Вы находитесь на странице: 1из 6

School: Grade Level: IV

GRADES 1 to 12 Teacher: File Created by Sir BIENVINIDO C. CRUZ JR Learning Area: MAPEH
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: AUGUST 6 - 10, 2018 (WEEK 10) Quarter: 1ST QUARTER

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Understands the importance Demonstrates understanding of
of following food safety participation and assessment of Sumatibong Pagsusulit Unang Panahunang Pagsusulit Unang Panahunang Pagsusulit
principles in preventing physical activities and physical
common food-borne diseases fitness

Understands the nature and


prevention of food borne
diseases
B. Pamantayan sa Pagganap Practices daily appropriate Participates and assesses
food safety habits to prevent performance in physical
food-borne disease activities.

Assesses physical fitness


C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto H4N-Ij-27 PE4GS-Ib-1
( Isulat ang code sa bawat describes general signs and Explains the nature/background
kasanayan) symptoms of food-borne of the games
diseases
PE4GS-Ib-2
H4N-Ij-26 describes the skills involved in
Identifies common food – the games
borne diseases
PE4GS-Ib-h-3
observes safety precautions

PE4PF-Ib-h-19
recognizes the value of
participation in physical
activities

PE4PF-Ib-h-20
displays joy of effort, respect for
others and fair play during
participation in physical
activities
PE4PF-Ia-21
Explains health and skill related
fitness components
Aralin 6 : Pagkain ay Suriin Aralin 9: Syato
II. NILALAMAN upang Hindi Maging Sakitin!
( Subject Matter)
III. KAGAMITANG
PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay sa 114-117 22-24
Pagtuturo
2. Mga pahina sa Kagamitang 264-270s 62-68
Pang Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang kagamitan mula
sa LRDMS
B. Iba pang Kagamitang Panturo Mga larawan, tsart Banderitas, rattan na bola/bola
Original File Submitted and ng football/bolang pambata,
Formatted by DepEd Club beanbag bilang base, goma o
Member - visit depedclub.com manipis na tabla (12x24
for more pulgada), meetrong panukat
IV. PAMAMARAAN HEALTH P.E. P.E.
A. Balik –Aral sa nakaraang Aralin Anu – ano ang mga sakit na Itanong sa mga mag-aaral kung
o pasimula sa bagong aralin maaring makuha kung hindi anong benepisyo ang nakukuha
( Drill/Review/ Unlocking of natin babasakin ng wasto ang ng katawan sa paglalaro ng
difficulties) mga nakasulat na food labels? batuhang bola.

B. Paghahabi sa layunin ng aralin (Sumangguni sa LM, p. 264- Magpagawa ng isang


(Motivation) 265) pampasiglang gawain katulad ng
Pag-usapan Natin nakaraang aralin.
Gamitin ang balita sa LM. Hal. sayaw
Hayaang magbasa nang
salitan ang mga mag-aaral. Ipakita ang larawan na naglalaro
Ang unang pangungusap ay ng syato.
ipabasa sa unang linya ng Hayaang suriin ito ng mga mag –
upuan, ikalawa para sa aaral at tukuyin kung anong laro
ikalawang linya… ito.

