujubes et prendre en
une fois).
• Pour traiter les accumulations de Liquides mélangées à la Chaleur perverse dans le thorax,
on peut ajouter à Gan Sui : Radix Rhei (Da Huang), Mirabilitum (Mang Xiao) (1 g, 10 g, 10 g :
prendre en deux fois), pour former “la grande Décoction de rhubarbe et d’euphorbe kansui (Da
Xian Xiong Tang)”.
Actuellement, Gan Sui sert à traiter les constipations sévères, dans lesquelles les selles sont
dures et agglomérées, avec distension abdominale, vomissements, absence de gaz, absence de
selles, langue jaune, sèche, enduit gras et épais, pouls glissant et rapide. Dans ces cas-là, on
utilise “la Décoction d’Euphorbia kansui pour les obstructions intestinales (Gan Sui Tong Jie
Tang)” dans laquelle Gan Sui est associé à Radix Rhei (Da Huang), Cortex Magnoliae
officinalis (Hou Po), Semen Persicae (Tao Ren), Radix Paeoniae rubra (Chi Shao Yao), Radix
Saussureae (Mu Xiang), Radix Cyathulae (Sheng Niu Xiang) (1 g, 24 g, 25 g, 9 g, 15 g, 9 g,
9 g : dose quotidienne à prendre en deux fois).
Lors de la préparation, Gan Sui doit être ajouté en fin de décoction.
2. Comme Gan Sui chasse les Mucosités :
• Il est utilisé pour traiter les épilepsies et les convulsions dues au Vent et aux Mucosités.
Dans le “Ji Sheng Fang”, il est proposé d’employer pour cela, de la poudre de Gan Sui
mélangée à du Cinnabaris (Zhu Sha) et à du Cœur de porc grillé, le tout mis sous forme de
boulettes.
• La poudre de Gan Sui mélangée à de l’eau peut être utilisée pour dissoudre les
inflammations et disperser les nodosités.
Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas 189

Posologie :
— De 0,5 à 1 g.
— Gan Sui se dissout difficilement dans l’eau et son effet est moins puissant en décoction
qu’en pilules ou en poudre.
— La préparation avec du vinaigre diminue sa toxicité.
— Pour l’usage externe l’on se sert de la forme sèche sans autre préparation.
Précautions d’emploi :
— Gan Sui est contre-indiqué chez les femmes enceintes et chez les personnes de constitution
faible.
— Gan Sui est incompatible avec Radix Glycyrrhizae uralensis (Gan Cao).

Radix Euphorbiae Seu Knoxiae (Da Ji)


Da Ji est constitué par la racine de deux plantes : Euphorbia pekinensis Rupr. (Jing Da Ji)
(Euphorbiacées) et Knoxia Valerianoides thorel (Hong Ya Da Ji) (Rubiacées).
Euphorbia pekinensis pousse dans le Jiangsu, le Sichuan, le Jiangxi, le Guangxi. Knoxia
valerianoides se trouve dans le Guangxi, le Guangdong, le Yunnan, le Guizhou.
Récolte et Préparation :
Les racines sont récoltées au printemps, avant l’apparition des bourgeons, ou en automne
lorsque les tiges sont sèches. Après nettoyage, elles sont débarrassées des radicelles, séchées au
soleil puis mises à macérer dans du vinaigre.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, piquant, froid, toxique, action sur les méridiens du Poumon, des Reins et du gros
Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Expulse l'Eau, chasse les glaires (Xie Shui Zhu Yin).
— Résout les gonflements et disperse les nodosités (Xiao Zhong San Jie).
Principales applications :
1. Da Ji a les mêmes caractéristiques et les mêmes actions qu ‘Euphorbia kansui (Gan Sui) :
Il est donc utilisé de la même manière, pour les oedèmes de l’ensemble du corps, l’ascite et
les accumulations de liquides dans la poitrine.
• Selon le “Huo Fa Ji Yao”, on l’associe à Fructus Ziziphi jujubae (Da Zao) pour traiter les
oedèmes.
190 Le droguier

• Il est associé à d’autres drogues qui chassent l’eau par une purgation drastique, dans “la
Décoction des dix jujubes (Shi Zao Tang)” (cf. supra Radix Euphorbiae kansui (Gan Sui)) que
l’on prend avec “les Pilules du bateau et de la voiture (Zhou Che Wan)”
(102).
2. Comme Da Ji dissout les gonflements et disperse les nodosités :
Il est utilisé dans les furoncles, les abcès cutanés et les infections pyogéniques de la peau,
dus à la Chaleur toxique, ainsi que dans les scrofules et les gonflements ganglionnaires
lymphatiques causés par l’accumulation des Mucosités-Feu.
On peut l’utilisera la fois per os et localement.
Per os, on emploie Knoxia valerianoides (Hong Ya Da Ji) dans “les Tablettes de métal
pourpre (Zi Jin Ding)” (90) :
Posologie :
— De l,5 à 3 g.
— Sous forme de poudre, prendre 1 g. chaque fois.
— La préparation au vinaigre réduit la toxicité du produit.
Précautions d’emploi :
Radix Euphorbiae seu Knoxiae (Da Ji) est incompatible avec Radix Glycyrrhizae (Gan
Cao) et ne doit pas être prescrit aux femmes enceintes, ni aux personnes de constitution faible.

Flos Genkwae (Yuan Hua)


Autres noms :
— Lao Shu Hua.
— Tou Tong Hua.
— Yao Yu Cao.
Flos Genkwae est constitué par les boutons floraux de Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
(Thimelacacées).
La plante se rencontre dans les provinces de l’Anhui, du Jiangsu, du Sichuan, du Shandong,
du Zhejiang.

Récolte et Préparation :
Les boutons floraux sont cueillis avant la floraison, puis sont séchés au soleil ou au feu,
dans une enceinte close. Pour l’emploi ils peuvent être cuits dans du vinaigre suivant le procédé
Chao.
Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas 191

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Piquant, amer, tiède, toxique, action sur les méridiens du Poumon, des Reins, du gros
Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Fait écouler l'Eau, chasse les glaires (Xie Shui Zhu Yin).
— Chasse les Mucosités, arrête la toux (Qu Tan Zhi Ke).
— Chasse les parasites, traite les infections pyogéniques cutanées (Wai Yong Sha Chong Liao
Chuang).
Principales applications :
1. Comme Yuan Hua fait écouler l'Eau et qu’il chasse les glaires :
Il est utilisé pour les oedèmes, l’ascite, et les accumulations de liquides dans la poitrine et
les flancs (pleurésie, hydrothorax).
Pour ces indications, il a les mêmes propriétés que Radix Euphorbiae kansui (Gan Sui) et
Radix Euphorbiae (Da Ji).
On emploie aussi Yuan Hua pour chasser les Mucosités et arrêter la toux.
Par exemple, comme le conseille le “Bu Que Zhou Hou Fang”, on prépare une décoction de
Flos Genkwae et de Fructus Ziziphi jujubae. On mange la chair des jujubes et on boit la
décoction pour traiter les toux productives.
Actuellement, on emploie Yuan Hua pour soigner les bronchites chroniques qui
appartiennent au Froid et à l'Humidité pervers.
2. Comme Yuan Hua chasse les parasites et traite les ulcères cutanés :
On l’utilise dans les ulcérations de la peau et les teignes. En usage externe, il peut être
employé seul réduit en poudre, ou associé avec de la poudre de Realgar (Xiong Huang) que l’on
mélange avec de l’axonge.
Posologie :
— De 1,5 à 3 g par jour.
— En général il est employé sous forme de poudre et une dose est de 0,6 g.
— Pour l’usage externe, prendre la quantité adéquate.
— La préparation Chao avec du vinaigre réduit sa toxicité.
Précautions d’emploi :
Yuan Hua est contre-indiqué pendant la grossesse ainsi que chez les personnes de
constitution faible.
Il est incompatible avec Radix Glycyrrhizae (Gan Cao)
192 Le droguier

Semen Crotonis (Ba Dou)


Autres noms :
— Jiang Zi.
— Gang Zi.
Partie utilisée : la graine sèche de Croton tiglium L. (Euphorbiacées).
Lieux de production : régions du Sichuan, du Guangxi, du Yunnan, du Guizhou.
Récolte et Préparation :
La récolte du croton a lieu en automne lorsque le fruit est mûr, mais son écorce pas encore
ouverte. On le fait sécher au soleil, l’écorce s’ouvre et libère les graines.
Il existe deux procédés de préparation de la drogue : celui des amandes et celui du tourteau
de croton.
Préparation des amandes : On plonge les graines de Ba Dou dans une décoction de riz
gluant. Lorsque les graines sont bien imprégnées par la décoction, on les expose au soleil ou à la
chaleur du feu, jusqu’à ce qu’elles se fissurent. A ce moment-là on les monde et les graines
mondées subissent la préparation Chao jusqu’à la couleur noire.
Préparation du tourteau de croton : on broie les amandes mondées de Croton pour en
extraire l’huile. L’extraction se fait souvent à la chaleur. Lorsque l’huile est complètement
éliminée, le tourteau est tamisé et utilisé tel quel.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, chaud, grand-toxique, action sur les méridiens de l'Estomac, du gros Intestin, du
Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Expulse par le bas les Amas froids (constipation) (Xie Xia Leng Ji).
— Chasse l'Eau, résout les oedèmes (Zhu Shui Tui Zhong).
— Chasse les Mucosités, permet à l’air de circuler dans la gorge (Qu Tan Li Yan).
Principales applications :
1. Ba Dou, piquant et chaud, peut entraîner une purgation violente des Amas froids, et peut
chasser tous les blocages :
Les prescripteurs anciens considéraient «qu’il ouvrait les portes et qu’il forçait les
barrières». De ce fait il était utilisé dans les cas où le Froid pervers s’agglomérant aux aliments,
bloquait le tractus digestif, entraînant des douleurs violentes, brutales, avec une sensation de
distension de l’abdomen, des constipations opiniâtres, pouvant aller jusqu’à provoquer des
syncopes.
• Pour traiter les Amas de Froid pervers et de nourriture qui sont des maladies aiguës dans
lesquelles le Qi et le sang ne sont pas affaiblis, on utilise Ba Dou associé à Rhizoma
Zingiberis(Gan Jiang) et à Radix Rhei (Da Huang) (30 g chacun : prendre de 0,6 à 1,5 g chaque
fois, dans de l’eau chaude), ce qui constitue “les Pilules des trois ingrédients pour les syncopes
brutales (San Wu Bei Ji Wan)”.
Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas 193

• Dans les indigestions des enfants, comportant beaucoup de Mucosités, des palpitations, des
convulsions, on emploie Ba Dou parce qu’il dissout les Amas et chasse les Mucosités.
On utilise “la Poudre rouge pour protéger (Bao Chi San) “, composée de tourteau de Croton
(Ba Dou Shouang), de Massa fermentata (Shen Qu), de Rhizoma Arisaematis (Tian Nan Xing)
et de Cinnabaris (Zhu Sha).
Comme Ba Dou est particulièrement violent, on ne met dans cette poudre que de très petites
quantités de croton. Chez les enfants de six mois à un an, la dose est de 0,09 g. de poudre Bao
Chi San, dans laquelle le tourteau de croton correspond à 117ème de l’ensemble. De cette façon,
il est possible d’utiliser cette drogue drastique.
2. Comme Ba Dou à un effet drastique pour éliminer l'Eau :
Il est utilisé dans les ascites. Dans le “Bu Jue Zhou Hou Fang” il est conseillé d’associer Ba
Dou à Prunus Armeniacae amarum (Xing Ren), préparé au jaune par la méthode Zhi, pour en
faire des bolus, destinés à chasser les ascites.
De nos jours, on associe Ba Dou à la mélantérite (Jiang Fan) dans des bolus appelés “Han
Ba Jiang Fan Wan” pour traiter l’ascite due aux cirrhoses’ hépatiques des phases terminales de
la schistosomiase (due à Schistosoma japonicum).
3. Ba Dou chasse les Mucosités et permet la circulation de l’air dans la gorge.
Le “Qian Jin Fang” de l’époque Tang, propose d’employer Ba Dou seul, pour traiter les
infections de la gorge, lorsque des Amas de Mucosités bloquent les voies respiratoires,
entraînant une polypnée et pouvant dans les cas graves provoquer la mort par asphyxie.
Actuellement, on utilise le tourteau de Semen Crotonis en pulvérisations locales, dans la
diphtérie et les infections et ulcérations de la gorge pouvant entraîner une obstruction des voies
respiratoires. Ce produit provoque des vomissements qui éliminent les Mucosités et qui, par leur
action purgative, dégagent les obstructions.
D’autre part :
Cette drogue est utilisée en usage externe dans les abcès, les furoncles (non ulcérés), ainsi
que dans les teignes, la gale et les pityriasis.
Posologie :
Habituellement on emploie le tourteau déshuilé de croton qui est moins toxique.
— Per os, de 0,1 à 0,3 g, en poudre ou en bolus.
— Pour l’usage externe, prendre la quantité nécessaire.
Précautions d’emploi :
Lors de l’absorption du croton on ne doit pas prendre de boisson chaude ni d’aliment chaud,
afin d’éviter d’augmenter la purgation.
194 Le droguier

La prise de Ba Dou peut entraîner une débâcle intestinale qui ne veut pas s’arrêter. Dans ce
cas, on peut utiliser une décoction à boire froide de Rhizoma Coptidis (Huang Lian) et de
Cortex Phellodendri (Huang Bai), ou bien absorber de la soupe de riz froide.
L’usage de Ba Dou est contre-indiqué pendant la grossesse et chez les personnes de
constitution faible. Ba Dou est antagoniste de Semen Pharbitidis (Qian Niu Zi).
Note :
Semen Crotonis (Ba Dou) et Radix Rhei (Da Huang) sont des purgatifs. Mais le premier est
de tempérament chaud et de ce fait utilisé dans les constipations dues à l’accumulation de Froid,
tandis que le second est de tempérament froid et s’emploie dans les constipations dues à la
Plénitude de Chaleur.

Semen Pharbitidis (Qian Niu Zi)


Qian Niu Zi est la graine mûre de Pharbitis nil (L.) Cnoisy, et de Pharbitis purpurea (L.)
Voigt, (Convolvulacées).
Récolte ‘et Préparation :
Les graines dont la surface est de couleur noire s’appellent Hei Chou, tandis que celles dont
la surface est jaune clair portent le nom de Bai Chou. Les deux variétés sont utilisées.
Ces plantes existent dans toute la Chine. La récolte se fait en automne lorsque les graines
sont mûres. Les plantes sont coupées, séchées au soleil et battues au fléau puis vannées, pour
séparer les graines que l’on emploie telles quelles ou après la préparation Chao.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, toxique, action sur les méridiens du Poumon, des Reins et du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Est purgatif (Xie Xia).
— Chasse l’eau (Qu Shui).
— Chasse les Amas (Qu Ji).
— Tue les parasites (Sha Chong).
Principales applications :
1. Comme Qian Niu Zi chasse l’eau, et est diurétique, il expulse l’eau et l'Humidité par les
selles et par la miction :
Il est utilisé pour les oedèmes et les accumulations d’eau dans l’abdomen, le thorax et sous
la peau.
Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas 195

Son action pour expulser l’eau est moins forte que celle de Radix Euphorbiae kansui (Gan
Sui), de Radix Euphorbiae (Da Ji) et de Flos Genkwae (Yuan Hua). Mais c’est tout de même un
purgatif drastique violent qui doit être utilisé dans les accumulations de liquides lorsque le Qi
correct du malade n’est pas déficient.
Il peut être utilisé seul ou bien en combinaison avec d’autres drogues.
• Pour traiter les oedèmes, le “Qian Jin Fang” propose de l’utiliser seul sous forme de,
poudre. Dans ce cas, il augmente la diurèse.
• En revanche, pour soigner les rétentions liquidiennes et les oedèmes, il est employé en
association avec Fructus Foeniculi (Hui Xiang), Radix Saussureae (Mu Xiang) et du jus de
gingembre (120 g, 30 g, 30 g, 15 g : prendre 3 à 6 g chaque fois), ce qui constitue “la Poudre de
l’exploit de Yu (Yu Gong San)” (Yu est le fondateur de la dynastie des Xia, environ 2100-1700
av. J.C.).
En outre :
Qian Niu Zi peut soigner la dyspnée et la toux, dues aux Mucosités et aux glaires.
Pour cela, il est associé à Semen Descurainiae (Ting Li Zi), Semen Armeniacae amarum
(Xing Ren) et Cortex Magnoliae officinalis (Hou Po).
2. En faible quantité, Qian Niu Zi lutte contre la constipation et chasse les amas de fèces.
C’est pourquoi l’on l’utilise dans les Stagnations de Chaleur et d'Humidité dans le tractus
digestif qui provoquent une constipation opiniâtre.
• Li Fu (1180-1251) dit à propos de Semen Pharbitidis : « une petite dose chasse les selles,
une grande dose chasse l’eau par le bas ».
• Dans le “Jian Yi Fang” (1641), Semen Pharbitidis mélangé à du jus de gingembre traite la
constipation.
• Dans le “Ben Cao Yan Yi” (1116), on décrit un bolus fait avec de la poudre de Semen
Pharbitidis mélangée à de la poudre de Semen Persicae (Tao Ren) et à du miel. Ce bolus traite
les constipations dues au Vent pathogène dans le gros Intestin, par exemple les constipations
rencontrées dans les attaques grippales dues au Vent-Chaleur. Dans ce cas, l’atteinte du Poumon
par le Vent-Chaleur se déplace sur le gros Intestin, en relation Biao Li avec lui, et l’assèchement
des Liquides se traduit par une constipation avec des selles très sèches.
3. Comme Qian Niu Zi est efficace pour chasser les parasites :
Il est utilisé dans les douleurs abdominales dues aux amas de vers. On emploie pour cela
des pilules composées de Semen Pharbitidis (Qian Niu Zi) et de Semen Arecae (Bing Lang),
“les Pilules de Pharbitis et d’Areca (Niu Lang Wan)”. Ces pilules ont un bon effet pour expulser
les oeufs d’ascaris et le tænia ainsi que de nombreux autres parasites intestinaux.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Écraser les graines avant de les introduire dans la décoction.
— En poudre, dans les préparations prendre de 1,5 à 3 g.
196 Le droguier

On peut utiliser la graine sans préparation ou bien après préparation par le procédé Chao, ce
qui diminue la force de la drogue.
Précautions d’emploi :
Qian Niu Zi est contre-indiqué pendant la grossesse et dans les oedèmes dus à une Rate
déficiente.

Radix Phytolaccae (Shang Lu)


Shang Lu est la racine de Phytolacca Acinosa Roxb. (Phytolaccacées). Cette plante est
commune en Chine et pousse principalement dans les provinces du Henan, de l’Anhui, du
Hubei.
Récolte et Préparation :
La récolte se prolonge depuis l’automne jusqu’au printemps. Les racines sont lavées,
débarrassées des radicelles, coupées en morceaux ou en tranches, mises à sécher au soleil où à
l’ombre.
Pour les usages internes, elles sont préparées avec du vinaigre.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, toxique, action sur les méridiens du Poumon, des Reins, du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Est purgatif drastique et favorise la diurèse (Xie Xia Li Shui).
— Résout les oedèmes et disperse ce qui est noué (Xia Zhong San Jie).
Principales applications :
1. Comme Shang Lu est purgatif et diurétique :
Il expulse l'Eau et l'Humidité par les selles et les urines, et de ce fait il peut réduire les
oedèmes.
C’est pourquoi il est utilisé lorsqu’il y a des oedèmes importants, une constipation tenace et
de l’oligurie.
• Dans les anciennes ordonnances, Shang Lu était cuit avec du bouillon de riz ou bien avec
des poissons d’eau douce et consommé en même temps.
• Associé à des drogues qui réduisent les oedèmes et font circuler le Qi, comme Semen
Arecae (Bing Lang), Poria (Fu Ling Pi), Rhizoma Alismatis (Ze Xie), Semen Phaseoli (Chi
Xiao Du), l’action est remarquable dans l’élimination des oedèmes.
Les drogues qui permettent l’évacuation par le bas 197

• Li Shi Zhen dit : «Écraser et broyer une racine de Phytolacca, mettre 3 fen de Moschus
(She Xiang), poser cet emplâtre sur le ventre et l’entourer d’un ,bandage, cela augmentera la
diurèse et éliminera l’œdème». Cette ordonnance constitue un traitement par voie externe pour
éliminer les oedèmes.
2. En usage externe, Shang Lu peut résoudre les tuméfactions et les inflammations et
disperser les nodosités :
C’est pourquoi il est utilisé dans les abcès et les furoncles. On se sert de la racine fraîche
que l’on écrase et que l’on mélange avec du sel pour en faire un emplâtre. L’emplâtre est
renouvelé lorsqu’il est sec.
Posologie :
— De 5 à 10 g.
— Pour l’usage externe prendre la quantité adéquate.
Précautions d’emploi :
Shang Lu est contre-indiqué pendant la grossesse et lorsque les oedèmes sont dus à une
Rate déficiente.

Semen Euphorbiae Lathyridis (Qian Jin Zi)


Autre nom : Xu Sui Zi.
La partie employé est la graine d’Euphorbia lathyris L. (Euphorbiacées). Les régions de
production sont le Hebei, le Henan, le Zhejiang.
Récolte et Préparation :
La récolte a lieu entre l’été et l’automne lorsque les fruits sont mûrs. On prend la plante
entière que l’on fait sécher au soleil. On la bat pour faire tomber les graines qui sont à nouveau
séchées au soleil.
Pour l’utilisation, on élimine la coque de la graine en ne conservant que l’amande qui est
broyée et passée à la vapeur d’eau afin d’en chasser l’huile. Le tourteau ainsi obtenu s’appelle
Qian Jin Zi Shuang.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, tiède, toxique, action sur les méridiens du Poumon, des Reins et du gros Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Chasse l'Eau et fait diminuer les oedèmes (Zhu Shui Tui Zhong).
— Brise les caillots de Sang et disperse les masses (Po Xue Xiao Zheng).
198 Le droguier

Principales applications :
1. Qian Jin Zi qui est un purgatif drastique permet d’éliminer l'Eau par les urines et par les
selles :
C’est pourquoi il est employé dans les Cadres Cliniques des oedèmes de Plénitude, lorsque
il y a oedème et distension abdominale et que les selles et la miction sont difficiles.
• II peut être employé seul, « pour traiter les oedèmes Yang », comme le préconise le “Dou
Men Fang”. Pour cela, on utilise de préférence le tourteau débarrassé de son huile.
• On peut aussi l’utiliser dans les mêmes oedèmes Yang, en association avec de la poudre de
Radix Rhei (Da Huang) et de l’eau ou du vin, pour en faire des pilules. C’est ce que
recommande le “Zhai Xuan Fang” (Sélection des ordonnances mystérieuses).
2. Comme Qian Jin Zi brise les Amas de Sang, dissout les masses matérielles ou imma-
térielles du Réchauffeur Inférieur (Zheng Jia) et favorise les menstruations :
Il est utilisé dans les aménorrhées, ainsi que dans les masses siégeant dans le Réchauffeur
Inférieur, provenant des stagnations du Qi et mieux encore du sang.
• Afin de traiter les masses fixes abdominales (Zheng Kuai), on peut, ainsi que le propose le
“Sheng Ji Zong Lu” (Encyclopédie impériale de la médecine [1111-1117]), utiliser “les Pilules
de Semen Euphorbiae lathyridis (Xu Sui Zi Wan)” composées de Semen Euphorbiae lathyridis,
Calomelas (Qing Feng), Indigo naturalis (Qing Dai) et riz gluant.
• Pour traiter les aménorrhées dues aux Amas de Sang, on peut l’associer à des drogues qui
vivifient le sang et régularisent les menstruations.
D’autre part :
En usage externe, Qian Jin Zi permet de traiter les neurodermites, les ulcères cutanés, les
verrues et les morsures de serpent.
Posologie :
— De 1 à 2 g.
— Prendre le tourteau pour fabriquer les bolus et la poudre.
— Pour l’usage externe, prendre la quantité nécessaire de poudre.
Précautions d’emploi :
Qian Jin Zi est contre-indiqué pendant la grossesse et chez les personnes de constitution
faible.
CHAPITRE IV

Les drogues qui chassent le Vent-


humidité
Qu Feng Shi Yao

GÉNÉRALITÉS

Les drogues qui chassent le Vent et l'Humidité sont principalement employées pour traiter
les douleurs des Cadres Cliniques Bi* dus à l’invasion des muscles, des canaux, des os et des
articulations, par les facteurs pathogènes Vent, Humidité, Froid, Chaleur. Les affections
correspondantes de la médecine occidentale sont les arthrites rhumatismales et les polyarthrites.
Les drogues de cette catégorie sont utilisées pour chasser les facteurs pathogènes Vent et
Humidité qui stagnent à la Surface et dans les muscles, ainsi que dans les Méridiens et les
collatérales.
Ces médicaments peuvent être groupés en ceux qui détendent les tendons, ceux qui
permettent la circulation dans les collatérales, ceux qui arrêtent les douleurs et ceux qui
renforcent les os et les tendons. Ces drogues sont utilisées dans les douleurs dues aux blocages
Vent-Humidité, c’est-à-dire les rhumatismes, les contractures des tendons, les troubles de la
sensibilité (paresthésies, engourdissements, insensibilité, fourmillements, etc.), l’hémiplégie, les
courbatures et faiblesse des lombes et des genoux, les parésies, les paralysies, les paralysies
atrophiques des membres inférieurs.
Pour le choix des drogues qui chassent le Vent et l'Humidité, il faut se référer au caractère
des obstructions (Bi)*, à leur situation, ainsi qu’à la complexion du sujet. Les composants qui
chassent le Vent-Humidité seront utilises en priorité et on leur associera des plantes en fonction
de la situation présentée.
Par exemple :
• Lorsque le Pervers se trouve en Surface, ou lorsque les douleurs sont situées dans la partie
supérieure du corps, on adjoint des drogues qui chassent le Vent et libèrent la Surface.
200 Le droguier

• Lorsque le Pervers a pénétré dans les Luo, que le sang s’amasse et que le Qi stagne, on
associe des drogues qui favorisent la circulation du sang et drainent les Luo.
• Lorsque le Froid et l'Humidité sont abondants, on associe des drogues qui attiédissent les
méridiens.
• Lorsque le Pervers stationne longtemps et se transforme en Chaleur, on ajoute des drogues
qui clarifient la Chaleur.
• Dans les longues maladies, lorsque le Qi et le sang sont déficients, on adjoint des drogues
qui avantagent le Qi et nourrissent le sang.
• Lorsque les Reins et le Foie sont faibles, qu’il y a des douleurs lombaires et une faiblesse
des pieds, on adjoint des drogues qui tonifient et avantagent le Foie et les Reins.
Les Cadres Cliniques des maladies Bi sont généralement de caractère chronique. La prise
des médicaments per os, peut se faire en pilules, en boulettes (bolus) ou en vin médicinal. Les
vins médicinaux se révèlent particulièrement efficaces pour chasser le Vent-Humidité.
Toutes ces drogues sont piquantes, tièdes, aromatiques et asséchantes. Elles blessent
facilement le Yin Xue. Il faut donc les employer prudemment lorsque le Yin est faible et le sang
déficient.

