Вы находитесь на странице: 1из 4

Environmental engineering is the branch of engineering that is concerned with protecting people from the

effects of adverse environmental effects, such as pollution, as well as improving environmental quality.

Environmental science is the study of the effects of natural and unnatural processes, and of interactions of
the physical components of the planet on the environment.

Wilderness or wildland is a natural environment on Earth that has not been significantly modified
by human activity.

Ethics or moral philosophy is a branch of philosophy that involves systematizing, defending, and
recommending concepts of right and wrong conduct.

Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs.

Biodiversity is the foundation of ecosystem services to which human well-being is intimately linked.

Green building is the practice of creating structures and using processes that are environmentally
responsible and resource-efficient throughout a building's life-cycle from siting to design, construction,
operation, maintenance, renovation and deconstruction.

Renewable energy is energy from sources that are naturally replenishing but flow-limited; renewable
resources are virtually inexhaustible in duration but limited in the amount of energy that is available per unit of
time.

Pollution is the process of making land, water, air or other parts of the environment dirty and not safe or
suitable to use.

Risk involves exposure to some type of danger and the possibility of loss or injury. In general, risks can apply
to your physical health or job security.

Point sources release pollutants from discrete conveyances, such as a discharge pipe, and are regulated by
federal and state agencies.

Nonpoint source pollution is a combination of pollutants from a large area rather than from specific
identifiable sources such as discharge pipes.
Pagbasa bilang paglikha – Soledad Reyes

 Panitikan Bilang isang Institusyon


- Ugnayan ng teksto, lipunan, manunulat at mambabasa kung saan hindi maaaring mawala ang isang
elemento dahil masisira ang konsepto ng panitikan bilang institusyon
 Balakid sa mambabasa
- Kolonyal na konteksto ng kanonisadang teorya at kritisismo
1. Dominasyon at subordinasyon ng lipunan at kutura
2. Krontrapelo: Katutubo vs. Banyaga

*Teoryang Kanluranin

Dahilan kung bakit nagkakaroon ng kontrapelo

a. Wika: Filipino vs. Ingles


b. Tagisan ng mga Kritiko: Elitista vs. Bakya
c. Pamamaraan ng Kritiko: Formalismo vs. Marxismo
 Elitista – pag ikaw ay maka ingles
 Bakya – Pag ikaw ay maka Filipino

Formalismo – Kolonyal na konsepto sa panunuring pampanitikan

- Pagpapahalaga sa teksto (anyo, disenyo, imahen, tono, punto de bista)


- Tumitiwalag ang akda sa lipunan, manunulat at mambabasa
- Intentional Fallacy – intension ng manunulat; Affective Fallacy – pagtanggap ng tao
- Kaisipang hindi dapat pag-aralan o ituro ang katutubong konsepto
- Nawawalan ng espasyo ang mga akdang sentimental, nangangaral, gumagamit ng de-kahong wika,
walang ironya, walang sariling imahen

Marxismo – Kolonyal na konsepto ngunit nakakabit sa panlipunang realidad

- Minumulat ang mga mambabasa sa kontradiksyon ng lipunan


- Gisingin ang publiko sa kalagayang sila ay api
- Laging hinahanap ng ugnayan ng panlipunang tema ng pag-big
- Pagkiling sa mga akdang Realistiko
 Paglikha ng Kahulugan
1. Semiotika – pag – aaral ng mga sagisag
- Teksto – akda na binubuo ng mga salita
- Salita – maraming kahulugan batay sa paggamit nito
- Ferdinand De Sassure – Ito ay sagisag na binubuo ng sinasagisag at nanagisag
- Sistema ng pagpapakahulugan na malilikha ng realidad
- Wika – nagsisilbing pook kung saan nagtatagisan ang mga kahulugan
2. Hermeneutika – pag – unawa at paglikha ng kahulugan na nabubuo sa komplikadong Sistema.
- Mambabasa – may buong laying lumikha ng kahulugan sa kanyang pagbasa ng akda
1. Mambabasa bilang Robot – walang pag -iisip, walang kamalayan, walang damdamin
2. Mambabasa bilang aktibo at dinamikong tagatanggap ng mensahe ng akda
 Mambabasa sa Tradisyunal na Kritisismo
- Pinahahalagahan ang NOBELA dahil sa pagtukoy sa BAYAN, bilang BUKAL NA ARAL at nanatili
noon hanggang ngayon
 Katangian ng Nobela
1. Moralistikong Pananaw
2. Manipis na Karakterisasyon
3. Kawalan ng lohikal na pagkakaayos ng pangyayari
4. Mabulaklak na mga salita

Tungkulin ng Manunulat – Rogelio Ordonez

 Manunulat ay maaaring:
a) Mambabatas ng daigdig
b) Direktor ng konsensya
c) Tagabenta ng kasinungalingan

Panunuring Pampanitikan – Soledad Reyes, Virgilio Almario, E. San Juan, Nicanor Tiongson

 Panitikan

- SALAMIN, ISANG LARAWAN,ISANG REPLEKSYON O REPRESENTASYON NG


BUHAY,KARANASAN, LIPUNAN AT KASAYSAYAN.

a. Bukal ng aral, bagong kaalaman o impormasyon


b. Aliw at Libangan
c. Pgpapayaman ng Talasalitaan
d. Pag – unawa sa Porma at elemento ng Sining
 Tradisyunal na pananaw – sumusunod sa kronolohikan na organisasyon, Historikal at sosyolohikal na
pananaw at teoritikal na batayan
 Makabagong Pananaw
- Nagkaroon ng radikal na pagbabago sa kritisismo dahil sa modernistikong pananaw gamit ang
makabagong pagtingin ng mga Kanluraning kritiko.
 Ang Filipino sa Kritisismong Filipino - Almario
- Pag- usbong ng New Criticism
- Pagtaas ng antas ng Kritisismomg Filipino
- Pagtanggap at paggalang sa akademya
- Walang orihinal dahil puro hiram ang wika ng Kritisismomg Filipino
 Ano ang Kritika ?
- Rasyonal at sistemang pagtalakay sa panitikan
- Pagpapahalaga o pagpapaliwanag ng pamamaraan nito
- Rebolusyonaryo ng lakas ng tao
- Isang likhang sining na may kasarinalang nakaugat sa makabagong pangkultura
 Ano ang kritiko ?
- isang parasite sa katawan ng manunulat.
 Kritikang Pangkultura - Mabisang tagapamagitan sa pagbubuo ng kapasiyahang Pambansa na lulutas sa
problema ng identidad ng rebolusyonaryong tagaugit ng kasaysayan.
 Paano huhulihin ang Adarna? - Tiongson
- Pamantayan sa pagtatanong ng kritiko
1. Ano ang nilalaman ng panitikan?
2. Paano ito ipaparating?
3. Sino ang nagpaparating?
4. Saan at Kailan ginawa ?
5. Para kanino ang panitikan?