C. Pag- uugnay ng mga Itanong: Sa araling ito, ang larong syato


halimbawa sa bagong aralin 1. Ano ang nakasaad sa ang bibigyan ng pokus. Ito ay
( Presentation) balitang pangkalusugan? isang larong nangangailangan ng
2. Ano-ano ang mga paraang mga kasanayang pagpukol o
inirekomenda upang pagpalo, pagtakbo, at pagsalo
mapanatiling ligtas ang na nakalilinang o
pagkain. nagkapagpapaunlad ng tatag ng
kalamnan (muscular endurance)
at power.
D. Pagtatalakay ng bagong (Sumangguni sa KM, p. 264- Sumangguni sa KM, p. 63-64)
konsepto at paglalahad ng bagong 265) Ipaliwanag ang kasanayan na
kasanayan No I Ipakita ang Disease Code. malilinang sa gagawing gawin.
(Modeling) Ipaliwanag na huhulaan ng Ipaunawa ang lakahalagahan ng
mga bata ang pangalan ng cardiovascular endurance at
sakit sa pamamagitan ng power sa pagsasagawa ng iba’t –
pagtatapat ng numero sa ibang gawain.
letra. (Hanapin Mo Ako) Balikan ang batuhang bola na isa
sa mga gawaing tinalakay na
lumilinang sa cardiovascular
endurance at power.
.
E. Pagtatalakay ng bagong Ipakita ang unang pangalan ng (Sumangguni, KM. p. 64 – 66)
konsepto at paglalahad ng bagong sakit na tatalakayin. Gamitin Maglalaro ang mga bata ng
kasanayan No. 2. ang Syato.
( Guided Practice) Karagdagang Kaalaman para Pangkatin ang mga mag-aaral at
sa Guro bilang gabay sa ipaliwanag ang mga alituntunin
diskusyonaryo. (TG, P. 117) at mga kagamitang kailangan sa
syato. Gabayan ang mga mag-
aaral at siguraduhing
naisasagawa nila ang mga
alituntunin ng laro. Gabayan din
ang kanilang kaligtasan.
Ipagawa sa ilang mga piling
mag- aaral ang gawain sa
unahan para maging gabay ng
mga bata sa pagasaagawa ng
gawain sa labas ng silid-aralan.
F. Paglilinang sa Kabihasan Sagutan ang pahina 268. Ipalaro sa mga bata ang “Syato”.
(Tungo sa Formative Assessment Itanong ang sumusunod:
( Independent Practice ) . 1. Ano ang pakiramdam mo
habang naglalaro at pagkatapos
maglaro? Bumilis ba ang pintig o
tibok ng iyong puso?
2. Ano-anong mga bahagi ng
iyong katawan ang ginamit mo
para maipakita ang iyong
power?
3. Naipamalas mo ba ang iyong
cardiovascular endurance at
power sa paglalaro ng batuhang
bola?
4. Kung madalas mo ba itong
lalaruin, mapauunlad ba nito
ang iyong cardiovascular
endurance at power?
Ipaliwanag ang maitutulong
sa cardiovascular endurance at
power ng paglalaro ng syato.
Ipaliwanag kung paano
nalilinang ang mga kasanayan sa
laro tulad ng pagpukol o pagpalo
sa patpat at pagtakbo para
subukang saluhin ang patpat na
pinalo. Ipaliwanag kung gaano
kahalaga ang cardiovascular
endurance at power sa
pagsasagawa ng mga
kasanayang ito.
G.Paglalapat ng aralin sa pang Sagutan ang Pagyamin Natin, 1. Paano nakakatulong ang
araw araw na buhay KM, p. 270. paglalaro ng syato sa ating
( Application/Valuing) Anu- ano ang maaring katawan?
mangyari sa iyong katawan 2. Kung madalas mo ba itong
kung hindi mag – iingat sa lalaruin, mapauunlad ba nito
paghahanda ng pagkain? ang tatag ng iyong kalamnan
(cardiovascular endurance) at
power?
3. Para magawa ng maayos ang
isang gawain ano ang nararapat
mong gawin?
H.Paglalahat ng Aralin 1. Ano – ano muli ang mga 1. Ano ang mga kasanayan na
( Generalization) sakit na makukuha sa marumi nalilinang sa paglalaro ng syato?
at hindi ligtas na pagkain at
inumin? 2. Ano – anong gawain sa larong
2. Ano-ano ang dapat nating syato ang tumutulong para
gawin upang makaiwas sa malinang ang mga kasanayan ng
mga ito? physical fitness?

Tandaan Natin, KM, p. 66


I. Pagtataya ng Aralin Sagutan ang Pagsikapan Natin Gawin ang "Suriin Natin”, KM p.
KM, p. 269 67.

J. Karagdagang gawain para sa Magdala ng mga kagamitan Gawin ang Pagbutihin Natin KM,
takdang aralin( Assignment) para sa pggawa ng poster. p. 68

Gawin ang Pagnilayan Natin


KM, p. 270.

Ulat Pangkalusugan
Bumuo ng grupo na
may 4-5 miyembro. Gumuhit
ng isang poster na
nagpapakita kung paano
makakaiwas sa mga sakit na
dulot ng marumi at hindi
ligtas na pagkain.
Pagkatapos ng
inilaang oras ng paggawa ng
gawain ay presentasyon ng
bawat grupo ng kanilang
ginawang poster.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-aaral
na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin:
pagtuturo ang nakatulong ng __Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon
lubos? Paano ito nakatulong? __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain
__ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL
__Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture
__Event Map __Event Map __Event Map __Event Map __Event Map
__Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart
__Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart
__I –Search __I –Search __I –Search __I –Search __I –Search
__Discussion __Discussion __Discussion __Discussion __Discussion
F. Anong suliranin ang aking Mga Suliraning aking Mga Suliraning aking Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking Mga Suliraning aking
naranasan na nasolusyunan sa naranasan: naranasan: __Kakulangan sa makabagong naranasan: naranasan:
tulong ng aking punungguro at __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong
superbisor? kagamitang panturo. kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng kagamitang panturo. kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Di-magandang pag-uugali ng __Di-magandang pag-uugali ng
ng mga bata. mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga mga bata. mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping __Mapanupil/mapang-aping bata __Mapanupil/mapang-aping __Mapanupil/mapang-aping
mga bata mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata mga bata
__Kakulangan sa Kahandaan __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan sa Kahandaan ng __Kakulangan sa Kahandaan ng
ng mga bata lalo na sa mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa mga bata lalo na sa pagbabasa. mga bata lalo na sa pagbabasa.
pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong __Kakulangan ng guro sa __Kakulangan ng guro sa
__Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya kaalaman ng makabagong kaalaman ng makabagong
kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan teknolohiya teknolohiya
teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan
__Kamalayang makadayuhan

G. Anong kagamitan ang aking __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video
nadibuho na nais kong ibahagi sa presentation presentation presentation presentation presentation
mga kapwa ko guro? __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book
__Community Language __Community Language __Community Language Learning __Community Language __Community Language
Learning Learning __Ang “Suggestopedia” Learning Learning
__Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based
Based __Instraksyunal na material __Instraksyunal na material __Instraksyunal na material
__Instraksyunal na material

Оценить