Radix Angelicae Pubescentis (Du Huo)


La partie utilisée est la racine d’Angelica pubescens Maxim. ou d’Angelica pubescens
Maxim. f. Biserrata S’han et Yuan (Ombellifères).
La plante se rencontre dans les provinces du Hubei et du Sichuan, etc.
Récolte et Préparation :
Les racines sont récoltées au début du printemps avant le bourgeonnement ou à la fin de
l’automne lorsque la plante est desséchée. Après avo,ir enlevé les radicelles et le sable, les
racines sont séchées à demi au feu (Hong), entassées pendant deux ou trois jours afin de les
assouplir, puis séchées entièrement au feu. On les coupe alors en morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, amer, tiède, action sur les méridiens du Foie, du Rein, de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent et l'Humidité (Qu Feng Shi)
— Arrête la douleur (Zhi Tong).
— Libère la Surface (Jie Biao).
Les drogues qui chassent le Vent-Humidité 201

Principales applications :
1. Du Huo, piquant, dispersant, amer et desséchant, chasse facilement le Vent et l'Humidité et
arrête les douleurs.
C’est pourquoi il est utilisé dans toutes les obstructions (Bi*) récentes ou anciennes, dues
au Vent-Froid-Humidité pervers, siégeant dans les muscles et les articulations.
Du Huo se révèle une drogue majeure, lorsque ces obstructions sont situées dans la
partie inférieure du corps : douleurs des lombes et des cuisses, genoux et pieds qui ne peuvent
se mouvoir (Wei * Bi), rendant la marche difficile et appartenant au Froid-Humidité.
En pratique, hormis son association à des drogues qui chassent également le Vent—
Humidité, Du Huo peut être associé à d’autres composants qui tonifient le Foie et les Reins,
comme par exemple : Radix Rehmanniae sèche (Gan Di Huang), Cortex Eucommiae (Du
Zhong), Ramulus Loranthi (Sang Ji Sheng), afin de traiter à la fois “la racine et la cime”. C’est
le cas de “la Décoction d’Angelica pubescens et de Loranthus (Du Huo Ji Sheng Tang)” (103).
2. Du Huo est utilisé dans les Cadres Cliniques de Vent et Froid de la Surface, associés à de
l'Humidité perverse.
Mais dans ce cas-là, son action est moindre que celle de Rhizoma seu Radix Notopterigii
(Qiang Huo).
D’autre part :
Du Huo peut aussi être utilisé pour traiter les céphalées dues aux attaques de Froid du Shao
Yin et caractérisées par l’association de céphalées, de précordialgie et de jambes froides.
Du Huo soigne également les prurits cutanés dus à l'Humidité.
Posologie :
— De 3 à 6 g.
Notes :
Différence entre Radix Angelicae pubescentis (Du Huo) et Rhizoma seu Radix Notopterigii
(Qiang Huo) :
1. Ces drogues peuvent toutes deux arrêter la douleur en chassant le Vent-Humidité.
• Du Huo a une nature modérée, et s’emploie principalement pour traiter les douleurs du
Vent-Humidité siégeant dans la moitié inférieure du corps, surtout des hanches aux genoux.
• Qiang Huo à un effet beaucoup plus puissant. C’est un produit piquant et dispersant. Il est
utilisé dans les Cadres Cliniques de Surface du Vent-Froid ainsi que dans les douleurs du Vent-
Humidité. Il est surtout indiqué pour les douleurs de la moitié supérieure du corps.
2. Du Hua a pour principal effet de chasser l'Humidité. Qiang Huo est un diaphorétique et un
antipyrétique puissant, indiqué pour “délivrer la Surface”.
202 Le droguier

Radix Clematidis (Wei Ling Xian)


Les parties utilisées sont la racine et le rhizome de Clematis chinensis Osbeck, Clematis
hexapetala Pall. et Clématis Manshurica Rupr. (Renonculacées).
Ces renoncules se rencontrent dans les provinces du Jiangsu, de 1’Anhui et du Zhejiang.
Récolte et préparation
Les racines sont récoltées en automne, nettoyées et séchées au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, salé, tiède, agit sur le méridien de la Vessie, pénètre également dans les douze
méridiens.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent-Humidité (Qu Feng Shi).
— Favorise la circulation dans les méridiens et les Luo (Tong Jing Luo).
— Arrête les douleurs des Bi et ramollit les arêtes de poisson (Zhi Pi Tong Zhi Gu Geng).
Principales applications :
1. Comme Wei Ling Xian à un effet puissant pour activer la circulation dans les méridiens et
les collatérales, chasser le Vent-Humidité et arrêter les douleurs :
Il est utilisé dans toutes les arthralgies dues au Vent-Humidité, avec membres engourdis,
dans les contractions des tendino-musculaires, et dans les difficultés de mobilisation des
articulations.
Autrefois cette drogue était utilisée seule, ou mélangée avec du miel pour faire des pilules,
ou bien écrasée en poudre absorbée avec du vin.
Actuellement, on l’associe à Cortex Cinnamomi (Gui Xin) et à Radix Angelicae sinensis
(Dang Gui) (20 Liang, 10 Liang, 10 Liang) dans “les Bolus qui répondent à l’esprit (Shen Ying
Wan)” pour traiter les douleurs lombaires dues au Vent et à l'Humidité.
2. Wei Ling Xian est utilisé pour soigner les arêtes de poissons enfoncées dans la gorge.
On utilise pour cela une décoction qui doit être bue lentement; elle arrive souvent à
dissoudre l’arête. On peut de même se servir de la drogue mélangée à un peu de vinaigre de riz
et du sucre. Si l’arête est enfoncée trop profondément, la décoction se révèle inefficace.
D’autre part : Comme Wei Ling Xian peut dissoudre les Mucosités :
U est utilisé dans les dysphagies ainsi que dans les masses situées dans l’abdomen (Pi Ji*)
Les drogues qui chassent le Vent-Humidité 203

Posologie :
— De 5 à 10 g.
— Pour traiter les arêtes de poisson, on peut aller jusqu’à 30 g.
Précautions d’emploi :
L’usage de Wei Ling Xian doit être de courte durée, car il peut blesser le Qi correct et
affaiblir le corps.

Radix Stephaniae Tetrandrae


Radix Aristolochiae Fangchi
Radix Aristolochiae Seu Cocculi
(Fang Ji)
Fang Ji est la drogue provenant des racines séchées de trois variétés de plantes de la famille
des Ménispermacées :
— Stephania tetrandra S. Moore (Han Fang Ji).
— Aristolochia fangchi Wu (Guang Fang Ji ou Mu Fang Ji).
— Cocculus trilobus (Thunb.). (Mu Fang Ji).
Lieux de production
— Han Fang Ji : provinces de l’Anhui, du Jiangxi, du Hubei, du Zhejiang.
— Mu Fang Ji : provinces du Guangdong, du Guangxi.
Récolte et Préparation :
Les racines sont déterrées à l’automne. Elles sont lavées, dépouillées de leur peau
extérieure, puis séchées à moitié et coupées en segments, enfin séchées complètement et
coupées en petits morceaux.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, piquant, froid, action sur les méridiens de la Vessie, des Reins, de la Rate.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent-Humidité (Qu Feng Shi).
— Arrête les douleurs (Zhi Tong).
— Est diurétique (Li Shui).
204 Le droguier

Principales applications :
1. Comme Fang fi a une très bonne efficacité pour chasser le Vent-Humidité et arrêter les
douleurs :
Il est utilisé pour traiter les douleurs des obstructions (Bi)* provoquées par le Vent-
Humidité.
Son tempérament froid, le fait prescrire dans les cas d'Humidité-Chaleur.
Lorsque les douleurs Bi sont provoquées par le Froid-Humidité, il faut réchauffer les
méridiens pour arrêter les douleurs. Il doit alors être associé à Cortex Cinnamomi (Rou Gui) et à
Radix Aconiti praeparata (Fu Zi).
2. Comme Fang Ji peut faire écouler l'Eau et clarifier l'Humidité-Chaleur du Réchauffeur
Inférieur :
Il est utilisé dans les oedèmes, les ascites, ainsi que dans les oedèmes dus aux avitaminoses
(Béribéri).
• On peut l’associer à d’autres diurétiques, par exemple : Semen Zanthoxyli (Jiao Mu), Radix
Rhei (Da Huang), Semen Lepidii seu Descurainiae (Ting Li Zi) (15 g chacun : faire des pilules
de la grosseur d’une graine de Sterculia, en prendre une avant le repas, trois fois par jour), qui
forment ensemble “les Pilules de Stephania, Zanthoxylum, amande de Lepidium et rhubarbe (Ji
Jiao Li Huang Wan)».
• Lorsque les rétentions liquidiennes appartiennent à des Cadres Cliniques de Vide (défi-
cience), on peut adjoindre à Fang Ji des drogues qui avantagent le Qi et renforcent la Rate.
Ainsi, l’association de Fang Ji avec Radix Astragali (Huang Qi), Rhizoma Atractylodis
macrocephalae (Bai Zhu), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) (30 g, 30 g, 22,5 g, 15 g : réduire en
poudre, prendre chaque fois 9 g, et ajouter 4 morceaux de gingembre et une jujube), constitue
“la Décoction de Stephania et d’Astragalus (Fang Ji Huang Qi Tang)”.
Posologie :
— 5 à 10 g.
Précautions d’emploi :
Comme cette drogue est un amer très froid, elle ne peut pas être utilisée à doses élevées, car
elle blesserait le Qi de l'Estomac. Elle est contre-indiquée dans les cas de manque d’appétit,
ainsi que dans les déficiences du Yin sans Humidité-Chaleur.
Notes :
Han Fang Ji qui a l’effet diurétique le plus marqué est généralement utilisé pour soigner les
oedèmes et l'Humidité-Chaleur du Réchauffeur Inférieur. Mu Fang Ji, plus puissant pour chasser
le Vent et arrêter les douleurs, est employé dans les névralgies et les arthrites.
L’intoxication provoquée par de trop grandes prises de Mu Fan Ji se manifeste par des
convulsions et une défaillance cardio-respiratoire.
Les drogues qui chassent le Vent-Humidité 205

Radix Gentianae (Qin Jiao)


Qin Jiao est la drogue provenant des racines séchées de quatre variétés de gentianes
(Gentianacées) :
— Gentiana macrophylla Pail. (Qin Jiao).
— Gentiana strabisme Maxim. (Ma Hua Qin Jiao).
— Gentiana crassicaulis Duthic ex Burk. (Cu Jing Qin Jiao).
— Gentiana dahurica Fish. (Xiao Qin Jiao).
Les deuxième et troisième variétés sont souvent connues sous l’appellation unique de Ma
Hua Jiao.
Lieux de Provenance : Provinces du Gansu, du Shaanxi, du Sichuan, de la Mongolie
intérieure.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait au printemps et à l’automne. Les racines sont ramollies au soleil, puis
empilées jusqu’à ce qu’une couleur rouge-jaune, ou gris-jaune se développe à leur surface. Elles
sont ensuite étalées et séchées au soleil.
Pour Gentiana dahurica (Xiao Qin Jiao), on enlève l’écorce noire de la racine fraîche et on
la fait sécher au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, piquant, légèrement froid, action sur les méridiens de l'Estomac, du Foie et de la
Vésicule Biliaire.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent-Humidité (Qu Feng Shi).
— Relâche les tendons (Shu Jin Luo).
— Clarifie la Chaleur-Vide (Qing Xu Re).
Principales applications :
1. Comme Qin Jiao chasse le Vent-Humidité et relâche les tendons :
Il est utilisé dans les douleurs dues aux obstructions (Bi)* par Vent-Humidité de l’ensemble
du corps, ainsi que dans les contractures et spasmes des articulations, particulièrement celles des
extrémités.
Il est employé en association, dans tous les traitements des Cadres Cliniques d’obstruction
(Bi) par Vent-Humidité, qu’ils soient aigus ou chroniques, Froids ou Chauds.
Grâce à son tempérament légèrement froid, il clarifie la Chaleur, et peut être utilisé dans les
rhumatismes avec fièvre, articulations rouges, gonflées et douloureuses.
• Lorsque les obstructions (Bi*) appartiennent à la Chaleur, on peut l’associer à Radix
Aristolochiae seu Cocculi (Mu Fang Ji), Rhizoma Anemarrhenae (Zhi Mu), Caulis Lonicerae
(Jin Yin Teng ou Ren Dong Teng).
206 Le droguier

• Lorsque les obstructions sont dues au Froid, on l’associe à Radix Angelicae pubescentis
(Du Huo), Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi), Radix Aconiti praeparata (Fu Zi), Rhizoma seu
Radix Notopterigii (Qiang Huo).
2. Comme Qin Jiao clarifie la Chaleur Vide, il peut traiter les fièvres en marées dues au Vide
de Yin.
C’est pourquoi il est prescrit dans les maladies consomptives. Dans ces cas-là, il peut être
associé à d’autres drogues qui avantagent le Yin, nourrissent le sang, clarifient la Chaleur et
chassent la consomption, comme par exemple dans “la Poudre de Radix Gentianae et de
Carapax Trionycis (Qin Jiao Bie Jia San)” (104).
D’autre part :
Comme Qin Jiao peut éliminer l'Humidité par la diurèse et faire “reculer le jaune”, il est
utilisé dans le traitement des ictères dus à l'Humidité-Chaleur, associé à Fructus Gardeniae (Zhi
Zi) et à Herba Artemisiae capillaris (Yin Chen Hao).
Posologie :
— De 5 à 10 g.

Herba Siegesbeckiae (Xi Xian Cao)


Xi Xian Cao est constitué par les parties aériennes de plusieurs plantes :
— Siegesbeckia orientalis L. (composées),
— Siegesbeckia pubescens Makino (composées),
— Siegesbeckia glabrescens Makino (composées).
Ces plantes se trouvent dans toute la Chine mais plus particulièrement dans le Hubei, le
Hunan, le Jiangsu.
Récolte et Préparation :
Les plantes sont récoltées au printemps et en automne, avant l’éclosion des fleurs ou après
la floraison. Elles sont nettoyées, coupées en morceaux et séchées au soleil, puis employées
telles quelles ou après avoir été cuites “à l’étouffée” avec du vin de riz jaune.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens du Foie et des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent-Humidité (Qu Feng Shi).
— Favorise la circulation dans les méridiens et les Luo (Tong Jing Luo).
— Clarifie la Chaleur, libère les toxines (Qing Re Jie Du).
Les drogues qui chassent le Vent-Humidité 207

Principales applications :
1. Comme Xi Xian Cao chasse le Vent-Humidité et favorise la circulation dans les méridiens
et les Luo :
Il peut être utilisé :
— dans les Cadres Cliniques Bi* de Vent-Humidité,
— dans les douleurs articulaires,
— dans l’engourdissement des membres,
— dans les membres inférieurs sans force,
— ainsi que dans les paralysies après attaque d’apoplexie (Zhong Feng)*.
On peut l’employer seul, c’est-à-dire préparé au vin puis séché au soleil et mélangé à du
miel pour former des pilules. On peut également l’associer à Folium Clerodendri (Chou Wu
Tong) (en quantités égales : Prendre 6 à 9 g, deux fois par jour), pour former “les Pilules de
Siegesbeckia et de Clerodendron (Xi Tong Wan)”.
2. Comme Xi Xian Cao clarifie la Chaleur, libère les toxines et chasse également le Vent-
Humidité :
Il peut être utilisé dans les furoncles, dans les infections pyogéniques et ulcéreuses de la
peau, ainsi que dans les eczémas prurigineux.
Généralement, on emploie la drogue non préparée, à la fois par voie externe et par voie
interne.
D’autre part :
Actuellement Xi Xian Cao est utilisé dans le traitement de l’hypertension artérielle.
Posologie :
— De 10 à 15 g.
Pour traiter les Cadres Cliniques d’obstruction (Bi)* par Vent-Humidité on emploie la
forme préparée au vin. Pour traiter les abcès, furoncles, eczéma, etc. on emploie la forme sans
préparation.

Folium Clerodendri (Chou Wu Tong)


Chou Wu Tong est constitué par les branches terminales et les jeunes feuilles de
Clerodendron trichotomum Thunb. (Verbénacées).
On rencontre la plante dans toute la Chine, et surtout dans les provinces du Jiangsu et de
l’Anhui.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait en été, avant la fructification. La plante est séchée au soleil et employée
sans autre préparation.
208 Le droguier

Pour cet usage, l’ajouté en dernier,


Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, amer, doux, frais, action sur le méridien du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent-Humidité (Qu Feng Shi).
Principales applications :
Chou Wu Tong est utilisé dans les douleurs dues aux obstructions (Bi)* du Vent-Humidité,
dans les engourdissements et faiblesses des membres et du corps, dans les hémiplégies.
Il peut être utilisé seul, ou bien associé à Herba Siegesbeckiae (Xi Xian Cao) (en quantités
égales : prendre 6 à 9 g, deux fois par jour), pour former “les Pilules de Siegesbeckia et de
Clerodendron (Xi Tong Wan)”.
Pour traiter l’eczéma généralisé, on l’utilise en décoction dont on lave l’ensemble du corps.
D’autre part,
Chou Wu Tong permet aussi de traiter l’hypertension artérielle. décoction doit être préparée
à feu doux et Chou Wu Tong doit être afin d’éviter d’affaiblir son effet hypotenseur.
Posologie :
— De 5 à 15 g.

Fructus Chaenomelis (Mu Gua)


Mu Gua est constitué par le fruit séché de diverses variétés de Rosacées :
— Chaenomeles lagenaria Koidz.
— Chaenomeles speciosa.
— Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehn.
On trouve ces plantes dans les provinces de l’Anhui, du Zhejiang, du Hubei, du Sichuan. La
meilleure qualité (Yi Mu Gua) provient de l’Anhui.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait en été et en automne quand les fruits sont de couleur jaune-vert. Les fruits
sont plongés dans de l’eau bouillante jusqu’à ce que la peau prenne une coloration grisâtre. Ils
sont alors coupés en deux, séchés au soleil, puis débités en morceaux. Ainsi, ils sont prêts pour
l’emploi.
Les drogues qui chassent le Vent-Humidité 209

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Acide, tiède, action sur les méridiens du Foie et de la Rate.
Indications fonctionnelles :
— Détend les tendons et vivifie les Luo (Shu Jin Huo Luo).
— Transforme l'Humidité et harmonise l'Estomac (Hua Shi He Wei).
Principales applications :
1. Comme Mu Gua a une bonne efficacité pour détendre les tendons, vivifier les Luo,
transformer l'Humidité :
Il est considéré comme une drogue majeure pour traiter les douleurs d’obstruction (Bi*) par
Vent-Humidité, les contractures des tendons, ainsi que les douleurs et gonflements parétiques
des pieds, dus aux avitaminoses (Béribéri).
Afin de traiter les raideurs et contractures du rachis cervical, qui empêchent de tourner la
tête, Mu Gua est associé à Resina Olibani (Ru Xiang), Resina Myrrhae (Mo Yao), Radix
Rehmanniae recens (Sheng Di Huang) (2 fruits, 2 Liang, 1 Fen, du jus de Radix Rehmanniae),
pour donner “la Décoction de Fructus Chaenomelis (Mu Gua Jian)”.
Pour traiter les douleurs et gonflements des membres inférieurs dus aux avitaminoses, avec
intolérance au froid, difficulté de mouvement, sensation de plénitude dans la poitrine, anxiété,
nausées, Mu Gua peut être associé à Fructus Evodiae (Wu Zhu Yu) et à Semen Arecae (Bing
Lang) dans “la Poudre de Semen Arecae et de Fructus Chaenomelis (litt. “poudre du chant du
coq”) (Ji Ming San)” (105).
2. Comme Mu Gua peut chasser l'Humidité perverse et harmoniser le Réchauffeur Moyen :
Il est utilisé dans les cas de vomissements, diarrhées et spasmes.
D’autre part :
Comme il relâche les tendons et vivifie les Luo :
Mu Gua peut être employé pour arrêter les vomissements excessifs qui peuvent entraîner
des convulsions et des spasmes.
Dans ces cas-là, il est associe a Rhizoma Coptidis (Huang Lian), Faeces Bombycis Mori
(Can Sha), Fructus Evodiae, (Wu Zhu Yu) dans “la Décoction des excréments de bombyx (Can
Shi Tang)” (106).
Enfin, parce qu’il à un bon effet sur la digestion :
Mu Gua est utilisé dans les dyspepsies.
Posologie :
— De 3 à 12 g.
210 Le droguier

Caulis Trachelospermi (Luo Shi Teng)


Luo Shi Teng est constitué par les tiges et les feuilles de Trachelospermum Jasminoides
(Lindl.) Lem. (Apocynacées).
Lieux de production : les provinces du Jiangsu, de l’Anhui, du Hubei, du Shandong.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait pendant la période hivernale, jusqu’au printemps. La plante est nettoyée,
séchée au soleil et coupée en menus morceaux, puis utilisée telle quelle.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer légèrement froid, action sur les méridiens du Cœur et du Foie
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent, permet la circulation dans les Luo (Qu Feng, Tong Luo).
— Rafraîchit le sang et résout les enflures (Liang Xue Xiao Zhong).
Principales applications :
1. Comme Luo Shi Teng chasse le Vent, permet la circulation dans les Luo, et clarifie la
Chaleur :
On l’emploie de préférence dans les douleurs des Bi* ayant une caractéristique de Chaleur,
en particulier dans les douleurs-obstructions du Vent-Humidité et lorsqu’il y a des contractures
et des spasmes au niveau des tendons.
On peut l’utiliser seul, imbibé de vin de riz ou bien associé à des drogues comme Cortex
Acanthopanacis radicis (Wu Jia Pi) et Radix Achyranthis bidentatae (Huai Niu Xi).
2. Comme Luo Shi Teng clarifie le sang et dissout les gonflements :
Il est utilisé dans les amygdalites, les pharyngites, les abcès de la gorge, et en général dans
tous les furoncles et les gonflements purulents.
• Pour traiter tous les gonflements buccaux-pharyngiens, le “Jin Xiao Fang” (Ordonnances
ayant une action immédiate) préconise de l’employer seul en décoction Le liquide doit être
absorbé lentement, après avoir séjourné longtemps dans la bouche.
• Pour traiter les douleurs brûlantes dues aux abcès, furoncles et autres masses purulentes, on
emploie Luo Shi Teng en association dans “La Poudre qui arrête miraculeusement les douleurs
(Zhi Tong Ling Bao San)” (107).
Posologie :
— De 6 à 15 g.

