Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ХШҮДАГ 2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр


2019 оны өссөн
2018 он 2019 оны 06-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 10,005.17 8,724.24 9,195.89 105.41% 72,572.89


2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 46,696.86 33,840.00 27,745.04 81.99% 431,631.93
3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 227,971.82 235,040.10 256,056.66 108.94% 1,745,191.30
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 12,955.17 19,754.00 11,907.59 60.28% 111,198.11
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 7,045.71 7,033.00 7,155.20 101.74% 68,770.04
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 19,087.60 19,407.00 17,785.00 91.64% 133,280.30
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц - - - 0.00% 4,993.02
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 27,908.23 25,000.00 25,061.39 100.25% 127,428.84
ДҮН цах м.квтц 351,670.56 348,798.34 354,906.77 101.75% 2,695,066.43
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 1,823.00 1,000.00 3,696.00 369.60% 123,970.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 23,425.00 22,011.00 18,709.00 85.00% 1,205,315.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 133,872.00 141,701.00 155,653.00 109.85% 2,009,512.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 8,593.00 8,842.00 10,390.00 117.51% 298,758.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 14,964.00 14,809.00 14,813.00 100.03% 313,879.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 5,400.00 20,100.00 26,700.00 132.84% 181,940.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 24,478.27
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 333.50 1,858.60 1,750.28 94.17% 84,759.08
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 2,859.70 3,343.00 3,348.00 100.15% 50,350.72
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 403.80 400.00 413.80 103.45% 21,397.60
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 40,293.00
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 26,950.80
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал - - - 0.00% 375,305.00
ДҮН дул Гкал 191,674.00 214,064.60 235,473.08 110.00% 4,756,908.47
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

- #DIV/0! 775.52
2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц - - - 0.00% 615.21
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 8.81 15.00 20.92 139.47% 150.75
ДҮН цах м.квтц 8.81 15.00 20.92 139.47% 1,541.48
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 2,493.18 3,020.00 3,180.94 105.33% 21,811.58
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,105.64 1,920.00 2,061.06 107.35% 16,851.05
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц 100.74 90.00 105.92 117.69% 247.59
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц 840.56 850.00 477.30 0.00% 595.23
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 132.72 150.00 223.56 149.04% 533.70


6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц 20.04 19.00 15.78 0.00% 32.28
7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц 29.60 27.00 25.52 0.00% 46.12
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 31.60 39.99 29.44 73.62% 166.77
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 11,836.37 13,140.01 12,004.74 91.36% 76,799.32
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 9,809.80 11,691.93 14,139.14 120.93% 84,878.20
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,489.84 1,294.35 1,439.66 111.23% 9,484.45
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,752.88 1,546.03 1,608.10 104.02% 10,528.96
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц - 1,934.02 1,994.72 103.14% 14,066.61
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц - 12,632.67 11,672.50 92.40% 70,654.78
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц - 1,561.34 1,539.62 98.61% 9,969.06
ДҮН цах м.квтц 30,642.97 49,916.33 50,517.99 101.21% 316,665.70
дул Гкал 191,674.00 214,064.60 235,473.08 110.00% 4,756,908.47
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 382,322.34 398,729.67 405,445.67 101.68% 3,013,273.61