Вы находитесь на странице: 1из 1

WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN

h

Allegro =110 Traditional Spiritual

bb C œ œ
Melody >˙ >˙ >˙ >w œ œ œ
& b Œ
2 3 4

f
1. Oh, when the
Flute

>˙ >˙
n >˙˙ b >˙˙ >ww
Piccolo

b
Harmony ˙ ˙
&bb C Ó ∑

w œ œ w œ œ ˙ ˙ ˙
b
& b b .. Œ œ Œ œ ˙
4X
5 6 7 8 9 10

M
Saints Go march-ing in. Oh, when the Saints go march - ing
sun re - fuse to shine Oh, when the sun re - fuse to
stars have dis - ap - peared, Oh, when the stars have dis - ap
>˙ >œ >˙ >œ >˙
-

œœ œœ œœ ˙˙ n ˙˙
(4th X repeat verse 1)

b ˙ œ ˙ œ ˙
H & b b .. Œ Œ Ó Œ Œ Ó Œ

w œ œ œ ˙ ˙ œ >˙ . œ œ
bb w
1, 2, 3

& b Œ Ó
11 12 13 14 15 16

M
in. I want to be in that num - ber. when the
shine when the
peared when the

˙˙ ˙˙ œ œ œœ >˙ . >œ
b n ˙˙ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙. œ
H &bb Œ Ó Œ Œ Ó

˙ ˙ ˙ ˙ w œ œ œ . w4 ˙ ˙
& bbb Π.
17 18 19 20 21 22

M
Saints go march - ing in. 2. Oh, when the be in that
sun re - fuse to shine 3. Oh, when the
stars have dis - ap peared. 4. Oh, when the
>˙ >˙ >œ
-

˙˙ ˙˙ ˙˙ œ œ
Molto rit.

˙ œœ ˙ œœ œ œœ œœ œœ œ œ
H bb
& b Œ Œ Œ Ó .. Œ

œ ˙. œ œ
Adagio
˙ ˙ ˙ ˙ w Uw
& bbb Œ Œ"
23 24 25 26 27 28

M
num - ber. when the Saints go march - ing in.

P
œ ˙˙ .. äœ ˙˙ ˙˙ U
bb œ œ n ˙˙ b ˙˙ ˙˙ œœ œœ ww
H & b Œ" Ó
© 2009 OSFABB MUSIC One Size Fits All Band Books