243
Les drogues qui chassent le Vent-Humidité 211

Radix Seu Rhizoma Cynanchi (Xu Chang Qing)


Autre nom : Liao Diao Zhu
Les parties utilisées en pharmacopée sont la racine et le rhizome de Cynanchum
paniculatum (Asclépiadacées).
Lieux de production : les provinces du Jiangsu, de l’Anhui, du Hebei, du Hunan.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée en automne, lavée, séchée à l’ombre et coupée en petits morceaux. On
l’emploie sans autre préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, tiède, action sur les méridiens du Foie et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent, arrête les douleurs (Qu Feng Zhi Tong).
— Est anti-prurigineux (Zhi Yang).
Principales applications :
1. Comme Xu Chang Qing est très efficace pour chasser le Vent et arrêter les douleurs, il est
employé très largement dans les douleurs par Vent-Humidité, agrégation du Froid, Stagnation
de l'Énergie, Amas de Sang.
Il est utilisé dans les douleurs, en particulier les douleurs dues aux obstructions (Bi*) par
Vent-Humidité, les douleurs lombaires, les douleurs dues aux contusions, les douleurs
abdominales, les douleurs dentaires, etc.
Actuellement, il est prescrit dans les douleurs post-opératoires, ainsi que dans les douleurs
des carcinomes.
Il peut être utilisé seul ou bien associé à d’autres drogues ayant le même effet.
2. Comme Xu Chang Qing chasse le Vent et arrête le prurit :
Il est utilisé dans les maladies de peau, dans l’eczéma, dans les mycoses chroniques, ainsi
que dans les papules avec démangeaisons importantes provoquées par l’urticaire, les allergies
cutanées ou l’irritation cutanée consécutive au grattage (Feng Zhen Kuai).
On peut l’utiliser seul en usage interne, ou en badigeonnage à partir d’une décoction.
Il peut aussi être associé à des drogues qui clarifient et font écouler l'HumiditéChaleur,
comme Radix Sophorae flavescentis (Ku Shen), Fructus Kochiae (Di Fu Zi) et Cortex Dictamni
radicis (Bai Xian Pi).
D’autre part :
Xu Chang Qing peut être employé contre les morsures de serpent, car il neutralise leurs
toxines. Pour cela, on l’associe à Herba Lobeliae (Ban Bian Lian) en usage interne et en
application externe.

244
212 Le droguier

Posologie :
— De 3 à 10 g.
— Préparé en poudre, de 1,5 à 3 g.
— Cette drogue qui est aromatique ne doit pas bouillir longtemps.
Note
Les plantes entières desséchées de Pycnostelma chinense (Bge. ex Decne.) et de
Pycnostelma paniculatum (Bge.) K. Shum. de la famille des Asclépiadacées, piquantes et tièdes,
qui chassent le Vent et l'Humidité, enlèvent les toxines et dispersent les gonflements, ont des
indications similaires.
Posologie :
Plante entière desséchée, en poudre : de 1 g à 2,5 g.

Ramulus Mori (Sang Zhi)


La drogue est constituée par les jeunes rameaux du mûrier : Morus Alba L. (Moracées).
Lieux de production : provinces du Jiangsu, du Zhejiang, de l’Anhui, du Hunan, du Hebei,
du Sichuan.
Récolte et Préparation :
Les rameaux sont coupés à la fin du printemps et au début de l’été. Après élimination des
feuilles, ils sont séchés au soleil, ou coupés en petits morceaux puis séchés. On les utilise tels
quels ou bien on leur fait subir la préparation Chao jusqu’à ce qu’ils deviennent jaunes.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, équilibré, action sur le méridien du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent, permet la circulation dans les collatérales (Qu Feng Tong Luo).
Principales applications :
1. Comme Sang Zhi a pour effet de chasser le Vent, de permettre la circulation dans les
collatérales et de relâcher les articulations :
Il peut traiter les douleurs des obstructions (Bi*) et plus particulièrement celles des
membres supérieurs, bien qu’il soit également utilisé dans toutes les douleurs des obstructions
dues au Vent-Humidité et dans les spasmes et contractures des quatre membres.
• Suivant le “Ben Shi Fang”, il peut être utilisé seul pour traiter les ;douleurs des épaules
dues au Vent-Chaleur, et dans le “Jing Yue Quan Shu” (Oeuvres complètes de Jing Yue) il est
fait état du liniment de Sang Zhi. C’est-à-dire qu’il est employé seul après décoction dans de
l’huile, afin de traiter les douleurs et courbatures des tendons et des muscles, ainsi que les
parésies des membres.

245
Les drogues qui chassent le Vent-Humidité 213

• Il peut aussi être utilisé en association avec d’autres drogues qui chassent le Vent-Humidité.
D’autre part : Comme Sang Zhi favorise la diurèse :
Il est utilisé dans le traitement des oedèmes.
Posologie :
— De 10 à 30 g.

Ramulus Loranthi (Sang Ji Sheng)


La drogue est constituée par les rameaux et les feuilles restantes de Viscum coloratum
(Komar.) Nakai ou de Loranthus parasiticus (L.) Merr. (Loranthacées).
Provenance : Viscum coloratum provient des provinces du Hubei, du Liaoning, de la
Mongolie intérieure, de l’Anhui, du Zhejiang, du Hunan, du Henan.
Loranthus parasiticus provient du Guangdong et du Guangxi.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait en hiver, jusqu’au début du printemps. Les rameaux sont lavés, coupés en
morceaux et séchés, ou bien passés à la vapeur, puis séchés. Ils sont utilisés tels quels.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, équilibré, action sur les méridiens du Foie et des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent-Humidité (Qu Feng Shi).
— Tonifie le Foie et les Reins (Bu Gan Shen).
— Renforce les tendons et les os (Qiang Jin Gu).
— Est anti-abortif (An Tai).
Principales applications :
1. Comme Sang Ji Sheng a pour effet de chasser le Vent et l'Humidité et d’assouplir les
tendons et les collatérales :
Il est utilisé pour traiter les douleurs dues aux obstructions (Bi*) de Vent-Humidité.
De plus comme il tonifie le Foie et les Reins et renforce les tendons et les os, il est employé
pour soigner les douleurs et courbatures lombaires et celles des membres inférieurs, ainsi que les
déficiences du Foie et des Reins.

246
214 Le droguier

Il est généralement utilisé en association avec d’autres drogues, comme Radix Angelicae
pubescentis (Du Huo), Radix Achyranthis bidentatae (Huai Niu Xi), Cortex Eucommiae (Du
Zhong), Radix Angelicae sinensis (Dang Gui), comme dans “la Décoction d’Angelica
pubescens et de Loranthus (Du Huo Ji Sheng Tang)” (103).
2. Comme Sang Ji Sheng à un effet anti-abortif :
Il est utilisé dans les pertes de sang durant la grossesse.
En effet, comme il tonifie le Foie et les Reins, nourrit le sang et apaise le foetus, il peut
traiter les Vides et faiblesses du Foie et des Reins, ainsi que la déficience de Chong Mai et de
Ren Mai qui peuvent entraîner des avortements.
Dans ces cas-là, il est souvent associé à d’autres drogues comme : Folium Artemisiae Argyi
(Ai Ye), Colla Corii Asini (E Jiao), Cortex Eucommiae (Du Zhong), Radix Dipsaci (Chuan Xu
Duan), etc.
Posologie :
— De 10 à 20 g.

Cortex Acanthopanacis Radicis (Wu Jia Pi)


Autre nom : Nan Wu Jia Pi.
Wu Jia Pi est l’écorce de la racine séchée d’Acanthopanax gracilistylus W.W. Smith
(Araliacées).
Lieux de production : le Hubei, le Henan, I’Anhui.
Récolte et Préparation :
Les racines sont arrachées en été et en automne et lavées. L’écorce est enlevée et séchée au
soleil, puis utilisée sans autre préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, amer, tiède, action sur les méridiens du Foie et des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent-Humidité (Qu Feng Shi).
— Renforce les tendons et les os (Qiang Jin Gu).
Principales applications :
Comme Wu Jia Pi chasse le Vent-Humidité :
Il est utilisé dans les douleurs dues aux obstructions (Bi*) par Vent et Humidité, dans la
faiblesse des membres inférieurs et des lombes, dans les contractures et spasmes des membres,
ainsi que dans le retard à la marche des enfants.

247
Les drogues qui chassent le Vent-Humidité 215

• Dans les douleurs et obstructions dues au Vent-Humidité, il est employé seul, sous forme de
boisson, après macération dans le vin de riz, ou bien il est associé à d’autres drogues qui
chassent le Vent et l'Humidité.
• Comme il renforce les tendons et les os, il est indiqué dans les faiblesses du Foie et des
Reins, les faiblesses des membres inférieurs et des lombes, qui gênent la motricité, ainsi que
dans les retards à la marche des enfants.
Dans ces cas-là, il est utilisé en association avec d’autres drogues qui tonifient le Foie et les
Reins et renforcent les tendons et les os.
• Dans les retards à la marche des enfants, on l’associe à Fructus Chaenomelis (Mu Gua) et à
Radix Cyathulae (Chuan Niu Xi) (en quantités égales prendre 6 à 9 g par jour), dans “la Poudre
de Cortex Acanthopanacis (Wu Jia Pi San)”, à prendre par voie orale.
D autre part, Comme Wu Jia Pi a une action diurétique :
Il est utilisé pour soigner les oedèmes, et pour cela, il entre dans la composition de “la
Décoction à boire froide des cinq cortex (Wu Pi Yin)” (13).
Posologie :
— De 5 à 10 g.
Note :
Il existe deux sortes de Wu Jia Pi, celui du Sud, odorant et médicinal et celui du Nord
(Periploca sepium, Xiang Jia Pi), plus toxique à posologie élevée, car il contient de la digitaline.
La décoction Wu Pi Yin (13) peut aussi être réalisée en remplaçant Wu Jia Pi (Cortex
Acanthopanacis radicis) par Sang Bai Pi (Cortex Mori radicis).

Os Tigridis (Hu Gu)


Hu Gu est constitué par les os desséchés du tigre, Panthera tigris L.
Préparation :
On emploie les os du crâne et ceux des membres. Les os des membres antérieurs du tigre
mâle sont considérés comme les meilleurs, et dans les prescriptions portent le nom de Hu Jing
Gu.
Les animaux sont chassés dans le Nord-est et le Sud de la Chine. Après abattage, on enlève
la chair, les tendons et les muscles et on fait sécher les os à l’ombre dans un endroit aéré.
Pour l’emploi, on leur fait subir la préparation Zhi avec du sable ou avec de l’huile.

248
216 Le droguier

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Piquant, tiède, action sur les méridiens du Foie et des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent, arrête les douleurs (Qu Feng Ding Tong)
— Renforce les tendons et les os (Qiang Jin Jian Gu).
Principales applications :
On emploie Hu Gu dans les douleurs dues aux obstructions (Bi)* par le Vent-Humidite, les
douleurs sans localisation fixe, les contractures et ankyloses des membres, la difficulté à
mouvoir les articulations, ainsi que dans les déficiences du Foie et des Reins qui entraînent des
paralysies atrophiques des membres inférieurs.
On peut associer Hu Gu à Fructus Chaenomelis (Mu Gua), Radix Achyranthis bidentatae
(Huai Niu Xi), Cortex Acanthopanacis radicis (Wu Jia Pi).
Hu Gu est le médicament principal de plusieurs préparations :
• “Les Pilules du Tigre (Hu Qian Wan)” (108), qui agissent dans les faiblesses du Yin du
Foie et des Reins, le Jing Xue déficient, ayant pour symptômes : lombes faibles,
amaigrissement, faiblesse des membres inférieurs, et manque de force pour marcher.
• “Les Pilules du Tigre (Hu Qian Wan)” (109), qui ont une formule différente mais des
indications similaires.
• “Le Vin d’Os de tigre et de Fructus Chaenomelis (Hu Gu Mu Gua Jiu)” (110) qui agit sur
le Vent-Froid-Humidité qui pénètrent dans les Jing Luo, avec comme symptômes : contractures
et spasmes, douleurs articulaires, engourdissement et parésie des membres, paralysie faciale.
Posologie :
— De 3 à 6 g.
— Hu Gu est utilisé sous forme de pilules ou en macération dans du vin.

Agkistrodon (Bai Hua She)


Autre nom : Qi She
Bai Hua She est la dépouille complète, éviscérée et séchée du serpent Agkistrodon acutus
(Gunther) que l’on trouve dans les provinces du Hubei, du Zhejiang, du Jiangxi et du Fujian.
Préparation :
La capture du serpent Agkistrodon se fait en été et en automne. Après éviscération, celui-ci
est enroulé en couronne fixé avec un morceau de bambou et séché.

249
Les drogues qui chassent le Vent-Humidité 217

On le coupe en morceaux pour l’utiliser dans des vins médicamenteux.


Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, salé, tiède et toxique, action sur le méridien du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent (Qu Feng).
— Vivifie les collatérales (Huo Luo).
— Arrête les convulsions (Ding Jing).
Principales applications :
1. Comme Bai Hua She chasse le Vent :
II est utilisé dans toutes les affections causées par le Vent, pour lesquelles il constitue un
remède majeur.
Il est employé principalement dans :
— les douleurs dues aux blocages (Bi*) du Vent-Humidité,
— les spasmes,
— l’hémiplégie après ictus apoplectique (Zhong Feng*),
— les parésies ou paralysies des membres,
— la paralysie faciale,
— la lèpre, les eczémas, les mycoses cutanées chroniques, les prurits cutanés.
Il est employé sous de nombreuses formes : emplâtre, onguent, vin médicinal, boulettes et
poudre
C’est ainsi qu’il est la drogue principale “du Vin médicinal d’Agkistrodon (Bai Hua She
Jiu)” (111).
De plus les dépôts de cette préparation peuvent être absorbés sous forme de boulettes pour
traiter les mêmes maladies.
2. Comme Bai Hua She arrête les convulsions :
Il est utilisé dans le traitement du tétanos et dans les convulsions infantiles aiguës ou
chroniques.
Par exemple, dans “la Poudre calmant l’esprit (Ding Ming San) “, qui traite le tétanos,
Agkistrodon est associé à Zaocys Sicca (Wu Shao She) et à Scolopendra (Wu Cong). Ces trois
composants sont réduits en poudre fine et absorbés avec du vin chaud.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— En poudre : de 1 g. à 1,5 g.

250
218 Le droguier

Additif :
Zaocys Sicca (Wu Shao She)
Wu Shao She est la dépouille complète, éviscérée et séchée du serpent Zaocys Dhumnades
(Cantor).
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, équilibré, non toxique, action sur le méridien du Foie.
Principales applications :
Wu Shao She a les mêmes usages qu’Agkistrodon, mais il est moins puissant.
Posologie :
— En décoction : de 5 à 10 g.
— En poudre : de 2 à 3 g.

Periostracum Serpentis (She Tui)


She Tui est la mue d’Elaphe carinata (Günther), d’Elaphe taeniurus (Cope) et de Zaocys
Dhumnades (Cantor).
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, salé, équilibré.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent (Qu Feng).
— Arrête les convulsions (Ding Jing).
— Est antiprurigineux (Zhi Yang).
— Enlève les taies oculaires (Tui Yi) (ptérygion et autres maladies de la cornée).
She Tui est donc utilisé, à la fois pour les lésions de la peau dues au Vent, et pour les
maladies dues au Vent Interne.
Posologie :
— De 2 à 3 g.
— En poudre : de 0,3 à 0,6 g.

251
Les drogues qui chassent le Vent-Humidité 219

Cortex Erythrinae (Hai Tong Pi)


Hai Tong Pi est constitué par le cortex séché de la racine d’Erythrina Variegata L. var.
orientalis (L.) Merr. (Légumineuses), connue aussi sous le nom de Erythrina indica, que l’on
trouve dans le Guangxi, le Yunnan, le Fujian, le Hubei.
Récolte et Préparation :
La racine est récoltée au début de l’été, on arrache son écorce que l’on sèche au soleil. Le
produit est utilisé sans plus de préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, piquant, équilibré, action sur le méridien du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent et l'Humidité (Qu Feng Shi).
— Favorise la circulation dans les méridiens et les collatérales (Tong Jing Luo).
Principales applications :
1. Comme Hai Tong Pi chasse le Vent et l'Humidité et favorise la circulation dans les Luo :
Il est utilisé dans douleurs dues aux obstructions (Bi*) de Vent et d'Humidité, dans les
raideurs et ankyloses des membres, ainsi que dans les douleurs des lombes et des membres
inférieurs.
Dans ces cas-là, il peut être associé à d’autres composants destinés à chasser le Vent-
Humidité, à vivifier le sang et à favoriser la circulation dans les Luo.
2. Comme d’autre part, Hai Tong Pi arrête le prurit et chasse les parasites :
On peut aussi l’utiliser dans le traitement de la gale et des prurits dus à l'Humidité.
Pour l’usage externe on se sert généralement de décoction ou de poudre.
Contre les douleurs dentaires on l’emploie en gargarismes et son action diurétique permet
de l’associer au traitement des oedèmes.
Posologie :
— De 6 à 12 g.
— Pour l’usage externe prendre la quantité nécessaire.

252
220 Le droguier

Faeces Bombycis Mori (Can Sha)


Autre nom : Can Shi
Can Sha est constitué par les excréments de Bombyx mori L.
Bien que le bombyx du mûrier soit très commun en Chine, la majorité du produit vient des
provinces du Jiangsu et du Zhejiang.
Récolte et Préparation :
La récolte s’effectue entre les mois de juin et d’août. Les fèces du bombyx sont lavées et
séchées et utilisées de la sorte.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, piquant, tiède, action sur les méridiens du Foie, de la Rate, de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent et l'Humidité (Qu Feng Shi).
— Harmonise l'Estomac et transforme le trouble (He Wei Hua Zhuo).
Principales applications :
1. Comme Can Sha chasse le Vent et l'Humidité :
Il est utilisé dans les douleurs dues aux obstructions du Vent-Humidité, dans toutes les
diminutions de la mobilité du corps et des membres, ainsi que dans les maladies prurigineuses
de la peau, dues au Vent-Humidité (eczéma,...).
Pour cela, il est souvent associé à Radix Stephaniae Tetrandrae (Fang Ji), Semen Coicis (Yi
Yi Ren), Talcum (Hua Shi), dans “la Décoction qui résout les obstructions (Xuan Bi Tang)”
(112), utilisée pour traiter les Cadres Cliniques d’obstruction (Bi *) dus à la Chaleur-Humidité.
Dans le “Ben Cao Gang Mu” il est dit que : «pour traiter les hémiplégies, on peut employer
deux sacs de Faeces Bombycis chauffés à la vapeur, que l’on place de part et d’autre des parties
malades. »
Dans le traitement de l’eczéma, on emploie sa décoction en usage externe.
2. Comme Can Sha harmonise l'Estomac et transforme le trouble :
Il est utilisé dans les stagnations internes d'Humidité trouble qui peuvent provoquer des
vomissements, des diarrhées et des convulsions. Pour cela, on se sert de “la Décoction des
excréments de Bombyx (Can Shi Tang)” (106).
Posologie :
— De 5 à 10 g.
— Pour l’usage externe prendre la quantité appropriée.

253
Les drogues qui chassent le Vent-Humidité 221

Note :
L’albumine que contient Cang Sha stimule le cortex surrénal et Cang Sha en poudre
absorbé seul, peut soigner les maux de tête violents. Associé à Rhizoma Curcumae longae
(Jiang Huang), Periostracum Cicadae (Chan Tui), Radix Rhei (Da Huang), il à un effet excellent
contre la rougeole.

Herba Aristolochiae (Xun Gu Feng)


Xun Ou Feng est constitué par la plante entière et la racine séchées d’Aristolochia
mollissima (Hance) (Aristolochiacées).
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée en été et en automne dans les régions du Changjiang, ainsi que dans
les provinces du Shangdong et du Shaanxi. Elle est lavée et séchée, puis utilisé telle quelle.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, amer, équilibré, action sur le méridien du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent et l'Humidité (Qu Feng Shi).
— Favorise la circulation dans les collatérales (Tong Luo).
— Arrête les douleurs (Zhi Tong).
Principales applications :
1. Comme Xun Gu Fang chasse le Vent et l'Humidité :
Il est employé dans les douleurs des obstructions (Bi*) dues au Vent-Humidité, les
engourdissements et parésies des membres, les douleurs dues aux contusions, les contractures
des tendons.
Il peut être employé seul, en décoction ou en macération dans le vin ou mélangé sous forme
de liniment ou d’onguent.
Il peut aussi être associé à d’autres drogues qui chassent le Vent et l'Humidité.
D’autre part,
il est indiqué dans les douleurs gastriques ainsi que dans les odontalgies.
Posologie :
— De 10 à 15 g.

254
222 Le droguier

Caulis Piperis (Hai Feng Teng)


Hai Feng Teng est la liane de Piper Futokadsura Sieb. et de Piper Kadsura (Choisy) Ohwi
(Pipéracées).
Provenance : provinces du Guangdong, du Fujian, du Zhejiang, île de Taiwan.
Récolte et Préparation :
Les tiges sont récoltées en été et en automne. On les nettoie, on enlève les racines et les
feuilles et on les fait sécher au soleil. Coupées en morceaux, elles sont utilisées sans autre
préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, amer, légèrement tiède, action sur le méridien du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent et l'Humidité (Qu Feng Shi).
— Favorise la Circulation dans les méridiens et les collatérales (Tong Jing Luo).
Principales applications :
Hai Feng Teng est utilisé dans les douleurs dues aux obstructions (Bi*) de Vent et
d'Humidité, les raideurs articulaires, les contractures des tendons, les douleurs du bas du dos et
des membres inférieurs, les douleurs dues aux contusions.
Il est souvent associé à des drogues qui chassent le Vent et l'Humidité, vivifient le sang et
favorisent la circulation dans les Luo.
Posologie :
— De 5 à 10 g.

Rhizoma Homalomenae (Qian Nian Jian)


Qian Nian Jian est le rhizome séché d’Homalomena occulta (Lour.) Schott (Aracées). Il
provient du Sud de la province du Guangxi.
Récolte et Préparation :
Le rhizome est récolté au printemps et en automne, lavé et écorcé, puis séché au soleil, Il
est coupé en morceaux et utilisé sans autre préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, piquant, tiède, action sur les méridiens du Foie et des Reins.

255
Les drogues qui chassent le Vent-Humidité 223

Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent et l'Humidité (Qu Feng Shi).
— Fortifie les tendons et les os (Jian Jin Gu).
Principales applications :
Qian Nian Jian est employé dans les douleurs dues aux obstructions (Bi*) de Vent et
d'Humidité, les douleurs froides des lombes et des membres inférieurs, et les spasmes et
engourdissements des membres inférieurs.
Ainsi, le “Ben Cao Gang Mu Shi”, conseille de l’introduire dans un vin médicinal avec
Radix Rubi elliptici (Huang Suo Mei Gen), Os Tigridis (Hu Gu), Radix Achyranthis bidentatae
(Huai Niu Xi), Fructus Lycii (Gou Qi Zi)...
Posologie :
— De 5 à 10 g.

Lignum Pini Nodi (Song Jie)


Song Jie est constitué par les nœuds des branches sèches de Pinus tabulaeformis Carr. ou de
Pinus Massoniana Lamb. (Pinacées).
Ces pins sont communs dans toute la Chine.
Récolte et Préparation :
Les nœuds sont séchés au soleil ou à l’ombre, puis mis à macérer dans l’eau. On les coupe
en monceaux, et on les fait sécher au soleil. Ainsi, ils sont prêts à l’emploi sans autre
préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, tiède, action sur le méridien du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Chasse le Vent et assèche l'Humidité (Qu Feng Zao Shi).
— Arrête les douleurs (Zhi Tong).
Principales applications :
1. Comme Song Jie est tiède et asséchant :
On l’emploie dans les douleurs dues aux obstructions de Vent-Froid-Humidité, ainsi que
dans les douleurs dues aux contusions.
Le “Wai Tai Mi Yao” préconise de l’utiliser seul, après qu’il ait macéré dans du vin, afin de
soigner les douleurs articulaires migratoires, en particulier celles des membres inférieurs.

