Вы находитесь на странице: 1из 20

Terbitan November 2016

© Kementerian Pendidikan Malaysia


Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku
ini dalam sebarang bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau
cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian
Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604
Putrajaya, MALAYSIA.

Terbitan:
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Siapa lelaki? Siapa perempuan?
Saya lelaki. Saya Perempuan.
Badan kita kepunyaan kita.
Badan kita istimewa.

Kita ada kaki, tangan


dan anggota lain yang boleh dilihat.
Kita juga ada anggota yang tidak boleh
dilihat oleh orang lain.

Kita namakan
anggota seksual.
Apakah nama anggota seksual?
Kita perlu tahu peraturan mengenai
anggota seksual!!!
Anggota seksual kita tidak boleh dilihat
atau disentuh oleh orang lain.
Anggota seksual kita perlu ditutup
dengan pakaian dalam.
Kita perlu memakai pakaian.
Pakaian dapat menutup badan kita.
Saya katakan “TIDAK” jika ada orang
cuba menyentuh anggota seksual saya.
Saya katakan “TIDAK” jika ada orang
cuba menyentuh anggota seksual saya.
Jika kami disentuh dengan cara tidak
selamat atau tidak selesa, kami akan
beritahu kepada…

Ibu bapa Guru


Kami berani.
Kami akan katakan “TIDAK”.
Kami akan lari.
Kami akan beritahu orang
yang boleh dipercayai.
Panel Penulis

1. Pn. Hjh. Norashikin binti Hashim Sektor Prasekolah, BPK

2. Pn. Harlina binti Mohamad Sektor Prasekolah, BPK

3. Pn. Hor Lee Lan Sektor Prasekolah, BPK

4. En. Tajul Effandy bin Hassan Sektor Prasekolah, BPK

5. Pn. Norliyana binti Nordin Sektor Prasekolah, BPK

6. En. Muhammad Hizman bin Mohamed Sam Sektor Prasekolah, BPK

7. Pn. Rusni binti Che Adnan Sektor Prasekolah, BPK


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http://bpk.moe.gov.my