256
224 Le droguier

D’autre part,
Il peut entrer dans toutes les formules qui chassent le Vent-Humidité.
En général on l’associe à Radix Seu Rhizoma Notopterygii (Qiang Huo), Radix Angelicae
pubescentis (Du Huo) et Ramulus Mori (Sang Zhi).
Pour les douleurs dues aux contusions, on l’associe à des drogues qui vivifient le sang et
permettent la circulation dans les collatérales.
Posologie :
— De 10 à l5 g.
Note :
Une expérimentation a été faite en rhumatologie avec des résultats probants, en injectant au
niveau des points d’acupuncture, une préparation composée de Pinus Nodi (Song Jie) et de
Radix Angelicae pubescentis (Du Huo).

257
CHAPITRE V

Les drogues aromatiques


qui chassent l’humidité
Fang Xiang Hua Shi Yao

GÉNÉRALITÉS

Les médicaments de saveur aromatique, permettent de transformer l'Humidité et favorisent


la fonction de transport de la Rate. La Rate craint l'Humidité et aime la Sécheresse; en
conséquence, lorsque l'Humidité interne s’amasse dans le Réchauffeur Moyen, la fonction de
transport et de transformation de la Rate et de l'Estomac s’affaiblit.
Les drogues servant à transformer l'Humidité, sont en général piquantes, aromatiques,
tièdes et asséchantes. Elles peuvent favoriser la circulation du Qi et sont utilisées pour
transformer et faire circuler l'Humidité, renforcer la Rate, stimuler l'Estomac.
Lorsque l'Humidité a blessé la Rate et lésé sa fonction de transport-transformation,
les symptômes suivants peuvent apparaître :
— sensation de plénitude et de masses dans l’abdomen et l’épigastre,
— nausées, vomissements, éructations,
— selles pâteuses,
— dégoût pour la nourriture,
— asthénie physique,
— trouble du sens gustatif,
— hypersalivation,
— enduit lingual blanc et gras.
Les composants de saveur aromatique peuvent aussi être utilisés dans les Cadres Cliniques
d'Humidité-Tiédeur et d'Humidité Caniculaire.
L’Humidité se différencie en Humidité-Froid et Humidité-Chaleur. Les symptômes n’étant
pas identiques, les associations de drogues seront différentes.
• Dans l'Humidité-Froid on associera aux aromatiques des drogues qui réchauffent l’Interne.

258
226 Le droguier

• Dans l'Humidité-Chaleur on leur adjoindra des drogues qui clarifient la Chaleur et


assèchent l'Humidité.
De plus, l'Humidité ayant pour caractéristique d’être collante et stagnante, en s’amassant,
elle entraîne une stagnation du Qi. De ce fait, aux drogues qui transforment l'Humidité, on
ajoutera souvent des drogues qui font circuler le Qi.
Lorsque la Rate est Vide, il y a création d'Humidité; dans ce cas, on adjoindra des drogues
qui tonifient la Rate et qui renforcent le corps.
Comme ces drogues aromatiques sont réchauffantes et asséchantes elles blessent facilement
le Yin, il ne faut donc pas les utiliser lorsque le Yin est faible.
En outre, les aromatiques. contenant des huiles, leur temps de préparation en décoction ne
doit pas être prolongé, car cela affaiblirait leurs effets.

Rhizoma Atractylodis (Cang Zhu)


Cang Zhu provient des rhizomes d’Atractylodes lancea (Thunb.) DC. et d’Atractylodes
chinensis (DC.) Koidz (Composées).
La drogue issue de la première variété porte le nom général de Mao Cang Zhu. Les plantes
se rencontrent principalement dans les provinces du Jiangsu, du Hubei, du Henan. Le produit
qui en dérive est très efficace.
La seconde variété provient de la Mongolie intérieure, du Hebei, du Shanxi, du Liaoning,
du Heilongjiang.
Récolte et Préparation :
Les rhizomes sont extraits au printemps et à l’automne (les meilleurs sont ceux de
l’automne). Ils sont nettoyés et séchés au soleil. On les trempe ensuite dans de l’eau ou dans de
l’eau de riz, puis on les coupe en morceaux. Ces morceaux subissent la préparation Chao
jusqu’au jaune clair, le produit est alors prêt à l’emploi.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, piquant, tiède, action sur les méridiens de la Rate et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Assèche l'Humidité et renforce la Rate (Zao Shi Jian Pi).
— Chasse le Vent-Humidité (Qu Feng Shi).
Principales applications :
1. Comme Cang Zhu est un aromatique asséchant, qu’il est très efficace pour assécher
l'Humidité et renforcer la Rate :

259
Les drogues aromatiques qui chassent l’Humidité 227

Il est utilisé pour traiter les Cadres Cliniques dans lesquels l'Humidité s’amasse dans le
Réchauffeur Moyen, en troublant la fonction de transport-transformation et en donnant comme
symptômes :
— ballonnement et plénitude de l’épigastre et de l’abdomen,
— manque d’appétit,
— nausées, vomissements,
— asthénie,
— enduit lingual gras.
• Cang Zhu est une drogue majeure pour traiter ces symptômes et pour cela, il est souvent
associé à d’autres drogues qui assèchent l'Humidité comme Cortex Magnoliae officinalis (Hou
Po), Pericarpium Citri reticulatae (Chen Pi), comme dans “la Poudre qui apaise l'Estomac
(Ping Wei San)” (113).
• On peut également utiliser ce composant dans les Cadres Cliniques d’œdèmes ou de Tan
Yin*, dans lesquels l'Humidité qui blesse la Rate est florissante.
2. Comme Cang Zhu est piquant, dispersant, réchauffant et desséchant, il peut chasser le
Vent-Humidité :
C’est pourquoi il est prescrit pour soigner les Cadres Cliniques d’obstruction Bi*, dus au
Vent-Froid-Humidité, les douleurs des membres inférieurs, les atrophies musculaires et le
manque de force des membres inférieurs.
• Cang Zhu étant diaphorétique, on l’utilise dans les Cadres Cliniques d’agression externe de
la Surface, lorsque le Vent-Froid-Humidité pervers entraîne des douleurs et des courbatures.
Dans ces cas-là, on l’associe souvent à Rhizoma seu Radix Notopterygii (Qiang Huo), Radix
Ledebouriellae (Fang Feng), Herba Asari (Xi Xin), etc.
• Lorsque la Chaleur-Humidité s’écoule vers le bas, entraînant des oedèmes douloureux des
membres inférieurs ou des atrophies musculaires des membres inférieurs, Cang Zhu peut être
employé, associé à Cortex Phellodendri (Huang Bai) (15 g chacun : prendre chaque fois de 3 à
5 g), dans “la Poudre des deux ingrédients (Er Miao San)”.
D’autre part, Cang Zhu peut améliorer la vision :
Il est indiqué dans l’héméralopie et les opacités cornéennes. On peut l’utiliser seul, ou bien
on le mélange à du Foie de porc et du Foie de mouton, l’ensemble est cuit à l’étouffée, puis
absorbé comme aliment.
Posologie :
— De 5 à 10 g.
Note :
Rhizoma Atractylodis lancea (Cang Zhu) et Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai
Zhu) (cf. chap. 17) renforcent la Rate pour chasser l'Humidité. Mais la première drogue
raffermit la Rate en asséchant l'Humidité, tandis que la seconde chasse l'Humidité en renforçant
la Rate.

260
228 Le droguier

Cortex Magnoliae Officinalis (Hou Po)


Le produit médicinal est constitué par l’écorce séchée des racines et des branches de
Magnolia officinalis Rehd. et Wils. ou de Magnolia biloba (Rehd. et Wils.) Cheng
(Magnoliacées).
Provenance : régions du Sichuan, du Hubei, du Zhejiang, du Guizhou, du Hunan.
Récolte et Préparation :
La récolte a lieu depuis le mois d’avril jusqu’à juin. On arrache les écorces et on les sèche à
l’ombre. Après quoi, elles sont légèrement blanchies dans de l’eau bouillante : Ensuite elles sont
empilées dans un local humide jusqu’à ce que la partie interne de l’écorce prenne une couleur
brune. Elles sont alors passées à la vapeur, puis enroulées sur elles-mêmes et séchées.
Pour l’emploi elles subissent la préparation avec Je jus de gingembre.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, piquant, tiède, action sur les méridiens de la Rate, de l'Estomac, du Poumon, du gros
Intestin.
Indications fonctionnelles :
— Fait circuler le Qi (Xing Qi).
— Assèche l'Humidité (Zao Shi).
— Dissout les Amas dans le Réchauffeur Moyen (Xiao Ji).
— Calme la dyspnée (Ping Chuan).
Principales applications :
1. Hou Po, amer, asséchant, piquant, dispersant, réchauffant, peut chasser le Froid. C’est une
des drogues majeures pour dissoudre et chasser les ballonnements.
Hou Po peut traiter tous les amas d'Humidité, Amas de nourriture, Stagnations de Qi,
entraînant des ballonnements de l’épigastre et de l’abdomen traduisant une dysharmonie entre la
Rate et l'Estomac Dans le “Dou Men Fang” il est employé pour traiter les plénitudes de
l’épigastre et de l’abdomen.
On peut utiliser simplement la poudre de Hou Po préparée avec du jus de gingembre, que
l’on absorbe avec de l’eau de riz.
Hou Po peut aussi être employé en association avec des drogues d’action similaire :
• Si l'Humidité s’amasse dans le Réchauffeur Moyen, on l’associe à Rhizoma Atractylodis
(Cang Zhu) et à Pericarpium Citri reticulatae (Chen Pi), comme dans “la Poudre qui apaise
l'Estomac (Ping Wei San)” (113).
• S’il y a constipation avec stagnation d’aliments, on peut l’associer à Radix Rhei (Da
Huang), Fructus Aurantii immaturus (Zhi Shi), comme dans “la grande Décoction purgative
(Da Cheng Qi Tang)” (95) ou “la Petite Décoction purgative (Xiao Cheng Qi Tang)” qui à la
même composition mais sans le Mirabilitum (Mang Xiao).

261
Les drogues aromatiques qui chassent l’Humidité 229

• Dans les cas de ballonnements dus à un Vide-Froid, on peut l’associer à des drogues qui
avantagent le Qi et réchauffent le Centre : Radix Ginseng (Ren Shen), Radix Glycyrrhizae (Gan
Cao), Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang).
2. Comme Hou Po fait descendre le Qi du Poumon, fait descendre les Mucosités et calme la
dyspnée :
On l’emploie dans les toux et les dyspnées accompagnées de nombreuses Mucosités.
Lorsque la dyspnée est importante il est associé à Semen Armeniacae amarum (Xing Ren)
et à “la Décoction de Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi Tang)” (4) du “Shang Han Lun”.
Posologie :
— De 3 à 10 g.
Note :
Cortex Magnoliae officinalis (Hou Po) et Fructus Aurantii immaturus (Zhi Shi) soignent les
nouures et les stagnations du Qi.
• Hou Po est plus indiqué pour faire circuler le Qi et assécher l'Humidité. On l’utilise dans les
cas de Plénitude ou de Vide mêlé de Plénitude, en particulier lorsque l'Humidité obstrue le
Réchauffeur moyen.
• Zhi Shi est plus approprié pour briser le Qi et dissoudre les gonflements. Il convient aux cas
de Plénitude.

Additif.
Flos Magnoliae Officinalis (Hou Po Hua)
La fleur de Magnolia (Hou Po Hua) est aromatique, piquante et tiède. Elle peut transformer
l'Humidité et faire circuler le Qi. On l’utilise en présence d’oppression thoracique, ainsi que de
douleurs à l’estomac, provoquées par une stagnation du Qi due à l'Humidité.
Son action est assez douce.
Posologie :
— de 3 à 6 g.

Herba Agastachi (Huo Xiang)


Huo Xiang est la partie aérienne de deux plantes de la famille des Labiées :
— Pogostemon cablin (Blanco) Benth. (Guang Huo Xiang).
— Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze. (Huo Xiang).
Pogostemon cablin est localisé dans la province du Guangdong, tandis qu’Agastache
rugosa, encore appelé Tu Huo Xiang, se rencontre presque partout en Chine.

262
230 Le droguier

Récolte et Préparation :
Les plantes sont récoltées en été et en automne. Pogostemon (Guang Huo Xiang) est séché
au soleil tandis qu'Agastache (Huo Xiang) est séché à l’ombre. Puis les plantes sont coupées en
morceaux et utilisée sans plus de préparation. On peut également les employer fraîches.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, légèrement tiède, action sur les méridiens de la Rate, de l'Estomac, du Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Transforme l'Humidité (Hua Shi).
— Libère la Chaleur caniculaire (Jie Shu).
— Arrête les vomissements (Zhi Ou).
Principales applications :
1. Huo Xiang est un aromatique, dispersant qui transforme l'Humidité :
C’est pourquoi il est utilisé dans tous les Cadres Cliniques dans lesquels l'Humidité
s’amasse dans le Réchauffeur Moyen, empêchant le Qi Central de circuler, avec comme
symptômes :
— ballonnement de l’épigastre et de l’abdomen,
— manque d’appétit,
— nausées, vomissements,
Dans ces cas-là, on emploie Huo Xiang associé à Rhizoma Atractylodis (Cang Zhu),
Rhizoma Pinelliae (Ban Xia), Cortex Magnoliae officinalis (Hou Po), Pericarpium Citri
reticulatae (Chen Pi), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) (18 g chacun : prendre chaque fois 9 g), ce
qui constitue “la Poudre qui dégage le Qi correct (Pu Huan Jin Zheng Qi San)”.
2. Comme Huo Xiang est réchauffant mais n’est pas asséchant, il peut éliminer l'Humidité de
la Surface :
Il est donc utilisé dans les Cadres Cliniques d'Humidité-Chaleur caniculaire, ainsi que dans
le début des Cadres Cliniques des maladies d'Humidité-Tiédeur.
Lors des saisons caniculaires, lorsque les personnes sont attaquées par un Vent-Froid
d’origine externe, il y a création interne de Froid avec comme symptômes :
— crainte du froid,
— fièvre,
— céphalées,
— sensation de masses dans l’épigastre,
— vomissements,
— diarrhée.
Dans ce cas, on peut utiliser Huo Xiang, associé à Rhizoma Pinelliae (Ban Xia), Cortex
Magnoliae (Hou Po), comme dans “la Poudre d’Agastache pour sauver le Qi correct de
l'Humidité (Huo Xiang Zheng Qi San) (114)

263
Les drogues aromatiques qui chassent l’Humidité 231

Au début des maladies de l'Humidité-Tiédeur, la Chaleur et l'Humidité sont importantes.


Pour le traitement, il faudra chaque fois clarifier la Chaleur et chasser l'Humidité. Dans ce but,
on emploiera Agastache associé à Talcum (Hua Shi), Radix Scutellariae (Huang Qin), dans “les
Bolus antiphlogistiques (Gan Lu Xiao Du Dan)” (115).
3. En chassant l'Humidité, Huo Xiang peut harmoniser le Centre et arrêter les vomissements :
C’est pourquoi l’on l’emploie lorsque l'Humidité entrave la Rate et l'Estomac et provoque
des vomissements.
Dans ces cas-là il peut être employé seul avec un bon effet, mais associé à Rhizoma
Pinelliae (Ban Xia), le résultat sera encore meilleur. Il peut également être associé à toutes les
autres drogues qui arrêtent les vomissements :
• Dans les cas de Chaleur-Humidité, on l’associe à Rhizoma Coptidis (Huang Lian), Caulis
Bambusae in taeniis (Zhu Ru).
• Lorsque la Rate et l'Estomac sont Vides et faibles, on ajoute Radix Codonopsis pilosulae
(Dang Shen), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao).
• Dans les vomissements de la grossesse, on l’associe à Fructus Amomi (Sha Ren), Rhizoma
Pinelliae (Ban Xia).
Posologie :
— De 5 à 10 g.
— Lorsque la plante est fraîche, il faut doubler la dose.

Herba Eupatorii (Pei Lan)


Pei Lan est constitué par la tige et les feuilles séchées d’Eupatorium fortunei Turcz.
(Composées).
Lieux de production : Provinces du Jiangsu, du Zhejiang, du Hebei, du Shandong.
Récolte et Préparation :
La plante est coupée une première fois en été et une deuxième fois en automne. On la
nettoie et on la fait sécher au soleil ; elle peut également être employée fraîche.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, équilibré, action sur les méridiens de la Rate et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Transforme l'Humidité (Hua Shi).
— Libère la Canicule (Jie Shu).

264
232 Le droguier

Principales applications :
1. Pei Lan est un aromatique qui a, pour la transformation de l'Humidité et l’harmonisation
du Centre, les mêmes effets, mais en moins puissants, qu’Herba Agastachi (Huo Xiang).
C’est pour cela qu’il est utilisé lorsque l'Humidité s’amasse dans le Réchauffeur Moyen.
Il est souvent associé à Rhizoma Atractylodis (Cang Zhu), Cortex Magnoliae officinalis
(Hou Po), Fructus Cardamomi rotundi (Bai Dou Kou).
Pei Lan, grâce à son tempérament équilibré, qui n’entraîne ni réchauffement ni des-
sèchement, peut être utilisé lorsque la Chaleur-Humidité se trouve dans le méridien de la Rate,
avec comme symptômes :
— goût sucré et gras dans la bouche,
— éructations nauséabondes,
— beaucoup de salive,
2. Comme Pei Lan libère la Canicule :
Il est utilisé dans l’atteinte externe due à la Chaleur caniculaire mêlée d'Humidité, ainsi que
dans lés débuts des maladies de la Tiédeur-Humidité.
• Pour transformer l'Humidité et libérer la Canicule, il est associé à Herba Agastachi (Huo
Xiang), Herba Artemisiae chinghao (Qing Hao), Folium Nelumbinis (He Ye).
• Pour traiter les périodes de début des maladies de la Tiédeur-Humidité, il est associé à
Talcum (Hua Shi), Semen Coicis (Yi Yi Ren), Herba Agastachi (Huo Xiang).
Posologie :
— De 5 à 10 g.
— Pour la plante fraîche, il faut doubler les doses.
Note :
Herba Agastachi (Huo Xiang) et Herba Eupatorii (Pei Lan) sont des plantes aromatiques
qui libèrent la Canicule et chassent l'Humidité. Elles Sont souvent associées, mais Huo Xiang
est plus indiqué pour dissiper la Canicule, délivrer la Surface, et arrêter les vomissements, tandis
que Pei Lan est plus employé pour “réveiller la Rate” et “ouvrir l'Estomac” (donner de
l’appétit).

Fructus Amomi (Sha Ren)


Sha Ren est le fruit mûr et séché d’Amomum villosum Lour. (Yang Chun Sha),
d’Amomum longigulare T. (Hai Nan Sha), d’Amomum xanthioides Wall. (Su Sha)
(Zingibéracées).
— Yang Chun Sha provient des provinces du Guangdong, c’est le plus prisé.
— Hai Nan Sha provient de Hai Nan.
— Su Sha provient du Vietnam, de la Thaïlande, de la Birmanie, du Boutan.

265
Les drogues aromatiques qui chassent l’Humidité 233

Récolte et Préparation :
Les fruits sont récoltés à maturité, durant l’été et l’automne. fis sont séchés au soleil ou
desséchés à basse température, ensuite ils sont coupés en morceaux et broyés pour être
employés tels quels.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, tiède, action sur les méridiens de la Rate et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Transforme l'Humidité (Hua Shi).
— Fait circuler le Qi (Xing Qi).
— Réchauffe le Centre (Wen Zhong).
— Est anti-abortif (An Tai).
Principales applications :
1. Comme Sha Ren transforme l'Humidité et fait circuler le Qi :
On l’utilise dans les Cadres Cliniques dans lesquels l'Humidité s’amasse dans le
Réchauffeur Moyen ainsi que dans ceux qui indiquent une stagnation du Qi de la Rate et de
l'Estomac, ayant pour symptômes :
— douleur et ballonnement de l’épigastre et de l’abdomen,
— perte de l’appétit,
— vomissements et diarrhée.
• Lorsque l'Humidité s’amasse dans le Réchauffeur Moyen on peut lui associer Cortex
Magnoliae officinalis (Hou Po), Rhizoma Atractylodis (Cang Zhu), Fructus Cardamomi rotundi
(Bai Dou Kou).
• Lorsque le Qi stagne et qu’il y a des Amas de nourriture, on lui associe Radix Saussureae
(Mu Xiang), Fructus Aurantii immaturus (Zhi Shi) et Rhizoma Atractylodis (Cang Zhu), pour
former des pilules (Xiang Sha Zi Shi Wan).
• Lorsque la Rate est Vide et que le Qi est stagnant, on peut l’associer à d’autres drogues
pour composer “les Pilules de Radix Saussureae et de Fructus Amomi associées aux six autres
drogues nobles (Xiang Sha Liu Jun Zi Wan)” (116).
D’autre part :
Comme Sha Ren réchauffe le Centre, il se révèle très efficace pour soigner les diarrhées
dues à un Froid de la Rate.
Dans ces cas-là, il peut être utilisé seul, en poudre et absorbé avec une boisson, ou bien
associé à des drogues qui réchauffent l’interne, comme Radix Zingiberis officinalis (Gan Jiang)
ou Radix Aconiti praeparata (Fu Zi).
2. Comme Sha Ren peut faire circuler le Qi, harmoniser le Centre, arrêter les vomissements :
Il est utilisé dans le traitement des nausées et des vomissements de la grossesse, ainsi que
dans la prévention des avortements.

266
234 Le droguier

Dans ce cas, il est associé à Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu) et à Caulis
Perilliae (Zi Su Geng).
Posologie :
— De 3 à 6 g.
— Lors de la préparation, l’ajouter à la fin de la décoction.

Additif :
Coque du fruit de Fructus Amomi (Sha Ren Ke)
Sha Ren Ke a les mêmes caractéristique que Fructus Amomi (Sha Ren), mais son pouvoir
pour réchauffer, faire circuler le Qi et transformer l'Humidité est. moindre.
Il est utilisé lorsque le Qi de l'Estomac et de la Rate stagne, entraînant manque d’appétit.
nausées et vomissements, distension et ballonnement de l’épigastre et de l’abdomen. On l’utilise
à la dose de 3 à 5 g.

Fructus Cardamomi Rotundi (Bai Dou Kou)


Bai Dou Kou est constitué par le fruit mûr et séché d’Amomum Cardamomum L.
(Zingiberacées).
Provenance : le Vietnam et la Thaïlande. En Chine, les provinces du Guangdong. du
Guangxi, du Yunnan.
Récolte et Préparation :
On récolte le fruit en novembre et décembre, lorsqu’il a pris une coloration jaune. On le
lave et le sèche. Pour l’emploi on enlève sa peau, on l’écrase et on s’en sert sans autre
préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, tiède, action sur les méridiens du Poumon, de la Rate, de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Transforme l'Humidité (Hua Shi).
— Fait circuler le Qi (Xing Qi).
— Réchauffe le Centre (Wen Zhong).
— Arrête les vomissements (Zhi Ou).

267
Les drogues aromatiques qui chassent l’Humidité 235

Principales applications :
1. Comme Bai Dou Kou transforme l'Humidité et fait circuler le Qi :
Il est utilisé dans les Amas d'Humidité localisés dans le Réchauffeur Moyen, ainsi que dans
les stagnations du Qi de la Rate et de l'Estomac, qui ont pour symptômes : ballonnement et
sensation de plénitude de l’épigastre et de l’abdomen et inappétence.
Dans ces cas-là, il est associé à des drogues qui transforment l'Humidité et font circuler le
Qi, comme Cortex Magnoliae officinalis (Hou Po), Rhizoma Atractylodis lanceae (Cang Zhu),
Pericarpium Citri reticulatae (Chen Pi).
Dans la période de début des maladies de la Chaleur-Humidité. lorsque les symptômes sont
une sensation oppressante de plénitude dans la poitrine, et un enduit lingual sale et gras, on
l’associe à des drogues comme Semen Coicis (Yi Yi Ren), ou Semen Armeniacae amarum
(Xing Ren), comme dans “la Décoction des trois amandes (San Ren Tang)” (117).
Lorsque la Chaleur est très forte. Bai Dou Kou peut être associé à Radix Scutellariae
(Huang Qin), Rhizoma Coptidis (Huang Lian) et Talcum (Hua Shi), comme dans “la Décoction
de Radix Scutellariae et de Talcum (Huang Qin Hua Shi Tang)” (56).
2. Comme Bai Dou Kou réchauffe le Centre :
Il est indiqué dans les vomissements dus au Froid de l'Estomac. On l’utilise soit seul et en
poudre, soit associé à Herba Agastachi (Huo Xiang) et à Rhizoma Pinelliae (Ban Xia).
Dans les vomissements de lait des enfants, causés par le Froid de l'Estomac, on peut
l’associer à Fructus Amomi (Sha Ren) et à Radix Glycyrrhizae (Gan Cao), pour en faire une
poudre que l’on met dans la bouche.
Posologie :
— De 3 à 6 g.
— L’ajouter en dernier lieu dans les décoctions.

Additif
Enveloppe extérieure dure de Bai Dou Kou (Dou Kou Ke)
Dou Kou Ke a le même tempérament et la même saveur que Bai Dou Kou, mais son action
de réchauffement est plus faible.
On l’utilise dans les Amas d'Humidité et les stagnations de Qi, lorsqu’il y a des sensations
de masses dans l’épigastre. perte de l’appétit et vomissements.
Posologie :
— De 3 à 5 g.
Note :
Fructus Cardamomi rotundi (Bai Dou Kou) et Fructus Amomi (Sha Ren) ont des
caractéristiques semblables et des indications similaires. Cependant Bai Dou Kou est plus
indiqué pour réchauffer l'Estomac et arrêter les vomissements, alors que Sha Ren a une
meilleure action pour arrêter la diarrhée en réchauffant la Rate.

268
236 Le droguier

Semen Alpiniae Katsumadai (Cao Dou Kou)


Cao Dou Kou est constitué par les graines presque mûres et séchées, d’Alpinia katsumadai
Hayata (Zingibéracées).
Provenance : provinces du Guangxi et du Guangdong.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait en été et en automne, lorsque le fruit a une coloration jaune.
Le fruit est séché à 90 % au soleil ou blanchi légèrement dans l’eau bouillante, puis séché à
demi au soleil. On le pèle et on retire les graines que l’on sèche complètement au soleil. Ces
dernières sont ensuite broyées pour l’emploi.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, réchauffant, action sur les méridiens de la Rate et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Assèche l'Humidité (Zao Shi).
— Réchauffe le Centre (Wen Zhong).
— Fait circuler le Qi (Xing Qi).
Principales applications :
On emploie Cao Dou Kou dans les amas et stagnations d'Humidité-Froid dans la Rate et
l'Estomac ayant comme symptômes : douleur et sensation de plénitude et de ballonnement de
l’épigastre et de l’abdomen, associées à des vomissements et à de la diarrhée.
Dans les cas de Froid et d'Humidité agglomérés dans la Rate et l'Estomac, l’action de Cao
Dou Kou est meilleure et plus puissante que celle de Fructus Amomi (Sha Ren), car Semen
Alpiniae est plus réchauffant et plus asséchant.
Dans les douleurs épigastriques dues au Froid, dans les vomissements dus au Froid du
Réchauffeur Central, ainsi que dans les diarrhées, son action est excellente.
Lorsque l'Humidité est très florissante, on associe Cao Dou Kou à Cortex Magnoliae (Hou
Po), Rhizoma Pinelliae (Ban Xia), Rhizoma Atractylodis lanceae (Cang Zhu).
Lorsque le Froid est prédominant, on ajoute Cortex Cinnamomi (Rou Gui) et Rhizoma
Zingiberis officinale (Gan Jiang).
Posologie :
— De 3 à 6 g.
— Le mettre en dernier dans les décoctions.

269
Les drogues aromatiques qui chassent l’Humidité 237

Note :
Cao Dou Kou et Bai Dou Kou sont de même saveur et tempérament, et tous deux peuvent
régulariser le Qi. Cependant Cao Dou Kou est plus indiqué pour renforcer la Rate et assécher
l'Humidité, alors que Bai Dou Kou est plus conseillé pour réchauffer l'Estomac et régulariser le
Qi.

Fructus Tsaoko (Cao Guo)


Cao Guo est constitué par le fruit mûr et séché d’Amomum tsao-ko Crevost et Lem.
(Zingibéracées).
Provenance : provinces du Yunnan, du Guangxi, du Guizhou.
Récolte et Préparation :
Les fruits sont récoltés à maturité en automne. Ils sont lavés et séchés au soleil ou à
température peu élevée, puis ils sont grillés par le procédé Chao jusqu’à ce qu’ils soient
légèrement gonflés et de couleur jaune. On les écrase ensuite et on recueille la graine. On peut
aussi faire subir aux graines la préparation Chao avec du jus de gingembre. Les graines doivent
être broyées avant l’emploi.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, tiède, action sur les méridiens de la Rate et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Assèche l'Humidité (Zao Shi).
— Réchauffe le Centre (Wen Zhong).
— Arrête la malaria (Jie Nüe).
Principales applications :
1. Cao Guo est un piquant aromatique très puissant, il a une grande capacité pour assécher
l‘Humidité et disperser le Froid.
C’est pour cela qu’il est utilisé dans les Amas d'Humidité stagnant dans la Rate et l'Estomac
donnant comme symptômes : douleur et sensation de plénitude et de réplétion dans l’épigastre et
l’abdomen, vomissements, diarrhée, enduit lingual trouble et gras.
Dans ces cas-là, il est associé à Cortex Magnoliae officinalis (Hou Po), Rhizoma Pinelliae
(Ban Xia), Rhizoma Atractylodis (Cang Zhu).
2. Comme Cao Guo assèche l'Humidité, disperse le Vent et peut arrêter la malaria :
On l’utilise dans les accès de malaria dans lesquels l'Humidité et le Froid sont abondants.

270
238 Le droguier

On l’utilise également dans les malarias malignes des montagnes et les fièvres
intermittentes. Dans ces cas-là, il est associé à Radix Dichroae (Chang Shan), Radix Bupleuri
(Chai Hu) et Rhizoma Anemarrhenae (Zhi Mu).
Posologie :
— De 3 à 6 g.
Note :
Semen Alpiniae Katsumadai (Cao Dou Kou) et Fructus Tsaoko (Cao Guo) sont de nature
similaire, mais leurs actions sont différentes, car Cao Guo est beaucoup plus approprié pour
assécher l'Humidité, chasser les Mucosités, et arrêter la malaria.

271
CHAPITRE VI

Les drogues qui favorisent la diurèse et


font écouler l'Humidité
Li Shui Shen Shi Yao

GÉNÉRALITÉS

Les médicaments qui augmentent la diurèse et favorisent la miction sont indiqués dans les
accumulations internes d’Eau et d'Humidité, accumulations qui peuvent aller jusqu’à l’anurie.
Ces médicaments peuvent aussi être associés pour clarifier et faire écouler l'Humidité-Chaleur.
Ils sont principalement utilisés dans les dysuries, les maladies Lin*, les oedèmes, les Tan
les Cadres Cliniques de Tiédeur-Humidité, les ictères, ainsi que dans les maladies de la peau
avec Humidité.
Ce sont généralement des drogues de saveur douce ou neutre et de tempérament équilibré
ou légèrement froid. L’aphorisme dit que : « le neutre permet de faire écouler ». C’est pourquoi
les drogues neutres sont appelées : “les drogues neutres qui font écouler l'Humidité”.
Les drogues de tempérament froid peuvent clarifier la Chaleur et chasser l'Eau vers
l’extérieur. Elles peuvent également clarifier et faire écouler l'Humidité-Chaleur du Réchauffeur
Inférieur. Elles sont appelées : “les drogues qui clarifient la Chaleur et font écouler l'Humidité”.
Comme ces substances sont généralement employées dans les Cadres Cliniques des
maladies Lin, on les appelle : “les drogues qui font écouler l’urine et guérissent les maladies
Lin”.
Les drogues qui font écouler l'Humidité n’ont pas toutes les mêmes caractéristiques, il faut
donc les choisir en relation avec les symptômes et les associer de façon appropriée.
Par exemple :
• Si l’œdème débute brutalement et qu’il est associé à un syndrome de la Surface, on va ad
joindre des drogues qui permettent la diffusion du Poumon et qui sont diaphorétiques.

272
240 Le droguier

• Si l’œdème est progressif et chronique, c’est que le Yang des Reins et de la Rate est faible.
On associera des composants qui attiédissent et tonifient la Rate et les Reins.
• Dans les Cadres Cliniques comportant de l'Humidité et de la Chaleur unies pour
“vaporiser”, on associe des drogues qui clarifient la Chaleur et dispersent le Feu.
• Dans les atteintes du sang par la Chaleur avec lésion des vaisseaux sanguins et hématurie,
on associe des substances qui rafraîchissent le sang et arrêtent le saignement.
Ces drogues doivent être utilisées avec précaution, car elles blessent facilement le Yin et les
Liquides Leur emploi est contre-indique dans les Cadres Cliniques de blessure des Liquides
Organiques et de Vide de Yin.

Poria (Fu Ling)


Autre nom : Bai Fu Ling.
Fu Ling est le sclérotium séché du champignon Poria Cocos (Schw.) Wolf (Polyporacées).
Ce champignon est un parasite des racines des pins Pinus densiflora Sieb. et Zucc. et Pinus
massoniana Lamb.
Il peut être sauvage ou cultivé, et provient des provinces du Yunnan, de l’Anhui, du Hubei,
du Henan, du Sichuan.
Récolte et Préparation :
Poria est ramassé de juillet à septembre, nettoyé, empilé pendant un ou deux jours, puis
étalé afin de le faire sécher. Ce traitement est répété jusqu’à ce que toute l’eau ait pratiquement
disparu. Il est ensuite séché à l’ombre et porte alors le nom de Fu Ling Ge Le champignon frais
peut aussi être coupe et sèche a l’ombre Après découpage, on distingue deux parties sur le
champignon, frais ou séché. La partie externe de couleur noire ou peau, porte le nom de Fu Ling
Pi. La partie blanche interne est appelée Fu Ling Kuai.
On l’utilise sans autre forme de préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, neutre, équilibré, action sur les méridiens du Cœur, de la Rate et des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Fait écouler l’eau (diurétique) (Li Shui Shen Shi).
— Renforce la Rate (Jian Pi).
— Apaise l’esprit (An Shen).

273
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 241

Principales applications :
1. Comme Fu Ling est neutre et équilibré, il fait écouler l'Eau sans blesser le Qi :
C’est pour cela qu’il est considéré comme une des drogues majeures, indiquée dans toutes
les formes d’œdèmes, les rétentions d’Eau et de Liquides Organiques, ainsi que dans les
difficultés de la miction.
Afin de renforcer son effet diurétique, on l’associe généralement à Polyporus umbellatus
(Zhu Ling) et à Rhizoma Alismatis (Ze Xie).
Comme il existe deux sortes d’affections de l'Humidité : l'Humidité-Chaleur et l'Humidité-
Froid, les drogues associées seront choisies de façon spécifique :
— pour l'Humidité-Chaleur, on ajoutera Semen Plantaginis (Che Qian Zi) et Caulis Akebiae
(Mu Tong),
— pour l'Humidité-Froid, on adjoindra Radix Aconiti praeparata (Fu Zi), Rhizoma Zingiberis
officinalis (Gan Jiang).
En plus de sa fonction diurétique, Fu Ling renforce la Rate, lorsque sa fonction de transport
est blessée et que l'Eau et l'Humidité stagnent à l’intérieur. Ainsi, Fu Ling traite à la fois la
“cime” et le “tronc” de la maladie, sa cause et ses symptômes, et constitue la drogue principale
utilisée pour les vertiges, palpitations cardiaques, toux, provenant d’une Stagnation des glaires
(Ting Yin).
Dans ces cas-là, Poria est associé à Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu), ce qui
renforce l’action de tonification de la Rate, pour éliminer l'Humidité, par exemple dans “la
Poudre des cinq drogues (Wu Ling San)” (6) ou la Décoction de Poria, de Cinamomum,
d’Atractylodes et de Glycyrrhiza (Ling Gui Zhu Gan Tang)” comprenant ces quatre drogues
(12 g, 9 g, 6 g, 4.5 g : à prendre en deux fois).
2. Comme Fu Ling renforce la Rate :
Il est utilisé pour renforcer la Rate dans les Cadres Cliniques de Vide de la Rate, ayant
comme symptômes principaux :
— asthénie,
— manque d’appétit,
— selles pâteuses.
Dans ces cas-là, Fu Ling est associé à d’autres drogues qui tonifient la Rate, par exemple à
Radix Glycyrrhizae (Gan Cao), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu), Radix Ginseng
(Ren Shen) (9 à 16 g, 3 à 6 g, 9 à 15 g, 8 à 12 g : à prendre en trois fois) pour constituer “la
Décoction des quatre ingrédients nobles (Si Jun Zi Tang)”.
3. Comme Fu Ling calme le Cœur et apaise l’esprit :
Il est utilisé dans les insomnies et les palpitations cardiaques.
Dans ces cas-là, il est associé à d’autres drogues qui calment l’esprit comme Cinnabar (Zhu
Sha), Semen Ziziphi spinosae (Suan Zao Ren), Radix Polygalae (Yuan Zhi).
Posologie :
— De 10 à 15 g.

274
242 Le droguier

Note :
Le mélange de Poria (Fu Ling) avec Cinnabar (Zhu Sha), utilisé dans un but sédatif,
s’appelle Zhu Fu Ling ou Zhu Yi Fu Ling. Actuellement, en pareil cas, on utilise de plus en plus
Poria tout seul.

Additif :
Cortex Poriae (Fu Ling Pi)
Fu Ling Pi est la peau noire du champignon Poria cocos.
Il est de même nature et de même tempérament que Fu Ling et agit sur les méridiens du
Poumon et de la Vessie.
Fu Ling Pi est diurétique et résout les gonflements. Il est utilisé à la dose de 10 à 15 g. Il
sert généralement pour traiter les oedèmes et entre par exemple dans “la Poudre des cinq cortex
(Wu Pi San)” (118).

Poria Rubra (Chi Fu Ling)


Chi Fu Ling est la partie du champignon située juste au dessous de la peau, et qui est de
couleur rouge clair.
Chi Fu Ling a pour propriété de rafraîchir et de faire écouler l'Humidité-Chaleur (Qing Li
Shi Re). Il s’utilise à la dose de 6 à 18 g.

Radix Poriae (Fu Shen)


Fu Shen est constitué par la partie du champignon attachée aux racines du pin, ainsi que par
les parties de ces racines enserrées dans le champignon.
Fu Shen est indiqué pour calmer le Cœur et apaiser l’esprit (Ning Xin An Shen).
Le mélange de Fu Shen et de Cinnabar (Zhu Sha) constitue le Zhu Fu Shen, médicament
qui a pour indication de rafraîchir le Cœur et d’apaiser l’esprit et qui est employé dans les
palpitations et les insomnies à la dose de 9 à 15 g.
Actuellement Fu Shen est généralement remplacé par Fu Ling.

275
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 243

Polyporus Umbellatus (Zhu Ling)


Zhu Ling est le sclérotium séché de Polyporus umbellatus (Pers.) Fries (Polyporacées).
Ce champignon est un parasite des racines de plantes telles que Liquidambar ou Quercus.
Lieux de production : provinces du Shaanxi, du Henan, du Hebei, du Sichuan, du Yunnan.
Récolte et Préparation :
Le Polyporus est récolté au printemps et en automne. Après nettoyage il est séché au soleil,
coupé en tranches et utilisé tel quel.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, neutre, équilibré, action sur les méridiens du Rein et de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Fait écouler l’eau (diurétique) (Li Shui Shen Shi).
Principales applications :
1. La qualité principale de Zhu Ling est d’être diurétique et son effet, dans ce cas-là, est plus
fort que celui de Poria :
On l’utilise dans les difficultés de la miction, les oedèmes, les leucorrhées, les urines
troubles, les diarrhées et les ictères, ainsi que dans toutes les manifestations de stagnation de
l'Eau et de l'Humidité.
Dans les anciens traités de médecine, Zhu Ling était prescrit tout seul. Dans le “Xiao Pin
Fang” il est prescrit dans les dysuries de la grossesse et dans le “Yang Shi Chan Ru Fang”, dans
les oedèmes et les gonflements. Le “Zi Mu Mi Lou” prescrivait pour les oedèmes de la
grossesse, une poudre de Polyporus umbellatus qui devait être absorbée avec de l’eau chaude.
Actuellement, on utilise Zhu Ling en association avec d’autres drogues diurétiques. Ainsi,
dans les oedèmes et les mictions difficiles on l’emploie, associé à Poria (Fu Ling), Rhizoma
Alismatis (Ze Xie), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu) (12 g chacun : prendre 6 g
chaque fois), ce qui constitue “la Poudre des quatre drogues comprenant Poria (Si Ling San) ”.
Chez les personnes présentant une dysurie due à une stagnation de Chaleur et d'Humidité, et
un Yin en état de Vide, on peut prescrire Zhu Ling associé à Colla Corii Asini (E Jiao) Talcum
(Hua Shi), Poria (Fu Ling), Rhizoma Alismatis (Ze Xie) (12 g, 9 g, 9 g, 9 g, 9 g : à prendre en
deux fois), ce qui forme “la Décoction de Polyporus (Zhu Ling Tang)”.
Posologie :
— De 5 à 10 g.

276
244 Le droguier

Note :
Polyporus (Zhu Ling) et Poria (Fu Ling) sont diurétiques et expulsent l'Humidité. Poria a
une action de tonification de la Rate, c’est pourquoi il est plus indiqué lorsqu’il faut renforcer la
Rate afin de chasser l'Humidité. Polyporus ne tonifie pas la Rate, mais a une action diurétique
beaucoup plus puissante que celle de Poria. Il convient mieux lorsqu’il y a de l'Humidité-
Chaleur, surtout dans l'Estomac et lorsque la Chaleur l’emporte.

Rhizoma Alismatis (Ze Xie)


Ze Xie est le rhizome d’Alisma plantago-aquatica L. var. orientale (Sam.) Juzep.
(Alismatacées).
Provenance : régions du Fujian, du Sichuan, du Jiangxi.
Récolte et Préparation :
Les rhizomes sont arrachés en hiver quand les feuilles et les tiges de la plante commencent
à se faner. Après avoir été lavés, ils sont séchés à la chaleur douce d’un feu, puis débarrassés de
leur enveloppe externe. Après humidification on les coupe en morceaux et on les fait sécher au
soleil. Avant l’emploi, le produit doit subir la préparation Chao avec du son de blé ou avec de
l’eau salée.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, neutre, froid, action sur les méridiens des Reins et de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Fait écouler l’eau (diurétique) (Li Shui Shen Shi).
— Évacue la Chaleur (Xie Re).
Principales applications :
Comme Ze Xie est un diurétique doux et neutre, il à un emploi similaire à celui de Poria
(Fu Ling) :
C’est pour cela qu’il est utilisé dans les mictions difficiles, les oedèmes, les diarrhées, les
urines troubles, les leucorrhées et les Tan Yin*.
Son tempérament froid lui permet d’évacuer la Chaleur de la Vessie et des Reins et il est
considéré comme spécialement efficace pour chasser la Chaleur-Humidité du Réchauffeur
Inférieur.
Dans ce but, il est souvent utilisé en association avec Poria (Fu Ling) et Polyporus (Zhu
Ling) dont il renforce l’action diurétique.

277
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 245

Pour traiter les diarrhées, ainsi que les vertiges provenant des Tan Yin* on l’associe à
Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu) (5 Liang, 2 Liang) pour former “la Décoction
de Rhizoma Alismatis (Ze Xie Tang)”.
Posologie :
— De 5 à 10 g.

Semen Coicis (Yi Yi Ren)


Yi Yi Ren est constitué par les graines mûres de Coix Lachryma jobi L. var. mayuen
(Roman.) Stapf (Graminées).
Provenance : Provinces du Fujian, du Hebei et du Liaoning.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait en automne lorsque le fruit est mûr. Il est séché au soleil, puis battu, séché
à nouveau, débarrassé de la balle et de la peau. Les graines peuvent être utilisées telles quelles
ou après avoir subi la préparation Chao au son, jusqu’à obtention d’une couleur jaune pâle.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, neutre, légèrement froid, action sur les méridiens de la Rate, de l'Estomac et du
Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Fait écouler l'Eau (diurétique) (Li Shui Shen Shi).
— Renforce la Rate (Jian Pi).
— Élimine les obstructions (Chu Bi).
— Clarifie la Chaleur, (Qing Re).
— Draine le pus (Pai Nong).
Principales applications :
1. Comme Yi Yi Ren est diurétique et qu’il renforce la Rate :
Il a les mêmes applications que Poria (Fu Ling) en ce qui concerne les accumulations et les
stagnations d'Humidité, lorsque la Rate en état de Vide est vaincue par l'Humidité, ce qui
entraîne comme symptômes principaux :
— inappétence,
— diarrhée,
— oedèmes des membres inférieurs,
— ascite,
— difficultés à la miction.

278
246 Le droguier

Dans ces cas-là, Yi Yi Ren peut être associé à des drogues diurétiques ou à des drogues qui
renforcent la Rate.
Comme son tempérament est légèrement froid, il peut aussi être utilisé pour clarifier et
éliminer l'Humidité-Chaleur.
Ainsi le “Yang Shi Jing Yan Fang” préconise l’emploi de Yi Yi Ren seul pour traiter les
maladies Lin de la Chaleur et de la pierre (gravelle, coliques néphrétiques)*.
Yi Yi Ren est aussi utilisé dans le traitement des maladies de la Tiédeur-Humidité, lorsque
le pervers se trouve dans la couche du Qi et que l'Humidité est prépondérante.
Dans ces cas-là, il est associé à d’autres drogues comme Cortex Magnoliae officinalis (Hou
Po), Rhizoma Pinelliae (Ban Xia), Prunus Armeniacae amarum (Xing Ren), dans des décoctions
comme “la Décoction des trois amandes (San Ren Tang)” (117), ou “la Décoction
d’Agastache, de Magnolia, de Pinellia et de Poria (Huo Po Xia Ling Tang)” (119).
2. Comme Yi Yi Ren élimine les obstructions :
Il est utilisé pour soigner les douleurs dues aux obstructions (Bi) causées par le Vent-
Humidité, et en particulier pour accroître la mobilité musculaire et réduire les contractures
chroniques
Pour cela, on se sert de “la Décoction d’Herba Ephedrae, Semen Armeniacae, Semen
Coicis et Glycyrrhiza (Ma Huang Xing Ren Yi Yi Gan Cao Tang)” du “Jin Kui Yao Lüe”
(0,5 Liang, 10 unités, 0,5 Liang, 1 Liang), qui traite les maladies du Vent-Humidité se
manifestant par des douleurs et des courbatures de l’ensemble du corps et une fièvre vespérale
chronique.
Le “She Yi Xin Jing” préconise la prise quotidienne de Yi Yi Ren dans l’alimentation, pour
traiter les maladies Bi * du Vent et de l'Humidité, avec raideurs articulaires, contractures
tendineuses et oedèmes.
3. Gomme Yi Yi Ren clarifie la Chaleur et draine le pus :
• Il est utilisé dans les abcès pulmonaires avec crachats purulents. Dans ce cas, on le prescrit
en association avec Caulis Phragmitis (Wei Jing), Semen Benincasae (Dong Gua Ren), Semen
Persicae (Tao Ren) (30 g, 30 g, 24 g, 9 g : à prendre en deux fois), pour former “la Décoction de
Caulis Phragmitis (Wei Jing Tang)”.
• Dans les abcès intestinaux, il est ajouté à d’autres drogues comme Herba Patriniae (Bai
Jiang Cao), Cortex Moutan Radicis (Mu Dan Pi), Semen Persicae (Tao Ren).
Posologie :
— De 10 à 30 g.
Yi Yi Ren peut entrer dans la préparation de poudres, de pilules ou de décoctions, ou être
cuit avec des bouillies de riz, de millet ou de maïs.
Précautions d’emploi :
Yi Yi Ren à un mécanisme d’action lent. Il ne doit pas être prescrit à dose forte, il vaut
mieux l’employer de façon prolongée.

279
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 247

Pour renforcer la Rate, il faut utiliser la préparation Chao. Dans les autres cas, on emploie
la forme sans préparation particulière.

Semen Plantaginis (Che Qian Zi)


Che Qian Zi est constitué par les graines mûres, séchées de Plantago asiatica L. ou de
Plantago depressa Willd. (Plantaginées).
Provenance : provinces du Heilongjiang, du Liaoning, du Hebei.
Récolte et Préparation :
Les épis de plantain sont récoltés en été et en automne, lorsque les graines sont mûres et ils
sont séchés au soleil. Les graines sont extraites par friction et nettoyées, puis elles subissent la
préparation Chao ou la préparation Chao à l’eau salée.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, froid, action sur les méridiens des Reins, du Foie et du Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Est diurétique et enlève les douleurs de la miction (Li Shui Tong Lin).
— Arrête la diarrhée (Zhi Xie).
— Clarifie le Foie et améliore la vision (Qing Gan Ming Mu).
— Clarifie le Poumon et transforme les Mucosités (Qing Fei Hua Tan).
Principales applications :
1. Comme Che Qian Zi est doux et froid, qu’il favorise la miction et enlève la douleur :
II est utilisé dans le traitement des oedèmes et des maladies Lin*.
L’Humidité-Chaleur qui attaque le Réchauffeur Inférieur et la Chaleur qui se noue dans la
Vessie, entraînent des douleurs et des difficultés à la miction.
Pour le traitement, on adjoint à Che Qian Zi, Caulis Akebiae (Mu Tong), Fructus Gardeniae
(Zhi Zi) et Talcum (Hua Shi) comme dans “la Poudre des huit ingrédients pour corriger les
troubles urinaires (Ba Zheng San)” (98).
2. Gomme Che Qian Zi est diurétique et qu ‘en même temps Ji clarifie la Chaleur et arrête la
diarrhée :
Il est utilisé selon le principe : “arrêter la diarrhée avec des diurétiques”. Il est spécialement
utilisé dans les dysenteries, en particulier celles de l'Humidité caniculaire.
Il peut être utilisé seul ou pris sous forme de poudre avec de l’eau de riz, ou associé à Poria
(Fu Ling), Rhizoma Alismatis (Ze Xie) et Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu).

280
248 Le droguier

3. Comme Che Qian Zi clarifie le Foie et améliore la vision :


Il est utilisé dans les conjonctivites, la vision brouillée, confuse et diminuée, et la cataracte.
• Dans les douleurs, gonflements et rougeurs des yeux dus à la Chaleur du Foie, il peut être
associé à d’autres drogues qui clarifient le Foie comme Flos Chrysanthemi (Ju Hua), Radix
Scutellariae (Huang Qin), Radix Gentianae (Long Dan Cao).
• Dans la cataracte chronique avec Yin du Foie et des Reins Vide, on peut l’associer à des
drogues qui augmentent le Yin, comme Radix Rehmanniae recens (Sheng Di Huang), Radix
Ophiopogonis (Mai Men Dong), Fructus Lycii (Gou Qi Zi).
4. Comme Che Qian Zi clarifie le Poumon et transforme les Mucosités :
Il est utilisé en association avec des drogues ayant les mêmes fonctions, dans tous les cas de
toux productive due à la Chaleur du Poumon.
Posologie :
— De 5 à 10 g.
— Pour sa préparation, le mettre dans une étamine que l’on plonge dans la décoction.

Additif.
Che Qian Cao
Che Qian Cao est la plante entière de Plantago asiatica. Le tempérament et la saveur sont
comparables à ceux de Semen Plantaginis, mais ce produit peut également clarifier la Chaleur et
libérer les toxines. C’est pour cela qu’on l’emploie pour traiter les abcès et les furoncles.
Il est utilisé per os, et en applications externes à partir de la plante fraîche.
• Posologie :
— De 5 à 10 g.
— Doubler la dose pour le produit frais.
— Pour l’usage externe prendre la quantité nécessaire.

Talcum (Hua Shi)


Le talc (Hua Shi) est un silicate naturel, composé principalement de silicate de magnésium
hydraté, après que l’on ait retiré du minerai le sable et les autres impuretés
Provenance : Provinces du Shandong, du Jiangxi, du Jiangsu, du Shaanxi, du Shanxi.
Production :
Le minerai est débarrassé des impuretés, broyé en poudre fine et préparé selon la méthode
Shui Fei (raffinage à l’eau) pour le purifier, Il est ensuite séché à l’ombre.

281
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 249

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Doux, neutre, froid, action sur les méridiens de l'Estomac et de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Est diurétique et enlève les douleurs de la miction (Li Shui Tong Lin).
— Clarifie et évacue la Chaleur caniculaire (Qing Jie Shu Re).
Principales applications :
1. Les caractéristiques de Hua Shi, froid et glissant, lui permettent de clarifier les Amas de
Chaleur de la Vessie et de favoriser la circulation dans le tractus urinaire :
Ceci en fait une drogue particulièrement importante, dans le traitement des Cadres
Cliniques des maladies Lin* de la Chaleur-Humidité.
• Ainsi, on traite les maladies Lin de la Chaleur par l’absorption de Hua Shi à l’intérieur
d’une décoction de Caulis Akebiae (Mu Tong).
• De même, afin de corriger les troubles urinaires, Hua Shi entre dans la formule de “la
Poudre des huit ingrédients (Ba Zheng San)” (98).
2. En plus de son action diurétique, Hua Shi peut aussi clarifier et libérer la Chaleur
caniculaire :
C’est pour cela qu’il est utilisé dans les maladies dues à l’association de l'Humidité et de la
Canicule, donnant les symptômes de : difficulté de miction, agitation, soif, sensation de
plénitude et d’oppression dans la poitrine, diarrhée d'Humidité-Chaleur.
Pour cela, on l’utilise associé à Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) dans “la Poudre des
ingrédients dans la proportion de six pour un (Liu Yi San)”, qui contient six parties de Hua Shi
pour une de Gan Cao, d’où le nom.
D’autre part :
Comme Hua Shi clarifie la Chaleur et est astringent, il est employé en usage externe pour
traiter les maladies de peau telles que l’eczéma, les dermatoses suintantes.
Dans ces cas-là, il est utilisé seul ou en association avec Gypsum fibrosum (Shi Gao),
Calamina (Lu Gan Shi), Alumen (Ku Fan).
Posologie :
— De 5 à 10 g.
— Pour l’usage externe, prendre la quantité nécessaire.

282
250 Le droguier

Caulis Akebiae (Mu Tong)


Mu Tong est la tige d’Aristolochia manshuriensis Kom. (Aristolochiacées) et de diverses
plantes de la famille des Renonculacées :
— Clematis armandii Franch.
— Clematis montana Buch.-Ham.
— Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
— Akebia quinata (Thunb) Decne.
Provenance : Aristolochia vient du Jilin, du Heilongjiang et du Liaoning, les autres
variétés proviendraient plutôt du Sichuan.
Récolte et Préparation :
Les plantes sont récoltées en été et en automne. Après avoir été écorcées, elles sont séchées
au soleil, coupées en morceaux et utilisées telles quelles.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur les méridiens du Cœur, du gros Intestin. de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Est diurétique et enlève les douleurs de la miction (Li Shui Tong Lin).
— Évacue la Chaleur, est galactogène (Xie Re Tong Ru).
Principales applications :
1. Comme Mu Tong favorise la diurèse, enlève les douleurs de la miction et évacue la
Chaleur :
Il est utilisé lorsque la Chaleur-Humidité envahit la Vessie et occasionne des urines rouges
et courtes et des douleurs brûlantes lors de la miction.
Il est aussi employé lorsque le Feu du Cœur s’enflamme exagérément, en entraînant des
abcès, des aphtes ou des boutons de fièvre dans la zone buccale, ainsi que des urines rouges et
du Xin Fan*.
• Pour traiter les troubles de la miction, il entre en association dans “la Poudre des huit
ingrédients (Ba Zheng San)” (98).
• Pour expulser le Feu du Cœur, clarifier et faire écouler l'Humidité-Chaleur (Cadre Clinique
du Feu du Cœur en excès qui se déplace à l’intestin Grêle. cf. “Le Diagnostic en Médecine
Chinoise”, B. Auteroche, P. Navailh, Ed. Maloine, Paris, p. 260). on l’emploie associé à Radix
Rehmanniae recens (Sheng Di Huang), Folium Bambusae (Zhu Ye), Radix Glycyrrhizae (Gan
Cao) (3 g, 18 g, 9 g, 6 g : prendre 9 g deux fois par jour), ce qui forme “la Poudre qui conduit le
rouge (Dao Chi San)”, appelée aussi “Poudre qui abaisse le Feu du Cœur”.
2. Comme Mu Tong est galactogène :
On l’emploie dans les insuffisances de lactation après l’accouchement. Il est utilisé en asso-
ciation avec Squama Manitis (Chuan Shan Jia) et Semen Vaccariae (Wang Pu Liu Xing). Il peut
également être utilisé en soupe avec des pieds de porc.

283
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 251

D’autre part :
Comme Mu Tong fait circuler le sang dans les vaisseaux, et qu’il évacue l'Humidité-
Chaleur, il est utilisé dans les douleurs et blocages (Bi*) et l’arthrite aigus de l'Humidité-
Chaleur.
Posologie :
— De 3 à 6 g.
Précautions d’emploi :
Mu Tong est contre-indiqué pendant la grossesse et chez les personnes qui n’ont pas de
signe interne de Chaleur-Humidité.
Comme cette drogue blesse facilement les Liquides Organiques, elle doit être utilisée avec
beaucoup de précautions, s’il se trouve quelques signes de déficience du Yin.
Une dose massive pourrait entraîner une défaillance rénale aiguè.

Medulla Tetrapanacis (Tong Cao)


Tong Cao est la moelle sèche des tiges de Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch
(Araliacées).
Provenance : Régions du Guizhu, du Yunnan, du Guangxi, du Sichuan, et île de Taiwan.
Récolte et Préparation :
On récolte en automne les tiges âgées de deux ou trois ans, on les coupe en morceaux et on
prend la moelle fraîche que l’on sèche au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, neutre, légèrement froid, action sur les méridiens du Poumon et de l'Estomac.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et fait écouler l'Eau (Qing Re Li Shui).
— Est galactogène (Tong Ru).
Principales applications :
1. Comme Tong Cao est légèrement froid, qu’il clarifie la Chaleur perverse et qu’il
favorise la diurèse :
Il est utilisé dans les difficultés de la miction, les douleurs à la miction, ainsi que dans les
maladies de l'Humidité-Tiédeur et dans les stagnations et l’abondance d'Humidité- Chaleur
interne, dans les oliguries et les urines rouges. Son action n’est pas puissante, il est donc souvent
combiné avec d’autres drogues qui ont les mêmes indications.

284
252 Le droguier

2. Comme Tong Cao est galactogène :


On le prescrit dans les insuffisances de lactation après l’accouchement. Il est utilisé en
association avec Squama Manitis (Chuan Shan Jia), Semen Vaccariae (Wang Pu Liu Xing) et
Caulis Akebiae (Mu Tong). Il peut également être utilisé en soupe avec des pieds de porc.
Posologie :
— De 2 à 5 g.
— Tong Cao ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.

Additif :
Geng Tong Cao
Geng Tong Cao représente la tige principale d’Aeschynomene indica L. qui a été écorcée.
Les propriétés, les indications et la posologie sont les mêmes que celles de Tong Cao.

Herba Lysimachiae (Jin Qian Cao)


Jin Qian Cao est constitué par la plante entière séchée de Lysimachia christinae Hanse
(Primulacées).
Cette drogue qui vient du Sichuan s’appelle le grand Jin Qian Cao.
D’autre drogues portent également le nom de un Qian Cao. Ce sont :
— Glechoma longituba (Nakai) Kupr. (Labiées), qui porte le nom de Jin Qian Cao du Jiangsu
et du Zhejiang.
— Desmodium styracifoliuim (Osbeck.) Merr. (Légumineuses), appelée Jin Qian Cao du
Guangdong.
— Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hanse) Hand. -Mazz. nommée Jin Qian
Cao du Jiangxi.
— Dichondra repens Forst. qualifiée de petit Jin Qian Cao du Sichuan.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée en été et en automne. Après avoir été nettoyée, elle est séchée au
soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, neutre, équilibré, action sur les méridiens du Foie, de la Vésicule Biliaire, des Reins,
de la Vessie.

285
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 253

Indications fonctionnelles :
— Est diurétique et enlève les douleurs de la miction (Li Shui Tong Lin).
— Chasse l'Humidité et soigne l’ictère (Chu Shi Tui Huang).
— Libère les toxines et dissout les gonflements (Jie Du Xiao Zhong).
Principales applications :
1. Les propriétés de Jin Qian Cao lui permettent de soigner les maladies Lin*, telles que le
Lin de la Chaleur et le Lin de la pierre, les coliques néphrétiques. Dans ce but, on l’utilise seul
pris en infusion en grande quantité, comme du thé. On peut aussi l’associer à Spora Lygodii
(Hai Jin Sha) et à Endothelium corneum gigeriae galli (Ji Nei Jin).
2. Jin Qian Cao est utilisé pour traiter les ictères dus à l'Humidité-Chaleur.
Dans ces cas-là, on peut l’associer à Herba Artemisiae capillaris (Yin Chen Hao) et à
Fructus Gardeniae (Zhi Zi), etc.
De plus, il peut traiter les coliques hépatiques et les lithiases biliaires.
D’autre part :
Jin Qian Cao est utilisé pour traiter les morsures de serpent, les abcès et les traumatismes
cutanés.
Pour cela, on l’utilise en emplâtre après l’avoir pilé au mortier.
Posologie :
— De 30 à 60 g.
— Frais, on double la dose.
— Pour l’usage externe prendre la quantité requise.
Note :
Les nombreuses variétés de Jin Qian Cao ont des emplois bien spécifiques :
• Le grand un Qian Cao du Sichuan a une action plus marquée pour traiter les coliques
hépatiques et la lithiase biliaire. Cliniquement, on s’est aperçu qu’il stimule d’une façon sensible
la sécrétion et l’excrétion de la bile, qu’il peut directement dissoudre les calculs, dont il réduit la
taille et dont il favorise l’excrétion.
• Le petit un Qian Cao du Sichuan calme les dysenteries, les maladies oculaires ainsi que les
maladies de la peau.
• Le Jin Qian Cao du Guangdong soigne les coliques hépatiques et les lithiases biliaires.
• Les un Qian Cao du Jiangxi et du Jiangsu traitent les lithiases urinaires. Celui du Jiangsu a
montré cliniquement un effet diurétique important, diminuant les risques de formation de
gravelle et favorisant l’élimination des calculs.

286
254 Le droguier

Spora Lygodii (Hai Jin Sha)


Hai Jin Sha est constitué par les spores mûres de Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
(Lygodiacées).
Provenance : provinces du Guangdong et du Zhejiang.
Récolte et Préparation :
Les plantes sont récoltées en automne avant que les spores ne tombent Elles sont séchées au
soleil, puis secouées afin de séparer les spores des feuilles Celles-ci sont nettoyées et utilisées
sans autre préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, froid, action sur les méridiens de la Vessie, de l’Intestin Grêle.
Indications fonctionnelles :
— Est diurétique et enlève les douleurs de la miction (Li Shui Tong Lin).
Principales applications :
Hai Jin Sha est utilisé dans tous les Cadres Cliniques de la maladie Lin*.
Dans ce but, il est associé à d’autres drogues qui ont le même effet, comme Talcum (Hua
Shi), Folium Pyrrosiae (Shi Wei), Semen Plantaginis (Che Qian Zi).
Comme ce composant favorise la miction, il est aussi utilisé dans les oedèmes généralisés
(ascites, anasarque, ...), la polypnée, l’impossibilité à rester couché, dus à un excès d'Humidité
qui accable la Rate.
Pour traiter ces manifestations, le “Yi Xue Fa Ming” préconise l’utilisation de “la Poudre
de Spora Lygodii (Hai Jin Sha San)”, dans laquelle Hai un Sha est associé à Semen Pharbitidis
(Qian Niu Zi) et Radix Euphorbiae kansui (Gan Sui) (15 g, 75 g, 15 g : prendre chaque fois 6 g).
Posologie :
— De 6 à 12 g.
— Pour l’introduire dans la décoction, mettre la quantité de Hai Jin Sha dans une étamine.

Additif :
Hai Jin Sha Teng
Hai Jin Sha Teng est la plante entière de Lygodium japonicum.
Cette drogue a les mêmes tempérament, saveur et fonction que les spores de Lygodium,
mais en plus elle peut clarifier la Chaleur et éliminer les toxines (Qing Re Jie Du). C’est
pourquoi elle est utilisée pour traiter les maladies Lin* ainsi que les oedèmes Yang. Elle traite
également les ictères, les gonflements des furoncles et les ulcères cutanés.

287
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 255

Posologie :
— De 15 à 30 g.

Folium Pyrrosiae (Shi Wei)


Shi Wei est constitué par les feuilles séchées des variétés : Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching.,
Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching., Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw. (Polypodiacées).
Provenance : provinces du Zhejiang, du Jiangsu, du Hubei, du Henan, du Hebei.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait tout au long de l’année. Les plantes sont nettoyées, les feuilles séparées de
la tige et séchées au soleil. On les frotte ensuite pour les briser et on enlève les pétioles. Elles
sont utilisées sans autre préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, doux, légèrement froid, action sur les méridiens du Poumon et de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Est diurétique et enlève les douleurs de la miction (Li Shui Tong Lin).
— Arrête la toux (Zhi Ke).
Principales applications :
1. Comme Shi Wei est diurétique et calme les douleurs de la mictions :
Il est utilisé dans les maladies Lin*, en particulier dans le Lin de la Chaleur, celui de la
Pierre, celui du sang, ainsi que dans les oedèmes.
Lorsque les douleurs à la miction sont accompagnées de saignement, on peut l’associer à
Pollen Typhae (Pu Huang).
2. Shi Wei peut clarifier le Poumon, transformer les Mucosités et arrêter la toux :
Cette action lui permet de traiter l’asthme dû à la Chaleur du Poumon. Pour cela, il est
associé à Semen Arecae (Bing Lang) en quantités égales (prendre 8 g deux fois par jour), dans
“la Poudre de Folium Pyrrosiae (Shi Wei Tang)” et absorbé avec une décoction de gingembre.
Actuellement, on l’emploie aussi dans le traitement des infections aiguës ou chroniques des
voies respiratoires.

288
256 Le droguier

D’autre part :
Comme Shi Wei peut arrêter le sang, il est utilisé dans toutes les pertes de sang
(hémoptysie, hémorragie utérine, épistaxis, gingivorragies, ...).
Posologie :
— De 5 à 10 g.

Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae (Bei Xie)


Autres noms : Bi Xie, Fen Bi Xie, Bi Jie.
Bei Xie est constitué par les rhizomes séchés de Dioscorea hypoglauca Palib. et de
Dioscorea septemloba thunb. (Dioscoréacées).
Provenance : provinces du Zhejiang, du Hubei.
Récolte et Préparation :
Les rhizomes sont récoltés au printemps et en automne. Ils sont débarrassés des racines
fibreuses, nettoyés, coupés en morceaux et séchés au soleil, puis utilisés tels quels.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, équilibré, action sur les méridiens du Foie, de l'Estomac, de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Fait écouler l'Humidité trouble (Li Shi Zhuo).
— Chasse le Vent-Humidité (Qu Feng Shi).
Principales applications :
1. Comme Bei Xie fait écouler l'Humidité trouble :
Il permet de traiter les maladies Lin* de la graisse, c’est-à-dire celles où l’urine est trouble
et à la couleur de l’eau de riz (chylurie).
Pour cela, il est associé à Fructus Alpiniae (Yi Zhi Ren), Rhizoma Acori graminei (Shi
Chang Pu), Radix Linderae (Wu Yao).
Bei Xie peut également être utilisé dans les leucorrhées, celles dans lesquelles l'Humidité
est abondante.

289
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 257

2. Comme Bei Xie chasse le Vent et l'Humidité et qu’il favorise la mobilité des articulations :
On l’utilise dans les douleurs et obstructions (Bi*) dues au Vent-Humidité dans les
membres, ainsi que dans les douleurs lombaires.
• Lorsque ces blocages sont dus au Froid-Humidité on l’associe à Ramulus Cinnamomi (Gui
Zhi) et à Radix Aconiti praeparata (Fu Zi).
• Lorsque les Bi appartiennent à l'Humidité-Chaleur, on lui adjoint Ramulus Mori (Sang
Zhi), Radix Gentianae (Qing Jiao) et Semen Coicis (Yi Yi Ren).
Posologie :
— De 10 à 15 g.

Herba Artemisiae Capillaris (Yin Chen Hao)


Yin Chen Hao est constitué par les jeunes pousses séchées d’Artemisia capillaris Thunb. et
d’ Artemisia scoparia Waldst. et Kitaib. (Composées).
Provenance : Provinces du Shaanxi, du Shanxi, de l’Anhui.
Récolte et Préparation :
Les jeunes pousses sont récoltées au printemps lorsqu’elles atteignent 9 à 10 cm environ.
Elles sont nettoyées, lavées et séchées au soleil, puis utilisées telles quelles.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, légèrement froid, action sur les méridiens de la Rate, de l'Estomac, du Foie et de la
Vésicule Biliaire.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie et fait écouler la Chaleur-Humidité (Qing Li Shi Re).
— Traite l’ictère (Tui Huang Dan).
Principales applications :
1. Yin Chen Hao est la drogue majeure pour traiter l’ictère dû à l'Humidité-Chaleur.
Il peut être utilisé seul, en décoction, que l’on appelle “la grande prescription”. Il peut être
aussi associé à Radix Rhei (Da Huang) et Fructus Gardeniae (Zhi Zi) (30 g, 9 g, 15 g : à prendre
en trois fois), pour former “la Décoction d’Artemisia capillaris (Yin Chen Hao Tang)”.
Lorsqu’il y a des difficultés à la miction (oligurie), il convient d’adjoindre à Yin Chen Hao
d’autres drogues diurétiques, comme Polyporus umbellatus (Zhu Ling), Rhizoma Alismatis (Ze
Xie), Poria (Fu Ling), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu), Ramulus Cinnamomi
(Gui Zhi), ce qui constitue “la Poudre d’Artemisia et des cinq ingrédients diurétiques (Yin Chen
Wu Ling San)”. (Composition : 10 g de Yin Chen Hao, 5 g du mélange des drogues diurétiques
(Wu Ling San : 9 g, 15 g, 9 g, 9 g, 6 g). Prendre 6 g trois fois par jour).

290
258 Le droguier

Si la jaunisse est de type Yin, c’est-à-dire due au Froid et à l'Humidité, on l’associera à des
drogues qui réchauffent le Centre, comme Radix Aconiti praeparata (Fu Zi) Rhizoma Zingiberis
officinale (Gan Jiang), Radix Glycyrrhizae praeparata (Zhi Gan Cao) (18 g, 6 g, 9 g, 6 g : à
prendre en deux fois), ce qui forme “la Décoction d’Artemisia pour traiter les quatre inversions
(Yin Chen Si Ni Tang)”.
Par ailleurs :
Yin Chen Hao est utilisé dans les maladies de la peau dues à la Chaleur-Humidité, qui
entraînent des prurits et des écoulements sanieux jaunes. Il peut être pris par voie buccale et en
lavages externes.
Posologie :
— De 10 à 30 g.

Fructus Kochiae (Di Fu Zi)


Di Fu Zi est le fruit mûr de Kochia scoparia (L.) Schrad. (Chénopodiacées).
Provenance : régions du Hebei, du Shandong, du Shanxi, du Henan, du Liaonin, du
Jiangsu, du Sichuan, du Shaanxi, du Qinghai.
Récolte et Préparation :
La récolte a lieu en automne lorsque les fruits sont mûrs. On prend la plante entière que l’on
fait sécher au soleil, puis on sépare les fruits, on les nettoie, et on les utilise tels quels.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, froid, action sur le méridien de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Clarifie la Chaleur et est diurétique (Qing Re Li Shui).
— Arrête le prurit (Zhi Yang).
Principales applications :
1. Di Fu Zi est utilisé dans les douleurs brûlantes des voies urinaires, ainsi que dans les
mictions difficiles. Mais comme la force de ce composant est assez faible, il est souvent utilisé
en association avec d’autres produits.

291
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 259

2. Di Fu Zi est indiqué dans certaines affections prurigineuses et suintantes de la peau, en


particulier dans l’eczéma et la gale.
• En décoction à prendre par voie buccale, il est souvent associé à Cortex Phellodendri
(Huang Bai) et Cortex Dictamni radicis (Bai Xian Pi).
• En décoction à employer localement, on l’associe à Radix Sophorae flavescentis (Ku Shen),
Fructus Cnidii (She Chuang Zi), Alumen (Ming Fan).
Posologie :
— De 10 à 15 g.
— Pour l’usage externe utiliser la quantité requise.

Exocarpium Benincasae (Dong Gua Pi)


Dong Gua Pi est constitué par la peau du fruit de Benincasa hispida Cogn. (Cucurbitacées),
que l’on rencontre dans toute la Chine.
Récolte et Préparation :
Les fruits sont récoltés à maturité, à la fin de l’été et au début de l’automne. On fait sécher
au soleil la partie interne de la peau qui est seule utilisée.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, légèrement froid, action sur les méridiens du Poumon et de l’Intestin Grêle.
Indications fonctionnelles :
— Est diurétique, dissout les gonflements (Li Shui Xiao Zhong).
Principales applications :
Dong Gua Pi est utilisé dans les oedèmes, et comme il est légèrement froid, il est surtout
employé dans les oedèmes qui ont une caractéristique de Chaleur.
Il peut être employé seul mais son action étant assez faible, il entre souvent dans la
composition de formules diurétiques, associé à des drogues analogues, comme Semen Phaseoli
(Chi Xiao Dou), Rhizoma Imperatae (Bai Mao Gen), Poria (Fu Ling).
Le “Yang Shi Jia Cang Fang” donne une formule de pilules de Benincasa qui traitent les
oedèmes avec dyspnée. Pour cela on introduit des graines de Semen Phaseoli (Chi Xiao Dou)
dans un fruit de Benincasa, on entoure le tout d’argile et l’on fait subir la préparation Wei.
Ensuite on enlève la croûte argileuse séchée au feu et on réduit en poudre les produits pour en
faire des pilules. Ces pilules sont absorbées à l’aide d’une décoction de graines de Benincasa.

292
260 Le droguier

Posologie :
— De 15 à 30 g.

Additif :
Semen Benincasae (Dong Gua Zi ou Dong Gua Ren)
Dong Gua Zi est constitué par les graines de Benincasa hispida.
Propriétés : Doux et froid, clarifie le Poumon, transforme les Mucosités et évacue le pus.
Dong Gua Zi est utilisé dans les toux dues à la Chaleur du Poumon (pneumonie), les abcès
du Poumon et les abcès intestinaux.
• Pour le traitement des abcès du Poumon, il est associé à Semen Coicis (Yi Yi Ren), Caulis
Phragmitis (Wei Jing) et Semen Persicae (Tao Ren) (24 g, 30 g, 30 g, 9 g), pour former “la
Décoction de Caulis Phragmitis (Wei Jing Tang)”.
• Pour traiter les abcès intestinaux, on l’adjoint à Radix Rhei (Da Huang), Cortex Moutan
radicis (Mu Dan Pi), Semen Persicae (Tao Ren), Mirabilitum (Mang Xiao) (30 g, 18 g, 9 g,
12 g, 9 g : réduire en poudre, prendre 20 g pour une décoction, à boire en 2 fois), ce qui
constitue “la Décoction de Radix Rhei et de Cortex Moutan radicis (Da Huang Mu Dan Pi
Tang)”..
Posologie :
— De 10 à 15 g.

Fructus Lagenariae (Hu Lu Ke)


Hu Lu Ke est la peau du fruit de Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. depressa Ser.
(Cucurbitacées).
Régions de production : toute la Chine.
Récolte et Préparation :
Les fruits mûrs sont récoltés en automne. Après avoir enlevé la pulpe et les graines, on les
fait sécher au soleil et on les emploie tels quels.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, équilibré, action sur les méridiens du Poumon et de l’Intestin Grêle.
Indications fonctionnelles :
— Est diurétique, dissout les gonflements (Li Shui Xiao Zhong).

293
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 261

Principales applications :
Hu Lu Ke traite les oedèmes et l’ascite. Son action est comparable à celle d’Exocarpium
Benincasae (Dong Gua Pi). On l’utilise tout spécialement dans les oedèmes dont la
caractéristique est la Chaleur.
Généralement, il entre dans des compositions à visée diurétique.
Posologie :
— De 15 à 30 g.

Semen Phaseoli (Chi Xiao Dou)


Chi Xiao Dou est la graine mûre et séchée de Phaseolus calcaratus Roxb. ou de Phaseolus
angularis Wight (Légumineuses).
— Phaseolus calcaratus se rencontre dans le Guangdong, le Guangxi, le Jiangxi.
— Phaseolus angularis est présent dans toute la Chine.
Récolte et Préparation :
La récolte se fait en automne lorsque les gousses sont mûres mais pas encore sèches. On les
sèche au soleil, on les écosse, puis les graines sont nettoyées et à nouveau séchées au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, acide, équilibré, action sur les méridiens du Cœur et de l’Intestin Grêle.
Indications fonctionnelles :
— Est diurétique, dissout les gonflements (Li Shui Xiao Zhong).
— Libère les toxines, draine le pus (Jie Du Pai Nong).
Principales applications :
1. Chi Xiao Dou traite l’ascite et les oedèmes des membres inférieurs.
Dans ce but, il peut être utilisé seul, en décoction, ou associé à Rhizoma Imperatae (Bai
Mao Gen) à Cortex Mori radicis (Sang Bai Pi) et à d’autres drogues diurétiques.
Le “Shi Liao Ben Cao” préconise de l’employer mélangé à de la soupe de poisson, dans les
cas extrêmes de flaccidité des membres inférieurs dus à l’avitaminose (béribéri) et dans l’ascite.
Actuellement, il est utilisé pour traiter les oedèmes des néphrites, ceux des cirrhoses
hépatiques, ainsi que ceux causés par les malnutritions.
Il peut aussi être utilisé en usage externe. Le “Du Xing Fang” conseille de traiter les
oedèmes des membres inférieurs dus à l’avitaminose, avec des décoctions de Chi Xiao Dou dont
on frictionne les jambes et les pieds.

294
262 Le droguier

2. Comme Chi Xiao Dou libère la Chaleur toxique et en draine le pus :


Il est utilisé dans les furoncles et les abcès, ceux du sein par exemple, les oreillons,
l’érysipèle, ainsi que dans les ulcères chroniques de la peau.
Dans ces cas-là, on peut l’utiliser également en usage externe.
• Dans les gonflements des furoncles, on prend de la poudre de Semen Phaseoli que l’on
mélange avec du blanc d’œuf, du miel et du vinaigre pour en faire des applications externes. On
renouvelle l’emplâtre lorsqu’il est sec.
L’adjonction de poudre de Radix Boehmeriae (Zhu Ma Gen), renforce l’action de Chi Xiao
Dou pour clarifier la Chaleur et libérer les toxines; ce qui peut éviter une intervention
chirurgicale.
• Dans les maladies inflammatoires comportant des rougeurs de la peau, telles que les ulcères
chroniques et l’érysipèle, on peut aussi employer sa décoction en usage local.
D’autre part :
Comme Chi Xiao Dou est un bon diurétique, il peut être prescrit dans les ictères dus à
l'Humidité-Chaleur.
Posologie :
— De 10 à 30 g.
— Pour l’usage externe, prendre la quantité nécessaire.

Herba Euphorbiae Helioscopiae (Ze Qi)


Autre nom : Mao Er Yan Ming Cao.
Ze Qi est la plante entière séchée d’Euphorbia helioscopia L. (Euphorbiacées).
Provenance : toute la Chine, mais principalement les provinces du Jiangsu et du Zhejiang.
Récolte et Préparation :
On récolte la plante au mois de mars et de mai, lorsque les fleurs s’ouvrent. Après
élimination des racines et de la terre, on fait sécher la plante au soleil. Elle est utilisée sans autre
préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, amer, légèrement froid, toxique, action sur les méridiens du gros Intestin, de
l’Intestin Grêle, du Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Est diurétique, dissout les gonflements (Li Shui Xiao Zhong).
— Transforme les Mucosités et arrête la toux (Hua Tan Zhi Ke).
— Disperse les nodosités (San Jie).

295
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 263

Principales applications :
1. Comme Ze Qi est un diurétique puissant et qu’il dissout les gonflements :
On l’emploie pour traiter l’ascite ainsi que les oedèmes des yeux, du visage et des
membres.
Comme il est efficace utilisé tout seul, le “Sheng Hui Fang” préconise de l’employer seul,
en emplâtre, associé à une prise de vin chaud.
La plupart du temps, on lui adjoint des drogues qui renforcent la Rate pour éliminer
l'Humidité, comme par exemple, Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu), Rhizoma
Alismatis (Ze Xie).
2. Comme Ze Qi transforme les Mucosités, arrête la toux et calme la dyspnée :
Il permet de traiter les toux dues à la Chaleur du Poumon, ainsi que les toux asth-
matiformes dues aux Mucosités.
• Pour traiter la Chaleur du Poumon, on peut l’associer à Folium Ardisiae (Zi Jin Niu), Herba
Houttuyniae cordatae (Yu Xing Cao), Radix Scutellariae (Huang Qin), etc.
• Pour traiter les toux associées à un pouls profond (Shen), on se sert de “La Décoction
d’Herba Euphorbiae helioscopiae (Ze Qi Tang)” (120).
3. Comme Ze Qi transforme les Mucosités et disperse les nodosités :
Pour traiter les scrofules, on l’utilise per os en décoction concentrée. Lorsque les scrofules
sont fistulisées, on peut de plus, faire pénétrer cette décoction dans la plaie.
Posologie :
— De 5 à 10 g.
— On peut l’utiliser per os ou par voie externe sous forme d’emplâtre.

Herba Polygoni Avicularis (Bian Xu)


Bian Xu est la partie aérienne séchée de Polygonum aviculare L. (Polygonacées).
Provenance : Cette plante pousse dans de nombreuses régions de la Chine.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée en été quand les feuilles sont pleinement développées et que la plante
a atteint son maximum de luxuriance.
On élimine les racines et les matières étrangères et on fait sécher au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, légèrement froid, action sur le méridien de la Vessie.

296
264 Le droguier

Indications fonctionnelles :
— Est diurétique et calme les douleurs de la miction (Li Shui Tong Lin).
— Élimine les parasites et arrête le prurit (Sha Chong Zhi Yang).
Principales applications :
1. Bian Xu clarifie la Chaleur-Humidité du Réchauffeur inférieur, fait uriner et calme les
douleurs de la miction :
C’est pour cela qu’il est utilisé dans les oliguries avec urines rouges.
• Pour traiter les maladies Lin* de la Chaleur-Humidité, il est généralement associé à Herba
Dianthi (Qu Mai), Caulis Akebiae (Mu Tong), Talcum (Hua Shi), comme par exemple dans “la
Poudre des huit ingrédients pour corriger les troubles urinaires (Ba Zheng San)” (98).
• Dans les maladies Lin comportant une hématurie, il est associé à des drogues qui arrêtent le
sang, comme Rhizoma Imperatae (Bai Mao Gen), Herba seu Radix Cyrcii japonici (Da Ji),
Herba Cephalanoploris (Xiao Ji).
2. Comme Bian Xu élimine les parasites et arrête les prurits :
Sa décoction est utilisée en lavages externes dans les maladies de peau dues à l'Humidité
(eczéma), ainsi que dans les prurits génitaux.
Posologie :
— De 10 à 15 g.
— Pour l’usage externe, prendre la quantité requise.
Note :
L’effet diurétique de Bian Xu est excellent et permet d’augmenter l’élimination du sodium
dans les urines.
Employé seul, sa décoction absorbée per os, est efficace pour chasser les ascaris.

Herba Dianthi (Qu Mai)


Qu Mai est la partie aérienne, comprenant les fleurs et séchée, de Dianthus superbus L. ou
de Dianthus chinensis L. (Caryophyllacées).
Provenance : Plante très répandue en Chine en particulier dans le Hebei, le Henan, le
Liaoning, le Hubei, le Jiangsu.
Récolte et Préparation :
La plante est récoltée en été et en automne, lorsque les fleurs sont épanouies. Après
nettoyage, elles sont coupées en morceaux, séchées et utilisées telles quelles.

297
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 265

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Amer, froid, action sur les méridiens du Cœur, de l’Intestin Grêle, de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Est diurétique et calme les douleurs de la miction (Li Shui Tong Lin).
Principales applications :
Qu Mai est utilisé dans les oliguries, les hématuries et les douleurs brûlantes à la miction.
En général on l’associe à Herba Polygoni avicularis (Bian Xu), Caulis Akebiae (Mu Tong),
Talcum (Hua Shi), comme dans “la Poudre des huit ingrédients pour corriger les troubles
urinaires (Ba Zheng San)” (98).
D’autre part :
Cette drogue est efficace pour vivifier le sang et favoriser les règles. C’est pourquoi l’on
l’utilise pour traiter les aménorrhées dues à une stagnation d’Amas de Sang.
Posologie :
— De 10 à 15 g.
— Ce produit est contre-indiqué pendant la grossesse.
Note :
Herba Dianthi (Qu Mai), Herba Polygoni avicularis (Bian Xu) et Rhizoma Dioscoreae
hypoglaucae (Bei Xie) sont utilisés pour soigner les maladies Lin*. Ils rafraîchissent la Chaleur
et font écouler l'Humidité. Mais :
• Rhizoma Diocoreae (Bei Xie) traite la maladie Lin lorsque l'Humidité l’emporte sur la
Chaleur, c’est-à-dire lorsque les urines sont troubles, et ont la couleur de l’eau de riz.
• Herba Dianthi (Qu Mai) soigne les maladies Lin dans lesquelles la Chaleur l’emporte sur
l'Humidité, c’est-à-dire celles qui comportent des mictions douloureuses d’urines chaudes,
souvent associées a des hématuries
• Herba Polygoni (Bian Xu) traite les maladies Lin dans lesquelles ni l'Humidité ni la Chaleur
ne sont prépondérantes.

298
266 Le droguier

Medulla Caulis Junci (Deng Xin Cao)


Deng Xin Cao est constitué par la moelle séchée de Juncus effusus L. (Juncacées).
Provenance : provinces du Jiangsu, du Sichuan, du Yunnan et du Guizhou.
Récolte et Préparation :
Les joncs sont récoltés à la fin de l’été et au début de l’automne. Les tiges sont séchées au
soleil et fendues pour enlever la moelle qui est débitée en bâtonnets. La moelle est utilisée telle
quelle, ou mélangée à du Cinnabar (Zhu Sha), ou encore préparée par la méthode Duan Tan
(carbonisation).
Saveur, tempérament et lieux d’action
— Doux, neutre, légèrement froid, action sur les méridiens du Cœur, du Poumon et de
l’Intestin Grêle.
Indications fonctionnelles :
— Est diurétique et calme les douleurs de la miction (Li Shui Tong Lin).
— Est sédatif (Qing Xin Chu Fan).
Principales applications :
1. Comme Deng Xin Cao est diurétique,
Il est utilisé dans les douleurs à la miction avec oligurie, appartenant aux Cadres Cliniques
de la Chaleur. Mais son effet n’étant pas très important, il est toujours associé à d’autres drogues
qui clarifient la Chaleur et font écouler l'Humidité.
2. Pour ses propriétés sédatives, on utilise Deng Xin Cao dans les convulsions, l’épilepsie, les
pleurs nocturnes continuels des nourrissons, ainsi que dans les agitations, les inquiétudes, dues
à la Chaleur du Cœur.
Sa poudre s’emploie seule, absorbée per os, ou associée à d’autres drogues sédatives.
Dans les pleurs nocturnes des nouveau-nés, on utilise la poudre de Medulla Junci après
qu’elle ait subi la préparation Duan Tan. Elle est posée sur le bout du sein à chaque tétée.
D’autre part :
Deng Xin Cao est utilisé en usage externe, en enveloppements de la gorge, dans les
amygdalites, les pharyngites et les laryngites.
Posologie :
— De 1,5 à 2,5 g, dans la composition de pilules ou de poudres.
— Pour l’obtention d’un effet sédatif, la drogue est mêlée en poudre avec du Cinnabaris
(Zhu Sha). Dans les prescriptions l’on spécifie alors : Zhu Deng Xin.
— Pour l’usage externe, on utilise la poudre de Medulla Caulis Junci après qu’elle ait subi la
préparation Duan Tan.

299
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 267

Semen Abutili (Dong Kui Zi)


Dong Kui Zi est constitué par les graines mûres de Malva verticillata L. (Malvacées), plante
qui se rencontre dans de nombreuses régions de la Chine.
Récolte et Préparation :
Les graines mûres sont récoltées au printemps. Elles sont employées telles quelles ou après
avoir été écrasées.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Doux, froid, action sur les méridiens du gros Intestin, de l’Intestin Grêle et de la Vessie.
Indications fonctionnelles :
— Est diurétique et enlève les douleurs de la miction (Li Shui Tong Lin).
— Est galactogène (Xia Ru).
— Humidifie l’Intestin (émollient) (Run Chang).
Principales applications :
1. Comme Dong Kui Zi est diurétique :
Il est utilisé dans les oliguries, les douleurs brûlantes à la miction et dans les oedèmes.
Pour traiter ces affections, on l’associe à des drogues comme Poria (Fu Ling), Spora
Lygodii (Hai lin Sha), Semen Plantaginis (Che Qian Zi). Réunies dans “la Poudre de Semen
Abutili et de Poria (Kui Zi Fu Ling San)” (1 Jin, 3 Liang), ces deux drogues traitent les oedèmes
de la grossesse.
De plus,
Le “Qian Jin Fang” préconise l’emploi de Dong Kui Zi pour traiter les hématuries des
maladies Lin*, celles des maladies consomptives ainsi que les maladies Lin de la grossesse.
Dans tous ces cas, il préconise son emploi seul, en décoction absorbée per os.
2. Dong Kui Zi est utilisé comme galactogène et pour traiter les mastopathies douloureuses.
Dans le “Fu Ren Liang Fang” il est associé à poids égal avec Fructus Amomi (Sha Ren),
dans une poudre qui doit être absorbée avec du vin chaud, pour traiter ces affections.
D’autre part :
Comme Dong Kui Zi humidifie l’intestin, il est utilisé pour traiter les constipations lorsque
les selles sont sèches.

300
268 Le droguier

Posologie :
— De 10 à 15 g.
— L’employer avec précautions pendant la grossesse.

Additif
Les graines d’autres plantes de la famille des malvacées sont également utilisées,
spécialement :
• Les graines d’Abutilon theophrasti Medic. qui porte aussi le nom d’Abutilon avicennae
(Qing Ma ou Qing Ma Tou). Ce produit, amer et équilibré, est utilisé à la dose de 2 à 9 g, dans
les douleurs de la miction, les taies oculaires, les oedèmes et les scrofules.
• Les graines d’Abutilon indicum (L.) Sweet (Mo Pan Cao). Ce composant est doux et
équilibré, et traite en particulier les douleurs à la miction et les maladies Lin*.

Niter (Xiao Shi)


Autres noms :
— Huo Xiao.
— Yan Xiao.
— Shui Shi.
— Ku Xiao.
Xiao Shi est un minerai contenant principalement du Nitrate de Potassium (K NO3) associé
à quelques traces de Nitrate de Sodium (Na NO3).
Provenance : Ce minerai se rencontre dans de nombreuses régions de Chine, en particulier au
Shandong, au Jiangsu, au Hubei, au Hunan, au Sichuan et au Guizhou.
Préparation :
Après raffinage le minerai est séché et utilisé tel quel.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Amer, salé, tiède, légèrement toxique, action sur les méridiens du Cœur, de la Rate.
Indications fonctionnelles :
— Brise ce qui est dur et disperse les Amas (Po Jian San Ji).
— Favorise la diurèse et est laxatif (Li Niao Xie Xia).
— Libère les toxines et dissout les abcès (Jie Du Xiao Zhong).

301
Les drogues qui favorisent la diurèse et font écouler l’Humidité 269

Principales applications :
1. Comme Xiao Shi est diurétique, qu’il brise ce qui est dur et qu’il est laxatif :
On l’utilise pour traiter les coliques néphrétiques, les constipations, l’ictère, les douleurs
importantes au milieu de l’abdomen, ainsi que les Sha Zhang*.
2. Comme Xiao Shi élimine les toxines et dissout les abcès :
On l’utilise en poudre, pour faire des applications locales dans les amygdalites, les gorges
enflées et douloureuses (amygdalites, pharyngites), ainsi que dans les furoncles, les abcès, les
anthrax.
Posologie :
— Per os : on l’utilise généralement en poudre ou en pilules, à la dose de 1,5 à 3 g.
— Pour l’emploi local prendre la quantité requise.
Précautions d’emploi :
Xiao Shi est contre-indiqué chez les femmes enceintes.

302
303
CHAPITRE VII

Les drogues qui réchauffent l’Interne


Wen Li Yao

GÉNÉRALITÉS

Les drogues qui réchauffent l’Interne, sont celles qui traitent les Cadres Cliniques du Froid
interne. Ces composants, dont la saveur est piquante et le tempérament chaud, peuvent
réchauffer le Foyer Moyen, renforcer la fonction de transport-transformation de la Rate,
disperser le Froid, arrêter les douleurs, et enfin assister le Yang et le faire revenir lorsqu’il
disparaît.
Les Cadres Cliniques du Froid interne sont de plusieurs types :
• Ceux dans lesquels le Froid pervers pénètre dans l’Intérieur et bloque le Yang Qi de la Rate
et de l'Estomac.
Leurs symptômes sont les douleurs froides de l’abdomen et de l’épigastre, les
vomissements et la diarrhée.
• Ceux dans lesquels le Yang Qi étant Vide et faible, le Yin Froid devient abondant à
l’Intérieur.
Les symptômes principaux sont la crainte du froid, les membres froids, le visage de couleur
blanc brillant, les urines claires et abondantes, la langue tendre, l’enduit lingual blanc, le pouls
profond (Chen) et fin (Xi).
• Ceux dans lesquels, lors des transpirations profuses, le Yang a tendance à s’échapper.
Les symptômes en sont : membres glacés, pouls ténu (Wei) ayant tendance à disparaître.
Dans tous les cas cités, on utilisera les drogues qui réchauffent l’interne, en suivant le “Nei
Jing” qui dit : « Froid, alors il faut réchauffer ».
Dans la pratique clinique, on associe à ces drogues d’autres composants, variables selon les
situations rencontrées
• Lorsque le Froid pervers externe pénètre dans l’intérieur et qu’il est associé à un Cadre
Clinique de Surface, on ajoute des drogues qui libèrent la Surface.

304
272 Le droguier

• Lorsque l’agglomération du Froid entraîne une stagnation du Qi, on associe des drogues qui
font circuler le Qi.
• Lorsque le Froid-Humidité est prospère dans l’interne, on adjoint des drogues qui ren-
forcent la Rate pour chasser l'Humidité.
• Lorsque le Yang de la Rate et des Reins est Vide, on complète avec des drogues qui
réchauffent et tonifient la Rate et les Reins.
• Lorsque le Qi s’échappe et que le Yang se meurt, on ajoute des drogues qui produisent “la
grande Tonification du Yuan Qi” (Rein Yang)
Les drogues qui réchauffent l’Interne sont piquantes, chaudes et asséchantes. Leur
utilisation blessant facilement les Liquides Organiques, elles ne conviennent ni dans les Cadres
Cliniques de la Chaleur, ni dans les Cadres Cliniques de Vide de Yin, ni durant la grossesse.

Radix Aconiti Praeparata (Fu Zi)


Radix Aconiti (lateralis) praeparata (Fu Zi) est obtenu par la préparation des racines
secondaires d’Aconitum carmichaeli Debx. (Renonculacées).
Cet aconit se rencontre principalement au Sichuan, au Hubei, au Hunan.
Récolte et Préparation :
Les racines sont récoltées du mois de juin au mois d’août. Après avoir été nettoyées, les
racines secondaires sont séparées de la racine principale et prennent le nom de Ni Fu Zi.
Elles vont être traitées selon trois procédés, qui varient selon le résultat souhaité :
— Le premier procédé est le traitement par le sel, il donne le produit Yan Fu Zi.
— Le deuxième procédé, avec ébullition dans de l’eau salée jusqu’à ce que les racines
deviennent noires, aboutit au Hei Shun Pian.
— Le troisième procédé, consistant en une ébullition dans de l’eau salée, puis écorçage de la
racine, lavage et séchage, donne un produit blanc. C’est le Bai Fu Pian.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, chaud, toxique, action sur les méridiens du Cœur, des Reins, de la Rate.
Indications fonctionnelles :
— Fait revenir le Yang qui a disparu (restaure le Yang) et porte secours au contresens (Hui
Yang Jiu Ni).
— Tonifie le Feu et assiste le Yang (Bu Huo Zhu Yang).
— Disperse le Froid et arrête les douleurs (San Han Zhi Tong).

305
Les drogues qui réchauffent l’Interne 273

Principales applications :
1. Fu Zi est une drogue importante pour faire revenir le Yang et remédier au contresens :
— en bas, il porte secours à la dispersion et à la blessure du Yang des Reins en renforçant le
Feu,
— en haut, il assiste le Yang du Cœur pour favoriser la circulation dans les vaisseaux.
C’est pourquoi l’on l’utilise dans les Cadres Cliniques du Yang qui disparaît, avec
transpiration spontanée froide, membres froids et parétiques, pouls menu comme s’il allait
s’arrêter.
Dans ces cas-là, il est associé à des drogues qui renforcent son efficacité, comme par
exemple, Rhizoma Zingiberis officinale (Gan Jiang), Radix Glycyrrhizae praeparata (Zhi Gan
Cao) (15 g, 9 g, 6 g : à prendre en deux fois), ce qui constitue “la Décoction des quatre
inversions (Si Ni Tang)”.
Si le Yang est déficient et le Qi en train de disparaître avec comme symptômes, une
transpiration profuse et de la polypnée, on l’associera à Radix Ginseng (Ren Shen) (12 g, 9 à 15
g : à prendre en deux fois), ce qui constitue “la Décoction de ginseng et d’aconit (Shen Fu
Tang)”, afin d’effectuer la “Grande Tonification” du Yuan Qi.
2. Comme Fu Zi tonifie le Feu et assiste le Yang, on l’utilise chaque fois que le Yang Qi des
organes Rein, Rate, Cœur, est faible
Il est prescrit dans les Cadres Cliniques du Yang de ces organes en état de Vide.
• Si le Yang des Reins est déficient, le Feu de Mingmen faible, il y a crainte du froid,
membres froids, lombes courbatus, membres inférieurs faibles, impuissance, pollakiurie
(Niao Pin).
Pour le traitement, on associe Fu Zi à Cortex Cinnamomi (Rou Gui), Radix Rehmanniae
praeparata (Shu Di Huang), par exemple, dans “les Pilules de cannelle, d’aconit et des huit
senteurs (Gui Fu Ba Wei Wan)” (121).
• Si le Froid Yin est abondant à l’intérieur, le Yang de la Rate sera entravé, ce qui se traduira
par des douleurs froides de l’abdomen et de l’épigastre et une diarrhée pâteuse.
Il faudra réchauffer la Rate et avantager le Qi, en adjoignant à Fu Zi des drogues comme
Radix Ginseng (Ren Shen), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu), Rhizoma
Zingiberis officinale (Gan Jiang), Radix Glycyrrhizae praeparata (Zhi Gan Cao) (25 g chacun :
faire des pilules de 3 g avec du miel, en prendre une avant les repas). Cette association constitue
“les Pilules de racine d’aconit qui régularisent le Centre (Fu Zi Li Zhong Wan)”.
• Lorsque le Yang des Reins et de la Rate est Vide, l'Eau inonde et stagne, entraînant des
oedèmes des membres et de l’oligurie. Il convient de renforcer le Yang et de donner de la force
à la transformation.
Pour cela, on associera à Fu Zi des drogues qui renforcent la Rate et qui font écouler l'Eau,
comme Poria (Fu Ling), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu), Radix Paeoniae alba
(Bai Shao Yao), Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang) (3 à 15 g, 15 g, 12 g, 9 g, 9 g : à
prendre en trois fois), pour former “la Décoction qui contrôle l'Eau (Zhen Wu Tang)”.

306
274 Le droguier

• Lorsque le Yang du Cœur est déficient, le souffle est court, et l’on observe des palpitations
et des douleurs précordiales; on pourra associer à Fu Zi, Radix Ginseng (Ren Shen) et Ramulus
Cinnamomi (Gui Zhi).
D’autre part :
• Lorsque le Yang Wei est déficient, il se produit une transpiration spontanée. On peut
utiliser Fu li en l’associant à Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi) et a Radix Astragali (Huang Qi).
• Lorsque le Yang est Vide et qu’il y a agression externe de Vent-Froid, on peut associer à Fu
Zi, Herba Ephedrae (Ma Huang) et Herba Asari (Xi Xin).
En résumé : Fu Zi a pour propriété de réchauffer le Yang de tout le corps et l’on peut le
prescrire à quiconque présente un Vide de Yang.
3. Comme Fu Zi disperse le Froid et arrête les douleurs :
Il est utilisé dans les douleurs par obstruction (Bi*) lorsqu’elles sont provoquées par le
Vent-Froid et qu’il s’y associe des douleurs et courbatures de toutes les articulations du corps.
Pour cela, on l’associe à Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi), Rhizoma Atractylodis
macrocephalae (Bai Zhu), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) (2 morceaux, 4 Liang, 2 Liang,
2 Liang), ce qui constitue “la Décoction d’aconit et de réglisse (Gan Cao Fu Zi Tang)” qui
traite les douleurs et l’absence de mobilité des articulations, la transpiration spontanée, le souffle
court, la crainte du Vent et du Froid, et un oedème léger du corps.
Posologie :
— De 3 à 15 g.
— Afin de diminuer sa toxicité, Fu Zi doit bouillir longuement. Il faut le mettre de 30 à 60
minutes, avant l’ajout des autres ingrédients dans la décoction.
Précautions d’emploi :
Fu Zi est contre-indiqué pendant la grossesse et dans les Cadres Cliniques de faux Froid et
vraie Chaleur.
Fu Zi est incompatible avec Bulbus Fritillariae (Bei Mu), Fructus et Radix Trichosanthis
(Gua Lou), Rhizoma Pinelliae (Ban Xia), Radix Ampelopsis (Bai Lian), Rhizoma Bletillae
(Bai Ji).

Additif :
Radix Aconiti (Wu Tou)
Wu Tou est la racine principale de l’aconit. Celle qui provient du Sichuan s’appelle Chuan
Wu. Celle qui est sauvage s’appelle Cao Wu.
Ces racines sont préparées par macération dans l’eau pendant plusieurs heures, jusqu’à ce
que le Cœur soit imprégné. Elles sont ensuite bouillies jusqu’à ce que leur centre soit foncé,
même dans les plus grosses racines et que leur goût soit amoindri. Elles sont ensuite séchées à
l’air, coupées en morceaux et séchées à nouveau. Elles portent alors respectivement les noms de
Chuan Wu préparé (Zhi Chuan Wu) et de Cao Wu préparé (Zhi Cao Wu).

307
Les drogues qui réchauffent l’Interne 275

Chuan Wu :
Chuan Wu est la racine principale préparée d’Aconitum carmichaeli Debx.
Piquant, amer, tiède, très toxique, Chuan Wu agit sur les méridiens du Cœur, du Poumon et
de la Rate.
Il a une grande force pour chasser le Vent-Humidité, disperser le Froid et arrêter les
douleurs.
Il est prescrit dans les douleurs par obstruction (Bi*) du Vent-Humidité, ainsi que dans les
douleurs froides de l’épigastre, dans les céphalées dues au Vent, dans les migraines et dans les
douleurs dues aux contusions.
Dans tous ces cas, sa force est plus importante que celle de Fu Zi.
Posologie :
— De 1,5 à 5 g.
— En poudre ou dans du vin médicinal, la dose sera de 1 à 2 g.
— Pour son emploi en décoction, on le fait bouillir de 30 à 60 minutes avant d’ajouter les
autres ingrédients.
Chuan Wu est contre-indiqué durant la grossesse. Il est incompatible avec Bulbus
Fritillariae (Bei Mu), Fructus et Radix Trichosanthis (Gua Lou), Rhizoma Pinelliae (Ban Xia),
Radix Ampelopsis (Bai Lian), Rhizoma Bletillae (Bai Ji), Cornu Rhinoceri (Xi Jiao).

Cao Wu :
Cao Wu est préparé à partir de la racine principale d’Aconitum kuznezoffii Reichb.
Cao Wu est récolté en automne, quand les tiges et les feuilles de la plante sont fanées.
Ses propriétés, fonctions, applications, contre-indications et incompatibilités sont les
mêmes que celles de Chuan Wu, mais sa toxicité est encore plus forte.
Posologie :
— De 1,5 à 4,5 g.
Note :
L’intoxication par l’aconit se manifeste par des vertiges, de l’engourdissement des
membres, une arythmie cardiaque, une hypotension, des spasmes et une perte de connaissance.
Le traitement d’urgence sera réalisé dans les cas légers par un lavage d’estomac, et dans les cas
graves par une injection d’atropine.

308
276 Le droguier

Rhizoma Zingiberis (Gan Jiang)


Gan Jiang est le rhizome desséché du gingembre cultivé, Zingiber officinale Rosc.
(Zingiberacées).
Lieux de Provenance : provinces du Sichuan, du Hubei, du Guangdong, du Guangxi, du
Fujian, du Guizhou.
Récolte et Préparation :
Les rhizomes sont récoltés en hiver; après nettoyage et élimination des parties aériennes, ils
sont séchés au soleil, ou à basse température, puis coupés en tranches. On peut les utiliser de la
sorte ou après préparation par le procédé Pao.

Saveur, tempérament et lieux d’action :


— Piquant, chaud, action sur les méridiens de la Rate, de l'Estomac, du Cœur et du Poumon.
Indications fonctionnelles :
— Réchauffe le Centre (Wen Zhong).
— Fait revenir le Yang (Hui Yang).
— Réchauffe le Poumon et transforme les glaires (Wen Fei Hua Yin).
Principales applications :
1. Gan Jiang chasse le Froid pervers de l'Estomac et assiste le Yang Qi de la Rate et de
l'Estomac.
C’est pourquoi l’on peut l’utiliser dans tous les Cadres Cliniques de Froid de la Rate et de
l'Estomac, qu’il s’agisse des Cadres Cliniques de Plénitude, lorsque le Froid externe pénètre à
l’intérieur, ou de ceux de Vide, lorsque le Yang Qi est déficient; les symptômes principaux sont
les douleurs froides de l’épigastre et de l’abdomen, les vomissements et la diarrhée.
Gan Jiang peut être employé seul. Le “Qian Jin Fang” le prescrit de cette façon pour traiter
la diarrhée due au Froid dans le Réchauffeur Moyen, tandis que le “Wai Tai Mi Yao”
recommande de soigner les douleurs de l’épigastre par de la poudre de Gan Jiang prise dans une
boisson.
Il peut aussi être utilisé en association avec d’autres drogues qui réchauffent le Centre :
• Dans les cas de vomissements dus au Froid de l'Estomac, on l’associe à parties égales avec
Rhizoma Pinelliae (Ban Xia) (prendre 5 g du mélange trois fois par jour), pour faire descendre
le contresens et arrêter les vomissements. C’est “la Poudre de Pinellia et de gingembre (Ban
Xia Gan Jiang San)”
• Si la Rate et l'Estomac sont Vides et Froids, on l’associe à Radix Ginseng (Ren Shen) et
Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu), dans “les Pilules qui régularisent le Centre (Li
Zhong Wan)” (122), pour tonifier la Rate et avantager le Qi.

309
Les drogues qui réchauffent l’Interne 277

2. Comme Gan Jiang est piquant et chaud, qu’il assiste le Yang et la fonction de circulation
du Cœur et qu’il chasse le Froid de l’intérieur :
Il est utilisé dans les Cadres Cliniques de disparition du Yang.
Dans ces cas-là, il peut être associé à Radix Aconiti praeparata (Fu Zi) et à Radix
Glycyrrhizae praeparata (Zhi Gan Cao) (9 g, 15 g, 6 g : à prendre en deux fois), comme dans “la
Décoction des quatre inversions (Si Ni Tang) “, car ces composants renforcent son action de
restauration du Yang et sa capacité de porter secours au contresens et que cela réduit la toxicité
de l’aconit.
3. Comme Gan Jiang réchauffe le Poumon, disperse le Froid et transforme les glaires.
Il est utilisé lorsque le Froid pervers s’accumule dans le Poumon en entraînant comme
symptômes : toux, dyspnée, corps froid, dos froid, beaucoup de Mucosités claires et filantes.
Dans ce cas, Gan Jiang est souvent associé à Herba Ephedrae (Ma Huang), Herba Asari (Xi
Xin), etc. pour former “la Petite Décoction du dragon vert (Xiao Qing Long Tang)” (2).
Posologie :
— De 3 à 10 g.
— L’employer avec précautions pendant la grossesse.
Notes :
1. Les emplois de Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang) doivent être différenciés de ceux
de Rhizoma Zingiberis (Gan Jiang).
• Sheng Jiang est piquant et dispersant. On l’emploie contre le Vent-Froid d’origine externe
et dans les vomissements dus au Froid de l'Estomac.
• Gan Jiang est de tempérament chaud. Il est indiqué pour réchauffer le Centre et disperser le
Froid.
2. Rhizoma Zingiberis (Gan Jiang) et Radix Aconiti praeparata (Fu Zi) font revenir le Yang et
portent remède au contresens, c’est pourquoi ils sont souvent associés. Mais Fu Zi réchauffe le
Yang de l’ensemble du corps, y compris celui des Reins, tandis que Gan Jiang réchauffe par
préférence le Yang de la Rate et de l'Estomac.

Additif :
Pao Jiang
Pao Jiang est le gingembre qui a été torréfié jusqu’à ce que sa surface prenne une couleur
légèrement noire et que l’intérieur vire au jaune.
Ce produit est amer, astringent, chaud et agit sur les méridiens de la Rate et du Foie.
Ses indications sont voisines de celles du gingembre sec, mais son action de réchauffement
de l’Interne est plus faible que celle de Gan Jiang. En revanche, son efficacité pour réchauffer
les méridiens et arrêter le sang est plus importante, car il pénètre la couche du sang.

310
278 Le droguier

Il est utilisé dans les Cadres Cliniques de Vide et de Froid avec des pertes de sang comme
vomissements de sang, selles sanglantes, métrorragies fonctionnelles, dans lesquelles le sang est
de couleur pâle, les mains et les pieds froids, la langue pâle et le pouls fin,, c’est-à-dire dans les
Cadres Cliniques où le Yang de la Rate Vide ne peut contrôler le sang.
Il peut aussi être prescrit dans les dysenteries et les douleurs abdominales provoquées par
un Vide et un Froid de la Rate et de l'Estomac.
Posologie :
— De 3 à 6 g.

Cortex Cinnamomi (Rou Gui)


Autre nom : Gui Xin.
L’écorce de cannelle (Rou Gui) est l’écorce fine, séchée, qui subsiste après élimination de
l’écorce superficielle des rameaux de Cinnamomum cassia Presl. (Lauracées).
Lieux de production : provinces du Guangdong, du Guangxi, du Hunan.
Récolte et Préparation :
L’écorce des rameaux est prélevée en automne; une fois débarrassée de sa partie externe,
elle est nettoyée et séchée à l’ombre. Elle est ensuite coupée en morceaux ou broyée en poudre.
On l’utilise sans autre forme de préparation.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, doux, chaud, action sur les méridiens des Reins, de la Rate, du Cœur et du Foie.
Indications fonctionnelles :
— Tonifie le Feu et assiste le Yang (Bu Huo Zhu Yang).
— Disperse le Froid et arrête les douleurs (San Han Zhi Tong).
— Réchauffe et permet la circulation dans les vaisseaux et les méridiens (Wen Tong Jing
Mai).
Principales applications :
1. Comme Rou Gui est piquant, qu’il tonifie et réchauffe le Feu de Mingmen, qu’il avantage
le Yang et dissout le Yin :
Il constitue un médicament de choix pour traiter les affections suivantes :
• Le Vide-Froid du Rein Yang dont les symptômes sont: crainte du froid, membres froids,
lombes et membres inférieurs faibles, impuissance, pollakiurie. Dans ce but, on l’associe à
Radix Aconiti praeparata (Fu Zi), Radix Rehmanniae praeparata (Shu Di Huang), Fructus Corni
(Shan Zhu Yu), qui sont également des médicaments qui tonifient le Foie et les Reins. Ces
drogues entrent dans la formule “des Pilules de cannelle, d’aconit et des huit senteurs (Gui Fu
Ba Wei Wan)” (121).

311
Les drogues qui réchauffent l’Interne 279

• Les Cadres Cliniques dans lesquels le Yang des Reins et de la Rate est faible, avec comme
sémiologie : douleurs froides de l’abdomen et de l’épigastre, inappétence, selles pâteuses,
diarrhéiques.
Dans ces cas-là, on associe à Rou Gui, Radix Aconiti praeparata (Fu Zi), Rhizoma
Zingiberis (Gan Jiang), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu), Radix Ginseng (Ren
Shen), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao), pour constituer “les Pilules de cannelle et d’aconit pour
régulariser le Centre (Gui Fu Li Zhong Wan)”. Ces pilules tonifient et réchauffent la Rate et les
Reins.
D’autre part :
Si le Yang des Reins est Vide et Froid, le Yang en état de Vide s’élèvera et sera poussé vers
la périphérie, entraînant de la Chaleur dans la partie supérieure du corps et du Froid en bas.
C’est un cas de fausse Chaleur, vrai Froid. Les symptômes sont les vertiges, la conjonctivite,
l’odontalgie, l’ulcération de la langue, la gorge sèche, la rougeur de la face, la sensation de froid
dans les membres et la partie inférieure du corps.
Pour le traitement, on peut utiliser Rou Gui afin de “ramener le Feu à sa source”, c’est-à-
dire pour tonifier le Yang des Reins.
2. Rou Gui, qui disperse le Froid arrivé en profondeur et fait circuler le sang dans les
vaisseaux, peut être employé pour traiter les Cadres Cliniques de stagnation du sang ou de
l'Énergie, provoqués par l’accumulation du Froid.
Il est prescrit dans les douleurs froides du ventre et de l’épigastre, les douleurs par
obstruction (Bi*) du Vent-Humidité, les douleurs lombaires, ainsi que dans les dysménorrhées
et les aménorrhées provoquées par la Stagnation du sang, due au Froid ayant pénétré la couche
du sang.
Dans tous ces cas, il peut être utilisé seul, en poudre introduite dans une boisson. On peut
aussi l’associer à d’autres drogues qui dispersent le Froid et arrêtent les douleurs.
Lorsque le Froid se trouve dans la couche du sang, celui-ci ne peut circuler, aussi l’on
adjoint à Rou Gui des drogues qui vivifient le sang et le font circuler dans les vaisseaux, comme
Radix Angelicae sinensis (Dang Gui), Rhizoma Ligustici wallichii (Chuan Xiong).
3 Comme Rou Gui disperse le Froid réchauffe le Yang et fait circuler le Qi et le sang
Il est utilisé dans les abcès des régions génitales, ainsi que dans le Vide-Froid du Qi et du
sang, dans les abcès purulents que l’on n’a pu ouvrir, et dans les abcès incisés mais pas encore
guéris.
• Pour les abcès des parties génitales, on l’associe à Radix Rehmanniae praeparata (Shu Di
Huang), Colla Cornu Cervi (Lu Jiao Jiao), Herba Ephedrae (Ma Huang), Semen Sinapis alba
(Bai Jie Zi), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) (3 g, 30 g, 9 g, 1,5 g, 6 g, 3 g : à prendre en deux
fois), pour former “la Décoction qui harmonise le Yang (Yang He Tang)”.

312
280 Le droguier

• Dans les cas de Vide de Qi et de Sang, on associe à Rou Gui, Radix Astragali (Huang Qi),
Radix Angelicae sinensis (Dang Gui), Radix Ginseng (Ren Shen), Poria (Fu Ling), Radix
Polygalae (Yuan Zhi), Radix Ophiopogonis (Mai Men Dong), Fructus Schisandrae (Wou Wei
Zi), ce qui forme la Décoction de Radix Astragali qui équilibre l’’Interne (Tuo Li Huang Qi
Tang)”.
D’autre part :
Dans les Cadres Cliniques de déficience du Qi et du sang, on peut combiner une petite
quantité de Rou Gui à d’autres drogues qui tonifient le Qi et avantagent le sang. Les effets sont
un réchauffement et une activation de la circulation du Yang Qi ainsi qu’un accroissement du
sang.
Les meilleurs exemples en sont “la Décoction tonifiante des dix ingrédients (Shi Quan Da
Bu Tang)” (123), et “la Décoction qui nourrit le Ying avec du ginseng (Ren Shen Yang Rong
Tang)” (124).
Posologie :
— De 2 à 5 g.
— De 1 à 2 g par prise, lorsque Rou Gui est utilisé en poudre absorbée avec une boisson. L’on
peut aussi incorporer la poudre dans des pilules.
— Pour ne pas diminuer l’efficacité de Rou Gui, on l’introduit au dernier moment dans les
décoctions.
Contre-indications :
Rou Gui est contre-indiqué dans les Cadres Cliniques de Yin Vide et de Feu florissant, dans
les Cadres Cliniques de Plénitude-Chaleur dans l’Interne, dans les saignements provoqués par la
Chaleur qui oblige le sang à divaguer, ainsi que pendant la grossesse.
Incompatibilités
Halloysitum rubrum (Chi Shi Zi).
Notes :
1. Ramulus Cinnamomi (Gui Zi) et Cortex Cinnamomi (Rou Gui) proviennent de la même
plante, Cinnamomum cassia (Lauracées). Le premier désigne ses rameaux fins, et sert pour
libérer la Surface et dégager les collatérales, tandis que le second en représente l’écorce séchée
et s’utilise pour réchauffer les Reins et soutenir le Yang
2. Radix Aconiti praeparata (Fu Zi) et Cortex Cinnamomi (Rou Gui) tonifient tous deux le
Feu de Ming Men; mais Fu Zi est plus indiqué pour faire revenir le Yang, tandis que Rou Gui
convient mieux pour réchauffer le Froid C’est pourquoi l’on utilise Fu Zi et non Rou Gui lors
des collapsus du Yang.

313
Les drogues qui réchauffent l’Interne 281

Fructus Evodiae (Wu Zhu Yu)


Wu Zhu Yu est le fruit presque mûr et séché d’Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth., ou
d’Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang, ou d’Evodia rutaecarpa (Juss.)
Benth. var. bodinieri (Dode) Huang (Rutacées).
Provenance : provinces du Guizhou, du Guangxi, du Hunan, du Yunnan, du Shaanxi, du
Zhejiang et du Sichuan.
Récolte et Préparation :
Les fruits sont récoltés d’août à novembre, avant qu’ils ne se fissurent. Débarrassés des
branches et des feuilles, ils sont séchés au soleil ou desséchés à température modérée.
La préparation avec Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) produit Fructus Evodiae praeparata (Zhi
Wu Zhu Yu) qui est la forme utilisée. Pour l’obtenir, on plonge les fruits dans une décoction de
Radix Glycyrrhizae jusqu’à ce que le liquide soit complètement absorbé. On sèche partiellement
en chauffant, puis on finit le séchage au soleil.
Saveur, tempérament et lieux d’action :
— Piquant, amer, chaud, légèrement toxique, action sur les méridiens du Foie, de la Rate et
des Reins.
Indications fonctionnelles :
— Disperse le Froid et arrête les douleurs (San Han Zhi Tong).
— Draine le Qi du Foie vers le bas (Shu Gan Xia Qi).
— Dessèche l'Humidité (Zao Shi).
Principales applications :
1. Comme Wu Zhu Yu réchauffe le Centre et disperse le Froid, qu’il enlève facilement la
Stagnation du Qi du Foie et qu’il à un bon effet pour arrêter les douleurs :
Il est utilisé pour traiter les douleurs froides de l’épigastre et de l’abdomen, les douleurs des
maladies Shan*, les céphalées, ainsi que les diarrhées et les dysenteries dues au Vide-Froid.
• Pour calmer les douleurs froides de l’abdomen et de l’épigastre on l’associe à Rhizoma
Zingiberis (Gan Jiang) et à Radix Saussureae (Mu Xiang).
• Pour arrêter les douleurs abdominales dues aux maladies Shan du Froid*, on l’associe à
Radix Linderae (Wu Yao) et à Fructus Foeniculi (Xiao Hui Xiang).
• Pour traiter le Réchauffeur Moyen Vide et Froid avec un Qi du Foie qui monte à
contresens, ce qui provoque céphalées et vomissements de salive et de liquide clair, on l’associe
à Radix Ginseng (Ren Shen), Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang), Fructus Ziziphi jujubae
(Da Zao) (9 g, 6 g, 6 g, 4 fruits : à prendre en trois fois), ce qui constitue “la Décoction de
Fructus Evodiae (Wu Zhu Yu Tang)”.

314
282 Le droguier

• Pour calmer les diarrhées chroniques dues à la Rate et aux Reins Vides et Froids, ainsi que
les diarrhées de la cinquième heure (diarrhées de l’aurore) dues à la faiblesse du Yang des
Reins, on l’associe à Fructus Psoraleae (Bu Gou Zhi), Semen Myristicae (Rou Dou Kou),
Fructus Schisandrae (Wu Wei Zi), Rhizoma Zingiberis recens (Sheng Jiang), Fructus Ziziphi
jujubae (Da Zao) (30 g, 120 g, 60 g, 60 g, 60 g, 100 fruits : en prendre 6 à 9 g deux fois par
jour), pour former “les Pilules des quatre drogues miraculeuses (Si Shen Wan)”.
2. Comme Wu Zhu Yu disperse le Froid, assèche l'Humidité et de surcroît abaisse le
contresens du Qi :
Il est employé lorsque les membres inférieurs présentent des douleurs dues à une
avitaminose, avec des symptômes de Froid et d'Humidité (Han Shi Jiao Shi) (béribéri humide),
ou lorsque le Qi s’élève brusquement jusque dans l’abdomen.
Dans ce cas, on l’associe souvent à Fructus Chaenomelis (Mu Gua) dans “la Décoction de
Fructus Evodiae pour la longévité (Su Chang Shi Zhu Vu Tang)” du “Qian Jin Fang”, dans
laquelle on utilise ces deux drogues pour traiter le béribéri accompagne de symptômes
abdominaux (gonflement abdominal en particulier).
De plus le “Zheng Zhi Zhun Sheng” préconise son utilisation dans “la Poudre d’amande
d’Areca et de Chaenomelis (fi Ming San)” (105) pour traiter les douleurs dues au béribéri. Dans
cette formu